Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra ra sý Kur ân, Sün net ve Mo dern Bi lim ler Sem poz yu mu i çin Tür ki ye ye ge len Su u dî A ra bis tan lý fý kýh pro fe sörü Ab dul lah b. Ab dü - la ziz el -Mus lih, Sa id Nur sî nin Doð ru Ýs lâ mý ya þa ma lý yýz i fa de si çok o ri ji nal bir tes bit. O, Kur ân ý il mî me tod la tef sir e den bir â lim de di. uel-mus lih, Sa id Nur sî nin e ser le ri ni o ku du ðu nu ve çok is ti fa de et ti - ði ni kay de de rek, O nun 1. Sa id ve 2. Sa id dö ne mi var dýr. O nun e ser le - rin den is ti fa de e den siz ler de bir ba ký ma o nun 3. Sa id ha ya tý ný de vam et ti ri yor su nuz di ye ko nuþ tu. Faruk Çakýr ýn haberi say fa 7 de GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ab dul lah b. Ab dü la ziz el-mus lih IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun A RAP DÜN A SIN DA KÝ GE LÝÞ ME LER, AB A DA I TÜR KÝ E NÝN AK SA AN DE MOK RA TÝK - LEÞ ME RE FORM LA RI NI BÝR AN ÖN CE TA MAM LA MA SI GE RE ÐÝ NÝ TEKRAR HATIRLATTI. OLALAR AB ADAI TÜRKÝE'Ý ÖNE ÇIKARDI u AB Ko mis yonu nun ge niþ le me - den so rum lu ü ye si Ste fan Fü le: O - lay lar, Tür ki ye nin is tik rar, re fah ve de mok ra si si ni or ta ya çý kar dý. Böl ge ül ke le ri, ta kip e di le cek ör nek o la rak AB ye bak týk la rý gi bi Tür ki ye ye de ba ký yor lar. Tür ki ye re form la rý ya - par sa tüm bölgeye faydasý olur. Stefan Füle REFORMLAR, FASILLARDAN DAHA ÖNEMLÝ u Av ru pa Par la men to su Tür ki ye Ra por tö rü Ri a O o men -Ru ij ten: Tür - ki ye AB kri ter le ri ni ye ri ne ge tir me li. Bu, de mok ra si, hu ku kun üs tün lü - ðü, ba ðým sýz ve ta raf sýz yar gý, bi - rey sel hak ve öz gür lük le rin ta nýn - ma sý de mek. Bun lar fa sýl la rýn a çý lýp ka pan ma sýn dan da ha ö nem li. Ria Oomen-Ruijten ARAPLAR TÜRKÝE NÝN 1950'SÝNÝ AÞIOR u Av ru pa Par la men to su Li be ral Grup es ki Baþ ka ný Gra ham Wat son: Tür ki ye'de de rin dev let or du nun tek rar si ya se te mü da ha le et me ih ti - ma li ni ön gö re bi lir ve re formlarý ma - yýn la ma ya ça lý þa bi lir. A rap â le min - de ki sü reç Tür ki ye'nin 50'de tek par ti dik ta sý ný yýk ma sý na benziyor. 4 te Graham Watson Antalya da kar sürprizi Önce ki gün baþ la yan kar ya ðý þý yur dun ta - ma mýn da et ki si ni sür dü rür ken, u la þým - da ak sa ma la ra ne - den ol du. Bir çok mer kez de gün lük ha yat o lum suz et ki - le nir ken, o kul lar da e ði ti me a ra ve ril di. Ö te yan dan Dö þe me - al tý il çe si i le Ke pe - züs tü mev ki in de baþ la yan kar ya ðý þý An tal ya lý la rý þa þýrt tý. Böl ge de ki por ta kal ve li mon a ðaç la rý i se be ya za bü rün dü. Ha be ri say fa 6 da FO TOÐ RAF: A A KADDAFÝ EL KAÝDE ÝLE KORKUTTU Ben gi der sem Ýs ra il de zo ra gi rer ulib ya li de ri Mu am mer Kad da fi TRT'ye yap tý ðý a çýk la ma da, E ðer El Ka i de Lib ya yý e le ge çi rir se bü - yük bir fa ci a ya þa nýr. El Ka i de nin var lý ðý ný en gel li yo ruz. E ðer bu ra ya ha kim o lur lar sa Ýs ra il da hil tüm böl ge kar ma þa ya sü rük le nir. On la rý bi zim en gel le di ði miz gi bi kim se en - gel le ye mez de di. Ha be ri 7 de KARAR SEVÝNÇLE KARÞILANDI Z. Abidin Bin Ali nin partisi de feshedildi utu nus un dev rik li de ri Zey ne la - bi din Bin A li nin par ti si fes he dil di. As li ye Mah ke me sinin, Bin A li nin 1988 de ku ru lan De mok ra tik A na - ya sal Bir lik Par ti si için aldýðý fes ih ve mal var lý ðý nýn tas fi ye e dil me si ka ra rý, mah ke me sa lo nun da se - vinç le kar þý lan dý. Ha be ri 7 de Libyalý çocuklardan Gül ve Obama ya: Bize yardým edin ulibya da askerlerin açtýðý ateþte yakýnlarýný kaybeden 3 ilkokul öðrencisi, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile ABD Baþkaný Barack Obama ya mektup yazarak yardým istedi. Çocuklar Türkiye için Büyük Müslüman ülke dediler. Ha be ri 5 te Bü rok rat lar i çin son gün uüksek Seçim Kurulunun aldýðý karara göre, 12 Haziran'daki mil let ve ki li ge nel se çim le rin de a day o la cak ka mu gö rev li le ri nin bu gün sa at ye ka dar is ti fa ve ya e mek li lik di lek çe le ri - ni ver me le ri ge re ki yor. Ha be ri sayfa 5 te SK dan AKP ye red uük sek Se çim Ku ru lu (SK), yurt dý þýn da ki va tan daþ la rýn bu lun duk la rý ül ke ler de ku ru la - cak san dýk lar da oy kul lan ma sý ko nu sun da ki ka ra rý nýn dü zel til me si i çin AKP nin yap tý ðý baþ vu ru yu red det ti. Ha be ri sayfa 4 te ISSN TÝRAKÝSÝ OLAN ZOR VAZGEÇÝOR Elif Nur Kurtoðlu/ say fa 3 te BU ÝECEKLER KALBÝN DOSTU Ha be ri say fa 15 te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA. De ki: Emir bütünüyle Allah'ýndýr; her türlü tedbir ve idare O'na aittir. Âl-i Ýmran Sûresi: 154 / Âyet-i Kerime Meâli Ýs tik ba l kýt a la rý na Ýs lâ mi yet hâ kim o la cak Ýstikbalin kýt alarýnda hakikî ve mânevî hâkim olacak ve beþerî dünyevî ve uhrevî saadete sevk edecek yalnýz Ýslâmiyettir ve Ýslâmiyete inkýlâp etmiþ ve hurafattan ve tahrifattan sýyrýlacak Ýsevîlerin hakikî dinidir ki Kur ân a tâbi olur, ittifak eder. E vet, meþ hur dur ki: En kat î fa zi let o - dur ki, düþ man la rý da hi o fa zi le tin tas di ki ne þe ha det et sin. Ýþ te yü zer mi sal le rin den i ki mi sal: Bi rin ci si: On do ku zun cu as rýn ve A me ri ka kýt a sý nýn en meþ hur fi lo zo fu Mis ter Carl yle, en yük sek sa da sýy la, çe kin me ye rek, fi lo zof la ra ve Hý ris ti yan â lim le ri ne neþ ri ya týy la ba ðý ra rak böy le di yor, e ser le rin de þöy le yaz mýþ: Ýs lâ mi yet ga yet par lak bir a teþ gi bi doð du. Sa ir din le ri ku ru a ða cýn dal la rý gi bi yut tu. Hem bu yut mak Ýs lâ mi ye tin hak ký i miþ. Çün kü sa ir din ler fa kat Kur ân ýn tas di ki ne maz har ol ma yan kýs mý hiç hük mün de dir. Hem Mis ter Carl yle yi ne di yor: En ev vel ku lak ve ri le cek söz le rin en lâ yý ký, Mu ham med in (A ley his sa lâ tü Ves se lâm) sö zü dür. Çün kü, ha ki kî söz, o nun söz le ri dir. Hem yi ne di yor ki: E ðer ha ki kat-i Ýs lâ mi yet te þüp he et sen, be di hi yat ve za ru ri yat-ý kat i ye de iþ ti bah e der sin. Çün kü, en be di hî ve za ru rî bir ha ki kat i se Ýs lâ mi yet tir. Ýþ te bu meþ hur fi lo zof, Ýs lâ mi yet hak kýn da bu þe ha de ti ni, e se rin de mü te fer rik yer de yaz mýþ. Ý kin ci mi sal: Av ru pa nýn asr-ý â hir de en meþ hur bir fi lo zo fu Prens Bis mark di yor ki: Ben bü tün kü tüb-ü se ma vi ye yi tet kik et tim. Tah rif ol ma la rý na bi na en, be þe rin sa a de ti i çin a ra dý ðým ha ki kî hik me ti bu la ma dým. Fa kat Mu ham med in (a ley his sa lâ tü ves se lâm) Kur ân ý ný u mum kü tüp le rin fev kin de gör düm. Her ke li me sin de bir hik met bul dum. Bu nun gi bi be þe rin sa a de ti ne hiz met e de cek bir e ser yok tur. Böy le bir e ser, be þe rin sö zü o la maz. Bu nu Mu ham med in (a ley his sa lâ tü ves se lâm) sö zü dür di yen ler, il min za ru ri ya tý ný in kâr et miþ o lur lar. a ni, Kur ân Al lah ke lâ mý ol du ðu be di hî dir. Ýþ te A me ri ka ve Av ru pa nýn ze kâ tar la la rý Mis ter Carl yle ve Bis marck gi bi böy le dâ hi mu hak kik le ri mah su lât ver me si ne is ti na den, ben de bü tün ka na a tim le de rim ki: Av ru pa ve A me ri ka Ýs lâ mi yet le ha mi le dir; gü nün bi rin de bir Ýs lâ mî dev let do ðu ra cak. Na sýl ki Os man lý lar Av ru pa i le ha mi le o lup bir Av ru pa dev le ti do ður du. Ey Ca mi-i E me vî de ki kar deþ le rim ve ya rým a sýr son ra ki â lem-i Ýs lâm ca mi in de ki ih van la rým! A ca ba baþ tan bu ra ya ka dar o lan mu kad de me ler ne ti ce ver mi yor mu ki, is tik ba lin kýt a la rýn da ha ki kî ve mâ ne vî hâ kim o la cak ve be þe rî dün ye vî ve uh re vî sa a de te sevk e de cek yal nýz Ýs lâ mi yet tir ve Ýs lâ mi ye te in ký lâp et miþ ve hu ra fat tan ve tah ri fat tan sýy rý la cak Ý se vî le rin ha ki kî di ni dir ki Kur ân a tâ bi o lur, it ti fak e der. Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, Hut be-i Þa mi ye, s. 333 LÜ GAT ÇE: kat î: Ke sin. ha ki kat-i Ýs lâ mi yet: Ýs lâ mi ye tin ha ki ka ti. be di hi yat: De lil ve is - pa ta muh taç ol ma yan sa rih ve a çýk bil gi ler. za ru ri yat-ý kat i ye: Ke sin ih ti yaç, ka tî za ru ret. iþ ti bah: Þüp he len me. be di hî: Ap a çýk, bel li. mü te fer rik: Çe þit li, ký sým ký sým, baþ ka baþ ka, da ðý nýk. asr-ý â hir: Son a sýr. kü tüb-ü se ma vi ye: Se mâ vî ki tap lar. Va hiy i le gön de ri len ki tap lar. kü tüp: Ki tap lar. fev kin de: Üs tün de, ü ze rin de. za ru ri yat: Mec bû ri, za ru rî o lan lar. Ca mi-i E me vî: Þam da bu lu nan bü yük bir câ mi; E me vi Ca mi i. ih van: Kar deþ ler. mu kad de me: Ön - söz, gi riþ. uh re vî: A hi ret le il gi li. in ký lâp: Bir hal den di - ðer bir hâ le geç me; de - ðiþ me, kök lü de ði þim. hu ra fat: As lý e sâ sý ol ma yan bâ týl ri vâ yet - ler, ba týl i na nýþ lar. tah ri fat: Bir þe yin as lý ný boz ma lar, de ðiþ tir me ler. Ý se vî: Hz. Ý sâ nýn (as) di nin den o lan; Hý - ris ti yan. Me lek le rin kay det ti ði Hü se yin Fer dý O lur e miz ol mak ne gü zel bir T duy guy du. Gez di ði or ma nýn gü zel li ði ve te miz li ði ru hu nu yý ký yor du. Ýn san e li nin deð me di ði yer ler ne ka dar da te miz di. Az i ler de ki gö let te bir ku ðu tüy le ri ni te miz li yor du Rab bin den al dý ðý il ham la. Kud düs is mi nin cil ve si ni o ku du or ma nýn gü zel lik le rin de. Al lah te miz dir, te miz li ði se ver Pey gam ber sö zü nü dü þün dü. Va zi fe li me lek ler bu dü þün ce le ri kay da al dý. *** A lýþ ve riþ mer ke zi ka la ba lýk tý. Ý ki ba yan ar ka daþ se lâm laþ tý lar. a nýn da ki kü çük ço cu ðun dan ko nu a çý lýn ca: Ba ba an ne si i le be ra ber na maz ký lý yor lar. O ka dar hu zur ve ri ci ve se vim li bir tab lo o lu yor ki... Ben de ka týl dým bir gün a ra la rý na de di. Di ðer ba ya nýn a lýn ma sý ge rek mi yor du, a ma a lýn dý. Ni ce na maz ký lan lar gö rü yo ruz, ö nem li o lan kalp te miz li ði, be nim bu ram te miz de di e liy le kal bi ni gös te re rek. Kü çük kýz bütün se vim li li ðiy le: Tey ze ci ðim ne gü zel söy le di niz, ne gü zel kal bi niz te miz miþ, bir de na maz kýl sa nýz doð ru su nu o in san la ra gös te rir si niz de di. Ka dýn sus tu, a ma me lek ler te bes süm e dip bu a ný da kay det ti ler. *** O sý ra lar da ab des ti ni al mýþ baþ ka bir ba yan, Ay na da yü zü ne bak tý. Al lah ým su re ti mi gü zel leþ tir di ðin, ter te miz kýl dý ðýn gi bi, si re ti mi de, kal bi mi de te miz le gü zel leþ tir de di. Bir baþ ka ev de genç bir de li kan lý, Þu â ra Sû re si nin þu â yet le ri ni o ku yor du; O gün, ne mal fay da ve rir ne de ev lât. An cak Al lâh a kalb-i se lîm (te miz bir kalb) i le ge len ler (o gün de fay da bu lur). Tev be Sû re si ni aç tý ðýn da i se na maz ký lýp te miz le nen ler den bah se di li yor du. Kur ân da ne gü zel â yet ler var mýþ, Sa de ce na maz kýl mak yet mez miþ, di ye dü þün dü. Ýnsan elinin deðmediði yerler ne kadar da temizdi. Az ilerideki gölette bir kuðu tüylerini temizliyordu Rabbinden aldýðý ilhamla. Kuddüs isminin cilvesini okudu ormanýn güzelliklerinde. Na ma zý ný da ha fark lý kýl mýþ tý o gün, sec de de çok da ha u zun kal dý. Al lah ým be ni i ba det e den, ter te miz bir kalp i le sa na ge len ler den ey le di ye ni yaz da bu lun du. Me lek ler bu man za ra yý hay ran hay ran iz le yip kay det ti ler. *** Hu zur e vi ne gi den i ki ar ka daþ, Kim se siz ler le il gi le nip kalp le ri ni te miz le di ler. aþ lý bir tey ze ka pý sý nýn ö nü ne bir tas süt ko yup ke di le ri do yu ru yor, Kal bi ni te miz li yor du. Ýþ ye rin de â mi ri nin hak sýz o la rak ken di si ne ba ðýr ma sý na çok öf ke le nen baþ ka bir genç. Öð le ye me ði ne çýk tý, öf ke si ni yen di, dö nüþ te a mi ri ne kü çük bir he di ye al dý. A ra la rýn da ki an laþ maz lýk çö zül dü kal bi ni te miz le miþ ti. Ay ný sý ra lar da ca mi den çýk mak ta o lan bir ih ti yar; ca mi av lu sun da ki þe ker sa tý cý sýn dan ma hal le nin ço cuk la rý na þe ker al dý, Ço cuk lar se vinç i çin dey di ih ti ya rýn ter te miz o lan kal bi da ha da nur lan mýþ tý. Me lek ler bu man za ra yý da ka çýr ma dý lar. Kay det ti ler. Sý rat-ý müs ta kîm de na bü dü ve a da let Fâ ti ha nýn ih di nâ sý, ta kip e den â yet le rin or tak pa ran te zi dir. Ýh di na da ki nâ, ya ni Hi dâ yet is te riz mâ nâ sý ný ve ren biz giz li öz ne si, sû re nin so nu na ka dar o lan â yet ler de ki giz li öz ne yi de i çi ne a lýr. O â yet ler de ki ta leb e den giz li öz ne ih di nâ da ki biz de sak lý dýr. Böy le ce son â yet o lan ye din ci â yet te giz li o lan biz mâ nâ sýn da ki nâ sa de ce ih di nâ i le baþ la mýþ o lur. O hal de â yet le ri sý ray la o ku ya lým. Be þin ci â yet te: An cak Sa na i ba det e de riz, an cak Sen den yar dým is te riz., al týn ca â yet te: Bi ze hi dâ ye te et, doð ru yo la i let der ken, ye din ci â yet te i se me â len þöy le de riz: Ken di le ri ne ni met ler ver di ðin kul la rý nýn yo lu na i let. Da lâ le te düþ müþ o lan la rýn yo lu na de ðil. Þim di Ken di le ri ne ni met ler ver di ðin kul la rý nýn yo lu na i let. Da lâ le te düþ müþ o lan la rýn yo lu na de ðil i fa de si ni söy ler ken Ki mi i let? su â li nin ce va bý i se söz ko nu su o lan biz dir. O za man giz li öz ne le ri de tek tek ya za rak o ku ya lým: Bi ze hi dâ ye te et, bi zi doð ru yo la i let. Bi zi ken di le ri ne ni met ler ver di ðin kul la rý nýn yo lu na i let; da lâ le te düþ müþ o lan la rýn yo lu na de ðil. Biz mâ nâ sýn da ki nâ za mir ek le ri be þin ci ve al týn cý â yet te zik re di lir ken, ya ni dört se fer tek rar la nýr ken; tek rar la dý ðý ke li me le rin ba þýn da zik re dil me si i le o ke li me le re dik ka ti mi zi çek mek te. Ba þýn da zik re di len Na bü dü, Nes ta în, Ýh di nâ ve sý rat-ý müs ta kîm mâ nâ la rý has sa si yet le na za rý mý za ar ze di lir. Na bü dü i le u bu di ye te, nes ta în i le te vek kü le, ih di nâ i le hi da ye te ve sý rat-ý müs ta kim i le a da le te i þa ret e der, da vet e der. a pý lan i ba det le ri sa de ce ve sa de ce Al lah a yap ma mýz ha týr la tý lýr. Ýs te ye ce ði miz bü tün yar dým la rý i se hik met dün ya sý nýn se bep le ri ni ye ri ne ge tir dik ten son ra, te vek kül e de rek sa de ce Al lah tan is te me miz ten bih e di lir. Ö nü müz de ki ha yat yol cu lu ðun da doð ru yo lu ta leb et me mi ze i þa ret e di lir. Ha ya tý mý zýn i çe ri sin de if rat ve tef ri te düþ me den or ta yol o lan va sa tý ta kip et me miz has sa ten ve i þa re ten na za rý mý za ar ze di lir. E vet, in sa nýn ha ya týn da ve ah lâ kýn da en ra hat, en fay da lý, en ký sa ve en se lâ met li yol i se sý rat-ý müs ta kim de ve is ti ka met te dir. Böy le ce hem tev hi de bir de lil, hem hik met li ders ve ah lâ kî bir tâ lim ya pýl mýþ o lu nur; sý rat-ý müs ta kîm is te mek le. Sý rat-ý müs ta kîm i le duy gu la rýn kul la nýl ma sýn da dik kat çe ki len a da let a ra sýn da ki a lâ ka yý an la mak ta zor la ný yor o la bi li riz. Bu nu an la mak i çin þöy le bir de ðer len dir me ya pa bi li riz. Ýh san e di le rek vü cu du muz da der ce di len de mir baþ ni met le rin, duy gu la rýn, his ve has se le rin hep si nin ha ya tý mý zýn so nu na ka dar is ti mâ lin de dü zen li, den ge li, öl çü lü, a þý rý lýk la ra kaç ma dan, hak ký ný ve re rek ya ni â da let le kul lan mak de mek e sa sýn da sý rat-ý müs ta kîm mâ nâ sýn da kul lan mak de mek tir. A da let is ti ka met te dir. Ýf rat ve tef ri te düþ me den va sat ta bu lun mak a da let tir. Doð ru yol da ki ha ya ta de vam ta le bi e di lir ken, a da le tin ne re de is ti mal e di le ce ði mü ta lâ a sý Üs ta da þu i fa de le ri söy le tir: Sý rat-ý müs ta kîm þe ca at, if fet, hik me tin mez cin den ve hü lâ sa sýn dan hâ sýl o lan adl ve a da le te i þa ret tir. Bu i fa de ler de ki þe ca at, if fet, hik met þek lin de i fa de e di len üç va sýf, de vam e den sa týr lar da söy le di ði duy gu la rýn va sa tî e sa sý dýr, ki bu nu an la ma ya ça lý þý yo ruz. Ýþ te bu üç has sa nýn im ti za cý i le hâ sýl o lan a da le te dik kat çe ker. Ha ya týn a da let li ve den ge li o la rak sür dü rül me si ne i þa ret e der. Bu ra da ki â da let; kor kul ma ya cak þey ler den bi le kork mak tar zýn da ki ce bâ ne te düþ me den ve ya mad dî-ma ne vî hiç bir þey den kork ma mak mâ nâ sýn da ki te hev vü re ka pýl ma dan, ce sa ret o la rak kar þý mý za çý kar. Bu ra da ki â da let; na mus ve ýrz la rý pâ yi mâl et mek mâ nâ sýn da ki fü cûr a gir me den ve ya ne he lâ le ve ne de ha ra ma þeh ve ti, iþ ti ha sý ol ma mak an la mýn da ki hu mud mer te be si ne düþ me den, yal nýz ca he lâ li miz o la na ar zu ve is tek, ha ram dan da ka çýn mak mâ nâ sýn da ki if fet o la rak kar þý mý za çý kar. Bu ra da ki a da let; fay da lý yý za rar lý dan, i yi yi kö tü den a yý ra ma mak de mek o lan ga ba vet ya ni ah mak lýk du ru mu na düþ me den, ay rý ca hak ký ba týl, ba tý lý hak o la rak gös te re rek cer be ze ya pa rak al dat ma dan, yal nýz ca hak ký hak bi lip in ti sap, ba tý lý ba týl bi lip ic ti nap þek lin de kar þý mý za çý kar. A da le tin þü mû lü ge niþ tir. Ha ya tý mýz da mü kel lef ol du ðu muz üç sab rýn muh te vâ sýn da da var dýr. Tat bi kin de ne ka dar a rý za la rý mýz da ol sa, sab rý den ge li ve a da let li kul lan ma lý yýz. Tâ ki sab rýn ve ri liþ hik me ti ne mu va fýk ol sun. Üç sab rý haf ta ya mü tâ lâ a e de lim Ýn þâ al lah. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý HABER 3 e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ a zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO URAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 5 R. Ahir 1432 Ru mî: 25 Þubat 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Nus ret, 96 yýl son ra tek rar gö rev ye rin de ÇA NAK KA LE De niz Za fe ri nin ka za nýl ma - sýn da bü yük rol oy na yan Nus ret Ma yýn Ge mi si nin as lý na uy gun o la rak in þa e di len TCG Nus ret ge mi si, Ça nak ka le Bo ðaz ve Gar ni zon Ko mu tan lý ðý na tö ren le ka týl - dý. Göl cük Ter sa ne si nde in þa e di len ge - mi, Na ra Ýs ke le si ne ya naþ tý. Bu ra da a sýl Nus ret in 96 yýl ön ce ma yýn dök tü ðü yer - de as ke rî tö ren dü zen len di. TCG Nus ret Ge mi si nin ko mu tan lý ða ka tý lýþ tö re ni, mü re te ba tý nýn sa hil de ye ri ni al ma sýy la baþ la dý. Bo ðaz ve Gar ni zon Ko mu ta ný Tu ða mi ral Er cü ment Tat lý oð lu, 1912 yý - lýn da Al man ya nýn Ki el þeh rin de in þa e di - le rek 1913 te Os man lý Do nan ma sý na ka - tý lan Nus ret in, 8 Mart 1915 sa ba ha kar þý Ka ran lýk Li man a dök tü ðü 26 ma yýn la 18 Mart gü nü el de e di len de niz za fe rin de bü yük rol oy na dý ðý ný söy le di. As lý na sa dýk ka lý na rak 9 E kim 2009 ta ri hin de in þa e dil - me ye baþ la nan 38,8 met re u zun lu ðun da ki TCG Nus ret Ge mi si, 27 Ey lül 2010 da de - ni ze in di ril miþ ti. Ça nak ka le / ci han Am bu lans la ra zin cir u ya rý sý AN KA RA DA yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla bü tün am bu lans la ra yol da kal ma ma la rý i - çin zin cir ta kýl ma sý ta li ma tý ve ril di. 112 Ko mu ta Mer kez den ya pý lan tel siz a - non sun da, Tüm am bu lans la rý mý za kar las ti ði ye ter li ol ma ya ca ðý i çin zin cir ta - kýl ma sý ge rek mek te dir de nil di. An ka - ra da kar ya ðý þý þid de ti ni art tý ra rak sür - dü rü yor. Bu na tedbir o la rak 112 Sað lýk Hiz met le ri, a cil du rum lar da am bu lans - la rýn yol da kal ma ma sý i çin ön lem le ri ni art týr dý. Kar las ti ði bu lu nan am bu lans la ra zin cir de ta ký la cak. An ka ra / ci han TT den 444 a çýk la ma sý TÜRK Te le kom, ken di þe be ke sin den 444 lü nu ma ra la ra doð ru ya pý lan a ra ma ta ri fe le rin de her han gi bir de ði þik lik ol ma - dý ðý ný, bu a ra ma la rýn hâ lâ þe hir i çi ta ri fe - den fi yat lan dý rýl dý ðý ný bil dir di. Türk Te - le kom dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da 444 lü nu ma ra la rýn, mev zu at ta ül ke nin her ye rin den 7 ra kam çev ril me si su re tiy - le e ri þi len ve ü ze rin den çað rý mer ke zi, bil gi-da nýþ ma ve ben ze ri hiz met le rin su - nul du ðu nu ma ra lar o la rak ta ným lan dý ðý be lir ti le rek, Türk Te le kom ta ra fýn dan tah sis e di len 444 lü nu ma ra la rýn kul la ný - mý na da mev zu at kap sa mýn da de vam e - dil di ði i fa de e dil di. An ka ra / a a Bir kez tiryaki olan zor vazgeçiyor PROF. DR. HADAR SUR, MADDE BAÐIMLILIÐINI TERK ETMENÝN ÇOK ZOR OLDUÐUNU BELÝRTEREK, APILMASI GEREKENÝN ÇOCUKLARIN BAÞTAN ALIÞKANLIK KAZANMASINI ENGELLEMEK OLDUÐUNU SÖLEDÝ. ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL TÜRKÝE e þi lay Ce mi ye ti ve Ýs tan bul Ýl Mil lî E ði - tim Mü dür lü ðü iþ bir li ði i le ger çek leþ ti ri len Sað lýk - lý Ne sil, Sað lýk lý Ge le cek pro je si çer çe ve sin de dü - zen le nen Reh ber Öð ret men ler Kon fe ran sý Ça pa A na do lu Öð ret men Li se si nde ya pýl dý. e þi lay Ge - nel Baþ ka ný Av. Mu har rem Bal cý nýn da ka tý lý mýy la ger çek leþ ti. Prog ram da ko nu þan Ýs tan bul Ü ni ver - si te si öð re tim ü ye si Prof. Dr. Hay dar Sur, mad de ba ðým lý lý ðý i le il gi li bil gi ver di. A lýþ kan lýk ve ba ðým lý lýk a ra sýn da ki far ka dik kat çe - ken Prof. Sur, mad de a lýþ kan lý ðý ol ma dý ðý za man ter - le me, þid det le is te me, kay gý duy ma, mad de ol ma dý ðý za man ger gin lik ve kay gý tab lo su ya þan dý ðý ný i fa de e - der ken, ba ðým lý lýk ha lin de i se mad de den ke yif al ma de ðil ba ðým lý ol ma ha li, yok lu ðun da tit re me, ka sýl ma ve kus ma ha li or ta ya çý ka ca ðý ný ak tar dý. Si ga ra sa tar ken ya ka lan dý baþ lý ðý çok u zak de ðil Hay dar sur, si ga ra i le mü ca de le nin ö nem li ol du - ðu nu vur gu lar ken ö nü müz de ki yýl lar da si ga ra sa tan - la rýn u yuþ tu ru cu mad de sa ta lar gi bi ce za a la cak la rý ný söy le di. Sur, Si ga ra sa tar ken ya ka lan dý baþ lýk lý ha - ber le rin bi ze u zak ol ma dý ðý ný di le ge tir di. Ha ya týn da si ga ra ve ben ze ri mad de le ri kul lan - mýþ ki þi le rin, ha ya tý bo yun ca ba ðým lý lý ðý terk et me ça ba sý ya þa dýk la rý ný kay de den Sur, ço cuk la rý mý zýn bu zah me te gir me den a lýþ kan lýk e din me si ni ön le - Analar, toplumun direði Reh ber Öð ret men ler Kon fe ran sý nda konuþan Ýs tan bul Ü - ni ver si te si öð re tim ü ye si Prof. Dr. Hay dar Sur, mad de ba - ðým lý lý ðý i le il gi li bil gi ver di. mek ge rek ti ði ni an lat tý. Sur ba ðým lý lýk ev re le ri ni þöy le sý ra la dý: Mad de kul lan ma ya ha zýr lýk, ilk mad de kul la ný mý, mad de yi sür dür me, i ler le me, bý - rak ma, tek rar baþ la ma yý dü þün me, tek rar baþ la - ma Ba ðým lý ki þi ler ha ya týn da si ga ra nýn ol ma dý ðý ev re ye tek rar dö ne mi yor lar. Ör ne ðin al ko lü bý rak - mýþ ki þi mi sa fir li ðe gi dip ko lon ya ik ram e di lin ce þi - þe yi di kip iç mek is ti yor. a da si ga ra tir ya ki si a ra - dan 30 yýl geç se bi le hâ lâ iç me is te ði du yu yor. Ka fe in ve sa kin leþ ti ri ci ba ðým lý lý ðý Ba ðým lý lýk la rýn çe þit li ol - du ðu nu vur gu la yan Prof, Sur, ka fe i ni nin de ba ðým - lý lýk yap tý ðý ný söy le ye rek, ö zel lik le öð ren ci le rin sý nav dö ne min de a yak ta kal - mak i çin iç tik le ri ka fe in li i - çe cek le rin ak si yön de za - rar ver di ði ni ve dik kat da - ðý nýk lý ðý yap tý ðý na dik ka ti çek ti. Sur, Sa kin leþ ti ri ci kul lan ma yý da ba ðým lý lýk ha li ne ge ti ren in san lar var. A cým var di ye rek sa - kin leþ ti ri ci i çi yor lar. Bu çok za rar lý. e tiþ kin bi rey ler o - la rak a cýy la mü ca de le et - me si ni bil me li yiz. de di. Prof. Dr. Sur, Dün ya Sað - lýk Ör gü tü nün ta ný mý na gö re ha ya týn da bir kez bi - le du ma ný i çi ne çe ke rek si ga ra i çen ki þi ye si ga ra i çen un va ný ver dik le ri ni söy le di. Sur, ko nuþ ma sý ný si ga ra ve al ko lün öð ren ci - ler a ra sýn da yay gýn ol du - ðu nu gös te ren çar pý cý is - ta tis tik ler le bi tir di. KÝMSE ok Mu Derneði Ýzmir Sahil Þubesi, Ýzmirli kadýnlarý kahvaltýda buluþturdu. Kadýnlarýn gündelik hayattaki sýkýntýlarýnýn tartýþýldýðý toplantýda konuþan Psikolog Melek Güngör, Nesillerin baþýný hep ana çekiyor. Bu yüzden analarýn güçlü olmasý gerekiyor. Kadýn toplumun direðidir. uvayý da diþi kuþ yapýyor. Aileyi yönlendiren kadýn, peygamberleri, komutanlarý ve liderleri doðuran kadýn. Kâinatýn meyvesi olan insan, yine bir kadýn tarafýndan doðruluyor dedi. Kimse ok Mu Ýzmir Sahil Þubesi Baþkaný Ýbrahim eþil ise kadýnýn yerinin gelenek ve görenek açýsýndan da kutsal sayýldýðýný, buna en güzel örneðin ise Hz. Muhammed in (asm), Cennet, analarýn ayaklarý altýndadýr hadis-i þerifini hatýrlattý. Dernek olarak da en büyük destekçilerinin gönüllü hanýmlar olduðunu aktaran eþil, bunlarýn oranýnýn yüzde 60 olduðunu kaydetti. Ýzmir / cihan ir ti ni as ya.com.tr Ergenekon ve medya Ki mi le ri nin Sý ra Er ge ne kon un med ya a ya - ðý nýn çö ker til me si ne gel di de dik le ri bir or tam da ger çek le þen bi rin ci ve i kin ci O da TV o pe ras yon la rý ve be ra be rin de di ðer ba zý ga - ze te ci le rin de ev ve ofisle ri a ra nýp gö zal tý na a lý - na rak tu tuk lan ma la rý, Med ya a ya ðý i le kast e di - len bu muy du? so ru su nu gün de me ge tir di. Ta bi î, bu su a lin ce va bý, ba zý la rýn ca o luþ tu ru - lan bek len ti yi kar þý la ya bi le cek bir ni te lik te de ðil. Er ge ne kon et ra fýn da ge liþ ti ri len o de rin he yû - lâ nýn med ya a ya ðý nýn da o na uy gun bir ce sa met ve de rin lik te ol ma sý ge re ði göz ö nü ne a lýn dý ðýn - da, son o pe ras yon çok cý lýz ve ye ter siz ka lý yor. Ön ce ki dal ga lar da U lu sal, Baþ kent ve Av ras ya TV le re ya pýl mýþ o lan o pe ras yon lar ve Tun cay Öz kan la Mus ta fa Bal bay gi bi i sim le rin gö zal tý na a lý na rak tu tuk lan ma la rý da i þin i çi ne ka týl sa bi le. Bil has sa mer kez med ya o la rak ta bir e di len ya - yýn grup la rýn da dal bu dak sal mýþ ol ma sý ge re ken bir ya pý lan ma yý, bir kaç te le viz yon la ga ze te ye yö - ne lik o pe ras yon lar la çö kert mek müm kün mü? Bu, i þin bir bo yu tu. Di ðer bir bo yut i se med - ya da Er ge ne kon sü re ciy le eþ za man lý o la rak, a ma on dan ba ðým sýz ge li þi yor gi bi gö rü nen de ði þim. Res mî i de o lo ji ve sta tü ko yan lý sý o lan mer kez med ya ya kar þý bir al ter na tif med ya ya pý lan - ma sý nýn or ta ya çýk ma sý bu de ði þi min bir yö nü. Ev vel ce bi rin ci grup ta yer al mýþ ken, AKP ik ti - da rý son ra sýn da ki el koy ma ve sa týþ lar la ger çek - le þen pat ro naj de ði þik lik le ri ne bað lý o la rak ya yýn po li ti ka la rý ný hü kü met yan lý sý bir çiz gi ye kay - dý ran lar, i kin ci ke sim de a ðýr lýk lý bir ye re sa hip. Ve on la rýn bu ö zel li ði, res mî i de o lo ji yan daþ - la rý nca ü re ti len yan daþ med ya sö züy le e leþ ti - ri li yor. Kast e di len, hü kü met ta raf ta rý ol ma la rý. Med ya yý tek ses li lik ten bir öl çü de çý ka ran bu çe þit len me, yan daþ lýk it ham la rý na fýr sat ver me - ye cek ba ðým sýz bir ze min de ger çek leþ sey di, de - mok ra si i çin çok da ha sað lýk lý bir tab lo o lur du. Bu sü reç te dik kat çe ken bir baþ ka nok ta, son dö nem de, mer kez med ya da da mes lek le ri ni res - mî i de o lo ji nin ve o na da ya lý sta tü ko nun sa vu nu - cu lu ðu na a da mýþ ka lem le rin bi rer bi rer sah ne - den ay rýl ma la rý. Bu nu na sýl yo rum la mak lâ zým? Bu çe kil me ler de mok ra tik sü re cin ge liþ me si ne pa ra lel o la rak ya þa nan do ðal bir tas fi ye nin mi, yok sa ki mi le ri ta ra fýn dan ýs rar la id di a e dil di ði gi - bi si ya sî ik ti dar kay nak lý bas ký la rýn mý ne ti ce si? Bu so ru ya net bir ce vap ve re bil mek hay li zor. Bel ki i ki ih ti ma lin de et ki si var. A ma as ker ve yar gý kay nak lý bü rok ra tik ve sa yet ten si ya sî ve sa - ye te, si vil dik ta ya, se çil miþ tek a dam re ji mi ne gi - dil di ði ne da ir id di a la rýn yal nýz ca ses len di ri li yor ol ma sý da hi, o lup bi ten le ri de mok ra tik leþ me sü re ci i le i zah e den yo rum la ra göl ge dü þü rü yor. Ve De mok ra si mü ca de le si mi, ik ti dar kav ga sý mý? su a lin de ki i ki lem bu ra da da or ta ya çý ký yor. Er ge ne kon-med ya bað la mýn da ki bir baþ ka i - ro nik çe liþ ki de, ba sýn öz gür lü ðü a çý sýn dan han - gi du rum da ol du ðu mu zu göz ler ö nü ne se ri yor. Er ge ne kon un med ya a ya ðý ný çö kert me id di a lý o pe ras yon la rýn ye ter siz li ði ne mu ka bil, ör gü tün ü ze ri ne gi den, id di a na me ler den ha re ket le ha ber ve yo rum ya pan, ya zý ya zan bir çok ga ze te ci hak - kýn da, sa yý sý bin ler le i fa de e di len so ruþ tur ma lar a çýl dý, bun la rýn e pey ce bir kýs mý dâ vâ ya dö nüþ tü. So ruþ tur ma ve dâ vâ la rýn da ya na ðý, yi ne bu ik - ti dar dö ne min de ki TCK de ði þik lik le ri kap sa mýn - da dü zen le nen â dil yar gý la ma yý et ki le me ve so ruþ tur ma nýn giz li li ði ni ih lâl gi bi mad de ler. Ve çok ga rip bir þe kil de bu mad de ler, bü yük ço ðun lu ðu ik ti dar yan daþ lý ðý i le e leþ ti ri len ya - yýn or gan la rýn da ki ga ze te ci le re kar þý iþ le ti li yor. Bu du ru mun dü zel til me si i çin hü kü me te ya - pý lan çað rý lar i se hâ lâ bir ne ti ce ver miþ de ðil. Ey - lül so nun da med ya yö ne ti ci le riy le yap tý ðý top - lan tý da Baþ ba ka na bu ko nu yu sor du ðu muz da, ko nuy la il gi li ça lýþ ma nýn sürdüðünü söy le miþ ti. A ma a ra dan al tý ay geç me si ne rað men, sö zü e di len ça lýþ ma hâ lâ Mec lis gün de mi ne ge le me di. Ve Er ge ne kon, ba sýn öz gür lü ðü ne yö ne lik bir teh dit o la rak, yan daþ la rýn dan çok kar þýt la rý ný vu ran bir si lâh iþ le vi de gör me ye de vam e di yor. SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER Reformlarý tamamlayýn ca ni as ya.com.tr Ýs lâ mýn il me kat ký sý a rýn baþ la ya cak ve Ýs tan bul da üç gün sü re cek il mî bir top lan tý da Kur ân, sün net ve mo dern bi lim ler ko nu þu la cak. Ce va hir O tel de dü zen le ne cek o lan U lus la ra ra sý Kur ân, Sün net ve Mo dern Bi lim ler Sem poz yu mu, se ri kon fe rans lar dan bi ri. Da ha ön ce fark lý ül ke ler de 9 de fa ya pýl mýþ, Ýs tan bul da ki top lan tý ben zer top lan tý la rýn 10 un cu su o la cak. Kur ân ve Sün net te Bi lim sel Mu' ci ze ler Ü ze ri ne U lus la ra ra sý Ko mis yon ve Tür ki ye Di ya net Vak fý Ýs lâm A raþ týr ma la rý Mer ke zi nin (Ý - SAM) or tak la þa dü zen le di ði bi lim sel top lan tý ya 600 ün ü ze rin de teb lið u laþ mýþ. a pý lan in ce le me so nun da bu teb lið le rin 66 ta ne si nin sem poz yum da su nu la rak tar týþ ma ya a çýl ma sý ka rar laþ tý rýl mýþ. Sempozyumu dü zen le yen ku ru luþ lar dan bi ri o lan Ý SAM ýn baþ ka ný Prof. Dr. M. A kif Ay dýn, top lan tý da Ýs lâm týp ta ri hin de ki ge liþ me le rin de e le a lý na ca ðý ný ha týr la ta rak, ha dis-i þe rif ler de tav si ye e di len az ye mek ve bu la þý cý has ta lýk lar dan u zak dur mak tav si ye le ri ni ör nek o la rak zik ret ti. Kur ân ve Sün net te Bi lim sel Mu 'ci ze ler Ü ze ri ne U lus la ra ra sý Ko mis yon (In ter na ti o nal Co mis si on on the Sci en ti fic Signs in Qur an and Sun nah) Baþ ka ný Prof. Dr. Ab dul lah b. Ab dü la ziz el-mus lih de, Müs lü man i lim a dam la rý nýn bütün dün ya ya ý þýk saç týk la rý na dik kat çek ti. Prof. el-mus lih, Ýs lâ mýn doð ru an la þýl ma sý i çin böy le ça lýþ ma la rýn ö nem li ol du ðu nu, bu yol la genç le rin doð ru Ýs lâm ý öð re ne bi le ce ði ni söy le di. Prof. el-mus lih in bu tes bi ti ü ze ri ne, top lan tý son ra sýn da, Be di üz za man Haz ret le ri nin E ðer biz, doð ru Ýs lâ mi ye ti ve Ýs lâ mi ye te lâ yýk doð ru lu ðu ve is ti ka me ti gös ter sek, bun dan son ra on lar dan (di ðer din le re men sup o lan lar dan) fevc fevc (Ýs lâ ma) dâ hil o la cak lar dýr þek lin de ki tes bi ti ni ha týr la týp de ðer len dir me si ni ri ca et tim. Sa id Nur sî nin doð ru Ýs lâm tes bi ti çok o ri ji nal dir di ye ce vap ve ren Prof. el-mus lih, Ben Üs tad Sa id Nur sî yi ve e ser le ri ni ta ný yo rum, o ku dum ve çok is ti fa de et tim. O nun 1. Sa id ve 2. Sa id dö ne mi var dýr. Siz ler, ya ni o nun e ser le rin den is ti fa de e den ler de bir ba ký ma o nun 3. Sa id ha ya tý ný de vam et ti ri yor su nuz. Ben o tes bit ten de ha ber da rým. O nun e ser le rin den çok is ti fa de et tim þek lin de ko nuþ tu. Müs lü man i lim a dam la rý nýn il mî ge liþ me le re yap tý ðý kat ký lar in kâr e di le mez. Za ten böy le bir kat ký ol ma mýþ ol sa, me se la Os man lý Dev le ti 600 yýl dün ya ya hem de a da let le hük me de bi lir miy di? Ay ný þe kil de Av ru pa nýn gö be ðin de bir En dü lüs me de ni ye ti ku ru la bi lir miy di? Ne ya zýk ki bu kat ký lar genç ne sil ler ce ye te ri ka dar bi lin mi yor. Bu ça lýþ ma la rý ta ný tý cý gay ret le rin or ta ya ko nu la ma dý ðý da in kâr e di le mez bir ih ma li miz dir. Bu ve si le i le Kur ân dan Tek ni ðe ve Müs lü man Ý lim Ön cü le ri An sik lo pe di si ni ha zýr la yan ve kül tür dün ya mý za he di ye e den ya za rý mýz, mer hum Þa ban Dö ðen A ða be yi mi zi de rah met le ha týr la mak lâ zým. Tü rü nün ilk ça lýþ ma la rý a ra sýn da yer a lan bu e ser le ri, da ha son ra ya pý lan ben zer ça lýþ ma lar ta kip et ti. i ne bu ve si le i le Müs lü man i lim a dam la rý nýn ça lýþ ma la rý ný bü tün dün ya ya ta ný tan, bu u ður da mü ze ler ku ran Prof. Dr. Fu at Sez gin i de an mak lâ zým. Ça lýþ ma la rý ný Al man ya da sür dü ren Prof. Dr. Sez gin, Ýs lâm Bi lim ve Tek no lo ji Ta ri hi Mü ze si nin Ýs tan bul Gül ha ne Par ký nda a çýl ma sý na ve si le ol du. Bu mü ze yi hem ken di miz ge ze lim, hem de genç le rin gez me si ni te min e de lim ki, ba zý komp leks ler den kur tu la bi le lim. Üç gün sü re cek o lan U lus la ra ra sý Kur ân, Sün net ve Mo dern Bi lim ler Sem poz yu mu nun doð ru Ýs lâ mýn an la þýl ma sý he de fi ne kat ký yap ma sý ný te men ni e de riz. TAZÝE Personelimiz Cemil Mezir 'in annesi Kadriye Mezir in vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. bütün bölgeye örnek olun A RAP DÜN A SIN DA KÝ GE LÝÞ ME LER, AB A DA I TÜR KÝ E NÝN AK SA AN DE MOK RA TÝK LEÞ - ME RE FORM LA RI NI BÝR AN ÖN CE TA MAM LA MA SI GE REKTÝ ÐÝ NÝ TEKRAR HATIRLATTI. BÖLGE ÜLKELERÝ, TÜRKÝE'E DE BAKIOR AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu Ü ye si Ste fan Fü le, Avrupa Par la men tosu nda yap tý ðý ko nuþ ma da mü za ke re le rin ö nün de ki en ö nem li en ge lin Kýb rýs so ru nu ol du ðu nu söy le di. Ba sýn ve in ter net öz gür lü ðü nün ö ne mi ne dik kat çe ken Fü le, gay ri müs lim a zýn lýk lar la il gi li a dým la rý mem nu ni yet le kar þý la dýk la rý ný fa kat bu ko nu da da ha faz la ça ba gös te ril me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Tu nus ve Mý sýr da ki o lay la rýn ar dýn dan böl ge de ki ge liþ me le re dik kat çe ken Fü le, O lay lar, Tür ki ye nin is tik ra rý, re fa hý ve de mok ra si si ni or - Stefan Füle ta ya çý kar dý. Böl ge ül ke le ri, ta kip e di le cek ör - nek ler o la rak AB ye bak týk la rý gi bi Tür ki ye ye de ba ký yor. Þu an da mü ca de le ver dik le ri de ðer ve stan dart la rý sa vu nan Tür ki ye yi iz li yor lar di ye ko nuþ tu. Fü le, baþ ka ül ke le re ör nek o lan Tür ki ye nin, hâ lâ yap ma sý ge re ken çok þey ol du ðu nu, ra por da da bun la rýn or ta ya kon du ðu nu i fa de et ti. Fü le, bu a çý dan Türk hü kü me ti nin re form la rý ger çek leþ ti re rek sa de ce ken di va tan daþ la rý na de ðil tüm böl ge ye fay da sað la ya ca ðý ný vur gu la dý. AV RU PA Par la men to su (AP) ge nel ku ru lun da o nay lan la nan Tür ki ye ka ra rýn da ba þör tü sü so ru nu nun ka dýn la rýn öz gür ter ci hi ne say gý lý þe kil de çö zül me si çað rý sý ya pýl dý. AP ge nel ku ru lun da Hol lan da lý Hris ti yan De mok rat Ri a O O men- Ru ij ten ta ra fýn dan ka le me a lý nan Tür ki ye ka ra rý bü yük fark la o nay lan dý. Ra por tör O o men-ru ij ten in ka bul e di len söz lü de ði þik lik ö ner ge siy le Er ge ne kon ve Bal yoz gi bi dar be pla ný id di a la rý nýn so ruþ tu rul ma sýn da ye te rin ce i ler le me sað la na ma ma sýn dan en di þe du yul du ðu be lir til di. O nay la nan ö ner ge de, Ne dim Þe ner ve Ah met Þýk gi bi ta ný nan ga ze te ci le rin tu tuk lan ma sý nýn bu tür yar gý la ma lar da gü ven kay bý na ne den o la bi le ce ði, hal bu ki bu da va la rýn tam ter si ne de mok ra si yi güç len dir me si ge rek ti ði kay de dil di. Oy la ma da ka ra rýn ba sýn öz gür lü ðü bö lü mü ne ek le - ÜK SEK Se çim Ku ru lu (SK), yurt dý þýn da ki va tan daþ la rýn bu lun duk la rý ül ke ler de ku ru la cak san dýk lar da oy kul lan ma sý ko nu sun da ki ka ra rý nýn dü zel til me si i çin AKP nin yap tý ðý baþ vu ru yu red det ti. SK, yurt dý þýn da ki seç men le rin bu yýl i çin de ya pý la cak mil let ve ki li se çim le rin de güm rük ka pý la rýn da oy kul lan ma la rý na, bu lun duk la rý ül ke ler de ku ru la cak san dýk ta oy kul lan ma ve e lek tro nik oy la ma yön tem le ri nin da ha son ra ki se çim ler de uy gu la na bil me si i çin mev cut ko mis yon lar ca ça lýþ ma la ra baþ lan ma sý na ka rar ver miþ ti. AKP de SK nýn yurt dý þýn da ki va tan daþ la rýn oy kul lan ma sý yö nün de ver di ði ka ra rýn dü zel til me si i çin SK ya baþ vu ru da bu lun muþ tu. Ka rar dü zelt me baþ vu ru su nu de ðer len di ren SK, AKP nin baþ vu ru su nu red det ti. An ka ra / a a REFORMLARI HAATA GEÇÝRMEK ÖNEMLÝ AV RU PA Par la men to su (AP) Tür ki ye Ra por tö rü Ri a O o men-ru ij ten, ka tý lým mü za ke re le rin de ki tý ka nýk lýk ko nu sun da Tür ki ye nin AB ye ka tý lý mý, fa sýl la rý a çýp ka pat mak tan çok da ha faz la sý ný i çe ri yor. E ðer Tür ki ye mo dern ve mü ref feh bir ül ke ol mak is ti yor sa, Ko pen hag Kri ter le ri ni ye ri ne ge tir mek zo run da. Bu, de mok ra si, hu ku kun üs tün lü ðü, ba ðým sýz ve ta raf sýz yar gý, bi rey sel hak la rýn, ba sýn öz gür lü ðü nün ve di ni öz gür lük le rin ta nýn ma sý de mek. Bun lar ben ce ve AB a çý sýn dan fa sýl la rýn a çý lýp ka pan ma sýn dan da ha ö nem li de di. Bu re form la rý ha ya ta ge çir me nin Tür ki ye a çý sýn dan hem ta ah hüt, hem de ku tup laþ ma yý aþ mak i çin fay da lý bir a nah tar ol du ðu nu be lir ten O o men-ru ij ten, Er ge ne kon da - Ria Oomen-Ruijten va sý kap sa mýn da ki ge liþ me ler hak kýn da i se, Son tu tuk la ma lar la il gi li a çýk la ma yap mak is te mi yo rum. AP Tür ki ye ka ra rýn da, bu i ki ta ný nan ga ze te ci hak kýn da ki so ruþ tur ma nýn çok cid di bir du rum ol du ðu nu söy le ye ce ðiz. Tür ki ye de ba sýn ve i fa de öz gür lü ðü nün ye te rin ce ga ran ti al tý na a lýn ma dý ðý his si ni ta þý yo rum. Bu, be ni ol duk ça en di þe len di ri yor de di. O omn-ru ij ten, Er ge ne kon da va sý Tür ki ye de de mok ra si yi güç len dir mek i çin mü kem mel bir fýr sat tý ve hâ lâ öy le. (AP Tür ki ye ka ra rýn da) bu nu vur gu la ya ca ðýz. U ya rým da þu o la cak: Son so ruþ tur ma lar ül ke ye teh dit o la rak gö rül me me li i fa de si ni kul lan dý. AP: Ba þör tü sü so ru nu çö zül me li nen bir cüm ley le AP nin, po lis ve yar gý ta ci zi ne ma ruz ka lan Ne dim Þe ner, Ah met Þýk ve di ðer ga ze te ci le rin da va la rý ný ya kýn dan iz le ye ce ði kay de dil di. Li be ral le rin ka bul gö ren bir de ði þik lik ö ner ge siy le de AB ye, or tak dýþ po li ti ka ve gü ven lik po li ti ka sý fas lýn da Tür ki ye i le mü za ke re le ri baþ lat ma sý çað rý sý ya pýl dý. Li be ral le rin bir baþ ka de ði þik lik ö ner ge siy le, hal ký nýn ço ðun lu ðu Müs lü man, la ik bir de mok ra si o lan Tür ki ye nin A rap dün ya sýn da il ham kay na ðý ol du ðu na dik kat çe ki le rek, Or ta do ðu ve Ku zey Af ri ka nýn de mok ra tik leþ me sin de AB ve Tür ki ye ye u yum lu ça ba gös ter me yö nün de güç lü çað rý ya pýl dý. Oy la ma da, Rum ve u nan mil let ve kil le ri nin Tür ki ye a ley hi ne ver di ði ö ner ge ler le 1915 o lay la rý na i liþ kin Er me ni id di a la rý nýn ta nýn ma sý yö nün de ki ö ner ge bü yük fark la red de dil di. Strasbourg / a a BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Ge ci ken a da let a da let de ðil dir. Ka - rar lar sü rat li ve ril sin, dos ya lar sü rat li in ce len sin ve bi ti ril sin de di. Er do - ðan, Ýs ken de run Ad li ye Sa ra yý ö - nün de dü zen le nen top lu a çý lýþ tö re - ni ne ka týl dý. Baþ ba kan lýk o to bü sü ü - ze rin de bir ko nuþ ma ya pan Er do - ðan, yap týk la rý a da let sa ray la rý i le bü tün ha kim le rin, sav cý la rýn, mü ba - þir, kâ tip, kâ ti be le rin fi zi ki im kan la - rý nýn ye rin de ol ma sý ný is te dik le ri ni söy le di. Baþ ba kan Er do ðan, þun la rý kay det ti: Bu fi zi ki þart lar i çe ri sin de RE FORM LAR A VAÞ Ý LER LÝ OR AP Tür ki ye ka ra rýn da, ü ni ver si te ler de ki ba þör - tü sü so ru nu nun ka dýn la rýn öz gür ter ci hi ne say - gý lý þe kil de çö zül me si çað rý sý ya pýl dý. Tür ki ye nin de mok ra tik leþ me si ne ve ri len des tek ya nýn da a - çýk ve ço ðul cu top lum ka rar lý lý ðý ne de niy le Türk va tan daþ la rý nýn ve si vil top lu mun ö vül dü ðü bel - ge de, re form la rýn ya vaþ i ler le di ði sa vu nu la rak, hü kü met ten ça ba la rý ný yo ðun laþ týr ma sý is ten di. Si vil-as ker i liþ ki le rin de sað la nan i ler le me den do - la yý Tür ki ye nin ö vül dü ðü ka rar da, TBMM nin gü ven lik güç le ri ve sa vun ma büt çe si ü ze rin de tam de ne tim yet ki si nin gü ven ce al tý na a lýn ma sý ta lep e dil di. AP ka ra rýn da, yüz de 10 se çim ba ra jý - nýn in di ril me si ö ne ri le rek, par ti ço ðul cu lu ðu nu ve Türk top lu mu nun ço ðul cu ya pý sý ný da ha i yi yan sý ta cak þe kil de se çim ya sa sýn da re form çað - rý sý ya pýl dý. AP Tür ki ye Ra por tö rü Ri a O o men- Ru ij ten ta ra fýn dan ka le me a lý nan ka rar da, Tür ki - ye ye hi ta ben, Der hal as ker le ri ni çek me ye baþ - la ya rak, mü za ke re ler i çin uy gun at mos fer o luþ - tu rul ma sý ný ko lay laþ týr i fa de si yer al dý. Avrupa Parlamentosu genel kurulunda Hollandalý Hristiyan Demokrat Ruijten tarafýndan kaleme alýnan Türkiye kararý büyük farkla onaylandý. FO TOÐ RAF: A A SK dan AKP nin baþvurusuna red ER DO ÐAN: GE CÝ KEN A DA LET A DA LET DE ÐÝL DÝR a da let da ðý týl sýn, a ma ge ci ken a da - let ol ma sýn. Çün kü ge ci ken a da let a da let de ðil dir. Ka rar lar sü rat li ve ril - sin, dos ya lar sü rat li in ce len sin ve bi - ti ril sin. A ma i ki da ki ka da da ya rým sa at te de dos ya in ce le me sin. Bu da ol ma sýn. Hak ký ve ril sin. Ve hal ký mýn yar gý ya gü ven di ði bir Tür ki ye... Bu çok ö nem li. O nun i çin ya sa ma, yü - rüt me, yar gý ve kuv vet ler ay rý lý ðý pren si bi i çe ri sin de he pi miz gö re vi - mi zi tam hak kýy la ya par sak bi le si niz ki Tür ki ye yi tu ta na aþ kol sun. Kim - se bi zi tu ta maz. Ýskenderun / a a ARAPLAR, TÜRKÝE'NÝN 1950'SÝNÝ AÞIOR AV RU PA Par la men to su (AP) Li be ral Grup es ki Baþ ka ný Gra ham Wat son i se Tür ki ye de dar be pla ný id di a la rý na yö ne lik so ruþ tur ma la rý de ðer len di rir ken þun lar söy le di: Tür ki ye gi bi bir ül ke de de rin dev let ya pý la rý ba zen an ti de mok ra tik o la bi lir ler ve or du nun tek rar si ya se te mü da ha le et me ih ti ma li ni ön gö re bi lir ler. Bun lar ül ke de ki re form sü re ci ni us ta ca ma yýn la ma ya ça lý þa bi lir ler. Mý sýr ve böl ge de ki di ðer ül ke ler de ha len de vam e den sü re ci Tür ki ye nin 1950 de tek par ti o tok ra si si ni yýk ma sý na ben ze ti yo rum. Er ge ne kon ve Bal yoz da va la rý nýn so nuç lan dý rýl ma sý na i zin ve ril me li. Çün kü bu sa ye de Tür ki ye de de mok ra si gü ven ce Graham Watson al tý na a lý nýp da ya nak nok ta sý na ka vuþ tu ru la cak. Tür ki ye de id - di a na me yi ya da yar gý la ma yý bek le yen sa nýk la rýn u zun sü re ha pis te tu tul ma sý ný e leþ ti ren Wat son, Son o lay da ol du ðu gi bi Tür ki ye ga ze te ci le ri tu tuk la ya cak sa, ne den ve han gi ya sal te me le gö re tu tuk lan dýk la rý çok a çýk ol ma lý ve hýz la yar gý la ma lý. Ak si hal de AB, Tür ki ye nin an ti de mok ra tik ol du ðu nu ve i fa de öz gür lü ðü ne i zin ver me di ði ni söy le ye cek tir. Ga ze te ci le ri tu tuk la mak i çin çok mü kem mel meþ ru ne den o la bi lir a ma bu tür da va lar da çok çok ö zen li ve hýz lý ol ma lý di ye ko nuþ tu. Hü se yin Üz mez tah li ye ol du nbur SA 4. A ðýr Ce za Mah ke me si, cin sel is tis mar ve kü çük yaþ ta ki ço cu ðun ruh sað lý ðý ný boz ma ve hür ri ye ti tah dit suç la rýn dan yar gý la nan ya zar Hü se yin Üz mez hak kýn da tah li ye ka ra rý ver di. Üz mez in, Bur sa da ki ye rel mah ke me nin hak kýn da ver di ði ka ra rýn ar gý tay 5. Ce za Da i re sin ce u sul den bo zul ma sý nýn ar dýn dan ye ni den yar gý lan ma sý na de vam e dil di. Bur sa 4. A ðýr Ce za Mah ke me si nde ki du ruþ ma da 2,5 yýl dýr tu tuk lu yar gý la nan Üz mez in, cin sel is tis mar ve kü çük yaþ ta ki ço cu ðun ruh sað lý ðý ný boz ma su çun dan 13 yýl 1 ay 15 gün ha pis, ki þi yi hür ri ye tin den yok sun bý rak ma su çun dan i se be ra a ti ne ka rar ve ril di. Mah ke me, Üz mez in tu tuk lu luk sü re si ni göz ö nün de bu lun du ra rak tah li ye si ne ka rar ver di. Mah ke me, da ha ön ce ki ka ra rýn da da Hü se yin Üz mez hak kýn da cin sel is tis mar ve kü çük yaþ ta ki ço cu ðun ruh sað lý ðý ný boz ma suç la ma sýy la 13 yýl 1 ay 15 gün ha pis ce za sý na çarp týr mýþ, hür ri ye ti tah dit su çun dan i se be ra at ka ra rý ver miþ ti. Mah ke me, di ðer sa nýk mað dur B.Ç nin an ne si Li va ze Ç nin i se hür ri ye ti tah dit ve ço cu ðun cin sel is tis ma rý na yar dým cý ol ma suç la rýn dan be ra a ti ne ka rar ver miþ ti. Ka ra rýn tem yiz e dil me si nin ar dýn dan ar gý tay 5. Ce za Da i re si, Hü se yin Üz mez hak kýn da Bur sa 4. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce ve ri len mah kû mi yet ka ra rý ný u sul den boz muþ tu. Bursa / a a Ko mis yo nun Dink ra po ru Baþ sav cý lý ða gön de ril di n A GOS Ga ze te si Ge nel a yýn ö net me ni Hrant Dink in öl dü rül me si ne i liþ kin TBMM Ýn san Hak la rý Ko mis yo nun ca ha zýr la nan ra por, ci na ye te i liþ kin Trab zon da ki so ruþ tur ma kap sa mýn da Trab zon Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðýn ca gön de ril di. Hrant Dink in öl dü rül me si o la yýn da dö ne min ba zý il em ni yet mü dür lü ðü ve il jan dar ma ko mu tan lý ðý gö rev li le ri nin ih mal le ri o lup ol ma dý ðý ko nu sun da yü rü tü len ve da ha ön ce so ruþ tur ma yý yü rü ten Trab zon Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðýn ca ta kip siz lik ka ra rý ve ri len, an cak Dink a i le si nin mü ra ca a tý ü ze ri ne Ri ze A ðýr Ce za Mah ke me sin ce ge niþ le til me si ne ka rar ve ri len so ruþ tur ma, Trab zon Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðýn ca sür dü rü lü yor. Bu çer çe ve de mah ke me nin is te di ði ba zý iþ lem le ri ye ri ne ge ti ren Baþ sav cý lýk, bir sü re ön ce, Dink ci na ye ti ne i liþ kin TBMM Ýn san Hak la rý Ko mis yo nun ca ha zýr la nan ra po ru is te di. TBMM Ýn san Hak la rý Ko mis yo nun ca ha zýr la nan ra po run, Baþ sav cý lý ða gön de ril di ði ve so ruþ tur ma dos ya sý na ko nul du ðu bil gi si a lýn dý. Bu a ra da, yi ne mah ke me nin ay rýn tý lý i fa de le ri nin a lýn ma sý ný is te di ði ve Baþ sav cý lýk ça ta li mat la i fa de le ri nin a lýn ma sý na ka rar ve ri len es ki Em ni yet Ge nel Mü dür ar dým cý sý E min Ars lan, dö ne min Trab zon Ýl Em ni yet Mü dü rü Re þat Al tay i le po lis Baþ mü fet ti þi Le vent a rý mel in he nüz i fa de ver me di ði öð re nil di. Baþ sav cý lýk, mah ke me nin is te di ði iþ lem le ri ye ri ne ge tir dik ten son ra da ha ön ce ver di ði ta kip siz lik ka ra rý nýn kal dý rý lýp kal dý rýl ma ma sý ko nu sun da bir ka rar ve ril me si a ma cýy la so ruþ tur ma dos ya sý ný Ri ze A ðýr Ce za Mah ke me si ne gön de re cek. Trabzon / a a

5 HABER 5 Si ya sî gi di þât (1) Mec lis te se çim ka ra rý nýn a lýn ma sýy la si ya set ha re ket len di. ük sek Se çim Ku ru lu nun a çýk la ma sý na gö re se çim le re 27 par ti ka tý la cak. An cak her kes bi li yor ki bun la rýn ço ðu ta be la par ti si. Se çi me cid dî ve id di a lý o la rak ka tý la cak par ti le rin sa yý sý 5-6 yý geç mez. Tür ki ye nin sý kýn tý sý, dar be le rin par ça la dý ðý si ya set ve si ya sî is tik rar a dý na tem sil de a da let in ber ha va e dil me si. Oy sa baþ ta Av ru pa Bir li ði Ý ler le me Ra por la rýn da ol mak ü ze re, Tür ki ye de si ya se tin de mok ra tik leþ me si i çin ön ce lik le yüz de on se çim ba ra jý nýn di ðer de mok ra tik ül ke le rin de ki gi bi yüz de ü çe, en a zýn dan yüz de be þe çe kil me si tav si ye e dil mek te. Zi ra se çim ba ra jý nýn bu den li yük sek ol ma sý, 3 Ka sým 2002 se çim le rin de ol du ðu gi bi, seç me nin yüz de 48 i ni Mec lis dý þýn da bý - Ýs ti fa i çin son gün n MÝLLETVEKÝLÝ ge nel se çim le rin de a day o la cak ka mu gö rev li le ri nin bu gün sa at ye ka dar is ti fa ve ya e mek li lik di lek çe le ri ni ver me le ri ge re ki yor. ük sek Se çim Ku ru lu ka ra rý na gö re, bu gün sa at den son ra e mek li lik ve ya is ti fa ta le bin de bu lu nan lar, 12 Ha zi ran 2011 ta ri hin de ya pý la cak se çim de a day o la ma ya cak. Ha kim ler ve sav cý lar, yük sek yar gý or gan la rý men sup la rý, yük se köð re tim ku rum la rýn da ki öð re tim e le man la rý, ük se köð re tim Ku ru lu Ü ye le ri, ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý nýn me mur sta tü sün de ki gö rev li le ri i le yap týk la rý hiz met ba ký mýn dan is çi ni te li ði ta þý ma yan di ðer ka mu gö rev li le ri ve Si lâh lý Kuv vet ler men sup la rý nýn a day o la bil mek i çin gö rev le rin den çe kil me le ri ge re ki yor. Ankara / aa Do muz gri bin den ö lüm n SAM SUN DA, do muz gri bi þüp he siy le te da vi gö ren bir ki þi nin has ta ne de öldüðü bil di ril di. E di ni len bil gi ye gö re, M.B. (47), so lu num yet mez li ði þi kâ ye tiy le 8 Þu bat ta Or du nun Ün ye il çe sin de ki Dev let Has ta ne sin den On do kuz Ma yýs Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Has ta ne si ne sevk e dil di. Do muz gri bi þüp he siy le Kli nik Mik ro bi yo lo ji ve En fek si yon Has ta lýk la rý Ser vi si o ðun Ba kým Ü ni te si ne a lý nan M.B, te da vi ye rað men kur ta rý la ma dý. Kli nik Bak te ri yo lo ji ve En fek si yon A na bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Ha kan Leb le bi ci oð lu, do muz gri bi nin sýk lýk la ol ma mak la bir lik te ha len Tür ki ye de gö rül dü ðü nü söy le di. Has ta lýk be lir ti si gö rü len ki þi le rin mut la ka en ya kýn sað lýk ku ru lu þu na mü ra ca at et me si ge rek ti ði ni be lir ten Leb le bi ci oð lu, Do muz gri bi vi rü sü nün in san dan in sa na bu la þa rak ya yýl ma sýn dan en di þe e dil mek te dir. Bu vi rü sün gö rül dü ðü ül ke le re gi den ler ka la ba lýk or tam la ra gir me me li dir. E ðer gir me le ri ge re ki yor sa da mut la ka mas ke tak ma lý dýr. El le ri ni sü rek li yý ka ma la rý ve hij yen ku ral la rý na uy ma la rý ge re kir de di. Samsun / aa Sarýçam da A i le Ý mam lý ðý uy gu la ma sý baþ la dý n DÝ A NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn baþ lat tý ðý A i le Ý mam lý ðý pro je si A da na nýn mer kez il çe si Sa rý çam da baþ la týl dý. A da na Ýl Müf tü lü ðün den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Sa rý çam Müf tü sü Mu rat De mir, va i ze Sü mey ra Bu dak, ma hal le i ma mý ve ca mi der nek baþ ka nýn dan o lu þan he yet, haf ta nýn be lir li gün le rin de ev le ri zi ya ret et me ye baþ la dý. Pro je kap sa mýn da Mus ta fa-þe ri fe Ka çar çif ti nin ev le ri ni zi ya ret e den he yet, Ka çar a i le si ne di nî ko nu la rýn ya ný sý ra al kol, si ga ra ve u yuþ tu ru cu gi bi kö tü a lýþ kan lýk la rýn za rar la rý na kar þý da bil gi ver di. Ýl Müf tü sü Ýs ma il Can bo lat, A i le Ý mam lý ðý pro je si nin, i ma mý yal nýz ca mi de na maz kýl dýr ma, e zan o ku ma gö rev li si de ðil, çev re de ki in san la rýn dert le riy le dert le nen, sý kýn tý la rý ný gi der me ye ça lý þan ve on lar la il gi le nen gö rev li ler ol ma la rý ný sað la mak a çý sýn dan ö nem se dik le ri ni be lirt ti. Can bo lat, pro je kap sa mýn da din gö rev li le ri nin sa de ce ce ma at le de ðil, ca mi dý þýn da ki in san lar la da il gi len di ði ni i fa de et ti ði ni vur gu la dý. Din gö rev li le ri nin ev ev do la þýp, va tan da þýn so run la rýy la ya kýn dan il gi len dik le ri ni be lir ten Can bo lat, Ar ka daþ la rý mýz ma hal le de fa kir var sa tes pit et me li, has ta var sa zi ya ret e dil me li, ce na ze var sa ta zi ye i le il gi li gö rev ler ye ri ne ge ti ril me li, Kur ân-ý Ke rim o kun ma lý. Ca mi ye gel me ye teþ vik et me li. Sýrf ca mi ye ge len ler le ye ti nip, ca mi dý þýn da ki le ri ih mal e de me yiz i fa de si ni kul lan dý. Adana / aa rak mak ta; seç men i râ de si nin ne re dey se yarýya ya ký ný tem sil e dil me mek te. DP nin 2002 de yüz de 9.7 i le ba raj al týn da ka lýp en az mil let ve ki li ni kay bet me si, bu nun en bâ riz ör ne ði. Ke za 22 Tem muz 2007 se çim le rin de gö rül dü ðü ü ze re, yüz de 10 a u la þa ma yan, ço ðu yüz de 5 ci va rýn da oy a lan par ti le rin Mec lis e yan sý ma yýp har ca nan oy o ra ný yüz de 30 la rý, 40 la rý bul mak ta. Bun dan dýr ki de mok ra tik ül ke ler de, ön ce lik le yüz de bir o yun da hi tem si li ni sað la yan ve hal kýn te mâ yü lü nü he ba et tir me yen se çim ve si ya sî par ti ler sis te mi ku ru lur. AB nin þart ko þup si ya sî kri ter ler a ra sý na ko yup, Av ru pa Par la men to su nun dü þün ce, i fa de ve ba sýn öz gür lü ðü ne da ir cid dî e leþ ti ri le rin ya ný sý ra â dil yar gý lan ma i le si ya sî par ti ler ve se çim ya sa sý hak kýn da An ka ra ya ýs rar la ö ner di ði bu SÝ A SE TÝN DE MOK RA TÝK LEÞ ME SÝ Zi ra si ya se ti de mok ra tik leþ tir me nin ve par ça lý si ya se ti bü tün leþ tir me nin yo lu, se - çim ba ra jý nýn dü þü rül me siy le be ra ber yar gý de ne ti min de ön se çi min ya pýl ma sý. Seç me nin ge nel mer kez le rin se çip sý ra la dý ðý lis te le ri o nay la mak tan kur ta rýl ma sý. Se çim böl ge sin de ki mil let ve ki li a day la rý nýn en az i ki ka tý lis te nin yar gý nýn o na yýy la o lu þan par ti ü ye le ri nin hâ kim ne zâ re tin de ki ön se çim le be lir len me si. Ve seç me ne mut la ka is te di ði is mi ter cih hak ký ný ve ren ter cih sis te mi nin ko nul ma sý Bu na i lâ ve ten si ya set te uz laþ ma kül tü rü nün o luþ ma sý na ve si le o la cak si ya sî par ti ler a ra sý se çim it ti fak la rý na im kân ve ril me si. Si ya se ti yol suz luk lar dan, þâ i be ler den a rýn dý ra cak si ya sî par ti ler ve se çim fi nans ma ný nýn ya sal bir dü zen le me ye ta bi tu tul ma sý As lýn da bü tün bun lar, DP nin Ý kin ci De mok ra si Pro je si nde yer al mýþ tý. Bu gün ço ðu, A na ya sa de ði þik li ði ne ih ti yaç ol ma dan se çim ka nu nun da ki u fak tâ dil ler le o la bi le cek. Me se lâ se çim ba ra jý nýn dü þü rül me si i çin, öy le Tor ba Ka nu n ben ze ri u zun uð raþ la ra ge rek ol ma dan, ya sa da ki yüz de 10 i bâ re si ye ri ne yüz de 5 de ði þik li ði kâ fi HAK SIZ RE KA BE TÝ AÞ MAK Ne var ki, ka mu o yun dan ge len bun ca çað rý ya rað men, her fýr sat ta i le ri de mok ra si den dem vu ran Baþ ba kan, se çim ve si ya sî par ti ler ka nu nu nun AB de mok ra tik stan dart la rý na gö re ýs lâ hý ný Tür ki ye ha zýr de ðil! tep ki siy le ke sip at mak ta. Ve bu yüz den Tür ki ye mu al lel, an ti de mok ra tik, â dil ol ma yan bir se çi me da ha git mek te Ne ti ce de Tür ki ye de si ya set fev ka lâ de hak sýz re ka be te da ya lý bir sis tem le kar þý kar þý ya. Her yýl dev let ten yüz ler tril yon TL yar dým a lan AKP, CHP ve MHP ye se çim ön ce si top lam 218 mil yon TL Ha zi ne den se çim yar dý mý ya pý la cak. As lan pa yý, 124 mil yon 362 bin li ra i le ik ti dar par ti si AKP nin o la cak. CHP nin he sa bý na 55 mil yon 738 bin, MHP ye 38 mil yon 99 bin TL lik yar dým a la cak pa ra ak ta rý la cak Bu na mu ka bil, yüz de 7 ye u la þa ma yan par ti le re bir ku ruþ yar dým yok. ABDURRAUF DAN OBAMA A SORU ABDURRAUF H. de ABD Baþkaný Obama için yazdýðý, üzerinde muhaliflerin bayraðý ile Kaddafi yi tasvir eden resimlerin olduðu mektubunda, yardým talebinde bulunuyor. Obama ya hitaben Abdurrauf H, Sorumu hemen cevaplayýn. Kaddafi yi mi, Libyalý çocuklarý mý tercih edeceksiniz? sorusunu yöneltiyor. Çocuklar, mektuplarýnýn bir an önce iletilmesini isterken, anneleri de Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a, Müslüman ülkelerle ilgili tutumunuzu biliyoruz ve Libya ile ilgilenmenizi bekliyoruz mesajýný iletti. Bingazi / aa 7 yaþýndaki ilkokul öðrencisi Þeyma M. ve ablasý Havva M. ile 9 yaþýndaki Abdurrauf H, Cumhurbaþkaný Gül ile ABD Baþkaný Obama'ya mektup yazarak yardým istedi. FOTOÐRAF: AA Libyalý çocuklar, Gül ve Obama dan yardým istedi LÝB A DA as ker le rin aç tý ðý a teþ te ya kýn la rý ný kay be den 3 il ko kul öð ren ci si, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül i le ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma ya mek tup ya za rak yar dým is te di. Lib ya da ki o lay la rý ta kip et mek ü ze re Bin ga zi de bu lu nan Türk ga ze te ci le rin kal dý ðý o te le ge len 7 ya þýn da ki il ko kul öð ren ci si Þey ma M. ve ab la sý Hav va M. i le 9 ya þýn da ki Ab dur ra uf H, Cum hur baþ ka ný Ab - Halk ký sýt lan ma mýþ a na ya sa is ti yor ENÝ ANAASA PLATFORMU ÜESÝ MELTEM GÜRLER, HALKIN ÝDEOLOJÝSÝZ, DEÐÝÞTÝRÝLMEZ MADDELERLE KISITLANMAMIÞ BÝR ANAASA ÝSTEDÝÐÝNÝ KADETTÝ. e ni A na ya sa Plat for mu (AP) Ko or di nas yon ve Sek re tar ya Ü ye si Mel tem Gür ler, hal kýn i de o lo ji siz, de ðiþ ti ril mez mad de ler le ký sýt lan ma mýþ bir a na ya sa is te di ði ni be lir te rek, An ka ra ya ders ve ri yor de di. AP, ça lýþ ma la rý ný an lat mak i çin Nip pon O tel de ba sýn top lan tý sý dü zen le di. Top lan tý da ba sýn bül te ni ni o ku yan AP Ko or di nas yon ve Sek re tar ya Ü ye si Gür ler, bir ül ke de a na ya sa nýn top lum ta ra fýn dan ü re tim ve top lu mun bütün fark lý lýk la rý ve ter cih le riy le bir lik te ba rýþ i çe ri sin de ya þa ma sý ný a maç la yan bir söz leþ me ni te li ðin de ol du ðu nu i fa de et ti. A na ya sa nýn top lum la rýn dev le ti dü zen le me a ra cýy ken, Tür ki ye de dev le tin top lu mu dü zen le me si ni ve öz gür lük le ri nin ký sýt lan ma sý a ra cý ol du ðu nu i fa de e den Gür ler, Si ya set, kül tür, i nanç lar, med ya, ba rýþ, a da let, top lu ma a it o la ma dý. Top lum ka rar ver me di, dev let ka rar ver di. Top lum uy mak zo run da kal dý de di. Mel tem Gür ler, plat form ça lýþ ma la rý kap sa mýn da Tür ki ye nin her i li ni do laþ ma ka ra rý al dýk la rý ný be lir te rek, þöy le ko nuþ tu: dul lah Gül e i le til mek ü ze re mek tup ver mek is te dik le ri ni söy le di ler. Þey ma M, Kad da fi u çak la rý nýn aç tý ðý a teþ se be biy le ba zý ya kýn la rý nýn öl dü ðü nü ve Lib ya nýn bir çok ye rin de ço cuk la rýn öl me ye de vam et ti ði ni i fa de et ti. U çak la rýn dur du rul ma sý i çin kar de þiy le bir lik te Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül e mek tup ya za rak yar dým is te me yi ka rar laþ týr dýk la rý ný an la tan Þey ma Türk top lu mu nu din le ye rek, ta lep le ri ne a ra cý lýk e de rek o nu ta ri he ha zýr la ma a ma cýn da yýz. Þu a na ka dar 8 il de a na ya sa top lan tý la rý dü zen le dik. Gör dük ki, An ka ra da, dev le tin te pe sin de ko pan fýr tý na lar top lu ma a it de ðil. Si ya se tin fay hat la rý, top lu mu il gi len dir mi yor. Si ya se tin ü ret ti ði ça lýþ ma la rý top lum red de di yor. Top lum, i de o lo ji siz, et nik re fe rans ol ma yan, de ðiþ ti ri le mez mad de ler le, top lum i ra de si ni i po tek al tý na al ma yan, ku cak la yý cý, ký sa bir A na ya sa ta le bi ni di le ge ti ri yor. An ka ra ya ders ve ri yor. E ge men li ði ni ken di ta ným lý yor ve o na sa hip çý ký yor. Ta ri he ge çe cek bir yü rü yüþ baþ la tý yor. CAN: TOP LUM AN KA RA DAN DA HA GER ÇEK ÇÝ A na ya sa Hu kuk çu su Os man Can da, AP ýn faaliyet le ri çer ce ve sin de ka týl dý ðý prog ram lar da top lum sal ta lep le rin, An ka ra ya gö re da ha iç a çý cý ve da ha ger çek çi, çö zü me dö nük ol du ðu nu, po li tik kay gý la rý ol ma dý ðýn ak tar dý. Can, As lýn da An ka ra, M, yar dým i çin ö zel lik le Tür ki ye yi seç me le ri nin ge rek çe si ni, bü yük bir Müs lü man ül ke di ye a çýk la dý. Þey ma ve Hav va kar deþ ler, çi çek ler le süs le dik le ri mek tup la rýn da, Biz Lib ya nýn ço cu ðu yuz. Kad da fi kar deþ le ri mi zi ve ar ka daþ la rý mý zý a cý ma sýz ca öl dü rü yor. Kad da fi güç le ri ne kar þý u çuþ ya sa ðý ko nul ma sý i çin yar dým la rý ný zý bek li yo ruz i fa de le ri ne yer ver di. Bin ga zi / a a po li tik kav ga la rýy la top lum sal ba rý þýn ö nün de bir en gel bi le o la rak gö rü le bi lir. Top lum ta lep le ri ni di le ge ti rir ken çok il ginç man za ra lar or ta ya çý ký yor. A na ya sa pro fe sör le ri nin ki tap la rýn da yaz ma dý ðý ku rum la rý halk ta lep e di yor. Ge ri ye ça ðýr ma mü es se se si is te ni yor. di ye ko nuþ tu. HALK TE MEL SO RUN LA RIN FAR KIN DA Ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý nýn da ce vap lan dý ðý top lan tý da, Va tan daþ ne is ti yor? E dir ne nin is te ðiy le Di yar ba kýr ýn is te ði ay ný mý? so ru su na, AP Ko or di nas yon ve Sek re ter ya ü ye si Vey sel U çum, E dir ne ye de git tik Di yar ba kýr da. Ga yet ta biî fark lý ta lep ler ve dil len dir me ler ol du. A ma i ki sin de de top lum te mel so run la rýn far kýn da. Tür ki ye de ku ru luþ tan be ri din ve Kürt so ru nu var, bu so run lar et ra fýn da de mok ra tik so run lar de rin leþ ti ril di. Her yer de va tan daþ lar bun la rýn far kýn da. De mok ra si nin bi ze ge ti re ce ði zen gin li ðin tüm Tür ki ye de halk far kýn da ce va bý ný ver di. Ýs tan bul / ci han drbat ho o.com Baðýmsýzlý Bakanlar, kusur görmeyenlere karþý Son za man lar da ke li me ler le oy nar ken pa ran tez kul lan mak mo da ol du. Me se lâ þöy le ya zý lý yor: Ba ðým(sýz)lý Ba kan lar. Ben de niz i se bi le rek ba ðým sýz lý ba kan lar baþ lý ðý at tým. Pa ran te ze ge rek yok, a ma bir ti re i yi o lur: Ba þým sýz lý yor ey ba kan lar, gör me yen ler! Ne den kar ným að rý yor an la ta yým. Ba ka lým ha ki ka ten ba kan mý sý nýz. A na ya sa nýn Se çim ler de ge çi ci Ba kan lar Ku ru lu baþ lýk lý 114. mad de si nin bi rin ci fýk ra sý na gö re; Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si ge nel se çim le rin den ön ce, A da let, Ý çiþ le ri ve U laþ týr ma ba kan la rý çe ki lir. bu ba kan lýk la ra Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si i çin den ve ya dý þa rý dan ba ðým sýz lar Baþ ba kan ca a ta nýr. Baþ ba kan kim le ri ba kan o la rak a ta ya cak mýþ: Ba ðým sýz la rý. Mec li sin i çin den ba ðým sýz ne de mek? Bir par ti ye ve bil has sa ik ti dar par ti si ne men sup ol ma yan mil let ve ki li de mek. Mec lis dý þýn dan ba ðým sýz ne de mek? Her hal de, ön ce lik le bir par ti ye bað lý ol ma yan de mek. Pe ki, mec lis dý þýn da ki ge çi ci ba kan a day la rý nýn ba ðým sýz lý ðý, ay ný za man da, ha len ik ti dar da o lan hü kü me te kar þý da ba ðým sýz ol mak de mek de ðil mi? Ke sin lik le e vet. Zi ra Mec lis te ki ler i çin ba ðým sýz ol mak hü kü me tin dý þýn da ve do la yý sýy la hü kü me tin par ti si nin dý þýn da ol mak i se, mec lis dý þýn dan o lan a day lar i çin de ba ðým sýz lýk, her hal de, mev cut hü kü me ti ku ran si ya sî par ti ye ve do la yý sýy la hü kü me tin di ðer ü ye le ri ne kar þý ba ðým sýz ol mak de mek. Bu ku ra lýn se be bi ga yet a çýk: Ma lûm, yü rüt me ya ni hü kü met se çi mi ken di si yö ne tir se ve ik ti dar dan git mek is te mi yor sa ki ik ti dar tat lý dýr al lem e der ka lem e der, ken di si ni ye ni den seç ti rir. Bu hi le ris ki nin ö nü ne geç me nin bi rin ci þar tý, se çim le rin ba ðým sýz yar gý nýn ha kem li ði al týn da ya pýl ma sý dýr. Ý kin ci þar tý i se hâ kim le rin baþ kan lý ðýn da ki il ve il çe se çim ku rul la rý nýn se çim de ki yar dým cý sý du ru mun da ki bü rok ra tik kad ro la rýn, se çim dö ne min de ha kim le rin kon tro lü ne geç me si dir. u ka rý da ki a na ya sa ku ra lý, iþ te bu þar tý, ya ni se çim gü ven li ði ni sað la ya bil mek i çin var. Pe ki, dün öy le mi ol du? Ha yýr. Se çim dö ne mi nin ba ðým sýz a da let, i çiþ le ri ve u laþ týr ma ba kan la rý sa lý gü nü a çýk lan dý. Her ü çün de de müs te þar lar ba kan ol du. A ta nan müs te þar lar ba ðým sýz mý? Ha yýr de ðil ler. Ne re den bi li yo ruz? Bi rin ci si; ü çü de AKP ik ti da rý dö ne min de a tan dý lar. Ý kin ci si; AKP ken di yö ne tim mo de li pro je si o la rak müs te þar la rýn ik ti da rýn bir par ça sý ol ma sý ge rek ti ði ni ya ni ba kan la ge lip ba kan la git me si ge re ken tür den yük sek me mur lar ol ma sý ge rek ti ði ni a çýk la dý. Ki ben de bu yak la þý mýn doð ru ol du ðu nu dü þü nü yo rum. A ma bu ay rý me se le. a ni Baþ ba kan da bi li yor ki bu üç ba kan lý ðýn üç müs te þa rý as lýn da ba ðým sýz de ðil ler. A ma a tý yor! A na ya sa nýn hük mü nü gör mez den ge li yor. Ba ka lým se çim le rin pat ro nu o lan ük sek Se çim Ku ru lu bu na ne di ye cek? Bi li yo rum ba zý la rý nýz di ye cek ki ön ce den de böy le ol muþ tu. Ben de di ye ce ðim ki hiç böy le si kör par ma ðým gö zü ne ol ma mýþ tý. Me se lâ, ge çen se çim ler de, müs te þar i ken A da let Ba ka ný o lan Sa yýn Fah ri Ka sýr ga AKP nin müs te þa rý de ðil di. Müs te þar lý ða ön ce ki hü kü met çe a tan mýþ tý. Tek rar söy lü yo rum, der dim a ta nan la rýn ki þi li ði de ðil. Ý ki si ni þah sen de ta ný yo rum, i yi ler. A ma yet mez. Zi ra çok i yi ler var ki i yi lik zan nýy la fe na lýk ya par lar. En gel ol mak i çin lâ zým o lan i se þu: Doð ru sis te mi doð ru iþ let mek. a ni der dim, a ta ya nýn zih ni ye ti. Zi ra baþ ba ka nýn bu ter ci hi, ken di si nin a na ya sal sis te me ve ye ni a na ya sa ya da ir yak la þý mý hak kýn da mü him bir i pu cu, hat ta ha lat ba þý ve ri yor. Ki me? Ba ka na, gö re ne!

6 6 10 URT HABER MART 2011 PERÞEMBE HABERLER HA VA U LA ÞI MI DA KAR'A SAPLANDI PORAZ, ULAÞIMI OLUMSUZ ETKÝLÝOR TIR LAR OL DA BEK LE TÝL DÝ ollardaki buzlanma kazalarý beraberinde getirdi. Buz lan ma tra fik te ka za la ra se bep ol du n AN KA RA'NIN Göl ba þý il çe sin de mey da na ge len tra fik ka za sýn da 1 ki þi öl dü, 15 ki þi ya ra lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, An ka ra-kon ya ka ra yo lu nun 35. ki lo met re sin de ki A hi boz mev ki in de mey da na ge len zin cir le me tra fik ka za sý na a ra la rýn da bir yol cu o to bü sü ve týr i le çok sa yý da o to mo bil ka rýþ tý. Göl ba þý Kay ma ka mý Ra þit Zen gin, ka za son ra sý he nüz kim li ði be lir le ne me yen týr sü rü cü sü nün a raç ta sý ký þa rak can ver di ði ni be lir tir ken, 15 ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný söy le di. a ra lý la rýn am bu lans lar la Göl ba þý Dev let Has ta ne si'ne sevk e dil di ði ni kay de den Zen gin, ka za ne de niy le An ka ra-kon ya ka ra yo lun da ki u la þý mýn her i ki yön den de tra fi ðe ka pan dý ðý ný bil dir di. Ö te yan dan Kon ya'da yo ðun kar ya ðý þý ve buz lan ma dolayýsýyla mey da na ge len zin cir le me tra fik ka za sýn da 12 a raç çar pýþ tý. BÝr üst ge çit te kon trol den çý kan o to mo bi lin de mir kor ku luk la ra çarp ma sý so nu cu 12 a raç buz lu yol da bir bi ri ne gir di. Ka za da 2 ki þi nin ha fif þe kil de ya ra lan dý ðý öð re ni lir ken, üst ge çit tra fi ðe ka pan dý. Nev þe hir'de de ge ce sa at le rin de buz lan ma sebebiy le mey da na ge len 14 tra fik ka za sýn da 28 ki þi ya ra lan dý. Ankara - Konya - Nevþehir / a a URT TA et ki li o lan kar ya ðý þý dolayýsýyla Türk Ha va ol la rý (TH) ve O nur A ir'in ba zý iç ve dýþ hat se fer le ri ip tal e dil di. A - lý nan bil gi ye gö re, yurt ge ne lin de et ki li o lan so ðuk ve ya ðýþ lý ha va dolayýsýyla TH'nin TK-2654 Ýs tan bul-er zin can, TK Ýs tan bul-di yar ba kýr, TK-2050 Ýs tan bul-es ki þe hir, TK Ýs tan bul-kon ya, TK-2576 Ýs tan bul-de niz li ve O nur A - ir'in 8X-032 Ýs tan bul-di yar ba kýr se fer le ri kar þý mey dan lar - da ki el ve riþ siz ha va þart la rý dolayýsýyla kar þý lýk lý o la rak ip tal e dil di. Bu a ra da, TH'nin TK-1845 Ýs tan bul-a ti na ve TK Ýs tan bul-bük reþ se fer le ri de kar þý a lan lar da ki o lum suz þart lar dolayýsýyla ip tal e dil di. Ýs tan bul A ta türk Ha va li ma ný ve Sa bi ha Gök çen U lus la ra ra sý Ha va li ma nýn da u çak la rýn i niþ ve kal kýþ la rýn da bir so run ya þan maz ken, e kip le rin ça lýþ ma la - rý ný a ra lýk sýz sür dür dü ðü bil di ril di. Ýstanbul / a a MAR MA RA De ni zi'nde 2 gün dür et ki si ni sür dü ren þid det li poy raz, u la þý mý o lum suz et ki le me ye de vam e di yor. Ge mi Tra fik Hiz met le ri Mü dür lü ðü gö - rev li le ri, tel siz a nons la rýy la bo ðaz lar dan geç mek ü ze re Mar ma ra De ni zi'nde bu lu nan kü çük to naj lý ge mi le ri, bo ðaz lar dan geç me me le ri yö nün de u yar - ma ya de vam e di yor. Me te o ro lo ji yet ki li le ri, Mar ma ra'da fýr tý na nýn Per þem be gü nü ne ka dar et ki li o la ca ðý ko nu sun da u ya rý da bu lun du. Bo ðaz lar dan geç - mek ü ze re Mar ma ra De ni zi'nde sey re den, an cak sa at te ki hý zý za man za man 90 ki lo met re ye u la þan Poy raz ve yer yer 3 met re yi a þan dal ga lar ne de niy le yol la rý na de vam e de me yen 11 yer li ve ya ban cý ban dý ra lý þi lep ve tan ker Ge mi Tra fik Hiz met le ri Mü dür lü ðü nün ve me te o ro lo ji nin u ya rý la rý ný dik ka te a la - rak, ro ta la rý ný Te kir dað'ýn Þar köy il çe si sa hil le ri ne çe vi re rek de mir le di. Ýs tan - bul De niz O to büs le ri A.Þ'nin (Ý DO) ba zý dýþ hat de niz o to bü sü ve hýz lý fe ri bot se fer le ri poy raz do la yý sýy la ip tal e dil di. Ça nak ka le'de et ki li o lan kuv vet li poy - raz dolayýsýyla a ra ba va pu ru se fer le ri ne ak sa ma lar ol du. Ýstanbul / a a ÇA NAK KA LE'NÝN Ay va cýk il çe si ne bað lý Kü çük - ku yu bel de sin de ki yo ðun kar ya ðý þý do la yý sýy la, çok sa yý da týr yol da bek le ti li yor. Ay va cýk i le Kü - çük ku yu ka ra yo lu nun Ha sa no ba sý mev ki in de et ki li o lan kar ya ðý þý dolayýsýyla, ak þam dan bu ya na Ça nak ka le ve Ýz mir gü zer gâh la rý na git mek is te yen týr la rýn ge çiþ le ri ne i zin ve ril mi yor. Böl ge tra fik e kip le ri ta ra fýn dan bek le ti len týr la rýn sa yý - sý, Kü çük ku yu'da yak la þýk 150'yi bul du. Ge çiþ iz ni ve ril me si ni bek le yen Bul ga ris tan uy ruk lu An ton To nev i se tý rýn da, bek le me yi zevk li ha le dö nüþ - tür dü. A ra cýn da ki uy du an te ni ni ay na ya bað la - yan To nev, Bul ga ris tan'da ki TV ka nal la rý ný iz le - ye rek va kit ge çir di. Çanakkale / a a urdun büyük bölümünü etkisi altýna alan kar yaðýþý yüzünden çok sayýda okul tatil edildi. Okullarýn tatil olmasýna sevinen çocuklar, tatil gününü sokaklarda kar topu oynayarak geçirdi. Çocuklarýn sevinci görülmeye deðerdi. Adana'da üç günde 78 kilogram yaðýþ düþtü. A da na'da da þid det li ya ðýþ tesirli o lu yor n UR DUN bü yük bir bö lü mün de kar ya ðý þý et ki si ni sür dü rür ken, A da na'da da þid det li ya ðýþ et ki li o lu yor. Me te o ro lo ji A da na Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, A da na, Bal kan lar ve Or ta Ak de niz'den ge len so ðuk ve ya ðýþ lý ha va nýn et ki si al tý na gir di. Þid det li ya ðýþ la rýn et ki li ol du ðu kent te met re ka re ye son 3 gün de 78 ki log ram ya ðýþ düþ tü. Bu gün sa bah sa at le rin de baþ la yan ve yak la þýk 2 sa at sü rey le et ki li o lan þid det li ya ðýþ ta Si nan pa þa ve Ka zým Ba þer Ma hal le le ri i le Ko ca ve zir Ýþ Mer ke zi'nde ba zý ev ve iþ yer le ri ni su bas tý. Þid det li ya ðý þýn bu gün ve ya rýn da et ki si ni sür dü re ce ði, ya ðýþ lý ha va nýn 11 Mart Cu ma gü nün den i ti ba ren böl ge yi terk e de ce ði be lir til di. Adana / a a Kör fe zde deprem n BAN DIR MA Kör fe zi'nde, 4 ve 3.7 bü yük lü ðün de i ki dep rem mey da na gel di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sün den a lý nan bil gi ye gö re, Ban dýr ma Kör fe zi'nde, 09.04'te 4 bü yük lü ðün de, 09.06'da i se 3.7 bü yük lü ðün de i ki ay rý dep rem kay de dil di. Bandýrma / a a Öð ren ci ler, mü zik öð ret me ni gör dü n HAK KÂ RÝ'DE 21 yýl dýr e ði tim ve ren Mil lî E ði tim Vak fý Ýl köð re tim O ku lu na ilk kez a ta nan mü zik öð ret me ni sa ye sin de, öð ren ci ler da ha ön ce gör me dik le ri mü zik a let le ri i le ta nýþ tý. Ga zi Ma hal le si'nde 21 yýl dýr e ði tim ve ren 480 öð ren ci nin bu lun du ðu 16 ders lik li Mil lî E ði tim Vak fý Ýl köð re tim O ku lu na ilk kez mü zik öð ret me ni a tan dý. Ýlk gö rev ye ri Hak kâ ri o lan mü zik öð ret me ni Ta ner Öz de mir, Hak ka ri li öð ren ci le ri ilk o la rak da ha ön ce hiç gör me dik le ri man do lin i le ta nýþ týr dý. Mü zik ders le ri ni hiç ka çýr ma yan öð ren ci ler, man do li nin ya ný sý ra da ha ön ce gör me dik le ri di ðer mü zik a let le ri ni de ta ný ma fýr sa tý bul du. Hak kâ ri'nin ilk gö rev ye ri ol du ðu nu be lir ten Ta ner Öz de mir, 21 yýl dýr mü zik öð ret me nin den yok sun ka lan öð ren ci le rin, mü zik ders le rin de sa de ce þar ký söy le dik le ri ni, mü zik le il gi li hiç bir fi kir le ri nin bu lun ma dý ðý ný be lirt ti. Hakkâri / a a KONFERANSA DAVET KONU: Mutlu Aile Modeli KONUÞMACI: Sebahaddin aþar TARÝH: 11/03/2011 Cuma Saat: 20:00 ORGANÝZASON: Asyanur Kültür Merkezi ER: unus Emre Cad. Kanarya Sokak Giriþi Lale Sok. No: 8/1 Pursaklar/ ANKARA NOT: Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr. EÐÝTÝME KAR ENGELÝ ÖNCEKÝ GÜN BAÞLAAN KAR AÐIÞI URDUN TAMAMINDA ETKÝSÝNÝ SÜRDÜRÜRKEN, ULAÞIMDA AKSAMALARA SEBEP OLDU, EÐÝTÝME ARA VERÝLDÝ VE GÜNLÜK HAATI OLUMSUZ ETKÝLEDÝ. Tipik Akdeniz ikliminin hakim olduðu Antalya'da yýllar sonra dün ilk kez kar yaðýþý görüldü. FO TOÐ RAF: A A An tal ya ya kar yaðdý DÖ ÞE ME AL TI il çe si i le Ke pe züs tü mev ki in de baþ la yan kar ya ðý þý An tal ya lý la rý þa þýrt tý. Þeh rin gi ri þin de ki ''An tal ya'' ta be lâ sý be ya za bü rü nür ken, ba zý va tan daþ lar muh te þem man za ra da fo toð raf çek tir di. A ra lýk lar la yað mu run de vam et ti ði An tal ya'nýn yük sek ke sim le ri, gü ne be yaz ör tüy le u yan dý. An tal ya'nýn Bur dur yö nün de ki gi ri þin de bu lu nan Dö þe me al tý il çe si ve mer ke ze bað lý Ke pe züs tü mev ki in de, sa bah er ken sa at ler den i ti ba ren kar ya ðý þý baþ la dý. Böl ge de ki por ta kal ve li mon a ðaç la rý i se be ya za bü rün dü. Kar ya ðý þý de vam e der ken, An tal ya lý lar da ka rýn key fi ni ya þa dý. Ba zý a i le ler Ke pe züs tü mev kii ne ge le rek, muh te þem man za ra da fo toð raf çek tir di. Li se 1. sý nýf öð ren ci si Dul ka dýn a lýn, yap tý ðý a çýk la ma da, ilk kez kar gör dü ðü nü be lirt ti. Kar dan a dam yap ma yý is - te di ði ni i fa de e den a lýn, ''Ýn þal lah bir haf ta kar ya ðar'' de di. An tal ya-bur dur ka ra yo lun da mey ve sa tan 59 ya þýn da ki Ö mer a lýn da, ka rýn be ra be rin de ne þe ge tir di ði ni söy le di. Top ra ðýn su ih ti ya cý ný kar þý la mak i çin ka rýn ge rek li ol du ðu nu vur gu la yan a lýn, ''Kar bir yan dan ya rar lý, bir yan dan za rar lý. Da ha faz la ya ðar sa na ren ci ye ye za rar ve rir'' di ye ko nuþ tu. Bu a ra da kar ya ðý þý nýn et ki li ol du ðu böl ge de bu lu nan An tal ya Hay va nat Bah çe si'nde ki hay van lar so ðuk ha va ve kar ya ðý þýn dan o lum suz et ki len di. Hay van lar ba rý nak la rýn dan çýk ma dý lar. Ö te yan dan An tal ya Me te o ro lo ji Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le rin den al dý ðý bil gi ye gö re, ken tin yük sek ke sim le rin de ha va sý cak lý ðý 1, sa hil ke sim le rin de i se 3 de re ce ye ka dar düþ tü. Antalya / a a DENÝZLÝ-ANTALA OLUNDA BUZ VAR DE NÝZ LÝ'DE dün gün bo yu de vam e - den kar ya ðý þý nýn ar dýn dan yol lar da buz lan ma mey da na gel di ði, De niz li- An tal ya ka ra yo lun da zin cir siz a raç la rýn ge çi þi ne i zin ve ril me di ði bil di ril di. De niz - li'de dün a ra lýk sýz sü ren kar ya ðý þý nýn ar dýn dan so ðuk ha va et ki li o lu yor. ol - lar da ki buz lan ma dolayýsýyla ö zel lik le De niz li-an tal ya ka ra yo lun da zin cir siz a - raç la rýn ge çi þi ne i zin ve ril mi yor. Kon trol nok ta la rý ný geç tik ten son ra zin cir le ri çý - ka rý lan a raç la rýn, tra fik te ak sa ma la ra yol aç týk la rý öð re nil di. De niz li Ýl Ö zel Ý da - re Ge nel Sek re te ri A dem Ok lu, yap tý ðý a çýk la ma da, kar ya ðý þý ve so ðuk ha va - nýn yol lar da buz lan ma la ra sebep ol du - ðu nu be lir te rek, ''Ka pa nan köy yo lu - muz yok fa kat yol lar da buz lan ma faz - la'' de di. Ö zel lik le De niz li Ba ba dað, Bul - dan, Gü ney, Çar dak il çe yol la rýn da mey - da na ge len buz lan ma lar ko nu sun da sü rü cü le re dik kat li ol ma la rý u ya rý sýn da bu lu nan Ok lu, ''ol aç ma ça lýþ ma la rý - mýz a ra lýk sýz sü rü yor. ol la ra zin cir siz çý kan ba zý a raç lar tra fi ði ak sa tý yor'' di ye ko nuþ tu. Denizli / a a URT TA et ki li o lan so ðuk ha va ve kar ya ðý þý hayatý o lum suz et ki li yor. Do ðu A na do lu Böl ge si'nde a ra lýk lar la et ki li o lan kar ya ðý þý dolayýsýyla 390 köy yo lun da u la þým sað la na mý yor. Buz lan ma gö rü len þehir mer kez le rin de de be le di ye e kip le rin ce kar ve buz la mü ca de le ça lýþ ma sý ya pý lý yor. Me te o ro lo ji yet ki li le ri, böl ge de kar ya ðý þý nýn a ra lýk lar la et ki si ni sür dü re ce ði ni, ha va sý cak lýk la rýn da i se ö nem li bir de ði þik li ðin o la ma ya ca ðý ný du yur du. Bi le cik, Düz ce'nin bir çok il çe sin de o kul lar ta til e dil di. Kon ya þe hir mer ke zi i le ba zý il çe le rin de o kul lar ta til e dil di. Ka ra man'da il köð re tim ve or ta de re ce li o kul lar da yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla e ði ti me bir gün a ra ve ril di. Ka ra man'da þe hir mer ke zin de kar ka lýn lý ðý - nýn 15 san ti met re yi bul du ðu bil di ril di. Bur sa'da da yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla ilk ve or ta de re ce li o kul lar da e ði ti me bir gün a ra ve ril di. o ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla Bo lu ge ne lin de ta þý ma lý e ði tim ve ren o kul lar i le Ço rum'a bað lý Sun gur lu ve O ðuz lar il çe sin de e ði ti me a ra ve ril di. Ký rýk ka le'de kar ya ðý þý do la yý sýy la il ge ne lin de ki o kul lar bir gün ta til e dil di. Is par ta'da yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla bu gün o kul lar da e ði ti me a ra ve ri le cek. o ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla Ba lý ke sir mer kez i le 8 il çe de ilk ve or ta de re ce li o kul lar da e ði ti me bir gün, Ban dýr ma'da i ki gün a ra ve ril di. Sa kar ya'da yo ðun kar ya ðý þý dolayýsýyla 5 il çe ye bað lý köy o kul la rýn da e ði ti me a ra ve ril di.

7 DÜNA 7 HABERLER BM: Afganistan'da sivil ölümleri arttý n AF GA NÝS TAN DA KÝ ça týþ ma lar da si vil can ka yýp la rýy la il gi li BM nin ha zýr la dý ðý yýl lýk ra por da, si vil ö lüm le rin ön ce ki yýl la ra gö re yüz de 15 da ha art tý ðý bil di ril di. BM ra po ru na gö re, Af ga nis tan da dört yýl dýr sü rek li ar tan si vil ö lüm le ri nin sa yý sý 2010 da 2777 ye u laþ tý. Ra por da, si vil can ka yýp la rý nýn yüz de 75 in den direniþçilerin so rum lu ol du ðu ileri sürüldü. Kas ten he def a lý na rak öl dü rü len si vil le rin sa yý sý nýn da ge çen yýl i ki kat art tý ðý be lir ti len ra por da, ge çen yýl ki 462 su i kas týn ya rý sý nýn, Ta li ban ýn güç lü ol du ðu ül ke nin gü ne yin de dü zen len di ði i fa de e dil di. Kabil / aa Suudî bilim adamý Prof. Dr. Abdülaziz el-muslih, Ýstanbul'da Cevahir Otel'de düzenlenen Modern Bilimler Sempozyumu tanýtým toplantýsýnda konuþtu. FOTOÐRAF: SEHAN ÞENTÜRK Said Nursî nin tesbiti çok orijinal SUUDÎ FIKIH PROFESÖRÜ ABDÜLAZÝZ EL-MUSLÝH, SAÝD NURSÎ NÝN DOÐRU ÝSLÂMI AÞAMALIIZ TESBÝTÝ ÇOK ORÝJÝNAL BÝR TESBÝT. O, KUR ÂN I ÝLMÎ MEDOTLA TEFSÝR EDEN BÝR ÂLÝM DEDÝ. FARUK ÇAKIR ÝSTANBUL ARÝN baþ la ya cak ve 3 gün sü re cek o lan U lus la ra ra sý Kur ân, Sün net ve Mo dern Bi lim ler Sem poz yu mu nun ta ný tým top lan tý sý Ce va hir O tel de ya pýl dý. Sem poz yu mun ta ný tým top lan tý sýn da ko nu þan Ý SAM Baþ ka ný Prof. Za vi ye ku þat ýldý LÝB A li de ri Mu am mer Kad da fi, ül ke nin do ðu böl ge le ri nin kon tro lü nün mu ha lif ler den ge ri a lýn ma sý i çin hal ka çað rý da bu lun du. Kad da fi, baþþehir Trab lus un 120 ki lo met re gü ney ba tý sýn da ki Zin tan þehrin de genç le re hi ta ben yap tý ðý, dev let te le viz yo nun da ya yýn la nan ko nuþ ma sýn da, ül ke de 15 þu bat tan bu ya na baþ gös te ren a yak lan ma ya i liþ kin yi ne Mý sýr, Ce za yir, Af ga nis tan ve Fi lis tin de ki El Ka i de un sur la rý ný suç la dý. Ö te yan dan, Re u ters a jan sý, ül ke nin ba tý sýn da ki Za vi ye þehrin de ki mu ha lif le re ve gör gü þahitlerine da ya na rak, þehrin a na mey da ný nýn Kad da fi güç le ri nin tank la rýy la ku þa týl dý ðý ný du yur du. Mu ha lif sa vaþ çý ol du ðu kay de di len bir ki þi nin a jan sa te le fon la yap tý ðý a çýk la ma da, çev re de çok sa yý da tank bu lun du ðu nu söy le di ði bil di ril di. A jan sa gö re, a dý nýn Ýb ra him ol du ðu be lir ti len ay ný ki þi, Kad da fi güç le ri nin yük sek bi na la ra yer leþ tir di ði kes kin ni þan cý lar ve tank lar la mey da ný ku þat tý ðý ný an lat tý. Trablus-Rascýr / a a Göç men iþ çi le rin çý ký þý na as ker en ge li U LUS LA RA RA SI Ký zýl haç ve Ký zý lay Der nek le ri Fe de ras yo nu nun (UKKDF) bir yet ki li si, Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi ye bað lý as ker le rin, göç men iþ çi le rin Tu nus a geç me si ni en gel le ye rek, bir ço ðu nu baþ þehirde ça lýþ ma ya zor la dýk la rý ný söy le di. Ýb ra him Os man ad lý yet ki li, ge çen haf ta 30 bin ka dar göç men iþ çi nin top la na rak Tu nus sý ný rý ya ký nýn da ki Lib ya göç men lik bi na la rýn da tu tul du ðu nu söy le di. Os man, Kad da fi nin as ker le ri nin Ras Ec dir sý nýr ge çi þin de iþ çi le ri ge ri çe vir ilerek çalýþmaya zor lan dý ðý nýn an la þýl dý ðý ný id di a et ti. O lay lardan son ra ül ke den 200 bi nin ü ze rin de ya ban cý iþ çi kaç mýþ tý. Cenevre / a a ABD ve NA TO u çuþ ya sa ðý ný öl çüp bi çi yor ABD ve NA TO da ki müt te fik le ri nin, BM nin des te ði ol ma dan Lib ya ha va sa ha sý nýn u çu þa ya sak böl ge i lân e dil me si nin ya sal lý ðý ný öl çüp biç ti ði be lir til di. Was hing ton Post ga ze te si, A me ri ka lý ve Av ru pa lý yet ki li le re da yan dý ra rak ver di ði ha be rin de, ba zý as ke ri mü da ha le yön tem le ri ni dü þü nen ABD, Ýn gil te re, Fran sa ve Ý tal ya nýn al ter na tif u lus la r a ra sý des tek a ra dý ðý ný kay det ti. Ga ze te, yet ki li le rin, u lus la r a ra sý des te ðin A rap Bir li ði, Af ri ka Bir li ði ya da Av ru pa Bir li ði nden ge le bi le ce ði ni i fa de et ti ði ni, 1999 yý lýn da NA TO nun Sýr bis tan a dü zen le di ði ha va sal dý rý sý nýn BM nin yet ki si ol ma dan ya pýl dý ðý na dik ka ti çek tik le ri ni be lirt ti. ABD ve NA TO ül ke le ri nin, Lib ya ya in sa nî yar dým ta þý ya cak ha va ya da de niz köp rü sü o luþ tur mak da gündemde. Lib ya hü kü me ti ne si lâh sev ký ya tý ný ön le ye cek de niz dev ri ye le ri gi bi bir di zi as ke rî se çe neðin de dü þün dü ðü i fa de e dil iyor. Was hing ton / a a T.C. ESKÝÞEHÝR 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2010/43 Te re ke. Mah ke me mi ze Taþ ba þý Ver gi Da i re si Mü dür lü ðü ta ra fýn dan a çý lan mu ris CE LAL ER KÝ NER'in te re ke tas fi ye si da va sý nýn ve - ri len a ra ka rarý u ya rýn ca; ta ri hin de ve fat e den Sa dýk ve Ze li ha'dan ol ma CE LAL ER KÝ NER'e a it a la cak ve borç mik ta rý nýn bil - di ril me si ve a la cak lý lar i le borç lu la rýn mah ke me mi ze 1 ay i çe ri - sin de mü ra ca at et me le ri hu su su i la nen teb lið o lu nur. B: 7929 Dr. M. A kif Ay dýn, de ði þik Ýs lâm ül ke le rin den ge len çok sa yý da i lim a da mý nýn 60 a ya kýn bil di ri su na ca ðý ný ha týr la ta rak, Kur ân da ve sün net te müs bet i lim le rin ö nü nü a çak çok sa yý da i þa ret var. Bun lar tek rar göz den ge çi ri le cek ve gü nü müz bi li mi ý þý ðýn da yo rum la na cak de di. Ta ný tým top lan tý sýn da ko nu þan Prof. Dr. Ab dul lah b. Ab dü la ziz el-mus lih de Ýs lâ mýn doð ru an la þýl ma sý nok ta sýn da ki ça lýþ - ma lar çok ö nem li. Ý SAM ýn Ýs lâm An sik lo pe di si bu nok ta da gü zel bir ör nek. Böy le düz gün ki tap lar o ku yan genç ler, doðru Ýs lâm an la yý þý na sa hip o lur þek lin de ko nuþ tu. Top lan tý son ra sýn da Prof. Dr. el-mus lih e, Doð ru Ýs lâm ben zet me si ni ha týr la týp, bü yük Ýs lâm â li mi Be di üz za man ýn da E ðer biz e fa li miz le doð ru Ýs lâ mý ve Ýs lâ mi ye te lâ yýk doð ru lu ðu e fa li miz le iz har et sek di ðer din le rin tabileri de Ýs lâ ma da hil o lur de di ði - Libya lideri Muammer Kaddafi, TRT Haber kanalýna verdiði röportajda, Libya'nýn Türkiye ile ortak bir tarihi paylaþtýðýný söyledi. FOTOÐRAF: AA T.C. ESKÝÞEHÝR 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2010/30 Te re ke. Mah ke me mi ze u nu sem re Ver gi Da i re si Mü dür lü ðü ta ra - fýn dan a çý lan mu ris Ha lit Ma car'ýn te re ke tas fi ye si da va sý nýn ve ri len a ra ka ra rý u ya rýn ca; ta ri hin de ve fat e den Ha lil ve Gül süm'den ol ma 1925 d.lu HA LÝT MA CAR'a a it a la cak ve borç mik ta rý nýn bil di - ril me si ve a la cak lý lar i le borç lu la rýn mah ke me mi ze 1 ay i çe ri - sin de mü ra ca at et me le ri hu su su i la nen teb lið o lu nur. B: 7926 ni ha týr lat týk ve yo ru mu nu sor duk. Prof. el- Mus lih, Ben Üs tad Sa id Nur sî yi ve e ser le ri ni ta ný yo rum, o ku dum ve çok is ti fa de et tim. O nun 1. Sa id ve 2. Sa id dö ne mi var dýr. Siz ler, ya ni o nun e ser le rin de is ti fa de e den ler de bir ba ký ma o nun 3. Sa id ha ya tý ný de vam et ti ri yor su nuz. Nur sî nin doð ru Ýs lâm tes bi ti çok gü zel ve çok or ji nal bir tes bit tir. Ben o tes bit ten de ha ber da rým. O nun e ser le rin den çok is ti fa de et tim de di. D O K T O R A Ü N V A N I G E R Ý A L I N A C A K SU DAN IN Har tum Ü ni ver si te si, 1996 yý lýn da, Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi ye ver di ði fah ri dok to ra un va ný ný ge ri al ma yý plan la dý ðý ný du yur du. El Ku düs ga ze te si nin in ter net si te sin de yer a lan ha ber de, ü ni ver si te yö ne ti mi nin, Lib ya da si vil hal ka kar þý þid det kul lan dý ðý i çin Mu am mer Kad da fi ye 1996 yý lýn da ve ril di ði fah ri dok to ra dip lo ma sý ný ge ri a la ca ðý be lir til di. Lib ya da ki a yak lan ma ve þid det o lay la rýy la il gi li o la rak u lus lar a ra sý top lu mun kri zi çöz me gi ri þim le ri ve tep ki ler sü rü yor. Ankara / a a Kad da fi: Ben gi der sem Ýs ra il zor du ru ma dü þer LÝB A li de ri Mu am mer Kad da fi, baþ þehir Trab lus ta ken di si ne ya kýn Zin tan a þi re ti ne men sup genç le re hi tap et tii da ha son ra TRT Ha ber te le viz yo nu na da rö por taj ver di. Kad da fi nin Trab lus ta ki Ri xos O te li nde TRT Ha ber e ver di ði rö por taj da, "E ðer El Ka i de Lib ya yý e le ge çi rir se bü yük bir fa ci a ya þa nýr. El Ka i de nin var lý ðý ný en gel li yo ruz. E ðer bu ra ya ha kim o lur lar sa Ýs ra il da hil bütün böl ge kar ma þa ya sü rük le nir. On la rý bi zim en gel le di ði miz gi bi kim se en gel le ye mez de di. Kad da fi, rö por ta jýn de va mýn da þun la rý söy le di: Hal kýn pro tes to e de ce ði bir hü kü met yok. Bütün o lan lar U sa me bin La din in iþ le ri. Tu nus ta ve Mý sýr da halk dev le te kar þý a yak lan dý. Ý tal ya da ve u na nis tan da da ay ný þe kil de a yak lan ma lar ol du. Lib ya da du rum fark lý. Dýþ Haberler Servisi HE PÝ MÝZ OS MAN LI IZ KAD DA FÝ, Tür ki ye i liþ kin bir so ru ya i se þöy le ce vap ver di: Biz dos tuz ar ka da þýz, ger çek ten mü kem mel i - liþ ki le ri miz var. An laþ ma la rý mýz var. Vi ze le ri kal dýr dýk, Türk þir ket le ri nin her za man ön ce li ði var. Ta biî ge len a çýk la ma lar la il gi li ben Tür ki ye yi ma zur gö rü yo rum. O lan lar dan et ki len di, duy du ðu ha ber ler den et ki len di. Ýþ çi le rin çe kil me si i yi bir tu tum de ðil di. Ta biî Tür ki ye o lay la rýn ger çek yü zü nü öð ren di ðin de, kar ga þa ol ma - dý ðý ný an la dý ðýn da, tu tu mu nu de ðiþ ti re cek tir. Türk ler kar de þi miz. Ta ri hi miz bir. üz ler ce yýl bir lik te ya þa mýþ hal kýz. He pi miz Os man lý yýz, ta ri hi miz bu bun dan kur - tu la ma yýz. Te men nim Türk le rin çe kil me me siy di. Lib - ya ya dön me le ri ha lin de her za man ka pý mýz a çýk. On - la rýn Lib ya da iþ le ri in þa at iþ le ri var. T.C. ESKÝÞEHÝR 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2010/40 Te re ke. Mah ke me mi ze Bat tal ga zi Ver gi Da i re si Mü dür lü ðü ta ra fýn - dan a çý lan mu ris MU RAT E Ý GÜN'e te re ke tas fi ye si da va sý nýn ve ri len a ra ka rarý u ya rýn ca; ta ri hin de ve fat e den Ah met ve Ha ti ce'den 1979 d.lu MU RAT E Ý GÜN'e a it a la cak ve borç mik ta rý nýn bil di ril me - si ve a la cak lý lar i le borç lu la rýn mah ke me mi ze 1 ay i çe ri sin de mü ra ca at et me le ri hu su su i la nen teb lið o lu nur. B: 7919 Tuð ge ne ral e bom ba lý su i kast n I RAK IN baþþehri Bað dat ta, yol ke na rý na yer leþ ti ri len bom bay la dü zen le nen bir sal dý rý da a dý a çýk lan ma yan I rak lý bir tuð ge ne ra lin öl dü ðü bil di ril di. Po lis a çýk la ma sýn da, Bað dat ýn do ðu ke si min de Þi i le rin ço ðun luk ta ol du ðu EL Ka nat ma hal le sin de dü zen le nen sal dý rý da, tuð ge ne ra lin üç a raç tan o lu þan kon vo yun da ki 3 as ke ri nin de ya ra lan dý ðý kay de dil di. Bað dat ta yak la þýk ya rým sa at son ra yi ne yol ke na rý na yer leþ ti ri len bom bay la dü zen le ne sal dý rý da 3 ü tra fik po li si, 2 si ka dýn 6 ki þi nin ya ra lan dý ðý a çýk lan dý. Baðdat / aa Pakistan'da þiddet dinmek bilmiyor n PA KÝS TAN IN ku zey ba tý sýn da ki Der ra A dem Hel böl ge sin de dev le te a it bir o ku la bom ba lý sal dý rý dü zen len di. Gü ven lik kay nak la rý, o ku lun kul la ný la maz ha le gel di ði ni bil dir di. Ö te yan dan Pa kis tan ýn ku zey ba tý sýn da ki Pe þa ver de bir ce na ze na ma zý sý ra sýn da dü zen le nen in ti har sal dý rý sýn da 20 ki þi nin öl dü 20 den faz la ki þi de ya ra lan dý. Pa kis tan te le viz yon la rý nýn ha be ri ne gö re, A me ri kan in san sýz ha va a ra cý nýn Pa kis tan ýn Gü ney Ve zi ris tan böl ge sin de dü zen le di ði sal dý rý da 11 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Ýslamabad / aa Fas mu ha le fe ti ey lem ha zýr lý ðý i çin de n A RAP dün ya sýn da ki de ði þim rüz gâr la rý Tu nus ta baþ la yýp Mý sýr da et ki si ni art tý ra rak Lib ya da kan lý ça týþ ma la ra dö nü þür ken, ay ný coð raf ya ü ze rin de ki Fas ta i se göz ler mu ha lif le rin 20 Mart ta ya pa ca ðý bü yük ey le me çev ril di. Di ðer ül ke ler de ol du ðu gi bi Fas ta da de ði þim is te yen ler, sos yal pay la þým si te le ri a ra cý lý ðýy la ses le ri ni yük sel ti yor. Ço ðun lu ðu genç ler den o lu þan ve ilk or ga ni ze gös te ri le ri yap týk la rý ta rih ten yo la çý ka rak ken di le ri ne 20 Þu bat Ha re ke ti a dý ný ve ren grup, Fa ce bo ok si te sin de 50 ki þi i le baþ la yan ü ye sa yý sý ný 30 bi nin ü ze ri ne çý kar dý. Gençler, ül ke de si ya sî re form lar ya pýl ma sý ný ve Kra lýn yet ki le ri nin ký sýt lan ma sý ný is tiyor. Rabat / aa Ýs ra il de ba rýþ pla ný çat la ðý n ÝS RAÝL Baþ ba kan ar dým cý sý Sil van Þa lom, Baþ ba kan Bin ya min Ne tan ya hu nun Fi lis tin li ler i le ye ni ba rýþ pla ný ný ABD de a çýk la ma gi ri þi mi ne i ti raz e de rek, Ni ye ön ce A me ri ka du ya cak de di. Ýs ra il or du rad yo su nun ha be ri ne gö re Li kud par ti li Þa lom, Ne tan ya hu nun ye ni ba rýþ pla ný ný ilk kez, ma yýs a yý so nun da ABD ye ya pa ca ðý zi ya ret sý ra sýn da Kon gre de a çýk la ya ca ðý ha ber le ri ne tep ki gös ter di. Bu a ra da Ha a retz ga ze te si nin dün kü baþ ya zý sýn da, Ne tan ya hu nun, ka pa lý ka pý lar ar dýn da tek dev let li çö zü mün Ýs ra il i çin fe la ket o la ca ðý ný söy le ye rek, bu nu ön le mek ve Fi lis tin li ler i le mü za ke re ler de ki çýk ma zý kýr mak i çin bir dip lo ma tik plan or ta ya ko ya ca ðý ný be lirt ti ði ha týr la týl dý. Tel Aviv / aa Muhalifler gözhapsinde n Ý RAN DA mu ha le fe tin ön de ge len i sim le rin den Mir Hü se yin Mu se vi nin e vin de ol du ðu bil di ril di. Mu se vi ye a it in ter net si te si Ka le me, Mu se vi ve e þi nin ev le rin de ol duk la rý nýn ke sin lik ka zan dý ðý ný du yur du. Tu tuk lan dý ðý id di a e di len mu ha le fe tin di ðer ön de ge len le rin den Meh di Ker ru bi nin in ter net si te si Sa ham news de Ker ru bi nin bir a i le ü ye si ne da ya na rak, mu ha lif li der ve e þin den ye ni ha ber a lý na ma dý ðý ný a çýk la dý. Ý ran A da let Ba kan lý ðýn dan bir yet ki li i se Mu se vi i le Ker ru bi nin tu tuk la na rak hap se a týl dýk la rý ný ya lan la mýþ ve i ki mu ha le fet li de ri nin ev le rin de ol du ðu nu, sa de ce i le ti þimlerine ký sýt la ma ge ti ril di ði ni be lirt miþ ti. Tahran / aa TEBRÝK Deðerli kardeþim usuf Seydanoðlu ile Fatma Hanýmefendinin Ebrar ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Aileyi tebrik eder, küçük yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. Bülent Oktaz, Velit Menek, Muzaffer Durak, aþar Kýlýnç Cuma Bahçeci, Arif Turðut Feyzullah Adýyaman, Þerif Akay, Ýhsan ýldýrým, Ahmet Demirdöðmez, Mustafa Kale MERSÝN

8 8 ah met dur ma il.com Türk gazeteciliði Bi zim ül ke miz de ga ze te ci lik ol gu su nun geç mi þi çok es ki de ðil dir. Ýlk o la rak Tan zi mat yýl la rýn da, Türk mo dern leþ me si nin ö nem li bir a ya ðý ný tem sil e den e de bi yat sa ha sýn da or ta ya çý kan ga ze te ler, o dö - nem de bir o kul o la rak gö rül müþ, i ler le me yo lun da ö - nem li bir fýr sat o la rak de ðer len di ril miþ tir. E de bi ya tý hal - ký e ðit mek i çin bir a raç o la rak gö ren Þi na si, Na mýk Ke - mal ve Zi ya Pa þa gi bi ö nem li i sim ler, ga ze te le re de ö - nem li gö rev ler yük le miþ ler dir. Ha ber gö re vi nin ya ný sý - ra, hal ký si ya sî ve gün cel o lay lar hak kýn da bil gi len dir - mek; a da let, hu kuk, e þit lik gi bi kav ram lar et ra fýn da ya pý - lan tar týþ ma lar la hal ka hür ri yet bi lin ci ni a þý la mak ga ze - te le rin gö rev le ri a ra sýn da dýr. O gü nün ga ze te le ri et ra fýn - da top la nan en te lek tü el si ma lar, o luþ tur duk la rý en te lek - tü el çev re i le bü tün ye ni lik le rin ön cü lü ðü nü ya par lar. Ga ze te top lum da ki prob lem le ri çö züm le me ye ri ol du ðu ka dar ye ni fi kir le ri ye þert me ye ri dir. Tan pý nar ýn i fa de le - riy le bü tün i þa ret ler on dan ge lir. Ka la ba lýk o nun et - ra fýn da ku ru lur. O ku ma yý o ya zar. Mek tep le rin u zak bir ge le cek i çin ha zýr la dý ðý o ca ðý o tu tuþ tu rur du. Bir e ði tim a ra cý o la rak gö rü len ga ze te, Cum hu ri yet dö ne min de top lu mu dö nüþ tür me a ra cý dýr. Tek he def o la rak gö rü len Ba tý me de ni ye ti nin bü tün e sas la rý, ye ni bir top lum in þa sý yo lun da ga ze te ler e liy le mil le tin bey ni - ne nak þe di lir. Top lum mü hen dis li ði nin fark lý bir çar ký o la rak ça lý þan o gü nün ga ze te le ri, Ba tý lý laþ ma ha re ke ti - nin te mel di na mi ði ni o luþ tu rur. Ýn ký lâp lar, ya pý lan ye ni - lik ler, ya pýl mak is te nen ler hep o ga ze te ler de dir. Hâ ki - mi yet-i Mil li ye de Türk in ký lâ bý nýn bü tün e sas la rýn dan öv güy le söz e di lir; ga ze te ler e liy le ye ni bir ne sil in þa sý hýz lan dý rý lý lýr. Me se lâ; Tür ki ye nin kök lü ga ze te le rin den bi ri o lan Cum hu ri yet te her na mus lu Türk ký zý nýn iþ ti - rak e de bi le ce ði kay dýy la gü zel lik ya rýþ ma la rý dü zen le nir yý lýn da dü zen le nen ilk gü zel lik ya rýþ ma sýn da bi rin - ci o lan Ke ri man Ha lis, ay ný yýl Bel çi ka da dü zen le nen dün ya gü zel lik ya rýþ ma sý nýn da bi rin ci si o lur. Ö zet le; mo dern de mok ra si ler de de mok ra tik top lu mun en ö nem li a yak la rýn dan bi ri o la rak ka bul e di len ga ze te ler, biz de fark lý di na mik le rin tem sil ci li ði ni yap mýþ týr. Son dö - nem ler de de ga ze te ci lik mes le ði ka ran lýk güç ler le a ný lýr ha le gel miþ tir. Türk de mok ra si si ni dar be li ha le ge ti ren cun ta cý an la yý þýn ga ze te ci ler den her za man des tek bu la - bil me si sor gu lan ma sý ge re ken nok ta lar a ra sýn da dýr. Ga ze - te ci li ðin fark lý çý kar i liþ ki le ri nin bir par ça sý ha li ne dö nüþ - me si ne de mok ra tik te a mül ler ne de e tik de ðer ler a çý sýn - dan ka bul e di le bi lir bir du rum de ðil dir. Med ya bir güç tür. Bu güç mil le tin men fa a ti doð rul - tu sun da kul la nýl dý ðýn da ö nem ka za na cak týr. Ne ya zýk ki, biz de 4. kuv vet o la rak a ný lan med ya nýn bu gü cü, de mok ra si yi tem sil et me sin den de ðil, de mok ra si yi ke - sin ti ye uð ra ta cak gü ce sa hip ol ma sýn dan kay nak lan - mak ta dýr. Son tu tuk la ma lar da gö rül dü ðü ü ze re; ga ze - te ler ve ga ze te ci ler as lî gö rev le ri ni bir ke na ra bý ra kýp hü kü met kur ma, ik ti da rý ye rin den et me ya da ik ti dar ol ma gi bi he ves le rin pe þi ne düþ müþ ler; pro vo ka tif dav - ra na rak de rin iþ le rin a da mý, o yun ca ðý ya da pa yan da sý ol mak tan çe kin me miþ ler dir. Prag ma tist ga ze te ci lik an - la yý þý, ni ha ye tin de sa kat bir ya pý yý da do ður muþ tur. Bu - gün Er ge ne kon so ruþ tur ma sý kap sa mýn da gö zal tý na a lý - nan ve tu tuk la nan ga ze te ci le ri, bu prag ma tist ga ze te ci - lik an la yý þýn dan ay rý dü þün mek de müm kün de ðil dir. Ga ze te ci ler, ga ze te ci li ðin an la mý ü ze rin de tek rar be tek rar dü þün me li dir ler. Her me se le de ol du ðu gi bi, bu hu sus ta da ö ze dö nüþ ha re ke ti ge rek li dir. Be di üz za - man ýn mat bu at ni zam na me si ni, vic dan la rýn da ki hiss-i di ya net ta yin et me li dir teklifi da ha i na ný lýr ve gü ve ni lir bir med ya i çin ge çer li li ði ni ko ru mak ta dýr. Sa da kat de yin ce, he men bu nun zýd dý o lan sa da kat siz lik de ha tý ra ge lir. Zi ra sa dâ kat ne ka dar gü zel ve ge rek li bir has let i se, sa dâ kat siz lik de o ka dar çir kin ve lü zum suz bir ha re ket - tir. Ýh ti yar lar Ri sâ le si nin On Bi rin ci Ri - ca sýn da ge çen þu cüm le, sa da kat siz li ðe çok çar pý cý bir ör nek tir: O sý ra lar da, en sa da kat li zan net ti ðim bir ar ka da - þým da, u mul ma dýk bir sa da kat siz lik ve ha tý ra gel mez bir ve fa sýz lýk gör düm. Ha yat-ý dün ye vi ye den bir ürk mek gel - di." Bu sa da kat siz lik ör ne ði yü zün den, Üs tâd a, Ha yat-ý dün ye vi ye den bir ürk mek gel me si de, bu sa da kat siz li ðin ek se ri yet le dün ya ya me yil den do la yý mey da na gel me sin den ol sa ge rek tir. Za ten Üs tâd, hiz met ten a lý ko yan me yil ler den sa kýn dý rýr ken, Kar deþ le - rim hak kýn da en zi ya de kork tu ðum, bun la rýn bu za yýf da ma rýn dan ehl-i il - hâ dýn is ti fa de et mek ih ti ma li dir. Bu hâl be ni çok dü þün dü rü yor de mi yor mu? *** Be di üz za man ýn ta le be le rin den, 4 Mart 1989 da bir Mi rac ge ce sin de Be - ka  le mi ne yük se len Meh met Fey zi Pa muk çu yu, ve fat yýl dö nü mü mü na - se be tiy le yi ne rah met le, yi ne hiz met le - riy le ve yi ne Nur lar la an dýk. O nu a nýp da, Haz ret-i Üs tâd ýn o na hi ta ben söy le di ði, Kas ta mo nu Lâ hi ka - sýn da bâ ki le þen þu sö zü nü ha tý ra ge tir - me mek müm kün mü? Ýþ te Üs tâd, iþ te o mu ha tap ve iþ te o söz: Fey zi kar de þim! Sen Is par ta vi la ye - tin de ki kah ra man la ra ben ze mek is ti - yor san, tam on lar gi bi ol ma lý sýn.(...) Bu ha ki ka te bi na en, bu þeh re bir ku tup, bir gavs-ý a zam gel se, se ni on gün de ve lâ - yet de re ce si ne çý ka ra ca ðým de se, sen Ri sâ le-i Nu ru bý ra kýp o nun ya ný na git - sen, Is par ta kah ra man la rý na ar ka daþ o - la maz sýn. *** Si ya set sa ha sý nýn çok a la met-i fa ri - ka lý, çok nev-i þah sý na mün ha sýr ve çok renk li bir si ma sý o lan Nec med - din Er ba kan Ho ca da ni ha yet Be ka  le mi ne u ður lan dý. Al lah ga ni ga ni rah met ey le sin. Bu me yan da ye ni den a çý lan def ter - ler, fark lý yo rum lar, göz yaþ la rý na ve du â la ra eþ lik et ti. Teþ bih te ha ta ol ma sýn, mer hu mun ha tý ra sý ný da in cit me sin a ma Ko yun can der din de, ka sap et der din de a ta - sö zü nün hâ lâ mer i yet te ol du ðu, bu ve - si ley le bir ke re da ha gö rül dü. Bir hay li ha tý rat ye ni den can lan dý, a lýn ma sý ge - re ken ni ce ders ler, Mü ced did in ders le - riy le yol a lan la rýn iz le ri ni pe kiþ tir di, söz le ri ni bir ke re da ha ul vi leþ tir di. Bu ve si ley le bir ha tý ra yý da, mü sa a de - niz le biz ha týr la ta lým. e ri gel dik çe ha - týr la nan bu ha tý ra nýn hü lâ sa sý þöy le dir: Mil lî Ni zam Par ti si ku rul ma a þa ma - sýn da i ken; ha ya tý ný der sa ne le ri mi ze ve ders le re vak fe den Zü beyr A ða bey; hiz - me tin ih lâs, sa dâ kat ve is ti ka met çiz gi - si ne ha lel ge le ce ði, ni fa ka ve ih ti lâ fa yol a çý la ca ðý en di þe si ne ka pý lýr. Bu hu sus ta ki is ti þa rî bir top lan tý da, Nec med din Bey in bir sö zü, ya ni Ben þey him den i zin al ma dan za ten bu i þe gi riþ mem sö zü Zü beyr A ða be ye ak ta - rý lýn ca, Zü beyr A ða bey diz le ri nin ü ze - ri ne doð ru lup, Ben bun dan Üs tâ dý ma sa dâ kat der si ni al dým. Þim di Üs tâ dý ma bin kat da ha faz la bað lan dým. Dik kat bu yu run, baþ ka bir mev zu da de ðil, si ya sî ve iç ti maî bir me se le nin is - ti þa re sin de, Üs tâd a sa da kat, hem de Zü beyr A ða be yin að zýn dan dek la re e - di li yor. Bu gün ler de, si ya sî a re na da ki fark lý yö ne liþ le ri nor mal bir se yir gi bi gö rüp, ne re dey se es ki hal mu hal ha ki ka tý ný as lî a la nýn dan bu sa ha ya çek me te ma - yü lün de o lan bir dos tu ma, mez kûr ha - tý ra yý ha týr lat tým. E vet, Ri sâ le-i Nur da ki her me se le gi - bi, si ya sî ve iç ti maî i zah la ra da son kul lan ma ta ri hi no tu dü þül me miþ tir. Eh ca ným, si ya se te bu za vi ye den ba - kan lar þim di an cak yüz de þu ka dar dýr di ye rek, il ginç bir yüz de o ra ný ver me si - ne kar þý lýk; ok ca ným, o lur mu, ya ný lý yor su - nuz de me mi zi bek ler ken, Ýþ te a sýl o yüz de yi þim di teb rik et - mek lâ zým. Zi ra bu bir sa dâ kat ör ne ði - dir de dik. Ha ki ka ten ehl-i ha mi yet ve ehl-i hiz - met o lan o kar de þi miz te bes süm et ti. *** Üs tâ dý mý zýn, mer hum Fey zî A ða be - ye hi ta býn da ki o ders ten yo la çý ka rak, me se le miz le þöy le bir bað ku ra bi lir mi - yiz a ca ba? a ni bi ri le ri ge lip de se ler ki, Bi ze ge - lin, si zi ký sa za man da me bus, ge nel mü dür ve hat ta ba kan bi le ya pa rýz. Siz o ra lar da kal dý ðý nýz müd det çe, bu say - dýk la rý mý zý rü ya la rý nýz da bi le gö re mez - si niz. Biz i se, On lar dan bir men fa at, bir ha yýr bek le mek de ðil, sa de ce va tan, mil let ve din na mý na on la ra yar dým cý ve dost ol mak" düs tu ru nu bý ra kýp, baþ - ka bir si ya sî ad res te ki ik bal ve ma kam dâ ve ti ne i ca bet e der sek, her hal de Is - par ta kah ra man la rý na ar ka daþ o la ma - yýz. Der sek, yan lýþ bir teþ bih ve tes bit te bu lun muþ olmayýz. mi ka il yap il.com GEÇMÝÞ OLSUN Gemlik'teki hizmetlerimizle ilgilenen muhterem aðabeyimiz Tevfik Boz'un baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan (cc) acil þifalar dileriz. Kemal aðar, Rýdvan Ercan, Erkan Türk, M. Ali alým, Ýlhan Özel, Salih Oral, Ali Dönmez ÝZMÝT TAZÝE Deðerli kardeþimiz Nuri Kutlu'nun kardeþi Adnan Kutlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. ÜSTADI ANMAA DÂVET "Acele ettim kýþta geldim. Sizler cennetâsâ bir baharda geleceksiniz. Þimdi ekilen Nur tohumlarý zemininizde çiçek açacaktýr." Bugün açan çiçekleri izlemeye dâvet ediyoruz sizleri... Program: Kur'ân-ý Kerim, Açýlýþ konuþmasý, Þiir Tiyatro gösterisi: Gençlik Elden Gitmeden TARÝH: 13 Mart 2011 Pazar SAAT: ER: Altunizâde Kültür Merkezi ÜSKÜDAR (Capitol'ün arkasý) ORGANÝZASON: eni Asya Vakfý Hanýmlar Gençlik Komisyonu Ýrtibat: (0216) /187 T. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 07/04/2011 saat 11:20-11:30 arasýnda E SEN LER/ÝS TAN BUL BA RIÞ O - TO PAR KI KE MER MAH. 944 SOK. NO: 28 A TI ÞA LA NI ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy - me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr - ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý - nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du - ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV, dam ga res mi, tel la li ye a lý cý ya a it o - la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu - ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 20'si ka da r te mi nat a lý nýr.) LÝ RA A DET MA LIN CÝN SÝ (Ö NEM LÝ NÝ TE LÝK VE Ö ZEL LÝK LE RÝ) a det 34 AC 396 PLA KA LI 2004 MO DEL, VOLK SWA GEN TO U A REG V6 3.2 TIPT, BEN ZÝN LÝ, MA VÝ RENK LÝ A RAÇ SAÐ ÖN TAM PON ÇÝ ZÝK VE MUHTELÝF ERLERÝNDE ÇÝZÝKLER MEVCUT. B: T. C. BAKIRKÖ 11. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) E SAS NO: 2010/459 Es. Da va cý lar ta ra fýn dan da va lý Nü fus Mü dür lü ðü a ley hi ne a çý lan i sim tas hi hi da va sý nýn Mah ke me miz ce ya pý lan yar gý la ma sý so nun da; Kýr þe hir i li, Mu cur il çe si, Bü yük so laklý mah/köy, cilt no: 2, ha ne no: 169, BSN: 34'de nü fu sa ka yýt lý Nev zat i le Ay þen ký zý 09/05/1992 Çan ka ya do ðum lu TC kim lik nu ma ra lý Can su Þa hin'in nü fus ta ka yýt lý o lan Can su is mi nin ÖV - GÜ CAN SU o la rak TAS HÝ HÝ NE, ka rar ve ril miþ tir. M.K. 26. mad de si ge re ðin ce i lan o lu nur. 01/03/2011 B: T. C. ANKARA 10. ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN 2011/198 T. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 01/04/2011 saat 09:40-09:50 arasýnda ÞÝÞ LÝ/ÝS TAN BUL KAH RA MAN O TO PAR KI CEN DE RE CAD. HA MÝ DÝ E MAH. NO: 99 ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy - me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 06/04/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra - sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti - nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si - nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV, dam ga res mi, tel la li ye a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril - di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is - te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 20'si ka dar te mi nat a lý nýr.) LÝ RA A DET MA LIN CÝN SÝ (Ö NEM LÝ NÝ TE LÝK VE Ö ZEL LÝK LE RÝ) a det 34 R 1130 PLA KA LI, 2010 MO DEL, PE U GE OT 308 COM- FORT 1.6 HDI 110 HP 5K. A RA CIN ÖN CA MI ÇAT LAK VE MUH TE LÝF ÇÝ ZÝK LER MEV CUT. A NAH TAR VE RUH SAT OK. B: T. C. ÞÝÞLÝ 7. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Sa dâ ka tin si ya sî bo yu tu Gi riþ Ana ya sa de nil di ði za man ço ðu de fa ha tý ra mec lis ler, se çim sis tem le ri, te mel hak lar ve hür ri yet ler, dev le tin mer kez ku ru luþ - la rý, vs. ge lir. a ni ilk an da, da ha çok si ya sî ta ra - fý o lan ve top lum ha ya tý mý zýn mad dî ta ra fýy la il gi li hü küm ler ha týr la nýr. Hâl bu ki a þa ðý da da gö re ce ði miz gi bi, a na ya sa mýz da, ma ne vî ha yat - la il gi li de bir hay li hü küm bu lun mak ta dýr. Bu ra da bun la rýn bir kýs mý na te mas et mek is - ti yo ruz. Da ha doð ru su a na ya sa mýz da ki, ma ne - vî ha yat la il gi li çok sa yý da hü küm den ge nel hat - la rýy la, a na is ti ka met ler tes bit e de ce ðiz. E ðer kýs met o lur sa bir baþ ka ya zý da, bil has sa din ve vic dan hür ri ye ti ni e le a la rak a na ya sa nýn bu ko nu ya na sýl bak tý ðý ný gös ter me ye ça lý - þa ca ðýz. Böy le ce an la þý la cak týr ki, a na ya sa sa de ce mad dî ha ya tý de ðil, ma ne vî ha ya tý da ko ru mak i çin hü küm ler koy muþ ve dev le te va zi fe ler yük le miþ tir. 1- Her Türk va tan da þý mad dî ve ma ne vî sa a - de ti ni te min et me hak ký na sa hip tir: Bu du rum, a na ya sa nýn met ni ne da hil o lan baþ lan gýç kýs mý nýn 4. fýk ra sýn da dik ka ti mi zi çek mek te dir. Ger çek ten bu fýk ra da, dev le tin, Türk mil le ti nin ve o nu o luþ tu ran fert le rin mad - dî ve ma ne vî sa a de ti i çin ve çað daþ uy gar lýk se vi - ye si ne u laþ mak i çin a zim le ça lý þa ca ðý be lir til miþ - tir. A na ya sa nýn ge nel fel se fe si ni be lir ten baþ lan - gýç kýs mýn da ki bu i fa de ler dik kat çe ki ci dir. i ne baþ lan gýç kýs mý nýn 8. fýk ra sýn da, her Türk va tan da þý nýn mad dî ve ma ne vî var lý ðý ný ge liþ tir mek hak ve yet ki si ne do ðuþ tan sa hip ol du ðu be lir til miþ tir ki ö nem li bir a þa ma dýr. Bir a dým da ha i le ri a ta cak o lur sak, a na ya sa - mýz, dev le te, mad dî ve ma ne vî var lý ðý mý zý ge liþ - tir mek i çin ge rek li þart la rý ha zýr la mak va zi fe si ni yük le miþ tir. Ger çek ten A. 5. Mad de ye gö re, Ki þi nin te mel hak ve hür ri yet le ri ni, sos yal hu kuk dev le ti ve a da let il ke le riy le bað daþ ma - ya cak su ret te sý nýr la yan, si ya sal, e ko no mik ve sos yal en gel le ri kal dýr ma ya, in sa nýn mad dî ve ma ne vî var lý ðý nýn ge liþ me si i çin ge rek li þart la rý ha zýr la ma ya ça lýþ mak dev le tin va zi - fe si o la rak gös te ril mek te dir. Bu mad de, va - tan daþ la ra, dev let ku ru luþ la rýn dan, ken di mad - dî var lýk la rý nýn ge liþ me si ne en gel o la cak bir ta - kým ka yýt la rý, sý nýr la rý ve en gel le me le ri kal dýr - ma yý ta lep hak ký ný ver mek te dir. Ak la ge len bir di ðer mad de de, ki þi nin do ku - nul maz lý ðý ný dü zen le yen 17. mad de dir. Bu mad de ye gö re her kes ya þa ma, mad dî ve ma ne - vî var lý ðý ný ko ru ma ve ge liþ tir me hak ký na sa - hip tir. Mad dî var lý ðý ný ge liþ tir me hak ký ný, sol ke sim da ha çok i dam ce za la rý na kar þý ol mak la i zah et mek tey se de bu nun la sý nýr - la na maz. Mad dî var lýk da týp ký ma ne vî var - lýk gi bi, bir çok ba kým lar dan i zah e di le bi le - cek, ge niþ kap sam lý bir kav ram dýr. 2- Dev let, ö zel o la rak ko run ma sý ge re ken kim se le ri ko ru mak i çin ted bir ler al mak la yü - küm lü dür: Dev le tin ko ru mak la yü küm lü ol du ðu kim se - le rin ba þýn da ka dýn lar ve ço cuk lar gel mek te dir. Ça lý þan ka dýn ve ço cuk la rýn ö zel o la rak ko ru - na ca ðý a na ya sa da be lir til miþ tir. Bu hü küm bun dan ön ce ki a na ya sa lar da bu lun du ðu gi bi, bu gün kü a na ya sa mýz da da 49 ve 50. mad de ler - de dü zen len miþ tir. Me se lâ 50. mad de de þöy le den miþ tir: Kü çük ler ve ka dýn lar i le be de nî ve ru hî ye ter siz li ði o lan lar, ça lýþ ma þart la rý ba ký - mýn dan ö zel o la rak ko ru nur lar. 3- Genç li ðin kö tü a lýþ kan lýk lar dan ko run - ma sý: Gö rül dü ðü gi bi mad dî ve ma ne vî var lý ðý - mý zý ko ru ma ko nu sun da bir a dým da ha i le ri at mak ta yýz. Bu ra da genç li ðin ko run ma sý i le il gi li bir hay li en te re san ve teb ri ke þâ yan bir fýk ra dan bah set mek is ti yo ruz. 58. mad de nin son fýk ra sý þöy le de mek te dir: Dev let, genç le ri al kol düþ kün lü ðün den, u - yuþ tu ru cu mad de ler den, suç lu luk, ku mar vb. a lýþ kan lýk lar dan ve ce ha let ten ko ru mak i çin ge - rek li ted bir le ri a lýr. Gö rül dü ðü gi bi bu ra da, dev le ti mi zin ve bü - tün dün ya da ki dev let le rin ge le ce ði o lan genç li - ðin ko run ma sý ö zel o la rak ge nel bir hü küm ha - lin de be lir til miþ, baþ ta al kol ol mak ü ze re, u yuþ - tu ru cu, ku mar, vb. kö tü a lýþ kan lýk lar, teh li ke o - dak la rý o la rak sý ra lan mýþ týr. Be lir te lim ki dev let, bu ko nu da ge rek li ted bir le ri al mýþ týr de ne mez. Çün kü el de bu lu nan az sa yý da ki is ta tis tik le re gö re, genç le ri miz a ra sýn da al kol ve u yuþ tu ru cu a lýþ kan lý ðý baþ la mýþ týr. Dev let al kol, u yuþ tu ru - cu, zi na, fu huþ gi bi kö tü a lýþ kan lýk la rý ön le mek i çin ted bir ler al ma lý dýr. Çün kü a na ya sa nýn 58. Mad de si dev le tin her ka de me sin de ki gö rev li le - re bu mü kel le fi ye ti yük le miþ tir. 59. mad de de be lir ti len spo run ge liþ ti ril - me si i se sa de ce genç le re de ðil, her va tan - da þa ta nýn mýþ o lan bir im kân dýr. Ni te kim 59. mad de ye gö re, Dev let, her yaþ ta ki Türk va tan daþ la rý nýn be - den ve ruh sað lý ðý ný ge liþ ti re cek ted bir le ri a la - rak, spo run kit le le re ya yýl ma sý ný teþ vik e der. Dev let spor im kân la rý ný her yaþ ta ki va tan - daþ la ra sað la mak la gö rev li dir, a ma spor dan mak sat sa de ce fut bol de ðil dir. Çün kü fut bo - lun be de nî ve mad dî var lý ðý mý zý bü yük çap ta ge liþ ti ren bir ö zel li ði yok tur. Bu nun ye ri ne yüz me, yü rü me gi bi spor la rýn ge liþ ti ril me si dü þü nü le bi lir. Son o la rak be lir te lim ki, ki þi nin ma ne vî var lý ðý hak kýn da ki a na ya sa hü küm le ri bun - lar dan i ba ret de ðil dir. A na ya sa mý zýn bir çok mad de sin de ki þi le rin ma ne vî var lý ðý ný ko ru - ya cak hü küm ler var dýr. Me se lâ 19. mad de de ki þi do ku nul maz lý ðý nýn ge nel hat la rý be lir til - miþ, 20. mad de de ki þi le rin ö zel ha ya tý nýn giz li li ði ko run muþ, 63 ve 65. mad de ler a ra - sýn da ta rih, kül tür ve ta bi at var lýk la rý nýn ko - run ma sý, sa na týn ve sa nat çý nýn ko run ma sý i le dev le tin di ðer sa ha lar da ki gö rev le ri sa yý la rak ma ne vî var lý ðý mý zýn ko run ma sý ný sað la ya cak hü küm ler yer al mýþ týr. Bir baþ ka ya zý mýz da ma ne vî var lý ðý mý zý ko ru mak la yü küm lü o lan dev le tin ve a na - ya sa hü küm le ri nin a çýk la ma sý ný da ha ya - kýn bir pers pek tif ten ya pa rak din ve vic - dan hür ri ye ti ni a nahat la rýy la e le a lmaya çalýþacaðýz. Bu ko nu da bir ki ta bý mýz da çýk mýþ týr 1 Kaynak: 1- Bkz. Prof. Dr. Ser vet AR MA ÐAN: A na ya sa Hu ku kun da Te mel Hak lar ve Hür ri yet ler (Din ve Vic dan Hür ri ye ti.te o ri ve Pra tik), Har ran Ü ni ver si - te si ya yýn la rý, Anayasa, devlet ve manevî hayatýmýz PROF. DR. SERVET ARMAÐAN (A na ya sa Hu ku ku Pro fe sö rü) GÖRÜÞ

9 MAKALE GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Ý sim siz o ku yu cu muz: Çok dert le rim var. Ba zen al týn da e zi le cek gi bi o lu yo rum. Ba na bir te sel lî var mý? Bu sý kýn tý la rý - mýn be nim i çin ha yýr ci he ti var mý? Dün ya nýn hiç bir der di bi zi yýl dýr ma ma lý. Çün kü biz mü mi niz; Al lah a i na ný yo ruz, gü - ve ni yo ruz, i ti mad e di yo ruz. Î mâ ný mýz bi ze öy le bir ü mit ve ri câ ka pý sý a çý yor ki, as lýn da yüz bin dün ya der di de gel se yi ne ha fif ka lýr, yi ne çe ki lir cins ten o lur. Fa kat biz þüp he siz, dert ten ve be lâ dan Al lah a sý ðý ný yo ruz, sý ðýn - ma lý yýz. Çün kü Al lah a sý ðýn mak bir i bâ det tir. Ce nâb-ý Hak bü tün can lý la rýn, bü tün hay - va nâ týn, bü tün mah lû ka týn, bü tün kul la rý nýn ye gâ ne u mu du dur. Her kes, her der din de, her ke de rin de, her ýz tý ra býn da yal nýz Ce nâbý Al lah a sý ðý nýr, yal nýz Ce nâb-ý Al lah tan ü - mit e der. U mut la rýn tü ken di ði her nok ta da, Al lah ýn rah met ve u mut ka pý sý hep a çýk týr. E mîn ol ma lý yýz ki, Al lah Ken di si ne il ti câ e - den le re þef kat le ve mer ha met le yar dým e der. Mü min, bütün ka pý lar yü zü ne ka pan sa da, yal nýz Al lah tan um ma ya de vam e der, Al - lah tan u mu du nu hiç bir za man kes mez. Þu â yet ler de ki ü mit bi ze yet mez mi? * De ki: Rab bi ne ka vuþ ma yý u man kim se, sa lih a mel iþ le sin. Rab bi ne kul luk ta hiç þirk koþ ma sýn. 1 Ka ra rý ný ver di ðin za man da ar týk Al lah a da ya nýp gü ven. Çün kü Al lah, ken di si ne da ya nýp gü ve nen le ri se ver. Al lah si ze yar dým e der se, ar týk si ze üs tün ge le cek hiç kim se yok tur. E ðer si zi bý ra ký ve rir se, on - dan son ra si ze kim yar dým e der? O hal de Mü min ler an cak Al lah a te vek kül et sin ler. 2 Ac zi ye ti ni bi len bir ku lun Al lah a te vek kül e de ce ðin den eþ siz bir te sel lî bu la ca ðý ný be - yan e den Be dî üz za man, Fâ ti hâ Sû re sin de ki Nes ta în 3 ke li me si nin te vek kül mâ nâ sý ný i - çer di ði ni, bu mu kad des ke li me nin dert li kul - la ra te sel lî ver di ði ni ve Al lah ýn re câ ve ü mit ka pý sý ný her an a çýk tut tu ðu nu kay de der. 4 Be di üz za man Sa îd Nur sî ye gö re, ce lâ lî ve ce mâ lî i sim ler vic da na te cel lî e din ce ü mit ve kor ku hâ sýl o lur. 5 Al lah ýn em ri ne mu ha tap o lan in san lar, kor ku ve ü mit or ta sýn da bu - lun ma lý dýr lar. Tak vâ yý u ma rak Rab bi ne i bâ - det et me si ge re ken in san, i bâ de ti ni hiç bir þe - kil de ye ter li say ma ma lý, i bâ de ti ne i ti mat et - me me li, dâ i mâ i bâ de ti nin art ma sý na ça lýþ ma - lý dýr. 6 Ü mi din kay na ðý hiç þüp he siz î man dýr. Î man, dün ya ve â hi re ti, ni met ler le süs len miþ i ki sof ra o la rak in sa nýn ö nü ne sü rer. Î mân ni - me ti ni bi ze ih san e den Rab bi miz, ü mit ba ký - mýn dan bi ze el bet te kâ fi dir, ye ter li dir. 7 Re câ nýn ve u mu dun ce mâ lî bir te cel lî ol du ðu nu 8 kay de den Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, Ce nâb-ý Hakk ýn, te sel lî is te - yen kul la rý nýn dâ i ma re fî ki, en ya kýn ar ka - da þý ve en sâ dýk dos tu ol du ðu nu, re câ ve u mut ma ka mý mâ hi ye tin de, þef ka ti ni kul - la rýn dan as lâ e sir ge me di ði ni 9 be yan e der. Üs tad Haz ret le ri ne gö re, mü min i çin hiç bir za man u mut suz luk ve ye is söz ko nu - su de ðil dir. 10 Ö lüm bi le mü mi ni ye se ve ü - mit siz li ðe a ta maz ken, mü mi nin baþ ka han - gi se bep le ü mit siz li ðe düþ me si bek le ne bi lir ki? Zi ra ö lüm yok luk ve u mut suz luk ka pý sý de ðil dir. 11 Mü min i çin ö lüm, me kân de ðiþ - tir mek ten i bâ ret tir. Ka bir i se, ka ran lýk lý bir ku yu að zý de ðil, nû râ ni yet li â lem le rin ka pý sý - dýr. Dün yâ da bü tün ih ti þâ mýy la, â hi re te nis - be ten bir zin dan hük mün de dir. Dün ya zin - da nýn dan Cen net bah çe le ri ne çýk mak, dün - ya ha ya tý nýn ra hat sýz e di ci dað da ða la rýn dan ra hat â le mi ne ve ruh la rýn uç tu ðu mey da na geç mek ve mah lu kâ týn sý kýn tý lý gü rül tü sün - den sýy rý lýp Rah mân ýn hu zu ru na git mek bin can i le ar zû e di lir bir se ya hat tir ve eþ siz bir sa a det tir. 12 Ce nâb-ý Hak ö lüm es na sýn da bu can ve ten mül kü nü biz den, bi zim i çin mu ha fa za et mek ü ze re a la cak, fa kat son ra tek rar ge ri i â de e de cek ve fi yat o la rak da in þâ al lah Cen ne ti ih san e de cek tir. 13 O hal de Al lah a da yan ma lý yýz, Al lah a sý - ðýn ma lý yýz, Al lah a du â et me li yiz. Dün ya - nýn han gi sý kýn tý sý o lur sa ol sun; bil me li yiz ki, bir ka pý yý ka pa yan Rab bi miz, bi ze sa yý - sýz ka pý aç ma ya kâ dir dir. Ve yi ne bil me li yiz ki, sab ret ti ði miz ve Al lah tan ü mi di mi zi ek sik et me di ði miz tak dir de, her sý kýn tý nýn per de ar ka sý mut lak ha yýr dýr, mut lak se - vap týr, Al lah ýn rý zâ sý dýr ve her sý kýn tý as lýn - da bi rer â hi ret a zý ðý teþ kil et mek te dir. DU  Ey Dâ fi ü Ke rîm! Zor luk la rý mý zý ko lay lýk - la ra, dar lýk la rý mý zý ge niþ lik le re, kor ku la rý - mý zý u mut la ra, dert le ri mi zi de vâ la ra, mu sî - bet le ri mi zi rah met le re, has ta lýk la rý mý zý â fi - yet le re, sey yi â tý mý zý ha se na ta teb dil ey le! Ac zi mi zi kud re ti ne, za a fý mý zý kuv ve ti ne, fak rý mý zý gý na na þe fa at çi kýl! Bi zi em ret ti ðin gi bi dos doð ru is ti ka met ten a yýr ma!  min! Dip not lar: 1- Kehf Sû re si: Âl-i Ým rân Sû re si: 159, Fâ ti ha Sû re si: Ý þâ râ - tü l-ý câz, s A.g.e., s A.g.e., s Þu â lar, s Ý þâ râ tü l-ý câz, s A.g.e., s Söz ler, s Mek tû bât, s Söz ler, s A.g.e., s. 31. n ka ra nýn Ol tan ýn da bir çok gö - nül mest ol du. Nur a mef tun ha - mur la rý bir kez da ha yoð rul du. Ü ni ver si te li sek sen al tý Nur Ta le be si, A yaþ / Ol tan da ki e ni As ya Sos yal Te sis le rin de bu luþ tu. 25 Þu bat 2011 Cu ma ak þa mý in ti kal e di len sos - yal te sis ler de, 27 Þu bat ak þa mý na ka dar do lu do lu i ki gün lük en fes bir haf ta so - nu bu luþ ma sý ger çek leþ ti ril di. O ku du lar, din le di ler, öð ren di ler; ye - di ler iç ti ler, eð len di ler. Ca na sa fa i ki gün Ge le ce ðin Sa id le ri zevk le, þevk le, gay ret le is tik ba le ko þu yor. Zevk le, þevk le di yo rum; çün kü ba - þar ma nýn çi men to su, sev mek tir. Ýn san yap tý ðý i þi, ça lýþ tý ðý der si, ic râ et ti ði sa - na tý se ver se, o ki þi ye ba þa rý yý ih san e - der Rab bi miz. Üs ta dý mýz: Ha yat, fa a li yet ve ha re ket - tir. Þevk i se ma tiy ye si dir de mi yor mu? a ni þevk var sa, o þey den zevk de a lý nýr. Zevk a lý ný yor sa, an la þý lý yor ki, yap tý ðý mýz o i þe, gör dü ðü müz hiz me te, ça lýþ tý ðý mýz ders le re sev gi ka týl mýþ de mek tir. Ý de a lin ö nün de en gel ler tu tu na maz! Genç le ri mi zin, bir haf ta nýn yo ðun ve yo ru cu ders or ta mýn dan sýy rý lýp hem i - ki gün lük bir mo ral fa sý la sý, hem de a - ða bey ler le hem hâl ol ma la rý ne gü zel. Bir de fa, Nu ret tin Tok de mir Be yin, ta - ri he da ir bi ri ki miy le mezc et ti ði ders le ri ni din le mek, doð ru su, ka çý rý la cak þey de ðil. A li Va pur lu za ten ma lûm, a ða bey le rin a - bi si; ta le be nin hâ mî si. Di ðer a ða bey le rin de o ra da ki kat ký sý ný sa yar sak, Ol tan da ki haf ta so nu, i ki gün lük bir þö len Ýn þâ al lah, böy le gü zel prog ram lar za - man za man o la cak; dâ vâ sý na sev da lý - nýn gön lü ne Nur do la cak. Me dâr-ý if ti har la rý mýz, genç le ri miz, can la rý mýz; ba ký nýz, A rif Ni hat As ya siz genç le re ne di yor: Sen de ge çe bi lir sin yâr dan, a na dan, ser den, Se nin de des ta ný ný o ku ya lým e zel den, Ha be rin yok gi bi dir ta þý dý ðýn de ðer den. El de sen sin dil de sen, gö nül de sin, baþ ta sýn; Fa ti hin Ýs tan bul u fet het ti ði yaþ ta sýn. Hü lâ sa; böy le si ne gü zel gün ler, pek ta ri fe sýð mý yor. Bu a ra da, Sa id ler den bir Sa id in siz - le re bir no tu var: Bir kar de þi miz de di ki, Bu gün, sa bah na ma zýn dan son ra þu mýs ra lar mül hem ol du, kar deþ le ri mi ze bil di re lim: Di nim Ýs lâm, ki ta bým Kur ân, i ma - ným Hak týr. Bu nun uð run da can ver mek, e be dî ya þa mak týr. Ým za: Siz le ri çok se ven, An ka ra nýn Ü ni ver si te li Nur Ta le be le ri. E vet, biz ler de siz le ri çok se vi yo ruz. Ce nâb-ý Hak yâr ve yar dým cý nýz ol - sun. Rab bim, bü tün kar deþ le ri mi zi ha - yýr lý e mel le rin de, ha yýr lý hiz met le rin de mu vaf fak ey le sin; her tür lü kö tü lük ten ve kem göz ler den de mu ha fa za; Þe fî i - mi ze ve Üs ta dý mý za da yol daþ ey le sin. Kâ i na týn Sa hi bi, bi zi bu dün ya ya im ti han i çin gön der di. Ým ti ha nýn o la bil me si i - çin de, hür i ra de ver di. Do la yý sýy la hür - ri yet, i ma nýn ö zel li ði dir. A sýl mü min hak - kýy la hür dür. Sâ ni-i  lem e abd ve hiz met kâr o lan, hal ka te zel lü le te nez zül et me mek ge - rek tir. De mek, ne ka dar i ma na kuv vet ve ril se, hür ri yet de o ka dar kuv vet bu lur 1 i fa de le ri de bu nun bir de li li ve a çýk la ma sý dýr. Ke zâ, Rab bi mi zin Mü rid (i ra de e den, di le - di ði gi bi ya ra tan), Fa il-i Muh tar (is te di ði gi bi ha re ket e den) ve Mu kad dir (tak dir e den) i - sim le ri de, in san da da te cel lî et ti ði i çin hür i - ra de yi ge rek ti rir ler. Bu nun la be ra ber, Ri sâ lei Nur un mes lek ve meþ re bi nin pren sip le rin - den bi ri de, hür ri yet çi le re/de mok rat la ra mâ - nen ve mad de ten yar dým cý, 2 müt te fik, 3 ve bir da ya nak nok ta sý ol mak týr. 4 Bu za vi ye den bak tý ðý mýz da Be di üz za man, si - ya sî par ti le re þa hýs o dak lý de ðil, fi kir o dak lý yak la þýr. O na gö re yan lýþ bir fik re hiz met e den si ya sî ya pý lan ma i çe ri sin de ki i yi in san bil me - ye rek kö tü lük le re ve þer le re se bep o la bi le ce ði gi bi, doð ru fik re hiz met e den bir si ya sî ya pý lan - ma i çe ri sin de bu lu nan ku sur lu bir a dam da so nuç ta i yi hiz met le re ve ha yýr la ra se bep o la bi - li yor. Bu dü þün ce si ni Çok i yi ler var, i yi lik zan - ný i le fe na lýk e di yor lar 5 þek lin de a çýk lar. E mir dað Lâ hi ka sý nda yer a lan, De mok rat - lar la il gi li þu mek tup da ma ni dar dýr: Biz Nur þa kirt le ri, Üs ta dý mý zýn hiz me tin - de ve mes le ðin de bu lun du ðu muz dan, si ya - set ler le a lâ ka mýz yok tur. Fa kat De mok rat lar Nur la rýn neþ ri ne mü sa a de kâr ol ma la rý ve es - ki den be ri Nu run men i ne da ir zu lüm le ri yap ma dýk la rýn dan, De mok ra týn ha tý rý i çin se çim ler le a lâ ka dar ol duk. Ev vel ki de fa gi bi bu de fa da Nur cu la rýn e pey fay da sý, De mok - rat le hi ne ol du. Üs ta dý mý za ve Nur la ra en zi - ya de fay da sý do ku nan es ki ad li ye ve ki li Hü - se yin Av ni ve Se nir kent Meb u su Tah sin To la her kes ten zi ya de ka zan ma la rý lâ zým ken ka zan ma ma la rý bi zi çok mü te es sir et ti di ye Üs ta dý mý za söy le dik. Bi ze de di ki: Mü te es sir ol ma yý nýz. Ben de si zin le be ra - ber o la rak on la rý teb rik et me li yiz. (...) Tah sin To la nýn e hem mi yet li ça lýþ ma sýy la Söz ler mec mu a sý res men An ka ra da tab e dil me siy le hem â sâ yi þe, hem De mok ra ta, hem bu va tan ve mil le te yüz se ne meb us luk et mek ka dar fay da sý ol du. Þim di bu ka dar mâ ne vî, ha ki kî, hu su san bâ kî ve uh re vî kâr on la ra ye ter. Bir i ki se ne me mu ri yet ve meb us lu ða ça lýþ mak la o bâ ki el mas gi bi hiz met le ri ni, ký rý la cak fâ ni þi - þe ye â let yap ma mak ge rek tir. O nun i çin ben on la rý teb rik e di yo rum. Siz de on la rý teb rik e - di niz, du â e di niz. Hat tâ ben Tah sin To la nýn tek rar meb us ol ma sý ný is te dim, tâ Nur la ra hiz met et sin; fa kat o nun ev vel ki hiz me ti kâ fi ge li yor. Ka pý yý aç mýþ, da ha ih ti yaç kal ma dý. (Nur Ta le be le rin den Meh met Ka ya, Hüs rev, Tâ hi rî, Sun gur, Zü be yir, Cey lân, Bay ram) 6 Dip not lar: 1- Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, Ma kâ lât, 13. Ma ka le, Red dü l-ev hâm, s Be ya nat ve Ten vir ler, s. 201.; 3- A ge, s. 202.; 4- E mir dað Lâ hi ka sý, s Mü nâ za rât, s E mir - dað Lâ hi ka sý, Mek tub No: 356, s fer sa dog ni as ya.com.tr Ý man, hür ri yet ve de mok rat lýk Bir sýkýntý bin hayýr kapýsý açar! arýnlarýn Said leri A Nur Ta le be le ri, bu lun duk la rý top lum i çin de hiç mü bâ la ða sýz en çok ki tap o ku yan ke si mi teþ kil e di yor. Bu re a li te, 1920'li 30'lu yýl lar dan be ri hiç de ðiþ me den sü re gel di. Biz de bu ger çe ðin son o tuz beþ yý lý na biz zat þa hit ol mu þuz dur: Ri sâ le le ri her gün ve ba zý gün ler üç yüz say fa ka dar o - ku yan sa yý la ma ya cak ka dar çok "Nur mek teb i ir fâ ný"na men sup müs tes nâ ta le be var. Bun lar, ha ki ka ten "O ku!" di yen Ý lâ hî em re ik ti da en aþk i le þevk i le o ku yor lar. Býk mak, u san mak ne dir bil me den, mü - te mâ di yen o ku yor lar. Tam bir þu ur ve id rak i le, a de ta i ba det aþ ký ve he ye ca nýy la ha yat la rý nýn so nu na ka dar o ku ma ya de vam e di yor lar. O ku duk la rý e se ri, o ri ji nal fih rist kýs mý - na va rýn ca ya ka dar o ku yup bi ti ri yor lar. Ar dýn dan i kin ci e se re baþ lý yor lar ve böy - le lik le 6000 say fa yý aþ kýn Nur Kül li ya tý ný hat me din ce ye ka dar o ku ma yý a ra lýk sýz þe kil de sür dü rü yor lar. Bu gü ne ka dar Kül li ya tý en az el li kez dev re den bir çok Nur kah ra ma ný gör müþ, ta ný mý þým dýr. Bu ne mu a zzam bir ha ki kat tir pa rýl da - yýp du ru yor ve bu ne muh te þem bir ker - vân dýr men zil i mak su da doð ru ka rar lý, a zim li þe kil de yü rü yüp gi di yor. Cid den al ký þa, öv gü ye de ðer bir va ký a - dýr bu: Ten bel li ðin had saf ha da ol du ðu, ki tap o ku ma o ra ný nýn ü zün tü ve ýz tý rap ver di ði bir ül ke de, böy le si ne bir aþk ve iþ - ti yak la ki tap o ku ma ya yö nel miþ in san lar al kýþ lan maz da, ne ya pý lýr... Ha ným la rýn o ku ma az mi Nur Ri sâ le le ri ni o ku yan mu az zam kit le i çin de, ha ným la rýn ay rý bir ye ri var. Ha ným lar, bir çok yer de ken di a ra la rýn - da top la nýr ve i ki tür lü o ku ma plâ ný ya - par lar: Bi rin ci si or tak ders, müþ te rek o - ku yup din le me tar zýn da. Ý kin ci si i se, fer - dî (ö zel) o ku ma ve ki tap bi tir me, Kül li - ya tý dev ret me tar zýn da... Bu cüm le den o la rak, baþ ka mer kez ler - de ol du ðu gi bi, Geb ze'de ki ha ným o ku - yu cu la rý mý zý da, "Ri sâ le o ku ma la rý"ný bi - raz da ha pro fes yo nel ce yap ma gay re ti i - çin de gör mek te yiz. E mek li öð ret men Gül den Ab la mý zýn bil dir di ði ne gö re, Nur Ta le be si ha ným - lar, bir bi riy le âdeta ya rý þýr ca sý na Nur Ri - sâ le le ri ni o ku yor lar. Pek çok kim se nin iþ ti rak et ti ði bu Kül li - ya tý dev ret me prog ra mýn da, her kes ay ný an da ay ný ki ta bý o ku ma ya baþ lý yor. Son ra, bir e se ri bi ti rip di ðe ri ne ge çi yor lar. Böy - le lik le, bel li bir za man sü re ci i çin de bü - tün Kül li yat o kun muþ o lu yor. Bir ön ce ki prog ram, geç ti ði miz O cak a yýn da bit miþ; ye ni o ku ma prog ra mý na i - se, Ni san a yý nýn ilk gü nü baþ la mak is ti - yor lar. Ar zu e den her ke sin ka tý la bi le ce ði ve ken din ce tat bik e de bi le ce ði bu plân lý o ku - ma prog ra mý na da ir bir de çi zel ge ha zýr la - mýþ lar. Bu çi zel geyi, is ti fa de ye me dar o lur ü mi diy le, si z le re tak dim e di yo ruz. Lon dra'da dü zen le nen bir top lan tý es na sýn - da, Tür ki ye'nin res - men ve a le nen iþ gal e dil - me si, Mil lî Ha re ke tin ön cü - le ri nin tu tuk lan ma sý yö - nün de deh þet li bir ka rar a - lýn dý. (10 Mart 1920) Ý ti laf Dev let le ri nin Ha ri ci - ye Ba kan la rý nýn ka týl mýþ ol - du ðu bu top lan tý ya, ay rý ca Bi rin ci Dün ya Sa va þýn da ta - raf sýz ka lan u na nis tan'ýn hü kü met baþ ka ný Ve ni ze - los da ka týl dý. Baþ rol de Ýn gil te re'nin oy na dý ðý bu iþ gal ve is ti lâ yö nün de ki ka ra rýn, der hal tat bi kat sa ha sý na ko nul - ma sý is te ni yor du. Ni te kim, ay ný gün Ýs tan - bul'da top la nan iþ gal güç - le ri nin (Ýn gil te re, Fran sa, Ý - tal ya, u na nis tan) tem sil - ci le ri, a lý nan ka ra rý ay nen ka bul ve tas dik e de rek ha - re ke te geç ti. Ýlk iþ o la rak da, Mil lî Mü ca de le ta raf tarý gö rü nen þa hýs la rýn tu tuk - lan ma sý na baþ lan dý. Tu tuk la ma lar gün den gü ne art tý ve 16 Mart'ta Þeh za de ba þý Ka ra ko lu na ya pý lan kan lý bas kýn dan son ra had saf ha ya çýk tý. Ay ný gün, yak la þýk 150 ka dar su bay, si vil bü rok rat i le me bus tu tuk la na rak ne - za re te a lýn dý ve bi lâ ha re Mal ta'ya sür gün o la rak gön de ril di. Bu a le nî iþ gal ha re ke tin - den hü kü met, Mec lis, ba - sýn ya yýn, ha ber leþ me gi bi ül ke nin kal bi ve can da ma - rý hük mün de ki bü tün ku - rum ve ku ru luþ lar da na si - bi ni al dý. Ýs tan bul hü kû me ti bu za - li ma ne iþ gal ha re ke ti ne kar þý ses siz ka lýr ken, An ka - ra'da ku ru lan Mil lî Mec lis i - se, bu iþ ga le var gü cüy le kar þý koy ma ka rar lý lý ðý ný gös ter di. 10 MART 1920 TARÝHTE BUGÜN Ýstanbul'u iþgal hareketinden bir görüntü. Londra merkezli iþgal kararý Risâle okuma seferberliði VECÝZE Bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haþre, haþirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. Mesnevî-i Nuriye, s. 186 Bediüzzaman Said Nursî

10 10 KÜLTÜR SANAT Padiþah besteleri bu albümde a li ok ho o.com KÜLTÜR AÞ. GENEL MÜDÜRÜ BAHAN: BU ALBÜM, GEREK TARÝHÝN BÝR BAÞKA ÜZÜNÜ BUGÜNE TAÞIMASI, GEREK DÖNEMÝN ATMOSFERÝNÝ ANSITMASI BAKIMINDAN ÖNEMLÝ BÝR ÇALIÞMA. Ýs tik lâl Mar þý na sýl bes te len di? OS MAN LI sul tan la rýn dan 2. Ba ye zid, 4. Mu rad, Mart 1921, Ýs tik lâl Mar þý mý zýn ka - bul e dil di ði ta rih tir. 724 e ser a ra sýn - dan se çi len Meh med  kif in yaz dý ðý þi ir, bu ta rih ten i ti ba ren Mil lî Mar þý mýz o la rak söy le ne gel miþ tir. Bu ya zý da i se za - ten pek ço ðu mu zun ga yet i yi bil di ði o mar þýn na sýl bi rin ci se çil di ði ne da ir ta ri hî sü re ci an lat ma ya ca ðýz. A ma bir çok kim - se nin me rak et ti ði ni dü þün dü ðüm, Ýs tik - lâl Mar þý nýn na sýl bes te len di ði, han gi ya - rýþ ma sü re cin den geç ti ði ko nu su nu ya zý - mýz da pay laþ mak is ti yo rum. Mil lî mü ca de le nin bütün hý zýy la sür - dü ðü o yýl lar da, mar þýn þi i ri se çil dik ten son ra, bu nun bes te len me si de ge rek miþ - tir ar týk. Ma a rif Ve kâ le ti Ýs tan bul Ma a rif Mü dür lü ðü nden bir bes te ya rýþ ma sý a çýl ma sý ný is ter. Ku ru lan ko mis yo na 55 marþ bes te si ka tý lýr. Ýþ te bu i sim ler den ba zý - la rý: A li Rý fat Ça ða tay, Gi rift zen A sým Bey, Ha san Bas ri Çan tay, Hü se yin Sa ded din A rel ki Türk Mü zi ði nin ses sis te mi nin ku ru cu la rýn dan - dýr Ýs ma il Hak ký Bey, Lem i At lý, Mus ta fa Su nar, Ra uf ek ta Bey, Ha fýz Sâ ded din Kay nak ken di si i çin 20. yüz yý lýn en bü yük bes te kâ rý dýr de - ne bi lir Za ti Ar ca, Ze ki Ün gör, Bi - men Þen ki ken di si Er me ni gay ri - müs lim va tan da þý meþ hur bir bes te kâ - rý mýz dýr Sup hi Ez gi, San tu ri Et hem E fen di, Ley la Saz Ha ný me fen di ve hat - ta þa þý ra cak sý nýz bel ki bi raz, a ma Do - ðu Or du la rý Ko mu ta ný Kâ zým Ka ra be - kir Pa þa. Ýþ te böy le de ðer li i sim ler ve ö nem li bes te kâr la rýn ka týl dý ðý ya rýþ ma nýn so nu - cun da A li Rý fat Ça ða tay ýn bes te si bi rin ci se çi lir. Se çi lir se çil me si ne, a ma bu du rum be ra be rin de ba zý tar týþ ma la rý da ge ti rir. Ka zan lar kay na ma ya baþ la tý lýr. On la ra gö re A li Rý fat Bey, Türk mü zik çi si dir ve Ba tý mü zi ði ni bil mez. Do la yý sýy la marþ Ba tý form la rýn da ol ma lý dýr. Tar týþ ma lar u za yýn ca ko mis yon, mar þý ya ban cý bes te - ci le re bi le yap týr ma yý dü þü nün ce baþ ta Kâ zým Ka ra be kir Pa þa ol mak ü ze re bir çok mil let ve ki li kar þý çý kar ve bu gi ri þim ya rý da ka lýr. An cak kar ma þa da de vam et mek te dir. Þöy le ki; o sý ra lar da E dir ne de mü zik öð ret men li ði ya pan Ah met ek ta Mad ran E dir ne, Ýz mir de mü zik öð ret - men li ði ya pan Ýs ma il Züh dü Bey Ýz mir ve Es ki þe hir de ken di bes te le ri ni yay ma ya ça lý þý yor du. Ýs tan bul da i se Za ti Ar ca ve A li Rý fat Bey in bes te si ça lý ný yor du. Ni ha - yet bu kar ma þa ya son ver mek i çin Ma a - rif Ve kâ le ti 1924 te An ka ra da bir ko mis - yon ku ra rak A li Rý fat Be yin bes te si ni mil - lî marþ o la rak ka bul e de cek tir. Bu tar týþ - ma la rýn hü küm sür dü ðü bu dö nem de he nüz il ko kul ça ðýn da bir ço cuk o lan ay - NURDAN DAMLALAR ný za man da Ýs tan bul Ü ni ver si te si Türk mü zi ði Ko ro su nun þe fi ho cam Sü hey la At mýþ dört, bir ko ro ça lýþ ma sý sý ra sýn da, ço cuk lu ðun da o ku la gi der ken A li Rý fat Be yin bes te le di ði mar þý o kul lar da söy le - dik le ri ni an lat mýþ tý bir gün bi ze yý lý na ka dar bu marþ ça lýn - mak la bir lik te o yýl ne ol duy sa Cum - hur baþ kan lý ðý Sen fo ni Or kes tra sý Þe fi Os man Ze ki Ün gör ün bes te si marþ o la rak ça lýn ma ya baþ lar. Pe ki bu marþ na sýl bes te len miþ ti? Kay - nak la rýn yaz dý ðý na gö re, Mil lî Mü ca de le sý ra sýn da Mý zý ka-yý Hü ma yun da gö rev ya pan Ze ki Ün gör, Þiþ li de ki e vin de Türk Or du su nun Ýz mir e gir di ði ni du yun ca kal kar ve bü - yük bir he ye can la i - çi ne do ðan me lo - di le ri pi ya no ya dö ker. Ý ki gün ça lýþ tý ðý bu bes - te yi ar ka daþ la rý da çok be ðe nin - ce Vi ya na Kon - ser va tu va rý di rek tö - rü ne bes te yi gön de rir. 10 gün son ra ge len ce - vap ta e se rin çok be ðe nil di ði i fa de e di lir. Da ha son ra mil lî marþ ya rýþ ma sý a - çýl dý ðýn da Ze ki Bey bu bes te si ni  kif in þi i ri ne u yar la mýþ ve ya rýþ ma ya böy le ce ka týl mýþ týr. Bi rin ci se çil me me si ne rað - men 6 yýl son ra ne ol duy sa bes te si mil lî marþ o la rak kul la nýl ma ya baþ lar. Bu dö - nem den be ri mü zis yen ler mü zi ko log lar bes te yi sü rek li e leþ tir miþ ler dir. Bu e leþ ti - ri ler ha len de sür mek te dir. a pý lan e leþ ti - ri le rin ba þýn da e se rin ba zý bö lüm le ri nin Car men Sil va ad lý o pe ret ten a lýn dý ðý, bi ze a it çiz gi ler ta þý ma dý ðý, pro zo di u yum ha ta la rý ta þý dý ðý yö nün de dir. i ne mer - hum ýl dý rým Gür ses in 1998 yý lýn da bir ga ze te ye ver di ði be ya nat ta ki ta bir as lýn da çok gü zel ö zet li yor du bu du ru mu. Di yor - du ki mer hum Gür ses; Mar þýn me lo dik ya pý sý, san ki ti pik bir Os man lý be ye fen di - siy le Ba tý kül tü rü nü tem sil den bir ba ya - nýn iz di va cý gi bi dir. As lýn da çok da hak - sýz sa yýl maz bu e leþ ti ri ler. Ýl ko kul dan be ri bü yük bir is tek le, coþ kuy la söy le di ði miz mil lî mar þý mý zý top lu luk ha lin de doð ru dü rüst söy le me yi bir tür lü ba þa ra ma dý ðý - mýz bir ger çek. Ba ký nýz mil lî maç lar dan ön ce, o kul lar da, tö ren ler de e se ri söy ler - ken ço ðu de fa ne fes al ma ih ti ya cý du yu - yor, bir çok ke li me yi a lâ ka sýz yer le rin den böl mek zo run da ka lý yo ruz. Me se lâ öð - ren ci lik yýl la rý mýz da top lu o la rak Ýs tik lâl Mar þý ný o ku du ðu muz da tek bir a ðýz dan ve tek bir ses o la rak o ku du ðu mu zu hiç ha týr la mam. Bir dal ga ha lin de bir grup hýz lý di ðer grup da ha ya vaþ söy le yip tam bir u yum suz luk ör ne ði ser gi ler di. Bu gün - de çok fark lý de ðil as lýn da. Ýþ te bu du - rum, söz i le bes te a ra sýn da ki u yum suz lu - Hem merhum Mehmed Âkif gibi insaflý, Risâle-i Nur u fevkalâde takdir ve tahsin eden o muhterem ve merhum zatlarýn hatýrý için biz Ýstanbul hocalarýna dostuz, onlardan gücenmeyiz Said Nursî, Emirdað Lâhikasý, s. 144 Kül tür AÞ. Ge nel Mü dü rü Nev - zat Bay han, Al büm ça lýþ ma la rý - nýn yak la þýk 1 yýl sür dü ðü nü belirterek, al büm de 7 pa di þa hýn 12 e se ri nin yer al dý ðý ný be lir te rek, al büm de or ta ya ko nan e ser le rin no ta la rý na u laþ mak i çin ö nem li bir ça lýþ ma ya pýl dý ðý ný, ba zý e ser - le rin o ku nuþ ka yýt la rý na u la þý la - ma dý ðý i çin no ta la rýn dan yo la çý - kýl dý ðý ný vur gu la dý. Mah mud, 3. Se lim, 2. Mah mud, Ab dü la ziz ve Vah ded din Han la ra a it 12 bes te, Ýs tan bul Bü - yük þe hir Be le di ye si Kül tür AÞ ta ra fýn dan ha zýr - la nan al büm le din le yi ciy le bu luþ tu. Kül tür AÞ. Ge nel Mü dü rü Nev zat Bay han, pa di - þah la rýn ge nel lik le sa de ce kah ra man lýk la rý nýn an la týl - dý ðý ný söy le di. Bay han, Bir ta raf tan pa di þah la rýn kah ra man lýk la rý, ci had duy gu la rý, dev le ti yö net - me de ki ma ha ret le ri in kâr e di le mez, a ma di ðer ta raf tan da i þin sa nat sal kýs mý da var di ye ko nuþ tu. Os man lý pa di þah la rý nýn en az bir sa nat da lýn - da us ta lýk de re ce sin de be ce ri sa hi bi ol du ðu nu be lir ten Bay han, Pa di - þah la rýn ne re dey se ta ma mý þa ir. Hep si þi ir yaz mýþ, ba zý la rý bu nun la da kal ma mýþ güf te le ri ni bes te le re dö nüþ tür müþ ler. Böy le ce ken di za man la rýn da bu a la nýn çok ö - nem li bir a lan ol du ðu nu, kül - tür-sa nat a la ný nýn vaz ge çil mez bir pa ra met re ol du ðu nun al tý - ný çiz miþ ler di ye ko nuþ tu. 7 PA DÝ ÞAH 12 E SER Al büm ça lýþ ma la rý nýn yak la þýk 1 yýl sür dü ðü nü i fa de e den Bay han, pa - di þah la rý ta ný ma dan bes te le ri hak kýn da yo rum yap - ma nýn zor ol ma sý dolayýsýyla, al bü me pa di þah la rýn il ginç ha yat hi kâ ye le ri nin an la týl dý ðý bir ki tap çýk ek le - dik le ri ni söy le di. Bay han, al büm de 7 pa di þa hýn 12 e - se ri nin yer al dý ðý ný be lir te rek, al büm de or ta ya ko nan e ser le rin no ta la rý na u laþ mak i çin ö nem li bir ça lýþ ma ya pýl dý ðý ný, ba zý e ser le rin o ku nuþ ka yýt la rý na u la þý la - ma dý ðý i çin no ta la rýn dan yo la çý kýl dý ðý ný vur gu la dý. Nev zat Bay han, Bu al büm ge rek ta ri hin bir baþ ka yü zü nü bu gü ne ta þý ma sý, ge rek dö ne min at mos fe ri - ni yan sýt ma sý, ge rek se de bu gün bi le Türk sa nat mu - si kî sin de çok az kul la ný lan þev kef za ve fe rah nak ma kam la rý nýn ku lak la ra ye ni den du yu rul ma sý ba ký - mýn dan ö nem li bir ça lýþ ma þek lin de ko nuþ tu. 150 e ser a ra sýn dan seç tik ALBÜMÜN mü zik di rek tö rü Ser kan Ak gün de Os man lý pa di þah la rý a ra sýn da þi ir ya zan la rýn ve bes te ya pan la rýn bu lun du ðu nu be lir te - rek, al büm ça lýþ ma la rý na baþ la dýk la rýn da bun la rýn gü nü müz de ye ni yo rum la rý nýn, hat ta ya yýn lan mýþ e ser le rin den ba zý la rý nýn ol ma dý ðý ný gör dük le ri ni söy le di. Ak gün, e ser le re u laþ mak i çin çok cid dî bir ar þiv ta ra ma sý ger çek leþ tir dik le ri ni an la ta rak, yak la þýk 150 e ser a ra sýn - dan se çim ya pa rak 12 e ser lik bir al büm o luþ tur duk la rý ný kay det ti. Küçüklerin Küçük Sözler heyecaný ÞÝRÝNEVLER e ni As ya Kül tür Mer ke zi nde Þi ri nev ler ve e ni bos na lý il köð re tim öð ren - ci le ri nin ka týl dý ðý Ri sâ le-i Nur Bil gi ya rýþ ma sý dü zen len di. Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ndan Kü - çük Söz ler i sim li e ser ü ze rin den ya pý lan ya - rýþ ma da bü yük bir he ye can ya þan dý. Öð ren - ci le rin kü çük yaþ la rý na rað men Ri sâ le-i Nur a o lan il gi le ri göz ler den kaç ma dý. a rýþ ma so nun da ilk ü çe gi ren i sim ler ve he di ye le ri i se þu þe kil de ol du: 1- Bu rak A kýl lý (Net bo ok) 2- Mah mut Ce mal Ça kýr (Fut bol to pu, spor a yak ka bý ve e þof man) 3- Em re Ör ne kol (Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý) Ay rý ca ya rýþ ma ya ka tý lan il köð re tim bi rin ci ka de me de ki her öð ren ci ye, e ni As ya Neþ ri - yat tan Pey gam be ri mi Öð re ni yo rum, i kin ci ka de me de ki le re i se Her Gü nü mü ze Bir Ha - dis ve Genç lik Reh be ri i sim li ki tap lar he di - ye e dil di. Fa tih U ras / Ýs tan bul Ak þe hir de kon fe rans il gi si Ýlköðretim öðrencileri arasýnda yapýlan Ri sâ le-i Nur Bil gi ya rýþ ma sýnda dereceye girenler ödüllendirildi. AKÞEHÝR E ge le rek i ki ay rý kon fe rans ve ren Ah met Þe rif Ýz gö - ren e Ak þe hir li ler yo ðun il gi gös ter di. Ý ki kon fe rans ta da sa lon da o tu ra cak yer kal maz ken kon fe rans so nun da Ýz gö ren in ki tap la rý ný im za lat mak is te yen ler a de ta bir bi riy le ya rýþ tý. Ak þe hir Be le di ye si, Ak þe hir Ti ca ret ve Sa na yi O da sý ve Ak þe hir Ti ca ret Bor sa sý iþ bir - li ði i le Ah met Þe rif Ýz gö ren ta ra fýn dan bi rey sel ge li þim ve e ði tim kon fe rans la rý dü zen len di. Ak þe hir Kül tür Mer ke zi nde ger çek leþ - ti ri len faaliyetin ilk kon fe ran sý da ha çok öð ren ci le re ve hal ka yö - ne lik o la rak ya pýl dý. Öð le den son ra ya pý lan Ý kin ci kon fe rans i se da ha çok es naf la ra ve gi ri þim ci le re yö ne lik o la rak ger çek leþ ti ril di. Kon fe ran sa ka tý lan lar, Ah met Þe rif Ýz gö ren in Ak þe hir de kon fe - rans ver me sin den son de re ce mut lu ol duk la rý ný söy le ye rek, Be le - di ye ye, Ti ca ret ve Sa na yi O da sý na ve Ti ca ret Bor sa sý na bu na kat ký sað la dýk la rý i çin te þek kür et ti ler. Kül tür Sa nat Ser vi si SOL DAN SA ÐA 1. Do ðu muz da ki kom þu muz o lan bir or ta do ðu ül ke si. - Tem bel lik, gev þek lik, ih mal kâr lýk, u yu þuk - luk, gay ret siz lik. 2. O yun cu nun tek ba þý na gös ter di ði ba þa rý lý faaliyet. - Ka re le re ay rýl - mýþ ze min ü ze rin de on al tý taþ la i ki ki þi a - ra sýn da oy na nan o yun. 3. A na to mi de ke - mik. - Fey le sof, çok bil gi li, hik met sa hi bi, bil ge. - Kü me ler, yý ðýn lar, te pe ler. 4. Te - miz lik, pâk lýk, ta ha ret. - Di kiþ te kul la ný lan pa muk ip li ði. 5. Bir ta þýn ma zýn a la ca ða kar þý lýk gü ven ce o la rak tu tul ma sý. - Bir kim se ye a it o lan þey, a la cak. 6. Kýr sal top - lu luk lar da kö yün zo run lu ve is te ðe bað lý iþ le ri nin köy lü ler ce e þit þart lar da e mek bir li ðiy le ger çek leþ ti ril me si. - Vü cu dun ha re ket et me si ni sað la yan si nir ve et ten mey da na ge len par ça lar dan her bi ri, kas. 7. Bir þe yin geç ti ði ve ya ön ce bu lun du ðu yer de bý rak tý ðý be lir ti. - Bir kom po zis yon - da fark lý ö ge le rin sý ra i le ve bel li a ra lýk lar la bir bir le ri ni iz le me si. - Es ki dil de ya rým. 8. Bir ge rek li lik e ki. - Ge le nek sel o la rak ya yý - lan ve ya top lu mun ha yal gü cü et ki siy le bi - çim de ðiþ ti ren a le go rik bir an la tý mý o lan halk hi kâ ye si, mi tos. - Bir so ru e ki. 9. Em - re de rek, em re der gi bi, em re der ce si ne, â - mir miþ gi bi. 10. Ha va da bu lu nan su bu - ha rý. - Ge nel lik le res mî yer ler de, res mî iþ - ler de u yul ma sý ge re ken ku ral, yol ve yön - tem le rin tamamý. B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Söy le nen sö zün ter si ni kas te de rek ki þiy le ve ya o lay la a lay et me. - Hak di ni ka bul et me, Ýs lâm di ni ni ka bul et me, Ýs - lâm'ýn ge rek li o lan e sas la rý na i nan ma, Al lah'a i nan ma. 2. Mak buz se ne di. 3. Es ki dil de de ðir men. - Ke res te çý ka rýl mak i çin iþ len miþ a ðaç göv de si. - Dar, çok in ce me tal par ça muh tý ra sý nýn baþ ba ka ný. 5. El al týn dan yük sek fa iz le ö dünç pa ra ve ren kim se, fa iz ci, mu ra ba ha cý. - a ký týn tam yan ma ma sýn dan o lu þan, du man la yük se len kö mür leþ miþ ta ne cik ler. 6. Ý - fa de nin za yýf, naz mýn a henk ten yok sun ol ma sý ha li. - La tin ce tek rar an la - mý na ge len ön ek. 7. Seç kin. - Ba yýn dýr lýk. 8. Ha ným ni ne, yaþ lý ba yan. 9. Ta rih te e men ta raf la rýn da bu lun du ðu bil di ri len Hûd Pey gam ber'e is yân e dip i man et me yen ve bu yüz den Al lah'ýn ga za bý na uð ra yýp he lâk o lan ka - vim. - Can lý la rýn be sin ler de ki u çu cu ol ma yan bi le þik le ri da mak, bo ðaz ve dil yü ze yin de ki mu ko za nok ta la rý a ra cý lý ðýy la al gý la dý ðý du yum. - Bir sü r'at yo lu muz. 10. Pa pa lýk mer ke zi Ýs lâm da, i yi ve kö tü yü bir bi rin den a - yýr de den ve er gen lik ça ðý na gir miþ o lan, di nin e mir ve ya sak la rý kar þý sýn da so rum lu bu lu nan BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI er kek ve ka dýn la rýn yap mak la so rum lu tu tul du ðu di nî iþ ler. - Ký yý da, tabiî o la rak ya da men di rek ve dal ga ký ran lar la fýr tý - na la ra kar þý ko run - muþ yer ve böy le yer ler de de niz u laþ - týr ma cý lý ðý nýn gi riþ ve çý kýþ ka pý sý o la - rak ge liþ miþ þehir. 12. Ak de niz a ne mi - si A R R E Ý K A E T R E L R Ý E L K A Ý Þ A Ý Ý B A D A T L A M Ý N A D E M A D Ý E N A R A Z N K A M A R O T A S A L A K A L A L A D M Z A M E R Ý D O N K K A B A N A B A A K Ý K R K A L A M A R M R A A Ý M A R E T O T O N A S A R A

11 EKONOMÝ 11 Sosyal Güvenlik Prim Affý asasý yürürlüðe girdi -1- Cin si 7 MART 2011 DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5870 ÖN CE KÝ GÜN 1,5950 S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2090 ÖN CE KÝ GÜN 2,2170 DÜN 73,30 ÖN CE KÝ GÜN 73,55 DÜN 491,18 ÖN CE KÝ GÜN 493,17 p p p p Ay lar dýr ka mu o yu nun gün de min de o lan ve halk a ra sýn da tor ba ka nun o la rak ad lan dý rý lan 6111 sa yý lý ka nun ta rih li Res mî Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Bu ka nu na ta ri hî prim af fý ya sa sý ve ya cum hu ri yet ta ri hi nin en bü yük af ya sa sý di yen ler bi le ol du. Ý çin de ver gi ve sos yal gü ven lik prim bor cu nun ha ri cin de pek çok hü küm ba rýn dý ran tor ba ya sa ya gö re sos yal gü ven lik (es ki a dýy la Bað-Kur ve SSK prim borç la rý) prim borç la rý nýn na sýl ve ne þe kil de ö de ne ce ði ve af kap sa mýn da prim borç la rý ný ö de yen va tan daþ la rýn han gi a van taj la rý sað la ya ca ðý a þa ðý da a çýk lan mýþ týr. 1) Han gi borç lar af kap sa mýn da? 2010 yý lý Ka sým a yý (30 Ka sým 2010 da hil) ve ön ce si ta rih le re a it; si gor ta pri mi, e mek li lik ke se ne ði ve ku rum kar þý lý ðý, iþ siz lik si gor ta sý pri mi, sos yal gü ven lik des tek pri mi i le bun la ra bað lý ge cik me ce za sý ve ge cik me zam mý borç la rý, is te ðe bað lý si gor ta prim le ri ve top lu luk si gor ta sý pri mi i le bun la ra bað lý ge cik me ce za sý ve ge cik me zam mý borç la rý, sos yal gü ven lik des tek pri mi i le bun la ra bað lý ge cik me ce za sý ve ge cik me zam mý borç la rý, bi ti ril miþ o lan ö zel ni te lik te ki in þa at lar i le i ha le ko nu su iþ le re i liþ kin ya pý lan ön de ðer len dir me, a raþ týr ma ve ya tes bit so nu cun da bu lu nan ek sik iþ çi lik tu ta rý ü ze rin den he sap la nan si gor ta pri mi i le bun la ra bað lý ge cik me ce za sý ve ge cik me zam mý borç la rý o lan lar af ka nu nun dan fay da la na rak borç la rý ný ö de ye bi le cek ler dir. Sos yal gü ven lik prim borç la rý nýn an cak 2010 yý lý Ka sým a yý (Ka sým a yý da hil) ve ön ce ki dö nem le re a it o lan la rý 6111 sa yý lý ka nun kap sa mýn da ya pý lan dý rý lýp ö de ne bi le cek tir yý lý A ra lýk a yý ve son ra ki ay la ra a it ö den me miþ prim borç la rý af kap sa mýn da de ðil dir. 2) Tor ba ya sa ya mü ra ca at ve baþ vu ru sü re si Ka nu nun ya yým ta ri hi ni iz le yen i kin ci a yýn so nu o lan 30 Ni san 2011 ta ri hi haf ta so nu na denk gel di ði, 1 Ma yýs 2011 ta ri hi i se e mek ve da ya nýþ ma gü nü res mî ta ti li ol du ðu i çin, tor ba ka nun da ki af hü küm le rin den fay da la na rak prim borç la rý ný ö de mek is te yen va tan daþ la rýn, en geç 2 Ma yýs 2011 e ka dar SGK ya baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. 3) Prim borç la rý hem pe þin, hem tak - sit le ö de ne bi le cek Sos yal Gü ven lik Ku ru mu na yu ka rý da be lirt ti ði miz prim borç la rý o lan ki þi ler borç la rý ný pe þin ö de mek is te dik le ri tak dir de en geç 1 Tem muz 2011 e ka dar ö den me si ge re ke cek tir. Borç la rý ný pe þin ö de mek is te yen le rin 2010 yý lý Ka sým a yý na ka dar o lan borç la rý nýn a na pa ra mik tar la rý tes bit e di lip, a na pa ra ya e ka dar TE FE/Ü FE ay lýk de ði þim o ran la rý uy gu la na rak borç la rý tes bit e dil mek te dir. SGDP borç la rý ný tak sit le ö de mek is te yen ler borç la rý ný al tý, do kuz, o ni ki ve ya on se kiz e þit tak sit te ö de ye bi le cek ler dir. SGDP borç la rý nýn ilk tak si ti ö de me sü re si 2011 yý lý Ha zi ran a yýn da baþ la ya cak týr. Ter cih e di len tak sit sü re sin den da ha u zun bir sü re de ö de me ya pý la ma ya cak týr. Borç lar i ki þer ay lýk dö nem ler ha lin de ö de ne cek tir. Borç la rý ný pe þin ve ya tak sit le ö de mek is te yen le rin ge cik me ce za sý, ge cik me zam mý gi bi fer i a la cak la rý nýn ta ma mý si li ne cek tir. a pý lan he sap la ma la ra gö re, af ya sa sýn dan ya rar lan ma dan ön ce TL prim bor cu çý ka rý lan bir va tan da þýn, af ya sa sýn dan ya rar la na rak bor cu nu pe þin ö de mek is te me si ha lin de bu ra kam TL o la rak or ta ya çýk mak ta dýr. 4) Tor ba ya sa ya gö re ba zý va tan daþ - lar ko lay e mek li o la bi le cek ler E mek li li ði hak e dip de SSK ve ya Bað- Kur dan e mek li ol mak is te yen va tan daþ lar i çin Sos yal Gü ven lik Ku ru mu i le Zi ra at Ban ka sý a ra sýn da bir pro to kol im za lan dý. Bu pro to ko le gö re, SSK ve ya Bað-Kur dan e mek li li ði hak e den an cak SGK ya prim bor cu ol du ðu i çin, e mek li o la ma yan va tan daþ lar, SGK dan e mek li o la bi le cek le ri ne da ir bir ya zý yý SGK dan a la rak Zi ra at Ban ka sý na gö tü re cek ler. Zi ra at Ban ka sý da, bu ki þi le rin prim borç la rý ný SGK ya ö de ye cek. Va tan daþ lar e mek li ol duk tan son ra i se, va tan daþ a dý na SGK ya ver di ði pa ra nýn ta ma mý ný tah sil e de ne ka dar ay lýk la rý nýn üç te bi ri ve ya dört te bi ri o ra nýn da her ay ke sin ti ya pa cak. NOT: Her haf ta Per þem be gün le ri bu kö þe de o la ca ðýz. So ru la rý nýz i çin e-pos ta la rý ný zý bek li - yo ruz. E-pos ta: sos yal gu ven ni as - ya.com.tr, ah me ta ri il.com Ben zin li ye kar þý e lek trik li a raç mý? DE LO ÝT TE TA RA FIN DAN A PI LAN A RAÞ TIR MAA GÖRE, BEN ZÝN FÝ AT LA RI ÜK SEL DÝK ÇE E LEK TRÝK LÝ A RAÇ LA RA ÝL GÝ ART IOR, ANCAK TÜKETÝCÝLER ARAÇ ALMAA HAZIR DEÐÝL. DE LO ÝT TE ta ra fýn dan ya pý lan a raþ týr ma, ben zin fi yat la rý yük sel dik çe, e lek trik li a raç la ra il gi nin art tý ðý ný, an cak tü ke ti ci le rin ço ðun lu ðu nun he nüz e lek trik li a raç sa týn al ma ya ha zýr ol ma dý ðý ný or ta ya koy du. De lo it te, Av ru pa lý tü ke ti ci nin e lek trik li a raç la ra yak la þý mý ný öð ren mek i çin 7 ül ke de kap sam lý bir a raþ týr ma yap tý. De lo it te un, Kü re sel Ü re tim Sek tö rü Gru bu ta ra fýn dan 7 Av ru pa ül ke sin de yü rüt tü ðü a raþ týr ma ya gö re, ben zin fi yat la rý yük sel dik çe tü ke ti ci nin e lek trik li a raç la ra il gi si ar ttý yor. An cak bu a raç la rýn sa tý la bil me si i çin tü ke ti ci nin per for mans kri ter le ri ni kar þý la ma la rý ve fi yat la rý nýn da çok yük sek ol ma ma sý ge re ki yor. Bel çi ka, Fran sa, Al man ya, Ý tal ya, Ýs pan ya, Tür ki ye ve Ýn gil te re de ger çek leþ ti ri len ve 4 bin 760 ki þi nin ka týl dý ðý ça lýþ ma da ka tý lým cý la rýn yüz de 69 u e lek trik li a raç sa týn al mak ve ya ki ra la mak la il gi le ne bi le cek le ri ni söy le di. Bu ka ra rý e lek trik li a raç lar la il gi li be lir li per for mans kri ter le ri, ben zin fi yat la rý ve iç ten yan ma lý mo tor lar da ki ge liþ me ler be lir le ye cek. Meselâ, iç ten yan ma lý mo tor lar 100 ki lo met re de sa de ce 3 lit re ben zin ya ka cak ve rim li li ðe u laþ týk la rý tak dir de, e lek trik li a raç lar la il gi le ne ce ði ni söy le yen le rin o ra ný dü þü yor. Ça lýþ ma ya ka tý lan tü ke ti ci le rin sa de ce kü çük bir bö lü mü haf ta i çi gün lük o la rak or ta la ma 80 ki lo met re ü ze rin de yol yap mak ta ol ma la rý na rað men, ka tý lým cý la rýn yüz de 74 ü sa týn al ma yý göz ö nün de bu lun dur mak i çin e lek trik li a raç la rýn ye ni den þarj ih ti ya cý duy ma dan 480 ki lo met re yol ya pa bi le cek ha le gel me si ni bek li yor. üz de 67 si i se pil le rin en faz la i ki sa at i çin de ta ma men tek rar þarj ol ma sý ný ter cih e di yor. Ha vuç ü re ti mi her ke si se vin dir di ÝK LÝM þartla rý ve ve rim li top rak la rýy la çok zen gin ü rün de se ni ne sa hip o - lan Ha tay da, ha vuç tan a lý nan ve rim hem ü re ti ci nin, hem de top la yý cý sý - nýn yü zü nü gül dür dü. Ta rým Ýl Mü dü rü Bes ta mi Za bun, Ha tay ýn Ký rýk - han il çe sin de ye tiþ ti ri ci li ði ya pý lan ha vu cun e kim a lan la rý nýn her ge çen gün da ha da art tý ðý ný söy le di. Ha tay da yýl lýk 65 bin 655 ton ha vuç ü re ti - mi ya pýl dý ðý ný, ha vu cun Tem muz ve A ðus tos ay la rýn da e ki mi nin ya pýl dý - ðý ný, Þu ba ta ka dar da ha sa dý nýn ger çek leþ ti ril di ði ni i fa de e den Za bun, Rus ya, I rak, Su ri ye, Uk ray na, Al man ya, Ro man ya, Bul ga ris tan ve Ko - so va ya da ha vuç ih raç e di yo ruz. Ha tay da ye tiþ ti ri len ha vu cun yüz de 40 ý ih raç e di li yor. He de fi miz bu ü rü nü nün ih ra ca tý ný ar ttý ra rak ül ke - mi ze da ha çok e ko no mik gir di sað la mak, Ha tay da ye tiþ ti ri len ha vuç - la rýn ü nü nü tüm dün ya ya du yur mak di ye ko nuþ tu. Ha tay / a a Elektrikli araçlarýn benzinli araçlarýn yerini almaya baþlamasýnda, tüketiciler açýsýndan en önemli faktörlerden biri, elektrikli araca fazladan para ödemek istememesi bulunuyor. A raþ týr ma ya gö re, bu a raç la rýn sa týn a lýn ma sýn da ö nem li bir baþ ka et ken de fi yat lan dýr ma o la cak. Ka tý lým cý la rýn yüz de 57 si e lek trik li a raç sa týn al mak i çin, iç ten yan ma lý mo tor la ça lý þan a raç la ra o ran la, her han gi bir fi yat far ký ö de me ye is tek li gö rül mü yor. Bu nok ta da, hü kü met le rin sað la ya ca ðý teþ vik ler ve ver gi in di rim le ri e lek trik li a raç sek tö rü nün ge liþ me si a çý sýn dan ö nem ka za ný yor. SGK: Son gün 2 Ma yýs SOS AL Gü ven lik Ku ru mu, sos yal gü ven lik prim a la cak la rý nýn ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý na i liþ kin ba sýn a çýk la ma sýn da son baþ vu ru ta ri hi nin 2 Ma yýs 2011 ta ri hi ol du ðu nu a çýk la dý. SGK dan ya pý lan a çýk la ma da, 6111 sa yý lý Ba zý A la cak la rýn e ni den a pý lan dý rýl ma sý i le Sos yal Si gor ta lar ve Ge nel Sað lýk Si gor ta sý Ka nu nu ve Di ðer Ba zý Ka nun ve Ka nun Hük mün de Ka rar na me ler de De ði þik lik Ön gö ren Ka nun i le Ku ru mu mu zun bi rik miþ a la cak la rý na ö de me ko lay lý ðý ge ti ril di ði ni vur gu la nýr ken þöy le de nil di: Sos yal Gü ven lik Ýl Mü dür lük le ri ve Sos yal Gü ven lik Mer kez le ri miz ye ni den ya pý lan dýr ma baþ vu ru la rý ný al ma ya baþ la mýþ o lup, baþ vu ru da bu lu nan borç lu la ra ö de me plan la rý ve ril mek te dir. Ku ru mu mu za o lan borç la rý i çin ya pý lan dýr ma baþ vu ru sun da bu lun mak is te yen ler, baþ vu ru form la rý ný Ku ru mu muz in ter net si te si a na say fa sýn da yer a lan E-Uy gu la ma la ra Hýz lý E ri þim lin kin den te min e de rek, son baþ vu ru ta ri hi o lan 2 Ma yýs 2011 Pa zar te si gü nü ne ka dar Sos yal Gü ven lik Ýl Mü dür lük le ri ve Sos yal Gü ven lik Mer kez le ri mi ze el den ve ya pos ta yo lu i le baþ vu ra bi lir ler. Ah met Ter zi / An ka ra E LEK TRÝK LÝ A RAÇ A LA CAK PO TAN SÝ EL ÖN CÜ LER A PI LAN a raþ týr ma ya ka tý lan la rýn sa de ce yüz de 16 sý ken di le ri ni e lek trik li a - raç sa týn al mak ko nu sun da po tan si yel ön cü ler o la rak de ðer len di rir ken bu ke sim ge nel lik le yaþ a ra sýn da, çev re so run la rý na kar þý son de re ce du yar - lý ve tek no lo ji yi ta kip e den tü ke ti ci ler den o lu þu yor. An cak bu pa za rýn bü yü - me si her ül ke de hü kü met le rin uy gu la ya ca ðý po li ti ka lar la ya kýn dan bað lan tý lý gö rü lü yor. Kar bon sa lý mý nýn a zal týl ma sý ko nu su na ne ka dar ö nem ve ril di ði ve e ner ji po li ti ka la rý gi bi bir çok et ken be lir le yi ci o la cak. Ýs tan bul / a a Hay van cý lý k bir çok ül ke de ge nel e ko no mi nin ö nem li sek tör le rin den bi ri si olarak yer alýyor. Tür ki ye de hay van cý lýk ti ca rî de ðil, ge çim lik yapýlýyor NA MIK Ke mal Ü ni ver si te si Zi ra at Fa kül te si Ta rým E ko no mi si Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. O kan Gay tan cý oð lu, hay van cý lýk ta, ül ke e ko no mi si ne is te ni len kat ký nýn ya pý la ma dý ðý ný be lir te rek, Ül ke miz de ti ca ri an lam da hay van cý lýk ye ri ne ge çim lik hay van cý lýk ya pýl mak ta de di. Doç. Dr. Gay tan cý oð lu, hay van cý lý ðýn ge liþ miþ ül ke ler baþ ta ol mak ü ze re bir çok ül ke de ge nel e ko no mi nin ö nem li sek tör le rin den bi ri si ko nu mun da ol du ðu nu, Tür ki ye de i se hay van cý lýk ta ül ke e ko no mi si ne is te ni len kat ký nýn ya pý la ma dý ðý ný söy le di. Tür ki ye de hay van cý lý ðýn top lam ta rým sal ü re tim de ðe ri i çin - de yak la þýk yüz de 30 a ya kýn bir pa ya sa hip ken, AB ül ke le rin de i se yüz de ler dü ze yin de ol du ðu nu i fa de e den Gay tan cý oð lu, Ül ke miz de ti ca rî an lam da hay van cý lýk ye ri ne ge çim lik hay van cý lýk ya pýl mak ta yý lý ta rým sa yý mý so nuç la rý na gö re bir ta rým iþ let me si ba þý na dü þen sý ðýr sa yý sý nýn 4-5, ko yun sa yý sý nýn 12 ci va rýn da ol ma sý e ko no mik ve ti ca rî hay van cý lý ðýn ya pýl ma sý ný en gel le mek te dir. Ül ke miz sa hip ol du ðu hay van po pü las yo nu a çý sýn dan dün ya da ilk sý ra lar da yer al ma sý na rað men ge rek ve rim ge rek se ü re tim a çý sýn dan is te ni len dü zey de de ðil dir de di. Kýrk la re li / a a

12 12 Ý LAN 201 1/34 TAL. 22/02/2011 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 25/03/2011 saat 10:40-10:50 arasýnda KEMÝKLÝDERE MAH. OCAKLI TESÝSLERÝ ARKASI, AKÇANLAR OTO PARK ÝÞLETMESÝ SUNGURLU/ÇORUM adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 30/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Lira (TL) Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) , BC 8370 PLAKALI 2006 MODEL, ERKUNT MARKA, SERVET 80 T 4 WD TÝPÝ, MAVÝ RENKLÝ TENTELÝ TRAKTÖR. B: T. C. SUNGURLU 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma Ýlaný) Ýlimiz Merkez Ýlçe, tapuda eþilköy 124 ada, 1 parselde kayýtlý mülkiyeti Hazineye ve Karabük Belediyesine ait Belediyemizce yapýlan Mezbaha, Et kombinasý ve nakliye hizmetleri ,00 TL. bedel üzerinden ihale ile 2886 sayýlý yasanýn 35/c maddesine göre açýk arttýrma usulü ile 10 yýllýðýna kiraya verilecektir. 1. Ýhaleye göreceklerde aranan þartlar: a-) Tebligat için Kanuni ikametgâhýnýn olmasý, b-) Gerçek veya tüzel kiþi olmasý halinde, Noter tasdikli imza sirküsü, c-) Ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilerin Ýkametgâh imza sirküleri ortaklýk pay oranlarýný gösterir noter tasdikli beyannamesi ile ortak tebligat adresi (tek adres) vermesi. d-) Ýsteklilerin adýna vekâleten iþtirak ediyor ise, istekli adýna teklifte bulunacak kiþilerin vekâletnameleri ile vekâleten iþtirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri. e-) Ýhale þartnamesinde belirtilen geçici teminatý ve ek teminatý ihaleden önce Belediyemiz veznesine yatýrmýþ olmasý veya teminat kabul edilen diðer deðerleri vermesi. f-) Belediyemizden almýþ olduðu tasdikli ihale þartnamesini ve þartname makbuzunu ibraz etmek. g-) Devlet Ýhale Kanunun 6'ncý maddesinde belirtilen þahýslar ihaleye katýlamazlar. 2. Ýlimiz Merkez Ýlçe, tapuda eþilköy 124 ada, 1 parselde kayýtlý mülkiyeti Hazineye ve Belediyemize ait olup, Belediyemizce yapýlan Mezbaha, Et Kombinasý ve Nakliye hizmetleri için aylýk kirasý 7.000,00 TL'den muhammen bedeli Aylýk kira 7.000,00 TLx120= ,00 TL dir. Bir defaya mahsus alýnacak bedel ,00 TL. olup, geçici teminatý ,00 TL.dir. Ek teminat 2.000,00 TL dir, (Ek teminatý Ýþyeri Açma ve Çalýþtýrma Ruhsatý aldýktan sonra iade edilecektir.) 3. Ýhale Perþembe günü Saat: 15.00'da Belediye Encümeni huzurunda yapýlacaktýr. 4. Ýhale þartname bedeli 50,00 TL olup, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüðü Gelir Servisinden temin edilebilir. 5. Ýdare ihaleyi yapýp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir. Ýþ bu þartname 5 (beþ) maddeden ibaret olup, her türlü anlaþmazlýklarýn çözüm yeri Karabük Mahkemeleri ve Ýcra Daireleridir. Bilgi edinmek için Ýlanlar bölümü web sitemizden görülebilir. Ýlan Olunur. B: KARABÜK BELEDÝE BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN Sa yý: 2010/405 E sas. Da va cý, BA RAM TOP CU i le Da va lý, PO LAT SÖN MEZ a ra sýn da mah ke me miz de gö rül - mek te o lan Kat Mül ki ye ti Ka nu nun dan Kay nak la nan Da va lar (Pro je ye Ay ký rý lý ðýn Es ki Ha le Ge ti ril me si) da va sý ne de niy le; Da va lý Ha san e þil'in gös te ri len ad re si o lan A rap su yu mah. 7. Cad. Ma nol ya apt. N: 2/12 Kon ya al tý An tal ya'da bu lu na ma dý ðý teb lið zar fý na ve ri len meþ ru hat ve ya pý lan za bý - ta tah ki ka tý ne ti ce sin de an la þýl dý ðýn dan, da va lý hak kýn da ki teb li ðin i la nen ya pýl ma sý na ka rar ve ri le rek, du ruþ ma 06/05/2011 gü nü sa at 09.35'e bý ra kýl mýþ týr. Biz zat du ruþ ma da ha zýr bu lun ma nýz ve ya þah sý ný zý tem si le yet ki li bir ve ki li du ruþ ma ya gön der me niz, gön - der me di ði niz tak dir de hak ký nýz da ki da va nýn gý ya bý nýz da yü rü tü le ce ði hu su su i la nen teb - lið ye ri ne geç mek ü ze re i lan o lu nur. 23/02/2011 B: T. C. ANTALA 6. ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ÝSPAT CAMÝ MAHALLESÝNDEKÝ ,54 M 2 LÝK BELEDÝEMÝZE AÝT PARK ALANINDA KURULACAK ÝNTÝFA HAKKI ÝHALESÝNE AÝT ÝLAN METNÝ ÝÞÝN NEVÝ, ERÝ, NÝTELÝÐÝ VE MÝKTARI : Madde 1 : Keþan Belediye Meclisinin 07/10/2010 tarih ve 2010/105 sayýlý kararýna uygun olarak, Ýspat Cami Mahallesinde 70 pafta, 607 ada, 40 parselde ,54 m 2 lik park alaný üzerinde iþ bu þartname ekinde yer alan uygulama projesine uygun olarak park düzenlemesinin ve tesislerin yapýlarak 25 yýllýðýna intifa hakkýnýn verilmesi suretiyle iþletilmesi ve bu sürenin sonunda söz konusu parselin üzerindeki mevcut tesislerle birlikte belediyeye yüklenici tarafýndan hiçbir hak talep edilmeksizin devredilmesi iþidir. ÝÞÝN TAHMÝN EDÝLEN BEDELÝ, GEÇÝCÝ TEMÝNAT MÝKTARI : Madde 2: Söz konusu park alaný üzerinde yapýlacak tesislerin ve parseldeki park düzenlemesinin tahmin edilen yapým bedeli KDV hariç TL'dir. Ýþin geçici teminatý yapým bedelinin % 3'ü olan TL'dýr. Söz konusu park alaný üzerine yapýlacak tesislerin ve park düzenlemesinin tahmin edilen aylýk intifa hakký kullaným bedeli KDV hariç TL'dir. Ýþin kesin teminatý, aylýk intifa hakký kullaným bedelinin, toplam intifa hakký kullaným süresi ile çarpýmý neticesinde elde edilecek toplam bedelin % 6'sý olacaktýr. Teminatlarýn 2886 sayýlý Kanunun 26. maddesinde belirtilen deðerlerden birisi olmasý gereklidir. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diðer deðerlerle deðiþtirilebilir. Ýdarece alýnan teminatlar her ne surette olursa olsun haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.xxxxxxxxxxxxxxxx ÝHALENÝN USULÜ, ER VE ZAMANI : Madde 3 : Ýhale 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 37. maddesi gereðince kapalý teklif usulü uygulanmak suretiyle 24/03/2011 tarihinde, saat: 15.30'de, Keþan Belediyesi Meclis Toplantý Salonunda Ýhale Komisyonu (belediye encümeni) huzurunda yapýlacaktýr. Saat ayarýnda Posta, Telgraf, Telefon (PTT) ve Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarlamasý esastýr. ÝHALEE KATILACAKLARDA ARANACAK ÞARTLAR VE BELGELER : Madde 4 : Ýhaleye katýlacak olan gerçek veya tüzel kiþi veya kiþilerde aþaðýdaki þartlar aranýr : 1- Muhtarlýktan alýnacak kanuni ikametgah belgesi, (þirketlerde bu belge aranmayacaktýr) 2- Türkiye'de tebligat için adres gösterir imzalý bildirim, 3- Ticaret ve/veya Sanayi Odasý Belgesi vermesi, a) Gerçek kiþi olmasý halinde ilgilisine göre, Ticaret ve Sanayi Odasý veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayýtlý olduðunu gösterir ihalenin yapýldýðý yýla ait belge, b) Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge c) Ortak giriþim olmasý halinde, ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilerin her birinin yukarýda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 4- Gerçek kiþi olmasý halinde kiþiye ait noter onaylý imza sirküleri, tüzel kiþilik olmasý durumunda tüzel kiþiliðe ait noter tasdikli imza sirküleri, ortak giriþim olmasý halinde ise, ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilere ait noter onaylý imza sirküleri, 5- Ýstekliler adýna vekâleten iþtirak ediliyor ise, istekli adýna teklifte bulunacak kimsenin iþbu ihaleye istekli adýna katýlýmý ve teklif sunumuna iliþkin vekâletnamesi ile vekaleten iþtirak edene ait noter onaylý imza sirküleri, 6- Bu þartnamede belirtilen miktarda geçici teminat belgesi, 7- Ýsteklilerin ortak giriþim olmasý halinde; 7/a) ortaklýk beyannamenin düzenlenmesi ve ortaklarca imzalanmasý, 7/b) Ortaklýk oluþturulduðuna dair, ortaklarca imzalanan sözleþmenin ibrazý. Sözleþme noter onaylý olacaktýr. 7/c) Ortak giriþimi oluþturan ortak sayýsýnýn üçten fazla olmamasý gerekmektedir, 8- Ýhale tarihinden 7 gün öncesi itibarýyla kesinleþmiþ vergi borcu, sosyal güvenlik kurum prim borcu olmadýðýna dair ilgili kurumlardan alacaklarý belgelerin aslýnýn veya noter onaylý örneklerinin ibraz edilmesi, 9- Ýdarece belirlenen 200,00.- (ikiyüz) TL'sý tutarýndaki ihale þartname bedelini belediye cari hesabýnýn bulunduðu bankaya veya belediye veznesine yatýrmalarýna iliþkin belge, ÞARTNAME VE EKLERÝNÝN NEREDEN VE HANGÝ ÞARTLARLA ALINACAÐI : Ýhaleye iliþkin þartname ve diðer belgeler belediye azý Ýþleri Müdürlüðünde görülebilir ve þartnamede belirtilen 200,00.-TL'sý bedel ödenmek suretiyle satýn alýnabilir. Ýþ bu ihaleye katýlmak isteyenlerin tekliflerini en geç 24/03/2011 tarihi, saat 15.30'a kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüðüne sýra numaralý alýndýlar karþýlýðýnda vermeleri zorunludur. Ýlan olunur. B: T. C. KEÞAN BELEDÝE BAÞKANLIÐI 2011/62 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma saat 10:00-10:10 a ra sýn da MAH MUT BE CD. TA VUK ÇU SK. N: 10 KO CA SÝ NAN BAH ÇE LÝ EV LE R / ÝST. ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 29/03/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar - týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý - nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du - ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me - si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði - nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu - ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 28/02/2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) MT MUHTELÝF RENKLERDE KUMAÞ (GELÝNLÝK, ABÝE KIAFETLERÝNDE KULLANILAN SÝMLÝ DALE KUMAÞ METRESÝ 7 TL'DEN) (133 TOP) B: T. C. BAKIRKÖ 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ) ÝLANI 2010/304 TAL Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 25/03/2011 saat 11:40-11:50 arasýnda KEMÝKLÝDERE MAH, OCAKLI TESÝSLERÝ ARKASI AKCANLAR OTO PARK ÝÞLETMESÝ-SUNGURLU/ÇORUM adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 30/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Lira (TL) Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) , AU 1833 PLAKALI, 2006 MODEL, FIAT DOBLO COMBÝ 1.9 JTD PANELVAN, MAVÝ RENKLÝ HUSUSÝ ARAÇ. B: T. C. SUNGURLU 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma Ýlaný) 2011/2 Satýþ Tapu Kaydý : Samsun ili, Atakum ilçesi, Büyükoyumca mahallesi, pafta, 1694 ada, 11 parsel, m 2 arsa ve üzerinde bulunan betonarma karkas inþaat sisteminde yapýlmýþ 144 m 2 tek katlý bina. Özellikleri : Binanýn içi, dýþý sývalý ve boyalýdýr, pencere ve kapý doðramalarý ahþap olup yaðlý boya ile boyalýdýr, binanýn üzerinde çatý yoktur, toplam bedelden % 9 eksik çatý bedeli düþülecektir, binada % 15 yýpranma mevcuttur. Ýmar Durumu : Ticaret bölgesi, Taks: 0,30, Kaks: 1,50 ve 5 kata imarlýdýr. Satýþ Saati : 14:30-14:40 - Arasý Muhammen Bedel : ,00-TL Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ 15/04/2011 gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Sam - sun 1. Sulh Hu kuk Mah ke me si du ruþ ma sa lo nu n da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin yüz de 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be - de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 25/04/2011 gü nü yu - ka rý da be lir ti len sa at ler de Sam sun 1. Sulh Hu kuk Mah ke me si du ruþ ma sa lo nu n da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be - de lin den ö de nir. Tel la li ye har cý ve i lan as ký üc re ti tev zi i tab lo sun da his se le ri o ra nýn da ta - raf la ra a i di ye ti sað lan mak ü ze re i ha le son ra sý a lý cý dan a lý nýr. His se si % 20'den az o lan his se dar lar i ha le ye iþ ti rak i çin far ký te mi nat ya týr ma sý ge rek mek te dir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de me - mur lu ðu mu za bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve yüz de 10 fa - iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de - ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la me mur lu ðu - mu za baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. 25/02/2011 (*)Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝKm.126) B: T. C. SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ SATIÞ MEMURLUÐU (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2010/253 Esas. DAVALI: ÖMER ADIN Hamit Oðlu 1964 D.lu Alpaslan Mahallesi Tebernuþ Sokak No: 6/2 Afþin / K. MARAÞ Davacý Nuran ADIN tarafýndan aleyhinize açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 07/04/2011 günü saat: 09:00'da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: 9658 T. C. AFÞÝN 2. ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝNDEN BAÞKANLIÐINDAN (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATILA) Dosya No: 2010/1199 E. Örnek No. 27 ÝSTANBUL 10. (TAÞINMAZ SATIÞ) ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN GARÝMENKUL SATIÞ ÝLANI Ýstanbul Ýli, Beþiktaþ Ýlçesi Ortaköy Mahallesi 39 pafta, 1178 Ada 2 nolu parselde kayýtlý, A Blok, 4 ve çatý arasý katta 46/500 arsa paylý, 21 no'lu dubleks meskenin Ýrfan Emre Özgündoðdu adýna kayýtlý 1 /2 hissesi açýk arttýrma yolu ile satýlacaktýr. ÝÝK.127.Md. GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Adresleri tapuda kayýtlý olmayan ve olan alakadarlara iþbu satýþ ilaný teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 1- SATILACAK TAÞINMAZIN TAPU KADI: Meskenin 1 /2 hissesi Ýrfan Emre Özgündoðdu 1 /2 hissesi Leyla Özgündoðdu adlarýna kayýtlý olup, satýþ dýþý 1 /2 hisse maliki Leyla Özgündoðdu hissesi üzerinde Balkýz Duygu Özgündoðdu'nun intifa hakký mevcuttur. 2- ÝMAR DURUMU: Beþiktaþ Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Þehircilik Bürosunca tarih ve 2257 sayýlý imar durum belgesine göre onanlý 1/5000 ölçekli Boðaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Nazým Ýmar Planý kapsamýnda ve tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Boðaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama Ýmar Planýnda þartlarý aynen korunan tarihli mevzii Ýmar Planýnda H: 1 kat yüksekliðinde, çarþý, sinema kýsmen de saðlýk evi alanýnda kalmaktadýr. 3- TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU ve EVSAFI: Satýþa konu taþýnmaz Nispetiye Mh, Bakýr Sokaktan Dýþ Kapý No: 6, Okul Sokaktan ise Dýþ Kapý No: 3 numaralý, 1121 m 2 kat irtifaklý kargir apartmanda 46/500 arsa paylý, A blok, 4. ve çatý katýnda, 21 nolu dubleks dairenin, Ýrfan Emre Özgündoðdu adýna kayýtlý 1 /2 hissesidir. Dairede giriþ holü üzerinde balkonlu mutfak, salon, koridor üzerinde balkonlu oda ve banyo, gece holü üzerinde bir tanesi ebeveyn banyolu 3 oda, çatý arasýnda salon ve yatak odasýndan ibarettir. Dairede pencere doðramalarý PVC ve ýsýcamlý, merkezi sistem kalorifer tesisatý ve asansör mevcuttur. Belediye ve sosyal imkânlardan istifade edecek konumdadýr. 4- TAPU KADINDA BEANLAR HANESÝ: önetim planý ve 14 adetlik otopark ortak yeri beyaný vardýr. 5- TAKDÝR OLUNAN KIMETÝ : ,00 TL (yediyüzellibintürklirasý) kýymet belirlenmiþtir. 6- SATIÞ ÞARTLARI: ukarda belirtilen taþýnmazýn; Satýþý; 11 Nisan 2011 Pazartesi Günü; Saat: 11.00'dan 11.15'de Ýstanbul 10. Ýcra Müdürlüðü'nde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý ve satýþ ve paylaþtýrma masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla, 2. Satýþý; 21 Nisan 2011 Perþembe Günü ayný yer ve saatlerde Ýstanbul 10. Ýcra Müdürlüðünde ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilmemiþse gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. a- Artýrmaya iþtirak edeceklerin tahmin edilen kýymetin ve alacaða mahsuben iþtirak edeceklerin kendinden önceki sýrada bulunan alacaklýlarýn alacaðýnýn, (muhammen bedelin % 20'siyle sýnýrlý olarak) % 20'si nisbetinde pey akçesi (nakit Memleket parasý) veya bu miktar kadar milli bir bankanýn "þartsýz, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. abancý para kurunda günlük deðiþimler olmasý ve 805 sayýlý Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. b- Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Ýhaleye itiraz vaki olmasý halinde dahi, (alacaðýna tekabül eden satýþ bedelini müþteri sýfatýyla ödemekte imtina suretiyle alacaklýya ihale yapýlmamýþ olmasý þartý ile) satýþ bedeli nakten icra veznesine yatýrýlýr (md. 134/4).Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflarý ile Katma Deðer Vergisi (150 M 2 'ye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasýna raðmen iþyeri olarak kullanýlmýþ dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda.% 18 olarak KDV müþteriden tahsil edilir), tahliye ve teslim giderleri öncelikle müþteri tarafýndan ödenir. Birikmiþ emlak vergisi, cezalarý ve ferileri ile, tellaliye ve tapu satým harcý satýþ bedelinden müþteriye iade edilir. c- Ýhaleye iþtirak edenlerin icra satýþ dosyasý, tapu kaydý, þartname, ilan ve tebligatlarý incelemek suretiyle ihaleye katýldýðýný kabul etmiþtir. Satýlacak taþýnmazýn Tapu kaydýnda varsa; taþýnmazýn bütünleyici parçalarýnýn (MK..md.684, 862),taþýnmazýn eklentilerinin (M. Md. 686, 862),hukuki semerelerinin (MK..md. 879), Taþýnmazýn birleþtirilmesi durumunun (MK. Md. 859), ÝÝK md. göre Taþýnmaz mükellefiyetlerinin (Ýntifa hakký MK. m. 794, oturma hakký MK. m. 823, üst hakký MK. m. 834, kaynak hakký MK. m. 837, irtifak haklarý MK. m. 838, Kaydi hayatla ölünceye kadar bakma akdi BK. m. 507)... mükellefiyetleri nazara aldýðý kabul edilir. e- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin ( * ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile onbeþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. f- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca satýþ bedelini yatýrmasý için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ve ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. g- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup tebligat pul masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. h- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/1199 sayýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur * (Ýc. Ýf. K. 126) *( * ) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * önetmelik Örnek No: 27 B: T. C. ÝSTANBUL 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ 2010/2370 T. Dos ya mýz dan re hin li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý a raç sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 01/04/2011 sa at 09:10/09:20 a ra sýn da KÂ ÐIT HA NE/ÝS TAN BUL HAS - BAH ÇE ED DÝ E MÝN O TO PAR KI MER KEZ MAH. HAS BAH ÇE CAD. NO: 29/1 ad re sin de ya - pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 06/04/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la - cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV, dam ga res mi, tel la li ye a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü - le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce - ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 20'si ka dar te mi nat a lý nýr.) LÝ RA A DET MA LIN CÝN SÝ (Ö NEM LÝ NÝ TE LÝK VE Ö ZEL LÝK LE RÝ) a det 34 A U 0547 PLA KA LI, 2006 MO DEL, PE U GE OT 206 SW X LÝ NE, BE AZ A RAÇ TA MUH TE LÝF ÇÝ ZÝK LER VAR. SAÐ AR KA KA PI DA KÝ SÝ AH ÇI TA BU LUN MA MAK TA DI R. A RA CIN MO TOR NO SU: 10FD , ÞA SE NOSU: VF32E8HZF A NAH TA RI VE RUH SA TI OK. B: T. C. ÞÝÞLÝ 7. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/2622 TALÝMAT. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: 06/04/2011 tarihinde AAZAÐA MAH. CENDERE CD. NO: 99 KAHRA- MAN OTOPARKI ÞÝÞLÝ/ÝST.de SAAT 10:30-10:40'da ya pý la ca ðý ve o gü nü kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 11/04/2011 ta ri hin de ay ný yer ve sa at te 2. ar týr - ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç - me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 1 o ra nýn da K.D.V.nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði þart na me - nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 04/03/2011 Tak dir E di len De ðe ri Li ra Ku ruþ A de di Cin si Ni te li ði ve Ö nem li Ö zel lik leri ,00 TL 1 34 SPE 69 PLA KA LI RE NA ULT KAN GO 2008 MO DEL KAM O NET IL DIZ GRÝ RENK LÝ A RA CIN HA SAR DU RU- MU OK MUH TE LÝF ER LE RÝN DE ÇÝ ZÝK MEV CUT A RA- CIN RUH SA TI, A NAH TA RI OK. B: T. C. ÞÝÞLÝ 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/3858 T. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 11/03/2011 saat 9:30-9:35 arasýnda ENÝBOSNA/ÝSTANBUL Tandýrcýoðlu Otoparký Kuleli mevkii (Koçtaþ karþýsý) adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 16/03/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) TL 1 34 FE 9295 plakalý Temsa marka yolcu otobüsü Daiond model kýrýk beyaz renginde 2008 model lastikleri saðlam muhtelif yerlerinde çizikler mevcut 2 kapý beyinlerinin, olmadýðý koltuklarý direksiyonu torpido ve mekanik aksamý olmadýðý klima ve klima kompresörü yok motor ve motora baðlý þanzýman Diferansiyel ve teknik beyan aksamýnýn yok stepne ile beraber 9 lastiði mevcut B: T. C. BAKIRKÖ 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

13 Ý LAN 13 yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) E LE MAN nözel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur Antakya/Hatay nbeþiroðlu Grup Mühendislik Danýþmanlýk Gayrimenkul Danýþmanlýk Mesut Beþiroðlu Makine Mühendisi Osman ýlmaz Mah. Kýzýlay Cad. No:57 Gebze/Kocaeli Tel/Fax: Manas Asansör Proje,Taahhüt,Montaj,Bakým Revizyon nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö - rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) n Bað cý la rýst. Cep te le fo nu ta mir ser vi - si ne us ta a ra ný yor. An ka Ý le ti þim (0212) (0212) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den De niz li de Bü ro ya Mu â ye ne hâ ne ye uy - gun Ki ra lýk Da i re Meh met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler cad de - sin de 100m ük sek ze - min Her þe yiy le Lüx e ni ya - pý lý Do ðal gaz lý Kom bi li (0533) nsa hi bin den De niz li de Ki ra lýk Da i re Meh - met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler - de 95m Kom bi li Do ðal - gaz lý (0533) n75 m2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do - ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n150 m 2 ki ra lýk sa na yi cey - ran lý dük kân, ta kas lý 500 TL. (0543) n90 m2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE nde niz li de Ak ko nak ma - hal le sin de ye ni bi na 3+1 da i - re 3.kat 125m 2 Tel: n SA HÝ BÝN DEN AN KA RA De me tev ler de sa tý lýk da i re De met met ro sun da ön ce le ri mu a ye ne ha ne o lan iþ ye ri ne de uy gun 3+1 kom bi li 150 m 2 1. Cad. Hül ya Ap. 3/3'de (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Bað lar ba þýn da Sa tý lýk Ar sa Bað ba þý Be le di ye si ar ka sý ko ru luk ya ný 343 m 2 B+3 kat i - mar lý (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý - nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA n KA SE RÝ E 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban ü ce türk n BUR SA E NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL (0224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) n AR NA VUT KÖ DUR - SUN KÖ'de m TL (va de li) (0532) n ÝZ NÝK ü rük ler de 2,700 m 2 i mar lý 25,000 (0534) n Hadýmköy içinde sahibinden TOKÝ'ye yakýn bahçeli ev yapmaya müsait elektriði,suyu çekilebilir. 2500m 2 tamamý yarý peþin yarýsý vadeli arsa VA SI TA n2003 Mo del Pe u got Part ner te miz a ra ba Tel: De niz li n Sa hi bin den Sa tý lýk A raç 2004 mo del Pa li o Van 1200 mo tor 8 valf km ilk e lim (0533) n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n LAND RO VER 3.9 Vo gu e 1992 mo del, km, gü müþ gri, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, ya kýt ben zin + LPG o to ma tik vi tes, 5 ka - pý, 4x4, i kin ci el TL (0543) ÇE ÞÝT LÝ nateþ oto LPG' de ÞOK Kampanya Marmara Bölge bayisinden T4-Blue italyan 790TL Tomasetto Ýtalyan 990TL Ýkitelli Merkez: Topkapý Þube: ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal le - sin de (Tren Ýs tas yo nu a ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum nba þak Trak tör Ba yi i Ce lal Mah. Sað lýk Sok. No: Mu sa Top ndev REN KÝ RA LIK Þa hin Mi ni Mar ket Zu hu rat ba ba Ma hal le si Tür kiþ Cad de si No: 18/B Ba kýr köy/ýs TAN BUL TC NO: ncý ÐER ve KE BAP sa lo nu dev ren sa tý lýk týr. (0324) MER SÝN NAK LÝ AT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu ZAÝ n Baþbakanlýða ait kimlik cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Azmi Güler n eþil Kartýmý Kaybettim Hükümsüzdür. Memet Taþdemir/ Aðrý n eþil Kartýmý Kaybettim Hükümsüzdür. Songül Taþdemir/ Aðrý n eþil Kartýmý Kaybettim Hükümsüzdür. Emine Taþdemir/ Aðrý ÝSTANBUL VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐINDAN ÝLANEN TEBLÝÐ Þiþ li Ver gi Da i re si Mü dür lü ðü mü kel lef le ri ne a it o lup yu ka rý da a dý so ya dý ve un va ný ya zý lý mü kel lef ler a dý na sa lý nan ver gi ve ce za lar ne de niy le tan zim o lu nan ih bar na me ler bi li nen ad res le rin de bu lu na ma ma la rý ne de niy le teb lið e di le me - di ðin den 213. sa yý lý V.U.K.'nun mad de le ri ne is ti na den il gi li le rin i lan ta ri hin den baþ la ya rak bir ay i çe ri sin de Ver gi Da i re si ne biz zat ve ya bil ve kâ le mü ra ca at ta bu lun ma la rý ve ya ta ah hüt lü mek tup ve ya tel graf la a çýk ad res leri ni bil dir me - le ri ha lin de ken di le ri ne sü re i le ka yýt lý res mi teb lið ya pý la ca ðý, bir a yýn hi ta mýn da mü ra ca at ta bu lun ma yan ve ya a çýk ad - re si ni bil dir me yen ler hak kýn da iþ bu i la nýn neþ ri ta ri hin den i ti ba ren bir a yýn so nun da teb lið ya pýl mýþ sa yý la ca ðý Ý lan o lu nur. B: T. C. KADIKÖ 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/27249 E. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 30/03/2011 saat 09:30-09:40 a ra sýn da KA DI KÖ/ÝS TAN BUL KÜR - ÞAT O TO PAR KI HA SAN PA ÞA MAH. U ZUN ÇA IR O LU NO: 12 ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 04/04/2011 gü nü ay ný yer ve sa - at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la - mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV, dam ga res mi, tel la li ye a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas - ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 04/03/2011 (Ý ha le ye ka tý la cak lar dan ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 20'si ka dar te mi nat a lý nýr.) LÝ RA A DET MA LIN CÝN SÝ (Ö NEM LÝ NÝ TE LÝK VE Ö ZEL LÝK LE RÝ) a det 34 U A 453 PLA KA LI, SÝ AH RENK LÝ BMW 3.16 Ý SE DAN 2003 MO DEL, A RA CIN SAÐ AR KA KA PI E ZÝK, SOL ÖN SÝN AL DE ÇAT LAK OL DU ÐU GÖ RÜL DÜ, MUH TE LÝF ER- LE RÝN DE ÇÝ ZÝK LER MEV CUT, A NAH TA RI VAR, RUH SAT OK. B: T. C. ÜSKÜDAR 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/538 T. Dosyamýzdan rehinli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý araç satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 23/03/2011 saat 11:00-11:05 arasýnda ÜSKÜDAR/ÝSTANBUL ULUSAL OTOPARKI BULGURLU MAH, ÝZZETTÝN BE CAD. NO: 2/1 adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 28/03/2011 günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV, damga resmi, tellaliye alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur (Ýhaleye katýlacaklardan malýn tahmin edilen kýymetinin % 20'si kadar teminat alýnýr.) LÝRA ADET MALIN CÝNSÝ (ÖNEMLÝ NÝTELÝK VE ÖZELLÝKLERÝ) adet 34 FC 7284 PLAKALI 2008 MODEL PEUGEOT ÞETAN KIRMIZI RENKLÝ, 206 SEDAN 1.4 COMPORT AC 4K, SAÐ ARKA KAPI EZÝK, SOL ARKA ÇAMURLUK EZÝK, ÖN KAPUT EZÝK, MUHTELÝF ERLERÝNDE EZÝK VE ÇÝZÝK MEVCUT. B: BAKIRKÖ 6. ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2008/319 E sas. KA RAR NO: 2009/41 Da va cý MEH MET KIR BAÞ i le da va lý NÜ FUS MÜ DÜR LÜ ÐÜ a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan Nü fus ( Ka yýt Tas hi hi) da va sý ne de niy le; A çý lan da va nýn KA BU LÜ Ý LE; Bit lis i li, Tat van il çe si, Di bek li kö yü, cn: 21, hn: 19'da nü - fu sa ka yýt lý bu lu nan TC kim lik nu ma ra lý, 03/03/1981 do ðum lu Me ral Kýr baþ'ýn nü fus kay dý nýn ÝP TA LÝ NE, nü fu sa bu þe kil de tes ci li ne, ka rar ve ril miþ ol du ðun dan iþ bu i - la nýn ya yýn lan ma sýn dan i ti ba ren 22 gün i çin de tem yiz e dil me di ði tak dir de ke sin le þe ce ði i lan o lu nur. 07/02/2011 B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝÝLAN Sa yý: 2008/1108 E sas. 07/03/2011 Mah ke me mi zin 19/08/2010 Ta rih, 2008/1108 E sas, 2010/830 Ka rar sa yý lý ka ra rý i le Ýs tan bul i li, Fa tih il çe si, Ak sa ray Ma hal le si nü fu su na ka yýt lý MAZ HAR U SUF ve SA A DET'ten ol ma 1924 do ðum lu HUR TU BA U LA ÐA'ýn ký sýt lan dý ðý ve ken di si ne Oð lu ÝB RA HÝM ET HEM U LA - ÐA'ýn VA SÝ O LA RAK A TAN DI ÐI NA da ir ka rar ve ril di ði ilan o lu nur. B: BAKIRKÖ 3. AÝLE MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝ'NDEN ÝLAN E SAS NO: 2010/10 Da va cý ER HAN VA ROL ve ki li AV. BÝ LAL KÖK ta ra fýn dan da va lý ÝL KA VA ROL a ley hi ne a çý lan bo þan ma da va sýn da ve ri len a ra ka ra rý u ya rýn ca; To kat i li, Er ba a il çe si, Te pe kýþ la, cilt no: 80 ha ne no: 67'de nü fu sa ka yýt lý bu lu nan Ha - cý a li ve Ne vin'den ol ma, 07/01/1976 Ýs tan bul do ðum lu, TC. Kim lik nu ma ra - lý DA VA LI: ÝL KA VA ROL'un Sav cý lý ma hal le si, Þim þek so kak. Ök keþ Ho ca çýk ma zý. No: 14 GA ZÝ AN TEP ad re si ne da va di lek çe si nin teb lið e di le me di ði, ad res a raþ týr ma sýn da da a dý ge çe nin ad re si nin bu lu na ma dý ðý an la þýl mak la 7201 sa yý lý ka nu nun mad de le ri hük mü ne bi na en da va di lek çe si nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Da va lý nýn 05/05/2011 gü nü sa at 10.30'da mah ke me miz de ha zýr ol ma sý, bel li e di len gün ve sa at te gel me si ve ya ken di si ni bir ve ki li i le tem sil et tir me si, gel me di ði ve ya ma - ze ret bil dir me di ði, de lil de ib raz et me di ði tak dir de HUMK'un mad de le ri u ya rýn ca yar gý la ma nýn yok lu ðun da ya pý la ca ðý ve hü küm ku ru la ca ðý, da va di lek çe si nin teb li ði ye ri - ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen du yu ru lur. Ýþ bu i lan ya yýn lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren 15 gün son ra teb lið ya pýl mýþ sa yý la cak týr. 02/03/2011 B: T. C. GEBZE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/463 TAL. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn günü Saat 14:00-14:05 ENÝ ILDIZ MAH. FATÝH CAD SOK. NO: 6 GÜNER METAL-DÝLOVASI ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri - nin %60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma - nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye ni n a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz - la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir ne ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me - si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da va zýh dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze buþ vur ma la rý i lan o lu nur. 01/03/2011 S.No Bedeli (TL) Adedi Cinsi 1-500,00 TL 1 Adet HAVA KOMPRESÖRÜ DALGAKIRAN MARKA SERÝ NOLU ,00 TL 1 Adet MARKASIZ MAVÝ RENKLÝ RULO SAÇ KESME, AÇMA, KESME SARICI ÜÇ PARÇA HALÝNDE MAKÝNA ,00 TL 1 Adet MAVÝ RENKLÝ MARKASIZ SANAÝ TÝPÝ BASKÜL 10 TONLUK ,00 TL 1 Adet MAVÝ RENK MARKASIZ RULO SAÇ KESME MAKÝNASI (AÇMA, KESME, SARICI) ÜÇ PARÇALI. Toplam: ,00 TL B: T. C. SARIER AÝLE MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN E SAS NO : 2010/496 E sas. DA VA LI : NER MÝN GÜL Cev her Sk. Har man te pe Mah. No: 12 Ýç Ka pý No: 1 Kâ ðýt ha ne/ ÝS TAN BUL Da va cý Cen giz Gül ta ra fýn dan Gi re sun i li, Þe bin ka ra hi sar Ýl çe si, Tek ka ya Ma hal le si/kö - yü, Cilt no 54, Ha ne no 2, BSN 118'de ka yýt lý, u suf ve Mu ni be'den ol ma, Ar da han 25/06/1978 do ðum lu, TC Kim lik No lu NER MÝN GÜL a ley hi ne a çý lan BO - ÞAN MA da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý sý ra sýn da: A ley hi ni ze a çý lan Bo þan ma da va sý - nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Da va lý nýn tüm a ra ma la ra rað men i ka met gâh, mes ke ni ve iþ ye ri ad re si de tes pit e di le - me di ðin den, da va di lek çe si nin Teb li gat Ka nu nun 28. ve de va mý mad de le ri ge re ðin ce i la - nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ o lup; A ra ka rar ge re ði du ruþ ma gü nü: 01/06/2011 gü nü sa at: 10:35'te du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 213. ve 377. mad de le ri ge re ðin ce yok lu ðun da yar gý la ma ya de vam e di le ce ði ve ka rar ve ri le ce ði, Teb li gat Ka nu nun 31. mad de si u ya rýn ca i lan ta ri hin den i ti ba ren 7 gün son ra di lek çe nin teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý teb li gat ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re Ý LA NEN teb lið o lu nur. B: TAKSÝM ATIRIM ORTAKLIÐI A.Þ. ÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINDAN Þirketimizin 28/02/2011 Tarihli önetim kurulu kararýna istinaden 2010 yýlý olaðan genel kurulunun günü saat 14.30'da yapýlmasýna karar verilmiþtir.toplantý Gündemi aþaðýda gösterilmiþ olup vekâletname örneði'de aþaðýdadýr. (noter için nota bakýnýz) Þirketimizin 2010 yýlý finansal raporlarý ve faaliyet raporu þirket merkezinde tarihinden itibaren ve sitesinde hissedarlarýn bilgisine sunulacaktýr. Sayýn hissedarlarýn bilgisine sunarýz. TAKSÝM ATIRIM ORTAKLIÐI A.Þ ILI OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMÝ 1- Açýlýþ ve Baþkanlýk Divanýnýn teþkili 2- Genel kurul toplantý tutanaklarýnýn genel kurul adýna imzalanmasý hususunda baþkanlýk divanýna yetki verilmesi ýlýna ait önetim kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu ve dýþ denetim kuruluþu Rasyonel Baðýmsýz Denetim A.Þ. tarafýndan hazýrlanan baðýmsýz denetim raporlarýnýn ayrý, ayrý okunmasý ve müzakere edilerek karara baðlanmasý, ýlý Bilanço, Kâr/ Zarar hesaplarýnýn ayrý, ayrý okunmasý, müzakeresi ve tasdiki 5- SPK Mevzuatý uyarýnca önetim Kurulu'nun 2011 yýlý hesap ve iþlemlerinin baðýmsýz dýþ denetimi Rasyonel Baðýmsýz Denetim MM A.Þ. ile sözleþme imzalanmasý yönündeki önerisinin kabulü,deðiþtirilerek kabulü veya reddi, 6- önetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ibra edilmeleri 7- eni önetim kurulu ve denetçinin (murakýp) seçimi, imza yetkilileri belirlenmesi ve huzur hakký ücretleri 8- önetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinde yazýlý iþlem ve iþleri yapýlmasý hususunda yetkili kýlýnmasýna karar verilmesi 9- Dilek ve Temenniler,Kapanýþ VEKÂLETNAME...A.Þ....A.Þ.'nin...günü, saat...'da...adresinde yapýlacak olaðan genel kurul toplantýsýnda aþaðýda belirttiðim görüþler doðrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere...vekil tayin ediyorum.. Bu vekâletname Toplantýnýn ertelenmesi halinde... günü, saat...' da...adresinde yapýlacak olaðanüstü genel kurul toplantýsý içinde geçerlidir. A) TEMSÝL ETKÝSÝNÝN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüþü doðrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aþaðýdaki talimatlar doðrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (özel talimatlar yazýlýr.) c) Vekil þirket yönetiminin önerileri doðrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantýda ortaya çýkabilecek diðer konularda vekil aþaðýdaki talimatlar doðrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanýlýr.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazýlýr.) B) ORTAÐIN SAHÝP OLDUÐU HÝSSE SENEDÝNÝN a) Tertip ve serisi b) Numarasý, c) Adet-Nominal deðeri, d) Oyda imtiyazý olup olmadýðý, e) Hamiline-Nama yazýlý olduðu. ORTAÐIN ADI SOADI veya UNVANI ÝMZASI ADRESÝ NOT: (A) bö lü mün de, (a), (b) ve ya (c) (d) be lir ti len þýk lar dan bi ri si se çi lir, (b) ve (d) þýk - ký i çin a çýk la ma ya pý lýr. Ve kâ let na me nin no ter tas dik siz ol ma sý ha lin de ve kâ le ti ve re nin no ter tas dik li im za sir kü le ri ve ya be ya ný ve kâ let na me ye ek le ne cek tir. B: T. C. BAKIRKÖ 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma) ÝLANI 2011/62 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma saat 10:40-10:50 arasýnda GÜNEÞLÝ EVREN MH. GÜL BA - HAR CD. TU FAN SK. MERT ÝÞ HA NI N: 26 K: 2 BAÐ CI LAR/ÝST. ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa - at ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la - mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV a lý cý ya a it o la ca - ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu - ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 28/02/2011 Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) KUÞ MARKA DAR DOKUMA MAKÝNASI (KMS 530) SERÝ NOSU OK. B: 16368

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR Aziz ýldýrým eleþtiriler karþýsýnda sessiz kaldý. ORTALIK ÝNE GERÝLDÝ TRAB ZONS POR VE BE ÞÝK TAÞ, FE NER BAH ÇE BAÞ KA NI A ZÝZ IL DI RIM'IN FUT BOL FE DE RAS O NU VE HA KEM LE RÝ ET KÝ LE DÝ ÐÝ NÝ Ý LE RÝ SÜR DÜ. SÜ PER Lig de geç ti ði miz haf ta ya pý lan maç lar da ya þa nan ha kem ha ta la rý or ta lý ðý yi ne ger di. Dün ön ce Trab zons por Ku lü bü çok sert bir bil di ri ya yýn la yýp, Fe ner bah çe Baþ ka ný ve Ku lüp ler Bir li ði Vak fý Baþ ka ný A ziz ýl dý rým ý ve Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu nu to pa tut tu. Ar ka sýn dan Be þik taþ Ku lü bü, çok da ha a ðýr i fa de ler le do lu bir ya zý lý a çýk la ma yap tý. Si yah be yaz lý la rýn he de fin de de týp ký bor do ma vi li ler gi bi A ziz ýl dý rým ve fe de ras yon var dý. TRAB ZONS POR CEP HE SÝ: TARAFSIZ KALMADILAR Trab zons por Ku lü bü nün res mi in ter net si te sin den, o lu - muz dan dön dü rü le me ye ce ðiz baþ lý ðýy la ya yýn la nan bil di ri de, Türk fut bo lun da dev re a ra sýn da baþ la yýp li gin i kin ci ya rý sý na yan sý yan ge liþ me ler sa býr, sað du yu, ta raf sýz lýk il ke le ri ni ta ma men dev re dý þý bý rak mýþ, a dil o yun, a da let siz o yun kim li ði ne bü rün - müþ tür de nil di ve þöy le de vam e dil di: Se zo nun ilk bö lü mü nü Trab zons por un a çýk fark la ön de ta mam la ma sý ný haz me de me - yen çev re ler a ra dö nem de yaz dýk la rý se nar yo yu uy gu la ma ya koy - muþ, ar dýn dan a de ta in le ri ne çe kil miþ med ya nýn bel li ke sim le ri ni Bernd Schuster Schuster Bayern Münih'e mi gidiyor? nalmana'nin kök lü ku lü bü Ba yern Mü - nih'te ta kým dan ay rýl ma sý na ke sin gö zü i le ba ký lan tek nik di rek tör Lo u is van Ga al'ýn ye - ri ne dü þü nü len a day lar dan bi ri de Be þik taþ Tek nik Di rek tö rü Bernd Schus ter.. Al man ya 1. Li gi'nde (Bun des li ga) al dý ðý kö tü so nuç lar ne de niy le ta kým dan ay rý la cak ol ma sý na ke sin gö zü i le ba ký lan Van Ga al'ýn ye ri ne dü þü nü - len a day lar da bel li ol du. Hol lan da lý tek nik a - da mýn ye ri ne ta ký mýn ba þý na ge ti ril mek is te - ni len ho ca lar dan bi ri de Schus ter. Be þik taþ'ta da son gün ler de a lý nan kö tü so nuç lar ne de - niy le kol tu ðu sal lan tý da o lan Schus ter'in is mi Al man ba sý nýn da faz la yer bul ma ya baþ la dý. Ýnan Kýraç, Adnan Polat'ýn istifasýný istedi ngalatasara Kulübü'nün duayen isimlerinden Galatasaray Eðitim Vakfý Baþkaný Ýnan Kýraç, Baþkan Adnan Polat'ýn mali genel kurul öncesinde istifa etmesi gerektiðini söyledi. Mart ayý divan kurulu toplantýsýnda konuþan Kýraç, "Adnan Polat çok iyi iþler yapmýþtýr. Ancak yorulmuþtur. Daha fazla yýpranmamasý için mali genel kurul öncesinde istifa ederek baþkanlýðý býrakmalýdýr." dedi. Barcelona ve Shakhtar çeyrek finale yükseldi nav RU PA Þam pi yon lar Li gi'nde 2. tur rö vanþ maç la rýn dan son ra sýn da Ýs pan ya'nýn Bar ce lo na ve Uk ray na'nýn Shakh tar Do netsk ta kým la rý çey rek fi na le yük sel di. Bar ce lo na, ilk maç ta dep - las man da 2-1 ye nil di ði Ýn gil te re'nin Ar se nal ta - ký mýy la ken di sa ha sýn da kar þý laþ tý. Kar þý laþ ma yý 3-1 ka za nan Bar ce lo na, çey rek fi na le yük se len ta kým ol du. Ýs pan yol e ki bi nin gol le ri ni bi ri pe - nal tý dan ol mak ü ze re Mes si (2) ve Xa vi kay det - ti. Ýn gi liz tem sil ci si Ar se nal i se maç bo yun ca Bar ce lo na ka le si ne þut a ta maz ken, go lü bul ma yý ba þar dý. Ar se nal'in tek go lü nü i se Bar ce lo na lý Bus qu ets ken di ka le si ne at tý. Ar se nal'in gol cü sü Van Per si e i se 56. da ki ka da kýr mý zý kart gö re rek, o yun dý þýn da kal dý. Shakh tar Do netsk de ilk maç ta dep las man da 3-2 yen di ði Ý tal ya'nýn Ro - ma ta ký mýy la kar þý laþ tý. E vin de ki kar þý laþ ma yý 3-0 ka za nan Shakh tar Do netsk de çey rek fi na list ol du. Uk ray na e ki bi nin gol le ri ni Hubsc hman, Wil li an ve E du ar do kay det ti. Sadri Þener, federasyon, hakemler ve medyayý suçladý. Trabzonspor bildirisinde, "Aziz ýldýrým, devre arasýnda yaptýðý açýklamalar ve þimdiki sessizliðiyle tarafsýzlýðýný yitirmiþtir. Ýstifa edip, kendi kulübünü yönetmelidir" denildi. kul la na rak ül ke fut bo lu nu yö ne ten ler ü ze rin de bas ký or ta mý ya - rat mýþ lar dýr. Bu or tam ta raf sýz kal ma sý ge re ken ke sim le ri de et ki - le miþ ve li gin i kin ci dev re si ta ma men bir ta ký mýn le hi ne ce re yan e den a de ta bir or ta o yu nu na dö nüþ tü rül müþ tür. Trab zons por, sa ha dý þýn da da bu o yu nu ku ra lý na gö re oy na ma ya ha zýr dýr. Ku - lüp ler Bir li ði nin Baþ ka ný dev re a ra sýn da yap tý ðý teh dit kar a çýk la - ma lar ve þim di ki ses siz li ðiy le ta raf sýz lý ðý ný yi tir miþ tir. Bu se vi ye ye gel dik ten son ra ge re ken tav rý gös ter me li, gö re vin den is ti fa et me - li, sa de ce ken di ku lü bü nü yö net me li dir. BE ÞÝK TAÞ CEP HE SÝ: ÇÝRKÝN OUNLAR SERGÝLENÝOR Be þik taþ Ku lü bü nden ya pý lan a çýk la ma da, Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu Baþ ka ný Mah mut Öz ge ner i le Ku - lüp ler Bir li ði Vak fý Baþ ka ný A ziz ýl dý rým ýn ta raf sýz lýk la - rý ný yi tir di ði ve bir ta kým güç le rin sa rý la ci vert li ta ký mý þam pi yon yap ma ya ça lýþ tý ðý i le ri sü rül dü. Bil di ri de þu i fa - de ler kul la nýl dý: Be þik taþ Ku lü bü da i ma hak e den ku lü - bün ka zan ma sýn dan ya na ol du ðu nu di le ge tir miþ, bir ta - kým güç le rin maç so nuç la rý na te sir e de rek be lir le yi ci ol - ma ma la rý ge rek ti ði ni de fa lar ca i fa de et miþ tir. Bu nun la bir lik te ay ný güç le rin is te dik le ri bir ta ký mý þam pi yon yap - mak i çin ba riz bir þe kil de gö re ve so yun duk la rý, spor ka - mu o yu nun gö zü ö nün de bir ta kým o yun la rýn ser gi len di ði a çýk ça gö rül mek te dir. Tüm bu ka sýt lý ha re ket le re, Be þik - taþ ýn dün ya ku lü bü ol ma yo lun da di ðer ku lüp le ri geç - ti ði nin a çýk ça fark e dil me si, ay rý ca bu ko nu da du yu lan kýs kanç lý ðýn or ta ya çýk ma sý ne ti ce sin de baþ vu rul du ðu da ta ra fý mýz dan mem nu ni yet le fark e dil mek te dir. Þampiyonluðu hak ediyoruz TRABZONSPOR TEKNÝK DÝREKTÖRÜ ÞENOL GÜNEÞ, "LÝGDE ARIÞIN GERGÝNLÝK OLMADAN FAÝR-PLA RUHU ÝÇERÝSÝNDE DEVAM ETMESÝ EN BÜÜK TEMENNÝMÝZ" DEDÝ. TRAB ZONS POR Tek nik Di rek tö rü Þe nol Gü neþ, lig ya - rý þý nýn ger gin lik o luþ tu rul ma dan, fa ir p lay ru hu i çe ri sin - de, hak e de nin ka zan dý ðý bir an la yýþ la de vam et me si nin en bü yük te men ni le ri ol du ðu nu be lirt ti. Gü neþ, Trab - zons por Der gi si ndeki ya zý sýn da, li gi ni i kin ci dev re sin de bi raz bek len ti le rin al týn da kal dýk la rý ný i fa de et ti. Ö zel lik le sa ha la rýn da ki bek len me dik pu an ka yýp la rý nýn sü re ce o - lum suz yan sý dý ðý na i þa ret e den de ne yim li tek nik a dam, an cak li gi ni de vam et ti ði ni ve ön le rin de oy na ya cak la rý da ha çok mü sa ba ka ol du ðu nu ha týr lat tý. AN UN SUR LAR A RIÞ DI ÞIN DA KAL MA LI Gü neþ, oy na dýk la rý fut bol la þam pi yon lu ðu hak et - tik le ri ni vur gu la dý. Lig ya rý þý nýn ger gin lik o luþ tu rul - ma dan, fa irp lay ru hu i çe ri sin de, hak e de nin ka zan dý - ðý bir an la yýþ la de vam et me si nin en bü yük te men ni - le ri ol du ðu nu i fa de e den Gü neþ, Fut bo lun gü zel li ði sa ha da oy na nan o yun dur. So nu cu et ki le ye cek yan un sur lar bu gü zel ya rý þýn dý þýn da kal ma lý. Trab zons - Manisaspor'da Beþiktaþ hýrsý nsüper Lig'in 25. haf ta sýn da sa ha sýn da Be þik taþ'ý ko nuk e - de cek o lan Ma ni sas por, ra ki - bi ni ye ne rek üst sý ra la ra çýk - ma nýn he sa bý ný ya pý yor. Lig de üst üs te al dý ðý i ki mað lu bi ye - tin ar dýn dan ge çen haf ta dep - las man da Kay se ris por'u mað - lup e de rek dik kat le ri tek rar ü - ze rin de top la yan Ma ni sas por, Be þik taþ ma çý nýn ha zýr lýk la rý ný Ta rýk Al mýþ Spor Te sis le rin de sür dü rü yor. Be þik taþ ma çý na üç pu an he de fiy le ha zýr la nan Ma ni sas por lu fut bol cu la rýn, an tren man da ol duk ça ne þe li ol du ðu göz len di. Ma ni sas - por'da ilk on bi rin de ðiþ mez o yun cu la rý a ra sýn da yer a lan Ka he, an tren man so nun da Be þik taþ ma çý na i liþ kin yap tý ðý de ðer len dir me de, bu ma çý nýn ken di le ri i çin çok ö nem li ol - du ðu nu i fa de et ti. por a ya ký þan da fut bol oy na mak týr. Di ðer le ri bi zim i - þi miz de ðil. i fa de le ri ni kul lan dý. a rý þa sa de ce ken - di le ri ne gü ve ne rek baþ la dýk la rý nýn al tý ný çi zen ba þa - rýl ho ca, bu an la yýþ la da yol la rý na de vam e de cek le ri - ne de ðin di.bir an da hýz lý git me le ri ni o lum suz et ki - le mek, ken di le ri ni a þa ðý çek mek is te yen ler o la bi le - ce ði ne dik kat çe ken Þe nol Gü neþ, þöy le de vam et ti: Bun lar da do ðal dýr. Ö nem li o lan bu fak tör - ler le mü ca de le e de bi le cek gü cü ken di miz de his set me miz dir. Mü ca de le den ka - ça cak bir ya pý ya sa hip de ði liz. Gü neþ, ya zý sý nýn so nun da bor do ma vi li ta raf tar la da ses le ne rek, cen til men lik öl çü sü i çe ri sin de ve re - cek le ri des tek le ya rý yý so - nu na ka dar sür dü re cek - le ri ni i fa de et ti. Los Angeles Lakers'ýn yýldýz basketbolcusu Kobe Bryant 27 bin 423 sayýya ulaþarak NBA tarihinde yerini aldý. Kobe Bryant NBA tarihine geçti NBA'DE Los Angeles Lakers'ýn deplasmanda Atlanta Hawks'ý yendiði maçta 26 sayý atan Lakers'dan Kobe Bryant, NBA tarihinin en çok sayý atan 6. oyuncusu oldu. Bryant, Lakers'ýn üst üste 8. galibiyetini aldýðý maçta, 26 sayý, 6 ribaunt, 4 asistle oynadý. Bryant böylece toplamda 27 bin 423 sayýya ulaþarak, 27 bin 409 sayýsý bulunan Moses Malone'u geçti ve NBA tarihinin en skorer oyuncularý listesinde 6. sýraya çýktý. NBA'in en çok sayý atan ilk 5 oyuncusu þöyle sýralanýyor: 1. Kareem Abdul-Jabbar 38 bin 387 sayý, 2. Karl Malone 36 bin 928, 3. Michael Jordan 32 bin 292, 4. Wilt Chamberlain 31 bin 419, 5. Shaquille O'Neal 28 bin 590. Lakers'da Andrew Bynum 16 sayý, 16 ribauntla, Pau Gasol da 14 sayý, 11 ribauntla ''double-double'' yaptýlar. Hawks'da ise en skorer isim 17 sayý atan Al Horford oldu. Hawks'da Josh Smith 16 sayý, Kirk Hinrich 12 sayý, Joe Johnson 11 sayýyla oynadý. NBA'DE DÝÐER SONUÇLAR Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors: Indiana Pacers - Philadelphia 76'ers: Washington Wizards - Milwaukee Bucks: Miami Heat - Portland Trail Blazers: Phoenix Suns - Houston Rockets: ALÝ SAMÝ EN STADI 75 GÜNDE IKILACAK GALATASARA'IN 47 yýllýk stadý Ali Sami en'in, Ýzmir Aliaða'da geri dönüþüm konusunda faaliyet gösteren Özdenizcilik AÞ, tarafýndan 75 gün sürecek bir çalýþmayla yýkýlacaðý bildirildi. Özdenizcilik AÞ Genel Koordinatörü Serkan Acar, yaptýðý açýklamada, Torunlar-Aþçýoðlu- Kapýcýoðlu Proje Ortaklýðý'na ait Ali Sami en Stadý'nýn ýldýrým Demirören, birtakým oyunlarýn oynandýðýný ileri sürdü. yýkým iþini üstlendiklerini belirtti. ýkým iþlemin, belediyeden ruhsat alýnmasýnýn hemen ardýndan baþlanacaðýný ifade eden Acar, ''Ali Sami en Stadý'nýn yýkýmý projesi 75 gün süre zarfýnda gerçekleþtirilecektir. ýkým iþi neticesinde yaklaþýk 30 bin metreküp moloz ve 4 bin hurda çýkacaðý öngörülmektedir'' dedi. Bank Asya 1. Lig'de her hafta lider deðiþiyor Bank As ya 1. Lig'de 24. haf ta so nun da Or - dus por 40 pu an la Tav þan lý Lin yits por'un üs tün de a ve raj la li der ta mam la dý. Takýmlarýn puanlarýnýn birbirine eþit olmasý nedeniyle sýralamada her hafta deðiþiklikler meydana geliyor. Alýnan sürpriz sonuçlarýn ligdeki yarýþý heyecanlý bir hale getirdiði bir gerçek. Ör ne ðin, li der Or dus por i le al dý ðý ye nil gi ler yü - zün den sý ra la ma da 7. sý ra ya ka dar dü þen De niz lis - por a ra sýn da ki pu an far ký sa de ce 4. Bu yüz den her haf ta sý ra la ma da li der lik yer de ðiþ te ri bi li yor. Alt sýralarda da durum ayný. Küme düþmeye en yakýn aday 10 puanlý Diyarbakýrspor. aþadýðý sorunlar nedeniyle ligde tutunmasý zor gözüküyor. Onun üstündeki takýmlar düþmemek için canla baþla mücadele diyor. 11. sýrada yer alan 24 puanlý Altay ile 16. sýrada 21 puanlý Giresunspor'un puan farký 3'e düþtü. Ligde son 10 haftaya girilmesine karþýlýk kimin Süper Lig'e çýkacaðý ve kimlerin küme düþeceðini kestirmek þimdilik mümkün deðil. 6 hafta liderlik koltuðunda oturan Orduspor'un dýþýnda þu ana kadar Denizlispor 13, Çaykur Rizespor 4 ve Samsunspor da 1 haftayý zirvede bitirdi. 13 koltukta oturan Denizlispor'un bugünkü durumu herkesi þaþýrtýyor. Ligin baþýnda açýk ara önde götüren Horozlar, Süper Lig'e çýkabilmeleri için seri galibiyetlere ihtiyacý var. Son 12 haftada yenilmeyen TKÝ Tavþanlý Linyitspor'un en istikrarlý ekip görünümünde olduðu ligde, Kütahya temsilcisi 6. haftayý son sýrada tamamladýktan sonra istikrarlý bir þeklide sürpriz baþarýlara imza attý ve 24. haftayý averajla 2. sýrada bitirdi. Kütahya'nýn 60 bin nüfuslu Tavþanlý ilçesinin örnek takýmý Tavþanlý Linyitspor, onarýmý tamamlanamayan stat sorunu ve kadrosundaki futbolcularýnýn maddi deðeri diðer kulüplere göre az olmasýna raðmen elde ettiði baþarýlarla dikkati çekiyor. Evinde Kayseri Erciyesspor'a maðlup olan Mersin Ýdmanyurdu, 4 maçlýk galibiyet serisinin ardýndan ilk yenilgisini alarak, taraftarlarýný üzdü. Lig de þu a na ka dar üst üs te en faz la ga li bi ye ti a lan e kip o lan Ga zi an tep Bü yük þe hir Be le di yes - por (5), son 3 haf ta da üst üs te mað lup o la rak, 2. sý ra dan 7.'li ðe ka dar ge ri le di. Üst sýralarda olduðu gibi düþme hattýnda da büyük bir mücadele var. Ligde oynadýðý son 10 maçta galibiyeti olmayan ve bu maçlarda sadece 3 puan alabilen Diyarbakýrspor, 15. haftadan beri ligin son sýrasýnda yer alýyor. Diyarbakýrspor'un dýþýnda Giresunspor, Adanaspor, Akhisar Belediyespor, Kartalspor, Güngören Belediyespor ve Altay'ýn yer aldýðý 7'li gruptan 2'si sezon sonunda Bank Asya 1. Lig'e veda edeereke, bir alt kümeye düþecek. SÜPER LÝG'DE 25. HAFTA 11 Mart Cuma 20:00 Manisaspor - Beþiktaþ: Barýþ Þimþek 12 Mart Cumartesi 14:00 K.Karabükspor - Bursaspor: Cüneyt Çakýr 16:00 Ýstanbul B.B - Eskiþehirspor: Suat Arslanboða 19:00 Trabzonspor - Kasýmpaþa: Kuddusi Müftüoðlu 13 Mart Pazar 13:30 MPAntalyaspor - Gençlerbirliði: Hüseyin Göçek 15:00 Ankaragücü - Galatasaray: Halis Özkahya 15:30 Bucaspor - Gaziantepspor: unus ýldýrým 17:30 Sivasspor - Kayserispor: Abdullah ýlmaz 19:00 Fenerbahçe - Konyaspor: Bülent ýldýrým BANK ASA 1. LÝG'DE 25. HAFTA 12 Mart Cumartesi 14:00 Samsunspor - Tavþanlý Linyitspor: Koray Gençerler 13 Mart Pazar. 19:00 Denizlispor - Boluspor: Mete Kalkavan 13:30 Güngören Belediyespor - Altay: Fýrat Aydýnus 13:30 Orduspor - Mersin Ýdman.- Mustafa Kamil Abitoðlu 13:30 Giresunspor - Çaykur Rizespor: Özgüç Türkalp 13:30 Diyarbakýrspor - Adanaspor: Tayfur Özkan 13:30 Kayseri Erciyesspor - Kartalspor: Hakan Özkan 14 Mart Pazartesi 20:00 Gaziantep B.B - Akhisar Belediye : Taner Gizlenci BEKO BASKETBOL LÝGÝ 11 Mart Cuma: Efes Pilsen-MP Trabzonspor (Sinan Erdem) 12 Mart Cumartesi: Mersin B.B Galatasaray Cafe Crown (Edip Buran) Türk Telekom-TOFAÞ (Ankara Atatürk) F.Bahçe Ülker Beþiktaþ Cola Turka (Sinan Erdem) OAK Renault Olin Edirne (Bursa Atatürk) 13 Mart Pazar: Banvit Pýnar Karþýyaka (Kara Ali Acar) Bornova Belediyesi Antalya BB(Ege Üniversitesi) Aliaða Petkim Erdemir (Enka) POTADA DEV KARÞILAÞMA n BEKO Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker ile Beþiktaþ Cola Turka, 12 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de Sinan Erdem Salonu'nda karþýlaþacak. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý HABER 15 HABERLER Siv ri si nek de yip geç me yin Sultanahmet karla birlikte daha bir güzelleþti E DÝ TE PE Ü ni ver si te si Mü hen dis lik ve Mi mar lýk Fa kül te si Ge ne tik ve Bi yo mü hen dis li ði Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Fik ret tin Þa hin, Dün ya da her yýl yak la þýk 2 mil yon ki þi siv ri si nek le rin ta þý dý ðý bu la þý cý has ta lýk lar ne de niy le ha ya tý ný kay be di yor de di. Þa hin, NKÜ Zi ra at Fa kül te si Kon fe rans Sa lo nu nda, Bi yo lo jik güb re i le pes ti sit le rin ge liþ ti ril me si ve uy gu la ma a lan la rý ko nu lu kon fe rans ta ki ko nuþ ma sýn da, siv ri si nek le rin dün ya da has ta lýk la rýn ya yýl ma sýn da bü yük rol oy na dýk la rý ný be lir te rek, ül ke le rin bu yüz den siv ri si nek le mü ca de le yön tem le ri ge liþ tir dik le ri ni söy le di. Siv ri si nek le rin geç miþ ten bu gü ne bi lim a dam la rý nýn ka fa la rýn da so ru i þa ret le ri bý rak tý ðý ný be lir ten Þa hin, þu bil gi le ri ak tar dý: Siv ri si nek ler, ya þam la rý ný dört ev re de ta mam lý yor. Bu ev re le rin i se ü çü su da ger çek le þi yor. Siv ri si nek, bir in sa ný ý sýr ma dan ön ce a cý nýn his se dil me me si i çin a nes te zik bir mad de ya yý yor. I sýr ma iþ le min den son ra bu mad de, in sa ný ka þýn dý rý yor. Dün ya da, 3 bin 500 tür siv ri si nek var ve has ta lýk la rýn ya yýl ma sýn da siv ri si nek le rin ro lü çok bü yük. Dün ya da her yýl 700 mil yon in san siv ri si - nek le rin ta þý dý ðý bu la þý cý vi rüs ler den do la yý has ta lýk ka pý yor. i ne her yýl yak la þýk 2 mil yon ki þi siv ri si nek ler yo luy la ya yý lan has ta lýk lar ne de niy le ha ya tý ný kay be di yor. Ge çen yýl siv ri si nek ler yo luy la Ba tý Nil vi rü sü nün bü tün dün ya da ö lüm le re yol aç tý ðý ný kay de den Þa hin, Ýs tan bul da da ge çen yaz bu has ta lý ða bað lý ö lüm le rin ya þan dý ðý ný ha týr lat tý. Þa hin, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: Tüm dün ya da ö lüm le re yol a çan Ba tý Nil vi rü sü, Tür ki ye de de et ki li ol du. Fa kat kýþ ay la rý na gir di ði miz i çin bu vi rüs faz la za rar ver me di. Ö nü müz de ki yaz ay la rýn da Tür ki ye de bu vi rü sün ge çen yýl dan da ha et ki li ol ma sý bek le ni yor. Bu vi rüs, ö nü müz de ki yaz dö ne min de e pi de mi, hat ta pan de mi bi le ya pa bi lir. Siv ri si nek le re kar þý dün ya ül ke le ri bir ta kým ön lem ler a lý yor. Çün kü bu gi bi has ta lýk lar ö zel lik le tu rizm böl ge le rin de cid di e ko no mik ka yýp la ra ne den o lu yor. Tekirdað / aa Sul ta nah met te kar man za ra la rý n ÝS TAN BUL DA a ra lýk lar la ya ðan kar, sey ri ne do yul ma yan man za ra lar o luþ tur du. Ýs tan bul a ge len yer li ve ya ban cý tu rist le rin en çok gör mek is te ði Sul ta nah met, kar la bir lik te da ha bir gü zel leþ ti. Be yaz i le kap la nan ta ri hi me kan ka rýn zevk li yö nü nü or ta ya çý kar dý. Kart pos tal lýk gö rün tü le ri ka çýr mak is te me yen tu rist ler, ka me ra la rý i le a ný ö lüm süz leþ tir me ya rý þý na gir di. Sul ta nah met te in san lar la bir lik te kuþ lar ve so kak kö pek le ri de ka rýn key fi ni çý kar dý. Ýstanbul / cihan Kim se siz ço cuk lar i çin ör dü ler n DÜN A ör gü ör me ya rýþ ma sýn da ter dö ken ka dýn lar, ör dük le ri be re, at ký ve ka zak la rý kim se siz ço cuk la ra gön der di. Dün ya Ka dýn lar Gü nü nde Sul tan ga zi li ha ným lar, dün ya re ko ru na im za at mak i çin bir a ra ya gel di. Sul tan ga zi Be le di ye si ta ra fýn dan or ga ni ze e di len faaliyet te ka dýn lar, dün ya ör gü ör me re ko ru de ne me si yap tý. a rýþ ma ya yak la þýk 150 ka dýn ka týl dý. Ma sa la ra ko nu lan ip ve þiþ le ri a lan ka dýn lar, a ra ver me den ký ya sý ya re ka bet et ti. Ka dýn lar ör gü le ri ni yak la þýk 1 sa at te bi tir di. Sul tan ga zi Be le di ye Baþ ka ný Ca hit Al tu nay, ya pý lan ça lýþ may la A na do lu dan Ýs tan bul a hu zur ge ti ril di ði ni söy le di. a rýþ ma ya ka tý lan ka dýn la rýn Sul tan ga zi de yep ye ni bir kül tü rel fa a li ye te ve si le ol duk la rý ný i fa de e den Al tu nay, e me ði ge çen her ke se te þek kür et ti. Ýstanbul / cihan Uy ku suz luk, ka rar al ma yý et ki li yor n U KU SUZ LU ÐUN, ka rar a lýr ken ki þi le ri a þý rý i yim ser ve risk al ma ya da ha e ði lim li ha le ge ti re bil di ði or ta ya çýk tý. Ne u ros ci en ce der gi sin de ya yým la nan, A me ri ka lý bi lim a dam la rý nýn yap tý ðý a raþ týr ma ya or ta la ma 22 ya þýn da ki sað lýk lý ki þi ler ka týl dý. Ka tý lým cý lar dan i yi u yu duk la rý bir ge ce den son ra e ko no mik ni te lik li ba zý ka rar lar al ma la rý is ten di. Bir ge ce uy ku suz bý ra ký lan ka tý lým cý lar dan tek rar ka rar al ma la rý ný is te yen bi lim a dam la rý bu ki þi le rin MR gö rün tü le ri ni in ce le di. Uy ku suz kal dýk la rýn da bey nin o lum lu sez gi ler den so rum lu bö lüm le ri nin da ha yo ðun, o lum suz sez gi ler den so rum lu bö lüm le rin se da ha az fa a li ye te geç ti ði be lir len di. Du ke Ü ni ver si te sin den bi lim a dam la rý, uy ku suz ka lan ka tý lým cý la rýn pa ra ka zan cý na da ha faz la, ka yýp la rý a zalt ma ya i se da ha az e ði lim gös ter di ði ni be lirt ti. Washington / aa Kar fýr tý na sý u çak dü þür dü n KA NA DA NIN Qu e bec e ya le ti nin gü ne yin de et ki li o lan kar fýr tý na sý 4 ki þi lik bir u ça ðýn düþ me si ne se bep ol du. U çak ta bu lu nan i ki ki þi den bi ri ö lür ken, di ðe ri ya ra lý o la rak kur ta rýl dý. E ya let te et ki li o lan kar fýr tý na sý se be biy le bir çok o kul ve res mi da i re ta til e dil di. E kip le rin a na yol la rý a çýk tut ma ya gay ret et me le ri ne rað men, bir çok yol u la þý ma ka pa lý bu lu nu yor. Quebec / aa Mic ro soft No ki a iþ bir li ði n MIC RO SOFT, mo bil te le fon ü re ti ci si No ki a ya Win dows Pho ne 7 nin ci haz la rýn da kul la nýl ma sý kar þý lý ðý 1 mil yar do lar ö de ye cek. Bi li þim sek tö rü kay nak la rý, No ki a i le Mic ro soft un an laþ ma sý nýn en az 5 yýl sü re ce ði ni, Mic ro soft un No ki a ya 1 mil yar do la rý Win dows Pho ne 7 li ci haz lar tes lim ol ma dan ön ce ö de ye ce ði ni be lirt ti. No ki a da Mic ro soft a her Win dows Pho ne 7 ta þý yan ci haz i çin li sans üc re ti ve re cek. No ki a i le Mic ro soft un ge çen ay yap tý ðý iþ bir li ði a çýk la ma sý, Go og le ve App le ýn da hil ol du ðu a kýl lý te le fon pi ya sa sýn da ar tan bas ký ya bir ce vap o la rak gö rül müþ tü. Ankara / aa 1458 yý lýn da yap tý rý lan E yüp Sul tan Tür be si nde bu lu nan kýy met li e ser le rin gü ven li yer de mu ha fa za e dil me si nin ar dýn dan res to ras yon ça lýþ ma la rý na baþ la na cak. FOTOÐRAF: ARÞÝV Eyüp Sultan a yakýþan restorasyon PEGAMBERÝMÝZÝ EVÝNDE MÝSAFÝR ETME ÞEREFÝNE MAZHAR OLAN HZ. HA LÝD E BU E - ÜB E'L EN SA RÝ NÝN TÜR BE SÝ, TA RÝ HÝ NÝN EN KAP SAM LI RES TO RAS O NU NU GE ÇÝ RE CEK. HAZ RE TÝ Mu ham med in (asm), Mek ke den Me di ne ye hic ret et ti ði 622 yý lýn da 7 ay bo yun ca e vin de mi sa fir o la rak kal dý ðý, Ýs tan bul un ma ne vî zirvelerinden Haz re ti Ha lid E bu Ey yüb El-En sa ri nin, res mî tö ren ve zi ya ret ler se be biy le Os man lý ha ne da ný nýn meþ rû i ye ti nin ve de vam lý lý ðý nýn sim ge si ha li ne ge len tür be si, ta ri hi nin en kap sam lý res to ras yo nu nu ge çi re cek. Ýs tan bul un fet hi i çin ku þa týl ma sý sý ra sýn da, Fa tih Sul tan Meh med in is te ði ü ze ri ne Ho ca sý Ak þem sed din ta ra fýn dan kab ri ma ne vî ke þif le bu lu nan ve fe tih ten son ra 1458 yý lýn da yap tý rý lan E yüp Sul tan Tür be si nde bu lu nan kýy met li e ser le rin gü ven li yer de mu ha fa za e dil me si nin ar dýn dan res to ras yon ça lýþ ma la rý na baþ la na cak. ük sek ma ne vî de ðe re sa hip, bü tün in san la rýn il gi o da ðý o lan tür be, res to re e di le ce ði 6 ay bo yun ca zi ya re te ka pa lý o la cak, bu sü re i çin de yal nýz ca du â pen ce re si a çýk ka la cak. SON 50 I LIN EN KAP SAM LI RES TO RAS O NU Ýs tan bul Tür be ler Mü ze Mü dü rü Hay rul lah Cen giz, E yüp Sul tan Tür be si nde yak la þýk 50 yýl dýr bu ka dar kap sam lý bir res to ras yon ça lýþ ma sý nýn ya pýl ma dý ðý ný söy le di yý lýn da Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý nýn iz niy le Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü ve Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si a ra sýn da bir pro to kol im za lan dý ðý ný an la tan Cen giz, bu pro to kol le Ýs tan bul Tür be ler Mü ze Mü dür lü ðü ne a it tür be le rin res to ras yo nu nun, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si nin üst le ne ce ði ne i liþ kin an laþ ma ya pýl dý ðý ný be lirt ti. Cen giz, bu kap sam da E yüp Sul tan Tür be si nin pro je le ri nin ta mam lan dý ðý ný, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si nin de bu pro je nin i ha le si ni yap tý ðý ný i fa de et ti. Ýstanbul / aa KI MET LÝ E SER LER Ö ZEN LE KO RU NA CAK TÜR BE NÝN i çin de çok kýy met li e ser le rin bu lun du ðu nu an la tan Cen giz, þun la rý i fa de et ti: Os man lý pa di þah la rý E yüp Sul tan a ver miþ ol duk la rý kýy met ten do la yý bir þey ler ba ðýþ la mýþ. Ki mi - nin el e me ði göz nu ru var, ki mi i se dö ne min bü yük sa nat kâr - la rý na en gü zel e ser le ri yap tý ra rak tür be ye ba ðýþ la mýþ. Tür be - de 3. Se lim Han ýn çok gü zel bir gü müþ þe be ke si var dýr, na dir - dir, tek tir, ü nik bir e ser dir. 2. Mah mud un ken di si nin de ho ca sý o lan hat tat Mus ta fa Ra kým E fen di i le be ra ber yap tý ðý, san du - ka nýn ü ze rin de ki pu þi de si (si yah ör tü), 2. Ab dül ha mid in ken di el le riy le yap tý ðý se def ka pý, Sul tan 1. Mah mud un Top ka pý Sa - ra yý ndan ge tir di ði Pey gam ber E fen di mi zin a yak i zi bu lun - mak ta dýr. Bun la rýn ya ný sý ra, bir çok hat ve lev ha lar i le zem ze - mi ye ve kan dil ler de tür be nin di ðer ö nem li par ça la rý ný o luþ tu - ru yor. Bu kýy met li e ser le ri en gü ven li yer de mu ha fa za et mek i çin ça lýþ ma la rý mý zý sür dü rü yo ruz. Bun la rý da bi ti rir bi tir mez, tür be nin res to ras yon ça lýþ ma sý na baþ la na cak. Fýn dýk, ce viz ve ba dem kal bi ko ru yor KA RA DE NÝZ Tek nik Ü ni ver si te si (KTÜ) Týp Fa kül te si Bi yo kim ya A na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si ve Fýn dýk Ça lýþ ma Gru bu Baþ ka ný Prof. Dr. A sým Ö rem, haf ta da 1 kez dü zen li fýn dýk, ce viz ve ba dem tü ke ten ler de kalp da mar has ta lý ðý ge liþ me ris ki nin yüz de 8.3, haf ta da 4 kez tü ke ten ler de i se yüz de a zal dý ðý ný söy le di. Prof. Dr. Ö rem, fýn dýk, ce viz ve ba dem gi bi a ðaç ta ye ti þen sert ka buk lu mey ve le rin in san sað lý ðý na son de re ce o lum lu et ki le ri nin ol du ðu be lirt ti. Bu ü rün le rin sað lýk a çý sýn dan ya rar la rý nýn be lir len me si nok ta sýn da çok sa yý da a raþ týr ma ya pýl dý ðý ný vur gu la yan Ö rem, þun la rý söy le di: Bu ko nu da ya pý lan ça lýþ ma la rýn so nu cu o la rak, söz ko nu su ü rün le ri haf ta da 1 kez dü zen li tü ke ten ler de kalp da mar has ta lý ðý ge liþ me ris ki yüz de 8.3, haf ta da 4 kez tü ke ten ler de i se yüz de a za lý yor. Trabzon / aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT: TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı