YOLLAR SEN NEREYE GÖTÜRÜRSE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOLLAR SEN NEREYE GÖTÜRÜRSE"

Transkript

1 Eylül - Ekim 2009 Say : 29 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir YEN FORD RANGER YOLLAR SEN NEREYE GÖTÜRÜRSE

2 Banu Kelefl Genel Yay n Yönetmeni Merhaba, 2009 y l na girdi imiz ilk andan k fl karfl lamaya haz rland m z bu aya kadar geriye dönüp bakt m zda nedense haf zam zda kalanlar ço unlukla olumsuz geliflmeler. Ekonomik kriz, k sa zaman önce yaflad m z sel felaketleri, her gün okudu umuz, izledi imiz kaza ve benzeri haberler. flte bu yüzden yazdan kalan son günleri hayat n zda sizi mutlu eden, keyif ald n z fleyleri öncelikli s ralara alarak, y l n son çeyre ini güzel geçirmenizi diliyorum. Bu say m zda da be enece inizi umdu umuz konulara yer vermeye çal flt k. Müflteri sayfalar m zda yer alan foto raflar gerekli düzenlemeler Kelefller A.fi. Dahili no Cep no Sat fl Ticari Araç 136 Otomobil Kamyon 189 (533) Filo 123 (533) Plaka muamele Servis Otomobil Dan flman 164 (533) Ticari Dan flman 141 (533) Kaporta - Boya (533) Kaza Dan flma - Gündüz Kaza Dan flma - Gece Servis Randevu (Dahili 174) (212) Vezne 160 Müflteri liflkileri 182 Yedek Parça Mekanik Parça Sorma 178 Kaporta Parça Sorma 155 Kelefller Sigorta Sigorta Sat fl Müflteri liflkileri (212) Fax (212) yap ld ktan sonra web sayfam zda da yer alacak. Söylefli sayfalar m z n konu u Ford Otosan Genel Müdür Bafl Yard mc s Nuri Otay ile Ford Otosan n üretim baflar s üzerine konufltuk. Kapak konumuz ise yenilenen d fl görümüyle; daha konforlu, daha güçlü motoruyla Ford Ranger. Ford Mondeo ile bafllayan kinetik tasar m felsefesi Ranger ile devam ediyor. Tarihçe sayfalar nda Ford un efsane modellerinden Granada ile ilgili detayl bilgiye ulaflabilirsiniz. Gezi ve sigorta sayfalar m z da ilginizi çekece imiz konularla bu say da yerini ald. Yeni say m z da keyifle okuman z dile i ile sa l kl, bol kazançl günler diliyorum. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) Fax: (212) mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Kelefller A.fi. ad na Banu KELEfi Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) ve Reklam Müdürü Volkan MARANGOZ Mali fller Seda Öter Bask Öncesi Haz rl k Osman YAVUZ 06 Kinetik Tasar ml Ford Ranger Mondeo ile bafllatt Kinetik Tasar m felsefesini di er ürün gam na da s ras yla yans tan Ford, son olarak pikap pazar ndaki temsilcisi Ranger a bu tasar m felsefesini uygulad. 26 Sol fleridi boflalt n Kinetik tasar ma sahip yeni Focus RS yeni bir boyutu RS tutkunlar n n be enisine sunuyor. 30 Gurbetçiyi tafl d Üretim hayat boyunca 34 birçok efsane modele 38 imza att Ford. Bunlardan biri de Granada. Muayene öncesi kontrol kelefllerde TÜVTURK muayene öncesi araç kontrolü hizmeti Kelefller taraf ndan veriliyor. Bodrum Ege ile Akdeniz in geçifl noktas niteli inde olan Bodrum her mevsim bir baflka güzel. Ç NDEK LER 06 Kapak konusu Kinetik Tasar ml Ford Ranger 12 Söylefli Nuri Otay 16 Modeller Bütün Ford modellerinin teknik ve donan m özellikleri 26 Test - Ford Focus RS Sol fleridi boflalt n 30 Servis TÜVTURK 34 Efsane - Foro Granada Y llarca gurbetçiyi tafl d 38 Gezi Ford Fiesta ile Bodrum 42 Sigorta Allianz ile maksimum performans 44 Müflteri Ford Kelefller i tercih edenler 46 Periyodik bak m Servis çizelgenizi takip edin

3 KAPAK KONUSU - FORD RANGER KINETIK TASARIMLI RANGER Mondeo ile bafllatt Kinetik Tasar m felsefesini di er ürün gam na da s ras yla yans tan Ford, son olarak pikap pazar ndaki temsilcisi Ranger a bu tasar m felsefesini uygulad

4 KAPAK KONUSU - FORD RANGER E n büyükten en küçü üne kadar ürün gam n n tamam n elden geçiren Ford, istisnas z bütün model gam n Kinetik Tasar m olarak adland rd ve ilk kez Mondeo ile bafllatt yeni tasar m diliyle modernize etti. Buna son örnek ise Ford u pikap pazar nda temsil eden Ranger. Böylece Ranger çok daha heybetli, çok daha çekici ve çok daha gösteriflli bir görünüm kazanm fl oldu. Kimi ifl amaçl al yor pikab, kimi ise büyük ve heybetli oldu u için tercih ediyor bu s n f. Hangi amaç için olursa olsun, ortak beklenti arac n gösteriflli ve modern bir görünüm ortaya koymas gereklili i. Bir di er beklenti de di erlerinden yüksekte olman n vermifl oldu u güven duygusu. Zaten heybetli bir görünüme sahip olan Ranger yenilenen yüzüyle art k çok daha çekici ve gösteriflli bir kimlik kazanm fl. Üstelik di er sürücülerden yüksekte oturma güvencesini de veriyor. Yaflanan de iflim ve Kinetik Tasar m n izleri ön bölümde çok daha net bir flekilde fark ediliyor. Ford mühendislerinin farlar, panjur ve tamponda Kinetik Tasar m felsefesini göz önüne alarak hayata geçirmifl oldu u de iflim sayesinde ortaya çok daha heybetli ve gösteriflli bir Ranger ç km fl. Her ne kadar ne bir flekilde varl n hissettirmese de, arkadan bak ld nda da ufak ama etkili dokunufllar dikkat çekiyor. Do al olarak sadece d fl dünya de il de iflimden pay n alan. çeride de küçük ama etkili dokunufllar göze çarp yor. Kap kolçaklar, orta konsol ve direksiyon ile hava zgaralar nda yer verilen mat alüminyum kaplama kadar k rm z zeminli göstergeler de modern ve sportif bir görünümü beraberinde getiriyor. Yenilenen koltuk kumafllar da içyap n n daha çekici ve cömert durmas na katk sa l yor. Ön koltuklarda yaflam konforunu engelleyecek bir s k nt yok. ç mekanda insan rahats z edebilecek pek bir fley yok. Arka koltuklarda sunulan diz ve bafl Turuncu kenarlara sahip paspaslar kadar Wildtrak baskili koltuk döflemeleri de iç mekani zenginlefltiriyor. Torpido üstü çekmecesi, dü meyle kontrol edilen çekifl sistemi ve pusula ile e im gibi bilgileri gösteren Multimetre gibi ekipmanlar amac na uygun. mesafesi s n f ortalamalar nda. fiikayet edebilece im bir durum söz konusu de il. Daha önce kullan lan motor hala Ranger da görev yapmaya devam ediyor. 143 HP güce ve 330 Nm torka sahip bu motor hem 4x2, hem de 4x4 olarak sat fla sunuluyor. Müflteri bu motoru Standart ve XLT donan m seviyesinde tercih edebiliyor. Üstelik yine bu motorda manuel flanz man n yan s ra bir de otomatik flanz man seçene i sunuluyor müflteriye. Asl nda bu motor gücü ve performans yla her tür beklentiyi karfl l yor. Ancak yine de daha fazlas n isteyenler olacakt r. Sonuçta daha fazla gücün hiçbir zarar olmaz. Tam bu noktada ise sadece Wildtrak isimli donan m seviyesinde sunulan yeni 3.0 litrelik motor devreye giriyor. Donan m seçene i olmayan bu motorda müflteri manuel yerine isterse otomatik flanz man tercih edebiliyor. Yeni motor 156 HP gücü ve 380 Nm torkuyla çok daha etkin bir performans ortaya koyuyor. Bu motorun 4x2 çekiflli versiyonu da yok. Daha etkin bir performans sunan bu motor 143 HP gücünde 2.5 TDCi ile karfl laflt r ld nda sadece 1 lt/100 km daha fazla yak t tüketiyor. Sonuç olarak bu performans n da bir bedeli olmal. Evet, ka t üzerinde 13 HP güç ve 50 Nm tork fark söz konusu. Asl nda ilk bak flta çok fazla bir fley ifade etmiyor insana. Ancak gerçek dünyada fark hemen hissediyorsunuz. kisini de kullanm fl biri olarak yeni motorun çok daha atak ve verimli oldu unu söyleyebilirim. lk kalk fl an nda ciddi bir fark hissetmeyebilirsiniz, ancak özellikle ara h zlanmalarda ve yokufllarda 13 HP güç ile 50 Nm torkun sa lad katk y hemen hissediyorsunuz. bir makam arac konforu beklemek haks zl k olacakt r. Ancak çukur ve tümsekleri baflar yla emen gerçekten de konforlu bir süspansiyon söz konusu. Yol bozukluklar n rahats z edici olmayan ufak sars nt lar fleklin

5 KAPAK KONUSU - FORD RANGER de hissediyorsunuz. D fl dünyadan izole bir flekilde, güçlü dizel motorun homurtular eflli inde konforlu bir flekilde seyahat imkan sunan Ford Ranger, konu yol tutufl oldu unda da hayranl k uyand ran bir yap ortaya koyuyor. Ranger ailesinin en lüks versiyonu olan Wildtrak daha önceki Thunder modelinin yerini ald. Bu ise eksiksiz bir donan m paketi anlam na geliyor. 15 inçlik alafl m jantlar yerini böylece 18 inçlik özel tasar ml jantlara b - rak yor. Ayr ca 6 hoparlörlü 6 l CD ve MP3 çalarl radyo, deri kol dayama, deri vites topuzu, deri direksiyon, çift renkli deri döfleme, metal torpido üstü çekmece, tavan raylar, yan basamaklar, storlu arka kapak, krom ayna ve kap kollar, karart lm fl arka camlar, dikiz aynas na entegre sinyal, ayd nlatmal kap efli i logosu, yan hava yast klar, park sensörü ve multimetre gibi ekipmanlar yer al yor Wildtrak modelinde. Ranger dünyas na girifl kampanyal fiyatla 37 bin 780 liradan bafll yor bafllamas na. Ancak kullanm fl oldu umuz Ranger 4x4 Çift Kabin Wildtrak gibi her yönüyle eksiksiz bir Ranger kullanman n bedeli otomatik flanz man da dahil 55 bin 395 liray buluyor. Böylece her kullan c tipine uygun bir Ranger sunmufl oluyor Ford. Üstelik 1530 mm ile bu s n f n en uzun kargo alan n sunuyor pikap kullan c lar na. Kinetik Tasar m felsefesiyle birlikte çok daha heybetli bir görünüme kavuflan Ford Ranger, pikap s n f n n en uzun kargo alan na sahip. Ön çamurlu a entegre edilen hava girifli, fliflkin çamurluk a zlar, fleffaf tasar ml stoplar ve krom süslemelerle Ford Ranger gerçekten de heybetli ve etkileyici duruyor

6 SÖYLEfi - NUR OTAY L DERL BIRAKMAYA N YET M Z YOK Ford Otomotiv A.fi. Genel Müdür Baflyard mc s Nuri Otay ile kendisi, Ford-Otosan n üretim baflar s, Ford-Otosan n Türkiye ve uluslar aras arenadaki baflar s n ve Türkiye otomobil pazar n n seyrini konufltuk. Kendiniz ve mesleki geçmiflinizden k saca bahseder misiniz? stanbul Erkek Lisesi ve Bo aziçi Üniversitesi Makine Mühendisli i bölümünü bitirdikten sonra, kariyerime 1983 y l nda Ford Otosan da bafllad m. lk görevim, Elektroforez Boyahane projesinin otomasyon sisteminin devreye al nmas yd. Daha sonraki y llarda D fl Sat n Alma Müdürlü ü, stanbul Fabrika Müdürlü ü gibi görevlerde bulundum y l nda kurulan ve bugün kapasiteye ulaflan Kocaeli Fabrikas n n ilk fabrika müdürü olarak global bir üretim tesisinin büyüme dönemini birlikte yaflama flans n elde ettim ve 2008 y llar nda Ford Avrupa n n yönetim merkezinin bulundu u Köln Üretim Tesislerinin Direktörü olarak görev yapt m. Bu y lbafl nda Ford Otosan Genel Müdür Baflyard mc l görevini üstlendim. fiu anki görevinizden ve gelecekle ilgili beklentileriniz nedir? Krizin dip noktas nda göreve gelmek önemli sorumluluklar beraberinde getirdi. Son 10 y lda Türkiye nin en çok geliflme gösteren sektörü krizden de en çok etkilenen sektör oldu. Henüz kriz bitmedi, ancak art k hiç olmazsa önümüzü görebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde en önemli önceli imiz krizin etkisi ile daralm fl olan pazar ve üretim kapasitelerini önce eski seviyelerine ulaflt rmak sonra da sürdürülebilir sa l kl büyüme sa lamak olacak. Ford Otosan olarak en önemli sermayemiz bunu sa layacak tecrübe ve beceriye sahip ekibimizin yan s ra yan sanayi ve yetkili sat c lar m z n olmas. Bu ailenin bir parças olmak bana gurur ve mutluluk veriyor. Ford Otosan n Türkiye pazar ndaki konumu için neler söyleyeceksiniz? Binek ve hafif ticari toplam nda olmak üzere 7 y ld r Türkiye otomobil pazar n n liderisiniz. Bu baflar y neye ba l yorsunuz? Bugüne dek elde etti imiz baflar lar n en büyük kayna, çal flanlar m zd r. Yaklafl k çal flan m z n, her gün ifllerine gösterdikleri özen, bizi bugünlere getiren en önemli etmendir. Türk otomotiv sanayinin en köklü kurumu olarak, ülkemizde bu sanayinin geliflmesinde önemli bir role sahibiz. Bugün otomotiv yan sanayi, ülke ekonomisine büyük katk lar sa layan dev bir endüstri. Bu endüstrinin bugünlere gelmesinde kendimizi de pay sahibi olarak görüyoruz ve yan sanayi ile olan bu sa lam iliflkilerimiz, gücümüze güç kat yor. Ülkemizin ilk yerli otomobili olan Anadol dan beri Ar-Ge çal flmalar na verdi imiz büyük önemle elde etti imiz teknolojik avantajlar, bir di er gücümüzü oluflturuyor. Sahip oldu umuz ürün gam ile hem ticari hem de binek araçlar segmentinde, her kullan c profili için uygun bir seçenek sunabiliyoruz. Bu kadar genifl bir tüketici kitlesini, bu kadar çok model ve versiyon ile tüm ihtiyaçlar na yan t verecek flekilde kucakl yor olmam z, benzersiz yanlar m zdan biridir. Kalite birinci önceli imiz. Araç üretim tesislerimiz, gerek Kocaeli gerekse nönü fabrikalar her y l Ford içinde yap lan denetimlerde en iyi fabrikalar olarak Kalite Ödülleri al yor. Toplam 330 bin araçl k y ll k üretim kapasitemizin yan s ra; fabrikalar m z n yan sanayiye yak n olmas ndan, kendi liman tesislerimizin bulunmas - na kadar lojistik üstünlüklerimiz bulunuyor. Bu lojistik üstünlüklerin yan s ra, düflük maliyetli ve esnek üretim gücümüzde, büyük ölçekli bir ihracat program ile gücümüze güç katmam z sa l yor. Özellikle alt n çizmek istedi im bir di er benzersiz 12-13

7 SÖYLEfi - NUR OTAY gücümüz, da t m ve servis a m zd r. Son derece köklü ve güçlü bir bayi teflkilat na sahibiz. Kökleri çok gerilere giden bu birliktelik, bayilerimizle gerçek anlamda bir ifl ortakl sa l yor. Türkiye nin dört bir yan nda, bu ortakl - benimsemifl, bu ortakl a de er katan güçlü isimlerle temsil ediliyoruz. Bu sayede, özellikle müflteri memnuniyeti konusunda tüm Ford Avrupa pazarlar içerisinde en baflar l ilk üç pazar aras ndaki yerimizi uzun y llard r koruyoruz. Pazarlama ve sat fl ekiplerimiz ise ifllerinde öyle bir uzmanl k noktas na geldiler ki çevremizdeki ülkelere pazarlama know-how ihraç eder noktaday z. Tüm bu faktörlerin yan s ra, dünya devi iki köklü firma, Koç Holding ve Ford Motor Company ile geçmifli 80 y la dayanan az rastlanan oldukça uyumlu ve kuvvetli bir ortakl k yap m z var. Bütün bu sayd klar m, Ford Otosan Türkiye de otomotivin lideri yapan etmenler. Peki ya ihracat, ihracatta Ford Otosan n konumu ve gücü ne? Ford Otosan olarak, Türkiye'nin en büyük ticari araç üreticisi ve ihracatç s konumunday z y l nda 3,75 milyar dolar ile ülkemizde otomotiv sektöründe en yüksek ihracat geliri elde eden kurulufl olma baflar s n gösterdik. Türkiye ticari araç ihracat n n % 56 s n ve tüm otomotiv ihracat n n %14 ünü Ford Otosan olarak tek bafl m za gerçeklefltirdik. 330 bin adetlik toplam ticari araç üretim kapasitesine sahip bulunuyoruz y l nda, yaklafl k 269 bin adet ticari araç ürettik ve bunun yaklafl k 222 binini ihracata yönlendirdik. Nuri Otay, Genel Müdür Baflyard mc s Ford Otomotiv A.fi. Toplam 1000 nin üzerinde mühendis kadromuzla bugüne kadar gelifltirdi imiz ve üretti imiz araçlar, motor ve aktarma organlar ile gerek Ford markas na gerekse ülke ekonomisine rekabetçi avantaj sa lamaya devam ediyoruz. Dünyan n 5 k tas nda be eni kazanan bir ürün yelpazesine ve bu ürünleri gelifltiren bir mühendislik ekibine sahip olmak ve bu ürünleri üstün kalite standard ile üreterek Made in Turkey damgas ile ihraç edebilmek bizlere gurur veriyor. fiu an için Otosan hangi modelleri üretiyor ve üretim adetleri ne durumda? Kocaeli fabrikam zda Transit ve Transit Connect, nönü fabrikam zda Cargo kamyon, motor ve aktarma organlar olmak üzere, toplam 330 bin adet ticari araç ve 65 bin adet motor üretim kapasitesine sahibiz. Ford un fabrikalar aras nda yap lan kalite denetimlerinde her iki fabrikam z da en iyi Ford araç üretim fabrikalar ndan biri olarak ödüllendirilmektedir. Sonunda Connect ile Ford un anavatan na ihracat yapma baflar s n gösterdiniz. Bu süreç nas l geliflti? Bunu yeni baflar lar takip edecek mi? Ford Motor Company, küresel ürün gelifltirme ve üretim faaliyetleriyle dünya çap nda artan bir ivme ile yeni ürünleri tüketiciye sunmaya devam etmektedir. Kocaeli fabrikam zda üretilen ve gelifltirme çal flmalar büyük ölçüde Türk mühendislerle gerçeklefltirilen Transit Connect, ülkemizden otomotivin ana vatan say lan bu pazara ihraç edilen ilk yerli üretim araç olma özelli i tafl - yor. Yeni Connect, Ford un küresel ticari araç stratejileri kapsam nda ilk Global Ürün olarak gelifltirilmifltir. Kocaeli fabrikam zda üretilen ve gelifltirme çal flmalar büyük ölçüde Türk mühendislerle gerçeklefltirilen Transit Connect, ülkemizden otomotivin ana vatan say lan bu pazara ihraç edilen ilk yerli üretim araç olma özelli i tafl yor.. 22 May s Cuma günü, Say n Baflbakan m z ve Bakanlar Kurulu üyelerinin yan s ra Koç Holding yöneticileri ve Ford Motor Company yöneticilerinin de kat l m ile düzenledi imiz bir törenle Kuzey Amerika pazar na Türkiye nin ilk araç ihracat program n bafllatt k. Küresel ekonomik krizin etkilerini çok sert bir flekilde hisseden küresel otomotiv pazarlar nda büyük bir daralma yaflan rken elde etti imiz bu baflar ; hem bize gurur veriyor hem de Ford Otosan n küresel rekabette sahip oldu u güçlü konumun önemli bir göstergesini oluflturuyor. fiu an üretilen modellerin d fl nda yeni bir modelin üretilmesi gündemde mi? Örne in Connect ten daha küçük bir model? Transit Connect segmentinin en baflar l ürünlerinden biridir ve segmentinde en son yenilenen, rekabet gücü yüksek ve çok baflar l bir üründür. Bu nedenle flu an için böyle bir plan m z bulunmuyor. Yaflanan global krizin gidifl hatt n bizim için de erlendirir misiniz? Küresel ve ulusal otomotiv pazarlar ndaki iyileflme süreci, büyük ölçüde yine küresel ve ulusal ekonomilerdeki iyileflme sürecine paralel olacakt r. Küresel boyuttaki bu krizle, yine küresel boyutta mücadele veriliyor. Tüm dünyada yat r mlar n, ticaret ve sanayinin yeniden h zlanmas için olumlu ad mlar at l yor. Mart ay nda hükümetimizin devreye ald, otomotive destek program sektöre hayli olumlu etki yapt. Son dönemde fliflen stoklar n erimesinde büyük katk - da bulundu. Önümüzdeki dönemde, flirketlerin ve kamunun ertelenmifl yat r mlar n devreye almalar, iç pazara olumlu etki yapacakt r. Hükümetimizin bu do rultuda sektöre verece i her türlü destek olumlu yönde etki edecektir. Y l n ilk yar s n de erlendirebilir miyiz? Küresel krize ba l olarak, 2008 y l n n son çeyre inden itibaren kendini hissettiren, iç ve d fl pazarlardaki talep daralmas, 2009 bafl nda da sürdü. Pazar, bir önceki y l n ayn dönemine oranla ocak ay nda %38, flubat ay nda ise %41 oran nda darald. Ocak Mart 2009 aras dönemdeki daralma ise, yine geçen y l n ayn dönemine oranla, % 22 nin üzerinde bir düzeyde gerçekleflti. Mart ay na da kötü bir tempo ile bafllayan pazarda, hükümetimizin ekonomik önlem paketi kapsam nda 3 ay süre ile devreye ald ÖTV indirimi, özellikle binek otomobil pazar nda temponun artmas n ve fliflen stoklar n eritilmesini sa lad. Bu tempo art fl bir süredir ertelenen talep ile gelecekteki talebin öne çekilmesinden kaynakland. ÖTV indiriminin getirmifl oldu u canlanma ile toplam otomotiv pazar may s ay nda adetler seviyesinde gerçekleflti. Ocak - May s aras dönemde ise pazar n toplam büyüklü ü oldu ve pazardaki canlanmaya ra men geçen y l n ayn dönemine göre yaklafl k % 5,2 düflüfl kaydedildi. Di er yandan, hükümetimizin mart ay nda devreye ald ÖTV indirimi sonras nda artan temponun, ikinci ÖTV dönemi olarak isimlendirilebilecek 15 Haziran tarihi sonras nda yavafllad gözlendi. Haziran sonu itibariyle toplam pazar adet civar nda gerçekleflirken, 2009 ilk yar pazar n toplam büyüklü ü oldu ve pazarda geçen y l n ayn dönemine göre % 0,6 l k bir büyüme gerçekleflti. Sonuç olarak, yap lm fl olan vergi indirimi k sa vadede otomotiv endüstrisine bir hareketlilik getirdi ve bir soluk ald rd. Bunun için hükümetimize teflekkür borçluyuz. Yeni ÖTV düzenlemesi ile birlikte anahtar teslim fiyatlar ndaki art fl binek otomobillere olan talebi yavafllatt. Transit Connect in bulundu u Hafif Ticari Araç segmentinde yeni düzenleme ile birlikte anahtar teslim fiyatlar nda art fl oldu. Ancak bu art fl, otomobillere göre daha düflük oldu u için, bu segmentte talep göreceli olarak biraz daha canl. Sizce y l n ikinci yar s nda nas l bir süreç bekliyor Türkiye otomotiv endüstrisini? 15 Haziran dan eylül sonuna kadar devam edecek ÖTV indirimi döneminde, indirimin pazara olan etkisinin azald n görüyoruz. Gerçekleflmifl rakamlar üzerinden konuflursak, Türkiye toplam otomotiv endüstrisi 2009 y l temmuz ay nda adet olarak gerçekleflti. ÖTV indirimi devam etmesine ra men, model y l geçiflinin de etkisi ile temmuz ay nda pazar, 2008 y l temmuz ay ile karfl laflt r ld nda %4 oran nda darald. Geçen aylarda ÖTV indirimi, binek araç segmentinin toplam pazardan %68 düzeyine pay almas n sa lam flt. Ancak haziran ay ikinci yar dan itibaren indirimin azalmas yla birlikte temmuz ay nda bu segmentin pazar pay %55 seviyelerine geri döndü. Model y l geçiflinin yafland a ustos ay ile ÖTV indiriminin sona erece i eylül ay n n Binek Otomobil ve Hafif Ticari aç s ndan hareketli geçmesini bekliyoruz. Y l sonu itibariyle toplam endüstrinin ise adet düzeyinde gerçekleflerek, geçti imiz y la göre %7 oran nda daralaca n tahmin ediyoruz. Vakit ay rd n z için teflekkürler. Eklemek istedi iniz bir fley var m? Bu röportaj f rsat için bende size teflekkür eder, baflar lar dilerim

8 MODELLER KA Titanium ABS Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Aktif Gergili Emniyet Kemerleri Derinlik Ayarl Elektrikli Direksiyon Elektrikli Ön Camlar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Manuel Klima Direksiyondan Kumandal Radyo/Cd ve Mp3 Çalar Aux Girifli Yol Bilgisayar Ön Sis Farlar 15 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Trend ABS+EBD Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Yan Hava Yast klar Manuel Klima Elektrikli Otomatik Aç lan Ön Ve Arka Camlar Elektrikli, Is tmal Ve Sinyalli Yan Aynalar Direksiyondan Kumandal Radyo/CD Çalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Yol Bilgisayar Titanium Trend Özelliklerine lave Olarak 16 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Elektrikli klim Kontrollü Çift Bölgeli Klima Ön Sis Farlar Sony MP3 Çalar So utuculu Torpido Gözü FOCUS 4 KAPI Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü H z Sabitleme Sistemi Deri Direksiyon Simidi Alarm Yan Hava Perdeleri Otomatik Kararan Dikiz Aynas Titanium X Titanium Özelliklerine lave Olarak Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Ka 1.2i 1242 cc 69 HP, 5500 d/d 102 Nm, 3000 d/d 13,1 sn 5,1 lt/100 km Elektrikli Aç l r Tavan Parçal Deri Döfleme Sürüfle Duyarl Ön Farlar Arka Park Sensörü FIESTA Trend ABS+EBD FOCUS 5 KAPI Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Manuel Klima Elektrikli Ön Camlar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Yükseklik Ve Derinlik Ayarl Elektrikli Direksiyon Yol Bilgisayar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Direksiyondan Kumandal Radyo/CD/MP3 Çalar Titanium Trend Özelliklerine lave Olarak Yan Hava Yast klar 15 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Ön Sis Farlar Elektrikli klim Kontrollü Klima Deri Kapl Direksiyon Simidi Elektrikli Arka Camlar Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Fiesta 1.25i 1242 cc 82 HP, 5800 d/d 114 Nm, 4200 d/d 13,3 sn 5,7 lt/100 km Fiesta 1.4i (otm) 1388 cc 96 HP, 5750 d/d 128 Nm,4200 d/d 12,2 sn (13,9 sn) 5,7 lt/100 km (6,5 lt/100 km) Fiesta 1.4 TDCi 1398 cc 68 HP,4000 d/d 160 Nm, 1750 d/d 14,9 sn 4,2 lt/100 km Fiesta 1.6 TDCi 1560 cc 90 HP, 4000 d/d 204 Nm, 1750 d/d 11,9 sn 4,2 lt/100 km Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Focus 1.6i (otom.) 1596 cc 100 PS, 6000 d/d 150 Nm, 4000 d/d 13.7 sn 7.7 lt/100 km Focus 1.6 Ti-VCT 1596 cc 115 PS, 6000 d/d 155 Nm, 4150 d/d 10.9 sn 6.6 lt/100 km Focus 1.6 TDCi 1560 cc 109 PS, 4000 d/d 240 Nm, 1750 d/d 11.0 sn 4.5 lt/100 km *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir

9 MODELLER FUSION Comfort ABS+EBD MONDEO Trend ABS+EBD+EBA ESP+TCS Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Yan Hava Yast klar Sürücü Diz Hava Yast Elektrikli klim Kontrollü Çift Bölgeli Klima 16 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Ön Sis Farlar Radyo/CD Çalar Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Ön Ve Arka Yan Hava Perdeleri Elektrikli Otomatik Aç lan Ön Ve Arka Camlar Manuel Klima Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Elektrikli Ön Camlar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Deri Direksiyon Simidi Direksiyondan Kumandal Radyo/CD Çalar Ford Kolay Yak t Sistemi Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Titanium Trend Özelliklerine lave Olarak Hidrolik Direksiyon Mavi Renkli Camlar Sony MP3 Çalar H z Sabitleme Sistemi Ford Convers Renkli Gösterge Tampon Ve Kap larda Nikelaj Kaplamalar Alarm Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü Otomatik Kararan Dikiz Aynas Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Fusion 1.4 TDCi 1399 cc 68 PS, 4000 d/d 160 Nm, 2000 d/d 15.6 sn 4.4 lt/100 km Fusion 1.6i otom cc 100 PS, 6000 d/d 146 Nm, 4000 d/d 12.1 sn 7.6 lt/100 km *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. C-MAX Trend (Sadece Benzinli) ABS+EBD Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Yan Hava Yast klar Manuel Klima Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Elektrikli Otomatik Aç lan Ön Ve Arka Camlar 16 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Direksiyondan Kumandal Radyo/CD Çalar EBA (Acil Durum Fren Deste i) Titanium (Sadece Dizelde) Trend özelliklerine ilave olarak Yan Hava Perdeleri Elektrikli klim Kontrollü Çift Bölgeli Klima Sony MP3 Çalar 17 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Ön Sis Farlar Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü Titanium X Titanium özelliklerine ilave olarak Panoramik Cam Tavan Xenon Farlar Parçal Deri Döfleme Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Mondeo 1.6 TiVCT 1596 cc 125 PS, 6300 d/d 160 Nm, 4100 d/d 12.3 sn 7.4 lt/100 km Mondeo 2.0 TDCi (otom.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 10.2 sn 7.1 lt/100 km Mondeo 2.0 TDCi (man.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 9.5 sn 5.9 lt/100 km *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. KUGA Titanium ABS+EBD+EBA ESP+TCS Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Yan Hava Yast klar Ön Ve Arka Yan Hava Perdeleri Sürücü Diz Hava Yast Elektrikli klim Kontrollü Çift Bölgeli Klima 17 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Sony MP3 Çalar Elektrikli Otomatik Aç lan Ön Ve Arka Camlar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Deri Direksiyon Simidi Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü Alarm H z Sabitleme Sistemi Otomatik Kararan Dikiz Aynas Dört Tekerlekten Çekifl Sistemi Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) C-Max 1.6 TDCi 1560 cc 109 PS, 4000 d/d 240 Nm, 1750 d/d 11.3 sn 4.9 lt/100 km C-MAX 1.6L Ti-VCT 1596 cc 115 PS, 6000 d/d 155 Nm, 4000 d/d 11,9 sn 6,7 lt/100 km Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Kuga 1997 cc 136 PS, 4000 d/d 320 Nm, 2000 d/d 10,7 Sn 6.4 lt/100 km 18-19

10 MODELLER S-MAX Titanium ABS+EBD+EBA ESP+TCS Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Yan Hava Yast klar Elektrikli klim Kontrollü Çift Bölgeli Klima 17 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Sony MP3 Çalar CONNECT COMBI Standart (75/90 PS) Sürücü Hava Yast ABS+EBD Otomatik Ön Camlar Radyo/CD Çalar Delüx (75/90 PS) Standart Özelliklerine lave Olarak Yolcu Hava Yast Ön Sis Farlar Yolcu Bölümü Sol Sürgülü Kap Ön Ve Arka Yan Hava Perdeleri Elektrikli Otomatik Aç lan Ön Ve 15 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Sürücü Diz Hava Yast Arka Camlar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Alarm Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Kol Dayama Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Klima Bel Destegi Deri Direksiyon Simidi 4 Tekerlekten Disk Frenler Tavan Esya Rafi Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü Alarm GLX Plus (110 PS) Delüx Özelliklerine lave Olarak Park Sensörü H z Sabitleme Sistemi Bluetooth Otomatik Kararan Dikiz Aynas Yan Hava Yast klar ESP+HRA.TCS Ya mur Sensörü Otomatik Yanan Ön Farlar Is tmal Ön Cam Is tmal Silecek Suyu Karartilmis Arka Camlar Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) S-MAX 2.0 TDCi (Man.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 11,6 sn 7,3 lt/100 km S-MAX 2.0 TDCi (Otom.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 11,6 sn 7,2 lt/100 km RANGER Standart ABS+EBD 2 Hava Yast Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Is tmal Elektrikli Yan Aynalar Klima Otomatik 4 Cam CD/MP3 Çalar XLT Standarda lave Olarak 16 inç Alafl ml Jantlar Ön Sis Farlar Yan Barlar Arka Spor Barlar Deri Direksiyon Simidi Yük Bölümü Kaplamas Is tmal sürücü ve yolcu koltu u Wildtrak (4x4) XLT ye lave Olarak Krom yan aynalar, kap kollar ve arka tutamak Deri Döfleme Multimetre (Pusula, Yükseklik ve S cakl k Ölçer) Park Sensörü Karart lm fl arka camlar 6 l CD/MP3 Çalar 18 inç Wildtrak tasar ml jantlar Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi Hacim stihap hacmi güç Tork km/s (ortalama) haddi Kombi K210S TDdi 1753 cc 75 PS, 4000 d/d 175 Nm, 1800 d/d 18.5 sn 6.3 lt/100 km 1.2 m kg Kombi K210S TDCi 1753 cc 90 PS, 4000 d/d 220 Nm, 1700 d/d 15.2 sn 6.4 lt/100 km 1.2 m kg Kombi K210S TDCi 1753 cc 110 PS, 3750 d/d 280 Nm, 1700 d/d 12.5 sn 6.0 lt/100 km 1.2 m kg CONNECT VAN Standart (75/90 PS) Sürücü Hava Yast ABS+EBD Otomatik Ön Camlar Radyo/CD Çalar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Merkezi Kilit 4 Tekerlekten Disk Frenler Model Silindir Maksimum Maksimum Yak t tüketimi stihap hacmi güç Tork (ortalama) haddi Ranger 4x2 Çift Kabin 2499 cc 143 HP, 3500 d/d 330 Nm, 1800 d/d 8.5 lt/100 km (10.4 lt/100 km) 1110 kg Ranger 4x4 Çift Kabin 2499 cc 143 HP, 3500 d/d 330 Nm, 1800 d/d 8.9 lt/100 km (10.4 lt/100 km) 1175 kg Ranger 4x4 Çift Kabin 2953 cc 156 HP, 3200 d/d 380 Nm, 1800 d/d 9.2 lt/100 km (10.2 lt/100 km) 1175 kg Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi Hacmi stihap hacmi güç Tork km/s (ortalama) haddi Transit Connect Van T220S - TDdi 1753 cc 75 PS, 4000 d/d 175 Nm, 1800 d/d 18.5 sn 6.3 lt/100 km 2.8 m kg Transit Connect Van T230L - TDCi 1753 cc 90 PS, 4000 d/d 220 Nm, 1700 d/d 15.2 sn 6.4 lt/100 km 3.7 m kgg *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir

11 MODELLER TRANSIT VAN 300 S TRANSIT M N BÜS 350 L (13+1) TRANSIT KAMYONET 330S 330 S 430 ED (16+1) 350M 350 L 350E 350 ED Standart Sürücü Hava Yast ABS+EBD Otomatik Ön Camlar Radyo/CD Çalar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit 4 Tekerlekten Disk Frenler PANEL VAN / M N BUS Model Silindir Maks. Maks. stihap Hacmi hacmi güç Tork haddi 300 SF 2200 cc 140 PS 350 Nm 1366 kg 6,5 m S 2402 cc 100 PS 245 Nm 1140 kg 6,0 m S 2402 cc 100 PS 245 Nm 1410 kg 7,5 m L 2402 cc 140 PS 285 Nm 1521 kg 10,0 m E/ED 3198 cc 200 PS 470 Nm 1220 kg 14,3 m 3 KAMYONET Model Silindir Maksimum Maksimum stihap Kasa hacmi güç Tork haddi ebad 330 S 2402 cc 100 PS 245 Nm 1385 kg 2,15 x 2,80 m 350 M 2402 cc 140 PS 285 Nm 1520 kg 2,15 x 3,15 m 350 E 3198 cc 200 PS 470 Nm 1636 kg 2,15 x 4,00 m 22-23

12 MODELLER CARGO FT CARGO Standart özellikler: ABS+ASR Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Webasto Çift Yatak 520 litre Yak t Deposu Uzaktan kumandal merkezi kilit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Dingil kald rma mekanizmas Radyo CD Çalar Standart özellikler: ABS+ASR Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Webasto Çift yatak 520 litre yak t deposu Uzaktan kumandal merkezi kilit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Dingil kald rma mekanizmas Radyo CD çalar Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 240 HP, 2400 d/d 840 Nm, d/d 7280 kg kg Cargo 2535 FT 8974 cc 350 HP, 2200 d/d 1400 Nm, 1400 / d/d 8750 kg kg Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 300 HP, 2400 d/d 1100 Nm, d/d 8650 kg kg Cargo cc 350 HP, 2200 d/d 1400 Nm, d/d 9250 kg kg CARGO 2524 DS DS CARGO 1835 Standart özellikler: ABS+ASR Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Tek yatak 315 litre yak t deposu Uzaktan kumandal merkezi kilit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Dingil kald rma mekanizmas Radyo CD çalar Standart özellikler: ABS+ASR Elektromanyetik retarder Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Webasto çift yatak 520 litre yak t deposu Uzaktan kumandal merkezi klit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Radyo cd çalar Kabin arkas nda çal flma lambas Arka aks haval süspansiyon Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo 2524 DS 7330 cc 240 HP, 2400 d/d 840 Nm, d/d 7130 kg kg Cargo 2530 DS 7330 cc 300 HP, 2400 d/d 1100 Nm, d/d 7200 kg kg Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 350 PS, 2200 d/d 1400 Nm, d/d 7200 kg kg 24-25

13 TEST - FORD FOCUS RS lki 1970 te bafllayan RS uygulamas çeflitli Escort ve Capri versiyonlar yla günümüze kadar geldi y l nda sat fla sunulan Focus RS in ard ndan Kinetik tasar ma sahip yeni Focus RS yeni bir boyutu RS tutkunlar n n be enisine sunuyor. F ord un 1970 li y llarda Escort ile bafllatt ve ara da Capri de de yer verdi i RS uygulamas bir an lamda gelenek haline geldi y l nda RS uygu lamas New Edge tasar m diliyle sat fla sunulan bi rinci nesil Focus la bulufltu. fiimdilerde ise RS uygulama s Kinetik Tasar m la bulufluyor. Ford un pazarlamada kullanm fl oldu u "elektrik ye flili" çok iyi bir seçim. Çünkü bu renk insan adeta elekt rik gibi çarp yor. Genç yafll herkes bak yor, herkesin dik katini çekiyor böylece Focus RS. Buna ben de dahil. fiifl kin çamurluklar, devasa a z yla her fleyi yutacakm fl iz lenimine neden olan ön tampon, hava ak fl n optimize eden difüzörlü arka tampon ve tavan üstü spoyleri ya k flm fl do rusu. Abart dan uzak olmas daha da heye can verici bence. Tercih edilen rengin siyah olmas bu noktalar daha da belirgin k l yor. Kaput ve ön çamur luklardaki aplikasyonlar da heyecan katan unsurlar. çerdeki genel görünüm di er Focus larla ayn. An cak detaylar çok iyi ifllenmifl. Recaro marka yar fl tipi koltuklar yak flm fl. Koltuklar n baz bölümlerinin gövde rengine uygun olmas "tasar mda bütünlük" ad na iyi düflünülmüfl. Orta konsol ve vites konsolu çevresinde kullan lan carbon görünümlü kaplama yak flm fl. Vites konsolunun gerisinde bulunan marfl dü mesi ile orta konsolun üstündeki üçlü gösterge grubu, ki burada tur bo bas nç göstergesi de bulunuyor, Focus RS in sporcu havas n tamaml yor. Direksiyon üzerinde, koltuklarda ve kap içi marflbiye kaplamalar nda yer alan "RS" logo lar bunun standart bir Focus olmad n aç k bir flekilde ortaya koyuyor. Üzerinde "Ford Power" yazan dü meye bas lmas yla kaputun alt ndaki canavar uyan yor. Bir spor otomobil, dahas 300 HP gücünde bir motor için ilk izlenim pek de heyecan verici de il asl nda. Bunun nedeni motorun egzoz sesinin ortal inletmemesi. Sakin bir flekilde h r ld yor RS in motoru. Ama h r lt s yla hafife al nmamas ge rekti ini de hissettiriyor. Vites yollar belirgin ve vites geçiflleri rahat flanz man birinci vitese tak p harekete geçince iflin rengi de ifliyor. Gaz, ani dokunufllara afl r tepki veriyor. Ön tekerleklere aktar lan 305 HP güç kontrollü olmay gerektiriyor zaten. Gaz pedal na bas lmas yla birlikte Focus RS öne at l yor, ne oldu unu anlamadan ikinci ve üçüncü vitese s ra ge liyor Sadece çabuk h zlanmakla kalmayan Focus RS ayn zamanda h zl bir sa bilek de gerektiriyor. Focus ST de de kullan lan s ral 5 silindirli motorun gelifltirilmifl ha li olan motor çok çabuk devirleniyor. Bu arada devir se viyesi yükseldikçe ç kan sesler de de ifliyor. Derinden ge len h r lt devir artt kça h rç nlafl yor ve zaman zaman bö ürtüye dönüflüyor. Zaten gerçek heyecan da o an bafl l yor. Hele, limitöre do ru devir yükseldi inde birden gaz kesince ortaya ç kan "cof" sesi S ra d fl bir deneyim

14 TEST - FORD FOCUS RS Teknik veriler Gaz kesmek yerine, vites küçülterek tekrar gaza yük lenmek daha da heyecan verici oluyor. Adeta hiç iv me kaybetmeden itmeye devam ediyor T5, Focus RS i. Bu noktada 305 HP kadar 440 Nm lik tork da çok önem li bir etken. flin en heyecan verici yan da Focus RS in ara h zlanma konusunda ortaya koymufl oldu u perfor mans. Yaklafl k 120 km/s h zla alt nc viteste giderken ar kadan gelen ve selektör yapan di er araç sürücüsü ko mik geliyor insana. Vites küçültmeye bile ihtiyaç duy madan sadece gaza basmak yeterli oluyor. E er di er araç sürücüsünü k zd rmak istiyorsan z gaza basmadan önce dikiz aynas n ayarl yor gibi yapman z yeterli ola cakt r. Adeta oldu u yerde kal veriyor. nan n bu duy guyu yaflamak oldukça keyifli. flin daha da komik yan, kimse bir Ford Focus un böylesine yüksek bir performans ortaya koyabilece ini kestiremiyor. Özellikle kendini sol fleridin k ral ilan eden güçlü premium araç kullan c lar n uyar yorum. E er önünüzde giden araç bir Focus RS ise "çekil ben h zl y m" edas yla selektör yapmay n z lüt fen. Sadece h zl gitmekle kalmayan Focus RS konu yol tutufl oldu unda da övgüyü hak ediyor. Focus RS kesin likle yola iyi tutunuyor ve virajlar büyük bir ustal kla al yor. Do al olarak RS ekibi standart Focus un süspansi yon sistemini 305 HP güce uyarlam fl. Sadece sertlefltiril mekle kalmayan sistem ayn zamanda alçalt lm fl ve Fo cus un iz geniflli i 40 mm kadar artt r lm fl. Zaten Fo cus un yol tutufl dinamikleri kendini kan tlam fl durumda. Gelifltirilen süspansiyon sistemiyle kusursuz bir yap orta ya ç km fl. Hassas direksiyon milimetrik hareketlerin yön de iflikli i olarak gerçekleflmesine neden oluyor. Hatta direksiyonun geri bildirim konusunda çok fazla hassas oldu unu bile söylemek olas. Bu nedenle Focus RS i kul lan rken normalde oldu undan çok daha dikkatli ol mak zorunda sürücü. Yol dalgalar kadar, vites de iflim esnas nda akslarda oluflan güç farkl l da direksiyonda fazlas yla hissediliyor. Donan m, ekipman seviyesi ve hatta yak t tüketimi gibi konular ele almak yersiz. Aç k söylemek gerekirse Radyo/CD/MP3 çalar ço u sürücü açmayacakt r bile. Motoru ve egzoz sesini dinlemek daha keyifli. Hava yas t, ABS ve ESP ile birlikte gerekli güvenlik önlemlerinin al nm fl olmas yeterli. Zaten konfor gibi bir detaydan çok tamamen sürüfl keyfine odaklan yor insan. Aç k söyle mek gerekirse Recaro imzal koltuklar n yükseklik ayar na sahip olmamas hiç de hofl de il. Uzun boylu olup koltu u daha alçak ayarlamak isteyenler olacakt r. Öte yan dan bu Focus RS ten keyif almay engelleyen bir unsur da de il. Sadece sunmufl oldu u performans de il, insanlar n hayranl k dolu bak fllar, kavflakta yol verip öncelik tan mas, "abi, nerde kaça yapt rd n?" ve benzeri sorular ka dar premium s n f n h zl otomobillerine meydan okumak da bu otomobilin keyif vermesini sa l yor. Keyfin bedeli Euro. Do al olarak hemen gidip bir tane alam yorsunuz, siparifl edip beklemeniz gerekiyor. Bence Ford Focus RS vermifl oldu u keyif ve sunmufl oldu u performansla bu bedeli fazlas yla hak ediyor. Üs telik günlük olarak da kullan labilecek konforu sunuyor. Buna 385 litrelik bagaj da dahil. En önemlisi kendini sol fleridin kral zannedenlere iyi bir ders bile verebiliyor. Ford Focus RS MOTOR Silindir hacmi 2522 cc Silindir dizilimi/adedi S ral /5 Supap adedi 20 Çap x Strok 83,0 x 93,2 mm S k flt rma oran 8,5:1 Maksimum güç 224 kw / 305 HP, 6500 d/d Maksimum tork 440 Nm d/d Güç aktar m 6 ileri Manuel / Önden çekifl Karasor 3 kap l hatchback Uz/gen/yük 4402/1842/1497 mm Dingil mesafesi 2640 mm Bofl a rl k 1468 kg Yüklü a rl k 1860 kg Bagaj hacmi 385 lt YÜRÜYEN AKSAM Ön McPherson tipi ba ms z Arka Çok kollu arka aks FRENLER Ön Hava so utmal disk mm Arka Disk mm Lastikler 235/35 R 19 PERFORMANS Maksimum h z 263 km/s H zlanma km/s 5,9 sn ÇEVRE/EM SYON Yak t tüketimi 9,4 lt/100 km Emisyon CO2 225 gr/km Test arac fiyat EURO 28-29

15 SERV S MUAYENE ÖNCES KONTROL TÜVTURK MUAYENE ÖNCES KONTROL KELEfiLER DE Araçlar n muayene öncesi kontrollerinin güvenle yap lmas ve tek seferde muayeneden geçmelerini sa lamak amac yla TÜVTURK muayene öncesi araç kontrolü hizmeti KELEfiLER taraf ndan verilmeye baflland. S raya girip, muayene için gerekli harc yat r p araç muayenesinden geçme dönemi sona ermifl durumda. Eskiden gelifli güzel, el ve göz yordam yla yap lan araç muayenesi nedeniyle trafikte can güvenli ini tehdit eden araçlar gezinirdi. Ancak araç muayenesinde yap lan özellefltirme ile tamamen yeni bir dönem bafllam fl oldu. Avrupa standartlar nda araç muayenesi TÜVTURK ile hayat m za girdi. Araç muayeneleri art k el ve göz yordam yla de il, bunun yerine modern cihaz ve ekipmanlarla yap l yor. TÜVTURK k sa süre ülke genelinde araç muayene istasyonlar n oluflturdu ve uzman personeli ile hizmet vermeye bafllad. Bu hizmetin verilebilmesi için yüklü bir yat r m flart. KELEfiLER Ford olarak biz de, muayene istasyonlar nda bulunan modern ve geliflmifl cihazlar n ayn lar ile, yüklü bir yat r ma girerek, bünyemizde müflterilerimize hizmet vermeye bafllad k. KELEfiLER FORD SERV S teknisyenleri muayenede kontrolü gereken noktalar ve kullan lacak cihazlar n (Fren test, Far ayar, Emisyon vb) e itimlerini alarak, sertifika almay baflarm fllard r. Her ne kadar ilk bak flta pek önemsenmese de, far yanmayan, far ayars z olan, fren sistemi sa l kl çal flmayan ve yürüyen aksam nda sorun olan araçlar yaflanan trafik kazalar nda çok önemli bir suç oran na sahip. TÜVTURK ün amac ise bunlar n önüne geçmek. Dolay s yla art k araç muayenesinde uzman personel taraf ndan oldukça genifl kapsaml bir inceleme yap l yor. Bu inceleme esnas nda arac n sinyal, far ve 30-31

16 SERV S MUAYENE ÖNCES KONTROL EM SYON: Özel bir cihazla arac n z n egzozundan ç kan gaz n CO2 de erini gr/km cinsinden ölçer. TÜVTURK ün yapaca muayeneden arac n geçebilmesi için emisyon oran n n belli standartlar n alt nda olmas gerekiyor. Egzoz emsiyon pulunuzu servisimizden alabilirsiniz. FREN TEST C HAZI: Servisimizde bulunan fren test cihaz TÜVTURK onayl ve ayn markad r. Fren test cihaz m zla, arac n z n fren mesafesi ve fren ayarlar ölçülüp standard na uygun hale getiriliyor. N TROJEN: Bir avantaj beraberinde getiren bu sistemde lasti inizin içindeki hava boflalt l p içine Nitrojen dolduruyor. Böylece havadaki nem nedeniyle oluflmas muhtemel oksidasyon önlenmifl oluyor. Bu ise lasti im ömrünü uzat yor. Yine bu sayede lastik içindeki yo unlaflma azal r. Böylece lastik bas nc dura an hale getirilir. Ayr ca patlama riski çok daha azd r. stop lambalar kapsaml bir kontrolden geçiriliyor. Bu kadarla da kalmayan TÜVTURK personeli arac n lastiklerini ve yürüyen aksam n da olas kusurlara karfl inceliyor. Hal böyle olunca da araç muayenesinde tek seferde geçmek zorlafl yor. TÜVTURK araç muayene istasyonlar na giden vatandafl ço u zaman eksiklerini gidermek üzere TÜVTURK personeli taraf ndan geri çevriliyor. Eksiklerini gidermek için tekrar vakit ay ran vatandafl ard ndan tekrar TÜVTURK muayene istasyonuna gitmek zorunda kal yor. Üstelik eksiklerin tam olarak giderilmifl oldu undan da emin olam yor. Bu da gereksiz vakit kayb anlam na geliyor. Do al olarak hiçbirimiz olas bir sürprizle karfl laflmak istemeyiz. Her yönüyle eksiksiz bir araçla muayeneye FAR: Servisimizde bulunan TÜVTURK onayl ve ayn marka far ayar cihaz ile arac n z n far ayar TÜVTURK muayenesi öncesinde standard na uygun olarak yap lmaktad r. gidip muayeneden sorun yaflamadan geçmek flüphesiz herkesin iste i. Tam bu noktada KELEfiLER olarak biz devreye giriyoruz. E itimli personelimiz ve ekipman m zla KELEfiLER olarak, TÜVTURK ün yapaca kontrollerin her birini önceden yap yoruz. Bu kontrolde arac n z n fren, direksiyon, ayd nlatma sistemlerinin yan s ra aks, lastik, jant, süspansiyon, flasi ve ba lant parçalar gibi sürüfl güvenli i aç s ndan büyük öneme sahip parçalar kontrol ediyoruz. Olas eksiklikler servisimiz taraf ndan giderilerek arac n TÜVTURK muayenesinden sorun yaflamadan geçmesi sa lan yor. Dahas arac n zda TÜVTURK taraf ndan gerçeklefltirilen kontrollerinde ç kabilecek sorunlar garanti kapsam nda yine servisimiz taraf ndan gideriliyor

17 EFSANE - FORD GRANADA YILLARCA GURBETÇ Y TAfiIDI Üretim hayat boyunca birçok efsane modele imza att Ford. Hiç flüphesiz en çok ak lda kalanlar Modell T baflta olmak üzere Mustang veya Shelby gibi otomobiller. Bunlardan biri de y llarca gurbetçilerimizin kahr n çeken Granada. D ünyan n farkl noktalar nda üretim yapan Ford hayat na birçok efsane s d rmay baflard. Yeni k tada Modell T veya Mustang gibi otomobillerin yan s ra Thunderbird veya Fivehundred gibi otomobiller efsane haline geldi. Birçok noktada üretim hatt bulunan Ford Avrupa ise Fiesta, Taunus ve Capri gibi otomobillerin yan s ra Escort gibi otomobillerle gündemde olmay baflard. Tamam, Amerika da üretilen bir Mustang veya Thunderbird kadar efsane haline gelmemifl olabilir, ancak Granada n n gerçek bir baflar öyküsü olarak tarihteki yerini ald da bir gerçek. Granada kendi döneminin ve s n - f n n en baflar l otomobillerinden biri. Ticari baflar s kadar y llarca gurbetçilerimizi yurt d fl ndaki evlerinden memleketlerine tafl mas yla da ünlenmifl durumda. Adeta y llarca gurbetçilerimizin kahr n çeken Granada 1971 y l n n sonunda tan t ld. Amaç ngiltere de Zephyr ve Zodiac ad yla sat lan ve Almanya da ise 17M, 20M ve 26M kodlar yla sat fla sunulan Taunus modelinin yerini doldurmakt. Üretim Bat Almanya ile ngiltere tesislerinde gerçeklefltirildi. lk sat fla sunuldu u y llarda 1699 cc lik V4, 1996 cc lik V4, 2293 cc lik V6, 2495 cc lik V6 ve 2995 cc lik V6 olmak üzere her biri karbüratörlü 3 farkl benzinli motor seçene ine sahipti. Güç alternatifleri ise 65 HP ile bafll yor ve 138 HP ye kadar ç k yordu. V4 silindirli modeller Consul ve V6 silindirli motorlar Granada ad yla ticarilefltirilmiflti. Arada motor tipi d fl nda baflka bir fark yoktu. Amerikanvari konforlu süspansiyonu, dayan kl yap s ve genifl iç mekan yla dikkat çekiyordu Granada ve bütün bu özelliklere bir de uzun yol konforu eklenince hemen her y l yüzlerce kilo eflya ile binlerce kilometre yol yapan gurbetçilerimizin gönlünde taht kurdu. O y llarda Ford Avrupa n n amiral gemisi konumundayd. Sat fl na Mart 1972 y l nda 34-35

18 EFSANE - FORD GRANADA bafllanan Granada, bir y l sonra station wagon karosere ve 1974 y l n n ocak ay nda sportif görünümlü 2 kap l bir coupe versiyona kavufltu. Asl nda sert hatlara sahipti, ancak söz konusu sert hatlar yuvarlat lm flt. lk bafllarda be- eni toplayan bu yap, zaman içerisinde demode bulunmaya baflland. Yeni nesil otomobiller daha köfleli ve sert hatlara sahipti ve Ford rakiplerinden geri kalamazd. Dolay s yla hamlesini yapt y l nda köfleli hatlar yla daha modern bir görünüm ortaya koyan Mark II, yani ikinci nesil Granada sat fla sunuldu. Devam nda ise Mark II nin yine 2 kap l coupe ve station wagon karoser seçenekleri sat fla sunuldu. Tak m elbisesi ve iç mekan de iflse de, teknik yap s genel olarak ayn yd. Yap lan iyilefltirmelerin yan s ra motor seçenekleri de gelifltirilmiflti. 2,5 ve 3,0 litrelik benzinli motorlar üretimden kald r l p 130 ve 160 HP olmak üzere iki güç versiyonuna sahip 2792 cc lik V6 al nm flt programa. Üstelik 2,3 V6 ve 2,8 V6 motorlarda enjeksiyon sistemine geçilmiflti. En önemli yenilik ise 63 HP güce sahip 2.10D olarak adland r lan dizel motordu. Bugün oldu u gibi o y llarda da dizel motor konusunda Peugeot ile ortakl k yap lm flt. Bir baflka ilginç nokta ise 2.0L motorun hem s ral V4, hem de V6 silindir yap s yla üretilmesiydi y l nda ikinci nesil Granada makyaj gördü. En belirgin görünüm farkl l klar aras nda tamponlar, t rt kl stoplar ve ön panjur yer al yordu. Ayr ca kaportaya vidal olan krom dikiz aynalar A sütununun dibine cam n oraya tafl nm flt. Ciddi boyutta olmamakla birlikte konsol ve direksiyonda da de iflik yap ld. Makyajla birlikte motorlarda iyilefltirmeler yap ld. 2.10D olarak adland r lan dizel motor programdan kald r l p yerine 2.5D getirildi. Bu motor çok yüksek bir çekifl gücü sunuyordu, üstelik hala son derece ekonomikti. Bir baflka önemli yenilik ise 4 ileri vitesli flanz - man n yerini daha etkin bir performans sunan ve ayn zamanda ekonomik bir sürüflü beraberinde getiren 5 ileri vitesli flanz mana b rakmas yd. Görünüfle bak l rsa üretildi i y llarda kendi s n f n n en çok satan otomobillerinden biri olan Ford Granada, art k gurbetçilerimize yol arkadafl olamayacak, onlar n kahr n çekemeyecek. Ancak 70 li ve 80 li y llarda Granada ile binlerce kilometre yol kat eden gurbetçiler, Türkiye de onlar n yollar n gözleyen yak nlar ve Ford tutkunlar için Ford Granada ölümsüz bir efsane olarak kalacak. Ülkemizde ciddi bir organizasyona sahip olmayan Granada, Almanya ve ngiltere de çeflitli Fan Club organizasyonlar yla yaflat l yor. Ülkemizde ise ender de olsa iyi durumda bir Ford Granada ya rastlamak olas. Ancak ne yaz k ki, büyük bir bölümü hiç de iyi durumda de il. flin daha ilginç yan ise 1985 y l nda Granada n n yerini alan Scorpio nun o kadar baflar l olamamas

19 HER MEVS M B R BAfiKA GÜZEL Ege ve Akdeniz, köklü tarihi geçmifli ile birçok kültüre ev sahipli i yapm fl önemli bir bölge. Ege ile Akdeniz in geçifl noktas niteli inde olan Bodrum da bu yerlerden biri. Üstelik her mevsim bir baflka güzel. GEZ - BODRUM KUZEY YARIMADASI Gümüfllük'te bal k yiyebilir veya Yal kavak'ta bulunan Dodo Beach'te deniz keyfi yapabilirsiniz. B odrum tarih boyunca birçok kültüre ev sahipli i yapm fl. Eski ad Halikarnasos olan Bodrum, Heredot a göre Dorlar taraf ndan kurulmufl. Daha sonra Kayra dan Romal lara ve Bizans a kadar birçok medeniyete ev sahipli i yapan Halikarnasos 1522 y l nda Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanl mparatorlu una kat lm fl ve Cumhuriyetin ilan ndan sonra Bodrum ad n alm flt r. Böylesine köklü bir geçmifle sahip olan Bodrum günümüzde çok önemli bir tatil beldesi. Bence hakl bir üne sahip Bodrum. 15 günlük tatilin her gününü farkl bir noktada geçirmek olas. Zaten Bodrum u Bodrum yapan da bu bence. Her bir beldenin di erine olan uzakl otomobille 15 dakikay geçmiyor. Her gün ayr bir noktada denize girmek olas. Üstelik Bodrum yar madas n n mevsim tak nt s da yok. Her mevsim ayr bir güzel buras. K fl n bile gidip kafa dinlemek olas. Görülmesi gereken o kadar çok nokta var ki, tek bir seferde hepsini inceleyip paylaflmak mümkün de il. Bu yüzden farkl bir yol izledik bu seferki gezi sayfam zda ve birkaç noktadan oluflan genel bir tur yapt k. Bölgemiz Bodrum kuzey yar madas, yol arkadafl m z ise yeni tasar m yla özellikle gençlerin ve kendini genç hissedenlerin dikkatini çekmeyi baflaran Ford Fiesta. 90 HP gücündeki 1.6 TDCi motoruyla ekonomi ile performans buluflturan Ford Fiesta yol bozukluklar n baflar l bir flekilde emiyor, ki Bodrum kuzey yar madas nda yollar n çok iyi oldu u söylenemez. Genifl iç mekan ve sportif oturma pozisyonu ile Ford Fiesta gerçekten de keyifli bir yol arkadafl olabiliyor. Rota olarak kuzey yar maday do udan bat ya do ru gezmeye karar verdim. lk dura m z Göltürkbükü. Bodrum-Torba kavfla ndan ayr l yoruz. Dar ve k vr m k vr m köy yollar ndan etraf seyrederek ilerliyoruz. Do al olarak ciddi bir orman güzelli i beklememek gerekiyor. Kurumufl otlar daha çok sar rengin hakim olmas na neden oluyor. Bölgeye özgü bodur a açlar serinlik vermekten uzak. Etraf seyrede seyrede var yoruz önce Gölköy e, ard ndan ise Türkbükü ne. Aç k söylemek gerekirse buran n ünü Bodrum u bile geçti. Sosyetenin u rak yeri olarak da ünlenen Göltürkbükü iki adet birbirine 38-39

20 GEZ - BODRUM KUZEY YARIMADASI Turizm beldesinden çok yazl kç havas nda olan Gündo an daki plaj kadar liman da büyük öneme sahip. Sosyetenin u rak yeri Göltürkbükü'nde iskelelerde deniz keyfi yapabilir, akflamlar restoran veya kafe-barlarda e lenebilirsiniz. Gümüfllük te bulunan Tavflan Adas na ç kman n keyfi ayr, ancak Yal kavak taki tesislerin güzellikleri de inkar edilemeyecek kadar özel. komflu koydan olufluyor. Kumsal sahil kadar özel iskeleler de, deniz keyfi için tercih edilebiliyor. Zaten kumsal boyunca ilerleyen ve araç trafi ine kapal olan yolun karfl - s otel, kafe ve restoranlarla dolu. Yani tesis s k nt s yok. Ancak fiyatlara dikkat. Basit bir gözleme-ayran bile can s k c olabiliyor. Bence bölgeyi bu denli k ymetli ve pahal yapan kullan ma aç k kumsal alan n n k s tl olmas. Bir sonraki dura m z Gündo an ise bu konuda çok daha cömert. Her bir beldenin birbirine olan uzakl yaklafl k 15 dakika. Ford Fiesta ile dar, bol çukurlu ve bir hayli engebeli yollar takip ederek Gündo an a ulafl yoruz. Gündo- an turist veya tatilci cenneti de il. Daha çok yazl kç lar n ra bet etti i bir yer. T pk bir dönemin Kumburgaz, Silivri si, günümüzün Didim i gibi. Büyükçe bir liman var, liman n hemen yan bafl nda ise belki de Bodrum kuzey yar madas n n en genifl kumsal. C v l c v l bir plaj, genç yafll herkese kollar n açm fl durumda. Ancak ciddi boyutlara ulaflan yap laflma Gündo an tatil beldesinden çok küçük bir kente dönüfltürmüfl. Yine de Gündo an bu konuda bir sonraki dura m z olan Yal kavak a göre belde havas nda bir yer say l r. Yal kavak tepelere yay lan evlere bak l rsa Bodrum merkezinden çok daha genifl bir alana yay lm fl. Siteler ve bloklar kadar dev otel tesisleri de buray farkl k l yor, ama ne yaz k ki sevimli olmaktan ç kart yor. Daha çok butik oteller ve orta ölçekli iflletmelerden oluflan Göltürkbükü ne karfl n Gündo an da uygun fiyatl oteller yer al yor. E er entegre bir tesiste tatil yapmak istiyorsan z Yal kavak iyi bir seçim olabilir. Tesis bak m ndan seçeneklerin çok ama çok daha cömert oldu u bir gerçek. Bu durum restoran ve barlar için de geçerli. Bir sonraki dura m z tesis bak m ndan çok fazla seçenek sunmuyor sunmas na, ancak deniz ürünleri ve bal k konusunda Bodrum un en popüler yerlerinden. Koylar dolduran site ve entegre iflletmeleri seyrederek yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz Gümüfllük. Gümüfllük ü as l ünlü yapan birkaç santim suda 50 metre kadar yürüyerek ulafl lan Tavflan Adas. Gümüfllük e gelip de adaya yürümemek olmaz. Gümüfllük ün plaj ve kumsal olanaklar k s tl. Bu yüzden buraya çok erken gelmemek laz m. Ö leden sonra gelmek en iyisi. Biraz deniz keyfi yapt ktan sora Tavflan Adas na ç kar, sonra ise sahildeki restoranlarda bal k ziyafeti yapabilirsiniz. Size tavsiyem oturmadan önce bal k pazarl n iyi yapman z olacakt r. Restoranlar aras fiyat fark flafl rt c. yi bir pazarl k sürecinin ard ndan gün bat m nda bal k keyfini yapabilirsiniz. Ancak as l arad n z bal k keyfi de il de gerçek bir gün bat m ise o zaman yanl fl yerdesiniz demektir. Mutlaka Turgutreis e gitmelisiniz. Bodrum yar madas n n en bat ucu. Sürekli rüzgar ald için Bodrum merkeze oranla 3-5 derece daha serin. D-Marin in de etkisiyle oldukça hareketli bir yer Turgutreis. Yunanistan n Kos adas na günlük seferler bile düzenleniyor Turgutreis ten. Cumartesi kurulan Turgutreis pazar o kadar ünlü ki, Kos tan günlük al flverifle geliniyor. Turizm ve tatil cenneti olmaktan çok, Turgutreis y llar n çal flarak geçiren ve art k emekli olmak isteyenlerin adresi halini alm fl. Ama en önemlisi gün bat m n izleyebilece iniz en güzel yerden biri Turgutreis. Gördü ünüz gibi, farkl zevk ve lezzetlere hitap eden bir yer Bodrum. Sadece kuzey yar madada bile gidip vakit geçirebilece iniz keyif yapabilece iniz birçok yer var. Her bütçeye ve her zevke uygun bir yer mutlaka var. Daha serin ve daha sakin olmas nedeniyle benim favorim Turgutreis, keyfini ç kart n. D-Marin ile önemli bir canl l k kazanan ve daha çok y llar n çal flarak geçiren emeklilerin dinlence yeri olan Turgutreis gün bat m n izlemek için en güzel yerlerden biri

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ON KAPAK 2.qxd 5/22/09 12:56 PM Page 1 May s - Haziran 2009 Say : 27 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir YEN FORD TRANS T CONNECT T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ICINDEKILER_syf.qxd

Detaylı

Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir. Kas m - Aral k 2009 Say : 30. B Z 60. YILA TAfiIDINIZ. Teflekkür ederiz

Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir. Kas m - Aral k 2009 Say : 30. B Z 60. YILA TAfiIDINIZ. Teflekkür ederiz Kas m - Aral k 2009 Say : 30 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir B Z 60. YILA TAfiIDINIZ Teflekkür ederiz Ç NDEK LER Banu Kelefl Genel Yay n Yönetmeni Merhaba; Y l n son say s nda yeniden beraberiz.

Detaylı

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83

Detaylı

Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z. Renault Megane Sport Tourer Peugeot 207 Hyundai Accent Era Porsche Boxter S ve Cayman S

Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z. Renault Megane Sport Tourer Peugeot 207 Hyundai Accent Era Porsche Boxter S ve Cayman S TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :46 A ustos 2009 46 GM Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z Brisa Pazarlama ve fl Gelifltirme Direktörü Gökhan

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Otosan, Ticari Araç Segmentinin Lideri! e-dönüflüm...10 Koç Bilgi Grubu ndan E-Dönüflüm Program letiflim...23 Koç Yönder Üyeleri Uluslararas Arenada Suna K

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez. SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k

SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez. SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k SÖYLEfi Ahmet Kelefl: Daha Katedilecek Çok Yol Var SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez YEN ÜRÜN Siz lham Verdiniz Biz Gelifltirdik ED

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde İ ç i n d e k i l e r Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde Küresel Vizyon 4 ABD finans çevrelerinin sayg n dergilerinden Fortune, Küresel 500 listesini aç klad. Listeye giren tek Türk flirketi Koç Holding

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Yönetmeli e uyumda ek süre

Yönetmeli e uyumda ek süre UD-1 19/12/2009 18:01 Page 1 sayfa 1 Trafik sigortas teminatlar artt ttbbb 1 Mart 2010 den itibaren kifli bafl na 175 bin TL ve büyük otobüsler için kaza bafl na 5 milyon 425 bin TL. teminat var 1 Ocak

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

Bakanl tafl mac lar finanse ediyor

Bakanl tafl mac lar finanse ediyor UD-1 08/08/2009 21:01 Page 1 sayfa 1 Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde son düzenlemeler Ulaflt rma Bakanl Kara Ulaflt rmas Genel Müdürlü ü taraf ndan 8 A ustos Cumartesi günü yay nlanan 25 nolu genelge

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit VAN OF THE YEAR 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit 2007 Avrupa da Y l n Otomobili FordS-MAX 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford Türkiye nin En Çok Satan Otomotiv Markas Ford Ford Otomotiv Sanayi

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak

3BAKAN YILDIRIM: noktas KÖPRÜNÜN YER BELL OLDU BAGLANTI. TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 TEMMUZ 2009 S:6 TEKNELERE ARTIK TÜRK BAYRA I ÇEK LECEK Vergi kayb olmayacak Bütün limanlara kay t yap lacak DEVLET Z BIRAKMADAN D NLER S radan insan

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54

OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT VANASANAY OTOMOT V UÇAR G DER... timreport sectors 54 OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN 2006 YILI HRACAT PERFORMANSI, MÜN R NURETT N SELÇUK UN MEfiHUR D ZELER N HATIRLATIR N TEL KTE. BU YILIN HRACAT fiamp YONU

Detaylı

SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009. Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun

SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009. Ramazan Bayram n z. Kutlu Olsun SAYI 18 EYLÜL-EK M-KASIM 2009 Ramazan Bayram n z Kutlu Olsun sunufl sunufl Sektörümüzdeki yenilikler hareketlili i daha da art racak Y l n ilk yar s nda KDV indirimleriyle yo un ve hareketli günler geçiren

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı