Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : KYD Aylõk Bülten Ağustos Ağustos ayõ ile birlikte, uzun bir süredir iyileşme belirtileri gösteren piyasalar son yõllardaki en olumlu dönemlerinden birine girmiş oldu. Yastõk altõndaki kaynaklarõn devlet borçlanma kağõtlarõna yönelmesi TL nin güçlenmesine katkõda bulunurken aynõ zamanda Hazine nin borçlanma maliyetinin aşağõya çekilmesinde de önemli bir rol oynadõ ve böylece uzun süredir büyük bir sorun olan borç dinamikleri nispeten daha olumlu bir sürece girmiş oldu. Ancak kamu maliyesi disiplini önümüzdeki dönemlerde de çok yakõndan izlenmeli. Amerika dan yeni bir mali destek beklentisi, piyasalarõn şu dönem için ekonomideki bazõ riskleri biraz göz ardõ etmesine yol açmaktadõr. Borç dinamiklerinde görülen olumlu gidişatõn devam etmesi için mali disiplinin sürdürülmesi ve ekonomik programda öngörülen faiz dõşõ fazla hedefine mümkün olduğunca yaklaşmak gerekmektedir. Irak ile ilgili gelişmeler bu ay da piyasalar açõsõndan gündemdeki yerini korudu, zira Amerika dan gelebilecek muhtemel bir kredi paketi ve Irak la ilgili gelişmeler uzun zamandõr paralel olarak değerlendiriliyor. Enflasyon rakamlarõndaki istikrarlõ düşüş, piyasalarda yeniden güven ortamõnõn oluşmasõnda büyük rol oynarken aynõ zamanda da, düşen faiz oranlarõna rağmen reel getirilerin genelde aynõ seviyede devam etmesini mümkün kõlõyor. Sonbahar aylarõnda, gerek döviz kurlarõnda belli bir oranda düzeltme, gerekse bütçe hedefleri ile ilgili daha somut verilerin ortaya çõkmasõ beklense de, bu dönemde yaratõlan piyasalardaki olumlu hava, önümüzdeki aylarda çok büyük dalgalanmalarõn olmayacağõnõn belirtisi olarak görülebilir. Yatõrõm Fonlarõ Ağustos ayõnda yine B tipi Tahvil ve Bono fonlarõ ve B tipi Değişken fonlar en fazla getiriyi sağlayan fonlarõn başõnda gelmektedirler. Daha önceki dönemlere oranla, özellikle B tipi Tahvil ve Bono fonlarõnõn yõlbaşõndan Ağustos sonuna kadarki performansõ itibariyle B tipi Değişken fonlarõn da biraz önüne geçmeye başladõğõnõ gözlemlemek te mümkün. Ağustos ayõ sonu verilerine göre, tüm A tipi fonlar arasõnda yõlbaşõndan itibaren getiri oranlarõna bakõldõğõnda en yüksek getiri oranõ % ve tüm B tipi fonlar arasõnda yõlbaşõndan itibaren getiri oranlarõna bakõldõğõnda en yüksek getiri oranõ ise % olarak gerçekleşti. Haziran ayõndan beri gerçekleşen veriler incelendiğinde B tipi fon endeksinde aylõk getiri oranõnda bir miktar artõş

2 eğilimi göze çarpmaktadõr. A Tipi fon endeksinde ise aylõk getiri oranõ son üç aydõr artõş eğilimi göstermekle birlikte, en büyük artõş Ağustos ayõ sonu itibariyle gerçekleşmiştir. Ağustos ayõ itibariyle bakõldõğõnda yabancõ menkul kõymetlere yatõrõm yapan bazõ B tipi fonlar ise yõlbaşõndan Ağustos sonuna kadar olan getirilerinde genelde eksi bölgelerde kaldõlar. 31 Temmuz 2003 verileri itibariyle Fon toplam değer büyüklükleri açõsõndan karşõlaştõrõldõğõnda, A tipi fonlar arasõnda Değişken fonlar en büyük paya sahip bulunmakta. B tipi fonlar arasõnda ise Likit fonlar ilk sõrada yer alõrken onlarõ Tahvil ve Bono fonlarõ izlemekte. Üçüncü sõrada ise Değişken fonlar yer almakta Temmuz ayõ sonu itibariyle ise, B tipi değişken fonlar, fon toplam değeri açõsõndan B tipi fonlar arasõnda ikinci sõrada yer almaktaydõlar. KYD Fon Endeksleri 31 Ağustos 2003 itibariyle KYD A Tipi Fon Endeksi Getirileri : Günlük Haftalõk Aylõk 3 Aylõk 6 Aylõk Yõllõk Yõlbaşõndan Beri % 0.55 % % 7.67 % 4.66 % 8.73 % % Ağustos 2003 itibariyle KYD B Tipi Fon Endeksi Getirileri : Günlük Haftalõk Aylõk 3 Aylõk 6 Aylõk Yõllõk Yõlbaşõndan Beri % 0.25 % 0.60 % 2.92 % 8.10 % % % KYD DİBS Endeksleri 31 Ağustos 2003 itibariyle KYD DİBS Tüm Endeksi Getirileri : Günlük Haftalõk Aylõk Yõlbaşõndan Beri % 0.37 % 1.22 % 5.73 % Ağustos ayõ sonundaki verilerle, tüm A ve B tipi fonlarõn toplam net varlõk değeri TL olarak 15,262,087,348 (Milyon) TL ve Dolar bazõnda 10, (Milyon) USD olarak gerçekleşmiştir. KYD A ve B Tipi Fon Endekslerinde bulunan fonlarõn toplam sayõsõ şu an itibariyle 242 dir.

3 KYD Eurobond Endeksleri KYD Türk Eurobond Endekslerini hazõrlayõp internetten yayõnlamaya başlamõştõr. Endeksler 2003 yõlõ başõndan beri olan değerleri yansõtmaktadõrlar. 29 Ağustos 2003 tarihi itibariyle KYD Eurobond Endekslerindeki durum aşağõda özetlenmektedir: Eurobond Endeksleri (29/08/2003 itibariyle) 31 Aralõk 2002 = 100 Değer Günlük Değ. Haftalõk Değ. Aylõk Değ. Yõlbaşõ Değ. USD USD-TL EUR EUR-TL KYD Endeks Grafikleri Yatõrõm Ortaklõklarõ 31 Temmuz 2003 tarihi itibariyle toplam 22 tane A tipi menkul kõymet yatõrõm ortaklõğõ mevcuttur. Aynõ tarihte bu yatõrõm ortaklõklarõnõn toplam portföy değeri 153,2 trilyon TL dir. Öte yandan yatõrõm ortaklõklarõnõn aynõ tarih itibariyle toplam piyasa kapitalizasyonu ( değeri ) ise 78,1 trilyon TL dir. Bu rakamlar, yatõrõm ortaklõklarõnõn büyük miktardaki iskonto oranõnõ da ortaya çõkarmaktadõr. Yatõrõm ortaklõklarõnõn portföylerinin toplam olarak çeşitli varlõklara yaptõğõ yatõrõm dağõlõmõ da şu orandadõr; % 46 hisse senetleri, % 13 ters repo ve % 41 hazine bonosu ve devlet tahvili. KYD den 11 Kasõm 2003 tarihinde düzenlenecek olan II Ulusal Yatõrõm Fonlarõ Konferansõ için hazõrlõk çalõşmalarõ bütün hõzõyla devam etmektedir. Bu

4 konferansta uluslararasõ yatõrõm fonu sektöründen yabancõlar sunum ve konuşmalar yapmak üzere Türkiye ye gelecektir. Öte yandan derneğimizin resmi adõnõn başõna Türkiye ibaresi konulmasõ için başlatõlan işlemler halen devam etmektedir ve yakõn bir zamanda sonuçlandõrõlacağõ tahmin edilmektedir. Global Yatõrõm Piyasalarõndan Toplumsal Değerlere Duyarlõ Yatõrõm Socially Responsible Investing ( Toplumsal Değerlere Duyarlõ Yatõrõm ) son birkaç yõldõr gelişmiş yatõrõm piyasalarõnda oldukça önem kazanmaya başlayan bir yatõrõm şeklidir. Özellikle gelişmiş ülkelerin, yozlaşan toplumsal gelişmeler, çevre kirliliği, temiz toplum yaratma olgusu ve benzeri toplumsal gelişmeler karşõsõnda hareket geçerek yarattõğõ bu yatõrõm felsefesinde, yatõrõmcõlarõn varlõklarõnõn, toplumsal yönden kabul gören alanlarda değerlendirilmesi ön plandadõr. Çeşitli dönemlerde, bu şekilde bir yatõrõm stratejisinin, fon yönetimi açõsõndan bazõ sõnõrlamalar oluşturacağõ yönünde düşünceler ortaya atõlmõş olsa da, sonuçta yatõrõm varlõklarõnõn, toplu olarak belli bir yöne aktarõlmasõ, diğer klasik yatõrõm fonlarõ karşõsõnda, bu tür yatõrõm yapan fonlara yine de bazõ avantajlar sunmaktadõr. Toplumsal sorunlar, değerler ve endişeleri irdeleyerek, kişisel değerlere önem vererek yatõrõm kararlarõnõn alõnmasõ ve yatõrõm yapõlan varlõklarõn seçilmesinde bu esaslara bağlõ kalõnarak hareket edilmesi kõsaca, bu yatõrõm stratejisinin ana felsefesini oluşturmaktadõr. Özellikle günümüzdeki hõzla gelişen teknoloji ve tüketim çağõnda, toplumlar bir takõm değerlere karşõ çok daha fazla duyarlõ olmaya başladõlar. İşte bu sebeple, özellikle yatõrõm fonlarõ ve benzeri toplu yatõrõm araçlarõyla yapõlan yatõrõmlarõn sonuçlarõnõn, toplum üzerindeki etkileri çok daha sõkõ bir şekilde irdelenmeye başlandõ. Çok iyi getiri elde etmek amacõyla kullanõlabilecek belirli yatõrõm ürünleri artõk sorgulanmaya başlandõ. Bu tür konularõn en başõnda şunlar sayõlabilir; Belirli dönemlerde çok iyi kazançlar sağlayan silah ve savunma sanayi için yapõlan yatõrõmlar zamanla insanlarda rahatsõzlõk uyandõrmaya başladõ, çok iyi kazanç getiren belli ürünler için yatõrõm imkanlarõ mevcut olmasõna rağmen, bu ürünlerin çevreye verdiği zararlar ciddi bir şekilde sorun yaratmaya başladõ, tütün ve benzeri maddeler içeren ürünler için yapõlan yatõrõmlar toplumsal sağlõk açõsõndan değerlendirilmeye başlandõ. Bu örnekleri çeşitlendirmek ve çoğaltmak mümkündür. Bu tür toplumsal yönden hassasiyeti olan konular ön plana çõkõnca, toplumsal değerlere duyarlõ olarak yatõrõm yapmak isteyen ve bu yönde yatõrõmcõlara yol göstermek isteyen ilk kuruluşlar genelde, kurumsal yatõrõmcõlar, belli sektörlerdeki şirketler, üniversiteler, sağlõk kuruluşlarõ, vakõflar, sigorta şirketleri, emeklilik fonlarõ, dini ve ahlaki kurumlar ve kar amacõ gütmeyen kuruluşlar oldular.

5 Kuşkusuz, bu yatõrõm felsefesinin en can alõcõ noktasõ, yatõrõmcõnõn belli bir kazanç sağlamak için aldõğõ yatõrõm kararlarõnõn, yatõrõmcõnõn toplumsal ve kişisel değerleri ile örtüşmesidir. Öyle ki, bu prensipleri benimsemiş olan yatõrõmcõlar, daha fazla kazanç elde etmek için kendi düşünceleri ile uyuşmayan yatõrõm alanlarõ ve olanaklarõ mevcut olsa bile, bunlara yönelmekten çekinmektedirler. Yatõrõmcõlar bu sebeple daha seçici davranmaktadõrlar, hatta yatõrõm kriterleri, yatõrõm yapõlacak belli sektörlerin, ülkelerin, hatta belirli şirketlerin kõsõtlanmasõna kadar gidebilir. Son yõllarda ağõrlõklõ olarak özellikle şu alanlarda yatõrõmcõlar oldukça seçici yatõrõm kararlarõ almaya başlamõşlardõr; Çalõşanlarõn haklarõnõ gözeten ve onlara değer veren şirketlere yatõrõm yapmak, insan haklarõna saygõlõ ülkelere yatõrõm yapmak, çevrenin korunmasõna duyarlõ olan ülkelere yatõrõm yapmak, silah ve savunma sanayi yatõrõmlarõna karşõ daha duyarlõ davranmak, topluma saygõlõ olan şirketlere yatõrõm yapmak, sağlõğa zararlõ olabilecek ürünlerle uğraşan sektörlerden uzak durmak, topluma hizmet veren şirketlerle daha çok ilgilenmek, işçi ve çalõşanlarõnõn sağlõğõna önem veren şirketlere yatõrõm yapmak, ve benzeri alanlar. Şu anda toplam yatõrõm sektörü içerisinde halen nispeten küçük bir yer tutsa da, toplumsal değerlere duyarlõ yatõrõm kavramõ bütün dünyada hõzla yayõlmaktadõr. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, ihtiyaçlarõ olan sermaye birikimlerini artõrmak ve daha fazla yabancõ sermaye ve dolaylõ yatõrõmlar çekebilmek için bu tür konularda daha duyarlõ olmak yönünde baskõya maruz kalmaktadõrlar. Bu baskõ sonucunda bazõ sektörlerdeki şirketler ve hatta belirli ülkeler belli başlõ değişiklikler ve düzenlemeler yapmak zorunda kalabilirler. Öte yandan, yatõrõmcõlarõ çekmek isteyen şirketler ve ülkeler, sadece yatõrõmcõlarõn istedikleri düzenlemeleri yapmak koşuluyla bile belli alanlarda avantajlõ duruma bile geçebilirler. Birkaç yõl önce dünyanõn en büyük emeklilik fonlarõndan biri olan CALPERS in (California Public Employees Retirement System) yatõrõm yapacağõ ve yapmayacağõ ülkeleri bizzat açõklamõş olmasõ, konunun bazõ çevrelerce ne kadar dikkate alõndõğõnõ göstermesi açõsõndan oldukça önemlidir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Tencere Dibin Kara, Seninki Benden Kara...

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Tencere Dibin Kara, Seninki Benden Kara... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 29 Kasõm - 5 Aralõk 2010 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email:

Detaylı

9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A

9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A 9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A IMKB100 endeksi yõl başõndan bugüne YTL bazõnda %17, ABD dolarõ bazõnda ise %22 oranõnda artarak 45,889 değerine ulaşmõştõr. Her ne kadar Türkiye de 16 Nisan da başlayacak

Detaylı

Düşen Faizler ve İnşaat..

Düşen Faizler ve İnşaat.. 30 Ekim 2007 Düşen Faizler ve İnşaat.. Sektörel Bakõş * 2007 yõlõnõn son çeyreği itibariyle ekonominin temel dinamiği faiz indirim döngüsü olarak görünmekte. Daha düşük faizlerden faydalanacak ilk grup

Detaylı

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Salih KÖSE(*) Özet: 24 Ocak 1980 ile 5 Nisan 1994 İstikrar Programlarõ öncesinde ekonomik yapõnõn birbirine benzememesi gerek ekonomik

Detaylı

üçüncü değerlendirme raporu

üçüncü değerlendirme raporu Avrupa nõn Çevre sorunlarõ: üçüncü değerlendirme raporu Özet Avrupa Çevre Ajansi Mizanpaj: Brandenborg a/s Yasal uyarõ Bu yayõnõn içeriği Avrupa Komisyonu ya da diğer Avrupa Topluluklarõ kurumlarõnõn resmi

Detaylı

Doğrudan. Kararlarõnda Politik Risk Unsuru. Prof. Dr. Mustafa EMİR Arş. Gör. Ahmet KURTARAN Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü

Doğrudan. Kararlarõnda Politik Risk Unsuru. Prof. Dr. Mustafa EMİR Arş. Gör. Ahmet KURTARAN Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü Doğrudan Yabancõ Yatõrõm Kararlarõnda Politik Risk Unsuru Prof. Dr. Mustafa EMİR Arş. Gör. Ahmet KURTARAN Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü Özet Bu çalõşmanõn amacõ, doğrudan yabancõ yatõrõm

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 200 ISBN 975 9 2727-7 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

Yurtiçinde Suriye ve Mısır daki gelişmeler, kredi notu ve bütçe gündemin ilk sıralarında yer aldı.

Yurtiçinde Suriye ve Mısır daki gelişmeler, kredi notu ve bütçe gündemin ilk sıralarında yer aldı. AĞUSTOS 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi Uluslararası Gelişmeler Fed Açık Piyasa Komitesi, iki gün süren toplantıdan sonra aylık 85 milyar dolar tutarındaki tahvil

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2586-0 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

FON BÜLTENİ. 2015 2. Çeyrek

FON BÜLTENİ. 2015 2. Çeyrek FON BÜLTENİ 2015 2. Çeyrek Finansal Piyasalardaki Güncel Gelişmeler BÜYÜME Türkiye Ekonomisi 2015 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %2.3 büyüyerek beklentilerin üzerinde bir büyüme

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014 31.12.2014 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ*

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ* TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ* Murat Karaöz 1 ve Mesut Albeni 2 1 Yrd.Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, 32260 Çünür

Detaylı

TEMMUZ 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ. Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi. Uluslararası Gelişmeler

TEMMUZ 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ. Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi. Uluslararası Gelişmeler TEMMUZ 2013 - YATIRIM FONU BÜLTENİ Geçtiğimiz Ayın Siyaset ve Ekonomi Gündemi Uluslararası Gelişmeler ABD Merkez Bankası, yaklaşık altı yıl sonra 2008 mortgage krizinin ardından başlatılan teşvik programını

Detaylı

GÜN BATIMI. Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir

GÜN BATIMI. Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir GÜN BATIMI GÜN BATIMI Dünyanõn en büyük en zengin ekonomilerinin geleceğinin önünü tõkayan devasa bir buzdağõ var: Global yaşlanma. Bu buzdağõnõn görünen kõsmõnda yaşlõ sayõsõnõn olağanüstü oranda artmasõ

Detaylı

T.M.M.O.B Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği. GLOBALLEŞME "Teşekkür Ederim istemem" Dr. Ergin YILDIZOĞLU Mayõs 1995, ANKARA

T.M.M.O.B Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği. GLOBALLEŞME Teşekkür Ederim istemem Dr. Ergin YILDIZOĞLU Mayõs 1995, ANKARA T.M.M.O.B Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği SÖYLEŞİ GLOBALLEŞME "Teşekkür Ederim istemem" Dr. Ergin YILDIZOĞLU Mayõs 1995, ANKARA SUNUŞ Globalleşme ve yeni dünya düzeni, son yõllarõn belki de en sõk

Detaylı

TÜRK YE SERMAYE P YASASI

TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRK YE SERMAYE P YASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI Sermaye piyasası fon arz ve talep edenlerin şeffaflık ve güven içinde buluştuğu bir platformdur. Küçük tasarruflarla büyük yatırımlar finanse edilebilmekte,

Detaylı

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ Yüksek Lisans Tezi Özlem Menekşe Rumelili Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler dolaşõmlarõ Şubat 1999 - Ankara Önsöz 1998 yõlõnõn başõndan buyana belirli aralõklarla küreselleşmenin mevcut

Detaylı

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI

LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI LEXUS VE ZEYTİN AĞACI GİRİŞ Tayland hükümeti 8 Aralõk 1997 sabahõ, ülkenin en büyük 58 finans kuruluşundan 56 sõnõ kapatma kararõ aldõğõnõ açõkladõ. Bu özel bankalar, Tayland para

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU TEKNOLOJİ RAPORU TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU Başta 9. Cumhurbaşkanõmõz Sn. Demirel ve duayen işadamõmõz Sn. Sabancõ olmak üzere pek çok kişi tarafõndan, Türkiye de iyimser olmamõzõ gerektiren

Detaylı

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu 06 Eylül 2002 TS/BAS/02-73 TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin, kamu sektörünün internet tabanlõ toplumsal uygulamalarõnõ teşvik

Detaylı

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn TÜRKİYE DE İÇ BORÇ SORUNU VE İÇ BORÇLARIN SINIRLANDIRILMASI * Ferhat Başkan ÖZGEN GİRİŞ İç borçlanma ile ilgili yazõlanlara ve bu konuda yetkililerin görüşlerine bakõldõğõnda, Türkiye de iç borç sorununun

Detaylı