EK-1 İHALE ONAY BELGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-1 İHALE ONAY BELGESİ"

Transkript

1 EK-1 İHALE ONAY BELGESİ İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI BELGE TARİH VE SAYISI [ihale yetkilisinin unvanı] MAKAMINA İŞİN TANIMI İŞİN NİTELİĞİ İŞİN MİKTARI İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER Yaklaşık Maliyet Kullanılabilir Ödenek Tutarı Yatırım Proje Numarası (varsa) Bütçe Tertibi (varsa) Avans Verilecekse Şartları İhale Usulü İlanın Şekli ve Adedi Ön Yeterlik / İhale Dokümanı Satış Bedeli Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı İHALE İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR 1 ONAY Yukarıda belirtilen hizmetin alınması için ihaleye çıkılması hususunu onaylarınıza arz ederim.../.../... Uygundur.../.../... İhale Yetkilisi Adı SOYADI Unvanı İmzası Adı SOYADI : Unvanı : EK: İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveli 1 Bu kısımda diğer açıklamaların yanında yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında olan ihalelerin, sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı; yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde yerli istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin hususlar belirtilecektir. Standart Form KİK001.0/H İhale Onay Belgesi

2 İHALE İLANI [idarenin adı] [işin adı] hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 1-İdarenin a) adresi : b) telefon ve faks numarası : c) elektronik posta adresi (varsa) : 2-İhale konusu hizmetin a) niteliği, türü ve miktarı : b) yapılacağı yer : c) işin süresi : 3-İhalenin a) yapılacağı yer : b) tarihi ve saati : 4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: [idarelerin ihalenin niteliğine göre hazırladıkları idari şartnamede, isteklilerden istedikleri katılma ve yeterlik şartlarına ait belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulayacakları kriterleri burada belirteceklerdir] 5-[ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir./ihale tüm isteklilere açıktır./ihalede yerli istekliler lehine %. oranında fiyat avantajı uygulanacaktır./ihalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.] 6-İhale dokümanı [idarenin adresi] adresinde görülebilir ve TL karşılığı [aynı adresten/... adresinden] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 7-Teklifler, [ihale tarihi], saat [ihale saati] e kadar [ihalenin yapılacağı yer] e verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 8-İstekliler tekliflerini, [götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır./ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.] 9-İstekliler teklif edilen bedelin %2 sinden az, %4 ünden fazla olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az... takvim günü olmalıdır. Standart Form KİK002.0/H Açık İhale Usulünde Uygulanacak İhale İlan Formu

3 ÖN YETERLİK İLANI [İdarenin adı] [işin adı] hizmet alımı işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Söz konusu iş, ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunarak görüşmeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. 1-İdarenin a) adresi : b) telefon ve faks numarası : c) elektronik posta adresi (varsa) : 2-Ön yeterlik konusu hizmetin a) niteliği, türü ve miktarı : b) yapılacağı yer : c) işin süresi : 3-Ön yeterlik değerlendirmesinin a) yapılacağı yer : b) tarihi ve saati : 4-Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: [idareler, işin niteliğine göre hazırladıkları ön yeterlik şartnamesinde adaylardan istedikleri katılma ve ön yeterlik şartlarına ait belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulayacakları kriterleri burada belirteceklerdir] 5-[ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir./ihale tüm isteklilere açıktır./ihalede yerli istekliler lehine %. oranında fiyat avantajı uygulanacaktır./ihalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.] 6-Ön yeterlik dokümanı [idarenin adresi] adresinde görülebilir ve TL karşılığı [aynı adresten/... adresinden] temin edilebilir. Ön yeterliğe başvuracak isteklilerin ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 7-Ön yeterlik dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan başvuru belgeleri en geç [son başvuru tarihi] günü, saat [son başvuru saati] e kadar [başvuru adresi] adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Standart Form KİK003.0/H Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Uygulanacak Ön yeterlik İlan Formu

4 İHALE İLANI [idarenin adı] [İşin adı] hizmet alımı işi için, ihale konusu alanda faaliyet gösteren yeterli tecrübeye sahip istekliler teklif vermek üzere yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. İş, yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunarak görüşmeye davet edilecek istekliler arasında pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 1-İdarenin a) adresi : b) telefon ve faks numarası : c) elektronik posta adresi (varsa) : 2-İhale konusu hizmetin a) niteliği, türü ve miktarı : b) yapılacağı yer : c) işin süresi : 3-Yeterlik değerlendirmesinin a) yapılacağı yer : b) tarihi ve saati : 4-Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: [idarelerin işin niteliğine göre hazırladıkları idari şartnamede, isteklilerden istedikleri katılma ve yeterlik şartlarına ait belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulayacakları kriterleri burada belirteceklerdir] 5-[ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir./ihale tüm isteklilere açıktır./ihalede yerli istekliler lehine %. oranında fiyat avantajı uygulanacaktır./ihalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.] 6-İhale dokümanı [idarenin adresi] adresinde görülebilir ve TL karşılığı [aynı adresten/... adresinden] temin edilebilir. Yeterliğe başvuracak isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 7-İhale dokümanına uygun olarak düzenlenecek olan başvuru belgeleri en geç [son başvuru tarihi] günü, saat [son başvuru saati] e kadar [başvuru adresi] adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Standart Form KİK004.0/H Pazarlık Usulünde Uygulanacak İhale İlan Formu

5 İdarenin adı : İşin adı : [son başvuru/ihale] tarih ve saati : / /... günü, saat : [ön yeterlik başvurusunun/ yeterlik başvurusunun/ihale teklif zarfının] verildiği tarih ve saat : / /... günü, saat : Sıra no : [ön yeterlik başvurusu/yeterlik başvurusu/ihale teklif zarfı] ALINDI BELGESİ... adlı [adaya/istekliye] ait [ön yeterlik başvurusu/yeterlik başvurusu/ihale teklif zarfı], yukarıda belirtilen sıra numarası ile kayda alınarak, yine yukarıda belirtilen tarih ve saatte teslim alınmıştır. Teslim Alan İdare Yetkilisinin Adı SOYADI Görevi İmza Standart Form KİK006.0/H Ön Yeterlik Başvurusu/Yeterlik Başvurusu/İhale Teklif Zarfı alındı belgesi

6 İdarenin adı : İşin adı : [son başvuru/ihale] tarih ve saati : / /... günü, saat : Tutanağın düzenlenme tarih ve saati : / /... günü, saat : [ön yeterlik başvuru belgelerinin/yeterlik başvuru belgelerinin/ihale teklif zarflarının] İHALE KOMİSYONUNCA TESLİM ALINDIĞINA DAİR TUTANAK SIRA NO [adayın/isteklinin] ADI n Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir. [ön yeterlik değerlendirmesinin/yeterlik değerlendirmesinin/ihalenin] başladığı saate kadar yukarıda dökümü bulunan... (...) adet [ön yeterlik başvuru belgesi/yeterlik başvuru belgesi/ihale teklif zarfı], idare marifetiyle Komisyonumuza ulaşmıştır. [ön yeterlik değerlendirme/yeterlik değerlendirme/ihale] saatine kadar saklanmış olan [ön yeterlik başvuru belgeleri/yeterlik başvuru belgeleri/ihale teklif zarfları] ekte olup / / tarihinde, saat : da teslim alınmıştır. Teslim Eden Teslim Alan İhale Komisyonu İdare Yetkilisi BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Görevi Görevi Görevi Görevi Görevi Görevi İmza İmza İmza İmza İmza İmza EKLER : EK-1)... adet [ön yeterlik başvuru belgesi/yeterlik başvuru belgesi/ihale teklif zarfı]. Standart Form KİK007.0/H Alınan Ön Yeterlik Başvuru Belgelerinin/Yeterlik Başvuru Belgelerinin/İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak

7 İdarenin adı : İşin adı : Bu tutanak, / /... günü, saat : da düzenlenmiştir. UYGUN OLMADIĞI İÇİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILAN [ön yeterlik başvuru/yeterlik başvuru/teklif] ZARFLARINA İLİŞKİN İHALE KOMİSYONU TUTANAĞI SIRA NO n [isteklinin/adayın] ADI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAMA NEDENİ Yukarıda dökümü bulunan... (...) adet [ön yeterlik başvuru/yeterlik başvuru/ihale teklif] zarfı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmüne uygun olmadığı için yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı değerlendirme dışı bırakılmıştır. İHALE KOMİSYONU BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Görevi Görevi Görevi Görevi Görevi İmza İmza İmza İmza İmza Standart Form KİK009.0/H Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Ön Yeterlik Başvurularına/Yeterlik Başvurularına/Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı

8 İdarenin adı : İşin adı : Formun doldurulduğu tarih ve saat : / /... günü, saat : [ön yeterlik/yeterlik] BELGE KONTROL TUTANAĞI 1 Adayın Adı BELGE 1 BELGE 2 BELGE 3 BELGE 4 BELGE 5 BELGE 6 BELGE 7 BELGE 8... BELGE n Aday 1 Aday 2 Aday 3 Aday 4 Aday 5 Aday 6 Aday 7.. Aday n İHALE KOMİSYONU BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Görevi Görevi Görevi Görevi Görevi İmza İmza İmza İmza İmza 1 Şartnamede istenilen belgeler dikkate alınarak bu form doldurulacaktır. Standart Form KİK010.0/H Ön Yeterlik/Yeterlik Belge Kontrol Tutanağı

9 İdarenin adı : İşin adı : Tutanağın doldurulduğu tarih ve saat : / /... günü, saat : UYGUN OLMAYAN BELGELERİN UYGUN SAYILMAMA GEREKÇELERİNE İLİŞKİN TUTANAK 1 ADAY BELGE UYGUN SAYILMAMA GEREKÇESİ * Bir adayın birden çok belgesinin uygun sayılmaması durumunda BELGE sütununda her bir belge için bir satır kullanılacak, tablonun satır sayısı ihtiyaca göre arttırılabilecektir. İHALE KOMİSYONU BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Görevi Görevi Görevi Görevi Görevi İmza İmza İmza İmza İmza 1 Belgelerdeki uygunsuzlukların teklifin esasını değiştirip değiştirmeyeceği hususu komisyonca ayrıca değerlendirilecektir. Standart Form KİK011.0/H Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmamam Gerekçelerine İlişkin Tutanak

10 İdarenin adı : İşin adı : Tutanağın doldurulduğu tarih : [ön yeterlik/yeterlik] DEĞERLENDİRME SONUCU TUTANAĞI [ön yeterlik/yeterlik] BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLAR Aday 1 Aday 2 Aday Aday n DEĞERLENDİRMEYE ALINAN ADAYLARIN [ön yeterlik/yeterlik] DEĞERLENDİRME SONUCU Aday 1 Aday 2 Aday Aday n Yeterli/Yeterli değil Yeterli bulunmama gerekçesi İHALE KOMİSYONU BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Görevi Görevi Görevi Görevi Görevi İmza İmza İmza İmza İmza Standart Form KİK012.0/H Ön Yeterlik/Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı

11 İdarenin adı : İşin adı : [son başvuru/ihale] tarih ve saati : [başvurunun/teklifin] idareye geliş tarih ve saati : / /... günü, saat : Bu tutanağın düzenlendiği tarih : / /... günü, saat : POSTADAKİ GECİKME NEDENİYLE İŞLEME KONULMAYAN [ön yeterlik başvurusunun/yeterlik başvurusunun/ihale teklifinin] ALINIŞ ZAMANINA İLİŞKİN TUTANAK [adayın/isteklinin adı] na ait [ön yeterlik başvurusu/yeterlik başvurusu/ihale teklifi] idaremize yukarıda kaydedilen tarih ve saatte posta yoluyla ve [ön yeterlik/ihale] ilanında bildirilen son başvuru tarih ve saatinden sonra ulaşmıştır. Postayı Getiren Görevlinin Adı SOYADI Görevi İmzası İdare Yetkilisi Adı SOYADI Görevi İmzası Standart Form KİK008.0/H Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun/Yeterlik Başvurusunun/Teklif Mektubunun Alınış Zamanına İlişkin Tutanak

12 [idarenin anteti] SAYI : KONU : [ön yeterlik/yeterlik] değerlendirmesi sonucu yeterli bulunmayan adaylara bildirim Yeterlik kararının verildiği tarih : / / Bu mektup yeterlik kararının verildiği tarihten itibaren beş günlük süreyi aşmaksızın / / tarihinde tarafınıza [elden verilmiştir/iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir]. [adayın/isteklinin adresi] Sayın [adayın/isteklinin adı], İLGİ : / / tarihinde,... sıra numarası ile kayda alınan [ön yeterlik/yeterlik] başvurunuz. [işin adı] işi yeterlik prosedürüne katıldığınız için teşekkür ederiz. Aşağıda belirtilen sebep/sebeplerden 1 dolayı, yapılan değerlendirmede yeterli bulunmadığınızı üzülerek bildiriyoruz: Bu mektubun postaya verildiği tarihi izleyen yedinci gün kararın tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır. Bu tarihten ya da bildirim mektubunun tarafınıza elden verildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 ve 55 inci maddeleri gereğince idaremize yazılı şikayette bulunmanız mümkündür. Şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde idaremiz gerekçeli bir karar verecektir. Bu karar yedi gün içinde tüm adaylara bildirilecektir. Bu süre içinde karar alınmaz ya da alınan karar tarafınızdan uygun bulunmazsa, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebiyle başvurmanız mümkündür. Bilgileri ve gereğini rica ederim. İdare Yetkilisi Adı SOYADI Görevi İmza 1 Yeterli bulunmama gerekçeleri açık biçimde yazılacaktır. Standart Form KİK013.0/H Ön Yeterlik/Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form

13 [idarenin anteti] SAYI : KONU : İhaleye davet Ön yeterlik tarihi : / / İhale dokümanının görülebileceği yer : İhale dokümanının satın alınabileceği yer : İhale dokümanı satış bedeli : Bu mektup / / tarihinde tarafınıza [elden verilmiştir/iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir]. [adayın adresi] Sayın [adayın/aday firmanın] Adı, İLGİ : / / tarihinde,... sıra numarası ile kayda alınan ön yeterlik başvurunuz. [işin adı] işine ilişkin olarak yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulundunuz. İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlayacağınız teklifinizi en geç / / 1 tarihi, saat : a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırmanız gerekmektedir. Bilgileri ve gereğini rica ederim. İhale dokümanının görülebileceği yer : İhale dokümanının satın alınabileceği yer : İhale dokümanı satış bedeli : Adres: [idarenin adresi] İdare Yetkilisi [idarenin telefon ve faks numaraları] Adı SOYADI [idarenin adresi(varsa)] Görevi İmza 1 İdareler, tebliğ için geçecek süreyi de dikkate alarak tebligattan sonra en az kırk gün süre verecek şekilde bir tarih belirleyecektir. Standart Form KİK014.0/H Belli İstekliler Arasında İhalede, Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Gönderilmesine İlişkin Form

14 [idarenin anteti] SAYI : KONU : Teknik teklif vermeye davet Yeterlik karar tarihi : / / Bu mektup / / tarihinde tarafınıza [elden verilmiştir/iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir]. [isteklinin adresi] Sayın [isteklinin adı], İLGİ : / / tarihinde,... sıra numarası ile kayda alınan yeterlik başvurunuz. [işin adı] işine ilişkin olarak yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulundunuz. İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlayacağınız fiyat içermeyen teknik teklifinizi en geç / / tarihi, saat : a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırmanız gerekmektedir. Vereceğiniz teknik teklifler.../.../... tarihi saat : de istekliler ile hazır bulunanlar önünde açılacak ve verilen teknik teklifler üzerine her bir istekli ile ayrı ayrı görüşme yapılacaktır. Bilgileri ve gereğini rica ederim. Adres: [idarenin adresi] İdare [idarenin telefon ve faks numaraları] [idarenin adresi (varsa)] Yetkilisi Adı SOYADI Görevi İmza Standart Form KİK015.0/H Pazarlık Usulü İhalede Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teknik Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu

15 [idarenin anteti] SAYI : KONU : Son teklif vermeye davet Bu mektup / / tarihinde tarafınıza elden verilmiştir. PAZARLIK USULÜ İHALEDE İSTEKLİLERİN SON TEKLİFLERİNİ VERMEYE DAVET EDİLMELERİNE İLİŞKİN TUTANAK [işin adı] işine ilişkin olarak vermiş olduğunuz teknik teklif üzerinde yapılan görüşme sonucunda gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak hazırlayacağınız fiyat teklifinizi de içeren son teklifinizi en geç / / tarihi, saat : a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırmanız gerekmektedir. Mektubumuz ekinde verilen teknik şartname; 1)... 2)... 3)... 4)... 5)...dan oluşmaktadır.... (Bu kısma gerektiği kadar satır eklenecektir). Teslim Alan İsteklinin Adı SOYADI İmza Teslim Eden İdare Yetkilisi Adı SOYADI Görevi İmza Standart Form KİK017.0/H Pazarlık Usulü İhalede İsteklilerin Son Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Tutanak

16 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU / /... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi : Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası : Telefon ve faks numarası : Elektronik posta adresi (varsa) : İdarenizce / / tarihinde ihalesi yapılacak olan [işin adı] işine ait ihale dokümanını oluşturulan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. [işin adı] işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz. 1-Teklifimize... dahildir 1. 2-Teklifimiz / / tarihine kadar geçerlidir. 3-İhale konusu iş için sermayesinin %50 sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz. 4-Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz. 5-İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki yerli istekli tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 7-İhale konusu işin [tamamını/aşağıdaki kısmını] KDV hariç toplam [teklif edilen toplam bedel rakam ve yazı ile yazılacaktır] bedel 2 karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. Saygılarımızla Ad SOYAD 3 /Firma Kaşesi Damga Pulu-İmza 1 İdari şartnamede aranan unsurları içerecek şekilde, teklif fiyatına dahil olan giderler yazılacaktır. 2 Kısmi teklif verilebileceği ihale dokümanında belirtilen ihalelerde, aşağıdaki açıklamaya 7 nci maddenin devamı olarak yer verilecektir: Kısım/Kalem :...=... (KDV hariç) Kısım/Kalem :...=... (KDV hariç) Kısım/Kalem :...=... (KDV hariç) Toplam :...=... (KDV hariç) 3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Ortak girişim halinde, teklif mektubu bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır. Standart Form KİK018.0/H Götürü Bedel Teklif Mektubu

17 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi : Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası : Telefon ve faks numarası : Elektronik posta adresi (varsa) : / / İdarenizce / / tarihinde ihalesi yapılacak olan [işin adı] işine ait ihale dokümanını oluşturulan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. [işin adı] işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz. 1-Teklifimize... dahildir 1. 2-Teklifimiz / / tarihine kadar geçerlidir. 3-İhale konusu iş için sermayesinin %50 sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz. 4-Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz. 5-İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki yerli istekli tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 7-İhale konusu işin [tamamını/aşağıdaki kısmını] teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam [teklif edilen toplam bedel rakam ve yazı ile yazılacaktır] bedel 2 karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. Saygılarımızla Ad SOYAD 3 /Firma Kaşesi Damga Pulu-İmza EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İdari şartnamede aranan unsurları içerecek şekilde, teklif fiyatına dahil olan giderler yazılacaktır. 2 Kısmi teklif verilebileceği ihale dokümanında belirtilen ihalelerde, aşağıdaki açıklamaya 7 nci maddenin devamı olarak yer verilecektir: Kısım/Kalem...=... (KDV hariç) Kısım/Kalem...=... (KDV hariç) Kısım/Kalem...=... (KDV hariç) Toplam...=... (KDV hariç) 3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Ortak girişim halinde, teklif mektubu bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır. 1/2 Standart Form KİK019.0/H Birim Fiyat Teklif Mektubu

18 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 Birim fiyata esas iş kaleminin adı Birim fiyatı (1) Adedi (2) Toplam fiyatı (1x2) Toplam *Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir. 1 2/2 Standart Form KİK019.0/H Birim Fiyat Teklif Mektubu

19 İdarenin adı : İşin adı : Teklif açma tarih ve saati : [açık/belli istekliler arasında] İHALE USULÜ TEKLİF ZARFI AÇMA VE BELGE KONTROL TUTANAĞI 1 BELGE 1 BELGE 2 BELGE 3 BELGE 4 BELGE 5 BELGE 6 BELGE 7... BELGE n İsteklinin Adı İstekli 1 İstekli 2 İstekli 3 İstekli 4 İstekli 5 İstekli 6 İstekli 7... İstekli n İHALE KOMİSYONU BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Görevi Görevi Görevi Görevi Görevi İmza İmza İmza İmza İmza 1 Şartnamede istenen belgeler dikkate alınarak bu form doldurulacaktır. Standart Form KİK020.0/H Açık/Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Teklif Zarfı Açma Ve Belge Kontrol Tutanağı

20 İdarenin adı : İşin adı : Teklif açma tarih ve saati : PAZARLIK USULÜNDE UYGULANACAK MALİ TEKLİF ZARFI AÇMA VE BELGE KONTROL TUTANAĞI 1 BELGE 1 BELGE 2 BELGE 3 BELGE 4 BELGE 5 BELGE 6... BELGE n İstekli 1 İstekli 2 İstekli 3 İstekli 4 İstekli 5 İstekli 6 İstekli 7... İstekli n İHALE KOMİSYONU BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Görevi Görevi Görevi Görevi Görevi İmza İmza İmza İmza İmza 1 Bu form, şartnamede istenen belgeler dikkate alınarak doldurulacaktır. Standart Form KİK021.0/H Pazarlık Usulünde Uygulanacak Mali Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı

21 İdarenin adı : İşin adı : Teknik teklif açma tarih ve saati : PAZARLIK USULÜNDE UYGULANACAK TEKNİK TEKLİF ZARFI AÇMA VE BELGE KONTROL TUTANAĞI İstekli 1 İstekli 2 İstekli 3 İstekli 4 İstekli 5 İstekli 6 İstekli 7... İstekli n BELGE 1 BELGE 2 BELGE 3 BELGE 4 BELGE 5 BELGE 6 BELGE 7... BELGE n İHALE KOMİSYONU BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Görevi Görevi Görevi Görevi Görevi İmza İmza İmza İmza İmza Standart Form KİK016.0/H Pazarlık Usulünde Uygulanacak Teknik Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı

22 İdarenin adı : İşin adı : Formun doldurulduğu tarih : / /,... günü, saat : İSTEKLİLERCE TEKLİF EDİLEN FİYATLAR Teklif tutarı Rakam ile Yazı ile İstekli 1 İstekli 2 İstekli 3 İstekli 4 İstekli 5 İstekli 6 İstekli 7... İstekli n İhaleye... istekli katılmış olup verdikleri fiyatlar yukarıda belirtilmiştir. İHALE KOMİSYONU BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Görevi Görevi Görevi Görevi Görevi İmza İmza İmza İmza İmza Standart Form KİK022.0/H Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Uygulanacak Teklif Edilen Fiyatlar Formu

23 [idarenin anteti] SAYI : KONU : Sözleşmeye davet İhalenin onaylandığı tarih : / / Bu mektup / / tarihinde tarafınıza [elden verilmiştir/iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir]. [adayın adresi] Sayın [adayın/aday firmanın] Adı, İLGİ : / / tarihinde,... sıra numarası ile kayda alınan ihale teklifiniz. [işin adı] işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. En geç / / tarihine kadar gerekli olan işlemleri tamamlayarak ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir. Bilgileri ve gereğini rica ederim. İdare Yetkilisi Adı SOYADI Görevi İmza Standart Form KİK024.0/H Üzerine İhale Yapılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form

24 1) İhale Konusu İşin a) Niteliği ve türü : b) Miktarı : c) Yapılacağı yer : d) Başlangıç ve bitiş tarihi : 2) Sözleşme Bedelinin a) Karşılanacağı kaynak : b) Karşılanacağı kaynağın miktarı : İHALE SONUCU İLANI 1 [idarenin adı] [işin adı] hizmet alımı işi için toplam... adet teklif verilmiş ve bu tekliflerin... adedi geçerli sayılmıştır. Söz konusu hizmet alımı işi [açık ihale usulü/belli istekliler arasında ihale usulü/pazarlık usulü] ile / / tarihinde... bedelle [yüklenicinin adı/yüklenicinin ticaret unvanı] a ihale edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 1 İhale sonucu ilanları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 47 inci maddesinde belirlenen değerlere göre yapılacaktır. Standart Form KİK025.0/H İhale Sonucu İlan Formu

25 [idarenin anteti] İşin adı : [ön yeterlik son başvuru/ihale] tarihi : / /... günü, saat : [ön yeterlik/ihale] DOKÜMANI SATIN ALANLARA İLİŞKİN FORM Sıra No Dokümanı Alanın Dokümanın Satın Alındığı Doküman Bedelinin Tahsil Edildiğine İlişkin Belgenin No su Açıklama* Zeyilname* [adı/ticaret unvanı] Adresi Tarih Saat n n 1 / / : 2 / / : 3 / / : 4 / / : 5 / / : 6 / / : 7 / / :... / / : n / / : * Açıklama/Zeyilname yapılması ihtiyacı doğduğunda, açıklama/zeyilname gönderilen adayların/isteklilerin satırındaki onay kutusu işaretlenecektir. Standart Form KİK005.0/H Ön Yeterlik/İhale Dokümanı Satın Alanlara İlişkin Form

26 ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİ [idarenin adı] tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan [işin adı] işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme aktedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir. Ortak girişimimizin pilot ortağı, işin bitimine kadar [pilot ortağın adı] dır. Vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve aktedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin aktolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında [idarenin adı] yetkili olacağını, idarece pilot firmaya yapılacak bütün yazışma ve tebligatların ortak girişimimize yapılmış sayılacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce ortak girişime dahil pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi durumlarda pilot ortak ve ortak girişimin geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz. Sıra no 1) 2) 3)...) n) Ortak girişim ortağının adı Ortaklık oranı Tebligat adresi PİLOT ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK İmza İmza İmza İmza İmza Damga Pulu Standart Form KİK030.0/H Ortak Girişim Beyannamesi

27 1. Ülke TÜRKİYE-LA TURQUIE İş Bu Resmi Belge: TASDİK ŞERHİ (5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi) APOSTİLLE (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961) 2. tarafından imzalanmıştır. 3. İmzalayanın sıfatı.dır. 4. nın mühür/damgasını taşımaktadır. TASDİK 5..da 6. günü 7. tarafından 8. No ile tasdik edilmiştir. 9. Mühür/Damga 10. İmza... * Tasdik Şerhi en az 9 cm. kenarlıklı kare biçiminde olacaktır tarihli Lahey Sözleşmesi, tarih ve 84/8373 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 16 Eylül 1984 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak tarihinden itibaren Türkiye bakımından yürürlüğe girmiştir. Söz konusu sözleşmenin 2 nci Maddesi, Akit Devletlerden her birinin, bu sözleşmenin uygulama alanına giren ve kendi ülkesinde kullanılacak olan belgeleri tasdik işleminden bağışık tutacağını öngörmüştür. Tasdik şerhi, bizzat belgenin veya belgeye eklenecek bir kağıdın üzerine konulacaktır. Tasdik şerhi, düzenleyen makamın resmi dilinde yazılabileceği gibi bu tasdik şerhinde yer alan kayıtlar ikinci bir dilde de olabilecektir. Ancak tasdik şerhinin Apostille Convention de la Haye du 5 Octobre 1961 başlığı Fransızca olarak belirtilmelidir. Standart Form KİK035.0/H Tasdik Şerhi

28 İHALE KOMİSYONU KARARI İdarenin adı : İşin adı : İhale tarih ve saati : / /... günü, saat : İhale usulü : Toplam teklif sayısı : Geçerli teklif sayısı : Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin a) sahibinin adı : b) tutarı Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin a) sahibinin adı : b) tutarı : Bu tutanağın düzenlendiği tarih saat : / /... günü, saat : İsteklilerin Teklif Ettiği Bedeller İsteklinin Adı Teklif Ettiği Bedel İstekli 1 İstekli 2 İstekli 3... İstekli n [bu bölümde, komisyonun kendisini böyle bir karar almaya yönelten unsurların gerekçeleriyle birlikte ayrıntılı bir açıklaması yapılacaktır] İHALE KOMİSYONU BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Adı SOYADI Görevi Görevi Görevi Görevi Görevi İmza İmza İmza İmza İmza Standart Form KİK023.0/H İhale Komisyonu Kararı

29 İŞ DENEYİM BELGESİ (Yüklenici-İş Bitirme) SAYI: / / 1) İlgili idare : 2) İşin adı : 3) İşin yapıldığı yer : 4) Hizmetin tanımı 1 : 5) Yüklenicinin [adı soyadı/ticaret unvanı] : 6) Ortak girişim ise ortaklık oranı 2 : 7) Keşif veya ilk sözleşme bedeli : 8) Toplam [keşif/sözleşme] bedeli 3 : 9) Sözleşme tarihi : 10) Sözleşme devredilmişse a) Devir tarihi 4 : b) Devir tarihindeki iş tutarı 5 : c) Devirden sonraki iş tutarı : 11) Kabul tarihi : 12) Belge tutarı 6 : İMZA 7 Açıklamalar 1 Burada hizmetin konusu olan işin detaylı tanımı ile yüklenicinin yaptığı hizmetin verilebiliyorsa fiziki miktarı ve kapsamı belirtilecektir. Ortak girişimlerde, bu belge her bir ortak için ortaklık oranını % olarak belirtecek şekilde ayrı ayrı düzenlenir. Varsa keşif bedeli veya sözleşme bedelindeki yasal artışlar dahil toplam tutarlar yazılacaktır. Devir sözleşmesinin noter tasdik tarihi yazılır. İşin devredildiği veya devir alındığı tarihe en yakın hakedişin sözleşme fiyatlarıyla tutarı yazılacak, verilebiliyorsa devir tarihindeki fiziki gerçekleşme miktarı belirtilecektir. Son hakediş veya yapılmışsa kesin hakediş raporundaki sözleşme fiyatlarıyla işin tutarı yazılır, sözleşme devredilmişse devirden önceki veya sonraki tutar yazılacaktır. Belge, sözleşmeyi yapmaya yetkili makam tarafından (resmi mühür, isim ve unvan belirtilerek) imzalanacaktır. Standart Form KİK036.0/H Yüklenici İş Bitirme Belgesi

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir]

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] BAŞVURU MEKTUBU [İdare Adresi] [İşin Adı]... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] 1. [adayın/isteklinin adı] ı (bundan böyle Başvuran olarak anılacaktır) temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

DEDAŞ. Belgenin aslını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. den temin edebilirsiniz. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ. Belgenin aslını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. den temin edebilirsiniz. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ, AG-YG (OG) DAĞITIM HATLARI YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin bilgiler Madde 1-1.1. a) İdarenin

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İKN. : 2010/523081 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :08.11.2010 SAATI:10.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 16 KALEM LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İŞİNE DAİR İHALE İLANI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 16 Kalem Laboratuvar Cihazı alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine

Detaylı

Page 1 of 24. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 24. İhale Şehri. Afyon İş Şehri. Afyon Kurum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 24 İhale Şehri Afyon İş Şehri Afyon Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır İhale Tarihi 09.02.2011 14:00

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

İhale Bilgileri 1.123 TAKIM YAZLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE KEPİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152030 İHALE TARİHİ VE SAATİ 11/03/2015 14:00

İhale Bilgileri 1.123 TAKIM YAZLIK İŞÇİ ELBİSESİ VE KEPİ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NUMARASI 85.02/152030 İHALE TARİHİ VE SAATİ 11/03/2015 14:00 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Özel İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Güvenlik Ve Savunmaya Yönelik Makine Teçhizat Satın Alınacaktır

Detaylı

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 13. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 13 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İşin Adı/Konusu/Cinsi 6 Kalem Muhtelif İlaç Alınacaktır İhale Tarihi 08.02.2011 10:30 İhale Metni

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ 1. AŞAMA LİSANS, KURUMSAL LİSANS BAKIMI, UYARLAMA/GELİŞTİRME ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIMI İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Personel Destek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 24.01.2011 14:00 İhale Metni

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı