T O P R A K M A H S U L L E R İ O I İ S İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü»Sivas Şııbc Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T O P R A K M A H S U L L E R İ O I İ S İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü»Sivas Şııbc Müdürlüğü"

Transkript

1 Al im Tarih/Saati 31/03/ :12 31-MAR :31 Kimd. Kime: P.001 S.1'15 İ C. IO l KAk' MÂM*SİT İ.KKİ O l'isi CİK.Nfl M l'in iir IJK 'îll f*s»v>l%»şıılif MUılUrllİf^iı - Niv»x»Şu İm ıvjüdtirltjf'u (Ahın Vc!Yfııtı af*'/.a Servisi) Ull/flJ/ rJ3 -:S / /2265A T O P R A K M A H S U L L E R İ O I İ S İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü»Sivas Şııbc Müdürlüğü Sayı : / K o n tı: Hububat Satışı İlgi Genel Müdürlük tarih sayılı talimatı Genel Müdürlüğü m üzün tarihli talimatıyla satışa açılan ve ekli listede belirtilen (Ek-1) yerli hububatlar ile ithal hububatlar Ek-2 de belirtilen fiyatlar ve yazımız ekinde gönderilen talimat dahilinde Nisan 20)5 tarihleri arasında satışa açılmıştır Bilgi ve gereğim rica ederim Haşan BO T A T Şube Miidüıti E K L E R E K I-Satış Talimatı (4 sayfa) EK 2-Satı.ş fiyat Listesi (I sayf; a) LK.:3-Stok I üstesi (5 sayfa) EK 4-Talep Formu E K 5-Şube Bildirim Formu D A Ğ IT IM Gereği için: Ajans Amırliği oe -»ŞARKIŞLA Ajans Amırliği nc - K A N G A L Ayserbak ıın fab.( ) Şimşekler un fab ( ) Özkanlar un fab ( ) Ticaret Borsası( ) Başak gıda(71519?.2) Eser tarım ürünlcıi( ) Bi)t>i»cin: Kontrolör Muhasel e Servisi Belgenin asil elektronik imzalıdır. { / /? CıışKün A R S L A N B İL i işl.srv.şeftv, leivılı R u rh a n cu ırf M a tı M u h s in Y a z ıu o & lu B u l. N o S İV A S Telefon: ( ) Faks ( ) e-posta İnternet Sitesi: A y rın tılı h ılg ı iç in ırlıb ııl R ecep N F C ıiz Iş d V. Merkezi : AoUar* Tel:(03l2) U< 0(1 M ersis N o : > ,>2-%78 tr iju hf.lfif 5070 sııyılı tlcklroaik tın/a kanuna j*örr. güvenli cjcklroniu im/a iic imaalanmı^it. l'iruln.mlı imzalı sureline l.llr.//«-hclsc.lmo.kt>v,lr adresinden ftelftr Nıtn:..S72l61IU7/}02.<ll.(i:/22656 t» lurlıııd Num.:l 1313»» biiriletiyl* «ri»*blllr*l«lx.

2 Alım Tarih/Saati 31/03/ :12 31-MAR :31 Kimd. Kime :03462i334 P.002 S.2'15 T. C. T O P R A K ' M A K S İ İ l L K R I O f İ S! O l ' N l i MflDİ'KM'Ûİ' T ic a rc l Daire «i ]iuxkarı)ı ı - İç Picartt Subc M iidürliiğii 30/03/201S 17:4# ^05/ /Kİ420 f III12İ)1V) T O P R A K M A H S U L L E R İ O l İS İ C E N E L M Ü D Ü k L flo fj Ticaret Dairesi Başkanlığı Sayı : / Konu : Hububat Satışı 28 ş u b e m ü d ü r l ü ğ ü n e Stoklarınızda bulunan yerli hububatlar (ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, mısır ve çavdar) ile ithal hububatlardan (ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa ve mısır) Ek-l de fiyatı bulunanlar aşağıda belirtilen esaslar dahilinde Nisan 2015 tarihleri arasında sauşa açılmıştır Ekmeklik Buğdaylar: a) V crli Ekmeklik Butrdaylar: Şube Müdürlüklerini/, stoklarında bulunan yerli ekmeklik buğdaylar kışı ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili vc/veya teminat mektubu alınarak 60 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak satılabilecektir. b) İthal Ekmeklik Buğdaylar: Kuruluşumuz stoklarında bulunan ve ekli listede belirlilen (Pk-2) ithal ekmeklik buğdaylar sadece kullanıcılarına (un ve bıılgur fabrikalarına) yönelik 3 avlık fiili tüketim miktarına kadar peşin bedel mukabili vc/veya 1527, 1541 ve IS46 kodlu ithal bnftdavbır (12,5 proteindi) ise peşin bedel mukabili yanı sıra teminat mektubu a lın a r a k 60 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak talep toplamak suretiyle satılabilecektir. Bu kapsamda; kullanıcılarına yönelik olarak yapılacak ekmeklik buğday satışları için talep sahiplerinden, halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Şubat 20l.S tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) ile 2014 yılına ait fiili tüketim belgesi islenecektir (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan, fıılt tüketim belgesini ise kayıtlı okluğu Ticaret/Sanayi odalarından veya malı müşavirlerden onaylı olarak alacaklardır.) Talep sahipleri, 2014 yılına ait un ve bulgur ihracat miktarlarını veya un ve bulgur ihracatlarının olmadığını resmi olarak belgeleyerek (ihracatı varsa ilgili ihracatçı birliklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden) talep Ibımu ile hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne müracaat edecektir Talep sahiplerinden, 2014 yılı fiili tüketim ve rnaınııl madde ihracat durumunu gösteren belgelerini daha önceki satışlarda vermiş olanlardan hu belgeler istenmeyecektir. Firmanın un ve bulgur ihracatı var ise un ve bulgur ihıucatı karşılığı buğday, fiili tüketim belgelerinde bildirilen yıllık buğday tüketim miktarından düşülecek ve kalan miktarın 3/12 siııe kadar satış yapılacaktır. Hesaplamalarda un karşılığı 1*358, bulgur karşılığı katsayıları esas alınacaktır. Örneğin; herhangi bir şube müdürlüğümüze müracaatta bulunan hır firmanın 2014 yılı fiili tüketim miktarı Ton/Yıl olsun. Firmanın 2014 un ihracat miktarı ise ton olduğunu varsayalım. Buna göre; x 1,358=6 790 ton, firmanın un ihracatının buğday karşılığı olacakı«r =] ö/l2=9.434x ton, firmanın yıllık fıılt tüketiminin 3/12 si olan buğday miktarı bulunmuş olacaktır Firmanın un ihracatı yoksa fiili tüketim miktarı / x ton olarak dikkate alınacaktır Şubelerinizden yapılacak salış miktarlarına göre Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca falı matlanan vc şuben izce tutulması gereken olağanüstü hal stoku da dikkate alınarak gerekmesi ve yazılı bildirimde bulunmanız halinde bağlılık durumlarında düzenleme yapılabilecektir. Müdalaa Cad. No 18 OölOOBakarilıkhvMNKAİT'v Bilgi içuv Ahmet Yİ Şİİ AV Telefon 0 (312) Ö-QI-Fax.(> (312) >4-4I<>34 00/05 ^ Eksper L- posta im o fffltmo.gov.ir İnternet Silesi: i el. (0 312) >t Uu belftf 5070 sayılı elektronik iın/a kanuna göre güvenil elektronik iınta ik im/ylatmuştır. K(cktr»ftik.n./ı.l. «metim: N#m.:î247*9W.7#l.OUU/N!*2» vc B*rk.xl N»m.:l I hilgileriylt crisftrilitoiık (/4

3 Al im Tarih/Saati 31/03/ :12 31-MAR :31 Kimd. Kime: P.003 S.3/15 J.C. T O P R A K M A H S U L L E R ) O P ÎS t G E N E l. M lîl)ü R L Ü Ğ Ü Tıcarei Dairesi Başkanlığı Makarnalık Buğdaylar: Şube Müdürlükleriniz stoklarında bulunan ve FK-2'dc belirtilen yerli vc ithal makarnalık buğdaylar kullanıcılarına (sadece makarna, irmik, şehriye vc bulgur fabrikalarına) serbest olarak, peşin hcdcl mukabili satılabilecektir. Makarnalık buğday satışında 03 Nisan ar ıh ine kadar talep toplanacak olup yoğun talep gelen stoklar için tahsisat uygulanacaktı! Yoğun talep gelmeyen makarnalık buğday stoklarının satışına ise 07 Nisan 2015 tarihinden itibaren Şube Müdürlükleriniz yetkilidir Arpalar: Arpa satışları, aşağıda belirlilen esaslar dâhilinde kullanıcılarına (yem fabrikaları, besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmelere) yönelik talep toplanmak suretiyle 1 aylık fiili tüketim miktarı kadar, hububat alım satımıyla iştigal eden tüccarlara ise 150 tona kadar peşin bedel mukabili olarak yapılacaktır Fiili tüketim hesabında yem fabrikaları iyin 2014 yılı fiili tüketim miktarının 1/12 si. besici ve yetiştiriciler için ise talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçc Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri halinde büyük baş hayvan başına günde 5 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yclişlirıcilığı ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdüılüklerınden yemini kendilerinin imal eıtiklcıini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri halinde, kanatlı hayvan basma günde 12 gr üzerinden I aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir Ilındı için bu rakam günde 65 gr olarak hesap edilecektir Yoğun talep gelen stoklar için tahsisli satıştan dolayı 150 tondan az arpa düşen yem fabrikalarına 150 tona kadar satış yapmaya şııbc müdürlükleriniz yetkili kılınmıştır. Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden; bu talimatımızla 150 tona kadar veya üıctimde bulundukları aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri hâlinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şube müdürlükleriniz yetkili kılınmıştır. Mısırlar: Mısır satışları, sadece kullanıcılarına (yem fabrikaları ile kendi yemini imal eden besici ve yetiştiriciler ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği yapanlar) yönelik olarak yapılacaktır Yem fabrikaları için 2014 yılı fiili mısır tüketim miktarının 1 aylık kısmına katlar satış yapılabilecektir Talep sahiplerinden halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Şubat 2015 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) ile 2014 yılına ait fiili tüketim belgesi istenecektir (Talep sahiplen, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan, fiili tüketim belgesini ise tıcarct/sanayı odalarından veya malı müşavirden onaylı olarak alacaklardır) Besici ve yetiştiriciler için kayıtlı oldukları İl/İlçc Tanın Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde; büyük baş hayvan başına günde 2 kg, küçükbaş luiyvan başına ise gitııdo 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecckliı Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerim ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde, kanatlı hayvan başına günde 60 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir Hindi için bu ıakam günde 300 gr, varka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır. 2/4 Müdâfaa Cad. No. 1S Bakanlıklnr/ANKARA Bilg n v'i Ahmet YF.ŞİLAY Telclbıı 0 (112) b'ax 0(112) /05 Hkspeı F.-rHista: tmo kılının.uov tı İnternet Sitesi: fel: (0 312) Hu bflfft 'II Osayılı elektronik im/,a kamına güre güvenli rltktrnııik İmza ilr imzalanmıştır. Klflılnıı" I-imzalı surelin* hl«p://e-lıclce.lıiı«.gnv.tr adresinden Kelce N«n>.:*24799OS/70î <1UII/SI i?» ve B/.rkod Nı.nı.:! bilgileriyle erişebilirsin.*.

4 Al im Tarih/Saati 31/03/ :12 31-MAR :32 Kimd. Kime: P, 004 S.4'15 T.C. T O P R A K M A H S D IJıK U t O F İS İ G K N E I, M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Ticaret Dairesi Başkanlığı Talep sahipleri bağlı bulundukları ihracatçı birliklerinden 2014 yılında mısıra dayalı mamul madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2014 yılı mamul madde ihracatı karşılığında mısır ithalatı hak ediş miktarım belgeleyeceklerdir (ihracatı varsa ilgili ihracatçı birliklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden alabilecektir) Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Örneğin; herhangi bir şube müdürlüğümüze müracaatta bulunan bir.('iimanın 2014 yılı fiili tüketim miktarı lön/yıl olsun Firmanın 2014 için ilgili ihracatçı birliğinden aldığı mısıra dayalı mamul madde ihracatı karşılığı mısır ithalatı hak ediş mikünmın ise ton olduğunu varsayalım. Buna göre yıllık fiili tüketim = ton esas alınarak bu dönemde firmaya toplam tona ( ton/12 ) kadar satış yapılabilecektir Çavdarlar: Stoklarımızda bulunan çavdarlar kışı ve kuruluş aynını yapılmaksızın, Nisan 20î5 tarihleri arasında talep toplanmadan peşin bedel mukabili serbest olarak satışa verilecektir Bununla birlikte çavdarlar, aynı fiyatla teminat mektubu alınarak 120 güne kadar vadeli vc vade farksız olarak da satılabilecektir Genel Hükümler: Talepler talep formuna uygıııı olarak Şube Müdürlüğü vc İirün kodıı bazında alınacaktır. Satışa açılan stoklara yoğun talep gelmesi durumunda yoğun talep gelen stoklar için kod bazında tahsis yapılacaktır. Satışlarımızla ilgili olarak hinterlandınızda gerekli duyurıılaı yapılacakla Talep sahiplen taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO şube müdürlüğüne) şube müdürlüğüne bildireceklerdir Müracaatlar, 03/04/2015 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Alınan talepler 06/04/2015 tarihi mesai bitimine kadar satışı yapacak (teslimat şubesi) şube müdürlüklerine bildirilecektir. Diğer şubelerden gelen talepleri alacak olan satışı yapacak şube ise ivedilikle talepleri değerlendirerek yoğun talep gelen stoklar için gerekli hesaplamaları tamamlayıp talep sahiplerine en geç 08/04/2015 tarihi mesai bilimine kadar tebligatta bulunulacak olup mutlaka talep sahihi firmanın müracaatta bulunduğu şube müdürlüğüne de yazılı olmak bilgi verilecektir. Tahsis yapılan üriinlcr için 10/04/2015 (dahil) tarihine kadar para yaiırılabilecek olup parasını yatıran veya sözleşme yapan talep sahiplerine bekletilmeksizin teslimat yapılacaktır. 03/04/2015 tarihine kadar taleple bulunup da; tahsisten ya da fiilı tüketiminin altında talepti bulunmuş olmasından dolayı arpa ve mısır için 1 aylık, ithal ekmeklik buğday için 3 aylık tüketimini alamamış talep sahiplerine stoklarınızda serbest üıiin bulunması halinde, talep sahibinin arpa ve mısır için I aylık, ithal ekmeklik buğday için 3 aylık fiili tüketim miktarına kadar satış yapmaya (03 Nisan 2015 tarihine kadar başvuru yapıruş olmak koşuluyla) Şube Müdürlükleriniz yetkilidir Satışa açılan ürünlerin teslimatında muhafaza açısından kritik olan stoklara öncelik verilecektir. Müracaat sahibi firmalara talep etmediği ürün kodlarından tahsis yapılmayacaktır. Talep sahiplen almak istedikleri ürünler için talep formunun ilgili yerinde sadece bilgi amaçlı işyeri belirtcbilecekterdir. Tahsis yapılırken bu husus mümkün olduğu ölçüde göz önünde bulundurulacaktır. 3 / 4 Miitlal'aa Cad. N o l I Sakanl 1klar/AN k A R A Bilgi iyin Ahmet YbŞlI.AY Telelon.U (3)2) 41 f, Ta* 0 (312) (10/05 fksper Lı-posta tıno a/imo.sov İr İntcruet Silesi: wwrv.tm».ı»(iv.<r Tel. (0 312) S î > 1 r*;,»ayılı elektronik im/a kanuna ı*ürr gtiv«nli elektronik iın/a ile imzalanmıştı). İCItCll, Uimralt suretine l>ltp://r-hclcc.<i!io. >uv tr adresinden Kel >r Num.:î247'MaV2t«.tn.0l/*U?,9 ve UnrU<l Nnın.:112<»77 >bilgileriyle «rişcbiltrsîm/.

5 Alım Tarih/Saati 31/03/ :12 J31-MAR :32 Kimd. Kime: P.005 S.5'15 TC. T O P R A K M A IİS U L T E R İ O F İS! C E N E L M İÎI> ÜRLfl< ;Ü Ticaret Dairesi Başkanlığı Stoklan satışa açılan şube müdürlüklerimizce talep toplama sonunda gelen tiılı lukctım miktarı toplamının sarışa açılan şube stoklarından fazla olması durumunda yoğun lalep gelen stoklar için yapılacak tahsis işlemi, şube stoklarının talep sahiplcnrc ait arpa ve mısır için 1 aylık, itlini ekmeklik buğday için 3 aylık toplam fiili tüketim miktarına bölünerek bulunacak katsayının her lalep sahibinin fiili tüketim miktarı ile çarpılarak satılacak- urüıı miktarı belirlenecektir Talep sahiplerine yapılacak tebligatta talep formundaki talep miktarı da dikkate alınarak (Tahsis miktarının talebinden fazla olması halinde talep miktarı kadar tirürı verilecektir.) satılabilecek miktar bildirilecektir Şayet stoklan satışa açılan şube mtidüılilklerimizce talep toplama sonucunda ilgili kod için gelen fiili tüketim miktarı toplamının satışa açılan aynı kodlu şube stoklarından az olması durumunda herhangi hır işleme gerek kalmaksızın talep sahiplerinin arpa vc mısır için I aylolk, ithal ekmeklik buğday için 3 aylık fiili tüketim miktarı kadar satış yapılabilecektir Teslimat süre sonu tüm ürünler ıçııı 30/04/2015 ıııesai bitimi olarak uygulanacaktır tarih, sayılı ve tarih ve sayılı talimatlarımız kapsamında Kuruluşumuzdan veya iklim şanlarından kaynaklı olarak tarihine kadar ürününü teslim alamamış olanlar, teslim alamadıkları ve parası Mart ayı içinde yatırılmış ürünleri aynı talimatlarda belirtilen satış fiyatlarıyla (dahil) tarihine kadar teslim alabileceklerdir Şube ıntidüılüklerince satışa ilişkin talep miktarları, parası yalan miktar ve teslimat bilgileri tarih, sayılı talimat kapsamında modiil üzerinden takıp edilmekle birlikte uygulamanın yem haşlamış olması nedeniyle her gün mesai bitiminden önce atıuıct.yesilav(fl;tmo.huv <r ve onur.bnvhanfgjtmo.gov.ir adreslerine elektronik posta olmak bildirilmeye devam edilecektir Gereğini rica ederim Mesut K Ö S E Yönetim Kurulu Başkam (reııel Mudur E K L E R ; E K : I-Fiyat listesi ( I sayfa) F K : 2-Stok listesi (5 sayfa) E K : 3-Talep formu (2 sayfa) E K ; 4-Şube bildirim fomıu (1 sayfa) 4/4 Müdafaa Cad Ncı Bakanl Alar/ANKARA Bı! <ı için Ahmet Y I Şİİ AV Telelon 0 (312) Fax.() (312) /05 fkvper tl-nost.r tıno fr/lıtio sov tr İmcrnet Silesi: Tel (0 312) !!u U lf. ** 1 '»vılı elektronik imza kanuna fcsne güvenli elektronik imza ile unznlanmışlır. Kleklre im/at. «ürerine hllp://e-brlge.mıo.nov.lr «(İrerinden llelfte Nam :ÎM7M0»MI2.III.01/»1429 te Barkufl Nıınvıl 12<>77') hilcileıi>le eıijckiliraini-.

6 Alım Tarih/Saati 31/03/ :12 31-MPR :32 Kımd. Kime= P.006 S.6^15 I c TO PR a K M a H SUI I A R M ii ISİ (HINKI M lid ljr U K İU TK.ırct I Kın ( Sı l:6ışkaiılı ı MAKARNALIK lluc idav SA'l İŞ Fİ VAT LİSTESİ C İ N S İ İ J K U N K O D U ıw ı 5 A T I Ş F İ Y A T I ( T l. / F O N ) Vcrlı Mdküfnülık Oıığdüv :ıı n 965 D. Vasıflı Mak. Buğday 1191 D80 x r/s 950 O oo L İthal Makarnalık buğday İb ls 981) NOT: Yukarıda belirtilen fivullur KOV ve rraniola*. von limit, nakliye! ave (Jr.ı f-.tı dihildir. Y E R L İ E K M E K L İ K. B U Ğ D A Y S A T IŞ N Y a T U S U S I EKİ rinsı K«o n :> SATIŞ FİYAT) (TI/TON) Anadolu Beya/ Sert RıığrJ-ıy 17f,l Anadolu Kırmızı Sert buftday 1771 Anadolu Boyu/ Seri Buğday 1202 Anadolu Kırmızı S*rt Buğday 1272 Anadolu Beyaz Sert Buğday Anadolu Kırmızı Seri Buğday 1221 Anadolu Beyaz Sert Buğday ) Anadulıı K*rm»/ı Sc»'t Buğday * 1 J 7 Î... Anadolu Beyaz Sert Buğday» Anadolu Kırmızı Sert Buğday.1274 Diğer Kırmızı Buğday Beyaz Yarı Sert Buğday Diğer Iteyaz Buğday ı ıh ; 877 Diğer Kırmızı Buğday 1U j Beyaz Varı Sert Buğday İ l i l 8(>7 Kırmızı Yarı Sert Buğday 132ü Diğe' Beyaz Buğday VIha 867 Diğer Kırmız» buğday M/A Diğer Beyaz Buğday 12G4 Oiğw Kırmızı Buğday t t M Düşük Vüîiflı Fkmeklik Buğday 777 NOT Yukarıda belirlilen fiyatla» KOV ur maıtlplasyon hariç, nakliye ilityç i.1 t li ıl ılıl'dir. IT M A I. K k M I İ K I IK. IlU C id A Y S A T IŞ U Y A T i İ S I 1 s j CİNSİ KO0 NO SATIŞ FİYATI (T: /TON İthal Buğday İ3 3 protein İthal Buğday 11.S protein İthal Buğday l i 0 prolcin İSİ/. 8 /!: İthal Buğday V/ S protftin 154! İthal buğday 1.2 S protein İthal Buğday 17 S protein NO'f Yukarıda belirtileri fiyatlar KDV ve maniplaf.ycn hariç, nakliye ilâv't ııcmi dâhildir. (.İNSİ A K I* A S A T I Ş F İ Y A T ) İS IT S İ KOl) NO 1 SAT S TIYAII (IL/IUN) Yerli Arpa 2) İthal Arpa 1141 NOT Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV ve manıplaıycn hariç. rnıh'vf.'.«.?> nr.reti dâhildi ( / A V Ü A k S A T IŞ F İ Y A T M S i i!s İ ("İNSİ KOü M î SATIŞ FİVAfl (TL/TÛN) Çavdar 27) 1 72S NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV hariç, manıpi.tîvnn vn nakliye ilave- UCre-ti d:ihi!dir. MISIK SATIŞ 1-lYA ı I İS li SI CİNSİ KOD NO 5A1IŞ FİYATI (TL/TON) Yerli Mısır illul Mılır 2-14.: NOT: yukarıda belirtilen liy» l»r Knv hariç, manipla/vonvf naklivr. i'.avc öcıcti (Ühıldir.

7 Alım Tarih/Saati 31/03/ :12 31-MAR :32 Kimd. Kime: P.007 S.7'15 ü

8 ı n o o O «ı O s ûl LD C N 7 C D T L O T-- O C N X O O o N T- o o sr m x 4 OJ UD ^r n Qj G ~ o V G m r o İÜ İÜ ı n S. J Z ı n T I i - S ) İÜ n j \ 1 e <=c o : e r s : x ŞUBESİ ^ te ^ Ş S A R Ş m m m m - l'ıska T. % 1625 ;İTute^KMEİ<LIK BUĞDAY SSjsfel.1 M i K j ^ î g ^ S J ie^i İ i f a?.- U- EK:2 Ş U B E T O D I A U I İADANÂ ŞU3E itit Tt m B 52, ,576 [a FYCN ŞUBE AKSARAY ŞUBE i % ' '\i--v 2;0İ4 14J7025b,::( ' "^ "S 'U.. v-v j 36,308 (AKŞEHİR şube , İy.V'":İİ!"* ' ;BANDIRMA ŞUBE 38,350 O. '"''S/ İÇGRUM ŞUBE , ,150 DERİNCE ŞUBE 39,804 31,049 W. '^*3***-V.'s: ; DİYAR3AKIR ŞUBE ERZURUM ŞUBE r t â ; - ^ V.ı'rt'ıVİ... -Y' 150 4,042 (GAZİANTE0 ŞUBE 11, ^İSKENDERUN ŞUBE 2,143 V : 578. z ; ' " ı (İZMİR ŞUBE KAYSERİ ŞUBE ' Z. { ' l ' H i fozî.:-:' 25,414 i KIRIKKALE ŞUBE i 3,985 KlRŞEHîR ŞUBfc r : - r>f -'S.-.-A-i KONYA ŞUBE , İMERS5N ŞUBE 5.171! L-, r 5 JT l. MUŞ ŞUBE 1,000! 1,00C POLATLI ŞUBE I!. : İ ] < i ISAVISUN SUSE 6,355 4, ,224 ISlVAS ŞUBE ;> - f 2,277 1 L »-4 -j y. 'i W r *. 2,277 (ŞANLIURFA ŞUBE { (TEKİRDAĞ ŞUBE, (.. w. «i '.::LÛ. -S; ı.jv*>vı^ -i-:.v-.- L--V».s-' ' si -. 24,760 >>>v si-' A»-' ~vh (t -- E J"»' ı k.:.x ' TRABZON ŞUBE YERKÖY ŞUBE ' :13^34 *î i! A, v i. i i ' 4,716 19,117 r? ^ î ' ş : 3 ' d R. r T? - * t ; ^ e V t P o! * i v, - a n d ^ k ; k o d l ı. - ı h *!? i i ğ d * v l a n n t e n i m i s a t ı m a a ç l r r s ş t ı ; Vj. 'i.ii 5; f.ı/:ı î * ; i r :ı»i» 1 teıiı :». i«ı- n.

9 m K ^ S ^ B E S f ADÂNAŞUBE j? ik jh3 JHIfAY/j ' İ $M ri W i.' «M fc ı H M :. K"'v; ' "' *' 7/' İL'LLÎivl I İ İ M 3,078 m S. ı 1 EK:? t t f f f lî A F Y O N ŞUBE 0 0 ' "L:." -j'' AKŞEHİR ŞUBE 7,483 7,483 BANDIRMA ŞUBE U v. f o " î, '0 ÇORUM ŞUBE 8,826 8,826 D E R ^C E Ş U B E 7 & V - 3,395 DİYARBAKIR ŞUBE 8,600 8,600 ERZURUM ŞUBE 7,400 ESKİŞEHİR ŞUBE 0 0 r.... j, GAZİANTEP ŞUBE. 2,563. ; ' 1 1 >2*583 İSKENDERUN ŞUBE 3,263 3,263 KAYSERİ ŞUBE L;;4. e l f İ l i l P ; 3 $ 2 ' = 8,673 ^ (! T * # S P ^ KIRIKKALE ŞUBE 19,301 19,301 KIRŞEHİR'ŞUBE V i $ ;1 5 6 I, ' 1,418 f p p j " - 1 İ İ KONYA ŞUBE 32,500 32,500 m U Ş Î^U B e -4 ' :^ : İ \ : Y 4,772 : V ; 4 # 7 2 POLATLI ŞUBE 14,021 14,021 Ş İ^Ç İkŞ U B E. i. s - < ri H t İ8.582 > i U \M ŞANLIURFA ŞUBE 4,000 4,0 0 0.TEKİRDAĞ ŞUBE,,.vv.&sfVs'*;...«:s.i / li'viaf;.v.:v.v-.vırk.-. i 8,137 TRABZON ŞUBE 12,217 12,217 I.!.-' '1>. 'ıv: - D'.*,6.293 R R Î İ İ Y İ U b İ ; :^ i 1, s E İ İ İ S m İ I I I H h m a :.. *$evkiyatlar ve satışlar devam etmekte olup yukarıdaki kodlu ithal arpaların Hu bıljît 5070 sayılı elektronik imza kamına glire güvenli elektronik imza ile inı/alanmışlır. S T / 6 S 600' d b T 5 9 b 0 : auj?» puj?» tzslrst SI02: abw-i SI.:9L SL03/eO/LC u e e S A lu e j. «n IV

10 Al un Tarih/Saati 31/03/ MflR :34 Kimd. 16:12 Kime: P /15 S* tî W C = "T i

11 Al im Tarih/Saati 31/03/ :12 P MflR :35 Kimd. Kime: S.11'15 g m g s A i j s A Ş A Ç I L A N M A K A R N A p j ş t t ö P A Y K Ç C ^ y i Î î l i Ş U B E!; Ş U B E S İ ; ; d ' V M B ; 1 r & ^ T H A L ^ A K A R N A Ü l ^ S Î T O P L A M I Ç e j ftrfrrr-v: f4 -?, r r^~- ^ 2:7 1rl ' * ^ 4 rt*v' i:ji-îj-! f Y- i ; :» l i r «' -'. 'fi ; W 1 -t '- L - ' - ı L * :.? : J. ( T O N ) ı t t. t r : _. I? s ^ 2 /fe3 5 1 f i S g s» ^ 2 l s i : :, A F Y O N K A R A H İ S A R >.v :^ = ;i I rtyi-l vv-,'*.*-.. ; -a.is.:*;--.!,: * y -L : Q E S K İ Ş E H İ R ' 1 0 A K S A R A Y , A K Ş E H İ R. V. ; ' İjjg r -5, : : t ; i :.. 4, \r, - y -r;' <? / 1 0, L K O N Y A , , t: ;c:sî*:=.-y,- >s -^ İS'' />/:. L : -;«:'- S A M S U N i'.:. - T ' -. ' T - 1, , D İ Y A R B A K I R 7, , : -.v. l [ K A Y S E R İ , İ S K E N D E R U N 3, , ;js*". ;.' " : ta- - _ ; Y E R K Ö Y , ':.. ' " T ' - I S İ V A S M E R S İ N... : s,-!:. ' 4, , K I R I K K A L E , 5 1 3! P O L A T L I. - L. 7, ,4 9 3 [ { g a z İa n t e p 1 4, t j j s â f i f i f f I2 S ; ; ; ; ; 5, ^. ; \ - 2 İ 2 Î 3 B B f f î U n S j j j j p p ı S a t ı ş l a r d e v a m e t m e k t e o l u p y e r l i m a k a r n a l ı k b u ğ d a y l a r ı n t a m a m ı s a t ı ş a a ç ı l m ı ş t ı r. B u bd g f SÛ?n sayılı ı-lrk; i u a kanuna i'ü, ^Svcnti» ItM ro o ik imza il» imza lan tni:,i:y EK:2

12 Alım Tar i h/saat i 31/03/ :12 P MAR :36 Kimd. Kime: S.12'15 EK:3/A F İR M A /ŞAHIS ADI 2014 yılı Fiili Buğday Tükelitıı Miktarı: Töıı/Yıl (Ticaret/Sanayi odalarından veya Vlali Müşavirlerden alınabilecektir) Fiili Tüketim Miktarının ait olduğu yıla ait Un İhracat Miktarı (Toıı) ADRF.S BUĞDAY T A L E P F O R M U 1 j lld e l e k t r o n i k p o s t a T E L E F O N FA K S V E R G İ D A İR E S İ V E R G İ NO T.G KTMLTK NO...& l... I Utfen talcbım/ı X şeklinde iki talep seçeneğinden sadece birim işaretleyerek, ım/alayım/ Sıra Talep Seçeneği 1ya ret İmza No 1 Fiili tüketun hesaplamasına goıe tarafıma tahsis edilecek mikunm tamamını almayı kabul cdıyüuım 2 Toplam talebim..tondur(ancak talep miktarı liılı tüketim miktarından la/la olama/j Tercih Edilen Urun Küdu ve İîXHÜ Nul: Talep sahipleri alm ak isledikleri ürünler içııı hilpi aınaclı işyeri belirlrhilrreklerdir. Belirlilen işyerinden ürün salıyı yapıp yapmamakta llrüıı teslimi yapacak nlan I M O sııbe müdürlümü yetkilidir. dilfen talcbini/ı hangi şubenin hangi stokundan ıslıyorsan'/ V şeklinde işaretleyim / Ş U B E L E R SA TIŞA AÇILAN KO D LAR V E T A LEP ED İLEN STO KLA R (Ton) BUĞDAYLAR Stok X Stok X Stok X Stok X Stok X Stok X I I.. J j i 1! I.. 1 ı. A Ç IK L A M A : Fırınımın ihracat miktarı düşüklükten sınırıı hu İn ıran aylık bui.ı] A nikelim miktarı talep ellilin amklıırij orantılı I laıık bölündükte sonra lıesaplanuı yapılacaktır Ancak. T M O pelin talep ve sinir durumuna yon* ıkıâılnn vapaı.ıl talep seçenekli rimte belirlilen mikiaılaıuı alimdi: satış yapabilir Kuıuluşunuzca satışa sunulan buğday stoklarından yutanda (X ).le işaretlediğim Şulıe stoklarındım v b vinç IX ) ik ışaı ellediğim talep seçeneğim doğrultusunda fitli tüketim nıkumım dikkate alınarıık hclıı leye.ee içiniz mikkıı vti işyerleri stokundan almak istiyorum Yukarıda verilen bilgilerin doğruluğunu onaylat un. Gerektiğinde TMO tararından ilave bilgi belge l.'itep edilmesi halinde süresi içerisinde vermeyi taahhüt udiydi um. Yapılan araştırımı sonucuna göre verilen bilgi ve belgelerde IM O tarafından gerçeğe aykırılık tespit edilmesi halinde cezai müeyyide uygulanmasını kabul ediyorum Gereğini bilgilerinize arz ederirn (. 7.../2015) I Firma Yetkilisi Kaşe/İmza lırlpr SU20 sııyıh elektronik imz» kanuna pörr pövrnli elektronik iın/j< ilr imzalanmıştır

13 u SIRA NO S 2 2 FİRMA ADI BUĞDAY\ARPA TAtEP EDİLEN TALEP EDİLEN ŞU BE Ör ü n k o d u İŞYERİ MİKTARI Ş U B E L E R BİLDİRİM FORMU SUÖEVE DÜŞEN FİİLİ TÜKETİM FIRKA TEL. NO FİRMA FAKS NO VERGİ DAİRESİ ADI VERGİ NUMARASI FİRMA ADRESİ MİKTARI (Ay/Tor»} * K: H ru ûu»-*_ LH3- V. rî en cu * Q) rr\ c n - A O co to o 7. a I! I İ 1 1 M i 12 I i < i cn to,r 1! <s 19 1 i 1 2C.., T* Fiili tüketim esasına gere satış» yapılmayacak olan ye ri-ekmekük buğdaylarda "Şubeye Düşen Fiil» Tüketim Miktarı'1sütunu beş bırakılacaktır.! 3 T) S) U -k cn m UJ UJ cn LaJ \ H-» Ol O o co

14 Al im Tarih/Saati 31/03/ :12 >31-MftR :36 Kı mel. Kime : P.014 S.14'15 SERBEST VE MAMUL MADDE KAPSAMINDA SATIŞA AÇILAN YILI STOKLAR 1223 STOK İŞYERİ DEPO NO KODU YILI MİKTARI DELİİLYAS ,550 TOPLAM , STOK İŞYERİ DEPO NO KODU YILI MİKTARI kangal TOPLAM , STOK İŞYERİ DEPO NO KODU YILI MİKTARI KANGAL ,840 KANGAL ,240 KANGAL ŞARKIŞLA ŞARKIŞLA ,900 ARTOVA DELİİLYAS TOPLAM , STOK İŞYERİ DEPO NO KODU YILI MİKTARI DELİİLYAS TOPLAM , STOK İŞYERİ DEPO NO KODU YILI MİKTARI ARTOVA ,140 TOPLAM ,140

15 Al im Tarih/Saati 31/03/ :12.31-mf^ :36 Kimd. Kime: P.015 S.15"15 SERBEST VE MAMUL MADDE KAPSAMINDA SATIŞA AÇILAN YILI STOKLAR 1263 STO K 1373 STO K İŞY ER İ D EPO NO KODU YILI MİKTARI İŞY E R İ D EPO NO KODU YILI MIKTARI SİVAS ,880 ULAŞ SİVAS ,620 TO PLAM ü k a n g a l Ş A R K IŞ L A , STO K ŞARKIŞLA ,720 İŞ Y E R İ D EPO NO KODU YILI MİKTARI ŞARKIŞLA ,120 ARTOVA ,6/0 DELİİLYAS ,220 TOPLAM TO PLAM , STO K 1264 ST O K İŞ Y E R İ D E P O NO KODU YILI M İKTA RI İŞY ER İ D E P O NO KODU YILI M İKTARI SİVAS ,440 SİVAS ,040 TOPLAM 1ü"/'1 23,440 SİVAS ,400 SİVAS ithal okmokltk STO K SİVAS ,880 İŞ Y E R İ D EPO NO KODU YILI M İKTARI YILDIZELİ ,940 SİVAS Y ILD IZELİ ,780 YILDIZELİ Û ,140 DELİİLYAS ,920 YILDIZELİ ,820 ŞARKIŞLA ,960 YILDIZELİ bbo 300 ŞARKIŞLA ,200 TO PLAM İTHAL 2 277,020 KANGAL ,160 TO PLAM , düşük vasıflı mak. STO K İŞ Y E R İ D E P O NO KO D U Y ILI M İKTA RI 1273 STO K AKINCILAR ,560 İŞY ER İ D EPO NO KODU YILI M İKTARI AKINCILAR 6S ,640 SİVAS ,680 ARTOVA ,630 SİVAS TO PLAM DVMK KANGAL k a n g a l ithal arpa ST O K ŞARKIŞLA ,560 İŞ Y E R İ D EPO NO KODU YILI M İKTARI ŞARKIŞLA SİVAS ,940 YILD IZELİ ,300 SİVAS 6y oı ,580 YILDIZELİ ,440 SİVAS ,013,720 YILDIZELİ ,320 ARTOVA ,300 ARTOVA ,840 ARTOVA ,450 TOPLAM ,831 24!) ARTOVA ,900 ARTOVA STO K KANCAL ,540 İŞY ER İ D EPO NO KOOU YILI M İKTARI KANGAL ÜÛS SİVAS KANGAL OOB ,640 SİVAS ,780 KANGAL ,720 Ş A R K IŞ L A ,300 KANGAL ,660 KANGAL ,200 KANGAL ,760 YILDIZELİ ,860 KANGAL ,580 SİVAS ,740 KANGAL DELİİLYAS Ü13 115,960 KANGAL ,760 DELİİLYAS ,380 KANGAL ,600 TO PLAM ,600 KANGAL ,300 KANGAL STO K ŞARKIŞLA ,310 İŞY ER İ D EPO NO KODU YILI M İKTARI ŞARKIŞLA SİVAS ,700 ŞARKIŞLA ,500 SİVAS ,820 ŞARKIŞLA SİVAS ,440 ŞARKIŞLA ,340 TOPLAM TOPLAM STO K İŞY ER İ D EPO NO KODU Y IU M İKTARI KANGAL ,080 YILDIZELİ ULAŞ ,780 ULAŞ DELİİLYAS ,460 DELİİLYAS ,880 TOPLAM ,330

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü SAYI :29136379 / 202 KONU : Hububat SatıĢı T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü 6 AJANS AMĠRLĠĞĠ TĠCARET BORSASI BġK / KONYA-KARAMAN-KARAPINAR YEM SAN. DERN. BġK. YUMURTA ÜRET.

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Sayı : / Konu : Ġthal Arpa SatıĢı DAĞITIM YERLERĠNE

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Sayı : / Konu : Ġthal Arpa SatıĢı DAĞITIM YERLERĠNE T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Sayı : 22479905/202.01.03 Konu : Ġthal Arpa SatıĢı DAĞITIM YERLERĠNE Arpa kullanan sektörün ihtiyacının karģılanması ve yurtiçi piyasa

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİsİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ Polatlı Şube Müdürlüğü

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİsİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ Polatlı Şube Müdürlüğü 31/03 2014 4:06 PM FAX ~ 000110006 TOPRAK MAHSULLERİ OFİsİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ Polatlı Şube Müdürlüğü Sayı : 61543697-201-01 _\ '\..~ ~ Konu : Hububat Satışı FAKS 31.03/2014 İlgi: Genel Müdürlüğümüzün 28.03.2014

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı Sayı : 22479905/203- Konu : Mamul Madde İhracatı Kapsamında Satış 31 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE 1- Kuruluşumuz stoklarında bulunan yerli ekmeklik

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı - İç Ticaret Şube Müdürlüğü 03/03/2016 15:07-22479905-203-E.67265 *02183912* 02183912 T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI TMO, 2008/2009 Hububat Alım Döneminde 21 mayıs tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerine talimat vermiştir. Bu bağlamda

Detaylı

T C ' - İl G ıd a, T arım ve H a y v an c ılık M ü d ü rlü ğ ü. Sayı : 40229696-406.0.0.0/22139 26.10.2015 Konıı : Hııbubal Satışı

T C ' - İl G ıd a, T arım ve H a y v an c ılık M ü d ü rlü ğ ü. Sayı : 40229696-406.0.0.0/22139 26.10.2015 Konıı : Hııbubal Satışı **fe, l^ S S S S 5 r T C ' - B U R S A V A L İL İĞ İ İl G ıd a, T arım ve H a y v an c ılık M ü d ü rlü ğ ü A B U R S A Sayı : 40229696-406.0.0.0/22139 26.10.2015 Konıı : Hııbubal Satışı G e m.ü l. KAYMAKAMLIĞINA

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/2 HUBUBAT BÜLTENİ 18.03.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100

Detaylı

T.e. TOPRAK MAHSULLERi onst GENEL MUDURLUGU Konya Sube Mudurlugu

T.e. TOPRAK MAHSULLERi onst GENEL MUDURLUGU Konya Sube Mudurlugu 01019553 T.e. TOPRAK MAHSULLERi onst GENEL MUDURLUGU Konya Sube Mudurlugu (FAKS) T.(:. 'I:.OP~~.MAHSULLERI OFISI GENEL MUDURLUtJU Konya Sube Miidiirliigii - Konya Sube Miidiirlfigii (Ticaret Servisi) 20/02/201510:41-29136379/202/12850

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/12 HUBUBAT BÜLTENİ 06.01.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT 30.06.2015 2015 yılında buğday üretiminin bir önceki seneye göre %18 oranında artış göstererek 22,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2015 yılında arpa üretiminin bir önceki

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2015/4 HUBUBAT BÜLTENİ 06.05.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENĐ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMĐ TMO EMANET ALIM FĐYATLARI

HUBUBAT BÜLTENĐ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMĐ TMO EMANET ALIM FĐYATLARI HUBUBAT BÜLTENĐ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FĐYATLARI TMO, 2008/2009 Hububat Alım Döneminde 21 mayıs tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerine talimat vermiştir. Bu bağlamda

Detaylı

TR690006701000000069504206

TR690006701000000069504206 TEKLİF ALMA DUYURUSU 1. 20 Kasım 2015 Cuma günü saat 17:00 a kadar www.yaysat.com.tr adresinde duyurulan tüm bölgeler sathındaki nakliye hatlarımız için, sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile

Detaylı

TR690006701000000069504206

TR690006701000000069504206 TEKLİF ALMA DUYURUSU 1. 20 Kasım 2015 Cuma günü saat 17:00 a kadar www.yaysat.com.tr adresinde duyurulan tüm bölgeler sathındaki nakliye hatlarımız için, sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/5 HUBUBAT BÜLTENİ 24.06.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01.08.2016 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1946 yılında 2 adet eski tip çelik hangar olarak faaliyete başlamıştır. 1958 yılında

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2015/1 HUBUBAT BÜLTENİ 06.02.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü

T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü .015 17:38 FAX 03126230885 L4J 0001/0010 T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü Polatlı Şube Miidürlüğli Sayı : 61543697/202.01.02 Konu : Hububat Satışı Genel Müdürlüğümüzün 30.0 1.2015 tarih.

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 26.09.2016 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TMO Konya Şube Müdürlüğü hizmet alanında Konya ve Karaman illeri bulunmaktadır.

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2015/6 HUBUBAT BÜLTENİ 07.07.2015 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre; ülkemizde 2014 yılında 19.000 bin ton buğday, 6.300

Detaylı

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ 30/03/2012 1 TMO NUN TARİHÇESİ 1929 1933 1938 1939-45 1984 1993 2008 2011 2012 2 TMO NUN GÖREVLERİ Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan

Detaylı

MAMUL MADDE İMALATÇI-İHRACATÇILARINA İHRACATTAN SONRA HUBUBAT SATIŞLARINA AİT UYGULAMA ESASLARI İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

MAMUL MADDE İMALATÇI-İHRACATÇILARINA İHRACATTAN SONRA HUBUBAT SATIŞLARINA AİT UYGULAMA ESASLARI İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR MAMUL MADDE İMALATÇI-İHRACATÇILARINA İHRACATTAN SONRA HUBUBAT SATIŞLARINA AİT UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Üretiminde hububat kullanılarak elde edilen mamul maddelerin

Detaylı

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER'in 2012 Dönemi Hububat Politikaları Kamuoyu Açıklaması Değerli Basın Mensupları ve Değerli Katılımcılar, 2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

KDZ. EREĞLİ DEVLET HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİNE ZONGULDAK

KDZ. EREĞLİ DEVLET HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİNE ZONGULDAK T.C. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sayı : 80347494-^003 Konu : (Ebola Virüs Hastalığı) ZONGULDAK İ l İ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİSİ

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/9 HUBUBAT BÜLTENİ 09.10.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından vekalet akdi yoluyla istihdam

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 26/01/2017-E.560 *BE5N5NY3* T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı :47680386-010.05- Konu :4734 sayılı Kanun'un 62'nci Maddesinin

Detaylı

SANAYİ KURULUŞLARINA 2014 YILI İÇİN KÖMÜR TAHSİSİYLE İLGİLİ DUYURU (27.09.2013)

SANAYİ KURULUŞLARINA 2014 YILI İÇİN KÖMÜR TAHSİSİYLE İLGİLİ DUYURU (27.09.2013) SANAYİ KURULUŞLARINA 2014 YILI İÇİN KÖMÜR TAHSİSİYLE İLGİLİ DUYURU (27.09.2013) Müessesemizce üretilen sanayi amaçlı ( 0,5-18 mm, 10-18 mm, +18 mm cinsi) kömürlerimizin 2014 yılında satışını düzenleyen

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI

HUBUBAT BÜLTENİ 2009/2010 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/TON) HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS MÜDAHALE ALIM FİYATI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI HUBUBAT 2009/2010 Hububat Alım Döneminde 01 Haziran 2009 tarihi itibariyle üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ Sayı: 79316202-TİM.OAİB.06.ORG.2015/831-11505 Ankara, 24/06/2015 Konu: Çin Sektörel Ticaret Heyeti Duyurusu Hk. SİRKÜLER (H/2015) Sayın

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/1361-8850 2011/1 sayılı Tarım Ürünleri Genelgesi Ankara, 02/05/2014 SİRKÜLER Sayın Üyemiz; İlgi: a) 29/04/2014 tarih

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. Sayı : 47227715-45271-(63246)/824-5745 17/12/2015

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. Sayı : 47227715-45271-(63246)/824-5745 17/12/2015 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : 47227715-45271-(63246)/824-5745 17/12/2015 Konu : Merkez Bankasına Ait Kıymet Nakilerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri. Bakanlık Genelge No:29 EGM

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi DÜNYA: FAO 2011 yılı verilerine göre Dünya da Sığır sayısı bakımından birinci sırada 213 milyon hayvan sayısı ile Brezilya gelmektedir.

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 27.06.2016. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ POLATLI ġube MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 27.06.2016. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ POLATLI ġube MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 27.06.2016 TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ POLATLI ġube MÜDÜRLÜĞÜ POLATLI ġube MÜDÜRLÜĞÜ 1949 yılında Ambar Şefliği olarak kurulmuştur. 1950 yılında Ajans Amirliği

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2012/5 HUBUBAT BÜLTENİ 07.05.2012 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre 2010 yılında ülkemizde 19.674 bin ton buğday, 7.250

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO F-43/REV.02 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 ÖZEL BÜRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 73364886 ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-) T.M.O. İÇ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2013/8 HUBUBAT BÜLTENİ 23.09.2013 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜĠK verilerine göre 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (H/2017) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2016 yılı

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO F-45/REV.04 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ

DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ DESTEKLEMENİN KAPSAMI Türkvet'e Kayıtlı Sığır İşletmesi Olan şahıs ve tüzel kişi yetiştiricilere asgari 20 baş, azami 200 baş kombine veya etçi ırk düve alım bedelinin %30 unun hibe

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ AKDENİZ Sayı: Konu: TİM.AKİB.08.EĞT.2014/77-9257 MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Mersin, 26/08/2014 MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Sayın Üyemiz, Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları

Detaylı

Sektör Bilgilendirme Toplantısı

Sektör Bilgilendirme Toplantısı Sektör Bilgilendirme Toplantısı 5 Haziran 2013 Müdahale fiyatları açıklanıncaya kadar uygulanmak üzere, 20 Mayıs 2013 Tarihi itibariyle Taahhütnameli Alım şartları yayınlanmıştır. BUNA GÖRE; TMO ya arz

Detaylı

Türkiye`de Hububat Alanları

Türkiye`de Hububat Alanları BUĞDAY DOSYASI Türkiye, birçok ürünün yetiştirilmesine imkan veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olup, toplam istihdamın %24,6`sı tarım sektöründe

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu Grafik-2:

Detaylı

KAPASİTE İSTEK FORMU. Oda Sicil No * :... Yetkilinin Adı-Soyadı * Sanayi Sicil No * :. Firma Kaşesi ve İmza * İŞYERİ DURUMU *

KAPASİTE İSTEK FORMU. Oda Sicil No * :... Yetkilinin Adı-Soyadı * Sanayi Sicil No * :. Firma Kaşesi ve İmza * İŞYERİ DURUMU * KAPASİTE İSTEK FORMU SAYIN ÜYEMİZ; MÜRACAATINIZ ESNASINDA FORMDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN VE BELGELERİN EKSİZSİZ OLMASI EKSPERTİZ İŞLEMLERİNİZİ DAHA SERİ VE HIZLI SÜRDÜRÜLMESİ AÇISINDAN YARARLI OLACAKTIR.

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU. Adı ve Soyadı: Doğum Yeri ve Tarihi (Gün / Ay / Yıl) :..

MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU. Adı ve Soyadı: Doğum Yeri ve Tarihi (Gün / Ay / Yıl) :.. MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU Fotoğraf Yapıştırınız Form No: Müracaat Tarihi : / /. 1. Firmayı Temsil Edecek Üye Bilgileri Adı ve Soyadı: Doğum

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ AKDENİZ Sayı: Konu: TİM.AKİB.08.EĞT.2014/76-9227 DUBAI SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Mersin, 26/08/2014 DUBAI SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Sayın Yetkili, Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

Detaylı

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO

FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO F-42/REV.05 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Kesilen Hayvan Sayısı

Kesilen Hayvan Sayısı 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi Hayvan Varlığı: TÜİK verilerine göre yılında büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %12,3 artarken küçükbaş hayvan sayısı

Detaylı

ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI (Anonim Şirketten Hakiki Şahısa)

ANONİM ŞİRKET TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI (Anonim Şirketten Hakiki Şahısa) F-38/REV.00 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Grafik Yılı I-II-III-IV. Dönem Üretim İstatistikleri

Grafik Yılı I-II-III-IV. Dönem Üretim İstatistikleri 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi Kırmızı Et Üretimi: TUİK kırmızı et üretim istatistiklerini üçer aylık dönemler halinde yayınlamaktadır. Toplam kırmızı et üretimi

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2010/02 FINDIK BÜLTENİ 08.03.2010 1- FINDIK ALIMLARI: A) 2009 dönemi rekolte tahmini ile 2008 yılı üretimi kıyaslandığında, ülkemiz üretiminin % 44, dünya

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu Grafik-2:

Detaylı

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/132 Ref : 6/132 Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43)

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43) 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı 27612 Maliye Bakanlığından TEBLİĞ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO 43) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB)

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ ve YETKİ BELGESİ GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza intikal eden görüş, öneri,

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/12/2014 Sayı: 2014/135 Ref : 6/135 Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 17/06/2015-26320 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı *BEACS1FR* Sayı :83768245/300/ Konu :Felsefe Yaz Okulu FELSEFE BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Fakültemiz

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 Konu: TİTANYUM OKSİT VE TUNGSTEN TRİOKSIT İÇEREN KATALİZÖR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ. 30 Aralık 2016 Tarihli ve Sayılı. Resmi Gazete de yayımlanmıştır. ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2017 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu nun 46 ncı maddesi ile

Detaylı

KUR AN-I KERİM İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

KUR AN-I KERİM İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR Ek-1 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı KUR AN-I KERİM İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR 1) Yarışma iki kategoride yapılacaktır. I. Kategori: Final tarihleri itibari ile on sekiz

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

TUSAF YÖNETİM KURULU TMO SEKTÖR DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI TMO GÜVERCİNLİK TESİSLERİ, 7 ARALIK 2016, ANKARA

TUSAF YÖNETİM KURULU TMO SEKTÖR DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI TMO GÜVERCİNLİK TESİSLERİ, 7 ARALIK 2016, ANKARA TUSAF YÖNETİM KURULU TMO SEKTÖR DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI TMO GÜVERCİNLİK TESİSLERİ, 7 ARALIK 2016, ANKARA TMO Genel Müdürü başkanlığında TMO Güvercinlik Tesislerinde yapılan periyodik toplantıya,

Detaylı

Emre ÇOĞULU Genel Sekreter Vekili

Emre ÇOĞULU Genel Sekreter Vekili Sayı Konu : : TİM.EİB.GSK.08.1/8847 Moskova/R.Federasyonu/ Mobilya, Kağıt, Ahşap Eşya ve Orman Ürünleri STH İzmir, 20/08/2014 E-posta Sayın Üyemiz, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri nden alınan yazıda,

Detaylı

TARAMA BÖLÜM 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA GÜNDEM MADDESİ 16a: HUBUBAT HUBUBAT

TARAMA BÖLÜM 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA GÜNDEM MADDESİ 16a: HUBUBAT HUBUBAT HUBUBAT 2326 Ocak 2006 Türkiye Cumhuriyeti 1 İÇİNDEKİLER I. HUBUBAT ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ II. HUBUBAT DIŞ TİCARETİ III. HUBUBAT PİYASA AKTÖRLERİ IV. AB MÜKTESEBATI İLE MUKAYESE 2326 Ocak 2006 Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Konu: T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI :250 10 06 11 30-29/11/2005 KONU: Uygulama Talimatı.

Konu: T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI :250 10 06 11 30-29/11/2005 KONU: Uygulama Talimatı. SAYI :250 10 06 11 30-29/11/2005 KONU: Uygulama Talimatı. Talimat No :.VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Bilindiği üzere, 24/02/2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hayvancılığın Desteklenmesi

Detaylı

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9) 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (3. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı

TC Polatlı Ticaret Borsası BÜLTEN [01.01.2012-31.12.2012]

TC Polatlı Ticaret Borsası BÜLTEN [01.01.2012-31.12.2012] Sayfa / 6 [0.0.202-3.2.202] HUBUBAT BUĞDAY Sayfa No: 932.240.269 KG 597.908.097,0 5.745 836.778.440 KG 540.907.345,24 46.37 DURUM BUĞDAYI 86.320 KG 55.0,30 6 Anadolu Durum Buğday (. Anadolu Durum Buğday

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Makarna ve bulgurun üretiminde ana hammadde olarak kullanılan durum buğdayına olan talep giderek artmaktadır. 2013/14 sezonunda dünya durum buğdayı

Detaylı