TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2961 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1916 TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II Yazarlar Prof.Dr. Ali BAfi (Ünite 1) Ö r.gör. Cengiz BEKTAfi (Ünite 2) Prof.Dr. R. Hüseyin ÜNAL (Ünite 3) Prof.Dr. Mustafa AKPOLAT (Ünite 4) Doç.Dr. Nurflen ÖZKUL FINDIK, Yrd.Doç.Dr. Nurdan KÜÇÜKHASKÖYLÜ (Ünite 5) Prof.Dr. Sema DO AN, Yrd.Doç.Dr. Nurdan KÜÇÜKHASKÖYLÜ (Ünite 6) Prof.Dr. Bülent ALANER (Ünite 7) Yrd.Doç.Dr. Çi dem KARA (Ünite 8) Editör Prof.Dr. Canan PARLA ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc lar Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil Yaz m Dan flmanlar Emine Koyuncu Gözde Metin Grafiker Ayflegül Dibek Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Türkiye nin Kültürel Miras -II ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... vii Türkiye de Kutsal nançlar ve Kutsal Yerler... 2 G R fi... 3 ÇOK TANRILI DÖNEME A T KUTSAL NANÇLAR VE KUTSAL YERLER.. 3 Göbekli Tepe... 3 Ana Tanr ça (Kybele-Artemis) Kültü... 5 Apollon Kültü... 6 Letoon Kutsal Alan... 6 Yaz l kaya... 6 Nemrut Da... 7 HR ST YANLIK DÖNEM NE A T KUTSAL NANÇLAR VE KUTSAL YERLER... 8 Hatay St. Pierre Kilisesi... 8 Yalvaç St. Paulus Kilisesi... 9 Tarsus St. Paulus Kilisesi ve Kuyusu Demre St. Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi Efes Meryem Ana Evi Sumela Manast r Ashab- Kehf (Yedi Uyurlar) SLAM DÖNEME A T KUTSAL NANÇLAR VE KUTSAL YERLER fianl urfa ve Harran Battal Gazi ve Külliyesi Hac Bektâfl- Velî ve Külliyesi Mevlâna ve Külliyesi Hac Bayrâm- Velî ve Külliyesi Somuncu Baba Eyüp Sultan ve Külliyesi Emir Sultan ve Külliyesi Topkap Saray Kutsal Emanetler Bölümü Gelibolu Yar madas (fiehitlik) An tkabir Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Türkiye de Sivil ve Kamusal Mimar G R fi S V L YAPILAR Evler Saray, Köflk, Kas r ve Tafl Odalar KAMU YAPILARI Sa l k Yap lar ve Darüflflifalar Su Kemerleri, Hamamlar ve Çeflmeler Kitapl k ve Okullar ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Ticaret Yap lar Spor Tesisleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE Türkiye de Kervanyollar ve Kervansaraylar G R fi SELÇUKLU DÖNEM ÖNCES NDE ANADOLU YOLLARI Hitit Dönemi Yollar Kral Yolu Roma Dönemi Yollar Bizans Dönemi Yollar ve pek Yolu SELÇUKLULARIN ANADOLU YU FETH ; HAÇLI SEFERLER YÜZYILDA ANADOLU DA S YAS DURUM VE T CARET Anadolu dan hraç Edilen Ürünler Anadolu nun thal Etti i Ürünler SELÇUKLU DÖNEM NDE ANADOLU YOLLARI Anadolu Selçuklu Hanlar Hanlar n nfla Edilifl Nedenleri Hanlarda Yolculara Verilen Hizmetler Selçuklu Hanlar n n Mimari Kökeni Selçuklu Hanlar n n Mimari Özellikleri OSMANLI DÖNEM NDE ANADOLU YOLLARI Rumeli Yol fiebekesi Anadolu Yol fiebekesi Tali Yollar Osmanl Dönemi Hanlar Osmanl Dönemi Hanlar n n Mimari Özellikleri Menzil Hanlar Menzil Külliyeleri çinde Yer Alan Hanlar fiehir çi Hanlar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Türkiye de Surlar, Kaleler ve Köprüler G R fi SURLAR stanbul Surlar Diyarbak r Surlar KALELER Rumeli Hisar (Bo azkesen Kalesi) Kadifekale Bodrum Kalesi Gaziantep Kalesi

5 çindekiler v Bakras Kalesi KÖPRÜLER Cendere Köprüsü Malabadi Köprüsü Diyarbak r Ongözlü Köprü (Dicle) Irgandi Köprüsü Uzunköprü (Trakya) Büyükçekmece Köprüsü Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Türkiye de El ve Kitap Sanatlar G R fi SERAM K, Ç N VE CAM SANATLARI Seramik Sanat Çini Sanat Cam Sanat K TAP SANATLARI Hat Sanat Tezhip Sanat Minyatür Sanat Cilt Sanat HALI SANATI MADEN SANATI AHfiAP SANATI Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Türkiye de Modernleflme Sürecinde Resim ve Heykel Sanat G R fi OSMANLI DÖNEM NDE RES M VE HEYKEL SANATI CUMHUR YET DÖNEM NDE RES M VE HEYKEL SANATI Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Türkiye de Müzik G R fi MÜZ OLUfiTURAN ÖGELER VE BATILI ANLAMDA DÖNEMLER Müzi in Dönemleri Müzikte Üç Büyük Oluflum Evresi ÜN TE 6. ÜN TE 7. ÜN TE

6 vi çindekiler ANT K ANADOLU TÜRK MÜZ K TAR H KAVRAMI VE SINIFLANDIRMA HALK MÜZ VE ULUSAL KÜLTÜR KLAS K TÜRK MAKAMLARININ KÖKEN OSMANLILARDA MEHTERHANE Teflkilat Mehter Müzi i Mehter Çalg lar Mehter Duas Mehter Harp Duas BATI MÜZ K SANATININ CUMHUR YET TÜRK YE S NDEK ÖYKÜSÜ mparatorluk Dönemi ve Bafllang ç Cumhuriyet Türkiyesi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Türkiye de Mutfak ve Yeme çme Kültürü G R fi Baz Adland rmalar TAR HÎ KÖKLER lk Kaynaklar Osmanl Saray Mutfa Kültürel Miras Niteli i YEMEK KÜLTÜRÜ ARAfiTIRMA YÖNTEMLER Claude Lévi-Strauss - Evrensel Piflirme Teknikleri Mary Douglas - Kal plaflm fl Yemek Düzeni Pierre Bourdieu -Damak Tad n n Hiyerarflisi Y YECEK ELDE ETME STRATEJ LER Stratejiler Aç s ndan Yemek Kültürümüz Çoklu G da Elde Etme Yollar Yeni G da Sistemine Tepkiler Ülkemizdeki Çoklu G da Elde Etme Yollar YEME HAZIRLAMA VE P fi RME SÜREC Geleneksel Yemek Kültürünü S n flamak Yeme i Piflirenler Piflirme Teknikleri Ö ünü Oluflturan Yiyecekler YEME N SUNUMU/TÜKET M Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Sözlük

7 Önsöz vii Önsöz Türkiye nin kültürel miras na olabildi ince genifl bir perspektifle bakmay amaçlayan Türkiye nin Kültürel Miras -I ve II adl ders kitaplar ndan ilkinde somut kültür varl klar m zdan Dünyan n Yedi Harikas ve UNESCO nun Dünya Kültür Miras Listesi nde bulunan eserlerin yan s ra Mimar Sinan ve eserleri ile Türkiye deki dini mimari ve mezar yap lar na yer verilmifltir. Türkiye nin Kültürel Miras -II adl bu ders kitab nda yer alan Türkiye de Kutsal nançlar ve Kutsal Yerler bafll n tafl yan birinci ünitede, çok tanr l dönemlerden bafllayarak Hristiyanl k ve slami dönemlere ait soyut ve somut kültürel de erleri oluflturan kutsal inançlar ve kutsal yerler; Türkiye de Sivil ve Kamusal Mimari bafll kl ikinci ünitede Neolitik Ça dan bu yana infla edilen önemli yap türleri; Türkiye de Kervanyollar ve Kervansaraylar bafll kl üçüncü ünitede Hitit döneminden bafllayarak Anadolu yollar, ipek yolu, Orta Ça Anadolu sunun siyasi ve ticari durumu, Anadolu Selçuklu ve Osmanl Dönemi hanlar ve bu hanlar n mimari özellikleri; Türkiye de Surlar, Kaleler ve Köprüler bafll kl dördüncü ünitede tarihi surlar yla öne ç kan stanbul ve Diyarbak r kentlerinin surlar, stanbul Rumeli Hisar, zmir Kadife Kale, Bodrum, Gaziantep, Bakras Kaleleri ile Cendere, Malabadi, Ongözlü, Irgandi, Uzunköprü ve Büyükçekmece Köprüleri ele al nmaktad r. Türkiye de El ve Kitap sanatlar bafll kl beflinci ünitede seramik, çini, cam, hal, maden ve ahflap sanatlar ile kitap sanatlar ndan hat, tezhip, minyatür ve cilt sanatlar na; Türkiye de Modernleflme Sürecinde Resim ve Heykel Sanat bafll kl alt nc ünitede Osmanl ve Cumhuriyet Dönemi resim ve heykel sanatlar na; Türkiye de Müzik bafll kl yedinci ünitede, Antik dönemden günümüze müzi i oluflturan ögelere, Klasik Türk makamlar n n kökenine, Osmanl larda mehterhane ve Bat müzik sanat n n Cumhuriyet Türkiye sindeki durumuna; Türkiye de Mutfak ve Yeme çme Kültürü bafll kl sekizinci ünitede konunun tarihi kökenlerine, Osmanl saray mutfa na, yemek kültürü araflt rma yöntemlerine, yiyecek elde etme stratejilerine, yeme i haz rlama ve piflirme süreçleri ile sunum ve tüketimine yer verilmektedir. Türkiye nin kültürel birikimin çok bileflenli ve derinlikli yap s, kayna n bu birikimden alan soyut ve somut kültürel miras ve de erlerin tan n p tan t labilmesinde hiç bitmeyecek uzun soluklu, zorlu araflt rma ve çal flmalar gerektirmektedir. lkinde oldu u gibi, bu ciltte de bütünlüklü bir yaklafl m izlenerek belli bafll klar alt nda toplanmak suretiyle Türkiye nin soyut ve somut kültürel miras ve de- erlerinin olabildi ince tan t lmas na ve bu alandaki büyük bofllu un doldurulmas na çal fl lm flt r. Editör Prof.Dr. Canan PARLA

8 1TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Türkiye deki önemli kutsal yerleri aç klayabilecek, Türkiye deki kutsal inançlar tan mlayabilecek, Türkiye nin dinî aç dan önemli flah slar n tan mlayabilecek, Türkiye nin kültür turizmini aç klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks n z. Anahtar Kavramlar Kült Din Kutsal Yer Anadolu nanç Tarikat Tanr çindekiler Türkiye nin Kültürel Miras -II Türkiye de Kutsal nançlar ve Kutsal Yerler G R fi ÇOK TANRILI DÖNEME A T KUTSAL NANÇLAR VE KUTSAL YERLER HR ST YANLIK DÖNEM NE A T KUTSAL NANÇLAR VE KUTSAL YERLER SLAM DÖNEME A T KUTSAL NANÇLAR VE KUTSAL YERLER

9 Türkiye de Kutsal nançlar ve Kutsal Yerler G R fi Türkiye, insanl k tarihi boyunca çok say da dinî inanç ve farkl kültürlere ev sahipli i yapm fl bir co rafyada bulunmaktad r. nsano lunun ilk yerleflik hayata geçti i bölgeler de Türkiye, Suriye, Irak gibi Ön Asya denilen bu co rafyada bulunur. Bu ba lamda Türkiye binlerce y ll k bir kültür birikimine sahiptir. Buna ra men yaklafl k MÖ on binlerden günümüze kadar bu co rafyada yaflayan kültürlerin tamam n tespit etmek zordur. Fakat ülkemizde yap lan kaz lar ve araflt rmalar sonucu ortaya ç kan veriler, bu topraklarda yaflayan baz kültürlere ait kutsal inanç sistemi ve kültür varl klar konusunda bilgi vermektedir. Urfa yak nlar ndaki Göbekli Tepe den günümüze de in, çok tanr l inanç sisteminden, tek tanr l inanç sistemine kadar onlarca kültür verileri yine bu co rafyada izlenebilmektedir. Bu ünitede amac m z binlerce y ll k tarihi ve kültürel birikim sonucu Türkiye de öne ç kan kutsal inanç ve kutsal yerlere ait genel bilgiler aktarmakt r. Bu bilgiler mümkün oldu- u ölçüde sadelefltirilerek, rahatl kla anlafl labilir flekilde sunulmufltur. Sayfa s n r olan çal flma kapsam nda kült ve din ile ilgili olan ve farkl bölgelerde izlerine rastlad m z yüzlerce kutsal yer ve kültlere ait verilerden önemli gördüklerimiz de erlendirilmeye al nm flt r. Yine bu kapsamda mümkün oldu u ölçüde kronolojik s - ralamaya önem verilmifltir. UNESCO Dünya Miras Listesi nde yer alan Nemrut Da, Letoon ve stanbul un Tarihi Alanlar hakk nda birinci ve ikinci ünitelerde bilgi verilmiflse de kutsal alanlar olmalar nedeniyle söz konusu yerleflimlere bu ünitede de k saca de inilmifl ve stanbul da bulunan çok say daki kutsal yerden sadece en çok bilinen Eyüp Sultan Külliyesi de erlendirmeye al nm flt r. Amac m z, çok zengin kültür verilerine sahip olan ülkemizdeki bu birikimin bir bölümünü tan tmak, böylece hem bu konuda bilgi verirken hem de insanlar n ilgisini buralara çekerek, bu merkezlere seyahat etmelerini sa lamakt r. ÇOK TANRILI DÖNEME A T KUTSAL NANÇLAR VE KUTSAL YERLER Göbekli Tepe fianl urfa ya yaklafl k 20 km uzakl kta, Örencik Köyü s n rlar içerisinde bulunan Göbekli Tepe, Türkiye deki en eski mimari yap lar n bulundu u yer olmas aç - s ndan son senelerde en çok dikkati çeken yöre olmufltur. Göbekli Tepe Neoli-

10 4 Türkiye nin Kültürel Miras -II Resim 1.1 tik Dönem in çanak çömlek öncesine tarihlenmekte ve günümüzden yaklafl k 11 bin y l öncesine ait oldu u belirtilmektedir. Burada 1995 y l ndan beri yürütülen arkeolojik kaz lar sonucunda önemli verilerle karfl lafl lm fl, özellikle insano lunun henüz avc l k ve toplay c l k dönemini yaflad süreçte, tap nmak amac yla tap naklar infla etti i tespit edilmifltir. Kendisine henüz ev yapmam fl (henüz kaz larda tespit edilememifl) olan insan n ibadet amaçl olarak flaflk nl kla izlenen bu tap nak ve tafltan heykelleri yapm fl olmalar flafl rt c bir tutum olarak alg lanmaktad r. Göbekli Tepe, yaklafl k 3-6 m boyundaki T fleklindeki dikili tafllarla oluflturulan ve bir k sm aç a ç kar lan fakat yaklafl k yirmi civar nda oldu u ifade edilen dairesel ve oval yap lardan oluflan bir kült merkezidir. Yap m özellikleri tap naklar n üzerinin aç k oldu unu göstermektedir. Gün fl na ç kar lan 3 metre uzunlu undaki T biçimli dikili tafllardan baz lar n n çevrelerindeki duvarlardan daha alçak olmalar, kabartmalarla süslü bu tafllar n çat lara destek amaçl kullan lmad klar, bunlar n bölgede yaflayan toplulu a veya kabilelere ait totemler olabilece i ihtimali üzerinde durulmufl, o dönem insan n n do aüstü varl klara ve tanr inanc na sahip olduklar anlafl lm flt r. Kaz baflkan K. Schmit özellikle ortada karfl l kl olarak duran T fleklindeki tafllar n insan heykeli olabilece i görüflündedir (Resim 1.1). Göbekli Tepe (fiükrü Dursun) Tap naklarda çok say da kabartmalara rastlan l r. Figürler aras nda insan bafl, aslan bafl, domuz bafl, bo a bafl, aslan, y lan, öküz, koç, tilki, turna, ördek ve kurba a kabartmalar ile kaz ma tekni inde yap lm fl yatar vaziyetteki ç plak kad n figürü gibi eserler Anadolu nun en eski plastik sanat verileri olmas aç s ndan önem tafl maktad r. Ancak bu insanlar n, 300 metre yükseklikte, suyun olmad bu tepede neden tap nak yapt klar henüz anlafl lamam flt r. Fakat Göbekli Tepe nin, bölgede yaflayan insanlarca dinsel tören ve tap nmalar için düzenli olarak ziyaret edilen bir buluflma yeri olabilece i üzerinde durulmaktad r. Çakmak tafl ndan yap lm fl çok say da kesici ve delici aletler, tafl baltalar, tafl boncuklar ve kolye taneleri Göbekli Tepe kaz lar n n dikkat çeken di er buluntular ndand r.

11 DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M SORU SORU D KKAT 1. Ünite - Türkiye de Kutsal nançlar ve Kutsal Yerler D KKAT 5 Göbekli Tepe deki kaz lar tamamland nda bugüne kadar gün fl na ç kar lan buluntulara ilave olarak elde edilecek yeni veriler Anadolu nun tarih öncesi dönemine ait bilinenleri ve kültür tarihini daha eskiye götürerek bu AMAÇLARIMIZ tarihin yeniden yaz lmas na sebep olacakt r. AMAÇLARIMIZ Göbekli Tepe ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanl Kültür Varl klar K T Ave PMüzeler Genel Müdürlü ü taraf ndan yay nlanan Kaz Sonuçlar Toplant s n n 1996 y l ve sonras na ait Bildiri Kitaplar nda yer alan Göbekli Tepe bölümlerini okuyabilirsiniz. TELEV ZYON Ana Tanr ça (Kybele-Artemis) Kültü Ana tanr ça kültünün ortaya ç k fl yeri Anadolu dur. Ana Tanr ça, tarih öncesi dönemden itibaren Akdeniz çevresinde çeflitli adlar alt nda tap n lan evrensel bir tanr çad r. Hiçbir mitolojide hiçbir tanr ana tanr ça kadar çeflitli adlarla an lmam flt r. NTERNET Hititler Dönemi nden itibaren Kubaba, Kuvava, Qubala, Kybele, Hepat, Artemis gibi Anadolu da verilen isimlerin yan nda Anadolu d fl nda da birçok isimle an l r. Ana tanr ça kültü Anadolu dan Mezopotamya ya, Suriye, Lübnan, Filistin, M s r ve Ege Adalar na, daha sonra da Yunanistan ve talya ya kadar yay lm flt r. Söz konusu kültle ilgili ilk verilere cilal tafl ça na ait Çayönü ve Nevali Çori de, daha sonra ise neolitik yerleflmeler olan Konya yak n ndaki Çatalhöyük ve Burdur yak n ndaki Hac lar da rastlan lm flt r. Bu merkezlerde bulunan ana tanr ça heykelleri genç bir kad n, do um yapan bir anne ve yafll bir kad n gibi görünümlerde betimlenmifltir. Bazen bir av kuflu, bazen de leopar ile gösterilmektedir. Zaman içinde farkl sembol veya aslan gibi hayvanlarla da görülen Kybele genel olarak do urganl ve üremeyi sembolize etmekle birlikte do aya egemenli in sembolü leopar veya aslanlarla hayvanlar n kraliçesi, savafllarda halk n koruyucusu, bafl nda tafl d surlu taç ile kentlerin koruyucusu, da lara yap lan ibadet yerleri ile de da da vahfli yaflam n kad n olarak tap n m görmüfltür. Anadolu da Kybele kültünün en fazla öne ç kt yerler Firigya bölgesinde Eskiflehir-Pesinus ile Psidia bölgesinde Yalvaç-Antiochia d r. Ana tanr ça kültü daha sonraki dönemlerde tanr ça Artemis ile karfl m za ç kar. Özellikle de Türkiye de Efes Artemis Tap na ve burada bulunan Artemis Heykeli bir bereket sembolü olarak dikkati çeker. Artemis kültü ile ilgili en önemli tap nak Efes teki dünyan n yedi harikas ndan biri olarak kabul edilen Artemis Tap na d r. Günümüze kadar tap na a ait baz temel kal nt lar ndan baflka bir fley ulaflamam fl olsa da kaz larda ç kan mimari parçalar yap n n özgün hâlinin nas l olaca n ortaya koymufl, bu veriler çerçevesinde tap na n özgün durumunu gösteren çizimleri yap labilmifltir. Artemis Tap na infla edilmeden önce buras Anadolu nun yerli tanr ças Kybele nin kutsal alan yd. lk Artemis Tap na MÖ y llar aras nda yap lm fl, uzun y llar antik dünyan n en görkemli tap na olarak hizmet vermifltir. Ancak söz konusu tap nak MÖ 356 y l nda yak lm fl ve üst örtüsü ahflap olan yap bu yang nda büyük ölçüde zarar görmüfltür. skender in Persler ile savafla bafllamadan önce Artemis Tap na n n harabesinde kurban kesti i ve bu tap na yeniden infla ettirmek istedi i belirtilir. Yeni Artemis Tap na MÖ y llar aras nda eski tap - na n temelleri üzerine infla edilmifltir. Araflt rmac lar yeni tanr heykelinin de günümüzde Efes Müzesi nde sergilenen Artemis Heykeli gibi oldu u düflüncesindedirler. Roma Dönemi ne ait bugünkü heykel, do urganl ve bereketi sembolize eden motiflerden oluflan bir görünüme sahiptir. Çeflitli hayvan kabartmalar onun Kybele gibi hayvanlar n da tanr s oldu unu gösterir. K T A P TELEV ZYON NTERNET

12 D KKAT D KKAT 6 Türkiye nin Kültürel Miras -II AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P Ana Tanr ça K kültü T Aile P ilgili daha detayl bilgi edinmek için Azra Erhat n Remzi Kitabevi nde bas lm fl olan Mitoloji Sözlü ü (1972) adl kitab n okuyabilirsiniz. Apollon Kültü TELEV ZYON TELEV ZYON Anadolu da yayg n olan bir külttür. Kehanetin, güzel sanatlar n, güneflin, fliirin ve fl n tanr s olan Apollon un Yunan tanr s oldu u belirtilirse de son araflt rmalarda onun Anadolulu bir tanr oldu u ispatlanm flt r. lyada da, Apollon dan Zeus ile NTERNET NTERNET Leto nun o lu diye bahsedilir. Ayn zamanda yine Anadolu da çok sevilen tanr ça Artemis in de kardeflidir. Azra Erhat Yunan tanr dünyas na sonradan kat lan ve ad bile Yunanca olmayan Apollon un Kybele nin o lu Attis olmas gerekti ini vurgular. Sembolleri SIRA lir, S ZDE ok ve yayd r. Baz araflt rmac lar onun Delos ta do du unu söyler. Bu nedenle Deloslu diye de an l r. Delos tan Delphoi ye gitmifl ve Delphoi de kâhinlerin gelece i görmesine yard m etmifltir. Buna ba l olarak da Delphoi yüzy llarca kehanet mer- DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M kezi olmufltur. SORU Anadolu nun SORUbirçok yerinde Apollon kültü ile karfl laflmaktay z. Bunlar n en önemlisi Didim dir. Didim Apollon Tap na Anadolu da en çok tan nan tap naklardan biridir ve buraya kutsal bir yoldan geçilerek ulafl l r. Apollon özellikle Likya ve Pamfilya bölgesinde çok sevilen bir tanr d r ve yine Azra Erhat onun Likyal D KKAT D KKAT oldu u görüflündedir. Hatta do um yeri olarak Patara y gösterir. Çanakkale Ayvac k-gülp nar beldesinde, Klaros da, Didim de, Side de, Alabanda da, Aigai de, Hi- eapolis te, Letoon da tap naklar vard r. Didim deki tap na n yan s ra zmir Menderes Klaros Bilicilik Merkezi, Kumluova Köyü Letoon kült merkezi Anadolu da AMAÇLARIMIZ Apollon ile AMAÇLARIMIZ ilgili en çok tan nan tap nak ve kült yerleridir. K T A P TELEV ZYON 1 Apollon Kültü K ile T ilgili A P daha detayl bilgi edinmek için Azra Erhat n Remzi Kitabevi nde bas lm fl olan Mitoloji Sözlü ü (1972) adl kitab n okuyabilirsiniz. Kehanetin, TELEV ZYON güzel sanatlar n, güneflin, fliirin ve fl n tanr s kimdir ve Anadolu daki önemli kült yerleri nerelerdir? DÜfiÜNEL M NTERNET SORU D KKAT Letoon DÜfiÜNEL M Kutsal Alan Fethiye-Kafl NTERNET kara yolu üzerinde, Kumluova köyü yak n nda ve Likya bölgesinin en önemli antik SORU flehirlerinden biri olan Xanthos a 4 km. uzakl kta bulunan Letoon, Antik Ça da Likya birli inin kutsal yeri konumundayd. Letoon da 1950 y l ndan itibaren yap lan kaz lar sonucunda karfl lafl lan önemli kültür verileri aras nda Antik Ça n üç önemli tanr s Leto, Apollon ve Artemis e ait tap naklar önemli birer D KKAT yer tutarlar. Zeus ve Leto nun birleflmesinden do an Apollon ve Artemis yukar da da belirtildi i SIRA üzere S ZDE Anadolulu tanr lard r ve Anadolu da çok sevilirler. Letoon kutsal yerindeki Leto ya adanm fl tap nak di erlerinden daha büyüktür ve 30.25x15.75 m ölçülerindedir. Do uda yer alan Apollon Tap na 27.90x15.07 m, AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P TELEV ZYON bu iki tap na n aras nda kalan Artemis Tap na ise 18.20x8.70 m ölçülerindedir. Letoon, Xanthos ile birlikte UNESCO Dünya Miras Listesi nde yer alan kültür varl klar m zdan K biridir. T A P Yaz l kaya Çorum ili Bo azkale ilçesi s n rlar içerisinde kalan Yaz l kaya, Hititlerin baflkenti Hattuflafl n (Bo azköy) yaklafl k 2 km kuzeydo usunda bulunan üstü aç k TELEV ZYON do- NTERNET NTERNET

13 1. Ünite - Türkiye de Kutsal nançlar ve Kutsal Yerler 7 al bir kaya tap na d r. Tap na n önüne ilk dönemde basit bir duvar örülmüfl, ön k sm na III. Hattuflili Dönemi nde, Bo azköy deki tap naklara benzeyen tap - nak yap lar infla edilmifltir. Kaya tap na asl nda iki do al galeriden oluflur ve bunlar özelli inden dolay büyük galeri ve küçük galeri olarak adland r lm flt r. Büyük galeri altm fl üç Hitit tanr s n n kabartma figürleriyle süslenmifl, küçük galeri ise kral ailesinin ölü kültüne ayr lm flt r. Hitit Dönemi nin en önemli tap na d r. Resim 1.2 Yaz l kaya (Zafer Karaçal k) Büyük galerinin (A Odas ) bat duvar nda tanr, do u duvar nda ise tanr ça kabartmalar bulunur. MÖ y llar aras na, III.Hattuflili Dönemi ne tarihlenen büyük galeride, arka arkaya s ralanm fl hâlde verilen iki grup, galerinin arka duvar ndaki bir merkeze do ru ilerleyen topluluk görünümündedir. Tanr figürlerinin aras nda üç tanr ça, tanr ça figürlerinin aras nda ise bir tanr figürü görülür. Merkez konumdaki kuzey duvarda bafl tanr ve tanr ça hem büyüklükleri hem de konumlar itibar yla di erlerinden daha farkl ifllenmifltir. Tanr ve Tanr ça figürleri kendi içlerinde birbiriyle benzerlik gösterir. Tanr çalar figür dizisinin arkas nda kral IV. Tuthaliya (MÖ ) figürü bulunur. Bu figür büyük galerinin tamamlanmas nda IV. Tuthaliya n n katk s oldu unu gösterir. Benzer flekilde küçük galerinin (B Odas ) duvarlar nda da figürler bulunur. Bunlar aras nda arka arkay s ralanm fl durumda on iki figürden oluflan savaflç tanr lar ile yine kral IV. Tuthaliya ve alt taraf k l ç fleklinde sonlanan büyük boyutlu k l ç tanr yer al r. Ayr bir girifli bulunan küçük galeri IV.Tuthaliya zaman nda (MÖ ) yap lm flt r. Yaz l kaya kült yeri Hitit Dönemi nin en önemli ibadet yerlerinin bafl nda gelir. Ön k s mdaki daha sonradan ilave edilen tap nak mekânlar n n sadece temelleri kalm fl olmakla birlikte, do al kayaya ifllenen kabartmalar Hitit Dönemi inanç sistemi ve k yafetleri konusunda bizlere bilgi vermektedir (Resim 1.2). Nemrut Da UNESCO Dünya Miras Listesi nde yer alan ve Do u Anadolu bölgesinde en çok tan nan yerlerin bafl nda gelen I. Antiochos un mezar an t ve üzerindeki tümülüsü Ad yaman ili Kâhta ilçesinin kuzeydo usunda bulunan Nemrut Da n n doru unda yer al r. Tümülüs küçük ölçekli tafllar n yaklafl k 50 m yükseklikte ve 150 m ça-

14 8 Türkiye nin Kültürel Miras -II Resim 1.3 p nda bir alana y lmas yla oluflturulmufltur. Tümülüsün do u, bat ve kuzey taraf nda üç avlu (teras) bulunur. Bunlardan do udaki avlu heykel ve mimari kal nt - lar yla di erlerinden daha fazla öne ç kar. Avlu bat da büyük boyutlu heykellerle do uda sunak, kuzey ve güneyde ise tafl bloklar n oluflturdu u duvarla çevrilidir (Resim 1.3) m yüksekli inde ve tahtta oturur flekilde yap lan heykellerin bafllar düflmüfltür. Buradaki yaz tlar heykellerin kime ait oldu unu gösterir. Bunlar Apollon, Tyche, Zeus, Antiochos ve Herakles tir. Bunlar n iki taraf nda birer aslan ve kartal heykelleri bulunur. Benzer flekilde bat terasta da heykeller bulunmaktad r ve s ralan fl biçimi do- u terastaki gibidir. Heykellerin bafllar yine yere düflmüfl durumdad r. Buradaki heykeller de tahrip olmufl durumdad r. Bu heykeller d fl nda hem do u hem de bat terastaki büyük tafl levhalar n avluya bakan yüzlerinde Antiochos un Persli ve Makedonyal soyunu tasvir eden kabartmalar bulunur. Kabartmalar n d fl yüzeyinde ise bunlar n kimler oldu unu belirten yaz tlar bulunur. Ayr ca do u ve bat terastaki tafl bloklar n arkas nda adeta Antiochos un vasiyetnamesi niteli inde, ülkenin emir ve yasaklar ile kral n do um günü ile tap nma ifllerinin nas l yap laca - n gösterir uzun bir yaz t bulunur. Kuzey teras ise di er iki teras aras nda geçifl sa lamaktad r. Nemrut Da (Zafer Karaçal k) HR ST YANLIK DÖNEM NE A T KUTSAL NANÇLAR VE KUTSAL YERLER Hatay St. Pierre Kilisesi Y llard r etnik kökenleri ve dinleri farkl olan insanlar bir arada bar nd ran Hatay, özellikle Hristiyanl n ilk yay lma bölgelerinden biri olmas sebebiyle Hristiyanlarca kutsal say lan bir flehirdir. Benzer flekilde Yahudiler ve Müslümanlar taraf ndan da kutsal say lmakta, günümüzde üç semavi dinin buluflma yeri olarak bilinmekte, buna ba l olarak da kültürel etkinlikler yap lmaktad r. Pierre Kilisesi Hatay-Reyhanl yolu üzerinde, Habib-ün Neccar Da eteklerindedir. Yaklafl k 13 m uzunlu unda, 7,5 m geniflli inde ve 13 m yüksekli indeki do- al ma ara baz eklemelerle kiliseye dönüfltürülerek Pierre e ithaf edilmifltir (Resim 1.4). Kilisenin dünyan n ilk kilisesi oldu una inan l r. Ayr ca ilk kez bu kilisede Hz. sa n n dinini tan yanlara Hristiyan denildi i söylenir. Hristiyanlar n gizli olarak

15 1. Ünite - Türkiye de Kutsal nançlar ve Kutsal Yerler 9 bulufltuklar ve sa n n havarilerinden Pierre in MS 29 y l nda Hristiyanl yeni kabul edenlere vaaz verdi i da n ete inde bulunan ma ara 13.yüzy lda haçl lar taraf ndan önüne gotik özellikte bir duvar örülerek kilise hâline getirilmifltir. Kilise, Hz. sa n n 12 havarisinden biri olan Pierre in Hz. sa n n ölümünden sonra Hristiyanl yaymaya çal flt yer olmas aç s ndan önemli bir dinî merkezdir ve bu nedenle azizin ad bu kiliseye verilmifltir y l nda Papa VI. Paulus taraf ndan hac yeri olarak ilan edilen ve Pierre in ma aran n gizli tünelinde öldürüldü ü gün olarak kabul edilen 29 Haziran günü burada tören düzenlenir. Kilisenin zemininde mozaik kal nt lar, duvarlarda ise freskler bulunmaktad r. Resim 1.4 Hatay St. Pierre Kilisesi (Zafer Karaçal k) Yalvaç St. Paulus Kilisesi Isparta iline ba l bir ilçe olan Yalvaç eski bir yerleflim yeridir. Psidia Antiocheia antik kenti ise Yalvaç ilçesinin 1 km kuzeyinde yer al r. Her ne kadar Antiocheia n n kurulufl tarihi kesin olarak bilinmese de araflt rmac lar Seleukoslar taraf ndan kuruldu unu belirtirler. fiehir Kybele, Men, Musevilik, Hristiyanl k gibi inançlar aç s ndan önemli bir merkez konumuna gelmifltir. MÖ 25 y llar nda Roma kolonisi olan flehir yaklafl k 200 y l kadar bu özelli ini korumufltur. Antiocheia MS 3. yy.da ekonomik yönden Psidia eyaletinin merkezi olacak kadar geliflmifltir y llar ile y llar aras nda W.M.Ramsay n yapt kaz larda, Antiocheia kentinin büyük bölümü ortaya ç kar lm fl, daha sonraki y llarda da Yalvaç Müzesi Müdürü Mehmet Tafll alan kilise ve çevresinde kaz çal flmalar yürüterek, kilisenin tamamen aç a ç kar lmas n sa lam flt r. Kentin Hristiyanl k aç s nda önemi, havari olmad hâlde, Hristiyanl n yay lmas nda önemli görev üstlenen Paulus un birkaç kez buraya gelip, belli bir süre kalmas ve yine ilk vaaz n burada vermesine dayanmaktad r. Daha sonraki y llarda onun ad na burada Paulus Kilisesi infla edilmifltir. Paulus un MS y llar aras nda gerçekleflen ve Avrupa ya kadar uzanan ikinci misyonerlik seferine Antiocheia y merkez alarak bafllamas da hem kentin o dönemdeki önemini göstermekte hem de Hristiyanl k tarihi aç s ndan büyük de er tafl maktad r. Paulus un MS y llar aras nda buraya tekrar geldi i ve Hristiyanl n Anadolu da kökleflmesi için çaba harcad tarihî kay tlardan anlafl lmaktad r.

16 10 Türkiye nin Kültürel Miras -II Antik kentte bulunan dinî yap lar n bafl nda Paulus Kilisesi gelmektedir. Büyük Bazilika olarak da adland r lan Paulus Kilisesi, ayn zamanda Erken Hristiyanl k Dönemi ne ait kiliselerinden biri olmas aç s ndan da önemlidir. Belli bir yüksekli e kadar ayakta kalabilen ve yaklafl k 70x27 m boyutlar ndaki kilisenin bat daki girifl bölümü flehir surlar na yaslanm fl olup, yap do u-bat yönünde uzanmaktad r. Üç nefli ve bazilikal planl olan kilisenin apsisi yar m daire formludur. Narteksi yoktur. Orta nefi yan neflerden ay ran destek sisteminde 13 er sütun bulunur. Orta nefin zemini mozaikle süslüdür. Mozai in apsis önündeki bölümünde bulunan bir yaz tta, 381 y l nda Antiocheia y Konstantinopolis Konsili nde temsil eden ve Ortodoks mezhebinin kurucular ndan biri olan piskopos Optimus un ismi bulunmaktad r. Bu isim, ilk kilisenin 4. yüzy l sonlar na do ru yap ld n gösterir. Bugünkü kilise ise 5.yüzy lda önceki kilisenin yerine yap lm fl ve yukar da belirtilen mozaikler bu yap m sürecinde korunmufltur. Erken Hristiyan misyonerlerinin en ünlüsü ve hatta en etkilisi olarak kabul edilen Paulus MS y llar aras nda Antiocheia ya üç kez gelerek, flimdiki kilisenin temelleri alt nda olan sinagogda vaaz vermifl ve Hristiyanl buradan dünyaya duyurmufltur. Burada yapt konuflma Paulus un misyonerlik görevinde yapt ilk konuflma olarak bilinmektedir. Son senelerde önemi giderek artan Paulus Kilisesi özellikle inanç turizmi aç - s ndan önemli bir yap olarak dikkati çeker. Tarsus St. Paulus Kilisesi ve Kuyusu Tarsuslu Yahudi bir ailenin çocu u olan Paulus miladi y llar n hemen bafllar nda Tarsus ta do mufltur. Kendisinin ilk ad Saul dür. Saul ün Elçilerin (Habercilerin) flleri nde, fiam da yaflayan küçük bir Hristiyan toplulu u yok etmek için oraya gitti- i fakat gökyüzünde aniden bir fl k görünerek gözlerinin görmez oldu u, bunun üzerine Saul, Saul bana zulmediyorsun diye bir ses duydu u, Paulus un da sen kimsin diye sordu unda Ben sa y m cevab n ald belirtilir. Paulus, gözleri iyileflince vaftiz olur ve Saul olan ad n Paulus a çevirir. Paulus e itimini tamamlamak üzere Kudüs e gider. Bir süre Kudüs te kalarak tekrar Tarsus a döner ve buradan Yalvaç a gider. Yaklafl k iki y l burada kalan Paulus tekrar Kudüs e döner. Buradan ayr larak yaklafl k on y l sürecek olan misyonerlik yolculu una ç kar. Bu süreçte Anadolu da Karaman, Yollarbafl (Lystra), Konya, Yalvaç, Efes, Ege Adalar, Yunanistan ve Makedonya ya gider. Daha sonra Filistin bölgesine döner ve burada tutuklan r. Roma ya götürülür ve orada öldürülür. Tarsus ilçe merkezinde Ulu Cami semtinde bulunan Paulus Kilisesi nin 1102 y - l nda Paulus Katedrali olarak yap ld söylenmektedir. Baz kaynaklarda Orta Ça n bafllar na ait bir Ayasofya Kilisesi nden de söz edilir ve Papa n n elçisi Mainz Piskoposu Konrad Von Wittelsbach n 6 Ocak 1198 e burada, I.Leon u Ermeni Kral olarak tan d ve taç giydirdi i anlat l r te Tarsus a gelen P.Lucas burada bir Grek ve bir Ermeni kilisesinden söz ederek Ermeni kilisesinin Paulus un kendisi taraf ndan infla edildi ini belirtir.1851 y l nda Tarsus a gelen V.Langlois de bu kiliseyi ziyaret etmifltir. Günümüzde Paulus Kilisesi olarak bilinen ve 19.yüzy lda yap ld san lan yap n n, yukar da belirtilen eski Paulus Kilisesi nin yerine yap lm fl olabilece i düflünülmektedir. Kesme tafl ile infla edilen kilisenin uzun cephelerinde sivri sa r kemerler bulunur. Girifl cephesinde ise k sa sütunlar n birbirlerine sivri kemerlerle ba lanmas ile oluflan revak vard r. Yap, boyuna düzenlenmifl üç neflidir ve neflerin üzeri beflik tonoz ile örtülüdür. Do uda apsis ile apsisin iki yan nda flapeller bulunur.

17 1. Ünite - Türkiye de Kutsal nançlar ve Kutsal Yerler 11 Paulus Kuyusu olarak bilinen eser ise Tarsus ta, eski Tarsus evlerinin yo un oldu u K z lmurat Mahallesi nde, Paulus un evinin yeri oldu u belirtilen bir avluda bulunmaktad r. Kuyu bilezi i silindirik, kuyunun kendisi ise kübik formludur. Tarsus un Paulus un do du u yer olmas ve burada ona ithaf edilen kilise ve kuyunun bulunmas, Tarsus un Hristiyanlarca kutsal bir yer olmas n sa lam flt r. Demre St. Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi Patara do umlu Nikolaos MS 4. yüzy lda Demre de yaflam fl ve burada ölmüfltür. 325 y l ndaki znik Konsili ne kat lm flt r. Yard mseverli i ve mucizeleriyle tan nan Nikolaos Do u kiliselerinin en sevilen azizleri aras nda gösterilmektedir. Mezar Demre de, kendi ad ile an lan kilisede bulunur. Nikolaos Kilisesi 529 y l nda meydana gelen deprem s ras nda tahrip olmufl, Jüstinyen kent ile birlikte kilisenin de yeniden yap lmas n emretmifltir. 8.yüzy lda kilise yine büyük ölçüde hasar görmüfl, bu dönemde kilisenin temelleri üzerine kubbeli bir bazilika yap lm flt r. 12.yüzy lda kilise hem onar m görür, hem de baz ilaveler yap l r. Yörenin Türklerin eline geçmesinden sonra kilisenin önemi azalm fl, zaman içerisinde bak ms z hâle gelmifltir y l nda Rus Çar I.Nikolaos kilisenin onar m n sa lam fl, bu s rada yap n n plan nda da baz de ifliklikler yap lm flt r. Hristiyan dünyas n n Noel Baba s olarak bilinen Nikolaos, önceleri sade bir rahip iken bu ünü dolay s yla aziz ilan edilmifltir. Bu yüzden Nikolaos Kilisesi, bir hac merkezine dönüflmüfltür. Her y l 6-8 Aral k tarihlerinde Demre de Uluslararas Noel Baba Festivali düzenlenmekte buraya pek çok ziyaretçi gelmektedir. Efes Meryem Ana Evi Efes e yaklafl k dokuz kilometre uzakl kta, Bülbül Da nda bulunan Meryem Ana Evi nin kesin olarak hangi tarihte infla edildi i bilinmemekle birlikte, genel olarak araflt rmac lar MS IV. yüzy lda infla edildi ini ve 13.yüzy lda büyük ölçüde onar m gördü ünü belirtmektedirler. Günümüzdeki geç döneme ait haç planl yap, moloz tafl ve tu la kullan larak infla edilmifl olup, ibadet yeri ile ba ms z odalardan oluflmaktad r (Resim 1.5). Hz. Meryem in ölüm yeri ile ilgili olarak farkl görüfller bulunmaktad r. Bunlar n bafl nda Kudüs gelir. Di er bir yer de Efes tir. Hz. Meryem in Efes te öldü üne dair efsane flöyledir: Hz. sa, yakalan p çarm ha gerilmeden k sa bir süre önce annesini, arkadafl ve havarisi olan Yahya ya teslim etmifl, Yahya da Hz. sa n n çarm ha geriliflinden sonra Hz. Meryem in Kudüs te kalmas n n sak ncal olaca n düflünerek, onu yan na alarak Efes e getirmifltir. Anlat lanlara göre Yahya, Meryem i putperestlerin yaflad Efes te b rakmak yerine, Bülbül Da eteklerinde s k a açlarla kapl bir yerde yapt kulübede gizlemifltir. Yine efsaneye göre Meryem burada ölmüfl ve Yahya, Hz. Meryem i yine bu da da kendisinden baflka hiç kimsenin bilmedi i bir yere gömmüfltür. Hz. Meryem in öldü ü yerin tespiti konusunda, kötürüm olan Alman rahibe Katharina Emmerick ( ) in gördü ü hayaller önemli rol oynam flt r. Türkiye ye hiç gelmeyen Emmerich in baz ayr nt lar da vererek Hz. Meryem in öldü ü yerin Efes oldu unu belirtmesi üzerine Hristiyan din adamlar, Efes çevresinde yapt araflt rmalar sonras nda bugünkü Hz. Meryem Ana Evi nin bulundu u alan n, Hz. Meryem in öldü ü yer oldu unu belirtmifllerdir. Buna ba l olarak da 19.yüzy l n sonlar ndan itibaren Hz. Meryem in öldü ü ev olarak bilinen ve geçen yüzy lda restorasyon geçiren yap, papal k taraf ndan 1967 y l nda Hristiyanl n

18 12 Türkiye nin Kültürel Miras -II Resim 1.5 kutsal bir yeri olarak ilan edilmifltir. Burada, Hz. Meryem in ölüm tarihi olarak kabul edilen 15 A ustos ta ayin yap l r ve gelen Hristiyanlar hac olur. Meryemana Evi (Zafer Karaçal k) Sumela Manast r Sumela Manast r, Trabzon un Maçka ilçesi Alt ndere Millî Park içerisinde, Zigana Da n n dik yamac na, do al bir kaya oyu una yap lm flt r. Halk buraya k saca Meryemana demektedir. Manast r n yap m ile ilgili birçok efsane bulunmaktad r. Bunlardan en çok bilineni Meryemana konas efsanesidir. Efsane hakk nda Semavi Eyice k saca flöyle demektedir: Buran n bafll ca gelir kayna olan bir Meryemana resminin eskili ine ve mucizeler yaratmaya kadir oldu u kolayca sezilen bir efsaneye göre güya bu resim, sa n n havarilerinden Lucas taraf ndan yap lm fl idi ve Lukas n terekesinden Atina ya geçmifl fakat Theodosius devrinde, IV.yüzy lda, resim kendili inden buradan ayr lmak istemifl, bir gün melekler taraf ndan gökte uçurularak Trabzon da lar ndaki bu kovu a getirilip bir tafl n üzerine b rak lm flt r. Tam bu s ralarda Atina dan Trabzon a gelen Barnabas ve Sophronius ad nda iki keflifl de bu ücra da n ss z yamac nda bu resmi bulmufllard r. Buna ba l olarak da buraya bir kilise yap l r. Bu efsanenin hem kilisenin tarihini eskiye götürmek ve böylece yörenin eski bir Hristiyan yerleflmesi oldu unu vurgulamak, hem de halktan para toplamak için uyduruldu u anlafl lmaktad r. Manast r n ne zaman olufltu una dair kesin bilgi bulunmamaktad r. Fakat Sumela Manast r bu ad ile Trabzon Komnenoslar Devleti ( ) zaman nda tan nm fl ve en parlak dönemini yaflam flt r. II.Ioannes zaman nda ( ) Sumela Manast r dinî bir merkez hâline getirilmeye bafllanm fl, özellikle III.Aleksios Sumela ya özel bir önem vermifltir. Manast r n ön cephesinin yap m na onun zaman nda bafllanm fl, befl katl 72 odal bölüm yine onun zaman nda tamamlanm flt r (Resim 1.6). Trabzon ve çevresi Türklerin eline geçtikten sonra Osmanl Sultanlar Sumela n n eski hak ve hukukunu dikkatle korumufllar, hatta buraya imtiyazlar vermifller, baz hediyeler de yollam fllard r. Sumela 18.yüzy lda Voyvodalar n himayesinde geliflmifl ve birçok k s mlar yeniden yap lm fl, Ignatios ad nda bir baflpiskopos 1749 da duvarlara yeniden freskler yapt rm flt r.

19 1. Ünite - Türkiye de Kutsal nançlar ve Kutsal Yerler 13 Resim 1.6 Sumela Manast r (Zafer Karaçal k) Sumela, Anadolu da bütün Rum-Ortodoks topluluklar n n zenginleflerek manast r ve kiliselerini adeta yeniden infla ediyormuflças na elden geçirdikleri, on dokuzuncu yüzy lda en parlak dönemini yaflam flt r. 19. yüzy l n ikinci yar s nda yeni binalar n yap lmas yla büyük bir yap lar toplulu u hâlini alm flt r. Mübadele sonucu yöredeki Ortodokslar n Yunanistan a gitmesi üzerine terk edilen manast r harap olmaya bafllam fl, bu süreçte meydana gelen bir yang n ahflap olan k s mlar yok etmifl, defineciler taraf ndan büyük çapl hasarlar oluflturulmufltur. Bu dönemde fresklerin baz lar çal nm fl, baz lar ise tahrip olmufltur. Sumela Manast r na orman n içerisinden dar bir patika yoldan geçilerek ulafl - l r. Sumela Manast r n n ortas nda küçük bir avlu bulunur. Buradaki esas yap kilise hâline getirilen do al kovuktur. Avlunun etraf nda birçok flapel ile çeflitli bina- DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M lar görülür. Ma aran n içine yerlefltirilen kilisenin duvarlar fresklerle kapl d r. Yamaç taraf n boydan boya kaplayan ve üç katl olarak infla edilen SORU bina ise burada SORU yaflayan keflifllerin yaflad klar mekânlard r. Eski yay nlarda, baz k s mlarda alt tabakalarda erken tarihli fresklerin oldu u görülse de günümüzde D KKAT bunlar izlenememektedir. D KKAT Bu binalar ile fresklerin yüzy la ait oldu u anlafl l r. Ayr ca avlunun etraf ndaki binalar n dolap, ocak gibi baz bölümlerinde Türk sanat n n izlerini görmek mümkündür. Manast r son senelerde restore edilerek bugünkü fleklini alm flt r. 15 A ustos Hz. Meryem in ölümü ve gö e yükselme günü olarak kabul AMAÇLARIMIZ edildi i için bu tarihte son senelerde burada ayin yap lmaya bafllanm flt r. Sumela Manast r ile ilgili daha detayl bilgi edinmek için Yap Kredi K Yay nlar ndan T A P ç kan Bir Tutkudur Trabzon (1997) isimli kitapta Semavi Eyice nin Trabzon Yak n nda Meryemana (Sumela) Manast r s isimli makalesini okuyabilirsiniz. TELEV ZYON Ashab- Kehf (Yedi Uyurlar) Ashab- Kehf ma ara arkadafllar demektir. Konu hem Hristiyanl kta, hem de Müslümanl kta geçmektedir. Konu Kuran- Kerim de bir k ssa olarak verilir ve olay bir NTERNET sureye de ismini vermifltir (Kehf Suresi 9-26.ayetler). Ashab- Kehf in Hristiyan olduklar na dair çeflitli rivayetler ve görüfller bulunmakla birlikte Kuran- Kerim de bu konuda bir aç kl k bulunmaz. Kuran- Kerim de geçen bilgilerle Hristiyan anlat m birçok noktada örtüflür. Kuran- Kerim de k ssan n nerede ve ne zaman geçti ine dair bir bilgi bulunmamaktad r. Ayn zamanda yedi kifliye ait isim de geçmemektedir. Fakat günümüzde spanya, Cezayir, M s r, Ürdün, Suriye, Afganistan ve Türkistan da Ashab- K T A P TELEV ZYON NTERNET

20 14 Türkiye nin Kültürel Miras -II Kehf e ait oldu u iddia edilen çok say da ma ara vard r. Türkiye de ise Ashab- Kehf ile ilgili olarak Tarsus, Efes ve Afflin deki ma aralar öne ç kar. Hem Orta Ça Hristiyan sanat nda hem de slam minyatür sanat nda bu konuya iliflkin resimler bulunmaktad r. Efsane baz yorum farklar olsa da genel anlamda flöyledir: Putperest olan Roma mparatoru Dakyanus kendisini tanr ilan etmifltir. Fakat sarayda, yak n nda bulunan ve tek tanr ya inanan alt genç onun tanr l n kabul etmemifl, kral tekrar putperestli e dönmeleri için onlara düflünme f rsat tan m flt r. Bunun üzerine alt genç Dakyanus un yan ndan kaçarak baflka bir yere gitmeye karar verirler. Yolda bir çobana rastlarlar. Çobanla konufltuktan sonra onu ve köpe i K tmiri de yanlar na alarak yola devam ederler. Böylece yedi genç (Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernufl, Sazenufl, Debernufl ve Kefefltetayufl) ve köpek yola koyulurlar. Yorulunca bir ma araya girip uykuya dalarlar. Allah taraf ndan kendilerine 309 y l (rivayetlere göre zaman de ifliklik gösterir) bir uyku verilmifltir. Bunlardan ilk uyanan (Yemliha) yiyecek almak için kente gitmifl ama elindeki Dakyanus un portresi olan para yüzünden yakalanm flt r. Yakalayanlar onunla birlikte ma araya geldiklerinde Yemliha siz burada bekleyin, ben onlara haber vereyim, sizi birden karfl lar nda görürlerse korkarlar diyerek içeri girer. çeriden kimsenin ç kmad n gören askerler, içeri girdiklerinde gençleri görememifl, buna karfl n ma aran n bir köflesinde birbirine sokulmufl durumda yedi kufl görmüfllerdir. Bu nedenle ma ara, Yedi Uyurlar Ma aras diye de an l r. Efes te Panay r Da eteklerinde bulunan ma aran n üzerine bir kilise yap lm flt r. çerisinde çok say da mezar vard r. Tarsus taki ma araya ise birkaç basamakl merdivenle inilir. Ma aran n yan na 1873 y l nda Sultan Abdülaziz taraf ndan bir cami yapt r l r. Benzer flekilde Afflin deki ma ara da düzenlenerek ziyaretçilerin hizmetine sunulmufltur. SLAM DÖNEME A T KUTSAL NANÇLAR VE KUTSAL YERLER fianl urfa ve Harran fianl urfa Türkiye deki en önemli dinî merkezlerden biridir, hatta bafl nda gelir. Peygamberler diyar, peygamberler flehri olarak da bilinmektedir. Hz. brahim, Hz. Eyyub, Hz. El-Yasa, Hz. Musa, Hz. fiuayb, Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. shak, Hz. Ya kub, Hz. Yusuf ve Hz. sa ya ait makamlar n oldu u bilinmektedir. Bu makamlardan baz lar günümüzde mevcuttur, baz lar ise ortadan kalkm flt r. Bunlar n d - fl nda fianl urfa da baz azizlere ithaf edilen çok say da kilise de bulunmaktad r. fianl urfa en çok Hz. brahim Peygamber ile an lmaktad r. Bilindi i üzere Hz. brahim Kâbe yi infla etmifl, kurban gelene ini bafllatm flt r. Üç büyük semavi din taraf ndan da kutsal say lan bir peygamber olan Hz. brahim, Kuran- Kerim de isminden en fazla söz edilen peygamberdir. Hz. brahim in fianl urfa da do du una ve yaflad na dair baz rivayetler bulunmaktad r. Damlac k Da n n alt ndaki ma- arada do du u ve bir süre de Harran da yaflad, zalim hükümdar Nemrut a karfl tek tanr l dini savundu u için, fianl urfa Kalesi nden manc n kla atefle at ld söylenir. Tanr n n ol emriyle ateflin suya, odunlar n da bal klara dönüfltü ü rivayetinin Halil-ür rahman (Bal kl göl) oldu u, buna ba l olarak da bu gölün kutsiyetine inanlar n buray ziyaret etti i bilinir. Ayn zamanda do du u yer olarak kabul edilen ma ara da en çok ziyaret edilen yerler aras ndad r. Hem ma ara hem de Bal kl göl çevresinde kutsal say lan birçok yap bulunmaktad r (Resim 1.7).

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri

32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri 32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri Toroslar lçesi Asar (Hisar) Kale 42 Belenefllik Kalesi 36 Çatalçeflme 36 Evciler Kalesi 43 Gözene Kalesi 37 Hangedigi Kalesi ve Manast r 41 K zlar Kalesi -Manast

Detaylı

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi.

ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. Antik Kentlerimiz Süheyla Dinç P ERGAMON Antik ça da Pergamon ad ile an lan Bergama zmir ilinin s n rlar içinde, Helenistik dönemin önemli bir kültür sanat merkeziydi. ent arkaik devirden itibaren Frigya,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

BELGESELC N N GÖZÜYLE. Bulutlar n aras nda yaflayan tarih ÜMELA MANASTIRI

BELGESELC N N GÖZÜYLE. Bulutlar n aras nda yaflayan tarih ÜMELA MANASTIRI BELGESELC N N GÖZÜYLE Çetin mir Bulutlar n aras nda yaflayan tarih S ÜMELA MANASTIRI Sümela Manast r, Trabzon ili, Maçka ilçesi, Alt ndere köyü s n rlar içerisinde yer alan Panagia (Meryem Ana) deresinin

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç OSMANLI DEM RYOLLARI ' takvimi, Albaraka Türk ün kültürümüze kazand rd Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü nden derlenen foto raflardan oluflturulmufltur. Osmanl Devleti 19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren,

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. Mellaart, M.Ö. 7000 e uzanan Çatalhöyük ü 1958 de keşfetti. Çatalhöyük, tarım yapılan ilk köylerden biri olduğu için dünya tarihi yeniden yazıldı. James

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu

Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu Dünya Mirası Gezginleri Derneği & Sultan Tur Organizasyonu (TÜRSAB A-1344) ile 1 Kabul edilen 4 Aday olarak önerilen 5 UNESCO Dünya Mirasının görüleceği Antik Medeniyetlerin İzinde GAP Turu 26 Eylül 2013

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Datça Konut Mimarl II

Datça Konut Mimarl II 30 Datça Konut Mimarl II EGE M MARLIK DERG S N N 65. SAYISINDA YARIMADANIN EN KARAKTER ST K KONUT T P OLAN TEK MEKANLI YAfiAMA B R M NCELENM fit. BU MAKALEDE SE TEK MEKANLI YAfiAMA B R M N N BASKIN M MAR

Detaylı

/ ---' ::) i ;- EVU LTAN SEMP T E B L E R. EYÜPSULTAN BELEDiYESi

/ ---' ::) i ;- EVU LTAN SEMP T E B L E R. EYÜPSULTAN BELEDiYESi / ---' ::) i ;- EVU LTAN SEMP T E B G ~ L E R EYÜPSULTAN BELEDiYESi EYÜPSULTAN BELEDIYESI KÜLTÜR YAYINLARI No: 7 Eyüpsultan Sempozyumu Kitabında kullanılan görsel malzemeler, (Tebliğ sahiplerinin haricindekiler)

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Belgeselcinin Gözüyle

Belgeselcinin Gözüyle Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Yap m 99 y l süren bir kartal yuvas shak Pafla Saray shak Pafla Saray, XVIII. Yüzy l sonlar ndaki Osmanl üslubunu yans tan ve mparatorlu unun do usu için Topkap Saray kadar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ

MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ MİM 282 - MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI II 2013-14 GÜZ 13 ŞUBAT - 1- Erken Dönem İslam Mimarlığı İslam Mimarlığı 20 ŞUBAT - 2- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Camiler 27 ŞUBAT - 3- Anadolu Selçuklu Mimarlığı Medreseler,

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

KÜLTÜR SANAT VE ADALET

KÜLTÜR SANAT VE ADALET Kültür ve Sanat Dünyas ndan Tekin Özertem KÜLTÜR SANAT VE ADALET Adalet kavram, ilk ça lardan bafllayarak insan ve toplum yaflam n n ayr lmaz bir parças olmufltur. Haks zl a u rad na inanan insanlar n

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

IV. BÖLÜM. Hac Bektafl Velî /

IV. BÖLÜM. Hac Bektafl Velî / IV. BÖLÜM TANITIM VE HABER YAZILARI Hac Bektafl Velî / 2005-35 293 Bofl 294 Hac Bektafl Velî / 2005-35 D METOKA DAN ERZ NCAN A B R ALEV Afifi RET: BALABANLILAR Baflflaak UYSAL Vatan Özgül, Dimetoka dan

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

I. ÜN TE. SANAT TAR H NE G R fi KONULAR

I. ÜN TE. SANAT TAR H NE G R fi KONULAR I. ÜN TE SANAT TAR H NE G R fi KONULAR 1- SANAT VE SANAT TÜRLER 2- SANAT TAR H NED R? 3- KÜLTÜR-SANAT L fik S 4- SANAT- TOPLUM L fik S 5- SANAT TAR H N N D ER B L M DALLARIYLA L fik S 6- SANAT ESERLER

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI MEVS ML K TARIM LER N SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI YEN EH R/ÇARDAK ÖRNE BURSA TAB P ODASI USTOS 2010 BURSA TAB P ODASI 2 GÖZLEMLER: Bar ve Demokrasi Partisi l Ba kanl n ba vurusu üzerine, geçici

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133 Dara K rm z toprak n projesi olan ev, yöreye özgü geleneksel mimarisiyle ça dafl mimariyi ayn yap da buluflturmay baflar yor. Arka cephe beyaz Bodrum evi esprisinde tasarlan rken, girifl cephesi yöreye

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ATATÜRK ÜN FABR KALARI

ATATÜRK ÜN FABR KALARI Sakl Tarih Sinan Meydan ATATÜRK ÜN FABR KALARI 1923-1938 aras nda kurulan binlerce fabrikan n öyküsü Geçen ay bafllad m z; geri kalm fl Osmanl Devleti sanayisinin geliflmifl Bat ülkeleri ile iliflkisinin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ Yazarlar Doç.Dr. Ender GEREDE (Ünite 1, 5, 7, 8) Yrd.Doç.Dr. Uğur TURHAN (Ünite 2) Dr. Eyüp Bayram ŞEKERLİ

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı