Alo Kar Hattý hizmette

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alo Kar Hattý hizmette"

Transkript

1 AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" kutladýlar. Cemalettin Polattaþ ziyarette yaptýðý deðerlendirme de gazetecilerin bölge, ülke ve dünya gündemini belirlemede büyük rol oynadýklarýný ifade etti. SAYFA 3 TE Belediyeden basýn camiasýna "10 Ocak" jesti! SAYFA 5 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Alo Kar Hattý hizmette "Katý Atýk Projesinin inþaat ihalesi ilkbaharda yapýlacak" Çevre ve Orman Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Sedat Kadýoðlu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Ýlleri ziyaret ettiklerini ve bu kapsam da Çorum'a geldiðini belirten Müsteþar Yardýmcýsý Sedat Kadýoðlu, "Çorum ili ile ilgili genel deðerlendirmeyi çevre ve þehircilik alanlarý olarak yaptýk. Hava pýrýl pýrýl, biz daha farklý bir hava bekliyorduk. Kýþýn karýný da gördük. Katý atýkla ilgili Avrupa Birliði süreci hýzlý ilerlemiyor. SAYFA 3 TE Ýl Özel Ýdare Yol ve Ulaþým Hizmetler Müdürlüðü bünyesinde "Karla Mücadele Koordinasyon Merkezimiz" hizmete girdi. Merkeze Alo Kar Hattý olarak nolu telefondan ulaþýlabilecek. Metro turizm ve Çelikel ailesinin acý günü Metro Turizm Çorum Acentasý sahiplerinden Mustafa ve Mehmet Çelikel'in babalarý 1935 Ýskilip doðumlu otobüsçü esnaflarýndan Hacý Kadir Çelikel tedavi gördüðü evinde dün vefaat etti. Edinilen bilgiye göre Hacý Kadir Çelikel'in cenazesi bugün Ýskilip Büyük Camide öðle namazýna(cuma) müteakip kýlýnacak olan cenaze namazýndan sonra Ýskilip Hacý Karani mezarlýðýnda topraða verileceði ifade edildi. Tek Yýldýz ailesi olarak merhuma Allah (C.C) Rahmet Çelikel ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz ederiz. Ömer Arslan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan konu hakkýnda verdiði bilgi de Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi ve Alo Kar Hattýnýn 7 gün 24 saat vatandaþlara hizmet vereceðini ifade ederek, "Kar nedeniyle kapanan yollar ve diðer maðduriyetlerin bu merkezimize bildirilmesi hâlinde, uydu üzerinden takibi yapýlan en yakýn aracýmýz müdahalenin yapýlacaðý güzergâha gönderilecek ve gerekli müdahale yapýlacaktýr. SAYFA 10 DA "Afrika'ya Þifa Eli, projelerimiz devam edecek" Bir süre önce Giney'e giden ve hem saðlýk taramasý hemde eðitim veren Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) üyeleri Çorum'a döndüler. Dernek üyeleri gelir gelmez deðerlendirme toplantýsý yaptýlar. ANATIPDER Baþkaný Opr. Dr. Ethem Zobacý yaptýðý açýklamada Gine hazýrlýklarý ve orada yaþadýklarý hakkýnda bilgi verdi. SAYFA 3 TE Tarýmsal öðretiminin baþlamasýnýn 167. yýlý kutlanýyor Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, tarýmsal öðretiminin 167. yýldönümünün ve Tarým Haftasý'nýn çeþitli etkinliklerle kutlandýðýný belirterek, 10 Ocak'ýn tarýmsal öðrenimin miladý olduðunu ifade etti. SAYFA 4 TE Belediyelere 510 bin TL çevre yardýmý Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yayýnladýklarý ortak basýn açýklamasýnda Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan bazý belediyelere ve Ýl Özel Ýdaresine þartlý nakdi yardým yapýldýðýný belirttiler. SAYFA 2 DE Hedefini Büyülten Çorum Özel Hastanesinden Gazetemize Gazeteciler Günü Kutlama ziyareti Çorum Özel Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ahmet Ýlhan Çakýr, Hastane Avukatý Fahri Onur Kanmaz ve Hastane Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Zeynep Leblebicioðlu'ndan oluþan heyet gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Tek Yýldýz Ailesinin 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler gününü kutladýlar. Gazete çalýþanlarýnýn gününü kutlayarak baþarýlarýnýn devamý temennisinde bulunan heyet, Gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni Nadir Yücel'in Hastanenin yapýlmakta olan ek binasý ve yapýlan çalýþmalar ile ilgili sorusuna da cevap verme imkâný buldular. SAYFA 7 DE "Gazetecilerin çalýþma koþullarý daha iyi hale getirilmeli" MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Dünyada gazetecilerin haklarý ve çalýþma koþullarýnýn her geçen gün daha ileriye taþýnmasýna karþýn Türkiye'de maalesef adým adým geriye gittiðini dile getiren Ercan Daþdan, SAYFA 10 DA Ýhracat yapan firmalar Teknokent'te olmalý SAYFA 2 DE "Ýslam'da Güncel Ticari Meseleler" konferansý bugün SAYFA 5 TE

2 2 HABER Ýhracat yapan firmalar Teknokent'te olmalý ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÝÝBF Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin ile birlikte Ekmekçioðullarý Grubunu ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda Ekmekçioðullarý Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Ekmekçi, Rüstem Ekmekçi, þirket yöneticilerinden Bahadýr Saraç ve Ýsmail Bölükbaþ hazýr bulundu. Ziyarette Özcan Ekmekçi, Teknokent'in kent için çok önemli olduðunu, bu projenin bir paydaþý olmaktan büyük memnuniyet duyduklarýný, uluslararasý rekabette yer alabilmelerinde Üniversitenin araþtýrma faaliyetlerinin ve Teknokent'in ne kadar önemli bir rol oynadýklarýnýn bilincinde olduklarýný ifade ederek Rektör Alkan'a çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti ve baþarý dileklerini iletti.rektör Prof. Dr. Alkan ise, üniversite ve sanayi arasýndaki iyi bir iþbirliðinin hem üniversitenin, hem de sanayinin geliþmesinde ve güçlenmesinde çok önemli rol oynayacaðýný, ihracat yapan firmalarýn Teknokent bünyesinde ofislerinin bulunmasýnýn uluslararasý alanda etkili olduðunu söyledi. "Giriþimciler üniversite laboratuarlarýndan yararlanabilir" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ÝÝBF Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin ile birlikte Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Þ'yi ziyaret etti. Ziyarette Çorum Yumurta A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Cahit Karaaslan, Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Sever, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çelik, yine Yönetim Kurulu Üyesi Alper Yarýmca, Genel Müdür Vedat Kaplan, Satýþ Müdürü Ýsmail Laçin hazýr bulundular. Yönetim Kurulu Baþkaný Karaaslan ziyarette, Birliðin 1986 yýlýnda 13 kiþiyle kurulduðu ve þuan itibariyle 130 üyesi bulunduðu söyledi. Çorum'da 45 tane yumurta iþletmesinin olduðunu, bu iþletmelerin 40 tanesinin bu iþletme çatýsý altýnda bulunduðunu belirten Karaaslan, haftalýk 13 milyon deðerindeki üretimin 10 milyonunun bu birliðe ait olduðunu, ihracatýn ise yüzde 25 olduðunu bildirdi.ziyaretten duyduðu memnuniyet dile getiren Karaaslan, Üniversite çalýþmalarýnýn son yýllarda gözle görülür þekilde bir ivme kazandýðýný belirterek Rektör Alkan'a çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti ve baþarýlarýnýn devamýný diledi. Rektör Prof. Dr. Alkan ise, Çorum ekonomisine katký saðlayan tüm kurum ve kuruluþlarý caný gönülden desteklediklerini, bu kapsamda Üniversite bünyesinde kurulan laboratuarlarýndan giriþimcilerin yararlanabileceðini söyledi. Ýmsâk :5:09 Güneþ :6:56 Ýþrak :7:50 Öðle :11:59 Ýkindi :14:26 Akþam :16:42 Yatsý :18:16 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 2. Hafta Cuma günü bana çok salevat-ý þerîfe getirin! Zîra sizin Cuma günü getirdiðiniz salevât-ý þerîfeler bana arz edilir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri BÝZE DÝDAR GEREK DÜNYA GEREKMEZ Bize didar gerek dünya gerekmez Bize mânâ gerek dâvâ gerekmez Bize Kadir gecesidir bu gece Ko seher olmasýn seher gerekmez Bize aþk þerbetinden sun a saki Bize uçmaklarda Kevser gerekmez Badyalarda dolu dolu içelim biz Biz esrik olmazýz humar gerekmez Yunus esriyiben düþtü sokakta Çaðýrýr Taptuk' una âr gerekmez YUNUS EMRE HAVA DURUMU Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: SAHÝBÝNDEN SATILIK DÜKKANLAR *Yazý Çarþý mevkiinde 450 M2 *Buhara evlerde 300 M2 Geniþliðindeki dükkanlar Satýlýktýr Müracaat: "Basýn halkýn haber alma teminatýdýr" Çorum SMMMO Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarýndan biri olan Basýnýn, halkýn haber alma teminatý olduðunu dile getiren Muzaffer Yýldýrým, "Kamuoyunu, doðru, dürüst ve tarafsýz bir þekilde objektif olarak bilgilendiren, Ülkemizdeki geliþmeleri ya da sorunlarý kamuoyuna tarafsýzca ileten, zor koþullar altýnda çalýþan, Milletin aydýnlanmasýnda ve bilinçlenmesinde görev yapan kýymetli basýn emektarlarýnýn Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutlar, baþarý ve esenlikler dilerim" dedi. Yýl: 8 Sayý: 2371 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,774 1,784 EUR 2,321 2,36 STERLiN 2,84 2,89 JPY YENi 0,0201 0,0204 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KULE ECZANESÝ TEL : MELÝKGAZÝ 2. SK NO:1/D GAZÝ ECZANESÝ TEL: DR. ÝLHAN GÜREL CD.NO:27/17 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 AK Partiden "10 Ocak" ziyareti Belediyelere 510 bin TL çevre yardýmý AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" kutladýlar. Cemalettin Polattaþ ziyarette yaptýðý deðerlendirme de gazetecilerin bölge, ülke ve dünya gündemini belirlemede büyük rol oynadýklarýný ifade etti. Haberleri doðru görüþ ve düþünceleri nesnel bir þekilde ortaya koymada, toplumun bilgilenmesinde bilinçlenmesinde ve toplumsal barýþ, huzur, güven ortamýnýn güçlenmesinde basýnýn önemli payý olduðunun altýný çizen Polattaþ, "Gazetecilik mesleði en dinamik ve fedakarlýk isteyen mesleklerden biridir. Çok zor þartlarda mesleklerini yürüten, halkýn gözü kulaðý olan medya mensuplarýnýn çalýþmalarýný takdir etmemek mümkün deðildir. Basýný ilkeli, doðru, tarafsýz þekilde çalýþarak halkýn haber alma hakkýný saðlayan önemli bir kurumdur. Biz Çorum olarak yerel basýnýmýzla, ilkeli, seviyeli yayýnlarýndan dolayý övünüyor, gurur duyuyoruz. Yaz, kýþ, gece, gündüz demeden hatta zaman zaman canlarýný tehlikeye atarak çalýþan birçok sýkýntýya göðüs geren gazeteciler gününüzü kutluyor çalýþmalarýnda baþarýlar diliyoruz. Demokrasi ve çaðdaþ düzenlerin vazgeçilmez bir parçasýdýr basýn, geliþmelerin bir aynasýdýr, toplumun ýþýðýdýr" dedi. Yazý Ýþleri Müdürümüz Nadir Yücel ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek AK Parti heyetine teþekkür etti. Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yayýnladýklarý ortak basýn açýklamasýnda Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan bazý belediyelere ve Ýl Özel Ýdaresine þartlý nakdi yardým yapýldýðýný belirttiler. Ýlçelerin her türlü (çevre kirliliði, haþere ile mücadele, kanalizasyon vb.) sorunlarýnýn giderilmesine yönelik çalýþmalar içinde olduklarýný ve ayýrým yapmaksýzýn tüm ilçe, belde ve köylerimizi yatýrýmlara kavuþturmak için yoðun mesai harcadýklarýný ifade eden Milletvekilleri, 2023 vizyonu içinde Çorum'a daha çok hizmet götürüleceðini ifade ettiler. Toplamda 510 bin lira nakdi yardým yapýlan belediyeler þöyle: Alaca, Büyükhýrka, Çopraþýk, Dodurga, Kargý, Laçin, Osmancýk, Uðurludað Belediyeleri. "Afrika'ya Þifa Eli, projelerimiz devam edecek" Bir süre önce Giney'e giden ve hem saðlýk taramasý hemde eðitim veren Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANA- TIPDER) üyeleri Çorum'a döndüler. Dernek üyeleri gelir gelmez deðerlendirme toplantýsý yaptýlar. ANATIPDER Baþkaný Opr. Dr. Ethem Zobacý yaptýðý açýklamada Gine hazýrlýklarý ve orada yaþadýklarý hakkýnda bilgi verdi. Ocak ayýnda hummalý bir çalýþmaya hazýrlýklara baþladýklarýný ve daha önceleri iki defa gittikleri için Gine Cumhuriyetinde yaþayan insanlarýn saðlýk alanýnda nelere ihtiyaç duyduklarýný iyi bildiklerini ve ona göre hazýrlýklarý yaptýklarýný ifade ederek, "Önce ilaçlar toplandý, on onbeþ akþam her gün mesaiden sonra dernek gönüllüleriyle bir araya gelinerek, toplanan ilaçlar ayrý ayrý tasnif edilip, her doktorun branþýna göre kutulandý. 24 Aralýkta orada bu çalýþmalarýn baþlayacaðýndan dolayý, hazýrlanan materyaller ve ilaçlar bu tarihten önce oraya ulaþmalýydý. Daha önce tecrübe ettik, ülkede yeteri kadar ilaç olmadýðýndan, materyal bulunmadýðýndan, baktýðýnýz hastalara ilaç vermediðinizde daha da mahzun oluyorlar. Çünkü ya ilaç bulamýyorlar yada imkansýzlýktan alamýyorlar. Bundan dolayý kendinizi, iþinizi tam yapamamýþ hissediyorsunuz. Bunu bildiðimizden on gün önce kargo ile 800 kg ilacý oraya gönderdik. Vardýðýmýzda bütün ilaçlarýmýz Gine'nin baþkenti Conakry'ye ulaþmýþ ve bizi bekliyordu. Üç ayrý hastanede, Ignace Deen Hastanesinde, Gögüs Hastalýklarý, Üroloji, Çocuk, Kadýn Doðum, Dahiliye alanlarýnda Donka Hastanesinde, Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi, Anestezi, Diþ Hekimliði alanlarýnda, Flamboya Hastanesinde ise Göz Hastalýklarý alanlarýnda, ayrýca Centre Medical De L'Universite Gamal Abdel Nasser De Conakry Üniversitesinde Rektör bey ve dekan beyde olduklarý halde beraber çalýþmalar yaptýk. Cerrahi alanýnda her iki ülkenin doktorlarý tarafýndan uygulamalý ameliyatlar yapýldý. Binlerce hasta ve çocuk muayene edildi. Göz bölümünde ise hastalar üzerinde Fako yöntemiyle katarak ameliyatý uygulandý ve ayný zamanda Gineli doktorlara Fako yöntemiyle katarak ameliyatý anlatýldý. Bütün bu yapýlan çalýþmalarýmýz Gine'de ana haber bülteninde "Türkiye'den doktorlar geldi, bedava muayene yapýyor ve ilaç daðýtýyor" haberi ile iki gün yayýnlandý. Götürdüðümüz ultrason cihazýný, diþ hekimliði ekipmanlarýný ve onlarýn kullanacaðý materyallerimizi ülkemiz adýna, dostluk adýna, ihtiyaç adýna onlara býrakarak geldik. Oradaki doktor arkadaþlarý Ülkemize ve Çorum'umuza davet ettik, onlarda buraya gelecek ve kurulan dostluk köprüleri daha da saðlamlaþacak. Giden arkadaþlarýmýz çok yoruldu, ancak ümidi kalmayan insanlara ümit olmanýn, görmeyen insanlarýn yeniden görmenin onlara verdiði mutluluðu beraber yaþadýk. Bugünde bu projelerimizde görev alan bütün arkadaþlara derneðimizde yemek vermek ve yapýlan çalýþmalarý görüþmek, kritik etmek, fikirler almak yeni ufuklar açmak istedik o nedenle derneðimizde beraber olduk. Bu çalýþmalara katkýda bulunan bütün doktor arkadaþlara, saðlýk mensuplarýna ayrýca yaptýðý yardýmlardan dolayý Çorum halkýna ve Valimiz Sabri Baþköy'e teþekkür ediyoruz. Bundan sonrada Anadolu'dan Afrika'ya þifa eli projelerimiz devam edecektir" dedi. "Katý Atýk Projesinin inþaat ihalesi ilkbaharda yapýlacak" Çevre ve Orman Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Sedat Kadýoðlu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Ýlleri ziyaret ettiklerini ve bu kapsam da Çorum'a geldiðini belirten Müsteþar Yardýmcýsý Sedat Kadýoðlu, "Çorum ili ile ilgili genel deðerlendirmeyi çevre ve þehircilik alanlarý olarak yaptýk. Hava pýrýl pýrýl, biz daha farklý bir hava bekliyorduk. Kýþýn karýný da gördük. Katý atýkla ilgili Avrupa Birliði süreci hýzlý ilerlemiyor. Ufak tefek sýkýntýlar var, inþallah bunlar süreç sonunda çözülür. Danýþmanlýk hizmeti ile ilgili olarak sözleþmede imzalar atýldý. Ýnþallah kýsa sürede gereken yapýlýr. Bizde olduðu gibi delegasyonda iþler hýzlý ilerlemiyor onlarla sürekli iletiþim halinde olmak gerekiyor. Uzun bir süreç ama sonucu iyi olacaktýr. Katý atýklar vahþi depolamadan ziyade kuralýna göre, düzenine göre depolamamýz ve ihtiyaca göre kullanmamýz gerekiyor. Enerjide olsun üretimde olsun bunlarý kullanmalýyýz. Burada da inþallah güzel çalýþmalar çýkacaktýr" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise Katý Atýk projesinde önemli bir mesafe kat edildiðini dile getirerek, "Mart - Nisan aylarý gibi inþaat uygulama ihalesi yapýlmasý düþünülüyor. Katý atýklarýn etkin, verimli ve düzenli bir þekilde toplanmasý, taþýnmasý ve deðerlendirilip zararsýz hale getirilmesi zorunludur. Rastgele toplanan atýklardan saðlanan geri kazaným verimi, kaynakta ayýrýmla elde edilenden daha düþüktür. Yerinde ayýrým ile atýklarýn geri kazanýlmasý çok daha verimlidir. Bu da tamamen toplumun bilinçlendirilmesi ile mümkün olur. Halkýmýzý bilinçlendirmek için çalýþmalarýmýz devam etmektedir" þeklinde kaydetti. Ziyarete Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Müþaviri Ziya Çöpür, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyitahmet Sancak, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Belediye Meclis Üyesi Ekrem Demirten de katýldý. Ýtfaiyeden sýðýrcýk kurtarma operasyonu Çorum Belediye Ýtfaiyesi dün sabah saatlerinde sýðýrcýk kurtarma operasyonu yaptý. Ýl Saðlýk ve Halk Saðlýðý Müdürlüðü binasý önünde bulunan çam aðacýna takýlý kalan sýðýrcýðý gören vatandaþlar itfaiyeye haber verdiler. Ýtfaiye ekipleri sýðýrcýðý takýlý kaldýðý yerden kurtararak doðaya saldýlar.

4 HABER 4 "MEB'in alan deðiþikliði kararý çözümsüzlük getirdi" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mevzuat ve Toplu Görüþmeden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar, yayýnladýðý basýn açýklamasýnda, "Millî Eðitim Bakaný'nýn "Alan deðiþikliði iptali isteyen öðretmenler, eðer alan deðiþikliðinden önceki görev yerlerine dönmeyi kabul ederlerse baþvurularýný kabul edeceðiz" þeklindeki açýklamasýndan sonra alan deðiþtirenlerden çeþitli sebeplerle önceki alanlarýna dönmek isteyenler beklentiye girmiþlerdi. Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdürlüðü tarafýndan illere geçilen bilgi yazýsýnda 'alan deðiþikliði' iptalinin sadece iller arasý alan deðiþikliði yapanlarý kapsadýðý ve eski görev yerlerine dönmeleri þartýyla taleplerinin karþýlanacaðý anlaþýlmaktadýr. Bakanlýk, alan deðiþikliði iptali isteyenlere, aman deðiþiklik talep etme demiþtir" dedi. Alan deðiþikliði iptalinin sadece il dýþý olacak þekilde dar tutulmasý ve öðretmenlere "geldiðiniz illere geri giderseniz iptalinizi yapayým ve geri göndereyim" denilmesinin talebi karþýlamayýp, karþýlamýþ gibi görünmekten baþka bir þey olmadýðýný dile getiren Tekin Çýnar, "Alan deðiþikliði iptalinde, 2012 yýlý öðretmenlerin il içi alan deðiþikliði sürecinde yaþanan karmaþa ve uygulamada birlikten uzak tasarruflar ortada iken; alan deðiþikliði baþvuru sürecinde, deðiþiklik talebinin iptalini talep ederek bu amaçla iptal dilekçesi verenlerden, dilekçeleri çeþitli sebeplerle il/ilçe milli eðitim müdürlüklerine ya da Bakanlýða ulaþtýrýlmayanlarýn iptal talepleri yerine getirilmemiþ, kiþiler yargýya yönlendirilmiþtir. Hâlbuki bu durumda olanlarýn alan deðiþikliði iptal taleplerinin karþýlanmasý gerekirdi. Hukuken haklý olan bir talep göz ardý edilmiþtir. Mezuniyeti sýnýf öðretmeni olup da Matematik, Türk Dili ve Edebiyatý gibi yan alanlara sahip olan öðretmenlerden alan deðiþtirerek liselere geçenler, lise müfredatýnýn aðýr oluþundan dolayý alan deðiþikliði iþlemlerinin iptalini talep edenlerin taleplerinin kabul edilmemesi, sýnýf öðretmeni olarak görev yapmakta iken Zihinsel Engelliler Sýnýf Öðretmenliði alanýna alan deðiþikliði yapan ancak, özel eðitim gerektiren öðrencilerin eðitimi konusunda gerekli eðitimi alamamýþ olanlarýn iptal taleplerinin dikkate alýnmamýþ olmasý hem öðrencilerin hem de öðretmenlerin aleyhine olmuþtur. Yine bazý illerde yönetici normlarý ortaokullarla iliþkilendirildikten sonra alan deðiþikliði hakký verilirken, bazý illerde bu hak verilmemesi uygulamada birlik ilkesi ile çeliþmiþ devamýnda haksýzlýklara sebep olmuþtur. Bu açýdan bakýldýðýnda alan deðiþikliðinin iptali talepleri karþýsýnda ortaya konulan yaklaþým çözüm sunmak deðil çözümsüzlüðü dayatmak olmuþtur" þeklinde kaydetti. Türk Saðlýk Sen'den Dinçer ve Yücel'e hayýrlý olsun Türk Saðlýk Sen Ýl Baþkan Fatih Gök ile yönetim kurulu üyeleri göreve yeni baþlayan Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel ile Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Fatih Gök ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðüne atanan Ali Dinçer'i ziyaret ederek yeni görevinde baþarý dileklerini ilettiler.dinçer ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Türk Saðlýk Sen heyetine teþekkür etti.sendika yönetimi daha sonra ise Ýl Saðlýk Müdürlüðü görevine Ýsmail Yücel'i ziyaret görevinde baþarýlar dilerdiler. Yücel ise ziyaretten dolayý teþekkür etti. Memur Sen'den gazetecilere jest Memur Sen Ýl Teþkilatý "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle gazetecilere yemek verdi. Cevher Sofra verilen yemeðe Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, baðlý sendikalarýn baþkanlarý ile gazeteciler katýldý. Yemekte yaptýðý konuþmada gazetecilerin onurlu bir görevi üstlendiðini belirten Saatçi, "Basýn görevini yaparken hukukun evrensel ilkelerinden sapmamasý, doðru haber verme, tarafsýzlýk, özel hayata saygý konularý önem taþýmaktadýr. Basýn ve basýn çalýþanlarýnýn yol gösterici deðerler noktasýnda yürüttükleri onurlu görevleri, bundan sonra da ayný duyarlýlýkla ve kararlýlýkla yerine getireceklerine yürekten inanýyorum. Görevlerini büyük bir fedakârlýkla yerine getiren, ülkemizde ve ilimizde yaþanan geliþmeleri vatandaþlarýmýza duyuran, vatandaþlarýmýzýn sorun ve taleplerini bizlere ileten basýn mensuplarýmýzýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi. Tarýmsal öðretiminin baþlamasýnýn 167. yýlý kutlanýyor Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, tarýmsal öðretiminin 167. yýldönümünün ve Tarým Haftasý'nýn çeþitli etkinliklerle kutlandýðýný belirterek, 10 Ocak'ýn tarýmsal öðrenimin miladý olduðunu ifade etti. Þahinbaþ, "Türkiye'de tarýmsal öðretim 10 Ocak 1846 tarihinde Ýstanbul Yeþilköy'de bulunan Ayamama Çiftliði'nde, o zamanki adý ile Ziraat Mektebi'nin açýlmasý ile baþlamýþtýr" þeklinde konuþtu. Çok geniþ bir çalýþma alanýna sahip olan ziraat mühendislerinin birçok mühendislik disiplinini bünyesinde taþýmak zorunda olduðunu dile getiren Þahinbaþ açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Ziraat Mühendisinin çalýþma alaný sadece bitkisel ve hayvansal gýda üretimi ile sýnýrlý deðildir. Endüstriye hammadde temininden, biyodizel gibi tarýmsal kaynaklý enerji üretimine, hatta küresel ýsýnmanýn kontrol altýna alýnmasýna kadar pek çok bakýmdan Ziraat Mühendisliði önem taþýmaktadýr. Kullanýlmakta olan fosil kaynaklý yakýtlarýn bitkisel kökenli olduðu, yine hastalýklarýn büyük bir bölümünün beslenme kaynaklý olduðu da göz ardý edilmemelidir. Tarýma ve Ziraat Mühendisliðine gereken önem verildiði takdirde bu ve benzeri birçok problemin çözümü konusunda ilerleme saðlanabilecektir. Türk tarýmýnýn geliþmesinde büyük katkýsý olan Ziraat Mühendisleri günümüz þartlarýnda oldukça düþük ücretle hizmet etmekte ve hiçbir ek ödemeden faydalanamamaktadýr. Ziraat Mühendislerinin ücret ve diðer sosyal haklarý sýradan memurlarýnkinden farklý deðildir. Çok zor arazi þartlarýnda görev yapan, çok farklý konularda birçok projeye imza atan, çok deðiþik konularda görev alan Ziraat Mühendislerinin hak ve yetkileri, iþ ve sosyal güvenliði ile özlük haklarýnda bir an önce iyileþtirmelerin yapýlmasý zorunluluk haline gelmiþtir. Bilimsel bir üretim ve verimlilik için zorunlu olan bilgi ve tekniðin, bu bilgileri özümlemiþ teknik elemanlar aracýlýðýyla çiftçiye aktarýlmasý süreci son derece önem arz etmektedir. Bilgi çaðý olarak tanýmlanan son dönemde geçimini tarýmdan saðlayan insanlarýn bilgi gereksinimlerinin giderek arttýðýný ve çeþitlendiðini görmekteyiz. Bilgi yaþamýn her alanýnda belirleyici bir rol oynamaktadýr. Çiftçiyi bilgi ile buluþturan, bir bakýma çiftçi ile bilgi ve teknik arasýnda köprü vazifesi gören Ziraat Mühendislerine günümüzde daha çok ihtiyaç duyulmakta ve Ziraat Mühendislerinin görev ve sorumluluklarý ile Ziraat Mühendisliðinin önemi daha da artmaktadýr."

5 HABER 5 Belediyeden basýn camiasýna "10 Ocak" jesti! Abdurrahman Bahþiþoðlu Çorum Belediyesi "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü" nedeniyle kentte görev yapan basýn yayýn sektörü çalýþanlarýna yemek verdi. Ýkinci Bahar Lokantasýnda gerçekleþtirilen yemeðe Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Turhan Candan, Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Trabzon Þube Müdürü Abdurrahman Bahþiþoðlu, BÝK Çorum Þube Baþkaný Osman Bolluk, Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Vekili Sadýk Örgel, Hitit Gazeteci ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Tugay Afat ile Sadýk Örgel basýn yayýn kuruluþlarýnýn çalýþanlarý katýldý. Tugay Afat yaptýðý konuþmada tüm basýn yayýn sektörü çalýþanlarýnýn gününü kutladý. Daha sonra kürsüye gelen Gazeteciler Cemiyeti Tugay Afat Baþkan Vekili Sadýk Örgel ise basýnýn Çorum'da kamuoyu oluþturmada halka önemli bir hizmet verdiðini dile getirerek, iki derneðin artýk tek çatý altýnda birleþmesi gerektiðini söyledi. BÝK Trabzon Þube Müdürü Abdurrahman Bahþiþoðlu da gazetecilere yýpranma haklarýnýn yeniden verilmesi temennisinde bulundu. Son olarak kürsüye gelen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise basýnýn güven olgusunu korumasý gerektiðini belirtti. "Basýný ve demokrasiyi güçlendirmek herkesin görevidir" "Norm Kadro fazlasý öðretmenler dava açma hakkýný kullanmalý" "Ýslam'da Güncel Ticari Meseleler" konferansý bugün Hitit Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) tarafýndan "Ýslam'da Güncel Ticari Meseleler" konulu konferans düzenlenecek. Bugün saat 19.00'da Anitta Otel'de yapýlacak olan konferansa konuþmacý olarak Fatih Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Döndüren katýlacak. Konu hakkýnda açýklama yapan HÝTÝTSÝAD Genel Sekreteri Hakan Karaduman, programýn çok kapsamlý olacaðýný söyledi. Yeni yýlýn ilk programýný düzenleyeceklerini belirten Karaduman, yapýlacak konferansa tüm Çorum halkýný davet etti. Karaduman davetiyelerin HÝTÝTSÝAD'dan temin edilebileceðini de belirtti. Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil eðitimde dönüþüm sürecindeki Anadolu Liselerinde ve genel liselerde norm kadro iliþkilendirilmesiyle ilgili gerekli düzenlemelerin yapýlmamýþ olmasýnýn ve yeni açýlan ilkokul-ortaokul þeklinde ikiye ayrýlan ilköðretim okullarýndaki ve diðer eðitim kurumlarýndaki güncellemelerin tamamlanamamasý neticesinde bazý öðretmenlerin, kurumlarýnda norm kadro fazlasý durumuna düþtüðünü hatýrlatan Tahir Eþkil, "Uzun yýllar il veya ilçe emrinde olup farklý eðitim kurumlarýnda görevlendirilen öðretmenlerin norm fazlasý kapsamýnda deðerlendirilerek resen atamalarýn yapýlmasý, beraberinde ciddi sorunlar ve maðduriyetler getirmektedir. Belirttiðimiz nedenlerden dolayý, eðitim-öðretim yýlýnýn birinci döneminin sonuna geldiðimiz bir süreçte, eðitim kurum yöneticilerinin aldýðý tedbirlerle eðitime devam edilirken, yeniden öðretmen hareketliliði saðlanarak norm kadro fazlasý öðretmenlerin isteðe baðlý yer deðiþtirmeleri hariç, il genelinde resen atamalar yapýlmamalýdýr. Kaldý ki, norm kadro fazlasý öðretmenlere fazlasýyla haksýzlýk yapýlmaktadýr. Bunlar, zannedildiði gibi hiç derse girmeyen, evde oturan bankamatik öðretmeni de deðildir. Halihazýrda norm kadro fazlasý öðretmenler de aylýk karþýlýðý ve üzerinde derse girmektedir" dedi. "Her ilde bir miktar norm fazlasý öðretmen olmasý tehdit deðil fýrsattýr" diyerek açýklamasýna devam eden Eþkil, "Çünkü bir sýnýfta bir dersin öðretmensiz geçmesi demek, o okulda eðitim-öðretimin yapýlamamasý demektir. Ayrýca, yurtdýþýna gitmek, ücretsiz izne ayrýlmak, kýsa ve uzun süreli hastalýk izni almak gibi, deðiþik nedenlerle göreve devam edemeyen öðretmenlerin yerlerine görevlendirilmek üzere ihtiyaten, il ve ilçe emrinde öðretmen olmasýna ihtiyaç vardýr eðitim-öðretim yýlýnda okullarýn norm kadrolarýnda gerekli güncellemeler yapýldýktan, yani okullarýn ders yükü, gerekli öðretmen sayýsý belirlendikten sonra, bazý eðitim kurumlarýna ihtiyaç olmadýðý halde öðretmen atamasý yapýlmýþtýr. Bu atamalar nedeniyle, daha önce bu eðitim kurumunda çalýþýyor olmasýna raðmen sonradan okula atanan öðretmenlerin hizmet puanlarýnýn kendilerinden yüksek olmasý nedeniyle düþük hizmet puanlý öðretmenler norm kadro fazlasý olarak belirlenmiþlerdir. Ýhtiyaç olmadýðý halde gerçekleþen bu atamalar nedeniyle norm kadro fazlasý olarak haksýz bir uygulamayla karþýlaþan bu öðretmenlerimiz kurumlarýna dilekçe ile baþvuru yaparak norm içinde sayýlmalarýný talep etmelidirler. Bu öðretmenlerimiz, idarenin baþvurularýna verecekleri ret cevabýnýn kendilerine tebliðinden itibaren 60 gün içinde dava açabilirler. Okullarýndaki normlarýn güncelleme sürecinde okul ve kurumlarýna ait bilgilerin sisteme doðru ve tam olarak girilmemesi/girilememesi ve yeni güncellemelerin de yapýlamamasýndan dolayý bazý öðretmenlerimiz "Norm Kadro Fazlasý" olmuþtur. Bu öðretmenlerimize, öncelikle norm kadro fazlasý olduklarý yazýlý olarak teblið edilmelidir. Norm fazlasý olduðu teblið edilen öðretmenimiz "norm içinde sayýlmasý gerektiðini" belirten ve itirazlarýnýn yer aldýðý dilekçesi ile idareye baþvuruda bulunmalýdýr. Ýdarenin ret cevabýnýn kendilerine tebliðinden itibaren 60 gün içinde ret iþleminin iptali için dava açabilirler. Öðretmen atama ve yer deðiþtirme yönetmeliðinin "ihtiyaç fazlasý öðretmenlerin yer deðiþtirmeleri" baþlýklý 41. maddesinde, ders kaldýrýlmasý ya da norm kadro esaslarý gereðince yapýlacak düzenlemeler sonucu norm kadro fazlasý durumuna düþen öðretmenlerin, öncelikle görevli olduklarý yerleþim yerindeki ya da ilçedeki eðitim kurumlarý olmak üzere il içinde alanlarýnda norm kadro açýðý bulunan eðitim kurumlarýna tercihleri ve özürleri de dikkate alýnarak atanabilecekleri belirtilmiþtir. Ancak herhangi bir kuruma atanmak üzere baþvuruda bulunmayanlarýn görev yerlerinin il içinde valiliklerce isteklerine bakýlmaksýzýn resen belirleneceði de madde kapsamýnda hüküm altýna alýnmýþtýr. Bu hüküm gereðince, norm fazlasý olan öðretmenlerimize öncelikle tercih hakký verilmesi ve özür durumlarýnýn atamalar sýrasýnda dikkate alýnmasý gerekmektedir. Norm kadro fazlasý öðretmenler, tercih hakký verilmesi durumunda, kendilerine uygun eðitim kurumlarýný tercih edebilirler. Eðer idare, öðretmenlerimize tercih hakký vermeden ya da özür durumlarýný dikkate almadan, resen atama yoluna giderse, yapýlan atamanýn iptali için atama kararnamesinin ilgiliye tebliðinden itibaren 60 gün içinde dava yoluna baþvurulabilir" ifadelerini kullandý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum basýný ile 12 yýldýr birlikte olduðunu belirterek, "Bu süre içerisinde olumlu iþlere de olumsuzluklar da þahit olduk. Bunlar tabi derin izler býraktý" dedi. Demokrasiler de yasama-yürütme ve yargýnýn ardýndan basýnýn dördüncü kuvvet olarak gösterildiðini kaydeden Baþkan Külcü, "Siyaset nasýl güven üzerine kurulu bir mekanizmaysa gazetecilikte güven üzerine kurulmuþ bir meslektir. Kamuoyu oluþturmanýn en önemli unsurudur. Sansürün uygulandýðý bir ülkede basýn özgürlüðünden bahsedilemez. Özgür haber alma kaynaklarýnýn saðlanmasý da devletin görevidir. Tabi diðer bir hususta ekonomik olarak baðýmsýzlýðýn saðlanmasýdýr" dedi. Basýnýn korumasý gereken deðerler olduðunu ve bunlarýn baþýnda ise güvenin yer aldýðýný dile getiren Baþkan Külcü, "Ýletiþim etiðine dikkat etmemiz lazým. Bunu zihnimizde sürekli diri tutmalýyýz" þeklinde kaydetti. Basýnýn demokrasinin geliþimine katkýsýna da vurgu yapan Baþkan Külcü, basýnýn zor zamanlarda demokrasiyi savunabilmesinin demokrasinin geliþmesinde önemli bir unsur olduðunu da dile getirerek, "Demokrasi ve hukuk devleti ne güçlüyse basýnda o kadar güçlü olacaktýr. Basýný ve demokrasiyi güçlendirmek herkesin görevidir" ifadelerini kullandý. Baþkan Külcü sözlerini tüm basýn yayýn çalýþanlarýnýn "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler" gününü kutlayarak tamamladý.

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi Vali Baþköy'den yeni yýl mesajý Vali Sabri Baþköy yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna "Her yeni yýl, yeni umutlarý ve beklentileri beraberinde getirmektedir" diyerek baþlayan Vali Baþköy,

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti Pegasus Havayollarý Merzifon uçuþlarý 8 Nisan'da baþlýyor Pegasus Havayollarý Amasya-Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere baþlatýyor. Aniþ Turizm Çorum IATA Acentesi Müdürü Halit Ýnaltekin, yaptýðý

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinden bir ilk daha BAYRAM KAMPANYASI BARCELONA LC 4900 KLASÝK GÝTAR SADECE 180 TL AYRICA 1 ALANA 1 BEDAVA EMEKTAR MÜZÝK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ ADRES : BAHÇELÝEVLER MAH. POLÝS KARAKOLU YANI TEL: 0534 829 55 45 TEK

Detaylı