Sabri Çamur 1, Birol Arifo lu 2, Ersoy Be er 3, Esra Kandemir Be er 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sabri Çamur 1, Birol Arifo lu 2, Ersoy Be er 3, Esra Kandemir Be er 4"

Transkript

1 Güne i zleyebilen 3kW Gücünde Fotovoltaik Enerji Dönü üm Ünitesinin Tasarımı ve Uygulaması Design and Application of a 3kW Sun Tracking Photovoltaic Energy Conversion Unit Sabri Çamur 1, Birol Arifo lu 2, Ersoy Be er 3, Esra Kandemir Be er 4 Elektrik Mühendisli i Bölümü Kocaeli Üniversitesi Özet Bu çalı mada güne i izleyebilen 3kW gücünde fotovoltaik enerji dönü üm ünitesinin tasarımı ve prototipi tanıtılmı tır. Fotovoltaik ünitenin çalı ma prensibi anlatılarak, sistemi olu turan kısımlara yer verilmi tir. Tasarlanan yapının en önemli özelli i güne i izleyebilme yetene ine sahip olmasıdır. Bu sayede güne ı ınları fotovoltaik panellerin yüzeyine sürekli dik konumda gelmekte ve güne enerjisinden verimli bir ekilde elektrik enerjisi elde edilmektedir. Bu sayede aynı sayıdaki güne panelleriyle üretilen elektrik enerjisinde %45 e varan artı lar görülebilmektedir. Bu prototip, yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çekmekte ve ülkemizde bu kaynaklardan olan güne enerjisinin kullanımına örnek te kil etmektedir. Abstract In this study, design and the prototype of a 3kW sun tracking photovoltaic energy conversion system is introduced. The operational principle of the system is explained and the structural parts of the system are described. The most significant feature of the system is the ability of tracking the sun. Thus, the sunlight always comes through the surface of the photovoltaic arrays perpendicularly and the electrical energy is efficiently obtained from the sun energy. Due to this feature, the energy produced by the same number of photovoltaic arrays increases by 45%. This prototype calls attention to the renewable energy sources and it is an example of using the sun energy in our country. 1. Giri Fosil yakıtların çevreye olan zararları ve bu kaynakların geçen yıllar boyunca azalması sebebiyle enerji sektöründeki yeni arayı lar, ülkeleri yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yöneltmi tir. Özellikle son yıllarda iklim de i iklikleri ve küresel ısınma da göz önüne alındı ında yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıtlara kar ı büyük oranda rakip kaynaklar haline gelmi tir. Yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde yo unla an bu ilgi literatürde yapılan çalı maları da önemli ölçüde arttırmı tır. Ülkemiz yerkürede bulundu u konumu göz önüne alındı ında özellikle güney bölgelerde, güne lenme alanı ve süresi bakımından oldukça iyi durumdadır [1]. Güne enerjisinin kullanımı ülkemizde de giderek önem kazanmaktadır. Fakat uygulamaların daha da yaygınla ması gerekmektedir. Çünkü güne enerjisi ülkemizin enerji kaynaklarının kullanımının yaygınla ması açısından önemli bir alternatif enerji kayna ı potansiyeli göstermektedir. Güne enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olarak kar ımıza çıkmaktadır. Bu enerji kayna ının elektrik enerjisine dönü ümü fotovoltaik paneller sayesinde gerçekle mektedir. Fotovoltaik paneller çevreyi kirletebilecek herhangi bir atık veya zararlı madde içermedi inden dolayı çevreye duyarlı elemanlardır. Bir di er önemli özellikleri, kurulumdan sonra bakım maliyetlerinin yok denecek kadar az olmasıdır. Fotovoltaik panellerin birçok avantajına kar ılık, bu panellerin kurulum maliyetleri oldukça yüksektir. Ayrıca panel verimlerin genel olarak %15-25 ler civarında olması sebebi ile kurulumdan sonra kendilerini amorti edebilme süreleri de oldukça uzundur. Bu nedenlerden dolayı fotovoltaik panellerden en iyi ekilde yararlanabilmek için çalı malar yapılmaktadır [2]-[10]. Fotovoltaik panellerin sabit yerle tirildi i uygulamalarda, panellerden elde edilen enerji miktarı güne in konum de i tirmesi ile gün içerisinde belirli zaman dilimlerinde yüksek olmakla beraber belirli zaman dilimlerinde ise dü ük olmaktadır. Bu olumsuzlu un önüne geçebilmek amacıyla güne i izleyebilen sistemler son yıllarda popüler çalı ma alanları haline gelmi tir. Ayrıca bir di er alternatif çalı ma da güne ı ınlarının paneller üzerinde toplanmasına olanak sa layan hareketli odaklamalı sistemlerdir. Bu geli melere ba lı olarak bu çalı mada, gün içerisinde güne enerjisinden en fazla ekilde yararlanabilmek amacıyla tasarlanan ve imal edilen güne i takip edebilen fotovoltaik ünite anlatılmı tır. lk olarak sistemin bütünü ele alınarak çalı ma prensibi açıklanmı tır. Daha sonra, fotovoltaik üniteyi yapısal olarak olu turan mekanik sistem ve elektrik denetim sistemi anlatılmı ve bu alt birimleri olu turan ö elere yer verilmi tir. Son olarak da Kocaeli Üniversitesi Teknoparkında, 53

2 Kocaeli Büyük ehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ü için gerçeklenen 3kw gücündeki güne takip sisteminin prototipi anlatılmı tır. 2. Tasarlanan Fotovoltaik Enerji Dönü üm Ünitesinin Çalı ma Prensibi Bu çalı mada tanıtılan fotovoltaik enerji dönü üm ünitesinin en önemli özelli i, güne in do u undan batı ına kadar olan süre içerisinde güne ı ınlarının panele dik dü mesini sa layacak ekilde güne i izleyebilmesidir. Tasarımı ve imalatı yapılan sistemin bu yetene i sayesinde güne ı ınlarından maksimum düzeyde yararlanılmakta ve güne enerjisi verimli bir ekilde elektrik enerjisine dönü türülmektedir. Tasarlanan fotovoltaik ünitenin prensip eması ekil 1 de verilmi tir. Sistemin güne i izleyebilmesi için ilk olarak güne in konumunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu i lemi gerçekle tirebilmek için sistemde güne algılama elemanları kullanılmaktadır. Sistemin denetim algoritmasını mikrodenetleyicili bir denetim devresi gerçekle tirmektedir. Fotovoltaik ünitenin iki eksenli hareketi ise sistemde bulunan do u-batı ve yükselme alçalma motorları ile sa lanmaktadır. ekil 1: Tasarlanan fotovoltaik enerji dönü üm ünitesinin prensip eması. Güne algılama elemanları denetim devresi ile senkronize çalı maktadır. Algılama elemanlarından gelen bilgiler denetim devresinde de erlendirilerek, sistemin iki eksenli hareketini sa lamak üzere do u-batı ve yükselme-alçalma motorlarının sürücü devrelerine uygun konum sinyalleri gönderilmektedir. Konum sinyalleri neticesinde motor sürücüleri konumlandırma motorlarını tahrik ederek, fotovoltaik ünitenin iki eksenli hareketi sa lanmaktadır. Bu i lem, güne ı ınlarının fotovoltaik panellerle dik gelmesi sa lanana kadar devam etmektedir. Güne ı ınlarının fotovoltaik panellere dik dü mesini sa layan algoritmanın yanı sıra sistemdeki bir di er algoritma ise fotovoltaik panellerden elde edilen elektrik enerjisinin ebekeye aktarılma i lemidir. Bu i lem ebeke denetimli bir evirici sayesinde gerçekle tirilmektedir. Fotovoltaik enerji dönü üm ünitelerinin genellikle kullanımında, fotovoltaik panellerin sabit konumda yerle tirildi i uygulamalarla daha sık kar ıla ılmaktadır. Bu çe it uygulamalarda, güne ı ınları sadece belirli bir zaman diliminde panellere dik olarak dü mektedir. Bu da panellerden elde edilen enerjinin gün içi ortalamasını oldukça dü ürmektedir. Tasarlanan ve gerçeklenen güne i izleyebilen sistemde ise güne enerjisinden gün boyu yararlanma olana ı ortaya çıkmaktadır. Bu sayede klasik sistemlerde ortaya çıkan kayıp enerjinin sisteme katılımı sa lanmaktadır. Güne i izleyen sistemin kullanılması ile sabit sistemlere göre yakla ık olarak %45 civarında daha fazla enerji üretilmektedir [2]. Fotovoltaik panellerden elde edilen elektrik enerjisi de i ik ekillerde depolanabilir veya aktarılabilir. Elektrik enerjisi ara tampon bölge olarak kullanılan akü gruplarında toplanarak ihtiyaca göre do ru akım olarak kullanılabilece i gibi bir evirici yardımıyla do ru akımdan alternatif akıma dönü türülebilir. Üretilen enerjinin bir di er kullanılma yöntemi ise bu çalı mada oldu u gibi ebeke senkronizasyonlu evirici yardımıyla alternatif akıma dönü türülerek do rudan ebekeye aktarılmasıdır. 3. Fotovoltaik Enerji Dönü üm Ünitesinin Yapısal Olarak ncelenmesi Tasarlanan ve gerçeklenen fotovoltaik enerji dönü üm ünitesi yapısal olarak iki ana kısımdan olu maktadır. Bu kısımlar mekanik sistem ve elektrik denetim sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bu sistemler a a ıda detaylı olarak ele alınmı tır Mekanik Sistem Mekanik sistem ilk olarak Cad tabanlı bir çizim programı kullanarak panel sayısına ve ölçülerine göre tasarlanmı tır. ekil 2 de tasarlanan sistemin tasarım a amasındaki teknik resim çizimleri görülmektedir. 54

3 ekil 2: Tasarlanan fotovoltaik enerji dönü üm ünitesinin tasarım a amasındaki Cad çizimleri Mekanik sistemde iki eksenli radyal yatay ve dikey konumlandırma mekanizması tasarlanmı tır. Bu sayede sistem do u-batı ve a a ı-yukarı yönde radyal hareket edebilmektedir. Mekanik sistem, fotovoltaik panellerin ebatları göz önüne alınarak ve panelleri ta ımaya elveri li olacak ekilde tasarlanmı tır. ki eksende hareket edebilen asi sayesinde fotovoltaik panellerin, yatay ve dikey yönde radyal hareketi sa lanarak güne ı ı ı sürekli olarak izlenecek ve güne ı ınlarının panellere dik gelmesi sa lanacaktır. asinin iki eksende hareketini sa lamak amacıyla redüktörlü do ru akım motorları kullanılmı tır. Motorların mekanik sistemin uygun yerlerine konumlandırılması sa lanmı tır Elektrik Denetim Sistemi Elektrik denetim sisteminin en önemli elemanlarından biri güne algılama elemanlarıdır. Algılama elemanlarının mekanik asi üzerindeki görüntüsü ekil 3 te görülmektedir. ekil 4: Denetim devresinin görüntüsü Sitemdeki di er önemli elemanlar ise elektrik motorları ve bunlara ait sürücü devreleridir. Yükselme-alçalma i lemini gerçekle tirebilmek için 2, do u-batı yönde hareketi sa lamak için ise 1 adet redüktörlü do ru akım motoru kullanılmı tır. Yükselme-alçalma ve do u-batı hareket i lemlerini gerçekle tiren motorların mekanik asi üzerindeki görüntüsü ekil 5 te verilmi tir. ekil 3: Güne algılama elemanlarının mekanik asi üzerindeki görüntüsü Elektrik sisteminin kontrol merkezi niteli indeki mikrodenetleyicili denetim devresi sistemdeki karar mekanizmasıdır. Algılama elemanlarından gelen bilgiler do rultusunda güne in konumuna bu birimde karar verilir. Denetim devresinin görüntüsü ekil 4 te verilmi tir. ekil 5: Yükselme-alçalma ve do u-batı motorlarının sistem üzerindeki görüntüsü 55

4 Denetim devresi güne in konumunu belirledikten sonra, motor sürücü devrelerine uygun sinyalleri gönderir. Bu sayede sürücü devreleri ile do ru akım motorları tahrik edilerek fotovoltaik panellerin uygun konuma gelmesi sa lanır Fotovoltaik Enerji Dönü üm Ünitesinin Prototipi Mekanik sistemin ve elektrik kontrol sisteminin tasarımından sonra bu yapılar fiziksel olarak gerçekle tirilmi tir. Fotovoltaik paneller temin edilerek mekanik sistem üzerine uygun ekilde sabitlenmi tir. Prototipi gerçeklenen sistemde 20 adet 150W gücünde fotovoltaik paneller bulunmaktadır. Sistemin teknik özellikleri Tablo 1 de verilmi tir. Sistem içerisinde 20 adet fotovoltaik panel kullanıldı ından panellerinin toplam gücü 3000W tır. Bir güne panelinin günde ortalama 10 saat enerji üretti ini kabul ederek günlük toplam enerji birikimimiz, W T = 3000 Wx10h = 30000Wh (1) olarak hesaplanabilir. Sistemin hareket etmesinden dolayı kazandırdı ı enerji %45 civarında oldu undan bu sistem için sabit sisteme göre yakla ık 10000Wh daha fazla enerji üretilmektedir. Fotovoltaik ünitenin hareketini sa layan do u-batı motoru gücü 300W, yükselme-alçalma toplam motor güçleri ise 100W de erindedir. Sistemin iki eksendeki hareketini 60 saniyede tamamladı ı dü ünülürse günlük enerji tüketimi, 2x W g = + = = 6. 66Wh (2) olarak bulunur. Sonuç olarak hareketinden dolayı kazandırdı ı 10000Wh lik enerjinin sadece %0,06 sı hareket için harcanmaktadır. Tablo 1: Fotovoltaik sistemin teknik özellikleri Güne Paneli Gücü (P N ) 3000W Toplam Panel Alanı 20m 2 Dönü Açısı (Do u-batı) Dönü Açısı (Yükselme) 5-90 Kontrolör Do u-batı Tahrik Motoru Yükselme-Alçalma Motoru PIC16F877 Redüktörlü Motor Redüktörlü Lineer Motor Tasarlanan ve prototipi üretilen sistemin farklı yönlerden görünü ü ekil 6 da verilmi tir. Tasarlanan ve fiziksel olarak gerçeklenen sistemin Kocaeli Büyük ehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ü bahçesinde kurulumu yapılmı tır. Sistem 2009 yılının Temmuz ayından itibaren aktif olarak çalı maktadır. Bu tarihe kadar fotovoltaik ünitenin ebekeye aktardı ı enerji 9 MWh de erindedir. 4. Sonuçlar Bu çalı mada, güne enerjisini verimli bir ekilde elektrik enerjisine dönü türebilmek amacıyla tasarlanan ve imal edilen güne i takip edebilen 3kW gücünde fotovoltaik enerji dönü üm ünitesinin tanıtımı yapılmı tır. Gerçeklenen sistemde, elektrik enerjisi üretiminde güne enerjisi kullandı ından dolayı çevreye oldukça duyarlıdır. Çünkü enerji dönü ümünü gerçekle tiren fotovoltaik paneller dönü üm esnasında çevreyi kirletecek herhangi zararlı bir atık üretmezler. Ayrıca kurulumdan sonra da çok az bakım gerektirirler. ekil 6: Güne i izleyen fotovoltaik ünitenin farklı yönlerden görünü ü Sistem, güne enerjisinin ülkemizdeki kullanımına bir örnek te kil etti inden dolayı ülkemiz teknolojisine yerli katkı sa lamaktadır. Buradaki olumsuzluk, fotovoltaik panellerin henüz ülkemizde üretilemiyor olmasıdır. Fotovoltaik panellerin üretimine ba lanması halinde bu enerjinin kullanımındaki dı ülkelere ba ımlılık tamamen ortadan kalkacaktır. Ayrıca kurulum maliyetleri de dü ecektir. Fotovoltaik sistem, güne in do u undan batı ına kadar olan zaman diliminde sürekli olarak güne ı ı ını izleyerek ı ınların paneller üzerine dik dü mesini sa lamaktadır. Sistemin bu özelli i sayesinde güne enerjisinin kullanımındaki verimlilik artmakta ve özellikle ilk kurulum maliyetleri yüksek olan sistemin kendisini amorti edebilme süresi kısalmaktadır. Ayrıca tasarlanan bu sistem daha geli mi özellikte olan güne ı ınlarının odaklanması prensibine dayalı yansıtıcı sistem uygulamaları için de bir alt yapı niteli indedir. 56

5 5. Te ekkür Bu çalı ma Kocaeli Büyük ehir Belediyesi tarafından desteklenmi ve finanse edilmi tir. Yazarlar katkılarından dolayı Kocaeli Büyük ehir Belediyesi ne te ekkür etmektedir. 6. Kaynaklar [1] Varınca, K.B., Gönüllü M.T., Türkiyede Güne Enerjisi Potansiyeli ve Bu Potansiyelin Kullanım Derecesi, Yöntemi ve Yaygınlı ı Üzerine Bir Ara tırma, 1.Ulusal Güne ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, [2] Çolak., Bayındır R., Sefa., Demirba M., Güne Takip Sistemi ve Uygulaması, 1. Enerji Verimlili i ve Kalite Sempozyumu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli ubesi, 2005, [3] Urbano J.A., Matsumoto Y., Asomoza R., Aceves F.J., Sotelo A., Jacome A., 5Wp PV Module-Based Stand- Alone Solar Tracking System, 3rd World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, 2003, [4] Konar, A., Mandal,. A. K., Microprocessor Based Automatic Sun Tracker. IEE Proc.-Science, Measurement and Technology, 1991, [5] Bingöl O., Altınta A., Öner Y., Microcontroller Based Solar-Tracking System and Its Implementation, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt No.12, , [6] Koyuncu, B., Balasubramanian, K., A Microprocessor Controlled Automatic Sun Tracker. IEEE Trans. on Consumer Elects., Vol. 37, , [7] Choi J.-S., Kim D.-Y., Park K.-T., Choi C.-H., Chung D.- H., Design of Fuzzy Controller based on PC for Solar Tracking System, International Conference on Smart Manufacturing Application, 2008, [8] So J.H., Jung Y.S., Yu B.G., Hwang H.M., Yu G.J., Choi J.Y., Performance Result and Analysis of Large Scale PV System, 4th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, 2006, [9] Poulek V., Libra M., New Solar Tracker, Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 51, , [10] Cucumo M., De Rosa A., Ferraro V., Kaliakatsos D., Marinelli V., Performance Analysis of 3kW Grid- Connected Photovoltaic Plant, Renewable Energy, Vol. 31, ,

GÜNEŞ TAKĐP SĐSTEMĐ (2-YÖNLÜ) SOLAR TRACKING SYSTEM (2-WAY)

GÜNEŞ TAKĐP SĐSTEMĐ (2-YÖNLÜ) SOLAR TRACKING SYSTEM (2-WAY) GÜNEŞ TAKĐP SĐSTEMĐ (2-YÖNLÜ) SOLAR TRACKING SYSTEM (2-WAY) Serkan ĐŞCAN, Sinop Üniversitesi, SĐNOP Rahmi KARAYEL, Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü, SĐNOP Ziya Ozan Özcan, Sinop Üniversitesi

Detaylı

1EGZERS Z SALONLARINDA ORTAYA ÇIKAN MEKAN K ENERJ N N ELEKTR K ENERJ S NE ÇEVR LMES : TEM Z ENERJ

1EGZERS Z SALONLARINDA ORTAYA ÇIKAN MEKAN K ENERJ N N ELEKTR K ENERJ S NE ÇEVR LMES : TEM Z ENERJ 1EGZERS Z SALONLARINDA ORTAYA ÇIKAN MEKAN K ENERJ N N ELEKTR K ENERJ S NE ÇEVR LMES : TEM Z ENERJ Mustafa BURUNKAYA Gazi Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi Elektronik-Bilgisayar E itimi Bölümü 06500

Detaylı

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0028 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7223

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ. Proje Yüklenicisi: Doç. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ. Proje Yüklenicisi: Doç. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELLERİNİN GTS, MGİS VE SÜPER KONDANSATÖRLER KULLANARAK ŞEBEKE İLE PARALEL VE BAĞIMSIZ ÇALIŞMASI DURUMLARINDA VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI Proje Yüklenicisi:

Detaylı

TEM Z ENERJ ÜRET M Ç N GAZLA TIRMA

TEM Z ENERJ ÜRET M Ç N GAZLA TIRMA TEM Z ENERJ ÜRET M Ç N GAZLA TIRMA TEKNOLOJ S Mustafa Tolay 1, Hüseyin Yamankaradeniz 1, Georg Daradimos 2, Hansjobst Hirschfelder 2, Peter Vostan 2 1 Detes Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Ltd. ti.;

Detaylı

DO AL GAZ IN TÜRK YE DE MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILAB L RL N N ÇEVREYE VE EKONOM YE ETK S

DO AL GAZ IN TÜRK YE DE MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILAB L RL N N ÇEVREYE VE EKONOM YE ETK S DO AL GAZ IN TÜRK YE DE MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILAB L RL N N ÇEVREYE VE EKONOM YE ETK S Önder Altunta 1, Nesrin Kılıç 2, Yunus A. Çengel 3 1- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, Eski ehir,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM SETİ TASARIM VE UYGULAMASI

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM SETİ TASARIM VE UYGULAMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 327-336

Detaylı

RÜZGÂR ENERJ S MAL YETLER VE TE V KLER. Receb Enes GÖKÇINAR, Ali UYUMAZ. stanbul Teknik Üniversitesi n aat Fakültesi n aat Bölümü

RÜZGÂR ENERJ S MAL YETLER VE TE V KLER. Receb Enes GÖKÇINAR, Ali UYUMAZ. stanbul Teknik Üniversitesi n aat Fakültesi n aat Bölümü RÜZGÂR ENERJ S MAL YETLER VE TE V KLER Receb Enes GÖKÇINAR, Ali UYUMAZ stanbul Teknik Üniversitesi n aat Fakültesi n aat Bölümü egokcinar@ibb.gov.tr; uyumaz@itu.edu.tr Özet Yenilenebilir enerjilerden rüzgâr

Detaylı

GÜNE ENERJ L YEN B R SICAK SU HAZIRLAMA S STEM VE PERFORMANS DENEYLER. hdogan@gazi.edu.tr ilhancey@gmail.com

GÜNE ENERJ L YEN B R SICAK SU HAZIRLAMA S STEM VE PERFORMANS DENEYLER. hdogan@gazi.edu.tr ilhancey@gmail.com GÜNE ENERJ L YEN B R SICAK SU HAZIRLAMA S STEM VE PERFORMANS DENEYLER Hikmet DO AN a, lhan CEYLAN b, Mustafa AKTA a a Gazi Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Makine E itimi Bölümü, ANKARA b Karabük

Detaylı

ISITMA S STEMLER NDE KÜTLE ve SICAKLIK ARASINDAK L K N N DENEYSEL NCELENMES

ISITMA S STEMLER NDE KÜTLE ve SICAKLIK ARASINDAK L K N N DENEYSEL NCELENMES ISITMA S STEMLER NDE KÜTLE ve SICAKLIK ARASINDAK L K N N DENEYSEL NCELENMES Mustafa EYR BOYUN Serkan KOCAKULAK Eyüp DUMAN ÖZET Bir kalorifer kazanının gere inden uzun süre yakılması hem yakıt israfına

Detaylı

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Feridun Ekmekci 1, Mahmut Tenruh 2 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji

Detaylı

YE L ENERJ ETK N AKILLI V LLALARA YÖNEL K ÖZGÜN B R

YE L ENERJ ETK N AKILLI V LLALARA YÖNEL K ÖZGÜN B R YE L ENERJ ETK N AKILLI V LLALARA YÖNEL K ÖZGÜN B R TASARIM Can CO KUN 1, Zuhal OKTAY 1, Özgür SARPDA 1, A.Hamdi CO KUNYÜREK 2, Mehmet EVC MAN 2 Balıkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

DER N KAZILAR VE DESTEKLEME YAPILARI

DER N KAZILAR VE DESTEKLEME YAPILARI DER N KAZILAR VE DESTEKLEME YAPILARI Devrim ALKAYA Pamukkale Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü Denizli / Türkiye brahim ÇOBANO LU Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisli i Bölümü Denizli / Türkiye

Detaylı

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması *1 Ali Ozturk and 1 Yusuf Seyis 1 Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Key words: Transport sector, greenhouse gas emissions, road transport

Key words: Transport sector, greenhouse gas emissions, road transport mından Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları n erlendirilmesi l Diler 1, bay 3 n Özet Bu çalı mada iklim de i ikli ine neden olan, karayolu ula ımından kaynaklanan sera gazı emisyonları ülke bazında, bölgesel

Detaylı

Organik Atıklardan Kaynaklı Sera Gazları Salınımlarının Azaltılmasında Anerobik Bozundurmanın Önemi

Organik Atıklardan Kaynaklı Sera Gazları Salınımlarının Azaltılmasında Anerobik Bozundurmanın Önemi Organik Atıklardan Kaynaklı Sera Gazları Salınımlarının Azaltılmasında Anerobik Bozundurmanın Önemi Mustafa Güç 1, Vedat Yılmaz 2 Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisli i Bölümü, 07058 Antalya 1 guc38@hotmail.com;

Detaylı

DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER

DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER DEVLET YOLLARI TRAF K AKIMI ÖZELL KLER VE TRAF K PARAMETRELER MEVS MSEL FAKTÖRLER K FAKTÖRÜ YÖNSEL DA ILIM KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü STRATEJ GEL T RME DA RE BA KANLI I ULA IM VE MAL YET ETÜTLER UBES

Detaylı

VAN İLİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

VAN İLİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 16 (1):22-33, 2011 Derleme/Review VAN İLİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNİN

Detaylı

HES E ALTERNAT F OLARAK GÜNEYDO U ANADOLU

HES E ALTERNAT F OLARAK GÜNEYDO U ANADOLU YO UNLA TIRICILI GÜNE ENERJ SANTRALLER VE ILISU HES E ALTERNAT F OLARAK GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES NE UYGULANAB L RL Hüseyin ERDO AN 1, Bilal GÜMÜ 1, Serhat Berat EFE 1, Cem KUTLU 1, Hasan BAYINDIR 2, Yurdagül

Detaylı

BEYAZ E YALARDA FAZ DE T REN MADDELERDE G ZL ISI DEPOLAMA YÖNTEM LE ENERJ VER ML L N N

BEYAZ E YALARDA FAZ DE T REN MADDELERDE G ZL ISI DEPOLAMA YÖNTEM LE ENERJ VER ML L N N VII.Ulusal Temiz Enerji Sempozyomu,UTES 2008 17-19 Aralık VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES 2008 17-19 Aralık 2008, İstanbul BEYAZ E YALARDA FAZ DE T REN MADDELERDE G ZL ISI DEPOLAMA YÖNTEM LE

Detaylı

ATIK MOTOR YA INDAN ELDE ED LEN D ZEL BENZER YAKITIN MOTOR PERFORMANS VE EKSOZ EM SYONU ÜZER NDEK ETK LER N N NCELENMES

ATIK MOTOR YA INDAN ELDE ED LEN D ZEL BENZER YAKITIN MOTOR PERFORMANS VE EKSOZ EM SYONU ÜZER NDEK ETK LER N N NCELENMES ATIK MOTOR YA INDAN ELDE ED LEN D ZEL BENZER YAKITIN MOTOR PERFORMANS VE EKSOZ EM SYONU ÜZER NDEK ETK LER N N NCELENMES Orhan ARPA 1, Recep YUMRUTA 2 ve Önder KA KA 2 1 Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

SANAY DE ENERJ N N VER ML KULLANILMASI

SANAY DE ENERJ N N VER ML KULLANILMASI SANAY DE ENERJ N N VER ML KULLANILMASI Abdulkadir ÖZDABAK EVD Enerji Yönetimi ve Danı manlık Hizmetleri San.ve Tic.Ltd. ti. e-mail:kadir.ozdabak@evd.com.tr ÖZET Ulusal enerjinin yakla ık %40 sanayide,%31

Detaylı

EĞİM AÇISI AYARLANABİLİR EKONOMİK PV SİSTEM SEHPASI TASARIMI

EĞİM AÇISI AYARLANABİLİR EKONOMİK PV SİSTEM SEHPASI TASARIMI EĞİM AÇISI AYARLANABİLİR EKONOMİK PV SİSTEM SEHPASI TASARIMI Metin AYDIN Bülent YEŞİLATA Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa aydinmetin@harran.edu.tr byesilata@harran.edu.tr

Detaylı

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphanecili i 22, 1 (2008), 59-81 Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci *1 ve Cengiz Aydın **2** Öz Bilgi artan

Detaylı

Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması

Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması Rapsim Web Sitesi Kullanılabilirlik Ara tırması : Bir Durum Çalı ması Baki BATI 1, Pınar Onay DURDU 2 1 B LGEM, TÜB TAK, Gebze, KOCAEL 2 nsan Bilgisayar Etkile imi Laboratuvarı, Kocaeli Üniversitesi, zmit,

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

TEOR. ekil 1. I ı ın yayılma biçimi

TEOR. ekil 1. I ı ın yayılma biçimi AMAÇ Bu projede amacımız, farklı glikoz çözeltilerinin polarizasyon açısına olan etkilerini tespit ederek optik bir sistem üzerinde glikoz tayini yapabilmek ve polarizasyon de i imine dayalı bu sistemi

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

e-posta: ustaoglu@omu.edu.tr

e-posta: ustaoglu@omu.edu.tr AKUAKÜLTÜRDE KAPALI DEVRE S STEMLER N KULLANIMI SERAP USTAO LU 1 GÖRKEM DALKIRAN 2 1,2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi, 57000 Sinop e-posta: ustaoglu@omu.edu.tr ÖZET Geleneksel akuakültür

Detaylı