ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 SIRA NO 1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN TAMAMLANMA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER SÜRESĠ (EN GEÇ) Ġlk Kayıt ĠĢlemleri (ÖSYM tarafından yerleģtirilen öğrencilerin kaydı) 2 Yatay GeçiĢ BaĢvurusu ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ 1-Lise Diploması 2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3-(12) Adet Fotoğraf 4-Askerlik Durum Belgesi (Erkekler Ġçin) 5-Katkı Payı Dekontu 6-Öğrenci Bilgi Formu 1-BaĢvuru Dilekçesi 2-Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesi ayrılacağı Yüksek Öğretim Kurumunu tanıtan katalog ve benzeri doküman 4- Ayrılacağı Yüksek Öğretim Kurumundan disiplin durumunu gösterir belge 5-Not değerlendirme sistemi harfli ya da 4 lük sisteme tabi olan öğrencilerin, kurumlarından alacakları, notlarının 100 lük sistemde hangi nota eģdeğer olduğunu gösterir belge 1 6-Ayrılacağı Yüksek Öğretim Kurumunda izlediği programın onaylı Ders Programı ve onaylı Ders Ġçerikleri 7-Onaylı Not Belgesi(transkript) 6 ve 7 Numaralı belgelerden yabancı dilde olanlar, bu belgenin onaylı Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir Yatay GeçiĢ BaĢvurusunun 3 Değerlendirilmesi ve Ġlanı Yatay GeçiĢ Kayıt ĠĢlemleri 4 5 Ġnternetten Ders Kayıtları Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı 6 1-Birim Yönetim Kurulu Kararı 2-Birim web sitesinde yayımlama 1-Yatay GeçiĢ baģvurusundaki belgeler (Ġlgili Birimden Alınacak) 2-Dönem Harç Dekontu 3-(6) Adet (4.5 x 6 ebadında yeni çekilmiģ) fotoğraf 4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 1-Eğitim-Öğretim Harcı Dekontu veya Kredi ve Yurtlar Kurumuna BaĢvuru belgesi 2-Kullanıcı Adı ve ġifresi ile Öğrenci Otomasyonundan 1-Eğitim-Öğretim Harcı Dekontu 2-Kullanıcı Adı ve ġifresi ile Öğrenci Otomasyonundan

2 7 Öğrenci Belgesi 8 Transkript Belgesi 9 Not Durum Belgesi 1-Öğrenci Kimliği 15 DAKĠKA 10 Askerlik Belgesi(Ek-C2) 11 Öğrenci Kimlik Kartı Düzenleme BaĢvuru Formu 2-Kayıp Kimlikler Ġçin Yerel Gazeteye Zayii Ġlanı 3-KırılmıĢ veya YıpranmıĢ Kimlikler Not: Ġlk kayıt döneminde, kayıt ile birlikte öğrencinin Kimlik Kartı hemen verilir 10 Ġġ GÜNÜ Öğrenci ve Öğretim Elemanı Otomasyonu ġifresi Muafiyet/EĢdeğerlik 14 Kayıt Dondurma 15 2-Akademik Personel Kimlik Kartı 2-Ders Ġçeriği 3-Transkript 4-Birim Yönetim Kurulu Kararı 2-Kayıt dondurma nedenine iliģkin belge 3-Birim Yönetim Kurulu Kararı 15 DAKĠKA ĠliĢik Kesme 2-ĠliĢik Kesme Belgesi Vekâletname ile talep edilmesi halinde Noter Onaylı Vekâletname 16 Öğrenci Temsilcisi Seçimi ĠĢlemleri 1-BaĢvuru Dilekçesi ÖĞRENCĠ KONSEYĠ SEÇĠM TAKVĠMĠ 17 Ek Sınav BaĢvuruları 1-DĠLEKÇE 18 Mazeret Sınavı Müracaatı Sınavın yapıldığı tarihten itibaren ilgili Bölüm BaĢkanlığına müracaat 2-Mazeretini gösterir belge 3-Rapor

3 19 Mazeret Sınavının Yapılması Ġlgili Bölüm BaĢkanlıklarınca ĠLAN EDĠLEN TARĠH 1-Öğrenci Dilekçesi 20 Sınav Sonuçlarına Ġtiraz 2-Dersten Sorumlu Öğretim Elemanının Yazısı 3-Sonuç Bildirim Yazısı Eğitim-Öğretim BaĢladığı Tarihte 21 Burs ĠĢlemleri 1-BaĢvuru formu 2-Gelir durumu belgesi 1 AY 3-Ġlgili kurumun talep edeceği diğer belgeler 22 Katkı Payı Muafiyet ĠĢlemleri 1-ġehit ve Gazi çocuğu olduğuna dair belge 5 DAKĠKA 23 Harç Ġadesi 2-Öğrenci Kimlik Fotokopisi 3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 7 Ġġ GÜNÜ 4-Dekont 1-Yabancı Dil BaĢarı Puanı 24 Öğrenci DeğiĢim Programı ĠĢlemleri 2-Öğrenci Dilekçesi 20 Ġġ GÜNÜ 3-Öğrenim AnlaĢması 25 BaĢka Üniversiteden Ders Alma 2-Ders Ġçerikleri 10 Ġġ GÜNÜ 26 Mezuniyet Belgesi Verilmesi 2- Mezuniyet ve Diploma BaĢvuru Formu 3-ĠliĢik Kesme Formu 27 Diploma ve Diploma Ekleri 2-Mezuniyet Belgesi 3 AY 28 Harçsız Pasaport Yazısı 2-Yurt DıĢına gitme nedenini gösterir belge 3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 29 Bilgi Edinme Ġsteği AKADEMĠK VE ĠDARĠ PERSONEL ĠġLEMLERĠ 1-Personel Atama Onayı Personel Nakil ĠĢlemleri-ĠĢe BaĢlama 2-Personel MaaĢ Nakil Bildirimi Ve Ayrılma 3-Görevden AyrılıĢ-Göreve BaĢlama Yazısı 4-ĠliĢik Kesme Belgesi 657sayılıDMK.' un ve 108. mad. Yıllık Ġzin ĠĢlemleri izinlerde izin formunun doldurulması, Hastalık izinlerinde raporun Dekanlığımıza ulaģtırılması, ücretsiz izinlerde ise dilekçe ile baģvurulması yeterlidir.

4 32 33 Yurtiçi Ve Yurt DıĢı Görevlendirme 2-Ön ÇalıĢma Raporu 20 Ġġ GÜNÜ 3-Davet Mektubu 1-Yardımcı Doçentler Ġçin; a)-akademik Bilgi Formu b)-özgeçmiģ 2-Öğretim Görevlileri Ġçin; a)-görev Süresi Uzatım Formu b)-özgeçmiģ 3-AraĢtırma Görevlileri Ġçin; a)-görev Süresi Uzatım Formu b)-değerlendirme Görev Sürelerinin Uzatılması Çizelgesi 1 AY 4-Bölüm Kurul Kararı 5-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı 6-Rektörlük Onayı 34 MaaĢ ve Haciz Belgesi Talebi 1-KiĢi Beyanı 15 DAKĠKA 35 Emeklilik Talepleri 2-(6) Adet Fotoğraf 36 1-Resmi Yazı Evrak Kayıt ĠĢlemleri 2-Dilekçe 5 DAKĠKA 3-Elektronik Posta 37 YazıĢmalar 38 1-Gelen Evraklar 2-Giden Evraklar 1-YaklaĢık Maliyet Cetveli 2-Onay Belgesi Fakültenin Ġhtiyaç Duyduğu 3-Piyasa AraĢtırma Tutanağı Malzemeler Ġçin Satın alma 4-Fatura 1 (Doğrudan Temin) 5-Muayene Kabul Belgesi 6-TaĢınır ĠĢlem FiĢi 7-Ödeme Emri Belgesi 39 Ek Ders Ücreti ve Ders Yüklerinin Bölümlerce düzenlenen ders programlarına göre Öğretim Her yarıyıl baģında Hazırlanması Elemanlarının Ek Ders Ücretlerine esas Ders Yükü Formlarının hazırlanması 15 gün Ek Ders Ücret Çizelgeleri ve Tahakkuku Yurtiçi Geçici ve Sürekli ile Yurt DıĢı Geçici Görev Yollukları Her ay baģında ek ders ücret çizelgelerinin hazırlanması, imzalatılması ve bordro ile banka listesinin hazırlanarak tahakkuk iģlemlerinin yapılması 1-KiĢisel dilekçe (ekinde kongre veya konferans programı) ve Ġlgili Bölüm BaĢkanlığı nın uygunluk yazısı. 2-FYK Kararı 3-Kongre veya Konferans Katılım Belgesi ve diğer belgeler (Otobüs Bileti,Uçak Bileti, Otel Faturası) 4-Beyanname 5-Ödeme Emrine Bağlanması(Tahakkuk Ettirilmesi) 7 Ġġ GÜNÜ 2 Ġġ GÜNÜ

5 42 Sınav Ücretleri 1-Sınav Takvimi 2-Sınav Ücret Çizelgesi Bütçe gerekçeleri ve hedefleri 2-Bütçe gelir fiģleri Bütçe Hazırlık ĠĢlemleri 3-Bütçe gider fiģleri 10 Ġġ GÜNÜ 4-Form 10 5-Bütçe teklifi Birim Faaliyet Raporu (Yıllık) 1-Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığının Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi Örnek ġablonu HER YIL MART AYI SONUNA KADAR 1-TaĢınır Ġstek Belgesi 2-TaĢınır ĠĢlem FiĢi (GiriĢ-ÇıkıĢ) 3-Zimmet FiĢi TaĢınır ĠĢlemleri 4-Dayanıklı TaĢınırlar listesi 5-Kayıttan DüĢme Teklif ve Onay Belgesi 6-Zimmet DeğiĢim ve Teslim Formu 7-Harcama Birimi TaĢınır Hesabı Cetveli 8-Ġlgili Raporlar 46 1-Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığının Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Örnek Stratejik Plan ġablonu ĠSTENĠLEN SÜREYE BAĞLI BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baģvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri : Yüksekokul Sekreterliği Ġkinci Müracaat Yeri :Müdürlük Makamı Ġsim : Yahya DUNMAZ Ġsim : Prof. Dr. Hüseyin MISIRDALI Unvan : Yüksekokul Sekreter V. Unvan Unvan : MÜDÜR Adres : ġırnak ĠDĠL MYO Adres : ġırnak ĠDĠL MYO Tel. : Dahili/2206 Tel. : Faks : Faks : e-posta e-posta

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ADI 1 Kesin Kayıt 2 Kayıt Yenileme 3 Yatay Geçiş 4 Ders Telafileri 5 Bölüm / program

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

3-Öğrencinin ÖSYS ye girdiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesi,

3-Öğrencinin ÖSYS ye girdiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesi, SIRA NO HİZMETİN ADI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ) İLK MÜRACAAT SON MÜRACAAT

Detaylı

PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ

PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

Temsilci seçimleri İşlemleri Disiplin Soruşturma İşlemleri 1- Şikâyet dilekçesi veya suçun tesbiti

Temsilci seçimleri İşlemleri Disiplin Soruşturma İşlemleri 1- Şikâyet dilekçesi veya suçun tesbiti T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Dekanlığı KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 1 2 3 Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı Seçim ve Atanması Temsilci seçimleri

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Lisansüstü Başvurular 2 Yabancı Uyruklu Lisansüstü Başvurular 1-ALES

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1. ilgiliden dilekçe 2. Davet yazısı 3. 7

Detaylı

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 3 Gün 2

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yüksek Lisans Doktora Başvuruları 2 Yeni Kayıt 3 Kayıt Dondurma 1) Yüksek Lisans Başvuru Formu 2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 3) Transkript (Onaylı) 4) 2 Adet Resim (yeni çekilmiş,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu. Kamu Hizmet Standartları Tablosu

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu. Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosu Hizmetin Tamamlanma Süreci (En Geç) İlk Müracaat Son Müracaat

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yüksek Lisans Doktora Başvuruları 2 Yeni Kayıt 3 Kayıt Dondurma 1) Yüksek Lisans Başvuru Formu 2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı) 3) Transkript (Onaylı) 4) 2 Adet Resim (yeni çekilmiş,

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ ~TURİZM FAKÜLTESİ/ 1 ~

ÖĞRENCİ İŞLERİ ~TURİZM FAKÜLTESİ/ 1 ~ Sayfa 1 / 10 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖĞRENCİ İŞLERİ SIRA NO: HİZMETİN ADI: BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 1 Kesin Kayıt İşlemleri *LYS Sonuç Belgesi *Ön

Detaylı

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 E-Posta Hesabı Oluşturma 1- Bireysel Başvuru 30 Dakika 2 Bilgisayar Bakım Ve Onarımı

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Önlisans Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular 1- Yüksekokul

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İlk Kayıt 1- ÖSYS (Yerleştirildiğini Gösteren) Belgesi. 2- Öğrenci

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 E-Posta hesabı açma

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (ÖZEL SEKTÖR VB) BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (ÖZEL SEKTÖR VB) BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI MERKEZİ İDARE Ön Kayıt ÖSYS sınav sonuçlarına göre EEYO'ya başvurma hakkı kazanan ve başvuru koşullarını sağlayıp, başvuru yapan öğrencinin ön kaydının yapılması Anadolu Üniversitesi Eğitim Aday Özgeçmiş

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 3020101 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Yabancı Diller YO Yabancı Dil Eğitim Ve 0500104 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Lisansüstü Eğitim

Detaylı

ġ.ü. -ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SÜREÇLERĠ

ġ.ü. -ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SÜREÇLERĠ 1- ÖĞRENCĠ STAJ SÜRECĠ ġ.ü. -ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SÜREÇLERĠ SÜREÇ ADI Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH SÜRECĠN SORUMLULARI Staj Komisyonu SÜREÇ ORGANĠZASYON Staj Komisyonu, Bölüm Sekreterliği,Muhasebe,Öğrenci,

Detaylı

Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER

Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER 302.10 Öğrenci Belgesi müz öğrencileri Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri 302.01 İlk Kayıt İşlemleri müze İlk Defa Kayıt Yaptırmaya Hak Hazanan Öğrenciler Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri www.sbe@sirnak.edu.tr

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAZI İŞLERİ BÜROSU HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAZI İŞLERİ BÜROSU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAZI İŞLERİ BÜROSU HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMALANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Fakültemiz Öğretim Kanunun 40/a maddesi

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI DERS EKLEMEBIRAKMA 4 EğitimÖğretim Madde 9'da belirtilen sınırlar içersinde gün sürekli https://ubs.omu.edu.tr/ 3 KAYIT YENİLEME DERS KAYDI Üyesi (Danışman Ataması yapılmamış öğrenci için Anabilim hafta

Detaylı