Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M M tr-tr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M M tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...4 Fýrýn Ýçi, Aksesuar Kumanda Paneli....5 Cihazla Verilen Aksesuar...5 Tabla Kapaðý....5 Kaynama Çubuðu...5 Çevre Korumaya Katkýnýz...6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....7 Fonksiyonlarýn Tanýtýmý...12 Mikrodalga nasýl çalýþýr? Güç Kademeleri...13 Mikrodalga Ne Yapabilir?...13 Mikrodalgada Hangi Programlar Vardýr? Mikrodalga-Solo Çalýþma...13 Otomatik Programlar Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler...14 Malzeme ve Þekil...14 Kaplarýn Test Edilmesi...16 Döner Tabla Kapaðý Ýlk Kullanýmdan Önce...18 Güncel Saat Göstergesi...19 Güncel Saat Ayarý...19 Güncel Saatin Düzeltilmesi...19 Güncel Saatin Gizlenmesi...19 Gece Kapatmasý...19 Kullaným...20 Kapaðýn Açýlmasý...20 Kabýn Fýrýna Yerleþtirilmesi Döner Tabla...20 Kapaðýn Kapatýlmasý...20 Programý Baþlatma "door"-uyarýsý...22 Programýn Durdurulmasý/Devam Ettirilmesi...22 Verilerin Deðiþtirilmesi...22 Programýn Silinmesi...22 Program Bittikten Sonra...22 Sýcak Tutma Otomatiði....23

3 Ýçindekiler Quick-Start (programlanabilir) Çalýþtýrma Kilidi...23 Çalar Saat/Kýsa Süre Sinyali...24 Kýsa Sürenin Düzeltilmesi...24 Kýsa Süre ve Piþirme Ýþlemi Kullaným - Otomatik Programlar...25 Otomatik Çözme...25 Otomatik Piþirme...25 Otomatik Program - Tarifleri...27 Özel Programýn Hafýzaya Alýnmasý...29 Cihaz Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi...31 Isýtma Piþirme...34 Çözme / Çözme ve Isýtma veya Piþirme...35 Konserve Yapýlmasý...36 Pratik Örnekler...37 Test Enstitüleri için Veriler...38 Temizlik ve Bakým...39 Fýrýn ve Kapak Ýçi...39 Cihazýn Ön Yüzü...40 Cihazla Verilen Aksesuar...41 Arýzalarda - Ne Yapmalý?...42 Müþteri Hizmetleri...44 Elektrik Baðlantýsý...45 Montaj...46

4 Cihazýn Tanýtýmý Fýrýn Ýçi, Aksesuar a Fýrýn Kapaðý b Kapak Kilidi c Kumanda Paneli d Döner Tabla e Tabla Kapaðý f Kaynama Çubuðu 4

5 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Paneli g Ekran Göstergeli Elektronik Saat h Mikrodalga Gücü Seçme Düðmesi i Süre ve Aðýrlýk Giriþ Düðmesi j Otomatik Program Tuþlarý k Güncel Saat Tuþu m l Çalar Saat Tuþu l m 1- ile 3-kademe arasý Program akýþý için kayýt alaný n Stop Tuþu / Silme Tuþu o Start (Baþlatma) Tuþu / Artý bir dakika /Quick-Start(Hýzlý Baþlatma) (programlanabilir) c p Kapak Açma Tuþu a Cihazla Verilen Aksesuar Tabla Kapaðý Bu kapak sadece mikrodalga solo çalýþmasý için uygundur. Bu kapak sayesinde yemeðin kurumasý veya fýrýn iç alanýnýn kirlenmesi önlenir ve ýsýtma iþlemini hýzlandýrýr. Kaynama Çubuðu Bir sývýyý ýsýtýrken kaynama çubuðu mutlaka kabýn içinde olmalýdýr. Bu çubuk sývýnýn ayný derecede kaynamasýný saðlar. 5

6 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj, cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyen geri dönüþümlü maddelerden yapýlmýþtýr. Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tüketimi ve çöp oluþumu azalýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarabilecek parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine Belediyeniz tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýz evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz. Bu konu ile ilgili bilgileri "Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar" bölümünde bulabilirsiniz. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz yasal güvenlik talimatlarýna uygun olarak imal edilmiþtir. Yanlýþ kullaným kiþi ve cihaza zarar verebilir. Cihazýnýzý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Kullanma Kýlavuzu cihazýnýzýn kurulmasý, güvenliði, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Böylelikle hem kendinizi korursunuz hem de cihazýnýza zarar gelmesini önlersiniz. Kullanma Kýlavuzunu saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine veriniz! Kullaným Kurallarý ~ Mikrodalga cihazýnýzý sadece evinizde piþirme, çözme, ýsýtma, kaynatma ve ýzgara iþlemlerinde kullanýnýz. Cihazýn diðer amaçlara yönelik kullanýmý tehlikeli olabilir. Cihazýn amaç dýþý kullanýmýndan kaynaklanabilecek zararlardan üretici firma sorumlu deðildir. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. ~ Mikrodalga cihazýný alev alabilecek malzemelerin saklanmasý veya kurutulmasý amacýyla kullanmayýnýz. Kuruma sýrasýnda su buharlaþýr. Yangýn tehlikesi! Evdeki Çocuklar ~ Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna asla izin vermeyiniz. ~ Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Teknik Güvenlik ~ Cihazýnýz kurulmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz, güvenliðiniz tehlikeye girebilir. ~ Baðlantý kablosunun hasar görmesi durumunda, yeni özel baðlantý kablosunun yetkili servis tarafýndan takýlmasý gerekir. ~ Þu durumlarda mikrodalga cihazýný kullanmayýnýz: - cihaz kapaðý eðrilmiþ ise, -kapak menteþeleri sökülmüþ ise, - cihazýn gövdesinde, kapaðýnda ve fýrýn duvarlarýnda delik veya yýrtýklar mevcut ise. Fýrýn çalýþýrken buralardan dýþarý sýzacak mikrodalgalar cihazý kullanan kiþi için tehlikeli olabilir. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Mikrodalga cihazýnýzýn kasasýný asla açmayýnýz. Akým ileten baðlantýlara temas edildiðinde ve elektronik ve mekanik aksam deðiþtirildiðinde, elektrik çarpma tehlikesi ortaya çýkar. Ayrýca cihazýn çalýþmasý ile ilgili arýzalar meydana gelebilir. ~ Cihazýnýzý elektrik tesisatýna baðlamadan önce, tip etiketindeki verileri (gerilim ve frekans) elektrik þebekenizinki ile karþýlaþtýrýnýz. Bu verilerin mutlaka uyuþmasý gerekir. Böylece cihazýnýz zarar görmez. Þüphe duyduðunuz takdirde, elektrikçinizi arayýnýz. ~ Cihazýnýzýn elektrik baðlantýsýnda hiç bir þekilde uzatma kablosu kullanmayýnýz. Uzatma kablolarý cihazýnýz için gerekli güvenliði saðlayamaz (Aþýrý ýsýnma tehlikesi). ~ Cihazýn elektrik güvenliði, ancak kurallara uygun olarak yapýlmýþ korumalý kablo sistemine (sigorta) baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel güvenlik tedbirinin yerine getirilmesi çok önemlidir. Þüpheye düþerseniz, ev içindeki elektrik tesisatýný uzman bir elektrikçiye gösteriniz. Eksik ya da kopuk bir sigorta kablosu nedeniyle meydana gelecek zararlardan üretici firma sorumlu deðildir(örneðin cereyan çarpmasý gibi). ~ Elektrik ileten parçalara temas etmemek için cihazý ancak monte edildikten sonra kullanýnýz. ~ Tamir iþlemleri sadece üretici firma tarafýndan önerilen yetkili servis ve uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Yanlýþ tamirler sonucu meydana gelebilecek zarar ve hasarlardan üretici firma sorumlu deðildir. ~ Cihaz garanti süresi içinde arýzalandýðýnda, tamir iþlemi ancak üretici firmanýn yetkili kýldýðý uzman personel tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýzada garanti hakký ortadan kalkar. ~ Cihazýnýzýn elektrik baðlantýsýnýn tam anlamýyla kesilmesi için aþaðýdaki þartlardan birinin yerine getirilmesi gereklidir: - Cihazýn fiþi prizden çekilir. Cihazýn fiþini çýkartmak için kablodan deðil fiþten çekilmelidir. - Evdeki ana sigorta kapatýlýr. - Telli sigorta yuvasýndan tamamen çýkartýlýr. ~ Fýrýnýn arýzalý yapý parçalarý ancak orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Üretici firma ancak bu durumda cihazýn güvenlik þartlarýný yerine getirebilir. ~ Bu cihazýn ev dýþýnda bir yere (tekne gibi) montajý ancak güvenlik kurallarýný iyi bilen ve bu cihazýn emniyetle kullanýlmasýný saðlayan uzman firmalar veya uzman ve yetkili personel tarafýndan yapýlabilir. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným ~ Besinlerin her zaman yeteri kadar ýsýnmasýna dikkat ediniz. Burada gerekli süre, besinlerin baþlangýç ýsýsý, miktarý, þekil ve özellikleri ve tarife deðiþiklikleri gibi faktörlere baðlýdýr. Besinlerdeki olasý bakteriler ancak yeterli ýsý (> 70 C) ve sürede (> 10 dak) yok olurlar. Besinlerin yeterli miktarda ýsýnmalarý hakkýnda bir þüpheye düþerseniz, bir süre daha ýsýtýnýz. ~ Isýnýn besinler içinde eþit olarak daðýlmasý ve yeteri kadar yüksek olmasý da önem taþýr. Besinleri karýþtýrarak, alt üst ederek ve dengeleme sürelerinin de yardýmýyla bunu saðlayabilirsiniz. Dengeleme süresi ýsýnýn besinlerin içinde eþit olarak daðýlmasýna kadar geçen dinlenme süresidir. Bu yüzden, Isýtma, Çözme ve Piþirme iþlemlerinde verilen dengeleme süresine dikkate alýnýz. ~ Mikrodalga cihazýndaki Piþirme, Çözme ve Isýtma iþlemlerinin süreleri ocak ve fýrýnlara göre daha kýsadýr. Çok uzun süreli kullaným besinlerin kurumasýna ve hatta alev almalarýna yol açabilir. Yangýn tehlikesi! Yangýn tehlikesi ayný zamanda ekmek, tahýl, çiçek ve baharatlarýn çok uzun süre cihazda kalmalarý halinde de baþ gösterebilir. Bu tip iþlemlerde özellikle dikkatli olunuz! ~ Çekirdek, çekirdekli viþne veya jöle ile hazýrlanmýþ poðaçalar mikrodalga cihazýnda ýsýtýlmamalýdýr. Bu poðaçalar cihazdan çýkarýldýktan sonra alev alabilir. Yangýn tehlikesi! ~ Mikrodalga cihazý kullanýlan malzemelerin temizlenmesi veya dezenfeksiyonu için kullanýlamaz. Ayrýca oluþan yüksek ýsý nedeniyle yanýk tehlikesi vardýr. Yangýn tehlikesi! ~ Boþ bir kabý ýsýtýrken veya baharatlý otlarý kuruturken mikrodalga cihazýný en yüksek gücünde çalýþtýrmayýnýz. Bu durumda fýrýn bozulabilir veya içindeki malzeme zarar görebilir. ~ Yiyecek ve içecekleri asla kapalý kap ve þiþelerde ýsýtmayýnýz. Biberonlarýn kapak ve emziklerini önceden çýkarýnýz, aksi takdirde kaplarda ve þiþelerde patlamaya sebep olabilecek bir basýnç oluþabilir. Yaralanma Tehlikesi! ~ Besinler mikrodalga cihazýndan çýkardýktan sonra, kabýn sýcaklýðýný dikkate almadan, yiyeceklerin istediðiniz ýsýda olup olmadýðýný kontrol ediniz! Özellikle bebek mamalarýnýn ýsýsýna çok dikkat ediniz! Bebek mamalarýný ýsýttýktan sonra, iyice karýþtýrýnýz ve çalkalayýnýz, bebeðin aðzýnýn yanmamasý için kendiniz de tadarak kontrol ediniz. Yiyecekler ýsýtýlýrken, ýsý doðrudan yiyeceðin içinde oluþur, bu arada yiyeceðin kabý daha soðuk kalýr. Kap sadece yiyecekten iletilen ýsý ile ýsýnýr. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Sývýlar ýsýtýlýrken, cihazla birlikte verilen özel kaynama çubuðu her zaman kabýn içine konulmalýdýr. Sývýlar mikrodalga cihazýnda kaynatýlýrken, ve özellikle tekrar ýsýtýlýrken bu çubuk kullanýlmaz ise sývý kaynama noktasýna eriþtiði halde, kaynamanýn tipik buhar kabarcýklarý çýkmayabilir. Sývýlar homojen olarak kaynamazlar. Kabýn dýþarý çýkarýldýðýnda veya bir sarsýntý ile, bu kaynamanýn gecikmesi, aniden buhar baloncuklarý oluþmasýna ve birdenbire patlamaya benzeyen aþýrý bir kaynamaya yol açar. Yanýk Tehlikesi. Bu buhar baloncuklarýnýn ürettiði basýnç, cihazýn kapaðýný açacak kadar güçlü olabilir. Yaralanma ve hasar tehlikesi! Kaynama çubuðu buhar baloncuklarýnýn zamanýnda oluþmasýný saðlar. ~ Fýrýn içindeki yiyecekler duman çýkardýðýnda, muhtemel bir alev oluþmasýný önlemek için, cihazýn kapaðýný kapalý tutunuz. (Stop/C tuþuna iki kez basarak iþlemi durdurunuz ve fiþi çekiniz. Ancak duman çýktýktan sonra kapaðý açýnýz.) ~ Sulandýrýlmamýþ alkolü ýsýtmayýnýz. Yangýn tehlikesi! ~ Aþýrý basýnç nedeniyle patlayabilecekleri için teneke kutular kaynatma iþlemi için uygun deðildir. Yaralanma ve hasar tehlikesi! ~ Yiyecekleri fýrýnýn içinde saklayacaksanýz, bir kapak veya aluminyum folyo ile örtünüz. Besinlerden çýkan nem cihaz içinde korozyona sebep olabilir. Ayrýca yiyeceklerin kurumasýný önler. ~ Yemek tuzu ilave edilmiþ yiyecekler veya sývýlar çelik yüzeylere döküldüðünde hemen silinmelidir. Korozyon tehlikesi! ~ Madeni kaplar, aluminyum folyo, çatal-býçak-kaþýk, metal kapaklý kaplar, kurþun içeren kristaller, kenarlarý metal baskýlý tepsiler, ýsýya dayanýklý olmayan sentetik kaplar, tahta kaplar, metal klipsler, plastik veya içinde tel olan kaðýt klipsler, aluminyum kapaklý plastik taslar kullanmayýnýz. Bu malzemeleri kullandýðýnýzda kaplar zarar görebilir ve yangýn tehlikesi oluþabilir. ~ Tek kullanýmlýk plastik, karton veya diðer yanabilen malzemelerden yapýlmýþ kaplardaki yemekleri ýsýtýrken veya piþirirken çok dikkatli olunuz. Cihazý kontrolsüz býrakmayýnýz. Tek kullanýmlýk plastik kaplar "Mikrodalga için Uygun Kaplar/Plastik" baþlýðý altýnda yazýlý özelliklere sahip olmalýdýr. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Kabuklu yumurtalarý özel kaplar içinde piþiriniz. Katý piþmiþ yumurtalarý mikrodalga cihazýnda ýsýtmayýnýz. Yumurtalar cihazdan çýkarýldýktan sonra bile patlayabilir. ~ Kabuksuz yumurtalarý, ancak sarýlarý birkaç kez delindikten sonra mikrodalga cihazýnda piþirebilirsiniz. Yumurta sarýsý piþirme sonrasý yüksek basýnç nedeniyle dýþarý fýþkýrarak yaralanma tehlikesi oluþturur! Yaralanma tehlikesi! ~ Domates, sosis, patates ve patlýcan gibi kalýn kabuklu yiyecekleri, buharýn çýkabilmesi ve bunlarýn patlamamasý için, önceden birkaç yerinden deliniz veya çiziniz. ~ Mikrodalga cihazýnda, yiyecekleri sýcak tutma ambalajlarý içinde ýsýtmayýnýz (kýzartýlmýþ piliç ambalajlarý gibi). Bu ambalajlar ince bir aluminyum folyodan yapýldýklarýndan, folyo mikrodalgalarý yansýtýr. Mikrodalgalar kaðýt tabakayý tutuþturuncaya kadar ýsýtabilirler. ~ Mikrodalga cihazýný ancak, içinde yiyecek veya kýzartma kabý varken ve sadece döner tablayý kullanarak çalýþtýrýnýz. ~ Mikrodalga cihazýný fritöz yapmak için kullanmayýnýz. Katý ve sývý yaðlar ile iþlem yaparken mutlaka baþýnda bulununuz. Yangýn tehlikesi! ~ Piþirme iþleminde, kaplarýn kulplarýnýn ve kapak tutacaklarýnýn içi boþ olmamalýdýr, bu boþluklara nem girebilir. Ancak bu kulplarýn içinin havasý alýnmýþ olan kaplar kullanýlabilir. Oluþan basýnç ile bu boþluklarda patlama benzeri hasarlar meydana gelir. Yaralanma tehlikesi! ~ Cihazý mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Oluþan yüksek ýsý nedeniyle mikrodalga etrafýndaki eþyalar alev alabilir. ~ Yemeðin ýsýsýný ölçmek için iþlemi durdurunuz. Isýyý ölçmek için özel besin termometresi kullanýnýz. Ölçüm için asla cývalý veya sývý termometresi kullanmayýnýz, yüksek ýsýlar için bunlar uygun deðildir ve çatlar. ~ Cihazýn temizliði için hiç bir zaman buhar basýnçlý bir temizleme aleti kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten kýsýmlarýna ulaþarak kýsa devreye neden olabilir. Güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkabilecek hasarlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. 11

12 Fonksiyonlarýn Tanýtýmý Mikrodalga nasýl çalýþýr? Mikrodalga cihazýnýn içinde bir magnetron bulunmaktadýr. Magnetron, þebeke akýmýný elektronik dalgalara - yani mikrodalgalara- dönüþtürür. Bu dalgalar, cihazýn içinde eþit olarak daðýlýr ve cihazýn metal iç duvarlarýndan yansýtýlýr. Böylece mikrodalgalar her taraftan yiyeceðin içine ulaþtýrýlýr. Buna ilave olarak devreye alýnan döner tabla sayesinde mikrodalgalarýn en iyi þekilde daðýlýmý saðlanýr. Mikrodalgalarýn besinlere ulaþmalarý için kullanýlan kaplarýn geçirgen olmalarý gerekir. Mikrodalgalar porselen, cam, sentetik karton gibi maddeleri geçebilir ancak metalden geçemezler. Bu nedenle metal ya da üzerinde metal bulunan kaplarý kullanmayýnýz. Metal mikrodalgalarý geri yansýttýðý için, kývýlcýmlar oluþabilir. Mikrodalgalar emilemezler. Mikrodalgalar, uygun kaplardan geçerek yiyeceðin içine ulaþýrlar. Besinler bir çok molekülden meydana geldiði için bu moleküller, ve özellikle su molekülleri saniyede 2,5 milyar kez gibi güçlü bir titreþim yaratýrlar. Ve sonucunda ýsý açýða çýkar. Bu ýsý önce besinlerin kenarlarýna temas eder ardýndan da içlerine doðru ilerler. Besinler ne kadar çok su içerirse, o kadar hýzlý ýsýnýr ve piþer. Isý doðrudan besinlerin içinde oluþtuðuna göre, besinler genellikle ya çok az yað ve su ile ya da susuz ve yaðsýz olarak mikrodalgada piþirilebilirler. besinler normal bir fýrýndan çok daha hýzlý olarak çözülür, piþirilir ve ýsýtýlýr. besinlerin vitamin ve mineralleri büyük ölçüde korunurlar. besinlerin doðal renk ve tatlarý hiç deðiþmez. Ýþlem durduðunda veya cihaz kapaðý açýldýðýnda mikrodalga üretimi durur. Bir iþlem sýrasýnda cihazýn kapalý olan kapaðý mikrodalgalarýn dýþarý sýzmasýný önleyerek yeterli korumayý saðlamaktadýr. 12

13 Güç Kademeleri Mikrodalga Ne Yapabilir? Mikrodalgalar sayesinde besinler kýsa sürede çözülür, ýsýtýlýr veya piþirilir. Mikrodalga cihazýndan þöyle faydalanabilirsiniz: Besinleri ýsýtmak veya piþirmek için bir mikrodalga güç kademesi ve süre belirlemeniz gerekir. Derin dondurulmuþ hazýr yemekleri çözebilir ve arkasýndan ýsýtabilir veya piþirebilirsiniz. Bunun dýþýnda mikrodalga fýrýný "küçük bir mutfak yardýmcýsý", örneðin mayalý hamurun kabartýlmasý, çikolata ve tereyaðýn eritilmesi, jelatin çözülmesi, pasta sosu hazýrlanmasý ve az miktarda meyve, sebze ve etin konserve edilmesi için de kullanabilirsiniz. Mikrodalgada Hangi Programlar Vardýr? Mikrodalga-Solo Çalýþma Bu program çözme, ýsýtma ve piþirme iþlemleri için uygundur. Otomatik Programlar Aþaðýdaki otomatik programlar hizmetinize sunulmuþtur: Beþ çözme programý (N: Ad 1 ile Ad 5) arasý, Dondurulmuþ besinler için üç piþirme programý (N : AC 1 ile AC 3 ) arasý, ve taze besinler için üç piþirme programý ( : AC 1 ile AC 3) arasý. Bu programlar besinlerin aðýrlýklarýna baðlýdýr, bunun anlamý yiyeceklerin aðýrlýðý cihaza bildirilmelidir. 13

14 Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler Mikrodalgalar metaller tarafýndan geri yansýtýlýr, Bazý tencere ve kapaklarýnda bulunan kulplarýn içi boþtur ve biriken nem burada toplanýr, bu tip kaplar mikrodalga fýrýnlar için uygun deðildir. Ýstisna: Kulplarýn içinin yeterli derecede havalandýrýlmýþ olmasýdýr. Aksi halde bu tip kulplarda basýnç nedeniyle patlama benzeri hasarlar meydana gelebilir. Yaralanma tehlikesi! Metal cam, porselen, plastik, kartondan geçebilir, Metal kaplar, aluminyum folyo, çatal-kaþýk ve býçaklar ve ayrýca üzerinde metal süslemeler bulunan tabaklar (altýn yaldýzlý ve kobalt mavi çerçeveli ) tabaklar mikrodalga fýrýn için uygun deðildir. Metal, mikrodalgalarý geri yansýttýðý için piþirme iþlemini etkiler. besinler tarafýndan emilir. Malzeme ve Þekil Kullanýlan kabýn malzeme ve biçimi ýsýtma ve piþirme süresini etkiler. Yuvarlak ve oval yassý kaplardan iyi sonuç alýnmaktadýr. Bu biçimdeki kaplarda ýsýnmada saðlanan eþit daðýlým, köþeli kaplara oranla daha iyidir. 14 Aluminyum kapaklý plastik taslar kullanmayýnýz. Ýstisnalar: Aluminyum kaplardaki hazýr yemekleri fýrýnda çözebilir ve ýsýtabilirsiniz. Önemli: Kabýn üzerindeki kapaðý alýnýz ve kabý fýrýnýn yan duvarlarýndan en az 2 cm uzaðýna yerleþtiriniz. Yiyecekler sadece yukarýdan ýsýtýlýr. Yemeði aluminyum kaptan mikrodalga fýrýna uygun bir kaba boþaltýrsanýz, ýsý daðýlýmý genelde daha eþit olacaktýr.

15 Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler Aluminyum çanaklar çýtýrdama ve kývýlcýmlara sebep olabilir. Aluminyum Folyo Parçasý Boyutlarý eþit olmayan et parçalarýnda (tavuk gibi) çözme, ýsýtma ve piþirme iþlemlerinin son dakikalarýnda ince dilimleri küçük aluminyum folyo parçalarý ile örterek bir eþitlik elde edebilirsiniz. Folyonun iç duvarlara temas etmemesi için, duvarlardan en az 2 cm uzakta bulunmasý gerekir! Metal Þiþler, -Klipsler Metal þiþ ve klipsleri ancak büyük et parçalarýnda kullanabilirsiniz. Cam Isýya dayanýklý cam ve cam seramik malzemeler mikrodalga için uygundur. Kurþun içeren kristaller veya metal kenarlý cam kaplar mikrodalgada kýrýlabilecekleri için uygun deðildir. Porselen Porselen kaplar mikrodalga cihazý için uygundur. Ancak bunlarýn metalik süsleri, altýn yaldýzlý kenarlarý, ve içi boþ kulplarý bulunmamalýdýr. Toprak Kaplar Desenli kaplarda, desen sýrýn altýnda bulunmalýdýr. Bu tip kaplar aþýrý ýsýnabilir. Kaplar üzerindeki sýr ve boyalar Bazý sýr ve boyalar metalik maddeler içerir, bu yüzden uygun deðildir. Tahta Tahta çanaklar mikrodalga cihazlar için uygun deðildir. Tahtanýn içindeki nem piþirme iþlemi sýrasýnda buharlaþýr. Tahta bu durumda kurur ve çatlaklar oluþmaya baþlar. Plastik Plastik kaplar sadece mikrodalga-solo programý ile kullanýlabilir. Bu kaplar en az 110 C lik bir ýsýya karþý dayanýklý olmalýdýr. Aksi takdirde biçimleri bozulur ve plastik maddesi besinlere karýþabilir. Yetkili maðazalarda mikrodalga fýrýnlar için üretilmiþ özel plastik kaplar satýlmaktadýr. Enerji alarak ýsýndýðý için melaminler uygun deðildir. Bunun için aldýðýnýz plastik kaplarýn malzeme cinsini öðreniniz. 15

16 Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler Stropor gibi köpüklü kaplarý besinleri kýsa sürede ýsýtmak için kullanabilirsiniz. Plastik piþirme torbalarýný ýsýtma ve piþirme için kullanabilirsiniz. Fakat daha önce torbayý delmeniz gerekir. Deliklerden buhar çýkabilir ve böylece basýnç artýþý nedeniyle torbanýn patlamasý önlenir. Bunun dýþýnda üzerinde delik delinmesine gerek olmayan özel buharda piþirme torbalarý vardýr. Lütfen bunlarýn ambalaj kurallarýna dikkat ediniz. Madeni klips ve içinde metal tel bulunan sentetik kaðýt ve klipsler kullanmayýnýz. Yangýn tehlikesi! Tek Kullanýmlýk Kaplar Bu tip kaplar "Plastik Kaplar" baþlýklý bölümde belirtilen özeliklere sahip olmalýdýr. Tek kullanýmlýk sentetik, kaðýt veya diðer yanýcý maddelerden imal edilmiþ kaplarda besinleri ýsýtýrken veya piþirirken cihazýn baþýndan ayrýlmayýnýz. Kaplarýn Test Edilmesi Cam, toprak ve seramik kaplarýn mikrodalgaya uygunluðu konusunda þüpheleriniz varsa, aþaðýda belirtildiði gibi bir test yapabilirsiniz: ^ Boþ kabý cihazýn ortasýna koyunuz, ^ Kapaðý kapatýnýz, ^ Güç kademesini 800 Watt'a getiriniz, ^ Süre olarak 30 saniye seçiniz, ^ START tuþuna basýnýz. Test esnasýnda hýþýrtý ile birlikte kývýlcým meydana gelirse, cihazý hemen kapatýnýz. (STOP/C tuþuna iki kere basýnýz.) Bu tip tepki veren kaplar uygun deðildir. Þüpheye düþtüðünüz takdirde kaplarýn üreticisine danýþýnýz. Bu test ile kaplarýn tutacaklarýndaki boþluklarýn havasýnýn alýnmýþ olup olmadýðýný anlamanýz mümkün deðildir. Çevreye vereceðiniz zararý düþünerek tek kullanýmlýk kaplarý kullanmayýnýz. 16

17 Mikrodalga Kaplarý ile Ýlgili Bilgiler Döner Tabla Kapaðý uzun süreli ýsýtmalarda fazla su buharý çýkýþýný önler. yemeðin ýsýtma iþlemini hýzlandýrýr. yemeðin kurumasýný önler. fýrýn iç duvarlarýnýn temiz kalmasýný saðlar. Þu durumlarda kapak kullanýlmayabilir: Una bulanmýþ yiyeceklerin ýsýtýlmasýnda. Tost gibi gevrek olarak hazýrlanacak yiyeceklerde. Kapak sadece mikrodalga fýrýn solo olarak kullanýldýðýnda kapatýlmalýdýr. Kapaðýn malzemesi 110 C ýsýya kadar dayanabilir. Bu nedenle kapak sadece mikrodalga fýrýn için ve burada da sadece mikrodalga solo çalýþmasý için kullanýlabilir. Daha yüksek ýsýlarda bu kapak deforme olur ve yemeðe yapýþabilir. Bu nedenle yiyecekleri cihazla birlikte verilen kapakla kapatýnýz. Bu kapaðýn yerine mikrodalga cihazý için uygun saydam folyo da kullanabilirsiniz. Evlerde kullanýlan saydam folyolar ýsýnýn yüksekliði nedeniyle deforme olabilir ve yiyeceklere yapýþabilir. Kapak kabýn üstünü çok sýký kapatmamalýdýr. Kabýn çapý çok küçük ise, su buharý yanlardaki deliklerden dýþarý sýzamaz. Kapak çok ýsýnýr ve eriyebilir. Ýçinde bebek mamalarý olan cam kavanozlar gibi kapalý kaplar içinde yiyecek ýsýtmayýnýz. Önce bunlarýn kapaklarýný açýnýz. 17

18 Ýlk Kullanýmdan Önce Cihazýn eve getirilmesinden ve ambalajýndan çýkarýlmasýndan sonra yaklaþýk 2 saat kadar oda sýcaklýðýnda bekletilmesi ve çalýþtýrýlmamasý gerekir. Bu süre içinde cihaz ve çevresi arasýnda ýsý dengesi kurulur. Bu hareket cihazýn daha sonraki çalýþmalarý için çok önemlidir. ^ Cihazda herhangi bir hasar olup olmadýðýný kontrol ediniz. Aþaðýda belirtilen durumlarda mikrodalga cihazýný kullanmayýnýz: - Cihaz kapaðý eðrilmiþ ise. - Kapak menteþeleri gevþemiþ ise. - Cihaz kasasýnda, kapaðýnda veya fýrýn içinde gözle görülür delikler veya çatlaklar varsa. Cihaz açýldýðýnda sözü edilen bu yerlerden mikrodalgalar dýþarý sýzabileceðinden, kullanýcý için tehlike yaratabilir. ^ Fýrýn içini ve aksesuarýný sýcak su ve süngerli bir bezle siliniz. ^ Cihazý ambalaj malzemelerini evden çýkartýnýz. Mikrodalga çýkýþýnýn kapaðýný ve fýrýn kapaðýnýn içindeki folyoyu kaldýrmayýnýz. ^ Ýliþikteki kýsa kullanma kýlavuzunu havalandýrma delikleri kapatýlmayacak gibi yapýþtýrýnýz. 18

19 Güncel Saat Göstergesi Güncel Saat Ayarý ^ Cihazý elektriðe baðlayýnýz. Güncel saat ayarlanýncaya kadar göstergede 12:00 ve m sembolü yanýp söner. Bu arada cihaz elektrik þebekesine baðlandýðý için saat 12:00'den itibaren ilerlemeye baþlar. ^ Bunu onaylamak için m tuþuna basýnýz veya birkaç saniye bekleyiniz. m sembolü yanýp söner ve güncel dakika birkaç saniye için yanar. ^ Bu süre içinde süre seçme düðmesi ile dakikalarý düzeltiniz. ^ Bunu onaylamak için m tuþuna basýnýz veya birkaç saniye bekleyiniz. Güncel Saatin Gizlenmesi ^ Gösterge kararýncaya kadar m tuþunu basýlý tutunuz. m tuþunu basýlý tutulduðunda göstergedeki güncel saat yeniden görünür. ^ Saati ayarlamak için süre seçme düðmesini çeviriniz. ^ mtuþuna basýnýz. ^ Daha sonra dakika ayarý yapabilmek için seçme düðmesini çeviriniz. ^ Giriþleri onaylamak için m tuþuna basýnýz veya birkaç saniye bekleyiniz. Ayarlanan zaman kayýt edilmiþtir. Saat ile dakika arasýndaki iki nokta üst üste yanýp söner. Güncel Saatin Düzeltilmesi ^ m tuþuna basýnýz. Gösterge alanýnda m sembolü yanýp söner ve güncel saat birkaç saniye için yanar. ^ Bu arada saati süre seçme düðmesi ile düzeltiniz. Gece Kapatmasý Cihazda yapacaðýnýz bir ayar ile güncel saat her gece saat 23 ile 04 arasý otomatik olarak kapanabilir. Gece kapatma iþlemini çalýþtýrmak için: ^ Stop/C tuþunu basýlý tutunuz ve ayrýca m tuþuna basýnýz. Göstergede ON görülür. Cihaz çalýþýr durumda kalýr. Gece kapatma iþlemini kapatmak için: ^ Stop/C tuþunu basýlý tutunuz ve ayrýca m tuþuna basýnýz. Göstergede OFF yazýsý görülür. 19

20 Kullaným Kapaðýn Açýlmasý ^ Kapaðýn açýlmasý için "a" tuþuna basýnýz. Mikrodalga cihazý çalýþýrken kapak açýlýrsa, çalýþma durur. Kabýn Fýrýna Yerleþtirilmesi Kabýn fýrýnýn ortasýna yerleþtirilmesi en idealidir. Döner Tabla Döner tabla sayesinde besinlerin çözülmesi, ýsýtýlmasý veya piþirilmesi daha eþit olarak gerçekleþir. Kapaðýn Kapatýlmasý ^ Kapaðý bastýrarak kapatýnýz. Yürümekte olan bir program sýrasýnda kapak açýlmýþsa, iþlemi devam ettirmek için Start(=Baþlat) tuþuna basýnýz. Kapak düzgün kapatýlmazsa, cihaz çalýþtýrýlamaz. Programý Baþlatma Mikrodalga gücünü ve süresini ilgili düðmeyi çevirerek seçebilirsiniz. Cihazý ancak döner tablasý yerleþtirildikten sonra çalýþtýrýnýz. Döner tabla fonksiyonu her iþlemde otomatik olarak çalýþmaya baþlar. Malzemeyi doðrudan döner tabla üzerinde çözmeyiniz, ýsýtmayýnýz ve piþirmeyiniz. Tabaðýnýzýn döner tabladan daha büyük olmamasýna dikkat ediniz. Yemeðinizi arada bir karýþtýrarak veya alt üst ederek ýsýnýn eþit olarak daðýlmasýný saðlayýnýz. ^ Seçme düðmesini istediðiniz mikrodalga gücüne çeviriniz. Göstergede h ve mikrodalga gücünün ýþýklarý yanar. Göstergede 0:00 yanýp söner. 6 mikrodalga gücünden birini seçebilirsiniz. Güç ne kadar yüksek olursa, yiyeceklerin üzerine o kadar fazla mikrodalga ulaþýr. 20

21 Kullaným Isýtýrken veya piþirirken çevrilmesi veya karýþtýrýlmasý mümkün olmayan veya bileþimleri çok farklý olan besinler daha düþük bir mikrodalga gücü ile ýsýtýlmalýdýr. Böylelikle ýsýnýn eþit olarak daðýlmasý saðlanmýþ olur. Buna baðlý olarak süreyi uzun tutup istediðiniz piþirme sonucunu elde edebilirsiniz. ^ Gerekli olan süreyi süre seçme düðmesi ile belirleyebilirsiniz. 10 saniye ile 90 dakika arasý bir süre seçebilirsiniz. Ýstisna: En yüksek mikrodalga güç kademesi seçildiðinde, süreyi en fazla 15 dakika olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun devamlý kullanýlmasý halinde güç kademesi otomatik olarak 450 Watt' a düþer ve ekranda gösterilir (aþýrý ýsýnmaya karþý koruma). Gerekli olan süre yiyeceðin fýrýna girmeden önceki ýsýsýna baðlýdýr. Buzdolabýndan çýkarýlmýþ olan besinlerin ýsýtma, piþirme, v.s. iþlemlerde oda sýcaklýðýnda olan besinlere göre daha fazla bir süreye gereksinimleri olacaktýr. yiyeceklerin cins ve özelliklerine göre deðiþebilir. Taze sebzeler bekletilmiþ sebzelere göre daha çok su içerdiklerinden, piþirme süreleri daha kýsadýr. yiyeceklerin hangi sýklýkta çevrilmelerine ve karýþtýrýlmalarýna baðlýdýr. Sýk karýþtýrýlan ve çevrilen yiyeceklerde ýsý daðýlýmý daha eþit olur ve bu nedenle de daha kýsa sürede piþerler. yiyeceklerin çevrilme ve karýþtýrýlmalarýna baðlýdýr. Yiyeceklerin sýk sýk karýþtýrýlmasý ve çevrilmesi sayesinde ýsý daðýlýmý eþit olacaðýndan daha kýsa bir süreye ihtiyaç vardýr. yiyecek miktarýna göre farklý olabilir. Þu kural geçerlidir: Miktar iki katý olduðunda, iki misli zamana ihtiyaç vardýr. Miktar azaldýðýnda süre de buna uygun olarak kýsalýr. kaplarýn malzeme ve þekillerine baðlý olabilir. ^ Ýþlemi baþlatmak için Start tuþuna basýnýz. Fýrýn lambasý yanar. Bir programý ancak cihaz kapaðý kapalý ise baþlatabilirsiniz. 21

22 Kullaným "door"-uyarýsý Göstergedeki door-uyarýsý size fýrýnda yiyecek olmadan cihazýn çalýþmaya baþlamayacaðýný hatýrlatýr. Cihazýn içine yiyecek yerleþtirilmediðinde, cihaz zarar görebilir. Cihazýn kapaðý açýlmadan Start tuþuna basýlýrsa, göstergede door uyarýsý görülür. Bu fýrýnýn içinde yiyecek yok ve cihaz uzun bir süre (yaklaþýk 20 dakika kadar) açýlmamýþ anlamýna gelir. Kapak açýlýncaya kadar Start iþlemi durdurulur. Programýn Durdurulmasý/Devam Ettirilmesi Bir programý her zaman.....durdurabilirsiniz: ^ Stop/C tuþuna basýnýz veya cihazýn kapaðýný açýnýz. Süre durdurulur....devam ettirebilirsiniz: ^ Kapaðý kapatýnýz ve Start tuþuna basýnýz. Program devam ettirilir. Verilerin Deðiþtirilmesi Program baþladýktan sonra......mikrodalga gücünün çok yüksek veya çok düþük seçildiðini düþünüyorsaniz: ^ yeni mikrodalga gücü seçiniz.... verilen sürenin çok kýsa veya çok uzun olduðunu düþünüyorsanýz: ^ programý durdurunuz (Stop/C tuþuna bir kere basýnýz), yeni süreyi süre seçme düðmesi ile belirleyiniz ve programý devam ettiriniz (Start tuþuna basýnýz), veya alternatif olarak: ^ Cihaz çalýþýrken Start tuþuna basýnýz, tuþa her basmada piþirme süresi bir dakika daha uzar (Ýstisna: Yüksek mikrodalga gücünde uzatma süresi 30 saniyedir). Programýn Silinmesi ^ Stop/C tuþuna iki kere basýnýz. Program Bittikten Sonra Program bittikten sonra akustik bir sinyal sesi duyulur. Fýrýn lambasý söner. Program sona erdikten sonra ilk 20 dakika boyunca her 5 dakikada bir kýsa bir hatýrlatma sinyali duyulur. ^ Sinyal sesini daha önce kapatmak isterseniz Stop/C tuþuna basýnýz. 22

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370

Kullaným Önerileri. Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL. tr-tr. M.-Nr. 09 352 370 Kullaným Önerileri Kombi-Buharda Piþirme DGC 5080 XL DGC 5085 XL tr-tr M.-Nr. 09 35 370 Ýçindekiler Önemli ve Gerekli Bilgiler...4 Genel Bilgiler...4 Piþirme Kaplarý...4 Standart Tepsi / Kombi Izgara...4

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme

Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme Nem Ayarlý/ Ýlaveli Piþirme Yemek Yeme Sanatýný Keþfedenler- Sizleri selamlýyoruz, Ailelerin en çok bir araya geldikleri yer þüphesiz yemek sofralarýdýr. Kutlama ve bayramlarda akraba ve dostlarýnýzý

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı