MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ"

Transkript

1 DONEM : İ C Ü LT : 29 TOPLANTİ : 3 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ Ye t mi şy edinci Birleşim Cumartesi Sayfa 1. Geçen tutanak özeti Gelen kâğıtlar 72: Yoklama Başkanlık Divanının Genelkurul'a sunuşları İstanbul Milletvekili kahrettin Kerim Gökay'm, bu yıl Efes'te yapılacak festivalde Türk kızlarının Ramak kılığına girerek şarap dağıtacakları yolumda radyoda yapılan yayma değinerek memleketin mıâ- TUetvi) yönü üzenimde Tsraıril'a durulması hakkında demeci 73:76 2. Trabzon Milleıtve!kli[ii Ahmet Şc ner'in, bütçe ile verilen ödeneklerin harcama yerferilnıe dört eı a!t takslitlte kısam kısım gönderi İlmesinin doğru olmadı ğıtnı açıklıyan demeci 75:76 3. Dışişleri Bakanlığının, Kıbrıs dâvamızı besniimısiyen-ve bütün dünyaya bildiren kardeş Pakisıtan Milletinin temsilcisi Pakistan Millet Meclisi Başkanlığının, kendilerine teşekkür mesajı gönderilımesindeın duydukları ımukabil teşekkürü ve Pakistan (Millet Meclisinin /bu içindekiler Sayfa konuda ittifakla kabul ettiği önergeyi açıklıyan yazısı Sayın üyelerden bâzılarınla izin verilmesime dair B'aşkanlılk tezkeresi (3/852) 76:77 5. Görüşülen işler Cumhuriyet Senatosu ve Millet İMeclisi İdareci üyelerin, 1963 'yılı Bütçe Kanun/una bağlı '(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Kanma (Bütçe Komisyon raporuna dair 'C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 2/624, O. Senatosu 2/122) ;(M. Meclisi S. Sayısı: 613, O. Senatosu S. Sayısı: 401) Bulgaristan'ım İstanbul'daki Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu Varıbanoğlu Georgi Varbanof ıçolakof'un cezasının affı hakkında kamun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/555; C. Senatosu 1/399) (M. Meclisi S. Sayısı 521 e 1 nci ek) (O. Senatosu S. Sayısı 424) 77:78

2 Sayfa 3. Eğifckn ödeneği kamunu tasarısına dair Cumihuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik lıalkkında Millett Meclfei Millî Eğitim ve Plânı komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu (Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/601; C. Senatosu 1/393) (GVI. Meclisi S. Sayısı: 563 e 1 nci ek) (O. Senatosu S. Sayısı : 413) (Bina kiraları hakkında İkanun tasarısı ve Erzurum Milletvekilli (Gıyasettin Sayfa Karaca'nm, 6570 sayılı Kira. Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden 'tedvini ile 4 noii ^.maddesinin değiştirilmesi hakkında kanım teklifi ve 'Geçici Komisyon raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı: 458 ve 458 o l nci ok) 78:79,81: Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu tasarıısı ve Geçici Komisyon raporu (1/4) (S. Sayısı: 634) 79:8! I»»'»ı» > 1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 'Bugünkü birleşimde iki ot ur um yapan 'Genel Kurulda : İçtüzüğün 137, 195 ve 196 ncı maddelerinim uygulanmaları hakkındaki konuda (Başkanlık Divanınca henüz bir karara varıiamadığı (bildirildi. Siirt Milletvekili Hayrettin.özgen'o 15 gün süre file izin veriltınesi hakkındaki Başkanlık (tezkeresi okundu, kaibul olund<u, Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Zihni Beıtil ve 25 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu üyeleri Seçimi Kanununun değiştirilmesi hakkımdaki kanun teklifinan maddelerine ıgeçilmesi, ikli acık oylama sonunda, kabul olundu. 'Birinci «madde yapılan görüşmelerden sonra geri alınarak, İzmir Milletvekili Şükrü Akkanın, Ikabül edilen önergesi uyarınca değiştirilip açık, oya sunulduysa da, tasnif sonunda salt çoğunluk kalmadığı anlaşıldığından, '28 Mart 1964 Cumartesi günü :saat 14 te toplanılmak üzere (Saat de) Birleşime son verildi. Başkan Kâtip Başkanvefcili Amasya. Mekki Keskin Nevzat Şener Kâtip Malaltya Nurettin Akyurt Yazık soru 1. Oiresun Millett vekili Nizaımetıtin ürkmen'in, Giresun ili ıhuduibları dâhilinde, Kalkınma Plânının 1963 yılı programına göre, yapıl- SORULAR ması derpiş 'edilen yatırıanların hangilerinin realize 'edilmiş olduğuna 'dair yazılı önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/462) 2. GELEN KÂĞITLAR Teklifler 1. Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan 'Kırımlı ve 105 arkadaşımın, 4936 ısayılı Üniversiteler Kanununa bâzı maddeler eklenmesi hakkında ikanun (teklifi '< (2/691) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 72 2, Kastamonu Milletvekili 1. Hakkı Yılanlıoğlu'num, 6972 ısayılı Korunımaya, ınıuhıbaç çocuklar hakkındaki Kanunum 8 nei ımaddesinin değiştirilmesine dair kanun (teklifi (2/692) (Sağlık ve Sosyal Yardım, Millî 'Eğitim, İçişleri ve Plânı kom isyan 1! arına)

3 o. Kastamonu Milletvekili î. Hakkı Yılanlı oğlu'n un, 3530 ısayılı Beden Terbiyesi Kanununun 19 ncu maddesinin (c) fıkracının de^. ğ'iştiiıitılmıeısdıne datir kanun /teklifi (2/Ö93) (İçişleri, Maliye -ve Plân komisyonlarına) 4. Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz ve 3 arkadaşının, 5434 sayılı 'Emekli Sandığı Kanununa ek ikanun 'tdklifi (2/694) (Maliyi' ve Plân komisyonlarına) Raporlar 5. Bulgaristan'ım îs&anibupdaki Başkonsolosluğu «eki Muavin Konsolosu Vartbaaloğlu (leorgi Varbauof Çolakofun cezaisinin»affı hakkında kanun ıtasarısma dair Cuunihuriyet Senatoısu Başkanlığı tezkeresi ve O. ISeııatosuoıca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisti Adalet Ko :1 misyonu raporu, i (M. (Meclisi 1/555; C. Senatosu 1/399) (Gündeme),(İM. Meclisi S. Sayısı: 52.1 e 1 ııci ek;. Senatosu S. Sayısı: 424) 6. 'Eğiltiım ödeneği kanunu tasarısına dair Ouıınıhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik «hakkında Millet Meclisi Millî 'Eğitim ve Plân komisyonlarından -seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (M. Meclisi 1/601; Ü. Senatosu 1/393) (-Gündeme) (M. Meclisi S. Sayısı: 563 e 1 nci dk; C. Senatosu S. Sayısı: 413) 7. B'âzı iki taraflı ticaret anlaşmalarında veya ıbıı anlaşmalara ekli listelerde yer alan aihdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları. (1/174) (Gündeme) (S. Sayısı: 646)» ««BİBİN01 OTURUM Açılma saati : 14,00 BAŞKAN Başkanvekili MekM Keskin KATİPLER : Süreyya Öner (Siirt), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) BAŞKAN Birleşimi acıyorum. 3. YOKLAMA BAŞKAN Yoklama oylarınıza lütfen işaret 1) uyurunuz. Yoklama işlemi bitmiştir. («Ekseriyet var, 15 kişi daha geldi» sesleri) BAŞKAN İsim üzerine yoklama yapaea- J ğız efendim. (Yoklama yapıldı.) BAŞKAN Ekseriyetimiz var,»' başlıyoruz. 4. BAŞKANLIK DÎVANININ 1. İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim (rökay'ın, bu yıl Efes'te yapılacak festivalde Türk kızlarının Romalı kılığına girerek şarap dağıtacakları yolunda radyoda yapıkın yayına değinerek memleketin mânevi yönü üzerinde ısrarla durulması fo-akkında demeci BAŞKAN Gündem dışı Sayın, Gök ay, ne hakkında konuşacateınırz? GENEL KURULA SUNUŞLARI F AHRETTİN KERÎM GÖ K A Y (İst a nl >ıı I) Hii" radyo IhabeKı hakkında. BAŞKAN Buyurun. KAHRETTİN KERİM GÖK AY (İstanbul) Mnıhterem Başkan, aziz arkadaşlarım ; Parlâmento havasının oldukça gergin olduğu şu günlerde.gündem dışı söz alıp yüksek 'huzurunuza çıkmam' belki' tam psikolojik bir ha- 73 -

4 reket sayılmazsa da.kendimce önemli bulduğum bir radyo haberi, beni yüksek huzurunuza getirdi. Evvelki akşam 10,45 teki radyo ajansından, önümüzdeki yaz içerisinde, Ege havalisinde turistik! hareketlerin -canlanacağını ve bu arada Efes'te festivaller yapılacağını memnunlukla öğrendim. Memleketimize.büyük.gelir sağhıyacafc olan turizmin ye turizm hareketlerinin desiteklenımıesinl gayet tabiî görüyorum. Fakat, bu arada millî 'ananelerimizi, geleneklerimizi ihmal etmemek ioabettiğini de, Muhterem Heyetinizin aynı kanaate katılacağı ümidiyle arz etmek isterim. Mesele şu : Efes'te bu yıl yapılacak olanı festivalde, açılmış olan (büyük bir caddede, Adrian caddesi midir, nedir, tam ismini bilmiyoruım, orada. Roma usulü arabalar geçecekmiş, buna bir itirazım yok. Fakat Türk kızlarının Romalı 'kıyafetlerini giyerek şarap dağıtacağını söylediler. MEHMET OEÇÎOĞLU (Adana) Olma* öyle şey. FAHBEITİTİN KERÎM GÖKAY (Devamla) Şimdi bunum neresini alayım? Bu memlekette tarihî zenginlikler, ' hakikaten hiçbir uıe'mleketle kııyaısi odilemiyecek kadar 'zengindir. Ege havalisinde Roııma! Medeniyetinin, eski Yunan Medeniyetinin, daha eski Türk Medeniyetinin izlerini buluyoruz. [Bunları açabiliriz, araştırabiliriz. Fakat Roma'yı* çökiüren, Roma'nın mahvına sebebolan sefahat devrinin; Pompei'nin hayatının, bu memlekette Türk kızlarına Romalı (kıyafeti giydirip, şarap dagitt.irijima.kla tekrarlanmasını, ben doğru bulmuyorum. (Alkışlar, C. H. P. şuralarından «Ayran dağıttıralım ma? kocamı» sesleri) AHMET KARAMÜFTfÜOĞLU (Adana) Olamaz öyle şey. FAHRETTİN KERlİM GÖKAY (Devamla) Canım, olamaz demeyin. Ben radyoda dinledim,, böyle olacak'diye. Hattâ dün sö'z istenmiştim: ıbu konuda. Sayın/ Başkan dedi İd; bugün günde,m< çok dolu, yarına (bırakabilir raisini? Zarar yok, '2:4 saat tehirden zarar gelmez, dedim. A'ima! 24 saattir kafamın, içini, doldurup.durdu. Gözümün 'önüne Neren'lar, sefil hükümdarlar geldi. Kızlarımız destiiere şarap doldurup dağıtacaklar. Bu olmaz arkadaşlar. (Bravo sesleri) Şimdi dikkat etmemiz icabeden bir şey var :1 SADRETTlN ÇANGA (Bursa) Ayran dağıttırınız. FAHRPJT'TİN KERİM OÖKAY (Devamla) işi âlâya bindirmiyelim,. Ayran dağıjtın, ne dağıtırsanıız dağıtın, yalnız insanın aklını kaçırtan nesneyi dağıttırmayınız. (Gülüşmeler) Çünkü bunun mânası şu; birkaç günden beri görüyorum, şu dakikada çok ballı tiy anım, mütemadiyen gergin olan çehreler şu anda tebessüm etti, sağda tebessüm, solda tenessüm, işte bizim de istediğimiz bu arkadaşlar. (Alkışlar) Bakınız, demokratik rejimin yükselmesi içiii, Atatürk'ün bir vecizesini de buldum, ö'ıia ait olacak; «Cemiyetimizin medeni bir seviyeye yükselebilmesi ve halkımızın refah ve saadete kavuşabilmesi ancak, demokratik, kâmil bir idareyle mümkündür. Olgun bir demokrasi idaresine kavuşabilmemiz için de cemiyetimizin bu idareye lâyık bir hâle gelmesi, yani birçok devre ve safhaları atlatarak demokratik tekâmülünü, diğer bir deyimle, devrimini tamamlaması şarttır.» diyor. Ben, demokratik nizam içerisinde bu memleketin refaha kavuşacağına inanıyorum. Bana gazeteciler soruyor «Birkaç gündür Meclisin havasını nasıl buluyorsunuz?» diye. Demokrasinin cilvesi, dedim. Silâh patlamamak şartiyle bazan sille, tokat girebilir bu işe, dedim. Memlekette demokratik nizamı yerleştirmek için ihmal ettiğimiz bir şey var; mekteplerimiz talebelerle dolup taşmış, hocalar ancak dersle ilgili hususlarda taleberlerle meşgul oluyor, onlarr yetiştiriyorlar. Ama mektep dışında çocuklarımızın, gençlerimizin durumlariyle ilgileniyor muyuz? Onlarla hangi teşkilât ilgilenmektedir? İşte onlarla ilgilenemediğimiz için günün birinde biri çıkıyor, kızlarımıza Romalı kıyafetleri giydirerek elde desti şarap dağıttıracak. O şarabı içtikten sonra neler olacağını da artık siz düşünün, (Bravo sesleri, alkışlar.) Onun için bu hususta bilhassa ısrarla duruyorum. Muhterem arkadaşlarım, bunu yaparken, bu sözlerimi söylerken şu veya bu itham altında gü--. nün modası olan her hangi bir yafta yapıştırılın!-. yacağına da eminim. Bu, ilmin sözüdür, hakika-. tin sözüdür. Memleketin birçok sosyal şartları,, ekonomik şartları vardır, terbiyevî şartları var-- 74-

5 dır. Gençlerimizle meşgul olmak mecburiyetindeyiz. Bunun için Bakanlıklararası bir teşkilât kurularak, memleketin mânevi cephesi üzerinde önemle, ısrarla durmamız icabettiğini arz etmek isterim. (Bravo sesleri, alkışlar.) Muhterem arkadaşlar, Eflatun, Devlet adlı eserinde; akıl mevzuunda, «Akıl madem ölçüdür içimizde olup biten her şeyi kollayıp yönetmek ona düşer, öfkenin işi de onu dinlemek, ondan yana olmaktır.» diyor. Binaenaleyh, evvelâ Parlâmento hayatımızın nizam ve gelişmesini sağlamak için öfkeyi bir tarafa bırakarak tebessümle dâvalarımızı masanın üzerine koyacak olursak, Atatürk'ün istediği gibi, demokratik nizamı pek kuvvetle yerleştireceğimize kaaniim. Ne olmuş bu memlekete? îki büyük cephesi var diyorlar, iki büyük cenaha ayrılmış. Kimdir bu cenahlar? Bu memleketin çocuklarını nasıl olur da birbirine düşman yapabiliriz? Bakın, bu hususta da güzel bir vecize buldum: Bakınız ne diyorlar; «Tanrı, insanların evlerini başlarına yıkmak istedi mi, fitne sokar aralarına.» Bu, eski bir Yunan filozofunun sözü. Şu halde muhterem arkadaşlarım, Efesus'taki bu mevzu dolayısiyle şimdi demokratik rejimin gelişmesi için sinü salime de sığınarak, yüksek huzurunuzda sizlere hitabetmek şerefini duyduğumdan dolayı bahtiyarlık duyuyorum, istediğimiz tek şey şudur; memlekette biz, sağdan ve soldan gelen her türlü dikta rejimlerine muhalif olduktan sonra demokratik nizamda masanın üzerine konularak halledilmiyecek bir dâva olmadığı kanaatindeyim. Şu halde her iki taraf arkadaşımızın birinin başında bu memlekete hizmet etmiş, şerefle hizmet etmiş, tarih yapmış insanı vardır. Diğer tarafta memleketin en güzide ordusuna Genelkurmay Başkanlığı yapmış insan var. Memlekete hizmet etmiş sayısız insanların bulunduğu teşekküller, olarak tebessümle, şefkatle memleketin birliğini, demokratik rejimi korursak o zaman hiç kimse benim kızlarıma Roma kıyafeti giydirip de içlerine fitne sokmaya teşebbüs edemez. Gündem dışı sözlerim bundan, ibarettir, hepinizi saygı ile selâmlarım arkadaşlarım. (Alkışlar) BAŞKAN Sayın Şener.. SUPHİ BAYKAM (İstanbul) Aynı mevzuda söz istiyorum. BAŞKAN Aynı mevzuda gündem dışı iki kişi konuşamaz. Buyurun Sayın Şener Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, bütçe ile verilen ödeneklerin harcama yerlerine dört eşit taksitte kısım kısım gönderilmesinin doğru olmadığını açıklıyan demeci. AHMET ŞENER (Trabzon) Teşekkür ederim Sayın Başkan. Muhterem arkadaşlarım, umumi bilgilerinize arz etmek ve Hükümetin bu hususta nazarı dikkatini celbetmek üzere bir iki dakikalık vaktinizi almış olacağım yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesinin A fıkrasının, tatbikatta aksaklıklar yaratabileceği hususunda. Plân ve Bütçe Komisyonunda çok ısrar etmiş olmama rağmen, bu madde kabul edilmiş Umumi Heyetten geçmiş ve şimdi tatbikatına başlanmıştır. Muhterem arkadaşlarım, bu maddede bir bütçe yılı içerisinde bir husus için ayrılmış olan tahsisatların 4 er ay vâde ile üç taksitte mahalline gönderileceği hükmü vardır. Bu hususta Maliye Vekâleti bir tamim yaparak % 80, % 30, % 10 gibi variasyonlara ayırmak suretiyle bu tahsisatları mahalline göndermektedir. Muhterem arkadaşlarım, mahallinden mektup, telgraf ve telefonlarla yapılan şikâyetler üzerine Hükümetin organlarını harekete getirmek için biz de makamlara müracaat etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Düşününüz, bir kaymakamın jipi eğer üç bin 'lira ile tamir olacaksa bin lirası gönderilmektedir, dört ay sonra bin lira daha gönderilecek, dört ay sonra bir bin lira daha gönderilecek. O halde bu kaymakam jipini şimdilik tamir edemiyeceği için, sene sonunda bütün "parayı alabileceği için, ancak o zaman tamirini yaptırabilecektir. Böyle iş olmaz arkadaşlar. Biz Bütçe Komisyonunda bunun müzakeresini yaparken bu şekilde söyledik. Sizlere 'eksantrik bir misal vereyim. Çekirge âfeti geliyor, gelecektir. Sayın Taran Bakanına diyeceğiz ki, biz size ancak 3-4 aylık para gönderdik veyahut da yüzde 30 veya 50 sini gönderdik. O hailde çekirge âfeti için para bulun diyeceğiz. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Muhterem arkadaşlarım, bugün mavi küf de aynıdır. Biz, mantarlara, sporlara dur mu diyeceğiz? Fidelikleri mi yapacaklardır, bir kazaya yüz lira benzin parası gönderilmiştir. Olmaz bu. O halde, derler ki, zaten maddei' mahsusasmda vardır, Hükümet,

6 mezkûr vekâlete gerekli vekâlete, bilhassa Maliye Vekâletine bir ay evvel müracaat edecektir. Müracaatını bildirdikten sonra tezekkür edilecek. Bu barajı atladıktan sonra, m ahalimde zaten baraj mevcut. Maliye var, malmüdürleri var, valisi var, kaymakamı var, bu tatbikat Hükümeti müşkülâta uğratacaktı ı* yılında bu baraj kaldırılmıştır. Bu sene kondu.haklı olarak, diyebilirler ki, tahsilat yapamadık, belki imkânlarımız yoktur. Onu da. nazarı itibara alalım ama, bir müftüye eğer elli liralık kırtasiye parası göndereceğiz. 15 lirasını da dört ay sonra göndereceğiz. Olmaz böyle ş>?y..gönderilmektedir. Bâzı arkadaşlar, işleri mahallinde, vekâlette takibetmedikleri için işin böyle olduğuna inanmıyabilirler. Ama göreceklerdir ki, kendileri müracaat ettiklerinde, vaziyet böyledir. Hükümetin nazarı dikkatini celbederim. Bu işlerle, bilhassa, tabiî âfetlerle meşgul olan vekâletlerin bu hususu nazarı itibara almalarını rica ederim. Hürmetlerimle. BAŞKAN CKindemo başlıyoruz. 3. Dışişleri Bakanlığının, Kıbrıs dâvamızı benimsiyen ve bütün dünyaya bildiren kardeş Pakistan Milletinin temsilcisi Pakistan Millet Meeclisi Başkanlığının, kendilerine teşekkür mesajı gönderilmesinden duydukları mukabil teşekkürü ve Pakistan Millet Medişinin bu konuda ittifakla kabul ettiği önergeyi açıklıyan yazısı. BAŞKAN Yazıyı okutuyorum. Türkiye Millet Meclisi Başkanlığına İlgi : 24 Şubat 1964 tarih ve 96/45928 sayılı yazıları : Tarih ve sayısı ilgiliden maruz yazılarına ekli olarak alınan mesaj yüksek muhatabına takdim edilmek üzere Karaçi Büyükefirçiliğimize gönderilmişti. Adı geçen Büyükelçiliğimizden alman cevabı işarda Büyükelçimizin Pakistan Millet Meclisi Başkanı Fazlül Quader öhowdhury'i 16 Mart Pazartesi günü Rawvalpindi'deki makamında ziyaret ederek Sayın Fuad Sirmen'in mesajını kendisine bizzat tevdi ettiği bildirilmektediı* 76 Mezkûr işarda ayrıca belirtildiğine göre, Ekselans Fazlül Quader Ch.owdth.ury mesajdan fevkalâde mütehassis olmuş ve Millet Meclisimizin nazik düşüncesinden dolayı teşekkürlerinin Sayın Millet Meclisimiz Başkanına ulaştırılmasını rica etmiştir. 'Fazlül Quader Ghowtdhury, ayrıca Pakistan Millet Meclisinde Millet Meclisimiz Başkanının mesajını okumuş ve aşağıdaki önergeyi sunmuştur : «Pakistan Millet Meclisi, Pakistan'ın Türkiye'yi desteklemesi vesilesi ile Türkiye Millet Meclisinin kabul ettiği önergeye derin teşekkürlerini bildirir. Meclisimiz ve Pakistan halkı, Türk kardeşlerine, Kıbrıs'taki haklarının âdil ve barışçı bir hal suretine bağlanması yolundaki mücadelelerinde devamlı desteklerini bildirirler.» önerge ittifakla kabul edilmiştir. Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. (Alkışlar.) Dışişleri Bakan V. Kemal Satır BAŞKAN - Bilgilerinize sunulur. i. Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/852) BAŞKAN Tezkereyi okutuyorum. (lenel Kurula Aşağıda adları yazılıl sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri, Başkanlık Divanının tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen İstanbul Milletvekili, Fahrettin Kerim Gökay, 15 gün, mazeretine binaen, tarihinden itibaren, Kırşehir Milletvekili, Ahmet Bilgin, 15 gün, hastalığına binaen, tarihinden itibaren, BAŞKAN Ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. İstanbul Milletvekili, Fahrettin Kerim Gükay, 15 gün, mazeretine binaen, tarihinden itibaren,

7 BAŞKAN Kabul edenler... Kabul otmiyenler... Kabul edilmiştir. Kırşehir Milletvekili, Ahmet Bilgin, 15 gün, hastalığına binaen, tarihinden iti :1 baren, BAŞKAN Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 1. Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi idareci üyelerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyon raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 2/624, C. Senatosu 2/122) (M. Meclisi S. Sayısı : 613, C. Senatosu S. Sayısı : 401) BAŞKAN Karma Bütçe Komisyonunun tezkeresi vardır, okutuyorum. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına Gündemin bir defa görüşülecek işlerinin 50 nei sırasında bulunan Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdareci üyelerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi, malî yılın sona ermesi dolayısiyle hükümsüz bulunmaktadır. Mezkûr kanun teklifinin komisyonumuza iadesi hakkında gerekli işlemin yapılmasını saygı ile ara ederim. Karma Bütçe Komisyonu Başkanı Trabzon Ali Şakir Ağanoğlu BAŞKAN Kabul edenler... Kabul edilmiştir. Etm iyeni er Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu eski Bluavin Konsolosu Varbanoğlu Georgi Varbanof Çolakof'un cezasının affı hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena>tosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi 1/555; C. Senatosu î/399) (M. Meclisi S. Sayısı : 521 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 424) (1) BAŞKAN Adalet Komisyonu Sözcüsünün bir önergesi var, okutuyorum. (1) 521 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tutanağın somındadır. 5. GÖRÜŞÜLEN İŞLER 77 Yüksek Başkanlığa 521 e 1 nci ek S. Sayısında kayıtlı Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek iade edilip Adalet Komisyonunca vâki değiştirgenin benimsenmesi yolumda karar veriilımiş olan Bulgar Casusu Çokalof'un affına dair tasarısının işin önemi bakımından öncelik ve ivedilikle gündeme alınarak konuşulmasını arz ve rica ederim. Adalet Komisyonu Sözcüsü îzmir Mustafa Uyar BAŞKAN Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiycnler... Kabul edilmiştir. öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Adalet Komisyonu raporunu okutuyorum. (Adalet Komisyonu raporu okundu.) BAŞKAN Cumhuriyet Senatosu metnini okutuyorum. Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu Varban (Virban, Verban) oğlu Georgi Varbanof (Virbanof, Verbanof) Çokalof'un cezasının affı hakkında kanun MADDE 1. Bulgaristan'ın tstabuldaki Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu Filibe (Plovdiv) nüfusunda kayıtlı Varban (Virban Verban) oğlu Stayonka'dan (Stoyahka) doğma 1925 doğumlu Georgi Varbanof (Virbanof, Verban of) Çolakof'un Ankara Garnizon Kumandanlığı Siyasi Mahkemesinin 8 Aralık 1959 tarihli 959/10 esas, 959/31 karar sayılı ve Askerî Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 9 Mayıs 1960 tarihli, 960/1430 esas, 960/1719 karar sayılı ilâmlariyle hükümlü bulunduğu 12 sene 6 ay ağır hapis cezası affedilmiştir. Adı geçen hakkında, Türk Ceza Kanununun 101 nci maddesi hükmü uygulanmaz. BAŞKAN Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemektedir. Benimsemeyi

8 oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı kanunlaşmıştır. 3. Eğitim ödeneği kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (M. Meclisi 1/601; C. Senatosu 1/393) (M. Meclisi S. Sayısı : 563 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 413) (1) BAŞKAN Millî Eğitim Bakanının bir teklifi vardır. Okutuyorum. Yüksek Başkanlığa Yüksek Senatodan intikal eden ve Geçici Komisyonca raporu hazırlanan ilkokul öğretmenleri ödenek kanunu tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. Millî Eğitim Bakanı ibrahim öktem BAŞKAN Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Komisyon ve Bakan lütfen yerlerini alsınlar. Geçici Komisyon raporunu okutuyorum. (Geçici Komisyon raporu okundu.) BAŞKAN Cumhuriyet Senatosu metnini okutuyorum. İlkokul öğretmenleri ödeneği Kanunu MADDE 1. Asil ilkokul öğretmenlerinden (İlk öğretim ve ilkokul müdür ve yardımcıları ile ceza evi okullarında ve yetiştirme yurtlarında çalışan asil öğretmen, müdür ve yardımcıları dâhil.) şehir ve kasaba okullarında fiilen çalışanlara aylıklarına ek olarak ayda 100, köy okullarında çalışanlara da ayda 150 lira ilkokul öğretmeni ödeneği verilir. Nüfusu den az olan ilçe merkezleri de bu maddenin uygulanmasında «köy» sayılır. (1) 563 e 1 nci ek S. Sayısı basmayazı tutanağın sonundadır. 78 BAŞKAN Efendim, komisyonumuz Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemektedir; benimsemeyi oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı kanunlaşmıştır. GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) Sayın Başkan, yürürlük maddesinde bir değişiklik yapmak gerekiyor. BAŞKAN Olmaz efendim. 4. Bina kiraları hakkında kanun tasarısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458 ve 458 e 1 nci ek) BAŞKAN Bir önerge var, okutuyorum. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına Esnaf ve Küçük Sanatkârlar kanun tasarısı komisyonun öncelik ve ivedilik kararı ile Meclis gündemine alınmış bulunmaktadır. Bu kanun tasarısı komisyonlarda uzun müddet müzakere edilmiş ve muhalefet şerhi de olmadan ittifakla Karma Komisyondan çıkmıştır. Hükümetin de muvafakati halinde bu kanun tasarısının süratle Meclisten geçmesini temin edebilmek için Mecliste aralıksız müzakere edilerek intacını arz ve teklif ederiz. C. H. P. Grup A. P. Grup Başkanı Başkanvekili istanbul Burdur Mahmut Rıza Bertan Fethi Çelikbaş. Y. T. P. Grup C. K. M. P. Grup Başkanvekili Başkanvekili Hatay Sivas Sekip İnal Cevad Odyakmaz M. P. Grupu Başkanvekili Yozgat ismail Hakkı Akdoğan İSMAİL HAKKI TEKÎNEL (İstanbul ) Söz istiyorum. BAŞKAN Efendim; Esnaf ve Iküçük sanatkârlar kanun tasarlısının Mecliste aralıksız müzakere edilmesi istenmektedir. Falkat evvelce alınan bir karar mevcuttur; Cumartesi ve Pazar günleri sadece Bina kiraları kanunu tasarısı

9 ile İcra ve İflâs 'kanunu 'tasarısı görüşülecektir. Zannediyorum bu hususu söyliyeceksiniz Hakkı Beyefendi. (Orta sıralarda, bugün Bina kiraları kanun tasarısını görüşmek için toplandık, sesleri) Efendim; müsaade ederseniz evvalâ, parti gruplarından gelen teklifi oyunuza sunayım. İSMAİL HAKKI TEKÎNEL (istanbul) Kısa bir maruzatım var efendim. BAŞKAN Buyurun efendim, buyurun. İSMAİL HAKKI TEKlNEL (İstanbul) Muhterem arkadaşlarım, bilindiği gilbi, bendeniz tarihinde gerekçeli bir takrirle, Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu tasarısını da kapsamak suretiyle gündeme alınmasını teklif etmiştim. Bu teklifim maalesef hissi bir davranış içinde reddedilmişti. Bilâhara diğer bir arkadaşın te'klifi üzerine Cumartesi ve Pazar günleri sadece Bina 'kiraları hakkındaki kanun ve onu takiben de icra ve iflâs Kanununun konuşulması kabul edilmişti. Bizim reddedilen bu teklifimizdeki Küçük esnaf ve sanatkârlar kanun tasarısının Hükümet ve siyasi parti gruplarının, gündeme alınması hususundaki teklifini ben memnuniyetle (karşılıyorum. Ancak ehemmi mühimine tercih etmek mecburiyetindeyiz. Teklifin Hükümetten gelmesi ve siyasi parti 'gruplarının desteklemiş olması, bendenizin o günkü teklifimin yerinde olduğunu teyidetmektediı*. Gündeme alınması uygundur. Ancak ilik defa Bina kiraları kanun tasarısının görüşülmesi lâzımdır. Ehemmi mühimme tercih edilmesini istirham ederim. COŞKUN KIRCA (istanbul) Bütün bunlar yalnız Cumartesi ve Pazar günlerine aittir, değil mi Reis Bey? BAŞKAN Cumartesi, Pazar günleri için mevzuubahistir. Ona göre tefrik edildi. Cumartesi ve Pazar günlerine aittir. Bu vaziyet dâhilinde Sayın Sanayi Bakanının Ibir fikri var mı? Buyurun Sayın Bakan. SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN (Manisa) Pek muhterem arkadaşlarım, Büyük Meclis Cumartesi ve Pazar günleri icra ve iflâs Kanunu ile Kira Kanununun konuşulması hususunu karar altına aldı. Ancak Küçük esnaf ve sanatkârlar Kanunu, uzun zamandan beri 79 Mecliste beklemektedir. 1,5 milyon esnafın (birçok meselelerini halletmesi için ilk adım olacak kanunlardan birisidir. Karma Komisyondan ittifakla çıkmıştır. Esnafla, Bursa, İstanbul ve Ankara'da yaptığımız temaslarda ve bütün Türkiye esnaf mümessillerinin iştirak ettiği toplantılarda, Meclise gelen tasarı ile mutabık olduklarını ifade etmişlerdir. Şu da gösteriyor ki, bu kanun tasarısı Meclisimizde kolaylıkla müzakere edilip çıkacak tasarılar arasındadır. İcra ve iflâs Kanunundan sonraya bıraktığımız takdirde, bu kanunun çok gecikmesi muhtemeldir. Çünkü, İcra ve iflâs Kanununda uzun müzakereler ve çekişmeler olacaktır. Esnafın 40 derdi varsa bu Ikanun sokak kapısını açacak anahtar olacaktır. Lütfediniz, Cumartesi, Pazar günleri bu kanunun müzakeresini kabul edelim. Büyük Meclisiniz, bütçe müzakereleri sırasında bu kanunu desteklemişti 1,5 miyon esnaf adına istirham ediyorum, bu 'kanun tasarısını öncelikle ve takdimen görüşelim. Hürmetlerimle. BAŞKAN Buyurun Sekip Bey. SEKİP İNAL (Hatay) Muhterem arkadaşlar, bugünkü toplantımızın esası, iyice hatırladığımıza göre, Kira Kanunu ile icra ve iflâs Kanunu üzerinde görüşme idi. Ancak küçük esnafmızı hakikaten yakından ilgilendiren ve memleketin «gerek ekonomik, gerek sosyal bünyesinde fbüyülk ve faydalı hizmetleri ve yeri bulunan küçük esnafın âcil ihtiyacına cevap verecek Ibu kanunun takdimen görüşülmesini Y. T. P. Grupu tarafından da benimsenmektedir. Yüksek Heyetinizden bu Ikanun tasarısını diğer kanunlara takdimen görüşmesini, grupum adına arz ve rica ederim, saygılarımla. BAŞKAN Sayın Bakanın yazılı bir teklifi var mı? efendim SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN (Manisa) Var efen'dim. BAŞKAN Evvelâ tasarının.gündeme alın-. ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmîyenler... Kabul edilmiştir. 5. Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/4) (8. Saym : 634) önergesini okutuyo BAŞKAN Bakanın rum.

10 Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına Esnaf ve 'küçük sanatkârlar kanunu tasarısının Cumartesi, Pazar- günleri gündemin diğer maddelerine ta kelimen ve öncelikle görüşülmesini arz ederim. Sanayi Bakanı Muammer Erten BAŞKAN Buyurun Sayım. Tekine]. İSMAİL TEKİNEL (İstanbul) Muhterem arkadaşlarım, Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu tasarısı hakikaten çok mühimdir. Takdim etmiş olduğunu ve Yüksek: Heyetinizce reddedilen takıirimde 'bu italarınım kanunlaşmasının zaruret olduğuna işaret edilmiştir. Zaruret ik elim esin in ifade ettiği mâuayi! idrak ederek, takririme ıbu kelimeyi dercctımiştirm. Ancak gündeme alındrktau sonra Kira kanunu tasarısına takdimen görüşülmesi hususunda 'beri Sayın Bakanla aynı konuda birlenemiyorum. Çünkü, bunun sebepleri vardır. Bir defa Esnaf.ve küçük sanatkârlar kanunu tasarısı: tarihinde hazırlanmış, Kurucu M'eciise arz edilmiştir. Kurucu Mecliste kadük olmuştur. Kadük olan bu teklifi hayatiyete kavuşturmıak için imzasını atan? milletvekillerinden biri de benıdcnizim. Şu hale göre, L tarihinden -bugüne kadar üzerinde gerekli çalınmaların: yapılamamın obuası herhalde ıblzlerin kusuru değildir. Kira Kanununa gelince; tarihinde Anayasa Mahkemesi 0370 saydı Kanunun 2 ve 3 ncü maddelerini iptal etmiştir. Anayasa ımalrkemesi (Kuruluş Kanununun kendilerine verdiği, yetkiye göre iptali hükmünüm yürürlük tarihini 6 ay sonraya tehir etmiştir. Bu 6 ay içinde, kanunda, hâsıl olanı hoşluğun dolduralmasj hususunda maalesef Hükümıet kendisine düşen vazifeyi yapmamın ve bu kanunu Parlâmentodan geçirememişti r. Şu hale göve, :963 ten sonra geçen altı aylık müddetin hitamı )3 olmaktadır tarihinden hu yama geçen zamıan içinde kiracıı ile kiralıyan münasebetleri maalesef sosyal hir foon.ıı haline.gelmiştir arkadaşlar. Bugün, t-atibikaitçıılar tatbik edeceği 'hükmü bilememektedirler. Vatandaş hakkını arayamaz, tâkibedemez hale gelmiştir. Bu boşluğu doldnrırnak, evvelemirde Parlâmentonun vazifesidir. Hiıikukta istiıkrarsızlıiik soısyal fe- 2S O : 1 lâketlei'o doğru bizi sürükliyebilir. Bugün yüzıbinleri aşan protestonun ifade ettiği inananın içinde, Hükümetin buı konuda göstermiş olduğu ihmal ve teraıhininı hesabı da vardıır arka da şiarım. Şu hale göre* tatbikatçıları tereddütten kurtaracak ve mal sahibi ile kiracı münasebetierini tanzimi edecek hu tasarlının bir an evvel Parlâımenıtoya vaz'edilmesi mecburiyeti vardır. Bu.bakımdan: diğer kanım tasarısına takaddüm etmelidir. Esasen kanun tasarısı ıhakkında a rkadıanla rumuzun zannederim iki, güzel fikirleri. vardır. 2ı3 maddede ıı ibaret, olan buı Kira kanunu tasarısı, zannediyorum ki yeniden düzenlenmek üzere Oeçici. Komisyona iade edilecek, bir müddet de orada zamıan kaybedecektir. Geçici Komisyona/ iade edildikten sonra elbette ki İcra ve İflâs Kanununa takaddümden hm tasarının görüşülmesinde fayda vardır. Buna işaret ediyorum, Oylarıurzı bu yolda istimal' etnvenizi rica öderim. BAŞKAN Bir önerge var, okutuyorum. 'Başkanlığa ^Sanayi /Bakanının -mühim! olduğunu kürsüden ifade ile öncelik ve diğer 'kanunlara takdimen görüşülmesini istediği IKüçük Esnaf Kanununun C..Senatosu Seçim Kanunumdan önceye almmıasınıı ve o kanundan önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. Maraş Kemaıl ibağcıoğlu BAŞKAN Kemal Bağeıoğlu'nun önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Şimdi muhterem arkadaşlarım; evvelâ, 5 grup Başkanı tarafından yapılan teklifin öncelik kararını alayım. (Neyin hakkında, sesleri) Tasarıda öncelik teklifi de var. öncelik teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Sayın Sanayi Bakanı, Küçük esnaf ve sanatkârlar kanunu tasarısının, Kira Kanunu, İcra ve İflâs kanunlarından evvel konuşulmasını teklif etmektedir. SANAYİ BAKANİ MUAMMER ERTEN (Manisa) Efendim, Esnaf ve küçük, sanatkârlar kanunu tasarısının Kira Kanunundan evvel görüşülmesini ve bu husustaki önergemin oya sunulmasını rica ediyorum. (Cürültüler, olmaz sesleri) 80 -

11 BAŞKAN Bakanın önergesini oylarınıza..sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiycnler... Kabul edilmemiştir. Şu halde arkadaşlarını, Kira Kanunu ve İcra İflâs Kanunundan sonra Esnaf ve küçük sanatkârlar kanunu tasarısı görüşülecektir. 4. Bina kiraları hakkında kanun tasarısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın, 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/513, 2/526) (S. Sayısı : 458 ve 458 e 1 nci ek) (1) (Devanı) BAŞKAN Kira Kanunu tasarısının hakkında söz istiyen arkadaş var mı? tümü "SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) Grup adına söz istiyorum efendim. BAŞKAN Grup adına buyurun öztürk. Sayın C. K, M. P. GRUPU ADINA SMYEİ ÖZ TÜRK (Eskişehir) Muhterem arkadaşlarım sayılı gayrimenkul kiraları, hakkındaki kanunun- ikinci ve üçüncü maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali üzerine kira mevzuunda büyük bir boşluk meydana gelmiştir denilebilir. Birkaç aydan beri bu sahada bir keşmekeş olmuş, mal sahipleri ve kiracılar müşkül durumda bırakılmıştır. Bu itibarla kiracılarla mal sahipleri arasındaki münasebeti düzenlemek âcil bir durum halini almıştır. Bina kiralarının tanzimi konusunda hazırlanmış bulunan tasarı umumiyet itibariyle ihtiyaca cevap verecek mahiyette olmakla beraber, birçok maddelerde eksiklere tesadüf etmekteyiz. Ancak, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi umumiyet itibariyle tasarıyı benimsemiş bulunmaktadır. Esasında konu üzerinde enine boyuna pekçok münakaşalar yapılmıştır. Nazari ve tatbikî sahalarda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Mal sahipleri ile kiracılar arasındaki hukukî münasebetlerin. hususi hukuk açısından düzenlenmesi tabiî ve normal bir yoldur. Memleketimizde bugüne kadarki tatbikat, maalesef bu tabiî yolun dışına çıkmıştır. Çünkü ihtiyaçlarla imkânlar arasm- (1) 458 ve 458 e 1 nci ek S. Saydı basmayaztiar tutanağın sonundadır. 81 da bir ahenk, bir tenazur yoktur. Ticaret kaidelerine, iktisat kaidelerine göre kiranın arz ve talebe göre normal şekilde piyasada takarrür etmesi icabederken, binaların yeter miktarda mevcut olmaması ve bu sahadaki yatırımların ki fa yetsizliği, artan ihtiyaçlar, kanun vâzıını bu sahadaki boşluğu doldurmaya sevk etmiş ve taraflar arasında serbest iradenin tanzim etmesi gereken bu hukukî problemi vâzıı kanun âmme düzeni içerisinde mütalâa etmek ihtiyacını duymuştur. Birinci Cihan Harbi zamanında bu konuda ilk kanun çıkarılmıştır. Bilâhara İkinci Cihan Harbi sırasında mülkiyet hakkının, bilhassa suiistimalinden doğan zararlı neticeleri karşısında vâzıı kanun 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun JîO ucu maddesine istinaden Koordinasyon Heyeti karariyle kiraların ayarlanması cihetine gitmiştir. Bilâhara çıkarılan kanunlara, bu-sabada cezai müeyyideler de nazarı itibare alınmak suretiyle, âmir hükümler konulmuş, en sonunda 6570 sayılı Kanunun, Anayasanın meriyeti ile beraber bâzı hükümlerinin hukukî kıymeti düşmüştür. Şimdi bunları karşılamak maksadiyle bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bâzı arkadaşlarımız da tekliflerde bulunmuşlardır. Mesele şudur; bir görüşe göre, 6570 sayılı Kanun meriyette kalmalıdır. Ancak Anayasa Mahkemesinin iptal etmiş olduğu ikinci ve üçüncü maddeleri karşılıyacak, Anayasanın 11 nci maddesinin espirisine uygun bir tasarı hazırlanmalıdır. Bir görüş budur. Bir diğer görüş; memleketin içinde bulunduğu iktisadi şartlar bir tarafa, mülkiyet hakkı her şeyin üstünde tutmalıdır; Anayasamız mülkiyet hakkını büyük bir titizlikle korumuştur. Kiralar alelûmum serbest bırakılmalıdır. Parti (Trupumuz bu iki görüşe de iltifat etmemiştir. Gerçekten kiraların serbest olması hepimizin temennisidir. Ancak memleketimizin içinde bulunduğu şartlar itibariyle kira miktarının serbestçe teşekkülüne imkân bulunmıyan memleketimizde mülkiyet hakkının suiistimalinin, fahiş kiraların birtakım huzursuzluklara sebebiyet vereceği ehemmiyetle göz önünde tutulmuştur. Bu itibarla bir taraftan mülkiyet hakkının lüzumsuz sınırlandırılması, tahditlere tabi tutulması nasıl anormallik ise mülkiyet hakkının her türlü takyidin dışında serbest bırakılmasının da kiracılar aleyhine neticeler doğuracağını göz önünde

12 tutan kanun esprisi görüşlerimize uygun bulunmaktadır. Muhterem arkadaşlarım, tasarıda ehemmiyetle durulması lâznngelen hususlardan birisi şudur; tasarı, mesken politikasını ele alarak plânlamanın da mütalâasını kıymetlcndirmiştir. Yalnız meskenlere, konutlara taallûk eden hükümlerle bina kiralarını tesbiti cihetine gitmiştir. Ticarethaneler, iş yerleri muvakkat maddeyle 1964 yılı sonuna kadar kanunun kapsamı içine alınmış, 1964 yılından öteye serbest bırakılmıştır. Görüşlümüze göre, memleketin mesken politikasındaki birtakım nedenler, niçinler hangi aldedde, ölçüde, nisbette ise diğer işyerleri ve ticarethaneler hakkındaki sebepler, nedenler aynı miktardadır, aynı ayarlıktadır. Yani ticarethaneleri konuttan ayrı mütalâa etmek de doğru değildir. Bilâkis ticarethaneler üzerinde ehemmiyetle durmak lâzımdır. Bilhassa fiyat politikası bakımından, ticarethane kiralarının serbest bırakılması, serbest bulunması iş hayatında birtakım tczeibzürlere sebebiyet verebileceği.gibi fiyat temevvüçlerine, hususiyle fiyat artışına sebebolacaktır. İş hayatında kiralar, hiç şüphesiz doğrudan doğruya imal edilen mallara tesir etmektedir. Piyasadaki bu artış, özellikle dar ıgelirli, gelir ve geçimi küçük seviyeli kimseler üzerine de tesir icra edecektir. Bilhassa büyük ticari ve sanayi merkezlerde, istanbul, îzmir ve Bursa gibi büyük sanayi ve ticari merkezlerde işyerleri kiralarının serbest bırakılmasiyle kiraların çok yüksek hadde yanması, imalâtla uğraşan, bu sahada çalışan kimselerin imal ettikleri mallar üzerinde bir ölçü nöbetinde fiyatların yükselmesine sebebolacalktır. Bunun nazarı itibara alınmasına ve Imdsken mevzuundaki tahdidi hükümlerin serbest işyerlerine, ticarethanelere aynı ölçü ve miktarda teşmilinin zaruretine inanmış bulunmaktayız. Tasarıda bir başka hususu da eksik görüyoruz, özellikle mahkemelerimiz - başta sulh mahkemesi olmak üzere - bugüne kadar tatbikatta geçmiş mevzuatın sıkıntıları içinde salim bir. istikamet bulamamışlardır. Kira başlangıcının tesbiti, ihtarname sürelerinin tesbiti, tahliye mevzuundaki hükümlerin karışık olması bugüne kadar berrak şekilde bu sahada, içtihatların ve tatbikatın takarrür etmesine mâni olmuştur. Yeni bir kanun yaparken, aynı karışıklıkları orta- 82 dan kaldırmak, tatbikatçıyı daha açık ve berrak şekilde aydınlığa götürmek için bâzı hususları dikkate almak lâzımdır. Meselâ bunlardan bir tanesini ele almak mümkündür. Sulh mahkemelerine açılacak dâvalarla asliye) mahkemelerine açılacak dâvalar arasındaki sınır belirli şekilde ortaya konulmamıştır. Vazife konusu, mahkemeler arasında hem işin uzamasına, hem vatandaşın ' karardide olmasına sdbobolmaktadır. Bir başka konu, binaların fiyatlarının tesbiti kiraya baz olarak alındığına göre, fiyat tesbitinde de normal ve sıhhatli esaslar yoktur. Meselâ Bayındırlık Bakanlığı ile imar ve iskân Bakanlığı iş birliği yapacak ve bir yönetmelikle binaları, inşa tarihlerine göre, inşa kıymetlerini umumi şekilde tâyin, tesbit ve ilân edecektir. Memleketimizin çeşitli bölgelerinde inşa fiyatları değişiktir. istanbul *da metrekaresi 500 liraya inşa edilen bir gayrimenkulun, aynı evsafta bir gayrimenkulun bir başka vilâyetteki inşa bedeli ya düşüktür veya fazladır. O halde bunu umumi şekilde tespitte haksızlıklar olur, tatbikatta müşkülât çıkar. Bendeniz madde geldiği zaman teklif edeceğim. Vilâyetlerde nafıa müdürlükleri, mahallî ticaret odalariyle beraber o yerin birim fiyatlarını her yıl tesbit eder, Bakanlığa bildirir. Bakanlık tasdik eder, böylece her vilâyette nafıa rayicine göre birim fiyatları bellidir. Şu suretle her vilâyetin çevresi dahilindeki gayrim enkullerin kıymetlerini tesbitte, bu usulden istifade etmek lâzımdır. Umumi rayice göre kıymet takdiri hem müşküldür, hem de haksızlıklara sebebolabilir. Bunun gibi (maddeler üzerinde, gerek kiralıyanın haklarının siya net, gerek kiracıların haklarının korunması bakımından birtakım aksaklıkları giderecek tekliflerimiz olacaktır. Ancak şurasını belirtelim ki, komisyonun, ticarethaneleri de 1964 yılı nihayetini nazara almaksızın, meskenlerde olduğu gibi, mütalâa etmesi halinde, tasarıyı tam mânasiyle destekliye- J ceğiz. Benimsemediği takdirde tekliflerimiz olacaktır, bunları da yüksek tasviplerinize arz edeceğiz. Şimdiden, bu kanunun geçmişteki huzursuzlukları izale etmesini, mal sahipleri ve kiracılar için hayırlı olmasını diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) BAŞKAN Adalet Partisi Grupu adına Sayın ismail Hakkı Tekine 1!.

13 A.P. GKÜPtT ADINA İSMAİL HAKKI TBKİNBL (İstanbul) Muhterem arkadaşlarım, bilindiği gibi Anayasa Mahkememiz 28.&1963 tarihinde, 657Ö sayılı Kanunun 2 nei ve 3 neü maddelerini, Anayasanın 36 ncı. ve 1.1 nei maddesi ile teminat altında bulunan mülkiyet haklarına tecavüz ettiği gerekçesiyle iptal etmişti. Hakikaten çök kıymetli bir gerekçe ile iptal edilen bil kararın ışığı altında Hükümetin 6 ay (gibi bir zaman içinde mutlak surette bu boşluğu dolduracak ve hukukta doğması muhtemel istikrarsızlığı ortadan kaldırmasını temin edecek bir tasarıyı Meclisten geçirmesi lâzımgelirken bu lâzimeye riayet edilmesi imkânı maalesef bulunamamıştır. giîftdi, bu müddet mürur etmiştir taii bu yatta 6570 sayılı Kanun, 2 ve 3 ncü maddeleri iptal edilmek, diğer hükümleri baki kalmak suretiyle meriyet 'hüküm ifade edilmek durumuna sokulmuştur. Kiracı ile kiralıyan arasındaki münasebetler sarsılmış ve vatandaş hangi hukukî yollarla hakkını ariyacagı hususunda tereddüde düşmüştür. Sadece vatandaş değil mıttlalk surette bu tatbikatın içinde bulunan bilcümle hâkimlerimiz ve avukatlarımız ile bizzat kiracı Ve kiralıyan sıfatını taşıyan kimseler bu şikâyetleri 'bizlere kadar acı acı iletmişlerdir. Mteki/m biraz evvel de işaret ettiğim gibi, bugün belki yetkili baıkan arkadaşlarımızdan biri ç.tkar da «Dendiği gibi bu kanun iflâslara sebebiyet vermemiştir, maihkemeleriımizdeki iş sayısı çok azdır» diyebilir. Filhakika yaptığımız bir tetkike göre, vatandaş mahkemeye müracaat cesaretini kendinde bulamamaktadır. Yani bu boşluğun mutlak surette-en iyi esaslar dairesinde ve Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesinde gösterdiği objektif kıstaslara istinadetltirilercık doldurması lâzımgeldiği bir vakıa haline gelmiştir. Biz, tetkik etmiş olduğumuz bu tasarıyı sadece teknik yönüyle ele almak istiyoruz ve uımumi bakımdan prensiplere değinmekle yetineceğiz. Ancak maddelerde, sırası geldiği zaman lüzumlu müdahalelerde bulunmak ve gerekçeli önergeler sunm'aik suretiyle tasarının en iyi şekilde Parlâmentodan geçmesini temine gayret sarf edeceğiz. Utmumi olarak; diğer noktalara gelince arkadaşlarım; üzüntü ile müşahede etmekteyiz ki, bu tasarının Hükümetçe hazırlanması sırasında, tasarıyı hazırlamakla görevli bulunan alâkalı vekâletlerin koordine bir çalışma içerisinde netice :1 ye ulaşamadıkları intibaını, tasarının kaleme alınış şekli bize vermektedir. Ve bundan doğan! mahzurların azametini de hissetmemek mümküıt değildir. Tasan sadece bir bakıma konut esasını ele* almış, sosyal ve iktisadi yönden ihmallere sürüklenmiıtir. Lisanı da istenilen mükemmeliyete ulaşamamış ve hattâ üzüntü ile arz etmek mecburiyetindeyim ki, kira mukavelesine yanaşmamak gibi argoya kaçan tâbirleri de ihltiva eden sözlerin metinlerde yer almasına imkân verımiştir.. Keza Geçici "Komisyonun da buna paralel olarak,. tasarının mükemmeliyete ulaşması için gerekli ciddî faaliyeti göstermediğini müşalhade ediyoruz. Ve gerekçesinde de bunların sarahatle tes^ bitini mümkün görüyoruz. Meselâ, mulhtterem arkadaşlarım, bir mesele iyice anlaşılmayınca, bu meseleye hal çareyi bulacak gerekli tedbirlerin kuvvetle alınmasına imkân yoktur. Bir işaret olmak üzere, gerekçeden bir madde okuyacağım. Geçici Komisyon gerekçesinin ikinci maddesinde «Kira bedellerinin dondurulması veya yetkisiz kurulların indî düşüncelerle kira bedelini takdir etmesi de Anayasaya aykırı bir tasarruftur» denilmektedir. Arkadaşlarım, bu kanunun en iyi bir şekilde hazırlanması için Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçesinin ciddiyetle okunması ve hakiki mânasının verilmesi lâzımdır. Burada,, belediye encümenlerinin yapmış oldukları takdirlerin yetkisiz kurullar tarafından yapılmış: takdirler gibi ifade edilmesi Anayasa Mahkemesinin karar gerekçesine aykırıdır. Anayasa Mahkemesi hiçbir şekilde belediye encümenlerini yetkisiz kurullar olarak vasıflandırmamış ve ancak objektif esaslar dâhilinde kira takdir edilmediği hususuna işaret etmekle yetinmiştir. Buna işaret edişimin sebebi, Komisyondan bâzı istirhamlarımız olacağı içindir. Muhterem arkadaşlarım, bizim muhalif kaldığımız bir husus da kanun tekniği ile ilgili bir "konudur. Tasarı, kanun tekniği bakımından hakikaten lüzumsuz, faydasız ve kanunun tatbikatını aksatacak tariflere girişmiştir ki, böyle teknik bir kanunda böyle tarife yer vermemek iktiza eder. Misal olarak tasarının ikinci maddesini zikretmek mümkündür. Bunun dışında hatalı prensipler de vardır. Bugüne kadar tenkid konusu yapılan hususlardan birisi 6570 sayılı Kanuna göre mal sa- 83

14 lıiplerinin henüz binalarını kiraya vermeden cince bos olan gayrimenkul 1 erin in kira bedellerini belediye encümeni erine müracaat etmek suretiyle tesbit (ittirmek imkânına malik oldukları keyfiyetidir. Hakikaten kiracının müdafaası alınmaksızın tek taraflı yapılan tesbitlcrle, kanun dışı kiralar alındığı ve indî neticelere varıldığı bir belci ah a t iken ve bu prensibin bu kanunda yer almaması lâzım»-el irken, maalesef Hükümet tarafından sevk edilen tasarıda ve Komisyonca yapılan incelemede bu prensibe yeniden yer verilmiştir. Kiracının müdafaa hakkı ketmedilmek suretiyle tek taraflı yapılacak teshillerin âdil olacağını şüpheyle karşılamakta haksız sayılmayız, zannederim. Hu itibarla getireceğimiz bir tadil teklifi ile, teshil talebi yerine, t esli i t dâvası terimini ikame etmek suretiyle, teshil işlerinin iki taraflı iddia ve müdafaanın, tesbit suretiyle yapılmasının teminine gayret edeceğiz. Diğer mühim ve tatbik kabiliyeti olacağını ummadığımız kira, tesbifindeki esasa, ait prensibe gelince; bu kanunun muhtelif maddeleri içinde teselsülü temin edecek tarzda, bu prensip dağıtılmıştır. Ancak gayrimenkul kiralarının tâyin ve tesbitindeki esas, gayrimenkul değerinin senelik kira olarak % 10 u geçmemesi hususu tesbit edildiği halde bunun değerlendirilme usulü umumi bâzı çalışmalara bırakılmıştır. Halbuki her gayrimenkul hususiyet arz eder, gerek üzerine oturduğu zeminin kıymeti, gerek şekli, gerek mesahası, gerekse binanın inşa tarzı itibariyle bütün binaları umumi vasıflı tâlbirlerle değerlendirmek doğru olmaz. Bunun böyle yapılmasında sakınca vardır. Anayasa Mahkemesinin göstermiş olduğu objektif esaslar kıstası bu prensiple tahakkuk edcıniyecektir. Bu itibarla, Komisyondan hassaten istirham 'ediyorum; biz kendimizi 7-8 veyahut 10 küsur madde içine dağılmış olan bu prensibin " derli toplu bir hah> getirilmesi hususunda şahsan yetkili görmedik, böyle bir teklif hazırlamayı da cüret telâkki ettik. Komisyon buna. ınütaallik olan maddeleri geri almalı ve vaz'edeceğimiz prensipler dâhilinde yemden bu maddeleri kaleme almak suretiyle Yüksek Meclisinizin huzuruna getirmesinde fayda vardır. Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesindeki hususlara riayeti temin için keza fayda vardır, blsasen faydasız bâzı ameliyelere de tasarıda yazıldığı şekilde vatandaşları sürüklemesi mutlaktır. Bir taraftan kiranın teshilinde serbesti esası kabul edilmiştir. Kiracı ile kiralıyan arasında kira miktarının teshilinde anlaşmazlık çıktığı takdirde, işin mahkeme marifetiyle halli cihetine gidilmiştir. Fakat mahkemede hangi ciddi ve Anayasa Mahkemesinin işaret ettiği tarzda, hangi objektif esaslar dâlhilinde kira işinin tesbit edileceği ve değerlendirmenin yapılacağı hususu bu tasarıda m'aalesef bir usule bağlanmaımıstır. Toprak kıymetini tesbit edecek komisyonların teşkili hem zaman alacaktır hem de ciddî bir kıstasa ıılaşılamıyacaktır, Keza inşaat kıymetlerinin Bayındırlık Bakanlığı veyar imar ve İskân Bakanlığı tarafından tesbit edilmek suretiyle bir sonuca vardırılması da bizi âdil neticelere götürmez. Yine oubirinci maddeye ve bu tasarının dördüncü maddesine göre kiranın t esintilideki sistemi 1 itiraz etme imkânı taraflara verilmiştir. Bir itiraz halinde bu sistemden uzak- 1 aşıl m akta ve mahkeme, 15 nci maddede gösterildiği gibi, tekrar müşahhas bir şekikle itibarî kıymetleri nazarı itibara almak suretiyle yeniden takdir yapmak ciluıtine gidilecektir. Bu, 15 nci maddedeki itiraz hakkı, kiracı ve kiralıyana tanınmış olduğuna göre, tmar ve İskân Bakaıılığınca ; Bayındırlık Bakanlığınca, inşaat kıymetleri hakkında veyahut 11 nci maddede gösterilen komisyonlar tarafından toprak kıymetleri hakkında yapılan değerlendirmenin hiçbir, mesnedi kalmıyacak, fuzuli çalışmalar ve vatandaşı huzursuzluğa sevk edecek durumlara götürecektir. O zaünan mahkeme bir itiraz vukuunda bunların sözlerine bakmaksızın kendi usulüne ızövv teshile gidecektir ki, en son şekli muhafaza, etmek suretiyle yeniden müşahhas kıstaslar içinde her gayrimenkulu ayrı ayrı değer- I emdirmekte fayda vardır. Ve bunun için de Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı arasında güzel hükümler de mevcuttur. Onlardan istiane suretiyle Komisyonun lütfen bu maddeleri bu şekilde huzurunuza getirmesini istirham ederim. Muhterem arkadaşlarım elimizde 6830 sayılı İstimlâk Kanunu vardır. (İerek istimlâkin tamamına taallûk etsin, gerekse kısmi istimlâklere taallûk etsin, bir gayrimenkulun hakiki değerini tesbit ettirmek için cidden güzel kıstasları ortaya koymuştur. Bunun tatbikatı da Türkiye'-

15 mizde çok mükemmel örnekler vermiştir. 11 nci maddede gösterilen komisyonlar ada, parsel şeklinde umumi olarak değerlendirmeye gidecek ve bunlar ilân edileeek denmektedir. Şimdi, tatbikatta, bâzı mahkemelerin çok ciddî çalışmaları sonunda bu konuda elde edilmiş neticeleri de vardır. Müsaade ederseniz, bir misal olmak üzere, İstanbul 9 nen Asliye Hukuk Mahkemesinde 1955 yılından içinde bulunduğumuz zamana kadar gelen devre içinde görülen istimlâk dâvaları sebebiyle hâkimlerin şahsan kurmuş oldukları prensiplerin bu dâvalara teşmili mümkün olduğu kanaatindeyim. Bu istimlâklerde yapılan değerlendirilmelerde kanun açık, sarih, gayet güzel kıstaslar koymuş, binasını kiraya verildiği tarihteki hakiki değerini, yıpranma şeklini, zeminin değerinin nelerden ibaret olacağını ve yıpranma paylarının ne şekilde hesaplanacağını göstermiştir. Şimdi, istanbul 9 ucu Asliye Mahkemesi yaptığı işlerde her hangi bir yanılmaya meydan vermemek için inşaat kıymetlerinin değerlendirilmesinin dışında, İstanbul'un muhtelif mıntakalarmda yapılan istimlâklerde kendisi haritalar tanzim ettirmiş ve filân parsele giden ehlivukuflar o parselin kıymetine müessir hususiyetlerin dışında ortalama olarak kaç lira kıymetle değerlendirildiğini sene sene, zaman zaman tesbit etmiş ve bunu arşivlerine kıymetli bir vesika olarak intikal ettirmiştir. Bunu kiraları takdir edecek mahkemelerin de yapması ve hattâ bu kanun içerisinde bir hükme bağlanmak suretiyle daha faydalı bir şekle sokulması mümkündür. Biz böyle, kiranın takdirine taallûk eden ve kendi şahsi ihtirasımızın dışında telâkki ettiğimiz konularda hususi bir teklif getirmeyi doğru bulmadık. Mütehassıs elemanların daveti suretiyle yeniden maddelerin müzakeresinin uygun olduğu ve bu konuda sırası geldiği zaman teşebbüse girişeceğimizi arz etmek isterim. Muhterem arkadaşlarım, kanuna konulan hükümler, kanunun hazırlanış tarzına zıt bâzı tenakuslara da sebebiyet vermiştir. Meselâ bir 10 rıcu madde vardır, müsaadenizle okumak istiyorum. «Konut kira bedellerinde değişiklik» matlabını taşıyor. «Devlet İstatistik Enstitüsü yıllık bültenleri geçim endekslerinde % 20 den fazla artma veya eksilme hâsıl olduğu takdirde konut kira bedellerine aksedecek nisbet Ticaret Bakanlığının mü- talâası alındıktan sonra İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur.» Muhterem arkadaşlarım, kanunun hazırlanış şeklinde esas hükmün, mühendisleri de bulunan imar ve iskân Vekâleti temsilcilerinde olduğu anlaşıl maldadır. Halbuki bunun iktisadi ve sosyal cepheleri de vardır. Ticaret Vekâletinin lâzım geldiği şekilde alâka göstermediği bu kanun tasarısında bu şekilde bir maddenin nasıl uygulanacağını düşünmek hakikaten üzerinde durulması lâzımgelen bir konudur. Bunun için de, mütalâamızı arz etmek istiyorum. 10 ncu madde hakkındaki bu görüşümüzün kabulünde isabet olacağına da kaani bulunmaktayız. Biz bu maddenin nasıl tatbik edileceğini anlıyamamış durumdayız. Bina kiralarının esas unsuru arsa ve bina inşaat bedeli olduğuna göre, hayat geçim endekslerindeki artışa göre bu uzuvlardan birine veya diğerine veyahut ikisine zam yapılacak demektir. inşaat vasati metre kare bedelleri Bayındırlık ve imar ve İskân Bakanlıklarınca tesbit edileceğine göre, Bakanlıkların inşaat maliyetine tesir eden unsurlarda artış olması halinde, zaman zaman vasati metre kare inşaat bedellerinde değişiklik yapmaları daha isabetli olur. Arsa fiyatlarındaki değişikliği takip daha zordur. Bütün mukaveleler aynı zamanda yapılamayacağına göre umumi yeknesak bir zam tatbikatı da mümkün 'görülememektedir. Yegâne mâkul hal tarzı, kanaatimizce mahkemece yapılacak tesbitlerin 3-5 sene gibi bir müddet için muteber olması ve ondan sonra değişen fiyatlara göre taraflara yeniden mahkemeye müracaat etme imkânının hazırlanmasından ibarettir. Bu konuda bir takrir vermiyeceğiz. Ancak bu görüşümüzün Heyeti Umumiyenizce ve komisyonca nazarı itibara almnıasını ayrıca istirham ederim. Yine arkadaşlarım, 5917 sayılı Kanun tatbikatının bu tasarı içine sokulduğunu görmekteyim. Sırası geldiğinde bunun mahzurları hakkında geniş izahat vermek imkânına sahibolacağmıı düşünüyorum. Ancak idarenin müdahalesini tevsi etmek hatalıdır ve salâhiyet suiistimallerine sebebiyet verebilir. Bu itibarla 5917 sayılı Kanunun uygulanması yolunda tasarıya konulan hükümlerin kaldırılmasında isabet vardır. Görüşülmekte olan kanun, esas itibariyle teknik bir kanun olması itibariyle, maddeler üzerinde daha fazla durmak suretiyle, bu kanunun çıkmasının faydalı olacağını ümidediyorum. 85-

16 Yalnız, henüz müzakeresi yapılmadan evvel bu kanun konusunda konuştuğum kıymetli arkadaşlarımdan bâzıları, kanunun getirdiği bu prensiplerde bizimle mutabık olduklarını ve kanunun bu şekilde çıkmamasının mahzurlu olacağını savunarak maddelere geçilmeden kanunun reddinin isabetli olacağını ifade etmişlerdir. Kanaatimizce böyle bir yola gidilmemelidir. 7 bölümden ibaret olan bu kanun tasarısının bâzı maddelerinin, mütehassısların da fikri alınmak suretiyle Büyük Meclisçe kabul edilecek prensipler de göız önünde tutularak yeniden tedvini ve Meclis huzuruna getirilmesi mümkündür. Tasarı reddedilecek olursa tekrar Hükümetçe hazırlanıp Meclise intikal etmesi zamana mütevakkıf olacaktır. Komisyonlarda tekrar münakaşa konusu yapıldıktan sonra kanunun çıkması ve binnetice hukukî istikrarsızlığın önlenmesi gecikecektir. Komisyonun bu sözlerime iltifat edeceğine inandığım için, ben bu yolda verilecek bir takrire, Adalet Partisi Grupu olarak rey verilmemesi mütalâasındayım. Arkadaşlarım, kanunun başlığından, kanunun unvanından geçici maddelerine kadar teknik hatalar vardır. Maddeler geldiği zaman bunları da ifadeye çalışacağım. Vermiş olduğum bir takrir sebebiyle bu kanunun Cumartesi ve Pazar günleri Mecliste görüşülmesini şükranla karşılıyorum. Bu sebepten bütün arkadaşlarıma teşekkür eder ve bu kanunun heyeti umumiyesiyle Milletimize ve memleketimize hayırlı ve faydalı olmasını grupum adına temenni ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) BAŞKAN Şahısları adına söz istiyen arkadaşlara söz veriyorum. Sayın Reşit Ülker. REŞÎT ÜLKER (İstanbul) Çok muhterem arkadaşlar; halkımız için, bilhassa büyük şehirler için hayati önemi haiz bir kanunun müzakeresini yapıyoruz. Bu kanunun, sosyal yapımıza, memleket iktisadi hayatına ve doğrudan doğruya hayat pahalılığına tesiri yıllardan beri kabul edilmiş, gerek memleketimizde, gerekse bütün dünya memleketlerinde kabul edilmiş durumdadır. Bu kanun Yüce Meclisten çıkarken çok acele edersek, enflâsyon denilen korkunç malhlûku uyandırmış ve halkımız üzerine saldırmış oluruz. Bu, kira konusu ve konut konusu, Türkiye için ehemmiyetli olduğu kadar bütün dünyayı ilgilendirmiş ve Birleşmiş Milletlerin bir bolü-, 86 mü bu kira konusunu bütün dünya milletleri için incelemiş ve bütün dünya milletlerine tavsiyede bulunmuştur. Şimdi huzurunuza gelen kanun tasalısında, doğrudan doğruya gelmiş bir kanun, Hükümetlerin veya Milletvekillerinin Y r üce Meclise sevk ettikleri bir kanun vasfı yoktur. Yeni bir Anayasa.kuruluşu olan Yüksek Anayasa Mahkemesi, kiralar hakkındaki 6570 sayılı Kanunun kira bedelleriyle ilgili 2 nci ve 3 ncü maddelerini 23 Haziranda iptal etmiş ve gerek Anayasa hükmüne göre ve gerekse 44 sayılı Anayasa Mahkemesi Kanunu hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisine bu boşluğu doldurmak için altı aylık bir süre vermiştir. Benden evvel bu tasarı hakkında iki defa konuşmuş olan Sayın Adalet Komisyonu Başkanı ismail Hakkı Tekinel, bu konuda Hükümetin ihmali, teralhisi olduğunu usul hakkındaki konuşmalarında da, Hükümetten bu ihmal ve terahiden dolayı hesap sorulması lâzımgeldiğini beyan etmişlerdir. Bendeniz, şahsan bu beyanları derin bir üzüntü ile karşıladım. Meclisimizin gelenekleri içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü Meclislerin gelenekleri içerisinde gerek Komisyon Başkanlığı, gerek Komisyon sözcülüğü, gerekse Bakanlık sıfatlarını - yüksek sıfatları - ihraz etmiş olan arkadaşlarımızın çok daha ağır ve ölçülü konuştuklarını Meclis zabıtlarında görüyoruz ve üç senedir de burada yaşıyarak öğreniyoruz. Şimdi, Sayın Tekinel arkadaşımız Hükümetin ihmalinden bahsettiler. Arkadaşlar, 6570 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından 26 Haziranda iptal edilmiştir. Ama maalesef Anayasa Mahkemesi Kanununun. iptal kararları derhal yayınlanır hükmüne rağmen, bu karar tarihine kadar yayınlanmamıştır. Ancak 31 Mayıs 1963 tarihindeki Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Filvaki ondan evvel Yüce Meclise gayet kısa bir özet gönderilmiş ve Başkanlık Divanı bu özeti okumuştur. Zabıtlarda böyle idi, gayet iyi hatırlıyorum. Bu özette, Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 6570 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü maddelerini iptal ettiği bildiriliyordu. Ama bunun gerekçeleri belli değildi, kararın kendisi ortada mevcut değildi. Yani karar ancak iptal tarihinden iki ay sonra ortaya çıkmış, gerekçeleri

17 ve muhalefet şeyhleriyle bütün vatandaşlar ve ı bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve bu üyelerden seçilmiş bulunan Hükümet üyeleri tarafından görülmüştür. Şimdi, bunun iki aylık gecikmesi bu şekilde olmuştur. Ondan sonra da Hükümet, Bakanlar Kurulunda alelacele hazırlanan, bu gecikmeden dolayı alelacele hazırlanan tasarı Bakanlar Kurulunda 12 Temmuz - Haziran, Temmuz - demek ki 42 gün sonra, millet hayatında bu kadar önemli bir kanun Bakanlar Kurulunda j tarihinde görüşülmüştür. Arkadaşlar, belki vatandaşlar kanunların hangi teknik içerisinde i yapıldığını bilmiyebilirler. Ama Adalet Komisyonu başkanları, zannederim ki, kanunlar yapılırken bir vekâlet tarafından bir esas metin hazırlandığını veya birkaç vekâlet tarafından, sonra bütün Vekâletlerin, bu tasan üzerinde fikir ve mutabakatlarının alındığını bilirler. Yani kırk gün içerisinde bu mutabakatlar alınmış, süratle kanun tasarısı tarihinde Bakanlar Kurulunda görüşülmüş, boş gün sonra da ı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir. Meclis iki gün sonra te acelesini hesaba katarak, bir Karma Komisyona havale etmiştir. Ve aynı gün Meclis Eylüle kadar tatile girmiştir arkadaşlar, zannederim, 22 Eylüle kadar, tatile girmiştir. Şimdi 26 Eylül günü de bu işin müddeti bittiği- I ne göre, Sayın Adalet Komisyonu Başkanının ; buradaki fikirlerini, bir Meclis Üyesi olarak, iş- i tirak edemiyeceğimi ve üzüldüğümü beyan et- j mek isterim. Kaldı ki, Hükümetin vazifesi 19 Temmuz tarihinde Meclise vermekle bitmiştir. Hükümet bu vazifesini yaptıktan sonra Yüce Meclisin bu konuda vazifesi başlamıştır. O vazifeyi gece gündüz, dertli milletimize yakışır bir j şekilde, gece gündüz vazifemizi nasıl yapmaya çalıştığımızı da bütün arkadaşlar bilmektedir- ı ler. Bunu artık anlatmaya imkân yoktur. Bir taraftan, iki sene zarfında Anayasanın emrettiği kanunları çıkartmak, bir taraftan plânı çıkartmak, bir taraftan ana meselelerle ilgili kanunları çıkartmak gibi yeni Anayasamızın icabı bütün bir düzeni, bir millet düzenini, bir Devlet düzenini yeni baştan kurma işi şu Meclise tevdi edilmiştir ve iki sene altı.aylık tahdit sınırı içine sokulmuştur. Bu Meclis, kendisinden evvel gelmiş Meclislerle çalışmada şeref payını taşıyacak bir Meclistir arkadaşlar. Bunu kendimiz takdir edecek değiliz. Gelecek kuşaklar zabıtları tetkik edecekler, toplantı tarihlerini görecekler, çıkarmış olduğumuz kanunları, ve memleketteki ortamı, şartları inceliyeoekler ve bizim hakkımızda, Yüce Meclis hakkında bir hüküm vereceklerdir. Ve ben bu hükmün hiç de fena olmıyacağı kanaatini taşımıy ani ardan biriyim. Muhterem arkadaşlarım; kanunun esasına gelince; kanunun evvelâ dayandığı bir prensibi olması lâzımgelir. Bir prensibe dayanması lâzımgelir. Bu prensip, kamu oyunda da uzun boylu tartışıldığı veçhile, kiralar serbest bırakılmış mıdır, bırakılmamış mıdır? En büyük, en mühim nokta burasıdır. Eğer kiralar serbest bırakılmıştır diye bir telâkki sahibiysek, bir inanış sahibiysek, yapacağımız kanunun her maddesine bu prensibin ışığı, bu prensibin neticeleri varacaktır, baştan aşağı kanun değişecektir. Eğer, hayır, kiralar serbest bırakılmamıştır, görüşü hâkim ise, Meclisimize veya kanuna hâkim olması lâzımgeliyorsa, o takdirde de kanun bambaşka bir şekilde maddelerine kadar değişecektir. Bu sebeple, kanunun ana fikrini, belkemiğini teşkil eden, kiralar serbest bırakılmış mıdır, bırakılmamış mıdır, fikrini açıklamaya çalışacağım. Muhterem arkadaşlarım, bizim için, Meclisimiz için bağlayıcı kurallar var. Bunlar, Anayasamız, Yüce Meclisin kararma iktiran eden be Yıllık Plânın ilkeleri ve bunun dışındaki gerçeklerdir. Memleketin konut sahasında, yani konut vo işyeri sahasındaki gerçeklerdir. Bizim prensiplerimizi, bunlar belli edeceklerdir. Bir defa, plânda kiraların, Anayasada kiraların serbest bırakılıp, bırakılmaması meselesi, mülkiyet hakkı ve sosyal hukuk devleti ilkeleri bakımından ele alınması lâzımdır. Mülkiyet hakkı bakımından, Anayasa Mahkemesi, «Kiraların sınırlandırılması, mülkiyet hakkının özüne dokunmaz.» kararını vermiştir. Yüce Mahkeme, kiraların sınırlandırılması, mülkiyet hakkının özüne dokunmaz kararını vermiştir. Anayasamız, Türk Devletinin sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirtmiştir. Sosyal bir Devlet olduğumuzu da kabul.edince; senede konut ihtiyacı - tahminî ihtiyaç - Türkiye'de varken, senede konut ancak yapılabilirken, - Plânlamanın rakamlarını söylüyorum - ve her sene sayısında bir açık bulunurken, kiraların serbest bırakılması, sosyal Anayasa bakımından bahis konusu olamaz. Şimdi, önümüze gelen tasarıda konutlar ile iş yer-

18 M. Meclisi B ; 77 leri birbirlerinden ayrılmıştır. Konut kiraları, Fransız kanunundan alındığını talimin ettiğimiz, Fransa'da halen yürürlükte olan kanundan alındığını tahmin ettiğimiz, bir formül ile bina bedelinin tesbiti formülü ile halledilmeye çalışılmış fakat Fransa'dan Türkiye'ye bu formül aksettirilirken önemli bir nokta unutulmuştur. Bir memlekette konut ihtiyacı ve hayat pahalılığı bakımından yapılan hesapta, eğer bir kimsenin bütün ihtiyacı içerisinde konuta verdiği kira bedeli yüzde 5-8 nisbetinde, 10 nisbetinde olursa orada normal bir yaşama şartının olduğu kabul ediliyor. Maalesef arkadaşlar, Türkiye'de bu nisbet yüzde arasında hesaplanmıştır. Yani, bir şahıs kazancının yüzde 40 mı konuta vermektedir ve yüzde 40 mı konuta verdiği zaman yüzde 5-8 vermesi lâzımgelirken, yüzde 40 mı ı verdiği için sefalet içinde kalıyor. Konut meşe- I leşinin öz noktalarından biri bu. Şimdi burada gazetelerde ve halk ağzında sözler var; efendim Ankara'da onbeş bin tane boş bina varmış, Iböyle j tesbit edilmiş. Herkes birbirine söylüyor. Evet i arkadaşlar, rakamını bilmem, bunu t eyid edecek ı değilim, fakat kiralar 400 liradan yukarı 500, 550, 600, 700, 800, 900, den daha fazla «lan konutlarda böyle boş yer olma hâdisesi var- i dır. Nereden İriliyorum? Ben de kiracıyım, oradan biliyorum. Gezdim burada, ev tutmak için, i en uygununu ve en ucuzunu tutmak için her se- I ferinde tane ev gezdim; Ankara'nın her j tarafında. Gördüm binalarda, yüksek kiralı, binalarda kira düşmesi var Ankara'da, Ama aşa- ğı indiğiniz zaman, 300, 250, 200, 100, liraya, feci bir hal vardır, arkadaşlar. Daha aşağı kiralar daha feci halde. Biz de zaten sosyal adalet diye bahsettiğimiz hususlarda, arabasını dağ- ı dan aşıranlarla değil, düz ovada yolunu şaşıranlarla meşgulüz. Bu bakımdan bir örnek almaya, kira meselelerinde boş yer yarmış örneğini almaya imkân yoktur. Bunun aksini söyliyecek arkadaşların misallerini zevkle dinlemeye hazır olduğumu ifade etmek isterim. Bunun aksine, burada şöyle var, gayet ucuz buluyorum, diye verecekleri örnekleri zevkle dinlemeye hazır bulunduğumu belirtmek isterim. I Muhterem arkadaşlar, prensip olarak kiranın ne plânla, ne Anayasanın genel hükümleriyle, ne de gerçekler ile ilgisi yoktur. Bir ki- I ra serbestisinin Türkiye'de ne beş senede, ne on senede, ne 20 senede - lâf benim değil plânlamanın - 20 senede Türkiye'de bir serbest kira rejimi kurulmasına imkân yoktur. Nere-de varmış bu? Bugün İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da serbest olduğu söyleniyor. Metni görmediğim için iddia edemiyorum efendim. Bütün 88 memleketlerde, İsviçre dahil, kiralar takyit altındadır. Bu bir açık hakikattir. Türkiye'de de kiraların sınırlandırılması temin edilecektir. Bundan kastımız, imal sahiplerinin mutlak surette ezilmesi mânâsını da taşımaz. Nasıl piyasada mallar Millî Korunma Kanunu şu anda tatbik edilmediği halde, hâlen yürürlükte olup Hükümet kararnamesiyle yürürlükten kalktığı halde, nasıl bir fiyat teşekkülü vardır, bir malı alırsınız, on liraya size malolur, on liralık mala normal olarak bir kâr hakkı vardır, % 20, %30 %10 ne ise, cemiyetin ve toplumun uygun gördüğü bir nisbet vardır, onu da ilâve edersiniz 10 liraya, malolmuşsa o malı 13 liraya verebilirsiniz. Türkiye'de Kira Kanununda, Anayasa Mahkemesinin de emri bu mânâdadır, açık olarak, plânın emri de bu mânâdadır. Yapılacak iş, binanın maliyetini tesbit edip, maliyetinden aşağı da bir kira ile zulüm haline, mal sahiplerine bir zulüm haline gelmemesini temin etmek lâzımdır. Ama, serbest bırakıp, 10 liraya maledip üç. lira kâr ile onüç liraya satması icabederken 130 liraya satmasına ellbettcki Yüksek Meclis ne evvelce müsaade etmiştir, ne de bundan sonra müsaade edecektir. Binaenaleyh, bütün tartışmaları kaldıran öz, Anayasa Mahkemesinin kararı da budua Şimdi plânın hükmü, bağlı olduğumuz plânın tatbiki hakkındaki, kanun gereğince uymak zorunda bulunduğumuz plânın yanı Anayasadan sonra Meclisi kayıtlayıcı bir nizamı olan plânın, Beş Yıllık Plânın 437 nci sayfasında kira için şu hüküm konmuştur: «Kira değerlendirme ölçüleri yeniden tesbit edilecek, eski ve yeni konutlar için aynı kira değerlendirme ölçüleri uygulanacak ve yeni konutlarda kiranın yerleşme izniyle birlikte tesbit ve ilânı sağlanacaktır.» Biraz evvel Yüce Huzurunuzda arz ettiğim gibi, bendenizin anlayışı bu, bendeniz böyle anlıyorum, çünkü başka türlü anlıyaıılar da mevcuttur, plânın bu maddesini. Bir ölçülü kira olacak. Bu kira mal sahibinin iktisadi yönden hesaplanmış kârından normal

19 hakkı olan kârından fazlasını mal sihibine vermiyecek ve kiracıyı ezdirmiyecek Ibir ölçü olacaktır. Plân bize bu ölçüyü getirmiştir. Yine plânda «Kira sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması sağlanacak ve sözleşmeler kontrol edilecek.» denmektedir. Ben bu sözleşmelerin kontrolüna ait kanunda bir şey görmedim. Fakat biraz evvel izah ettiğim gibi, komisyonda da oradaki Hükümet temsilcilerine sualler sorduğumuz zaman, bize samimî olarak, bunu acele çok çok acele hazırladık, bizi bağışlayın bizim gönlümüzün istediği gibi hazırlanmış bir kanun değildir, Anayasa Mahkemesi kararının ilânı, diğer süreler içerisinde çok kısa bir zamanda biz Ibunu hazırladık, demişlerdi. Ona atfediyorum, ben. Ayrıca yine, plânda 3 ncü nokta olarak; «Görevle ilgili zorunluklar ve belli sosyal amaçlar dışında kamu sektöründe kiraya verilen meskenlerde kira genel ölçülere göre teslbit edilecektir.» devem ediyor; «Uzun sürede plânın konut hedeflerinin gerçekleşmesiyle mâkûl ölçüler içinde halledilecek olan kira meselesinin yasalarla düzenlenmesi gereken bir süre için kiracı ve mülk sahibini konut politikasının hedeflerine uygun olarak koruyacak bir kira politikası uygulanacaktır.» Muhterem arkadaşlarım, bendenizin özet olarak söylemek istediğim, huzurunuza gelmiş olan kanun, plân ve diğer dayanaklara uygun bir kanun değildir. Bu kanun ölçümü tesbit ederken Fransa'dan aldığı formülü, birkaç emsalini yükseltmek suretiyle, efendim Türkiye' de faiz nisbetleri, - gerekçede öyle yazıyor, - Türkiye'de faiz nisbetleri yüksektir, bir bina 20 senede, iktisatçılar ve maliyeciler, on senede amörte edildiğini kabul ederler; ama Türkiye bambaşka bir memlekettir, başkalığını tabiî biz anlıyamıyoruz, anlatacaklar her halde, bambaşka bir memlekettir, işte bunun gibi bir takım karışık, bendenizin anlıyamadığım, herhalde anlatacak arkadaşlar vardır, bir takım formüller içinde, Fransa'dan alındığını zannettiğim formülü değiştirmişlerdir. Tabiî emsal değişince Fransa'dan getirilen güzel esaslar Türkiye'de nisbetleri değişik, tazyiki ağır ve ölçümlü kira hudutlarının dışına çıkmış duruma gelmiştir. iş yerlerine gelince iş yerleri için ne plânda ne Hükümet programlarında hiçbir bilgi elde edemedim. Bendeniz bir şerefi üzerimde taşırını; O : 1 benim gibi o şerefi taşıyan arkadaşlarımla, Beş Yıllık Plânım yapılma>sıında, Plân Komisyonu üyesi idim ve bu işle yıllardan. 'beri ilgili bir vatandaş olarak, sııkı sıkıya plânı savunan. yetkili arkadaşlara, sordum 1. Ve.bunlar zabıtlara geçti, Bütçe Komisyonumda zabıt tutuluyor, zabıtlara ge'çti, sordum', işyerlerinin 'kiraları serbest midir? Hi'ç kimse işyerlerinin kiralarının serbest bulunduğu hakkında bir beyanda bulunarmadı. Kalktıtm, gittim, plânlamadaki arkadaşlarla konuştum. Belki tam yetkilileri ile değil. Yetkileri vardı ama bu hususta tam yetkili değillerdi. İşyerlerinin kiralanmam serbest bırakıldığı hakkında 'kesin ıbir bilgiye sahip değildir. Arkadaşlar, hiraz 1 evvel söze başlarken ifade ettim, bağhyayım>, Eğer biz bu Kira Kamumunu, işyerlerini iki seme sonra serbest, komutları, güya ölçülü amııa serbest gibiı bir ölçü; çünkü 'bu serbesti nokta'sında. şu da olacaktır; tatbik edilirken hâkimime göre, ehlivukufuma göre, mahalline ıgöre de birtakım bunun zayiat payı vardır, biz âdeta kiralarii serbest bırakmış gibi Ibir duruma geleceğiz. Burnum neticesi, zaten Maliye Bakanlığı, Hükümet ve 1.geçmiş hükümetler, Birimci.Koalisyon, t'binci (Koalisyon, hepsi, anman memleket ıbir enflâsyona düşmesin diye bütün güçleriyle çırpınmaktadır. Şimdi biz, kiralarla enflâsyon içim hazırlanmış kömürün, ateşim üzerime körüğümüzü püskürteceğiz ve hani harıl enflâsyon olacak. Ne olacak? Meselâ ticaret yerlerinde hugün birçok arkadaşlar, herkes biliyor, talehedilen kiralar, serbest kira olarak beş misli, on mıisli, hattâ yüz mıislidir. Birçokları da her şeye rağmen çıkmamak niyetinde. Bunu nereden çıkaracaklar, tüccarım urnu'nımda değildir. Bilhassa tezgâhıma iyice oturmuş tüccarım umurunda değil,.bumu vatamldaş ödiyecektir arkadaşlar. Vatandaşın sırtımdamı bunu çıkaracak, fiyatlara zam yapacak, ö'bür tarafta meskenlerin 'kirası yükseldiği zaıman, vatandaş işçi ise, 'Grev ve Lokavt Kanunumu kaibul ettik, Toplu Sözleşmeyi kahulı ettik,.haklı olarak feryada başlıyacak, rakamlar gösterecek. Ve Türkiye'de enflâsyon şiddetle körüklenecek. Birleşmiş Milletler neşriyatından olan bir kitapta bilhassa.deniliyor ki; kiraların sınıırlandırrl'ması emflâsyonist tesirleri önlemesi bakımımdan' bütün memleketlerde alım-

20 M. Meclisi B ; 77 Y. T. P. GRUPU ADINA FAHREITTİİN KE RİM GÖKAY (İstanbul) Muhterem Başkan, aziz arkadaşlarım ; A. P. (Sözcüsü Sayın Hakkı Tekine! arkadaşım, bu kanun, dolayısiyle, bu kanunun.gecikilmesi sebebiyle İkinci Koalisyon Hükümetinde vazife almış olan arkadaşları! âdeta sorumba bir durunııa düşürecek şekilde 'konuşma, yapmaımış olsalardı biz bunu olduğu gibi kabul edecektik. Fakat bilmem 'ki, 'kendilerinin.hafızaları da gayet (keskindir, bu' mevzuda neden boyla bir zühule düştüler, hayret ediyorum. Anayasa Mahkemesi, Reşit Ülker arkadaşım tafsilât verdi, Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu kararı 2 ay sonra ancak neşretti. Biz bunun üzerinde önemle durduk. Biran evvel bunu Hükümete veriniz ki, üzerinde çalışalım, diye rica ettik. Ancak iki ay sonra neşretti. Temmuz ayı içinde salahiyetli arkadaşlarımız geceyi gündüze kattılar ve çalıştılar. Reşit Ülker arkadaşıma şu noktayı da arz edeyim ki; :1 uıııştır. 'Bendeniz de enflâsyonu, yani birçok f yalnız Fransız kira kanununu değil, İmar Bakanlığı mıemileketler kiraların yükselmesini önlemek tetkik heyeti muhtelif memleketlerdeki için değil, enflâsyonu önlemek i çini kiralan-sınırlandırmışlardır. kira kanunlarını ve bu husustaki yapılmış olan işin kaynağı bu olduğuna tatbikatı incelediler. Yalnız İmar ve İskân Ba göre, huzurunuza çok -acele gelmiş 'olan ıbıı kanlığının değil, muhtelif bakanlıkların salahiyetli basarının reddedilmesine bendeniz ide Adalet murahhaslarını da toplıyarak, bazan sabah Komisyonu Başkanı gibi taraftar değilim. lara kadar çalışmak suretiyle, bu kanunu hazır- Halk çırp iniyor, dâvalar, protestolar feci bir I lamışlardır. Bu kanun sümmet tedarik değil, 'vaziyette. Malhkeııneler ne yapacaklarımı 'Şaşırmışlardır. İmar ve İskân Bakanlığının tetkik heyeti, elin Geciktirmeye imkân yok. Ama ben de meveudolan materyallerden faydalanılarak uı teklifte 'bulunuyorum ; bunu normal koımis- hazırlanmıştır. Demin Reşit Ülker arkadaşımızın,yonu olan Adalet Komisyonuna havale edelim. dediği gibi, Temmuz ayında yani yedinci ayda Günkü. Karma Komisyonda, Adalet Komisyonundan, bu doğrudan doğruya Hükümete verilmiştir. Hü.katılanı 'arkadaşlar da vardır, Adalet kümete verildikten sonra, Vekiller Heyeti, o za Komisyonu, yetkili komisyon, bunu Adalet man bana vekâlet eden Muhterem Raif Aybar Bakanlığının ilgilileriyle! birlikte, diğer bakanlıklar arkadaşımız da büyük gayret göstermiş, büyük da fcati'lsıniar, ilgisi oltan «arikadaşlar i bir çalışma yapmış, iki ay evvel yani, Anayasa katılsiinlar, yeniden, bir revizyona tabi tutulsun, I Mahkemesinin verdiği müddet 9 ncu ayda biter, hiç olmazsa serbest ıkira mm, ölçümlü Mra mı, i ki ondan iki ay evvel bu tasarı Meclisi Âliye gelişyerleri Plânlarna tarafından serbest bırakılmış - mistir. Meclisi Âliye geldiği zaman buzuruâlinize mı, bırakılmamış mı gibi, ıgayeıt mühim ' çıkmış tasarının ivedilikle müzakeresinin bir meseleler bunun.gerekçesine geçsin. Aksi halde, j karma komisyonda tetkik edilmesini rica etmiş-.süratle halkımıza yardım edelim: derken, 1 tim. Meclisi Âli bu ricamı kabul etti ve Karma 'halikımıza bilmiyerek fenalık etmiş oluruz. Komisyon, teker teker arkadaşlarım seçilmesiyle Onun için ben. tasarınım Adalet Komisyonuna iade edilmesini Yücel Meclisten rica edeceğim. teşekkül etti. Eksik olmasınlar, onlar da bir gayret sarf ettiler, tasarı Meclisi Âli huzuruna geldi. Hürmetlerimle. (Alkışlar) Meclisi Âli huzuruna geldiği zaman vakit BAŞKAN Y. 'T. P. Grupu adına buyurun çoktu, Yüce Heyet de ivedilikle müzakeresini kabul etti. Fakat araya tatil girdi. Şu halde Hü ısayıın Göfcay. kümet olarak biz, burada âzami gayret sarf etmişiz, Meclisi Âliye zamanında vermişiz. Bunu i tarihleriyle arkadaşıma arz edebilirim. Hepisinin üzerinde tarih vardır. Komisyon namına konuşacak olan arkadaşlar da bunları açıklıyacaktır. Şimdi muhterem arkadaşlarım; kira kanunu- I nu yalnız başına çıkarmak bir mâna ifade etmez. ı Aslında biz bunu düşünerek mesken kanununu ekledik. Mesken kanunu tasarısı da aynı şekilde ivedilikle müzakere için Karma Komisyona gitmiş ve Karma Komisyondan çıkmış ve Umumi Heyete gelmiş bulunmaktadır. Şimdi, bu mevzu, kira kanunu mevzuu ikinci Koalisyon Hükümeti tarafından dikkatle nazarı itibara alınmış ve vaktinde muamele yapılmıştır. Meclisi Âli vaktinde çıkarmış, çıkarmamış, bugüne kadar bırakmış, 9 ncu ayda gelen bir tasarıyı üçüncü ayda müzakere ediyor. O da beni ilgilendirmez. Ancak ilgilendirir tabiatiyle, I Meclisi Âlinin o zaman muhtelif mevzuları var- -90

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu Toplantı : 7 I f QQ CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa

Detaylı

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe DÖNEM: 4 CİLT: 14 TOPLANTI: 3 MILLET MECLISI e TUTANAK DERGİSİ 24 ncü Birleşim 4. 12. 1975 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. Geçen tutanak özeti 222 II. Yoklama 222 III. Seçimler 222 1. Millet Meclisi Başkanı

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek 2 ve 4ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 nci ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair nın C. Senatosunca

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 60 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân

Detaylı

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA

KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ. 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA / DONEM: II t KIBRIS GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ MECLİSİ Z A B I T L A R I 12'nci Birleşinr 18 ARALIK 1970 CUMA - 2 - GÜNDEM; BOLUM: A 1. 1970 Disiplin Adliye Kurulları (Geçici Hükümler) Kural Tasarısı. 2. Sosyal

Detaylı

Ulaştırma Komisyonu raporu

Ulaştırma Komisyonu raporu S. Sayısı: 75 Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4646 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 88 nci Birleşim 14.7.1971 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 894 2. GELEN KÂĞITLAR 894 3. YOKLAMA 804,895 > 0>0

Detaylı

Millî Eğitim Komisyonu raporu

Millî Eğitim Komisyonu raporu Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki 892 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6927 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3346 Kabul Tarihi : 2/4/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Toplantı : 0 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Ege Üniversitesine bağlanması hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

Dışişleri Komisyonu raporu

Dışişleri Komisyonu raporu S.Sayısı: 161 Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan

Detaylı

Toplantı : 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO

Toplantı : 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO Toplantı : f%fe CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO.. 96 tarih ve sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 239 ve 0 sayılı kanunlara ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu

Detaylı

Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : 2

Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : 2 Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik okulu açılmasına dair sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları

Detaylı

Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O

Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O Toplantı: 12 *\{&G CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O Ege Üniversitesi Kuruluş Kadrolarına ait 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949 698, ^ New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun (Resmî

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: II YASAMA YILI: 1992/2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 30'uncu Birleşim 10 Nisan 1992, Cuma İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A.

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1614

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1614 Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1614 İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okul açılmasına dair 10.3. 1954 tarihli ve 6374 sayılı Kanunun kaldırılmasına ve İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 24.04.2006 / 92 2006 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda 4751 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, genel beyan esasına göre dört

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Karar No : 2014/187 Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemizin Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu ve kabulü halinde Mali Hizmetler Müdürü M.Nesim CEYLAN

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Ekim 2015 Perşembe günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2014 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2014 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2014 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI MECLİS KARARI Belediyemiz Meclisi bugün saat 14:00 da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2014

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 505)

Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 505) Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 13. 7. 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı Kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972 Pazar günü yapılacak mahallî idare seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkmda kanun

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm 429 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 6343 Kabul Tarihi

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : III YASAMA YILI: 1/1994 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 27 1 nci Birleşim 3 Mayıs 1994, Salı Sayfa İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK 2616 II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.07.2016 Kararın Nosu : 72 Meclis Üyelerinden Hüseyin ERTUĞRUL bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi' nden istifa etmiş olduğundan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi ile

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Toplantı: 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :805 Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında* Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

KIBRIS TÜRK YÖNET+HÎ MECIÎSİ. Vuncü Birleşin 31 EKİİI 1972 SALI

KIBRIS TÜRK YÖNET+HÎ MECIÎSİ. Vuncü Birleşin 31 EKİİI 1972 SALI DÖNEM; II YIL: 3 KIBRIS TÜRK YÖNET+HÎ MECIÎSİ Z A B I T L A P. I Vuncü Birleşin 31 EKİİI 1972 SALI - 2 - GÜÎp)EM: BÖIJ^Î: A 1. 1970 ICira Kontrol (Geçici Hü-ümler) Kural Tasarısı 2. 1971 Kıbrıs Türk Yönetimi

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 2014 YILI KASIM AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI MECLİS KARARI Belediyemiz Meclisi bugün saat 14:00 da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2014

Detaylı

U M U M Î F İ H R İ S T

U M U M Î F İ H R İ S T UMUMÎ FİHRİST I CEZALARIN İNFAZINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR Ceza 5 Asli ceza, feri ceza, mütemmim ceza 5 Cezaların nev'i ve şiddeti 5 Müddetlerin hesabı (j Mevkuiiyetin ceza mahkûmiyetinden mahsubu (i

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü t.c. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXp^ Q16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-0 9 S. 2 j0 2 3 Konu: Döşemealtı Atatürk Caddesi Yol boyu ticaret

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU. 33 ncü Birleşim. 14. 1. 19S6 Cuma. İçindekiler. DÖNEM :1 CtLTıSl TOPLANTI: 5»»» ıııı «

CUMHURİYET SENATOSU. 33 ncü Birleşim. 14. 1. 19S6 Cuma. İçindekiler. DÖNEM :1 CtLTıSl TOPLANTI: 5»»» ıııı « DÖNEM :1 CtLTıSl TOPLANTI: 5»»» ıııı «CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK D ERG İSİ II 33 ncü Birleşim 14. 1. 19S6 Cuma İçindekiler Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 716 2. Gelen kâğıtlar 716 3. Yoklama 717,718» mmm

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe DONEM : 21 ÇILT ; 1 YASAMA YILI: 1 4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519)

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) Dönem : Q0 / Toplantı 4 MlLLET MECLİSİ S. Sayısı : Oû4 Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/59) T. C. Başbakanlık 9. 4. 968 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1-2014 Yılına Ait Denetim Komisyonu Raporu 2- Seçimlerin

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 55 AĞUSTOS KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 01.08.2013 BİRLEŞİM NO : 1 İl Genel Meclisinin 2013 dönemi, Ağustos toplantısının 01 Ağustos 2013 tarihli, birinci birleşimine ait birinci oturum

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

C î L T : 46 TOPLANTI : 7 CUMHURİYET SENATOSU. mm^ 42 nci Birleşim. 21, Perşembe. îfûıdekiler

C î L T : 46 TOPLANTI : 7 CUMHURİYET SENATOSU. mm^ 42 nci Birleşim. 21, Perşembe. îfûıdekiler C î L T : 46 TOPLANTI : 7 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ mm^ 42 nci Birleşim 21,3. 1968 Perşembe îfûıdekiler S»yfa 1. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 208 2. _ GELEN KÂĞITLAR 209 3. YOKLAMA 209 4. _ SORULAR

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma IÇINDEKILER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 4 II. - GELEN KÂĞITLAR 5 III. - ÖNERİLER 26

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

Sayı : [02] /556/ /01/2013

Sayı : [02] /556/ /01/2013 T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 49453461-045.02[02]-504-2013/556/2392 29/01/2013 Konu : Yakalanan araçların teslimi... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 1 / 5 İlgi : 04/01/2013 tarihli

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı