MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ"

Transkript

1 DONEM : İ C Ü LT : 29 TOPLANTİ : 3 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ Ye t mi şy edinci Birleşim Cumartesi Sayfa 1. Geçen tutanak özeti Gelen kâğıtlar 72: Yoklama Başkanlık Divanının Genelkurul'a sunuşları İstanbul Milletvekili kahrettin Kerim Gökay'm, bu yıl Efes'te yapılacak festivalde Türk kızlarının Ramak kılığına girerek şarap dağıtacakları yolumda radyoda yapılan yayma değinerek memleketin mıâ- TUetvi) yönü üzenimde Tsraıril'a durulması hakkında demeci 73:76 2. Trabzon Milleıtve!kli[ii Ahmet Şc ner'in, bütçe ile verilen ödeneklerin harcama yerferilnıe dört eı a!t takslitlte kısam kısım gönderi İlmesinin doğru olmadı ğıtnı açıklıyan demeci 75:76 3. Dışişleri Bakanlığının, Kıbrıs dâvamızı besniimısiyen-ve bütün dünyaya bildiren kardeş Pakisıtan Milletinin temsilcisi Pakistan Millet Meclisi Başkanlığının, kendilerine teşekkür mesajı gönderilımesindeın duydukları ımukabil teşekkürü ve Pakistan (Millet Meclisinin /bu içindekiler Sayfa konuda ittifakla kabul ettiği önergeyi açıklıyan yazısı Sayın üyelerden bâzılarınla izin verilmesime dair B'aşkanlılk tezkeresi (3/852) 76:77 5. Görüşülen işler Cumhuriyet Senatosu ve Millet İMeclisi İdareci üyelerin, 1963 'yılı Bütçe Kanun/una bağlı '(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Kanma (Bütçe Komisyon raporuna dair 'C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 2/624, O. Senatosu 2/122) ;(M. Meclisi S. Sayısı: 613, O. Senatosu S. Sayısı: 401) Bulgaristan'ım İstanbul'daki Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu Varıbanoğlu Georgi Varbanof ıçolakof'un cezasının affı hakkında kamun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/555; C. Senatosu 1/399) (M. Meclisi S. Sayısı 521 e 1 nci ek) (O. Senatosu S. Sayısı 424) 77:78

2 Sayfa 3. Eğifckn ödeneği kamunu tasarısına dair Cumihuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik lıalkkında Millett Meclfei Millî Eğitim ve Plânı komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu (Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/601; C. Senatosu 1/393) (GVI. Meclisi S. Sayısı: 563 e 1 nci ek) (O. Senatosu S. Sayısı : 413) (Bina kiraları hakkında İkanun tasarısı ve Erzurum Milletvekilli (Gıyasettin Sayfa Karaca'nm, 6570 sayılı Kira. Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden 'tedvini ile 4 noii ^.maddesinin değiştirilmesi hakkında kanım teklifi ve 'Geçici Komisyon raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı: 458 ve 458 o l nci ok) 78:79,81: Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu tasarıısı ve Geçici Komisyon raporu (1/4) (S. Sayısı: 634) 79:8! I»»'»ı» > 1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 'Bugünkü birleşimde iki ot ur um yapan 'Genel Kurulda : İçtüzüğün 137, 195 ve 196 ncı maddelerinim uygulanmaları hakkındaki konuda (Başkanlık Divanınca henüz bir karara varıiamadığı (bildirildi. Siirt Milletvekili Hayrettin.özgen'o 15 gün süre file izin veriltınesi hakkındaki Başkanlık (tezkeresi okundu, kaibul olund<u, Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Zihni Beıtil ve 25 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu üyeleri Seçimi Kanununun değiştirilmesi hakkımdaki kanun teklifinan maddelerine ıgeçilmesi, ikli acık oylama sonunda, kabul olundu. 'Birinci «madde yapılan görüşmelerden sonra geri alınarak, İzmir Milletvekili Şükrü Akkanın, Ikabül edilen önergesi uyarınca değiştirilip açık, oya sunulduysa da, tasnif sonunda salt çoğunluk kalmadığı anlaşıldığından, '28 Mart 1964 Cumartesi günü :saat 14 te toplanılmak üzere (Saat de) Birleşime son verildi. Başkan Kâtip Başkanvefcili Amasya. Mekki Keskin Nevzat Şener Kâtip Malaltya Nurettin Akyurt Yazık soru 1. Oiresun Millett vekili Nizaımetıtin ürkmen'in, Giresun ili ıhuduibları dâhilinde, Kalkınma Plânının 1963 yılı programına göre, yapıl- SORULAR ması derpiş 'edilen yatırıanların hangilerinin realize 'edilmiş olduğuna 'dair yazılı önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/462) 2. GELEN KÂĞITLAR Teklifler 1. Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan 'Kırımlı ve 105 arkadaşımın, 4936 ısayılı Üniversiteler Kanununa bâzı maddeler eklenmesi hakkında ikanun (teklifi '< (2/691) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 72 2, Kastamonu Milletvekili 1. Hakkı Yılanlıoğlu'num, 6972 ısayılı Korunımaya, ınıuhıbaç çocuklar hakkındaki Kanunum 8 nei ımaddesinin değiştirilmesine dair kanun (teklifi (2/692) (Sağlık ve Sosyal Yardım, Millî 'Eğitim, İçişleri ve Plânı kom isyan 1! arına)

3 o. Kastamonu Milletvekili î. Hakkı Yılanlı oğlu'n un, 3530 ısayılı Beden Terbiyesi Kanununun 19 ncu maddesinin (c) fıkracının de^. ğ'iştiiıitılmıeısdıne datir kanun /teklifi (2/Ö93) (İçişleri, Maliye -ve Plân komisyonlarına) 4. Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz ve 3 arkadaşının, 5434 sayılı 'Emekli Sandığı Kanununa ek ikanun 'tdklifi (2/694) (Maliyi' ve Plân komisyonlarına) Raporlar 5. Bulgaristan'ım îs&anibupdaki Başkonsolosluğu «eki Muavin Konsolosu Vartbaaloğlu (leorgi Varbauof Çolakofun cezaisinin»affı hakkında kanun ıtasarısma dair Cuunihuriyet Senatoısu Başkanlığı tezkeresi ve O. ISeııatosuoıca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisti Adalet Ko :1 misyonu raporu, i (M. (Meclisi 1/555; C. Senatosu 1/399) (Gündeme),(İM. Meclisi S. Sayısı: 52.1 e 1 ııci ek;. Senatosu S. Sayısı: 424) 6. 'Eğiltiım ödeneği kanunu tasarısına dair Ouıınıhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik «hakkında Millet Meclisi Millî 'Eğitim ve Plân komisyonlarından -seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (M. Meclisi 1/601; Ü. Senatosu 1/393) (-Gündeme) (M. Meclisi S. Sayısı: 563 e 1 nci dk; C. Senatosu S. Sayısı: 413) 7. B'âzı iki taraflı ticaret anlaşmalarında veya ıbıı anlaşmalara ekli listelerde yer alan aihdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları. (1/174) (Gündeme) (S. Sayısı: 646)» ««BİBİN01 OTURUM Açılma saati : 14,00 BAŞKAN Başkanvekili MekM Keskin KATİPLER : Süreyya Öner (Siirt), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) BAŞKAN Birleşimi acıyorum. 3. YOKLAMA BAŞKAN Yoklama oylarınıza lütfen işaret 1) uyurunuz. Yoklama işlemi bitmiştir. («Ekseriyet var, 15 kişi daha geldi» sesleri) BAŞKAN İsim üzerine yoklama yapaea- J ğız efendim. (Yoklama yapıldı.) BAŞKAN Ekseriyetimiz var,»' başlıyoruz. 4. BAŞKANLIK DÎVANININ 1. İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim (rökay'ın, bu yıl Efes'te yapılacak festivalde Türk kızlarının Romalı kılığına girerek şarap dağıtacakları yolunda radyoda yapıkın yayına değinerek memleketin mânevi yönü üzerinde ısrarla durulması fo-akkında demeci BAŞKAN Gündem dışı Sayın, Gök ay, ne hakkında konuşacateınırz? GENEL KURULA SUNUŞLARI F AHRETTİN KERÎM GÖ K A Y (İst a nl >ıı I) Hii" radyo IhabeKı hakkında. BAŞKAN Buyurun. KAHRETTİN KERİM GÖK AY (İstanbul) Mnıhterem Başkan, aziz arkadaşlarım ; Parlâmento havasının oldukça gergin olduğu şu günlerde.gündem dışı söz alıp yüksek 'huzurunuza çıkmam' belki' tam psikolojik bir ha- 73 -

4 reket sayılmazsa da.kendimce önemli bulduğum bir radyo haberi, beni yüksek huzurunuza getirdi. Evvelki akşam 10,45 teki radyo ajansından, önümüzdeki yaz içerisinde, Ege havalisinde turistik! hareketlerin -canlanacağını ve bu arada Efes'te festivaller yapılacağını memnunlukla öğrendim. Memleketimize.büyük.gelir sağhıyacafc olan turizmin ye turizm hareketlerinin desiteklenımıesinl gayet tabiî görüyorum. Fakat, bu arada millî 'ananelerimizi, geleneklerimizi ihmal etmemek ioabettiğini de, Muhterem Heyetinizin aynı kanaate katılacağı ümidiyle arz etmek isterim. Mesele şu : Efes'te bu yıl yapılacak olanı festivalde, açılmış olan (büyük bir caddede, Adrian caddesi midir, nedir, tam ismini bilmiyoruım, orada. Roma usulü arabalar geçecekmiş, buna bir itirazım yok. Fakat Türk kızlarının Romalı 'kıyafetlerini giyerek şarap dağıtacağını söylediler. MEHMET OEÇÎOĞLU (Adana) Olma* öyle şey. FAHBEITİTİN KERÎM GÖKAY (Devamla) Şimdi bunum neresini alayım? Bu memlekette tarihî zenginlikler, ' hakikaten hiçbir uıe'mleketle kııyaısi odilemiyecek kadar 'zengindir. Ege havalisinde Roııma! Medeniyetinin, eski Yunan Medeniyetinin, daha eski Türk Medeniyetinin izlerini buluyoruz. [Bunları açabiliriz, araştırabiliriz. Fakat Roma'yı* çökiüren, Roma'nın mahvına sebebolan sefahat devrinin; Pompei'nin hayatının, bu memlekette Türk kızlarına Romalı (kıyafeti giydirip, şarap dagitt.irijima.kla tekrarlanmasını, ben doğru bulmuyorum. (Alkışlar, C. H. P. şuralarından «Ayran dağıttıralım ma? kocamı» sesleri) AHMET KARAMÜFTfÜOĞLU (Adana) Olamaz öyle şey. FAHRETTİN KERlİM GÖKAY (Devamla) Canım, olamaz demeyin. Ben radyoda dinledim,, böyle olacak'diye. Hattâ dün sö'z istenmiştim: ıbu konuda. Sayın/ Başkan dedi İd; bugün günde,m< çok dolu, yarına (bırakabilir raisini? Zarar yok, '2:4 saat tehirden zarar gelmez, dedim. A'ima! 24 saattir kafamın, içini, doldurup.durdu. Gözümün 'önüne Neren'lar, sefil hükümdarlar geldi. Kızlarımız destiiere şarap doldurup dağıtacaklar. Bu olmaz arkadaşlar. (Bravo sesleri) Şimdi dikkat etmemiz icabeden bir şey var :1 SADRETTlN ÇANGA (Bursa) Ayran dağıttırınız. FAHRPJT'TİN KERİM OÖKAY (Devamla) işi âlâya bindirmiyelim,. Ayran dağıjtın, ne dağıtırsanıız dağıtın, yalnız insanın aklını kaçırtan nesneyi dağıttırmayınız. (Gülüşmeler) Çünkü bunun mânası şu; birkaç günden beri görüyorum, şu dakikada çok ballı tiy anım, mütemadiyen gergin olan çehreler şu anda tebessüm etti, sağda tebessüm, solda tenessüm, işte bizim de istediğimiz bu arkadaşlar. (Alkışlar) Bakınız, demokratik rejimin yükselmesi içiii, Atatürk'ün bir vecizesini de buldum, ö'ıia ait olacak; «Cemiyetimizin medeni bir seviyeye yükselebilmesi ve halkımızın refah ve saadete kavuşabilmesi ancak, demokratik, kâmil bir idareyle mümkündür. Olgun bir demokrasi idaresine kavuşabilmemiz için de cemiyetimizin bu idareye lâyık bir hâle gelmesi, yani birçok devre ve safhaları atlatarak demokratik tekâmülünü, diğer bir deyimle, devrimini tamamlaması şarttır.» diyor. Ben, demokratik nizam içerisinde bu memleketin refaha kavuşacağına inanıyorum. Bana gazeteciler soruyor «Birkaç gündür Meclisin havasını nasıl buluyorsunuz?» diye. Demokrasinin cilvesi, dedim. Silâh patlamamak şartiyle bazan sille, tokat girebilir bu işe, dedim. Memlekette demokratik nizamı yerleştirmek için ihmal ettiğimiz bir şey var; mekteplerimiz talebelerle dolup taşmış, hocalar ancak dersle ilgili hususlarda taleberlerle meşgul oluyor, onlarr yetiştiriyorlar. Ama mektep dışında çocuklarımızın, gençlerimizin durumlariyle ilgileniyor muyuz? Onlarla hangi teşkilât ilgilenmektedir? İşte onlarla ilgilenemediğimiz için günün birinde biri çıkıyor, kızlarımıza Romalı kıyafetleri giydirerek elde desti şarap dağıttıracak. O şarabı içtikten sonra neler olacağını da artık siz düşünün, (Bravo sesleri, alkışlar.) Onun için bu hususta bilhassa ısrarla duruyorum. Muhterem arkadaşlarım, bunu yaparken, bu sözlerimi söylerken şu veya bu itham altında gü--. nün modası olan her hangi bir yafta yapıştırılın!-. yacağına da eminim. Bu, ilmin sözüdür, hakika-. tin sözüdür. Memleketin birçok sosyal şartları,, ekonomik şartları vardır, terbiyevî şartları var-- 74-

5 dır. Gençlerimizle meşgul olmak mecburiyetindeyiz. Bunun için Bakanlıklararası bir teşkilât kurularak, memleketin mânevi cephesi üzerinde önemle, ısrarla durmamız icabettiğini arz etmek isterim. (Bravo sesleri, alkışlar.) Muhterem arkadaşlar, Eflatun, Devlet adlı eserinde; akıl mevzuunda, «Akıl madem ölçüdür içimizde olup biten her şeyi kollayıp yönetmek ona düşer, öfkenin işi de onu dinlemek, ondan yana olmaktır.» diyor. Binaenaleyh, evvelâ Parlâmento hayatımızın nizam ve gelişmesini sağlamak için öfkeyi bir tarafa bırakarak tebessümle dâvalarımızı masanın üzerine koyacak olursak, Atatürk'ün istediği gibi, demokratik nizamı pek kuvvetle yerleştireceğimize kaaniim. Ne olmuş bu memlekete? îki büyük cephesi var diyorlar, iki büyük cenaha ayrılmış. Kimdir bu cenahlar? Bu memleketin çocuklarını nasıl olur da birbirine düşman yapabiliriz? Bakın, bu hususta da güzel bir vecize buldum: Bakınız ne diyorlar; «Tanrı, insanların evlerini başlarına yıkmak istedi mi, fitne sokar aralarına.» Bu, eski bir Yunan filozofunun sözü. Şu halde muhterem arkadaşlarım, Efesus'taki bu mevzu dolayısiyle şimdi demokratik rejimin gelişmesi için sinü salime de sığınarak, yüksek huzurunuzda sizlere hitabetmek şerefini duyduğumdan dolayı bahtiyarlık duyuyorum, istediğimiz tek şey şudur; memlekette biz, sağdan ve soldan gelen her türlü dikta rejimlerine muhalif olduktan sonra demokratik nizamda masanın üzerine konularak halledilmiyecek bir dâva olmadığı kanaatindeyim. Şu halde her iki taraf arkadaşımızın birinin başında bu memlekete hizmet etmiş, şerefle hizmet etmiş, tarih yapmış insanı vardır. Diğer tarafta memleketin en güzide ordusuna Genelkurmay Başkanlığı yapmış insan var. Memlekete hizmet etmiş sayısız insanların bulunduğu teşekküller, olarak tebessümle, şefkatle memleketin birliğini, demokratik rejimi korursak o zaman hiç kimse benim kızlarıma Roma kıyafeti giydirip de içlerine fitne sokmaya teşebbüs edemez. Gündem dışı sözlerim bundan, ibarettir, hepinizi saygı ile selâmlarım arkadaşlarım. (Alkışlar) BAŞKAN Sayın Şener.. SUPHİ BAYKAM (İstanbul) Aynı mevzuda söz istiyorum. BAŞKAN Aynı mevzuda gündem dışı iki kişi konuşamaz. Buyurun Sayın Şener Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, bütçe ile verilen ödeneklerin harcama yerlerine dört eşit taksitte kısım kısım gönderilmesinin doğru olmadığını açıklıyan demeci. AHMET ŞENER (Trabzon) Teşekkür ederim Sayın Başkan. Muhterem arkadaşlarım, umumi bilgilerinize arz etmek ve Hükümetin bu hususta nazarı dikkatini celbetmek üzere bir iki dakikalık vaktinizi almış olacağım yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesinin A fıkrasının, tatbikatta aksaklıklar yaratabileceği hususunda. Plân ve Bütçe Komisyonunda çok ısrar etmiş olmama rağmen, bu madde kabul edilmiş Umumi Heyetten geçmiş ve şimdi tatbikatına başlanmıştır. Muhterem arkadaşlarım, bu maddede bir bütçe yılı içerisinde bir husus için ayrılmış olan tahsisatların 4 er ay vâde ile üç taksitte mahalline gönderileceği hükmü vardır. Bu hususta Maliye Vekâleti bir tamim yaparak % 80, % 30, % 10 gibi variasyonlara ayırmak suretiyle bu tahsisatları mahalline göndermektedir. Muhterem arkadaşlarım, mahallinden mektup, telgraf ve telefonlarla yapılan şikâyetler üzerine Hükümetin organlarını harekete getirmek için biz de makamlara müracaat etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Düşününüz, bir kaymakamın jipi eğer üç bin 'lira ile tamir olacaksa bin lirası gönderilmektedir, dört ay sonra bin lira daha gönderilecek, dört ay sonra bir bin lira daha gönderilecek. O halde bu kaymakam jipini şimdilik tamir edemiyeceği için, sene sonunda bütün "parayı alabileceği için, ancak o zaman tamirini yaptırabilecektir. Böyle iş olmaz arkadaşlar. Biz Bütçe Komisyonunda bunun müzakeresini yaparken bu şekilde söyledik. Sizlere 'eksantrik bir misal vereyim. Çekirge âfeti geliyor, gelecektir. Sayın Taran Bakanına diyeceğiz ki, biz size ancak 3-4 aylık para gönderdik veyahut da yüzde 30 veya 50 sini gönderdik. O hailde çekirge âfeti için para bulun diyeceğiz. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Muhterem arkadaşlarım, bugün mavi küf de aynıdır. Biz, mantarlara, sporlara dur mu diyeceğiz? Fidelikleri mi yapacaklardır, bir kazaya yüz lira benzin parası gönderilmiştir. Olmaz bu. O halde, derler ki, zaten maddei' mahsusasmda vardır, Hükümet,

6 mezkûr vekâlete gerekli vekâlete, bilhassa Maliye Vekâletine bir ay evvel müracaat edecektir. Müracaatını bildirdikten sonra tezekkür edilecek. Bu barajı atladıktan sonra, m ahalimde zaten baraj mevcut. Maliye var, malmüdürleri var, valisi var, kaymakamı var, bu tatbikat Hükümeti müşkülâta uğratacaktı ı* yılında bu baraj kaldırılmıştır. Bu sene kondu.haklı olarak, diyebilirler ki, tahsilat yapamadık, belki imkânlarımız yoktur. Onu da. nazarı itibara alalım ama, bir müftüye eğer elli liralık kırtasiye parası göndereceğiz. 15 lirasını da dört ay sonra göndereceğiz. Olmaz böyle ş>?y..gönderilmektedir. Bâzı arkadaşlar, işleri mahallinde, vekâlette takibetmedikleri için işin böyle olduğuna inanmıyabilirler. Ama göreceklerdir ki, kendileri müracaat ettiklerinde, vaziyet böyledir. Hükümetin nazarı dikkatini celbederim. Bu işlerle, bilhassa, tabiî âfetlerle meşgul olan vekâletlerin bu hususu nazarı itibara almalarını rica ederim. Hürmetlerimle. BAŞKAN CKindemo başlıyoruz. 3. Dışişleri Bakanlığının, Kıbrıs dâvamızı benimsiyen ve bütün dünyaya bildiren kardeş Pakistan Milletinin temsilcisi Pakistan Millet Meeclisi Başkanlığının, kendilerine teşekkür mesajı gönderilmesinden duydukları mukabil teşekkürü ve Pakistan Millet Medişinin bu konuda ittifakla kabul ettiği önergeyi açıklıyan yazısı. BAŞKAN Yazıyı okutuyorum. Türkiye Millet Meclisi Başkanlığına İlgi : 24 Şubat 1964 tarih ve 96/45928 sayılı yazıları : Tarih ve sayısı ilgiliden maruz yazılarına ekli olarak alınan mesaj yüksek muhatabına takdim edilmek üzere Karaçi Büyükefirçiliğimize gönderilmişti. Adı geçen Büyükelçiliğimizden alman cevabı işarda Büyükelçimizin Pakistan Millet Meclisi Başkanı Fazlül Quader öhowdhury'i 16 Mart Pazartesi günü Rawvalpindi'deki makamında ziyaret ederek Sayın Fuad Sirmen'in mesajını kendisine bizzat tevdi ettiği bildirilmektediı* 76 Mezkûr işarda ayrıca belirtildiğine göre, Ekselans Fazlül Quader Ch.owdth.ury mesajdan fevkalâde mütehassis olmuş ve Millet Meclisimizin nazik düşüncesinden dolayı teşekkürlerinin Sayın Millet Meclisimiz Başkanına ulaştırılmasını rica etmiştir. 'Fazlül Quader Ghowtdhury, ayrıca Pakistan Millet Meclisinde Millet Meclisimiz Başkanının mesajını okumuş ve aşağıdaki önergeyi sunmuştur : «Pakistan Millet Meclisi, Pakistan'ın Türkiye'yi desteklemesi vesilesi ile Türkiye Millet Meclisinin kabul ettiği önergeye derin teşekkürlerini bildirir. Meclisimiz ve Pakistan halkı, Türk kardeşlerine, Kıbrıs'taki haklarının âdil ve barışçı bir hal suretine bağlanması yolundaki mücadelelerinde devamlı desteklerini bildirirler.» önerge ittifakla kabul edilmiştir. Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. (Alkışlar.) Dışişleri Bakan V. Kemal Satır BAŞKAN - Bilgilerinize sunulur. i. Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/852) BAŞKAN Tezkereyi okutuyorum. (lenel Kurula Aşağıda adları yazılıl sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri, Başkanlık Divanının tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen İstanbul Milletvekili, Fahrettin Kerim Gökay, 15 gün, mazeretine binaen, tarihinden itibaren, Kırşehir Milletvekili, Ahmet Bilgin, 15 gün, hastalığına binaen, tarihinden itibaren, BAŞKAN Ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. İstanbul Milletvekili, Fahrettin Kerim Gükay, 15 gün, mazeretine binaen, tarihinden itibaren,

7 BAŞKAN Kabul edenler... Kabul otmiyenler... Kabul edilmiştir. Kırşehir Milletvekili, Ahmet Bilgin, 15 gün, hastalığına binaen, tarihinden iti :1 baren, BAŞKAN Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 1. Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi idareci üyelerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyon raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 2/624, C. Senatosu 2/122) (M. Meclisi S. Sayısı : 613, C. Senatosu S. Sayısı : 401) BAŞKAN Karma Bütçe Komisyonunun tezkeresi vardır, okutuyorum. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına Gündemin bir defa görüşülecek işlerinin 50 nei sırasında bulunan Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdareci üyelerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi, malî yılın sona ermesi dolayısiyle hükümsüz bulunmaktadır. Mezkûr kanun teklifinin komisyonumuza iadesi hakkında gerekli işlemin yapılmasını saygı ile ara ederim. Karma Bütçe Komisyonu Başkanı Trabzon Ali Şakir Ağanoğlu BAŞKAN Kabul edenler... Kabul edilmiştir. Etm iyeni er Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu eski Bluavin Konsolosu Varbanoğlu Georgi Varbanof Çolakof'un cezasının affı hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena>tosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi 1/555; C. Senatosu î/399) (M. Meclisi S. Sayısı : 521 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 424) (1) BAŞKAN Adalet Komisyonu Sözcüsünün bir önergesi var, okutuyorum. (1) 521 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tutanağın somındadır. 5. GÖRÜŞÜLEN İŞLER 77 Yüksek Başkanlığa 521 e 1 nci ek S. Sayısında kayıtlı Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek iade edilip Adalet Komisyonunca vâki değiştirgenin benimsenmesi yolumda karar veriilımiş olan Bulgar Casusu Çokalof'un affına dair tasarısının işin önemi bakımından öncelik ve ivedilikle gündeme alınarak konuşulmasını arz ve rica ederim. Adalet Komisyonu Sözcüsü îzmir Mustafa Uyar BAŞKAN Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiycnler... Kabul edilmiştir. öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Adalet Komisyonu raporunu okutuyorum. (Adalet Komisyonu raporu okundu.) BAŞKAN Cumhuriyet Senatosu metnini okutuyorum. Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu Varban (Virban, Verban) oğlu Georgi Varbanof (Virbanof, Verbanof) Çokalof'un cezasının affı hakkında kanun MADDE 1. Bulgaristan'ın tstabuldaki Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu Filibe (Plovdiv) nüfusunda kayıtlı Varban (Virban Verban) oğlu Stayonka'dan (Stoyahka) doğma 1925 doğumlu Georgi Varbanof (Virbanof, Verban of) Çolakof'un Ankara Garnizon Kumandanlığı Siyasi Mahkemesinin 8 Aralık 1959 tarihli 959/10 esas, 959/31 karar sayılı ve Askerî Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 9 Mayıs 1960 tarihli, 960/1430 esas, 960/1719 karar sayılı ilâmlariyle hükümlü bulunduğu 12 sene 6 ay ağır hapis cezası affedilmiştir. Adı geçen hakkında, Türk Ceza Kanununun 101 nci maddesi hükmü uygulanmaz. BAŞKAN Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemektedir. Benimsemeyi

8 oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı kanunlaşmıştır. 3. Eğitim ödeneği kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (M. Meclisi 1/601; C. Senatosu 1/393) (M. Meclisi S. Sayısı : 563 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 413) (1) BAŞKAN Millî Eğitim Bakanının bir teklifi vardır. Okutuyorum. Yüksek Başkanlığa Yüksek Senatodan intikal eden ve Geçici Komisyonca raporu hazırlanan ilkokul öğretmenleri ödenek kanunu tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. Millî Eğitim Bakanı ibrahim öktem BAŞKAN Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Komisyon ve Bakan lütfen yerlerini alsınlar. Geçici Komisyon raporunu okutuyorum. (Geçici Komisyon raporu okundu.) BAŞKAN Cumhuriyet Senatosu metnini okutuyorum. İlkokul öğretmenleri ödeneği Kanunu MADDE 1. Asil ilkokul öğretmenlerinden (İlk öğretim ve ilkokul müdür ve yardımcıları ile ceza evi okullarında ve yetiştirme yurtlarında çalışan asil öğretmen, müdür ve yardımcıları dâhil.) şehir ve kasaba okullarında fiilen çalışanlara aylıklarına ek olarak ayda 100, köy okullarında çalışanlara da ayda 150 lira ilkokul öğretmeni ödeneği verilir. Nüfusu den az olan ilçe merkezleri de bu maddenin uygulanmasında «köy» sayılır. (1) 563 e 1 nci ek S. Sayısı basmayazı tutanağın sonundadır. 78 BAŞKAN Efendim, komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemektedir; benimsemeyi oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı kanunlaşmıştır. GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) Sayın Başkan, yürürlük maddesinde bir değişiklik yapmak gerekiyor. BAŞKAN Olmaz efendim. 4. Bina kiraları hakkında kanun tasarısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458 ve 458 e 1 nci ek) BAŞKAN Bir önerge var, okutuyorum. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanun tasarısı komisyonun öncelik ve ivedilik kararı ile Meclis gündemine alınmış bulunmaktadır. Bu kanun tasarısı komisyonlarda uzun müddet müzakere edilmiş ve muhalefet şerhi de olmadan ittifakla Karma Komisyondan çıkmıştır. Hükümetin de muvafakati halinde bu kanun tasarısının süratle Meclisten geçmesini temin edebilmek için Mecliste aralıksız müzakere edilerek intacını arz ve teklif ederiz. C. H. P. Grup A. P. Grup Başkanı Başkanvekili istanbul Burdur Mahmut Rıza Bertan Fethi Çelikbaş. Y. T. P. Grup C. K. M. P. Grup Başkanvekili Başkanvekili Hatay Sivas Sekip İnal Cevad Odyakmaz M. P. Grupu Başkanvekili Yozgat ismail Hakkı Akdoğan İSMAİL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul ) Söz istiyorum. BAŞKAN Efendim; Esnaf ve Iküçük sanatkârlar kanun tasarlısının Mecliste aralıksız müzakere edilmesi istenmektedir. Falkat evvelce alınan bir karar mevcuttur; Cumartesi ve Pazar günleri sadece Bina kiraları kanunu tasarısı

9 ile İcra ve İflâs 'kanunu 'tasarısı görüşülecektir. Zannediyorum bu hususu söyliyeceksiniz Hakkı Beyefendi. (Orta sıralarda, bugün Bina kiraları kanun tasarısını görüşmek için toplandık, sesleri) Efendim; müsaade ederseniz evvalâ, parti gruplarından gelen teklifi oyunuza sunayım. İSMAİL HAKKI TEKÎNEL (istanbul) Kısa bir maruzatım var efendim. BAŞKAN Buyurun efendim, buyurun. İSMAİL HAKKI TEKlNEL (İstanbul) Muhterem arkadaşlarım, bilindiği gilbi, bendeniz tarihinde gerekçeli bir takrirle, Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu tasarısını da kapsamak suretiyle gündeme alınmasını teklif etmiştim. Bu teklifim maalesef hissi bir davranış içinde reddedilmişti. Bilâhara diğer bir arkadaşın te'klifi üzerine Cumartesi ve Pazar günleri sadece Bina 'kiraları hakkındaki kanun ve onu takiben de icra ve iflâs Kanununun konuşulması kabul edilmişti. Bizim reddedilen bu teklifimizdeki Küçük esnaf ve sanatkârlar kanun tasarısının Hükümet ve siyasi parti gruplarının, gündeme alınması hususundaki teklifini ben memnuniyetle (karşılıyorum. Ancak ehemmi mühimine tercih etmek mecburiyetindeyiz. Teklifin Hükümetten gelmesi ve siyasi parti 'gruplarının desteklemiş olması, bendenizin o günkü teklifimin yerinde olduğunu teyidetmektediı*. Gündeme alınması uygundur. Ancak ilik defa Bina kiraları kanun tasarısının görüşülmesi lâzımdır. Ehemmi mühimme tercih edilmesini istirham ederim. COŞKUN KIRCA (istanbul) Bütün bunlar yalnız Cumartesi ve Pazar günlerine aittir, değil mi Reis Bey? BAŞKAN Cumartesi, Pazar günleri için mevzuubahistir. Ona göre tefrik edildi. Cumartesi ve Pazar günlerine aittir. Bu vaziyet dâhilinde Sayın Sanayi Bakanının Ibir fikri var mı? Buyurun Sayın Bakan. SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN (Manisa) Pek muhterem arkadaşlarım, Büyük Meclis Cumartesi ve Pazar günleri icra ve iflâs Kanunu ile Kira Kanununun konuşulması hususunu karar altına aldı. Ancak Küçük esnaf ve sanatkârlar Kanunu, uzun zamandan beri 79 Mecliste beklemektedir. 1,5 milyon esnafın (birçok meselelerini halletmesi için ilk adım olacak kanunlardan birisidir. Karma Komisyondan ittifakla çıkmıştır. Esnafla, Bursa, İstanbul ve Ankara'da yaptığımız temaslarda ve bütün Türkiye esnaf mümessillerinin iştirak ettiği toplantılarda, Meclise gelen tasarı ile mutabık olduklarını ifade etmişlerdir. Şu da gösteriyor ki, bu kanun tasarısı Meclisimizde kolaylıkla müzakere edilip çıkacak tasarılar arasındadır. İcra ve iflâs Kanunundan sonraya bıraktığımız takdirde, bu kanunun çok gecikmesi muhtemeldir. Çünkü, İcra ve iflâs Kanununda uzun müzakereler ve çekişmeler olacaktır. Esnafın 40 derdi varsa bu Ikanun sokak kapısını açacak anahtar olacaktır. Lütfediniz, Cumartesi, Pazar günleri bu kanunun müzakeresini kabul edelim. Büyük Meclisiniz, bütçe müzakereleri sırasında bu kanunu desteklemişti 1,5 miyon esnaf adına istirham ediyorum, bu 'kanun tasarısını öncelikle ve takdimen görüşelim. Hürmetlerimle. BAŞKAN Buyurun Sekip Bey. SEKİP İNAL (Hatay) Muhterem arkadaşlar, bugünkü toplantımızın esası, iyice hatırladığımıza göre, Kira Kanunu ile icra ve iflâs Kanunu üzerinde görüşme idi. Ancak küçük esnafmızı hakikaten yakından ilgilendiren ve memleketin «gerek ekonomik, gerek sosyal bünyesinde fbüyülk ve faydalı hizmetleri ve yeri bulunan küçük esnafın âcil ihtiyacına cevap verecek Ibu kanunun takdimen görüşülmesini Y. T. P. Grupu tarafından da benimsenmektedir. Yüksek Heyetinizden bu Ikanun tasarısını diğer kanunlara takdimen görüşmesini, grupum adına arz ve rica ederim, saygılarımla. BAŞKAN Sayın Bakanın yazılı bir teklifi var mı? efendim SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN (Manisa) Var efen'dim. BAŞKAN Evvelâ tasarının.gündeme alın-. ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmîyenler... Kabul edilmiştir. 5. Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/4) (8. Saym : 634) önergesini okutuyo BAŞKAN Bakanın rum.

10 Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına Esnaf ve 'küçük sanatkârlar kanunu tasarısının Cumartesi, Pazar- günleri gündemin diğer maddelerine ta kelimen ve öncelikle görüşülmesini arz ederim. Sanayi Bakanı Muammer Erten BAŞKAN Buyurun Sayım. Tekine]. İSMAİL TEKİNEL (İstanbul) Muhterem arkadaşlarım, Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu tasarısı hakikaten çok mühimdir. Takdim etmiş olduğunu ve Yüksek: Heyetinizce reddedilen takıirimde 'bu italarınım kanunlaşmasının zaruret olduğuna işaret edilmiştir. Zaruret ik elim esin in ifade ettiği mâuayi! idrak ederek, takririme ıbu kelimeyi dercctımiştirm. Ancak gündeme alındrktau sonra Kira kanunu tasarısına takdimen görüşülmesi hususunda 'beri Sayın Bakanla aynı konuda birlenemiyorum. Çünkü, bunun sebepleri vardır. Bir defa Esnaf.ve küçük sanatkârlar kanunu tasarısı: tarihinde hazırlanmış, Kurucu M'eciise arz edilmiştir. Kurucu Mecliste kadük olmuştur. Kadük olan bu teklifi hayatiyete kavuşturmıak için imzasını atan? milletvekillerinden biri de benıdcnizim. Şu hale göre, L tarihinden -bugüne kadar üzerinde gerekli çalınmaların: yapılamamın obuası herhalde ıblzlerin kusuru değildir. Kira Kanununa gelince; tarihinde Anayasa Mahkemesi 0370 saydı Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerini iptal etmiştir. Anayasa ımalrkemesi (Kuruluş Kanununun kendilerine verdiği, yetkiye göre iptali hükmünüm yürürlük tarihini 6 ay sonraya tehir etmiştir. Bu 6 ay içinde, kanunda, hâsıl olanı hoşluğun dolduralmasj hususunda maalesef Hükümıet kendisine düşen vazifeyi yapmamın ve bu kanunu Parlâmentodan geçirememişti r. Şu hale göve, :963 ten sonra geçen altı aylık müddetin hitamı )3 olmaktadır tarihinden hu yama geçen zamıan içinde kiracıı ile kiralıyan münasebetleri maalesef sosyal hir foon.ıı haline.gelmiştir arkadaşlar. Bugün, t-atibikaitçıılar tatbik edeceği 'hükmü bilememektedirler. Vatandaş hakkını arayamaz, tâkibedemez hale gelmiştir. Bu boşluğu doldnrırnak, evvelemirde Parlâmentonun vazifesidir. Hiıikukta istiıkrarsızlıiik soısyal fe- 2S O : 1 lâketlei'o doğru bizi sürükliyebilir. Bugün yüzıbinleri aşan protestonun ifade ettiği inananın içinde, Hükümetin buı konuda göstermiş olduğu ihmal ve teraıhininı hesabı da vardıır arka da şiarım. Şu hale göre* tatbikatçıları tereddütten kurtaracak ve mal sahibi ile kiracı münasebetierini tanzimi edecek hu tasarlının bir an evvel Parlâımenıtoya vaz'edilmesi mecburiyeti vardır. Bu.bakımdan: diğer kanım tasarısına takaddüm etmelidir. Esasen kanun tasarısı ıhakkında a rkadıanla rumuzun zannederim iki, güzel fikirleri. vardır. 2ı3 maddede ıı ibaret, olan buı Kira kanunu tasarısı, zannediyorum ki yeniden düzenlenmek üzere Oeçici. Komisyona iade edilecek, bir müddet de orada zamıan kaybedecektir. Geçici Komisyona/ iade edildikten sonra elbette ki İcra ve İflâs Kanununa takaddümden hm tasarının görüşülmesinde fayda vardır. Buna işaret ediyorum, Oylarıurzı bu yolda istimal' etnvenizi rica öderim. BAŞKAN Bir önerge var, okutuyorum. 'Başkanlığa ^Sanayi /Bakanının -mühim! olduğunu kürsüden ifade ile öncelik ve diğer 'kanunlara takdimen görüşülmesini istediği IKüçük Esnaf Kanununun C..Senatosu Seçim Kanunumdan önceye almmıasınıı ve o kanundan önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. Maraş Kemaıl ibağcıoğlu BAŞKAN Kemal Bağeıoğlu'nun önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Şimdi muhterem arkadaşlarım; evvelâ, 5 grup Başkanı tarafından yapılan teklifin öncelik kararını alayım. (Neyin hakkında, sesleri) Tasarıda öncelik teklifi de var. öncelik teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Sayın Sanayi Bakanı, Küçük esnaf ve sanatkârlar kanunu tasarısının, Kira Kanunu, İcra ve İflâs kanunlarından evvel konuşulmasını teklif etmektedir. SANAYİ BAKANİ MUAMMER ERTEN (Manisa) Efendim, Esnaf ve küçük, sanatkârlar kanunu tasarısının Kira Kanunundan evvel görüşülmesini ve bu husustaki önergemin oya sunulmasını rica ediyorum. (Cürültüler, olmaz sesleri) 80 -

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 31

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 31 DÖNEM : 1 TOPLANTI : S MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 31 Yüzsekizinci Birleşim 18. 6. 1964 Perşembe Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kâğıtlar 3. Yoklama 2 3 3 4. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

Yüz Yirminci Birleşim. 24.9.1962 Pazartesi

Yüz Yirminci Birleşim. 24.9.1962 Pazartesi DÖNEM :1 OÎLT : 7 TOPLANTI : l MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ Yüz Yirminci Birleşim 24.9.1962 Pazartesi Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 38 2. Gelen kâğıtlar 38 3. Yoklama 39 4. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi

Otuzuncu Birleşim. 14.1. 1963 Pazartesi DÖNEM : 1 CİLT : 11 TOPLANTI : 2»^^^»»»»»'»»»»»»»»»» >»»«MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ Otuzuncu Birleşim 14.1. 1963 Pazartesi Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 78 2. Gelen kâğıtlar 78 3. Yoklamalar 79 4. Başkanlık

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM 2 CİLT: 21 Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ ^ 140 ncı Birleşim 14. 7. 1967 Cuma içindekiler Sayf» 1. Geçen tutanak özeti. 88:89 2. Gelen kâğıtlar 90 3. Yoklama. 90 4. Başkanlık Divanının

Detaylı

Yüz yirmiifcinci Birleşim. 8.7. 1964 Çarşamba. içindekiler

Yüz yirmiifcinci Birleşim. 8.7. 1964 Çarşamba. içindekiler DÖNEM ; 1 CİLT : 31 TOPLANTI : 3 MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ >>» -«Yüz yirmiifcinci Birleşim 8.7. 1964 Çarşamba 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kâğıtlar 3. Yoklama 4. Başkanlık Divanının Genelkurula

Detaylı

MİLLET M İÇLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET M İÇLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 1 OÎLT: 34 TOPLANTI : 4 MİLLET M İÇLİSİ TUTANAK DERGİSİ»m

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. GiLT: 28

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. GiLT: 28 DÖNEM : 1 TOPLANTI : 3 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ \ GiLT: 28 Altmışüçüncü Birleşim 26. 2. 1964 Çarşamba > ' Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 3 2. Gelen kağıtlar 4 3. Yoklamalar 4,5 4. Başkanlık Divanının

Detaylı

GENEL KURUL TOPLANTISI

GENEL KURUL TOPLANTISI T. C. Birlik Komitesi CÎLT:1 GENEL KURUL TOPLANTISI ıı ı^a^ı n On üçüncü Birleşim 20.9.1960 Salı 1. Geçen toplantı tutanak özeti?,. Görüşülen işler içindekiler Sayfa 2 1. Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu'nun,

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3 DÖNEM: 2 TOPLANTI: 1 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ Cilt: 3 46. Birleşim İS. 2. 1966 Salı İçindekiler 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kağıtlar 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları 1. Millî Eğitim

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ C İ L T : 45 TOPLANTI: 19 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 30 ncu Birleşim 5.2.1980 Sah»* ^»» i M İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 196 II. YOKLAMALAR 202:203 III. BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ «81 nci Birleşim 10. S. 1985 Pazartesi 1. Geçen tutanak özeti 2. Yoklama İçindekiler Sayfa 442 442 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132 ALPARSLAN TÜRKEŞ'iN TBMM'DEKi KONUŞMALARI (Kanun Tasarısı ve Teklifleri) 27.05.1960-04.12.1995 Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TEMMUZ 2009-

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNBM : fin GİLT : 13 TOPLANTI : t T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ Beşinci Birleşim 12. XI. 1948Cuma mmm m İçindekiler Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 82 2. Havale edilen kâğıtlar 83 3. Sorular ve cevaplar -

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : VDI OlLT : 23 TOPLANTI : 4 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ»» «1. Geçen tutanak özeti 2. Havale edilen kâğıtlar 8. Sorular ve cevaplar 1. Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, «Vadimi» adlı kitap

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ TUTANAK DERGİSİ C I L T : 4 MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ TUTANAK DERGİSİ 74 ncü Birleşim 2 Ekim 1981 Cuma İÇİNDEKİLER I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. KANUN TASARI VE TEKLİF LERİ 386 1. 1447 Sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları

Detaylı

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ

T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ DEVRE:X CİLT : 11 ICTIMA : 2 T. B. M. M. ZABIT CERİDESİ Altmış sekizinci İnikat 25.V.1956 Cuma» ^m^ t 1. Sabık zabıt hulâsası 2. Havale edilen kâğıtlar 3. Yoklama 4. Müzakere edilen maddeler 1. Millî korunma

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU. 95 nci Birleşim. 29. 7. 1971 Perşembe. C i L T : 66 TOPLANTI : 10 İÇİNDEKİLER

CUMHURİYET SENATOSU. 95 nci Birleşim. 29. 7. 1971 Perşembe. C i L T : 66 TOPLANTI : 10 İÇİNDEKİLER C i L T : 66 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 95 nci Birleşim 29. 7. 1971 Perşembe İÇİNDEKİLER 1. GEÇEN TUTANAK ÖZE Yİ 2. GELEN KÂĞITLAR, 3. YOKLAMA Sayfa 270 271 271 4. BAŞKANLIK DİVANININ

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CtLT : 11 TOPLANTI: 11 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 8. 3.1972 Çarşamba İçindekiler Sayfa I. GEÇEN! TUTANAK ÖZETİ 227 II. GELEN KÂĞITLAR 227 III YOKLAMA 228 IV. JBAŞKANLTK DİVANININ GE NEL

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları

Sevgili AKİS Okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiatı: 60 Kuruş * İmtiyaz Sahibi Metin TOKER * Yazı İşlerini fiilen idare eden: Cüneyt ARCAYÜREK * Ressam:

Detaylı

Cumhuriyet Senatosu Özel Yüksek Okulları Araştırma Komisyonu RAPORU

Cumhuriyet Senatosu Özel Yüksek Okulları Araştırma Komisyonu RAPORU Cumhuriyet Senatosu Özel Yüksek Okulları Araştırma Komisyonu RAPORU 4. 10. 1968 CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA Cumhuriyet Senatosunun 23. 11. 1BK57 tarih i 6 ncı Birleşiminde açılmasına karar verilmiş

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ D ö N E M s 17 C t L T : 24 YASAMA YILI ı 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ ı>m

Detaylı

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları, pecya

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları, pecya AKİS Sayı: 463 Cilt: XXVII Yıl: 9 Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker, Atilla Bartınlıoğlu, Güneri Civaoğlu. Egemen Bostancı ve Kenarı

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 52 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 100 üncü Birleşim 10 Haziran 2004 Perşembe I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - YOKLAMALAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı: 333 SİYASÎ PARTİLER KANUNU TASARISI VE ANAYASA KOMİSYONU RAPORU (1/624)

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı: 333 SİYASÎ PARTİLER KANUNU TASARISI VE ANAYASA KOMİSYONU RAPORU (1/624) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı: 333 SİYASÎ PARTİLER KANUNU TASARISI VE ANAYASA KOMİSYONU RAPORU (1/624) 3 Anayasa Komisyonu Raporu TC Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu 4 Şubat 1983 Esas No. Karar No. : 11

Detaylı

41 inci Birleşim 26.12.1996 Perşembe

41 inci Birleşim 26.12.1996 Perşembe DÖNEM : 20 CİLT : 18 YASAMA YILI; 2 G 41 inci Birleşim 26.12.1996 Perşembe - ' İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMALAR IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları

Sevgili AKİS okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Sene: 2, Cilt: V, Sayı 74 Rüzgârlı Sok. Otto Weber Han, Kat: 2; Daire : 4 P. K. 583 Tel: 38992 Fiyatı : 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi : Metin TOKER Umumi Neşriyat Müdürü Cüneyt

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 68 31 inci Birleşim 13 Aralık 2004 Pazartesi I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

DANIŞMA MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ C 1 L T : 12 YASAMA YILI : 2 DANIŞMA MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ >>-e«20 nci Birleşim 20 Kasım 1982 Cumartesi I. GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ II. YKLAİMA III. BAŞKANLİK DÎVANININ GE NEL KURULA SUNUŞLARI 1. Sovyetler

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 47 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 80 inci Birleşim 27Nisan 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

Kendi. Sevgili AKİS Okuyucuları. Bir yılı ve üç ciltten müteşekkil 52 sayıyı geride bırakmış bulunuyoruz.

Kendi. Sevgili AKİS Okuyucuları. Bir yılı ve üç ciltten müteşekkil 52 sayıyı geride bırakmış bulunuyoruz. AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 2, Cilt: IV, Sayı: 53 Denizciler Caddesi Yeni Matbaa - Ankara P. K, 582 Tel: 1 8 9 9 2 Fiatı: 60 Kuruş İmtiyaz Sahibi: Metin TOKER Yazı İslerini fiilen idare eden:

Detaylı