MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI PERFORMANSININ HAYATTA KALANA BALI YANLILII: GELMEKTE OLAN PYASA FONLARINDA TÜRLERE GÖRE NCELEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI PERFORMANSININ HAYATTA KALANA BALI YANLILII: GELMEKTE OLAN PYASA FONLARINDA TÜRLERE GÖRE NCELEME"

Transkript

1 MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI PERFORMANSININ HAYATTA KALANA BALI YANLILII: GELMEKTE OLAN PYASA FONLARINDA TÜRLERE GÖRE NCELEME Ör.Grv.Dr. Derya KAHRAMAN ÖZET Yalnzca belirli bir süre hayatta kalan fonlar kullanlarak yaplan fon performans ölçümleri sonucu ortaya çkan yanllk, gelimekte olan piyasa fonlar için daha önce incelenmemitir. Bu çalma, Türk menkul kymet yatrm fonlar performansnn hayatta kalana ba!l yanll!nn boyutunu, fon türleri itibari ile incelemektedir. Bu amaçla, elle oluturulan ve hem hayatta olan hem de sona eren fonlardan oluan bir veri seti kullanlmtr. Bulgulara göre, Türk menkul kymet yatrm fon türlerinin yanllklar birbirinden farkldr. Hisse senedi fonlarnn yanll!, hem di!er türlerden, hem de gelimi piyasalarn fonlarnn yanllklarndan daha yüksektir. Ancak hisse senedi fon türü de dâhil yanllklar, istatistikî olarak önemsizdir. Anahtar Kelimeler: Performans ölçümü, hayatta kalana ba!l yanllk, menkul kymet yatrm fonlar, gelimekte olan piyasa. ABSTRACT The bias that results from using only the returns of mutual funds that survived at least a certain period of time in performance measurement has not been examined before in an emerging market. This study examines the magnitude of the survivorship bias of Turkish mutual funds by fund categories. A uniqe data set that is hand collected and includes both live and defunct funds is used for that matter. The findings indicate that survivorship biases of Turkish mutual funds are different across categories. Equity funds have a Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi,.uhut Meslek Yüksekokulu, Bu çalmada kullanlan veri setinin oluturulmas srasndaki yardmlarndan dolay Sermaye Piyasas Kurulu na ve bavurulan fon kurucularna sonsuz teekkürlerimi sunarm. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 175

2 higher survivorship bias than both all other categories, and those of mutual funds in developed markets. But the biases including that of equity funds are not statistically significant. Keywords: Performance measurement, survivorship bias, mutual funds, emerging market. GR 3lk menkul kymet yatrm fonu 1920 lerde Amerika Birleik Devletleri nde kurulmuken, 1 bugün Dünya nn dört bir yannda küçüklü büyüklü fon piyasalarnn yatrmclara hizmet verdi!i görülmektedir. Dünya piyasalarnda fonlarn yönetti!i varlk büyüklü!ü 1992 yl sonunda 3,27 trilyon Amerikan dolar iken, 2005 yl sonunda % 443 lük büyüme ile 17,77 trilyon Amerikan dolarna ulamtr. Ayn yllarda Amerikan menkul kymet yatrm fonu piyasasnda yönetilen varlklar 1,65 trilyon Amerikan dolarndan 8,91 trilyon Amerikan dolarna ulaarak, % 440 büyümütür. 2 Aslnda bu büyüme rakamlarnn arkasnda bir var olma mücadelesi yaanmaktadr ve bu mücadelede baz fonlar rekabete yenik düerek sona ermektedirler. Örne!in, 1982 yl sonunda var olan 331 Amerikan hisse senedi menkul kymet yatrm fonunun % 18 i, 10 yl içerisinde sona ermitir yl sonunda var olan 110 Kanada hisse senedi menkul kymet yatrm fonunun % 36 s, ayn ekilde 10 yl içerisinde sona ermitir. 4 Baz yllarda rekor düzeyde fon sona erer. Örne!in 2002 ylnda Amerika Birleik Devletleri nde fonun 1 Ajay KHORANA, Henri SERVAES ve Peter TUFANO, Explaining the Size of the Mutual Fund Industry Around the World, Journal of Financial Economics 78, no. 1 (2005): , Investment Company Institute, Investment Company Fact Book, May 1998, 104, ve Investment Company Fact Book, 46th. Edition, May 2006, 114 ve 7, ( ). 3 Burton G. MALKIEL, Returns from Investing in Equity Mutual Funds , The Journal of Finance 50, no. 2: , Richard DEAVES, Data-Conditioning Biases, Performance, Persistence and Flows: The Case of Canadian Equity Funds, Journal of Banking and Finance, 28 (2004): , Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

3 sona ermesi, piyasann tek ylda yaad! sona ermelerin en yükse!idir. 5 Fon sona ermeleri, tam rekabet piyasa ileyiinin bir parças olarak düünülebilirse de, bir fonun sona ermesi sonucu yatrmclar çeitli sorunlarla kar karya kalrlar. 3lk olarak, beklenmedik anda yeniden yatrm yapma sorunu do!ar. 6 Bu ise yatrmclara zaman ve emek kaybnn yan sra, daha yüksek yönetim ücreti ve alm satm komisyonuna mal olabilir. 7 Bir baka sorun, yeni fonla birlikte portföy yöneticisinin de de!iebilmesidir. Portföy yöneticileri, e!itim, ya, tecrübe, i tavr, beklentileri ve etik de!erleri açsndan birbirlerinden farkl olabileceklerinden, bu da yatrmc açsndan ilave sorunlar yaratabilir. Ayrca bir fonun sona ermesi sonucu, fonun katlma belgesine sahip kurum veya kiiler vergi sorunlar ile de karlaabilirler. 8 Bir fonun sona ermesini önemli klan bir baka sorun, sona erme sonucu oluan, fon performansnn hayatta kalana ba!l yanll!dr. 9 Menkul kymet yatrm fonu performans ölçümlerinde yalnzca belirli bir süre hayatta kalan fonlarn verilerinin kullanlmas ve hayatta kalamayan fonlarn performansnn kalanlardan zayf 5 John REKENTHALER, When Mutual Funds Die, Money, April 2003, Türkiye de menkul kymet yatrm fonlarnn sona ermesi; kurucu de!iikli!i, birleme, dönüüm veya tasfiye eklinde gerçeklemektedir. Yalnzca tasfiye de!il, di!er sona erme ekilleri de yatrmclar yeniden yatrm yapma sorunu ile kar karya getirebilir. Yatrmcnn getiri ve risk beklentilerinin yannda kstlarn da karlad! için parasn yatrd! fonun, kurucu de!iikli!i, birleme veya dönüüm sonrasnda ayn getiri ve risk düzeyine sahip olmamas veya artk yatrmcnn kstlarn karlamamas olasdr. 7 Guarav S. AMIN ve Harry M. KAT, Welcome to the Dark Side: Hedge Fund Attrition and Survivorship Bias Over the Period , Journal of Alternative Investments 6, no 1 (Summer 2003): 57-73, ERNST&YOUNG TÜRK3YE, Sirküler No: 103, 26 Temmuz 2006, 8, ( ) dan elde edilen bilgiye göre, Türkiye de geçerli olan son vergi mevzuat tarihinden itibaren menkul kymet yatrm fonlar katlma belgelerinden elde edilen kâr paylar üzerinden % 10 gelir vergisi stopaj kesilmesini, ancak sürekli olarak portföyünün en az % 51'i 3stanbul Menkul Kymetler Borsas nda ilem gören hisse senetlerinden oluan fonlarn katlma belgelerinin bir yldan fazla süreyle elde tutulmas sonucu elde edilen kâr paylarnn stopaj dnda tutulmasn gerektirir. 9 AMIN ve KAT, 57 ve REKENTHALER, 49. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 177

4 olmas nedeniyle, fonlarn performans gerçekte oldu!undan daha yüksek görünür. 10 Ayrca, farkl türlerdeki fonlarn performanslar da farkl ölçülerde abartlabilmektedir. 11 Performansta meydana gelen bu sahte yükselmenin göz ard edilmesi ise, fonlara yaplacak yatrm tutarnn yanl belirlenmesine yol açar. 12 Bu çalma, Türk menkul kymet yatrm fonlar performansnn hayatta kalana ba!l yanll!n, fon türlerine göre incelemektedir. Menkul kymet yatrm fonlarnn hayatta kalana ba!l yanll!n tahmin eden mevcut çalmalarn, gelimi fon piyasalarnn verilerini kullandklar görülmektedir. Gelimekte olan piyasa özelli!i gösteren Türk menkul kymet yatrm fonu piyasasndaki fonlarn, türler itibari ile birbirinden ve gelimi piyasalardaki fonlardan farkl yanllk sergilemeleri beklenebilir. Türlerin portföylerine alabilecekleri varlklar, getiri ve risklerinin yannda, gider ve kaldraç uygulamalar birbirinden farkl olabilece!i için, getirilerinin hayatta kalana ba!l yanllklar da farkl olabilir. Gelimekte olan bir fon piyasasnn yasal düzenlemeleri, gider ve kaldraç uygulamalar, yatrmc ve kurucu profilleri ve çevre koullar, gelimi piyasalardan farkl olaca!ndan, fonlarnn maruz kalaca! hayatta kalana ba!l yanllk da farkl olabilir. Çalmann organizasyonu u ekildedir. 3zleyen bölüm, menkul kymet yatrm fonlar performansnda hayatta kalana ba!l yanllk probleminin anlatmna ayrlmtr. 3kinci bölüm, Türk menkul kymet yatrm fon türlerinin hayatta kalana ba!l yanllklarnn boyutuna ilikin tahminlerin, son bölüm ise sonucun sunuldu!u bölümdür. 10 Bing LIANG, Hedge Funds: The Living and the Dead, Journal of Financial and Quantitative Analysis 35, no. 3 (2000): , 310 ve Carl ACKERMANN, Richard MCENALLY ve David RAVENSCRAFT, The Performance of Hedge Funds: Risk, Return, and Incentives, The Journal of Finance, 54, no 3 (1999): , 862 ve Magnus DAHLQUIST, Stephan ENGSTRÖM ve Paul SÖDERLIND, Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds, Journal of Financial and Quantitative Analysis 35, no 2 (2000): , William FUNG ve David A. HSIEH, Survivorship Bias and Investment Style in the Returns of CTAs, Journal of Portfolio Management 24, no 1 (1997): 30-41, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

5 I. MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI PERFORMANSININ HAYATTA KALANA BALI YANLILII Menkul kymet yatrm fonlarnn performans de!iik çevreler tarafndan merak edilen bir konudur. Bu nedenle olsa gerek, fon performansn ölçmek üzere yeni teknikler gelitirilmeye çallmaktadr. Ancak yeni yöntem gelitiren akademisyenlerin, yalnzca en azndan belirli bir süre hayatta kalm fonlarn verilerini kullandklar, bu akademisyenlerin gelitirdikleri yöntemleri uygulayan akademisyenlerin de onlar izledikleri görülmektedir. 13 Treynor, Sharpe, Jensen, Sortino ve Price n çalmalar yeni bir yöntemin gelitirildi!i çalmalardan bazlardr. 14 Mains, Lehman ve Modest, Cumby ve Glen, Platinga ve de Groot, Tevfik, Klç, Do!anay, ve Arslan n çalmalar ise yeni yöntemin uyguland! çalmalardan bazlardr Edwin J. ELTON, Martin J. GRUBER ve Christopher R. BLAKE, Survivorship Bias and Mutual Fund Performance, The Review of Financial Studies 9, no 4 (1996): , ELTON, GRUBER ve BLAKE, yeni performans ölçüm yöntemi gelitiren akademisyenlerin yalnzca hayatta kalan fonlarn getirilerini kullanmalarnn olas nedenlerinden de bahsetmilerdir. Bunlar; yeni metodun açklanmasna fonlar de!erlemek kadar önem verilmesi, yeni metodun uygulanmasn basitletirme çabas ve veri tabanlarnda eksik olan fonlarn verisinin tamamlanmasnn oldukça güç olmas. 14 Jack L. TREYNOR, How to Rate Management of Investment Funds, Harvard Business Review, 44 (1965): 63-75, 70; William F. SHARPE, Mutual Fund Performance, Journal of Business, Supplement on Security Prices, 39 (January 1966): , 122; Michael C. JENSEN The Performance of Mutual Funds in the Period , Journal of Finance, 23 (May 1968): , 408 ve Frank A. SORTINO ve Lee N. PRICE, "Performance Measurement in a Downside Risk Framework", Journal of Investing, (Fall 1994), ( ). 15 Norman E. MAINS, Risk, the Pricing of Capital Assets, and the Evaluation of Investment Portfolios: Comment, Journal of Business 50, no 3 (July 1977): , 376; Bruce N. LEHMAN, ve David MODEST, Mutual Fund Performance Evaluation: A Comparison of Benchmarks and Benchmark Comparisons, Journal of Finance, 42, no 2 (1987): , 243; Robert CUMBY ve Jack GLEN, "Evaluating the Performance of International Mutual Funds," Journal of Finance (June 1990): , 505; Auke PLATINGA ve Sebastian de GROOT, Preference Functions and Risk-adjusted Performance Measures, Managing Downside Risk in Financial Markets: Theory, Practice and Implementations, Frank A. Sortino ve Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 179

6 1989 da Grinblatt ve Titman, kendilerinden önceki menkul kymet yatrm fonu performansn konu alan çalmalarn yalnzca hayatta kalan fonlarn verilerini kullandklarna dikkat çekerek, bu çalmalarn hayatta kalana ba!l yanll!a maruz kald!na dikkat çekmilerdir ylndan itibaren ise menkul kymet yatrm fonlarnn performans ile ilgili çalmalarda, hayatta kalana ba!l yanllk konusuna ilgi gösterildi!i görülmektedir. Tablo 1 de, menkul kymet yatrm fonlar performansnn hayatta kalana ba!l yanll!nn boyutunun tahmin edildi!i yaymlanm çalmalar özetlenmitir. Bu çalmalarn ortaya koydu!u hayatta kalana ba!l yanllk tahminleri % 0,07 ile 4,20 arasnda de!imektedir. Menkul kymet yatrm fonlar performansnn maruz kald! hayatta kalana ba!l yanll!n boyutunu tahmin etmeyi deneyen çalmalar; kapsadklar dönemler, kullandklar veri tabanlar ve performans ölçüleri birbirinden farkl oldu!u için, farkl büyüklükte yanllk tahminleri ortaya koymulardr. Tüm bu farkllklara ra!men pek çok aratrma, fon performansnn hayatta kalana ba!l yanll!nn göz ard edilecek kadar küçük olmad!n göstermitir. Ayrca bulgulara göre, dönem uzadkça yanllk artmaktadr 17 ve farkl yatrm hedeflerine sahip fonlarn yanllklar da birbirinden farkldr. 18 Stephen Satchell eds., , (Oxford: Butterworth Hinemann, 2002), 180; Tevfik GÜRMAN, Dünya da ve Türkiye de Yat6r6m Fonlar6, (Türkiye 3 Bankas Kültür Yaynlar No: 342, Ankara: Tisamat Basm Sanayi, 1995), 129 ve 130; Saim KILIÇ, Türkiye deki Yat6r6m Fonlar6n6n Performanslar6n6n De7erlendirilmesi, (3stanbul: Mart Matbaaclk, 3stanbul Menkul Kymetler Borsas, 2002), 80; Mete DO]ANAY, Hisse Senedi Yatrm Fonlarnn.artl Performans De!erlendirilmesi, Gazi Üniversitesi BF Dergisi Cilt 6, Say 1 (Bahar 2004): , 172; Mehmet ARSLAN, A Tipi Yatrm Fonlarnda Yöneticilerin Zamanlama Kabiliyeti ve Performans Kabiliyet 3likisi Analizi: Dönemi Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm E7itim Fakültesi Dergisi, Say 2 (2005), 13, ( ). 16 Mark GRINBLATT ve Sheridan TITMAN, Mutual Fund Performance: An Analysis of Quarterly Portfolio Holdings, Journal of Business 62, no. 3 (1989): , ELTON, GRUBER ve BLAKE, 1116 ve MALKIEL, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

7 Tablo 1. Menkul K-ymet Yat-r-m Fonlar- Performans-n-n Hayatta Kalana Ba4l- Yanl-l-4-n-n Tahmin Edildi4i Yay-mlanm-8 Çal-8malar Y-l Yazar(lar) Dergi Fon Piyasas- ve Fon Türü Dönem Hayatta Kalana Ba4l- Yanl-l-k Bulgular- (Y-ll-k) 1989 Grinblatt ve Titman JB Amerikan, Hisse senedi % 0,10-0, Blake; Elton ve Gruber JB Amerikan, Tahvil % 0, Brown ve Goetzman JF Amerikan, Hisse senedi % 0, Malkiel JF Amerikan, Hisse senedi Elton, Gruber ve Blake Blake ve Timmermann Dahlquist, Engström ve Söderlind Ter Horst, Nijman ve Verbeek 10 yl: % 1,50 15 yl: % 4,20 JB Amerikan, Hisse senedi % 0,73 EFR 3ngiliz, Hisse senedi % 0,11-0,45 JFQA 3sveç; Hisse senedi, tahvil ve likit JEF Amerikan, Hisse senedi % 0, Carhart vd. RFS Amerikan, Hisse senedi % 0, Otten ve Bams EFM 3ngiliz, Alman, Hollanda, 3talyan; Hisse senedi % 0,11-0, Deaves JBF Kanada, Hisse senedi % 0,46 Hisse Senedi: % 0,70, tahvil: % 0,10 ve likit: % 0,07 181

8 II. TÜRK MENKUL KIYMET YATIRIM FON TÜRLERNN HAYATTA KALANA BALI YANLILIKLARI Gelimekte olan fon piyasasnda yalnzca belirli bir zaman aral!nda sürekli olarak hayatta kalm fonlarn verilerini dikkate almann, bu piyasadaki fonlarn performansnda yaratt! yükselmeyi fon türleri itibari ile incelemek için, dönemi içerisinde faaliyet göstermi Türk A tipi menkul kymet yatrm fonlarna ait aylk veri seti kullanlmtr. A tipi fonlar, portföylerinin aylk ortalama en az % 25 i Türkiye de kurulmu ortaklklarn hisse senetlerinden olumas zorunlu fonlarken, B tipi fonlar portföyleri için böyle bir zorunlulu!un olmad! fonlardr. 19 Fon performansnn türlere göre hayatta kalana ba!l yanll! incelemesinde A tipi fonlarn kullanlmas, ele alnan dönemde sona ermelerin B tipi fonlarda de!il, A tipi fonlarda meydana geldi!i kansna dayanmaktadr. A tipi fonlarn 1999 yl sonundaki 0,26 milyar YTL toplam varlk de!eri % 200 büyüyerek, 2004 yl sonunda 0,78 milyar YTL ye ulamtr. B tipi fonlar ise ayn dönemde 0,90 milyar YTL toplam varlk de!erinden 23,68 milyar YTL varlk de!erine yükselerek, yaklak % büyümülerdir yllk dönemde fon piyasas yaklak 20 kat büyürken, A tipi fonlarn varlklarnn 2 kat büyümesi karsnda B tipi fonlarn varlklarnn 25 kat büyümesi sonucu, A tipi fonlarn fon piyasasndan ald! pay % 23 den % 3 e dümütür. A tipi fonlarn 5 yllk sürede yaad! ciddi pay kayb nedeniyle, sona ermelerin bu fonlarda yaand! sonucuna varlmtr. Veri seti, Sermaye Piyasas Kurulu nun Aralk 1999-Aralk 2004 dönemine ait aylk bültenlerinin tek tek incelenmesi yoluyla, yalnzca bir ay var olmu fonlar da dâhil olacak ekilde tüm A tipi 19 Aye SUMER, Türk Sermaye Piyasas6 Hukuku ve Seçilmi; Mevzuat, 3. bask. (3stanbul: Alfa Basm Yaym Da!tm, 2002), Fon büyüklükleri, Sermaye Piyasas Kurulu nun menkul kymet yatrm fonlarna ilikin konsolide portföy de!erlerinden elde edilmitir. ( ). 182 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

9 fonlarn tespit edilmesi 21 ve bunlarn aylk getirilerinin hesaplanmas ile elle oluturulmu ve neredeyse tamamyla hayatta kalana ba!l yanllktan arndrlm bir veri setidir. 22 Aylk veri setinin kullanlmas, fonlarn veri tabanna giri ve çklarnn bu yolla daha do!ru bir ekilde yakalanmasnn mümkün olmasna dayanmaktadr. Örne!in, yllk veri seti kullanlmas halinde bir tam yl hayatta kalamam fonlara ait veriler veri setinin dnda braklacak, böylece hayatta kalana ba!l yanll! ölçmekte kullanlacak veri setinin kendisi hayatta kalana ba!l yanll!a maruz kalacaktr. Yalnzca belirli bir süre hayatta kalm fonlarn verilerini kullanmann, performansta meydana getirdi!i yükselmenin fon türlerine göre tahminine geçmeden önce, fonlarn hayatta kalma oranlarna bakmak faydal olacaktr. Tablo 2 de yer verilen hayatta kalma oranlar, 1999 yl sonu itibari ile hayatta olan 97 A tipi menkul kymet yatrm fonunun, aylk bazda yüzde kaçnn 5 yllk bir sürenin sonuna kadar hayatta kald!n gösterir. Söz konusu 97 fonun ancak % 48,45 i 2004 yl sonuna kadar hayatta kalabilmitir. Bu % 48,45 lik dilim, menkul kymet yatrm fonu performans ölçmek isteyip, 2004 yl sonunda var olan ve en az 5 yllk getiri verisine sahip A tipi fonlar kriterini getirenlerin performans ölçümünde kullanacaklar fonlardr. 21 A tipi fonlardan olan endeks fonlar aktif yönetim stratejisi uygulamamalar, özel fonlar ise sadece belirli bir gruba (örne!in bir firmann çalanlar) açk fonlar olmalar nedeniyle inceleme d tutulmutur. 22 Ücretsiz fon verisi sa!layan bilgi iletiim hizmeti veren firmalar veya yazlm firmalarnn veri tabanlar, yalnzca cari dönemde var olan fonlara ait verileri sunduklar için hayatta kalana ba!l yanll!a maruz kalan veri tabanlardrlar. Sermaye Piyasas Kurulu nun veri tabannda yer alan aylk bültenler ise, sona eren fonlara ait verileri de içeren tek veri kayna! olma özelli!indedir. Aylk bültenlerden fonlarn tespiti ve getirilerinin hesaplanmasndan sonra, Sermaye Piyasas Kurulu nun da yardm ile fonlarn kurulu ve sona erme tarihleri tespit edilmi, böylelikle bültenlerde birkaç fonun birkaç aylk verisinin eksik oldu!u görülmütür. Eksik verileri tamamlamak, ayrca üpheli görünen verileri kontrol etmek üzere fon kurucularna bavurulmu ve bu durumlar için kurucularn sa!lad! veriler kullanlmtr. Ancak de!iik kaynaklara bavurulmasna ra!men, bir fonun verisindeki 4 aylk eksikli!in nedenine veya verilere ulamak mümkün olmamtr. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 183

10 Tablo 2. Aral-k 1999 Sonu tibari le Hayatta Olan A Tipi Fonlar-n Hayatta Kalma Oranlar- (%) Aylar ,94 82,47 61,86 52, ,91 79,38 58,76 51, ,91 74,23 58,76 50, ,97 96,91 74,23 58,76 50, ,97 96,91 73,20 58,76 50, ,97 95,88 71,13 58,76 50, ,97 92,78 67,01 58,76 48, ,97 92,78 67,01 55,67 48, ,94 92,78 67,01 55,67 48, ,94 87,63 65,98 55,67 48, ,94 86,60 65,98 53,61 48, ,94 84,54 65,98 53,61 48,45 Yalnzca döneminde kesintisiz olarak var olmu fonlara ait verileri kullanmann, fon türlerinin performanslarnda meydana getirdi!i yükselmenin boyutuna ilikin tahminler, Tablo 3 de Tablo 3. Türk A Tipi Menkul K-ymet Yat-r-m Fonlar-n-n Dönemi Ayl-k Hayatta Kalana Ba4l- Yanl-l-k Tahminleri Tür Karma Sektör 8tirak Yabanc- Menkul K-ymetler De4i8ken Hisse Senedi Tüm A Tipi Fonlar 1999 Sonunda Var Olup 2004 Sonuna Kadar Hayatta Kalan Fonlar (%) Sona Eren Fonlar (%) 2,31 (7,29) 2,21 (8,79) a 3,84 (47,67) 2,26 2,38 (11,15) (10,51) a 0,82 (5,81) 2,23 2,02 (11,43) (10,42) 4,08 1,61 (49,03) (11,76) 2,53 2,23 (21,22) (20,13) Tüm* Fonlar (%) 2,25 (8,18) 3,84 (47,67) 2,30 (10,92) 0,82 (5,81) 2,12 (10,92) 2,54 (31,47) 2,35 (20,59) * Hayatta kalan ve sona eren Parantez içindekiler getirilerin standart sapmasdr. Hayatta Kalana Ba4l- Yanl-l-k (%) T Testi 0,06 0,17 a a -0,04-0,03 a a 0,11 0,32 1,54 0,60 0,18 0, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

11 verilmitir. Türlere göre aylk bazda hayatta kalana ba!l yanllklar % -0,04 ile 1,54 arasnda de!imektedir. 4 türe ait yanllktan 3 ü hayatta kalan fonlarn yüksek performans sergiledi!ini iaret etmektedir. En yüksek yanllk hisse senedi fonlarndadr. Hayatta kalan hisse senedi fonlarnn getirilerinin standart sapmas (% 49,03) ile sona eren fonlarn getirilerinin standart sapmas (% 11,76) arasndaki farktan, hayatta kalanlarn sona erenlerden çok daha yüksek risk aldklar ve bu seçimleri ile baarl olduklar görülmektedirler. Bu fon türüne ait yllk % 18,48 lik yanllk, Tablo 1 de özetlenen gelimi piyasalarn hisse senedi fonlarna ait yanllklardan oldukça yüksektir. 23 Örne!in bu yanllk, karlatrlabilir döneme sahip 3sveç hisse senedi menkul kymet yatrm fonlar performansnn yanll! olan % 0,70 den 26 kat büyüktür. Ancak Türk hisse senedi menkul kymet yatrm fonlarnn yanll! istatistiksel olarak önemsizdir. Hisse senedi hariç di!er türlere ilikin yanllklar, tüm A tipi fonlarn aylk % 0,18 (veya yllk % 2,16) lik yanll!nn altndadrlar ve onlarla birlikte tüm fonlarn yanll! da istatistiksel olarak önemsizdir. SONUÇ Menkul kymet yatrm fonlarnn performans uzun yllardr ölçülmeye çallmaktadr. Bu ölçümlerdeki ortak uygulama, belirli bir süre kesintisiz getiri verisine sahip olmayan fonlarn verilerinin ölçüme dâhil edilmemesidir. Yalnzca belirli bir süre hayatta kalm fonlarn verisini kullanarak fon performans ölçmenin fonlarn performansnda meydana getirdi!i etki, 1990 larda gelimi menkul kymet yatrm fonu piyasalarna ait veriler kullanlarak incelenmeye balanmtr. Bu incelemelerde fon performansnn hayatta kalana ba!l yanll!nn göz ard edilecek kadar düük olmad! görülmütür. Bu çalma, gelimekte olan menkul kymet yatrm fonu piyasasndaki fonlarn performansnn hayatta kalana ba!l yanll!n, fon türlerine göre tahmin etmektedir. Fon türlerinin hayatta kalana ba!l yanllklar birbirinden farkl olup, en yüksek yanllk hisse senedi fonlarndadr. Tüm fonlarn yanll!ndan da yüksek olan bu türe ait yanllk, gelimi piyasalarn hisse senedi fonlarna ait 23 Baknz Tablo 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 185

12 yanllklar da amaktadr. Ancak, Türk menkul kymet yatrm fonlarnn hayatta kalana ba!l yanllklarnn hiç biri, istatistiksel olarak önemli de!ildir. Türk menkul kymet yatrm fonlar performansnn hayatta kalana ba!l yanll!nn daha uzun dönemler itibari ile incelenmesi, ayrca farkl gelimekte olan piyasalarn fonlarnn yanll!nn da tahmin edilmesi ile gelimekte olan piyasalardaki fonlarn yanll!nn boyutu aydnl!a kavuturulabilir. Ancak, gelimekte olan piyasalarn ve fonlarnn gerçek performansna k tutacak bu çalmalarn yaplabilmesi, sona eren fonlarn verilerini de içerir veri tabanlarnn oluturulmasna ve akademisyenlere sunulmasna ba!ldr. Bu veri tabanlar; tarih, fon türü, fon ad, fon kurucusu vb. bazda arama yapmaya izin veren; fonun varlk büyüklü!ü, ya, kurulu tarihi ve sona erme ekli ve tarihi, fonun gider ve kaldraç oranlar, portföy yöneticisinin e!itimi, tecrübesi vb. bilgileri içeren nitelikte olmaldr. KAYNAKÇA ACKERMANN, Carl, Richard MCENALLY ve David RAVENSCRAFT. The Performance of Hedge Funds: Risk, Return, and Incentives. The Journal of Finance, 54, no 3 (1999): AMIN, Guarav S. ve Harry M. KAT. Welcome to the Dark Side: Hedge Fund Attrition and Survivorship Bias Over the Period Journal of Alternative Investments 6, no 1 (Summer 2003): ARSLAN, Mehmet. A Tipi Yatrm Fonlarnda Yöneticilerin Zamanlama Kabiliyeti ve Performans Kabiliyet 3likisi Analizi: Dönemi Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm E7itim Fakültesi Dergisi, Say 2 (2005), B1m%20fonu%22 ( ). BLAKE, Christopher R., Edwin J. ELTON ve Martin J. GRUBER. The Performance of Bond Mutual Funds. Journal of Business, 66 (1993), Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

13 BLAKE, David ve Allan TIMMERMANN. Mutual Fund Performance: Evidence from the UK. European Finance Review 2, no 1 (1998): BROWN, Stephen J. ve William N. GOETZMAN. Performance Persistence. The Journal of Finance 50, no. 2 (1995): CARHART, Mark M., Jennifer N. CARPENTER, A. W. LYNCH ve David K. MUSTO. Mutual Fund Survivorship. The Review of Financial Studies 15, no 5 (2002): CUMBY, Robert ve Jack GLEN. "Evaluating the Performance of International Mutual Funds." Journal of Finance (June 1990): DAHLQUIST, Magnus, Stephan ENGSTRÖM ve Paul SÖDERL3ND. Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds. Journal of Financial and Quantitative Analysis 35, no 2 (2000): DEAVES, R. Data-Conditioning Biases, Performance, Persistence and Flows: The Case of Canadian Equity Funds. Journal of Banking and Finance, 28 (2004): DO]ANAY, Mete. Hisse Senedi Yatrm Fonlarnn.artl Performans De!erlendirilmesi. Gazi Üniversitesi BF Dergisi Cilt 6, Say 1 (Bahar 2004): ELTON, Edwin J., Martin J. GRUBER ve Christopher R. BLAKE. Survivorship Bias and Mutual Fund Performance. The Review of Financial Studies 9, no 4 (1996): ERNST&YOUNG TÜRK3YE. Sirküler No: 103, 26 Temmuz 2006, 8, ( ). FUNG, William ve David A. HSIEH. Survivorship Bias and Investment Style in the Returns of CTAs. Journal of Portfolio Management 24, no 1 (1997): GRINBLATT, Mark ve Sheridan TITMAN. Mutual Fund Performance: An Analysis of Quarterly Portfolio Holdings. Journal of Business 62, no. 3 (1989): Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 187

14 GÜRMAN, Tevfik. Dünya da ve Türkiye de Yat6r6m Fonlar6. Türkiye 3 Bankas Kültür Yaynlar No: 342, Tisamat Basm Sanayi, Ankara, INVESTMENT COMPANY INSTITUTE, Investment Company Fact Book, May 1998, ( ). INVESTMENT COMPANY INSTITUTE, Investment Company Fact Book, 46th. Edition, May 2006, ( ). JENSEN, Michael C. The Performance of Mutual Funds in the Period Journal of Finance, 23 (May 1968): KHORANA, Ajay; Henri SERVAES ve Peter TUFANO. Explaining the Size of the Mutual Fund Industry Around the World. Journal of Financial Economics 78, no. 1 (2005): KILIÇ, Saim. Türkiye deki Yat6r6m Fonlar6n6n Performanslar6n6n De7erlendirilmesi. 3stanbul: Mart Matbaaclk, 3stanbul Menkul Kymetler Borsas, LEHMAN, Bruce N. ve David MODEST. Mutual Fund Performance Evaluation: A Comparison of Benchmarks and Benchmark Comparisons. Journal of Finance 42, no 2 (1987): LIANG, Bing. Hedge Funds: The Living and the Dead. Journal of Financial and Quantitative Analysis 35, no. 3 (2000): MAINS, Norman E. Risk, the Pricing of Capital Assets, and the Evaluation of Investment Portfolios: Comment. Journal of Business 50, no 3 (July 1977): MALKIEL, Burton G. Returns from Investing in Equity Mutual Funds 1971 to The Journal of Finance 50, no 2 (1995): OTTEN, Roger ve Dennis BAMS. European Mutual Fund Performance. European Financial Management 8, no 1 (2002): PLATINGA, Auke ve Sebastian de GROOT. Preference Functions and Risk-adjusted Performance Measures. Managing 188 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

15 Downside Risk in Financial Markets: Theory, Practice and Implementations, Frank A. Sortino ve Stephen Satchell eds., Oxford: Butterworth Hinemann, REKENTHALER, John. When Mutual Funds Die. Money, April 2003, 49. SERMAYE P3YASASI KURULU, ( ). SHARPE, William F. Mutual Fund Performance. Journal of Business. Supplement on Security Prices, 39 (January 1966): SORTINO, Frank A. ve Lee N. PRICE. "Performance Measurement in a Downside Risk Framework." Journal of Investing. (Fall 1994), ( ). SUMER, Aye. Türk Sermaye Piyasas6 Hukuku ve Seçilmi; Mevzuat. 3. bask. 3stanbul: Alfa Basm Yaym Da!tm, Ter HORST, Jenke R., Theo E. NIJMAN ve Marno VERBEEK. Eliminating Look-ahead Bias in Evaluating Persistence in Mutual Fund Performance. Journal of Empirical Finance, 8 (2001): TREYNOR, Jack L. How to Rate Management of Investment Funds. Harvard Business Review, 44 (1965): Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 189

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

TÜRK EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE REGRESYON ANALİZİNİN KULLANILMASI

TÜRK EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE REGRESYON ANALİZİNİN KULLANILMASI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2007, ss. 37 52. TÜRK EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE REGRESYON ANALİZİNİN KULLANILMASI Doç.Dr. Turhan KORKMAZ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 2 (2009) 37-47 statistikçiler Dergisi Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei Ayhan Topcu Sermaye Piyasas Kurulu Eskiehir Yolu

Detaylı

TÜREV PYASA KRZLER VE BARNGS ÖRNE

TÜREV PYASA KRZLER VE BARNGS ÖRNE TÜREV PYASA KRZLER VE BARNGS ÖRNE Ör.Grv.Dr. Cantürk KAYAHAN ÖZET Finansal piyasalarda gelecek belirsizdir ve bu belirsizlii gidermek amacyla kullanlan temel risk yönetim araçlarnn banda türev ürün kontratlar

Detaylı

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR Doç. Dr. smail AYDOU * Doç. Dr. Erol KUTLU ** Ar. Grv. Selim YILDIRIM *** ÖZET Bu çalmann amac yolsuzluun dorudan yabanc yatrm üzerine etkisini incelemektir. Birinci

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BA$IMSIZ DENETM RAPORU BA$IMSIZ DENETM RAPORU Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI The Performance Comparison of Weighted Stock Mutual Funds Trading in Turkey Prof. Dr. Turhan KORKMAZ Zonguldak

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

Yýllýk Ekonomik Rapor

Yýllýk Ekonomik Rapor Yýllýk Ekonomik Rapor 2012 T.C. MALYE BAKANLII YILLIK EKONOMK RAPOR 2012 i Yıllık Ekonomik Rapor 2012 Yllk Ekonomik Rapor, Maliye Bakanl internet sitesinde (http://www.maliye.gov.tr) yer almaktadr. ii

Detaylı

GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Ö"rencilerinin GSM Operatörlerine Ba"l'l'klar' ve Ba"l'l'klar'n' Etkileyen Faktörler)

GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Örencilerinin GSM Operatörlerine Bal'l'klar' ve Bal'l'klar'n' Etkileyen Faktörler) GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Ö"rencilerinin GSM Operatörlerine Ba"l'l'klar' ve Ba"l'l'klar'n' Etkileyen Faktörler) Yrd. Doç. Dr. Süleyman BARUTÇU * ÖZET Bu çal)*mada, mü*teri ba/l)l)/)n)n

Detaylı

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1 EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1 ÖZ Aykut KARAKAYA 2 Esra BULUT 3 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi 27 Ekim 2003 tarihinde faaliyete

Detaylı

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA

KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA KTSAD GELME VE DEMOKRAS LKS ÜZERNE BR SINAMA Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y"ld"z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Y"ld"z 34349, STANBUL ( gyay@yildiz.edu.tr; gulsun.yay@gmail.com )

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi).

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi). T.C. BABAKANLIK SERMAYE PYASASI KURULU SPK VE TÜRK SERMAYE PYASALARI Barbaros YALÇINER - SPK Bauzman" 15 Nisan 2010 MAL PYASALAR Mali Piyasalar MAL PYASALAR PARA PYASASI SERMAYE PYASASI BRNCL PYASA KNCL

Detaylı

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER ÖZET Dr. dris Özkul * Dr. Yaar Sar ** Türkiye nin tarmsal

Detaylı

A T P YATIRIM FONLARININ PERFORMANSI: BANKA VE ARACI KURUM FONLARI ÜZER NE B R

A T P YATIRIM FONLARININ PERFORMANSI: BANKA VE ARACI KURUM FONLARI ÜZER NE B R Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 343-364 A T P YATIRIM FONLARININ PERFORMANSI: BANKA VE ARACI KURUM FONLARI ÜZER NE B R NCELEME Handan YOLSAL* Özet: Küçük miktarlardaki

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

Morningstar Yıldız Derecelendirme Sistemi ile Türk Emeklilik Yatırım Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi

Morningstar Yıldız Derecelendirme Sistemi ile Türk Emeklilik Yatırım Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Sudi Apak Dr. Kamer Hagop Taşçıyan Morningstar Yıldız Derecelendirme Sistemi ile Türk Emeklilik Yatırım Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Sudi APAK Beykent Üniversitesi,

Detaylı

YATIRIM FONLARI PERFORMANSI KLASİK PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ ve VZA ANALİZİ

YATIRIM FONLARI PERFORMANSI KLASİK PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ ve VZA ANALİZİ Yıl: 23 Sayı:83 Nisan 2009 85 YATIRIM FONLARI PERFORMANSI KLASİK PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ ve VZA ANALİZİ Mehmet Hasan Eken 1 - Ebru Pehlivan 2 ÖZET Bu çalışmada amaçlanan daha önce sıklıkla uygulanan portföy

Detaylı

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL

TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL TÜRK SERMAYE PYASASINDA ARACI KURULULARIN ROLÜ VE ETKNL Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 'letme Anabilim Dal) Muhasebe Ve Finansman Bilim Dal) Necmettin ÖZARSLAN Dan)'man: Doç. Dr. Hakan

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ Ankara Nisan 2001 ÇNDEKLER Sayfa No 1. GR... 1 2. AB DE DPLOMALARIN VE YETERLKLERN MESLEK VE AKADEMK TANINIRLII...

Detaylı