YOLLAR SEN NEREYE GÖTÜRÜRSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOLLAR SEN NEREYE GÖTÜRÜRSE"

Transkript

1 Eylül - Ekim 2009 Say : 29 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir YEN FORD RANGER YOLLAR SEN NEREYE GÖTÜRÜRSE

2 Banu Kelefl Genel Yay n Yönetmeni Merhaba, 2009 y l na girdi imiz ilk andan k fl karfl lamaya haz rland m z bu aya kadar geriye dönüp bakt m zda nedense haf zam zda kalanlar ço unlukla olumsuz geliflmeler. Ekonomik kriz, k sa zaman önce yaflad m z sel felaketleri, her gün okudu umuz, izledi imiz kaza ve benzeri haberler. flte bu yüzden yazdan kalan son günleri hayat n zda sizi mutlu eden, keyif ald n z fleyleri öncelikli s ralara alarak, y l n son çeyre ini güzel geçirmenizi diliyorum. Bu say m zda da be enece inizi umdu umuz konulara yer vermeye çal flt k. Müflteri sayfalar m zda yer alan foto raflar gerekli düzenlemeler Kelefller A.fi. Dahili no Cep no Sat fl Ticari Araç 136 Otomobil Kamyon 189 (533) Filo 123 (533) Plaka muamele Servis Otomobil Dan flman 164 (533) Ticari Dan flman 141 (533) Kaporta - Boya (533) Kaza Dan flma - Gündüz Kaza Dan flma - Gece Servis Randevu (Dahili 174) (212) Vezne 160 Müflteri liflkileri 182 Yedek Parça Mekanik Parça Sorma 178 Kaporta Parça Sorma 155 Kelefller Sigorta Sigorta Sat fl Müflteri liflkileri (212) Fax (212) yap ld ktan sonra web sayfam zda da yer alacak. Söylefli sayfalar m z n konu u Ford Otosan Genel Müdür Bafl Yard mc s Nuri Otay ile Ford Otosan n üretim baflar s üzerine konufltuk. Kapak konumuz ise yenilenen d fl görümüyle; daha konforlu, daha güçlü motoruyla Ford Ranger. Ford Mondeo ile bafllayan kinetik tasar m felsefesi Ranger ile devam ediyor. Tarihçe sayfalar nda Ford un efsane modellerinden Granada ile ilgili detayl bilgiye ulaflabilirsiniz. Gezi ve sigorta sayfalar m z da ilginizi çekece imiz konularla bu say da yerini ald. Yeni say m z da keyifle okuman z dile i ile sa l kl, bol kazançl günler diliyorum. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) Fax: (212) mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Kelefller A.fi. ad na Banu KELEfi Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) ve Reklam Müdürü Volkan MARANGOZ Mali fller Seda Öter Bask Öncesi Haz rl k Osman YAVUZ 06 Kinetik Tasar ml Ford Ranger Mondeo ile bafllatt Kinetik Tasar m felsefesini di er ürün gam na da s ras yla yans tan Ford, son olarak pikap pazar ndaki temsilcisi Ranger a bu tasar m felsefesini uygulad. 26 Sol fleridi boflalt n Kinetik tasar ma sahip yeni Focus RS yeni bir boyutu RS tutkunlar n n be enisine sunuyor. 30 Gurbetçiyi tafl d Üretim hayat boyunca 34 birçok efsane modele 38 imza att Ford. Bunlardan biri de Granada. Muayene öncesi kontrol kelefllerde TÜVTURK muayene öncesi araç kontrolü hizmeti Kelefller taraf ndan veriliyor. Bodrum Ege ile Akdeniz in geçifl noktas niteli inde olan Bodrum her mevsim bir baflka güzel. Ç NDEK LER 06 Kapak konusu Kinetik Tasar ml Ford Ranger 12 Söylefli Nuri Otay 16 Modeller Bütün Ford modellerinin teknik ve donan m özellikleri 26 Test - Ford Focus RS Sol fleridi boflalt n 30 Servis TÜVTURK 34 Efsane - Foro Granada Y llarca gurbetçiyi tafl d 38 Gezi Ford Fiesta ile Bodrum 42 Sigorta Allianz ile maksimum performans 44 Müflteri Ford Kelefller i tercih edenler 46 Periyodik bak m Servis çizelgenizi takip edin

3 KAPAK KONUSU - FORD RANGER KINETIK TASARIMLI RANGER Mondeo ile bafllatt Kinetik Tasar m felsefesini di er ürün gam na da s ras yla yans tan Ford, son olarak pikap pazar ndaki temsilcisi Ranger a bu tasar m felsefesini uygulad

4 KAPAK KONUSU - FORD RANGER E n büyükten en küçü üne kadar ürün gam n n tamam n elden geçiren Ford, istisnas z bütün model gam n Kinetik Tasar m olarak adland rd ve ilk kez Mondeo ile bafllatt yeni tasar m diliyle modernize etti. Buna son örnek ise Ford u pikap pazar nda temsil eden Ranger. Böylece Ranger çok daha heybetli, çok daha çekici ve çok daha gösteriflli bir görünüm kazanm fl oldu. Kimi ifl amaçl al yor pikab, kimi ise büyük ve heybetli oldu u için tercih ediyor bu s n f. Hangi amaç için olursa olsun, ortak beklenti arac n gösteriflli ve modern bir görünüm ortaya koymas gereklili i. Bir di er beklenti de di erlerinden yüksekte olman n vermifl oldu u güven duygusu. Zaten heybetli bir görünüme sahip olan Ranger yenilenen yüzüyle art k çok daha çekici ve gösteriflli bir kimlik kazanm fl. Üstelik di er sürücülerden yüksekte oturma güvencesini de veriyor. Yaflanan de iflim ve Kinetik Tasar m n izleri ön bölümde çok daha net bir flekilde fark ediliyor. Ford mühendislerinin farlar, panjur ve tamponda Kinetik Tasar m felsefesini göz önüne alarak hayata geçirmifl oldu u de iflim sayesinde ortaya çok daha heybetli ve gösteriflli bir Ranger ç km fl. Her ne kadar ne bir flekilde varl n hissettirmese de, arkadan bak ld nda da ufak ama etkili dokunufllar dikkat çekiyor. Do al olarak sadece d fl dünya de il de iflimden pay n alan. çeride de küçük ama etkili dokunufllar göze çarp yor. Kap kolçaklar, orta konsol ve direksiyon ile hava zgaralar nda yer verilen mat alüminyum kaplama kadar k rm z zeminli göstergeler de modern ve sportif bir görünümü beraberinde getiriyor. Yenilenen koltuk kumafllar da içyap n n daha çekici ve cömert durmas na katk sa l yor. Ön koltuklarda yaflam konforunu engelleyecek bir s k nt yok. ç mekanda insan rahats z edebilecek pek bir fley yok. Arka koltuklarda sunulan diz ve bafl Turuncu kenarlara sahip paspaslar kadar Wildtrak baskili koltuk döflemeleri de iç mekani zenginlefltiriyor. Torpido üstü çekmecesi, dü meyle kontrol edilen çekifl sistemi ve pusula ile e im gibi bilgileri gösteren Multimetre gibi ekipmanlar amac na uygun. mesafesi s n f ortalamalar nda. fiikayet edebilece im bir durum söz konusu de il. Daha önce kullan lan motor hala Ranger da görev yapmaya devam ediyor. 143 HP güce ve 330 Nm torka sahip bu motor hem 4x2, hem de 4x4 olarak sat fla sunuluyor. Müflteri bu motoru Standart ve XLT donan m seviyesinde tercih edebiliyor. Üstelik yine bu motorda manuel flanz man n yan s ra bir de otomatik flanz man seçene i sunuluyor müflteriye. Asl nda bu motor gücü ve performans yla her tür beklentiyi karfl l yor. Ancak yine de daha fazlas n isteyenler olacakt r. Sonuçta daha fazla gücün hiçbir zarar olmaz. Tam bu noktada ise sadece Wildtrak isimli donan m seviyesinde sunulan yeni 3.0 litrelik motor devreye giriyor. Donan m seçene i olmayan bu motorda müflteri manuel yerine isterse otomatik flanz man tercih edebiliyor. Yeni motor 156 HP gücü ve 380 Nm torkuyla çok daha etkin bir performans ortaya koyuyor. Bu motorun 4x2 çekiflli versiyonu da yok. Daha etkin bir performans sunan bu motor 143 HP gücünde 2.5 TDCi ile karfl laflt r ld nda sadece 1 lt/100 km daha fazla yak t tüketiyor. Sonuç olarak bu performans n da bir bedeli olmal. Evet, ka t üzerinde 13 HP güç ve 50 Nm tork fark söz konusu. Asl nda ilk bak flta çok fazla bir fley ifade etmiyor insana. Ancak gerçek dünyada fark hemen hissediyorsunuz. kisini de kullanm fl biri olarak yeni motorun çok daha atak ve verimli oldu unu söyleyebilirim. lk kalk fl an nda ciddi bir fark hissetmeyebilirsiniz, ancak özellikle ara h zlanmalarda ve yokufllarda 13 HP güç ile 50 Nm torkun sa lad katk y hemen hissediyorsunuz. bir makam arac konforu beklemek haks zl k olacakt r. Ancak çukur ve tümsekleri baflar yla emen gerçekten de konforlu bir süspansiyon söz konusu. Yol bozukluklar n rahats z edici olmayan ufak sars nt lar fleklin

5 KAPAK KONUSU - FORD RANGER de hissediyorsunuz. D fl dünyadan izole bir flekilde, güçlü dizel motorun homurtular eflli inde konforlu bir flekilde seyahat imkan sunan Ford Ranger, konu yol tutufl oldu unda da hayranl k uyand ran bir yap ortaya koyuyor. Ranger ailesinin en lüks versiyonu olan Wildtrak daha önceki Thunder modelinin yerini ald. Bu ise eksiksiz bir donan m paketi anlam na geliyor. 15 inçlik alafl m jantlar yerini böylece 18 inçlik özel tasar ml jantlara b - rak yor. Ayr ca 6 hoparlörlü 6 l CD ve MP3 çalarl radyo, deri kol dayama, deri vites topuzu, deri direksiyon, çift renkli deri döfleme, metal torpido üstü çekmece, tavan raylar, yan basamaklar, storlu arka kapak, krom ayna ve kap kollar, karart lm fl arka camlar, dikiz aynas na entegre sinyal, ayd nlatmal kap efli i logosu, yan hava yast klar, park sensörü ve multimetre gibi ekipmanlar yer al yor Wildtrak modelinde. Ranger dünyas na girifl kampanyal fiyatla 37 bin 780 liradan bafll yor bafllamas na. Ancak kullanm fl oldu umuz Ranger 4x4 Çift Kabin Wildtrak gibi her yönüyle eksiksiz bir Ranger kullanman n bedeli otomatik flanz man da dahil 55 bin 395 liray buluyor. Böylece her kullan c tipine uygun bir Ranger sunmufl oluyor Ford. Üstelik 1530 mm ile bu s n f n en uzun kargo alan n sunuyor pikap kullan c lar na. Kinetik Tasar m felsefesiyle birlikte çok daha heybetli bir görünüme kavuflan Ford Ranger, pikap s n f n n en uzun kargo alan na sahip. Ön çamurlu a entegre edilen hava girifli, fliflkin çamurluk a zlar, fleffaf tasar ml stoplar ve krom süslemelerle Ford Ranger gerçekten de heybetli ve etkileyici duruyor

6 SÖYLEfi - NUR OTAY L DERL BIRAKMAYA N YET M Z YOK Ford Otomotiv A.fi. Genel Müdür Baflyard mc s Nuri Otay ile kendisi, Ford-Otosan n üretim baflar s, Ford-Otosan n Türkiye ve uluslar aras arenadaki baflar s n ve Türkiye otomobil pazar n n seyrini konufltuk. Kendiniz ve mesleki geçmiflinizden k saca bahseder misiniz? stanbul Erkek Lisesi ve Bo aziçi Üniversitesi Makine Mühendisli i bölümünü bitirdikten sonra, kariyerime 1983 y l nda Ford Otosan da bafllad m. lk görevim, Elektroforez Boyahane projesinin otomasyon sisteminin devreye al nmas yd. Daha sonraki y llarda D fl Sat n Alma Müdürlü ü, stanbul Fabrika Müdürlü ü gibi görevlerde bulundum y l nda kurulan ve bugün kapasiteye ulaflan Kocaeli Fabrikas n n ilk fabrika müdürü olarak global bir üretim tesisinin büyüme dönemini birlikte yaflama flans n elde ettim ve 2008 y llar nda Ford Avrupa n n yönetim merkezinin bulundu u Köln Üretim Tesislerinin Direktörü olarak görev yapt m. Bu y lbafl nda Ford Otosan Genel Müdür Baflyard mc l görevini üstlendim. fiu anki görevinizden ve gelecekle ilgili beklentileriniz nedir? Krizin dip noktas nda göreve gelmek önemli sorumluluklar beraberinde getirdi. Son 10 y lda Türkiye nin en çok geliflme gösteren sektörü krizden de en çok etkilenen sektör oldu. Henüz kriz bitmedi, ancak art k hiç olmazsa önümüzü görebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde en önemli önceli imiz krizin etkisi ile daralm fl olan pazar ve üretim kapasitelerini önce eski seviyelerine ulaflt rmak sonra da sürdürülebilir sa l kl büyüme sa lamak olacak. Ford Otosan olarak en önemli sermayemiz bunu sa layacak tecrübe ve beceriye sahip ekibimizin yan s ra yan sanayi ve yetkili sat c lar m z n olmas. Bu ailenin bir parças olmak bana gurur ve mutluluk veriyor. Ford Otosan n Türkiye pazar ndaki konumu için neler söyleyeceksiniz? Binek ve hafif ticari toplam nda olmak üzere 7 y ld r Türkiye otomobil pazar n n liderisiniz. Bu baflar y neye ba l yorsunuz? Bugüne dek elde etti imiz baflar lar n en büyük kayna, çal flanlar m zd r. Yaklafl k çal flan m z n, her gün ifllerine gösterdikleri özen, bizi bugünlere getiren en önemli etmendir. Türk otomotiv sanayinin en köklü kurumu olarak, ülkemizde bu sanayinin geliflmesinde önemli bir role sahibiz. Bugün otomotiv yan sanayi, ülke ekonomisine büyük katk lar sa layan dev bir endüstri. Bu endüstrinin bugünlere gelmesinde kendimizi de pay sahibi olarak görüyoruz ve yan sanayi ile olan bu sa lam iliflkilerimiz, gücümüze güç kat yor. Ülkemizin ilk yerli otomobili olan Anadol dan beri Ar-Ge çal flmalar na verdi imiz büyük önemle elde etti imiz teknolojik avantajlar, bir di er gücümüzü oluflturuyor. Sahip oldu umuz ürün gam ile hem ticari hem de binek araçlar segmentinde, her kullan c profili için uygun bir seçenek sunabiliyoruz. Bu kadar genifl bir tüketici kitlesini, bu kadar çok model ve versiyon ile tüm ihtiyaçlar na yan t verecek flekilde kucakl yor olmam z, benzersiz yanlar m zdan biridir. Kalite birinci önceli imiz. Araç üretim tesislerimiz, gerek Kocaeli gerekse nönü fabrikalar her y l Ford içinde yap lan denetimlerde en iyi fabrikalar olarak Kalite Ödülleri al yor. Toplam 330 bin araçl k y ll k üretim kapasitemizin yan s ra; fabrikalar m z n yan sanayiye yak n olmas ndan, kendi liman tesislerimizin bulunmas - na kadar lojistik üstünlüklerimiz bulunuyor. Bu lojistik üstünlüklerin yan s ra, düflük maliyetli ve esnek üretim gücümüzde, büyük ölçekli bir ihracat program ile gücümüze güç katmam z sa l yor. Özellikle alt n çizmek istedi im bir di er benzersiz 12-13

7 SÖYLEfi - NUR OTAY gücümüz, da t m ve servis a m zd r. Son derece köklü ve güçlü bir bayi teflkilat na sahibiz. Kökleri çok gerilere giden bu birliktelik, bayilerimizle gerçek anlamda bir ifl ortakl sa l yor. Türkiye nin dört bir yan nda, bu ortakl - benimsemifl, bu ortakl a de er katan güçlü isimlerle temsil ediliyoruz. Bu sayede, özellikle müflteri memnuniyeti konusunda tüm Ford Avrupa pazarlar içerisinde en baflar l ilk üç pazar aras ndaki yerimizi uzun y llard r koruyoruz. Pazarlama ve sat fl ekiplerimiz ise ifllerinde öyle bir uzmanl k noktas na geldiler ki çevremizdeki ülkelere pazarlama know-how ihraç eder noktaday z. Tüm bu faktörlerin yan s ra, dünya devi iki köklü firma, Koç Holding ve Ford Motor Company ile geçmifli 80 y la dayanan az rastlanan oldukça uyumlu ve kuvvetli bir ortakl k yap m z var. Bütün bu sayd klar m, Ford Otosan Türkiye de otomotivin lideri yapan etmenler. Peki ya ihracat, ihracatta Ford Otosan n konumu ve gücü ne? Ford Otosan olarak, Türkiye'nin en büyük ticari araç üreticisi ve ihracatç s konumunday z y l nda 3,75 milyar dolar ile ülkemizde otomotiv sektöründe en yüksek ihracat geliri elde eden kurulufl olma baflar s n gösterdik. Türkiye ticari araç ihracat n n % 56 s n ve tüm otomotiv ihracat n n %14 ünü Ford Otosan olarak tek bafl m za gerçeklefltirdik. 330 bin adetlik toplam ticari araç üretim kapasitesine sahip bulunuyoruz y l nda, yaklafl k 269 bin adet ticari araç ürettik ve bunun yaklafl k 222 binini ihracata yönlendirdik. Nuri Otay, Genel Müdür Baflyard mc s Ford Otomotiv A.fi. Toplam 1000 nin üzerinde mühendis kadromuzla bugüne kadar gelifltirdi imiz ve üretti imiz araçlar, motor ve aktarma organlar ile gerek Ford markas na gerekse ülke ekonomisine rekabetçi avantaj sa lamaya devam ediyoruz. Dünyan n 5 k tas nda be eni kazanan bir ürün yelpazesine ve bu ürünleri gelifltiren bir mühendislik ekibine sahip olmak ve bu ürünleri üstün kalite standard ile üreterek Made in Turkey damgas ile ihraç edebilmek bizlere gurur veriyor. fiu an için Otosan hangi modelleri üretiyor ve üretim adetleri ne durumda? Kocaeli fabrikam zda Transit ve Transit Connect, nönü fabrikam zda Cargo kamyon, motor ve aktarma organlar olmak üzere, toplam 330 bin adet ticari araç ve 65 bin adet motor üretim kapasitesine sahibiz. Ford un fabrikalar aras nda yap lan kalite denetimlerinde her iki fabrikam z da en iyi Ford araç üretim fabrikalar ndan biri olarak ödüllendirilmektedir. Sonunda Connect ile Ford un anavatan na ihracat yapma baflar s n gösterdiniz. Bu süreç nas l geliflti? Bunu yeni baflar lar takip edecek mi? Ford Motor Company, küresel ürün gelifltirme ve üretim faaliyetleriyle dünya çap nda artan bir ivme ile yeni ürünleri tüketiciye sunmaya devam etmektedir. Kocaeli fabrikam zda üretilen ve gelifltirme çal flmalar büyük ölçüde Türk mühendislerle gerçeklefltirilen Transit Connect, ülkemizden otomotivin ana vatan say lan bu pazara ihraç edilen ilk yerli üretim araç olma özelli i tafl - yor. Yeni Connect, Ford un küresel ticari araç stratejileri kapsam nda ilk Global Ürün olarak gelifltirilmifltir. Kocaeli fabrikam zda üretilen ve gelifltirme çal flmalar büyük ölçüde Türk mühendislerle gerçeklefltirilen Transit Connect, ülkemizden otomotivin ana vatan say lan bu pazara ihraç edilen ilk yerli üretim araç olma özelli i tafl yor.. 22 May s Cuma günü, Say n Baflbakan m z ve Bakanlar Kurulu üyelerinin yan s ra Koç Holding yöneticileri ve Ford Motor Company yöneticilerinin de kat l m ile düzenledi imiz bir törenle Kuzey Amerika pazar na Türkiye nin ilk araç ihracat program n bafllatt k. Küresel ekonomik krizin etkilerini çok sert bir flekilde hisseden küresel otomotiv pazarlar nda büyük bir daralma yaflan rken elde etti imiz bu baflar ; hem bize gurur veriyor hem de Ford Otosan n küresel rekabette sahip oldu u güçlü konumun önemli bir göstergesini oluflturuyor. fiu an üretilen modellerin d fl nda yeni bir modelin üretilmesi gündemde mi? Örne in Connect ten daha küçük bir model? Transit Connect segmentinin en baflar l ürünlerinden biridir ve segmentinde en son yenilenen, rekabet gücü yüksek ve çok baflar l bir üründür. Bu nedenle flu an için böyle bir plan m z bulunmuyor. Yaflanan global krizin gidifl hatt n bizim için de erlendirir misiniz? Küresel ve ulusal otomotiv pazarlar ndaki iyileflme süreci, büyük ölçüde yine küresel ve ulusal ekonomilerdeki iyileflme sürecine paralel olacakt r. Küresel boyuttaki bu krizle, yine küresel boyutta mücadele veriliyor. Tüm dünyada yat r mlar n, ticaret ve sanayinin yeniden h zlanmas için olumlu ad mlar at l yor. Mart ay nda hükümetimizin devreye ald, otomotive destek program sektöre hayli olumlu etki yapt. Son dönemde fliflen stoklar n erimesinde büyük katk - da bulundu. Önümüzdeki dönemde, flirketlerin ve kamunun ertelenmifl yat r mlar n devreye almalar, iç pazara olumlu etki yapacakt r. Hükümetimizin bu do rultuda sektöre verece i her türlü destek olumlu yönde etki edecektir. Y l n ilk yar s n de erlendirebilir miyiz? Küresel krize ba l olarak, 2008 y l n n son çeyre inden itibaren kendini hissettiren, iç ve d fl pazarlardaki talep daralmas, 2009 bafl nda da sürdü. Pazar, bir önceki y l n ayn dönemine oranla ocak ay nda %38, flubat ay nda ise %41 oran nda darald. Ocak Mart 2009 aras dönemdeki daralma ise, yine geçen y l n ayn dönemine oranla, % 22 nin üzerinde bir düzeyde gerçekleflti. Mart ay na da kötü bir tempo ile bafllayan pazarda, hükümetimizin ekonomik önlem paketi kapsam nda 3 ay süre ile devreye ald ÖTV indirimi, özellikle binek otomobil pazar nda temponun artmas n ve fliflen stoklar n eritilmesini sa lad. Bu tempo art fl bir süredir ertelenen talep ile gelecekteki talebin öne çekilmesinden kaynakland. ÖTV indiriminin getirmifl oldu u canlanma ile toplam otomotiv pazar may s ay nda adetler seviyesinde gerçekleflti. Ocak - May s aras dönemde ise pazar n toplam büyüklü ü oldu ve pazardaki canlanmaya ra men geçen y l n ayn dönemine göre yaklafl k % 5,2 düflüfl kaydedildi. Di er yandan, hükümetimizin mart ay nda devreye ald ÖTV indirimi sonras nda artan temponun, ikinci ÖTV dönemi olarak isimlendirilebilecek 15 Haziran tarihi sonras nda yavafllad gözlendi. Haziran sonu itibariyle toplam pazar adet civar nda gerçekleflirken, 2009 ilk yar pazar n toplam büyüklü ü oldu ve pazarda geçen y l n ayn dönemine göre % 0,6 l k bir büyüme gerçekleflti. Sonuç olarak, yap lm fl olan vergi indirimi k sa vadede otomotiv endüstrisine bir hareketlilik getirdi ve bir soluk ald rd. Bunun için hükümetimize teflekkür borçluyuz. Yeni ÖTV düzenlemesi ile birlikte anahtar teslim fiyatlar ndaki art fl binek otomobillere olan talebi yavafllatt. Transit Connect in bulundu u Hafif Ticari Araç segmentinde yeni düzenleme ile birlikte anahtar teslim fiyatlar nda art fl oldu. Ancak bu art fl, otomobillere göre daha düflük oldu u için, bu segmentte talep göreceli olarak biraz daha canl. Sizce y l n ikinci yar s nda nas l bir süreç bekliyor Türkiye otomotiv endüstrisini? 15 Haziran dan eylül sonuna kadar devam edecek ÖTV indirimi döneminde, indirimin pazara olan etkisinin azald n görüyoruz. Gerçekleflmifl rakamlar üzerinden konuflursak, Türkiye toplam otomotiv endüstrisi 2009 y l temmuz ay nda adet olarak gerçekleflti. ÖTV indirimi devam etmesine ra men, model y l geçiflinin de etkisi ile temmuz ay nda pazar, 2008 y l temmuz ay ile karfl laflt r ld nda %4 oran nda darald. Geçen aylarda ÖTV indirimi, binek araç segmentinin toplam pazardan %68 düzeyine pay almas n sa lam flt. Ancak haziran ay ikinci yar dan itibaren indirimin azalmas yla birlikte temmuz ay nda bu segmentin pazar pay %55 seviyelerine geri döndü. Model y l geçiflinin yafland a ustos ay ile ÖTV indiriminin sona erece i eylül ay n n Binek Otomobil ve Hafif Ticari aç s ndan hareketli geçmesini bekliyoruz. Y l sonu itibariyle toplam endüstrinin ise adet düzeyinde gerçekleflerek, geçti imiz y la göre %7 oran nda daralaca n tahmin ediyoruz. Vakit ay rd n z için teflekkürler. Eklemek istedi iniz bir fley var m? Bu röportaj f rsat için bende size teflekkür eder, baflar lar dilerim

8 MODELLER KA Titanium ABS Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Aktif Gergili Emniyet Kemerleri Derinlik Ayarl Elektrikli Direksiyon Elektrikli Ön Camlar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Manuel Klima Direksiyondan Kumandal Radyo/Cd ve Mp3 Çalar Aux Girifli Yol Bilgisayar Ön Sis Farlar 15 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Trend ABS+EBD Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Yan Hava Yast klar Manuel Klima Elektrikli Otomatik Aç lan Ön Ve Arka Camlar Elektrikli, Is tmal Ve Sinyalli Yan Aynalar Direksiyondan Kumandal Radyo/CD Çalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Yol Bilgisayar Titanium Trend Özelliklerine lave Olarak 16 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Elektrikli klim Kontrollü Çift Bölgeli Klima Ön Sis Farlar Sony MP3 Çalar So utuculu Torpido Gözü FOCUS 4 KAPI Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü H z Sabitleme Sistemi Deri Direksiyon Simidi Alarm Yan Hava Perdeleri Otomatik Kararan Dikiz Aynas Titanium X Titanium Özelliklerine lave Olarak Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Ka 1.2i 1242 cc 69 HP, 5500 d/d 102 Nm, 3000 d/d 13,1 sn 5,1 lt/100 km Elektrikli Aç l r Tavan Parçal Deri Döfleme Sürüfle Duyarl Ön Farlar Arka Park Sensörü FIESTA Trend ABS+EBD FOCUS 5 KAPI Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Manuel Klima Elektrikli Ön Camlar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Yükseklik Ve Derinlik Ayarl Elektrikli Direksiyon Yol Bilgisayar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Direksiyondan Kumandal Radyo/CD/MP3 Çalar Titanium Trend Özelliklerine lave Olarak Yan Hava Yast klar 15 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Ön Sis Farlar Elektrikli klim Kontrollü Klima Deri Kapl Direksiyon Simidi Elektrikli Arka Camlar Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Fiesta 1.25i 1242 cc 82 HP, 5800 d/d 114 Nm, 4200 d/d 13,3 sn 5,7 lt/100 km Fiesta 1.4i (otm) 1388 cc 96 HP, 5750 d/d 128 Nm,4200 d/d 12,2 sn (13,9 sn) 5,7 lt/100 km (6,5 lt/100 km) Fiesta 1.4 TDCi 1398 cc 68 HP,4000 d/d 160 Nm, 1750 d/d 14,9 sn 4,2 lt/100 km Fiesta 1.6 TDCi 1560 cc 90 HP, 4000 d/d 204 Nm, 1750 d/d 11,9 sn 4,2 lt/100 km Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Focus 1.6i (otom.) 1596 cc 100 PS, 6000 d/d 150 Nm, 4000 d/d 13.7 sn 7.7 lt/100 km Focus 1.6 Ti-VCT 1596 cc 115 PS, 6000 d/d 155 Nm, 4150 d/d 10.9 sn 6.6 lt/100 km Focus 1.6 TDCi 1560 cc 109 PS, 4000 d/d 240 Nm, 1750 d/d 11.0 sn 4.5 lt/100 km *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir

9 MODELLER FUSION Comfort ABS+EBD MONDEO Trend ABS+EBD+EBA ESP+TCS Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Yan Hava Yast klar Sürücü Diz Hava Yast Elektrikli klim Kontrollü Çift Bölgeli Klima 16 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Ön Sis Farlar Radyo/CD Çalar Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Ön Ve Arka Yan Hava Perdeleri Elektrikli Otomatik Aç lan Ön Ve Arka Camlar Manuel Klima Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Elektrikli Ön Camlar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Deri Direksiyon Simidi Direksiyondan Kumandal Radyo/CD Çalar Ford Kolay Yak t Sistemi Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Titanium Trend Özelliklerine lave Olarak Hidrolik Direksiyon Mavi Renkli Camlar Sony MP3 Çalar H z Sabitleme Sistemi Ford Convers Renkli Gösterge Tampon Ve Kap larda Nikelaj Kaplamalar Alarm Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü Otomatik Kararan Dikiz Aynas Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Fusion 1.4 TDCi 1399 cc 68 PS, 4000 d/d 160 Nm, 2000 d/d 15.6 sn 4.4 lt/100 km Fusion 1.6i otom cc 100 PS, 6000 d/d 146 Nm, 4000 d/d 12.1 sn 7.6 lt/100 km *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. C-MAX Trend (Sadece Benzinli) ABS+EBD Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Yan Hava Yast klar Manuel Klima Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Elektrikli Otomatik Aç lan Ön Ve Arka Camlar 16 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Direksiyondan Kumandal Radyo/CD Çalar EBA (Acil Durum Fren Deste i) Titanium (Sadece Dizelde) Trend özelliklerine ilave olarak Yan Hava Perdeleri Elektrikli klim Kontrollü Çift Bölgeli Klima Sony MP3 Çalar 17 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Ön Sis Farlar Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü Titanium X Titanium özelliklerine ilave olarak Panoramik Cam Tavan Xenon Farlar Parçal Deri Döfleme Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Mondeo 1.6 TiVCT 1596 cc 125 PS, 6300 d/d 160 Nm, 4100 d/d 12.3 sn 7.4 lt/100 km Mondeo 2.0 TDCi (otom.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 10.2 sn 7.1 lt/100 km Mondeo 2.0 TDCi (man.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 9.5 sn 5.9 lt/100 km *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir. KUGA Titanium ABS+EBD+EBA ESP+TCS Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Yan Hava Yast klar Ön Ve Arka Yan Hava Perdeleri Sürücü Diz Hava Yast Elektrikli klim Kontrollü Çift Bölgeli Klima 17 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Sony MP3 Çalar Elektrikli Otomatik Aç lan Ön Ve Arka Camlar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Deri Direksiyon Simidi Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü Alarm H z Sabitleme Sistemi Otomatik Kararan Dikiz Aynas Dört Tekerlekten Çekifl Sistemi Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) C-Max 1.6 TDCi 1560 cc 109 PS, 4000 d/d 240 Nm, 1750 d/d 11.3 sn 4.9 lt/100 km C-MAX 1.6L Ti-VCT 1596 cc 115 PS, 6000 d/d 155 Nm, 4000 d/d 11,9 sn 6,7 lt/100 km Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) Kuga 1997 cc 136 PS, 4000 d/d 320 Nm, 2000 d/d 10,7 Sn 6.4 lt/100 km 18-19

10 MODELLER S-MAX Titanium ABS+EBD+EBA ESP+TCS Sürücü Ve Yolcu Hava Yast klar Yan Hava Yast klar Elektrikli klim Kontrollü Çift Bölgeli Klima 17 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Sony MP3 Çalar CONNECT COMBI Standart (75/90 PS) Sürücü Hava Yast ABS+EBD Otomatik Ön Camlar Radyo/CD Çalar Delüx (75/90 PS) Standart Özelliklerine lave Olarak Yolcu Hava Yast Ön Sis Farlar Yolcu Bölümü Sol Sürgülü Kap Ön Ve Arka Yan Hava Perdeleri Elektrikli Otomatik Aç lan Ön Ve 15 nç Alüminyum Alafl m Jantlar Sürücü Diz Hava Yast Arka Camlar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Alarm Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Kol Dayama Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Klima Bel Destegi Deri Direksiyon Simidi 4 Tekerlekten Disk Frenler Tavan Esya Rafi Otomatik Yanan Farlar Ya mur Sensörü Alarm GLX Plus (110 PS) Delüx Özelliklerine lave Olarak Park Sensörü H z Sabitleme Sistemi Bluetooth Otomatik Kararan Dikiz Aynas Yan Hava Yast klar ESP+HRA.TCS Ya mur Sensörü Otomatik Yanan Ön Farlar Is tmal Ön Cam Is tmal Silecek Suyu Karartilmis Arka Camlar Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi hacmi güç Tork km/s (ortalama) S-MAX 2.0 TDCi (Man.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 11,6 sn 7,3 lt/100 km S-MAX 2.0 TDCi (Otom.) 1997 cc 140 PS, 4000 d/d 320 Nm, 1750 d/d 11,6 sn 7,2 lt/100 km RANGER Standart ABS+EBD 2 Hava Yast Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit Is tmal Elektrikli Yan Aynalar Klima Otomatik 4 Cam CD/MP3 Çalar XLT Standarda lave Olarak 16 inç Alafl ml Jantlar Ön Sis Farlar Yan Barlar Arka Spor Barlar Deri Direksiyon Simidi Yük Bölümü Kaplamas Is tmal sürücü ve yolcu koltu u Wildtrak (4x4) XLT ye lave Olarak Krom yan aynalar, kap kollar ve arka tutamak Deri Döfleme Multimetre (Pusula, Yükseklik ve S cakl k Ölçer) Park Sensörü Karart lm fl arka camlar 6 l CD/MP3 Çalar 18 inç Wildtrak tasar ml jantlar Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi Hacim stihap hacmi güç Tork km/s (ortalama) haddi Kombi K210S TDdi 1753 cc 75 PS, 4000 d/d 175 Nm, 1800 d/d 18.5 sn 6.3 lt/100 km 1.2 m kg Kombi K210S TDCi 1753 cc 90 PS, 4000 d/d 220 Nm, 1700 d/d 15.2 sn 6.4 lt/100 km 1.2 m kg Kombi K210S TDCi 1753 cc 110 PS, 3750 d/d 280 Nm, 1700 d/d 12.5 sn 6.0 lt/100 km 1.2 m kg CONNECT VAN Standart (75/90 PS) Sürücü Hava Yast ABS+EBD Otomatik Ön Camlar Radyo/CD Çalar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Merkezi Kilit 4 Tekerlekten Disk Frenler Model Silindir Maksimum Maksimum Yak t tüketimi stihap hacmi güç Tork (ortalama) haddi Ranger 4x2 Çift Kabin 2499 cc 143 HP, 3500 d/d 330 Nm, 1800 d/d 8.5 lt/100 km (10.4 lt/100 km) 1110 kg Ranger 4x4 Çift Kabin 2499 cc 143 HP, 3500 d/d 330 Nm, 1800 d/d 8.9 lt/100 km (10.4 lt/100 km) 1175 kg Ranger 4x4 Çift Kabin 2953 cc 156 HP, 3200 d/d 380 Nm, 1800 d/d 9.2 lt/100 km (10.2 lt/100 km) 1175 kg Model Silindir Maksimum Maksimum H zlanma Yak t tüketimi Hacmi stihap hacmi güç Tork km/s (ortalama) haddi Transit Connect Van T220S - TDdi 1753 cc 75 PS, 4000 d/d 175 Nm, 1800 d/d 18.5 sn 6.3 lt/100 km 2.8 m kg Transit Connect Van T230L - TDCi 1753 cc 90 PS, 4000 d/d 220 Nm, 1700 d/d 15.2 sn 6.4 lt/100 km 3.7 m kgg *Parantez içerisindeki de erler otomatik flanz man seçene ine aittir

11 MODELLER TRANSIT VAN 300 S TRANSIT M N BÜS 350 L (13+1) TRANSIT KAMYONET 330S 330 S 430 ED (16+1) 350M 350 L 350E 350 ED Standart Sürücü Hava Yast ABS+EBD Otomatik Ön Camlar Radyo/CD Çalar Elektrikli Ve Is tmal Yan Aynalar Uzaktan Kumandal Merkezi Kilit 4 Tekerlekten Disk Frenler PANEL VAN / M N BUS Model Silindir Maks. Maks. stihap Hacmi hacmi güç Tork haddi 300 SF 2200 cc 140 PS 350 Nm 1366 kg 6,5 m S 2402 cc 100 PS 245 Nm 1140 kg 6,0 m S 2402 cc 100 PS 245 Nm 1410 kg 7,5 m L 2402 cc 140 PS 285 Nm 1521 kg 10,0 m E/ED 3198 cc 200 PS 470 Nm 1220 kg 14,3 m 3 KAMYONET Model Silindir Maksimum Maksimum stihap Kasa hacmi güç Tork haddi ebad 330 S 2402 cc 100 PS 245 Nm 1385 kg 2,15 x 2,80 m 350 M 2402 cc 140 PS 285 Nm 1520 kg 2,15 x 3,15 m 350 E 3198 cc 200 PS 470 Nm 1636 kg 2,15 x 4,00 m 22-23

12 MODELLER CARGO FT CARGO Standart özellikler: ABS+ASR Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Webasto Çift Yatak 520 litre Yak t Deposu Uzaktan kumandal merkezi kilit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Dingil kald rma mekanizmas Radyo CD Çalar Standart özellikler: ABS+ASR Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Webasto Çift yatak 520 litre yak t deposu Uzaktan kumandal merkezi kilit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Dingil kald rma mekanizmas Radyo CD çalar Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 240 HP, 2400 d/d 840 Nm, d/d 7280 kg kg Cargo 2535 FT 8974 cc 350 HP, 2200 d/d 1400 Nm, 1400 / d/d 8750 kg kg Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 300 HP, 2400 d/d 1100 Nm, d/d 8650 kg kg Cargo cc 350 HP, 2200 d/d 1400 Nm, d/d 9250 kg kg CARGO 2524 DS DS CARGO 1835 Standart özellikler: ABS+ASR Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Tek yatak 315 litre yak t deposu Uzaktan kumandal merkezi kilit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Dingil kald rma mekanizmas Radyo CD çalar Standart özellikler: ABS+ASR Elektromanyetik retarder Yüksekli i ve e imi ayarlanabilen direksiyon Elektrikli camlar Elektrikli ve s tmal aynalar Far yükseklik ayar Webasto çift yatak 520 litre yak t deposu Uzaktan kumandal merkezi klit Is tmal floför koltu u Yol bilgi ekran Radyo cd çalar Kabin arkas nda çal flma lambas Arka aks haval süspansiyon Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo 2524 DS 7330 cc 240 HP, 2400 d/d 840 Nm, d/d 7130 kg kg Cargo 2530 DS 7330 cc 300 HP, 2400 d/d 1100 Nm, d/d 7200 kg kg Model Silindir Maksimum Maksimum Bofl Yüklü hacmi güç Tork a rl k a rl k Cargo cc 350 PS, 2200 d/d 1400 Nm, d/d 7200 kg kg 24-25

13 TEST - FORD FOCUS RS lki 1970 te bafllayan RS uygulamas çeflitli Escort ve Capri versiyonlar yla günümüze kadar geldi y l nda sat fla sunulan Focus RS in ard ndan Kinetik tasar ma sahip yeni Focus RS yeni bir boyutu RS tutkunlar n n be enisine sunuyor. F ord un 1970 li y llarda Escort ile bafllatt ve ara da Capri de de yer verdi i RS uygulamas bir an lamda gelenek haline geldi y l nda RS uygu lamas New Edge tasar m diliyle sat fla sunulan bi rinci nesil Focus la bulufltu. fiimdilerde ise RS uygulama s Kinetik Tasar m la bulufluyor. Ford un pazarlamada kullanm fl oldu u "elektrik ye flili" çok iyi bir seçim. Çünkü bu renk insan adeta elekt rik gibi çarp yor. Genç yafll herkes bak yor, herkesin dik katini çekiyor böylece Focus RS. Buna ben de dahil. fiifl kin çamurluklar, devasa a z yla her fleyi yutacakm fl iz lenimine neden olan ön tampon, hava ak fl n optimize eden difüzörlü arka tampon ve tavan üstü spoyleri ya k flm fl do rusu. Abart dan uzak olmas daha da heye can verici bence. Tercih edilen rengin siyah olmas bu noktalar daha da belirgin k l yor. Kaput ve ön çamur luklardaki aplikasyonlar da heyecan katan unsurlar. çerdeki genel görünüm di er Focus larla ayn. An cak detaylar çok iyi ifllenmifl. Recaro marka yar fl tipi koltuklar yak flm fl. Koltuklar n baz bölümlerinin gövde rengine uygun olmas "tasar mda bütünlük" ad na iyi düflünülmüfl. Orta konsol ve vites konsolu çevresinde kullan lan carbon görünümlü kaplama yak flm fl. Vites konsolunun gerisinde bulunan marfl dü mesi ile orta konsolun üstündeki üçlü gösterge grubu, ki burada tur bo bas nç göstergesi de bulunuyor, Focus RS in sporcu havas n tamaml yor. Direksiyon üzerinde, koltuklarda ve kap içi marflbiye kaplamalar nda yer alan "RS" logo lar bunun standart bir Focus olmad n aç k bir flekilde ortaya koyuyor. Üzerinde "Ford Power" yazan dü meye bas lmas yla kaputun alt ndaki canavar uyan yor. Bir spor otomobil, dahas 300 HP gücünde bir motor için ilk izlenim pek de heyecan verici de il asl nda. Bunun nedeni motorun egzoz sesinin ortal inletmemesi. Sakin bir flekilde h r ld yor RS in motoru. Ama h r lt s yla hafife al nmamas ge rekti ini de hissettiriyor. Vites yollar belirgin ve vites geçiflleri rahat flanz man birinci vitese tak p harekete geçince iflin rengi de ifliyor. Gaz, ani dokunufllara afl r tepki veriyor. Ön tekerleklere aktar lan 305 HP güç kontrollü olmay gerektiriyor zaten. Gaz pedal na bas lmas yla birlikte Focus RS öne at l yor, ne oldu unu anlamadan ikinci ve üçüncü vitese s ra ge liyor Sadece çabuk h zlanmakla kalmayan Focus RS ayn zamanda h zl bir sa bilek de gerektiriyor. Focus ST de de kullan lan s ral 5 silindirli motorun gelifltirilmifl ha li olan motor çok çabuk devirleniyor. Bu arada devir se viyesi yükseldikçe ç kan sesler de de ifliyor. Derinden ge len h r lt devir artt kça h rç nlafl yor ve zaman zaman bö ürtüye dönüflüyor. Zaten gerçek heyecan da o an bafl l yor. Hele, limitöre do ru devir yükseldi inde birden gaz kesince ortaya ç kan "cof" sesi S ra d fl bir deneyim

14 TEST - FORD FOCUS RS Teknik veriler Gaz kesmek yerine, vites küçülterek tekrar gaza yük lenmek daha da heyecan verici oluyor. Adeta hiç iv me kaybetmeden itmeye devam ediyor T5, Focus RS i. Bu noktada 305 HP kadar 440 Nm lik tork da çok önem li bir etken. flin en heyecan verici yan da Focus RS in ara h zlanma konusunda ortaya koymufl oldu u perfor mans. Yaklafl k 120 km/s h zla alt nc viteste giderken ar kadan gelen ve selektör yapan di er araç sürücüsü ko mik geliyor insana. Vites küçültmeye bile ihtiyaç duy madan sadece gaza basmak yeterli oluyor. E er di er araç sürücüsünü k zd rmak istiyorsan z gaza basmadan önce dikiz aynas n ayarl yor gibi yapman z yeterli ola cakt r. Adeta oldu u yerde kal veriyor. nan n bu duy guyu yaflamak oldukça keyifli. flin daha da komik yan, kimse bir Ford Focus un böylesine yüksek bir performans ortaya koyabilece ini kestiremiyor. Özellikle kendini sol fleridin k ral ilan eden güçlü premium araç kullan c lar n uyar yorum. E er önünüzde giden araç bir Focus RS ise "çekil ben h zl y m" edas yla selektör yapmay n z lüt fen. Sadece h zl gitmekle kalmayan Focus RS konu yol tutufl oldu unda da övgüyü hak ediyor. Focus RS kesin likle yola iyi tutunuyor ve virajlar büyük bir ustal kla al yor. Do al olarak RS ekibi standart Focus un süspansi yon sistemini 305 HP güce uyarlam fl. Sadece sertlefltiril mekle kalmayan sistem ayn zamanda alçalt lm fl ve Fo cus un iz geniflli i 40 mm kadar artt r lm fl. Zaten Fo cus un yol tutufl dinamikleri kendini kan tlam fl durumda. Gelifltirilen süspansiyon sistemiyle kusursuz bir yap orta ya ç km fl. Hassas direksiyon milimetrik hareketlerin yön de iflikli i olarak gerçekleflmesine neden oluyor. Hatta direksiyonun geri bildirim konusunda çok fazla hassas oldu unu bile söylemek olas. Bu nedenle Focus RS i kul lan rken normalde oldu undan çok daha dikkatli ol mak zorunda sürücü. Yol dalgalar kadar, vites de iflim esnas nda akslarda oluflan güç farkl l da direksiyonda fazlas yla hissediliyor. Donan m, ekipman seviyesi ve hatta yak t tüketimi gibi konular ele almak yersiz. Aç k söylemek gerekirse Radyo/CD/MP3 çalar ço u sürücü açmayacakt r bile. Motoru ve egzoz sesini dinlemek daha keyifli. Hava yas t, ABS ve ESP ile birlikte gerekli güvenlik önlemlerinin al nm fl olmas yeterli. Zaten konfor gibi bir detaydan çok tamamen sürüfl keyfine odaklan yor insan. Aç k söyle mek gerekirse Recaro imzal koltuklar n yükseklik ayar na sahip olmamas hiç de hofl de il. Uzun boylu olup koltu u daha alçak ayarlamak isteyenler olacakt r. Öte yan dan bu Focus RS ten keyif almay engelleyen bir unsur da de il. Sadece sunmufl oldu u performans de il, insanlar n hayranl k dolu bak fllar, kavflakta yol verip öncelik tan mas, "abi, nerde kaça yapt rd n?" ve benzeri sorular ka dar premium s n f n h zl otomobillerine meydan okumak da bu otomobilin keyif vermesini sa l yor. Keyfin bedeli Euro. Do al olarak hemen gidip bir tane alam yorsunuz, siparifl edip beklemeniz gerekiyor. Bence Ford Focus RS vermifl oldu u keyif ve sunmufl oldu u performansla bu bedeli fazlas yla hak ediyor. Üs telik günlük olarak da kullan labilecek konforu sunuyor. Buna 385 litrelik bagaj da dahil. En önemlisi kendini sol fleridin kral zannedenlere iyi bir ders bile verebiliyor. Ford Focus RS MOTOR Silindir hacmi 2522 cc Silindir dizilimi/adedi S ral /5 Supap adedi 20 Çap x Strok 83,0 x 93,2 mm S k flt rma oran 8,5:1 Maksimum güç 224 kw / 305 HP, 6500 d/d Maksimum tork 440 Nm d/d Güç aktar m 6 ileri Manuel / Önden çekifl Karasor 3 kap l hatchback Uz/gen/yük 4402/1842/1497 mm Dingil mesafesi 2640 mm Bofl a rl k 1468 kg Yüklü a rl k 1860 kg Bagaj hacmi 385 lt YÜRÜYEN AKSAM Ön McPherson tipi ba ms z Arka Çok kollu arka aks FRENLER Ön Hava so utmal disk mm Arka Disk mm Lastikler 235/35 R 19 PERFORMANS Maksimum h z 263 km/s H zlanma km/s 5,9 sn ÇEVRE/EM SYON Yak t tüketimi 9,4 lt/100 km Emisyon CO2 225 gr/km Test arac fiyat EURO 28-29

15 SERV S MUAYENE ÖNCES KONTROL TÜVTURK MUAYENE ÖNCES KONTROL KELEfiLER DE Araçlar n muayene öncesi kontrollerinin güvenle yap lmas ve tek seferde muayeneden geçmelerini sa lamak amac yla TÜVTURK muayene öncesi araç kontrolü hizmeti KELEfiLER taraf ndan verilmeye baflland. S raya girip, muayene için gerekli harc yat r p araç muayenesinden geçme dönemi sona ermifl durumda. Eskiden gelifli güzel, el ve göz yordam yla yap lan araç muayenesi nedeniyle trafikte can güvenli ini tehdit eden araçlar gezinirdi. Ancak araç muayenesinde yap lan özellefltirme ile tamamen yeni bir dönem bafllam fl oldu. Avrupa standartlar nda araç muayenesi TÜVTURK ile hayat m za girdi. Araç muayeneleri art k el ve göz yordam yla de il, bunun yerine modern cihaz ve ekipmanlarla yap l yor. TÜVTURK k sa süre ülke genelinde araç muayene istasyonlar n oluflturdu ve uzman personeli ile hizmet vermeye bafllad. Bu hizmetin verilebilmesi için yüklü bir yat r m flart. KELEfiLER Ford olarak biz de, muayene istasyonlar nda bulunan modern ve geliflmifl cihazlar n ayn lar ile, yüklü bir yat r ma girerek, bünyemizde müflterilerimize hizmet vermeye bafllad k. KELEfiLER FORD SERV S teknisyenleri muayenede kontrolü gereken noktalar ve kullan lacak cihazlar n (Fren test, Far ayar, Emisyon vb) e itimlerini alarak, sertifika almay baflarm fllard r. Her ne kadar ilk bak flta pek önemsenmese de, far yanmayan, far ayars z olan, fren sistemi sa l kl çal flmayan ve yürüyen aksam nda sorun olan araçlar yaflanan trafik kazalar nda çok önemli bir suç oran na sahip. TÜVTURK ün amac ise bunlar n önüne geçmek. Dolay s yla art k araç muayenesinde uzman personel taraf ndan oldukça genifl kapsaml bir inceleme yap l yor. Bu inceleme esnas nda arac n sinyal, far ve 30-31

16 SERV S MUAYENE ÖNCES KONTROL EM SYON: Özel bir cihazla arac n z n egzozundan ç kan gaz n CO2 de erini gr/km cinsinden ölçer. TÜVTURK ün yapaca muayeneden arac n geçebilmesi için emisyon oran n n belli standartlar n alt nda olmas gerekiyor. Egzoz emsiyon pulunuzu servisimizden alabilirsiniz. FREN TEST C HAZI: Servisimizde bulunan fren test cihaz TÜVTURK onayl ve ayn markad r. Fren test cihaz m zla, arac n z n fren mesafesi ve fren ayarlar ölçülüp standard na uygun hale getiriliyor. N TROJEN: Bir avantaj beraberinde getiren bu sistemde lasti inizin içindeki hava boflalt l p içine Nitrojen dolduruyor. Böylece havadaki nem nedeniyle oluflmas muhtemel oksidasyon önlenmifl oluyor. Bu ise lasti im ömrünü uzat yor. Yine bu sayede lastik içindeki yo unlaflma azal r. Böylece lastik bas nc dura an hale getirilir. Ayr ca patlama riski çok daha azd r. stop lambalar kapsaml bir kontrolden geçiriliyor. Bu kadarla da kalmayan TÜVTURK personeli arac n lastiklerini ve yürüyen aksam n da olas kusurlara karfl inceliyor. Hal böyle olunca da araç muayenesinde tek seferde geçmek zorlafl yor. TÜVTURK araç muayene istasyonlar na giden vatandafl ço u zaman eksiklerini gidermek üzere TÜVTURK personeli taraf ndan geri çevriliyor. Eksiklerini gidermek için tekrar vakit ay ran vatandafl ard ndan tekrar TÜVTURK muayene istasyonuna gitmek zorunda kal yor. Üstelik eksiklerin tam olarak giderilmifl oldu undan da emin olam yor. Bu da gereksiz vakit kayb anlam na geliyor. Do al olarak hiçbirimiz olas bir sürprizle karfl laflmak istemeyiz. Her yönüyle eksiksiz bir araçla muayeneye FAR: Servisimizde bulunan TÜVTURK onayl ve ayn marka far ayar cihaz ile arac n z n far ayar TÜVTURK muayenesi öncesinde standard na uygun olarak yap lmaktad r. gidip muayeneden sorun yaflamadan geçmek flüphesiz herkesin iste i. Tam bu noktada KELEfiLER olarak biz devreye giriyoruz. E itimli personelimiz ve ekipman m zla KELEfiLER olarak, TÜVTURK ün yapaca kontrollerin her birini önceden yap yoruz. Bu kontrolde arac n z n fren, direksiyon, ayd nlatma sistemlerinin yan s ra aks, lastik, jant, süspansiyon, flasi ve ba lant parçalar gibi sürüfl güvenli i aç s ndan büyük öneme sahip parçalar kontrol ediyoruz. Olas eksiklikler servisimiz taraf ndan giderilerek arac n TÜVTURK muayenesinden sorun yaflamadan geçmesi sa lan yor. Dahas arac n zda TÜVTURK taraf ndan gerçeklefltirilen kontrollerinde ç kabilecek sorunlar garanti kapsam nda yine servisimiz taraf ndan gideriliyor

17 EFSANE - FORD GRANADA YILLARCA GURBETÇ Y TAfiIDI Üretim hayat boyunca birçok efsane modele imza att Ford. Hiç flüphesiz en çok ak lda kalanlar Modell T baflta olmak üzere Mustang veya Shelby gibi otomobiller. Bunlardan biri de y llarca gurbetçilerimizin kahr n çeken Granada. D ünyan n farkl noktalar nda üretim yapan Ford hayat na birçok efsane s d rmay baflard. Yeni k tada Modell T veya Mustang gibi otomobillerin yan s ra Thunderbird veya Fivehundred gibi otomobiller efsane haline geldi. Birçok noktada üretim hatt bulunan Ford Avrupa ise Fiesta, Taunus ve Capri gibi otomobillerin yan s ra Escort gibi otomobillerle gündemde olmay baflard. Tamam, Amerika da üretilen bir Mustang veya Thunderbird kadar efsane haline gelmemifl olabilir, ancak Granada n n gerçek bir baflar öyküsü olarak tarihteki yerini ald da bir gerçek. Granada kendi döneminin ve s n - f n n en baflar l otomobillerinden biri. Ticari baflar s kadar y llarca gurbetçilerimizi yurt d fl ndaki evlerinden memleketlerine tafl mas yla da ünlenmifl durumda. Adeta y llarca gurbetçilerimizin kahr n çeken Granada 1971 y l n n sonunda tan t ld. Amaç ngiltere de Zephyr ve Zodiac ad yla sat lan ve Almanya da ise 17M, 20M ve 26M kodlar yla sat fla sunulan Taunus modelinin yerini doldurmakt. Üretim Bat Almanya ile ngiltere tesislerinde gerçeklefltirildi. lk sat fla sunuldu u y llarda 1699 cc lik V4, 1996 cc lik V4, 2293 cc lik V6, 2495 cc lik V6 ve 2995 cc lik V6 olmak üzere her biri karbüratörlü 3 farkl benzinli motor seçene ine sahipti. Güç alternatifleri ise 65 HP ile bafll yor ve 138 HP ye kadar ç k yordu. V4 silindirli modeller Consul ve V6 silindirli motorlar Granada ad yla ticarilefltirilmiflti. Arada motor tipi d fl nda baflka bir fark yoktu. Amerikanvari konforlu süspansiyonu, dayan kl yap s ve genifl iç mekan yla dikkat çekiyordu Granada ve bütün bu özelliklere bir de uzun yol konforu eklenince hemen her y l yüzlerce kilo eflya ile binlerce kilometre yol yapan gurbetçilerimizin gönlünde taht kurdu. O y llarda Ford Avrupa n n amiral gemisi konumundayd. Sat fl na Mart 1972 y l nda 34-35

18 EFSANE - FORD GRANADA bafllanan Granada, bir y l sonra station wagon karosere ve 1974 y l n n ocak ay nda sportif görünümlü 2 kap l bir coupe versiyona kavufltu. Asl nda sert hatlara sahipti, ancak söz konusu sert hatlar yuvarlat lm flt. lk bafllarda be- eni toplayan bu yap, zaman içerisinde demode bulunmaya baflland. Yeni nesil otomobiller daha köfleli ve sert hatlara sahipti ve Ford rakiplerinden geri kalamazd. Dolay s yla hamlesini yapt y l nda köfleli hatlar yla daha modern bir görünüm ortaya koyan Mark II, yani ikinci nesil Granada sat fla sunuldu. Devam nda ise Mark II nin yine 2 kap l coupe ve station wagon karoser seçenekleri sat fla sunuldu. Tak m elbisesi ve iç mekan de iflse de, teknik yap s genel olarak ayn yd. Yap lan iyilefltirmelerin yan s ra motor seçenekleri de gelifltirilmiflti. 2,5 ve 3,0 litrelik benzinli motorlar üretimden kald r l p 130 ve 160 HP olmak üzere iki güç versiyonuna sahip 2792 cc lik V6 al nm flt programa. Üstelik 2,3 V6 ve 2,8 V6 motorlarda enjeksiyon sistemine geçilmiflti. En önemli yenilik ise 63 HP güce sahip 2.10D olarak adland r lan dizel motordu. Bugün oldu u gibi o y llarda da dizel motor konusunda Peugeot ile ortakl k yap lm flt. Bir baflka ilginç nokta ise 2.0L motorun hem s ral V4, hem de V6 silindir yap s yla üretilmesiydi y l nda ikinci nesil Granada makyaj gördü. En belirgin görünüm farkl l klar aras nda tamponlar, t rt kl stoplar ve ön panjur yer al yordu. Ayr ca kaportaya vidal olan krom dikiz aynalar A sütununun dibine cam n oraya tafl nm flt. Ciddi boyutta olmamakla birlikte konsol ve direksiyonda da de iflik yap ld. Makyajla birlikte motorlarda iyilefltirmeler yap ld. 2.10D olarak adland r lan dizel motor programdan kald r l p yerine 2.5D getirildi. Bu motor çok yüksek bir çekifl gücü sunuyordu, üstelik hala son derece ekonomikti. Bir baflka önemli yenilik ise 4 ileri vitesli flanz - man n yerini daha etkin bir performans sunan ve ayn zamanda ekonomik bir sürüflü beraberinde getiren 5 ileri vitesli flanz mana b rakmas yd. Görünüfle bak l rsa üretildi i y llarda kendi s n f n n en çok satan otomobillerinden biri olan Ford Granada, art k gurbetçilerimize yol arkadafl olamayacak, onlar n kahr n çekemeyecek. Ancak 70 li ve 80 li y llarda Granada ile binlerce kilometre yol kat eden gurbetçiler, Türkiye de onlar n yollar n gözleyen yak nlar ve Ford tutkunlar için Ford Granada ölümsüz bir efsane olarak kalacak. Ülkemizde ciddi bir organizasyona sahip olmayan Granada, Almanya ve ngiltere de çeflitli Fan Club organizasyonlar yla yaflat l yor. Ülkemizde ise ender de olsa iyi durumda bir Ford Granada ya rastlamak olas. Ancak ne yaz k ki, büyük bir bölümü hiç de iyi durumda de il. flin daha ilginç yan ise 1985 y l nda Granada n n yerini alan Scorpio nun o kadar baflar l olamamas

19 HER MEVS M B R BAfiKA GÜZEL Ege ve Akdeniz, köklü tarihi geçmifli ile birçok kültüre ev sahipli i yapm fl önemli bir bölge. Ege ile Akdeniz in geçifl noktas niteli inde olan Bodrum da bu yerlerden biri. Üstelik her mevsim bir baflka güzel. GEZ - BODRUM KUZEY YARIMADASI Gümüfllük'te bal k yiyebilir veya Yal kavak'ta bulunan Dodo Beach'te deniz keyfi yapabilirsiniz. B odrum tarih boyunca birçok kültüre ev sahipli i yapm fl. Eski ad Halikarnasos olan Bodrum, Heredot a göre Dorlar taraf ndan kurulmufl. Daha sonra Kayra dan Romal lara ve Bizans a kadar birçok medeniyete ev sahipli i yapan Halikarnasos 1522 y l nda Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanl mparatorlu una kat lm fl ve Cumhuriyetin ilan ndan sonra Bodrum ad n alm flt r. Böylesine köklü bir geçmifle sahip olan Bodrum günümüzde çok önemli bir tatil beldesi. Bence hakl bir üne sahip Bodrum. 15 günlük tatilin her gününü farkl bir noktada geçirmek olas. Zaten Bodrum u Bodrum yapan da bu bence. Her bir beldenin di erine olan uzakl otomobille 15 dakikay geçmiyor. Her gün ayr bir noktada denize girmek olas. Üstelik Bodrum yar madas n n mevsim tak nt s da yok. Her mevsim ayr bir güzel buras. K fl n bile gidip kafa dinlemek olas. Görülmesi gereken o kadar çok nokta var ki, tek bir seferde hepsini inceleyip paylaflmak mümkün de il. Bu yüzden farkl bir yol izledik bu seferki gezi sayfam zda ve birkaç noktadan oluflan genel bir tur yapt k. Bölgemiz Bodrum kuzey yar madas, yol arkadafl m z ise yeni tasar m yla özellikle gençlerin ve kendini genç hissedenlerin dikkatini çekmeyi baflaran Ford Fiesta. 90 HP gücündeki 1.6 TDCi motoruyla ekonomi ile performans buluflturan Ford Fiesta yol bozukluklar n baflar l bir flekilde emiyor, ki Bodrum kuzey yar madas nda yollar n çok iyi oldu u söylenemez. Genifl iç mekan ve sportif oturma pozisyonu ile Ford Fiesta gerçekten de keyifli bir yol arkadafl olabiliyor. Rota olarak kuzey yar maday do udan bat ya do ru gezmeye karar verdim. lk dura m z Göltürkbükü. Bodrum-Torba kavfla ndan ayr l yoruz. Dar ve k vr m k vr m köy yollar ndan etraf seyrederek ilerliyoruz. Do al olarak ciddi bir orman güzelli i beklememek gerekiyor. Kurumufl otlar daha çok sar rengin hakim olmas na neden oluyor. Bölgeye özgü bodur a açlar serinlik vermekten uzak. Etraf seyrede seyrede var yoruz önce Gölköy e, ard ndan ise Türkbükü ne. Aç k söylemek gerekirse buran n ünü Bodrum u bile geçti. Sosyetenin u rak yeri olarak da ünlenen Göltürkbükü iki adet birbirine 38-39

20 GEZ - BODRUM KUZEY YARIMADASI Turizm beldesinden çok yazl kç havas nda olan Gündo an daki plaj kadar liman da büyük öneme sahip. Sosyetenin u rak yeri Göltürkbükü'nde iskelelerde deniz keyfi yapabilir, akflamlar restoran veya kafe-barlarda e lenebilirsiniz. Gümüfllük te bulunan Tavflan Adas na ç kman n keyfi ayr, ancak Yal kavak taki tesislerin güzellikleri de inkar edilemeyecek kadar özel. komflu koydan olufluyor. Kumsal sahil kadar özel iskeleler de, deniz keyfi için tercih edilebiliyor. Zaten kumsal boyunca ilerleyen ve araç trafi ine kapal olan yolun karfl - s otel, kafe ve restoranlarla dolu. Yani tesis s k nt s yok. Ancak fiyatlara dikkat. Basit bir gözleme-ayran bile can s k c olabiliyor. Bence bölgeyi bu denli k ymetli ve pahal yapan kullan ma aç k kumsal alan n n k s tl olmas. Bir sonraki dura m z Gündo an ise bu konuda çok daha cömert. Her bir beldenin birbirine olan uzakl yaklafl k 15 dakika. Ford Fiesta ile dar, bol çukurlu ve bir hayli engebeli yollar takip ederek Gündo an a ulafl yoruz. Gündo- an turist veya tatilci cenneti de il. Daha çok yazl kç lar n ra bet etti i bir yer. T pk bir dönemin Kumburgaz, Silivri si, günümüzün Didim i gibi. Büyükçe bir liman var, liman n hemen yan bafl nda ise belki de Bodrum kuzey yar madas n n en genifl kumsal. C v l c v l bir plaj, genç yafll herkese kollar n açm fl durumda. Ancak ciddi boyutlara ulaflan yap laflma Gündo an tatil beldesinden çok küçük bir kente dönüfltürmüfl. Yine de Gündo an bu konuda bir sonraki dura m z olan Yal kavak a göre belde havas nda bir yer say l r. Yal kavak tepelere yay lan evlere bak l rsa Bodrum merkezinden çok daha genifl bir alana yay lm fl. Siteler ve bloklar kadar dev otel tesisleri de buray farkl k l yor, ama ne yaz k ki sevimli olmaktan ç kart yor. Daha çok butik oteller ve orta ölçekli iflletmelerden oluflan Göltürkbükü ne karfl n Gündo an da uygun fiyatl oteller yer al yor. E er entegre bir tesiste tatil yapmak istiyorsan z Yal kavak iyi bir seçim olabilir. Tesis bak m ndan seçeneklerin çok ama çok daha cömert oldu u bir gerçek. Bu durum restoran ve barlar için de geçerli. Bir sonraki dura m z tesis bak m ndan çok fazla seçenek sunmuyor sunmas na, ancak deniz ürünleri ve bal k konusunda Bodrum un en popüler yerlerinden. Koylar dolduran site ve entegre iflletmeleri seyrederek yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz Gümüfllük. Gümüfllük ü as l ünlü yapan birkaç santim suda 50 metre kadar yürüyerek ulafl lan Tavflan Adas. Gümüfllük e gelip de adaya yürümemek olmaz. Gümüfllük ün plaj ve kumsal olanaklar k s tl. Bu yüzden buraya çok erken gelmemek laz m. Ö leden sonra gelmek en iyisi. Biraz deniz keyfi yapt ktan sora Tavflan Adas na ç kar, sonra ise sahildeki restoranlarda bal k ziyafeti yapabilirsiniz. Size tavsiyem oturmadan önce bal k pazarl n iyi yapman z olacakt r. Restoranlar aras fiyat fark flafl rt c. yi bir pazarl k sürecinin ard ndan gün bat m nda bal k keyfini yapabilirsiniz. Ancak as l arad n z bal k keyfi de il de gerçek bir gün bat m ise o zaman yanl fl yerdesiniz demektir. Mutlaka Turgutreis e gitmelisiniz. Bodrum yar madas n n en bat ucu. Sürekli rüzgar ald için Bodrum merkeze oranla 3-5 derece daha serin. D-Marin in de etkisiyle oldukça hareketli bir yer Turgutreis. Yunanistan n Kos adas na günlük seferler bile düzenleniyor Turgutreis ten. Cumartesi kurulan Turgutreis pazar o kadar ünlü ki, Kos tan günlük al flverifle geliniyor. Turizm ve tatil cenneti olmaktan çok, Turgutreis y llar n çal flarak geçiren ve art k emekli olmak isteyenlerin adresi halini alm fl. Ama en önemlisi gün bat m n izleyebilece iniz en güzel yerden biri Turgutreis. Gördü ünüz gibi, farkl zevk ve lezzetlere hitap eden bir yer Bodrum. Sadece kuzey yar madada bile gidip vakit geçirebilece iniz keyif yapabilece iniz birçok yer var. Her bütçeye ve her zevke uygun bir yer mutlaka var. Daha serin ve daha sakin olmas nedeniyle benim favorim Turgutreis, keyfini ç kart n. D-Marin ile önemli bir canl l k kazanan ve daha çok y llar n çal flarak geçiren emeklilerin dinlence yeri olan Turgutreis gün bat m n izlemek için en güzel yerlerden biri

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı İlan no: 255431 Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi Titanium 2012 model 43540 km de. İSTOÇ 57.500 TL İlan tarihi: 5 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium İlan no: 185832 İlan detayları Sahibinden 69.000 TL 15 Şub 2014 69.000 TL 01 Şub 2014 70.000 TL 31 Oca 2014 71.000 TL MEMURDAN TERTEMİZ MERAKLISINA CMAX İlan tarihi:

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ2276 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 WDD2120401B239371 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

Hyundai i20 1.2 Team

Hyundai i20 1.2 Team İlan no: 275333 Hyundai i20 1.2 Team Sahibinden İlk Sahibinden Yeni İ20 Style Pan MultiMadia Navigasyon 51.500 TL İlan tarihi: 5 Nisan 2016 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Mamak, Mamak Model yılı

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Trend Titanium Grand C-MAX Titanium

Trend Titanium Grand C-MAX Titanium Trend Titanium Grand C-MAX Titanium Trend donanım seviyesine ek olarak Titanium donanım seviyesine ek olarak 16" Alaşım jantlar Krom barlı ön üst ızgara Kayar arka kapılar Gövde rengi yan aynalar ve kapı

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Ticari Fiyat Listesi Ocak 17

Ticari Fiyat Listesi Ocak 17 Ticari Fiyat Listesi Ocak 17 Yüksek Donanım Özellikleri ile Gelen Eşsiz Konfor Tourneo Courier Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT2179 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 VSSZZZ5FZFR152817 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Renault Grand Scenic Toyota Verso. Renault Megan

Renault Grand Scenic Toyota Verso. Renault Megan Renault Grand Scenic Toyota Verso Renault Megan Ford C MAX diesle tekna Privilege Premium Mitsubishi ASX 2 sport tourer Titanyum (Glassroof+NC) Anahtar teslim fiyatları 51.900,00 TL 52.350,00 TL 49.000,00

Detaylı

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 185 / 1500 Maksimum hız (km/s) 162 0-100 km/s hızlanma

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T

YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1397 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 95/6000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 135/4000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4329-1789 Yükseklik - Dingil

Detaylı

Trend X Style Titanium

Trend X Style Titanium Trend X Style Titanium Trend X donanım seviyesine ek olarak Style donanımına ek olarak Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar Gecikmeli sönen ön farlar Manüel 4 yönlü sürücü ve ön yolcu koltuğu Elektrikli,

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi 115 İlan no: 186963 İlan detayları 72.000 TL 17 Şub 2014 72.000 TL 15 Şub 2014 75.000 TL HP Titanium 4 Kapı (2013) İlan tarihi:

Detaylı

Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium

Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium İlan no: 243063 Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium Sahibinden 2011 MODEL 1.4 TDCİ TİTANİUM X PAKET. FİYAT DÜŞTÜ ACİL. 38.200 TL İlan tarihi: 12 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl Karabük, Safranbolu,

Detaylı

Fiyat Listesi Temmuz 17

Fiyat Listesi Temmuz 17 Fiyat Listesi Temmuz 17 Trend X Style Titanium Trend X donanım seviyesine ek olarak Style donanımına ek olarak Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar Gecikmeli sönen ön farlar Manüel 4 yönlü sürücü ve

Detaylı

Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion

Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion Sahibinden Öğretmenden Temiz Linea 29.500 TL İlan tarihi: 18 Ağustos 2015 İlan no: 243549 İlan detayları İlan detayları İl Kayseri Model yılı Ocak 2008 Km 141.000 km Kasa

Detaylı

Trend. Titanium. Trend. Titanium

Trend. Titanium. Trend. Titanium MODELLER FIESTA 5K 1.25i 82PS 35.605 5K 1.6i 105PS PowerShift A/T 41.040 5K 1.5 TDCi 75PS 45.070 5K 1.4i 96PS 40.405 5K 1.0i EcoBoost 100PS 41.340 5K 1.6i 105PS PowerShift A/T 43.920 5K 1.5 TDCi 75PS 46.365

Detaylı

Trend X Style Titanium

Trend X Style Titanium Trend X Style Titanium Trend X donanım seviyesine ek olarak Style donanımına ek olarak Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar Gecikmeli sönen ön farlar Manüel 4 yönlü sürücü ve ön yolcu koltuğu Elektrikli,

Detaylı

Trend X Style Titanium

Trend X Style Titanium Trend X Style Titanium Trend X donanım seviyesine ek olarak Style donanımına ek olarak Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar Gecikmeli sönen ön farlar Manüel 4 yönlü sürücü ve ön yolcu koltuğu Elektrikli,

Detaylı

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive İlan no: 322902 Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive Sahibinden 2015 Model 1,6 JTD Distincsive, HASARSIZ Servis Bakımlı 66.000 TL İlan tarihi: 23 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı

Detaylı

Nissan Qashqai Renault Grand Scenic Toyota Verso

Nissan Qashqai Renault Grand Scenic Toyota Verso Nissan Qashqai Renault Grand Scenic Toyota Verso Ford C MAX ecoboss Ford C MAX diesle tekna Markalar Privilege Premium Mitsubishi ASX 2 (Glassroof+NC) Anahtar teslim fiyatları 51.900,00 TL 51.350,00 TL

Detaylı

BMW 3 Serisi 3.16i 35.490 TL. İlan detayları. Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket. Sahibinden. İlan tarihi: 11 Ekim 2015.

BMW 3 Serisi 3.16i 35.490 TL. İlan detayları. Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket. Sahibinden. İlan tarihi: 11 Ekim 2015. BMW 3 Serisi 3.16i Sahibinden Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket İlan no: 247469 35.490 TL İlan tarihi: 11 Ekim 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Bahçelievler, Hürriyet, Hürriyet Mah.

Detaylı

Renault Megane 1.6 16V Expression

Renault Megane 1.6 16V Expression Renault Megane 1.6 16V Expression İlan no: 269102 İlan detayları Sahibinden 35.250 TL 17 Şub 2016 35.250 TL 10 Şub 2016 35.500 TL 05 Şub 2016 35.750 TL 05 Şub 2016 36.500 TL sahibinden FULL Renault Megane

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik İlan no: 258060 Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik Sahibinden ACİL KISA BİR SÜRELİĞİNE 2014 OPEL INSİGNİA TAMAMINA KREDİ 89.900 TL İlan tarihi: 21 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1248 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 190 / 1750 Vites kutusu 5 ileri düz vites Uzunluk - Genişlik (mm)

Detaylı

FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI. 7 Ağustos itibariyle geçerli 2015 MY Fiyat Listesi

FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI. 7 Ağustos itibariyle geçerli 2015 MY Fiyat Listesi FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI 7 Ağustos itibariyle geçerli 2015 MY Fiyat Listesi MODELLER T. EDİLEN LİSTE FİYATI (TL) T. EDİLEN KAMPANYALI FİYATI (DESTEKLİ KREDİLİ) T. EDİLEN KAMPANYALI

Detaylı

Trend Trend X Titanium

Trend Trend X Titanium Trend Trend X Titanium Trend donanım seviyesine ek olarak Trend donanım seviyesine ek olarak 15" Jant kapağı 15" Alüminyum alaşımlı jantlar 16" Alüminyum alaşımlı jantlar Gövde rengi ön & arka tamponlar

Detaylı

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde İlan no: 234461 Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde Sahibinden COMMAND - NAVİGASYON - GERİ GÖRÜŞ - 56.000 Km 207.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Balgat,

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 17

Fiyat Listesi Ocak 17 Fiyat Listesi Ocak 17 Yüksek Donanım Özellikleri ile Gelen Eşsiz Konfor Style Titanium Style donanım seviyesine ek olarak 16" aluminyum jantlar 17" Aluminyum jantlar Ön sis farları Elektrikli katlanır

Detaylı

Hyundai i CVVT Style

Hyundai i CVVT Style Hyundai i20 1.4 CVVT Style Sahibinden 23500 km 2017 i20 mpı otomatik İlan no: 409786 66.500 TL İlan tarihi: 15 Temmuz 2017 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2017 Km Kasa tipi Vites tipi

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-DB021 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 VF14SRA4450085381 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

Sizi olmak istediğiniz yere götüren sürüş.

Sizi olmak istediğiniz yere götüren sürüş. Corolla Sizi olmak istediğiniz yere götüren sürüş. Motor Güç Yakıt tüketimi* CO 2 emisyonları* Hızlanma Bulunduğu modeller 1.33 litre benzinli 99 PS 5.6 l/100 km 129 g/km 12.6 saniye Life Dual VVT-i 6/MT

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı İlan no: 309885 Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi Titanium 2015 model 19000 km de. İSTOÇ 77.500 TL İlan tarihi: 8 Ekim 2016 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Opel Insignia 1.6 T Cosmo

Opel Insignia 1.6 T Cosmo İlan no: 287222 Opel Insignia 1.6 T Cosmo Sahibinden Opel İnsignia Cosmo, 43.670 km'de, 2009 Model, Gerçek 5 kapı 58.000 TL İlan tarihi: 25 Nisan 2016 İlan detayları İlan detayları İl Afyonkarahisar

Detaylı

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive

Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive İlan no: 209121 Renault Latitude 1.5 dci 110 HP Euro 5 Executive Sahibinden 2012 MAYIS TRAFİĞE ÇIKIŞLI RENAULT LATİTUDE 58.500 TL İlan tarihi: 12 Ekim 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Beylikdüzü,

Detaylı

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1398 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 70 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160 / 2000 Uzunluk - Genişlik (mm) 3941-1728 Yükseklik

Detaylı

ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA

ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA Sıradışı tasarım anlayışıyla bir moda ikonu haline gelen Nissan Micra, şehrin tüm kapılarını sizin için açmaya hazır. 100 kilometrede 4,3 litre yakıt tüketimiyle* sınıfının

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP Sahibinden SAHİBİNDEN HATASIZ KAZASIZ F1 SANZIMAN İlan no: 236189 57.000 TL İlan tarihi: 28 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Antalya, Konyaaltı Model yılı Ocak 2008

Detaylı

FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ

FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSİYE EDİLEN FİYAT LİSTESİ 5 Mart itibariyle geçerli 2016 MY Fiyat Listesi MODELLER DESTEKLĐ KREDĐLĐ (TL) PEŞĐN ĐNDĐRĐMLĐ Fiesta ICA X 5K 1.25i 82PS ESP 47.705 43.010 43.010 5K 1.6i

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

MICRA BROSUR 22x15.indd :21

MICRA BROSUR 22x15.indd :21 MICRA BROSUR 22x15.indd 1 10.02.2012 11:21 MICRA BROSUR 22x15.indd 2 10.02.2012 11:21 ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA Sıradışı tasarım anlayışıyla bir moda ikonu haline gelen Nissan Micra, şehrin tüm kapılarını

Detaylı

Audi A3 1.6 TDI Attraction

Audi A3 1.6 TDI Attraction İlan no: 387049 Audi A3 1.6 TDI Attraction Sahibinden Audi A3 1.6 TDI Attraction 2013 model 39870 km de. İSTOÇ 84.950 TL İlan tarihi: 3 Şubat 2017 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Bağcılar, Mahmutbey

Detaylı

FORD OTOSAN KOÇ AİLEM TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI

FORD OTOSAN KOÇ AİLEM TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI FORD OTOSAN KOÇ AİLEM TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI 1 Aralık itibariyle geçerli 2015 MY Fiyat Listesi MODELLER T. EDĐLEN T. EDĐLEN DESTEKLĐ KREDĐLĐ ANAHTAR TESLĐM T. EDĐLEN PEŞĐN ĐNDĐRĐMLĐ ICA X X 5K 1.25i

Detaylı

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı)

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) İlan no: 189102 Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LUX VIP

Detaylı

Vito Tourer Donanım Özellikleri

Vito Tourer Donanım Özellikleri Pro 114 / 116 114 ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) ASR (Antipatinaj Sistemi) BAS (Frenleme Kuvveti Yardım Sistemi) 9. Nesil adaptive ESP (Yüke Duyarlı Elektronik Dengeleme Programı) EBD (Elektronik

Detaylı

Trend Titanium Grand C-MAX Titanium

Trend Titanium Grand C-MAX Titanium Trend Titanium Grand C-MAX Titanium Trend donanım seviyesine ek olarak Titanium donanım seviyesine ek olarak 16" Alaşım jantlar Krom barlı ön üst ızgara Kayar arka kapılar Gövde rengi yan aynalar ve kapı

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ RENAULT FLUENCE NEDEN RENAULT? 2 2 FLUENCE AYRINTILAR RENAULT FLUENCE KUSURSUZ AYRINTILAR KONFORLU KONFORU ARTTIRAN DONANIMLAR FAYDALI Renault eco 2 2 2 ALANI 18 > 19 Önde oturan her yolcunun kendisine

Detaylı

Trend Titanium Grand C-MAX Titanium

Trend Titanium Grand C-MAX Titanium Trend Titanium Grand C-MAX Titanium Trend donanım seviyesine ek olarak Titanium donanım seviyesine ek olarak 16" Alaşım jantlar Krom barlı ön üst ızgara Kayar arka kapılar Gövde rengi yan aynalar ve kapı

Detaylı

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 İlan no: 132217 Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL - ESEN TUR - 'DAN 17 KİŞİYİ VE BAGAJINI ALABİLİCEK SPRİNTER İlan tarihi: 17

Detaylı

Peugeot HDi Premium Otomatik

Peugeot HDi Premium Otomatik Peugeot 308 1.6 HDi Premium Otomatik İlan no: 322237 İlan detayları Sahibinden 47.500 TL 12 Oca 2017 47.500 TL 18 Eyl 2016 52.500 TL ÖZEL ÜRETİM TÜRKİYEDE TEK DİYENLER BİDAHA DÜŞÜNSÜN KAZASIZ İlan tarihi:

Detaylı

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium

Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium İlan no: 216074 Ford Mondeo 1.6i EcoBoost 160 HP Titanium Sahibinden BUZ BEYAZ 2011 Mondeo 1.6 EcoBoost Titanium 50.000 KM 52.500 TL İlan tarihi: 3 Aralık 2014 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı Trend Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli ön camlar 2 adet 2 litrelik şişe

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 17

Fiyat Listesi Ocak 17 Fiyat Listesi Ocak 17 Transit Custom VAN Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1 Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1 İlan no: 187175 İlan detayları Sahibinden 84.999 TL 25 Ağu 2014 84.999 TL 22 Ağu 2014 85.000 TL 20 Mar 2014 95.000 TL 18 Şub 2014 100.000 TL 14.844KM,DE

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1 İlan no: 218701 Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1 Sahibinden Mercedes - Benz Viano 2.2 CDI Ambiente Activity Orta 2012 155.000 TL İlan tarihi: 17 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 160 HP Sportline

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 160 HP Sportline İlan no: 209679 Volkswagen Scirocco 1.4 TSI 160 HP Sportline Sahibinden Kiralık Scirocco - SİYAH - Günlük : 149 TL Haftalık : 148 TL Aylık : 147 TL BEYAZ - GRİ - UYGUN FİYAT GARANTİ İlan tarihi: 17 Ekim

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 17

Fiyat Listesi Ocak 17 Fiyat Listesi Ocak 17 MİNİBÜS Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Kasım 2016 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S BVM5 Manuel BVM5 Manuel BVM5 Manuel

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 Tam Otomatik LIVE, FEEL LIVE,

Detaylı

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA

CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA CITROËN C5 1.6 THP 156 HP CONFORT BVA TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1.598 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 156 / 6.000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 240 / 1.400-4.000 Uzunluk - genişlik (mm) 4.779-1.860

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP İlan no: 223097 İlan detayları Sahibinden 53.500 TL 09 Tem 2015 53.500 TL 11 Nis 2015 54.750 TL 06 Mar 2015 56.500 TL 11 Şub 2015 54.000 TL Mini Cooper S OTOMATİK.. KAZASIZ.. SAHİBİNDEN

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

DS3 1.6 e-hdi 92 HP DStyle M/T STT

DS3 1.6 e-hdi 92 HP DStyle M/T STT S3 1.6 e-hi 92 HP Style M/T STT TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 92 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 230 / 1750 Uzunluk - Genişlik (mm) 3948-1715 Yükseklik -

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 İlan no: 189193 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LÜX VIP ARAÇLAR İlan tarihi: 15 Mart 2014 İlan

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Opsiyon Fiyat Listesi Nisan 16

Opsiyon Fiyat Listesi Nisan 16 Opsiyon Fiyat Listesi Nisan 16 Nisan 16 Ford Fiesta Opsiyon Fiyat Listesi Seçilebilir Donanım Seviyesi Tüm Donanım Seviyeleri Titanium Donanım Seviyesi Metalik Boya Şeker Mavi, Şeker Kırmızı, Hardal Sarı

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı Trend Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli ön camlar 2 adet 2 litrelik şişe

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı Trend Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli ön camlar 2 adet 2 litrelik şişe

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı

Trend donanım seviyesine ek olarak. 15 çelik jantlar Karartılmış arka camlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı Yukarı doğru açılan arka kapı Trend Entegre dönüş sinyalli yan aynalar Paçalıklar 15 çelik jantlar Yolcu tarafında sürgülü yan kapı 90 ve 180 derece açılabilen arka kapılar Yol bilgisayarı Elektrikli ön camlar 2 adet 2 litrelik şişe

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

Fiat Bravo 1.6 16V SX

Fiat Bravo 1.6 16V SX Fiat Bravo 1.6 16V SX İlan no: 226405 İlan detayları Sahibinden 13.500 TL 09 Nis 2015 13.500 TL 02 Mar 2015 12.000 TL Hastasına temiz kullanım İlan tarihi: 2 Mart 2015 İlan detayları İl Muğla, Bodrum,

Detaylı

BMW 1 Serisi 1.16i Otomatik

BMW 1 Serisi 1.16i Otomatik İlan no: 239308 BMW 1 Serisi 1.16i Otomatik Sahibinden Dr Bayandan hasarsız Premium Sunroof Full Full Paket 4 ve 5 58.300 TL İlan tarihi: 28 Haziran 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Kadıköy,

Detaylı

Suzuki yeni nesil 4x4 teknolojisi Allgrip ile değişken yol koşullarına mükemmel uyum Suzuki SX4 S-Cross ta geniş motor yelpazesi

Suzuki yeni nesil 4x4 teknolojisi Allgrip ile değişken yol koşullarına mükemmel uyum Suzuki SX4 S-Cross ta geniş motor yelpazesi SUZUKI SX4 Suzuki yeni nesil 4x4 teknolojisi Allgrip ile değişken yol koşullarına mükemmel uyum Orta konsolda yer alan bir ayar düğmesiyle kolayca 4 farklı sürüş modu arasında seçim yapabilirsiniz. Allgrip

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ1768 Eksper / imza TÜV SÜ Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 9 VF14SRA4448542694 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

LandRover Freelander 2 TD4 HSE Otomatik

LandRover Freelander 2 TD4 HSE Otomatik İlan no: 322344 LandRover Freelander 2 TD4 HSE Otomatik Sahibinden SON FİYAT BORUSAN BAKIMLI GERÇEK HSE PAKET KUSURSUZ TEMİZLİK 87.500 TL İlan tarihi: 19 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S

Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S İlan no: 220907 Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S Sahibinden 145 beygir 380 nm tork vito transportr takaslı 29.750 TL İlan tarihi: 10 Ocak 2015 İlan detayları İlan detayları İl Edirne Model

Detaylı

BMW 5 Serisi 5.28i Aut.

BMW 5 Serisi 5.28i Aut. BMW 5 Serisi 5.28i Aut. Sahibinden SAYILI TEMİZLİKTE M5 GÖRÜNÜM İlan no: 242778 35.500 TL İlan tarihi: 9 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Çekmeköy Model yılı Ocak 2000 Km 312.000

Detaylı

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu

Deluxe Trend donanım seviyesine ek olarak Sis farları Gümüş renkli radyatör ızgarası Karartılmış arka camlar Deri direksiyon simidi Deri vites kolu Trend ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) ESP (Elektronik Stabilite Programı) Dinamik Tork Kontrolü Viraj Fren Kontrolü HLA (Yokuş Kalkış Desteği) TCS (Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sistemi) ARM

Detaylı

FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI

FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI FORD OTOSAN OTOMOBİL TAVSIYE EDILEN FİYAT LISTESI 7 Kasım itibariyle geçerli 2015 MY Fiyat Listesi MODELLER T. EDĐLEN T. EDĐLEN DESTEKLĐ KREDĐLĐ ANAHTAR TESLĐM T. EDĐLEN PEŞĐN ĐNDĐRĐMLĐ ICA X X 5K 1.25i

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Ağustos 2017 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 BVM5 Manuel BVM5

Detaylı

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure İlan no: 214982 Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure Sahibinden SIFIR AYARINDA 508 - EN DOLUSU - HATASIZ 70.000 TL İlan tarihi: 26 Kasım 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara,

Detaylı