Organik Tabanlı Güneş Hücreleri: Boya duyarlı güneş hücrelerinde kullanılabilecek boyarmaddelerin sentezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Organik Tabanlı Güneş Hücreleri: Boya duyarlı güneş hücrelerinde kullanılabilecek boyarmaddelerin sentezi"

Transkript

1 Organik Tabanlı Güneş Hücreleri: Boya duyarlı güneş hücrelerinde kullanılabilecek boyarmaddelerin sentezi Dünya petrol, kömür gibi fosil yakıtların kullanılması sonucu küresel ısınma tehdidi altındadır. Günümüzde küresel ısınmanın günlük hayattaki yansımaları iklimlerdeki değişme, ortalama sıcaklıklardaki artış/ani düşüş ya da kuraklık sinyalleri olarak görülmektedir. Bu tehditlere, fosil yakıt kaynakların sınırlı olması ve kaynaklarının azaldıkça satın almak için ödenmesi gereken tutarın artması gibi sebepler de eklenince temiz, sürdürülebilir ve ucuz enerji üretimi için çalışmalar hız kazanmıştır. Bu amaca uygun olarak hiç bitmeyecek güneş enerjisini kullanılabilir enerjiye dönüştürebilen güneş hücreleri ilgi odağı haline gelmiştir. Bu alandaki gereksinimler ve yapılacaklar TÜBİTAK ın Enerji ve çevre teknolojileri stratejisi vizyon 2023 projesi Enerji ve Çevre Teknolojileri Strateji Grubu nun raporunda da yer almıştır. Günümüzde inorganik maddelerin kullanıldığı güneş pilleri yerini, organik güneş hücrelerine bırakmaya başlamıştır. Organik güneş hücresi güneşten gelen ışığı organik molekül tabakası ile absorbe eden ve doğrudan elektrik enerjisine çeviren bir cihazdır. Özetle, güneş pilleri ya da fotovoltaik piller diye anılan cihazlar, yarıiletkenlerin fotovoltaik etki özelliğini kullanarak, güneş ışığından elektrik enerjisi üretirler. Güneş pilleri, kurulan sisteme bağlı olarak bir kaç kw'dan birkaç MW'a kadar elektrik üretebilir. Pil, genellikle yarıiletken, boya ve elektrot gibi üç ayrı katmanı bir araya getirmektedir. Güneş pillerinde kullanılan organik malzemeler arasında iletken polimerler, boyalar, pigmentler ve sıvı kristaller yer almaktadır. Bunların içerisinde iletken polimerler, foto fiziksel özellikleri en iyi bilinen ve çalışılan malzemelerdir. Son teknoloji güneş pilleri olarak görülen boya duyarlı güneş pilleri (DSCC) 1991 yılında Gratzel ve O Regan tarafından bulunmuştur. Bu nedenle bu tür pillere Gratzel pili denmektedir. Bu gelişme ile boya duyarlı güneş hücrelerine olan ilgi artmıştır.

2 Yapılan çalışmalar, ideal bir güneş pili malzemesinin şu özellikleri taşıması gerektiğini göstermiştir: ,7 ev arasında band aralığına sahip olması, 2. Direkt band aralıklı olması, 3. Kolaylıkla elde edilebilir olması, 4. Zehirsiz maddeler içeriyor olması, 5. İyi bir fotovoltaik dönüşüm verimine sahip olması, 6. Yüksek soğurma katsayısına sahip olması, 7. Uzun süre dayanıklılık gösteriyor olması. Ticari olarak uygulamalarındaki en büyük problem kimyasal kararlılıklarıdır. Organik güneş hücrelerinin, inorganik güneş hücrelerine nazaran kolay üretilebilir, düşük maliyetli ve geniş yüzeylere kaplanabilir olmaları oldukça büyük bir avantajdır. Kullanılan malzemeye göre pilin esneklik kazanabilmesi uygulama alanının artmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca organik kimyadaki gelişmelere paralel olarak, farklı çıkış bileşikleri ile sentezlenen organik bileşiklere daha üstün özellikler kazandırılması, bu teknolojinin hızla gelişmesine neden olmaktadır. Organik materyal olarak konjuge polimerlerin kullanıldığı piller inorganik materyal kullanılanlarına göre daha yüksek molar soğurma katsayısına sahiptir. Organik fotovoltaik hücreler birkaç tiptir. Bunlar; 1. Tek tabakalı organik forovoltaik hücreler 2. İki tabakalı fotovoltaik hücreler

3 3. Bulk Heterojunction tipi 4. Basamaklı heterojunction fotovoltaik hücreler fotovoltaik hücreler Günümüzde sıklıkla çalışılan organik güneş pilleri, iki elektrot arasına yerleştirilmiş donör (D) ve akseptör (A) çift tabakalı yapılardır. Uyarılma ile birlikte donörün HOMO su ile akseptörün LUMO su arasındaki elektron geçişleri ve yük ayrımı olması ve bunun elektrotlara iletilmesi ile bir elektrik alan oluşumu fotoakımın ve fotovoltajın oluşmasına neden olur. Ancak organik materyallerin uyarılma ömürleri çok kısa olduğundan sadece 10 nm kadar bir uzaklığa iletim gerçekleşebilmektedir. Bu uzaklıktan daha uzak bir mesafe söz konusu ise fotoakım kaybolur ve güneş pili etkinliği azalır. Bu nedenle organik filmler son derece ince yapılmalıdırlar. Bu durum göz önünde bulundurularak son zamanlarda organik piller bulk heterojunction olarak hazırlanmaktadır. Donör ve akseptör bileşiklerden bir karışım oluşturulmakta, böylece donör-akseptör temas yüzeyi arttırılarak iletimin kolaylaşması sağlanmaktadır. Polimer yerine organik moleküllerin kullanıldığı boya sensörlü güneş pili, iletken cam yüzeyine kaplanmış nano-kristal yapının (genelde TiO 2, alternatif olarak ZnO ve SnO 2 ) organik boya ile duyarlaştırılması ile oluşturulan yarıiletken film ve TiO2 tabakasının gözeneklerini dolduran boşluk iletken malzemeden meydana gelmektedir (Şekil 1.1)

4 Şekil 1.1. Organik boya temelli güneş hücreleri (DSCC) genel şablonu Organik boya esaslı güneş pilinin çalışmaya başlaması, ışığın nano-kristal TiO 2 üzerine adsorblanmış olan boya molekülleri tarafından soğurulması ile olmaktadır. Işığı soğuran boya uyarılmış hale geçer ve uyarılan boya molekülü bir elektronunu titanyum oksidin iletkenlik bandına (CB) iletir. İletilen elektronlar, TiO 2 filmindeki nano-kristal yapılı ağ boyunca ilerleyerek saydam elektroda ulaşır ve buradan da dış devreye geçer. Bir elektronunu TiO2 in iletkenlik bandına aktarmasıyla oluşan boya katyonları, redoks çifti içeren elektrolit tarafından nötral hale indirgenir. Yükseltgenen elektrolit ise dış devre üzerinden platinlenmiş elektroda gelen elektron tarafından indirgenir. Bu şekilde organik boya esaslı güneş pilinin çalışması sırasında net yük her zaman sıfırdır, dolayısı ile kimyasal olarak bir değişme meydana gelmez. Bu elektron aktarım süreçleri sonunda foto-akım meydana gelir. Organik boya esaslı güneş pilinde sürekli akım elde etmek için bu indirgenme-yükseltgenme işlemlerinin sürekli tekrarı gerekir. Şekil 1.2. Organik boya esaslı güneş pilinin çalışma esası

5 TiO 2 üzerine kaplanmış organik boya temelli güneş pillerinde kullanılacak boyalar ışık enerjisini yüksek verimle elektrik enerjisine dönüştürebilmesi için bazı temel özellikleri barındırmalıdır. Bunlar; 1. Boya GB de ( nm) absorpsiyon yapmalıdır. Bu durumda boya daha çok tercih edilen ve tek tabakalı güneş pilleri için gerekli olan 1.35 ev bant aralığını sağlamış olur. 2. Boya yarıiletken yüzeyine kuvvetli adsorpsiyon yapmalıdır. 3. Boyanın uyarılmış hal enerjisi, TiO 2 in iletkenlik bandının çok az üzerinde olmalı ve enerji farkı elektron transferine izin verecek yeterlilikte olmalıdır. Ayrıca boyanın temel hal enerji düzeyi de elektrolitin indirgenme-yükseltgenme potansiyelinin biraz altında olmalıdır. Bu durum ışığın elektriğe çevrilmesi ile elde edilen foto-voltajın en yüksek seviyede olması ve enerji kayıplarının minimum seviyede tutulması için gereklidir. 4. Boyanın uyarılmış halinden TiO 2 in iletkenlik bandına yapılan elektron transferi, floresans ve fosforesans gibi sönümleme reaksiyonlarına imkan vermemek için çok hızlı olmalıdır. Molekülün uyarılması tercihen metal ligant-yük transferi (MLCT) türünde olmalıdır. 5. TiO 2 yüzeyine adsorplanmış olan boya, çalışma koşullarında (yarıiletken-elektrolit ara yüzeyinde) uzun süre kararlı olmalıdır. 6. Boyanın çözünürlüğü iyi olmalıdır ve yarıiletken yüzeyine tutunabilecek bağlayıcı fonksiyonel bir grup içermelidir. 7. Işığın güneş pilinde boya haricinde diğer katmanlar tarafından (yarıiletken veya elektrolit) soğurulması istenmez. Bu durum, pil verimini ve kararlılığını olumsuz etkileyebilecek yan reaksiyonlara sebep olmaktadır. Organik boya temelli güneş pillerinde (DSCC) çok çeşitli sınıfa ait boyalar kullanılmaktadır. Porfirinler, ftalosiyaninler, polipiridiller, kumarinler, indolinler, trifenilaminler, konjüge polimerler, perilenler bu sınıflar içinde yer almaktadır. En yüksek verim hala rutenyum polipiridil türevleri (Gratzel pillerinin ilk öncüsü) yapılarıdır. Rutenyum polipiridil boyaları bugüne kadar en yüksek verim elde edilen boyalar olmalarına rağmen sistemler için uygun değildirler. Bu boyaları sınırlayan faktörler arasında sentezlerinin zor olması, çıkış maddelerinin pahalı olması, molar soğurma katsayılarının düşük olması ve güneş spektrumunun çok dar bir aralığında soğurma yapmaları sayılabilir. Organik boyalar Rutenyum tabanlı kromoforlara göre daha yüksek molar absorpsiyon katsayısına sahiptirler ve çok modifikasyon alternatifine sahiptirler. Böylece istenilen aralıkta absorpsiyon yapan boyarmaddelerin sentezi mümkündür.

6 Şekil 1.3. Organik güneş hücrelerinde kullanılması öngörülen bazı boyarmaddeler Güneş hücreleri kullanılarak enerji elde edilen ve günlük hayatta çok sık kullandığımız bazı eşyaların resimleri aşağıda verilmiştir; Resim.1.1 Bilgisayara entegreli güneş hücresi sayesinde çalışan dizüstü bilgisayar

7 Resim.1.2. Çantaya entegreli güneş hücresi Resim.1.3. Bir süs eşyasına entegreli güneş hücresi sayesinde çalışan pervane Resim 1.4. Cama entegreli güneş hücresi sayesinde ışıldayan ampül

8 Kaynaklar 1. Sariciftci, N. S., Smilowitz, L., Heeger, A. J. and Wudl, F. Photoinduced electron transfer from a conducting polymer to buckminsterfullerene Science 258: , (1992). 2. Son J. H., He F., Carsten B., Yu, L. Are we there yet? Design of beter conjugated polymers for polymer solar cells Journal of Materials Chemistry, 21: , (2011). 3. O Regan B., Gratzel M., A low-cost, high-efficiency solar cell based on dyesensitised colloidal TiO 2 films Nature: 353: , (1991). 4. Hagfeldt A., Grätzel M., Light-Induced Redox Reactions in Nanocrystalline Systems, Chem.Rev., 95: 49-68, (1995). 5. Bach, U., Lupo, D., Comte, P., Moser, J. E., Weissörtel, F., Salbeck, J., Spreitzer, H., Gratzel, M., Solid-state dye-sensitized mesoporous TiO 2 solar cells with high photon-toelectron conversion efficiencies Nature, 395: , (1998). 6. Gratzel M. Photoelectrochemical cells, Nature, 414(6861): , (2001). 7. Gratzel M. Dye-sensitized solar cells, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 4 : , (2003). 8. Nazeeruddin M. K., Péchy P., Renouard T., Zakeeruddin S. M., Humphry-Baker R., Comte P., Liska P., Cevey L., Costa E., Shklover V., Spiccia L., Deacon G. B., Bignozzi C. A., Gratzel M., Engineering of efficient panchromatic sensitisers for nanocrystalline TiO2 based solar cells J. Am. Chem. Soc., 123(8): , (2001). 9. Tributsch H., "Dye sensitization solar cells: a critical assessment of the learning curve". Coordination Chemistry Reviews, 248: (13 14): 1511, (2004). 10. Walduf C., Schilinsky P., Hauch J., Brabec C. J. Material and device concepts for organic photovoltaics: towards competitive efficiencies Thin Solid Films, : (2004). 11. Spangaard H., Krebs F., A brief history of the development of organic and polymeric photovoltaics Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 83: ,( 2004). 12. Günes S., Neugebauer H., Sariciftci N. S., Conjugated polymer-based organic solar cells Chem Rev., 107(4): , (2007). 13. J. C. Brabec, N. S. Sariciftci and J. C. Hummelen, Plastic solar cells Adv. Funct, Mater, 11: 15-26, (2001). 14. Ceylan Zafer, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Güneş Enerjisi Anabilim Dalı, Doktora tezi, Organik boya esaslı nanokristal yapılı ince film güneş pili üretimi (2006). 15. Theander M., Yartsev A., Zigmantas D., Sundstrom V., Mammo W., Andersson M. R., Inganas O., Photoluminescence quenching at a polythiophene/c-60 heterojunction Physıcal Revıew:B, 61(19): , (2000).

9 16. Markov D.E., Amsterdam E., Blom P.W. M., Sieval A.B., Hummelen J. C., Accurate measurement of the exciton diffusion length in a conjugated polymer using a heterostructure with a side-chain cross-linked fullerene layer, J. Phys. Chem. A., 109(24): , (2005). 17. Rivers N.P.Leading edge research in solar energy,(2007) Kay A., Graetzel M., Artificial photosynthesis 1: Photosensitisation of TiO2 solarcells with chlorophyll derivatives and related natural porphyrins J.Phys. Chem., 97(23): , (1993). 18. Cherian S., Wamser C. C. Adsorption and photoactivity of tetra(4- carboxyphenyl)porphyrin (TCPP) on nanoparticulate TiO 2 J. Phys.Chem.: B, 104(15): , (2000). 19. Komori T., Amao Y., Dye-sensitized solar cell with the near-infrared sensitization of aluminum phthalocyanine J. PorpyrinsPhthalocyanines, 7(2): , (2003). 20. Islam A., Sugihara H., Arakawa H. Molecular design of ruthenium(ii) polypyridalphotosensitisers for efficient nanocrystalline TiO2 solar cells J.Photchem. Photobiol. A 158: , (2003). 21. Hara K., Sayama K., Arakawa H., Ohga Y., Shinpo A., Suga S., A coumarine-derivative dye sensitised nanocrystalline TiO 2 solar cell having a high solar-energy conversion efficiency up to5.6% Chem. Commun , (2001). 22. Hara K., Kurashige M., Dan-oh Y., Kasada C., Shinpo A., Suga S., Sayama K., Arakawa H., Design of new coumarine dyes having thiophene moietiesfor highly efficient organicdye-sensitised solar cells New J.Chem. 27: , (2003). 23. Hara, K., Wang, Z.S., Sato, T., Furube, A.;, Katoh, R., Sugihara, H., Dan-oh, Y., Kasada, C., Shinpo, A., Suga, S. Oligothiophene-Containing Coumarin Dyes for Efficient Dye-Sensitized Solar Cells, J. Phys. Chem. B., 109: , (2005). 24. Ferrere, S. and Gregg, B. A. New perylenes for dye sensitization of TiO 2 New J.Chem., 26: , (2002). 25. Jıang, K. J.; Masaki, N.; Xia, J. B.; Noda, S.; Yanagida, S., A novel ruthenium sensitizer with a hydrophobic 2-thiophen-2-yl-vinyl-conjugated bipyridyl ligand for effective dye sensitized TiO2 solar cells Chem.Commun., 21(23): , (2006). 26. Hwang S, Lee J.H., Park C., Lee H., Kim C., Park C., Lee M.H., Lee W., Park J., Kim K., Park N.G., Kim C., A highly efficient organic sensitizer for dye-sensitized solar cells Chem.Commun., 14(46): , (2007). 27. Horiuchi, T., Miura, H., Sumioka, K., Uchida, S. High efficiency of dye-sensitized solar cells based on metal-free indoline dyes. J. Am. Chem. Soc., 126(39): , (2004). 28. Wang, Z.S., Cui, Y., Hara K., Dan-Oh, Y., Kasada, C., Shinpo, A., A High-Light- Harvesting-Efficiency Coumarin Dye for Stable Dye-Sensitized Solar Cells Advanced Materials, 19(8): ,(2007).

10 29. Kitamura T., Ikeda M., Shigaki K., Inoue T., Anderson N. A., Ai X., Lian T., Yanagida S., Phenyl-Conjugated Oligoene Sensitizers for TiO2 Solar Cells Chem. Mater. 16: , (2004). 30. Grätzel M.,. Smestad G. P., Demonstrating electron transfer and nanotechnology: A natural dye-sensitized nanochrystalline energy converter Journal of Chemical Education 75(6): , (1998). 31. Velusamy, M., Thomas, K. R. J., Lin, J. T., Hsu, Y. C., Ho, K. C., Organıc Dyes Incorporatıng Low-Band-Gap Chromophores For Dye-Sensıtızed Solar Cells Org. Lett. 7(10): , (2005). 32. Hagberg D. P., Edvinsson T, Marinado T., Boschloo G., Hagfeldt A., Sun L., A novel organic chromophore for dye-sensitized nanostructured solar cells, Chem. Commun., , (2006). 33. Zakeeruddin S. M., Graetzel M., Solvent-Free Ionic Liquid Electrolytes for Mesoscopic Dye-Sensitized Solar Cells, Adv. Funct. Mater., 19: , (2009). 34. Jung I., Lee J.K., Song K.H., Song K., Kang S.O., Ko J., Synthesis and Photovoltaic Properties of Efficient Organic Dyes Containing the Benzo[b]furan Moiety for Solar Cells J. Org. Chem. 72: , (2007). 35. Liang M., Xu W., Cai F., Chen P., Peng B., Chen J., Li Z., New Triphenylamine-Based Organic Dyes for Efficient Dye-Sensitized Solar Cells, J., Phys. Chem. C., 111: , (2007). 36. Schmidt-Mende, L., Bach U., Humphry-Baker R., Horiuchi T., Miura H., Ito S., Uchida, S., Gratzel M., Organic Dye for Highly Efficient Solid-State Dye Sensitized Solar Cells, Adv. Mater. 17: , (2005). 37. Serpil Tekoğlu, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Güneş Enerjisi Anabilim Dalı, Doktora tezi, Güneş pili uygulamaları için görünür bölgede absorpsiyon yapan yeni organik boyarmaddelerin sentezi (2009). 38. Safacan Kölemen, Bilkent Universty, Institute of engineering and science, Master thesis Synthesis and characterization of novel sensitizers for dye sensitized solar cells (2010)

MSB ARGE VE TEKNO.D.BŞK.LIĞI

MSB ARGE VE TEKNO.D.BŞK.LIĞI MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI 1. PRJENİN KNUSU rganik ptoelektronik Esnek Malzemelerin Üretimi: rganik Güneş Pilleri - GP, Işık yayan rganik Diyodlar - LED ve Alan Etkili rganik Transistörler - FET. Hızla

Detaylı

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Savaş SÖNMEZOĞLU Doktora Tezi Fizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Güven ÇANKAYA 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

Fotovoltaik Teknolojisi: Türkiye ve Dünyadaki Durumu, Genel Uygulama Alanları ve Fotovoltaik Tekstiller

Fotovoltaik Teknolojisi: Türkiye ve Dünyadaki Durumu, Genel Uygulama Alanları ve Fotovoltaik Tekstiller Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2010 (43-58) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 2, 2010 (43-58) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

Organik Elektronik. Günümüzde elektronik aygıtların bu denli yaygın ve kullanışlı olmalarını

Organik Elektronik. Günümüzde elektronik aygıtların bu denli yaygın ve kullanışlı olmalarını Organik Elektronik Orhan Mert, fienol Mutlu Elektrik-Elektronik Mühendisli i Bo aziçi Üniversitesi - STANBUL Plastik malzemeler bugüne kadar elektriksel izolasyon gerektiren hemen hemen her yerde kullan

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Fonksiyonel Tekstiller III: Tekstil yüzeylerinde Fotokatalitik Etki ile Kendi Kendini Temizleme

Fonksiyonel Tekstiller III: Tekstil yüzeylerinde Fotokatalitik Etki ile Kendi Kendini Temizleme Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2011 (35-50) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 2, 2011 (35-50) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

Düzenleme Kurulu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Düzenleme Kurulu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Düzenleme Kurulu Yusuf Selamet (Düzenleme Kurulu Başkanı) Alpan Bek İsmail Sökmen Mehmet Güneş Oğuzhan Gürlü Afif Sıddıki İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik Öğretmeni Mustafa KARAMANAV Enstitü Anabilim Dalı : ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Tez Danışmanı

Detaylı

T.C. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEV 346. Yakıt Pilleri. Ders Notları. Prof. Dr.

T.C. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEV 346. Yakıt Pilleri. Ders Notları. Prof. Dr. T.C. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEV 346 Yakıt Pilleri Ders Notları Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM 011 1. Giriş Kömür ve petrol gibi fosil yakıtlar sanayi

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba SOĞANCI Anabilim Dalı : Kimya Programı :

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Y. ÇINAR, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KATI OKSİT YAKIT PİLİ KOJENERASYON SİSTEMLERİNİN KONUTLARDA UYGULANMASI YUSUF ÇINAR NİĞDE

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD 17 SDU International Technologic Science pp. 17-29 Mechanical Technology ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ Mehmet KOZAK, Şerife KOZAK ÖZET Bu çalışma kapsamında enerji depolama ve enerji depolama yöntemlerinin

Detaylı

Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı

Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı İYTE Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı 11 Nisan 2014 Program ve Özet Kitapçığı Sizleri Yoğun Madde Fiziği (YMF)-İzmir Toplantısında aramızda görmekten büyük mutluluk duymaktayız. Bu yıl üçüncüsü düzenlenmekte

Detaylı

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Demet TATAR Doktora Tezi Fizik

Detaylı

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. ÖZET ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Şerife AKYÜZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

DİSPERS MAVİ BOYA VE KARBON NANOTÜP KATKILI NEMATİK SIVI KRİSTALLERİN KARAKTERİZASYONU VE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİSPERS MAVİ BOYA VE KARBON NANOTÜP KATKILI NEMATİK SIVI KRİSTALLERİN KARAKTERİZASYONU VE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİSPERS MAVİ BYA VE KARBN NANTÜP KATKILI NEMATİK SIVI KRİSTALLERİN KARAKTERİZASYNU VE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Nihan KAYA a, Fatih AKKURT b, Ahmet ALICILAR a a Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır.

Özgür LAFCI. Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Ahmet SARI. Her hakkı saklıdır. YENİ TİP KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK POLİ(STİREN-KO-ALLİLALKOL)-GRAFT-YAĞ ASİDİ KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özgür LAFCI Yüksek

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 4: Fotovoltaik Teknolojinin Temelleri Fotovoltaik Hücre Fotovoltaik Etki Yarıiletken Fiziğin Temelleri Atomik Yapı Enerji Bandı Diyagramı Kristal Yapı Elektron-Boşluk Çiftleri

Detaylı

ÇATI MALZEMESĐ OLARAK GÜNEŞ ENERJĐSĐ SĐSTEMLERĐ

ÇATI MALZEMESĐ OLARAK GÜNEŞ ENERJĐSĐ SĐSTEMLERĐ ÇATI MALZEMESĐ OLARAK GÜNEŞ ENERJĐSĐ SĐSTEMLERĐ Prof. Dr. Đ. Engin Türe 1 Konu Başlık No: 4 Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Güneş enerjisinden elektrik üretimi için tasarlanan fotovoltaik

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası

tmmob makina mühendisleri odası tmmob makina mühendisleri odası YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI Editör: Yrd. Doç. Dr. Şükrü SU MMO Yaym No: E / 2001 / 275 EKİM 2001 - KAYSERİ Yenilenebilir Enerji

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN PVS 2 PAKET PROGRAMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN PVS 2 PAKET PROGRAMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN PVS 2 PAKET PROGRAMININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Emrah KIYANÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

Sigma 31, 456-476, 2013

Sigma 31, 456-476, 2013 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Review Paper / Derleme Makalesi GENERAL PRINCIPLES OF SOL - GEL Sigma 31, 456-476, 2013 Şafak TOYGUN, Gülhan KÖNEÇOĞLU,

Detaylı

In 2 S 3 İNCE FİLMİNİN n-inp ALTLIK ÜZERİNE KİMYASAL PÜSKÜRTME METODUYLA BÜYÜTÜLMESİ VE ÜRETİLEN Au/n-InP/In VE Au/In 2 S 3 /n-inp/in YAPILARIN

In 2 S 3 İNCE FİLMİNİN n-inp ALTLIK ÜZERİNE KİMYASAL PÜSKÜRTME METODUYLA BÜYÜTÜLMESİ VE ÜRETİLEN Au/n-InP/In VE Au/In 2 S 3 /n-inp/in YAPILARIN In 2 S 3 İNCE FİLMİNİN n-inp ALTLIK ÜZERİNE KİMYASAL PÜSKÜRTME METODUYLA BÜYÜTÜLMESİ VE ÜRETİLEN Au/n-InP/In VE Au/In 2 S 3 /n-inp/in YAPILARIN NUMUNE SICAKLIĞINA BAĞLI OLARAK ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLERİNİN

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN AKTİF OLARAK YARARLANMADA KULLANILAN FOTOVOLTAİK (PV) SİSTEMLER VE YAPILARDA KULLANIM BİÇİMLERİ. Selçuk SAYIN 1, İlhan KOÇ 2

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN AKTİF OLARAK YARARLANMADA KULLANILAN FOTOVOLTAİK (PV) SİSTEMLER VE YAPILARDA KULLANIM BİÇİMLERİ. Selçuk SAYIN 1, İlhan KOÇ 2 S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.26, s.3, 2011 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.26, n.3, 2011 ISSN: 1300-5200, ISSN: 1304-8708 (Elektronik) GÜNEŞ ENERJİSİNDEN AKTİF OLARAK YARARLANMADA KULLANILAN FOTOVOLTAİK

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO : 2011 BSP 003 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM

Detaylı

V.ULUSALPOLİMERBİLİM VE TEKNOLOJİSİKONGRESİ

V.ULUSALPOLİMERBİLİM VE TEKNOLOJİSİKONGRESİ V.ULUSALPOLİMERBİLİM VE TEKNOLOJİSİKONGRESİ TOKAT 2014 V. ULUSAL POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİ KONGRESİ 01-04 Eylül 2014 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi V. ULUSAL POLİMER BİLİM ve TEKNOLOJİ

Detaylı