Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü OCAK-ÞUBAT-MART 2011 ISSN YIL 2, SAYI 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr OCAK-ÞUBAT-MART 2011 ISSN 1309-6656 YIL 2, SAYI 1"

Transkript

1 Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü OCAK-ÞUBAT-MART 2011 ISSN YIL 2, SAYI 1

2 Baþ Editör Muhittin Görmüþ Editörler Kubilay Uysal Fatma Aksever Yayýn Kurulu Mustafa Kuþcu, Fuzuli Yaðmurlu, Muhittin Görmüþ, Nevzat Özgür, Hakan Çoban, Mahmut Mutlutürk Ayþen Davraz, Kamil Yýlmaz, Ali Yalçýn, Enis K. Sagular Oya Cengiz, Ümran Pekuz, Mehmet Özçelik, Ömer Elitok Þemsettin Caran, Murat Þentürk, Selma Demer Erhan Þener, Kubilay Uysal, Þehnaz Þener Fatma Aksever, Menekþe Zerener, Süveyla Kanbur, H.Rýfat Özsoy, Simge Varol Yayýn Türü Süreli-Siyasi Deðil Yayýn Þekli Üç Ayda Bir Ýmtiyaz Sahibi Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü Sorumlu Müdür Muhittin Görmüþ Sorumlu Yazý iþleri Müdürleri Kubilay Uysal Fatma Aksever Grafik Tasarým Kubilay Uysal Adres Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü 32260, Isparta ISSN Süreli Elektronik Yayýndýr, Tüm hakký SDÜ ne aittir. Kapak resmi: 3.bp.blogspot.com Dergideki Yazýlar Kaynak Gösterilerek Kullanýlabilir. Yazýlarýn Sorumluluðu Yazarlarýna Aittir.

3 OCAK- ÞUBAT-MART 2011 YIL 2, SAYI 1 ÝÇÝNDEKÝLER 3 Kurullar, Kurallar ve Ýþleyiþ Muhittin Görmüþ 4 GÜNCEL Tsunami Kubilay Uysal 9 SEMINER Süs Taþlarý Yeþim Temur 22 SENTEZ Bilimsel Yazý Yazmak Muhittin Görmüþ 28 GELECEGIN MÜHENDISLERI TUBITAK 2209 projeleri Fatma (Seyman) Aksever 32 ISPARTA VE JEOLOJI Gölcük Volkanizmasý (Isparta) ve Çevresel Sorunlar Ömer Elitok & Muhittin Görmüs 44 BÖLÜMDEN HABERLER Ocak Subat Mart 2011 SDÜ Jeoloji Mühendisliði Bölümü 51 AJANDA Uluslararasý & Ulusal Etkinlikler Fatma (Seyman) Aksever 59 DERGILERDEN Fýrat Ünv. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Dokuz Eylül Ünv. Mühendislik Fak. Mühendislik Bilimleri Dergisi Engineering Geology & Lithos Fatma (Seyman) Aksever

4 ; Kurullar, Kurallar ve Ýþleyiþ Muhittin Görmüþ, SdÜ Jeoloji Mühendisliði Bölümü, Bölüm Baþkaný, Yeni bir yýlýn ilk sayýsý ile tekrar karþýnýzdayýz Zamanýn akýp gittiðini hepimiz biliyor ve bu zamaný iyi deðerlendirmeye çalýþýyoruz. Bu sayýmýzda Tsunami, süstaþlarý, Gölcük volkanizmasý, kaynak gösterimi gibi önemli konulara yer vermeye çalýþtýk. Öyle umuyoruz ki her bir konu okuyucu için farklý bir düþünce oluþturacak ve katký saðlayacaktýr bilgi daðarcýðýna. Üniversitelerimizin en önemli iþlevleri arasýnda; þehirde ya da bölgede yaþanan problemlere ýþýk tutmasý, ülkemize hizmet edecek gençlerimizin iyi bir eðitimden geçirilmesi ve araþtýrýcýlarýmýza uygun araþtýrma koþullarýnýn saðlanmasý yer almaktadýr. Her bölüm, her fakülte belirledikleri hedefleri doðrultusunda þüphesiz ki birçok çalýþmalar, araþtýrmalar yapýyor, faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Üniversitemizin yaklaþýk 19. yýlý, bölümümüzün ise yaklaþýk 27 yýlý arkamýzda kalýrken, Jeoloji Mühendisliði Bölümü olarak faaliyetlerimizin ne kadarýný duyurabilmiþiz, þehir yönetimi ve halký ile ne kadar bütünleþebilmiþiz, mezun öðrencilerimizden ne kadar haberdar olabiliyor, ya da mezunlarýmýz bizi ne kadar takip edebiliyorlar? Eðitim ve araþtýrma faaliyetlerimiz yeterli mi? Ya da bunlarýn hepsi daha iyi nasýl olabilir? Tüm bu sorularýn cevaplarýný her birimiz farklý verecek, görüþler ve eleþtirecek belirtecektir. Geçmiþten dersler alarak, günümüzü deðerlendirerek eðer gelecekte bir yerlere ulaþmak istiyorsak; kurullar, kurallar ve iþleyiþi önemsenmeli ve birbirimize verdiðimiz deðer ölçüsünde deðerimiz olduðunu düþünmeliyiz. Eðer ayrýmcýlýktan uzak, yeteneklere deðer vererek bencillik ve kiþisel çýkarlarý düþünmeden bu ülkeye hizmet etmek, batý medeniyetinden daha iyi seviyelere gelmek istiyorsak en küçük kurullarýmýzdan en büyük kurullara kadar tüm kurullarýmýzý çalýþtýrmalý, kurullardan çýkacak kurallar (yönetmelikler, ilkeler vb.) ile hareket etmeliyiz. Kararlar alýnýrken objektiflik yakalanmalý en iyi nasýl olabilir düþüncesiyle hareket edilmelidir. Eksik ya da yanlýþ kararlar yine kurullar da görüþülerek karara baðlanmalýdýr. Kurullarýn iþletiliþinde ve kararlarýn alýnmasýndaki iþleyiþ prensibi, çoðu kesimin kabul edebileceði adalet ölçülerinde olmalýdýr. Bölüm olarak anabilim dalý kurularýmýz, bölüm kurullarýmýz iþletilmekte, önemli kararlar toplantýlar sonrasýnda alýnmaktadýr. Bunlarýn yazýlý hale gelmesi, herkese açýk olmasý bölümümüzün iþleyiþ prensibi olarak benimsenmiþtir. Eksiklik ve hatalarýmýzý en aza indirgemek, faaliyetlerimizi imkanlarýmýz ölçüsünde yapmak için uðraþýyoruz. Þüphesiz ki mükemmel deðiliz Fiziki mekanlarý ile çaðdaþ görünümlü; modern sýnýflara ve teknik donanýmlý laboratuarlara sahip, teknik ve öðretim elemanlarý ile araþtýrma faaliyetleriyle bölgeye ve ülkemize ýþýk tutan bir bölüm hepimizin hedefi. Þehir yönetimi ile þehrin yerbilimleri sorunlarý için çalýþan bölümce seçilen temsilcilerimizin olmasýný; bölgemizde yerbilimleri ile uðraþanlara, yerbilimlerini sevenlere, ilgi duyanlara kurslarýn düzenlenmesi planlarýmýz arasýnda. Benimde bir katkým olsun diyen mezunlarýmýza her zaman kapýmýzýn açýk olduðunu ve deneyimlerini bölümümüzde aktarmalarý için her türlü desteði vereceðimizi de belirtmek istiyoruz. Eðer sesimizi duyarsanýz, yaptýklarýmýzý görürseniz, bizlerin de sizleri duyma ve görme fýrsatýmýz olur. Duymazsanýz, görmezseniz, sesimiz ve görüntümüz sadece satýrlarda kalýr Duyulmak ve yeni sayýlarýmýzda katkýlarýnýzý görmek dileðiyle 3 SDÜ Jeoloji Mühendisliði Akademik Kurulu

5 GÜNCEL Güncel: Tsunami Kubilay Uysal SDÜ Jeoloji Mühendisliði Bölümü Japonyada 11 Mart 2011'de meydana gelen tsunami felaketi bu doða olayýnýn bizleri ne kadar çaresiz býraktýðýný bir kez daha gözler önüne sermiþtir. 8.9 büyüklüðündeki depremin neden olduðu öne sürülen tsunami sonrasýnda onbinlerce insan yaþamýný kaybetmiþ, onarýmý uzun sürecek bir yenileme dönemine girilmiþtir. Bu yazýda jeoloji bilimini yakýndan ilgilendiren bu doða olayýnýn oluþum nedenleri, alýnabilecek önlemler ve tsunamilerin bazý sedimantolojik etkilerine deðinilmiþtir. Giriþ Tsunami okyanus ve deniz altýndaki büyük ölçekli deðiþimlerin neden olduðu deniz yüzeyinde oluþan dev çekim dalgalarýdýr. Tipik tetikleme mekanizmalarý; deprem kaynaklý deniz yataðý deðiþimleri, volkanik patlamalar, su altý ve su kenarý kütle haraketleri, meteor gibi büyük objelerin denize çarpmasý ve su altý patlamalarýdýr (Gedik vd. 2005) Tsunami kelimesi Japonca tsu-nami harbor waves yani liman dalgalarý anlamýna gelen kelimelerden türemiþtir. Dünya literatürüne 19. yy. da Japonya da meydana gelen Meiji tsunamisi ile girmiþtir. Pek çok yerde sýklýkla gel-git dalgalarý tsunami ile karýþtýrýlmaktadýr. Gel-git dalgalarý basitçe güneþ ve ayýn çekim kuvveti etkisi ile meydana gelen periyodik dalgalarýn yükselmesi ve alçalmasý olayýdýr. Tsunamilerin gel-git dalgalarý ile hiç bir ilgisi yoktur. Tsunami ilk oluþtuðunda genelde tek bir dalgadýr ancak kýsa bir süre içerisinde üç ya da beþ dalgaya dönüþerek çevreye yayýlmaya baþlar. Bu dalgalarýn birincisi ve sonuncusu çok zayýftýr ancak diðer dalgalar etkilerini kýyýlarda þiddetli biçimde hissettirebilecek bir enerjiyle ilerlerler. Bu nedenle depremlerden kýsa bir süre sonra kýyýlarda görülen yavaþ ama anormal su düzeyi deðiþimi ilk dalganýn geldiðini gösterir. Bu deðiþim, arkadan gelecek olan çok kuvvetli dalgalarýn ilk habercisi de olabilir. Tsunami dalgalarý kýyýya yaklaþtýklarýnda dalganýn hýzý düþmektedir. Ancak dalga boylarý oldukça yükselir. Dalgalar kýyýya vurduðunda büyük hasara ve can kaybýna yol açmaktadýrlar. Nitekim son on yýlda yüz binlerce insanýn hayatýný kaybetmesine ve büyük maddi hasara yol açan deprem kaynaklý tsunamiler Maldiv adalarý, Sumatra, Japonya ve Tayland'da etkili olmuþtur. Japonya da meydana gelen tsunami öncesi ve sonrasý (Sendai bölgesi, geoeye) 4

6 GÜNCEL Tsunamiler Nasýl Oluþur? Okyanus bilimciler tsunamilerin genellikle deniz ya da okyanus tabanýnda meydana gelen düþme veya yükselmelerin neden olduðu sismik hareketler sonucunda oluþtuklarýný belirtirler. Sismik deðiþim bir miktar su kütlesinin yer deðiþtirmesine ve su seviyesinin yükselme veya düþüþüne neden olmaktadýr. Su seviyesindeki bu yükselme ya da düþüþ tsunami dalgalarýnýn ilk oluþumuna neden olur (Þekil 1). Tsunamiler büyük ölçekli ve kýsa zamanda okyanus ya da denizlerde meydana gelen deðiþimlerin sonucu oluþurlar. Genellikle okyanus derinliðinden daha uzun bir su yüzeyinde deðiþime neden olan deniz altý depremlerinin sonucunda meydana gelirler. Tsunamiler dev ve uzun dalgalar, dalga kýrýlmalarý, girdaplar, yakýn kýyý istiflenmeleri ya da belirgin sürüklenmeler, gibi iþaretler ile belirlenebilir (Michel et al., 1979). Bazý depremler volkanik kaynaklý olabilirler. Maðma basýncýnýn etkilediði sualtý yarýklarýndaki dayklar, kýrýlma noktasýný geçtiðinde eski deniz tabaný üzerine itilirler ve bu düþük açýlý bindirme tsunamiye yol açabilir. Tsunamiler ayný zamanda volkanilk aktiviteler ve kütle hareketleri ile meydana gelebilirler. Bu tür aktiviteler sonucu oluþan tsunamiler depremle oluþanlara kýyasla daha az enerjilidir. O nedenle daha az hasara neden olurlar. Þekil 1. Depreme baðlý tsunami oluþum mekanizmasý (kanald.com.tr) 5

7 GÜNCEL Olay sonrasý sediman kayýtlarý ve mekanizmalarý Olay terimi yerbilimlerinde pekçok farklý fenomenler için kullanýlýr. Tsunami yataklanmalarý bu olaylardan bir tanesidir. Olay yataklanmalarý sýklýkla doku, yapý ve fosil içeriði bakýmýndan ana sedimanlardan farklý sediman katmanlarý içerir (Einsele vd., 1991). Tsunami çökelleri sýklýkla altta yeralan denizel katmanlarýn (türbiditler vb.) erozyona uðramalarýndan oluþurlar. Olay tabakalarý biyoturbasyona uðramýþ mevcut yüzey katmanlarýnýn altýnda gömülü ya da geçiþlidir ve bu yataklarýn üst kýsýmlarý sýklýkla dip-oyucu organizmalar tarafýndan tekrar istila edilmiþtir. Tsunami katmanlarý gittikçe kalýnlaþan karýþýk bileþimdedir. Özel fauna türleri içeren katmanlar, çeþitli yýðýlma çökelleri (transgresyonal ve regresyonal yýðýlmalar dahil) ve birleþik kesitler gibi diðer tür katmanlanmalar tsunami çökelleri olarak tanýmlanmazlar. Tüm bu katmanlanmalar zamanýn tanýmlanabilen bir kýsmýný temsil eder. Tsunami çökelleri havza içi iþlemleri (döngüler, yerel mekanizmalar) veya havza dýþý iþlemleri (daha bölgeselden küresel tam döngülü mekanizmalara kadar) yansýtýr. Tsunami çökelleri yüksek enerjili kýyýlarda tsunami dalgalarýnýn geri dönüþü sýrasýndaki akýntýlar ve taþkýnlar ile meydana gelir. Tsunami çökelleri içerisinde gözlenen deprem yapýlarý Sismitler olarak bilinir. Kum dayklarý, kum oluklarý ve çamur volkanlarý güncel çökeller (ova, göl, kýyý ve denizel) içerisinde gözlenebilen sismitlerdir. ( Sims, 1979; Obermeier et al., 1990; Kanaori et al., 1993). Tsunami çökellerinin oluþum aþamalarý Tsunami çökellerinin çoðu havza sýnýrlarý boyunca önceden birikmiþ malzemenin tekrar çökelmesiyle oluþur. Bu, tsunami yataklarýnýn oluþumunda birçok aþamanýn olduðunu gösterir (Þekil 2) (1) Sediman birikiminin tsunami öncesi aþamasý (çökelme olayýnýn sediman kaynaðý) (2) yeniden çökelmenin tetiklenmesi (yamaç kaymasý, fýrtýnalar, depremler, volkanik patlamalar, doðal barajlarýn çökmesi, meteor çarpmalarý); (3) taþýnma mekanizmalarý (kaymalar, kütle çekim hareketleri, suspansiyon akmalarý, çeþitli akýntýlar); (4) tsunami tabakasýnýn son çökelimi. Sedimanter olaylarý tetikleyen mekanizmalar Kasýrga sonucu oluþan fýrtýna dalgalarý ve deprem sonucu oluþan tsunami dalgalarý uzun dalga boylarýna sahiptir ve deniz seviyesini arttýrrarak tsunami öncesinde biriken sedimanlarý taþýrlar. Fýrtýna dalgalarý taþýdýklarý malzemeyi kýyý önüne, gelgit düzlüðü üstüne, ya da taþkýn sularýnýn geri dönüþü ile daha derinlerde yamaçlara taþýr (Þekil 2b). Dalga yüksekliðinin ve taþýnan su kütlesinin tsunami dalgalarýnda daha fazla olmasýndan dolayý geniþ tsunami dalgalarý fýrtýna dalgalarýndan daha etkili olur ( Þekil 2c). Tsunami dalgalarý kopardýðý malzemeyi kýyýdan daha uzaklara taþýyabilir ve karasal çökeller içerisine býrakabilir. Tsunami dalgalarýnýn dönüþünde meydana gelen akýntýlar boþalým çýkýþlarýnda yoðunlaþabilir ve sýð sularda arkalarýnda belirgin, bazen yüzlerce metre kalýnlýðýnda, katmanlar býrakabilir. Ýçerdiði karýþýk çökeller ve faunalar karasal ve denizel kaynaklýdýr (Einsele vd., 1996). Derin deniz tabanýnda tsunami dalgalarýnýn direk etkisi mümkün deðidir. Çünkü bu dalgalarýn yörüngesel hýzlarý bu derinliklerde sedimanlarý aþýndýrýp taþýyacak kadar yüksek deðildir. Pek çok fýrtýna dalgasý tsunamilerden daha uzun sürmektedir. Bu nedenle fýrtýnalarýn etkisi kýyý kesiminde tsunamiler kadar etkili olabilir. Bu iki oluþum mekanizmasýnýn etkilerinin birbirleri ile geçiþli olmasý beklenebilir. Her iki dalga türüde ancak özellikle tsunami dalgalarý sahanlýklardaki yarýduraylý yamaçlarda çekimsel kütle hareketlerini tetikleyebilimektedir (Þekil 3 a). Bunlar su basýncýnda periyodik deðiþikliklere neden olur ve yanal makaslama kuvvetleri ile sediman tabakalarýný zorlar. Yamaç kaymasýnda dalgalarýn etkisi yeteri kadar bilinmemektedir. Depremler sonucu oluþan yanal dairesel kuvvetler, duraylý ya da yarýduraylý yamaçlarýn kaymasýndaki en önemli etkendir. Deprem nedenli kuvvetler makaslama kuvvetlerine eklenince sediman yükü ile birlikte oluþan sedimanýn toplam makaslama kuvvetini aþar (Þekil 3a). Kumlu ve siltli biojenik sedimanlar deprem dalgalarý ile sývýlaþabilir. Deprem bölgesindeki yapýlarýn sediman taþýnmasý ile belirgin bir iliþkisi yoktur (Einsele vd., 1996). 6

8 GÜNCEL a Taþýnma mekanizmasý (Kaynaktan depolanma yerine göre deðiþebilir) Olay öncesi sediman birikimi Depolanma þekli Olay katmaný (tsunami, fýrtýna vb.) Tetiklenme Çoðunlukla döngüsüz, bölümlü düzensiz ya da yarý düzenli b Fýrtýna Dalgasý sahanlýk önü fýrtýna katmaný Olay öncesi sediman birikimi Yamaç önü birikim yeri c Tsunami dalgalarý (sismik kýrýlma kaynaðýndan gelen) Körfez, lagun Kara yüzeyi Tsunami çökelleri Çekim Kütle akmasý Tsunami çökelleri Olay öncesi sediman birikimi (kýyý önü kumullarý, kýrýþýklar, kumullar vb.) d Yanal akma Kanal Yer sarsýntýsý Kum tepeleri dayklar ve siller Sývýlaþma Þekil 2. Olay çökellerinini oluþum aþamalarý. (a) tsunami ile sedimanlarýn yeniden çökelmesi sonucu oluþan katmanlarýn genel görünümü. Bu model kütle hareketlerinede uygulanabilmektedir. (b) Kýyýda tsunami öncesinde gelgit ve fýrtýna dalgalarý ile sediman biriken bölgeler. (c).deprem kaynaklý tsunami dalgalarýnýn kýyýya ulaþmasý ve kýyý bölgesinde meydana getirdiði taþkýnlar. Tsunami çökelleri yamaçlarýn dalga etkisiyle kaymasý sonucu ortaya çýkan malzemeden (çamur akmalarý ve türbiditler) oluþabileceði gibi, çoklukla hem karadan gelen hemde denizden gelen malzemelerden oluþabilmektedir.. d) Yatay tabakalý tsunami öncesi çökellerde deprem etkisi ile meydana gelen deðiþiklikler (Einsele vd., 1996'dan deðiþtirilerek) 7

9 GÜNCEL a Fýrtýna dalgalarý b deniz seviyesi düþüþü Tsunami dalgasý Makaslama gerilimi Makaslama kuvveti Taþýnma mekanizmalarý Kütle akmalarý ve akýntý ile taþýnma yeniden çökelmenin temel mekanizmalarýndandýr. Sýð sularda, fýrtýna ve tsunami dalgalarý kara ve deniz tarafýnda kýyý boyu taþkýn akýntýlarýna dönüþürler. Bu türbülans taþkýnlarý yüksek hýzlara ulaþabilir ve köþeli çakýllardan bloklara varan kötü boylanmalý sedimanlarý aþýndýrmada ve taþýmada çok etkili olurlar. Tane boyu geniþ aralýkta olursa en büyük tane boylu parçalarýn akýntýlarda taþýnabileceði en uç noktaya olan yakýnlýðý azalýr (Einsele vd., 1996). Jeomorfolojik etkiler ve paleo tsunami kanýtlarý Tsunaminin ilerlemesi ve gerilemesi sonucu oluþan jeomorfolojik süreçler oldukça karmaþýktýr. Tsunamiler ile ilgili yapýlan araþtýrmalar kýyý bölgelerinin sadece tsunamilerin kýyý þeridine vurmasýndan deðil dalgalarýn dönüþü ve taþkýnlar ile deðiþikliðe uðradýðýný göstermektedir. Bu iþlemlerin tamamý yüksek oranda aþýnma ve depolanmanýn etkisi altýnda oluþmuþ tanýmlanmamýþ kýyýlarýn oluþumunu saðlamýþtýr. Ýri bloklarýn depolanmasý bununla beraber ile sýksýk devamlý ve devamsýz sediman katmanlarýnýn oluþmasý birden fazla tsunaminin birbirine yakýn alanlarda etkili olmasý ile ilgilidir. Pekçok örnekte tsunami ile çarpan dalgalarýn oluþturduðu kanallarda meydana gelen sediman birikiminin üst sýnýrý sýklýkla çizgisel bitkiler ve zeminler ile belirlenebilir (Dawson, 1994). Sonuç Tsunamiler hakkýnda uzun yýllardýr erken uyarý sistemleri kurulmuþ olsada bazen merak bazen de tsunamilerin etkisinin büyüklüðünden ötürü can kaybý kaçýnýlmaz olmaktadýr. Deniz kýyýlarýnda yaþayanlar için, özellikle deprem sonrasýnda, denizdeki normal ötesi çekilmeler tsunami habercisi olabilir. Bu tür durumlarda deniz kýyýsýndan mümkün olduðu kadar çabuk uzaklaþýlmalý ve yüksek yerlere çýkýlmalýdýr. Jeolojik anlamda paleo-tsunami kayýtlarýnýn belirlenebilmesi, özellikle deniz kýyýlarýndaki yerleþim yerlerinin tsunami ile karþýlaþtýðýnda hangi bölgelerin ne kadar etki altýnda kalabileceðini belirlemek açýsýndan faydalý olabilir. Kaynaklar Duraylý Kritik Duraysýz deprem kaynaklý makaslama gerilimi } statik durumlar altýndaki yamaç Çok düþük permeabilite gözenek basýncý aþýmý duraylýlýðýn yitiþi (fazla yükleme) Þekil 3. Denizde yamaç kaymalarýndaki yaygýn mekanizmalar (Einsele vd., 1996'dan deðiþtirilerek) Dawson, A.G., (1994). Geomorphological effects of tsunami run-up and backwash. Geomorphology 10 (1994) Einsele G., SK. Chough b, T. Shiki, (1996), Depositional events and their records-an introduction, Sedimentary Geology 104,p. 1-9 Gedik N., Irtem E., Kabdasli S., (2005), Laboratory investigation on tsunami run-up, Ocean Engineering, 32 (2005) Michel A., Sklarz and Lester Q. Spilvogel, (1979), Delaying Open Boundary Reflection Interference By Averaging Solutions For The 1975 Hawaii Tsunami Simulation?, Computers And Fluids, Vol. 7. Pp , Pargamon Press Ltd., Printed In Great Britain. Sims, J.D., (1979). Records of prehistoric earthquakes in sedimentary deposits in lakes. Earthquake Inform. Bull., 1 l(6): Obermeier, S.F., Jacobson, R.B., Smoot, J.P., Weems, R.E., Gohn, G.S., Monoe, J.E. and Powars, D.S., (1990). Earthquake-in- duced liquefaction features in coastal setting of South Carolina and in the fluvial setting of the New Madrid seismic zone. U.S. Geol. Surv. Prof. Pap., 1504, 44 pp., 1 Plate. Kanaori, Y., Kawakami, S., Jairi, K. and Hattori, T., (1993). Liquefaction and flowage at archeological sites in the inner belt of central Japan: tectonic and hazard implications. Eng. Geol., 35: Yamazaki, T., Yamaoka, M. and Shiki, T., (1989). Miocene off- shore tractive current-worked conglomerates-tsubetugaura, Chita peninsula, Japan. In: A. Taira and F. Masuda (Editors), Sedimentary Facies in the Active Plate Margin. Term Scientific Publ. Co., Tokyo, pp

10 SEMINER Seminer; Süs Taþlarý Yeþim Temur MTA Orta anadolu II. Bölge Müdürlüðü, Konya Kýymetli ve yarýkýymetli taþlar (süstaþlarý) tarih öncesi çaðlardan beri güzellik, zenginlik ve statü simgeleri olarak kullanýlmýþlardýr. Süstaþý ender bulunuþu ve belirli fiziksel ve kimyasal ayrýcalýklarý nedeniyle, özel deðerdeki malzemelerdir. Bir malzemenin süstaþý sayýlabilmesi için iki temel kriter vardýr. Bunlar: (1) Güzellik ve estetik görünüm: Her ne kadar göreceli bir kavramsa da taþýn temiz, þeffaf, çekici renkli olmasýdýr, (2) Dayanýklýlýk ve ender bulunma: Bu kavram sertlik, kýrýlganlýk, darbelere ve dýþ etkenlere dayaným gibi özelliklerle açýklanýr. Bir objeyi deðerli kýlan onun az rastlanýr olmasýdýr. Örneðin binlerce karatlýk elmas üretimi içersinde sadece bir kaç yüz karatý pembe elmasdýr. Dolayýsýyla bir pembe elmasýn deðeri sýradan bir elmasýn binlerce katýdýr. Bu temel kriterlerin dýþýnda taþýnabilirlik, kesilebilme, parlatýlabilme, ýþýk yansýtma, ýþýk kýrma, þekillendirmeye uygunluk, bünyesinde safsýzlýklar içerme gibi bazý özelliklerde taþlarýn deðerlerini belirleyen ve artýran diðer unsurlardýr. Kýymetli ve yarýkýymetli taþlarýn hepsi kendilerine iliþkin bazý özelliklere ve güzelliklere sahiptirler. Hatta fosiller bile süsleme malzemesi olarak kullanýlmaktadýr. Kýymetli ve yarýkýymetli taþlar, süstaþý olarak (mücevher malzemesi), koleksiyon yapmak, sergilemek ve dekoratif amaçlarda kullanmak için satýn alýnmaktadýr. Ayrýca endüstriyel kullanýmý olan süs taþlarýna da sürekli bir talep artýþý söz konusudur. Bu yazýda süstaþlarýnýn sýnýflamasý, bazý özellikleri ve Türkiye de bulunan süstaþlarý üzerinde durulmuþtur. Süstaþlarý ile ilgili özgün kavramlar Hatipoðlu ve Kýrýkoðlu (2005) tarafýndan aþaðýdaki gibi özetlenmiþtir: Ø Süstaþý (Gemstone, Gem, Gems, Ornamental Stone, Adornment Stone) Ø Kýymetli Taþ (Precious Stone) Ø Yarýkýymetli Taþ (Semi-Precious Stone) Ø Mücevher Taþý (Jewellery Stone) Ø Süstaþý Bilimi (Gemoloji, Gemology) Ø Süstaþý Ýnceleme Uzmaný (Gemolog, Gemologist) Ø Süstaþý Ýþleme (Lapidary) Ø Süstaþý Ýþleyicisi (Lapidarist, Lapidarer, Lapidary Worker) Ø Süstaþý Ýþleme Atölyesi (Lapidary Workshop) Süs taþlarý bilimi olarak basitçe tanýmlanabilen gemoloji; Süs taþý özelliði taþýyan her türlü malzemenin, yeryuvarýnda oluþumundan, tüketicinin beðeni ve kullanýmýna kadar geçen süreçteki her yöntemi ve iþlemi konu alan bir bilimsel ve ticari uðraþýdýr. Gemolog, süs taþlarý üzerinde uzmanlaþmýþ kiþidir. Temel görevi süs taþlarýný tanýmlamak, sentetik ve taklitlerini gerçeðinden ayýrmak ve gerekirse taþýn temel özelliklerine göre iþlenmesini yönlendirmektir. Gemoloji çalýþmak iyi bir mineraloji ve kristalografi temeli gerektirse de herkesin belli bir disiplinli 9 çalýþma ve tecrübe ile yapabileceði bir iþtir. Gemolojinin ilgi alanlarý þöyledir: 1. Süstaþlarýnýn yer kabuðunda oluþumu, bulunuþu, aranmasý ve eldesi-madenciliði 2. Süstaþlarýnýn bilimsel inceleme yöntemleriyle tanýmlanmasý, sýnýflandýrýlmasý 3. Ýþlenmiþ süstaþlarýnýn deðersel ve bilimsel sertifikalanmasý 4. Süstaþlarýnýn deðerini artýrma teknikleri ve bunlarý iyileþtirme yöntemleri 5. Süstaþlarýný her türlü iþleme teknikleri (lapidary) ile þekillendirilmesi 6. Süstaþlarýnýn soy metallerle montürlenmesi 7. Süstaþlarýnýn pazarlanmasý Süstaþý incelemesi, süstaþlarýnýn kendilerine özgü fiziko-kimyasal özelliklerini deðiþik yöntemler kullanarak tespit etmek ve bu özelliklerinden yararlanarak olarý adlandýrmak, sentetiklerinden ve taklitlerinden ayýrt etmek için yapýlýr. Süstaþý incelemesi, izafi bir ayýrýmla iki þekilde yapýlabilir. 1. Minerolojik Ýnceleme: Süstaþýnýn tahribine dayanýr. Özellikle kimyasal analiz ve kýsmen optik-genel fiziksel özellikleri ortaya çýkartan yöntemler uygulanýr. Sadece ham veya çok örnekli iþlenmiþ (faset ve/veya kabaþon) süstaþlarý için uygulanýr.

11 SEMINER 2. Gemolojik Ýnceleme: süstaþýna zarar vermeme esasýna dayanýr. Özellikle optik fiziksel, kýsmen genel fiziksel özellikleri ortaya çýkartan yöntemler uygulanýr. Ham ve/veya iþlenmiþ (faset ve/veya kabaþon) süstaþlarý için uygulanýr. Süstaþlarý oluþum yapýsý bakýmýndan ; Doðal, Sentetik ve Taklit olarak sýnýflandýrýlýrlar (Hatipoðlu ve Kýrýkoðlu., 2005). Doðal Süstaþlarý Oluþumunda insan eli deðmemiþ, yer kabuðunun doðal geliþimi sürecinde oluþmuþ malzemelerdir. Doðal süstaþlarý, gerçekte yer kabuðunu oluþturan katý malzemelerin belirli özelliklere sahip seçkin örnekleridir. Yer kabuðunu oluþturan katý malzemeler baþlýca 4 grupta toplanýr. 1. Elementler 2. Mineraller 3. Kayalar 4. Organik kökenli malzemeler Yapay (Sentetik) Süstaþlarý Doðal mineral kökenli süstaþlarýnýn birebir benzerlerinin laboratuar ortamýnda imal edilmiþ türlerine verilen isimdir. Bunlarýn doðal eþdeðerlerinden tek farký zaman ve mekandýr. 19. yy'ýn baþlamasýyla, madensel taþlarýn süs eþyasý olarak kullanýlmasý ve bunlara sahip olma arzusu, doðada bulunan kristal ve madensel taþlarýn gerçek benzerlerini üretme gayretleri daha titizlikle sürdürülmektedir. Çoðunlukla kýymetli taþlar sentetik olarak üretilmekte ve bu taþlarýn bazýlarýnýn doðal nitelikleri bile bilinmemektedir. Sentetik taþlarýn ticari önemi bu taþlarýn kesilebilecek oranda büyük olmalarý ve dahasý da madenlerden elde edilemeyenlerden daha ucuz olmasýndandýr. Taklit Süstaþlarý Kýymetli taþlarý taklit etme gayreti uzun zamandan beri mevcuttur. Taklit süstaþlarý için yüksek kýrýlma indisine sahip kurþun yada silis camýndan yararlanýlmýþtýr. Bütün bu taklitlerin renkleri süstaþlarýnýnkine benzemesine karþýn, diðer fiziksel özellikleri özellikle sertlik ve parlaklýðý yeterli derecede taklit edilememiþtir. Dünya süstaþlarý piyasasýnda elmas, zümrüt, yakut ve safir türü taþlar kýymetli, bunlarýn dýþýnda kalanlar ise yarý kýymetli olarak kabul edilmektedir. Ayrýca kýymetli ve yarýkýymetli taþlar bilimsel anlamda; Ø Mineral türü süstaþlarý Ø Taþ türü süstaþlarý Ø Taþ ve mineral dýþý süstaþlarý olmak üzere üç sýnýfta incelenirler. Mineral türü süstaþlarý, kýymetli ve yarýkýymetli taþlarýn büyük çoðunluðunu oluþturur ve deðer açýsýndan en önemlilerini içerir. Bunlar baðlý bulunduklarý minerolojik-kimyasal gruplara dayandýrýlarak kendi aralarýnda sýnýflandýrýlýrlar. Mineral türü süstaþlarý; elmas,zümrüt,yakut, safir gibi kýymetli taþlarýn yaný sýra granat, spodümen, feldispat, silika, beril, krizoberil, turmalin, spinel, piroksen-amfibol gruplarýna dahil olan tüm mineral esaslý taþlarý da kapsamaktadýr. Ayrýca herhangi bir gruba dahil olmayan peridot, tanzanit, topaz ve zirkon gibi kristallerde mineral türü süstaþý sayýlmaktadýr. Taþ türü süstaþlarý ise kayaç tanýmýna giren veya birden fazla mineral içerenlerin grubudur. Lapis lazuli, sodalit ve aventürin bu grubun en önemli örnekleridir. Taþ ve mineral dýþý süstaþlarý ise organik kökenli olup inci, kehribar, ve mercan çeþitlerini içerir. Kýymetli ve yarýkýymetli taþlarýn yukarýda belirttiðimiz esaslara dayalý detaylý bir sýnýflandýrýlmasý, Türk Standartlarý Enstitüsünce 1988 yýlý Aralýk ayýnda TS 6173 olarak yayýnlanmýþtýr. Ancak burada bu sýnýflama yerine, kýymetli ve yarýkýymetli taþlarýn ad/grup, bileþim, renk, doðada bulunuþ boyutu, dünya piyasalarýndaki yaklaþýk deðeri (maliyeti), sertliði ve özgül aðýrlýðý gibi önemli özelliklerini de içeren kolay anlaþýlýr ve uluslar arasý kabul görmüþ bir sýnýflama tablo halinde verilmiþtir (Çizelge 1) (Türeli ve dið.,2000). Sentetik süstaþlarý (djgems.net) 10

12 SEMINER Çizelge 1. Kýymetli-yarýkýymetli taþlar ve bazý önemli özellikleri (Minerals Year Book Gemstones-1998) BERÝL GRUBU KORUND GRUBU KRÝZOBERÝL GRUBU 11

13 SEMINER SPODUMEN GRUBU KUVARS GRUBU kuvars kristalleri (pixazza.com) 12

14 SEMINER JADE GRUBU FELDÝSPAT GRUBU TURMALÝN GRUBU turmalin kristalleri (flickr.com) 13

15 SEMINER GRANAT GRUBU inci 14 mercan gemsoul.com

16 SEMINER Tabloya ait açýklamalar 1-Mineralojik olarak grup oluþturan süstaþlarýnda önce genel grup adý belirtilmiþ daha sonra da bu gruba ait olan taþlar özellikleri ile sýralanmýþtýr. Grup oluþturmayanlarýn ise sadece adlarý belirtilerek özellikleri sýralanmýþtýr. 2-Boyutlarý 5 karata (1 karat=0.2 gram) kadar olan taþlar küçük, 50 karata kadar olan taþlar orta, 50 karattan fazla olan taþlar büyük olarak sýnýflandýrýlmýþtýr. 3-Maliyetleri karat baþýna 25 dolara kadar olan taþlar düþük maliyetli, karat baþýna 200 dolara kadar olan taþlar orta maliyetli ve karat baþýna 200 dolardan daha fazla olan taþlar yüksek maliyetli olarak sýnýflandýrýlmýþlardýr. 4-Sertlik Mohs ölçeðine göre verilmiþtir. 5-Özgül aðýrlýk gram/cm3 olarak verilmiþtir. 6-Tabloda sergilenen mineraller dünya pazarlarýnda alýmý-satýmý yani belli bir piyasasý olan taþlarý kapsamaktadýr. Sadece çeþitli ülkelere özgü olan ve genellikle yarýkýymetli taþ sýnýfýna giren bir çok taþ daha vardýr. Ancak bunlar gerek üretim miktarlarý gerekse piyasadaki alýmý, satýmý ve dolaþýmý itibariyle fazla önemli olmadýklarýndan Minerals Years Book gibi uluslar arasý bir yayýnda yer alamamaktadýr. Türkiye'ye özgü önemli taþlardan olan Kristal Diaspor, Lületaþý, Oltutaþý, Kemererit de bu konumda olduðundan listede bulunmamaktadýr. Türkiye de Kýymetli ve Yarýkýymetli Taþlara Örnekler Zümrüt Ýstanbul Topkapý Müzesi Hazine Dairesinde sergilenen olaðanüstü güzellikteki zümrüt kristallerinin çekiciliðinin yaný sýra, Anadolu'da zümrüt bulunduðu ve hatta Topkapý müzesindeki zümrütlerin Eskiþehir Sivrihisar yöresinden geldiði söylentileri kaynaklarda belirtilmektedir (Türeli ve dið.,2000). Diaspor Türkiye'den baþka dünyanýn hiçbir yerinde bulunmayan iri þeffaf kristal diasporlarýn AlO(OH) ülkemiz süstaþlarý arasýnda önemli bir yeri vardýr. Menderes masifinin örtü birimlerini oluþturan Menteþe formasyonu içinde yer alan ve Bafa Gölü'nün güneyinde bulunan Küçükçamlýktepe ocaðý metaboksit yataklarý süstaþý kalitesinde diaspor kristalleri içermektedir (Türeli ve dið.,2000). Doðal Diaspor kristalleri (mta.gov.tr) Pembe Turmalin Turmalin, karmaþýk kimyasal formüllü, bor içeren aluminyumlu bir silikat mineral grubunun adýdýr. Yozgat ilinin 35 km doðusunda, Orta Anadolu Kristalin Kompleksinin doðusundaki eþleniði olan Akdað masifinin batý kenarýnda, pegmatitik birimler içinde pembe turmalin mineralleri bulunmaktadýr. Yozgat Sarýkaya ilçesi Kargalýk köyü GD'sunda, 30 m. boyu ve 15 m. eni olan KD-GB yönlü bir yarmada, pegmatit damarlarýnýn lökogranitler içerisinde yer aldýðý ve bu kayaçlarýnda mermerler içine sokulum yaptýðý izlenmektedir (Türeli ve dið.,2000). Doðal zümrüt kristalleri (mta.gov.tr) 15 Turmalin kristalleri (mta.gov.tr)

17 SEMINER Akuvamarin Mavimsi yeþil renkli bir beril türü olan akuvamarin kristalleri Manisa ili Gördes ilçesi civarýnda bulunmaktadýr (Türeli ve dið.,2000). Mor/Leylak Jadeit Mor/leylak renkli jadeitli (jadeit bir piroksen türüdür) kayaçlar Bursa ilinin 60 km güneyinde Harmancýk ilçesine baðlý Bektaþlar köyü civarýnda gözlenmiþtir (Türeli ve dið.,2000). Ýþlenmiþ Akuvamarin (melegim.net) Lületaþý Lületaþý (sepiolit) beyaz renkli, masif ve kimyasal formülü Mg4Si6O15(OH)26H2O olan bir kil mineralidir. Lületaþý Eskiþehir yöresine özgü bir taþtýr ayrýca Konya ili Yunak ilçesi civarýnda da bazý yataklanmalar bilinmektedir (Türeli ve dið.,2000). Doðal ve iþlenmiþ lületaþý (mta.gov.tr) Oltutaþý Kara Kehribar ismi de verilen oltutaþý, siyah renkli, parlak, yoðun ve homojen bir linyit çeþididir. Oltutaþý Erzurum ili Oltu ilçesinin yaklaþýk 12 km KD'sunda Akdað'ýn KD'ya doðru uzantýsýný oluþturan Dutludað çevresinde bulunur (Türeli ve dið.,2000). Doðal Jadeit (tunagem.com) Opal Silika grubu minerallerden olan opal (SiO2.nH2O) kristobalitin kriptokristalin bir formu olup diðer silika minerallerinden farklý olarak %4-20 oranýnda su içerir. Türkiye'de birçok yerde opal mostralarý gözlenmiþtir. Eskiþehir-Sivrihisar, Çankýrý-Þabanözü, Kütahya-Dereyalak ve Turgutlu, Kütahya Merkez Yoncalý kaplýcalarý civarý, Balýkesir ve Çanakkale illerine baðlý Bayramiç-Yeniköyde, Ayvalýk-Mezarlýkaltý mevkiinde, Dikili-Yenikansýz köyünde, Ývrindi- Habibler ve Küçükþapçý köylerinde, Malatya- Arguvan ilçesi gibi Türkiye'nin birçok yerinde opal mineralleþmesi vardýr. Ancak süstaþý özelliðine sahip deðillerdir. Sadece dünya literatürüne geçmiþ Kütahya ateþ opali süstaþý kalitesindedir (Türeli ve dið.,2000). Doðal ve iþlenmiþ oltutaþý (mta.gov.tr) 16 Opal (dogaltaki.com)

18 SEMINER Ateþ opali Ateþ opali Uþak-Kütahya karayolundan ayrýlarak gidilen Simav ilçesinin Karamancý köyü yakýnlarýnda bulunmaktadýr. Ayrýca Gediz ve Simav ilçeleri arasýnda Þaphane beldesinde rastlanýlmaktadýr (Türeli ve dið.,2000). Ateþ Opali (gittigidiyor.com) Kuvars Aydýn-Çine ilçesi, Aydýn-Denizli karayolu üzerindeki Karacasu ilçesi, Aydýn-Koçarlý, Aðrý-Taþlýçay, Yozgat-Yerköy, Trabzon-Çaykara-Ögene, Trabzon- Maçka-Kuþdil, Gümüþhane-Karadað, Kýrklareli- Demirköy, Hakkari-Uludere, Çanakkale-Yenice, Konya-Tepeköy yörelerinde kristal kuvarslara rastlanmaktadýr (Türeli ve dið.,2000). Doðal dumanlý kuvars kristalleri (tr.wikipedia.org) Ametist Eflatun rengi ile karekteristik olan ametist açýk eflatun tonlarýndan koyu mor renge kadar deðiþen renklerde bulunabilir ve rengin koyuluðuna baðlý olarak deðeri artar. Balýkesir- Dursunbey-Güðü köyü civarýnda, Çanakkale- Lapseki, Yozgat-Divanlý, Ordu-Gülköy, Giresun- Þebinkarahisar'da ametist kristalleri bulunmaktadýr (Türeli ve dið.,2000). Doðal kuvars (tr.wikipedia.org) Dumanlý Kuvars Dumanlý kuvars isminden de anlaþýlacaðý gibi açýk kahverengiden siyaha kadar deðiþebilen tonlarda dumanlý renk içeren bir kuvars çeþididir. Aydýn- Çine-Koçarlý yöresinde gözlenmektedir (Türeli ve dið.,2000). 17 Doðal Ametist kristalleri (tr.wikipedia.org)

19 SEMINER Kalsedon Kalsedon, düþük sýcaklýklarda kayaçlarýn boþluk ve çatlaklarýnda, silisli çözeltilerin çökelmesi ile oluþur. Eskiþehir-Sarýcakaya ve Seyitgazi, Ankara- Beypazarý ve Çubuk, Çankýrý-Orta, Bolu-Kýbrýscýk, Balýkesir-Dursunbey, Bandýrma ve Gönen, Çanakkale-Biga, Tokat-Zile, Sivas-Kangal, Konya- Çayýrbað ve Altýnekin, Ordu-Fatsa ve Ünye, Giresun-Bulancak, Rize-Ýkizdere, Bursa-Orhaneli gibi birçok yöremizde deðiþik renklerde kalsedonlar bulunmaktadýr. Ancak bunlar arasýnda mavi kalsedonun özel bir deðeri vardýr (Türeli ve dið.,2000). Rize-Ýkizdere, Giresun-Görele, Trabzon-Afþin Yanbolu yörelerinde agat bulunmaktadýr (Türeli ve dið.,2000). Agat (mta.gov.tr) Kalsedon (tr.wikipedia.org) Mavi Kalsedon Mavi kalsedonlar kahverengi-kirli sarý renkli bir dýþ kabuklu çevrelenmiþ, çaplarý 5-20 cm. arasýnda deðiþebilen yumrular halindedir. Eskiþehir- Sarýcakaya bölgesinde görülmektedir (Türeli ve dið.,2000). Jasper Jasper içerdiði hematit nedeniyle kýrmýzý renklidir. Fakat diðer demir oksit mineralleri nedeniyle sarý veya kahverengi de olabilir. Ankara-Beypazarý Kösköy, Ýstanbul-Çatalca ve Silivri, Balýkesir- Gönen Þaroluk yörelerinde örnekler bulunmuþtur (Türeli ve dið.,2000). Mavi Kalsedon (kristalleringucu.blogcu.com) Agat Agat bantlarýnýn renkleri beyazdan gri ve siyaha kadar deðiþebilir. Ayrýca kýrmýzý gölgelenmeler kahverengi ve daha ender olarakda mavi yeþil veya lavanta renkleri gösterebilir. Ankara-Çubuk Susuz, Ankara-Çamlýdere Burçalar, Ankara- Kýzýlcahamam Alpagut, Afyon-Karakaya, Bilecik- Bozuyük Karaçayýr, Bilecik-Merkez Abbascý ve Aþaðýköy, Bursa-Orhaneli Büyükorhan, Çanakkale- Bayramiç, Eskiþehir-Ýnönü Dereyalak, Ordu-Fatsa, Ýstanbul-Þile, Gümüþhane-Þiran Norþun, 18 Jasper (en.wikipedia.org)

20 SEMINER Krizopras Ýnce taneli kuvarsýn yeþil renkteki çeþidine verilen isimdir. Rengi parlak elma yeþilinden soluk yeþilimsi sarýya kadar deðiþebilir. Çanakkale-Biga Dikmen köyü civarýnda, Tokat-Artova Doðanca ve Ulusu ile Tokat-Zile Çekerek yörelerinde gözlenmiþtir (Türeli ve dið.,2000). Krizopras (kenzay.com) Kemererit Mor menekþe renkli bir krom mikasý olan kemererit kristalleri Erzincan-Erzurum-Bayburt üçgeni arasýndaki Kop daðýnýn, Büyük Ezan krom ocaðýna baðlý Doðu Ezan ve Pembe Gül ocaklarýnda bulunmaktadýr (Türeli ve dið.,2000). Granat kristali (en.wikipedia.org) Nefrit Demir içeren bir kalsiyum magnezyum silikat olan nefrit aktinolit-tremolit serisine baðlý bir amfibol cinsidir. Nefritler genelde yeþil rengin tonlarýnda çatlaklý bir yapý sunarlar. Nefrit mineraline Manisa'ya baðlý Gördes-Borlu ilçeleri arasýnda rastlanýr (Türeli ve dið.,2000). Kemererit kristalleri (mta.gov.tr) Granat Kübik sistemde kristalleþen oldukça sert, benzer kimyasal bileþimlere sahip aluminyum silikatlara verilen genel bir grup adýdýr. Þeffaf, güzel renklere sahip, iþlenebilecek irilikteki granat kristalleri süstaþý olarak deðerlendirilir. Muðla-Yataðan Kaplancýk, Aydýn-Menderes Görece, Sivas-Divriði Dumluca, Ankara-Bala Kesikköprü, Malatya- Pötürge Ersele, Malatya-Sürgü, Bitlis-Mutki, Bursa- Uludað, Çanakklae-Kazdaðý, Eskiþehir-Mihallýççýk Kavak, Elazýð-Guleman Heberte, Muðla-Fethiye Kuskavak yörelerinde granat çeþitlerine rastlanmaktadýr (Türeli ve dið.,2000). 19 Nefrit (tuanagem.com) Rodonit ve Rodokrozit Pembe renkli bir mangan silikat olan rodonit ile pembe renkli bir mangan karbonat olan rodokrozit Ýzmir'de gözlenmiþtir (Türeli ve dið.,2000). Ýþlenmiþ Rodonit (kenzay.com)

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ

KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ Doç. Dr. A. Sami DERMAN TPAO Genel Müdürlüðü Ankara KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ TPAO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 22-26 Nisan, 2004 ANKARA ÖNSÖZ Her meslek kolunda olduðu gibi

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü OCAK-ŞUBAT-MART 2011 ISSN YIL 2, SAYI 1

Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü  OCAK-ŞUBAT-MART 2011 ISSN YIL 2, SAYI 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü www.geo.sdu.edu.tr OCAK-ŞUBAT-MART 2011 ISSN 1309-6656 YIL 2, SAYI 1 Baş Editör Muhittin Görmüş Editörler Kubilay Uysal Fatma Aksever Yayın Kurulu

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

POMZANIN ÝZOLE MONOLÝTÝK MALZEME ÝMALÝNDE KULLANILMASI

POMZANIN ÝZOLE MONOLÝTÝK MALZEME ÝMALÝNDE KULLANILMASI MTA Dergisi 129, 89-96, 2004 POMZANIN ÝZOLE MONOLÝTÝK MALZEME ÝMALÝNDE KULLANILMASI Günnur ULUSOY* ÖZ.- Bu çalýþmada; Pomza, genleþtirilmiþ perlit ve diyatomit ile portland çimentosu içeren monolitik refrakter

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli

KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli KIZILCAHAMAM BÖLGESÝNÝN YERBÝLÝMSEL ÖZELLÝKLERÝ Arazi yapýsý ve yerþekilleri Soðuksu Milli Parký ve civarý, az engebeli iç Anadolu platosundan daðlýk oluk/çöküntüdür. Ýstanbul-Samsun otoyolu yak- Anadolu

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr.

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr. SARMAL YAYLAR Malzemeler Bu bölümde benimle beraber deneyler yapacaksýnýz. Çubuk Bakýr tel Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı