TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2961 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1916 TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II Yazarlar Prof.Dr. Ali BAfi (Ünite 1) Ö r.gör. Cengiz BEKTAfi (Ünite 2) Prof.Dr. R. Hüseyin ÜNAL (Ünite 3) Prof.Dr. Mustafa AKPOLAT (Ünite 4) Doç.Dr. Nurflen ÖZKUL FINDIK, Yrd.Doç.Dr. Nurdan KÜÇÜKHASKÖYLÜ (Ünite 5) Prof.Dr. Sema DO AN, Yrd.Doç.Dr. Nurdan KÜÇÜKHASKÖYLÜ (Ünite 6) Prof.Dr. Bülent ALANER (Ünite 7) Yrd.Doç.Dr. Çi dem KARA (Ünite 8) Editör Prof.Dr. Canan PARLA ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc lar Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil Yaz m Dan flmanlar Emine Koyuncu Gözde Metin Grafiker Ayflegül Dibek Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Türkiye nin Kültürel Miras -II ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... vii Türkiye de Kutsal nançlar ve Kutsal Yerler... 2 G R fi... 3 ÇOK TANRILI DÖNEME A T KUTSAL NANÇLAR VE KUTSAL YERLER.. 3 Göbekli Tepe... 3 Ana Tanr ça (Kybele-Artemis) Kültü... 5 Apollon Kültü... 6 Letoon Kutsal Alan... 6 Yaz l kaya... 6 Nemrut Da... 7 HR ST YANLIK DÖNEM NE A T KUTSAL NANÇLAR VE KUTSAL YERLER... 8 Hatay St. Pierre Kilisesi... 8 Yalvaç St. Paulus Kilisesi... 9 Tarsus St. Paulus Kilisesi ve Kuyusu Demre St. Nikolaos (Noel Baba) Kilisesi Efes Meryem Ana Evi Sumela Manast r Ashab- Kehf (Yedi Uyurlar) SLAM DÖNEME A T KUTSAL NANÇLAR VE KUTSAL YERLER fianl urfa ve Harran Battal Gazi ve Külliyesi Hac Bektâfl- Velî ve Külliyesi Mevlâna ve Külliyesi Hac Bayrâm- Velî ve Külliyesi Somuncu Baba Eyüp Sultan ve Külliyesi Emir Sultan ve Külliyesi Topkap Saray Kutsal Emanetler Bölümü Gelibolu Yar madas (fiehitlik) An tkabir Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Türkiye de Sivil ve Kamusal Mimar G R fi S V L YAPILAR Evler Saray, Köflk, Kas r ve Tafl Odalar KAMU YAPILARI Sa l k Yap lar ve Darüflflifalar Su Kemerleri, Hamamlar ve Çeflmeler Kitapl k ve Okullar ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Ticaret Yap lar Spor Tesisleri Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE Türkiye de Kervanyollar ve Kervansaraylar G R fi SELÇUKLU DÖNEM ÖNCES NDE ANADOLU YOLLARI Hitit Dönemi Yollar Kral Yolu Roma Dönemi Yollar Bizans Dönemi Yollar ve pek Yolu SELÇUKLULARIN ANADOLU YU FETH ; HAÇLI SEFERLER YÜZYILDA ANADOLU DA S YAS DURUM VE T CARET Anadolu dan hraç Edilen Ürünler Anadolu nun thal Etti i Ürünler SELÇUKLU DÖNEM NDE ANADOLU YOLLARI Anadolu Selçuklu Hanlar Hanlar n nfla Edilifl Nedenleri Hanlarda Yolculara Verilen Hizmetler Selçuklu Hanlar n n Mimari Kökeni Selçuklu Hanlar n n Mimari Özellikleri OSMANLI DÖNEM NDE ANADOLU YOLLARI Rumeli Yol fiebekesi Anadolu Yol fiebekesi Tali Yollar Osmanl Dönemi Hanlar Osmanl Dönemi Hanlar n n Mimari Özellikleri Menzil Hanlar Menzil Külliyeleri çinde Yer Alan Hanlar fiehir çi Hanlar Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Türkiye de Surlar, Kaleler ve Köprüler G R fi SURLAR stanbul Surlar Diyarbak r Surlar KALELER Rumeli Hisar (Bo azkesen Kalesi) Kadifekale Bodrum Kalesi Gaziantep Kalesi

5 çindekiler v Bakras Kalesi KÖPRÜLER Cendere Köprüsü Malabadi Köprüsü Diyarbak r Ongözlü Köprü (Dicle) Irgandi Köprüsü Uzunköprü (Trakya) Büyükçekmece Köprüsü Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Türkiye de El ve Kitap Sanatlar G R fi SERAM K, Ç N VE CAM SANATLARI Seramik Sanat Çini Sanat Cam Sanat K TAP SANATLARI Hat Sanat Tezhip Sanat Minyatür Sanat Cilt Sanat HALI SANATI MADEN SANATI AHfiAP SANATI Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Türkiye de Modernleflme Sürecinde Resim ve Heykel Sanat G R fi OSMANLI DÖNEM NDE RES M VE HEYKEL SANATI CUMHUR YET DÖNEM NDE RES M VE HEYKEL SANATI Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Türkiye de Müzik G R fi MÜZ OLUfiTURAN ÖGELER VE BATILI ANLAMDA DÖNEMLER Müzi in Dönemleri Müzikte Üç Büyük Oluflum Evresi ÜN TE 6. ÜN TE 7. ÜN TE

6 vi çindekiler ANT K ANADOLU TÜRK MÜZ K TAR H KAVRAMI VE SINIFLANDIRMA HALK MÜZ VE ULUSAL KÜLTÜR KLAS K TÜRK MAKAMLARININ KÖKEN OSMANLILARDA MEHTERHANE Teflkilat Mehter Müzi i Mehter Çalg lar Mehter Duas Mehter Harp Duas BATI MÜZ K SANATININ CUMHUR YET TÜRK YE S NDEK ÖYKÜSÜ mparatorluk Dönemi ve Bafllang ç Cumhuriyet Türkiyesi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Türkiye de Mutfak ve Yeme çme Kültürü G R fi Baz Adland rmalar TAR HÎ KÖKLER lk Kaynaklar Osmanl Saray Mutfa Kültürel Miras Niteli i YEMEK KÜLTÜRÜ ARAfiTIRMA YÖNTEMLER Claude Lévi-Strauss - Evrensel Piflirme Teknikleri Mary Douglas - Kal plaflm fl Yemek Düzeni Pierre Bourdieu -Damak Tad n n Hiyerarflisi Y YECEK ELDE ETME STRATEJ LER Stratejiler Aç s ndan Yemek Kültürümüz Çoklu G da Elde Etme Yollar Yeni G da Sistemine Tepkiler Ülkemizdeki Çoklu G da Elde Etme Yollar YEME HAZIRLAMA VE P fi RME SÜREC Geleneksel Yemek Kültürünü S n flamak Yeme i Piflirenler Piflirme Teknikleri Ö ünü Oluflturan Yiyecekler YEME N SUNUMU/TÜKET M Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Sözlük

7 Önsöz vii Önsöz Türkiye nin kültürel miras na olabildi ince genifl bir perspektifle bakmay amaçlayan Türkiye nin Kültürel Miras -I ve II adl ders kitaplar ndan ilkinde somut kültür varl klar m zdan Dünyan n Yedi Harikas ve UNESCO nun Dünya Kültür Miras Listesi nde bulunan eserlerin yan s ra Mimar Sinan ve eserleri ile Türkiye deki dini mimari ve mezar yap lar na yer verilmifltir. Türkiye nin Kültürel Miras -II adl bu ders kitab nda yer alan Türkiye de Kutsal nançlar ve Kutsal Yerler bafll n tafl yan birinci ünitede, çok tanr l dönemlerden bafllayarak Hristiyanl k ve slami dönemlere ait soyut ve somut kültürel de erleri oluflturan kutsal inançlar ve kutsal yerler; Türkiye de Sivil ve Kamusal Mimari bafll kl ikinci ünitede Neolitik Ça dan bu yana infla edilen önemli yap türleri; Türkiye de Kervanyollar ve Kervansaraylar bafll kl üçüncü ünitede Hitit döneminden bafllayarak Anadolu yollar, ipek yolu, Orta Ça Anadolu sunun siyasi ve ticari durumu, Anadolu Selçuklu ve Osmanl Dönemi hanlar ve bu hanlar n mimari özellikleri; Türkiye de Surlar, Kaleler ve Köprüler bafll kl dördüncü ünitede tarihi surlar yla öne ç kan stanbul ve Diyarbak r kentlerinin surlar, stanbul Rumeli Hisar, zmir Kadife Kale, Bodrum, Gaziantep, Bakras Kaleleri ile Cendere, Malabadi, Ongözlü, Irgandi, Uzunköprü ve Büyükçekmece Köprüleri ele al nmaktad r. Türkiye de El ve Kitap sanatlar bafll kl beflinci ünitede seramik, çini, cam, hal, maden ve ahflap sanatlar ile kitap sanatlar ndan hat, tezhip, minyatür ve cilt sanatlar na; Türkiye de Modernleflme Sürecinde Resim ve Heykel Sanat bafll kl alt nc ünitede Osmanl ve Cumhuriyet Dönemi resim ve heykel sanatlar na; Türkiye de Müzik bafll kl yedinci ünitede, Antik dönemden günümüze müzi i oluflturan ögelere, Klasik Türk makamlar n n kökenine, Osmanl larda mehterhane ve Bat müzik sanat n n Cumhuriyet Türkiye sindeki durumuna; Türkiye de Mutfak ve Yeme çme Kültürü bafll kl sekizinci ünitede konunun tarihi kökenlerine, Osmanl saray mutfa na, yemek kültürü araflt rma yöntemlerine, yiyecek elde etme stratejilerine, yeme i haz rlama ve piflirme süreçleri ile sunum ve tüketimine yer verilmektedir. Türkiye nin kültürel birikimin çok bileflenli ve derinlikli yap s, kayna n bu birikimden alan soyut ve somut kültürel miras ve de erlerin tan n p tan t labilmesinde hiç bitmeyecek uzun soluklu, zorlu araflt rma ve çal flmalar gerektirmektedir. lkinde oldu u gibi, bu ciltte de bütünlüklü bir yaklafl m izlenerek belli bafll klar alt nda toplanmak suretiyle Türkiye nin soyut ve somut kültürel miras ve de- erlerinin olabildi ince tan t lmas na ve bu alandaki büyük bofllu un doldurulmas na çal fl lm flt r. Editör Prof.Dr. Canan PARLA

8 1TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Türkiye deki önemli kutsal yerleri aç klayabilecek, Türkiye deki kutsal inançlar tan mlayabilecek, Türkiye nin dinî aç dan önemli flah slar n tan mlayabilecek, Türkiye nin kültür turizmini aç klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks n z. Anahtar Kavramlar Kült Din Kutsal Yer Anadolu nanç Tarikat Tanr çindekiler Türkiye nin Kültürel Miras -II Türkiye de Kutsal nançlar ve Kutsal Yerler G R fi ÇOK TANRILI DÖNEME A T KUTSAL NANÇLAR VE KUTSAL YERLER HR ST YANLIK DÖNEM NE A T KUTSAL NANÇLAR VE KUTSAL YERLER SLAM DÖNEME A T KUTSAL NANÇLAR VE KUTSAL YERLER

9 Türkiye de Kutsal nançlar ve Kutsal Yerler G R fi Türkiye, insanl k tarihi boyunca çok say da dinî inanç ve farkl kültürlere ev sahipli i yapm fl bir co rafyada bulunmaktad r. nsano lunun ilk yerleflik hayata geçti i bölgeler de Türkiye, Suriye, Irak gibi Ön Asya denilen bu co rafyada bulunur. Bu ba lamda Türkiye binlerce y ll k bir kültür birikimine sahiptir. Buna ra men yaklafl k MÖ on binlerden günümüze kadar bu co rafyada yaflayan kültürlerin tamam n tespit etmek zordur. Fakat ülkemizde yap lan kaz lar ve araflt rmalar sonucu ortaya ç kan veriler, bu topraklarda yaflayan baz kültürlere ait kutsal inanç sistemi ve kültür varl klar konusunda bilgi vermektedir. Urfa yak nlar ndaki Göbekli Tepe den günümüze de in, çok tanr l inanç sisteminden, tek tanr l inanç sistemine kadar onlarca kültür verileri yine bu co rafyada izlenebilmektedir. Bu ünitede amac m z binlerce y ll k tarihi ve kültürel birikim sonucu Türkiye de öne ç kan kutsal inanç ve kutsal yerlere ait genel bilgiler aktarmakt r. Bu bilgiler mümkün oldu- u ölçüde sadelefltirilerek, rahatl kla anlafl labilir flekilde sunulmufltur. Sayfa s n r olan çal flma kapsam nda kült ve din ile ilgili olan ve farkl bölgelerde izlerine rastlad m z yüzlerce kutsal yer ve kültlere ait verilerden önemli gördüklerimiz de erlendirilmeye al nm flt r. Yine bu kapsamda mümkün oldu u ölçüde kronolojik s - ralamaya önem verilmifltir. UNESCO Dünya Miras Listesi nde yer alan Nemrut Da, Letoon ve stanbul un Tarihi Alanlar hakk nda birinci ve ikinci ünitelerde bilgi verilmiflse de kutsal alanlar olmalar nedeniyle söz konusu yerleflimlere bu ünitede de k saca de inilmifl ve stanbul da bulunan çok say daki kutsal yerden sadece en çok bilinen Eyüp Sultan Külliyesi de erlendirmeye al nm flt r. Amac m z, çok zengin kültür verilerine sahip olan ülkemizdeki bu birikimin bir bölümünü tan tmak, böylece hem bu konuda bilgi verirken hem de insanlar n ilgisini buralara çekerek, bu merkezlere seyahat etmelerini sa lamakt r. ÇOK TANRILI DÖNEME A T KUTSAL NANÇLAR VE KUTSAL YERLER Göbekli Tepe fianl urfa ya yaklafl k 20 km uzakl kta, Örencik Köyü s n rlar içerisinde bulunan Göbekli Tepe, Türkiye deki en eski mimari yap lar n bulundu u yer olmas aç - s ndan son senelerde en çok dikkati çeken yöre olmufltur. Göbekli Tepe Neoli-

10 4 Türkiye nin Kültürel Miras -II Resim 1.1 tik Dönem in çanak çömlek öncesine tarihlenmekte ve günümüzden yaklafl k 11 bin y l öncesine ait oldu u belirtilmektedir. Burada 1995 y l ndan beri yürütülen arkeolojik kaz lar sonucunda önemli verilerle karfl lafl lm fl, özellikle insano lunun henüz avc l k ve toplay c l k dönemini yaflad süreçte, tap nmak amac yla tap naklar infla etti i tespit edilmifltir. Kendisine henüz ev yapmam fl (henüz kaz larda tespit edilememifl) olan insan n ibadet amaçl olarak flaflk nl kla izlenen bu tap nak ve tafltan heykelleri yapm fl olmalar flafl rt c bir tutum olarak alg lanmaktad r. Göbekli Tepe, yaklafl k 3-6 m boyundaki T fleklindeki dikili tafllarla oluflturulan ve bir k sm aç a ç kar lan fakat yaklafl k yirmi civar nda oldu u ifade edilen dairesel ve oval yap lardan oluflan bir kült merkezidir. Yap m özellikleri tap naklar n üzerinin aç k oldu unu göstermektedir. Gün fl na ç kar lan 3 metre uzunlu undaki T biçimli dikili tafllardan baz lar n n çevrelerindeki duvarlardan daha alçak olmalar, kabartmalarla süslü bu tafllar n çat lara destek amaçl kullan lmad klar, bunlar n bölgede yaflayan toplulu a veya kabilelere ait totemler olabilece i ihtimali üzerinde durulmufl, o dönem insan n n do aüstü varl klara ve tanr inanc na sahip olduklar anlafl lm flt r. Kaz baflkan K. Schmit özellikle ortada karfl l kl olarak duran T fleklindeki tafllar n insan heykeli olabilece i görüflündedir (Resim 1.1). Göbekli Tepe (fiükrü Dursun) Tap naklarda çok say da kabartmalara rastlan l r. Figürler aras nda insan bafl, aslan bafl, domuz bafl, bo a bafl, aslan, y lan, öküz, koç, tilki, turna, ördek ve kurba a kabartmalar ile kaz ma tekni inde yap lm fl yatar vaziyetteki ç plak kad n figürü gibi eserler Anadolu nun en eski plastik sanat verileri olmas aç s ndan önem tafl maktad r. Ancak bu insanlar n, 300 metre yükseklikte, suyun olmad bu tepede neden tap nak yapt klar henüz anlafl lamam flt r. Fakat Göbekli Tepe nin, bölgede yaflayan insanlarca dinsel tören ve tap nmalar için düzenli olarak ziyaret edilen bir buluflma yeri olabilece i üzerinde durulmaktad r. Çakmak tafl ndan yap lm fl çok say da kesici ve delici aletler, tafl baltalar, tafl boncuklar ve kolye taneleri Göbekli Tepe kaz lar n n dikkat çeken di er buluntular ndand r.

11 DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M SORU SORU D KKAT 1. Ünite - Türkiye de Kutsal nançlar ve Kutsal Yerler D KKAT 5 Göbekli Tepe deki kaz lar tamamland nda bugüne kadar gün fl na ç kar lan buluntulara ilave olarak elde edilecek yeni veriler Anadolu nun tarih öncesi dönemine ait bilinenleri ve kültür tarihini daha eskiye götürerek bu AMAÇLARIMIZ tarihin yeniden yaz lmas na sebep olacakt r. AMAÇLARIMIZ Göbekli Tepe ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanl Kültür Varl klar K T Ave PMüzeler Genel Müdürlü ü taraf ndan yay nlanan Kaz Sonuçlar Toplant s n n 1996 y l ve sonras na ait Bildiri Kitaplar nda yer alan Göbekli Tepe bölümlerini okuyabilirsiniz. TELEV ZYON Ana Tanr ça (Kybele-Artemis) Kültü Ana tanr ça kültünün ortaya ç k fl yeri Anadolu dur. Ana Tanr ça, tarih öncesi dönemden itibaren Akdeniz çevresinde çeflitli adlar alt nda tap n lan evrensel bir tanr çad r. Hiçbir mitolojide hiçbir tanr ana tanr ça kadar çeflitli adlarla an lmam flt r. NTERNET Hititler Dönemi nden itibaren Kubaba, Kuvava, Qubala, Kybele, Hepat, Artemis gibi Anadolu da verilen isimlerin yan nda Anadolu d fl nda da birçok isimle an l r. Ana tanr ça kültü Anadolu dan Mezopotamya ya, Suriye, Lübnan, Filistin, M s r ve Ege Adalar na, daha sonra da Yunanistan ve talya ya kadar yay lm flt r. Söz konusu kültle ilgili ilk verilere cilal tafl ça na ait Çayönü ve Nevali Çori de, daha sonra ise neolitik yerleflmeler olan Konya yak n ndaki Çatalhöyük ve Burdur yak n ndaki Hac lar da rastlan lm flt r. Bu merkezlerde bulunan ana tanr ça heykelleri genç bir kad n, do um yapan bir anne ve yafll bir kad n gibi görünümlerde betimlenmifltir. Bazen bir av kuflu, bazen de leopar ile gösterilmektedir. Zaman içinde farkl sembol veya aslan gibi hayvanlarla da görülen Kybele genel olarak do urganl ve üremeyi sembolize etmekle birlikte do aya egemenli in sembolü leopar veya aslanlarla hayvanlar n kraliçesi, savafllarda halk n koruyucusu, bafl nda tafl d surlu taç ile kentlerin koruyucusu, da lara yap lan ibadet yerleri ile de da da vahfli yaflam n kad n olarak tap n m görmüfltür. Anadolu da Kybele kültünün en fazla öne ç kt yerler Firigya bölgesinde Eskiflehir-Pesinus ile Psidia bölgesinde Yalvaç-Antiochia d r. Ana tanr ça kültü daha sonraki dönemlerde tanr ça Artemis ile karfl m za ç kar. Özellikle de Türkiye de Efes Artemis Tap na ve burada bulunan Artemis Heykeli bir bereket sembolü olarak dikkati çeker. Artemis kültü ile ilgili en önemli tap nak Efes teki dünyan n yedi harikas ndan biri olarak kabul edilen Artemis Tap na d r. Günümüze kadar tap na a ait baz temel kal nt lar ndan baflka bir fley ulaflamam fl olsa da kaz larda ç kan mimari parçalar yap n n özgün hâlinin nas l olaca n ortaya koymufl, bu veriler çerçevesinde tap na n özgün durumunu gösteren çizimleri yap labilmifltir. Artemis Tap na infla edilmeden önce buras Anadolu nun yerli tanr ças Kybele nin kutsal alan yd. lk Artemis Tap na MÖ y llar aras nda yap lm fl, uzun y llar antik dünyan n en görkemli tap na olarak hizmet vermifltir. Ancak söz konusu tap nak MÖ 356 y l nda yak lm fl ve üst örtüsü ahflap olan yap bu yang nda büyük ölçüde zarar görmüfltür. skender in Persler ile savafla bafllamadan önce Artemis Tap na n n harabesinde kurban kesti i ve bu tap na yeniden infla ettirmek istedi i belirtilir. Yeni Artemis Tap na MÖ y llar aras nda eski tap - na n temelleri üzerine infla edilmifltir. Araflt rmac lar yeni tanr heykelinin de günümüzde Efes Müzesi nde sergilenen Artemis Heykeli gibi oldu u düflüncesindedirler. Roma Dönemi ne ait bugünkü heykel, do urganl ve bereketi sembolize eden motiflerden oluflan bir görünüme sahiptir. Çeflitli hayvan kabartmalar onun Kybele gibi hayvanlar n da tanr s oldu unu gösterir. K T A P TELEV ZYON NTERNET

12 D KKAT D KKAT 6 Türkiye nin Kültürel Miras -II AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P Ana Tanr ça K kültü T Aile P ilgili daha detayl bilgi edinmek için Azra Erhat n Remzi Kitabevi nde bas lm fl olan Mitoloji Sözlü ü (1972) adl kitab n okuyabilirsiniz. Apollon Kültü TELEV ZYON TELEV ZYON Anadolu da yayg n olan bir külttür. Kehanetin, güzel sanatlar n, güneflin, fliirin ve fl n tanr s olan Apollon un Yunan tanr s oldu u belirtilirse de son araflt rmalarda onun Anadolulu bir tanr oldu u ispatlanm flt r. lyada da, Apollon dan Zeus ile NTERNET NTERNET Leto nun o lu diye bahsedilir. Ayn zamanda yine Anadolu da çok sevilen tanr ça Artemis in de kardeflidir. Azra Erhat Yunan tanr dünyas na sonradan kat lan ve ad bile Yunanca olmayan Apollon un Kybele nin o lu Attis olmas gerekti ini vurgular. Sembolleri SIRA lir, S ZDE ok ve yayd r. Baz araflt rmac lar onun Delos ta do du unu söyler. Bu nedenle Deloslu diye de an l r. Delos tan Delphoi ye gitmifl ve Delphoi de kâhinlerin gelece i görmesine yard m etmifltir. Buna ba l olarak da Delphoi yüzy llarca kehanet mer- DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M kezi olmufltur. SORU Anadolu nun SORUbirçok yerinde Apollon kültü ile karfl laflmaktay z. Bunlar n en önemlisi Didim dir. Didim Apollon Tap na Anadolu da en çok tan nan tap naklardan biridir ve buraya kutsal bir yoldan geçilerek ulafl l r. Apollon özellikle Likya ve Pamfilya bölgesinde çok sevilen bir tanr d r ve yine Azra Erhat onun Likyal D KKAT D KKAT oldu u görüflündedir. Hatta do um yeri olarak Patara y gösterir. Çanakkale Ayvac k-gülp nar beldesinde, Klaros da, Didim de, Side de, Alabanda da, Aigai de, Hi- eapolis te, Letoon da tap naklar vard r. Didim deki tap na n yan s ra zmir Menderes Klaros Bilicilik Merkezi, Kumluova Köyü Letoon kült merkezi Anadolu da AMAÇLARIMIZ Apollon ile AMAÇLARIMIZ ilgili en çok tan nan tap nak ve kült yerleridir. K T A P TELEV ZYON 1 Apollon Kültü K ile T ilgili A P daha detayl bilgi edinmek için Azra Erhat n Remzi Kitabevi nde bas lm fl olan Mitoloji Sözlü ü (1972) adl kitab n okuyabilirsiniz. Kehanetin, TELEV ZYON güzel sanatlar n, güneflin, fliirin ve fl n tanr s kimdir ve Anadolu daki önemli kült yerleri nerelerdir? DÜfiÜNEL M NTERNET SORU D KKAT Letoon DÜfiÜNEL M Kutsal Alan Fethiye-Kafl NTERNET kara yolu üzerinde, Kumluova köyü yak n nda ve Likya bölgesinin en önemli antik SORU flehirlerinden biri olan Xanthos a 4 km. uzakl kta bulunan Letoon, Antik Ça da Likya birli inin kutsal yeri konumundayd. Letoon da 1950 y l ndan itibaren yap lan kaz lar sonucunda karfl lafl lan önemli kültür verileri aras nda Antik Ça n üç önemli tanr s Leto, Apollon ve Artemis e ait tap naklar önemli birer D KKAT yer tutarlar. Zeus ve Leto nun birleflmesinden do an Apollon ve Artemis yukar da da belirtildi i SIRA üzere S ZDE Anadolulu tanr lard r ve Anadolu da çok sevilirler. Letoon kutsal yerindeki Leto ya adanm fl tap nak di erlerinden daha büyüktür ve 30.25x15.75 m ölçülerindedir. Do uda yer alan Apollon Tap na 27.90x15.07 m, AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P TELEV ZYON bu iki tap na n aras nda kalan Artemis Tap na ise 18.20x8.70 m ölçülerindedir. Letoon, Xanthos ile birlikte UNESCO Dünya Miras Listesi nde yer alan kültür varl klar m zdan K biridir. T A P Yaz l kaya Çorum ili Bo azkale ilçesi s n rlar içerisinde kalan Yaz l kaya, Hititlerin baflkenti Hattuflafl n (Bo azköy) yaklafl k 2 km kuzeydo usunda bulunan üstü aç k TELEV ZYON do- NTERNET NTERNET

13 1. Ünite - Türkiye de Kutsal nançlar ve Kutsal Yerler 7 al bir kaya tap na d r. Tap na n önüne ilk dönemde basit bir duvar örülmüfl, ön k sm na III. Hattuflili Dönemi nde, Bo azköy deki tap naklara benzeyen tap - nak yap lar infla edilmifltir. Kaya tap na asl nda iki do al galeriden oluflur ve bunlar özelli inden dolay büyük galeri ve küçük galeri olarak adland r lm flt r. Büyük galeri altm fl üç Hitit tanr s n n kabartma figürleriyle süslenmifl, küçük galeri ise kral ailesinin ölü kültüne ayr lm flt r. Hitit Dönemi nin en önemli tap na d r. Resim 1.2 Yaz l kaya (Zafer Karaçal k) Büyük galerinin (A Odas ) bat duvar nda tanr, do u duvar nda ise tanr ça kabartmalar bulunur. MÖ y llar aras na, III.Hattuflili Dönemi ne tarihlenen büyük galeride, arka arkaya s ralanm fl hâlde verilen iki grup, galerinin arka duvar ndaki bir merkeze do ru ilerleyen topluluk görünümündedir. Tanr figürlerinin aras nda üç tanr ça, tanr ça figürlerinin aras nda ise bir tanr figürü görülür. Merkez konumdaki kuzey duvarda bafl tanr ve tanr ça hem büyüklükleri hem de konumlar itibar yla di erlerinden daha farkl ifllenmifltir. Tanr ve Tanr ça figürleri kendi içlerinde birbiriyle benzerlik gösterir. Tanr çalar figür dizisinin arkas nda kral IV. Tuthaliya (MÖ ) figürü bulunur. Bu figür büyük galerinin tamamlanmas nda IV. Tuthaliya n n katk s oldu unu gösterir. Benzer flekilde küçük galerinin (B Odas ) duvarlar nda da figürler bulunur. Bunlar aras nda arka arkay s ralanm fl durumda on iki figürden oluflan savaflç tanr lar ile yine kral IV. Tuthaliya ve alt taraf k l ç fleklinde sonlanan büyük boyutlu k l ç tanr yer al r. Ayr bir girifli bulunan küçük galeri IV.Tuthaliya zaman nda (MÖ ) yap lm flt r. Yaz l kaya kült yeri Hitit Dönemi nin en önemli ibadet yerlerinin bafl nda gelir. Ön k s mdaki daha sonradan ilave edilen tap nak mekânlar n n sadece temelleri kalm fl olmakla birlikte, do al kayaya ifllenen kabartmalar Hitit Dönemi inanç sistemi ve k yafetleri konusunda bizlere bilgi vermektedir (Resim 1.2). Nemrut Da UNESCO Dünya Miras Listesi nde yer alan ve Do u Anadolu bölgesinde en çok tan nan yerlerin bafl nda gelen I. Antiochos un mezar an t ve üzerindeki tümülüsü Ad yaman ili Kâhta ilçesinin kuzeydo usunda bulunan Nemrut Da n n doru unda yer al r. Tümülüs küçük ölçekli tafllar n yaklafl k 50 m yükseklikte ve 150 m ça-

14 8 Türkiye nin Kültürel Miras -II Resim 1.3 p nda bir alana y lmas yla oluflturulmufltur. Tümülüsün do u, bat ve kuzey taraf nda üç avlu (teras) bulunur. Bunlardan do udaki avlu heykel ve mimari kal nt - lar yla di erlerinden daha fazla öne ç kar. Avlu bat da büyük boyutlu heykellerle do uda sunak, kuzey ve güneyde ise tafl bloklar n oluflturdu u duvarla çevrilidir (Resim 1.3) m yüksekli inde ve tahtta oturur flekilde yap lan heykellerin bafllar düflmüfltür. Buradaki yaz tlar heykellerin kime ait oldu unu gösterir. Bunlar Apollon, Tyche, Zeus, Antiochos ve Herakles tir. Bunlar n iki taraf nda birer aslan ve kartal heykelleri bulunur. Benzer flekilde bat terasta da heykeller bulunmaktad r ve s ralan fl biçimi do- u terastaki gibidir. Heykellerin bafllar yine yere düflmüfl durumdad r. Buradaki heykeller de tahrip olmufl durumdad r. Bu heykeller d fl nda hem do u hem de bat terastaki büyük tafl levhalar n avluya bakan yüzlerinde Antiochos un Persli ve Makedonyal soyunu tasvir eden kabartmalar bulunur. Kabartmalar n d fl yüzeyinde ise bunlar n kimler oldu unu belirten yaz tlar bulunur. Ayr ca do u ve bat terastaki tafl bloklar n arkas nda adeta Antiochos un vasiyetnamesi niteli inde, ülkenin emir ve yasaklar ile kral n do um günü ile tap nma ifllerinin nas l yap laca - n gösterir uzun bir yaz t bulunur. Kuzey teras ise di er iki teras aras nda geçifl sa lamaktad r. Nemrut Da (Zafer Karaçal k) HR ST YANLIK DÖNEM NE A T KUTSAL NANÇLAR VE KUTSAL YERLER Hatay St. Pierre Kilisesi Y llard r etnik kökenleri ve dinleri farkl olan insanlar bir arada bar nd ran Hatay, özellikle Hristiyanl n ilk yay lma bölgelerinden biri olmas sebebiyle Hristiyanlarca kutsal say lan bir flehirdir. Benzer flekilde Yahudiler ve Müslümanlar taraf ndan da kutsal say lmakta, günümüzde üç semavi dinin buluflma yeri olarak bilinmekte, buna ba l olarak da kültürel etkinlikler yap lmaktad r. Pierre Kilisesi Hatay-Reyhanl yolu üzerinde, Habib-ün Neccar Da eteklerindedir. Yaklafl k 13 m uzunlu unda, 7,5 m geniflli inde ve 13 m yüksekli indeki do- al ma ara baz eklemelerle kiliseye dönüfltürülerek Pierre e ithaf edilmifltir (Resim 1.4). Kilisenin dünyan n ilk kilisesi oldu una inan l r. Ayr ca ilk kez bu kilisede Hz. sa n n dinini tan yanlara Hristiyan denildi i söylenir. Hristiyanlar n gizli olarak

15 1. Ünite - Türkiye de Kutsal nançlar ve Kutsal Yerler 9 bulufltuklar ve sa n n havarilerinden Pierre in MS 29 y l nda Hristiyanl yeni kabul edenlere vaaz verdi i da n ete inde bulunan ma ara 13.yüzy lda haçl lar taraf ndan önüne gotik özellikte bir duvar örülerek kilise hâline getirilmifltir. Kilise, Hz. sa n n 12 havarisinden biri olan Pierre in Hz. sa n n ölümünden sonra Hristiyanl yaymaya çal flt yer olmas aç s ndan önemli bir dinî merkezdir ve bu nedenle azizin ad bu kiliseye verilmifltir y l nda Papa VI. Paulus taraf ndan hac yeri olarak ilan edilen ve Pierre in ma aran n gizli tünelinde öldürüldü ü gün olarak kabul edilen 29 Haziran günü burada tören düzenlenir. Kilisenin zemininde mozaik kal nt lar, duvarlarda ise freskler bulunmaktad r. Resim 1.4 Hatay St. Pierre Kilisesi (Zafer Karaçal k) Yalvaç St. Paulus Kilisesi Isparta iline ba l bir ilçe olan Yalvaç eski bir yerleflim yeridir. Psidia Antiocheia antik kenti ise Yalvaç ilçesinin 1 km kuzeyinde yer al r. Her ne kadar Antiocheia n n kurulufl tarihi kesin olarak bilinmese de araflt rmac lar Seleukoslar taraf ndan kuruldu unu belirtirler. fiehir Kybele, Men, Musevilik, Hristiyanl k gibi inançlar aç s ndan önemli bir merkez konumuna gelmifltir. MÖ 25 y llar nda Roma kolonisi olan flehir yaklafl k 200 y l kadar bu özelli ini korumufltur. Antiocheia MS 3. yy.da ekonomik yönden Psidia eyaletinin merkezi olacak kadar geliflmifltir y llar ile y llar aras nda W.M.Ramsay n yapt kaz larda, Antiocheia kentinin büyük bölümü ortaya ç kar lm fl, daha sonraki y llarda da Yalvaç Müzesi Müdürü Mehmet Tafll alan kilise ve çevresinde kaz çal flmalar yürüterek, kilisenin tamamen aç a ç kar lmas n sa lam flt r. Kentin Hristiyanl k aç s nda önemi, havari olmad hâlde, Hristiyanl n yay lmas nda önemli görev üstlenen Paulus un birkaç kez buraya gelip, belli bir süre kalmas ve yine ilk vaaz n burada vermesine dayanmaktad r. Daha sonraki y llarda onun ad na burada Paulus Kilisesi infla edilmifltir. Paulus un MS y llar aras nda gerçekleflen ve Avrupa ya kadar uzanan ikinci misyonerlik seferine Antiocheia y merkez alarak bafllamas da hem kentin o dönemdeki önemini göstermekte hem de Hristiyanl k tarihi aç s ndan büyük de er tafl maktad r. Paulus un MS y llar aras nda buraya tekrar geldi i ve Hristiyanl n Anadolu da kökleflmesi için çaba harcad tarihî kay tlardan anlafl lmaktad r.

16 10 Türkiye nin Kültürel Miras -II Antik kentte bulunan dinî yap lar n bafl nda Paulus Kilisesi gelmektedir. Büyük Bazilika olarak da adland r lan Paulus Kilisesi, ayn zamanda Erken Hristiyanl k Dönemi ne ait kiliselerinden biri olmas aç s ndan da önemlidir. Belli bir yüksekli e kadar ayakta kalabilen ve yaklafl k 70x27 m boyutlar ndaki kilisenin bat daki girifl bölümü flehir surlar na yaslanm fl olup, yap do u-bat yönünde uzanmaktad r. Üç nefli ve bazilikal planl olan kilisenin apsisi yar m daire formludur. Narteksi yoktur. Orta nefi yan neflerden ay ran destek sisteminde 13 er sütun bulunur. Orta nefin zemini mozaikle süslüdür. Mozai in apsis önündeki bölümünde bulunan bir yaz tta, 381 y l nda Antiocheia y Konstantinopolis Konsili nde temsil eden ve Ortodoks mezhebinin kurucular ndan biri olan piskopos Optimus un ismi bulunmaktad r. Bu isim, ilk kilisenin 4. yüzy l sonlar na do ru yap ld n gösterir. Bugünkü kilise ise 5.yüzy lda önceki kilisenin yerine yap lm fl ve yukar da belirtilen mozaikler bu yap m sürecinde korunmufltur. Erken Hristiyan misyonerlerinin en ünlüsü ve hatta en etkilisi olarak kabul edilen Paulus MS y llar aras nda Antiocheia ya üç kez gelerek, flimdiki kilisenin temelleri alt nda olan sinagogda vaaz vermifl ve Hristiyanl buradan dünyaya duyurmufltur. Burada yapt konuflma Paulus un misyonerlik görevinde yapt ilk konuflma olarak bilinmektedir. Son senelerde önemi giderek artan Paulus Kilisesi özellikle inanç turizmi aç - s ndan önemli bir yap olarak dikkati çeker. Tarsus St. Paulus Kilisesi ve Kuyusu Tarsuslu Yahudi bir ailenin çocu u olan Paulus miladi y llar n hemen bafllar nda Tarsus ta do mufltur. Kendisinin ilk ad Saul dür. Saul ün Elçilerin (Habercilerin) flleri nde, fiam da yaflayan küçük bir Hristiyan toplulu u yok etmek için oraya gitti- i fakat gökyüzünde aniden bir fl k görünerek gözlerinin görmez oldu u, bunun üzerine Saul, Saul bana zulmediyorsun diye bir ses duydu u, Paulus un da sen kimsin diye sordu unda Ben sa y m cevab n ald belirtilir. Paulus, gözleri iyileflince vaftiz olur ve Saul olan ad n Paulus a çevirir. Paulus e itimini tamamlamak üzere Kudüs e gider. Bir süre Kudüs te kalarak tekrar Tarsus a döner ve buradan Yalvaç a gider. Yaklafl k iki y l burada kalan Paulus tekrar Kudüs e döner. Buradan ayr larak yaklafl k on y l sürecek olan misyonerlik yolculu una ç kar. Bu süreçte Anadolu da Karaman, Yollarbafl (Lystra), Konya, Yalvaç, Efes, Ege Adalar, Yunanistan ve Makedonya ya gider. Daha sonra Filistin bölgesine döner ve burada tutuklan r. Roma ya götürülür ve orada öldürülür. Tarsus ilçe merkezinde Ulu Cami semtinde bulunan Paulus Kilisesi nin 1102 y - l nda Paulus Katedrali olarak yap ld söylenmektedir. Baz kaynaklarda Orta Ça n bafllar na ait bir Ayasofya Kilisesi nden de söz edilir ve Papa n n elçisi Mainz Piskoposu Konrad Von Wittelsbach n 6 Ocak 1198 e burada, I.Leon u Ermeni Kral olarak tan d ve taç giydirdi i anlat l r te Tarsus a gelen P.Lucas burada bir Grek ve bir Ermeni kilisesinden söz ederek Ermeni kilisesinin Paulus un kendisi taraf ndan infla edildi ini belirtir.1851 y l nda Tarsus a gelen V.Langlois de bu kiliseyi ziyaret etmifltir. Günümüzde Paulus Kilisesi olarak bilinen ve 19.yüzy lda yap ld san lan yap n n, yukar da belirtilen eski Paulus Kilisesi nin yerine yap lm fl olabilece i düflünülmektedir. Kesme tafl ile infla edilen kilisenin uzun cephelerinde sivri sa r kemerler bulunur. Girifl cephesinde ise k sa sütunlar n birbirlerine sivri kemerlerle ba lanmas ile oluflan revak vard r. Yap, boyuna düzenlenmifl üç neflidir ve neflerin üzeri beflik tonoz ile örtülüdür. Do uda apsis ile apsisin iki yan nda flapeller bulunur.

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2298 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1295 B ZANS TAR H

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2298 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1295 B ZANS TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2298 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1295 B ZANS TAR H Yazarlar Doç.Dr. Ayfle KAYAPINAR (Ünite 1, 4) Doç.Dr. Mustafa DAfi (Ünite 2, 6) Doç.Dr. Casim AVCI (Ünite 3) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I Yazarlar Prof.Dr. Ça r ERHAN (Ünite 1-3) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU (Ünite 4) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TAR H

ORTA ASYA TÜRK TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2288 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1285 ORTA ASYA TÜRK TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet TAfiA IL (Ünite 1-4) Yrd.Doç.Dr. M. Bilal ÇEL K (Ünite 5) Dr. lyas KAMALOV (Ünite

Detaylı

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3038 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1988 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II Yazarlar Prof.Dr. Cezmi ERASLAN (Ünite 1, 2, 7, 8 ) Prof.Dr. Süleyman BEYO LU (Ünite 3)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2390 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1387 HALK H KÂYELER. Yazar Prof.Dr. Saim SAKAO LU (Ünite 1-6)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2390 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1387 HALK H KÂYELER. Yazar Prof.Dr. Saim SAKAO LU (Ünite 1-6) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2390 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1387 HALK H KÂYELER Yazar Prof.Dr. Saim SAKAO LU (Ünite 1-6) Editörler Prof.Dr. Ali Beraat ALPTEK N Yrd.Doç.Dr. Çi dem KARA ANADOLU

Detaylı

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ May s 2005, Say : 20 Ç NDEK LER Editörden 1 Baflyaz Ali Ertan plikçi Ayla Savafl Bak r, Klazomenai Zeytinya flli i 1 Kitap Tan t mlar Belli, O., 2004, Anadolu'da

Detaylı

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX E Y Ü P S U L T A N S E M P.O Z Y U M U I X TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX TEBLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax: (O 212) 616

Detaylı

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H

BÜYÜK SELÇUKLU TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2357 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1354 BÜYÜK SELÇUKLU TAR H Yazarlar Prof.Dr. Gülay Ö ÜN BEZER (Ünite 1-4) Doç.Dr. Adnan ÇEV K (Ünite 5, 6) Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim

Detaylı

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ May s 2004, Say : 18 Ç NDEK LER Editörden 1 Baflyaz Mustafa H. Sayar, Çukurova n n Gizemli Kalesi Karasis ve Çevresindeki Kültür Varl klar Bilim Dünyas na Tan t

Detaylı

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi www.bursa-bel.gov.tr Yap m / Producer Kültürpark çi Açık Hava Tiyatrosu Altı Çekirge / BURSA Tel: +90 224 234 29 29 (pbx) Fax: +90 224

Detaylı

OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER (1703-1876)

OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER (1703-1876) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2837 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1795 OSMANLI DEVLET NDE YEN LEfiME HAREKETLER (1703-1876) Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Selim KARAHASANO LU (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Gültekin

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H. Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H. Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2677 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1643 D PLOMAS TAR H Yazar Emekli Büyükelçi Temel SK T (Ünite 1-8) Editörler Emekli Büyükelçi Temel SK T Yrd.Doç.Dr. Betül YÜCE DURAL

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1761 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 912 ANTROPOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Suavi AYDIN (Ünite 1-3, 6-10) Prof.Dr. Y lmaz Selim ERDAL (Ünite 4, 5) Editör Doç.Dr. Handan ÜSTÜNDA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2717 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1680 TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR Yazarlar Ö r.gör.dr. R dvan KARACAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bahar BURTAN DO AN (Ünite

Detaylı

KLAS K SOSYOLOJ TAR H

KLAS K SOSYOLOJ TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2284 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1281 KLAS K SOSYOLOJ TAR H Yazarlar Dr. Temmuz GÖNÇ-fiAVRAN (Ünite 1, 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Fatime GÜNEfi (Ünite 3, 4, 5, 8) Doç.Dr.

Detaylı

YEN TEKNOLOJ LER VE ÇALIfiMA HAYATI

YEN TEKNOLOJ LER VE ÇALIfiMA HAYATI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2926 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1883 YEN TEKNOLOJ LER VE ÇALIfiMA HAYATI Yazarlar Prof.Dr. Hüsnü ERKAN (Ünite 1, 3) Doç.Dr. fiuayyip ÇALIfi (Ünite 4, 6) Doç.Dr.

Detaylı

EDEB VE TAR H. fiahs YETLER YLE ANKARA

EDEB VE TAR H. fiahs YETLER YLE ANKARA ANKARA TAR H VE KÜLTÜRÜ D Z S : 6 ANKARA TAR H VE KÜLTÜRÜ EDEB VE TAR H fiahs YETLER YLE ANKARA EDEB VE TAR H fiahs YETLER YLE ANKARA ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES 2007 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES KÜLTÜR

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I)

Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I) Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I) D O Ç. D R. M E H M E T A K F C E Y L A N Marmara Üniversitesi Girifl Günlük yaflam baflta olmak üzere birçok alanda kullan lan yer adlar, milletlerin önemli

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2428 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1409 FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Yazarlar Doç. Coflgül YÜKSEL (Ünite 1) Prof. Tevfik Fikret UÇAR (Ünite 2) Özcan YURDALAN

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

OSMANLI TAR H (1789-1876)

OSMANLI TAR H (1789-1876) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2839 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1797 OSMANLI TAR H (1789-1876) Yazarlar Doç.Dr. Yüksel ÇEL K (Ünite 1, 2, 6) Prof.Dr. Süleyman KIZILTOPRAK (Ünite 3, 5) Yrd.Doç.

Detaylı

GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET

GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3039 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1989 GEL fimekte OLAN ÜLKELERDE S YASET Yazarlar Prof.Dr. Birol AKGÜN (Ünite 1, 2) Mustafa Cüneyt ÖZfiAH N (Ünite 1) Segah TEK N

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804 ÖRGÜTSEL DAVRANIfi Yazarlar Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Ünite 1-3) Prof.Dr. Abdülkadir VARO LU (Ünite 4) Doç.Dr. Demet VARO LU (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1824 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 946 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI ÖZEL E T M Yazarlar Prof.Dr. Süleyman ER PEK (Ünite 1) Prof.Dr. Elif

Detaylı