ÇELTĠK ĠLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇELTĠK ĠLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)"

Transkript

1 SIRA NO 1 2 ÇELTĠK ĠLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HĠZMETĠN ADI Çiftçi Kayıt Sistemine Ġlk Kayıt ÇKS Kayıt Güncelleme BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1.ÇKS ye baģvuruda bulunan çiftçilerden çiftçi kayıt formu istenir. (Form A)(Ġlk kez müracaat eden çiftçilere bu form boģ olarak verilir.) 2.Gerçek kiģilerden, T.C.Kimlik nolu Nüfus Cüzdanının Fotokopisi 3.Tüzel kiģilerden; ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yetki belgesi 4.Çiftçilik Belgesi örneği (Ziraat Odasından) 5.Çiftçilerden tarım arazisinin aidiyetini gösterir aģağıdaki belgelerden birisi istenir. 5.1.Tarım arazisi baģvuru sahibi çiftçiye ait ise, tapu sicil müdürlüğünden tapu sureti veya ekstresi, 5.2.Tarım arazisi baģka bir gerçek veya tüzel kiģiye ait ise, kira sözleģmesi, arazinin sahibine ait onaylı tapu sureti, 5.3.Tarım arazisi Hazine adına tespit ve tescil edilmiģ ise; defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleģmesi,tapu extsresi 5.4.Tarım arazisinin mülkiyeti vakıflara ait ise, ilgili vakıflarla yapılmıģ kira sözleģmesi ve onaylı tapu sureti, 5.5.Tarım arazisi köy tüzel kiģiliğine ait ise, muhtar ve en az iki aza tarafından onaylanan köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti, 6.Tarım arazisi birden fazla kiģiye ait ise, tapu sureti ile birlikte diğer hissedarlarla yapılmıģ muhtar onaylı Muvafakat name-1 7.ĠĢlenen tarım arazisinin mülkiyeti eģ ve/veya birinci derece akrabaları olan anne, baba ve çocuklara ait ise maliklerin onaylarının bulunduğu Muvafakat name-2 istenir. 8.Vesayet altındaki kiģiler için mahkeme kararının onaylı sureti istenir. (Vesayet altındaki kiģiler vasileri aracılığı ile baģvurabilirler.) 9- Arazi Bilgileri Formu (Form C) Kimlik, Arazi bilgilerinde değiģiklik yok ise; 1-Çiftçi Kayıt Formu (Form A) (DoldurulmuĢ olarak verilir.) 2-Çiftçi Belgesi HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 gün

2 ÇKS Belgesi Verilmesi 3-T.C.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4-Arazi Bilgileri Formu (Form C) (Muhtarlıktan onaylı) DeğiĢiklik Varsa; Güncellenecek bilgi ile ilgili ekler, 1-Çiftçi Kayıt Formu (Form A) (DoldurulmuĢ olarak verilir.) 2-Çiftçi Belgesi 3-T.C.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4-Arazi Bilgileri Formu (Form C) (Muhtarlıktan onaylı) 5-DeğiĢiklik yapılan arazi ile ilgili Tapu Müdürlüğünden Kayıtlarımıza Uygundur ibareli, onaylı tapu fotokopisi 6-Onaylı Kira sözleģmeleri ve kiraya verenlerin nüfus kayıt örnekleri (kiralık arazi varsa) 8-Formlar -Tarımsal Faaliyetler Formu -Muvvaffakatname -2 Formu (Birinci derece akrabalara ait arazilerin beyanı için) -Muvvaffakatname -1 Formu (Hisseli arazilerde bir kiģinin tüm araziyi beyanı için) -Arazi Kiralık Ġse Kira Kontratı 1- T.C. Kimlik No. (Güncel ÇKS Kaydını yaptırmıģ olması gerekir) 1.Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği baģvuru dilekçesi (Ek-1), 2.ÇKS ye kayıtlı her bir 50 dekar ve üzeri Mazot ve Kimyevi tarım arazisinin kimyevi gübre destekleme Gübre ödemesinden yararlanabilmesi için Toprak Analizi Formu (Ek-2), 3.ÇKS kaydı güncelleģtirilmemiģ çiftçiler için güncelleģtirilmiģ çiftçi kayıt formu. Toprak Analizi Yem Bitkisi Sertifikalı Tohumluk Kullanımı 1.Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği baģvuru dilekçesi (Ek-1), 2.Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Toprak Analizi Formu (Ek-2), Ġstenen Belgeler; 1.BaĢvuru dilekçesi (Ek-15). 2-ÇKS Belgesi. 3.Gerektiğinde ilçe müdürlüğünce istenecek diğer belgeler. 1. BaĢvuru Dilekçesi (Ek-1) 2. Talep Formu (Ek-2) 3. Tohumluk SatıĢ Faturası 4.Tohumluk Sertifikası Fotokopisi 5. GüncelleĢtirilmiĢ ÇKS Belgesi 10 Dakika 2 saat

3 Sertifikalı Fidan Kullanımı Organik Tarım Prim Uygulamaları Süt 1. BaĢvuru Dilekçesi 2. Talep Formu 3. Fidan SatıĢ Faturası 4. Fidan Sertifika Fotokopisi 5. GüncelleĢtirilmiĢ ÇKS Belgesi 1-BaĢvuru dilekçesi 2-Tarım Bakanlığından alınan "Organik Tarım Sistemi"ne kayıtlı olduğuna dair belge 3- ÇKS kayıtlı değilse ÇKS de kaydını yaptırmak zorundadır. Ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir gibi ürünler ön tespitle kayıt altına alınır. -Ön KoĢul: ÇKS ye kayıtlı olmak 1-BaĢvuru Dilekçesi 2-Ürün SatıĢ Belgeleri (Fatura, Müstahsil Makbuzu) 3-Borsa Tescil Beyannamesi. 4. Formlar - BaĢvuru Dilekçesi - Taahhütname - Prim Kayıt Formu * Arazi Kontrolleri 1-T.C. Nüfus Cüzdanı fotokopisi(1 kez) 2-Müstahsil ya da fatura(aylık) 2 saat 1 saat 10 dakika Anaç Sığır-Manda YetiĢtiriciliği Buzağı Anaç Koyun-Keçi Arıcılık Aktif Koloni Desteği 1- Anaç sığır desteklemesinde; ekinde baģvuruda bulunan üyelerinin listesi ile merkez birliklerinden alınan icmal hazırlama yetki belgesi bulunan yetiģtirici örgütlerinin baģvuru dilekçesi, 2- Anaç manda desteklemesinde, baģvuru dilekçesi ve Türkvet ĠĢletme Tescil belgesi, 1-BaĢvuru Dilekçesi 2-Buzağı Pasaportu 3-DiĢi Buzağılara Brusella S-19 AĢısı Yaptırmak. 1- Damızlık Koyun ve Keçi YetiĢtiricileri Birliklerince üyelerinin üyelik durumunu da belirten ve ekinde baģvuru listeleri olan dilekçe 2- Damızlık Koyun ve Keçi YetiĢtiricileri Birliklerinin Merkez Birliğince düzenlenmiģ icmal hazırlama yetki belgesi 1- Dilekçe (Ek 1) 2- Arılık ve Koloni Bildirim Formu (Ek 2) 3- Arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe dıģında 15 dakika

4 16 17 Tarımsal Yayım DanıĢmanlık Desteği (TYDD) Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Hisseli SatıĢlar müracaat ediyor ise Arı Konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu Çiftçilerden/tarımsal isletmelerden istenecek belgeler; 1-BaĢvuru formu ve taahhütname, 2- Nüfus cüzdanının il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmıģ sureti, 3- Hizmet alım/satım faturası, 4- Çiftçinin/tarımsal isletmenin almıģ olduğu da-nısmanlık hizmetinin türüne göre aģağıdaki belgelerden bir ve/veya birkaçı istenir. a-ġl/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS belgesi, b-aks (Arıcılık Kayıt Sistemi) belgesi, c-su ürünleri yetiģtiricilik belgesi, ç- Pasaportlarının il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti. 1-Tapu Sicil Müdürlüğü yazısı 2-Tapu Kaydı (Çaplı Kroki) (Ġlgili Tebliğde belirtilen süre içerisinde baģvuru yapılması gerekmekte olup icmallerin askıya çıktığında kontrolü zorunludur.) 1 gün 18 Tarımsal Gelir Tapu Kayıtları(Ġkamet edilen ve Nüfusa Kayıtlı olduğu yere ait) Vukuatlı N.Kayıt Bilgileri 5-1-BaĢvuru Dilekçesi 2-ĠĢletme Numarası Belgesi 19 3-Arı Sağlık Belgesi Gezginci Arıcı 4-Mense-i ġahadetnamesi Konaklama Ġzni 5-Arı Konaklama Belgesi 6-Arı YetiĢtiricileri Birlik Üyelik Belgesi 7-Döner Sermaye Makbuzu 20 Gıda ġikayeti 1-Alo gıda hattı Ģikayet formu Değerlendirme 2-Kontrol ve Denetim Tutanağı 15 gün BaĢvuru Dilekçesi Amatör Balıkçı 2. Nüfus Cüzdanı Belgesi 3. Fotoğraf (1 adet) 1 gün 1-Mense ġahadetnamesi 2-Sığırlarda Pasaport Hayvan Ve 3-Çift Tırnaklılarda ġap AĢısı Hayvan Maddeleri 4-Tek Tırnaklılarda Kimlik Belgesi 22 Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık 6-Hayvan Maddeleri Ġçin; Belediye Veterinerinden Kesim raporu, Faturanın Fotokopisi 1 saat Raporu Alma 7-Kedi Ve Köpek Ġçin AĢı Karnesi ĠĢlemi 8-Döner sermaye sevk raporu ücreti, dezenfeksiyon ücreti ve hayvan pasaportu ücreti yatırıldığına dair makbuz 23 Hayvanların Kayıt 1-BaĢvuru Dilekçesi 1 gün

5 24 25 Altına Alınması ĠĢletme Hayvan Varlığını Gösterir Belge Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve ĠĢletme Tescil ĠĢlemleri 2-Küpe Kontrolü 3-Belgelerin Tamlığı 1- BaĢvuru dilekçesi 2- Veteriner bilgi sisteminde kayıt altına alınmıģ büyükbaģ hayvan varlığı veya aģılama, serumluma ve kümeleme makbuzunda yer alan büyükbaģ hayvan varlığını gösterir belge 3- Nüfus Cüzdan fotokopisi 1- BaĢvuru dilekçesi 2- Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve iģletme tescil müracaat formu 26 Pasaport 1- T.C Kimlik No Ġbrazı Bitki Sağlık 27 Sertifikası 1- Dilekçe 1 gün (Ġhracat) 28 Zirai Karantina TaĢıma ve SatıĢ Sertifikası 1.Bitki yetiģtirme ruhsatı 2.Kontrol edilecek bitkiler 3.Döner sermaye makbuzu 2 saat 1) GüncelleĢtirilmiĢ ÇKS formu, 1 gün 2) Patates üretim/depolama izni alan (tespit edilen 29 Patates Üretim/ yetiģtiricilerin uyması gereken hususları belirten eksiklikleri Depolama Belgesi taahhütname tamamlaması için verilen süreler 3) BaĢvuru Dilekçesi hariç) 30 Zirai Ġlaç reçetesi 1- Nüfus Cüzdanın aslı 2- Varsa hasatlık zararlıya ait örnek Tabii Afetlerin 31 neden olduğu 1-Dilekçesi 1 Gün hasar tespitleri Genel Kurul Toplantısından 15 gün önce müracaat edilmelidir. Tarımsal Amaçlı 1-Bakanlık Temsilcisi Talep Dilekçesi Kooperatif Ve 2-Genel Kurul ilan ve Gündemi iģ günü Birliklerin Genel Sayılı Kanuna Göre KurulmuĢ Tarımsal Kurul Toplantıları Üretici Birlikleri için ilan gündemin yayınladığı mahalli gazete 4-Temsilci ücretinin yatırıldığına dair makbuz Çiftçi Malları Koruma BaĢkanlıkları Tarımsal Mekanizasyon Kursları Koruma Bütçelerinin hazırlanması 1-Dilekçe 2-Diploma 3-Sağlık raporu Her yılın ocak ayı içerisinde kontrol edilmek üzere Ġlçe Müdürlüğümüze sunulur. 15 gün

6 35 Biçerdöver Ġzleme Kayıt Defteri 4-Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı belgesi 5 2 adet vesikalık fotoğraf 1- BaĢvuru dilekçesi 2-4 adet fotoğraf 3- Biçerdöver sahibinin biçerdöver ruhsatı fotokopisi 4- Biçerdöver sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi 5- Döner sermaye makbuzu Not : Hizmet ile ilgili baģvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin baģvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. 30 gün Not : Hizmet ile ilgili baģvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin baģvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baģvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri : Ġlçe Gıda Tarım ve Hay. Müd. 2. Müracaat Yeri : Çeltik Kaymakamlığı Ġsim : Ahmet Hulisi ALTUNKALEM Ġsim : Ramazan PEKTAġ Unvanı : Ġlçe Tarım Müdürü Unvan : Kaymakam V. Adres Tarım sokak çeltik Adres : Hükümet Konağı çeltik Tel. : Tel. : Faks : Fax. : E-Posta : 03/04/ /04/2012 Ahmet Hulisi ALTUNKALEM Ramazan PEKTAġ Ġlçe Müdürü Kaymakam V.

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Çiftçi Kayıt Sistemi İLK KEZ MÜRACAAT EDİLİYORSA; 1- Çiftçi Kayıt Formu 2- T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanının fotokopisi ( Nüfus cüzdanlarında kimlik numarası

Detaylı

AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ 1 ÇALIġMA ĠZNĠ VE GIDA SĠCĠLĠ 2- Meslek Odası Kayıt Belgesi 3-

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Bimer 15 gün

Detaylı

BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BEŞİKTAŞ İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Gıda İşyeri Denetim İsteği 2 3 ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) Kaydı ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) 4 Gıda Üretim İzni

Detaylı

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAT İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADI Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi 1 Başvuru formu ve taahhütname, (EK 1) 2 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında alınan yetki belgesinin il/ilçe

Detaylı

MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1. Tarımsal

Detaylı

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI 1 3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması 2 Amatör Balıkçı Belgesi 20 Dakika 30 Gün 2-Bir Adet Vesikalık

Detaylı

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma İzni ve Gıda Sicili 1- Dilekçe, 2- Bağlı

Detaylı

T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. Ek-1. Hizmet Envanteri Tablosu. Diğer Özel Sektör Vb.

T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. Ek-1. Hizmet Envanteri Tablosu. Diğer Özel Sektör Vb. www.antalya-tarım.gov.tr http:95.40.40.96.20/bimer T.C. KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe ve Ek- Sıra Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Adı Tanımı Dayanağı Mevzuatın Adı Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar

Detaylı

T.C. HATAY VALĠLĠĞĠ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI

T.C. HATAY VALĠLĠĞĠ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI T.C. HATAY VALĠLĠĞĠ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESĠ BĠTKĠSEL ÜRETĠM VE BĠTKĠ SAĞLIĞI

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. HATAY VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 BKU BAYİ BELGESİ 2 BKU TOPTANCI BELGESİ 3 4 5 ZİRAİ ALET BAYİ BELGESİ SERBEST MÜHENDİSLİK BELGESİ BSS (İHRACAT İZİN BELGESİ) 6 İTHALAT İZİN BELGESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER T.C.

Detaylı

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 / 23 KONU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Hayvancılık Destekleri/Arıcılık 1-Dilekçe, 2-Arı Konaklama Belgesi, 3-Veteriner Sağlık Raporu 190 gün 2

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAKARYA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAKARYA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAKARYA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HĠZMETĠN ADI 2022 S.K Göre Aylık Alan Hak Sahiplerine Aylık Fark Ödenmesi BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1-

Detaylı

TEBLİĞ. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TEBLİĞ. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE 2014 YILI ÜRÜNÜ YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER, HUBUBAT

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMET ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 YaĢlılık Aylığı Bağlanması SĠGORTALILIK

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI S. HİZMETİN ADI 1 Encümen Kararı 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube

Detaylı

ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) HĠZMET BEDELĠ 1. Başvuru dilekçesi (TSO dan alınacak)

Detaylı

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SI RA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ġmar Durumunun

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2015/19) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI (Tebliğ

Detaylı

TEBLİĞ. a) Anaç manda: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi mandayı, b) Anaç sığır: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığırı,

TEBLİĞ. a) Anaç manda: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi mandayı, b) Anaç sığır: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığırı, 6 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27926 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/26) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49)

Resmî Gazete TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49) 15 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28324 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

15 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28324 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI

15 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28324 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI 15 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28324 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, yetiştiricilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve/veya ürün

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

EDĠRNE VALĠLĠĞĠ ĠL KÜLTÜR VE TURĠZM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDĠRNE VALĠLĠĞĠ ĠL KÜLTÜR VE TURĠZM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU EDĠRNE VALĠLĠĞĠ ĠL KÜLTÜR VE TURĠZM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ HĠZMETĠ YAPACAK PERSONEL 1 FSE (Fikir

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER. Belge istenilmemekte, meslek elemanı ile birlikte İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır.

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER. Belge istenilmemekte, meslek elemanı ile birlikte İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır. HİZMETİN ADI SIRA NO İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Evlat Edinme İlk Başvuru Belge istenilmemekte, meslek elemanı ile birlikte İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır. 2 SAAT 2 Evlat

Detaylı