Alo Kar Hattý hizmette

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alo Kar Hattý hizmette"

Transkript

1 AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" kutladýlar. Cemalettin Polattaþ ziyarette yaptýðý deðerlendirme de gazetecilerin bölge, ülke ve dünya gündemini belirlemede büyük rol oynadýklarýný ifade etti. SAYFA 3 TE Belediyeden basýn camiasýna "10 Ocak" jesti! SAYFA 5 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Alo Kar Hattý hizmette "Katý Atýk Projesinin inþaat ihalesi ilkbaharda yapýlacak" Çevre ve Orman Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Sedat Kadýoðlu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Ýlleri ziyaret ettiklerini ve bu kapsam da Çorum'a geldiðini belirten Müsteþar Yardýmcýsý Sedat Kadýoðlu, "Çorum ili ile ilgili genel deðerlendirmeyi çevre ve þehircilik alanlarý olarak yaptýk. Hava pýrýl pýrýl, biz daha farklý bir hava bekliyorduk. Kýþýn karýný da gördük. Katý atýkla ilgili Avrupa Birliði süreci hýzlý ilerlemiyor. SAYFA 3 TE Ýl Özel Ýdare Yol ve Ulaþým Hizmetler Müdürlüðü bünyesinde "Karla Mücadele Koordinasyon Merkezimiz" hizmete girdi. Merkeze Alo Kar Hattý olarak nolu telefondan ulaþýlabilecek. Metro turizm ve Çelikel ailesinin acý günü Metro Turizm Çorum Acentasý sahiplerinden Mustafa ve Mehmet Çelikel'in babalarý 1935 Ýskilip doðumlu otobüsçü esnaflarýndan Hacý Kadir Çelikel tedavi gördüðü evinde dün vefaat etti. Edinilen bilgiye göre Hacý Kadir Çelikel'in cenazesi bugün Ýskilip Büyük Camide öðle namazýna(cuma) müteakip kýlýnacak olan cenaze namazýndan sonra Ýskilip Hacý Karani mezarlýðýnda topraða verileceði ifade edildi. Tek Yýldýz ailesi olarak merhuma Allah (C.C) Rahmet Çelikel ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Ömer Arslan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan konu hakkýnda verdiði bilgi de Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi ve Alo Kar Hattýnýn 7 gün 24 saat vatandaþlara hizmet vereceðini ifade ederek, "Kar nedeniyle kapanan yollar ve diðer maðduriyetlerin bu merkezimize bildirilmesi hâlinde, uydu üzerinden takibi yapýlan en yakýn aracýmýz müdahalenin yapýlacaðý güzergâha gönderilecek ve gerekli müdahale yapýlacaktýr. SAYFA 10 DA "Afrika'ya Þifa Eli, projelerimiz devam edecek" Bir süre önce Giney'e giden ve hem saðlýk taramasý hemde eðitim veren Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) üyeleri Çorum'a döndüler. Dernek üyeleri gelir gelmez deðerlendirme toplantýsý yaptýlar. ANATIPDER Baþkaný Opr. Dr. Ethem Zobacý yaptýðý açýklamada Gine hazýrlýklarý ve orada yaþadýklarý hakkýnda bilgi verdi. SAYFA 3 TE Tarýmsal öðretiminin baþlamasýnýn 167. yýlý kutlanýyor Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, tarýmsal öðretiminin 167. yýldönümünün ve Tarým Haftasý'nýn çeþitli etkinliklerle kutlandýðýný belirterek, 10 Ocak'ýn tarýmsal öðrenimin miladý olduðunu ifade etti. SAYFA 4 TE Belediyelere 510 bin TL çevre yardýmý Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yayýnladýklarý ortak basýn açýklamasýnda Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan bazý belediyelere ve Ýl Özel Ýdaresine þartlý nakdi yardým yapýldýðýný belirttiler. SAYFA 2 DE Hedefini Büyülten Çorum Özel Hastanesinden Gazetemize Gazeteciler Günü Kutlama ziyareti Çorum Özel Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ahmet Ýlhan Çakýr, Hastane Avukatý Fahri Onur Kanmaz ve Hastane Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Zeynep Leblebicioðlu'ndan oluþan heyet gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Tek Yýldýz Ailesinin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler gününü kutladýlar. Gazete çalýþanlarýnýn gününü kutlayarak baþarýlarýnýn devamý temennisinde bulunan heyet, Gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni Nadir Yücel'in Hastanenin yapýlmakta olan ek binasý ve yapýlan çalýþmalar ile ilgili sorusuna da cevap verme imkâný buldular. SAYFA 7 DE "Gazetecilerin çalýþma koþullarý daha iyi hale getirilmeli" MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Dünyada gazetecilerin haklarý ve çalýþma koþullarýnýn her geçen gün daha ileriye taþýnmasýna karþýn Türkiye'de maalesef adým adým geriye gittiðini dile getiren Ercan Daþdan, SAYFA 10 DA Ýhracat yapan firmalar Teknokent'te olmalý SAYFA 2 DE "Ýslam'da Güncel Ticari Meseleler" konferansý bugün SAYFA 5 TE

2 2 HABER Ýhracat yapan firmalar Teknokent'te olmalý ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÝÝBF Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin ile birlikte Ekmekçioðullarý Grubunu ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda Ekmekçioðullarý Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Ekmekçi, Rüstem Ekmekçi, þirket yöneticilerinden Bahadýr Saraç ve Ýsmail Bölükbaþ hazýr bulundu. Ziyarette Özcan Ekmekçi, Teknokent'in kent için çok önemli olduðunu, bu projenin bir paydaþý olmaktan büyük memnuniyet duyduklarýný, uluslararasý rekabette yer alabilmelerinde Üniversitenin araþtýrma faaliyetlerinin ve Teknokent'in ne kadar önemli bir rol oynadýklarýnýn bilincinde olduklarýný ifade ederek Rektör Alkan'a çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti ve baþarý dileklerini iletti.rektör Prof. Dr. Alkan ise, üniversite ve sanayi arasýndaki iyi bir iþbirliðinin hem üniversitenin, hem de sanayinin geliþmesinde ve güçlenmesinde çok önemli rol oynayacaðýný, ihracat yapan firmalarýn Teknokent bünyesinde ofislerinin bulunmasýnýn uluslararasý alanda etkili olduðunu söyledi. "Giriþimciler üniversite laboratuarlarýndan yararlanabilir" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÝÝBF Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin ile birlikte Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Þ'yi ziyaret etti. Ziyarette Çorum Yumurta A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Cahit Karaaslan, Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Sever, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çelik, yine Yönetim Kurulu Üyesi Alper Yarýmca, Genel Müdür Vedat Kaplan, Satýþ Müdürü Ýsmail Laçin hazýr bulundular. Yönetim Kurulu Baþkaný Karaaslan ziyarette, Birliðin 1986 yýlýnda 13 kiþiyle kurulduðu ve þuan itibariyle 130 üyesi bulunduðu söyledi. Çorum'da 45 tane yumurta iþletmesinin olduðunu, bu iþletmelerin 40 tanesinin bu iþletme çatýsý altýnda bulunduðunu belirten Karaaslan, haftalýk 13 milyon deðerindeki üretimin 10 milyonunun bu birliðe ait olduðunu, ihracatýn ise yüzde 25 olduðunu bildirdi.ziyaretten duyduðu memnuniyet dile getiren Karaaslan, Üniversite çalýþmalarýnýn son yýllarda gözle görülür þekilde bir ivme kazandýðýný belirterek Rektör Alkan'a çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti ve baþarýlarýnýn devamýný diledi. Rektör Prof. Dr. Alkan ise, Çorum ekonomisine katký saðlayan tüm kurum ve kuruluþlarý caný gönülden desteklediklerini, bu kapsamda Üniversite bünyesinde kurulan laboratuarlarýndan giriþimcilerin yararlanabileceðini söyledi. Ýmsâk :5:09 Güneþ :6:56 Ýþrak :7:50 Öðle :11:59 Ýkindi :14:26 Akþam :16:42 Yatsý :18:16 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 2. Hafta Cuma günü bana çok salevat-ý þerîfe getirin! Zîra sizin Cuma günü getirdiðiniz salevât-ý þerîfeler bana arz edilir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri BÝZE DÝDAR GEREK DÜNYA GEREKMEZ Bize didar gerek dünya gerekmez Bize mânâ gerek dâvâ gerekmez Bize Kadir gecesidir bu gece Ko seher olmasýn seher gerekmez Bize aþk þerbetinden sun a saki Bize uçmaklarda Kevser gerekmez Badyalarda dolu dolu içelim biz Biz esrik olmazýz humar gerekmez Yunus esriyiben düþtü sokakta Çaðýrýr Taptuk' una âr gerekmez YUNUS EMRE HAVA DURUMU Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: SAHÝBÝNDEN SATILIK DÜKKANLAR *Yazý Çarþý mevkiinde 450 M2 *Buhara evlerde 300 M2 Geniþliðindeki dükkanlar Satýlýktýr Müracaat: "Basýn halkýn haber alma teminatýdýr" Çorum SMMMO Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarýndan biri olan Basýnýn, halkýn haber alma teminatý olduðunu dile getiren Muzaffer Yýldýrým, "Kamuoyunu, doðru, dürüst ve tarafsýz bir þekilde objektif olarak bilgilendiren, Ülkemizdeki geliþmeleri ya da sorunlarý kamuoyuna tarafsýzca ileten, zor koþullar altýnda çalýþan, Milletin aydýnlanmasýnda ve bilinçlenmesinde görev yapan kýymetli basýn emektarlarýnýn Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutlar, baþarý ve esenlikler dilerim" dedi. Yýl: 8 Sayý: 2371 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,774 1,784 EUR 2,321 2,36 STERLiN 2,84 2,89 JPY YENi 0,0201 0,0204 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KULE ECZANESÝ TEL : MELÝKGAZÝ 2. SK NO:1/D GAZÝ ECZANESÝ TEL: DR. ÝLHAN GÜREL CD.NO:27/17 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 AK Partiden "10 Ocak" ziyareti Belediyelere 510 bin TL çevre yardýmý AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" kutladýlar. Cemalettin Polattaþ ziyarette yaptýðý deðerlendirme de gazetecilerin bölge, ülke ve dünya gündemini belirlemede büyük rol oynadýklarýný ifade etti. Haberleri doðru görüþ ve düþünceleri nesnel bir þekilde ortaya koymada, toplumun bilgilenmesinde bilinçlenmesinde ve toplumsal barýþ, huzur, güven ortamýnýn güçlenmesinde basýnýn önemli payý olduðunun altýný çizen Polattaþ, "Gazetecilik mesleði en dinamik ve fedakarlýk isteyen mesleklerden biridir. Çok zor þartlarda mesleklerini yürüten, halkýn gözü kulaðý olan medya mensuplarýnýn çalýþmalarýný takdir etmemek mümkün deðildir. Basýný ilkeli, doðru, tarafsýz þekilde çalýþarak halkýn haber alma hakkýný saðlayan önemli bir kurumdur. Biz Çorum olarak yerel basýnýmýzla, ilkeli, seviyeli yayýnlarýndan dolayý övünüyor, gurur duyuyoruz. Yaz, kýþ, gece, gündüz demeden hatta zaman zaman canlarýný tehlikeye atarak çalýþan birçok sýkýntýya göðüs geren gazeteciler gününüzü kutluyor çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz. Demokrasi ve çaðdaþ düzenlerin vazgeçilmez bir parçasýdýr basýn, geliþmelerin bir aynasýdýr, toplumun ýþýðýdýr" dedi. Yazý Ýþleri Müdürümüz Nadir Yücel ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek AK Parti heyetine teþekkür etti. Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yayýnladýklarý ortak basýn açýklamasýnda Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan bazý belediyelere ve Ýl Özel Ýdaresine þartlý nakdi yardým yapýldýðýný belirttiler. Ýlçelerin her türlü (çevre kirliliði, haþere ile mücadele, kanalizasyon vb.) sorunlarýnýn giderilmesine yönelik çalýþmalar içinde olduklarýný ve ayýrým yapmaksýzýn tüm ilçe, belde ve köylerimizi yatýrýmlara kavuþturmak için yoðun mesai harcadýklarýný ifade eden Milletvekilleri, 2023 vizyonu içinde Çorum'a daha çok hizmet götürüleceðini ifade ettiler. Toplamda 510 bin lira nakdi yardým yapýlan belediyeler þöyle: Alaca, Büyükhýrka, Çopraþýk, Dodurga, Kargý, Laçin, Osmancýk, Uðurludað Belediyeleri. "Afrika'ya Þifa Eli, projelerimiz devam edecek" Bir süre önce Giney'e giden ve hem saðlýk taramasý hemde eðitim veren Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANA- TIPDER) üyeleri Çorum'a döndüler. Dernek üyeleri gelir gelmez deðerlendirme toplantýsý yaptýlar. ANATIPDER Baþkaný Opr. Dr. Ethem Zobacý yaptýðý açýklamada Gine hazýrlýklarý ve orada yaþadýklarý hakkýnda bilgi verdi. Ocak ayýnda hummalý bir çalýþmaya hazýrlýklara baþladýklarýný ve daha önceleri iki defa gittikleri için Gine Cumhuriyetinde yaþayan insanlarýn saðlýk alanýnda nelere ihtiyaç duyduklarýný iyi bildiklerini ve ona göre hazýrlýklarý yaptýklarýný ifade ederek, "Önce ilaçlar toplandý, on onbeþ akþam her gün mesaiden sonra dernek gönüllüleriyle bir araya gelinerek, toplanan ilaçlar ayrý ayrý tasnif edilip, her doktorun branþýna göre kutulandý. 24 Aralýkta orada bu çalýþmalarýn baþlayacaðýndan dolayý, hazýrlanan materyaller ve ilaçlar bu tarihten önce oraya ulaþmalýydý. Daha önce tecrübe ettik, ülkede yeteri kadar ilaç olmadýðýndan, materyal bulunmadýðýndan, baktýðýnýz hastalara ilaç vermediðinizde daha da mahzun oluyorlar. Çünkü ya ilaç bulamýyorlar yada imkansýzlýktan alamýyorlar. Bundan dolayý kendinizi, iþinizi tam yapamamýþ hissediyorsunuz. Bunu bildiðimizden on gün önce kargo ile 800 kg ilacý oraya gönderdik. Vardýðýmýzda bütün ilaçlarýmýz Gine'nin baþkenti Conakry'ye ulaþmýþ ve bizi bekliyordu. Üç ayrý hastanede, Ignace Deen Hastanesinde, Gögüs Hastalýklarý, Üroloji, Çocuk, Kadýn Doðum, Dahiliye alanlarýnda Donka Hastanesinde, Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi, Anestezi, Diþ Hekimliði alanlarýnda, Flamboya Hastanesinde ise Göz Hastalýklarý alanlarýnda, ayrýca Centre Medical De L'Universite Gamal Abdel Nasser De Conakry Üniversitesinde Rektör bey ve dekan beyde olduklarý halde beraber çalýþmalar yaptýk. Cerrahi alanýnda her iki ülkenin doktorlarý tarafýndan uygulamalý ameliyatlar yapýldý. Binlerce hasta ve çocuk muayene edildi. Göz bölümünde ise hastalar üzerinde Fako yöntemiyle katarak ameliyatý uygulandý ve ayný zamanda Gineli doktorlara Fako yöntemiyle katarak ameliyatý anlatýldý. Bütün bu yapýlan çalýþmalarýmýz Gine'de ana haber bülteninde "Türkiye'den doktorlar geldi, bedava muayene yapýyor ve ilaç daðýtýyor" haberi ile iki gün yayýnlandý. Götürdüðümüz ultrason cihazýný, diþ hekimliði ekipmanlarýný ve onlarýn kullanacaðý materyallerimizi ülkemiz adýna, dostluk adýna, ihtiyaç adýna onlara býrakarak geldik. Oradaki doktor arkadaþlarý Ülkemize ve Çorum'umuza davet ettik, onlarda buraya gelecek ve kurulan dostluk köprüleri daha da saðlamlaþacak. Giden arkadaþlarýmýz çok yoruldu, ancak ümidi kalmayan insanlara ümit olmanýn, görmeyen insanlarýn yeniden görmenin onlara verdiði mutluluðu beraber yaþadýk. Bugünde bu projelerimizde görev alan bütün arkadaþlara derneðimizde yemek vermek ve yapýlan çalýþmalarý görüþmek, kritik etmek, fikirler almak yeni ufuklar açmak istedik o nedenle derneðimizde beraber olduk. Bu çalýþmalara katkýda bulunan bütün doktor arkadaþlara, saðlýk mensuplarýna ayrýca yaptýðý yardýmlardan dolayý Çorum halkýna ve Valimiz Sabri Baþköy'e teþekkür ediyoruz. Bundan sonrada Anadolu'dan Afrika'ya þifa eli projelerimiz devam edecektir" dedi. "Katý Atýk Projesinin inþaat ihalesi ilkbaharda yapýlacak" Çevre ve Orman Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Sedat Kadýoðlu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Ýlleri ziyaret ettiklerini ve bu kapsam da Çorum'a geldiðini belirten Müsteþar Yardýmcýsý Sedat Kadýoðlu, "Çorum ili ile ilgili genel deðerlendirmeyi çevre ve þehircilik alanlarý olarak yaptýk. Hava pýrýl pýrýl, biz daha farklý bir hava bekliyorduk. Kýþýn karýný da gördük. Katý atýkla ilgili Avrupa Birliði süreci hýzlý ilerlemiyor. Ufak tefek sýkýntýlar var, inþallah bunlar süreç sonunda çözülür. Danýþmanlýk hizmeti ile ilgili olarak sözleþmede imzalar atýldý. Ýnþallah kýsa sürede gereken yapýlýr. Bizde olduðu gibi delegasyonda iþler hýzlý ilerlemiyor onlarla sürekli iletiþim halinde olmak gerekiyor. Uzun bir süreç ama sonucu iyi olacaktýr. Katý atýklar vahþi depolamadan ziyade kuralýna göre, düzenine göre depolamamýz ve ihtiyaca göre kullanmamýz gerekiyor. Enerjide olsun üretimde olsun bunlarý kullanmalýyýz. Burada da inþallah güzel çalýþmalar çýkacaktýr" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise Katý Atýk projesinde önemli bir mesafe kat edildiðini dile getirerek, "Mart - Nisan aylarý gibi inþaat uygulama ihalesi yapýlmasý düþünülüyor. Katý atýklarýn etkin, verimli ve düzenli bir þekilde toplanmasý, taþýnmasý ve deðerlendirilip zararsýz hale getirilmesi zorunludur. Rastgele toplanan atýklardan saðlanan geri kazaným verimi, kaynakta ayýrýmla elde edilenden daha düþüktür. Yerinde ayýrým ile atýklarýn geri kazanýlmasý çok daha verimlidir. Bu da tamamen toplumun bilinçlendirilmesi ile mümkün olur. Halkýmýzý bilinçlendirmek için çalýþmalarýmýz devam etmektedir" þeklinde kaydetti. Ziyarete Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Müþaviri Ziya Çöpür, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyitahmet Sancak, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Belediye Meclis Üyesi Ekrem Demirten de katýldý. Ýtfaiyeden sýðýrcýk kurtarma operasyonu Çorum Belediye Ýtfaiyesi dün sabah saatlerinde sýðýrcýk kurtarma operasyonu yaptý. Ýl Saðlýk ve Halk Saðlýðý Müdürlüðü binasý önünde bulunan çam aðacýna takýlý kalan sýðýrcýðý gören vatandaþlar itfaiyeye haber verdiler. Ýtfaiye ekipleri sýðýrcýðý takýlý kaldýðý yerden kurtararak doðaya saldýlar.

4 HABER 4 "MEB'in alan deðiþikliði kararý çözümsüzlük getirdi" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mevzuat ve Toplu Görüþmeden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar, yayýnladýðý basýn açýklamasýnda, "Millî Eðitim Bakaný'nýn "Alan deðiþikliði iptali isteyen öðretmenler, eðer alan deðiþikliðinden önceki görev yerlerine dönmeyi kabul ederlerse baþvurularýný kabul edeceðiz" þeklindeki açýklamasýndan sonra alan deðiþtirenlerden çeþitli sebeplerle önceki alanlarýna dönmek isteyenler beklentiye girmiþlerdi. Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdürlüðü tarafýndan illere geçilen bilgi yazýsýnda 'alan deðiþikliði' iptalinin sadece iller arasý alan deðiþikliði yapanlarý kapsadýðý ve eski görev yerlerine dönmeleri þartýyla taleplerinin karþýlanacaðý anlaþýlmaktadýr. Bakanlýk, alan deðiþikliði iptali isteyenlere, aman deðiþiklik talep etme demiþtir" dedi. Alan deðiþikliði iptalinin sadece il dýþý olacak þekilde dar tutulmasý ve öðretmenlere "geldiðiniz illere geri giderseniz iptalinizi yapayým ve geri göndereyim" denilmesinin talebi karþýlamayýp, karþýlamýþ gibi görünmekten baþka bir þey olmadýðýný dile getiren Tekin Çýnar, "Alan deðiþikliði iptalinde, 2012 yýlý öðretmenlerin il içi alan deðiþikliði sürecinde yaþanan karmaþa ve uygulamada birlikten uzak tasarruflar ortada iken; alan deðiþikliði baþvuru sürecinde, deðiþiklik talebinin iptalini talep ederek bu amaçla iptal dilekçesi verenlerden, dilekçeleri çeþitli sebeplerle il/ilçe milli eðitim müdürlüklerine ya da Bakanlýða ulaþtýrýlmayanlarýn iptal talepleri yerine getirilmemiþ, kiþiler yargýya yönlendirilmiþtir. Hâlbuki bu durumda olanlarýn alan deðiþikliði iptal taleplerinin karþýlanmasý gerekirdi. Hukuken haklý olan bir talep göz ardý edilmiþtir. Mezuniyeti sýnýf öðretmeni olup da Matematik, Türk Dili ve Edebiyatý gibi yan alanlara sahip olan öðretmenlerden alan deðiþtirerek liselere geçenler, lise müfredatýnýn aðýr oluþundan dolayý alan deðiþikliði iþlemlerinin iptalini talep edenlerin taleplerinin kabul edilmemesi, sýnýf öðretmeni olarak görev yapmakta iken Zihinsel Engelliler Sýnýf Öðretmenliði alanýna alan deðiþikliði yapan ancak, özel eðitim gerektiren öðrencilerin eðitimi konusunda gerekli eðitimi alamamýþ olanlarýn iptal taleplerinin dikkate alýnmamýþ olmasý hem öðrencilerin hem de öðretmenlerin aleyhine olmuþtur. Yine bazý illerde yönetici normlarý ortaokullarla iliþkilendirildikten sonra alan deðiþikliði hakký verilirken, bazý illerde bu hak verilmemesi uygulamada birlik ilkesi ile çeliþmiþ devamýnda haksýzlýklara sebep olmuþtur. Bu açýdan bakýldýðýnda alan deðiþikliðinin iptali talepleri karþýsýnda ortaya konulan yaklaþým çözüm sunmak deðil çözümsüzlüðü dayatmak olmuþtur" þeklinde kaydetti. Türk Saðlýk Sen'den Dinçer ve Yücel'e hayýrlý olsun Türk Saðlýk Sen Ýl Baþkan Fatih Gök ile yönetim kurulu üyeleri göreve yeni baþlayan Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel ile Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Fatih Gök ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðüne atanan Ali Dinçer'i ziyaret ederek yeni görevinde baþarý dileklerini ilettiler.dinçer ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Türk Saðlýk Sen heyetine teþekkür etti.sendika yönetimi daha sonra ise Ýl Saðlýk Müdürlüðü görevine Ýsmail Yücel'i ziyaret görevinde baþarýlar dilerdiler. Yücel ise ziyaretten dolayý teþekkür etti. Memur Sen'den gazetecilere jest Memur Sen Ýl Teþkilatý "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle gazetecilere yemek verdi. Cevher Sofra verilen yemeðe Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, baðlý sendikalarýn baþkanlarý ile gazeteciler katýldý. Yemekte yaptýðý konuþmada gazetecilerin onurlu bir görevi üstlendiðini belirten Saatçi, "Basýn görevini yaparken hukukun evrensel ilkelerinden sapmamasý, doðru haber verme, tarafsýzlýk, özel hayata saygý konularý önem taþýmaktadýr. Basýn ve basýn çalýþanlarýnýn yol gösterici deðerler noktasýnda yürüttükleri onurlu görevleri, bundan sonra da ayný duyarlýlýkla ve kararlýlýkla yerine getireceklerine yürekten inanýyorum. Görevlerini büyük bir fedakârlýkla yerine getiren, ülkemizde ve ilimizde yaþanan geliþmeleri vatandaþlarýmýza duyuran, vatandaþlarýmýzýn sorun ve taleplerini bizlere ileten basýn mensuplarýmýzýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi. Tarýmsal öðretiminin baþlamasýnýn 167. yýlý kutlanýyor Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, tarýmsal öðretiminin 167. yýldönümünün ve Tarým Haftasý'nýn çeþitli etkinliklerle kutlandýðýný belirterek, 10 Ocak'ýn tarýmsal öðrenimin miladý olduðunu ifade etti. Þahinbaþ, "Türkiye'de tarýmsal öðretim 10 Ocak 1846 tarihinde Ýstanbul Yeþilköy'de bulunan Ayamama Çiftliði'nde, o zamanki adý ile Ziraat Mektebi'nin açýlmasý ile baþlamýþtýr" þeklinde konuþtu. Çok geniþ bir çalýþma alanýna sahip olan ziraat mühendislerinin birçok mühendislik disiplinini bünyesinde taþýmak zorunda olduðunu dile getiren Þahinbaþ açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Ziraat Mühendisinin çalýþma alaný sadece bitkisel ve hayvansal gýda üretimi ile sýnýrlý deðildir. Endüstriye hammadde temininden, biyodizel gibi tarýmsal kaynaklý enerji üretimine, hatta küresel ýsýnmanýn kontrol altýna alýnmasýna kadar pek çok bakýmdan Ziraat Mühendisliði önem taþýmaktadýr. Kullanýlmakta olan fosil kaynaklý yakýtlarýn bitkisel kökenli olduðu, yine hastalýklarýn büyük bir bölümünün beslenme kaynaklý olduðu da göz ardý edilmemelidir. Tarýma ve Ziraat Mühendisliðine gereken önem verildiði takdirde bu ve benzeri birçok problemin çözümü konusunda ilerleme saðlanabilecektir. Türk tarýmýnýn geliþmesinde büyük katkýsý olan Ziraat Mühendisleri günümüz þartlarýnda oldukça düþük ücretle hizmet etmekte ve hiçbir ek ödemeden faydalanamamaktadýr. Ziraat Mühendislerinin ücret ve diðer sosyal haklarý sýradan memurlarýnkinden farklý deðildir. Çok zor arazi þartlarýnda görev yapan, çok farklý konularda birçok projeye imza atan, çok deðiþik konularda görev alan Ziraat Mühendislerinin hak ve yetkileri, iþ ve sosyal güvenliði ile özlük haklarýnda bir an önce iyileþtirmelerin yapýlmasý zorunluluk haline gelmiþtir. Bilimsel bir üretim ve verimlilik için zorunlu olan bilgi ve tekniðin, bu bilgileri özümlemiþ teknik elemanlar aracýlýðýyla çiftçiye aktarýlmasý süreci son derece önem arz etmektedir. Bilgi çaðý olarak tanýmlanan son dönemde geçimini tarýmdan saðlayan insanlarýn bilgi gereksinimlerinin giderek arttýðýný ve çeþitlendiðini görmekteyiz. Bilgi yaþamýn her alanýnda belirleyici bir rol oynamaktadýr. Çiftçiyi bilgi ile buluþturan, bir bakýma çiftçi ile bilgi ve teknik arasýnda köprü vazifesi gören Ziraat Mühendislerine günümüzde daha çok ihtiyaç duyulmakta ve Ziraat Mühendislerinin görev ve sorumluluklarý ile Ziraat Mühendisliðinin önemi daha da artmaktadýr."

5 HABER 5 Belediyeden basýn camiasýna "10 Ocak" jesti! Abdurrahman Bahþiþoðlu Çorum Belediyesi "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kentte görev yapan basýn yayýn sektörü çalýþanlarýna yemek verdi. Ýkinci Bahar Lokantasýnda gerçekleþtirilen yemeðe Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Turhan Candan, Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Trabzon Þube Müdürü Abdurrahman Bahþiþoðlu, BÝK Çorum Þube Baþkaný Osman Bolluk, Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Vekili Sadýk Örgel, Hitit Gazeteci ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Tugay Afat ile Sadýk Örgel basýn yayýn kuruluþlarýnýn çalýþanlarý katýldý. Tugay Afat yaptýðý konuþmada tüm basýn yayýn sektörü çalýþanlarýnýn gününü kutladý. Daha sonra kürsüye gelen Gazeteciler Cemiyeti Tugay Afat Baþkan Vekili Sadýk Örgel ise basýnýn Çorum'da kamuoyu oluþturmada halka önemli bir hizmet verdiðini dile getirerek, iki derneðin artýk tek çatý altýnda birleþmesi gerektiðini söyledi. BÝK Trabzon Þube Müdürü Abdurrahman Bahþiþoðlu da gazetecilere yýpranma haklarýnýn yeniden verilmesi temennisinde bulundu. Son olarak kürsüye gelen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise basýnýn güven olgusunu korumasý gerektiðini belirtti. "Basýný ve demokrasiyi güçlendirmek herkesin görevidir" "Norm Kadro fazlasý öðretmenler dava açma hakkýný kullanmalý" "Ýslam'da Güncel Ticari Meseleler" konferansý bugün Hitit Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) tarafýndan "Ýslam'da Güncel Ticari Meseleler" konulu konferans düzenlenecek. Bugün saat 19.00'da Anitta Otel'de yapýlacak olan konferansa konuþmacý olarak Fatih Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Döndüren katýlacak. Konu hakkýnda açýklama yapan HÝTÝTSÝAD Genel Sekreteri Hakan Karaduman, programýn çok kapsamlý olacaðýný söyledi. Yeni yýlýn ilk programýný düzenleyeceklerini belirten Karaduman, yapýlacak konferansa tüm Çorum halkýný davet etti. Karaduman davetiyelerin HÝTÝTSÝAD'dan temin edilebileceðini de belirtti. Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil eðitimde dönüþüm sürecindeki Anadolu Liselerinde ve genel liselerde norm kadro iliþkilendirilmesiyle ilgili gerekli düzenlemelerin yapýlmamýþ olmasýnýn ve yeni açýlan ilkokul-ortaokul þeklinde ikiye ayrýlan ilköðretim okullarýndaki ve diðer eðitim kurumlarýndaki güncellemelerin tamamlanamamasý neticesinde bazý öðretmenlerin, kurumlarýnda norm kadro fazlasý durumuna düþtüðünü hatýrlatan Tahir Eþkil, "Uzun yýllar il veya ilçe emrinde olup farklý eðitim kurumlarýnda görevlendirilen öðretmenlerin norm fazlasý kapsamýnda deðerlendirilerek resen atamalarýn yapýlmasý, beraberinde ciddi sorunlar ve maðduriyetler getirmektedir. Belirttiðimiz nedenlerden dolayý, eðitim-öðretim yýlýnýn birinci döneminin sonuna geldiðimiz bir süreçte, eðitim kurum yöneticilerinin aldýðý tedbirlerle eðitime devam edilirken, yeniden öðretmen hareketliliði saðlanarak norm kadro fazlasý öðretmenlerin isteðe baðlý yer deðiþtirmeleri hariç, il genelinde resen atamalar yapýlmamalýdýr. Kaldý ki, norm kadro fazlasý öðretmenlere fazlasýyla haksýzlýk yapýlmaktadýr. Bunlar, zannedildiði gibi hiç derse girmeyen, evde oturan bankamatik öðretmeni de deðildir. Halihazýrda norm kadro fazlasý öðretmenler de aylýk karþýlýðý ve üzerinde derse girmektedir" dedi. "Her ilde bir miktar norm fazlasý öðretmen olmasý tehdit deðil fýrsattýr" diyerek açýklamasýna devam eden Eþkil, "Çünkü bir sýnýfta bir dersin öðretmensiz geçmesi demek, o okulda eðitim-öðretimin yapýlamamasý demektir. Ayrýca, yurtdýþýna gitmek, ücretsiz izne ayrýlmak, kýsa ve uzun süreli hastalýk izni almak gibi, deðiþik nedenlerle göreve devam edemeyen öðretmenlerin yerlerine görevlendirilmek üzere ihtiyaten, il ve ilçe emrinde öðretmen olmasýna ihtiyaç vardýr eðitim-öðretim yýlýnda okullarýn norm kadrolarýnda gerekli güncellemeler yapýldýktan, yani okullarýn ders yükü, gerekli öðretmen sayýsý belirlendikten sonra, bazý eðitim kurumlarýna ihtiyaç olmadýðý halde öðretmen atamasý yapýlmýþtýr. Bu atamalar nedeniyle, daha önce bu eðitim kurumunda çalýþýyor olmasýna raðmen sonradan okula atanan öðretmenlerin hizmet puanlarýnýn kendilerinden yüksek olmasý nedeniyle düþük hizmet puanlý öðretmenler norm kadro fazlasý olarak belirlenmiþlerdir. Ýhtiyaç olmadýðý halde gerçekleþen bu atamalar nedeniyle norm kadro fazlasý olarak haksýz bir uygulamayla karþýlaþan bu öðretmenlerimiz kurumlarýna dilekçe ile baþvuru yaparak norm içinde sayýlmalarýný talep etmelidirler. Bu öðretmenlerimiz, idarenin baþvurularýna verecekleri ret cevabýnýn kendilerine tebliðinden itibaren 60 gün içinde dava açabilirler. Okullarýndaki normlarýn güncelleme sürecinde okul ve kurumlarýna ait bilgilerin sisteme doðru ve tam olarak girilmemesi/girilememesi ve yeni güncellemelerin de yapýlamamasýndan dolayý bazý öðretmenlerimiz "Norm Kadro Fazlasý" olmuþtur. Bu öðretmenlerimize, öncelikle norm kadro fazlasý olduklarý yazýlý olarak teblið edilmelidir. Norm fazlasý olduðu teblið edilen öðretmenimiz "norm içinde sayýlmasý gerektiðini" belirten ve itirazlarýnýn yer aldýðý dilekçesi ile idareye baþvuruda bulunmalýdýr. Ýdarenin ret cevabýnýn kendilerine tebliðinden itibaren 60 gün içinde ret iþleminin iptali için dava açabilirler. Öðretmen atama ve yer deðiþtirme yönetmeliðinin "ihtiyaç fazlasý öðretmenlerin yer deðiþtirmeleri" baþlýklý 41. maddesinde, ders kaldýrýlmasý ya da norm kadro esaslarý gereðince yapýlacak düzenlemeler sonucu norm kadro fazlasý durumuna düþen öðretmenlerin, öncelikle görevli olduklarý yerleþim yerindeki ya da ilçedeki eðitim kurumlarý olmak üzere il içinde alanlarýnda norm kadro açýðý bulunan eðitim kurumlarýna tercihleri ve özürleri de dikkate alýnarak atanabilecekleri belirtilmiþtir. Ancak herhangi bir kuruma atanmak üzere baþvuruda bulunmayanlarýn görev yerlerinin il içinde valiliklerce isteklerine bakýlmaksýzýn resen belirleneceði de madde kapsamýnda hüküm altýna alýnmýþtýr. Bu hüküm gereðince, norm fazlasý olan öðretmenlerimize öncelikle tercih hakký verilmesi ve özür durumlarýnýn atamalar sýrasýnda dikkate alýnmasý gerekmektedir. Norm kadro fazlasý öðretmenler, tercih hakký verilmesi durumunda, kendilerine uygun eðitim kurumlarýný tercih edebilirler. Eðer idare, öðretmenlerimize tercih hakký vermeden ya da özür durumlarýný dikkate almadan, resen atama yoluna giderse, yapýlan atamanýn iptali için atama kararnamesinin ilgiliye tebliðinden itibaren 60 gün içinde dava yoluna baþvurulabilir" ifadelerini kullandý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum basýný ile 12 yýldýr birlikte olduðunu belirterek, "Bu süre içerisinde olumlu iþlere de olumsuzluklar da þahit olduk. Bunlar tabi derin izler býraktý" dedi. Demokrasiler de yasama-yürütme ve yargýnýn ardýndan basýnýn dördüncü kuvvet olarak gösterildiðini kaydeden Baþkan Külcü, "Siyaset nasýl güven üzerine kurulu bir mekanizmaysa gazetecilikte güven üzerine kurulmuþ bir meslektir. Kamuoyu oluþturmanýn en önemli unsurudur. Sansürün uygulandýðý bir ülkede basýn özgürlüðünden bahsedilemez. Özgür haber alma kaynaklarýnýn saðlanmasý da devletin görevidir. Tabi diðer bir hususta ekonomik olarak baðýmsýzlýðýn saðlanmasýdýr" dedi. Basýnýn korumasý gereken deðerler olduðunu ve bunlarýn baþýnda ise güvenin yer aldýðýný dile getiren Baþkan Külcü, "Ýletiþim etiðine dikkat etmemiz lazým. Bunu zihnimizde sürekli diri tutmalýyýz" þeklinde kaydetti. Basýnýn demokrasinin geliþimine katkýsýna da vurgu yapan Baþkan Külcü, basýnýn zor zamanlarda demokrasiyi savunabilmesinin demokrasinin geliþmesinde önemli bir unsur olduðunu da dile getirerek, "Demokrasi ve hukuk devleti ne güçlüyse basýnda o kadar güçlü olacaktýr. Basýný ve demokrasiyi güçlendirmek herkesin görevidir" ifadelerini kullandý. Baþkan Külcü sözlerini tüm basýn yayýn çalýþanlarýnýn "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler" gününü kutlayarak tamamladý.

6 HABER TEK 6 "Olumlu stres baþarýyý yükseltir" Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi tarafýndan yürütülen 'Anne Eðitimi' seminerine Eðitim Danýþmaný ve öðrencilerin "Bonus Hoca" diye bildikleri Süleyman Beledioðlu, konuþmacý olarak katýldý. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonunda dün saat 13.30'da yapýlan seminerde Süleyman Beledioðlu, "Okul-Aile Ýliþkisi ve Çocuk" konusunda katýlýmcýlara bilgi verdi. Beledioðlu konuþmasýnda sýnalar da olumlu stresin baþarýyý yükselttiðini söyledi. Beledioðlu ailelere çocuklarýna sýnavlar konusunda fazla baský uygulamamalarý uyarýsýnda da bulundu. Ýlginin yüksek olduðu semineri Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ile Belediye Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan'da izledi. "Kamu Görevlileri Danýþma Kurulunun 161 maddesi uygulanmalý" Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam düzenlediði basýn toplantýsýnda emeklilerin 2 yýldýr intibak yasasýyla maaþlarý artacak diye beklerken þok yaþadýklarýný belirterek, "Ýntibaktan yüzde 90 emekli hiçbir þekilde faydalanmamýþtýr.türkiye OECD ülkeleri içinde gelir daðýlýmý en bozuk üçüncü ülkesidir. Yoksulluk oraný en yüksek beþinci ülke konumumdadýr. Bugün resmi rakamlara göre Türk Milletinin yüzde 62'si yoksulluk tehdidi altýnda yaþamaktadýr. Ekonomik hedefler gösteriyor ki iktidarýn bu durumu düzelmek, yaþanan büyümeyi tabana yaymak, dar ve sabit gelirlilerin pastadan aldýðý payý büyütmek gibi bir derdi yoktur. Anadolu da bir söz vardýr Umut Fakirin Ekmeðidir. Umut daðýtýlarak, umut satýlarak umutlandýrýlarak toplum yönlendirilmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin yönetim sistemi bir demokrasi olmaktan çýkýp, kapitalizmin ve demokrasinin bileþkesi olan, zengin bir sýnýfý öncelikle ve en iyi bir þekilde temsil eden bir düzen yani plutokrasi þeklini almaktadýr. Bunun anlamý, millet için millet tarafýndan bir yönetim olmaktan ziyade zenginler tarafýndan zenginler için olan bir rejim olma yolunda hýzla ilerlemektedir. Bunun göstergesi, güvenlik güçleri ve iktidar, vatandaþý evcilleþtirirken elinde bulunanlara razý olmasý, aksi taktirde onu da kaybetme korkusu yaþatmaktadýr. Bu da medya ve akademisyenleri iyi kullanan küresel güç ve þirketler tarafýndan üst düzeyde yapýlmaktadýr" dedi. "Kamu çalýþanýna, emekliye, asgari ücretliye 3+3 reva görülürken bu kesimleri banka kredilerine mahkûm edilirken Merkez Bankasýnda 120 milyarýnýzýn olmasý çalýþanlar için bir anlam ifade etmemektedir" diyerek açýklamasýna devam eden Çam, "Hatýrlanacaðý gibi, kamu görevlileri ile kamu iþveren tarafý arasýndaki toplu sözleþme süreci 30 Nisan - 29 mayýs 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþti. Toplu sözleþme görüþmeleri sonucunda genel ve hizmet kollarýna özgü 161 konu üzerindeki çalýþmalarýn oluþturulacak komisyon tarafýndan sürdürülmesi ve bu çalýþma sonuçlarýnýn Kamu Personeli Danýþma Kurulu toplantýsýnda deðerlendirilmesi kararlaþtýrýlmýþtý. 28 Kasým 2012 tarihinde gerçekleþtirilen Kamu Personeli Danýþma Kurulu Toplantýsýnda ele alýnan 161 konudan 13 konuda kanun, 2 konuda Bakanlar kurulu kararý taslaðý, 1 yönetmelik tasarýsý taslaðý, 2 genelge tasarýsý taslaðý, 1 teblið taslaðý hazýrlandýðý belirtilmiþti. Maddelerle ilgili hazýrlanacak olan kanun tasarýsýnýn Mart ayýnda gerçekleþtirilecek kamu Personeli Danýþma Kurulu toplantýsýnda taraflara sunulacaðý ve deðerlendirmelerin yapýlacaðý belirtilmiþti. Son günlerde basýn yayýn organlarýnda yer alan kamu personeline tanýnacak yeni haklarla ilgili haberlerin bu çerçevede deðerlendirilmesi gerektiðini önemle belirtir, gerçekleþtirileceði iddia edilen düzenlemelerin kamu görevlileri sendikalarýnýn talepleri doðrultusunda gündeme geldiðini hatýrlatýrýz. Bu bakýmdan yasal düzenleme gerektiren konularýn bu düzenlemeler yasalaþmadan hayata geçirilemeyeceðini ve basýnda yer aldýðý þekliyle bu haklarýn þu an için kesinlik arz etmediðini belirtiriz. Türkiye Büro-Sen olarak Kamu Görevlileri Danýþma Kurulu gündeminde yer alan 161 konunun tamamýnýn hayata geçirilmesi için verdiðimiz mücadeleye ve giriþimlerimize devam edeceðimizi bildiririz" ifadelerini kullandý. CHP'li kadýnlar "Gazeteciler Günü"nü kutladý Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Kadýn Kollarý düzenlediði basýn toplantýsýnda tüm basýn yayýn çalýþanlarýný "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü" kutladý. Parti binasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, "Bu yýl 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler gününe, toplumun, aydýnlarýn, sanatçýlarýn mücadele gücünün yükseldiði bir iklimde giriyoruz. Kuyu ne kadar derin olursa olsun asýl olan ipin uzunluðudur. Toplum ne kadar karanlýða gömülmek istenirse istensin, asýl olan o topluma yön verme gücüne sahip kesimlerin mücadele ve direnme gücüdür" dedi.özüdoðru, "Özgürlüklerin esas olduðu, kardeþliðin tüm bölgelerimizde hissedildiði, adalet deyince akla zulmün deðil toplumsal barýþýn geldiði, kalemlerin hiçbir baský altýnda kalmadan sadece gerçekleri yazdýðý bir Türkiye özlemiyle 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutluyorum, çalýþan tüm gazetecilere gökyüzü defteriniz olsun diyorum" ifadelerini kullandý. Vali Baþköy'den Sungurlu'da iade-i ziyaretler Vatandaþ kardan maðdur olmasýn Ýlçelerdeki incelemelerine devam eden Vali Sabri Baþköy, bu kapsamda bir dizi iade-i ziyarette bulundu. Ýlk olarak Sungurlu Baþsavcýsý Mehmet Bahadýr'a iade-i ziyarette bulunan Vali Baþköy, Sungurlu Belediye Baþkaný Selahattin Uzunkaya, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Abdulkadir Þahinler ve diðer yönetim kurulu üyeleri ile Baktat Gýda Limited Þirketi Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Baklan'a iadei ziyarette bulunarak, kendilerine görevlerinde baþarýlar diledi. Ýade-i ziyaretlere sýrasýnda Ýl Emniyet Müdürü Ýbrahim Doðan'da eþlik etti Beyaz Mikrofon'un konuðu Ýlknur Taþ olacak Hitit Üniversitesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Doç.Dr. Ýlknur Taþ, Umut Radyo da yayýnlanacak olan Beyaz Mikrofon söyleþi programýna konuk olacak. Meltem Danýþman Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu programda Taþ, "Mýsýrdan Çorum'a Hiyeroglif Yazýsý" konusunda dinleyenleri bilgilendirecek. Bugün saat 16.00'da baþlayacak olan program 90.3 FM bandýndan Çorum ve çevresinden, internet kullanýcýlarýnca corumumutradyo adresi üzerinden dinlenebiliyor. Vali Sabri Baþköy, Alaca, Boðazkale ve Sungurlu ilçelerinde bir dizi incelemelerde bulunarak, Ýlçe Kaymakamlarý, Ayhan Yazgan, Zeliha Uyan ve Hulusi Þahin'den yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Ýlçelerde devam eden yoðun kar yaðýþý nedeniyle ilçelerin baðlantý yollarý ile köy yollarýnýn kardan temizlenmesi kapsamýnda yapýlan çalýþmalar ile kaymakamlýklar bünyesinde yürütülen diðer çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Vali Baþköy, kar temizleme çalýþmalarýnýn sürdürülerek vatandaþlarýn maðdur edilmemesini istedi. Vali Sabri Baþköy, Sungurlu'da yapýlmasý planlanan Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi arsasýný inceleyerek, Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin ve Ýlçe Belediye Baþkaný Selahattin Uzunkaya'dan bilgi aldý.

7 HABER 7 Üniversite ve Emniyet birlikte sosyal sorumluluk projeleri yapmalý "Yýllýk Ýþletme Cetveli" bildiriminde son tarih 30 Nisan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdür Vekili Murat Ocak yayýnladýðý basýn açýklamasýnda iþletmelere "Yýllýk Ýþletme Cetveli" uyarsýndan bulundu. Ocak, "Yýllýk Ýþletme Cetvelleri"nin 30 Nisan 2013 mesai saati bitimine kadar müdürlüðe ulaþtýrýlmasý gerektiðini belirtti. Ocak'ýn açýklamasý þöyle: "Bilindiði üzere 6948 Sayýlý Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. Maddesi gereðince sanayi iþletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðünden veya adresinden temin edecekleri boþ "Yýllýk Ýþletme Cetvellerini", 2012 yýlý iþletme bilgilerini içerecek þekilde en geç 30 Nisan 2013 tarihi sonuna kadar internet ortamýnda giriþ yapmalarý veya, 30 Nisan 2013 mesai saati bitimine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne elden veya kayýtlý posta ile göndermeleri gerekmektedir. "Yýllýk Ýþletme Cetvelleri"ni 30 Nisan 2013 mesai saati bitimine kadar vermeyen veya, yýllýk iþletme cetvel bilgilerini internet ortamýnda süresi içerisinde giriþ yapmayan iþletmelere 6948 Sayýlý Kanun'un 9. Maddesi gereðince 731 lira Ýdari Para Cezasý uygulanacaktýr." Köse, uzun süren yargýlamalarý eleþtirdi CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, mecliste görüþmeleri devam eden 342 sayýlý Kanun'un 8'inci maddesindeki deðiþiklik önergesi hakkýnda konuþtu. Yargýlama sürelerinin uzun sürmesinin, uzun süren yargýlamalarda iktidarýn gözüyle bakmayan, diliyle konuþmayan yurtseverler, aydýnlar, gazeteciler, askerler, öðrenciler ve sinayan bir yara olduðunu dile getirerek, "Yaþam hakkýndan sonra en büyük ve en önemli insan hakký özgürlüktür. Özgürlüðü kýsýtlayan ve yalnýzca bir tedbir olan tutukluluðun geliþigüzel kullanýlmasý tedbir olmaktan çýkýp bir cezaya dönüþtüðü hususu Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi kararlarýna ve uluslararasý insan haklarý örgütlerinin raporlarýna yansýyýp saklanamaz hâle geldiðinde iktidar tarafýndan bu tasarý gündeme alýnmýþtýr. Ancak bu tasarýda da herhangi bir zihniyet deðiþikliði bulunmamaktadýr. Yani kafa hep ayný kafa, on yýldýr iktidarda olan AKP kafasý. Hak ihlallerini, uzun yargýlamayý, haksýz tutukluluðu engellemeye dönük deðil, bu ihlallere devam edip ama para ile tazminat ile gönül almaya, uluslararasý kuruluþlarý ve Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesini teskin etmeye yönelik bir tasarý" dedi. Hitit Üniversitesinde çeþitli fakülte öðrencilerinin kurduðu Ahi Kulübü, Arap Dili Kulübü, Siyer Kulübü Baþkanlarý, Arap Dili Kulübü Akademik danýþman hocasý Prof. Dr. Yakup Civelek ile birlikte Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette Emniyet Müdürlüðü ile üniversitede kulüpleri arasýnda yapýlabilecek, seminer, konferans, panel, proje ve benzeri etkinliler ele alýndý eðitim -öðretim döneminde üniversite öðrencileriyle polis dayanýþmasýný ve birlikteliðini artýrma ve pekiþtirme amacýyla, Çorum Emniyet Müdürlüðü yetkililerinin bazý fakültelerde konferans verdiðini belirten Prof. Dr. Yakup Civelek, bir grup üniversite öðrencisiyle birlikte Çorum Emniyet Müdürlüðünü ziyaret ederek, birimler hakkýnda bilgi aldýklarýný ifade etti. Prof. Dr. Yakup Civelek, ziyaret esnasýnda, üniversite kulüpleri ile emniyet müdürlüðünün ortak etkinlikler düzenlemesinin, öðrenci-polis birlikteliðini daha da artýrýcý olacaðýný, bu amaçla üniversitenin çeþitli fakültelerde, bazý konularda, Emniyet Müdürlüðünden ilgili personelin seminer, konferans vermesinin yararlý olacaðýný söyledi. Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ise yaptýðý konuþmada gençlere yönelik pek çok proje gerçekleþtirdiklerini ve özellikle Çocuk Þube Müdürlüðü'nün bu konuyla ilgili pek çok çalýþmasý olduðunu söyledi. Madde baðýmlýlýðý konusunda Çorum'un diðer illere nazara daha iyi konumda olduðuna vurgu yapan Doðan, madde baðýmlýlýðý konusunun çok hassas olduðunu, bu alanda yapýlacak çalýþmalarýn, emniyetten destek alarak yapýlmasýnýn doðru ve anlamlý çalýþmalar olacaðýný belirtti. Üniversite ve ortaöðretim öðrencilerine yönelik pek çok etkinliði baþarýyla tamamladýklarýný ifade eden Doðan, müdürlük olarak bu tür etkinliklere açýk olduklarýný ve bunlara destek vereceklerine vurgu yaptý. Doðan, "Huzurlu eðitim-huzurlu kent" projesi ile okul çevrelerinde konumlandýrýlan motorize ekipler sayesinde daha güvenilir hale getirildi. Çocuk Þube Müdürlüðünce ortaöðretim öðrencilerine ve ailelerine yönelik koruyucu mahiyette konferans serileri düzenlendi" dedi. Üniversite öðrencileri ve polisin olumsuz olaylarda, kasýtlý olarak gündeme getirilmesini doðru bulmadýklarýný belirten Doðan ayrýca polisle, üniversite öðrencilerinin birlikte sosyal sorumluluk projeleriyle Çorum'a artý deðer katabileceklerini ifade etti. Ziyarete Hitit Üniversitesi Ahi Kulübü Baþkaný Ýsa Öztürk, Arap Dili Kulübü Baþkaný Yunus Kahramantekin, Siyer Kulübü Baþkaný Osman Saraç ve bu kulüplerin üyesi öðrenciler, Nurdan Selen, Ayþegül Karagöz, Zeynep Dað, Sinema Günleri sorumlusu Mithat Yýlmaz ve "Maddeye Deðil Hayata Baðlan" Proje Sorumlusu Numan Karaca katýldý. RAM, Laçin'de inceleme yaptý Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi personeli Laçin Atatürk Ýlköðretim Okulu'nun daveti üzerine ilçeye gitti. Rehberlik Araþtýrma Merkezi adýna Özel Eðitim Hizmetleri Bölüm Baþkaný Ýbrahim Eren, Ram Psikolojik Danýþmanlarý Erol Taþ, Ali Kýlýçarslan ve Ram Özel Eðitim Öðretmeni Gazi Karabacak, Laçin'de ve taþýmalý eðitim yoluyla köylerden gelen öðrencilerle eðitsel deðerlendirme ve rehberlik çalýþmalarý yaptý. Yapýlan inceleme ve gözlemlerden sonra Atatürk Ýlköðretim Okulu personeli ile yapýlan toplantýda inceleme sonuçlarý ve gözlemler aktarýldý. Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi personeli kendilerine gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayý Atatürk Ýlköðretim Okulu Müdürü Ýsmail Þahiner, Müdür Yardýmcýsý Nihat Erdemir ve baþta okul öðretmenlerinden Abdulbaki Altunay olmak üzere tüm öðretmenlere teþekkürlerini ilettiler. "Basýn demokrasinin savunucusu bir güçtür" Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik, "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Çaðýn en dinamik mesleklerinden olan gazeteciliðin insanlara haber ve bilgi akýþý saðlamak gibi çok yönlü bir misyonu olduðunu dile getiren Çelik, "Basýn, aydýnlatýcý, iyiyi ve doðruyu gösterici, fikir, düþünce, insan haklarý ve demokrasinin en yýlmaz savunucusu olan bir güçtür. Bu görevini de çalýþanlarýn gayreti ve marifetiyle yerine getirmektedir. Ýlkeli, Tarafsýz, vatansever birer birey olarak zor þartlar altýnda görevlerini yapan yerel basýnýmýzýn deðerli temsilcilerinin Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutlar, bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim. Ayrýca, görevleri baþýnda hakkýn rahmetine kavuþan gazetecilerimizi de rahmetle anýyorum" dedi. Hedefini Büyülten Çorum Özel Hastanesinden Gazetemize Gazeteciler Günü Kutlama ziyareti Çorum Özel Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ahmet Ýlhan Çakýr, Hastane Avukatý Fahri Onur Kanmaz ve Hastane Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Zeynep Leblebicioðlu'ndan oluþan heyet gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Tek Yýldýz Ailesinin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler gününü kutladýlar. Gazete çalýþanlarýnýn gününü kutlayarak baþarýlarýnýn devamý temennisinde bulunan heyet, Gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni Nadir Yücel'in Hastanenin yapýlmakta olan ek binasý ve yapýlan çalýþmalar ile ilgili sorusuna da cevap verme imkâný buldular. Konu ile ilgili olarak bilgi veren Çorum Özel Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ahmet Ýlhan Çakýr," Mevcut bina bünyesinde Yoðun Bakým Ünitemizde dâhil olmak üzere deðiþik birimlerimizde iyileþtirme çalýþmalarýmýz zaman dilimi içerisinde devam etmektedir. Halkýmýzýn en çok ilgi gösterdiði ve tercih ettiði birimler içerisinde yer alan Kadýn Doðum bölümünde 4 boyutlu görüntüleme sisteminin yaný sýra Ultrasyonlar da yenilenmiþtir. 1 Temmuz Tarih itibarý ile hedeflediðimiz ek binamýzýn tamamlanmasý ile birlikte hastane yatak kapasitemiz 65 den 130 yatak kapasitesine çýkacaktýr. Çorum Özel Hastanesi olarak Kaliteli hizmeti önemsiyoruz. Kaliteli hizmet anlayýþý adýna gerek Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Sayýn Ahmet Ahlatçý gerekse diðer Yönetim Kurulu üyeleri meslektaþlarýmýz ve çalýþanlarýmýz herkes üzerlerine düþenin en iyisini yapmaya çalýþýyorlar. Çorumun Çorumlunun Teveccühlerine layýk olabilme adýna gayretlerimiz devam edecektir" þeklinde konuþtu. Kartopu tartýþmasý kanlý bitti: 1 ölü Çorum'da, kartopu tartýþmasý sonucu meydana gelen kavgada 1 kiþi býçaklanarak öldürüldü. ÝÞKUR önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, aralarýnda kar topu oynayan M. Ö. (19) ve arkadaþlarý, yoldan geçen Ý.D. (19)'ye kar topu attý. Ý.D'nin buna tepki göstermesi üzerine tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine M.Ö'ye, Ý. D'ye saldýrdý. Darp edilen Ý.D ÝÞKUR'a sýðýndý. Ý.D'yi takip eden M.Ö, üzerinde bulundurduðu býçakla ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðü içinde Ý.D'yi kalbinden býçaklayarak aðýr yaraladý. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafýndan yaralý Ý.D hastaneye kaldýrýldý. Kalbinden býçak darbesi alan Ý.D, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Olayý gerçekleþtiren M. Ö ise olay yerinden kaçmasýnýn ardýndan polisler tarafýndan yakalanarak gözaltýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

8 YAÞAM 8 Sobayý aþýrý doldurmayýn Selam, benim adým Wanda.Selam, benimkide Slyvia.Sen nasýl öldün? Donarak öldüm. Ne kadar korkunç. Yok o kadar kötü deðildi, soðuktan titremem geçince ýsýnmaya baþladým ve uyku bastý, sonunda huzur dolu bir ölüm. Peki sen nasýl öldün? Aðýr bir kalp krizi geçirdim. Kocamýn beni aldattýðýný sandým, onu iþ üstünde yakalamak için eve erken geldim, fakat evde tek baþýna televizyon seyreder halde buldum. Sonra ne oldu? Kesinlikle evde baþka bir kadýnýn olduðundan emindim, bütün evi aramaya baþladým. Çatýyý, yataklarýn altýný ama her yeri aradým fakat bulamadým. Ama aþýrý yorulmuþtum, kalp krizi geçirdim ve öldüm. Keþke derin dondurucuya baksaydýn, þu anda ikimiz de yaþýyor olacaktýk. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü odayý sýk sýk havalandýrýn Türkiye de her yýl lodos sebebiyle onlarca kiþi özellikle sobadan olmak üzere, þofben ve bacadan sýzan karbonmonoksit gazý ile zehirleniyor. Vücuda solunum yolu ile giren bu gaz, doðrudan kana geçerek oksijen alýmýný engelliyor ve ölüme sebep oluyor. Yetkililer ise uyarýyor: Sobayý yakarken aþýrý doldurmayýn! Havagazý, kömür gibi ýsýtma amacýyla kullanýlan her tür sobanýn yanmasý sýrasýnda oluþan karbonmonoksit zehirlenmeleri sýklýkla kapalý ortamlarda gerçekleþiyor. Açýk ocaklar, bacasý çekmeyen soba, þofben, bacasýz gaz sobalarýnda yakýtýn iyi yanmamasý olaylarýn temel sebepleri arasýnda yer alýyor. Ölümle sonuçlanan bu tür olaylarda alýnabilecek önlemleri Ýstanbul Halk Saðlýðý Müdürlüðü yetkilileri, kullanýlan her türlü ýsýtma cihazýnýn kalite belgesine sahip olup olmadýðýna, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmesi gerektiðini söylüyor. Yetkililer, sönmekte olan sobaya asla tutuþmasý için güç yakýtý konulmamasý gerektiðini ifade ediyor. Soba yakýlýrken yakýt yavaþ yavaþ ilave edilmeli ve yatmadan önce sobaya kesinlikle yakýt konulmamalý. Ýyi ýsýnmayan ve alttan yakýlan kömür sobalarýnda karbonmonoksit zehirlenmesi riski artacaðýndan soba tutuþturulurken yakýtýn üstten yanmasý saðlanmalý. Özellikle alçak basýnçlý lodoslu havalarda ölüm olaylarýnda artýþ görüldüðü için eðer bacalar standartlara uygun deðilse alçak basýnçlý havalarda soba yakýlmamalý. Fakat yakýlmasý zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli. Soba borularýnýn birbiriyle birleþtirilmesinde hava ve baca gazý sýzdýrmazlýðý saðlanmalý, sobanýn bulunduðu yer sürekli havalandýrýlmalý. Bacalar düzenli olarak temizletilmeli, dumanýn geri tepmesini önlemek için bacalarýn en üst noktasýnýn çatýnýn en üst noktasýndan 1 metre daha yüksekte olmasý saðlanmalý.yetkililer, þofben kullanýmýnda da mutlaka alýnan cihazýn kalite belgesi ve garantilerine dikkat edilmesi gerektiðini kaydediyor. Ayrýca baca baðlantýsý olmayan þofben asla çalýþtýrýlmamalý. Þofben, mümkünse banyo yerine balkona veya baþka bir havadar mekâna takýlmalý. Montajý ise mutlaka yetkili servis tarafýndan yapýlmalý. Çünkü þofben zehirlenmeleri genellikle gaz kaçaklarýndan deðil, yeterli havalandýrma yapýlmayan yerlerde gerçekleþiyor. Bu yüzden þofbenin kullanýldýðý yere sürekli temiz hava girmesi saðlanmalý, bacalar yatak odalarýndan, merdiven sahanlýðýndan, bina giriþlerinden, havalandýrma boþluklarýndan, çatý arasýndan, banyo ve tuvaletten geçirilmemeli. Þofbende gaz kaçaðý hissedildiðinde ise öncelikle gaz vanasý ve tüp dedantörü kapatýlmalý, elektrik düðmeleri açýlmamalý. Açýksa hemen kapatýlmalý ve kibrit, çakmak gibi alev ve kývýlcým çýkartabilecek hiçbir iþlem yapýlmamalý. Böyle durumlarda pencereler karþýlýklý açýlarak ortam havalandýrýlmalý, hýzla gaz þirketi yetkilisi veya þofben servisi aranmalý. Çocuklarýn gönlünü, adalet ve Yetiþkinlerin, benim ihtiyacým, benim isteklerim, benim çocuðum anlayýþý, çocuklarý da egoizm hastalýðýna sürüklüyor. Ebeveynler çocuðunun her isteðini yerine getirme yarýþýna giriyor. Bu durumda çocuklarýn istekleri de kendileriyle birlikte büyüyor ve doyumsuzluða dönüþüyor.psikolog Havva Gül Dikici, nesillerin doyumsuz ve mutsuz olmamasý için sevgi, saygý, hoþgörü, yardýmlaþma, adalet, dürüstlük, merhamet ve dostluk gibi deðerlerle doyurulmasý gerektiðini vurguluyor. Ailelerin alým gücünün arttýðýný söyleyen Dikici, Kendi ihtiyaçlarýna odaklanan insanlarda aþýrý tüketim, bir süre sonra yarýþ haline geliyor. Akademik baþarýdan sahip olunan eþyaya kadar her þey anlýk haz olarak tüketiliyor. Hep daha fazlasý isteniyor. diyor. Çocuklarýn isteklerinin sýnýrlý ve karþýlanabilir olduðunu kaydeden Dikici, Çocukluk çaðýnda bu durum göze çok batmýyor. Büyüyüp ergenliðe merhametle doyurun girdiðinde, daha önce engellemeyle hiç karþýlaþmayan çocuk ve ailesi, bu durumla baþ edemiyor. Hazza ulaþmak için her yol kabul görüyor ve vicdan dengesi bozuluyor. þeklinde konuþuyor.dikici, ailelere þu tavsiyelerde bulunuyor: Ýhtiyacý olanlara hediyeler alýnarak yardýmlaþmanýn önemi anlatýlabilir. Çocuklarýn kendine ait kumbarasý olmasý saðlanabilir. Aileler ihtiyaçtan fazlasýný almamalý ve bunun nedenleri çocuklara açýklanmalý. Ailece gidilen bir hasta ziyareti veya komþu ziyareti çocuklara merhameti öðretmede yardýmcý olur. Dost ve arkadaþ ortamlarýna çocuklar da dâhil edilmeli. Onlarýn gözlemlemeleri ve nasýl saðlam iliþkiler kurulduðunun farkýna varmalarý saðlanmalý. Üst komþunun çocuðunun çýkardýðý gürültüye veya araba kullanýrken trafikteki diðer sürücülere karþý hoþgörülü olmak, çocuk için oldukça öðretici olur. Aile bireyleri baþta anne-baba olmak üzere birbirlerine karþý ve çocuklarý arasýnda adaletli olmalý. Öykü ve hikâyelerin penceresinden çocuklarýn dünyasýna girmek hem daha kolay olduðundan bu konularý içeren hikâye, öykü ve filmlerden faydalanýlabilir. 19:50 Þubat küçük kýz Çaðrý'yý iyileþtirmek için kendi üzerinde yaptýðý deneyler yüzünden güç kaybetmiþ ve Yaðmur un gözleri önünde yere yýðýlmýþtýr. Nazlý, kendisini kötülerden kurtaran Deli Ýbrahim e bir anlaþma teklif etmiþ ve bundan önce saklamýþ olduðu paralarý bulmak için tayfadan ayrýlmýþtýr. Saltuk Deli Ýbrahim ve Nazlý'yý takip etmiþ ve bu üçü, kötü adamlar tarafýndan kapana kýstýrýlmýþtýr. Mesut, terör örgütüne mensup kiþilerce kaçýrýlýyor. Serdar ýn Mesut hakkýnda açtýðý soruþturma kapsamýnda emniyete gelen müfettiþ, Serdar ve Mesut u dinler. Ekibin bir türlü sempatisini kazanamayan Serdar, bu olayla iyice tepki toplar. Zeynep, Ömer i de alarak hasta olan annesini ziyarete gider. Hüsnü nün evinde ise Nazike nin kuponuna vuran ikramiyenin sevinci yaþanmaktadýr. Ancak Nazike kuponu bayii sahibi Nihat la ortak oynadýðýndan, kupon Nihat tadýr. Selman uzun süre örgütte çalýþtýktan sonra teslim olmuþtur. Zengin Kýz Fakir Oðlan 20:00 Arka Sokaklar 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu Dað evinden dönerlerken Feyza ve Bilal radyodan Necmettin'in tutuklandýðý haberini alýrlar. Necmettin'in tutuklanmasýnýn ardýndan Feyza evine döner. Bu durum Feyza ile Emel arasýndaki dengeleri deðiþtirir. Bilal ile Feyza'nýn geceyi þehir dýþýnda ve birlikte geçirmeleri Þükran cephesinde de büyük yanký uyandýrýr. Öte yandan Emre ve ailesi Þükran ile ilgili niyetlerini sesli bir þekilde dile getirmeye baþlar. Ali Fuat Cebesoy Ali Fuat Cebesoy (23 Eylül 1882; Salacak, Üsküdar, Ýstanbul 10 Ocak 1968, Ýstanbul), Ýstiklal Savaþýný fiilen baþlatan[kaynak belirtilmeli] Türk asker ve siyaset adamý.türkiye'nin ilk cumhurbaþkaný Mustafa Kemal ile Harp Okulu yýllarýnda sýnýf arkadaþý idi. Türkiye'nin iþgali sýrasýnda Ýzmit'ten Ankara'ya ilerleyen Ýngiliz birliklerine ateþ açma emrini vererek, þimdiki adý Alifuatpaþa tren istasyonu olan mahalde durdurmasý nedeniyle Kurtuluþ Savaþý'ný fiilen baþlatan ilk komutan oldu ve savaþ boyunca önemli görevler üstlendi. Yine Kurtuluþ Savaþý yýllarýnda üstlendiði Moskova Büyükelçiliði görevini baþarýyla yürüttü ve Türkiye'nin kuzeydoðu sýnýrlarýný belirleyen Moskova Antlaþmasý'ný imzaladý. Milletvekili olarak baþladýðý siyasi yaþamýnda Türkiye'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fýrkasý'nýn kurucularýndan birisi oldu, ve sonrasýnda Ýzmir suikastý sanýðý olarak yargýlandý. 1939'dan sonra siyasete dönerek TBMM baþkanlýðý, Bayýndýrlýk bakanlýðý yaptý. 1948'den itibaren siyasete Demokrat Parti'de devam etti. 27 Mayýs Darbesinden sonra Yassýada Mahkemeleri'nde yargýlandý.10 Ocak 1968 de, Ýstanbul da hayatýný kaybeden Cebesoy hiç evlenmemiþti. Geyve civarýndaki Alifuatpaþa beldesinde Merkez caminin avlusunda gömülüdür. Ailesi yerinde kalmasýný istediðinden, Ankara daki Devlet Mezarlýðý na nakledilmemiþtir. Ayný beldedeki müzede kendisine ait kiþisel eþyalar, fotoðraflar ve dökümanlar mevcuttur. Diðer yandan Ali Fuat Cebesoy þair Nazým Hikmet'in de dayýsýydý. ALMAN KURABÝYESÝ Malzemeler 375 gr.tereyaðý 5 Bardak Un 1 Tatlý Kaþýðý Maya 1 Yemek Kaþýðý Krem Þanti 2 Yumurtanýn Sarýsý 100 gr.ýri Taneli Toz Þeker Yemeðin Tarifi Yaðý, unu ve parçalara Hayat güzel. Ölüm huzurlu. Korkutucu olan aradaki geçiþ. Isaac Asimov ayýrdýðýnýz mayayý bir el mikseri ile iyice karýþtýrýn. Daha sonra elinizin de yardýmý ile yumuþak bir hamur oluþturun. Sýcak bir ortamda üstü kapalý bir biçimde 20 dk. bekletin. Hamuru unlanmýþ bir zeminde yarým santim kalýnlýðýnda açýn. 6, 5 cm çapýnda ortasý 2, 5 cm kesilmiþ kurabiyeler oluþturun. Halkalarý tabanýnda yaðlý kaðýt bulunan bir tepsiye yerleþtirin, yumurta sarýsý ile sývayýn ve þekerleri üzerine serpiþtirin. 175 derece ýsýda dk. piþirin. Ve soðumaya býrakýn. d11.20 Ýstanbul un Altýnlarý Çocuklar Duymasýn Yahþi Cazibe Aþaðý Yukarý Yemiþlililer ATV Ana Haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu 23:15 Güven Bana Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca Gol Kralý Yerli Sinema Çapraz Baðlar Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Huzur Sokaðý 23:30 Kim Milyoner Olmak Ýster? Yarýþma Acemi Cadý Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Aktüalite Akasya Duraðý Arka Sokaklar Ana Haber Bülteni 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Beyaz Show Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir 14.1 Banker Bilo Dizi Klip Ölmek Ýçin Güzel Bir Gün Yol Ayrýmý (Tekrar) 19:50 Böyle Bitmesin 22:30 Þubat Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Atla Gel Þaban (Yerli Sinema) 21:30 Ayna

9 Ama kimlerin sevabý da hafif gelirse iþte onlar âyetlerimize haksýzlýk etmiþ olmalarý sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardýr. Arâf,7/9 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI FAZÝLET 'Fazilet', insanýn iyilik yapmasýný ve kötülükten uzak durmasýný saðlayan ruhsal yeteneklere denir. Fazilet kelimesinin türetildiði 'fazl' kelimesi, artmak, fazlalaþmak, üstün olmak, üstünlük, ihsan anlamlarýna gelmektedir. Fazilet kelimesi yeni Türkçemizde 'erdem' kelimesi ile karþýlanmaktadýr. Fazilet'in zýddý, rezilettir. Fazilet kavramýnýn bir terim olarak ahlâk literatüründe sonradan kazandýðý kapsamlý anlamlar ayet ve hadislerde geçmemekle birlikte, bir çok ayet ve hadislerde çeþitli ahlâkî faziletlere geniþ þekilde yer verilmiþtir. Kur'an-ý Kerim'in genelinde iyi ahlâk ilkeleri, farklý anlatýmlarla iþlendiði ve bunlarýn teþvik edildiði görülmektedir. Kur'an-ý Kerim'de buyurulur: "Aranýzda fazlý (birbirinize iyilik etmeyi) unutmayýnýz." [1] "Ýnsanlardan özürsüz olarak yerlerinde oturanlar ile, mallarý ve canlarý ile Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Allah mallarý ve canlariyle cihad edenleri, derece bakýmýndan oturanlardan üstün kýlmýþtýr.." [2] Kur'an-ý Kerim'de 104 yerde geçen fazl ve bu kökten türeyen diðer kelimelerin büyük bir kýsmý Allah (c.c.)'ýn genel olarak varlýklar alemine, bütün insanlara, inananlara ve özel olarak da Muhammed (s.a.v.) ümmetine, ayrýca belli kiþi ve zümrelere karþý maddi ve manevi lütuf ve cömertliðini ifade eder. Hadis kitaplarýmýzda, geçmiþ peygamberler, Hz. Muhammed (s.a.v.), halifeler ve diðer sahabilerin ahlâk ve þahsiyetlerinin tanýtýldýðý 'fezail' veya 'menakýb' baþlýðýný taþýyan bölümlerde Ýslâm ahlâkýnda fazilet sayýlan davranýþlara iliþkin önemli bilgiler bulunmaktadýr. Dinimiz, Müslümanlarýn her türlü görevlerini yerine getirerek olgun ve yüksek bir ahlâka sahip olmalarýný, iyi huylarla ruhlarýný güzelleþtirmelerini istemiþ, reziletten, kötü huy ve alýþkanlýklardan da uzaklaþmalarý emredilmiþtir. Bilindiði gibi bedenimiz çeþitli hastalýklara yakalanabilmekte ve bunlar uygun ilaçlarla tedavi edilmektedir. Ýnsan ruhu da hastalýklara bazý yakalanabilmektedir. Ruhsal hastalýklarýn en etkili ilacý, doðru ve saðlam bilgilere sahip olmak, zihni evham ve hürafelerden temizlemektir. Fakat bu yeterli deðildir. Ýnsan ruhunun eðitilmesi, öldürücü manevi hastalýklardan korunabilmesinin bir baþka yolu, onun, güzel ahlâk ve faziletlerle süslenmesidir. Olgun insan, imkanlarýn elverdiði ölçüde faziletleri nefsinde toplayan insandýr. Manevi ve ruhi hastalýklar demek olan reziletleri ve kötülükleri alýþkanlýk haline getirenler, ebedi hayatý kaybederler, hüsrana ve zarara uðrarlar. Nitekim Cenab-ý Hak buyuru: "Nefsini tertemiz yapýp arýtan, þüphesiz saadete ermiþ, onu kötülüklere gömen ise, elbette ziyana uðramýþtýr." [3] Fazilet sahibi insanlar arasýnda sürekli olarak anlaþma, ülfet ve uyum görülür. Rezilet sahibi insanlar arsýnda ise hep fitne ve fesat çýkar. Bütün faziletler güzel iþ ve davranýþlardan ibarettir. Bu sebeple Ýslâm, getirdiði ilkelerle Müslümanlarý faziletli insanlar yapmaya çalýþmýþ, böylece onlardan insanlýða örnek ve önder bir topluluk meydana getirmek istemiþtir. Ýslâm nizamý, insanýn hiçbir duygu ve eðilimini yok etmek istememekte; ancak hayatýn bütünüyle ölçülü olmasýný, aþýrýlýklardan kaçýnýlmasý gerektiðini bildirmektedir. Bu nedenle de 'itidal' (ölçü, denge) sahibi olmak çok önemlidir. Ýslâm dini cömertliði büyük bir fazilet olarak görür. Fakat cömertliðin, daha doðrusu infak ve sadakanýn fazilet olabilmesi için harcamalarda itidale uymak þarttýr. Aksi halde bu bir fazilet olmaktan çýkar. Hatta sorumluluk gerektiren bir rezilet olur. Bunun için harcamalarda orta yol tutulur. Ýsraf ve cimriliðe sapmadan orta yol tutulur. Tevazu da bir fazilettir. Ancak alçakgönüllülükte aþýrýya gitmek insaný zillete, aþaðýlýða sürükler. Tevazudan uzaklaþmak ise insaný kibirliliðe götürür. Þu halde Müslüman kiþi davranýþlarýnda itidal fazilet ve güzel huylarýn, ifrat ve tefrit ise rezilet ve kötü huylarýn çýkmasýna neden olmaktadýr. Ýslâm ahlâkçýlarý, insan ruhunun bazý temel kuvvetlere sahip olduðunu, bu kuvvetlerin akýl, gazap ve þehvetten meydana geldiðini kabul etmiþler ve bu üç temel kuvvetin fazilet ve reziletlerin ana kaynaðý olduðunu söylemiþlerdir. Bu kuvvetlerin ifrat, tefrit ve itidal noktalarý ayrý ayrý ele alýnmýþ, ve ifrat ve tefritin reziletin; itidalin ise faziletin esasý olduðunu ifade etmiþlerdir. [4] [1] Bakara sûresi, 2/237. [2] Nisa sûresi, 4/95. [3] Þems sûresi, 91/9-10. [4] Þamil Ýslâm Ansiklopedisi. HABER Fethullah Gülen Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafýndan Cennete girecekleri daha hayatta iken kendilerine müjdelenen on sahabiye "Aþere-i Mübeþþere" denilmektedir. Bu on sahabi; Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Talha b. Ubeydullah, Hz. Zübeyr b. Avvam, Hz. Abdurrahman b. Avf, Hz. Sa'd b. Ebî Vakkas, Hz. Ebû Ubeyde b. Cerrah ve Hz. Said b. Zeyd'dir (radýyallâhu anhüm ecmain). Þunu belirtmekte yarar var: Sahabe-i kiram arasýnda sadece bu on sahabiye "Cennetliksin" denmesi, ne yaparlarsa yapsýnlar, hep istikameti takip ettiklerini vurgulamak içindir. Bu, önemli bir husustur. Esasen bütün mü'minler, Cennete gireceklerdir ama yukarýda bahsini ettiðimiz on sahabiye, "Cennetliksin" denmesi, onlara özel bir iltifat ve deðer ifade etmektedir. Bu durum, diðer sahabiler için, hususî mahiyette deðil de mutlak olarak zikredilmiþtir. Zor zamanda sahip çýkanlar Evvelâ herkes, Efendimiz'e sýrtýný döndüðü günlerde onlar, Allah Resûlü'ne ve Kur'ân'a sahip çýkmýþlardýr. Gökte, yalancý bir þimþeðin dahi çakmadýðý, ümit verebilecek hiçbir sebep ve faktörün ortada bulunmadýðý, inen ayetlerin sayýsý beþ veya altýya varmadýðý bir zorlu dönemde bu büyük hakikate sahip çýkmak yüksek bir payedir. Ýlk Müslümanlardan Hz. Ebû Bekir'in gayretleriyle Hz. Osman, Said b. Zeyd ve arkasýndan Sa'd b. Ebî Vakkas Ýslâm dairesine girmiþlerdir. Hz. Ali, Ebû Ubeyde b. Cerrah ve Sa'd b. Ebî Vakkas da Allah Resûlü'nün yanýnda yer alan ilklerdendir. Öyle ki, Hz. Sa'd b. Ebî Vakkas, daha on sekiz yaþlarýndayken henüz gözüne günah girmeden annesinin bütün ýsrarlarýna raðmen, hatta "Ölsen bile anne, ben, gönül verdiðim o hakikatten dönmeyeceðim!" diyecek kadar civanmert bir zattýr. Hz. Ebû Bekir, o dönemin zorluðunu þu ifadelerle anlatmaktadýr: "Ölümü göze almadan dýþarýya çýkmaya cesaret edemezdik! Ve bir yere girmeye de " Ýkinci olarak, bu sahabiler, hangi perdeden iþin içine girmiþlerse, bitirirken de ayný seviyede bitirmiþlerdir. Yani duygu ve düþüncelerinde zerre kadar sapma göstermemiþ ve olabildiðine civanmert bir þekilde hep Allah Resûlü'nün yanýnda kalabilmiþlerdir. Ufuklarýn olabildiðine karanlýk olduðu, kurtuluþ adýna hiçbir ümit emaresinin bulunmadýðý bir dönemde onlar, asla ümitsizliðe düþmemiþlerdir. Gün olmuþtur ki, vatanlarýndan, çoluk çocuklarýndan ayrýlýp hicret etmeleri istenmiþ, onlar tereddüt etmeden bu emri de yerine getirmiþlerdir. Yine onlar Medine'ye geldiklerinde, "Biz önce Müslüman olduk. Medineli kardeþlerimize karþý bir üstünlüðümüz vardýr." iddiasýna kalkýþmamýþlar ve mahviyetle derinliklerine derinlik katmýþlardýr. Evet, Aþere-i Mübeþþere'nin o devirde de kýymetlerini ve kadirþinaslýklarýný koruduklarýný görüyoruz. Onlar, hayatlarýnýn sonuna kadar tuttuklarý zirveyi hep korumuþ ve dünya metaý karþýsýnda hiç mi hiç eðilmemiþlerdir. Ticareti çok iyi bilen bu insanlar, gün gelmiþ ticaret sayesinde Medine'nin en zenginleri hâline gelmiþlerdir; ancak dünya karþýsýnda asla serfüru etmemiþ ve onlar her zaman safvet ve sadeliklerini korumuþlardýr. Yerinde Hz. Osman beþ yüz deveyi yükü ile beraber hibe etmesini bilmiþ, Hz. Abdurrahman b. Avf ise, varlýðý ne kadarsa, hepsini Allah yolunda infak etmesini bilmiþ ve hep birer örnek teþkil etmiþlerdir. Öndekilere vefa Cumanýz Mübarek Olsun... "Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimi dînin üzere sâbit kýl." Amin "Gözeten" manasýna gelen "er-rakib" ismi þerifi Kur'an-ý Kerim'de üç yerde geçmekte. "Þüphesiz Allah üzerinizde gözeticidir" (Nisa 1) buyurur. Bir günlük hayatýmýzýn gizli kamerayla çekileceðini öðrensek o gün akþama kadar her türlü hareketimizi kontrol eder, hoþa gitmeyen þeyleri yapmayýz. Er-Rakibin bizi her an gözetim altýnda tuttuðuna iman etmemiz bizim her hareketimizi Ýslami kurallara uygun olarak yapmamýzý saðlar. Ýslami kurallara uygun hareket eden bir mü'minin elinden ve dilinden kimse zarar görmez. DUA VEFALILAR CENNETLE MÜJDELENMÝÞTÝR ESMAÜL HÜSNA ER-RAKÝB Burada þunu da ifade etmekte fayda var: Her hizmette ilk defa bayraðý çeken ve doðrulup ruhunun ilhamlarýný her tarafa haykýran insanlar, hiçbir zaman unutulmamalýdýr ve zaten unutulmamýþtýr da. Bu husus, günümüz için de aynýyla geçerlidir. Ýman ve Kur'ân davasýna hizmet eden ve bu iþin bayraktarlýðýný yapan insanlar ciddî sýkýntýlar yaþamýþlar ve iþin bugünlere gelmesine vesile olmuþlardýr. Bu insanlar sayesinde her þeyin düzlüðe çýktýðýný duyuyor ve biz biraz daha rahat ediyoruz. Ýnþâallah bizden sonra gelecekler, daha da rahat edecek ve belki de bizi hayýrla anacaklardýr. Evet, arkadan gelenler, önlerinde onlara çýðýr açan ve onlar için bu þehrâhý hazýrlayan insanlarý daima hayýrla yâd edeceklerdir ki, bu ayný zamanda Kur'ân'ýn öðrettiði bir edeptir. Nitekim "Onlardan sonra gelenler (baþta muhacirler olarak, kýyamete kadar gelecek mü'minler): 'Ey kerim Rabb'imiz, derler, bizi ve bizden önceki mü'min kardeþlerimizi affeyle! Ýçimizde mü'minlere karþý hiçbir kin býrakma! Duamýzý kabul buyur yâ Rabbenâ, çünkü Sen Raûfsun, Rahîmsin! (þefkat ve ihsanýn son derece fazladýr)." (Haþir, 59/10) âyet-i kerimesi bu hakikati dile getirmektedir. Biz burada, Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hayatýyla alâkalý, Kur'ân'ýn yardýmýyla tavzih edilip aydýnlýða kavuþturulan bir mevzu üzerinde durmaya çalýþtýk. Her iman ve Kur'ân'a hizmet hareketinde mutlak bir öncü grup olmuþtur. Bunlar, o muallâ ve mukadder mevkilerini daima zihinlerimizde ve gönüllerimizde korumalýdýrlar. Bu dava uðrunda hapse girenleri, çile çekenleri, köy köy, kasaba kasaba sürgüne yollananlarý, mahbeslerde kendilerine yer hazýrlananlarý Allah unutmamýþtýr ve bizim de onlarý unutmamamýzý istemektedir. Onlarý daima, kadirþinaslýk içinde hayýrla anmak bizim için bir vecibedir. Rabb'imizden niyaz edelim, bize iyi eserler býraktýrsýn ve bizden sonrakiler de bizi hayýrla yâd etsinler 1-Sahabe-i kiram arasýnda sadece on sahabiye "Cennetliksin" denmesi, ne yaparlarsa yapsýnlar, hep istikameti takip ettiklerini vurgulamak içindir. 2-Cennetle müjdelenen bu on sahabi, hayatlarýnýn sonuna kadar tuttuklarý zirveyi hep korumuþ ve dünya metaý karþýsýnda hiç mi hiç eðilmemiþlerdir. 3-Bu dava uðrunda hapse girenleri, çile çekenleri, sürgüne yollananlarý, Allah unutmamýþtýr ve bizim de onlarý unutmamamýzý istemektedir. Dinî konular hafife alýnmaz Ýslâm'ýn herhangi bir emrini yapmamak küfür deðildir ama en küçük bir emri dahi olsa onu dahi hafife almak küfürdür. Âyeti ve âyetin hükmünü inkâr eden kâfir olur. Hadisin mütevatirini inkâr mevzuunda ise ulema, "fîhi nazar" demiþlerdir. Kuvvetli bir ihtimal ile mütevatiren ifade edilen hadisteki bir hakikati inkâr eden veya hafife alan kimse de kâfir olur. Kaldý ki elfâz-ý küfrü anlatanlardan Ýmam Birgivî'nin Tarikat-i Muhammediye adlý eserini Berîka ismiyle þerheden Ýmam Hâdimî, elfâz-ý küfrü saydýðý yerde þöyle demektedir: Efendimiz'den açýk nassla gelen hususlar þöyle dursun, zayýf dahi olsa O'na nispet edilen þeyi hafife alan kâfir olur. Meselâ, "Efendimiz þundan hoþlanýrdý." Buna karþýlýk birisi, "O hoþlanýrdý ama ben hoþlanmýyorum." derse küfre düþer. Bir insan o tür bir þeyden hoþlanmayabilir. Ancak burada mesele Efendimiz'e nispet edildiði için, bir kimsenin böyle bir tepkisi, Allah Resûlü'nü hafife almayý iþmam ettiðinden böyle bir tepki o kiþiyi küfre götürür. Bir de doðrudan doðruya Efendimiz'in eliyle tahkim edilmiþ bir mevzuda, "Hayýr, bu öyle deðil de böyle olmalý!" diyen kimse de küfre düþer. Ne var ki bu mevzular fazla kurcalanarak insanlar küfre zorlanmamalýdýr. -Allah muhafaza buyursun!- þer'î kýstaslar olmadýðýndan çoðu kimse bu konuda küfre gidebilir. Her þeyden önce akidenin iyice güçlendirilmesi gerekir. Evet, insanlarda dini duygu ve düþünce öyle saðlam hâle gelmelidir ki, onlar dine ait herhangi bir meseleyi konuþurken baþlarýnda kuþ varmýþ gibi konuþmalý, onu uçurup kaçýrýrým diye ödleri kopmalýdýr. Evet, insanlarý bu hâle getirmek gerekir. Laubali bir insanla, dinin teferruatýna ait meseleler konuþulmaz. Böyle bir kiþi meseleyi keser atar ve dalâlete düþer. Zira böyle bir insanýn derdi daha büyüktür; büyüðü býrakýp daha alttaki konularda münakaþa ve tartýþma, maksadýn aksiyle sonuçlanýr. 9 Ýlim öðrenmek için yola çýkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadýr. Tirmizi, Ýlim 2, (2649) SAHABE HAYATI HZ. OSMAN ÝBNÝ MAZ'UN (r.anh) Medine'de Vefat Eden Ýlk Muhacir Osman Ýbni Maz'un radýyallahu anh Medine'de vefat eden ilk sahâbî... Bakî kabristanlýðýna defnedilen ilk muhacir... Mâbedi hayat olan bir âbid zâttýr. O, ilk müslümanlardandýr. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimiz Dâru'l-Erkam'a yerleþmeden once islâmla þereflendi. Cahiliye döneminde de temiz yaratýlýþlý, aðýrbaþlý bir insandý. O dönemde de hiç içki içmedi. "Aklý gideren, benden aþaðýdakileri bana güldüren bir þeyi içmem" derdi. Onun islâm'a giriþi Ahmed Ýbni Hanbel'in Müsned'inde þöyle anlatýlýr: "Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem bir gün Mekke'de evinin yanýnda oturuyordu. Osman Ýbni Maz'un da oradan geçiyordu. Rasûlullah (s.a.)'e bakýp tebessüm etti. Ýki cihan Güneþi Efendimiz de ona: "Biraz oturmaz mýsýn?" buyurdu. O da karþýsýna oturdu. Konuþurlarken Rasûlu Ekrem (s.a.) Efendimize bir hal oldu. Sanki karþýsýnda birisi ona bir þeyler anlatýyor, Efendimiz de anladým dercesine baþýný sallýyordu. Bu hal bir müddet sonra geçti. Osman bu hali merak etti ve Efendimize sordu. Resûl-i Ekrem (s.a.) efendimiz kendisine Allah'ýn elçisi cebrâil'in geldiðini ve Nahl Sûresi 90. âyet-i celileyi indirdiðini söyledi. Meâlen: "Muhakkak ki Allah, adaleti, ihsâný ve akrabaya vermeyi emrediyor. Zinâdan, fenalýklardan ve insanlara zulum yapmaktan da nehyediyor. Size böylece ögüt veriyor ki, benimseyip tutasýnýz." Bu hadise Osman Ýbni Maz'un'un gönlünde iman nurunun parlamasýna vesile oldu. Oracýkta islâm'a giriverdi. Ýslâm'ýn ilk günlerinde Osman'ýn bu hareketi Fahr-i Kâinat (s.a.) efendimizi pek memnun etti. Ailesine de islâm'ý anlattý ve onlar da müslüman oldu. Diðer müslümanlar gibi o da müþriklerin ezâ ve cefâlarýna mâruz kaldý. Ama imanýndan hiç taviz vermedi. Sonunda Habeþistan'a hicret etti. O, hicret eden ilk gurubun baþkanýydý. Habeþistanda inançlarýný daha rahat bir þekilde yaþama imkâný bulan ilk muhacirler her an Mekke'den haber bekliyorlardý. Ýki cihan Güneþi Efendimizden ayrý kalmalarýna çok üzülüyorlardý. Bir ara Kureyþ'in islâm'a girdiði haberini aldýlar. Bunun üzerine müslümanlar Mekke'ye geri dönmeye baþladýlar. Ancak Mekke'ye yaklaþýnca bu haberin yalan olduðunu öðrendiler. Aralarýnda istiþare ettiler ve herkes bir dostunun himayesine girmek sûretiyle Mekke'de kalmaða karar verdiler. Kimi himaye edecek birini buldu, kimi de gizlice Mekke'ye girdiler. Osman Ýbni Maz'un (r.a.) Velid bin Mugiyre'nin himayesine girmiþti. Fakat inanan bir insan için müþrik birinin himayesinde olmak hazmedilir þey deðildi. Bu yüzden hepsinin gönlü huzursuzdu. Osman Ýbni Maz'un (r.a.) bu durumun acýsýný kalbinde hissetti ve bunu imandan taviz vermek olarak kabul etti. Birgün kendisini: "Vallahi benim arkadaþlarým Allah yolunda eziyet ve sýkýntý çekerken, bir müþriðin himayesinde rahat ve emniyet içinde yaþamam benim için büyük bir eksikliktir." diyerek iç muhasebeye tâbi tuttu. Sonra kalktý Velid bin Mugire'ye geldi ve ona: "Ey Ebû Abdiþþems! Artýk senin himayeni kabul etmiyorum." dedi. Velid: "Niçin ey Kardeþimin oðlu!" dedi. O da: "Ben artýk Allah'ýn himâyesini kabul ediyorum. Ondan baþkasýnýn himâyesine girmek istemiyorum." diye cevap verdi. Velid: "Öyleyse bunu Kâbe'ye git ve orada açýkla." dedi. Birlikte Kâ'be'ye gittiler. Osman Ýbni Maz'un (r.a.) orada: "Ben Allah'dan baþkasýnýn himâyesinde bulunmayý sevmiyorum. Onun için Velid'in himâyesini artýk kabul etmiyorum." diye ilân etti ve Velid'in himayesinden çýktý. Bir gün o, Kureyþlilerin toplandýðý yere gitmiþti. Lebid þiir okurken: "Þüphesiz Allah'tan baþka her þey bâtýldýr." dedi. Osman Ýbni Maz'un da: "Doðru söyledin." dedi. Lebid: "Her nimet mutlaka yok olacaktýr." mýsrasýný okurken Osman (r.a.): "Yalan söyledin, cennet nimetleri yok olmaz." dedi. Lebid Kureyþlilere sitemle: "Sizin meclisinizde böyle kimseler olmazdý. Ne oldu size?" dedi. Bu sýrada Abdullah Ýbni Umeyye adýndaki müþrik Osman Ýbni Maz'un (r.a.)'in gözüne þiddetli bir yumruk vurdu. Velid yeðenine: "Himayemi reddetmeseydin böyle olmazdý." dedi. Bunun üzerine o da: "Vallahi, Allah yolunda bu saðlam gözüm de ötekinin akîbetine uðrasa gam yemem. Süphesiz ben senden daha güçlü birinin himâyesindeyim. Bana ne kadar eziyet etseler de bu yolda yürüyeceðim." dedi. Sa'd Ýbni Ebî Vakkas (r.a.) da o meclisdeydi. Kardeþine yapýlan bu zulme dayanamadý ve o kâfirin suratýna müthiþ bir yumruk da o indirdi. Abdullah Ýbni Ümeyye'nin yüzü gözü kanlar içerisinde kaldý. Lâyýk olduðu cezayý buldu. Osman Ýbni Maz'un (r.a.) Mekke'de kaldýðý müddetçe belâ ve musîbetleri sabýrla karþýladý. Ýki cihan Güneþi Efendimiz Medine'ye hicret izni verince, kardeþleri, zevcesi Havle binti Hakim ve oðlu Sâib ile beraber Medine'ye hicret etti. Sevgili Peygamberimiz onu Ebu'l-Heysem ile kardeþ yaptý. O, dünyaya hiç deðer vermedi. Geceleri namaz kýlar, gündüzleri oruç tutardý. Her þeyi býrakýp Allah'a yönelen âbid, zâhid bir kiþiydi. Birgün o, Rasûl-i Ekrem (s.a.) efendimiz ashabýyla otururken mescide girdi. Üzerinde post parçasýyla yamanmýþ bir elbise vardý. Fahr-i Kâinat (s.a.) efendimiz ona hüzünlü hüzünlü baktý ve þöyle dedi: "Sizden birinizin giderken gelirken bir baþka elbise giydiði, önüne bir tabak konulup baþka bir tabaðýn kaldýrýldýðý, Kâbe'nin örtüldüðü gibi evlerinizi örttüðünüz gün siz nasil olursunuz acaba?" Bu inci danesi sözleri dinleyen Osman Ýbni Maz'un (r.a.) daha zâhidâne bir hayat sürmeye baþladý. O kadar ki meþrû nimetlerden kaçmaya kadar vardý. Bunun üzerine iki cihan Güneþi efendimiz ona: "Ben senin için güzel bir örnek deðil miyim? Gözlerinin, bedeninin, ailenin senin üzerinde hakký var. Namaz kýl, fakat ayný zamanda yat ve uyu, oruç tut, ancak bazan da tutma.

10 HABER 10 Ýl Özel Ýdare Yol ve Ulaþým Hizmetler Müdürlüðü bünyesinde "Karla Mücadele Koordinasyon Merkezimiz" hizmete girdi. Merkeze Alo Kar Hattý olarak nolu telefondan ulaþýlabilecek. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan konu hakkýnda verdiði bilgi de Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi ve Alo Kar Hattýnýn 7 gün 24 saat vatandaþlara hizmet vereceðini ifade ederek, "Kar nedeniyle kapanan yollar "Gazetecilerin çalýþma koþullarý daha iyi hale getirilmeli" MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Dünyada gazetecilerin haklarý ve çalýþma koþullarýnýn her geçen gün daha ileriye taþýnmasýna karþýn Türkiye'de maalesef adým adým geriye gittiðini dile getiren Ercan Daþdan, "Bu baðlamda gazetecilerin haklarýna tam anlamý ile kavuþmasý ve yine çalýþma koþullarýnýn daha iyi þartlara gelmesi kaçýnýlmaz bir zorunluluktur. Önümüzdeki dönemlerde daha iyi çalýþma koþullarý içerisinde ve haklarýný tam anlamýyla almýþ bir durumda mesleklerini icra etmeleri en büyük temennimdir. Bu temmenilerimin gerçekleþmesi ve ayrýca bu konularýn gündemde tutulmasý ve çözüm bulunmasý konusunda üzerimize düþen ne varsa yapma gayreti içerisinde olacaðýmýzýn da bilinmesini isterim. Bu vesile ile tüm gazetecilerimizin, 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü kutluyor, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi. Aykan: Ýþ güvenliði yasasý kimin için Ýnönü Anadolu Lisesi'nde yeni eðitim öðretim döneminin meslek tanýtým seminerleri baþladý. Yýlýn ilk seminerine ÝÞKUR Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý Yunus Kýzýlýrmak ve Hacer Alan konuþmacý olarak katýldý. Yunus Kýzýlýrmak ve Hacer Alan Ýnönü Anadolu Lisesi öðrencilerine öncelikle ÝÞKUR'un görevleri hakkýnda bilgiler verdiler. Özel Ýdare "Alo Kar Hattý" 24 saat hizmette Ömer Arslan ve diðer maðduriyetlerin bu merkezimize bildirilmesi hâlinde, uydu üzerinden takibi yapýlan en yakýn aracýmýz müdahalenin yapýlacaðý güzergâha gönderilecek ve gerekli müdahale yapýlacaktýr. Konuyla ilgili olarak tüm Ýlçe Kaymakamlýklarýmýza, Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðümüze, Ýl Jandarma Komutanlýðýmýza, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüze, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliðimize bir bilgi yazýsý gönderilmiþtir" dedi. Kamu Þirket Çalýþanlarý (KAÞÝÇ)Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Hüsnü Aykan metangazý püskürmesi sonucu hayatýný kaybedenler ve yaralýlarla ilgili ayrýca Türkiye'nin deðiþik yerlerinde iþten çýkartýlan taþeron iþçilerle ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Zonguldak'ta Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüðünde yaþanan bu elim kazada en çok dikkat çeken husus ise iþçilerin taþeron firma üzerinden çalýþtýrýlmasý ve sosyal güvenceleri kanunla belirlenmesine raðmen uygulama da olmamasýndan kaynaklý yaþanan sorunlar olmuþtur" dedi. Aykan, devletin, taþeron firmalara ödemiþ olduðu paranýn zaten devletin kasasýndan çýktýðýný dile getiren Aykan, "Fakat firmalarýn çalýþan iþçilerin haklarý konusunda firmalarýn denetiminin eksikliði, çalýþma barýþýna yönelik bir darbedir. Ýþçiler açýsýndan ise insan haklarý ihlali ile sonuçlanan bir trajedidir" dedi. "Ýþten çýkartýlan yaþarken, ölenler, kýþýn ortasýnda maðdur edilen iþlerinden çýkartýlanlar, onlar için kim nasýl bir güvenlik uygulamasýna gidecek? Neler yapacak ki, hiç iþ güvenliði olmayan insanlar için kimler seslerini çýkartacak, yasalarý olmasýna raðmen bu yapýlan yasalar ne zaman tam manasýyla uygulanacak her zaman bir kaçamak yolunu bulup bu yasalarda mý? Boþluklarý aranarak bir mücevher bulmuþ gibi deðerlendirilerek insanlar hak mahrumiyetine uðratýlacaklar bunun açýkça bellidir" diyen Aykan, "Yaþanan bu elim olayda ve benzer olaylarýn müsebbiplerinin bulunup bir an önce gerekenin yapýlmasýný istiyoruz. Ölenlere Rahmet ailelerine baþsaðlýðý diliyoruz" ifadelerini kullandý. Ýnönü Anadolu'da ÝÞKUR'un faaliyetleri anlatýldý Seminer sonunda ise Okul Müdürü Ahmet Güngör Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý Yunus Kýzýlýrmak ve Hacer Alan'a teþekkür etti. Ýnönü Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Güngör okul baþarýsýnýn yüzde 50 olduðunu ve bu baþarýnýn daha da artmasý için öðrencilerin kendilerine uygun olan meslekleri seçmelerinin önemini hatýrlattý ve öðrencilerden baþarý için çýtayý hep yüksek tutmalarý gerektiðini söyledi. ÇESÝAD Alaca'da okul kütüphanesi kuracak Kýsa adý ÇESÝAD olan Çorumlu Eðitimci Sanayici Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði, Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarete ÇESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Yýldýrým, ÇESÝAD yönetim kurulu üyesi Mustafa Yaðlý, Ýbrahim Sezikli, ÇESÝAD gönüllüsü Ali Penez ve Udi sanatçý Cemalettin Kurtoðlu katýldý. Ziyaret sýrasýnda ÇESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Yýldýrým, Yazgan'a dernek tarafýndan Alaca ilçesine kurulacak olan tam donanýmlý okul kütüphanesinin müjdesini verdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Yazgan, kurulacak olan kütüphanenin Alaca YÝBO ve Alaca Anadolu lisesine açýlmasýný önererek, yapacaklarý katkýlarýndan dolayý ÇESÝAD yönetimine teþekkür etti. "Basýn yayýn mensuplarý haber için her türlü fedakarlýðý sergiliyor" Türk Eðitim-Sen Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Selim Aydýn basýnýn iletiþimin en önemli organlarýndan birisi olduðunu belirtti. "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yapan Selim Aydýn, basýn yayýn mensuplarýnýn toplumun haber alma ihtiyacýný karþýlamak için her türlü fedakarlýðý sergilediklerini dile getirerek, "Halkýn haber alma ihtiyacýný karþýlayýp, vatandaþý bilinçlendirme görevini de üstlenen basýn mensuplarý kamuoyu oluþturmanýn yanýnda, halkýn anlatým özgürlüðünün de güvencesidir.ayný zamanda devlet yöneticileri ile vatandaþ arasýnda köprü görevi görerek bilgi akýþýný saðlamaktýr.vatandaþýn bilinçlenmesine de vesile olarak, kamu yararý vazifesi de görmektedir. Böyle önemli günler bir iki kutlama mesajý ile dile getirilmemelidir. Cefakar arkadaþlarýmýzýn haklarýnýn iyileþtirilmesi için, gerekli giriþimlerde bulunulmalýdýr. Haber alanýnda zor þartlarda çalýþan gazetecilerimizin, yaþam kalitelerinin artýrýlmasý, sosyal haklarýný korunmasý özellikle devlet büyüklerinin görevidir. Ülkemizin demokratik anlamda geliþmesinde ciddi görevler ifa eden basýn yayýn kuruluþlarýnýn doðru haber yapmasý, demokrasimiz açýsýndan ciddi önem arz etmektedir. "Özgür, ilkeli, tarafsýz bir basýn ancak iyi eðitim almýþ, meslek ahlakýna önem veren, kendi çýkarýný yok sayan basýn çalýþanlarý ile mümkündür. Türk Eðitim Sen olarak her zaman toplum vicdanýnýn sesi olarak, "basýn milletin ortak sesidir" Ýlkesinden ayrýlmadan, milletin deðerlerini ön planda tutan, ilkeli ve dürüst yayýncýlýðý prensip edinerek, kamuoyunu aydýnlatmak için her ortam ve koþulda, sorumluluk duygusu içinde, büyük bir özveri ile çalýþan tüm gazeteci dostlarýn, bu anlamlý günlerini tebrik ediyor, deðerli gazetecilerimize aileleri ve sevdikleri ile beraber saðlýklý ve baþarýlý bir yaþam diliyoruz" þeklinde kaydetti. Eyvaz, "Çalýþan Gazeteciler Günü"nü kutladý ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yaptý.zafer Eyvaz açýklamasýnda, "Halkýmýzýn bilgilendirilmesi, aydýnlatýlmasý için doðru, tarafsýz ve ilkeli haber yapma felsefesini benimsemiþ, ülkemizin ve ilimizin kalkýnmasýnda, geliþmesinde büyük katkýlar vermiþ, ÝÞKUR çalýþmalarýnýn vatandaþlarýmýza duyurulmasý, faaliyetlerimizin kamuoyuna tanýtýlmasýnda en büyük yardýmcýmýz ve destekçimiz olan çok deðerli gazeteci arkadaþlarýmýzýn "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Gününü" þahsým ve kurumum adýna kutlar baþarýlarýnýzýn devamýný temenni ederim" dedi. Uzm.Dr.Tuncer KILIÇ Halk Saðlýðý Müdürü ONLAR, IÞIÐIN KIYMETÝNÝ SÝZDEN DAHA ÝYÝ BÝLÝYOR (7-14 Ocak Beyaz Baston-Körler Haftasý) Engelli olmak kusur deðildir. Asýl kusur, engellilere bakýþ açýsýndaki eksikliklerdir! Beyaz Baston 20. yüzyýl baþlarýnda Londra da trafik kazasý sonucu görme yetisini kaybeden bir fotoðraf sanatçýsýnýn, dýþ dünyanýn kendisini fark edebilmesi amacýyla bastonunu beyaza boyamasýyla oluþmuþ ve baþarýlý olduðu düþünüldüðünden Fransa'da Körler Örgütü tarafýndan 1931 yýlýnda simgeleþtirilmiþtir. Dünyada her yýl Ocak ayýnýn ikinci haftasý ( 7-14 Ocak ) Beyaz Baston- Körler Haftasý olarak anýlmaktadýr. Bütün çaðlar boyunca beyaz baston da körlerin baðýmsýzlaþmasýný ve özgürleþmesini simgeleþtiren en önemli araçtýr. Körlük, görme yeteneðinin bulunmamasý ya da yitirilmiþ olmasýdýr. Körlük, beyindeki görme merkezinin ya da görme sinirinin zarar görmesi sonucu ortaya çýkabildiði gibi, doðrudan doðruya gözlerden de kaynaklanabilir. Dünyada 10 milyon kadar kiþinin, çoðunlukla önlenebilir nedenler yüzünden görme yeteneðinden yoksun kaldýðý sanýlmaktadýr. Ýnsanlarda görme duyusunu kaybetme korkusu yaþam ile eþdeðerdedir. Bu derece önemli bir duyu organý olan gözlerimizin saðlýðý çeþitli sebeplere baðlý olarak bozulabilir. Bu konuda en önemli noktalardan birisi, birçok göz hastalýðýnýn zamanýnda teþhis ve tedavi edilmesi ile körlüðün önlenebileceði gerçeðidir. Hastalarýn bu konuda duyarlý olmasý, en küçük bir þikâyeti dikkate almasý en kýymetli organlarýmýzdan biri olan gözlerimiz için çok önemlidir. Özellikle periyodik göz kontrollerinin yapýlmasý, birçok göz hastalýðýnýn henüz belirtileri baþlamadan önlenmesini ve gerekli tedbirlerin alýnmasýný saðlayacaktýr. DOÐUÞTAN veya ÇOCUKLUK ÇAÐI KÖRLÜKLERÝ Doðuþtan körlüklerin en önemli sebeplerinden birisi temel göz dokularýnýn oluþmamasý veya eksik oluþudur. Bunun yaný sýra görme sinirinin veya retina adýný verdiðimiz görme tabakasýnýn geliþme bozukluklar ve hastalýklarý söz konusu olabilir. Bu gibi bozukluklar az görme veya hiç görmemeye neden olabilirler. Bu tip körlüklerin tedavisi mümkün deðildir. Bu gibi bozukluklara yol açan nedenler; kalýtým, akraba evlilikleri, annenin hamileliðinde geçirmiþ olduðu bir takým hastalýklar olabildiði gibi, bazý bilinmeyen nedenlerden de oluþmuþ olabilirler. Her yaþý ilgilendiren göz kazalarý; hafif görme bozukluðundan, gözün tüm kaybýna kadar yol açabilmektedir. Bu durumlarda en yakýn saðlýk kuruluþuna veya göz merkezine baþvurularak acil müdahalede bulunulmasý, gözün tamiri, iltihabi olaylarýn önlenmesi ve kalýcý zararlarýn oluþmasýný engellemek açýsýndan son derece önemlidir. Bu gibi kazalarýn göze býraktýðý izlerin birçoðu günümüzde kornea nakli ve diðer modern cerrahi yöntemleri ile tedavi edilebilmektedir. Körler Haftasý nedeniyle, farkýndalýk oluþturma ve çözüm amaçlý yürütülen etkinlikler ile göz saðlýðýnýn önemi vurgulanmakta, görme özürlü kiþilerin bu durumdan kaynaklanan sorunlarýna çözüm yollarý aranmaktadýr.türkiye de yeterli olmamakla beraber 15 görme engelliler ilköðretim okulu bulunmaktadýr. Hukuk alanýnda da çalýþmalar sürdürülmektedir.engellilerin eðitim hakký 5378 sayýlý "Özürlüler ve Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun" la düzenlemeler yapýlmýþtýr. Muhakkak ki engelli kiþi, diðer insanlarýn sahip olduðu olumlu ve olumsuz özelliklerin hepsine sahiptir. Bu durumdaki kiþilere acýmak, çaresiz olarak görmek yerine, engelli insanlarýn hayat kalitesini yükseltecek ve kolaylaþtýracak faaliyetlerin kurumlar kadar toplum tarafýndan sürdürülmesi ve desteklenmesi gerekir. Her saðlam bireyin potansiyel bir özürlü adayý olduðu unutulmamalýdýr. Tüm engelli vatandaþlarýmýzýn sorunlarýna çözüm üretmek ve bu vatandaþlarýmýzýn tüm hizmetlerden eþit bir biçimde yararlanmasýný saðlamak, onlara sahip çýkarak onlarýn sorunlarýna ortak olmak, hepimizin insani ve vicdani görevidir. Sadece özel gün ve haftalarda deðil, her zaman empati ile yaklaþabilmek dileðiyle

11 SPOR ERKEKLER BASKETBOL Ýl Özel idare B: 30 - Basketbol Ýht A: 91 Periyodlar: 9-26,5-22, 8-25, 8-18 Hakemler: Ýbrahim Coþkun-Burak Baltacý ÝL ÖZEL ÝDARE B: Þevket-Ahmet-Emre-Mustafa-Emre Turgut-Þamil-Arda-Ziya BASKETBOL ÝHTÝSAS A: Buðra-Yakup-Gökhan-Ataberk- Sami-Anýl-Alperen-Alp-Okay-Yaðýz-Burak-Muhammet Basketbol Ýht B: 52 -Ýl Özel Ýdare A: 61 Periyodlar:12-7,14-25, 13-12, Hakemler: Hakan Kaya-Furkan Alagöz Ýl Özel Ýdare A: Onur-Yiðit-Emrehan-Berkay-Elvan-Yusuf- Ataberk-Emre Basketbol Ýht B: Özgür-Çaðatay-Mücahid-Alperen-Barýþ- Kubilay-Akýn-Serkan-Furkan-Deniz ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN 11 Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý : Mülkiyeti Belediyemize ait Mimarsinan Mahallesinde bulunan, kullaným alaný 675,00 m2 yüzölçümlü Bosna Parký, üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte; restaurant. çay bahçesi, hýzlý yemek, lokanta, kafeterya ve büfe olarak, hazýrlanan þartnamesi dahilinde, 2886 Sayýlý Yasanýn 45. maddesine istinaden Açýk Artýrma Usulü ile 3 (üç) yýl müddetle kiraya verilecektir. Þartname : Þartname ve Ekleri Belediyemiz Veteriner Ýþleri Müdürlüðünden 50,00 TL karþýlýðýnda temin edilebilir ve görülebilir. Ýhale Tarihi ve Yeri : Çarþamba günü saat : 14.00' de Belediyemiz Hizmet Binasý 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapýlacaktýr. Tahmini Bedeli: 6.000,00 TL Geçici Teminatý: 1.800,00 TL Ýsteklilerde Aranan Belgeler : A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapýldýðý yýl içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge. Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- Ýstekliler adýna vekaleten ihaleye katýlmýyor ise, istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri. E- Ýsteklilerin geçici teminatlarýný vermeleri, F-Ýsteklilerin ortak giriþimi olmasý halinde ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesini vermesi. (Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir, ayrýca grubun bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri vasýtasýyla imzalayacaklardýr) G- Ýha leye katýlacak olanlarýn Belediyeye borcu olmadýðýna dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüðünden (Tahsilat Birimi) alacaklarý yazýyý Ýhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- Ýhalenin yapýlacaðý saatten önce Ýhaleye katýlacaklarýn, yukarýda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayýp, Ýhale komisyonuna teslim etmeleri þarttýr, Keyfiyet ilan olunur. Basýn29 Resmi ilanlar de "Taraftarlar her iki takýma da destek vermeliler" Bergama transferde hýzlý çýktý Taraftarlar Derneði adýna baþkan Hasan Gözübüyüklü dün yazýlý bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Yazýlý açýklamasýnda transferi açma baþarýsý gösteren Çorumspor yöneticilerini tebrik ettiðine deðinen Gözübüyüklü, Çorum Belediyespor ve Çorumspor takýmlarýnýn ikisine de ligin ikinci yarýsýnda destek verilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Gözübüyüklü'nünÇorumspor Taraftar Derneði adýna yaptýðý yazýlý açýklamasýnda "Öncelikli olarak transferi açarak büyük bir iþ baþaran baþta baþkan Rumi Ispanak olmak üzere ve yanýndaki 3-4 idarecinin vermiþ olduklarý büyük çabayý bende bizzat onlarla yaþadým. Kendilerine taraftar olarak sonsuz teþekkür ediyoruz. Bu sýkýntýlý dönemde Çorumspor taraftarýnýn iyi gün dostu olduðunu gördük. Ne acýdýr ki bölgesel liglerde 3-4 bin kiþiye oynayan ilçeler varken bizim 2 profesyonel takýmýmýz olmasýna raðmen 300 kiþiye oynamamýz kadar acý bir þey yoktur. Bu aþamadan sonra puan durumu ve sýralamaya bakmaksýzýn bütün taraftarlarýmýzý yanýmýzda görmek istiyoruz. Ayrýca tabiî ki biz ilk baþta kabullenmedik ama Belediyespor'da bizim takýmýmýz. Bizler Yozgat maçýnda bir baþlangýç yapmak istedik. Fakat birkaç idareci siz biz olayýna girdiði için taraftarýmýz bu olaya sýcak bakmadý. Taraftarlarýmýza þunu söylemek istiyorum; ikinci yarýnýn baþlamasýyla beraber her iki takýma da destek verilmelidir. Kýsa bir süre de olsa yönetim içinde bulundum. Para ve reklama gittiðimizde hep ayný sözlerle karþýlaþtýk. "Bizim belediye ile iþlerimiz olur" diyerek bizleri hep geri çevirdiler. Ayný iþadamlarý belediye idarecileri gidince "Çorumspor'a verdik de ne oldu" diye geri çevirdiler" Ýfadelerine yer verildi. Spor Toto 3.Lig 1.Grupta üst sýralara týrmanma hedefindeki Bergama Belediyespor golcü transferi için Spor Toto 2.Lig Kýrmýzý Grup ekiplerinden Bandýrmaspor ile PTT 1.Lig takýmlarýndan Bucaspor'un kapýsýný çaldý. Önceki gün Bandýrma'dan Yunus Akman'a 1.5 yýllýk imza attýran kýrmýzý lacivertliler ayný takýmdan forvet Koray'ý da kiralamak istiyor. Bandýrma'nýn geçen sezon Çanakkale Dardanel A.Þ'den iki yüz elli bin TL bonservis parasý ödeyerek transfer ettiði golcü oyuncuyu kiralayarak transfer piyasasýný sarsmak isteyen Bergama Belediyespor transfer komitesi diðer yandan Bucaspor'un genç forveti Melih Vardar için Bucaspor Altýnordu Doðan Ateþ'i aldý Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarýda þampiyonluk mücadelesi verecek olan Altýnordu, 1461 Trabzon'dan Arif Morkaya, Bozyaka Yeþiltepe'den Halil Ýbrahim Tuna ve gurbetçi Timur Karagülmez'i renklerine baðlarken, 4. imzayý Sancaktepe- Belediyespor'un orta saha oyuncusu Doðan Ateþ'e attýrdý. Futbola Ayaztepe'de baþlayan, Kasýmpaþa, Bulancak, Gümüþhane ve Darýca Gençlerbirliði'nin ardýndan son olarak bu sezon SancaktepeBelediyespor'da görev yapan 25 yaþýndaki ofansif-defansif orta saha oyuncusuyla 1,5 yýllýk sözleþme yapýldý. Öte yandan ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdüren kýrmýzý-lacivertiller, dün Menemen Belediyespor'la yaptýklarý özel maçý 1-0 kaybetti. Bu arada kýrmýzý-lacivertli ekipte Emre Doðan'ýn sað ayak uyluk arka kas grubunda sertleþme tespit edildi. Hafta sonuna kadar istirahat edecek Emre Doðan, cumartesi-pazar güçlendirme çalýþmalarý yapýp, pazartesi gününden itibaren takýmla birlikte çalýþmalara baþlayacak. yönetiminin vereceði kararý bekliyor. Bucaspor'un ''golcü transferi halinde'' kiraya vereceðini açýkladýðý genç ve yetenekli forvetle her konuda anlaþan kýrmýzý lacivertliler Bucaspor'un bir an önce golcü transfer etmesi için dua ediyor. Gölcükspor transfere doymuyor Ligin ikinci yarýsýna kendi tesislerinde hazýrlanan Gölcükspor, transferde oldukça hýzlý. Hafta baþýnda Pendikspor'dan Ali Bayraktar ile Samsunspor'dan Yasin Uzun'u alan Kýrmýzý-Siyahlý ekip, önceki gün de Pendikspor'dan Uður Yýlmaz ve Erzurum Büyükþehir'den Mehmet Öztonga ile anlaþtý. Ýkinci transfer dönemi baþladýktan sonra bir süredir sessiz kalan Gölcükspor, son iki gündür ataða kalktý. Pendikspor'dan Ali Bayraktar ve Samsunspor'dan Yasin Uzun transferlerini bitiren Kýrmýzý-Siyahlý ekip, önceki gün de Kocaelispor'un eski futbolcusu bu sezon Erzurum Büyükþehir Belediyespor formasýný giyen Mehmet Öztonga ile her konuda anlaþtý. Defansýn ve orta sahanýn solunda oynayabilen Mehmet Öztonga'dan ayrý Pendikspor'unforvet oyuncusu Uður Yýlmaz ile de kesin anlaþma saðlandýðý öðrenildi. Uður Yýlmaz, bu sezon ligin ilk yarýsýnda sakatlýðýndan dolayý Pendikspor'da sadece Türkiye Ziraat Kupasý'nda iki maçta forma giydi. PENDÝK'TEN ALÝ BAYRAKTAR SAMSUN'DAN YASÝN TAMAM Ligin ikinci yarýsý öncesinde kadrosuna takviye yapmayý düþünen Gölcükspor, listesinde bulunan oyunculardan Ali Bayraktar ve Yasin Uzun'u transfer etti. Kýrmýzý-Siyahlý ekibin yeni transferleri, daha önce Kocaelispor formasýný da giyen Pendikspor'unforvet oyuncusu Ali Bayraktar'ýn hücumda takýma önemli katký saðlamasý bekleniyor. Ali'nin sezon sonuna kadar kiralandýðý belirtildi. Gölcükspor'un bir diðer transferi de Samsunspor'un orta saha oyuncusu Yasin Uzun. Orta sahanýn solunda hücuma dönük oynayan 1992 doðumlu Yasin Uzun, geçen yýl Samsunspor'un Süper Lig'den düþtüðü sezon son 6 maç A takýmda forma giymiþti. Kocaelispor'da kamp tamam Spor Toto 3. Lig 3. Grup temsilcimiz Kocaelispor'da dönüþ hazýrlýklarý baþladý. Bir haftadýr Antalya'da kamp yapan yeþil siyahlý ekibimiz Pazar günü Kahramanmaraþ ile oynayacaðý hazýrlýk maçýnýn ardýndan Pazartesi günü dönecek GÜNDE ÇÝFT ANTRENMAN YAPTILAR Kocaelispor önceki gün sabah istasyon çalýþmasý sonrasýnda öðleden sonra topla taktik çalýþmasý ve çift kale maçý göz doldurdu. Ligin ikinci yarý hazýrlýklarýný Antalya`nýn Side ilçesinde sürdüren Kocaelispor`un önceki gün Emirhan Otel Emine Uysal Stadý`nda teknik direktör Bülent Baturman günde çift antrenman yapan Yeþil Siyahlýlar, son hazýrlýk maçýný pazar günü saat te Kahramanmaraþspor`la oynayacak. Antrenmanda çift kale maçýnda futbolcularýn oldukça hýrslý göründüler. 16 yaþýndaki Burak Subaþý antrenmanda en çok çalýþkan sporcu olarak dikkat çekti. Sýnavlarý nedeniyle kampa gelemeyen Ozan Güneþ kampa katýlmadý. ÇÝFT KALE MAÇI GOLLÜ GEÇTÝ Mavi takým zorlanmasýna raðmen pembe takýmý 3-2 yenmeyi baþardý. Antrenmanda Yaser Çakýr ve Okan Erdem sakatlýðý nedeniyle düz koþu yaptýlar. Kampta kafile baþkaný olarak görev yapan Eyüp Çakal Ýstanbul`da oturan en samimi avukat arkadaþý vefat etmesi nedeniyle uçakla Ýstanbul`a giderken kafile baþkaný olarak Kocaelispor Kulüp baþkaný Orhan Görsen`e görevi býraktý. Kocaelispor dün öðlen Hollanda`nýn 3.Lig ekiplerinden FC AEK Amsterdam takýmý ile hazýrlýk maçý oynarken maçý 2-1 kazandý. KAMPI DEÐERLENDÝRDÝLER Önceki gün yapýlan sabah antrenmanda futbolcular istasyon ve öðleden sonra topla çalýþma yaptýlar. Kýran kýrana geçen çift kale maçýnda Mavi takýmda Doðan Karakuþ iki gol ve Ebubekir bir gol atarken pembe takýmýn gollerine Barýþ Çivelek ve Aykut Öngel attýlar. Antrenmanda Kocaelispor Kulüp baþkaný Orhan Görsen futbolcularla birlikte 12 tur düz koþu yaparken çift kale maçýný takip edip teknik heyet ile birlikte sohbet ederken boþ zamanlarýndan çeþitli kulüplerin hazýrlýk maçlarýný takip etti. Sabah yapýlan antrenman sonrasýnda Kocaelispor Teknik Direktörü Bülent Baturman Kocaelisporlu futbolcular Muhammet Rýza Altýntaþ, Doðan Karakuþ ve Taha Bartu Bulut kamp deðerlendirmesi yaptýlar. KAPTAN RIZA ÇAÐRI YAPTI Kocaelispor takým kaptaný Muhammet Rýza Altýntaþ konuþmasýnda, "Bir haftadýr burada çok iyi ve güzel bir kamp dönemi baþladý. Günde çift antrenman yaparak lige hazýrlanýyoruz. Ýzmit`te yapamadýðýmýz antrenmanlarý burada gerçekleþtiriyoruz. Ýlk yarý bizim için hayal kýrýklýðý yarattý. Son beþ hafta çok kötü oynadýk. Taraftarlarýmýzý üzdüðümüz için onlardan özür dileriz. Ýkinci yarýda Kocaelispor`a ne veririzin hesabýný yapmaya baþladýk. Ýyi hazýrlanýp amacýmýzý Kocaelispor`u ligde býrakmaktýr. Bütün takýmlar transfer yapýp kendilerini güçlendirdi. Bu bizi hiç ilgilendirmiyor" dedi. ÝKÝNCÝ YARI BÝZÝ BEKLÝYOR Gençlerden oluþan bir kadroya sahip olduklarýný belirten Rýza, "Bizim amacýmýz genç arkadaþlarýmýzla ve siz deðerli taraftarlarýn desteði ile iyi futbol oynayýp ligde kalmayý planlýyoruz. Burada sonuç ne olursa olsun bu genç futbolculara sahip çýkmaktýr. Boþ tribünlere deðil Ýsmetpaþa stadýný doldurup Kocaelispor ruhu ile futbol oynayýp eski baþarýlarý yakalamayý amaçlýyoruz. Bize destek veren herkese þükran ve sevgilerim sunarým. Ýkinci yarýda ilk beþ hafta bizim için çok önemli bu yüzden lige galibiyetle baþlarsak bizim i için moralimiz yükselecek" dedi. ALEMDAR`A TEÞEKKÜR Kocaelispor Teknik Direktörü Bülent Baturman da Antalya kampýný deðerlendirdi. Baturman, "Bizi yalnýz býrakmayan Kocaelispor Baþkan Orhan Görsen`e, bize kamp yapmamýzý saðlayan Derince Belediye Baþkaný Dr. Aziz Alemdar`a teþekkür ederim. Kamp boyunca istediðimiz çalýþmalarý burada gerçekleþtiriyoruz. Futbolcular son beþ hafta oynanan kötü futbol nedeniyle oldukça sterse girdiler. Bu kampta futbolcular moral açýsýndan kendilerini topladýlar. Eksik ve sakatlarýn bulunmasý nedeniyle kuvvet güç ve tempoyu kazandýk. Günde çift antrenman yaparak lige hazýrlanýyoruz. Öðleden sonra topla çalýþmalarýmýz sürüyor. Ýlk yarýda kötü günleri unutup lige iyi bir baþlangýç yapmak istiyoruz" dedi.

12 Ali Koçak'ta izledi Kadro dýþý býrakýlan Ali Koçak dün kýrmýzý siyahlýlarýn hazýrlýk maçýný saha kenarýnda izledi. Dün Amasya amatör lig takýmlarýndan Merzifonspor ile bir hazýrlýk maçý yapan- Çorumspor'da geçtiðimiz haftalarda süresiz kadro dýþý býrakýlan Ali Koçak maçý saha kenarýndan izledi. Maçýn ilk yarýsýnýn sonlarýna doðru 1 Nolu sahaya gelen Ali Koçak takým arkadaþlarýnýn mücadelesini tel örgülerin gerisinden takip etti. Ak Parti Ýl Baþkaný yönetimi takdir etti Çorum Ak Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan Çorumspor yönetimini övdü. Yakýn dostlarýna Çorumspor yönetiminin büyük iþ baþardýðýný söyleyen Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çorumspor yönetimini ilk fýrsatta arayarak tebrik edeceðini söyleyerek "Hakikaten büyük iþ baþardýlar kendilerini tebrik etmek lazým. Son iki sezondur aþýlamayan transfer engelini aþmayý Rumi Ispanak ve yönetimi baþardý. Kendilerini tebrik etmek ve desteklemek lazým. Çorumspor taraftarý ve camia adýna teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Ýlk hazýrlýk maçý tat vermedi 1-1 Kýzýlcahamam'dan Ramazan Tok geliyor Transfer yasaðýnýn kalktýðý Çorumspor'da takýmý güçlendirme çalýþmalarý devam ediyor. Ligin ikinci yarýsýnda ligde kalma mücadelesi verecek olan Çorumspor'da yeni transferler takýmla birlikte çalýþmaya baþlarken, bugün de 2. Lig takýmlarýndan Kýzýlcahamamspor'da forma giyen stoper Ramazan Tok'un Çorum'a geleceði ve takýmla birlikte çalýþmalara baþlayacaðý ifade edildi. Kýrmýzý-Siyahlý yönetimin renklerine baðlamak istediði savunma oyuncusu Ramazan Tok, 1990 Rize doðumlu. Futbola Çaykur Rizespor altyapýsýnda baþlayan ve bu takýmda profesyonel oldu. Çorumspor dostluðu ön plana aldý Çorumspor Aykut Topal ve Yasin Gün'den vazgeçti! Belediyespor'un görüþme halinde olduklarýný açýkladýðý futbolculardan Samsunspor A2 takýmýndan Aykut Topal ve Ankara Demirspor'da oynayan Yasin Gün isminin Çorumspor transfer listesinde de olduðu öðrenilirken, kýrmýzý siyahlýlarýn iki kulüp arasýndaki dostluk baðlarýnýn bozulmamasý adýnabelediyespor'un görüþtüðü 2 futbolcu ile son anda görüþmekten vazgeçtiði iddia edildi.ankara Demirsporlu Yasin Gün'ün futbolcu olan aðabeyi ile daha önce görüþme yapan bir Çorumspor idarecisinin bu isim ile görüþmek üzere iken bu futbolcunun Belediyespor ile adýnýn anýlmasý ile bu görüþmeden vazgeçtiði iddia edildi. Edinilen bilgilere göre kaliteli bir isim olan Yasin Gün ve Aykut Topal'ýn Çorum Belediyespor'a büyük güç katacaðý ileri sürülürken Yasin Gün'ün 6 aylýk mukavele imzalamak istemesi Belediyespor'un önündeki tek sorun. Serkan ilk antrenmanýna çýktý Transfer yasaðýný kaldýran Çorumspor'da anlaþma saðlanan Serkan Küçük'de dün takýma katýldý. Geçtiðimiz gece geç saatlerde Çorum'a gelen Serkan hazýrlýk maçýný kýsa süre izledikten sonra Teknik Direktör Elvan Milað eþliðinde antrenman gerçekleþtirdi. Futbol hayatýna Tarsus Ýdman Yurdu altyapýsýnda baþlayan Serkan Küçük yine Tarsus Ýdman Yurdu'nda profesyonel hayata merhaba dedi sezonunda OyakRenaultspor'a kiralýk olarak giden Serkan Küçük tekrar takýma dönerken sezonlarýnda Tarsus Ýdman Yurdu formasý giydi sezonunda Silivrispor formasý giyen 1987 doðumlu futbolcu Silivrispor formasý ile 11 maça çýktý, 2 sarý kart gördü. Defansta görev alan futbolcu bu zamana kadar 71 maçta görev aldý. ÇORUMSPOR: 1 MERZÝFONSPOR: 1 STAT: 1 Nolu Saha ÇORUMSPOR: Serkan(Muhammed), Osman Seçgin, Fatih Duran(Abdussamet), Bilal, Samet Sur(Harun)(Metehan), Enes Çetin(Erol), Yasin Özkarslý, Avne(Fatih), Ubeydullah(Samet Bayrak), Gökhan, Yasin Tüzün(Onur) MERZÝFONSPOR: Fýrat(Alperen), Mehmet(Samet), Ferhat(Mesut), Osman, Tuncay(Ender), Mustafa, Atýf,(Utku), Emre(Enver), Kadir, Hakan GOLLER: 85. Dk Gökhan(Çorumspor), 14. Dk Atýf(Merzifonspor) Çorumspor, ilk hazýrlýk maçýnda Amasya Amatör Küme takýmlarýndan Merzifonspor ile 1-1 berabere kaldý. Ýkinci yarý hazýrlýklarý kapsamýnda Merzifonspor'u evinde konuk eden kýrmýzý siyahlýlar uzun süre maðlup durumda götürdüðü karþýlaþmadan Gökhan'ýn 85. dakikadaki golüyle sahadan beraberlikle ayrýldý. Merzifonspor'un golünü ise 14. dakikada Atýf kaydetti. Teknik heyetin ideal onbir dýþýnda farklý bir kadro sahaya sürdüðü karþýlaþmada Çorumspor'a denenmek için gelen Fatih Duran ve Enes Çetin'de forma giydi. Enes Çetin orta sahada mücadele ederken Fatih Duran ise karþýlaþmada sol bekte görev yaptý. Dr. TýurhanKýlýçcýoðlu Stadý zeminin bozulmamasý için 1 Nolu Sentetik Saha'da oynanan karþýlaþmaya iyi baþlayan konuk Merzifonspor henüz 14. Dakikada Atýf ile 0-1 öne geçti. Oyunun genelinde rakibine üstünlük kuramayan kýrmýzý siyahlýlarýn ilk yarý boyunca pozisyona girmekte zorlandýðý dikkati çekti. Ýkinci yarýda da kýrmýzý siyahlýlarda yorucu antrenmanlarýn etkisi gözlenirken, geçtiðimiz yýllarda Çorumspor formasý da giyen Ferhat Tahmas ve Hasan Koç gibi tecrübeli isimleri ilemerzifonspor'un sahada daha organize olduðu ve pozisyonlara girdiði görüldü. Pozisyon olarak beklenilen performansý sahaya yansýtamayan kýrmýzý siyahlýlar karþýlaþmanýn 85. Dakikasýnda ara pasýna hareketlenen Gökhan'ýn golü ile ilk hazýrlýk maçýný berabere bitirdi. Karþýlaþma sonunda kýsaca düþüncelerini aktaran Tümer Uzun, tam manasý ile hazýr olmadýklarýný ve hazýrlýk maçlarýndaki skorlarýn ölçü olmayacaðýný söyledi. Ýlk hazýrlýk maçýný berabere tamamlayan kýrmýzý siyahlýlar hafta sonunda ise Tosya Belediyespor ile bir hazýrlýk maçý daha yapacak. Çorum Belediyespordefansýný saðlama almaya çalýþýyor. Bu doðrultuda transferde çok titiz davranan mavi beyazlý yönetimin savunma için iki önemli isim Abdullah YÝÐÝTTAÞÇI Aykut Topal Ayfer SUCU Belediyespor prensip anlaþmasýna vardý Wushu Federasyon Kurullarýnda 4 Çorumlu 2013 yýlý için Wushu Federasyon Kurullarý'nda deðiþiklik yapýlýrken, farklý kurullarda 4 Çorumlu ismin olmasý dikkat çekti. Organizasyon Kurulunda Fazlý Konduoðlu ve Rýza Kayar üye olarak görev alýrken, Taolu Teknik Kurul Nan Guan Kurulu üyeliðinde ise Ayfer Sucu yer aldý. Antrenör Aydýn Fýrat ise Yýldýzlar Teknik Kurulunda görev yapacak. Ýlimiz eski Wushu Ýl Temsilcisi olan ve Sinop'a atanan Abdullah Yiðittaþçý ise Taolu Teknik Kurullarýndan Taichi stilinde Teknik Kurul baþkaný olarak görev aldý. Erol korkuttu Çorumsporlu Erol, Merzifonspor maçýnda sakatlanarak karþýlaþmayý yarýda býraktý. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda oyuna giren Erol rakibi ile girdiði ikili mücadele sonunda üst adalesine aldýðý sert darbe sonunda yere yýðýldý. Bir süre yerde acý içinde kývranan genç futbolcu takým arkadaþlarý ve malzemeci Ali'nin yardýmý ile saha dýþýna alýnýrken genç futbolcu karþýlaþmanýn bitiminde arkadaþlarýnýn yardýmý ile soyunma odasýna gidebildi. Bugün bir kontrolden geçmesi beklenen Erol'un sakatlýðýnýn ciddi olup olmadýðý hakkýnda bilgi alýnacak. Aykut Topal ve Yasin Tüzün ile prensip anlaþmasýna vardýðý öðrenildi. AYKUT CUMARTESÝ ÇORUM'DA Cumartesi günü Çorumspor lig hazýrlýklarýna start verecek olan Çorum Belediyespor'un transfer listesinde ilk sýralarda yer alan Samsunspor A2 takýmýndan Aykut Topal ve Ankara Demirspor stoperi Yasin Gün ile ilk görüþmelerde prensip anlaþmasýna varýldýðý öðrenildi. AYKUT AZ DAHA UÇUYORDU Sansunspor A2 takýmý formasý altýnda oynadýðý maçlarda birçok takýmýn dikkatini çeken Aykut Topal'ýn 2. Lig takýmlarýndan Kahramanmaraþspor'a imza atmak üzere yola çýkmak üzere iken Belediyespor'un devreye girmesi ile fikrini deðiþtirdiði ve mavi beyazlýlarla prensip anlaþmasýna Yasin Gün vardýðý öðrenildi. Futbolcunun Cumartesi günü Çorum'a gelerek Belediyespor'un ilk antrenmanýna katýlmasý bekleniliyor. YASÝN GÜN'DE SORUN 6 AYLIK ANLAÞMA ÝSTEMESÝ Çorumspor'un grubunda yer alan Ankara Demirspor ile ligin ilk yarýsýnda 13 karþýlaþmaya çýkan tecrübeli stoper ile de prensip anlaþmasýna vardýðý öðrenilirken, futbolcunun 6 aylýk anlaþma istemesi Belediyespor'u düþündürüyor. Yasin Gün, Ankara Demirspor'da baþarýlý bir ilk yarý geçirirken, futbolcunun alacaðýnda çýkan bir sorun nedeniyle Ankara Demirspor'dan ayrýlmak istediðigelecek sezonda ise bir üst liglere transfer yapmak düþüncesiyle anlaþmasýný 6 aylýk yapmak istediði öðrenildi. Fazlý KONDUOÐLU Rýza KAYAR

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı