MERHABA. ULUDA Ailesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERHABA. ULUDA Ailesi"

Transkript

1

2

3

4

5 MERHABA Y l: 6 Say 17 May s-haziran-temmuz-a ustos 2012 ISSN: Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü Recep Peker TANITKAN Editör Zeynep TANITKAN Foto raflar Recep Peker TANITKAN Kapak Foto raf : Uluda Gaziosmanpafla Yeflil Vadi Yay n dare Merkezi Uluda Kebapç s Denizciler Caddesi No: Ulus -ANKARA Tel: (4hat) Faks: Grafik-Tasar m Bask Ajans-Türk Gazetecilik Matbaac l k nflaat Sanayii A.fi. stanbul Yolu 7. Km. nönü Mahallesi Necdet Evliyagil Sokak No: 24 Bat kent / ANKARA Tel: Fax: Bas m Tarihi: 20 Haziran 2012 Dergideki reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. Bu yay n n bir bölümü ya da tamam yay nc s n n izni olmaks z n ço alt lamaz ve yay nlanamaz. Uluda Kebapç s ve Uluda Et Lokantalar Ankara Yeflil Vadi de Gaziosmanpafla fiubesi ni açarak Ankaral lar yeni bir et lokantas na kavuflturdu. fiehrin merkezinde do a ile baflbafla kal nabilecek yeflillikler içerisindeki bahçesi ile Uluda Et Lokantas Gaziosmanpafla fiubesi görkemli bir flekilde TBMM Baflkan Cemil Ç ÇEK taraf ndan aç ld. Dergimizin bu say s nda Uluda n de erli dostlar na yeni flubemizi tan t yoruz. Yeflil Vadi deki Gaziosmanpafla fiubemiz; genifl, fl k salonlar, havuzlu bahçesiyle, çocuk odas, çocuk bahçesi ve deneyimli, güleryüzlü personeli ile sizlere hizmet etmekten mutluluk duyacakt r. Uluda n sevgili unutulmaz dostlar, ünü ülkemiz s n rlar - na taflan sevilen yazar Nazl ERAY, BAS SEN Ankara ve ç Anadolu Baflkan, yazar Yaflar SEYMAN, PET Holding Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s, bestekar P nar KÖKSAL ile gurme, yazar Süreyya ÜZMEZ sizler için Yeflil Vadi yi yazd. Uluda n de erli dostlar, dergimizde, Karatay diyeti ile Yaflam Boyu Sa l k kitab n yazan Prof. Dr. Canan KA- RATAY, y llard r yasaklanan et konusunda görüfllerini belirtti. Gezgin yazar Timur ÖZKAN, UNESCO nun Dünya Miras ndaki 10 yerin Türkiye de oldu unu anlatt. De- erli turizm yazar m z Olay SALCAN bize çekti i güzel foto raflarla Melekler fiehri diye an lan Bangkok u yazd. Genifl kanatlar yla sonsuzlu a do ru uzanan Leyleklerin öyküsü ile sadece Ankara n n Gölbafl ilçesinde yetiflen endemik bitki Sevgi Çiçe i konular m z aras nda yer ald. Be eniyle okuyacaks n z. Dr. Dt. Semih Süreyya YAZICI, bize, difl eksikliklerinde implant teknolojilerini anlatt. Güçlü haf zaya sahip olabilmek için her derde deva ceviz ve cevizin faydalar konular m z aras nda. Ankara y geçmiflten günümüze resimlerinde anlatan Svetlana NAÇ sizlere tan t yoruz. Bir daha ki say ya kadar sevgiyle kal n. ULUDA Ailesi Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r.

6 Ç N D E K L E R 6 Uluda n Lezzet Duraklar DEN ZC LER, FLORYA, ÇAYYOLU, PANORA, GAZ OSMANPAfiA 8 ULUDA ET LOKANTASI GAZ OSMANPAfiA 28 ULUDA IN DOSTLARI 32 ANNELER GÜNÜ 34 Yeflil Vadi de Çocuklar n Mekan OYUN ODASI & ÇOCUK BAHÇES 8 36 Vazgeçilmez Lezzetler ULUDA IN ZEYT NYA LI TABA I 38 Prof. Dr. Canan Karatay Diyor Ki? KIRMIZI ET TÜKETMEYE DEVAM ED N 40 Uluda n Kum Oca nda TÜRK KAHVES 42 UNESCO NUN DÜNYA M RASINDAN 10 U TÜRK YE DE Melekler fiehri BANGKOK 54 Dünya Cenneti KEKOVA 58 LEYLEKLER N GÖRÜNDÜ Ü O AN 60 SEVG Ç ÇE M, KÜSTÜYSEN SÖYLE! 62 Dr. Dt. Semih Süreyya Yaz c D fi EKS KL KLER NDE MPLANT TEKNOLOJ LER YUMURTA KOLESTEROLÜ ARTIRIR MI? 66 Sa l k BEY NE ZARAR VEREN ALIfiKANLIKLARIMIZ 68 Her Derde Deva CEV Z 70 SVETLANA NAÇ 66

7

8 Uluda n Lezzet Duraklar Uluda Kebapç s DEN ZC LER 1956 y l nda Denizciler Caddesi nde dört masal küçük bir lokanta olarak hizmet vermeye bafllayan ULUDA KEBAPÇISI kaliteye ve lezzete ad n vererek müflterilerinin be enisi ile geliflimini sürdürmüfltür. Bu geliflim 2 katl 250 kiflilik lokantas na geçifline sebep olmufltur. 41. hizmet y l na girerken de müflterilerinden ald güvenle Denizciler Caddesi ndeki 400 kiflilik yeni ve modern binas na tafl nm flt r. 56 y ld r ayn lezzeti sunmaya devam etmektedir. Denizciler Cad. No: 54 Ulus / ANKARA Tel: (312) (pbx) Fax: (312) Uluda Et Lokantas FLORYA 800 kiflilik yemek salonu, 1200 kiflilik yeflillikler aras nda deniz manzaral bahçesi, kapal ve aç k oyun parklar, 400 kiflilik kafeteryas ve genifl otopark ile hizmet vermektedir. Ayr ca özel toplant ve yemekleriniz için tüm teknik ekipmanlarla donat lm fl projeksiyon ve slayt gösterilerinizi sunabilece iniz salonu ve buna ba l teras ile mavinin ve yeflilin kucaklaflt do al güzelliklerin lezzetle birleflti i ULUDA ET LOKANTASI kaliteyi ve hizmeti Florya da sunuyor. stanbul Cad. No: 12, Florya / STANBUL Tel: (0.212) (pbx) Fax: (0.212)

9 DEN ZC LER FLORYA ÇAYYOLU PANORA GAZ OSMANPAfiA Uluda Et Lokantas ÇAYYOLU Yeni asr n ilk senesinde 2001 y l nda Çayyolu Bangabandhu Caddesi nde hizmete girmifltir. 400 kiflilik salonu ve 450 kiflilik bahçesi aç k ve kapal çocuk oyun alanlar yla baflkentimizin flehir merkezi d fl nda yaflayan de erli müflterilerine de Uluda kalitesini sunmaktad r. Çayyolu ULUDA ET LOKANTASI, Uluda Kebab n yan s ra ifltah n z kabartacak di er et çeflitleri, birbirinden lezzetli meze, zeytinya l, ara s cak ve tatl çeflitlerini de bulabilece iniz menüsü ile hizmetinizdedir. Bangabandhu Bulvar No: 99 Çayyolu / ANKARA Tel: (0.312) Fax: (0.312) Uluda Et Lokantas PANORA 2007 y l n n Kas m ay nda Oran da hizmet vermeye bafllayan 220 kiflilik iki ayr salonu ile Panora Al flverifl ve Yaflam Merkezi nin zemin kat nda bulunan Restoranlar Soka nda eflsiz Uluda Kebab, zgara et çeflitleri, mezeleri ve zeytinya l lar ile hizmetinizdedir. Toplant yemekleri ve özel sunumlar için projeksiyon ve slayt gösterisi sunabilece iniz 70 kiflilik özel salonu bulunmaktad r. Müflterilerine Uluda lezzetini sunan Panora ULUDA ET LOKANTASI kapal otopark, genifl manzaral teras önünde yeflil alanlar, havuzlar ve yürüyüfl parkurlar ile sizlere kaliteyi de sunuyor. Panora AVM, Turan Günefl Blv. No:382/64-65 Oran/ANKARA Tel:(0.312) (pbx)-fax:(0.312) Uluda Et Lokantas GAZ OSMANPAfiA 2012 y l n n bafl nda aç lan ULUDA ET LOKANTASI Gaziosmanpafla flubesi, flehrin merkezinde, do a ile bafl bafla kalabilece iniz yeflillikler içindeki bahçesi, genifl ve fl k salonlar ile hizmet vermektedir. Gaziosmanpafla Yeflil Vadi flubesi toplam 300 kiflilik iki ayr salonu mevcuttur. Salonlardan biri slayt ve projeksiyon gösterisi yap lmaya ve özel toplant lar için ayr lmaya uygundur. 350 kiflilik bahçe ise yemyeflil a açlar içinde havuz ve flelalelerle donat lm flt r. Uluda Et Lokantas, Gaziosmanpafla flubesinde çocuklar için çok genifl ve e lenceli, aç k ve kapal oyun alanlar ve özel otopark ile al fl lm fl lezzet ve kalitesini misafirlerine sunmaktad r. K rlang ç Sokak No:12/B G.O.P. / Çankaya / ANKARA Tel: (0.312) Faks: (0.312)

10 Uluda Et Lokantas

11 Gaziosmanpafla YEfi L VAD DE GÖRKEML AÇILIfi Uluda Et Lokantas Gaziosmanpafla Yeflil Vadi deki Gaziosmanpafla Uluda Et Lokantas TBMM Baflkan Cemil Çiçek taraf ndan aç ld. Görkemli aç l flta Burhan Uluda, Salim Uslu, Ali Yüksel Kavufltu, Burak Uluda, Orhan Uluda, Gülseren Uluda, Cesim Yoludo ru kurdeleyi birlikte kestiler. Ankara, flehrin merkezinde, do a ile bafl bafla kalabilecek yeflillikler içindeki bahçesi, genifl ve fl k salonlar ile hizmet veren yeni bir et lokantas na kavufltu. Gaziosmanpafla Yeflil Vadi flubesi toplam 300 kiflilik iki ayr salonu, 350 kiflilik bahçesi ile yemyeflil a açlar içinde çocuk bahçesi, havuz ve flelalelerle donat lm fl al fl lm fl lezzet ve kalitesini misafirlerine sunmaktad r.

12 Uluda Et Lokantas

13 Gaziosmanpafla Hepsi Deneyimli ve Güleryüzlü Kaliteye ve lezzete ad n veren Uluda Kebapç s, nezih, güleryüzlü, deneyimli, kadrosuyla Ankara n n en güzel mekânlar ndan biri olan Yeflil Vadi Gaziosmanpafla Uluda Et lokantas nda siz de erli müflterilerine hizmet etmekten gurur duyuyor. Genifl bir kadro ile 300 kiflilik iki salon ve 350 kiflilik bahçede hizmet vererek Uluda lezzetini sunuyor.

14 Burak ULUDA, Orhan ULUDA, Cesim YOLUDO RU TBMM Baflkan Cemil Ç ÇEK i karfl larken. Burhan ULUDA, TBMM Baflkan Cemil Ç ÇEK ile. Vecdi GÖNÜL, Ali Yüksel KAVUfiTU, Cesim YOLUDO RU, Ali COfiKUN, Abdulkadir AKSU ve Necati ÇET NKAYA Yeflil Vadi de aç lan, ULUDA Et Lokantas Gaziosmanpafla fiubesinin aç l fl konuflmas n Orhan ULUDA yapt.

15 Burhan Uluda, Salim Uslu, TBMM Baflkan Cemil Çiçek ve Ali Yüksel Kavufltu. Sema ULUDA, Gülseren ULUDA, Asl ULUDA, Burak ULUDA, Orhan ULUDA, Zeynep ULUDA, Gülçin KALEL, Duygu DEVELL O LU, Ozan DEVELL O LU, Berhan ULUDA ve Burhan ULUDA.

16 Türken BEfiOK, Hüseyin BEfiOK Zeynep BEKÇ O LU Funda EREN, Asl ULUDA Gülçin KALEL Duygu DEVELL O LU Eser SÖKMEN Gülseren ULUDA Zeynep ULUDA Sema ULUDA

17

18 Hakan SA LAM, Esin BOYACIO LU, Nur ÇA LAR, Musa Kaz m ÇA LAR, Orhan ULUDA, Zeynep ULUDA, Adnan AKSU, Zehra Aksu, Ahmet BOYACIO LU Do an ACAR P nar KÖKSAL Ebru KOÇO LU, P nar BAfiGÖZE Gültekin KÖKSAL Tayjet HAKALAN, Semra EREN, Saadet KANTARCIO LU, Hanife fiah N, Serap ERDEM ve Tülin YARKIN Funda ALPAN AYGÜN, Ayça BEKLER ve Türkan GEZER

19

20 Uluda Et Lokantas Yeflil Vadi de Su Sesini Dinlerken Ankara y Düflündüm... Yeflil Vadi Ankara n n en nezih dinlenme yerlerinden biri. Kendimi bildim bileli varolan, bu uluyeflil a açlarla gölgelenmifl huzurlu dünyada, bir kestane a ac n n alt nda oturmufl Ankara y düflünüyorum. Bu flehrin de iflik köflelerine; s cak yazlar n, karl beyaz k fllar n Eski sinema salonlar n düflünüyorum. Ulus Sinemas n, Bulvar Sinemas n, Büyük Sinema y. Oralarda izledi im eski filmleri, ilk gençli imi, k - saca Ankara da geçirdi im hayat m n y llar n düflünüyorum. Annanemi, onunla birlikte her pazar Ulus ta, gitti- imiz Uluda Kebapç s n, eski yollar, geçmiflte kalm fl güzel bir dünyay düflünüyorum. flte flimdi Uluda Kebapç s Yeflil Vadi ye geldi. Art k ona ulaflmak çok daha kolay; a açlar n alt nda nefis bir kebap yemek, misafir a rlamak daha bir zevkli, daha bir rahat sanki... Bu çok sevdi im kebapç benim mahalleme geldi. Benim dünyama çok yak n flimdi. Sa taraf mda K rlang ç Sokak, at kestanelerinin çiçekleri aras ndan görünüyor.

21 Gaziosmanpafla Kimi zaman yavafl yavafl yürüyerek, kimi zaman heyecanla koflarak indi im hafif bir yokufl buras. lkbaharda baflka bir güzel olur, a açlar giyinir, kuflan r sanki... flte flimdi Uluda Kebapç s ndaki havuzun bafl nda otururken bütün bu eski dünyalar, çoflkular, heyecanlar, Kavakl dere yi; eski otobüsleri, çocuklu umu düflünüyorum. Bahar geceleri koflup gidece im nezih bir yer. Karfl mda Cesim Yoludo ru oturuyor. Masam zda enfes zeytinya l lar Yeflilin her rengini görüyorum. Cesim Bey Ulus taki eski Uluda Kebapç s nda da vard, burada da var. Ne güzel. Köpüklü kahvemi yudumluyorum. Birazdan kebab m gelir. Çatal m n ucunda patl can pilakisi, a açlarda bülbüller, masalar yavafl yavafl doluyor. Yeflil Vadi de su sesini dinlerken Ankara y düflünüyorum. Uluda Kebapç s n n bu kadar yak n ma gelmifl olmas bana sonsuz bir mutluluk veriyor. Sanki çok sevdi im bir eski dost mahalleme tafl nm fl. Ben onu gece gezmesine gelmiflim gibi Buras bir Peri Bahçesi. Büyülü bir dünya. fiehrin tam göbe inde serap gibi bir yer. Mönüye bir daha göz at yorum. Enginar çeflitleri Kahvemden bir yudum daha al yorum. Yeflil Vadi de Ankara n n de iflik gizemli dünyas na dal yorum. Nazlı Eray Yazar

22 Uluda Et Lokantas Bursa dan Yurda Yay lan Tat: ULUDA KEBAP Uluda k fl turizminin cenneti karl da m? Bursa dan Türkiye ye yay lan bir kebap m? Sorusuna yan t m: Her ikisi de Bir de çocuklu umuzdan kalan ve y llar aflan tat. Bizim kuflakla yafl t, y llar tüketen bir tat kendini koruyor. Dile kolay Tereya istemem diyenin bile seyrini kaç rmad görsel güzellik. 56 y ll k lezzet. ULUDA YEN B R ADRES TE Geçti imiz günlerde dostum Recep Peker Tan tkan n ça r s ile Gaziosmanpafla Yeflil Vadi Uluda Et Lokantas nda bulufltuk. Önce y llar n Yeflil Vadi sinin yok oluflunun hüznü sonra çocuklu umun tad Uluda Kebapla yeni bir mekânda buluflman n sevinci

23 Gaziosmanpafla Yeni dekorun fl lt lar göz alsa da atkestanelerinin görkemi, ortadaki havuzun f skiyesinden gelen su sesi, Siyasi Ankara n n önemli anlar na tan k a açlar, gölgesine yeni konuklar bekliyor Geçen haftalarda Türkiye nin 9. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel, Uluda n yeni mekân na gelerek; bir yeni an eklemekte gecikmiyor. Arkadafl m fl Bankas Çayyolu Müdüresi Yonca Kosif le hem Recep Beyi dinliyor hem de güzel tatlar tad yoruz. ÇOCUKLU UMUZUN TADI Okul karnemiz baflar l oldu unda; babam bizi Ulus taki Uluda Kebapç s na götürürdü. Önceleri babamla bafllayan ödüllendirme, y llar sonra o lum F rat la sürdü. Bir CHP kurultay ç k fl F - rat, anne seni güzel bir yere götürece im. Dedi inde merakland m. Ulus Denizciler deki Uluda a gitti imizde nostaljik bir tatla buluflman n sevincine an lar m kar flt B R BAfiARI ÖYKÜSÜ Uluda Kebapç s Genel Müdürü Cesim Yoludo ru ile tan fl yoruz y l nda garson olarak girdi i Uluda da flimdi genel müdür. 43 y ll k bir baflar öyküsünün sahibi. Bize hem bahçeyi gezdiriyor hem de baflar l olmada istikrar n önemini vurguluyor Hangi alanda olursa olsun kurumlaflmak çok önemlidir. Uluda Kebap 56 y ll k yolculu unun baflar s n korudu u tatla taçland r yor Yaşar Seyman

24 Uluda Et Lokantas DEN ZC LER Burak ULUDA Orhan ULUDA Süreyya ÜZMEZ Mahmure ÜZMEZ Dogan ACAR Cesim YOLUDO RU Yeflil Vadi ye Hoflgeldin ULUDA Ankara n n en güzel yerlerinden Yeflil Vadi nin iyi iflletilememesine uzun y llard r üzülürüm. Evimin tam karfl - s nda yeflillikler içindeki bu güzel mekana hep bakt kça, yan ndan geçtikçe içim burkulurdu. Nihayet Uluda komflum oldu ve Yeflil Vadi yi devrald. Bütün görkemiyle imzas n at p birden çehreyi de ifltiriverdi. Birbirinden nefis yemekleriyle GOP un yeni trendi olaca- flimdiden belli. Üstelik Uluda klasik bir restorand r. Trendy olarak alg lamamak laz m. Bölgenin Uluda a ihtiyac vard. Ama en çok da benim ihtiyac m vard. yi ki geldiniz, komflu oldunuz. Yeflillikler içindeki mekana bir renk daha katt n z. Asl Burak çiftinin mah cemalini yak nlarda sürekli görüyor olmak bizim için ayr bir heyecan. Süreyya Üzmez Gurme-Yazar

25 Gaziosmanpafla FLORYA ÇAYYOLU PANORA GAZ OSMANPAfiA Gültekin KÖKSAL P nar KÖKSAL Yeni Komflumuz ULUDA Et Lokantas Sevgili Uluda Dergisi Okuyucular, "Uluda Lokantas bize komflu geldi." Elli y ld r Gaziosmanpafla Mahallesi nde Kader Sokak'ta yafl yorum. Çocuklar m Yeflil Vadi'deki Çocuk Park nda büyüttüm. fiimdi torunlar mda o parka gidiyorlar. Eski bir mahalleli olarak duygular m ve mutlulu umu sizlerle paylaflmak istiyorum. Uluda Lokantas bizim mahallemize ve Yeflil Vadi'ye geldi. Torunlar m Londra'da yafl yorlar. Aç l fltan önce Ankara'da idiler. Hemen Uluda 'a gittik. Sadece bizler için de il, küçük çocuklar m z için de cennet bir mekân olmufl, çocuk park unutulmam flt. Do a ile iç içe olan bir ortam yarat lm fl, tertemiz çevre düzenlemesi ve çiçekleriyle mahallemize de er katm flt. Aç l fl günü biz de davetliydik. Kalitesi, y llard r ayn lezzetteki yemekleri, bembeyaz masa örtüleri, güleryüzlü personeliyle bizlere hizmet veriyorlar. Bizler, çocuklar m z ve torunlar m z bu hizmetten, bu kaliteden çok mutluyuz. Eski bir Ankara'l, eski bir Gaziosmanpafla'l olarak Uluda ' n hemen evimin yan bafl na gelmesi ne güzel!... Uluda Et Lokantas y llard r çok güzel bir marka. Bu markan n devaml l nda Uluda Dergisi'nin de yararl oldu una inan yorum Her fley için çok teflekkür ediyoruz. nflallah ömrümüz yetti i sürece bizler, çocuklar m z ve torunlar m z hep sizinle birlikte olaca z. En içten sevgi ve sayg lar mla... Pınar Köksal Eczac Bestekâr

26 Uluda Et Lokantas Gönüllerde Taht Kuran Mekan Gazi Osman Pafla da Uluda n aç ld n görünce müthifl sevindim. Ankarada ilk tan d m restoranlardan biri, belki de ilki. Her zaman temiz güleryüzlü iflini bilen personeliyle gönüllere taht kurmufl bir mekan. Hay rl ifller ve her zaman iyi müflteriler dilerim. Ama yinede o Ulus taki ilk dükkan n kap - s nda tart aletini unutamayaca m. Özellikle flef say n Y lmaz Aykoç un kap da karfl lamas ve o gülüflü ve sayg s yla beni uzun seneler evveline götürdü. Sevgilerle Elizabet Mako Yunanistan Büyük Elçili i Bas n Müflaviri Anastasios Zimbirikakis Yunanistan Sefareti Mensubu Ferah ve Güzel Bir Ortam Herzaman ayn mükemmellikte yemek yiyebilece iniz ender yerlerden biri Teflekkür ederiz. Tülay Gümüşdoğrayan Yeni mekan n zda baflar lar n z n devam n dileriz. Buras o kadar güzel ki insan kalkmak istemiyor. Dilara Akın Ankarada fiehrin göbe inde bu kadar ferah ve güzel ortam için teflekkür ederim. Yemekler herzamanki gibi muhteflem. Nuray Karaaslan

27 Gaziosmanpafla Slovakya Büyükelçili i Uluda da Milan Zachar, L cia Zachar Nincak, Maria Mikusava, Jozef Mikus, Prof. Alexander Lux, O uz çten, Mehmet Ali Y ld r m Uluda da Do um Günü Partisi Uzun y llard r severek geldi imiz lokantan z n bu yeni yerini de çok be endik. Çocuklar - m z n do um günü partisini bu güzel bahçede kutlad k. Uluda ailesi ve çal flanlar na konukseverliklerinden dolay teflekkür ederiz. Atalay ve Akoğuz Ailesi

28 Uluda Et Lokantas Harley Chapter Yeflil Vadi de

29 Gaziosmanpafla Yeflil Vadi ULUDA KEBAPÇISI

30 Uluda n Dostlar DEN ZC LER Ajans-Türk ULUDA Yeflil Vadi de Ajans-Türk Yönetim Kurulu Baflkan Sarp Evliyagil, ifl ortaklar Mehmet Osmanbeyo lu, Y lmaz Osmanbeyo lu, Kenan Akman, RPT Production Tan t m ve Dan flmanl k Ltd. fiti. Yöneticisi Y ld r m Günay, Ajans-Türk Genel Müdürü Fikri Gürel ve Yönetici-Grafiker Yusuf Mefle Yeflil Vadi de aç lan Gaziosmanpafla Uluda Et Lokantas nda verdi i yemekte bir araya geldiler. Yemekte sohbet esnas nda Sarp Evliyagil, Bir Uluda sevdal s olarak Yeflil Vadi de aç lan bu flube çok muhteflem bir yer olmufltur, kaliteli et seven tüm vatandafllar m za hay rl u urlu olsun dedi.

31 FLORYA ÇAYYOLU PANORA GAZ OSMANPAfiA Teknomar Ltd. fiti. Çal flanlar ULUDA da Eken Ailesi ve Teknomar Ltd. fiti. çal flanlar Jeoloji Mühendisi Elif Eken'in veda yeme inde Uluda Et Lokantas Panora fiubesinde bir araya geldiler. ULUDA a Merhaba 3nisan sal günü Ankara daki restoran n zda ekipçe leziz bir ö le yeme i yedik, mis gibi Türk kahveleriyle yorgunluk att k, yo un bir ifl gününe keyifli bir mola vermifl olduk. Güleryüzlü ve nazik personelinize bir kez daha teflekkür ederiz, ellerinize sa l k. Pfizer laç Onkoloji Ekibi ad na, Uz. Dr. Günefl Aksoy

32 Uluda n Dostlar DEN ZC LER Sürcan Ailesi Florya da Mehmet Y lmaz ve Ailesi Japon Misafirler Florya da

33 FLORYA ÇAYYOLU PANORA GAZ OSMANPAfiA Kemerli Ailesi Kerem Gönlüm ve Arkadafllar Galip Yorganc o lu

34 Anneler Günü Kutlu Olsun

35 DEN ZC LER FLORYA ÇAYYOLU PANORA GAZ OSMANPAfiA Panora n n Yabanc Konuklar Rüfltü Asyal ULUDA da

36 34

37 35

38 36 VAZGEÇ LMEZ LEZZET

39 LER Ayval kta uzun y llard r Uluda için özel üretilen zeytinya ile yap lan birbirinden lezzetli zeytinya l lar, Uluda Et Lokantalar n n gözde tadlar ndan. Zeytinya l Yaprak Dolmas n n yapra da özel olarak Tokat tan gelirken, zmir den gelen Enginar ile Taze Fasülye, mam Bay ld ve Patl can Pilaki nin tad dama n zda kal yor. 37

40 PROF. DR. CANAN KARATAY D YOR K? K rm z Et Tüketmeye Devam Edin K rm z etler konusu zaman zaman gündeme getirilen bir konu. Karatay Diyeti ve Karatay Diyeti yle Yaflam Boyu Sa l k kitaplar nda k rm z ete de genifl bir yer veren Prof. Dr. Canan Karatay, araflt rmalar de erlendirirken, Y llard r yasaklanan k rm z et, bal k, süt, peynir, yo urt, tereya, yumurta, past rma, kuru fasulye ve turflu, sebze ve meyve, kuruyemifller usulüne göre tüketilirse serbest... diyor Dünyada yap lan bütün çal flmalar, do al beslenen, gün fl nda serbestçe otlayan, suni yemle beslenmeyen her türlü hayvan etinin sa l kl oldu unu gösteriyor. Prof. Dr. Canan Karatay bu konuda; " flte araflt rma sonuçlar n de- erlendirirken dikkat edilmesi gereken ince ayr nt budur! Çünkü bizim ülkemizdeki sofralarda geleneksel olarak, sa l kl k rm z et olarak gösterilen keçi, kuzu, do al beslenen dana ve koyunlar n etleri tüketilmektedir." diyor. 38

41 KIRMIZI ET PROTE NLER N N FAYDALARI NELERD R? Proteinler insülin hormonunun son derece yavafl ve az salg lanmas na neden olurlar. Glisemik indeksi s f r olan k rm z et, uzun süre tok tutar, açl k hissi, s k s k yeme hissi oluflmaz. Ac kt rmaz. K rm z et proteinleri kilo vermeyi bafllat r, zay f ve dinç kalmay sa lar. Kaslar n geliflmesini, y k lan dokular n yeniden yap m n ve onar m n sa lar. Kemik ve sinir dokular n n yap m n geliflmesini sa lar. Antikor yap m n art rarak ba fl kl k sisteminin güçlendirirler. Glukagon hormonunun yap m n art ran proteinler, karaci er ya lar n n yak larak enerji için kullan lmas n sa lar. Suni yemlerle ya land r lmam fl olan hayvanlar n k rm z etleri, do ru piflirildi i zaman karaci er ya lanmas n önler ve sonuç olarak kan ya lar da normalleflir. 39

42 ULUDA IN KUM OCA INDA

43 1956 dan beri benzersiz konukseverlik Kum Ocağında Türk Kahvesi Lezzetli bir yemeğin ardından Özel çekilmiş ve kavrulmuş kahvenin kum dolu ocakta ağır ağır pişirilmesiyle hazırlayarak sizlere sunduğumuz özel Türk kahvesi damağınızda ayrı bir lezzet bırakacak. 41

44 YAZI: Timur ÖZKAN (Rehber-Yazar) Dünyan n gezilecek görülecek yerleri aras nda bir seçim yapmak kolay de il, zaman zaman Dünyan n En lginç Köfleleri, En Büyük fielaleler veya Türkiye nin En Güzel Koylar vb listelere rastlar z. Böyle listeler bazen de Ölmeden Önce Dünyada Görülmesi Gereken 40 Yer veya 101 Yeryüzü Cenneti vb flekillerde karfl m za ç kar. Bunlar n bir k sm ülkeler aras ndaki turizm yar fl ndan kaynaklanan bir anlamda ticari listeler olmakla birlikte baz - lar gerçekten gezilecek yerlerin önemli özelliklerine dikkat çekmek aç s ndan faydal olmaktad r. Böyle listelerden farkl olarak; UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi daha evrensel bir öneme sahip olup baz gezginler programlar - n özellikle bu listelere göre yapmaktad r. Hattuflafl (Bo azköy-çorum)

45 Kapadokya Milli Park (NEVfiEH R) Nemrut Da (ADIYAMAN) Dünyan n çeflitli yerlerinde gezerken tabelalar - n gördü ümüz veya gezi yaz lar okurken s k s k karfl laflt m z UNESCO Dünya Miras Listesi hem dünyan n do al ve kültürel varl klar n kapsamaktad r hem de UNESCO Birleflmifl Milletler E itimsel, Bilimsel ve Kültürel Organizasyonu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) taraf ndan titizlikle yürütülen çal flmalar sonucunda oluflturulmaktad r. UNESCO bütün insanl n ortak miras kabul etti i kültürel ve do al sitleri tan tmak ve toplumda bu mirasa sahip ç kacak bir bilinç oluflturmak amac yla 1972 de ald bir kararla Dünya Kültürel ve Do al Miras n n Korunmas na Dair Sözleflme yi kabul etmifl. Bu sözleflme Türkiye taraf ndan 1982 de yani tam 10 y l sonra imzalanm fl ve 1983 de Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e girmifl y l itibariyle 187 ülkeden; 725 kültürel, 183 do al ve 28 kültürel/do al olmak üzere toplam 936 adet kültürel ve do al varl n yer ald listeye çeflitli tarihlerde Türkiye den 8 i kültürel ve 2 si do- al/kültürel olmak üzere 10 varl k dâhil edilmifltir. (http://whc.unesco.org/en/list) UNESCO listesindeki en çok varl k talya ya ait, tam 44 do al ve kültürel varl kla listede yer alan talya y 41 varl kla spanya ve 38 varl kla Çin izliyor. Dördüncülü ü paylaflan Almanya ve Fransa n n listede 33 er varl klar bulunuyor. UNESCO ayr ca 2003 y l nda ald bir kararla, dünyadaki topluluklar n, gruplar n ve hatta bireylerin kültürel miraslar n n bir parças olarak gördükleri gelenekleri de kay t alt na almaya bafllam fl ve 2010 y l itibariyle 90 gelene i Somut Olmayan Dünya Miras olarak ilan etmifltir y l nda UNESCO Dünya Miras Listesine dahil edilen stanbul un Tarihi Alanlar, Göreme ve Kapadokya Milli Park (Nevflehir) ile Divri i Ulu Cami ve Hastanesi (Sivas) ülkemizin ilk dünya miras yerleri oldular da Hattuflafl n (Bo azköy/çorum) kat ld listeye, 1987 de Nemrut Da (Ad yaman), 1988 de ise Xanthos- Letoon Antik Kenti (Antalya) ve Pamukkale- Hierapolis (Denizli) dahil edildi de dünya miras ilan edilen Safranbolu (Karabük) ve Truva Arkeolojik Kenti (Çanakkale) ile birlikte Türkiye den Dünya Miras Listesi nde yer alan kültürel ve do al varl klar n say s dokuz olurken son olarak 2011 de Selimiye Camii ve Külliyesi nin (Edirne) tescil edilmesiyle bu say 10 a ç kt. Bu varl klardan Göreme ve Kapadokya ile Pamukkale-Hierapolis do al ve kültürel kategoride, di erleri kültürel miras kategorisinde yer almaktad r. Selimiye Camii ve Külliyesi (ED RNE) Pamukkale Hierapolis (DEN ZL )

46 Sümela Manast r (TRABZON) Divri i Ulu Camii (S VAS) Alanya Kalesi ve Tersanesi (ANTALYA) Efes Ören Yeri ( ZM R) Ahlat Mezar Tafllar (VAN)

47 Safranbolu (KARABÜK) Cumal k z k (BURSA) Aphrodisias Antik Kenti (AYDIN) Harran (fianliurfa) Öte yandan Türkiye den 26 kültürel ve do al varl k UNESCO nun geçici (endikatif) listelerinde bulunuyor. Dünya Miras ilan edilmesi için çal flmalar sürdürülen ve geçici listede bulunan yerler flunlar; Bursa ve Cumal k z k Osmanl Kentsel ve K rsal Yerleflmeleri, Konya Selçuklu Baflkenti, Alanya Kalesi ve Tersanesi (Antalya), Selçuklu Kervansaraylar (Denizli-Do ubayaz t aras nda bulunan 33 han, 2 kervansaray ve 1 cami), shak Pafla Saray (Do ubayaz t/a r ), Harran ve fianl urfa Yerleflmeleri, Diyarbak r Kalesi ve Surlar, Mardin, Ahlat Eski Yerleflimi ve Mezar Tafllar (Van Gölü kenar, Bitlis), Sümela Manast r (Trabzon), Alahan Manast - r (Mut/Mersin), St.Nicholos Kilisesi (Demre/Antalya), St.Paul Kilisesi, Kuyusu (Tarsus), Kekova Adas (Antalya), Güllük Da ve Termessos Milli Park (Antalya), Karain Ma aras (Antalya) ve Efes Ören Yeri ( zmir), Aphrodisias Antik Kenti (Ayd n), Sagalassos Antik Kenti (Burdur), Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya), Perge Antik Kenti (Antalya) ve Antik Likya Uyarl Kentleri, Bergama ( zmir), St. Pierre Kilisesi (Hatay), Eflrefo lu Camii (Beyflehir/Konya) ve Göbeklitepe Arkeolojik Alan (fianl urfa) 2006 y l nda Somut Olmayan Dünya Miras sözleflmesine de taraf olan Türkiye; 2008 de Meddahl k ve Ortaoyunu ile Mevlevi Sema Ayini, 2009 da Âfl kl k, Karagöz ve Nevruz ( ran öncülü ünde ve Azerbaycan, Özbekistan, K rg zistan Hindistan ve Pakistan ile), 2010 y l nda K rkp nar Ya l Güreflleri, Alevi Semah ve Geleneksel Sohbet Toplant lar ve 2011 de ise Keflkek olmak üzere bugüne kadar dokuz gelene i UNESCO ya tescil ettirmifltir. Sonuç olarak bu ve benzeri listelerin, ülkemiz gibi çok zengin bir co rafyada gezerken baz önemli yerleri gözden kaç rmamak aç s ndan hepimize faydal olaca- aç kt r. Kuflkusuz ülkemizde bunlar gibi daha pek çok kültür ve do a miras eser bulunmaktad r. Bu eserlerin tan nmas, tan t lmas ve iyi korunmas herkesten önce bize düflen bir görevdir. Böyle anlaml bir göreve gönüllü olmak ayn zamanda dünyan n en ilgi çekici yerlerinden olan ülkemizi gezmek için de güzel bir vesile olacakt r. UNESCO listeleri, bir yerlerden bafllang ç yapmak isteyenlere güzel bir rehber olabilir. 45

48

49

50

51 YAZI ve FOTO RAFLAR: Olay SALCAN

52 BANGKOK Bangkok, Chao Phraya nehrinin ortas ndan akarak flehri ikiye böldü ü; genifl caddeleri, gökdelenleri ve renkli gece hayat ile modern bir flehir görünümünde oldukça hareketli bir flehir. Gökdelenlerinin aras nda s k olarak gecekondular da var. Zaten eskiden bu flekilde imifl, ama zamanla gecekondular n yerini gökdelenler alm fl. Bu gidiflle k sa bir zaman sonra gecekondu diye bir fley kalmayacak. Gidilecek kaliteli yerleri ile de renkli ve e lenceli bir gece hayat dikkati çekiyor. Ana caddeler üzerinde akflam saatlerinden itibaren iki tarafl kurulan seyyar sat c tezgahlar nda arad klar n z n tamam n ya da birço unu bulabilirsiniz. Pazarl k yapmay ihmal etmeyin. Bangkok da taksiler, yeflil, mavi, sar, pembe, mor renkleri ile rengarenk bir görünüm içerisindeler. Farkl renklerde olmalar n n nedenin de, farkl firmalara ait olmalar ndan kaynakland n ö reniyoruz.

53 Geri kalm fl bir ülke olman n göstergelerinden birisi olan dolmufllar, burada da var. Yaln z bunlarda yolcular karfl l kl oturuyorlar ve etraflar aç k. Tayland taki geleneksel tuvaletler de dikkat çekici. Lüks ve yeni binalar d fl nda her yerde ayn tarz tuvaletler var. Bizdeki alaturka tuvaletlere benziyor. Farkl olan taraf biraz daha yüksek olmas. Temizlenmek için içinde temiz bir su bulunan büyük bir varil, suyu almak için sapl bir tas ve bir kal p sabun hemen hemen bütün tuvaletlerde bulunuyor. fiehir içerisinde pek çok tap nak var. Son derece bak ml olan bu tap naklara halk da yard m ediyormufl. Bu tap naklara ilaveten özellikle evlerin bahçelerine Buda heykellerinden oluflan ufak, ama çok flirin tap naklar yapm fllar. PAZAR YER Tayland daki birinci günümüzde peri masallar n aratmayan görünüflü ve güzelli i ile Büyük Saray gezece iz. Erken gitti imiz için daha saray aç lmam fl. Bir saat kadar daha vaktimiz var. Gözüme ileride yar aç k bir pazar çarp yor. Türkiye de hiç pazara gitmedi im halde, yurtd fl ndaki pazarlar beni daima cezbederler. Buralar o ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu göstermesi aç s ndan son derece iyi fikir verebilecek yerlerdir. Ülkedeki yetiflen sebze ve bitkilerden tutun da sanayi maddelerine kadar birçok malzeme sat l r ve buraya her s - n ftan insan gelir. Buralar gerçekten her ülkenin aynas d r ve dinamik, yaflayan yerlerdir. Ayr ca son derece de iflik foto raf çekme f rsat da yakalayabilirsiniz. Gözlerim böyle bir yer ararken çok k sa bir mesafede onu keflfedince oraya do ru yöneliyoruz. Küçük bir pazar olmas na ra men sabah n erken saatlerindeki tazeli i ve canl l var. Bir taraftan sat - c lar mallar n satarken bir taraftan da aç k ve küçük lokantalar yerel yemekleri haz rl yorlar. Bunlar n ço u deniz ürünleri. Di er tarafta da deniz ürünü olmayan geleneksel yemekler de var. Yani burada birçok fleyi görmek ve foto raflamak mümkün. Çok renkli bir yer. Tezgahlar n aras nda dinsel k yafetleri içerisinde, boyunlar na as lm fl taslar ile ç plak ayakl rahipler dolafl yor. Önünde dua eden insanlar n bu taslara koydu u yemek dahil tüm ba fllar kabul ediyorlar. Onlar bu do al davran fllar içerisinde görmek son derece güzel. Zaman doldu u için saraya do ru yöneliyoruz.

54 korumak için konulmufl büyük heykeller bunlar. Muhteflem görünüflleri ile bize hofl geldiniz derken biz de kendilerini selaml yoruz. Eskiden olsa yabanc lar buraya almazlard, ama flimdi bizi buyur ediyorlar. Turizm gerçekten sihirli bir de nek. ZÜMRÜT BUDA Beyaz yüksek duvarlarla çevrili saray n iki tarafl nöbetçilerinin bulundu u büyük kap s ndan girdikten sonra bir müddet yürüyüp di er bir kap ya geliyoruz. Buradan geçince Zümrüt Buda Tap na- na ulaflm fl oluyoruz. Bir Kraliyet Tap na olarak infla edilen Zümrüt Buda Tap na, halk n Buda ya sayg lar n sunmak için topland klar Tayland daki en sayg n tap nak. Bizi tap na n heykel muhaf zlar karfl l yor. Giysilerindeki renklili e ra men ellerindeki silahlar ve yüzlerindeki ürkütücü ifadeleri ile etrafa korku vermek ve tap na Sola do ru dönerek ilerliyoruz. Sonra da sa a do ru yürürken sol taraf m zda kalan terasa merdivenlerle ç k yoruz. Burada dört adet tarihi yap var. Bunlardan bir tanesi tamamen alt n kaplama ve konik bir yap da, di er bir yerde yine alt n kaplama piramit fleklinde bir tap nak görüyoruz. Baz s n n etraf nda fil heykelleri ve baz s n n etraf nda da efsanevi karakterleri sembolize eden heykeller var. Burada ayn zamanda Angkor Wat n bir maketini de görüyoruz. En gösteriflli bina da hiç flüphesiz, bütün tanr lara adanm fl tap nak. Tamamen alt nla kaplanm fl olanlar n haricindeki di er binalar n d - fl, alt n yald z ve renkli kabartmalarla yap lm fl. Çiçek fleklindeki figürlerin güzelli ini hayranl k ve keyifle seyrediyoruz. Buradaki binalar n flu andaki bak mlar son derece iyi, hatta ola anüstü. Bu binalar bu güzel durumda tutabilmenin son derece a r bir maliyeti olmal. Bir alttaki terasta kraliyet ailesinin ölenlerinin bir k sm n n külleri saklan yor. Her tarafta çeflitli görüntüler içerisinde Buda heykelleri var. fiimdi Zümrüt Buda n n bulundu u binaya geliyoruz. Buras tap na n en önemli ve kutsal bölümü. Zümrüt Buda n n heykelinin bulundu u bina, buradaki binalar n en büyü ü ve görkemlisi. çeri girdi imizde foto raf çekilmesinin yasak oldu unu ö reniyoruz. Zaten bir görevli devaml içeride olanlar takip ediyor. Oldukça genifl ve yüksek bir bina ve gösteriflli. Zümrüt Buda y yüksekte bir ye-

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Kan ya lar ve kolesterol

Kan ya lar ve kolesterol Kan ya lar ve kolesterol Kolesterol, beslenmeyle ald n z ya lar n, karaci erde ifllendikten sonra damarlarda dolaflan bir fleklidir. Kötü kolesterol (LDL-Kolesterol), damar sertli i (aterosklerozis) ve

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

TOPLULUĞU Doğayı Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü

TOPLULUĞU Doğayı Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü Leylek Gözlem Projesi Çorum ve çevresi Projenin Adı: Proje Alanı : Projeyi Gerçekleştiren Kurum ve Kuruluşlar: Proje Tarihi: Haziran-2005 T.C Çevre ve Orman Bakanlığı ÇORUM Doğayı Koruma ve Milli Parklar

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

beslenmenin biyokimyasi

beslenmenin biyokimyasi Bilimin MUM IŞIĞINDA YEMEK beslenmenin biyokimyasi Prof. Dr. FİGEN GÜRDÖL İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi NOBEL TIP KİTABEVLERİ 2014 Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti. BİLİMİN

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Pizza! Geliflen Pizza Pazar

Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza! Geliflen Pizza Pazar Pizza bütün dünyada gittikçe tercih edilen bir yiyecek olmaktad r. ABD de y lda kifli bafl na 11 kg pizza tüketilmektedir. Günde yap lan pizza miktar ise 4000 dekar aflmaktad

Detaylı

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com Yüzünüzü güldüren uzmanlık ve teknoloji DENTRAM Dentram Diş Tedavi Kliniği, 1994 yılında Bağdat Caddesi nde, Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın ve Çene

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit)

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Hasta Rehberi Say 12 fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Kolay okunabilir rehber Diyabet nsipid - Say 12 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı