MERHABA. ULUDA Ailesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERHABA. ULUDA Ailesi"

Transkript

1

2

3

4

5 MERHABA Y l: 6 Say 17 May s-haziran-temmuz-a ustos 2012 ISSN: Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü Recep Peker TANITKAN Editör Zeynep TANITKAN Foto raflar Recep Peker TANITKAN Kapak Foto raf : Uluda Gaziosmanpafla Yeflil Vadi Yay n dare Merkezi Uluda Kebapç s Denizciler Caddesi No: Ulus -ANKARA Tel: (4hat) Faks: Grafik-Tasar m Bask Ajans-Türk Gazetecilik Matbaac l k nflaat Sanayii A.fi. stanbul Yolu 7. Km. nönü Mahallesi Necdet Evliyagil Sokak No: 24 Bat kent / ANKARA Tel: Fax: Bas m Tarihi: 20 Haziran 2012 Dergideki reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. Bu yay n n bir bölümü ya da tamam yay nc s n n izni olmaks z n ço alt lamaz ve yay nlanamaz. Uluda Kebapç s ve Uluda Et Lokantalar Ankara Yeflil Vadi de Gaziosmanpafla fiubesi ni açarak Ankaral lar yeni bir et lokantas na kavuflturdu. fiehrin merkezinde do a ile baflbafla kal nabilecek yeflillikler içerisindeki bahçesi ile Uluda Et Lokantas Gaziosmanpafla fiubesi görkemli bir flekilde TBMM Baflkan Cemil Ç ÇEK taraf ndan aç ld. Dergimizin bu say s nda Uluda n de erli dostlar na yeni flubemizi tan t yoruz. Yeflil Vadi deki Gaziosmanpafla fiubemiz; genifl, fl k salonlar, havuzlu bahçesiyle, çocuk odas, çocuk bahçesi ve deneyimli, güleryüzlü personeli ile sizlere hizmet etmekten mutluluk duyacakt r. Uluda n sevgili unutulmaz dostlar, ünü ülkemiz s n rlar - na taflan sevilen yazar Nazl ERAY, BAS SEN Ankara ve ç Anadolu Baflkan, yazar Yaflar SEYMAN, PET Holding Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s, bestekar P nar KÖKSAL ile gurme, yazar Süreyya ÜZMEZ sizler için Yeflil Vadi yi yazd. Uluda n de erli dostlar, dergimizde, Karatay diyeti ile Yaflam Boyu Sa l k kitab n yazan Prof. Dr. Canan KA- RATAY, y llard r yasaklanan et konusunda görüfllerini belirtti. Gezgin yazar Timur ÖZKAN, UNESCO nun Dünya Miras ndaki 10 yerin Türkiye de oldu unu anlatt. De- erli turizm yazar m z Olay SALCAN bize çekti i güzel foto raflarla Melekler fiehri diye an lan Bangkok u yazd. Genifl kanatlar yla sonsuzlu a do ru uzanan Leyleklerin öyküsü ile sadece Ankara n n Gölbafl ilçesinde yetiflen endemik bitki Sevgi Çiçe i konular m z aras nda yer ald. Be eniyle okuyacaks n z. Dr. Dt. Semih Süreyya YAZICI, bize, difl eksikliklerinde implant teknolojilerini anlatt. Güçlü haf zaya sahip olabilmek için her derde deva ceviz ve cevizin faydalar konular m z aras nda. Ankara y geçmiflten günümüze resimlerinde anlatan Svetlana NAÇ sizlere tan t yoruz. Bir daha ki say ya kadar sevgiyle kal n. ULUDA Ailesi Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r.

6 Ç N D E K L E R 6 Uluda n Lezzet Duraklar DEN ZC LER, FLORYA, ÇAYYOLU, PANORA, GAZ OSMANPAfiA 8 ULUDA ET LOKANTASI GAZ OSMANPAfiA 28 ULUDA IN DOSTLARI 32 ANNELER GÜNÜ 34 Yeflil Vadi de Çocuklar n Mekan OYUN ODASI & ÇOCUK BAHÇES 8 36 Vazgeçilmez Lezzetler ULUDA IN ZEYT NYA LI TABA I 38 Prof. Dr. Canan Karatay Diyor Ki? KIRMIZI ET TÜKETMEYE DEVAM ED N 40 Uluda n Kum Oca nda TÜRK KAHVES 42 UNESCO NUN DÜNYA M RASINDAN 10 U TÜRK YE DE Melekler fiehri BANGKOK 54 Dünya Cenneti KEKOVA 58 LEYLEKLER N GÖRÜNDÜ Ü O AN 60 SEVG Ç ÇE M, KÜSTÜYSEN SÖYLE! 62 Dr. Dt. Semih Süreyya Yaz c D fi EKS KL KLER NDE MPLANT TEKNOLOJ LER YUMURTA KOLESTEROLÜ ARTIRIR MI? 66 Sa l k BEY NE ZARAR VEREN ALIfiKANLIKLARIMIZ 68 Her Derde Deva CEV Z 70 SVETLANA NAÇ 66

7

8 Uluda n Lezzet Duraklar Uluda Kebapç s DEN ZC LER 1956 y l nda Denizciler Caddesi nde dört masal küçük bir lokanta olarak hizmet vermeye bafllayan ULUDA KEBAPÇISI kaliteye ve lezzete ad n vererek müflterilerinin be enisi ile geliflimini sürdürmüfltür. Bu geliflim 2 katl 250 kiflilik lokantas na geçifline sebep olmufltur. 41. hizmet y l na girerken de müflterilerinden ald güvenle Denizciler Caddesi ndeki 400 kiflilik yeni ve modern binas na tafl nm flt r. 56 y ld r ayn lezzeti sunmaya devam etmektedir. Denizciler Cad. No: 54 Ulus / ANKARA Tel: (312) (pbx) Fax: (312) Uluda Et Lokantas FLORYA 800 kiflilik yemek salonu, 1200 kiflilik yeflillikler aras nda deniz manzaral bahçesi, kapal ve aç k oyun parklar, 400 kiflilik kafeteryas ve genifl otopark ile hizmet vermektedir. Ayr ca özel toplant ve yemekleriniz için tüm teknik ekipmanlarla donat lm fl projeksiyon ve slayt gösterilerinizi sunabilece iniz salonu ve buna ba l teras ile mavinin ve yeflilin kucaklaflt do al güzelliklerin lezzetle birleflti i ULUDA ET LOKANTASI kaliteyi ve hizmeti Florya da sunuyor. stanbul Cad. No: 12, Florya / STANBUL Tel: (0.212) (pbx) Fax: (0.212)

9 DEN ZC LER FLORYA ÇAYYOLU PANORA GAZ OSMANPAfiA Uluda Et Lokantas ÇAYYOLU Yeni asr n ilk senesinde 2001 y l nda Çayyolu Bangabandhu Caddesi nde hizmete girmifltir. 400 kiflilik salonu ve 450 kiflilik bahçesi aç k ve kapal çocuk oyun alanlar yla baflkentimizin flehir merkezi d fl nda yaflayan de erli müflterilerine de Uluda kalitesini sunmaktad r. Çayyolu ULUDA ET LOKANTASI, Uluda Kebab n yan s ra ifltah n z kabartacak di er et çeflitleri, birbirinden lezzetli meze, zeytinya l, ara s cak ve tatl çeflitlerini de bulabilece iniz menüsü ile hizmetinizdedir. Bangabandhu Bulvar No: 99 Çayyolu / ANKARA Tel: (0.312) Fax: (0.312) Uluda Et Lokantas PANORA 2007 y l n n Kas m ay nda Oran da hizmet vermeye bafllayan 220 kiflilik iki ayr salonu ile Panora Al flverifl ve Yaflam Merkezi nin zemin kat nda bulunan Restoranlar Soka nda eflsiz Uluda Kebab, zgara et çeflitleri, mezeleri ve zeytinya l lar ile hizmetinizdedir. Toplant yemekleri ve özel sunumlar için projeksiyon ve slayt gösterisi sunabilece iniz 70 kiflilik özel salonu bulunmaktad r. Müflterilerine Uluda lezzetini sunan Panora ULUDA ET LOKANTASI kapal otopark, genifl manzaral teras önünde yeflil alanlar, havuzlar ve yürüyüfl parkurlar ile sizlere kaliteyi de sunuyor. Panora AVM, Turan Günefl Blv. No:382/64-65 Oran/ANKARA Tel:(0.312) (pbx)-fax:(0.312) Uluda Et Lokantas GAZ OSMANPAfiA 2012 y l n n bafl nda aç lan ULUDA ET LOKANTASI Gaziosmanpafla flubesi, flehrin merkezinde, do a ile bafl bafla kalabilece iniz yeflillikler içindeki bahçesi, genifl ve fl k salonlar ile hizmet vermektedir. Gaziosmanpafla Yeflil Vadi flubesi toplam 300 kiflilik iki ayr salonu mevcuttur. Salonlardan biri slayt ve projeksiyon gösterisi yap lmaya ve özel toplant lar için ayr lmaya uygundur. 350 kiflilik bahçe ise yemyeflil a açlar içinde havuz ve flelalelerle donat lm flt r. Uluda Et Lokantas, Gaziosmanpafla flubesinde çocuklar için çok genifl ve e lenceli, aç k ve kapal oyun alanlar ve özel otopark ile al fl lm fl lezzet ve kalitesini misafirlerine sunmaktad r. K rlang ç Sokak No:12/B G.O.P. / Çankaya / ANKARA Tel: (0.312) Faks: (0.312)

10 Uluda Et Lokantas

11 Gaziosmanpafla YEfi L VAD DE GÖRKEML AÇILIfi Uluda Et Lokantas Gaziosmanpafla Yeflil Vadi deki Gaziosmanpafla Uluda Et Lokantas TBMM Baflkan Cemil Çiçek taraf ndan aç ld. Görkemli aç l flta Burhan Uluda, Salim Uslu, Ali Yüksel Kavufltu, Burak Uluda, Orhan Uluda, Gülseren Uluda, Cesim Yoludo ru kurdeleyi birlikte kestiler. Ankara, flehrin merkezinde, do a ile bafl bafla kalabilecek yeflillikler içindeki bahçesi, genifl ve fl k salonlar ile hizmet veren yeni bir et lokantas na kavufltu. Gaziosmanpafla Yeflil Vadi flubesi toplam 300 kiflilik iki ayr salonu, 350 kiflilik bahçesi ile yemyeflil a açlar içinde çocuk bahçesi, havuz ve flelalelerle donat lm fl al fl lm fl lezzet ve kalitesini misafirlerine sunmaktad r.

12 Uluda Et Lokantas

13 Gaziosmanpafla Hepsi Deneyimli ve Güleryüzlü Kaliteye ve lezzete ad n veren Uluda Kebapç s, nezih, güleryüzlü, deneyimli, kadrosuyla Ankara n n en güzel mekânlar ndan biri olan Yeflil Vadi Gaziosmanpafla Uluda Et lokantas nda siz de erli müflterilerine hizmet etmekten gurur duyuyor. Genifl bir kadro ile 300 kiflilik iki salon ve 350 kiflilik bahçede hizmet vererek Uluda lezzetini sunuyor.

14 Burak ULUDA, Orhan ULUDA, Cesim YOLUDO RU TBMM Baflkan Cemil Ç ÇEK i karfl larken. Burhan ULUDA, TBMM Baflkan Cemil Ç ÇEK ile. Vecdi GÖNÜL, Ali Yüksel KAVUfiTU, Cesim YOLUDO RU, Ali COfiKUN, Abdulkadir AKSU ve Necati ÇET NKAYA Yeflil Vadi de aç lan, ULUDA Et Lokantas Gaziosmanpafla fiubesinin aç l fl konuflmas n Orhan ULUDA yapt.

15 Burhan Uluda, Salim Uslu, TBMM Baflkan Cemil Çiçek ve Ali Yüksel Kavufltu. Sema ULUDA, Gülseren ULUDA, Asl ULUDA, Burak ULUDA, Orhan ULUDA, Zeynep ULUDA, Gülçin KALEL, Duygu DEVELL O LU, Ozan DEVELL O LU, Berhan ULUDA ve Burhan ULUDA.

16 Türken BEfiOK, Hüseyin BEfiOK Zeynep BEKÇ O LU Funda EREN, Asl ULUDA Gülçin KALEL Duygu DEVELL O LU Eser SÖKMEN Gülseren ULUDA Zeynep ULUDA Sema ULUDA

17

18 Hakan SA LAM, Esin BOYACIO LU, Nur ÇA LAR, Musa Kaz m ÇA LAR, Orhan ULUDA, Zeynep ULUDA, Adnan AKSU, Zehra Aksu, Ahmet BOYACIO LU Do an ACAR P nar KÖKSAL Ebru KOÇO LU, P nar BAfiGÖZE Gültekin KÖKSAL Tayjet HAKALAN, Semra EREN, Saadet KANTARCIO LU, Hanife fiah N, Serap ERDEM ve Tülin YARKIN Funda ALPAN AYGÜN, Ayça BEKLER ve Türkan GEZER

19

20 Uluda Et Lokantas Yeflil Vadi de Su Sesini Dinlerken Ankara y Düflündüm... Yeflil Vadi Ankara n n en nezih dinlenme yerlerinden biri. Kendimi bildim bileli varolan, bu uluyeflil a açlarla gölgelenmifl huzurlu dünyada, bir kestane a ac n n alt nda oturmufl Ankara y düflünüyorum. Bu flehrin de iflik köflelerine; s cak yazlar n, karl beyaz k fllar n Eski sinema salonlar n düflünüyorum. Ulus Sinemas n, Bulvar Sinemas n, Büyük Sinema y. Oralarda izledi im eski filmleri, ilk gençli imi, k - saca Ankara da geçirdi im hayat m n y llar n düflünüyorum. Annanemi, onunla birlikte her pazar Ulus ta, gitti- imiz Uluda Kebapç s n, eski yollar, geçmiflte kalm fl güzel bir dünyay düflünüyorum. flte flimdi Uluda Kebapç s Yeflil Vadi ye geldi. Art k ona ulaflmak çok daha kolay; a açlar n alt nda nefis bir kebap yemek, misafir a rlamak daha bir zevkli, daha bir rahat sanki... Bu çok sevdi im kebapç benim mahalleme geldi. Benim dünyama çok yak n flimdi. Sa taraf mda K rlang ç Sokak, at kestanelerinin çiçekleri aras ndan görünüyor.

21 Gaziosmanpafla Kimi zaman yavafl yavafl yürüyerek, kimi zaman heyecanla koflarak indi im hafif bir yokufl buras. lkbaharda baflka bir güzel olur, a açlar giyinir, kuflan r sanki... flte flimdi Uluda Kebapç s ndaki havuzun bafl nda otururken bütün bu eski dünyalar, çoflkular, heyecanlar, Kavakl dere yi; eski otobüsleri, çocuklu umu düflünüyorum. Bahar geceleri koflup gidece im nezih bir yer. Karfl mda Cesim Yoludo ru oturuyor. Masam zda enfes zeytinya l lar Yeflilin her rengini görüyorum. Cesim Bey Ulus taki eski Uluda Kebapç s nda da vard, burada da var. Ne güzel. Köpüklü kahvemi yudumluyorum. Birazdan kebab m gelir. Çatal m n ucunda patl can pilakisi, a açlarda bülbüller, masalar yavafl yavafl doluyor. Yeflil Vadi de su sesini dinlerken Ankara y düflünüyorum. Uluda Kebapç s n n bu kadar yak n ma gelmifl olmas bana sonsuz bir mutluluk veriyor. Sanki çok sevdi im bir eski dost mahalleme tafl nm fl. Ben onu gece gezmesine gelmiflim gibi Buras bir Peri Bahçesi. Büyülü bir dünya. fiehrin tam göbe inde serap gibi bir yer. Mönüye bir daha göz at yorum. Enginar çeflitleri Kahvemden bir yudum daha al yorum. Yeflil Vadi de Ankara n n de iflik gizemli dünyas na dal yorum. Nazlı Eray Yazar

22 Uluda Et Lokantas Bursa dan Yurda Yay lan Tat: ULUDA KEBAP Uluda k fl turizminin cenneti karl da m? Bursa dan Türkiye ye yay lan bir kebap m? Sorusuna yan t m: Her ikisi de Bir de çocuklu umuzdan kalan ve y llar aflan tat. Bizim kuflakla yafl t, y llar tüketen bir tat kendini koruyor. Dile kolay Tereya istemem diyenin bile seyrini kaç rmad görsel güzellik. 56 y ll k lezzet. ULUDA YEN B R ADRES TE Geçti imiz günlerde dostum Recep Peker Tan tkan n ça r s ile Gaziosmanpafla Yeflil Vadi Uluda Et Lokantas nda bulufltuk. Önce y llar n Yeflil Vadi sinin yok oluflunun hüznü sonra çocuklu umun tad Uluda Kebapla yeni bir mekânda buluflman n sevinci

23 Gaziosmanpafla Yeni dekorun fl lt lar göz alsa da atkestanelerinin görkemi, ortadaki havuzun f skiyesinden gelen su sesi, Siyasi Ankara n n önemli anlar na tan k a açlar, gölgesine yeni konuklar bekliyor Geçen haftalarda Türkiye nin 9. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel, Uluda n yeni mekân na gelerek; bir yeni an eklemekte gecikmiyor. Arkadafl m fl Bankas Çayyolu Müdüresi Yonca Kosif le hem Recep Beyi dinliyor hem de güzel tatlar tad yoruz. ÇOCUKLU UMUZUN TADI Okul karnemiz baflar l oldu unda; babam bizi Ulus taki Uluda Kebapç s na götürürdü. Önceleri babamla bafllayan ödüllendirme, y llar sonra o lum F rat la sürdü. Bir CHP kurultay ç k fl F - rat, anne seni güzel bir yere götürece im. Dedi inde merakland m. Ulus Denizciler deki Uluda a gitti imizde nostaljik bir tatla buluflman n sevincine an lar m kar flt B R BAfiARI ÖYKÜSÜ Uluda Kebapç s Genel Müdürü Cesim Yoludo ru ile tan fl yoruz y l nda garson olarak girdi i Uluda da flimdi genel müdür. 43 y ll k bir baflar öyküsünün sahibi. Bize hem bahçeyi gezdiriyor hem de baflar l olmada istikrar n önemini vurguluyor Hangi alanda olursa olsun kurumlaflmak çok önemlidir. Uluda Kebap 56 y ll k yolculu unun baflar s n korudu u tatla taçland r yor Yaşar Seyman

24 Uluda Et Lokantas DEN ZC LER Burak ULUDA Orhan ULUDA Süreyya ÜZMEZ Mahmure ÜZMEZ Dogan ACAR Cesim YOLUDO RU Yeflil Vadi ye Hoflgeldin ULUDA Ankara n n en güzel yerlerinden Yeflil Vadi nin iyi iflletilememesine uzun y llard r üzülürüm. Evimin tam karfl - s nda yeflillikler içindeki bu güzel mekana hep bakt kça, yan ndan geçtikçe içim burkulurdu. Nihayet Uluda komflum oldu ve Yeflil Vadi yi devrald. Bütün görkemiyle imzas n at p birden çehreyi de ifltiriverdi. Birbirinden nefis yemekleriyle GOP un yeni trendi olaca- flimdiden belli. Üstelik Uluda klasik bir restorand r. Trendy olarak alg lamamak laz m. Bölgenin Uluda a ihtiyac vard. Ama en çok da benim ihtiyac m vard. yi ki geldiniz, komflu oldunuz. Yeflillikler içindeki mekana bir renk daha katt n z. Asl Burak çiftinin mah cemalini yak nlarda sürekli görüyor olmak bizim için ayr bir heyecan. Süreyya Üzmez Gurme-Yazar

25 Gaziosmanpafla FLORYA ÇAYYOLU PANORA GAZ OSMANPAfiA Gültekin KÖKSAL P nar KÖKSAL Yeni Komflumuz ULUDA Et Lokantas Sevgili Uluda Dergisi Okuyucular, "Uluda Lokantas bize komflu geldi." Elli y ld r Gaziosmanpafla Mahallesi nde Kader Sokak'ta yafl yorum. Çocuklar m Yeflil Vadi'deki Çocuk Park nda büyüttüm. fiimdi torunlar mda o parka gidiyorlar. Eski bir mahalleli olarak duygular m ve mutlulu umu sizlerle paylaflmak istiyorum. Uluda Lokantas bizim mahallemize ve Yeflil Vadi'ye geldi. Torunlar m Londra'da yafl yorlar. Aç l fltan önce Ankara'da idiler. Hemen Uluda 'a gittik. Sadece bizler için de il, küçük çocuklar m z için de cennet bir mekân olmufl, çocuk park unutulmam flt. Do a ile iç içe olan bir ortam yarat lm fl, tertemiz çevre düzenlemesi ve çiçekleriyle mahallemize de er katm flt. Aç l fl günü biz de davetliydik. Kalitesi, y llard r ayn lezzetteki yemekleri, bembeyaz masa örtüleri, güleryüzlü personeliyle bizlere hizmet veriyorlar. Bizler, çocuklar m z ve torunlar m z bu hizmetten, bu kaliteden çok mutluyuz. Eski bir Ankara'l, eski bir Gaziosmanpafla'l olarak Uluda ' n hemen evimin yan bafl na gelmesi ne güzel!... Uluda Et Lokantas y llard r çok güzel bir marka. Bu markan n devaml l nda Uluda Dergisi'nin de yararl oldu una inan yorum Her fley için çok teflekkür ediyoruz. nflallah ömrümüz yetti i sürece bizler, çocuklar m z ve torunlar m z hep sizinle birlikte olaca z. En içten sevgi ve sayg lar mla... Pınar Köksal Eczac Bestekâr

26 Uluda Et Lokantas Gönüllerde Taht Kuran Mekan Gazi Osman Pafla da Uluda n aç ld n görünce müthifl sevindim. Ankarada ilk tan d m restoranlardan biri, belki de ilki. Her zaman temiz güleryüzlü iflini bilen personeliyle gönüllere taht kurmufl bir mekan. Hay rl ifller ve her zaman iyi müflteriler dilerim. Ama yinede o Ulus taki ilk dükkan n kap - s nda tart aletini unutamayaca m. Özellikle flef say n Y lmaz Aykoç un kap da karfl lamas ve o gülüflü ve sayg s yla beni uzun seneler evveline götürdü. Sevgilerle Elizabet Mako Yunanistan Büyük Elçili i Bas n Müflaviri Anastasios Zimbirikakis Yunanistan Sefareti Mensubu Ferah ve Güzel Bir Ortam Herzaman ayn mükemmellikte yemek yiyebilece iniz ender yerlerden biri Teflekkür ederiz. Tülay Gümüşdoğrayan Yeni mekan n zda baflar lar n z n devam n dileriz. Buras o kadar güzel ki insan kalkmak istemiyor. Dilara Akın Ankarada fiehrin göbe inde bu kadar ferah ve güzel ortam için teflekkür ederim. Yemekler herzamanki gibi muhteflem. Nuray Karaaslan

27 Gaziosmanpafla Slovakya Büyükelçili i Uluda da Milan Zachar, L cia Zachar Nincak, Maria Mikusava, Jozef Mikus, Prof. Alexander Lux, O uz çten, Mehmet Ali Y ld r m Uluda da Do um Günü Partisi Uzun y llard r severek geldi imiz lokantan z n bu yeni yerini de çok be endik. Çocuklar - m z n do um günü partisini bu güzel bahçede kutlad k. Uluda ailesi ve çal flanlar na konukseverliklerinden dolay teflekkür ederiz. Atalay ve Akoğuz Ailesi

28 Uluda Et Lokantas Harley Chapter Yeflil Vadi de

29 Gaziosmanpafla Yeflil Vadi ULUDA KEBAPÇISI

30 Uluda n Dostlar DEN ZC LER Ajans-Türk ULUDA Yeflil Vadi de Ajans-Türk Yönetim Kurulu Baflkan Sarp Evliyagil, ifl ortaklar Mehmet Osmanbeyo lu, Y lmaz Osmanbeyo lu, Kenan Akman, RPT Production Tan t m ve Dan flmanl k Ltd. fiti. Yöneticisi Y ld r m Günay, Ajans-Türk Genel Müdürü Fikri Gürel ve Yönetici-Grafiker Yusuf Mefle Yeflil Vadi de aç lan Gaziosmanpafla Uluda Et Lokantas nda verdi i yemekte bir araya geldiler. Yemekte sohbet esnas nda Sarp Evliyagil, Bir Uluda sevdal s olarak Yeflil Vadi de aç lan bu flube çok muhteflem bir yer olmufltur, kaliteli et seven tüm vatandafllar m za hay rl u urlu olsun dedi.

31 FLORYA ÇAYYOLU PANORA GAZ OSMANPAfiA Teknomar Ltd. fiti. Çal flanlar ULUDA da Eken Ailesi ve Teknomar Ltd. fiti. çal flanlar Jeoloji Mühendisi Elif Eken'in veda yeme inde Uluda Et Lokantas Panora fiubesinde bir araya geldiler. ULUDA a Merhaba 3nisan sal günü Ankara daki restoran n zda ekipçe leziz bir ö le yeme i yedik, mis gibi Türk kahveleriyle yorgunluk att k, yo un bir ifl gününe keyifli bir mola vermifl olduk. Güleryüzlü ve nazik personelinize bir kez daha teflekkür ederiz, ellerinize sa l k. Pfizer laç Onkoloji Ekibi ad na, Uz. Dr. Günefl Aksoy

32 Uluda n Dostlar DEN ZC LER Sürcan Ailesi Florya da Mehmet Y lmaz ve Ailesi Japon Misafirler Florya da

33 FLORYA ÇAYYOLU PANORA GAZ OSMANPAfiA Kemerli Ailesi Kerem Gönlüm ve Arkadafllar Galip Yorganc o lu

34 Anneler Günü Kutlu Olsun

35 DEN ZC LER FLORYA ÇAYYOLU PANORA GAZ OSMANPAfiA Panora n n Yabanc Konuklar Rüfltü Asyal ULUDA da

36 34

37 35

38 36 VAZGEÇ LMEZ LEZZET

39 LER Ayval kta uzun y llard r Uluda için özel üretilen zeytinya ile yap lan birbirinden lezzetli zeytinya l lar, Uluda Et Lokantalar n n gözde tadlar ndan. Zeytinya l Yaprak Dolmas n n yapra da özel olarak Tokat tan gelirken, zmir den gelen Enginar ile Taze Fasülye, mam Bay ld ve Patl can Pilaki nin tad dama n zda kal yor. 37

40 PROF. DR. CANAN KARATAY D YOR K? K rm z Et Tüketmeye Devam Edin K rm z etler konusu zaman zaman gündeme getirilen bir konu. Karatay Diyeti ve Karatay Diyeti yle Yaflam Boyu Sa l k kitaplar nda k rm z ete de genifl bir yer veren Prof. Dr. Canan Karatay, araflt rmalar de erlendirirken, Y llard r yasaklanan k rm z et, bal k, süt, peynir, yo urt, tereya, yumurta, past rma, kuru fasulye ve turflu, sebze ve meyve, kuruyemifller usulüne göre tüketilirse serbest... diyor Dünyada yap lan bütün çal flmalar, do al beslenen, gün fl nda serbestçe otlayan, suni yemle beslenmeyen her türlü hayvan etinin sa l kl oldu unu gösteriyor. Prof. Dr. Canan Karatay bu konuda; " flte araflt rma sonuçlar n de- erlendirirken dikkat edilmesi gereken ince ayr nt budur! Çünkü bizim ülkemizdeki sofralarda geleneksel olarak, sa l kl k rm z et olarak gösterilen keçi, kuzu, do al beslenen dana ve koyunlar n etleri tüketilmektedir." diyor. 38

41 KIRMIZI ET PROTE NLER N N FAYDALARI NELERD R? Proteinler insülin hormonunun son derece yavafl ve az salg lanmas na neden olurlar. Glisemik indeksi s f r olan k rm z et, uzun süre tok tutar, açl k hissi, s k s k yeme hissi oluflmaz. Ac kt rmaz. K rm z et proteinleri kilo vermeyi bafllat r, zay f ve dinç kalmay sa lar. Kaslar n geliflmesini, y k lan dokular n yeniden yap m n ve onar m n sa lar. Kemik ve sinir dokular n n yap m n geliflmesini sa lar. Antikor yap m n art rarak ba fl kl k sisteminin güçlendirirler. Glukagon hormonunun yap m n art ran proteinler, karaci er ya lar n n yak larak enerji için kullan lmas n sa lar. Suni yemlerle ya land r lmam fl olan hayvanlar n k rm z etleri, do ru piflirildi i zaman karaci er ya lanmas n önler ve sonuç olarak kan ya lar da normalleflir. 39

42 ULUDA IN KUM OCA INDA

43 1956 dan beri benzersiz konukseverlik Kum Ocağında Türk Kahvesi Lezzetli bir yemeğin ardından Özel çekilmiş ve kavrulmuş kahvenin kum dolu ocakta ağır ağır pişirilmesiyle hazırlayarak sizlere sunduğumuz özel Türk kahvesi damağınızda ayrı bir lezzet bırakacak. 41

44 YAZI: Timur ÖZKAN (Rehber-Yazar) Dünyan n gezilecek görülecek yerleri aras nda bir seçim yapmak kolay de il, zaman zaman Dünyan n En lginç Köfleleri, En Büyük fielaleler veya Türkiye nin En Güzel Koylar vb listelere rastlar z. Böyle listeler bazen de Ölmeden Önce Dünyada Görülmesi Gereken 40 Yer veya 101 Yeryüzü Cenneti vb flekillerde karfl m za ç kar. Bunlar n bir k sm ülkeler aras ndaki turizm yar fl ndan kaynaklanan bir anlamda ticari listeler olmakla birlikte baz - lar gerçekten gezilecek yerlerin önemli özelliklerine dikkat çekmek aç s ndan faydal olmaktad r. Böyle listelerden farkl olarak; UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi daha evrensel bir öneme sahip olup baz gezginler programlar - n özellikle bu listelere göre yapmaktad r. Hattuflafl (Bo azköy-çorum)

45 Kapadokya Milli Park (NEVfiEH R) Nemrut Da (ADIYAMAN) Dünyan n çeflitli yerlerinde gezerken tabelalar - n gördü ümüz veya gezi yaz lar okurken s k s k karfl laflt m z UNESCO Dünya Miras Listesi hem dünyan n do al ve kültürel varl klar n kapsamaktad r hem de UNESCO Birleflmifl Milletler E itimsel, Bilimsel ve Kültürel Organizasyonu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) taraf ndan titizlikle yürütülen çal flmalar sonucunda oluflturulmaktad r. UNESCO bütün insanl n ortak miras kabul etti i kültürel ve do al sitleri tan tmak ve toplumda bu mirasa sahip ç kacak bir bilinç oluflturmak amac yla 1972 de ald bir kararla Dünya Kültürel ve Do al Miras n n Korunmas na Dair Sözleflme yi kabul etmifl. Bu sözleflme Türkiye taraf ndan 1982 de yani tam 10 y l sonra imzalanm fl ve 1983 de Resmi Gazete de yay nlanarak yürürlü e girmifl y l itibariyle 187 ülkeden; 725 kültürel, 183 do al ve 28 kültürel/do al olmak üzere toplam 936 adet kültürel ve do al varl n yer ald listeye çeflitli tarihlerde Türkiye den 8 i kültürel ve 2 si do- al/kültürel olmak üzere 10 varl k dâhil edilmifltir. (http://whc.unesco.org/en/list) UNESCO listesindeki en çok varl k talya ya ait, tam 44 do al ve kültürel varl kla listede yer alan talya y 41 varl kla spanya ve 38 varl kla Çin izliyor. Dördüncülü ü paylaflan Almanya ve Fransa n n listede 33 er varl klar bulunuyor. UNESCO ayr ca 2003 y l nda ald bir kararla, dünyadaki topluluklar n, gruplar n ve hatta bireylerin kültürel miraslar n n bir parças olarak gördükleri gelenekleri de kay t alt na almaya bafllam fl ve 2010 y l itibariyle 90 gelene i Somut Olmayan Dünya Miras olarak ilan etmifltir y l nda UNESCO Dünya Miras Listesine dahil edilen stanbul un Tarihi Alanlar, Göreme ve Kapadokya Milli Park (Nevflehir) ile Divri i Ulu Cami ve Hastanesi (Sivas) ülkemizin ilk dünya miras yerleri oldular da Hattuflafl n (Bo azköy/çorum) kat ld listeye, 1987 de Nemrut Da (Ad yaman), 1988 de ise Xanthos- Letoon Antik Kenti (Antalya) ve Pamukkale- Hierapolis (Denizli) dahil edildi de dünya miras ilan edilen Safranbolu (Karabük) ve Truva Arkeolojik Kenti (Çanakkale) ile birlikte Türkiye den Dünya Miras Listesi nde yer alan kültürel ve do al varl klar n say s dokuz olurken son olarak 2011 de Selimiye Camii ve Külliyesi nin (Edirne) tescil edilmesiyle bu say 10 a ç kt. Bu varl klardan Göreme ve Kapadokya ile Pamukkale-Hierapolis do al ve kültürel kategoride, di erleri kültürel miras kategorisinde yer almaktad r. Selimiye Camii ve Külliyesi (ED RNE) Pamukkale Hierapolis (DEN ZL )

46 Sümela Manast r (TRABZON) Divri i Ulu Camii (S VAS) Alanya Kalesi ve Tersanesi (ANTALYA) Efes Ören Yeri ( ZM R) Ahlat Mezar Tafllar (VAN)

47 Safranbolu (KARABÜK) Cumal k z k (BURSA) Aphrodisias Antik Kenti (AYDIN) Harran (fianliurfa) Öte yandan Türkiye den 26 kültürel ve do al varl k UNESCO nun geçici (endikatif) listelerinde bulunuyor. Dünya Miras ilan edilmesi için çal flmalar sürdürülen ve geçici listede bulunan yerler flunlar; Bursa ve Cumal k z k Osmanl Kentsel ve K rsal Yerleflmeleri, Konya Selçuklu Baflkenti, Alanya Kalesi ve Tersanesi (Antalya), Selçuklu Kervansaraylar (Denizli-Do ubayaz t aras nda bulunan 33 han, 2 kervansaray ve 1 cami), shak Pafla Saray (Do ubayaz t/a r ), Harran ve fianl urfa Yerleflmeleri, Diyarbak r Kalesi ve Surlar, Mardin, Ahlat Eski Yerleflimi ve Mezar Tafllar (Van Gölü kenar, Bitlis), Sümela Manast r (Trabzon), Alahan Manast - r (Mut/Mersin), St.Nicholos Kilisesi (Demre/Antalya), St.Paul Kilisesi, Kuyusu (Tarsus), Kekova Adas (Antalya), Güllük Da ve Termessos Milli Park (Antalya), Karain Ma aras (Antalya) ve Efes Ören Yeri ( zmir), Aphrodisias Antik Kenti (Ayd n), Sagalassos Antik Kenti (Burdur), Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya), Perge Antik Kenti (Antalya) ve Antik Likya Uyarl Kentleri, Bergama ( zmir), St. Pierre Kilisesi (Hatay), Eflrefo lu Camii (Beyflehir/Konya) ve Göbeklitepe Arkeolojik Alan (fianl urfa) 2006 y l nda Somut Olmayan Dünya Miras sözleflmesine de taraf olan Türkiye; 2008 de Meddahl k ve Ortaoyunu ile Mevlevi Sema Ayini, 2009 da Âfl kl k, Karagöz ve Nevruz ( ran öncülü ünde ve Azerbaycan, Özbekistan, K rg zistan Hindistan ve Pakistan ile), 2010 y l nda K rkp nar Ya l Güreflleri, Alevi Semah ve Geleneksel Sohbet Toplant lar ve 2011 de ise Keflkek olmak üzere bugüne kadar dokuz gelene i UNESCO ya tescil ettirmifltir. Sonuç olarak bu ve benzeri listelerin, ülkemiz gibi çok zengin bir co rafyada gezerken baz önemli yerleri gözden kaç rmamak aç s ndan hepimize faydal olaca- aç kt r. Kuflkusuz ülkemizde bunlar gibi daha pek çok kültür ve do a miras eser bulunmaktad r. Bu eserlerin tan nmas, tan t lmas ve iyi korunmas herkesten önce bize düflen bir görevdir. Böyle anlaml bir göreve gönüllü olmak ayn zamanda dünyan n en ilgi çekici yerlerinden olan ülkemizi gezmek için de güzel bir vesile olacakt r. UNESCO listeleri, bir yerlerden bafllang ç yapmak isteyenlere güzel bir rehber olabilir. 45

48

49

50

51 YAZI ve FOTO RAFLAR: Olay SALCAN

52 BANGKOK Bangkok, Chao Phraya nehrinin ortas ndan akarak flehri ikiye böldü ü; genifl caddeleri, gökdelenleri ve renkli gece hayat ile modern bir flehir görünümünde oldukça hareketli bir flehir. Gökdelenlerinin aras nda s k olarak gecekondular da var. Zaten eskiden bu flekilde imifl, ama zamanla gecekondular n yerini gökdelenler alm fl. Bu gidiflle k sa bir zaman sonra gecekondu diye bir fley kalmayacak. Gidilecek kaliteli yerleri ile de renkli ve e lenceli bir gece hayat dikkati çekiyor. Ana caddeler üzerinde akflam saatlerinden itibaren iki tarafl kurulan seyyar sat c tezgahlar nda arad klar n z n tamam n ya da birço unu bulabilirsiniz. Pazarl k yapmay ihmal etmeyin. Bangkok da taksiler, yeflil, mavi, sar, pembe, mor renkleri ile rengarenk bir görünüm içerisindeler. Farkl renklerde olmalar n n nedenin de, farkl firmalara ait olmalar ndan kaynakland n ö reniyoruz.

53 Geri kalm fl bir ülke olman n göstergelerinden birisi olan dolmufllar, burada da var. Yaln z bunlarda yolcular karfl l kl oturuyorlar ve etraflar aç k. Tayland taki geleneksel tuvaletler de dikkat çekici. Lüks ve yeni binalar d fl nda her yerde ayn tarz tuvaletler var. Bizdeki alaturka tuvaletlere benziyor. Farkl olan taraf biraz daha yüksek olmas. Temizlenmek için içinde temiz bir su bulunan büyük bir varil, suyu almak için sapl bir tas ve bir kal p sabun hemen hemen bütün tuvaletlerde bulunuyor. fiehir içerisinde pek çok tap nak var. Son derece bak ml olan bu tap naklara halk da yard m ediyormufl. Bu tap naklara ilaveten özellikle evlerin bahçelerine Buda heykellerinden oluflan ufak, ama çok flirin tap naklar yapm fllar. PAZAR YER Tayland daki birinci günümüzde peri masallar n aratmayan görünüflü ve güzelli i ile Büyük Saray gezece iz. Erken gitti imiz için daha saray aç lmam fl. Bir saat kadar daha vaktimiz var. Gözüme ileride yar aç k bir pazar çarp yor. Türkiye de hiç pazara gitmedi im halde, yurtd fl ndaki pazarlar beni daima cezbederler. Buralar o ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu göstermesi aç s ndan son derece iyi fikir verebilecek yerlerdir. Ülkedeki yetiflen sebze ve bitkilerden tutun da sanayi maddelerine kadar birçok malzeme sat l r ve buraya her s - n ftan insan gelir. Buralar gerçekten her ülkenin aynas d r ve dinamik, yaflayan yerlerdir. Ayr ca son derece de iflik foto raf çekme f rsat da yakalayabilirsiniz. Gözlerim böyle bir yer ararken çok k sa bir mesafede onu keflfedince oraya do ru yöneliyoruz. Küçük bir pazar olmas na ra men sabah n erken saatlerindeki tazeli i ve canl l var. Bir taraftan sat - c lar mallar n satarken bir taraftan da aç k ve küçük lokantalar yerel yemekleri haz rl yorlar. Bunlar n ço u deniz ürünleri. Di er tarafta da deniz ürünü olmayan geleneksel yemekler de var. Yani burada birçok fleyi görmek ve foto raflamak mümkün. Çok renkli bir yer. Tezgahlar n aras nda dinsel k yafetleri içerisinde, boyunlar na as lm fl taslar ile ç plak ayakl rahipler dolafl yor. Önünde dua eden insanlar n bu taslara koydu u yemek dahil tüm ba fllar kabul ediyorlar. Onlar bu do al davran fllar içerisinde görmek son derece güzel. Zaman doldu u için saraya do ru yöneliyoruz.

54 korumak için konulmufl büyük heykeller bunlar. Muhteflem görünüflleri ile bize hofl geldiniz derken biz de kendilerini selaml yoruz. Eskiden olsa yabanc lar buraya almazlard, ama flimdi bizi buyur ediyorlar. Turizm gerçekten sihirli bir de nek. ZÜMRÜT BUDA Beyaz yüksek duvarlarla çevrili saray n iki tarafl nöbetçilerinin bulundu u büyük kap s ndan girdikten sonra bir müddet yürüyüp di er bir kap ya geliyoruz. Buradan geçince Zümrüt Buda Tap na- na ulaflm fl oluyoruz. Bir Kraliyet Tap na olarak infla edilen Zümrüt Buda Tap na, halk n Buda ya sayg lar n sunmak için topland klar Tayland daki en sayg n tap nak. Bizi tap na n heykel muhaf zlar karfl l yor. Giysilerindeki renklili e ra men ellerindeki silahlar ve yüzlerindeki ürkütücü ifadeleri ile etrafa korku vermek ve tap na Sola do ru dönerek ilerliyoruz. Sonra da sa a do ru yürürken sol taraf m zda kalan terasa merdivenlerle ç k yoruz. Burada dört adet tarihi yap var. Bunlardan bir tanesi tamamen alt n kaplama ve konik bir yap da, di er bir yerde yine alt n kaplama piramit fleklinde bir tap nak görüyoruz. Baz s n n etraf nda fil heykelleri ve baz s n n etraf nda da efsanevi karakterleri sembolize eden heykeller var. Burada ayn zamanda Angkor Wat n bir maketini de görüyoruz. En gösteriflli bina da hiç flüphesiz, bütün tanr lara adanm fl tap nak. Tamamen alt nla kaplanm fl olanlar n haricindeki di er binalar n d - fl, alt n yald z ve renkli kabartmalarla yap lm fl. Çiçek fleklindeki figürlerin güzelli ini hayranl k ve keyifle seyrediyoruz. Buradaki binalar n flu andaki bak mlar son derece iyi, hatta ola anüstü. Bu binalar bu güzel durumda tutabilmenin son derece a r bir maliyeti olmal. Bir alttaki terasta kraliyet ailesinin ölenlerinin bir k sm n n külleri saklan yor. Her tarafta çeflitli görüntüler içerisinde Buda heykelleri var. fiimdi Zümrüt Buda n n bulundu u binaya geliyoruz. Buras tap na n en önemli ve kutsal bölümü. Zümrüt Buda n n heykelinin bulundu u bina, buradaki binalar n en büyü ü ve görkemlisi. çeri girdi imizde foto raf çekilmesinin yasak oldu unu ö reniyoruz. Zaten bir görevli devaml içeride olanlar takip ediyor. Oldukça genifl ve yüksek bir bina ve gösteriflli. Zümrüt Buda y yüksekte bir ye-

MERHABA. Bask. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800

MERHABA. Bask. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800 MERHABA Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800 Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay

Detaylı

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Reflit Galip Caddesi Hafta Sokak 11/B G.O.P. ANKARA TEL: 0.312 447 12 00 - www.trilye.com.tr Y l: 3 Say 9 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2009 ISSN: 1307-0800

Detaylı

BAHARA MERHABA. Umarız sizlerin zevkle okuyacağı bir sayıya imza atmışızdır. Baharın bütün güzelliklerinin sizlerle olması dileğiyle.

BAHARA MERHABA. Umarız sizlerin zevkle okuyacağı bir sayıya imza atmışızdır. Baharın bütün güzelliklerinin sizlerle olması dileğiyle. Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 3 Nisan-May s-haziran 2007 ISSN:1307-0800 Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü

Detaylı

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER. Saygılarımızla, ULUDAĞ Ailesi. Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER. Saygılarımızla, ULUDAĞ Ailesi. Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800 Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800 Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi www.bursa-bel.gov.tr Yap m / Producer Kültürpark çi Açık Hava Tiyatrosu Altı Çekirge / BURSA Tel: +90 224 234 29 29 (pbx) Fax: +90 224

Detaylı

Rekor Haber. Do an n bir mucizesi... Kauçuk a ac. Üç ayda bir yayınlanır. Kasım 2008

Rekor Haber. Do an n bir mucizesi... Kauçuk a ac. Üç ayda bir yayınlanır. Kasım 2008 Rekor Haber Üç ayda bir yayınlanır. Kasım 2008 Do an n bir mucizesi... Kauçuk a ac Rekor Haber, Üç ayda bir yayınlanan Rekor Kauçuk San. ve Tic. A.fi. Süreli Yayınıdır. Kasım 2008 ED TÖR DEN De erli Rekor

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

E er bu yasa ç karsa... Sokakta "yabanc " kalmayaca z. Bize yaz n: e-posta: tuketici@ancyragazetesi.com faks: 441 37 26

E er bu yasa ç karsa... Sokakta yabanc  kalmayaca z. Bize yaz n: e-posta: tuketici@ancyragazetesi.com faks: 441 37 26 74.sayi 11/3/06 11:43 AM Page 1 E er bu yasa ç karsa... Sokakta "yabanc " kalmayaca z E er Meclis komisyonunda olan Türkçe nin Kullan lmas na liflkin Kanun Teklifi yasalafl rsa, sicilde yerli, tabelada

Detaylı

Kar m kahveden ç km yor

Kar m kahveden ç km yor hepsi 10/6/06 4:40 PM Page 1 Büyüten ama büyümeyen bir çocuk: Trafikteki de iflikliklerin alt nda tek bir imza var... Kim bu UKOME? Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 6 Ekim Cuma 2006 Say : 73 Ba ms z Haftal

Detaylı

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 RÖPORTAJ 40 Lösemisiz bir dünya düfllüyoruz Makromarket ten çal flanlar na anlaml gece Hepimiz bir gün yafllanaca z Afra lar Makromarket oluyor!

Detaylı

Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. Say 25

Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. Say 25 Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. 2011 Pınarımfiubat Say 25 SÖYLEfi Sevinç Erbulak ile bir araya geldik LEZZETL TAR FLER Anadolu nun gizli tatlar SA LIKLI BESLENME K fl

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k cocukkarton.qxp 6/8/05 3:31 PM Page 1 Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Çark felek Karabiber Eflekh yar Amasya Elmas F nd k Yalanc de K z lc k Feijoa Patl

Detaylı

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiyi yak ndan de il, ileriden takip ediyoruz Teknolojiyi, bilginin sanayideki ifllemlerde sistematik olarak uygulamaya al nmas ve

Detaylı

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m Say :08 Ocak 2006 04 mekan: Burgazada 06 portre: Tuna Kiremitçi 10 yaflam rehberi 12 ifl dünyas : Saruhan Tan 16 müzik: Okay Temiz 20 yaflam rehberi 22 damak tad : Remix II 26 röportaj: Agah Özgüç 28 sualt

Detaylı

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları Ocak-fiubat-Mart 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 39 Türk Kalp Vakfı kalp dostu Dimes i öneriyor Tanıdık Bir Yüz Çetin Yıldırımakın Kuşburnu Mucizesi 100 gr ı bir sandık portakala eşdeğer!

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü

EL F KORKMAZEL den LEZZET DURAKLARI D YET AMA NASIL? BAHARATLAR. Yuva Mayal Kaymakl Po aça. stanbul un orta yeri Eminönü EL F KORKMAZEL den Yuva Mayal Kaymakl Po aça LEZZET DURAKLARI stanbul un orta yeri Eminönü D YET AMA NASIL? Sa l ks z zay flama diyetlerinden kaç n n BAHARATLAR Bin derde deva içindekiler Elif Korkmazel:

Detaylı