MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI PERFORMANSININ HAYATTA KALANA BALI YANLILII: GELMEKTE OLAN PYASA FONLARINDA TÜRLERE GÖRE NCELEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI PERFORMANSININ HAYATTA KALANA BALI YANLILII: GELMEKTE OLAN PYASA FONLARINDA TÜRLERE GÖRE NCELEME"

Transkript

1 MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI PERFORMANSININ HAYATTA KALANA BALI YANLILII: GELMEKTE OLAN PYASA FONLARINDA TÜRLERE GÖRE NCELEME Ör.Grv.Dr. Derya KAHRAMAN ÖZET Yalnzca belirli bir süre hayatta kalan fonlar kullanlarak yaplan fon performans ölçümleri sonucu ortaya çkan yanllk, gelimekte olan piyasa fonlar için daha önce incelenmemitir. Bu çalma, Türk menkul kymet yatrm fonlar performansnn hayatta kalana ba!l yanll!nn boyutunu, fon türleri itibari ile incelemektedir. Bu amaçla, elle oluturulan ve hem hayatta olan hem de sona eren fonlardan oluan bir veri seti kullanlmtr. Bulgulara göre, Türk menkul kymet yatrm fon türlerinin yanllklar birbirinden farkldr. Hisse senedi fonlarnn yanll!, hem di!er türlerden, hem de gelimi piyasalarn fonlarnn yanllklarndan daha yüksektir. Ancak hisse senedi fon türü de dâhil yanllklar, istatistikî olarak önemsizdir. Anahtar Kelimeler: Performans ölçümü, hayatta kalana ba!l yanllk, menkul kymet yatrm fonlar, gelimekte olan piyasa. ABSTRACT The bias that results from using only the returns of mutual funds that survived at least a certain period of time in performance measurement has not been examined before in an emerging market. This study examines the magnitude of the survivorship bias of Turkish mutual funds by fund categories. A uniqe data set that is hand collected and includes both live and defunct funds is used for that matter. The findings indicate that survivorship biases of Turkish mutual funds are different across categories. Equity funds have a Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi,.uhut Meslek Yüksekokulu, Bu çalmada kullanlan veri setinin oluturulmas srasndaki yardmlarndan dolay Sermaye Piyasas Kurulu na ve bavurulan fon kurucularna sonsuz teekkürlerimi sunarm. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 175

2 higher survivorship bias than both all other categories, and those of mutual funds in developed markets. But the biases including that of equity funds are not statistically significant. Keywords: Performance measurement, survivorship bias, mutual funds, emerging market. GR 3lk menkul kymet yatrm fonu 1920 lerde Amerika Birleik Devletleri nde kurulmuken, 1 bugün Dünya nn dört bir yannda küçüklü büyüklü fon piyasalarnn yatrmclara hizmet verdi!i görülmektedir. Dünya piyasalarnda fonlarn yönetti!i varlk büyüklü!ü 1992 yl sonunda 3,27 trilyon Amerikan dolar iken, 2005 yl sonunda % 443 lük büyüme ile 17,77 trilyon Amerikan dolarna ulamtr. Ayn yllarda Amerikan menkul kymet yatrm fonu piyasasnda yönetilen varlklar 1,65 trilyon Amerikan dolarndan 8,91 trilyon Amerikan dolarna ulaarak, % 440 büyümütür. 2 Aslnda bu büyüme rakamlarnn arkasnda bir var olma mücadelesi yaanmaktadr ve bu mücadelede baz fonlar rekabete yenik düerek sona ermektedirler. Örne!in, 1982 yl sonunda var olan 331 Amerikan hisse senedi menkul kymet yatrm fonunun % 18 i, 10 yl içerisinde sona ermitir yl sonunda var olan 110 Kanada hisse senedi menkul kymet yatrm fonunun % 36 s, ayn ekilde 10 yl içerisinde sona ermitir. 4 Baz yllarda rekor düzeyde fon sona erer. Örne!in 2002 ylnda Amerika Birleik Devletleri nde fonun 1 Ajay KHORANA, Henri SERVAES ve Peter TUFANO, Explaining the Size of the Mutual Fund Industry Around the World, Journal of Financial Economics 78, no. 1 (2005): , Investment Company Institute, Investment Company Fact Book, May 1998, 104, ve Investment Company Fact Book, 46th. Edition, May 2006, 114 ve 7, ( ). 3 Burton G. MALKIEL, Returns from Investing in Equity Mutual Funds , The Journal of Finance 50, no. 2: , Richard DEAVES, Data-Conditioning Biases, Performance, Persistence and Flows: The Case of Canadian Equity Funds, Journal of Banking and Finance, 28 (2004): , Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

3 sona ermesi, piyasann tek ylda yaad! sona ermelerin en yükse!idir. 5 Fon sona ermeleri, tam rekabet piyasa ileyiinin bir parças olarak düünülebilirse de, bir fonun sona ermesi sonucu yatrmclar çeitli sorunlarla kar karya kalrlar. 3lk olarak, beklenmedik anda yeniden yatrm yapma sorunu do!ar. 6 Bu ise yatrmclara zaman ve emek kaybnn yan sra, daha yüksek yönetim ücreti ve alm satm komisyonuna mal olabilir. 7 Bir baka sorun, yeni fonla birlikte portföy yöneticisinin de de!iebilmesidir. Portföy yöneticileri, e!itim, ya, tecrübe, i tavr, beklentileri ve etik de!erleri açsndan birbirlerinden farkl olabileceklerinden, bu da yatrmc açsndan ilave sorunlar yaratabilir. Ayrca bir fonun sona ermesi sonucu, fonun katlma belgesine sahip kurum veya kiiler vergi sorunlar ile de karlaabilirler. 8 Bir fonun sona ermesini önemli klan bir baka sorun, sona erme sonucu oluan, fon performansnn hayatta kalana ba!l yanll!dr. 9 Menkul kymet yatrm fonu performans ölçümlerinde yalnzca belirli bir süre hayatta kalan fonlarn verilerinin kullanlmas ve hayatta kalamayan fonlarn performansnn kalanlardan zayf 5 John REKENTHALER, When Mutual Funds Die, Money, April 2003, Türkiye de menkul kymet yatrm fonlarnn sona ermesi; kurucu de!iikli!i, birleme, dönüüm veya tasfiye eklinde gerçeklemektedir. Yalnzca tasfiye de!il, di!er sona erme ekilleri de yatrmclar yeniden yatrm yapma sorunu ile kar karya getirebilir. Yatrmcnn getiri ve risk beklentilerinin yannda kstlarn da karlad! için parasn yatrd! fonun, kurucu de!iikli!i, birleme veya dönüüm sonrasnda ayn getiri ve risk düzeyine sahip olmamas veya artk yatrmcnn kstlarn karlamamas olasdr. 7 Guarav S. AMIN ve Harry M. KAT, Welcome to the Dark Side: Hedge Fund Attrition and Survivorship Bias Over the Period , Journal of Alternative Investments 6, no 1 (Summer 2003): 57-73, ERNST&YOUNG TÜRK3YE, Sirküler No: 103, 26 Temmuz 2006, 8, ( ) dan elde edilen bilgiye göre, Türkiye de geçerli olan son vergi mevzuat tarihinden itibaren menkul kymet yatrm fonlar katlma belgelerinden elde edilen kâr paylar üzerinden % 10 gelir vergisi stopaj kesilmesini, ancak sürekli olarak portföyünün en az % 51'i 3stanbul Menkul Kymetler Borsas nda ilem gören hisse senetlerinden oluan fonlarn katlma belgelerinin bir yldan fazla süreyle elde tutulmas sonucu elde edilen kâr paylarnn stopaj dnda tutulmasn gerektirir. 9 AMIN ve KAT, 57 ve REKENTHALER, 49. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 177

4 olmas nedeniyle, fonlarn performans gerçekte oldu!undan daha yüksek görünür. 10 Ayrca, farkl türlerdeki fonlarn performanslar da farkl ölçülerde abartlabilmektedir. 11 Performansta meydana gelen bu sahte yükselmenin göz ard edilmesi ise, fonlara yaplacak yatrm tutarnn yanl belirlenmesine yol açar. 12 Bu çalma, Türk menkul kymet yatrm fonlar performansnn hayatta kalana ba!l yanll!n, fon türlerine göre incelemektedir. Menkul kymet yatrm fonlarnn hayatta kalana ba!l yanll!n tahmin eden mevcut çalmalarn, gelimi fon piyasalarnn verilerini kullandklar görülmektedir. Gelimekte olan piyasa özelli!i gösteren Türk menkul kymet yatrm fonu piyasasndaki fonlarn, türler itibari ile birbirinden ve gelimi piyasalardaki fonlardan farkl yanllk sergilemeleri beklenebilir. Türlerin portföylerine alabilecekleri varlklar, getiri ve risklerinin yannda, gider ve kaldraç uygulamalar birbirinden farkl olabilece!i için, getirilerinin hayatta kalana ba!l yanllklar da farkl olabilir. Gelimekte olan bir fon piyasasnn yasal düzenlemeleri, gider ve kaldraç uygulamalar, yatrmc ve kurucu profilleri ve çevre koullar, gelimi piyasalardan farkl olaca!ndan, fonlarnn maruz kalaca! hayatta kalana ba!l yanllk da farkl olabilir. Çalmann organizasyonu u ekildedir. 3zleyen bölüm, menkul kymet yatrm fonlar performansnda hayatta kalana ba!l yanllk probleminin anlatmna ayrlmtr. 3kinci bölüm, Türk menkul kymet yatrm fon türlerinin hayatta kalana ba!l yanllklarnn boyutuna ilikin tahminlerin, son bölüm ise sonucun sunuldu!u bölümdür. 10 Bing LIANG, Hedge Funds: The Living and the Dead, Journal of Financial and Quantitative Analysis 35, no. 3 (2000): , 310 ve Carl ACKERMANN, Richard MCENALLY ve David RAVENSCRAFT, The Performance of Hedge Funds: Risk, Return, and Incentives, The Journal of Finance, 54, no 3 (1999): , 862 ve Magnus DAHLQUIST, Stephan ENGSTRÖM ve Paul SÖDERLIND, Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds, Journal of Financial and Quantitative Analysis 35, no 2 (2000): , William FUNG ve David A. HSIEH, Survivorship Bias and Investment Style in the Returns of CTAs, Journal of Portfolio Management 24, no 1 (1997): 30-41, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

5 I. MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI PERFORMANSININ HAYATTA KALANA BALI YANLILII Menkul kymet yatrm fonlarnn performans de!iik çevreler tarafndan merak edilen bir konudur. Bu nedenle olsa gerek, fon performansn ölçmek üzere yeni teknikler gelitirilmeye çallmaktadr. Ancak yeni yöntem gelitiren akademisyenlerin, yalnzca en azndan belirli bir süre hayatta kalm fonlarn verilerini kullandklar, bu akademisyenlerin gelitirdikleri yöntemleri uygulayan akademisyenlerin de onlar izledikleri görülmektedir. 13 Treynor, Sharpe, Jensen, Sortino ve Price n çalmalar yeni bir yöntemin gelitirildi!i çalmalardan bazlardr. 14 Mains, Lehman ve Modest, Cumby ve Glen, Platinga ve de Groot, Tevfik, Klç, Do!anay, ve Arslan n çalmalar ise yeni yöntemin uyguland! çalmalardan bazlardr Edwin J. ELTON, Martin J. GRUBER ve Christopher R. BLAKE, Survivorship Bias and Mutual Fund Performance, The Review of Financial Studies 9, no 4 (1996): , ELTON, GRUBER ve BLAKE, yeni performans ölçüm yöntemi gelitiren akademisyenlerin yalnzca hayatta kalan fonlarn getirilerini kullanmalarnn olas nedenlerinden de bahsetmilerdir. Bunlar; yeni metodun açklanmasna fonlar de!erlemek kadar önem verilmesi, yeni metodun uygulanmasn basitletirme çabas ve veri tabanlarnda eksik olan fonlarn verisinin tamamlanmasnn oldukça güç olmas. 14 Jack L. TREYNOR, How to Rate Management of Investment Funds, Harvard Business Review, 44 (1965): 63-75, 70; William F. SHARPE, Mutual Fund Performance, Journal of Business, Supplement on Security Prices, 39 (January 1966): , 122; Michael C. JENSEN The Performance of Mutual Funds in the Period , Journal of Finance, 23 (May 1968): , 408 ve Frank A. SORTINO ve Lee N. PRICE, "Performance Measurement in a Downside Risk Framework", Journal of Investing, (Fall 1994), ( ). 15 Norman E. MAINS, Risk, the Pricing of Capital Assets, and the Evaluation of Investment Portfolios: Comment, Journal of Business 50, no 3 (July 1977): , 376; Bruce N. LEHMAN, ve David MODEST, Mutual Fund Performance Evaluation: A Comparison of Benchmarks and Benchmark Comparisons, Journal of Finance, 42, no 2 (1987): , 243; Robert CUMBY ve Jack GLEN, "Evaluating the Performance of International Mutual Funds," Journal of Finance (June 1990): , 505; Auke PLATINGA ve Sebastian de GROOT, Preference Functions and Risk-adjusted Performance Measures, Managing Downside Risk in Financial Markets: Theory, Practice and Implementations, Frank A. Sortino ve Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 179

6 1989 da Grinblatt ve Titman, kendilerinden önceki menkul kymet yatrm fonu performansn konu alan çalmalarn yalnzca hayatta kalan fonlarn verilerini kullandklarna dikkat çekerek, bu çalmalarn hayatta kalana ba!l yanll!a maruz kald!na dikkat çekmilerdir ylndan itibaren ise menkul kymet yatrm fonlarnn performans ile ilgili çalmalarda, hayatta kalana ba!l yanllk konusuna ilgi gösterildi!i görülmektedir. Tablo 1 de, menkul kymet yatrm fonlar performansnn hayatta kalana ba!l yanll!nn boyutunun tahmin edildi!i yaymlanm çalmalar özetlenmitir. Bu çalmalarn ortaya koydu!u hayatta kalana ba!l yanllk tahminleri % 0,07 ile 4,20 arasnda de!imektedir. Menkul kymet yatrm fonlar performansnn maruz kald! hayatta kalana ba!l yanll!n boyutunu tahmin etmeyi deneyen çalmalar; kapsadklar dönemler, kullandklar veri tabanlar ve performans ölçüleri birbirinden farkl oldu!u için, farkl büyüklükte yanllk tahminleri ortaya koymulardr. Tüm bu farkllklara ra!men pek çok aratrma, fon performansnn hayatta kalana ba!l yanll!nn göz ard edilecek kadar küçük olmad!n göstermitir. Ayrca bulgulara göre, dönem uzadkça yanllk artmaktadr 17 ve farkl yatrm hedeflerine sahip fonlarn yanllklar da birbirinden farkldr. 18 Stephen Satchell eds., , (Oxford: Butterworth Hinemann, 2002), 180; Tevfik GÜRMAN, Dünya da ve Türkiye de Yat6r6m Fonlar6, (Türkiye 3 Bankas Kültür Yaynlar No: 342, Ankara: Tisamat Basm Sanayi, 1995), 129 ve 130; Saim KILIÇ, Türkiye deki Yat6r6m Fonlar6n6n Performanslar6n6n De7erlendirilmesi, (3stanbul: Mart Matbaaclk, 3stanbul Menkul Kymetler Borsas, 2002), 80; Mete DO]ANAY, Hisse Senedi Yatrm Fonlarnn.artl Performans De!erlendirilmesi, Gazi Üniversitesi BF Dergisi Cilt 6, Say 1 (Bahar 2004): , 172; Mehmet ARSLAN, A Tipi Yatrm Fonlarnda Yöneticilerin Zamanlama Kabiliyeti ve Performans Kabiliyet 3likisi Analizi: Dönemi Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm E7itim Fakültesi Dergisi, Say 2 (2005), 13, ( ). 16 Mark GRINBLATT ve Sheridan TITMAN, Mutual Fund Performance: An Analysis of Quarterly Portfolio Holdings, Journal of Business 62, no. 3 (1989): , ELTON, GRUBER ve BLAKE, 1116 ve MALKIEL, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

7 Tablo 1. Menkul K-ymet Yat-r-m Fonlar- Performans-n-n Hayatta Kalana Ba4l- Yanl-l-4-n-n Tahmin Edildi4i Yay-mlanm-8 Çal-8malar Y-l Yazar(lar) Dergi Fon Piyasas- ve Fon Türü Dönem Hayatta Kalana Ba4l- Yanl-l-k Bulgular- (Y-ll-k) 1989 Grinblatt ve Titman JB Amerikan, Hisse senedi % 0,10-0, Blake; Elton ve Gruber JB Amerikan, Tahvil % 0, Brown ve Goetzman JF Amerikan, Hisse senedi % 0, Malkiel JF Amerikan, Hisse senedi Elton, Gruber ve Blake Blake ve Timmermann Dahlquist, Engström ve Söderlind Ter Horst, Nijman ve Verbeek 10 yl: % 1,50 15 yl: % 4,20 JB Amerikan, Hisse senedi % 0,73 EFR 3ngiliz, Hisse senedi % 0,11-0,45 JFQA 3sveç; Hisse senedi, tahvil ve likit JEF Amerikan, Hisse senedi % 0, Carhart vd. RFS Amerikan, Hisse senedi % 0, Otten ve Bams EFM 3ngiliz, Alman, Hollanda, 3talyan; Hisse senedi % 0,11-0, Deaves JBF Kanada, Hisse senedi % 0,46 Hisse Senedi: % 0,70, tahvil: % 0,10 ve likit: % 0,07 181

8 II. TÜRK MENKUL KIYMET YATIRIM FON TÜRLERNN HAYATTA KALANA BALI YANLILIKLARI Gelimekte olan fon piyasasnda yalnzca belirli bir zaman aral!nda sürekli olarak hayatta kalm fonlarn verilerini dikkate almann, bu piyasadaki fonlarn performansnda yaratt! yükselmeyi fon türleri itibari ile incelemek için, dönemi içerisinde faaliyet göstermi Türk A tipi menkul kymet yatrm fonlarna ait aylk veri seti kullanlmtr. A tipi fonlar, portföylerinin aylk ortalama en az % 25 i Türkiye de kurulmu ortaklklarn hisse senetlerinden olumas zorunlu fonlarken, B tipi fonlar portföyleri için böyle bir zorunlulu!un olmad! fonlardr. 19 Fon performansnn türlere göre hayatta kalana ba!l yanll! incelemesinde A tipi fonlarn kullanlmas, ele alnan dönemde sona ermelerin B tipi fonlarda de!il, A tipi fonlarda meydana geldi!i kansna dayanmaktadr. A tipi fonlarn 1999 yl sonundaki 0,26 milyar YTL toplam varlk de!eri % 200 büyüyerek, 2004 yl sonunda 0,78 milyar YTL ye ulamtr. B tipi fonlar ise ayn dönemde 0,90 milyar YTL toplam varlk de!erinden 23,68 milyar YTL varlk de!erine yükselerek, yaklak % büyümülerdir yllk dönemde fon piyasas yaklak 20 kat büyürken, A tipi fonlarn varlklarnn 2 kat büyümesi karsnda B tipi fonlarn varlklarnn 25 kat büyümesi sonucu, A tipi fonlarn fon piyasasndan ald! pay % 23 den % 3 e dümütür. A tipi fonlarn 5 yllk sürede yaad! ciddi pay kayb nedeniyle, sona ermelerin bu fonlarda yaand! sonucuna varlmtr. Veri seti, Sermaye Piyasas Kurulu nun Aralk 1999-Aralk 2004 dönemine ait aylk bültenlerinin tek tek incelenmesi yoluyla, yalnzca bir ay var olmu fonlar da dâhil olacak ekilde tüm A tipi 19 Aye SUMER, Türk Sermaye Piyasas6 Hukuku ve Seçilmi; Mevzuat, 3. bask. (3stanbul: Alfa Basm Yaym Da!tm, 2002), Fon büyüklükleri, Sermaye Piyasas Kurulu nun menkul kymet yatrm fonlarna ilikin konsolide portföy de!erlerinden elde edilmitir. ( ). 182 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

9 fonlarn tespit edilmesi 21 ve bunlarn aylk getirilerinin hesaplanmas ile elle oluturulmu ve neredeyse tamamyla hayatta kalana ba!l yanllktan arndrlm bir veri setidir. 22 Aylk veri setinin kullanlmas, fonlarn veri tabanna giri ve çklarnn bu yolla daha do!ru bir ekilde yakalanmasnn mümkün olmasna dayanmaktadr. Örne!in, yllk veri seti kullanlmas halinde bir tam yl hayatta kalamam fonlara ait veriler veri setinin dnda braklacak, böylece hayatta kalana ba!l yanll! ölçmekte kullanlacak veri setinin kendisi hayatta kalana ba!l yanll!a maruz kalacaktr. Yalnzca belirli bir süre hayatta kalm fonlarn verilerini kullanmann, performansta meydana getirdi!i yükselmenin fon türlerine göre tahminine geçmeden önce, fonlarn hayatta kalma oranlarna bakmak faydal olacaktr. Tablo 2 de yer verilen hayatta kalma oranlar, 1999 yl sonu itibari ile hayatta olan 97 A tipi menkul kymet yatrm fonunun, aylk bazda yüzde kaçnn 5 yllk bir sürenin sonuna kadar hayatta kald!n gösterir. Söz konusu 97 fonun ancak % 48,45 i 2004 yl sonuna kadar hayatta kalabilmitir. Bu % 48,45 lik dilim, menkul kymet yatrm fonu performans ölçmek isteyip, 2004 yl sonunda var olan ve en az 5 yllk getiri verisine sahip A tipi fonlar kriterini getirenlerin performans ölçümünde kullanacaklar fonlardr. 21 A tipi fonlardan olan endeks fonlar aktif yönetim stratejisi uygulamamalar, özel fonlar ise sadece belirli bir gruba (örne!in bir firmann çalanlar) açk fonlar olmalar nedeniyle inceleme d tutulmutur. 22 Ücretsiz fon verisi sa!layan bilgi iletiim hizmeti veren firmalar veya yazlm firmalarnn veri tabanlar, yalnzca cari dönemde var olan fonlara ait verileri sunduklar için hayatta kalana ba!l yanll!a maruz kalan veri tabanlardrlar. Sermaye Piyasas Kurulu nun veri tabannda yer alan aylk bültenler ise, sona eren fonlara ait verileri de içeren tek veri kayna! olma özelli!indedir. Aylk bültenlerden fonlarn tespiti ve getirilerinin hesaplanmasndan sonra, Sermaye Piyasas Kurulu nun da yardm ile fonlarn kurulu ve sona erme tarihleri tespit edilmi, böylelikle bültenlerde birkaç fonun birkaç aylk verisinin eksik oldu!u görülmütür. Eksik verileri tamamlamak, ayrca üpheli görünen verileri kontrol etmek üzere fon kurucularna bavurulmu ve bu durumlar için kurucularn sa!lad! veriler kullanlmtr. Ancak de!iik kaynaklara bavurulmasna ra!men, bir fonun verisindeki 4 aylk eksikli!in nedenine veya verilere ulamak mümkün olmamtr. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 183

10 Tablo 2. Aral-k 1999 Sonu tibari le Hayatta Olan A Tipi Fonlar-n Hayatta Kalma Oranlar- (%) Aylar ,94 82,47 61,86 52, ,91 79,38 58,76 51, ,91 74,23 58,76 50, ,97 96,91 74,23 58,76 50, ,97 96,91 73,20 58,76 50, ,97 95,88 71,13 58,76 50, ,97 92,78 67,01 58,76 48, ,97 92,78 67,01 55,67 48, ,94 92,78 67,01 55,67 48, ,94 87,63 65,98 55,67 48, ,94 86,60 65,98 53,61 48, ,94 84,54 65,98 53,61 48,45 Yalnzca döneminde kesintisiz olarak var olmu fonlara ait verileri kullanmann, fon türlerinin performanslarnda meydana getirdi!i yükselmenin boyutuna ilikin tahminler, Tablo 3 de Tablo 3. Türk A Tipi Menkul K-ymet Yat-r-m Fonlar-n-n Dönemi Ayl-k Hayatta Kalana Ba4l- Yanl-l-k Tahminleri Tür Karma Sektör 8tirak Yabanc- Menkul K-ymetler De4i8ken Hisse Senedi Tüm A Tipi Fonlar 1999 Sonunda Var Olup 2004 Sonuna Kadar Hayatta Kalan Fonlar (%) Sona Eren Fonlar (%) 2,31 (7,29) 2,21 (8,79) a 3,84 (47,67) 2,26 2,38 (11,15) (10,51) a 0,82 (5,81) 2,23 2,02 (11,43) (10,42) 4,08 1,61 (49,03) (11,76) 2,53 2,23 (21,22) (20,13) Tüm* Fonlar (%) 2,25 (8,18) 3,84 (47,67) 2,30 (10,92) 0,82 (5,81) 2,12 (10,92) 2,54 (31,47) 2,35 (20,59) * Hayatta kalan ve sona eren Parantez içindekiler getirilerin standart sapmasdr. Hayatta Kalana Ba4l- Yanl-l-k (%) T Testi 0,06 0,17 a a -0,04-0,03 a a 0,11 0,32 1,54 0,60 0,18 0, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

11 verilmitir. Türlere göre aylk bazda hayatta kalana ba!l yanllklar % -0,04 ile 1,54 arasnda de!imektedir. 4 türe ait yanllktan 3 ü hayatta kalan fonlarn yüksek performans sergiledi!ini iaret etmektedir. En yüksek yanllk hisse senedi fonlarndadr. Hayatta kalan hisse senedi fonlarnn getirilerinin standart sapmas (% 49,03) ile sona eren fonlarn getirilerinin standart sapmas (% 11,76) arasndaki farktan, hayatta kalanlarn sona erenlerden çok daha yüksek risk aldklar ve bu seçimleri ile baarl olduklar görülmektedirler. Bu fon türüne ait yllk % 18,48 lik yanllk, Tablo 1 de özetlenen gelimi piyasalarn hisse senedi fonlarna ait yanllklardan oldukça yüksektir. 23 Örne!in bu yanllk, karlatrlabilir döneme sahip 3sveç hisse senedi menkul kymet yatrm fonlar performansnn yanll! olan % 0,70 den 26 kat büyüktür. Ancak Türk hisse senedi menkul kymet yatrm fonlarnn yanll! istatistiksel olarak önemsizdir. Hisse senedi hariç di!er türlere ilikin yanllklar, tüm A tipi fonlarn aylk % 0,18 (veya yllk % 2,16) lik yanll!nn altndadrlar ve onlarla birlikte tüm fonlarn yanll! da istatistiksel olarak önemsizdir. SONUÇ Menkul kymet yatrm fonlarnn performans uzun yllardr ölçülmeye çallmaktadr. Bu ölçümlerdeki ortak uygulama, belirli bir süre kesintisiz getiri verisine sahip olmayan fonlarn verilerinin ölçüme dâhil edilmemesidir. Yalnzca belirli bir süre hayatta kalm fonlarn verisini kullanarak fon performans ölçmenin fonlarn performansnda meydana getirdi!i etki, 1990 larda gelimi menkul kymet yatrm fonu piyasalarna ait veriler kullanlarak incelenmeye balanmtr. Bu incelemelerde fon performansnn hayatta kalana ba!l yanll!nn göz ard edilecek kadar düük olmad! görülmütür. Bu çalma, gelimekte olan menkul kymet yatrm fonu piyasasndaki fonlarn performansnn hayatta kalana ba!l yanll!n, fon türlerine göre tahmin etmektedir. Fon türlerinin hayatta kalana ba!l yanllklar birbirinden farkl olup, en yüksek yanllk hisse senedi fonlarndadr. Tüm fonlarn yanll!ndan da yüksek olan bu türe ait yanllk, gelimi piyasalarn hisse senedi fonlarna ait 23 Baknz Tablo 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 185

12 yanllklar da amaktadr. Ancak, Türk menkul kymet yatrm fonlarnn hayatta kalana ba!l yanllklarnn hiç biri, istatistiksel olarak önemli de!ildir. Türk menkul kymet yatrm fonlar performansnn hayatta kalana ba!l yanll!nn daha uzun dönemler itibari ile incelenmesi, ayrca farkl gelimekte olan piyasalarn fonlarnn yanll!nn da tahmin edilmesi ile gelimekte olan piyasalardaki fonlarn yanll!nn boyutu aydnl!a kavuturulabilir. Ancak, gelimekte olan piyasalarn ve fonlarnn gerçek performansna k tutacak bu çalmalarn yaplabilmesi, sona eren fonlarn verilerini de içerir veri tabanlarnn oluturulmasna ve akademisyenlere sunulmasna ba!ldr. Bu veri tabanlar; tarih, fon türü, fon ad, fon kurucusu vb. bazda arama yapmaya izin veren; fonun varlk büyüklü!ü, ya, kurulu tarihi ve sona erme ekli ve tarihi, fonun gider ve kaldraç oranlar, portföy yöneticisinin e!itimi, tecrübesi vb. bilgileri içeren nitelikte olmaldr. KAYNAKÇA ACKERMANN, Carl, Richard MCENALLY ve David RAVENSCRAFT. The Performance of Hedge Funds: Risk, Return, and Incentives. The Journal of Finance, 54, no 3 (1999): AMIN, Guarav S. ve Harry M. KAT. Welcome to the Dark Side: Hedge Fund Attrition and Survivorship Bias Over the Period Journal of Alternative Investments 6, no 1 (Summer 2003): ARSLAN, Mehmet. A Tipi Yatrm Fonlarnda Yöneticilerin Zamanlama Kabiliyeti ve Performans Kabiliyet 3likisi Analizi: Dönemi Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm E7itim Fakültesi Dergisi, Say 2 (2005), B1m%20fonu%22 ( ). BLAKE, Christopher R., Edwin J. ELTON ve Martin J. GRUBER. The Performance of Bond Mutual Funds. Journal of Business, 66 (1993), Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

13 BLAKE, David ve Allan TIMMERMANN. Mutual Fund Performance: Evidence from the UK. European Finance Review 2, no 1 (1998): BROWN, Stephen J. ve William N. GOETZMAN. Performance Persistence. The Journal of Finance 50, no. 2 (1995): CARHART, Mark M., Jennifer N. CARPENTER, A. W. LYNCH ve David K. MUSTO. Mutual Fund Survivorship. The Review of Financial Studies 15, no 5 (2002): CUMBY, Robert ve Jack GLEN. "Evaluating the Performance of International Mutual Funds." Journal of Finance (June 1990): DAHLQUIST, Magnus, Stephan ENGSTRÖM ve Paul SÖDERL3ND. Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds. Journal of Financial and Quantitative Analysis 35, no 2 (2000): DEAVES, R. Data-Conditioning Biases, Performance, Persistence and Flows: The Case of Canadian Equity Funds. Journal of Banking and Finance, 28 (2004): DO]ANAY, Mete. Hisse Senedi Yatrm Fonlarnn.artl Performans De!erlendirilmesi. Gazi Üniversitesi BF Dergisi Cilt 6, Say 1 (Bahar 2004): ELTON, Edwin J., Martin J. GRUBER ve Christopher R. BLAKE. Survivorship Bias and Mutual Fund Performance. The Review of Financial Studies 9, no 4 (1996): ERNST&YOUNG TÜRK3YE. Sirküler No: 103, 26 Temmuz 2006, 8, ( ). FUNG, William ve David A. HSIEH. Survivorship Bias and Investment Style in the Returns of CTAs. Journal of Portfolio Management 24, no 1 (1997): GRINBLATT, Mark ve Sheridan TITMAN. Mutual Fund Performance: An Analysis of Quarterly Portfolio Holdings. Journal of Business 62, no. 3 (1989): Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 187

14 GÜRMAN, Tevfik. Dünya da ve Türkiye de Yat6r6m Fonlar6. Türkiye 3 Bankas Kültür Yaynlar No: 342, Tisamat Basm Sanayi, Ankara, INVESTMENT COMPANY INSTITUTE, Investment Company Fact Book, May 1998, ( ). INVESTMENT COMPANY INSTITUTE, Investment Company Fact Book, 46th. Edition, May 2006, ( ). JENSEN, Michael C. The Performance of Mutual Funds in the Period Journal of Finance, 23 (May 1968): KHORANA, Ajay; Henri SERVAES ve Peter TUFANO. Explaining the Size of the Mutual Fund Industry Around the World. Journal of Financial Economics 78, no. 1 (2005): KILIÇ, Saim. Türkiye deki Yat6r6m Fonlar6n6n Performanslar6n6n De7erlendirilmesi. 3stanbul: Mart Matbaaclk, 3stanbul Menkul Kymetler Borsas, LEHMAN, Bruce N. ve David MODEST. Mutual Fund Performance Evaluation: A Comparison of Benchmarks and Benchmark Comparisons. Journal of Finance 42, no 2 (1987): LIANG, Bing. Hedge Funds: The Living and the Dead. Journal of Financial and Quantitative Analysis 35, no. 3 (2000): MAINS, Norman E. Risk, the Pricing of Capital Assets, and the Evaluation of Investment Portfolios: Comment. Journal of Business 50, no 3 (July 1977): MALKIEL, Burton G. Returns from Investing in Equity Mutual Funds 1971 to The Journal of Finance 50, no 2 (1995): OTTEN, Roger ve Dennis BAMS. European Mutual Fund Performance. European Financial Management 8, no 1 (2002): PLATINGA, Auke ve Sebastian de GROOT. Preference Functions and Risk-adjusted Performance Measures. Managing 188 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

15 Downside Risk in Financial Markets: Theory, Practice and Implementations, Frank A. Sortino ve Stephen Satchell eds., Oxford: Butterworth Hinemann, REKENTHALER, John. When Mutual Funds Die. Money, April 2003, 49. SERMAYE P3YASASI KURULU, ( ). SHARPE, William F. Mutual Fund Performance. Journal of Business. Supplement on Security Prices, 39 (January 1966): SORTINO, Frank A. ve Lee N. PRICE. "Performance Measurement in a Downside Risk Framework." Journal of Investing. (Fall 1994), ( ). SUMER, Aye. Türk Sermaye Piyasas6 Hukuku ve Seçilmi; Mevzuat. 3. bask. 3stanbul: Alfa Basm Yaym Da!tm, Ter HORST, Jenke R., Theo E. NIJMAN ve Marno VERBEEK. Eliminating Look-ahead Bias in Evaluating Persistence in Mutual Fund Performance. Journal of Empirical Finance, 8 (2001): TREYNOR, Jack L. How to Rate Management of Investment Funds. Harvard Business Review, 44 (1965): Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006) 189

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

TÜRK A TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARINDA SONA ERME ANALİZİ VE TAHMİNİ

TÜRK A TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARINDA SONA ERME ANALİZİ VE TAHMİNİ TÜRK A TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARINDA SONA ERME ANALİZİ VE TAHMİNİ Derya KAHRAMAN DOKTORA TEZİ Afyon Ekim 2006 ii TÜRK A TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARINDA SONA ERME ANALİZİ VE TAHMİNİ Derya

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

TÜRK EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE REGRESYON ANALİZİNİN KULLANILMASI

TÜRK EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE REGRESYON ANALİZİNİN KULLANILMASI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2007, ss. 37 52. TÜRK EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE REGRESYON ANALİZİNİN KULLANILMASI Doç.Dr. Turhan KORKMAZ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT SINIRLI DENETM RAPORU 1. Yap Kredi

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Yatırım Fonu Karakteristiklerinin Getiri Üzerindeki Etkisi

Yatırım Fonu Karakteristiklerinin Getiri Üzerindeki Etkisi Yatırım Fonu Karakteristiklerinin Getiri Üzerindeki Etkisi Yrd. Doç. Dr. Hakan SARITAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF Özet Bu çalışmada fon varlık değeri, fon süresi (yaş), risk düzeyi ve getirilerin standart

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

Türkiye de Emeklilik Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi

Türkiye de Emeklilik Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi ** Ahmet Kurtaran * Özet: Uluslararası sermaye piyasalarında önemli bir paya sahip olan emeklilik yatırım fonları Türkiye de henüz gelişme aşamasındadır. Bu aşamadaki fonların gösterdikleri performans

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ 1.1. Uluslararası Portföy ve Yönetimi Kavramları... 1 1.2.Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi ve Etkileyen Faktörler... 3 1.2.1. Yatırımcının

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BA$IMSIZ DENETM RAPORU BA$IMSIZ DENETM RAPORU Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Kodu

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kodu DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 7 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 22: Piyasa Etkinliği. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 22: Piyasa Etkinliği. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 22: Piyasa Etkinliği Bahar 2003 Piyasa Etkinliği Çeşitleri Zayıf formda Etkinlik: Fiyatlar, geçmiş fiyatlar, işlem hacmi, kısa dönem faizler vb. gibi piyasa verilerini inceleyerek elde

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEM Z 9.450.000,-TÜRK L RASI NAK T KARILANMAK SURET YLE 37.800.000,-TÜRK L RASINDAN 47.250.000,-TÜRK

Detaylı

Cilt: 2, Sayı: 2, 2015, ss. 15-26. Türkiye de A Tipi Yatırım Fonlarının Performansı: 2004-2013 Dönemi Analizi

Cilt: 2, Sayı: 2, 2015, ss. 15-26. Türkiye de A Tipi Yatırım Fonlarının Performansı: 2004-2013 Dönemi Analizi Cilt: 2, Sayı: 2, 2015, ss. 15-26 PIBYD PIBYD Performance of Type A mutual funds in Turkey: Analysis of 2004-2013 period Dündar KÖK 1* Mustafa Ertuğrul ERİKÇİ 2 1 Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ YATIRIM PERFORMANSLARININ ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ YATIRIM PERFORMANSLARININ ANALİZİ TÜRKİYE DEKİ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ YATIRIM PERFORMANSLARININ ANALİZİ İlhan EGE Mersin Üniversitesi ilhanege@mersin.edu.tr Emre Esat TOPALOĞLU Şırnak Üniversitesi eetopaloglu@sirnak.edu.tr Dilek

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

TÜRK RESM PYASASI LE ULUSLARARASI RESM PYASALARI ARASINDAK FYAT ETKLEMLERNN ANALZ

TÜRK RESM PYASASI LE ULUSLARARASI RESM PYASALARI ARASINDAK FYAT ETKLEMLERNN ANALZ TÜRK RESM PYASASI LE ULUSLARARASI RESM PYASALARI ARASINDAK FYAT ETKLEMLERNN ANALZ Dr. Erdal Atukeren 1 Yrd. Doç. Dr. Aylin Seçkin 2 ÖZET Bu çalmada, Türkiye de resim müzayedeleri piyasasndaki fiyat dinamikleri

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

TÜRKĠYE DEKĠ A VE B TĠPĠ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ANALĠZĠ

TÜRKĠYE DEKĠ A VE B TĠPĠ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ANALĠZĠ TÜRKĠYE DEKĠ A VE B TĠPĠ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ANALĠZĠ Mustafa Can SAMIRKAġ* Hatice DÜZAKIN** ÖZET Bu çalışmada 2000-2010 yılları arasında Türkiye de faaliyet gösteren yatırım fonlarının performanslarının

Detaylı

PERFORMANCE EVALUATION OF MUTUAL AND PENSION FUNDS TRADED ON BORSA ISTANBUL UNDER THE CONTROL OF FUND COSTS

PERFORMANCE EVALUATION OF MUTUAL AND PENSION FUNDS TRADED ON BORSA ISTANBUL UNDER THE CONTROL OF FUND COSTS Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), ISSN: 2148 6697 PERFORMANCE EVALUATION OF MUTUAL AND PENSION FUNDS TRADED ON BORSA ISTANBUL UNDER THE CONTROL OF FUND COSTS DOI: 10.17261/Pressacademia.2015414371

Detaylı

Finansal Kurumlar ve Piyasalar. Zorunlu Yüksek Lisans. 1. yıl 1. yarıyıl / Güz Doç. Dr. Mehmet Güçlü. Uzaktan Öğrenim Türkçe Yok

Finansal Kurumlar ve Piyasalar. Zorunlu Yüksek Lisans. 1. yıl 1. yarıyıl / Güz Doç. Dr. Mehmet Güçlü. Uzaktan Öğrenim Türkçe Yok Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 0 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, 3(2) DOI: 10.1501/sbeder_0000000043

Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, 3(2) DOI: 10.1501/sbeder_0000000043 Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012, 3(2) DOI: 10.1501/sbeder_0000000043 TÜRK YATIRIM FONLARININ PORTFÖY PERFORMANSLARININ ANALİZİ Doç.Dr. Fazıl GÖKGÖZ Ankara Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü Dersin Adı Dersin Kodu DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Kodu ECO 77 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

ARE THE SIZE PREMIUM and VALUE PREMIUM of FAMA and F in ISTANBUL STOCK EXCHANGE?

ARE THE SIZE PREMIUM and VALUE PREMIUM of FAMA and F in ISTANBUL STOCK EXCHANGE? ? Ayben KOY ada. Ocak 2002 - pozitif olan 138 adet hisse senedi Anahtar Kelimeler: Zaman Serisi ARE THE SIZE PREMIUM and VALUE PREMIUM of FAMA and F in ISTANBUL STOCK EXCHANGE? VALID ABSTRACT In this study

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz.

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu na Bağlı Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonları Akbank - Franklin Templeton işbirliği ile dünya çapında yatırım fırsatı:

Detaylı

Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri

Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1 :114-147 Türkiye deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 31.12.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

Kuruluşumuzdan İtibaren Güveninizle Zirvedeyiz

Kuruluşumuzdan İtibaren Güveninizle Zirvedeyiz TURKISFUND (SICAV) SUNUMU Aralık 2013 Kuruluşumuzdan İtibaren Güveninizle Zirvedeyiz 1 Türk Sermaye Piyasalarının Uluslararası Arenadaki Sembolü (1) Lüksemburg'da kurulmuş olan Turkisfund (SICAV), Türk

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin AVCI Doğum Tarihi: 20.07.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1994-1998 Yüksek

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT SINIRLI DENETM RAPORU 1. Yap Kredi

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-.

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-. 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

Genel Görünüm. Uluslararası piyasalarda 3.çeyrek bilanço rakamlarının açıklanması Ekim ayının hareketli geçmesine sebep olmuştur.

Genel Görünüm. Uluslararası piyasalarda 3.çeyrek bilanço rakamlarının açıklanması Ekim ayının hareketli geçmesine sebep olmuştur. Genel Görünüm Ekim ayında İstanbul da gerçekleştirilen IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları krizden çıkış için merkez bankalarının piyasaya verdikleri likiditeyi çekebilecekleri, bunun ne zaman ve ne

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 30.06.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI TÜRKİYE DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI YATIRIM FONLARININ PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI The Performance Comparison of Weighted Stock Mutual Funds Trading in Turkey Prof. Dr. Turhan KORKMAZ Zonguldak

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

TÜRKİYE DE A TİPİ VE B TİPİ YATIRIM FONLARININ 2000 2008 DÖNEMİ PERFORMANS ANALİZİ

TÜRKİYE DE A TİPİ VE B TİPİ YATIRIM FONLARININ 2000 2008 DÖNEMİ PERFORMANS ANALİZİ Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:9 Sayı:17 Bahar 2010 s.235-250 TÜRKİYE DE A TİPİ VE B TİPİ YATIRIM FONLARININ 2000 2008 DÖNEMİ PERFORMANS ANALİZİ Aclan OMAĞ 1 ÖZET Belirli bir

Detaylı

Yetenekli fon yöneticilerinin tanımlanabilir ve farkına varılabilen özellikleri mevcuttur.

Yetenekli fon yöneticilerinin tanımlanabilir ve farkına varılabilen özellikleri mevcuttur. FON PLATFORMU HİZMET TANIMI Yetenekli fon yöneticilerinin tanımlanabilir ve farkına varılabilen özellikleri mevcuttur. Ancak iyi fon yöneticisini tanımlamak ve takip etmek uzmanlaşma ve tecrübe ister.

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Dersin Dili. Ders Tipi. Dersin Okutmanı. Dersin Asistanı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Dersin Dili. Ders Tipi. Dersin Okutmanı. Dersin Asistanı DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Portföy Kuramı ve Çözümlemesi Man 534 3+0+0 3 7 Ön Koşul Man 504 Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Seçmeli Dersin Okutmanı

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 2 (2009) 37-47 statistikçiler Dergisi Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei Ayhan Topcu Sermaye Piyasas Kurulu Eskiehir Yolu

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte

Detaylı

Ata Portföy Yönetimi A.Ş 3 Ocak 2014

Ata Portföy Yönetimi A.Ş 3 Ocak 2014 Ayın Yatırım Sözü: Çoğunluk iyimser iken menkul kıymet fiyatları getiriden ziyade risk içerir; Çoğunluk kötümser iken ise menkul kıymet fiyatları içerdiği riskten daha fazla getiri potansiyeli sunar. Horawd

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

YATIRIM FONLARI. 1. Yatırım Fonu Nedir?

YATIRIM FONLARI. 1. Yatırım Fonu Nedir? YATIRIM FONLARI 1. Yatırım Fonu Nedir? Yatırım fonları halktan topladıkları paralar karşılığı hisse senedi, tahvil/bono, özel sektör borçlanma araçları, ters repo gibi sermaye piyasası araçlarından ve

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Alternatif Portföy Seçim Modellerinin Performanslarının Karşılaştırılması (İmkb Örneği)

Alternatif Portföy Seçim Modellerinin Performanslarının Karşılaştırılması (İmkb Örneği) Alternatif Portföy Seçim Modellerinin Performanslarının Karşılaştırılması (İmkb Örneği) Koray Kayalıdere * Hüseyin Aktaş ** Özet Markowitz in ortalama-varyans modeli ile birlikte alternatif olarak geliştirilen

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 7 Mart 2013 Bu rapor 14 sayfadır. Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir.

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir. ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Fon un Yatırım Amacı Portföy

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014

Detaylı

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST FON 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22, Sayı:2, Yıl:2007, ss:147-177.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22, Sayı:2, Yıl:2007, ss:147-177. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22, Sayı:2, Yıl:2007, ss:147-177. TÜRKİYE DEKİ A VE B TİPİ YATIRIM FONLARI PERFORMANSININ DEVAMLILIĞININ PARAMETRİK VE PARAMETRİK

Detaylı