Serbest ticaret bölgesi, üye ülkelerin bölgenin ohl umuna ili kin andla mayı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Serbest ticaret bölgesi, üye ülkelerin bölgenin ohl umuna ili kin andla mayı"

Transkript

1 NAFTA: Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşmas. Erkal FİDAN- Serbest ticaret bölgesi, üye ülkelerin bölgenin ohl umuna ili kin andla mayı imzalaması ile birbirlerinin ürettikleri mallara uyguladıkları gümrük vergilerini kaldırarak. ticaretin serbestle ip gelişmesini amaçlar. Ancak, üye ülkeler üçüncü ülkelere kaf ı İstedikleri düzeyde bir gümrük vergisi uygulamakta serbesttirler. Üstelik bu üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesinin uygulanması gibi bir zorunluluk da sözkonusu değildir.1 Ancak serbest ticaret bölgesi anla maları üretim faktörlerinin üye ülkeler arasında serbest dola lmını kapsamamaktadır. Bu nedenlerle, bu tür bir ekonomik bütünle menin gerçekle mesi öncelikle ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin ve coğrafyalarının yakınlığına, ekonomik sistemlerinin benze mcsine bağlıdır. ABD, Kanada ve Meksika arasında imzalanan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anla ması (NAFfA), bugüne değin gerçekle tirilen en büyük ekonomik hütünle medir. Bu bütünle me ile temelde Kuzey Amerika'daki firmaların karar alma mekanizmalarını ve projeksiyonlarının kapsamını genişletmeleri gerekecektir. Ku kusuz NAFfA, üç üye ülke arasındaki yabancı sermaye yatırımlarını da etkileyecektir. Zaten bu nedenle anlaşmanın imzalanmasından önce ve sonra çokuluslu firmaların stratejileri değişmiş ve bu anla madan en çok etkilenen endüstriler stratejik düzenlemelere gitmişlerdir. NAFfA, üç üye ülke arasındaki yatırım hareketlerini üç şekilde arttıracaktır: 1- Meksika ekonomisini ABD ve Kanada'ya açarak, 2- NAFT A kapsamındaki tüm yabancı sermaye yatırımlarının güvenliğini arttırarak, 3- Herbir üye ülke arasındaki farklılıkları gözetip, bu ülkeler arasında Cffaflığı sağlayarak. Böylece NAFfA, hem firma hem de ülke düzeyinde Kuzey Amerika'da köklü değişimler yaratan bir anlaşma olarak karşımıza çıkmaktadır. NAFrA'NIN ORTAYA ÇıKIŞI ABD ile Kanada arasında ticari engellerin kaldırılmasına yönelik görü me ler 1947 yılında GA1T'ın imzalanmasından sonra ba lamı tır. Bu çalışmalar 1979 yılına değin sürmü tür. Bu görü melerin ba lamasına, görü melerine 1975 Celal Bayar Üniversitesi t.l.b.f. Arqbrma Görevlisi. ı Halil Seyidoıht, UI...,... lkdmt, 7. baskı, Gizem Yayınlan No:3.İstaabul, 1990, Amme Jdtıresi IJe,gisi. Cill29. Sayı ı. HazirQlll996.

2 100 AMME tdarest DERGtSt yılında bqlanıp 1985 yılında tamamlanan ABD - İsrail Serbest Ticaret Bölgesi Anlqması ilham vermi tir. 1 ABD - Kanada arasında yapılan görii meler sonucu ABD - Kanada Serbest Ticaret Anlqması 4 Ekim 1987'de paraf edilmi ve 2 Ocak 1988'de imzalanmı tır yılında GAIT'a üye olan Meksika ile ABD arasındaki ticari ili kileri ve ekonomik bağları peki tiren düzenlemelerden biri, 1987 yılında imzalanan ve 1989'da yürürlüğe giren "ABD- Meksika Ticaret ve Yatırım ili kilerioe Dair Danl ma Prensipleri ve Uygulamaları Çerçeve Anl3 masl" dır. Bu anlqma kapsamında döneminde otomobil, sigortacılık, tarım, yatırım ve ulqtırma çall ma grupları olu turulmu tur. Daha sonra 21 Agustos 1990'da sözkonusu çerçeve anlqması uyarınca Meksika, ABD'ne serbest ticaret anlqmasına yönelik çalı maların bqlatılması için resmi giri imlerin yapılmasını teklif etmi tir. Sonuçta NAFfA, ABD- Kanada Serbest Ticaret Anlqması'na Meksika'nın da katılımıyla, yeni bir serbest ticaret anlqmasına dönü erek, ülke parlamentolarından onayaldıktan sonra, 1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe girmi oldu. Böylece ABD, Meksika ve Kanada ekonomilerinin birlqmesiyle yıllık 6.5 trilyon $ büyüklüğünde bir ekonomi, 360 milyondan fazla bir nüfus ortaya çıkıyordu. Fert bqına dü en gelir 1991 rakamlarıyla ABD'de $, Kanada'da $ ve Meksika'da $'dır. Üstelik NAFfA'nın dı ticaret hacmi milyar $ olarak kaqımıza çıkmaktadır. J KU kusuz bilinmektedir ki, gerçeklqtirilen bir ekonomik bütünlqmenin bqarılı olabilmesi için temel ko ul, bütünlqmeye taraf ülkelerin geli mi lik düzeylerinin birbirine yakın ve yapısa] niteliklerinin benzer olması gerekliliğidir. Ancak NAFfA bünyesinde, ABD ve Kanada ekonomilerinin benzqirken, Meksika ekonomisinin daha zayıf ve sorunlu bir görünüm sergilemesi qırtıcı gelmemelidir. Çünkü NAFfA çatısı altında top]anılmasının temel nedeni olarak bu üç ülke arasındaki güçlü dı ticaret ili kilerini göstermek olasıdır. NAFfA üyesi ülkeler yüksek düzeyde bir bütünle me gösterirler. ABD ve Kanada birbirlerinin en büyük ihracat/ithalat pazarlarıdır. Meksika'nın ihracatının 3/4'ü ABD'ye yöneliktir. Aynı zamanda Meksika da, ABD'nin üçüncü büyük ihracat pazarıdır. Kanada ile Meksika arasındaki ili ki ise çok daha küçük boyuttadır:' Öte yandan ABD, bugüne kadar Orta ve Güney Amerika ülkeleri ile (Brezilya, Arjantin, Peru, Şili, Uruguay, Paraguay, Kolombiya, Bolivya, Ekvador, El Salvador, Kosta Rika ve Venezuella) çqitli ticaret ve yatırım çerçeve anlqmaları imzalamı tır. Amacı, korumacılık önlemlerine bqvuran bu ülkelerin ticaret politikalarının yeniden düzenlenerek, Kanada'dan Arjantin'e kadar uzanan bir serbest ticaret bölgesi anlqması yapılmasıdır. 1 A Fikri Bakır, "Kuzey Amerika Serbest TIcaret Aa1atıusı (NAYfA)", Haı:lae DIt Tıcaret DeraW. Aabra, Arahk ,1.9. J uru" Töre. "EDlePUYOD Hareketleri AÇiSIDdaD NAYfA", ızto, İzmir, sa. 4-9 ; Dnace Odeuey, "KaDW OutliDeI Stralel)' OD NAYfA Side AgreeaaeDII", Econo.ic BuUeda V.s. penpectift on tbe GIob.I Ecoao.y, Marc~ 1993, Nu_ber 7, L Z7. 4 "MarkeliD, NAYfA","IlIe Eeono.iat, Aupst21t1t 1993,

3 NAFTA 101 Bu nedenle ABD, Şili, Venezuella ve Kolombiya gibi Güney Amerika ülkelerinin NAFfA'ya girme yönündeki taleplerini olumlu kaqılamaktadır. KU kusuz böyle bir karar yalnızca ABD'ye değil, aynı zamanda Kanada ve Meksika'ya da bağlıdır. Ancak ABD, NAFfA dl ında ikili anl3 malar çerçevesinde kendi ticari ili kilerini düzenleyebilecektir. Üstelik ABD B3 kanı Clinton ve ABD Ticaret Müstc arı Kantor da, Şili'nin NAFfA'ya taraf olabilmesi için gerekli nitelikleri kısa sürede kazanacağını söylemektedir.! Meksika ve Kanada'nın kararlannın da bu yönde olması durumunda önümüzdeki yıl içerisinde Şili'nin NAFfA'ya üye olması veya en azından bir çerçeve anl3 masl ile taraf olması sözkonusu olabilecektir. Diğer yandan Meksika 'da son yıllarda Orta Amerika ülkeleri ile yakınl3 ma sürecini hızlandırmı tır.bu çerçevede Meksika ile he Orta Amerika ülkesi (Kosta Rika, Honduras, El Salvador, Guatemala ve Nikaragua) arasında bir serbest ticaret bölgesi olu turulması amacıyla bir çerçeve anl3 masl imzalanmı tır. Bu anl3 ma 1997'de yürürlüğe girecektir. Bu ekilde gerek ABD'nin Güney Amerika ülkeleri ile imzaladığı çerçeve anl3 maları ve Kuzey Amerika ülkeleriyle yaptığı NAFfA anla ması; gerekse Meksika'nın Orta ve Latin Amerika ülkeleri ile imzaladığı LAFfA ve çerçeve anl3 maları, Kuzey ve Güney Amerika arasında bugüne değin yaratılan en büyük pazar niteliğine bürünecek bir "serbest mübadele bölgesi" olu turulmasını amaçlamaktadır. Böyle bir serbest mübadele bölgesi büyüklük açısından incelendiğinde Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay'dan olu an Ortak Pa7.ar'l da bünyesine alacak çok taraflı bölgesel bir uygulama olarak kaqımıza çıkmaktadır.' ABD 'nin bu uygulamalardan beklentisi ise sözkonusu Latin Amerika ülkelerine daha fazla nüfuz etmek, yeni yatınm olanaklan yaratmak ve ihracatını arttırarak yeni kaynaklar bulmaktır. ANLAŞMA IIÜKÜMLERİ NAFTA anla ması üç ülke arasında ticari engelleri ve kısıtlamaları kaldırmayı taahhüt ederken, üçüncü ülkelere kaqı yapacaklan ticarette kendi ulusal tarifelerini uygulamalarına da olanak sağlamaktadır. 7 AnI3 ma uyannca ; - Mallar bir NAFfA ülkesinden diğer bir NAFTA ülkesine ihraç edildiğinde herhangi bir ayrıma tabi tutulmaz. Kuzey Amerikan men eli olarak sınıflandırılan malların gümrüklerinin kademeli olarak indirilmesini NAFfA sağlar. Birçok mallar için varolan gümrük vergileri ya hemen veya 10 yıl içerisinde indirilir. Bazı mallar için bu süre 15 yıla kadar uzar. Tarım, otomotiv, enerji ve tekstile özel kurallar uygulanır. 5 Waslıiagtoa Ecoaomic Reports, "Whal Daa NAFfA Men for Neighbon Trade?", Jaauıy L 13., Bakır. LIoe., sa WashiagtoD EcoDO.ic Reports, Lloe.," 12-13; Töre, LIoe.,

4 102 AMME İDARESı DEROİsİ Anlqmaya taraf ülkelerin hangisinde üretilmi olursa olsun, mallar Kuzey Amerika men eii sayılır. - Otomotiv sektöründe, 10 yıl içindeki sektördeki yatınm kısıtlamalan ve Kuzey Amerika'daki otomobil, kamyon, otobüs vb. otomotiv ürünlerinin serbest ticaret bölgesindeki ticaret kısıtlamaları kaldırılacaktır. - Her NAFT A ülkesi standart gerektiren konularda uluslararası standartlan esas alacaktır. - Anlqmaya taraf ülkelerin yatınmcılan, diğer bir NAFT A ülkesinde yatırım yapmak istediklerinde, yerli giri imci gibi i lem görecektir. - Tarımdaki sınır ticaretinde ikili taahhüt vardır: a) ABD - Meksika arasındaki tüm vergiler 10 yıl içerisinde sıfırlanacaktır. Meksika için kurufasulye, süt ve mısır; ABD için portakal suyu ve eker gibi maddeler bu vergi indirimine tabi değildir. b) Kanada - Meksika arasında kümes hayvanlan, yumurta, eker dı ında tanmsal ticarete yönelik vergiler sıfırlanacaktır. Meyve ve sebzelerin bazılannda 5, hazılarında 10 yılda vergiler indirilecektir. - NAFT A kapsamındaki yatırımlar denizcilik sanayii, temel ileti im ve kamu destekli teknoloji konsorsiyum ları nı kapsamamaktadır. - Anlqmaya taraf olan ülkeler için İ gücü ve çevre konularında yeni standartlar sözkonusu değildir. Ancak her ülke kendi yasalarını ve düzenlemelerini harfiyen uygulamak durumundadır. Bu amacın gerçeklqtirilmesini sağlamak üzere üç taraflı (ABD, Kanada, Meksika) iki komisyon kurulmu tur. - NAFT A, fikri mülkiyet haklarının uluslararası anlqmalarda olduğu gibi yüksek standartta korunmasını sağlar. Bu kapsamda patent haklan, telif haklan, ticari markalar, ticari sırlar vb. haklar koruma altına alınmı tır. NAFfA ANLAŞMAYA TARAF ÜLKELERE NELER GETİRİYOR? Meksika'nın giderek daha açık bir yapı kazanan pazarlan hızla geni lemektedir. Bu nedenle ABD'nin oto ve oto parçalan, telekomünikasyon aygıtlan, tekstil, tanmsal mallar ile sigortacılık ve diğer finansal hizmet ihracatı önemli artl gösterecektir. Bu durumdan en çok yararlanacak eyalet ise, Meksika'nın sınır kom usu California olarak gözükmektedir. ABD'nin geli kin eyaletlerinden biri olan California'da (ABD'nin toplam endüstriyel üretiminin %20'si, elektrik ekipmanlarının %27'si, tqıma ekipmanlarının %14'ü, petrolün %25'i ve gıdanın %19'u bu eyalette üretilmektedir.) imalat sanayiinde ücret maliyeti Meksika'dakinden 10 kat daha pahalı olmasına kaqın, verimliliğin Meksika'dan 5 kat fazla olması, tarımda verimliliğin 25 kat fazla olması, elektriğin ise 4 kat ucuz olması bir yandan California sanayiini korurken, diğer yandan sahip olunan yüksek teknoloji nitelikli ve verimli İ gücünün varlığı da Meksika'ya önemli ölçüde ih

5 NAFTA 103 racat olanağı sağlamaktadır.- Bu çerçevede süregiden sınır ticareti ABD'ne ticaret fazlası sağlamaktadır. KU kusuz buna en önemli neden olarak Meksika halkının ABD ihraç malı ta1ep elastikiyeti gösterilebilir. Yapılan ar8 tırmalar, ortalama olarak bir Meksikalının yılda yak18 lk 380 $'lık ABD ihraç malı tükettiğini ortaya koymu tur. oysa fert b8 ına dü en geliri Meksika'nıo iki katı olan Güney Kore'de ortalama bir ki inin ABD ihraç mallarına yaptığı harcama yak18 lk olarak 360 $ olarak belirlenmi tir.' Ancak özellikle tarifelerin indirilmesiyle ev aletleri ve arap üretiminde Meksikalı üreticiler avantajlı duruma gelebilecektir. Öte yandan ABD eker sanayii de sıkıntı içerisindedir. Meksika'nın geli tirmekte olduğu ve besin üretiminde kullanılan ekcr ve özellikle eker ikamesi mahann üretimi ile verimlilikierinin arttırılması; dolayısıyla Meksika'nın ABD'ye eker ihracatının artl ı sorun çıkarabilecektir. 10 Uzun dönemde fert b8 ına dü en gelirin artl ı açısından Meksika, NAFfA'dan en fazla yarar sağlayan ülke olabilecektir. Yapılan hesaplamalar, NAFfA'nın Meksika'nın uzun dönemde büyümesini hlzıandırmasl ile yıl içerisinde Meksika'da fert b8 ına dü en gelirin ABD'ndekinin yarısına kadar yükselcbileceğini ortaya koymaktadır.11 Diğer taraftan NAFfA, Meksika'da 1985'ten bu yana uygulanan yeni yaygın pazar orijinli ekonomik politikaları da güçlendirecektir. Bu politikalarla biryandan enflasyon hızı dü ürülürken, diğer yandan da reel ulusal gelirin yıllık %3-4 artması sağlanmı tır. Böylece hızlı geli en ve geni leyen otomobil, tekstil, ev aletleri, finans, telekomünikasyon ve kara t8 lmacılığl gibi sektörler de Meksika ekonomisine destek olacaktır. KU kusuz NAFfA ile Meksika'ya olacak büyük sermaye akl ı da çok önemli boyuta ul8 ml tır yılı boyunca Meksika'ya giren sermaye miktan tahmini olarak 18 milyar dolardır. Bunun 5 milyar dolarlık bölümü yabancı doğrudan yatırım olarak gerçekl~mi tir. Meksika'nın yabancı yatırımcılara getirdiği kısıtlamalardan üretimin belli bir miktar veya oranının ihraç edilmesi, üretimde yerli mal veya hizmetlerin kullanılması, teknoloji transferi ve ihraç mal içerisindeki ithal maloranı gibi kısıtların kaldırılması ku kusuz bu ülkeye sermaye akl ını hızlandıracaktır.ii İstihdam konusu Meksika'da ücretlerin dü ük olması nedeniyle A.B.D cephesinde tedirginlik yaratmaktaydı. Ancak yapılan hesaplamalar NAFfA'nın ABD emek piyasasını az da olsa olumlu yönde etkileyeceğini göstermektedir. Kısa dönemde ABD'de istihdam %0.1 artabilecektir. AnI8 ma sonucu yakl8 lk - "Ea Route to a Boom", 'ille ECOaOaiIIt. October 16th 1993., IL SO-S3., Odessey,...eo, i. 28. lt "Sud iıı the Wbeels ortnde", The ~ Aprill0th 1993, L 47; Odessey,..., IL ı i "Acl'OI5 the Rio On_de", The EC:OnO.aW. October 9tIa L 69 ; Odeuey..., L 17. U 'The Oreat NAFTA Baz.ııar", The F..eOnO.W. Newcmber 13th 1993, L S3; Odessey...,IL

6 104 AMME tdarest DERGtst Amerikalı i siz kalırken ki ilik yeni i yaratılacaktır.13 Böylece net istihdam artqı ki i olarak hesaplanmqtır. Diğer yandan ABD ve Kanada arasında buğday ticareti nedeniyle gerginlik sözkonusudur. İki ülke arasındaki tahıl ticaretinde Kanada'nın sahip olduğu ticaret fazlasını yanısıra, Kanada'da üretilen makarnalık buğdayın kaliteli ve ABD buğdayına göre çok daha dü ük maliyetli olu u Amerikalı buğday üreticilerini zor duruma dü ürmektedir. NAFfA hükümleri gereği kaj' llıklı gümrüklerin kalkması yanısıra t8 lmacılıkta birtakım indirimlerin sözkonusu olması, Kanada'nın bu kaj' ıl8 tırmalı üstünlüğünü daha da arttırmaktadır.i.. Mayıs 1994'te bu konudaki ABD- Kanada görü meleri de çıkmaza girince ufukta belki de bu alanda telafi edici vergilerin gündeme gelmesi, NAFfA'nın geleceğine yönelik tartı malann b8 lamasına neden olacaktır. NAFTA ve ÜLKELERİN i FİRMALAlUN ÖZGÜN AVANTAJlARI Özgün avantaj, ülke veya firmanın rekabet yeterliliğini tanımlamaya yöneliktir. Güçlü bir ülke özgün avantajı (ÜÖA) veya firma özgün avantajı (FÖA), o ülkenin veya firmanın yabancı ülke veya firmalar ile uluslararası piyasalarda rekabet edebilme yetisini belirtmektedir. ~ağıdaki emada, üç NAFfA üyesi ülkenin çqitli sektörlerine iii kin ülkelerin özgün avantajlan temelinde, rekabet avantajlan matrjsi görülmektedir. Bu incelememizde, NAFfA'nın yalnızca farklı ekonomik sektörler üzerine etkisi ele alınmı tır. ÜÖA yatay eksende NAFfA'nın imzalanması ile hem zayıflayan hem de güçlenen olmak üzere ikiye ayrtlmı tır. Dikey eksende ise FÖA, güçlü ve zayıf olmak üzere iki farklı bölümde gösterilmi tir. Şemanın ı. bölümü NAFfA'nın olu umuyla ortaya çıkan ÜÖA'nın ve FÖA'nın her ikisinin de yüksek olduğu endüstrileri içermektedir. ÜÖA, yerli üreticileri uıuslararası rekabetten koruyarak, FÖA'nın güçlenmesini sağlar. Bu bölümdeki endüstriler dı rekabetten, olu turulan engellerle korunan, devlet tarafından desteklenen, "politik veya stratejik" nitelikteki endüstriler olarak tanımlanabilir. Buradaki en önemli sektörler ABD'nde savunma amaçlı yüksek teknoloji üreten sektörler; ABD ve Kanada açısından enerji sanayiinin bazılan (örneğin güvenlik nedeniyle uranyum) olarak sayılabilir. Meksika'nın da bu tür sektörleri vardır. Ancak Meksika, NAFfA içerisinde doğal kaynaklar ve enerjiye yönelik yatınmlar üzerine son derece iddetli kısıtlamalar uygulamasına kaj' ın, bu endüstriler yüksek FÖA'na ~Ii!p değildir. Zater:! Cmanın 1. bölümünden de görülmektedir ki, Meksika hem UOA ve hem de FOA İ8 lyan endüstrilere sahip değildir. Burada önemle belirtmek gerekmektedir ki emanın ı. bölümü, yatınm eğilimlerindeki bozulmalan değil, süregiden (ve potansiyelolarak artan) ABD yüksek teknoloji sektörüne yönelik korumanın FÖA üzerine etkisini tanımlamaktadır. 13..Acrou dıe Rio Gm.de"...&O. L so. 1" Odeaey...e.. L 17.

7 NAFfA :2 l Z! Z :::) cl N :o W ~ -' :::) c' c: Ü :t (!) i <tl cı z c ",.. "~,.... ""'" :! C... u.. '--- C z "'" i Nafta Rekabet Avantajı Matrisl Güçlü ABD Savunma Amaçlı YUksek Teknoloji KANADA FiRMA OZGÜN AVANTAJı Bazı Enerji Sektörleri MEKSiKA - 1 ABD - KANADA Konfeksiyon MEKSIKA - 3 Zayıf i ABD Denizcilik, Çelik, Kabotaj Tarım, Tekstil KANADA KUltUr, Tanm MEKSIKA Enerjı, Iletitim Hizmetleri DoOal Kaynaklar 2 ABD Konfeksiyon, Turunçgiller GUlcUIUk, Ev Aletlerı KANADA Tekstil, Ev Aletlerı Çelik, Bira MEKSiKA Imalat Sanayi 4 KııyruJr..' Rugmm. s bölümdeki sektörler, yurtiçi politik etki alanı içerisindeki, büyük ölçüde desteklenen endüstriler veya sektörler olarak adlandınlabilir. ABD ve Kanada'nın bu tür firmalan NAFfA'dan etkilenmemi lerdir. ABD'de denizcilik, hertürlü taşımacılık ve ulaştırma, çelik ile birçok tanm ürünleri NAFrA hükümlerinin oll1 turduğu korumadan fayda sağlamı tır. Ka...ada'da NAFrA'nın koruması altındaki en iyi sektör olarak kültürel sektör kal' ımıza çıkmaktadır. Bunun yanısıra süt ve süt ürünleri, kümes hayvancılığı ve yumurta gibi birkaç tanm altsektörü koruma altındadır. Meksika'nın ise yine NAFfA'nın koruması altında FÖA dü ük olarak nitelenen üç sektörü vardır. Meksika açısından önemli bu üç sektörden ilki enerji sektörü (birkaç kömür sahası özelle tirilmeye başlandı), ikincisi ileti im hizmetleri ve üçüncüsü ise tüm doğal kaynaklar ve bunlann kontroıüdür.1! Meksika'nın bu sektörlerin bazalannda ve özellikle enerji sektöründe FÖA'1 dü üktür. Ancak NAFfA ile yükselen ÜÖA, kritik zamanlarda Meksika'nın uygun ekonomik geli mesini durak ortaya çıkacak darboğazıarın, satmasını engeııeyecektir. i! Al.. M. Rugmaa ve Micuel Gestria. "T'Iae Strategic Respoue of MultiDatioDa1 Eaterpma to NAFTA-, CoI_bia Jourul ofworld BUaI-. WiDter 1993, Vol. XXVIII. No:IV, ii

8 106 AMME ıdaresı DERGıSı 2. bölümde ÜÖA ve FÖA'na il~kin bir görü yeralmamaktadır. ilginçtir, NAFfA Kuzey Amerika'yı firmalar için daha dinamik ve rekabet ko ullarını daha uygun yapmamı, FÖA'nı güçlendirmi tir. Kanada'nın konfeksiyon endüstrisi bunun bir istisnasıdır. NAFfA'nın Kanada'ya sağladığı avantaj ile, tekstil sektörü ara girdilerine yönelik indirimler Kanada'nın bu sektörünü, bu sınıflamanın dı ına çıkarmaktadır. Tekstil ve konfeksiyona yapılan bu yardımlann da etkisiyle Kanadah konfeksiyoncular güçlü, farklı dizaynlan ve yüksek kaliteli ürünleri ile NAFfA dı ına pahalı tekstil ürünleri satabilmektedir. Son olarak 4. bölümdeki sektörler NAFfA'nın olu umuyla çok önemli deği im geçiren sektörler olarak kar ımıza çıkmaktadır. Bu sektörler ABD'de konfeksiyon, ev aletleri ve Meksika'nın kar ıl3 tırmalı üstünlüğünün olduğu çqitli tarımsal ürünler olarak sayılabilir. Kanada'da ise, NAFfA'nın olu umu ile ev aletleri, çelik ve bira sektörlerinde oldukça önemli deği imler sözkonusu olmu tur. Kanada'da çelik sektörü serbest ticaret anla ması ile ihmal edildiğinden ÜÖA dü üktür. Bira sektörünün sorunu ise, yine serbest ticaret anla ması ile ba Zi ulusal kararların dı lanmı olması sonucu, bu sektöre yapılan yardımlann ticaret kanunu hükümlerine takılmı olmasıdır. Öte yandan ABD ve Kanada'nın ev aletleri sektörleri, Meksika 'nın rekabetinin artı ı ile oldukça zor duruma dü mü tür. 4. bölümün içerdiği önemli niteliklerden biri de bu kısımda Meksika'nın tüm imalat sanayiinin yer almasıdır. Korumacı ve ithal ikameci 10 yıhn ardından, son derece zayıf FÖA niteliği t3 lyan bir imalat sanayii ortaya çıkmı tı. Diğer yandan NAFfA ile birlikte imalat sanayiini korumaya yönelik tarifeler, anl3 ma uyarınca 10 yıllık bir süreç içerisinde tamamen, ilk 5 yıl içerisinde ise önemli ölçüde sıfırlanması planlanmı tır.l' Ancak 4. bölümdeki ABD ve Kanada sektörlerine bakıldığında, Meksika'nın bu iki ülkenin oldukça zayıf olduğu sözkonusu alanlarda (dü ük emek maliyeti ve dolayısıyla üretimde etkinlik nedeniyle) önemli geli me fırsatlarıyla kar ı kar ıya olduğu söylenebilir. Böylece NAFfA ile gerileyen ABD ve Kanada endüstrileri yerine, Meksika ekonomisindeki bu sektörler gcli irken, böylesi bir durum hiç ku kusuz ekonomik reform tarihindeki yerini alarak, Meksika ekonomisinin düze çıkmasını sağlayacaktır. 17 NAlıA'da ÇEVRE ve İşGÜCÜ Bu açılardan NAFfA, taraflara yeni standartlar getirmez. Uygulamayı herbir ülkenin kendi kanun ve yönetmeliklerine bırakır. Meksika'da çevre yasalarının oldukça gev ek olu u Kanada ve Amerikan irketlerinin, bu ülkeye kaymasına zemin hazırlayabilecektir. Böylece çevreyi kirlettiği için kendi ülkesinde çah ması güçle en veya durdurulan firmalar, yatırımlarını Meksika'ya kaydırabilecektir. KU kusuz bu, sözkonusu ülkelerde I' Lk., 5.2$. 17 Lk., ss. 26-TT.

9 NAFTA 107 istihdamın ve yatırım stokunun azalması anlamını ta ımaktadır. Diğer taraftan, Meksikalı vasıfsız i gücünün ücretinin çok dü ük olu u, yasadı ı yoııardan özellikle ABD'ne çalı mak üzere göçetmesine ve ABD'nde vasıfsız i gücü ücretlerinin dü mesine neden olmaktadır. ıı Ancak düzenlemeler ve kontrol için üç taraflı çevre ve i gücü komisyonları olu turulmu tur. Bu komisyonlar ülkelerin sağlık ve sosyal güvenlik, çocuk i gücü ve asgari ücretlere ili kin yasaları uygulayıp uygulamadığını ve dolayısıyla ticari i1i kileri denetleyip, düzenlemek amacıyla çall lr.. NAFfA ve DİGER ÜLKELERE ETKİLERİ Sonuç olarak, NAFfA'mn Kuzey Amerika 'da nedenli büyük deği imler yarattığı yukarıda ele alınmı oldu. Ancak henüz hiçkimse, NAFfA'nın diğer ülkeler üzerinde doğuracağı etkileri tam olarak kestirememektedir. Ve böylesi bir etkilc imi inceleyecek bir ekonomik model de ortaya çıkarılamamı tır. Ancak NAFTA'mn ekonomik boyutları bu konuda az da olsa bilgi verebilecektir. ABD ve Kanada gibi dünyanın en gcli mi iki ülkesi ile Meksika gibi sorunlu da olsa hızlı büyüyen bir ekonominin bütünlc mesi, bu üç ülkenin dünya ticaretindeki yerini de etkileyecektir. NAFfA'mn koruması altındaki endüstrilerin gerek Japonya ve gerekse AB ile rekabet edebilme olanaklarımn artması, dı ticaret dengelerinde olumlu deği imler yaratacağı gibi, anl3 ma kapsamındaki firmaların da uluslararasıla ma derecesini arttıracaktır. Özellikle ABD ve yam sıra Kanada çokuluslu irketleri NAFT A'nın sağladığı elveri li ve güvenli ortamda daha da güçlenip, etkinlik alanlarını ve ekonomik güçlerini arttıracaklardır. Hele NAFTA'mn önümüzdeki yıllarda LAFı'A ile birle tiğini dü ünecek olursak, böylesi olağanüstü bir ekonomik bütünlc menin sonuçları da son derece çarpıcı olacaktır. Bu durumda çoğu Amerikan ve Kanada kökenli çokuluslu firmalar Meksika ile Latin Amerika ülkelerinden, NAFfA'mn sağladığı olanaklarla ucuz girdi sağlarken, kaf ılarında pazar olarak hem kocaman bir Amerika kıtası bulacaklar, hem de tüm dünyada benzeri görülmemi rekabet avantajlarına ul3 acaklardıf. Böylece Kuzey Amerika pazarına son derece saldırgan ve 3 ırtıcl fiyat rekabetleri ile sızan gerek Japonya ve gerekse Güney Kore, Tayvan, Singapur vb. ülke firmaları ilc NAFT A üyesi ülke firmalarının daha rahat rekabet edebilme olanağı ortaya çıkabilecektir. Öte yandan öyle görülmektedir ki, Berlin Duvarı'nın yıkılması ile ortadan kalktığı dü ünülen iki kutuplu siyasal yapı, yerini yav3 yav3 "üç kutuplu ekonomik yapı"ya bırakmaktadır. İki kutuplu siyasal yapı, ABD ve S.S.C.B'nin b3 ım çektiği, kapitalist ve komünist ideolojinin korunması ve yayılmasından ibaret idi. Oysa sözkonusu ettiğimiz "üç kutuplu ekonomik yapı"da b3 aktörlerde önemli dcği iklikler sözkonusudur. Doğu Bloku'nun dağılmasından sonra Avrupa, giderek güçlenen ABD ve Japonya arasında ezilmemek için hem siyasal hem de.1 Washington Economic R«=ports. Lı-e., S. 15.

10 108 AMME idaresi DERG1si ekonomik bütünlqme konusunda önemli adımlar atml tır. Üstelik çerçeve anlil malar ile eski Doğu Bloku ülkelerini de pek de uzun olmayacak bir süreç içerisinde AB'ne katma konusunda önemli anl8 malara da imza koymu tur. Böylece AB, geli mi Batı Avrupa irketleri içi~ yeni geni pazarlar ve bakir hammadde kaynakları potansiyelini artırmı oldu. KU kusuz bu, Batı Avrupa için daha dü ük maliyet ve daha yüksek rekabet gücü anlamını t8 lmaktadır. Ama aynı zamanda AB'ne katılacak eski Doğu Bloku ülkeleri için ise, yeni İ alanları, daha fazla üretim ve daha fazla refah anlamına gelmektedir. Yine Japonya'nın sahip olduğu yüksek teknoloji ve irketlerinin son derece yüksek uluslararasıl8 ma dü7.eyi ile Asya'nın Kaplanları dü ük i gücü maliyeti sayesinde Avrupa ve Amerika piyasalarına hızla nüfuz etmi lerdir. Üstelik bu konuda da son derece b3 3rılı olmaları kaf ısında imdi olduğu gibi AB ve NAFfA'nın engellemeleriyle kaf 1 kaf ıya kalacaklarından, Güney Doğu Asya'da geni bir ekonomik bütünlc menin gerçeklc mesi fazla uzun bir süre gerektirmeyecektir. B8 tan beri yaptığımız açıklamalar l ığında temelde sorunlu da olsa NAFfA'nın LAFfA ile birlc mesiyle tüm Amerika kıtasını kapsayan bir bütünlqmenin sağlanması pek de zor olmayacaktır. Ancak NAFfA, içerisinde barındırdığı ve birtürlü çözümleyemediği sorunlarını halledemezse, belki çok da uzun olmayan bir süreç içerisinde yitip gidebilecektir.

Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor!

Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor! Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor! Çin ABD savaşı kızışıyor. AB ile TTIP görüşmelerini sürdüren ABD`nin, TPP`yi olumlu sonuçlandırarak, Çin`in bölgede artan etkinliğini dengelemek açısından

Detaylı

ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI. Ümit Özlale

ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI. Ümit Özlale tepav Economic Research Policy Foundation of Turkey ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI Ümit Özlale 29 April 2011 2 Sunum Planı 1. Bölüm: İhracat performansımız Pazar genişlemesi

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

TTYO Çıkmazına Karşı, Farklı Bir Öneri NİTELİKLİ SANAYİ BÖLGELERİ MEHMET ÖZÇELİK

TTYO Çıkmazına Karşı, Farklı Bir Öneri NİTELİKLİ SANAYİ BÖLGELERİ MEHMET ÖZÇELİK YÖNETİCİ ÖZETİ Günümüzde küresel ekonominin aktörleri; yeni pazarlara açılmak ve rekabet edebilirliklerini artırmak amacıyla çok taraflı ekonomik ve stratejik anlaşmalara yönelmektedir. Özellikle yakın

Detaylı

Tablo -1: Dana ve Sığır Eti Üretim ve tüketimi - Seçilen Ülkelerin Özeti (1000 ton karkas ağırlık eşdeğeri)

Tablo -1: Dana ve Sığır Eti Üretim ve tüketimi - Seçilen Ülkelerin Özeti (1000 ton karkas ağırlık eşdeğeri) ABD TARIM BAKANLIĞI (USDA) KIRMIZI ET VE KANATLI SEKTÖRÜNDE DÜNYA PAZARLARI VE TİCARET SIĞIR VE DANA ETİ Küresel Üretim Küresel üretimin 2018'de yaklaşık yüzde 2 artarak 62,6 milyon tona çıkacağı tahmin

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı

Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı Amerikalı İş Ortakları ile Büyüme Fırsatı Michael Lally, Ticaret Müsteşarı Berrin Ertürk, Ticaret Ataşe Yardımcısı Nisan 2014 U.S. Commercial Service Ankara, Turkey Amerikan Ticaret Müsteşarlığı Misyonu

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri

Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri Medine Atay Ergin 12 Mayıs 05.03.2015 2016, İstanbul Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması 4 Şubat 2016 tarihinde imzalandı.

Detaylı

MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi

MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi Başta MERCOSUR Bloğunda yer alan ülkeler olmak üzere, Latin da 1990 lı yılların sonunda ve 2000 li yılların başında oldukça ağır bir şekilde hissedilen ekonomik

Detaylı

KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR

KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR KÜRESEL TİCARETTE TÜRKİYE NİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI-DIŞ TİCARETTE YENİ ROTALAR T.C. Ekonomi Bakanlığının gerçekleştirdiği Küresel Ticarette Türkiye nin Yeniden Konumlandırılması-Dış Ticarette Yeni

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015

SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015 SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015 SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Sırbistan a ihracat yapan 210 firma bulunmaktadır. 31.12.2014

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

MEKSİKA I. MEKSİKA ÜLKE PROFİLİ. Genel Bilgiler. : Meksika Birleşik Devletleri. Yüzölçümü : km 2. Dış Borç (Milyar Dolar, 2003) : 141.

MEKSİKA I. MEKSİKA ÜLKE PROFİLİ. Genel Bilgiler. : Meksika Birleşik Devletleri. Yüzölçümü : km 2. Dış Borç (Milyar Dolar, 2003) : 141. I. ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı : Meksika Birleşik Devletleri Yönetim Biçimi : Federal Cumhuriyet Resmi Dili : İspanyolca Başkenti : Meksiko Yüzölçümü : 1.964.375 km 2 Nüfusu (24) : 14,8 Milyon

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Kasım 2008 Kuzey Ren Vestfalya (Nord Rhein Westfalen) Almanya nın kuzey batısında,

Detaylı

ULUSLARARASI RAPORLAR, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELECEĞİNİ PARLAK GÖRÜYOR

ULUSLARARASI RAPORLAR, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELECEĞİNİ PARLAK GÖRÜYOR 2016 EYLÜL EKİM - EKONOMİ ULUSLARARASI RAPORLAR, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELECEĞİNİ PARLAK GÖRÜYOR Erdem ALPTEKİN Türkiye ekonomisi, yakın coğrafyadaki diğer ekonomilerle karşılaştırıldığında dinamik ve umut

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

TÜRKİYE ABD ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

TÜRKİYE ABD ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI TÜRKİYE ABD ARASINDAKİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI TABA AmCham 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak 5 Şubat 1987 tarihinde 87/11484 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur.

Detaylı

Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi

Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi i ve Türkiye İçin Öneriler Açıklama Bu analizde kullanılan ithalat verileri ABD nin gümrük giriş tarife

Detaylı

TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ. Diyarbakır Tarımsal Ticaret / Nüsha 4

TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ. Diyarbakır Tarımsal Ticaret / Nüsha 4 Sayfa1 TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ GAPUTAEM GÜNCEL Diyarbakır Tarımsal Ticaret / Nüsha 4 ARALIK 2013 - YIL:1 SAYI:1 / ISSN :2148-1962.

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Kosta Rika Cumhuriyeti Başkenti :San Jose Kuruluş Tarihi :15 Eylül 1821 Nüfusu :4 milyon 814 bin Yüzölçümü :51.100 km2

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

Türkiye nin kriz sürecinde AB pazarındaki performansı. Betam Araştırma Notu 10/82

Türkiye nin kriz sürecinde AB pazarındaki performansı. Betam Araştırma Notu 10/82 AB PAZARINDA TÜRKİYE VE RAKİPLERİ Zümrüt İmamoğlu Son günlerde büyük tartışma yaratan TEPAV ın AB pazarındaki ihracat kayıpları adlı politika notunda Türkiye nin Avrupa Birliği deki (AB) pazar payının

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

DOLARLIK MAL VE HİZMET H ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN DOLARLIK KREDİ HACMİ SORUN YARATIYOR

DOLARLIK MAL VE HİZMET H ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN DOLARLIK KREDİ HACMİ SORUN YARATIYOR KÜRESEL KRİZİN N ANATOMİSİ MORTGAGE KRİZİ VE HEDGE FONLAR KRİZİ TÜREV ÜRÜNLER PİYASASINDA KIRILMA 64 TRİLYON DOLARLIK DÜNYA D EKONOMİSİNDE, NDE, 18 TRİLYON DOLARLIK MAL VE HİZMET H ONU ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN

Detaylı

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması

Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Plastik Ambalaj Sanayi Araştırması Brezilya Nüfus açısından, 205 milyon kişi ile dünyanın 5 nci büyük ülkesi olan Brezilya, son dönemde sağlanan ekonomik büyüme ve refah düzeyinin artması ile

Detaylı

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR 9 Eylül 2016 TÜİK in açıkladığı 2016 yılının ikinci çeyreğine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

CİRO VE KARLAR AZALMIŞ, İHRACAT ARTMIŞTIR. Erol İyibozkurt Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. ÖğretimÜyesi

CİRO VE KARLAR AZALMIŞ, İHRACAT ARTMIŞTIR. Erol İyibozkurt Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. ÖğretimÜyesi CİRO VE KARLAR AZALMIŞ, İHRACAT ARTMIŞTIR Erol İyibozkurt Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. ÖğretimÜyesi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 1997 yılında başlattığı 500 Büyük Firma Araştırmasını 2001 yılında 250

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE YÜKSELEN AKTÖR: SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE TÜRKİYE. Övgü PINAR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE YÜKSELEN AKTÖR: SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE TÜRKİYE. Övgü PINAR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ 2013 MART EKONOMİ KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE YÜKSELEN AKTÖR: SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE TÜRKİYE Övgü PINAR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ GİRİŞ Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ulaşım ve haberleşme imkanlarının

Detaylı

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1

kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Yazılım Sektörü 22.03.2010 Sayfa 1 Yazılım: Ekonominin yeni kalkınma gücü Gülara Tırpançeker YASAD Başkanı Sayfa 1 22.03.2010 Yazılım Sektörü Yazılım Sektörünün Önemi İstihdam yaratır. Diğer sektörlere verimlilik ve katma değer sağlar.

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (Taslak Rapor Özeti) Faruk Aydın Hülya Saygılı Mesut Saygılı Gökhan Yılmaz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Amerika Birleşik Devletleri BAŞKENTİ : Washington D.C. RESMİ DİL : İngilizce BAĞIMSIZLIK TARİHİ :

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2010 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. DÜNYA TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ... 3 2.1. Dünya Takım Tezgâhları İhracatı... 3 2.2. Dünya Takım Tezgâhları

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ Bu çalışmada, Japon ekonomisini temel bazı kalemler bazında iredelemek ve Japon ekonomisin gelişim sürecini mümkün olduğunca tarihi ve güncel perspektiften

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ 1. KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ... 4 1.1. Merkantilizm... 4 1.2. Fizyokrasi... 5 2. NEO KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ...

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

Türkiye-Meksika. Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri. 15-16-17 Eylül 2014 Meksika

Türkiye-Meksika. Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri. 15-16-17 Eylül 2014 Meksika Türkiye-Meksika Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri 15-16-17 Eylül 2014 Meksika 24 Aralık 2014 Ozan ÖZDEMİR AB Uzman Yardımcısı (İstatistik) Ekonomik ve Teknik İlişkiler Dairesi Avrupa Birliği

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ağustos 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ

YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Dr. Şeref SAYGILI BDDK, Mali Sektör Politikaları Dairesi 6 Eylül 2003, ODTÜ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ J. SCHUMPETER (1912), EKONOMİK GELİŞMENİN TEMELİNİ

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2011 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu 2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu Entegre bir dünyada tekstilin rekabet gücü 2007 ITMF Yıllık Konferansının genel temasıydı. Global tekstil endüstrisi geçen on yılda özellikle (1)

Detaylı

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ Savaş M. ÖZAYDEMİR ESO Yönetim Kurulu Başkanı 18 Mayıs 2015 ESOGÜ Türkiye nin Mevcut Durumu ve 2023 Hedefleri! İhracatımız artıyor, ancak yüksek teknolojili

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 1 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TARIM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TARIM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ GÜMRÜK BİRLİĞİ VE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARININ TARIM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ Serdar TAŞYÜREK Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesinde gerçekleştirilen çok taraflı müzakerelerin (Doha Turu) sonuçsuz kalması

Detaylı

TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU

TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU -Batı Şeria ve Gazze Şeridi Sunumu- Ankara -15 Temmuz 2010 Gülben Öztürk Çelik Kudüs Eski Ticaret Ataşesi 1 TEMEL GÖSTERGELER Yüzölçümü (km2): Batı Şeria 5800 km2, Gazze Şeridi

Detaylı

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler Prof. Dr. Serdar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Detaylı

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim Üretimden Tüketiciye: Tedarik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ŞİLİ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ŞİLİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ŞİLİ ŞİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı : Şili Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi Dili : İspanyolca Başkenti : Santiago Yüzölçümü

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1583-23954 Ankara, 20/11/2014 Konu: Paraguay Yatırım Ortamı Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (G/2014) Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA 1. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Brezilya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Brasilia RESMİ DİL : Portekizce DİN : Roman Katolik (% 74), Protestan (% 15), diğer

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE nerden, nereye? Sarp Kalkan 20 Kasım 2013 Slayt 3 GSYH ile Perakende ve Toptan Ticarette Reel Büyüme (1998 fiyatlarıyla) 140,000 130,000 15,000

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2013 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AKP ye Soruyoruz CHP EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI AKP, Kendinden Önceki 42 Hükümetin, 56 Yılda Kullandığı Paranın 2 Katını 10 Yılda Kullandı Türkiye de, çok partili yaşamın başından

Detaylı

Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 2015

Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 2015 Finansal Krizden Bu Yana Dünya Ticaretinin En Kötü Yılı : 215 The Economist Intelligence Unit, Haziran 216 Küresel ticaret finansal krizden bu yana, 215 te en zayıf yılını yaşadı. Ekonomi Politikaları

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi.

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi. Tarım Sektörünün İhracattaki Yeri ve Önemi Şebnem BORAN Ülkemizde son yıllarda önceliğin sanayi sektörüne kayması sonucu ekonomimizde göreceli olarak tarım ürünlerinin ihracatımızdaki ağırlığı giderek

Detaylı

2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ

2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ 2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ Hande UZUNOĞLU Türkiye sanayisinin lokomotifi olarak lanse edilen hazır giyim sektörü üretim ve istihdama katkısıyla önemli bir

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ Haziran 2015 BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Bosad 2003 yılında kurulmuştur. Üyeleri hem boya üreticileri hem de hammadde ve hizmet tedarikçileridir. 100 e yakın üye ile sektörün

Detaylı