T O P R A K M A H S U L L E R İ O I İ S İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü»Sivas Şııbc Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T O P R A K M A H S U L L E R İ O I İ S İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü»Sivas Şııbc Müdürlüğü"

Transkript

1 Al im Tarih/Saati 31/03/ :12 31-MAR :31 Kimd. Kime: P.001 S.1'15 İ C. IO l KAk' MÂM*SİT İ.KKİ O l'isi CİK.Nfl M l'in iir IJK 'îll f*s»v>l%»şıılif MUılUrllİf^iı - Niv»x»Şu İm ıvjüdtirltjf'u (Ahın Vc!Yfııtı af*'/.a Servisi) Ull/flJ/ rJ3 -:S / /2265A T O P R A K M A H S U L L E R İ O I İ S İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü»Sivas Şııbc Müdürlüğü Sayı : / K o n tı: Hububat Satışı İlgi Genel Müdürlük tarih sayılı talimatı Genel Müdürlüğü m üzün tarihli talimatıyla satışa açılan ve ekli listede belirtilen (Ek-1) yerli hububatlar ile ithal hububatlar Ek-2 de belirtilen fiyatlar ve yazımız ekinde gönderilen talimat dahilinde Nisan 20)5 tarihleri arasında satışa açılmıştır Bilgi ve gereğim rica ederim Haşan BO T A T Şube Miidüıti E K L E R E K I-Satış Talimatı (4 sayfa) EK 2-Satı.ş fiyat Listesi (I sayf; a) LK.:3-Stok I üstesi (5 sayfa) EK 4-Talep Formu E K 5-Şube Bildirim Formu D A Ğ IT IM Gereği için: Ajans Amırliği oe -»ŞARKIŞLA Ajans Amırliği nc - K A N G A L Ayserbak ıın fab.( ) Şimşekler un fab ( ) Özkanlar un fab ( ) Ticaret Borsası( ) Başak gıda(71519?.2) Eser tarım ürünlcıi( ) Bi)t>i»cin: Kontrolör Muhasel e Servisi Belgenin asil elektronik imzalıdır. { / /? CıışKün A R S L A N B İL i işl.srv.şeftv, leivılı R u rh a n cu ırf M a tı M u h s in Y a z ıu o & lu B u l. N o S İV A S Telefon: ( ) Faks ( ) e-posta İnternet Sitesi: A y rın tılı h ılg ı iç in ırlıb ııl R ecep N F C ıiz Iş d V. Merkezi : AoUar* Tel:(03l2) U< 0(1 M ersis N o : > ,>2-%78 tr iju hf.lfif 5070 sııyılı tlcklroaik tın/a kanuna j*örr. güvenli cjcklroniu im/a iic imaalanmı^it. l'iruln.mlı imzalı sureline l.llr.//«-hclsc.lmo.kt>v,lr adresinden ftelftr Nıtn:..S72l61IU7/}02.<ll.(i:/22656 t» lurlıııd Num.:l 1313»» biiriletiyl* «ri»*blllr*l«lx.

2 Alım Tarih/Saati 31/03/ :12 31-MAR :31 Kimd. Kime :03462i334 P.002 S.2'15 T. C. T O P R A K ' M A K S İ İ l L K R I O f İ S! O l ' N l i MflDİ'KM'Ûİ' T ic a rc l Daire «i ]iuxkarı)ı ı - İç Picartt Subc M iidürliiğii 30/03/201S 17:4# ^05/ /Kİ420 f III12İ)1V) T O P R A K M A H S U L L E R İ O l İS İ C E N E L M Ü D Ü k L flo fj Ticaret Dairesi Başkanlığı Sayı : / Konu : Hububat Satışı 28 ş u b e m ü d ü r l ü ğ ü n e Stoklarınızda bulunan yerli hububatlar (ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, mısır ve çavdar) ile ithal hububatlardan (ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa ve mısır) Ek-l de fiyatı bulunanlar aşağıda belirtilen esaslar dahilinde Nisan 2015 tarihleri arasında sauşa açılmıştır Ekmeklik Buğdaylar: a) V crli Ekmeklik Butrdaylar: Şube Müdürlüklerini/, stoklarında bulunan yerli ekmeklik buğdaylar kışı ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili vc/veya teminat mektubu alınarak 60 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak satılabilecektir. b) İthal Ekmeklik Buğdaylar: Kuruluşumuz stoklarında bulunan ve ekli listede belirlilen (Pk-2) ithal ekmeklik buğdaylar sadece kullanıcılarına (un ve bıılgur fabrikalarına) yönelik 3 avlık fiili tüketim miktarına kadar peşin bedel mukabili vc/veya 1527, 1541 ve IS46 kodlu ithal bnftdavbır (12,5 proteindi) ise peşin bedel mukabili yanı sıra teminat mektubu a lın a r a k 60 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak talep toplamak suretiyle satılabilecektir. Bu kapsamda; kullanıcılarına yönelik olarak yapılacak ekmeklik buğday satışları için talep sahiplerinden, halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Şubat 20l.S tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) ile 2014 yılına ait fiili tüketim belgesi islenecektir (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan, fıılt tüketim belgesini ise kayıtlı okluğu Ticaret/Sanayi odalarından veya malı müşavirlerden onaylı olarak alacaklardır.) Talep sahipleri, 2014 yılına ait un ve bulgur ihracat miktarlarını veya un ve bulgur ihracatlarının olmadığını resmi olarak belgeleyerek (ihracatı varsa ilgili ihracatçı birliklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden) talep Ibımu ile hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne müracaat edecektir Talep sahiplerinden, 2014 yılı fiili tüketim ve rnaınııl madde ihracat durumunu gösteren belgelerini daha önceki satışlarda vermiş olanlardan hu belgeler istenmeyecektir. Firmanın un ve bulgur ihracatı var ise un ve bulgur ihıucatı karşılığı buğday, fiili tüketim belgelerinde bildirilen yıllık buğday tüketim miktarından düşülecek ve kalan miktarın 3/12 siııe kadar satış yapılacaktır. Hesaplamalarda un karşılığı 1*358, bulgur karşılığı katsayıları esas alınacaktır. Örneğin; herhangi bir şube müdürlüğümüze müracaatta bulunan hır firmanın 2014 yılı fiili tüketim miktarı Ton/Yıl olsun. Firmanın 2014 un ihracat miktarı ise ton olduğunu varsayalım. Buna göre; x 1,358=6 790 ton, firmanın un ihracatının buğday karşılığı olacakı«r =] ö/l2=9.434x ton, firmanın yıllık fıılt tüketiminin 3/12 si olan buğday miktarı bulunmuş olacaktır Firmanın un ihracatı yoksa fiili tüketim miktarı / x ton olarak dikkate alınacaktır Şubelerinizden yapılacak salış miktarlarına göre Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca falı matlanan vc şuben izce tutulması gereken olağanüstü hal stoku da dikkate alınarak gerekmesi ve yazılı bildirimde bulunmanız halinde bağlılık durumlarında düzenleme yapılabilecektir. Müdalaa Cad. No 18 OölOOBakarilıkhvMNKAİT'v Bilgi içuv Ahmet Yİ Şİİ AV Telefon 0 (312) Ö-QI-Fax.(> (312) >4-4I<>34 00/05 ^ Eksper L- posta im o fffltmo.gov.ir İnternet Silesi: i el. (0 312) >t Uu belftf 5070 sayılı elektronik iın/a kanuna göre güvenil elektronik iınta ik im/ylatmuştır. K(cktr»ftik.n./ı.l. «metim: N#m.:î247*9W.7#l.OUU/N!*2» vc B*rk.xl N»m.:l I hilgileriylt crisftrilitoiık (/4

3 Al im Tarih/Saati 31/03/ :12 31-MAR :31 Kimd. Kime: P.003 S.3/15 J.C. T O P R A K M A H S U L L E R ) O P ÎS t G E N E l. M lîl)ü R L Ü Ğ Ü Tıcarei Dairesi Başkanlığı Makarnalık Buğdaylar: Şube Müdürlükleriniz stoklarında bulunan ve FK-2'dc belirtilen yerli vc ithal makarnalık buğdaylar kullanıcılarına (sadece makarna, irmik, şehriye vc bulgur fabrikalarına) serbest olarak, peşin hcdcl mukabili satılabilecektir. Makarnalık buğday satışında 03 Nisan ar ıh ine kadar talep toplanacak olup yoğun talep gelen stoklar için tahsisat uygulanacaktı! Yoğun talep gelmeyen makarnalık buğday stoklarının satışına ise 07 Nisan 2015 tarihinden itibaren Şube Müdürlükleriniz yetkilidir Arpalar: Arpa satışları, aşağıda belirlilen esaslar dâhilinde kullanıcılarına (yem fabrikaları, besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmelere) yönelik talep toplanmak suretiyle 1 aylık fiili tüketim miktarı kadar, hububat alım satımıyla iştigal eden tüccarlara ise 150 tona kadar peşin bedel mukabili olarak yapılacaktır Fiili tüketim hesabında yem fabrikaları iyin 2014 yılı fiili tüketim miktarının 1/12 si. besici ve yetiştiriciler için ise talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçc Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri halinde büyük baş hayvan başına günde 5 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yclişlirıcilığı ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdüılüklerınden yemini kendilerinin imal eıtiklcıini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri halinde, kanatlı hayvan basma günde 12 gr üzerinden I aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir Ilındı için bu rakam günde 65 gr olarak hesap edilecektir Yoğun talep gelen stoklar için tahsisli satıştan dolayı 150 tondan az arpa düşen yem fabrikalarına 150 tona kadar satış yapmaya şııbc müdürlükleriniz yetkili kılınmıştır. Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden; bu talimatımızla 150 tona kadar veya üıctimde bulundukları aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri hâlinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şube müdürlükleriniz yetkili kılınmıştır. Mısırlar: Mısır satışları, sadece kullanıcılarına (yem fabrikaları ile kendi yemini imal eden besici ve yetiştiriciler ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği yapanlar) yönelik olarak yapılacaktır Yem fabrikaları için 2014 yılı fiili mısır tüketim miktarının 1 aylık kısmına katlar satış yapılabilecektir Talep sahiplerinden halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Şubat 2015 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) ile 2014 yılına ait fiili tüketim belgesi istenecektir (Talep sahiplen, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan, fiili tüketim belgesini ise tıcarct/sanayı odalarından veya malı müşavirden onaylı olarak alacaklardır) Besici ve yetiştiriciler için kayıtlı oldukları İl/İlçc Tanın Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde; büyük baş hayvan başına günde 2 kg, küçükbaş luiyvan başına ise gitııdo 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecckliı Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerim ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde, kanatlı hayvan başına günde 60 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir Hindi için bu ıakam günde 300 gr, varka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır. 2/4 Müdâfaa Cad. No. 1S Bakanlıklnr/ANKARA Bilg n v'i Ahmet YF.ŞİLAY Telclbıı 0 (112) b'ax 0(112) /05 Hkspeı F.-rHista: tmo kılının.uov tı İnternet Sitesi: fel: (0 312) Hu bflfft 'II Osayılı elektronik im/,a kamına güre güvenli rltktrnııik İmza ilr imzalanmıştır. Klflılnıı" I-imzalı surelin* hl«p://e-lıclce.lıiı«.gnv.tr adresinden Kelce N«n>.:*24799OS/70î <1UII/SI i?» ve B/.rkod Nı.nı.:! bilgileriyle erişebilirsin.*.

4 Al im Tarih/Saati 31/03/ :12 31-MAR :32 Kimd. Kime: P, 004 S.4'15 T.C. T O P R A K M A H S D IJıK U t O F İS İ G K N E I, M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü Ticaret Dairesi Başkanlığı Talep sahipleri bağlı bulundukları ihracatçı birliklerinden 2014 yılında mısıra dayalı mamul madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2014 yılı mamul madde ihracatı karşılığında mısır ithalatı hak ediş miktarım belgeleyeceklerdir (ihracatı varsa ilgili ihracatçı birliklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden alabilecektir) Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Örneğin; herhangi bir şube müdürlüğümüze müracaatta bulunan bir.('iimanın 2014 yılı fiili tüketim miktarı lön/yıl olsun Firmanın 2014 için ilgili ihracatçı birliğinden aldığı mısıra dayalı mamul madde ihracatı karşılığı mısır ithalatı hak ediş mikünmın ise ton olduğunu varsayalım. Buna göre yıllık fiili tüketim = ton esas alınarak bu dönemde firmaya toplam tona ( ton/12 ) kadar satış yapılabilecektir Çavdarlar: Stoklarımızda bulunan çavdarlar kışı ve kuruluş aynını yapılmaksızın, Nisan 20î5 tarihleri arasında talep toplanmadan peşin bedel mukabili serbest olarak satışa verilecektir Bununla birlikte çavdarlar, aynı fiyatla teminat mektubu alınarak 120 güne kadar vadeli vc vade farksız olarak da satılabilecektir Genel Hükümler: Talepler talep formuna uygıııı olarak Şube Müdürlüğü vc İirün kodıı bazında alınacaktır. Satışa açılan stoklara yoğun talep gelmesi durumunda yoğun talep gelen stoklar için kod bazında tahsis yapılacaktır. Satışlarımızla ilgili olarak hinterlandınızda gerekli duyurıılaı yapılacakla Talep sahiplen taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO şube müdürlüğüne) şube müdürlüğüne bildireceklerdir Müracaatlar, 03/04/2015 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Alınan talepler 06/04/2015 tarihi mesai bitimine kadar satışı yapacak (teslimat şubesi) şube müdürlüklerine bildirilecektir. Diğer şubelerden gelen talepleri alacak olan satışı yapacak şube ise ivedilikle talepleri değerlendirerek yoğun talep gelen stoklar için gerekli hesaplamaları tamamlayıp talep sahiplerine en geç 08/04/2015 tarihi mesai bilimine kadar tebligatta bulunulacak olup mutlaka talep sahihi firmanın müracaatta bulunduğu şube müdürlüğüne de yazılı olmak bilgi verilecektir. Tahsis yapılan üriinlcr için 10/04/2015 (dahil) tarihine kadar para yaiırılabilecek olup parasını yatıran veya sözleşme yapan talep sahiplerine bekletilmeksizin teslimat yapılacaktır. 03/04/2015 tarihine kadar taleple bulunup da; tahsisten ya da fiilı tüketiminin altında talepti bulunmuş olmasından dolayı arpa ve mısır için 1 aylık, ithal ekmeklik buğday için 3 aylık tüketimini alamamış talep sahiplerine stoklarınızda serbest üıiin bulunması halinde, talep sahibinin arpa ve mısır için I aylık, ithal ekmeklik buğday için 3 aylık fiili tüketim miktarına kadar satış yapmaya (03 Nisan 2015 tarihine kadar başvuru yapıruş olmak koşuluyla) Şube Müdürlükleriniz yetkilidir Satışa açılan ürünlerin teslimatında muhafaza açısından kritik olan stoklara öncelik verilecektir. Müracaat sahibi firmalara talep etmediği ürün kodlarından tahsis yapılmayacaktır. Talep sahiplen almak istedikleri ürünler için talep formunun ilgili yerinde sadece bilgi amaçlı işyeri belirtcbilecekterdir. Tahsis yapılırken bu husus mümkün olduğu ölçüde göz önünde bulundurulacaktır. 3 / 4 Miitlal'aa Cad. N o l I Sakanl 1klar/AN k A R A Bilgi iyin Ahmet YbŞlI.AY Telelon.U (3)2) 41 f, Ta* 0 (312) (10/05 fksper Lı-posta tıno a/imo.sov İr İntcruet Silesi: wwrv.tm».ı»(iv.<r Tel. (0 312) S î > 1 r*;,»ayılı elektronik im/a kanuna ı*ürr gtiv«nli elektronik iın/a ile imzalanmıştı). İCItCll, Uimralt suretine l>ltp://r-hclcc.<i!io. >uv tr adresinden Kel >r Num.:î247'MaV2t«.tn.0l/*U?,9 ve UnrU<l Nnın.:112<»77 >bilgileriyle «rişcbiltrsîm/.

5 Alım Tarih/Saati 31/03/ :12 J31-MAR :32 Kimd. Kime: P.005 S.5'15 TC. T O P R A K M A IİS U L T E R İ O F İS! C E N E L M İÎI> ÜRLfl< ;Ü Ticaret Dairesi Başkanlığı Stoklan satışa açılan şube müdürlüklerimizce talep toplama sonunda gelen tiılı lukctım miktarı toplamının sarışa açılan şube stoklarından fazla olması durumunda yoğun lalep gelen stoklar için yapılacak tahsis işlemi, şube stoklarının talep sahiplcnrc ait arpa ve mısır için 1 aylık, itlini ekmeklik buğday için 3 aylık toplam fiili tüketim miktarına bölünerek bulunacak katsayının her lalep sahibinin fiili tüketim miktarı ile çarpılarak satılacak- urüıı miktarı belirlenecektir Talep sahiplerine yapılacak tebligatta talep formundaki talep miktarı da dikkate alınarak (Tahsis miktarının talebinden fazla olması halinde talep miktarı kadar tirürı verilecektir.) satılabilecek miktar bildirilecektir Şayet stoklan satışa açılan şube mtidüılilklerimizce talep toplama sonucunda ilgili kod için gelen fiili tüketim miktarı toplamının satışa açılan aynı kodlu şube stoklarından az olması durumunda herhangi hır işleme gerek kalmaksızın talep sahiplerinin arpa vc mısır için I aylolk, ithal ekmeklik buğday için 3 aylık fiili tüketim miktarı kadar satış yapılabilecektir Teslimat süre sonu tüm ürünler ıçııı 30/04/2015 ıııesai bitimi olarak uygulanacaktır tarih, sayılı ve tarih ve sayılı talimatlarımız kapsamında Kuruluşumuzdan veya iklim şanlarından kaynaklı olarak tarihine kadar ürününü teslim alamamış olanlar, teslim alamadıkları ve parası Mart ayı içinde yatırılmış ürünleri aynı talimatlarda belirtilen satış fiyatlarıyla (dahil) tarihine kadar teslim alabileceklerdir Şube ıntidüılüklerince satışa ilişkin talep miktarları, parası yalan miktar ve teslimat bilgileri tarih, sayılı talimat kapsamında modiil üzerinden takıp edilmekle birlikte uygulamanın yem haşlamış olması nedeniyle her gün mesai bitiminden önce atıuıct.yesilav(fl;tmo.huv <r ve onur.bnvhanfgjtmo.gov.ir adreslerine elektronik posta olmak bildirilmeye devam edilecektir Gereğini rica ederim Mesut K Ö S E Yönetim Kurulu Başkam (reııel Mudur E K L E R ; E K : I-Fiyat listesi ( I sayfa) F K : 2-Stok listesi (5 sayfa) E K : 3-Talep formu (2 sayfa) E K ; 4-Şube bildirim fomıu (1 sayfa) 4/4 Müdafaa Cad Ncı Bakanl Alar/ANKARA Bı! <ı için Ahmet Y I Şİİ AV Telelon 0 (312) Fax.() (312) /05 fkvper tl-nost.r tıno fr/lıtio sov tr İmcrnet Silesi: Tel (0 312) !!u U lf. ** 1 '»vılı elektronik imza kanuna fcsne güvenli elektronik imza ile unznlanmışlır. Kleklre im/at. «ürerine hllp://e-brlge.mıo.nov.lr «(İrerinden llelfte Nam :ÎM7M0»MI2.III.01/»1429 te Barkufl Nıınvıl 12<>77') hilcileıi>le eıijckiliraini-.

6 Alım Tarih/Saati 31/03/ :12 31-MPR :32 Kımd. Kime= P.006 S.6^15 I c TO PR a K M a H SUI I A R M ii ISİ (HINKI M lid ljr U K İU TK.ırct I Kın ( Sı l:6ışkaiılı ı MAKARNALIK lluc idav SA'l İŞ Fİ VAT LİSTESİ C İ N S İ İ J K U N K O D U ıw ı 5 A T I Ş F İ Y A T I ( T l. / F O N ) Vcrlı Mdküfnülık Oıığdüv :ıı n 965 D. Vasıflı Mak. Buğday 1191 D80 x r/s 950 O oo L İthal Makarnalık buğday İb ls 981) NOT: Yukarıda belirtilen fivullur KOV ve rraniola*. von limit, nakliye! ave (Jr.ı f-.tı dihildir. Y E R L İ E K M E K L İ K. B U Ğ D A Y S A T IŞ N Y a T U S U S I EKİ rinsı K«o n :> SATIŞ FİYAT) (TI/TON) Anadolu Beya/ Sert RıığrJ-ıy 17f,l Anadolu Kırmızı Sert buftday 1771 Anadolu Boyu/ Seri Buğday 1202 Anadolu Kırmızı S*rt Buğday 1272 Anadolu Beyaz Sert Buğday Anadolu Kırmızı Seri Buğday 1221 Anadolu Beyaz Sert Buğday ) Anadulıı K*rm»/ı Sc»'t Buğday * 1 J 7 Î... Anadolu Beyaz Sert Buğday» Anadolu Kırmızı Sert Buğday.1274 Diğer Kırmızı Buğday Beyaz Yarı Sert Buğday Diğer Iteyaz Buğday ı ıh ; 877 Diğer Kırmızı Buğday 1U j Beyaz Varı Sert Buğday İ l i l 8(>7 Kırmızı Yarı Sert Buğday 132ü Diğe' Beyaz Buğday VIha 867 Diğer Kırmız» buğday M/A Diğer Beyaz Buğday 12G4 Oiğw Kırmızı Buğday t t M Düşük Vüîiflı Fkmeklik Buğday 777 NOT Yukarıda belirlilen fiyatla» KOV ur maıtlplasyon hariç, nakliye ilityç i.1 t li ıl ılıl'dir. IT M A I. K k M I İ K I IK. IlU C id A Y S A T IŞ U Y A T i İ S I 1 s j CİNSİ KO0 NO SATIŞ FİYATI (T: /TON İthal Buğday İ3 3 protein İthal Buğday 11.S protein İthal Buğday l i 0 prolcin İSİ/. 8 /!: İthal Buğday V/ S protftin 154! İthal buğday 1.2 S protein İthal Buğday 17 S protein NO'f Yukarıda belirtileri fiyatlar KDV ve maniplaf.ycn hariç, nakliye ilâv't ııcmi dâhildir. (.İNSİ A K I* A S A T I Ş F İ Y A T ) İS IT S İ KOl) NO 1 SAT S TIYAII (IL/IUN) Yerli Arpa 2) İthal Arpa 1141 NOT Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV ve manıplaıycn hariç. rnıh'vf.'.«.?> nr.reti dâhildi ( / A V Ü A k S A T IŞ F İ Y A T M S i i!s İ ("İNSİ KOü M î SATIŞ FİVAfl (TL/TÛN) Çavdar 27) 1 72S NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV hariç, manıpi.tîvnn vn nakliye ilave- UCre-ti d:ihi!dir. MISIK SATIŞ 1-lYA ı I İS li SI CİNSİ KOD NO 5A1IŞ FİYATI (TL/TON) Yerli Mısır illul Mılır 2-14.: NOT: yukarıda belirtilen liy» l»r Knv hariç, manipla/vonvf naklivr. i'.avc öcıcti (Ühıldir.

7 Alım Tarih/Saati 31/03/ :12 31-MAR :32 Kimd. Kime: P.007 S.7'15 ü

8 ı n o o O «ı O s ûl LD C N 7 C D T L O T-- O C N X O O o N T- o o sr m x 4 OJ UD ^r n Qj G ~ o V G m r o İÜ İÜ ı n S. J Z ı n T I i - S ) İÜ n j \ 1 e <=c o : e r s : x ŞUBESİ ^ te ^ Ş S A R Ş m m m m - l'ıska T. % 1625 ;İTute^KMEİ<LIK BUĞDAY SSjsfel.1 M i K j ^ î g ^ S J ie^i İ i f a?.- U- EK:2 Ş U B E T O D I A U I İADANÂ ŞU3E itit Tt m B 52, ,576 [a FYCN ŞUBE AKSARAY ŞUBE i % ' '\i--v 2;0İ4 14J7025b,::( ' "^ "S 'U.. v-v j 36,308 (AKŞEHİR şube , İy.V'":İİ!"* ' ;BANDIRMA ŞUBE 38,350 O. '"''S/ İÇGRUM ŞUBE , ,150 DERİNCE ŞUBE 39,804 31,049 W. '^*3***-V.'s: ; DİYAR3AKIR ŞUBE ERZURUM ŞUBE r t â ; - ^ V.ı'rt'ıVİ... -Y' 150 4,042 (GAZİANTE0 ŞUBE 11, ^İSKENDERUN ŞUBE 2,143 V : 578. z ; ' " ı (İZMİR ŞUBE KAYSERİ ŞUBE ' Z. { ' l ' H i fozî.:-:' 25,414 i KIRIKKALE ŞUBE i 3,985 KlRŞEHîR ŞUBfc r : - r>f -'S.-.-A-i KONYA ŞUBE , İMERS5N ŞUBE 5.171! L-, r 5 JT l. MUŞ ŞUBE 1,000! 1,00C POLATLI ŞUBE I!. : İ ] < i ISAVISUN SUSE 6,355 4, ,224 ISlVAS ŞUBE ;> - f 2,277 1 L »-4 -j y. 'i W r *. 2,277 (ŞANLIURFA ŞUBE { (TEKİRDAĞ ŞUBE, (.. w. «i '.::LÛ. -S; ı.jv*>vı^ -i-:.v-.- L--V».s-' ' si -. 24,760 >>>v si-' A»-' ~vh (t -- E J"»' ı k.:.x ' TRABZON ŞUBE YERKÖY ŞUBE ' :13^34 *î i! A, v i. i i ' 4,716 19,117 r? ^ î ' ş : 3 ' d R. r T? - * t ; ^ e V t P o! * i v, - a n d ^ k ; k o d l ı. - ı h *!? i i ğ d * v l a n n t e n i m i s a t ı m a a ç l r r s ş t ı ; Vj. 'i.ii 5; f.ı/:ı î * ; i r :ı»i» 1 teıiı :». i«ı- n.

9 m K ^ S ^ B E S f ADÂNAŞUBE j? ik jh3 JHIfAY/j ' İ $M ri W i.' «M fc ı H M :. K"'v; ' "' *' 7/' İL'LLÎivl I İ İ M 3,078 m S. ı 1 EK:? t t f f f lî A F Y O N ŞUBE 0 0 ' "L:." -j'' AKŞEHİR ŞUBE 7,483 7,483 BANDIRMA ŞUBE U v. f o " î, '0 ÇORUM ŞUBE 8,826 8,826 D E R ^C E Ş U B E 7 & V - 3,395 DİYARBAKIR ŞUBE 8,600 8,600 ERZURUM ŞUBE 7,400 ESKİŞEHİR ŞUBE 0 0 r.... j, GAZİANTEP ŞUBE. 2,563. ; ' 1 1 >2*583 İSKENDERUN ŞUBE 3,263 3,263 KAYSERİ ŞUBE L;;4. e l f İ l i l P ; 3 $ 2 ' = 8,673 ^ (! T * # S P ^ KIRIKKALE ŞUBE 19,301 19,301 KIRŞEHİR'ŞUBE V i $ ;1 5 6 I, ' 1,418 f p p j " - 1 İ İ KONYA ŞUBE 32,500 32,500 m U Ş Î^U B e -4 ' :^ : İ \ : Y 4,772 : V ; 4 # 7 2 POLATLI ŞUBE 14,021 14,021 Ş İ^Ç İkŞ U B E. i. s - < ri H t İ8.582 > i U \M ŞANLIURFA ŞUBE 4,000 4,0 0 0.TEKİRDAĞ ŞUBE,,.vv.&sfVs'*;...«:s.i / li'viaf;.v.:v.v-.vırk.-. i 8,137 TRABZON ŞUBE 12,217 12,217 I.!.-' '1>. 'ıv: - D'.*,6.293 R R Î İ İ Y İ U b İ ; :^ i 1, s E İ İ İ S m İ I I I H h m a :.. *$evkiyatlar ve satışlar devam etmekte olup yukarıdaki kodlu ithal arpaların Hu bıljît 5070 sayılı elektronik imza kamına glire güvenli elektronik imza ile inı/alanmışlır. S T / 6 S 600' d b T 5 9 b 0 : auj?» puj?» tzslrst SI02: abw-i SI.:9L SL03/eO/LC u e e S A lu e j. «n IV

10 Al un Tarih/Saati 31/03/ MflR :34 Kimd. 16:12 Kime: P /15 S* tî W C = "T i

11 Al im Tarih/Saati 31/03/ :12 P MflR :35 Kimd. Kime: S.11'15 g m g s A i j s A Ş A Ç I L A N M A K A R N A p j ş t t ö P A Y K Ç C ^ y i Î î l i Ş U B E!; Ş U B E S İ ; ; d ' V M B ; 1 r & ^ T H A L ^ A K A R N A Ü l ^ S Î T O P L A M I Ç e j ftrfrrr-v: f4 -?, r r^~- ^ 2:7 1rl ' * ^ 4 rt*v' i:ji-îj-! f Y- i ; :» l i r «' -'. 'fi ; W 1 -t '- L - ' - ı L * :.? : J. ( T O N ) ı t t. t r : _. I? s ^ 2 /fe3 5 1 f i S g s» ^ 2 l s i : :, A F Y O N K A R A H İ S A R >.v :^ = ;i I rtyi-l vv-,'*.*-.. ; -a.is.:*;--.!,: * y -L : Q E S K İ Ş E H İ R ' 1 0 A K S A R A Y , A K Ş E H İ R. V. ; ' İjjg r -5, : : t ; i :.. 4, \r, - y -r;' <? / 1 0, L K O N Y A , , t: ;c:sî*:=.-y,- >s -^ İS'' />/:. L : -;«:'- S A M S U N i'.:. - T ' -. ' T - 1, , D İ Y A R B A K I R 7, , : -.v. l [ K A Y S E R İ , İ S K E N D E R U N 3, , ;js*". ;.' " : ta- - _ ; Y E R K Ö Y , ':.. ' " T ' - I S İ V A S M E R S İ N... : s,-!:. ' 4, , K I R I K K A L E , 5 1 3! P O L A T L I. - L. 7, ,4 9 3 [ { g a z İa n t e p 1 4, t j j s â f i f i f f I2 S ; ; ; ; ; 5, ^. ; \ - 2 İ 2 Î 3 B B f f î U n S j j j j p p ı S a t ı ş l a r d e v a m e t m e k t e o l u p y e r l i m a k a r n a l ı k b u ğ d a y l a r ı n t a m a m ı s a t ı ş a a ç ı l m ı ş t ı r. B u bd g f SÛ?n sayılı ı-lrk; i u a kanuna i'ü, ^Svcnti» ItM ro o ik imza il» imza lan tni:,i:y EK:2

12 Alım Tar i h/saat i 31/03/ :12 P MAR :36 Kimd. Kime: S.12'15 EK:3/A F İR M A /ŞAHIS ADI 2014 yılı Fiili Buğday Tükelitıı Miktarı: Töıı/Yıl (Ticaret/Sanayi odalarından veya Vlali Müşavirlerden alınabilecektir) Fiili Tüketim Miktarının ait olduğu yıla ait Un İhracat Miktarı (Toıı) ADRF.S BUĞDAY T A L E P F O R M U 1 j lld e l e k t r o n i k p o s t a T E L E F O N FA K S V E R G İ D A İR E S İ V E R G İ NO T.G KTMLTK NO...& l... I Utfen talcbım/ı X şeklinde iki talep seçeneğinden sadece birim işaretleyerek, ım/alayım/ Sıra Talep Seçeneği 1ya ret İmza No 1 Fiili tüketun hesaplamasına goıe tarafıma tahsis edilecek mikunm tamamını almayı kabul cdıyüuım 2 Toplam talebim..tondur(ancak talep miktarı liılı tüketim miktarından la/la olama/j Tercih Edilen Urun Küdu ve İîXHÜ Nul: Talep sahipleri alm ak isledikleri ürünler içııı hilpi aınaclı işyeri belirlrhilrreklerdir. Belirlilen işyerinden ürün salıyı yapıp yapmamakta llrüıı teslimi yapacak nlan I M O sııbe müdürlümü yetkilidir. dilfen talcbini/ı hangi şubenin hangi stokundan ıslıyorsan'/ V şeklinde işaretleyim / Ş U B E L E R SA TIŞA AÇILAN KO D LAR V E T A LEP ED İLEN STO KLA R (Ton) BUĞDAYLAR Stok X Stok X Stok X Stok X Stok X Stok X I I.. J j i 1! I.. 1 ı. A Ç IK L A M A : Fırınımın ihracat miktarı düşüklükten sınırıı hu İn ıran aylık bui.ı] A nikelim miktarı talep ellilin amklıırij orantılı I laıık bölündükte sonra lıesaplanuı yapılacaktır Ancak. T M O pelin talep ve sinir durumuna yon* ıkıâılnn vapaı.ıl talep seçenekli rimte belirlilen mikiaılaıuı alimdi: satış yapabilir Kuıuluşunuzca satışa sunulan buğday stoklarından yutanda (X ).le işaretlediğim Şulıe stoklarındım v b vinç IX ) ik ışaı ellediğim talep seçeneğim doğrultusunda fitli tüketim nıkumım dikkate alınarıık hclıı leye.ee içiniz mikkıı vti işyerleri stokundan almak istiyorum Yukarıda verilen bilgilerin doğruluğunu onaylat un. Gerektiğinde TMO tararından ilave bilgi belge l.'itep edilmesi halinde süresi içerisinde vermeyi taahhüt udiydi um. Yapılan araştırımı sonucuna göre verilen bilgi ve belgelerde IM O tarafından gerçeğe aykırılık tespit edilmesi halinde cezai müeyyide uygulanmasını kabul ediyorum Gereğini bilgilerinize arz ederirn (. 7.../2015) I Firma Yetkilisi Kaşe/İmza lırlpr SU20 sııyıh elektronik imz» kanuna pörr pövrnli elektronik iın/j< ilr imzalanmıştır

13 u SIRA NO S 2 2 FİRMA ADI BUĞDAY\ARPA TAtEP EDİLEN TALEP EDİLEN ŞU BE Ör ü n k o d u İŞYERİ MİKTARI Ş U B E L E R BİLDİRİM FORMU SUÖEVE DÜŞEN FİİLİ TÜKETİM FIRKA TEL. NO FİRMA FAKS NO VERGİ DAİRESİ ADI VERGİ NUMARASI FİRMA ADRESİ MİKTARI (Ay/Tor»} * K: H ru ûu»-*_ LH3- V. rî en cu * Q) rr\ c n - A O co to o 7. a I! I İ 1 1 M i 12 I i < i cn to,r 1! <s 19 1 i 1 2C.., T* Fiili tüketim esasına gere satış» yapılmayacak olan ye ri-ekmekük buğdaylarda "Şubeye Düşen Fiil» Tüketim Miktarı'1sütunu beş bırakılacaktır.! 3 T) S) U -k cn m UJ UJ cn LaJ \ H-» Ol O o co

14 Al im Tarih/Saati 31/03/ :12 >31-MftR :36 Kı mel. Kime : P.014 S.14'15 SERBEST VE MAMUL MADDE KAPSAMINDA SATIŞA AÇILAN YILI STOKLAR 1223 STOK İŞYERİ DEPO NO KODU YILI MİKTARI DELİİLYAS ,550 TOPLAM , STOK İŞYERİ DEPO NO KODU YILI MİKTARI kangal TOPLAM , STOK İŞYERİ DEPO NO KODU YILI MİKTARI KANGAL ,840 KANGAL ,240 KANGAL ŞARKIŞLA ŞARKIŞLA ,900 ARTOVA DELİİLYAS TOPLAM , STOK İŞYERİ DEPO NO KODU YILI MİKTARI DELİİLYAS TOPLAM , STOK İŞYERİ DEPO NO KODU YILI MİKTARI ARTOVA ,140 TOPLAM ,140

15 Al im Tarih/Saati 31/03/ :12.31-mf^ :36 Kimd. Kime: P.015 S.15"15 SERBEST VE MAMUL MADDE KAPSAMINDA SATIŞA AÇILAN YILI STOKLAR 1263 STO K 1373 STO K İŞY ER İ D EPO NO KODU YILI MİKTARI İŞY E R İ D EPO NO KODU YILI MIKTARI SİVAS ,880 ULAŞ SİVAS ,620 TO PLAM ü k a n g a l Ş A R K IŞ L A , STO K ŞARKIŞLA ,720 İŞ Y E R İ D EPO NO KODU YILI MİKTARI ŞARKIŞLA ,120 ARTOVA ,6/0 DELİİLYAS ,220 TOPLAM TO PLAM , STO K 1264 ST O K İŞ Y E R İ D E P O NO KODU YILI M İKTA RI İŞY ER İ D E P O NO KODU YILI M İKTARI SİVAS ,440 SİVAS ,040 TOPLAM 1ü"/'1 23,440 SİVAS ,400 SİVAS ithal okmokltk STO K SİVAS ,880 İŞ Y E R İ D EPO NO KODU YILI M İKTARI YILDIZELİ ,940 SİVAS Y ILD IZELİ ,780 YILDIZELİ Û ,140 DELİİLYAS ,920 YILDIZELİ ,820 ŞARKIŞLA ,960 YILDIZELİ bbo 300 ŞARKIŞLA ,200 TO PLAM İTHAL 2 277,020 KANGAL ,160 TO PLAM , düşük vasıflı mak. STO K İŞ Y E R İ D E P O NO KO D U Y ILI M İKTA RI 1273 STO K AKINCILAR ,560 İŞY ER İ D EPO NO KODU YILI M İKTARI AKINCILAR 6S ,640 SİVAS ,680 ARTOVA ,630 SİVAS TO PLAM DVMK KANGAL k a n g a l ithal arpa ST O K ŞARKIŞLA ,560 İŞ Y E R İ D EPO NO KODU YILI M İKTARI ŞARKIŞLA SİVAS ,940 YILD IZELİ ,300 SİVAS 6y oı ,580 YILDIZELİ ,440 SİVAS ,013,720 YILDIZELİ ,320 ARTOVA ,300 ARTOVA ,840 ARTOVA ,450 TOPLAM ,831 24!) ARTOVA ,900 ARTOVA STO K KANCAL ,540 İŞY ER İ D EPO NO KOOU YILI M İKTARI KANGAL ÜÛS SİVAS KANGAL OOB ,640 SİVAS ,780 KANGAL ,720 Ş A R K IŞ L A ,300 KANGAL ,660 KANGAL ,200 KANGAL ,760 YILDIZELİ ,860 KANGAL ,580 SİVAS ,740 KANGAL DELİİLYAS Ü13 115,960 KANGAL ,760 DELİİLYAS ,380 KANGAL ,600 TO PLAM ,600 KANGAL ,300 KANGAL STO K ŞARKIŞLA ,310 İŞY ER İ D EPO NO KODU YILI M İKTARI ŞARKIŞLA SİVAS ,700 ŞARKIŞLA ,500 SİVAS ,820 ŞARKIŞLA SİVAS ,440 ŞARKIŞLA ,340 TOPLAM TOPLAM STO K İŞY ER İ D EPO NO KODU Y IU M İKTARI KANGAL ,080 YILDIZELİ ULAŞ ,780 ULAŞ DELİİLYAS ,460 DELİİLYAS ,880 TOPLAM ,330

T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü

T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü .015 17:38 FAX 03126230885 L4J 0001/0010 T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü Polatlı Şube Miidürlüğli Sayı : 61543697/202.01.02 Konu : Hububat Satışı Genel Müdürlüğümüzün 30.0 1.2015 tarih.

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI

2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI 2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI ALIM ESASLARI 1. Eski yıl mahsulü ve ithal ürünler kesinlikle alınmayacaktır. 2. Alımların analizle yapılması esastır. 3. İş yerine satılmak veya emanete bırakılmak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN 2013/4 SAYILI PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI NA AİT UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, yetiştiricilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve/veya ürün

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, yetiştiricilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve/veya ürün

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE KAYIT NUMARASI : 2013/14093 Madde 1- İş Sahibine İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi Toprak Mahsulleri

Detaylı

BÜLTEN. 31 Aralık 2013 Tarihli Resmi Gazete yayınlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği aynen aşağıdaki gibidir.

BÜLTEN. 31 Aralık 2013 Tarihli Resmi Gazete yayınlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği aynen aşağıdaki gibidir. Kültür Mah. 1375 Sk. No: Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI : 2014-001 Tarih: 16.01.2014

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT

10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: Amaç YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERBEST

Detaylı

TIBBİ MALZEME TEMİNİ FİRMA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DUYURU

TIBBİ MALZEME TEMİNİ FİRMA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DUYURU TIBBİ MALZEME TEMİNİ FİRMA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DUYURU Genel Sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmeti sunucuları tarafından reçete ve sağlık raporu düzenlenmesi suretiyle

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Madde 1 Kuruma İlişkin Bilgiler; T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Adı Adresi : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü : Alparslan Türkeş

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI I-Genel Hükümler 1- Bu talimat, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine

Detaylı

ÖTV VE TÜTÜN FONU HAKKINDA 2013/5761 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI:

ÖTV VE TÜTÜN FONU HAKKINDA 2013/5761 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 02/01/2014 SİRKÜLER NO : 2014/2 ÖTV VE TÜTÜN FONU HAKKINDA 2013/5761 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI: 1 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2013/5761 sayılı Bakanlar

Detaylı

2014 YILI UYGULAMA TALİMATI

2014 YILI UYGULAMA TALİMATI 2014 YILI UYGULAMA TALİMATI I- ORMAN KÖYLERİ ETÜT-PLANLAMA ÇALIŞMALARI 1-Orman köyü tespitleriyle ilgili iş ve işlemlerin nasıl yapılacağı 6851 no lu Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün K-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Meslek Yüksekokulu BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTES Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Adresi : Hançerli

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.06.2014 Sayı: 2014/119 Ref: 4/119

SİRKÜLER İstanbul, 11.06.2014 Sayı: 2014/119 Ref: 4/119 SİRKÜLER İstanbul, 11.06.2014 Sayı: 2014/119 Ref: 4/119 Konu: KDV KANUNU NUN 13/A MADDESİ KAPSAMINDA PROJE BAZLI İSTİSNA UYGULAMASI, PROJENİN VE İSTİSNA TALEPLERİNİN GİRİŞİ, İSTİSNA KAPSAMINDA MAL SATACAK

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Adresi : Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası-KARS Telefon Numarası

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1 Kurumun; a) Adı: Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü b) Adresi: Saraçlar Mh. Halime Çavuş Cad. No:7 KASTAMONU c) Telefon/ Fax Numarası:

Detaylı