FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PİLLERİ İÇİN GENEL AMAÇLI BİR MATLAB/SIMULINK GUI MODELİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PİLLERİ İÇİN GENEL AMAÇLI BİR MATLAB/SIMULINK GUI MODELİ"

Transkript

1

2 FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PİLLERİ İÇİN GENEL AMAÇLI BİR MATLAB/SIMULINK GUI MODELİ 1 Onur Ö. MENGİ 2 İsmail H. ALTAŞ 1,2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Trabzon 1 e posta: 2 e posta: ÖZET Fotovoltaik (FV) güneş pillerinin MATLAB/Simulink ortamında modellenmesi bu makalede ele alınmaktadır. Geliştirilen model, FV güneş pili uygulamalarında diğer sistem elemanlarını Matlab/Simulink GUI ortamında ortak bir devre üzerinde birleştirebilmektedir. Önerilen model sıcaklık ve günışığı gibi ortam koşullarındaki değişiklikleri de, ölçülmelerini gerektirmeden, kapsayan genel kullanım amaçlı bir devre modelidir. Modelin geçerliliğini göstermek üzere bir DA motoru ve R-L tipi yükleri besleyen FV sistem simülasyonu Matlab/Simulink ortamında gerçekleştirilmiştir. Günışığı değişimleri, sıcaklık değişimleri, yükteki değişikliklerin etkileri simülasyonlarla incelenip, gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik (FV) Güneş Pilleri, MATLAB/Simulink GUI Simülasyonu, Sürekli Mıknatıslı Doğru Akım Motoru (PMDC). 1. GİRİŞ Fotovoltaik (FV) güneş pillerinin kullanımı önem kazandıkça, simülasyon modelleri ile ilgili çalışmalar da hızlanarak artmaktadır. Klasik DA ve AA kaynaklarından farklı karakteristiklere sahip olmaları, bulundukları ortam ve çalışma koşullarından hızlı etkilenmeleri FV güneş pillerinin simülasyon modellerinin elde edilmesini zorlaştıran başlıca nedenlerdir. FV güneş pilleri veya bu pillerin seriparalel bağlanmalarıyla oluşturulan FV güneş panellerinin ürettiği güç, çalışma sıcaklığı, ortam sıcaklığı ve günışığı şiddeti ile doğrudan orantılı olduğundan, bu büyüklüklerin gün boyu değişmesi FV pil veya panel modelini de etkilemektedir. Dolayısıyla geliştirilecek olan model bu değişikliklere cevap verecek dinamiğe sahip olmalıdır. Beklentilere cevap verecek bir FV pil modeli geliştirmek uzun yıllardır araştırmacıların gündemindeki yerini koruyan bir konu olarak durmaktadır. Aslında FV piller bir akım kaynağı, bir diyot ve seri-paralel dirençlerden oluşan basit bir elektrik devresi ve üstel bir fonksiyonla temsil edilebilmektedirler. Asıl problem FV güneş pillerini üretebildikleri maksimum güç değerinde çalışacak şekilde temsil eden modeller elde etmektir. Geliştirilen ilk modeller genellikle belirli bir uygulama ortamında kullanılan ve bu ortamda yapılan ölçümlere dayalı olarak elde edilen modellerdir [1-5]. Bu çalışmada FV güneş pil ve panelleri için Matlab/Simulink yazılımı ortamında çalışacak genel bir model geliştirilmiştir. Bu model 2. yazarın daha önceki çalışmalarında detayı verilen FV pil devre modeli [1,6] esas alınarak geliştirilmiş ve bu yayında kullanılan yaklaşımlar uygulanarak sıcaklıkla ve günışığı değişimleri dinamik olarak buradaki yeni FV pil modeline entegre edilmiştir. Burada yapılan yeni modelleme ile FV güneş pili işlevsel bir blok olarak temsil edilip, Matlab/Simulink/Simpower ortamında nesnel devre elemanlarına bağlanarak sanal ortamda gerçek bir devre modeli uygulamasına dönüştürülebilmektedir. Matlab/Simulink/Simpower ortamında basit bir nesnel işlemci olarak kolayca diğer devre elemanlarına bağlanabilir olması nedeniyle bu model, konuda çalışma yapan diğer araştırmacılar için de önemli bir referans model oluşturacaktır. 2. FV Güneş Pilinin Eşdeğer Devre Modeli Literatürde kullanılan en yaygın FV güneş pili eşdeğer devre modeli Şekil 1 de verilen ve bir akım kaynağı ile temsil edilen modeldir. Bu modelde günışığı ile gelen fotonların etkisi ile üretilen elektrik akımı bir akım kaynağı tarafından temsil edilmektedir. Üretilen bu fotoakımın bir kısmı, Şekil 1 de gösterildiği gibi, tıpkı bir diyotun P-N birleşme noktasına sahip FV pilde diyot ters doyma akımı I D olarak ayrılmaktadır. Şekil 1 de verilen eşdeğer devredeki R s direnci P-N birleşme noktasındaki ısıl kayıpları temsil etmektedir. FV güneş pillerinin elektrik eşdeğer devreleri ve matematik modelleri daha önce ayrıntılı olarak 2. yazar tarafından incelendiğinden [1, 2, 6] aynı işlem ve açıklamalar burada tekrarlanmayacak, sadece Matlab/Simulink ortamı için geliştirilen yeni modellemenin daha iyi anlaşılması için gerekli olan kısımları verilecektir. 216

3 IFV ID D RS IPİL VPİL Şekil 1. FV güneş pilinin eşdeğer devresi. Matlab/Simulink ortamı için geliştirilen modelin temel başlangıç noktası Şekil 1 de gösterilen devrenin çıkış gerilimini ifade eden (1) denklemidir. A k Tpil Iph + I0 Ipil Vpil = ln RS Ipil (1) e I0 Burada; I pil : FV pilin çıkış akımı (A), V pil : FV pilin çıkış gerilimi (V), I ph : Işık seviyesi ve P-N birleşim noktası, sıcaklığının fonksiyonu, Fotoakım (5 A), I 0 : diyot ters doyma akımı (0.0002A A), R S : Eşdeğer devrenin seri direnci ( Ω), e: Elektron yükü ( x10-19 C), k: Boltzmann sabiti ( x10-23 J/ o K), T pil :Referens çalışma sıcaklığı (25 o C), A:Eğri uydurma faktörü (100). Denklem (1) de verilen FV güneş pili çıkış gerilimi bazı sabit değerlerin yanı sıra pil çalışma sıcaklığı (T pil ), günışığı tarafından belirlenen fotoakım (I FV ), ve yük tarafından belirlenen pil akımına (I pil ) bağlıdır. Bu üç değişkenden pil akımı rahatlıkla ölçülebilir. Fakat çalışma sıcaklığı ve günışığı seviyesinin ölçümü modele ek bir yük getirmektedir. Boltzman sabiti k ve referans çalışma sıcaklığı T pil aynı sıcaklık birimine sahip olmalıdır. Denklem (1) de verilen A katsayısı bir eğri uydurma faktörü olup bu denklemden elde edilecek olan I-V karakteristiğinin deneysel olarak elde edilen gerçek I- V karakteristiğine uyumunu sağlamak için kullanılmaktadır. Denklem (1) ile verilen ifade bir tek FV pilin çıkış gerilimini temsil etmektedir. Bu modeli FV panel modeline dönüştürmek için pil gerilimi seri bağlı pil sayısıyla, pil akımının da paralel bağlı kol sayısı ile çarpılması gerekir. Güneş panelinin bulunduğu ortamın sıcaklığı ve güneş radyasyonu seviyesi değişince, paneldeki FV pillerin çalışma sıcaklığı T pil de değişerek yeni bir fotoakımı ve yeni bir çıkış gerilimi oluşturur. FV pillerin çalışma sıcaklığı, güneş radyasyonu seviyesi ve ortamın sıcaklığına bağlı olarak değişir. Değişken ortam sıcaklığı T X pilin çıkış gerilimi ve fotoakımını etkiler. Bu etkiler kaynak [1] de açıklanan yöntemlerle belirlenen sıcaklık akımı katsayısı C TI, sıcaklık gerilimi katsayısı C TV, ışık akımı katsayısı C SI, ve ışık gerilimi katsayısı C SV kullanılarak modele dahil edilmiştir VXpil = CTV CSV Vpil and IXph = CTI CSI Iph (2) Burada, V Xpil, ve I Xph değişen sıcaklık ve günışığı etkilerini içeren FV pil çıkış gerilim ve foto akımıdır. (2) ifadesindeki V pil ve I ph ise referans alınan pil çalışma sıcaklığı ve günışığı (güneş radyasyonu) seviyelerindeki pil çıkış gerilimi ve fotoakımının değerleridir. Kısa devre sırasında diyotun I 0 ters doyma akımı, I FV fotoakımına kıyasla çok küçüktür ve ihmal edilebilir [1]. 3. FV-GP Matlab/Simulink Modeli Fotovoltaik güneş pili (FV-GP) Denklem (1) temel alınarak Simulink ortamında gerçekleştirilmiştir. Burada sıcaklık ve güneş radyasyon seviyesi sisteme dahil edilmiştir. Sıcaklık değerlerinin Kelvin e çevrilmesi, C TV, C TI, C SV, ve C SI değerlerinin hesaplanması için alt sistemler oluşturulmuştur. FV güneş pili ile ilgili gerekli çizimler yine bu bölümde yapılmaktadır. FV güneş piline ait akım ve gerilim değerleri sürekli olarak görülebilmektedir. Bu sistem Şekil 2 de verilmektedir. Şekil 2. FV Güneş pilinin Simulink modeli. Değişen sıcaklık ve günışığı şiddeti değerlerine bağlı olarak güneş pilinin akım ve gerilim değerleri değiştiği için bu etkinin sisteme dahil edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Şekil 2 de görülen Tx ve Sx bloklarına simülasyon sırasında farklı zamanlarda etkin hale gelen basamak fonksiyonları konulmuştur. Bu değerler rasgele değişen veriler de olabilir. Değişken sıcaklık ve günışığı şiddetini modele dahil etmek üzere kaynak [1] de verilen modelleme kullanılarak ilgili C TV, C TI, C SV ve C SI katsayıları Şekil 3 ve 4 deki gibi modellenmiştir. (a) (b) Şekil 3. Sıcaklıktaki değişim etkisinin modeli. (a) C TV değerinin hesaplanması, (b)c TI değerinin hesaplanması (a) (b) Şekil 4. Günışığındaki değişim etkisinin modeli. (a) C SV değerinin hesaplanması. (b) C SI değerinin hesaplanması. Sistemin tamamı tek bir blok olarak alt sistemleri de içine alacak şekilde tekrar düzenlenmiş ve girilen sabit değerler için ayrı bir blok oluşturulmuştur ve Şekil 5 verilmiştir. 217

4 gücünü azaltmakta, güneş radyasyon seviyesinin artması ise panel gücünü arttırmaktadır Şekil 5. Girilen değerler ve blok olarak FV güneş pili. 4. Simülasyon Örnekleri 4.1. RL Yükünün Beslenmesi Sabit bir seri RL yüküne bağlanarak oluşturulan Şekil 6 deki sistemde, 2 adet FV güneş pili seri olarak birbirine bağlanmıştır. Bunun için FV güneş pili çıkış gerilimi 2 ile çarpılmaktadır. Böylece FV güneş pilinin gerilimi iki katına çıkarken akım değeri aynı kalmaktadır. FV güneş pili çıkış gerilimi RL yüküne uygulanmaktadır. Aynı yükte değişen S X ve T X değerleri için devre tekrar çalıştırılarak bu değişkenlerin sistemde ne gibi değişikliklere sebep olduğu incelenmiştir. (a) Güneş radyasyon seviyesi ve sıcaklığın değişimi. (b) FV panel gerilim, akım ve güç değerleri. Şekil 7. Değişken ortam koşullarında FV panel akım, gerilim ve güç değerlerinin zamana göre değişimi SMDA Motorunun Beslenmesi FV güneş pili ile beslenen sürekli mıknatıslı doğru akım (SMDA) motorunun bağlantı şekli ve simülasyon diyagramı Şekil 8 de görülmektedir. Şekil 6. FV güneş pili ile beslenen RL yükü. Sıcaklık ve güneş radyasyon seviyesinin sürekli olarak değiştiği ortam koşullarında FV panelin akım, gerilim ve güç değerlerinin değişimleri Şekil 7 de görülmektedir. t=0 sn anında sıcaklık 20 C o değerinde iken t=3 sn noktasında değeri %20 artarak 24 C o değerine yükselmiş ve t=5 sn noktasında bu değer tekrar %20 azalarak 20 C o değerine gerilemiştir. Bu esnada güneş radyasyon seviyesi t=0 sn anında 20 mw/cm 2 iken t=1.5 sn noktasında %20 artarak 24 mw/cm 2 değerine ulaşmış daha sonra t=4 sn noktasında değeri %20 azalarak 20 mw/cm 2 değerine gerilemiştir. Sıcaklığın arttığı t=3 sn anında FV panel değerlerinde azalma göze çarpmaktadır. t=5 sn anında sıcaklığın azalması panelin gücünü arttırmaktadır. Buna karşılık güneş radyasyon seviyesinin t=1.5 sn anında artması FV panelin değerlerini arttırmakta ve t=4 sn anında güneş radyasyon seviyesinin düşmesi ile panel gücünün azaldığı görülmektedir. Burada sıcaklık artışı FV paneli olumsuz yönde etkileyerek Şekil 8. FV güneş pili ile beslenen PMDC motor simülasyonu. Burada 36V luk bir motor kullanıldığı için bu gerilimi sağlamak üzere 2 adet FV güneş pili birbirine seri olarak bağlanmıştır. FV panel çıkış gerilimi bu şekilde elde edildikten sonra PMDC motora uygulanmaktadır. PMDC motorun akım değeri FV güneş piline geri beslenerek devresi tamamlanmakta ve sistem çalışmaktadır. Sıcaklık ve güneş radyasyon seviyesinin sürekli olarak değiştiği ortam koşullarında PMDC motor değerlerinin değişimleri Şekil 9 da görülmektedir. 218

5 t=0 sn anında sıcaklık 25 C o değerinde iken t=2 sn noktasında değeri %100 artarak 50 C o değerine yükselmiş, t=4 sn noktasında değeri %20 azalarak 40 C o ye düşmüş ve son olarak t=6 sn noktasında bu değer %75 artarak 70 C o değerine yükselmiştir. Bu esnada güneş radyasyon seviyesi t=0 sn anında 10 mw/cm 2 iken t=3 sn noktasında 50 mw/cm 2 değerine ulaşmış daha sonra t=5 sn noktasında değeri 100 mw/cm 2 değerine yükselmiş ve son olarak t=7 sn noktasında 75 mw/cm 2 değerine gerilemiştir. değişiklikleri de, ölçülmelerini gerektirmeden, kapsayan genel kullanım amaçlı bir devre modelidir. Bir DA motoru ve R-L tipi yükler kullanılarak geliştirilen FV pil modelinin simülasyonu yapılıp geçerliliği gösterilmiştir. Acknowledgement Bu çalışma Akıllı Güneş Evi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen kodlu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Kaynaklar Şekil 9. Değişken ortam koşullarında PMDC motorun hız, akım, moment ve gerilim değişimleri. Sıcaklığın arttığı t=2 ve 6 sn anında PMDC motorun değerlerinde azalma göze çarpmaktadır. t=4 sn anında sıcaklığın azalması PMDC motor değerlerini arttırmaktadır. Buna karşılık güneş radyasyon seviyesinin t=3 ve 5 sn anında artması PMDC motor değerlerini arttırmakta ve t=7 sn anında güneş radyasyon seviyesinin düşmesi ile motor değerlerinin azaldığı görülmektedir. Burada sıcaklık artışı FV panel gücünü etkileyerek azalmasına neden olmakta ve dolayısıyla PMDC motoru olumsuz yönde etkileyerek motor değerlerini azaltmaktadır. Güneş radyasyon seviyesinin artması ise tersine FV panel gücünü arttırdığı için motor değerlerini de yükseltmektedir. 5. Değerlendirmeler FV güneş pillerinin MATLAB/Simulink ortamında modellenmesi bu makalede ele alınıp genel amaçlı bir model geliştirilmiştir. Geliştirilen model, FV güneş pili uygulamalarında diğer sistem elemanlarını Matlab/Simulink GUI ortamında ortak bir devre üzerinde birleştirebilmektedir. Önerilen model sıcaklık ve günışığı gibi ortam koşullarındaki 1. Altas İ.H. and Sharaf A.M., A Fuzzy Logic Power Tracking Controller for a Photovoltaic Energy Conversion Scheme, Electric Power Systems Research Journal, Vol.25, No.3, pp , Altas İ.H. and Sharaf A.M., A Novel On-Line MPP Search Algorithm For PV Arrays, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 11, No. 4, December 1996, pp Masoum M.A.S. and Dehbonei H., Design, Construction and Testing of a Voltage-based Maximum Power Point Tracker (VMPPT) for Small Satellite Power Supply, 13th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites, pp.1-12., Elhagry T.M., Saleh M.B., Abou-Elzahab E.M., Elkousy A.A.T. and Elshatter F., Fuzzy Modeling of Photovoltaic Panel Equivalent Circuit, Circuist and Systems, Proceedings of the 40th Midwest Symposium on Vol.1, 3-6 Aug. 1997, pp Zahran M., Hanafy A., Mahgoub O. and Kamel M., FLC Based Photovoltaic Battery Diesel Hybrid System Management and Control, Photovoltaic Specialists Conference, 2000, Conference Record of the Twenty-Eighth IEEE 6. Altas İ.H. and Sharaf A.M., A Novel Photovoltaic On-Line Search Algorithim For Maximum Energy Utilization, Accepted for presentation at the International Conference on Communication, Computer and Power (ICCCP'07), February 19-21, 2007, Oman. 7. Eminoğlu İ. and Atlaş İ.H., A Method to Form Fuzzy Logic Control Rules for a PMDC Motor Drive System, Electric Power System Research39, Elsevier, 29 March1996,pp Ekler Tablo 1: FV güneş pilinin değerleri T a : 20 o C β T : α S :0.3 S pil : 80mW/cm 2 γ T : 0.02 Tablo 2: PMDC motor parametreleri [13] R a : 1.4Ω J m : 743.2e-6kgm 2 L a : H B m : 431e-6Nm.sn/rad K m : 0.095Vsn/rad V a : 36V K t : 0.095Nm/A k 0 : k 1 : 8.4E-005 k 2 : 1.1E

Fotovoltaj Güneş Pilleri : Yapısal Özellikleri ve Karakteristikleri

Fotovoltaj Güneş Pilleri : Yapısal Özellikleri ve Karakteristikleri Fotovoltaj Güneş Pilleri : Yapısal Özellikleri ve Karakteristikleri Doc. Dr. İsmail H. ALTAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 61080 Trabzon FAX: (462) 325 7405 E-POSTA

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ 471 Şarj Dengeleme Sistemleri İçin Çift Yönlü Flyback Devresi Tasarımı Serhat NAFİZ, Doç. Dr. Musa ALCI, Yrd. Doç. Dr. M. Necdet YILDIZ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Güneş Pili Modülünün Matlab/Simulink ile Modellenmesi ve Simülasyonu Modeling and Simulation of Solar Cell Module in Matlab/Simulink

Güneş Pili Modülünün Matlab/Simulink ile Modellenmesi ve Simülasyonu Modeling and Simulation of Solar Cell Module in Matlab/Simulink Güneş Pili Modülünün Matlab/Simulink ile Modellenmesi ve Simülasyonu Modeling and Simulation of Solar Cell Module in Matlab/Simulink Mustafa Ergin Şahin 1, Halil İbrahim Okumuş 2 1 Fizik Bölümü, Fen Edebiyat

Detaylı

FOTOVOLTAİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ ve UYGULAMASI MODELING, SIMULATION AND APPLICATION OF PHOTOVOLTAIC ENERGY SYSTEMS

FOTOVOLTAİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ ve UYGULAMASI MODELING, SIMULATION AND APPLICATION OF PHOTOVOLTAIC ENERGY SYSTEMS İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 1, 9-23, 214 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 3, No 1, 9-23, 214 FOTOVOLTAİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ ve UYGULAMASI Serhat

Detaylı

GÜNEŞ PİLİ MODELLERİ EĞİTİM SETİ AN EDUCATION SET FOR SOLAR CELL MODELS

GÜNEŞ PİLİ MODELLERİ EĞİTİM SETİ AN EDUCATION SET FOR SOLAR CELL MODELS İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 14-21, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 14-21, 2013 GÜNEŞ PİLİ MODELLERİ EĞİTİM SETİ Ayhan YAVUZ 1, Derya BAŞOL 1, M. Mustafa

Detaylı

cademy FOTOVOLTAİK SİSTEM EĞİTİMİ İÇİN BİR SİMULİNK ARAÇ KUTUSU TASARIM VE UYGULAMASI

cademy FOTOVOLTAİK SİSTEM EĞİTİMİ İÇİN BİR SİMULİNK ARAÇ KUTUSU TASARIM VE UYGULAMASI NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0091 NATURAL AND APPLIED SCIENCES ELECTRONIC AND COMPUTER

Detaylı

Solar Enerji Dönüşümünde, Maximum Güç Noktası İzleyicisinin Etkisi ve Kablosuz Enerji İletimine Uygulaması

Solar Enerji Dönüşümünde, Maximum Güç Noktası İzleyicisinin Etkisi ve Kablosuz Enerji İletimine Uygulaması Solar Enerji Dönüşümünde, Maximum Güç Noktası İzleyicisinin Etkisi ve Kablosuz Enerji İletimine Uygulaması Effect of Maximum Power Point Tracking in Solar Energy Conversion and Its Application of Wireless

Detaylı

Değiştir ve Gözlemle Metodu ve Geliştirilmiş Bir Maksimum Güç Noktası Takibi Metodunun Karşılaştırılmalı Analizi

Değiştir ve Gözlemle Metodu ve Geliştirilmiş Bir Maksimum Güç Noktası Takibi Metodunun Karşılaştırılmalı Analizi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 27(1), 13-19, 2015 27(1), 13-19, 2015 Değiştir ve Gözlemle Metodu ve Geliştirilmiş Bir Maksimum Güç Noktası Takibi Metodunun Karşılaştırılmalı

Detaylı

Simulink Ortamında Pv Modul Simülasyonu Araç Kutusunun Oluşturulması

Simulink Ortamında Pv Modul Simülasyonu Araç Kutusunun Oluşturulması Simulink Ortamında Pv Modul Simülasyonu Araç Kutusunun Oluşturulması Turab Selçuk, Ahmet Alkan KSU Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Kahramanmaraş turabselcuk@ksu.edu.tr aalkan@ksu.edu.tr Ve Pvsystem

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM SETİ TASARIM VE UYGULAMASI

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM SETİ TASARIM VE UYGULAMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 327-336

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye deki Potansiyel

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye deki Potansiyel Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye deki Potansiyel Doç. Dr. İsmail H. ALTAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 618 Trabzon E-MAIL : altas@eedec.ktu.edu.tr FAX

Detaylı

Güneş Pilleri İle Elektrik Üretiminde Kullanılan Evirici Tipleri ve Çok Seviyeli Evirici Kullanımı

Güneş Pilleri İle Elektrik Üretiminde Kullanılan Evirici Tipleri ve Çok Seviyeli Evirici Kullanımı Güneş Pilleri İle Elektrik Üretiminde Kullanılan Evirici Tipleri ve Çok Seviyeli Evirici Kullanımı Sule Özdemir 1 Engin Özdemir 2 1,2 Elektrik Eğitimi Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI

PLC KONTROLLÜ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0028 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: November 2008 Accepted: June 2009 Series : 2A ISSN : 1308-7223

Detaylı

Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı

Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 2 (2), 295-33, 28 2(2), 295-33, 28 Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı Hüseyin ALTUN, Ömür AYDOĞMUŞ,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI DA/DA YÜKSELTEN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI DA/DA YÜKSELTEN DÖNÜŞTÜRÜCÜ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 23, No 3, 719728, 2008 ol 23, No 3, 719728, 2008 GÜNEŞ ENERJİLİ İTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİ TABANLI DA/DA YÜKELTEN DÖNÜŞTÜRÜCÜ Mehmet

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FOTOVOLTAĠK-RÜZGÂR TÜRBĠNĠ HĠBRĠT ENERJĠ ÜRETĠM SĠSTEMLERĠNĠN ULUSAL ELEKTRĠK ġebekesġne ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mahmut HEKĠM Anabilim

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ. Proje Yüklenicisi: Doç. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ. Proje Yüklenicisi: Doç. Dr. Muğdeşem TANRIÖVEN Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELLERİNİN GTS, MGİS VE SÜPER KONDANSATÖRLER KULLANARAK ŞEBEKE İLE PARALEL VE BAĞIMSIZ ÇALIŞMASI DURUMLARINDA VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI Proje Yüklenicisi:

Detaylı

İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement

İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement İnsan Kaldırma Hareketinin Analizi için Tip 2 Bulanık Sistem Yaklaşımı An Approach Based on Type-2 Fuzzy Control To Analyze Human s Lifting Movement Mehmet KARAKÖSE Semiha MAKİNİST Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences ŞEBEKEYE BAĞLI FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN FLYBACK MİKRO-EVİRİCİ TASARIMI DESIGN OF FLYBACK MICRO-INVERTER

Detaylı

Kıyıcı Beslemeli DA Motorun Oransal İntegral ve Bulanık Mantık Oransal İntegral Denetleyicilerle Hız Kontrolü Karşılaştırılması

Kıyıcı Beslemeli DA Motorun Oransal İntegral ve Bulanık Mantık Oransal İntegral Denetleyicilerle Hız Kontrolü Karşılaştırılması Kıyıcı Beslemeli DA Motorun Oransal İntegral ve Bulanık Mantık Oransal İntegral Denetleyicilerle Hız Kontrolü Karşılaştırılması Erhan SESLİ 1 Ömür AKYAZI 2 Adnan CORA 3 1,2 Sürmene Abdullah Kanca Meslek

Detaylı

PIC 16F877 İLE DA MOTOR HIZ KONTROLÜ

PIC 16F877 İLE DA MOTOR HIZ KONTROLÜ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 5 : 11 : 2 : 277-285

Detaylı

Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1

Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1 GÜÇ SİSTEMLERİNDE GÜÇ BÖLGELERİ ARASINDA MEYDANA GELEN SALINIMLARIN KONTROLÜ Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İnönü Üniversitesi {cemal.keles,asim.kaygusuz}@inonu.edu.tr

Detaylı

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİLİ EN YÜKSEK GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR KONVERTÖRÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ. Şaban ÖZDEMİR

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİLİ EN YÜKSEK GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR KONVERTÖRÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ. Şaban ÖZDEMİR FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN MİKRODENETLEYİCİLİ EN YÜKSEK GÜÇ NOKTASINI İZLEYEN BİR KONVERTÖRÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Şaban ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Fotovoltaik Sistem Deney Seti

Fotovoltaik Sistem Deney Seti T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Fotovoltaik Sistem Deney Seti 228453 Ayhan BAŞARAN 243418 Mustafa Emre EREN 228423 Mehdin ÇAPAN Prof. Dr.

Detaylı

FOTOVOLTAİK VE RÜZGÂR ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

FOTOVOLTAİK VE RÜZGÂR ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü FOTOVOLTAİK VE RÜZGÂR ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU 180001 Ahmet Çağrı YAVUZER Prof.

Detaylı

PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU İLE FOTOVOLTAİK SİSTEMLERDE KULLANILAN DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN KONTROLÜ

PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU İLE FOTOVOLTAİK SİSTEMLERDE KULLANILAN DC-DC DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN KONTROLÜ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 3, 110-120, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 3, 110-120, 2013 PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU İLE FOTOVOLTAİK SİSTEMLERDE KULLANILAN DC-DC

Detaylı

LED IŞIĞININ ALGILANABİLME UZAKLIĞINI ARTTIRMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Erdem ÖZÜTÜRK* ÖZET

LED IŞIĞININ ALGILANABİLME UZAKLIĞINI ARTTIRMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Erdem ÖZÜTÜRK* ÖZET Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (1-) 83-96 (006) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 101-354 LED IŞIĞININ ALGILANABİLME UZAKLIĞINI ARTTIRMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Erdem ÖZÜTÜRK* Uludağ

Detaylı

HAREKETLİ NESNELERİN İNDEKSLENMESİ

HAREKETLİ NESNELERİN İNDEKSLENMESİ HAREKETLİ NESNELERİN İNDEKSLENMESİ Utku KALAY 1 Oya KALIPSIZ 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Fakültesi Yıldız Teknik Üniversitesi, 34349, Beşiktaş, İstanbul 1 e-posta: utku@ce.yildiz.edu.tr

Detaylı