Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra ra sý Kur ân, Sün net ve Mo dern Bi lim ler Sem poz yu mu i çin Tür ki ye ye ge len Su u dî A ra bis tan lý fý kýh pro fe sörü Ab dul lah b. Ab dü - la ziz el -Mus lih, Sa id Nur sî nin Doð ru Ýs lâ mý ya þa ma lý yýz i fa de si çok o ri ji nal bir tes bit. O, Kur ân ý il mî me tod la tef sir e den bir â lim de di. uel-mus lih, Sa id Nur sî nin e ser le ri ni o ku du ðu nu ve çok is ti fa de et ti - ði ni kay de de rek, O nun 1. Sa id ve 2. Sa id dö ne mi var dýr. O nun e ser le - rin den is ti fa de e den siz ler de bir ba ký ma o nun 3. Sa id ha ya tý ný de vam et ti ri yor su nuz di ye ko nuþ tu. Faruk Çakýr ýn haberi say fa 7 de GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ab dul lah b. Ab dü la ziz el-mus lih IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun A RAP DÜN A SIN DA KÝ GE LÝÞ ME LER, AB A DA I TÜR KÝ E NÝN AK SA AN DE MOK RA TÝK - LEÞ ME RE FORM LA RI NI BÝR AN ÖN CE TA MAM LA MA SI GE RE ÐÝ NÝ TEKRAR HATIRLATTI. OLALAR AB ADAI TÜRKÝE'Ý ÖNE ÇIKARDI u AB Ko mis yonu nun ge niþ le me - den so rum lu ü ye si Ste fan Fü le: O - lay lar, Tür ki ye nin is tik rar, re fah ve de mok ra si si ni or ta ya çý kar dý. Böl ge ül ke le ri, ta kip e di le cek ör nek o la rak AB ye bak týk la rý gi bi Tür ki ye ye de ba ký yor lar. Tür ki ye re form la rý ya - par sa tüm bölgeye faydasý olur. Stefan Füle REFORMLAR, FASILLARDAN DAHA ÖNEMLÝ u Av ru pa Par la men to su Tür ki ye Ra por tö rü Ri a O o men -Ru ij ten: Tür - ki ye AB kri ter le ri ni ye ri ne ge tir me li. Bu, de mok ra si, hu ku kun üs tün lü - ðü, ba ðým sýz ve ta raf sýz yar gý, bi - rey sel hak ve öz gür lük le rin ta nýn - ma sý de mek. Bun lar fa sýl la rýn a çý lýp ka pan ma sýn dan da ha ö nem li. Ria Oomen-Ruijten ARAPLAR TÜRKÝE NÝN 1950'SÝNÝ AÞIOR u Av ru pa Par la men to su Li be ral Grup es ki Baþ ka ný Gra ham Wat son: Tür ki ye'de de rin dev let or du nun tek rar si ya se te mü da ha le et me ih ti - ma li ni ön gö re bi lir ve re formlarý ma - yýn la ma ya ça lý þa bi lir. A rap â le min - de ki sü reç Tür ki ye'nin 50'de tek par ti dik ta sý ný yýk ma sý na benziyor. 4 te Graham Watson Antalya da kar sürprizi Önce ki gün baþ la yan kar ya ðý þý yur dun ta - ma mýn da et ki si ni sür dü rür ken, u la þým - da ak sa ma la ra ne - den ol du. Bir çok mer kez de gün lük ha yat o lum suz et ki - le nir ken, o kul lar da e ði ti me a ra ve ril di. Ö te yan dan Dö þe me - al tý il çe si i le Ke pe - züs tü mev ki in de baþ la yan kar ya ðý þý An tal ya lý la rý þa þýrt tý. Böl ge de ki por ta kal ve li mon a ðaç la rý i se be ya za bü rün dü. Ha be ri say fa 6 da FO TOÐ RAF: A A KADDAFÝ EL KAÝDE ÝLE KORKUTTU Ben gi der sem Ýs ra il de zo ra gi rer ulib ya li de ri Mu am mer Kad da fi TRT'ye yap tý ðý a çýk la ma da, E ðer El Ka i de Lib ya yý e le ge çi rir se bü - yük bir fa ci a ya þa nýr. El Ka i de nin var lý ðý ný en gel li yo ruz. E ðer bu ra ya ha kim o lur lar sa Ýs ra il da hil tüm böl ge kar ma þa ya sü rük le nir. On la rý bi zim en gel le di ði miz gi bi kim se en - gel le ye mez de di. Ha be ri 7 de KARAR SEVÝNÇLE KARÞILANDI Z. Abidin Bin Ali nin partisi de feshedildi utu nus un dev rik li de ri Zey ne la - bi din Bin A li nin par ti si fes he dil di. As li ye Mah ke me sinin, Bin A li nin 1988 de ku ru lan De mok ra tik A na - ya sal Bir lik Par ti si için aldýðý fes ih ve mal var lý ðý nýn tas fi ye e dil me si ka ra rý, mah ke me sa lo nun da se - vinç le kar þý lan dý. Ha be ri 7 de Libyalý çocuklardan Gül ve Obama ya: Bize yardým edin ulibya da askerlerin açtýðý ateþte yakýnlarýný kaybeden 3 ilkokul öðrencisi, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile ABD Baþkaný Barack Obama ya mektup yazarak yardým istedi. Çocuklar Türkiye için Büyük Müslüman ülke dediler. Ha be ri 5 te Bü rok rat lar i çin son gün uüksek Seçim Kurulunun aldýðý karara göre, 12 Haziran'daki mil let ve ki li ge nel se çim le rin de a day o la cak ka mu gö rev li le ri nin bu gün sa at ye ka dar is ti fa ve ya e mek li lik di lek çe le ri - ni ver me le ri ge re ki yor. Ha be ri sayfa 5 te SK dan AKP ye red uük sek Se çim Ku ru lu (SK), yurt dý þýn da ki va tan daþ la rýn bu lun duk la rý ül ke ler de ku ru la - cak san dýk lar da oy kul lan ma sý ko nu sun da ki ka ra rý nýn dü zel til me si i çin AKP nin yap tý ðý baþ vu ru yu red det ti. Ha be ri sayfa 4 te ISSN TÝRAKÝSÝ OLAN ZOR VAZGEÇÝOR Elif Nur Kurtoðlu/ say fa 3 te BU ÝECEKLER KALBÝN DOSTU Ha be ri say fa 15 te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA. De ki: Emir bütünüyle Allah'ýndýr; her türlü tedbir ve idare O'na aittir. Âl-i Ýmran Sûresi: 154 / Âyet-i Kerime Meâli Ýs tik ba l kýt a la rý na Ýs lâ mi yet hâ kim o la cak Ýstikbalin kýt alarýnda hakikî ve mânevî hâkim olacak ve beþerî dünyevî ve uhrevî saadete sevk edecek yalnýz Ýslâmiyettir ve Ýslâmiyete inkýlâp etmiþ ve hurafattan ve tahrifattan sýyrýlacak Ýsevîlerin hakikî dinidir ki Kur ân a tâbi olur, ittifak eder. E vet, meþ hur dur ki: En kat î fa zi let o - dur ki, düþ man la rý da hi o fa zi le tin tas di ki ne þe ha det et sin. Ýþ te yü zer mi sal le rin den i ki mi sal: Bi rin ci si: On do ku zun cu as rýn ve A me ri ka kýt a sý nýn en meþ hur fi lo zo fu Mis ter Carl yle, en yük sek sa da sýy la, çe kin me ye rek, fi lo zof la ra ve Hý ris ti yan â lim le ri ne neþ ri ya týy la ba ðý ra rak böy le di yor, e ser le rin de þöy le yaz mýþ: Ýs lâ mi yet ga yet par lak bir a teþ gi bi doð du. Sa ir din le ri ku ru a ða cýn dal la rý gi bi yut tu. Hem bu yut mak Ýs lâ mi ye tin hak ký i miþ. Çün kü sa ir din ler fa kat Kur ân ýn tas di ki ne maz har ol ma yan kýs mý hiç hük mün de dir. Hem Mis ter Carl yle yi ne di yor: En ev vel ku lak ve ri le cek söz le rin en lâ yý ký, Mu ham med in (A ley his sa lâ tü Ves se lâm) sö zü dür. Çün kü, ha ki kî söz, o nun söz le ri dir. Hem yi ne di yor ki: E ðer ha ki kat-i Ýs lâ mi yet te þüp he et sen, be di hi yat ve za ru ri yat-ý kat i ye de iþ ti bah e der sin. Çün kü, en be di hî ve za ru rî bir ha ki kat i se Ýs lâ mi yet tir. Ýþ te bu meþ hur fi lo zof, Ýs lâ mi yet hak kýn da bu þe ha de ti ni, e se rin de mü te fer rik yer de yaz mýþ. Ý kin ci mi sal: Av ru pa nýn asr-ý â hir de en meþ hur bir fi lo zo fu Prens Bis mark di yor ki: Ben bü tün kü tüb-ü se ma vi ye yi tet kik et tim. Tah rif ol ma la rý na bi na en, be þe rin sa a de ti i çin a ra dý ðým ha ki kî hik me ti bu la ma dým. Fa kat Mu ham med in (a ley his sa lâ tü ves se lâm) Kur ân ý ný u mum kü tüp le rin fev kin de gör düm. Her ke li me sin de bir hik met bul dum. Bu nun gi bi be þe rin sa a de ti ne hiz met e de cek bir e ser yok tur. Böy le bir e ser, be þe rin sö zü o la maz. Bu nu Mu ham med in (a ley his sa lâ tü ves se lâm) sö zü dür di yen ler, il min za ru ri ya tý ný in kâr et miþ o lur lar. a ni, Kur ân Al lah ke lâ mý ol du ðu be di hî dir. Ýþ te A me ri ka ve Av ru pa nýn ze kâ tar la la rý Mis ter Carl yle ve Bis marck gi bi böy le dâ hi mu hak kik le ri mah su lât ver me si ne is ti na den, ben de bü tün ka na a tim le de rim ki: Av ru pa ve A me ri ka Ýs lâ mi yet le ha mi le dir; gü nün bi rin de bir Ýs lâ mî dev let do ðu ra cak. Na sýl ki Os man lý lar Av ru pa i le ha mi le o lup bir Av ru pa dev le ti do ður du. Ey Ca mi-i E me vî de ki kar deþ le rim ve ya rým a sýr son ra ki â lem-i Ýs lâm ca mi in de ki ih van la rým! A ca ba baþ tan bu ra ya ka dar o lan mu kad de me ler ne ti ce ver mi yor mu ki, is tik ba lin kýt a la rýn da ha ki kî ve mâ ne vî hâ kim o la cak ve be þe rî dün ye vî ve uh re vî sa a de te sevk e de cek yal nýz Ýs lâ mi yet tir ve Ýs lâ mi ye te in ký lâp et miþ ve hu ra fat tan ve tah ri fat tan sýy rý la cak Ý se vî le rin ha ki kî di ni dir ki Kur ân a tâ bi o lur, it ti fak e der. Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, Hut be-i Þa mi ye, s. 333 LÜ GAT ÇE: kat î: Ke sin. ha ki kat-i Ýs lâ mi yet: Ýs lâ mi ye tin ha ki ka ti. be di hi yat: De lil ve is - pa ta muh taç ol ma yan sa rih ve a çýk bil gi ler. za ru ri yat-ý kat i ye: Ke sin ih ti yaç, ka tî za ru ret. iþ ti bah: Þüp he len me. be di hî: Ap a çýk, bel li. mü te fer rik: Çe þit li, ký sým ký sým, baþ ka baþ ka, da ðý nýk. asr-ý â hir: Son a sýr. kü tüb-ü se ma vi ye: Se mâ vî ki tap lar. Va hiy i le gön de ri len ki tap lar. kü tüp: Ki tap lar. fev kin de: Üs tün de, ü ze rin de. za ru ri yat: Mec bû ri, za ru rî o lan lar. Ca mi-i E me vî: Þam da bu lu nan bü yük bir câ mi; E me vi Ca mi i. ih van: Kar deþ ler. mu kad de me: Ön - söz, gi riþ. uh re vî: A hi ret le il gi li. in ký lâp: Bir hal den di - ðer bir hâ le geç me; de - ðiþ me, kök lü de ði þim. hu ra fat: As lý e sâ sý ol ma yan bâ týl ri vâ yet - ler, ba týl i na nýþ lar. tah ri fat: Bir þe yin as lý ný boz ma lar, de ðiþ tir me ler. Ý se vî: Hz. Ý sâ nýn (as) di nin den o lan; Hý - ris ti yan. Me lek le rin kay det ti ði Hü se yin Fer dý O lur e miz ol mak ne gü zel bir T duy guy du. Gez di ði or ma nýn gü zel li ði ve te miz li ði ru hu nu yý ký yor du. Ýn san e li nin deð me di ði yer ler ne ka dar da te miz di. Az i ler de ki gö let te bir ku ðu tüy le ri ni te miz li yor du Rab bin den al dý ðý il ham la. Kud düs is mi nin cil ve si ni o ku du or ma nýn gü zel lik le rin de. Al lah te miz dir, te miz li ði se ver Pey gam ber sö zü nü dü þün dü. Va zi fe li me lek ler bu dü þün ce le ri kay da al dý. *** A lýþ ve riþ mer ke zi ka la ba lýk tý. Ý ki ba yan ar ka daþ se lâm laþ tý lar. a nýn da ki kü çük ço cu ðun dan ko nu a çý lýn ca: Ba ba an ne si i le be ra ber na maz ký lý yor lar. O ka dar hu zur ve ri ci ve se vim li bir tab lo o lu yor ki... Ben de ka týl dým bir gün a ra la rý na de di. Di ðer ba ya nýn a lýn ma sý ge rek mi yor du, a ma a lýn dý. Ni ce na maz ký lan lar gö rü yo ruz, ö nem li o lan kalp te miz li ði, be nim bu ram te miz de di e liy le kal bi ni gös te re rek. Kü çük kýz bütün se vim li li ðiy le: Tey ze ci ðim ne gü zel söy le di niz, ne gü zel kal bi niz te miz miþ, bir de na maz kýl sa nýz doð ru su nu o in san la ra gös te rir si niz de di. Ka dýn sus tu, a ma me lek ler te bes süm e dip bu a ný da kay det ti ler. *** O sý ra lar da ab des ti ni al mýþ baþ ka bir ba yan, Ay na da yü zü ne bak tý. Al lah ým su re ti mi gü zel leþ tir di ðin, ter te miz kýl dý ðýn gi bi, si re ti mi de, kal bi mi de te miz le gü zel leþ tir de di. Bir baþ ka ev de genç bir de li kan lý, Þu â ra Sû re si nin þu â yet le ri ni o ku yor du; O gün, ne mal fay da ve rir ne de ev lât. An cak Al lâh a kalb-i se lîm (te miz bir kalb) i le ge len ler (o gün de fay da bu lur). Tev be Sû re si ni aç tý ðýn da i se na maz ký lýp te miz le nen ler den bah se di li yor du. Kur ân da ne gü zel â yet ler var mýþ, Sa de ce na maz kýl mak yet mez miþ, di ye dü þün dü. Ýnsan elinin deðmediði yerler ne kadar da temizdi. Az ilerideki gölette bir kuðu tüylerini temizliyordu Rabbinden aldýðý ilhamla. Kuddüs isminin cilvesini okudu ormanýn güzelliklerinde. Na ma zý ný da ha fark lý kýl mýþ tý o gün, sec de de çok da ha u zun kal dý. Al lah ým be ni i ba det e den, ter te miz bir kalp i le sa na ge len ler den ey le di ye ni yaz da bu lun du. Me lek ler bu man za ra yý hay ran hay ran iz le yip kay det ti ler. *** Hu zur e vi ne gi den i ki ar ka daþ, Kim se siz ler le il gi le nip kalp le ri ni te miz le di ler. aþ lý bir tey ze ka pý sý nýn ö nü ne bir tas süt ko yup ke di le ri do yu ru yor, Kal bi ni te miz li yor du. Ýþ ye rin de â mi ri nin hak sýz o la rak ken di si ne ba ðýr ma sý na çok öf ke le nen baþ ka bir genç. Öð le ye me ði ne çýk tý, öf ke si ni yen di, dö nüþ te a mi ri ne kü çük bir he di ye al dý. A ra la rýn da ki an laþ maz lýk çö zül dü kal bi ni te miz le miþ ti. Ay ný sý ra lar da ca mi den çýk mak ta o lan bir ih ti yar; ca mi av lu sun da ki þe ker sa tý cý sýn dan ma hal le nin ço cuk la rý na þe ker al dý, Ço cuk lar se vinç i çin dey di ih ti ya rýn ter te miz o lan kal bi da ha da nur lan mýþ tý. Me lek ler bu man za ra yý da ka çýr ma dý lar. Kay det ti ler. Sý rat-ý müs ta kîm de na bü dü ve a da let Fâ ti ha nýn ih di nâ sý, ta kip e den â yet le rin or tak pa ran te zi dir. Ýh di na da ki nâ, ya ni Hi dâ yet is te riz mâ nâ sý ný ve ren biz giz li öz ne si, sû re nin so nu na ka dar o lan â yet ler de ki giz li öz ne yi de i çi ne a lýr. O â yet ler de ki ta leb e den giz li öz ne ih di nâ da ki biz de sak lý dýr. Böy le ce son â yet o lan ye din ci â yet te giz li o lan biz mâ nâ sýn da ki nâ sa de ce ih di nâ i le baþ la mýþ o lur. O hal de â yet le ri sý ray la o ku ya lým. Be þin ci â yet te: An cak Sa na i ba det e de riz, an cak Sen den yar dým is te riz., al týn ca â yet te: Bi ze hi dâ ye te et, doð ru yo la i let der ken, ye din ci â yet te i se me â len þöy le de riz: Ken di le ri ne ni met ler ver di ðin kul la rý nýn yo lu na i let. Da lâ le te düþ müþ o lan la rýn yo lu na de ðil. Þim di Ken di le ri ne ni met ler ver di ðin kul la rý nýn yo lu na i let. Da lâ le te düþ müþ o lan la rýn yo lu na de ðil i fa de si ni söy ler ken Ki mi i let? su â li nin ce va bý i se söz ko nu su o lan biz dir. O za man giz li öz ne le ri de tek tek ya za rak o ku ya lým: Bi ze hi dâ ye te et, bi zi doð ru yo la i let. Bi zi ken di le ri ne ni met ler ver di ðin kul la rý nýn yo lu na i let; da lâ le te düþ müþ o lan la rýn yo lu na de ðil. Biz mâ nâ sýn da ki nâ za mir ek le ri be þin ci ve al týn cý â yet te zik re di lir ken, ya ni dört se fer tek rar la nýr ken; tek rar la dý ðý ke li me le rin ba þýn da zik re dil me si i le o ke li me le re dik ka ti mi zi çek mek te. Ba þýn da zik re di len Na bü dü, Nes ta în, Ýh di nâ ve sý rat-ý müs ta kîm mâ nâ la rý has sa si yet le na za rý mý za ar ze di lir. Na bü dü i le u bu di ye te, nes ta în i le te vek kü le, ih di nâ i le hi da ye te ve sý rat-ý müs ta kim i le a da le te i þa ret e der, da vet e der. a pý lan i ba det le ri sa de ce ve sa de ce Al lah a yap ma mýz ha týr la tý lýr. Ýs te ye ce ði miz bü tün yar dým la rý i se hik met dün ya sý nýn se bep le ri ni ye ri ne ge tir dik ten son ra, te vek kül e de rek sa de ce Al lah tan is te me miz ten bih e di lir. Ö nü müz de ki ha yat yol cu lu ðun da doð ru yo lu ta leb et me mi ze i þa ret e di lir. Ha ya tý mý zýn i çe ri sin de if rat ve tef ri te düþ me den or ta yol o lan va sa tý ta kip et me miz has sa ten ve i þa re ten na za rý mý za ar ze di lir. E vet, in sa nýn ha ya týn da ve ah lâ kýn da en ra hat, en fay da lý, en ký sa ve en se lâ met li yol i se sý rat-ý müs ta kim de ve is ti ka met te dir. Böy le ce hem tev hi de bir de lil, hem hik met li ders ve ah lâ kî bir tâ lim ya pýl mýþ o lu nur; sý rat-ý müs ta kîm is te mek le. Sý rat-ý müs ta kîm i le duy gu la rýn kul la nýl ma sýn da dik kat çe ki len a da let a ra sýn da ki a lâ ka yý an la mak ta zor la ný yor o la bi li riz. Bu nu an la mak i çin þöy le bir de ðer len dir me ya pa bi li riz. Ýh san e di le rek vü cu du muz da der ce di len de mir baþ ni met le rin, duy gu la rýn, his ve has se le rin hep si nin ha ya tý mý zýn so nu na ka dar is ti mâ lin de dü zen li, den ge li, öl çü lü, a þý rý lýk la ra kaç ma dan, hak ký ný ve re rek ya ni â da let le kul lan mak de mek e sa sýn da sý rat-ý müs ta kîm mâ nâ sýn da kul lan mak de mek tir. A da let is ti ka met te dir. Ýf rat ve tef ri te düþ me den va sat ta bu lun mak a da let tir. Doð ru yol da ki ha ya ta de vam ta le bi e di lir ken, a da le tin ne re de is ti mal e di le ce ði mü ta lâ a sý Üs ta da þu i fa de le ri söy le tir: Sý rat-ý müs ta kîm þe ca at, if fet, hik me tin mez cin den ve hü lâ sa sýn dan hâ sýl o lan adl ve a da le te i þa ret tir. Bu i fa de ler de ki þe ca at, if fet, hik met þek lin de i fa de e di len üç va sýf, de vam e den sa týr lar da söy le di ði duy gu la rýn va sa tî e sa sý dýr, ki bu nu an la ma ya ça lý þý yo ruz. Ýþ te bu üç has sa nýn im ti za cý i le hâ sýl o lan a da le te dik kat çe ker. Ha ya týn a da let li ve den ge li o la rak sür dü rül me si ne i þa ret e der. Bu ra da ki â da let; kor kul ma ya cak þey ler den bi le kork mak tar zýn da ki ce bâ ne te düþ me den ve ya mad dî-ma ne vî hiç bir þey den kork ma mak mâ nâ sýn da ki te hev vü re ka pýl ma dan, ce sa ret o la rak kar þý mý za çý kar. Bu ra da ki â da let; na mus ve ýrz la rý pâ yi mâl et mek mâ nâ sýn da ki fü cûr a gir me den ve ya ne he lâ le ve ne de ha ra ma þeh ve ti, iþ ti ha sý ol ma mak an la mýn da ki hu mud mer te be si ne düþ me den, yal nýz ca he lâ li miz o la na ar zu ve is tek, ha ram dan da ka çýn mak mâ nâ sýn da ki if fet o la rak kar þý mý za çý kar. Bu ra da ki a da let; fay da lý yý za rar lý dan, i yi yi kö tü den a yý ra ma mak de mek o lan ga ba vet ya ni ah mak lýk du ru mu na düþ me den, ay rý ca hak ký ba týl, ba tý lý hak o la rak gös te re rek cer be ze ya pa rak al dat ma dan, yal nýz ca hak ký hak bi lip in ti sap, ba tý lý ba týl bi lip ic ti nap þek lin de kar þý mý za çý kar. A da le tin þü mû lü ge niþ tir. Ha ya tý mýz da mü kel lef ol du ðu muz üç sab rýn muh te vâ sýn da da var dýr. Tat bi kin de ne ka dar a rý za la rý mýz da ol sa, sab rý den ge li ve a da let li kul lan ma lý yýz. Tâ ki sab rýn ve ri liþ hik me ti ne mu va fýk ol sun. Üç sab rý haf ta ya mü tâ lâ a e de lim Ýn þâ al lah. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý HABER 3 e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ a zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO URAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 5 R. Ahir 1432 Ru mî: 25 Þubat 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Nus ret, 96 yýl son ra tek rar gö rev ye rin de ÇA NAK KA LE De niz Za fe ri nin ka za nýl ma - sýn da bü yük rol oy na yan Nus ret Ma yýn Ge mi si nin as lý na uy gun o la rak in þa e di len TCG Nus ret ge mi si, Ça nak ka le Bo ðaz ve Gar ni zon Ko mu tan lý ðý na tö ren le ka týl - dý. Göl cük Ter sa ne si nde in þa e di len ge - mi, Na ra Ýs ke le si ne ya naþ tý. Bu ra da a sýl Nus ret in 96 yýl ön ce ma yýn dök tü ðü yer - de as ke rî tö ren dü zen len di. TCG Nus ret Ge mi si nin ko mu tan lý ða ka tý lýþ tö re ni, mü re te ba tý nýn sa hil de ye ri ni al ma sýy la baþ la dý. Bo ðaz ve Gar ni zon Ko mu ta ný Tu ða mi ral Er cü ment Tat lý oð lu, 1912 yý - lýn da Al man ya nýn Ki el þeh rin de in þa e di - le rek 1913 te Os man lý Do nan ma sý na ka - tý lan Nus ret in, 8 Mart 1915 sa ba ha kar þý Ka ran lýk Li man a dök tü ðü 26 ma yýn la 18 Mart gü nü el de e di len de niz za fe rin de bü yük rol oy na dý ðý ný söy le di. As lý na sa dýk ka lý na rak 9 E kim 2009 ta ri hin de in þa e dil - me ye baþ la nan 38,8 met re u zun lu ðun da ki TCG Nus ret Ge mi si, 27 Ey lül 2010 da de - ni ze in di ril miþ ti. Ça nak ka le / ci han Am bu lans la ra zin cir u ya rý sý AN KA RA DA yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla bü tün am bu lans la ra yol da kal ma ma la rý i - çin zin cir ta kýl ma sý ta li ma tý ve ril di. 112 Ko mu ta Mer kez den ya pý lan tel siz a - non sun da, Tüm am bu lans la rý mý za kar las ti ði ye ter li ol ma ya ca ðý i çin zin cir ta - kýl ma sý ge rek mek te dir de nil di. An ka - ra da kar ya ðý þý þid de ti ni art tý ra rak sür - dü rü yor. Bu na tedbir o la rak 112 Sað lýk Hiz met le ri, a cil du rum lar da am bu lans - la rýn yol da kal ma ma sý i çin ön lem le ri ni art týr dý. Kar las ti ði bu lu nan am bu lans la ra zin cir de ta ký la cak. An ka ra / ci han TT den 444 a çýk la ma sý TÜRK Te le kom, ken di þe be ke sin den 444 lü nu ma ra la ra doð ru ya pý lan a ra ma ta ri fe le rin de her han gi bir de ði þik lik ol ma - dý ðý ný, bu a ra ma la rýn hâ lâ þe hir i çi ta ri fe - den fi yat lan dý rýl dý ðý ný bil dir di. Türk Te - le kom dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da 444 lü nu ma ra la rýn, mev zu at ta ül ke nin her ye rin den 7 ra kam çev ril me si su re tiy - le e ri þi len ve ü ze rin den çað rý mer ke zi, bil gi-da nýþ ma ve ben ze ri hiz met le rin su - nul du ðu nu ma ra lar o la rak ta ným lan dý ðý be lir ti le rek, Türk Te le kom ta ra fýn dan tah sis e di len 444 lü nu ma ra la rýn kul la ný - mý na da mev zu at kap sa mýn da de vam e - dil di ði i fa de e dil di. An ka ra / a a Bir kez tiryaki olan zor vazgeçiyor PROF. DR. HADAR SUR, MADDE BAÐIMLILIÐINI TERK ETMENÝN ÇOK ZOR OLDUÐUNU BELÝRTEREK, APILMASI GEREKENÝN ÇOCUKLARIN BAÞTAN ALIÞKANLIK KAZANMASINI ENGELLEMEK OLDUÐUNU SÖLEDÝ. ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL TÜRKÝE e þi lay Ce mi ye ti ve Ýs tan bul Ýl Mil lî E ði - tim Mü dür lü ðü iþ bir li ði i le ger çek leþ ti ri len Sað lýk - lý Ne sil, Sað lýk lý Ge le cek pro je si çer çe ve sin de dü - zen le nen Reh ber Öð ret men ler Kon fe ran sý Ça pa A na do lu Öð ret men Li se si nde ya pýl dý. e þi lay Ge - nel Baþ ka ný Av. Mu har rem Bal cý nýn da ka tý lý mýy la ger çek leþ ti. Prog ram da ko nu þan Ýs tan bul Ü ni ver - si te si öð re tim ü ye si Prof. Dr. Hay dar Sur, mad de ba ðým lý lý ðý i le il gi li bil gi ver di. A lýþ kan lýk ve ba ðým lý lýk a ra sýn da ki far ka dik kat çe - ken Prof. Sur, mad de a lýþ kan lý ðý ol ma dý ðý za man ter - le me, þid det le is te me, kay gý duy ma, mad de ol ma dý ðý za man ger gin lik ve kay gý tab lo su ya þan dý ðý ný i fa de e - der ken, ba ðým lý lýk ha lin de i se mad de den ke yif al ma de ðil ba ðým lý ol ma ha li, yok lu ðun da tit re me, ka sýl ma ve kus ma ha li or ta ya çý ka ca ðý ný ak tar dý. Si ga ra sa tar ken ya ka lan dý baþ lý ðý çok u zak de ðil Hay dar sur, si ga ra i le mü ca de le nin ö nem li ol du - ðu nu vur gu lar ken ö nü müz de ki yýl lar da si ga ra sa tan - la rýn u yuþ tu ru cu mad de sa ta lar gi bi ce za a la cak la rý ný söy le di. Sur, Si ga ra sa tar ken ya ka lan dý baþ lýk lý ha - ber le rin bi ze u zak ol ma dý ðý ný di le ge tir di. Ha ya týn da si ga ra ve ben ze ri mad de le ri kul lan - mýþ ki þi le rin, ha ya tý bo yun ca ba ðým lý lý ðý terk et me ça ba sý ya þa dýk la rý ný kay de den Sur, ço cuk la rý mý zýn bu zah me te gir me den a lýþ kan lýk e din me si ni ön le - Analar, toplumun direði Reh ber Öð ret men ler Kon fe ran sý nda konuþan Ýs tan bul Ü - ni ver si te si öð re tim ü ye si Prof. Dr. Hay dar Sur, mad de ba - ðým lý lý ðý i le il gi li bil gi ver di. mek ge rek ti ði ni an lat tý. Sur ba ðým lý lýk ev re le ri ni þöy le sý ra la dý: Mad de kul lan ma ya ha zýr lýk, ilk mad de kul la ný mý, mad de yi sür dür me, i ler le me, bý - rak ma, tek rar baþ la ma yý dü þün me, tek rar baþ la - ma Ba ðým lý ki þi ler ha ya týn da si ga ra nýn ol ma dý ðý ev re ye tek rar dö ne mi yor lar. Ör ne ðin al ko lü bý rak - mýþ ki þi mi sa fir li ðe gi dip ko lon ya ik ram e di lin ce þi - þe yi di kip iç mek is ti yor. a da si ga ra tir ya ki si a ra - dan 30 yýl geç se bi le hâ lâ iç me is te ði du yu yor. Ka fe in ve sa kin leþ ti ri ci ba ðým lý lý ðý Ba ðým lý lýk la rýn çe þit li ol - du ðu nu vur gu la yan Prof, Sur, ka fe i ni nin de ba ðým - lý lýk yap tý ðý ný söy le ye rek, ö zel lik le öð ren ci le rin sý nav dö ne min de a yak ta kal - mak i çin iç tik le ri ka fe in li i - çe cek le rin ak si yön de za - rar ver di ði ni ve dik kat da - ðý nýk lý ðý yap tý ðý na dik ka ti çek ti. Sur, Sa kin leþ ti ri ci kul lan ma yý da ba ðým lý lýk ha li ne ge ti ren in san lar var. A cým var di ye rek sa - kin leþ ti ri ci i çi yor lar. Bu çok za rar lý. e tiþ kin bi rey ler o - la rak a cýy la mü ca de le et - me si ni bil me li yiz. de di. Prof. Dr. Sur, Dün ya Sað - lýk Ör gü tü nün ta ný mý na gö re ha ya týn da bir kez bi - le du ma ný i çi ne çe ke rek si ga ra i çen ki þi ye si ga ra i çen un va ný ver dik le ri ni söy le di. Sur, ko nuþ ma sý ný si ga ra ve al ko lün öð ren ci - ler a ra sýn da yay gýn ol du - ðu nu gös te ren çar pý cý is - ta tis tik ler le bi tir di. KÝMSE ok Mu Derneði Ýzmir Sahil Þubesi, Ýzmirli kadýnlarý kahvaltýda buluþturdu. Kadýnlarýn gündelik hayattaki sýkýntýlarýnýn tartýþýldýðý toplantýda konuþan Psikolog Melek Güngör, Nesillerin baþýný hep ana çekiyor. Bu yüzden analarýn güçlü olmasý gerekiyor. Kadýn toplumun direðidir. uvayý da diþi kuþ yapýyor. Aileyi yönlendiren kadýn, peygamberleri, komutanlarý ve liderleri doðuran kadýn. Kâinatýn meyvesi olan insan, yine bir kadýn tarafýndan doðruluyor dedi. Kimse ok Mu Ýzmir Sahil Þubesi Baþkaný Ýbrahim eþil ise kadýnýn yerinin gelenek ve görenek açýsýndan da kutsal sayýldýðýný, buna en güzel örneðin ise Hz. Muhammed in (asm), Cennet, analarýn ayaklarý altýndadýr hadis-i þerifini hatýrlattý. Dernek olarak da en büyük destekçilerinin gönüllü hanýmlar olduðunu aktaran eþil, bunlarýn oranýnýn yüzde 60 olduðunu kaydetti. Ýzmir / cihan ir ti ni as ya.com.tr Ergenekon ve medya Ki mi le ri nin Sý ra Er ge ne kon un med ya a ya - ðý nýn çö ker til me si ne gel di de dik le ri bir or tam da ger çek le þen bi rin ci ve i kin ci O da TV o pe ras yon la rý ve be ra be rin de di ðer ba zý ga - ze te ci le rin de ev ve ofisle ri a ra nýp gö zal tý na a lý - na rak tu tuk lan ma la rý, Med ya a ya ðý i le kast e di - len bu muy du? so ru su nu gün de me ge tir di. Ta bi î, bu su a lin ce va bý, ba zý la rýn ca o luþ tu ru - lan bek len ti yi kar þý la ya bi le cek bir ni te lik te de ðil. Er ge ne kon et ra fýn da ge liþ ti ri len o de rin he yû - lâ nýn med ya a ya ðý nýn da o na uy gun bir ce sa met ve de rin lik te ol ma sý ge re ði göz ö nü ne a lýn dý ðýn - da, son o pe ras yon çok cý lýz ve ye ter siz ka lý yor. Ön ce ki dal ga lar da U lu sal, Baþ kent ve Av ras ya TV le re ya pýl mýþ o lan o pe ras yon lar ve Tun cay Öz kan la Mus ta fa Bal bay gi bi i sim le rin gö zal tý na a lý na rak tu tuk lan ma la rý da i þin i çi ne ka týl sa bi le. Bil has sa mer kez med ya o la rak ta bir e di len ya - yýn grup la rýn da dal bu dak sal mýþ ol ma sý ge re ken bir ya pý lan ma yý, bir kaç te le viz yon la ga ze te ye yö - ne lik o pe ras yon lar la çö kert mek müm kün mü? Bu, i þin bir bo yu tu. Di ðer bir bo yut i se med - ya da Er ge ne kon sü re ciy le eþ za man lý o la rak, a ma on dan ba ðým sýz ge li þi yor gi bi gö rü nen de ði þim. Res mî i de o lo ji ve sta tü ko yan lý sý o lan mer kez med ya ya kar þý bir al ter na tif med ya ya pý lan - ma sý nýn or ta ya çýk ma sý bu de ði þi min bir yö nü. Ev vel ce bi rin ci grup ta yer al mýþ ken, AKP ik ti - da rý son ra sýn da ki el koy ma ve sa týþ lar la ger çek - le þen pat ro naj de ði þik lik le ri ne bað lý o la rak ya yýn po li ti ka la rý ný hü kü met yan lý sý bir çiz gi ye kay - dý ran lar, i kin ci ke sim de a ðýr lýk lý bir ye re sa hip. Ve on la rýn bu ö zel li ði, res mî i de o lo ji yan daþ - la rý nca ü re ti len yan daþ med ya sö züy le e leþ ti - ri li yor. Kast e di len, hü kü met ta raf ta rý ol ma la rý. Med ya yý tek ses li lik ten bir öl çü de çý ka ran bu çe þit len me, yan daþ lýk it ham la rý na fýr sat ver me - ye cek ba ðým sýz bir ze min de ger çek leþ sey di, de - mok ra si i çin çok da ha sað lýk lý bir tab lo o lur du. Bu sü reç te dik kat çe ken bir baþ ka nok ta, son dö nem de, mer kez med ya da da mes lek le ri ni res - mî i de o lo ji nin ve o na da ya lý sta tü ko nun sa vu nu - cu lu ðu na a da mýþ ka lem le rin bi rer bi rer sah ne - den ay rýl ma la rý. Bu nu na sýl yo rum la mak lâ zým? Bu çe kil me ler de mok ra tik sü re cin ge liþ me si ne pa ra lel o la rak ya þa nan do ðal bir tas fi ye nin mi, yok sa ki mi le ri ta ra fýn dan ýs rar la id di a e dil di ði gi - bi si ya sî ik ti dar kay nak lý bas ký la rýn mý ne ti ce si? Bu so ru ya net bir ce vap ve re bil mek hay li zor. Bel ki i ki ih ti ma lin de et ki si var. A ma as ker ve yar gý kay nak lý bü rok ra tik ve sa yet ten si ya sî ve sa - ye te, si vil dik ta ya, se çil miþ tek a dam re ji mi ne gi - dil di ði ne da ir id di a la rýn yal nýz ca ses len di ri li yor ol ma sý da hi, o lup bi ten le ri de mok ra tik leþ me sü re ci i le i zah e den yo rum la ra göl ge dü þü rü yor. Ve De mok ra si mü ca de le si mi, ik ti dar kav ga sý mý? su a lin de ki i ki lem bu ra da da or ta ya çý ký yor. Er ge ne kon-med ya bað la mýn da ki bir baþ ka i - ro nik çe liþ ki de, ba sýn öz gür lü ðü a çý sýn dan han - gi du rum da ol du ðu mu zu göz ler ö nü ne se ri yor. Er ge ne kon un med ya a ya ðý ný çö kert me id di a lý o pe ras yon la rýn ye ter siz li ði ne mu ka bil, ör gü tün ü ze ri ne gi den, id di a na me ler den ha re ket le ha ber ve yo rum ya pan, ya zý ya zan bir çok ga ze te ci hak - kýn da, sa yý sý bin ler le i fa de e di len so ruþ tur ma lar a çýl dý, bun la rýn e pey ce bir kýs mý dâ vâ ya dö nüþ tü. So ruþ tur ma ve dâ vâ la rýn da ya na ðý, yi ne bu ik - ti dar dö ne min de ki TCK de ði þik lik le ri kap sa mýn - da dü zen le nen â dil yar gý la ma yý et ki le me ve so ruþ tur ma nýn giz li li ði ni ih lâl gi bi mad de ler. Ve çok ga rip bir þe kil de bu mad de ler, bü yük ço ðun lu ðu ik ti dar yan daþ lý ðý i le e leþ ti ri len ya - yýn or gan la rýn da ki ga ze te ci le re kar þý iþ le ti li yor. Bu du ru mun dü zel til me si i çin hü kü me te ya - pý lan çað rý lar i se hâ lâ bir ne ti ce ver miþ de ðil. Ey - lül so nun da med ya yö ne ti ci le riy le yap tý ðý top - lan tý da Baþ ba ka na bu ko nu yu sor du ðu muz da, ko nuy la il gi li ça lýþ ma nýn sürdüðünü söy le miþ ti. A ma a ra dan al tý ay geç me si ne rað men, sö zü e di len ça lýþ ma hâ lâ Mec lis gün de mi ne ge le me di. Ve Er ge ne kon, ba sýn öz gür lü ðü ne yö ne lik bir teh dit o la rak, yan daþ la rýn dan çok kar þýt la rý ný vu ran bir si lâh iþ le vi de gör me ye de vam e di yor. SiyahMaviKýrmýzýSarý

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý 49 BÝN KÝÞÝYE BÝR KÜTÜPHANE, 122 KÝÞÝYE BÝR KAHVEHANE HABERÝ SAYFA 10 DA ÞAMPÝYON BUGÜN BELLÝ OLUYOR HABERÝ SAYFA 14 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF ENSTÝSÜ ilâvemizi bugün bayinizden

Detaylı

Birinci Meclis gibi olmalýyýz

Birinci Meclis gibi olmalýyýz HABERÝMÝZ SES GETÝRDÝ, REKTÖR TALÝMAT VERDÝ: MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝNDE MESCÝT AÇILACAK HABERÝ SAFA u16 DA ESKADER ödülleri sahiplerini buldu HABERÝ SAFA u4 TE 7 MART 2012/ENÝ ASA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 21 Þubat ta herkese... YIL: 42 SA YI: 15.085 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbe kanunlarýyla yönetilmek Emekli eski

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET GR ÇK TN H BR V RiR Cuma günü eni sya ile birlikte ücretsiz IL: 43 S I: 15.234 S NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 17 TMMUZ 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Baskýlara raðmen ÝLÝM V ÝBDT

Detaylı