Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri"

Transkript

1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla Üniversiesi, İ.İ.B.F., İkisa Bölümü, MUĞLA Yrd. Doç. Dr. Bora SÜSLÜ Muğla Üniversiesi, İ.İ.B.F., İkisa Bölümü, MUĞLA ÖZET Rogoff a göre ekonomi poliikalarındaki değişiklik ekonomik değişkenleri dalgalandırır. Uzun dönemde, ekonomi poliikalarının sonuçları çıkıyı arırmadan enflasyon oranındaki dalgalanmayı arırır. Enflasyonda görülen bu isikrarsızlık, para poliikasını yürüme görevi bağımsız bir emsilciye delege edilerek aşılabilir. Bu çalışmanın hipoezi merkez bankasının bağımsızlığı fiya ve çıkı isikrarını arırdığı yönündedir. Çalışmada TCMB nin ve ABM nin yasal bağımsızlığı Rogoff un eorik çerçevesine dayalı olarak incelenmişir. Buna ek olarak hem TCMB nin hemde ABM nın bağımsızlığı Cukierman, Webb, Neyapi ve Cukierman indeksi kullanılarak ölçülmüşür. Ampirik es sonucunda TCMB nin bağımsızlığı ile enflasyon arasında negaif ilişki bulunmuşur. Bununla birlike çıkı isikrarı açısından bir ilişki bulunmamışır. Diğer arafan ABM nın bağımsızlığının armasına karşılık hem çıkıda hemde fiyalarda isikrarsızlık armış olduğu gözlenmişir. Anahar Kelimeler: Merkez Bankasının Bağımsızlığı, Avrupa Birliği Merkez Bankası, Para Poliikası. The Comparison of Independence of TCMB and ECB and I s Effecs ABSTRACT According o Rogoff, economic variables may flucuae due o changes in economic policies. In he long run, economic policies resul in increases in flucuaions in inflaion rae wihou increasing average oupu level. From he perspecive of Rogoff, problems regarding inflaion insabiliy can be overcame by giving he auhoriy of making moneary policy o an independen insiuion. This sudy analyzes legal independence of he CBRT and ECB according o he heoreical framework developed by Rogoff. In addiion, we esed independence of he CBRT by using Cukierman, Webb, Neyapi and Cukierman index, Afer he es we concluded ha herehas been negaive relaion beween CBRT independence and inflaion.in he oher side, By increasing he independence of ECB, inflaion and oupu insabiliy was increased. Key Words: Independence of Cenral Bank, ECB, Moneary Policy. GİRİŞ Bu çalışmada amaç, düşük enflasyon için bağımsız bir para ooriesinin ikisadi emellerini oraya koymakır. Düşük bir enflasyon ve bunu sağlayacak bağımsız parasal oorie oplumun faydasını arırmakadır. Bu makalede bağımsız bir para ooriesinin enflasyonla olan ilişkisi, Rogoff un analizini emel alarak daha da gelişiren Alesina ve Gai nin (Alesina ve Gai, 1995) çalışmasına dayanarak irdelenmekedir.

2 44 C.M. Baydur-B. Süslü / Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Çağdaş para poliikasında merkez bankasının bağımsızlığı ile isikrarlı enflasyon arasında poziif yönlü bir ilişkinin bulunduğu genel olarak kabul görmekedir. Bağımsız bir merkez bankası enflasyonla mücadelede başarı sağlarken reel çıkıda da isikrasızlığı beraberinde geirmekedir. Bu konuda en önemli çalışmalardan biri olan Rogoff un (Rogoff,1985:35), vurguladığı üzere, bağımsız ve enflasyondan hoşlanmayan (inflaion averse) bir merkez bankası/para ooriesi poliika yapıcıdan (veya siyasal oorieden) daha düşük bir oralama enflasyonu seçerken reel çıkıdaki dalgalanma mikarında yükselmeye sebep olmakadır. Rogoff a göre enflasyonda isikrar ancak bu ür muhafazakâr eğilimli para oorieleri arafından sağlanabilir. Rogoff dan sonra gelişen eorik çalışmalar bağımsız merkez bankalarının çıkıda da isikrar sağlayacaklarını, belirsizliği dikkae alarak gösermişlerdir. Yapılan ampirik çalışmalarda merkez bankası bağımsızlık derecesi ile gerçekleşen enflasyon arasında ers yönlü ilişki bulunmuşur (Pollard, 1993; Jocome ve Vazquez, 5). Bunun yanında Cukieman, v.d. () deki çalışmasında enflasyondaki isikrarın çıkı arışında yani büyüme de isikrar geirdiğini gösermişlerdir. Çalışma üç bölümden oluşmakadır. İlk bölümde, para ooriesinin bağımsızlığı Rogoffçu bir model içinde oraya konulacakır. İkinci bölümde Türkiye Cumhuriyei Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ABM) nin bağımsızlık derecesi hesaplanacakır. Bağımsızlık kavramı geniş boyulu bir kavramdır. Ancak çalışmada ele alınan boyu, yasal bağımsızlık boyuu olacakır. Her iki merkez bankasının kanunları incelenerek yasal bağımsızlıkları Cukierman İndeks ile ölçülecekir. Son bölümde ise modelin bağımsız bir merkez bankasının çıkı ve enflasyon yönelik önermeleri ekonomerik olarak es edilecekir. I. Maeryal ve Yönem Bu çalışmada kullanılan model gelişiren Alesina ve Gai (1995) modeline dayanmakadır. Alesina ve Gai nin modeli siyasal oorienin para ooriesine yeki devri süreci incelenmekedir. Ekonominin arz yapısı kısacası çıkı arış hızı (y) aşağıdaki Lucas arz eğrisindeki gibi belirlenmekedir. e y = π π + ε (1) e Denklemdeki π enflasyonu, π enflasyon beklenisini, ε ise bağımsız, normal dağılmış, oralaması sıfır ve varyansı sabi olan şok erimidir. Bekleniler e π = π olduğunda ekonomideki çıkı mikarı da doğal çıkı mikarına eşi olacakır ki bu da sıfıra eşiir. Bu modelde bekleniler (özellikle ücrelerle ilgili olanlar) şoklardan ve poliika yapıcısının enflasyon oranını belirlenmesinden önce e espi edilmekedir. Dolayısıyla zamanlama açısından π, ε önce gelmekedir ki, daha sonra poliika değişkeni olan π poliika yapıcı arafından belirlenmekedir. Bu varsayımlar alında ekonomideki denge çıkı arış hızı, enflasyon ve enflasyon beklenileri poliika yapıcı arafından belirlenir. Poliika yapıcının amaçları (enflasyon ve çıkı arış hızı) bir kayıp fonksiyonu yardımıyla oraya konabilir. () nolu denklem arafından belirlenen karar fonksiyonu poliika

3 Yöneim ve Ekonomi 14/1 (7) yapıcının amaçlarının gösermekedir. Kayıp fonksiyonundaki b kasayısı siyasal oorienin çıkı önem kasayısıdır. Bu amaçlardan sapma poliika yapıcısının kayıplarının arırır. 1 b L = π + ( y k ) b>,k>dır. () (1) nolu denklemi () nolu denklem içine yerleşirip rasyonel bekleniler e varsayımı alında π ürevi alınıp sıfıra eşilemek sureiyle π,π, y değerleri bulunur. dl b e = π + ( π π + ε k ) = (3) dπ Rasyonel bekleniler varsayımına göre aşağıdaki gibi yazılabilir, e π + b( π π + ε k) = e π = π (3) nolu denklem π = bε + bk (4) (4) nolu denklemin beklenen değeri alınırsa, E( π ) = be( ε ) bk, + E( ε ) = Olduğundan rasyonel olan bireylerin enflasyon beklenisi e E( π ) = π = bk (5) bulunur. Rasyonel beklenilere sahip ikisadi birimler ekonomi poliikalarının enflasyonis ekilerini dikkae aldıklarından poliika yapıcısı fiili enflasyonu hesaplarken bu ekiyi de dikkae almak zorundadır (Hayo, 1997: 3). e E( π ) = π = bk enflasyon beklenisini (3) nolu denkleme yerleşirip poliika yapıcısının kayıp fonksiyonunu minimize eden poliika değişkeni olan denge enflasyon oranı bulanabilir. π + b( π bk + ε k) = Gerekli düzenlemeler yapılırsa, (1 + b) π bε k(1 + b) b = bulunur (1 + b) (1 + b) (1 + b) b π = bk ε (6) ( 1+ b) (6) nolu denklem ekonomi poliikalarının sonuçları hakkında iki sonuca vurgu yapmakadır. İlk kısım, bk, ekonomi poliikalarının enflasyonis eğilimini gösermekedir (Cukierman,1994: 4-41). İkinci kısım ise ekonomi poliikalarının enflasyon üzerinde azalıcı ekisini göseren bir isikrar erimidir. (5) ve (6) nolu denklemlerden elde edilen büyüklükler (1) nolu denklem yerine konularak denge gelir düzeyi hesaplanır. b b b y = bk ε bk + ε y = ( ) ε 1 + b 1 + b 45

4 46 C.M. Baydur-B. Süslü / Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri 1 y = ε (7) 1 + b 1 1 E( y) = E( ε ) = = (8) 1+ b 1+ b (7) ve (8) nolu denklemler modelin rasyonel bekleniler varsayımına göre denge gelir düzeyi ile ilgili sonuçlarını gösermekedir. Denge gelir düzeyi ile ilgili olarak ikisadi birimlerin beklenileri ekonominin doğal büyüme hızına eşiir. Ekonomi poliikalarının çıkı ve enflasyon üzerindeki ekilerinin analiz edilebilmesi için enflasyon ve çıkının varyanslarına bakmak gerekmekedir. b var( π ) = σ ε (9) (1 + b) 1 var( y) = σ ε (1 + b) (1) Gerek enflasyonun gerekse çıkının varyansı poliika yapıcının çıkıya verdiği önem kasayısı olan b ye bağlıdır. b büyüdükçe çıkıda isikrar sağlanırken enflasyonis eğilim armakadır. Enflasyondaki dalgalanma da birçok problemi beraberinde geirmekedir Poliika yapıcı enflasyon eğiliminden kurulabilir. Şaye poliika yapıcı dönem başında ekonomide oraya çıkacak şoklara karşı uygulayacağı poliikayı aahhü edip, buna uygun davranırsa, ekonomi poliikalarının enflasyona yol açması oradan kalkar (Schulz, 1996). Ancak bu çalışmada poliika yapıcı için böyle bir seçeneğin gerçekçi olmadığı kabul edilmekedir. Çünkü poliika yapıcı aahhülerinden vazgeçme poansiyelini aşımakadır. Rogoffçu modele göre poliik oorie ekonomi poliikalarındaki enflasyonis eğilim, para poliikası yapma görevi bağımsız bir emsilciye delege edilerek aşılabilir. Böyle bir uygulama sosyal refahı arıran bir uygulama olacakır. Yeer ki poliika yapıcı arafından seçilen emsilcinin bağımsızlığı seçildiği dönem içinde müdahale edilmemiş olsun. Poliika yapıcı sadece dönem sonunda veya belirlenen sürenin sonunda emsilciyi ve poliikasını değişirebilsin. Bu şarlar alında poliika yapıcısı kendisi için bir emsilci seçerek işe başlayacakır. Seçilecek emsilcinin çıkıdaki dalgalanmaya verdiği önem ( b ) poliika yapıcısından farklı olduğu kabul edilmekedir. Temsilci de seçildiken sonra oraya çıkacak şoklara göre poliika belirleyecekir. Bu zaman süresi boyunca poliika yapıcısı için emsilcinin uyguladığı poliika idealdir. Dolayısıyla poliika yapıcısı için sorun aşağıdaki denklem (11) ile ifade edildiği gibidir: Poliika yapıcı zarar fonksiyonunu minimize edecek bir emsilci seçecekir. 1 b b 1 min E L b, b = E b k ε + ε k (11) 1+ b 1+ b

5 Yöneim ve Ekonomi 14/1 (7) Poliika yapıcısı arafından seçilen emsilci denklem (6) da göserilen poliika kuralını akip eder. Ancak b yerine b seçerek poliika kuralı uygulayacakır. Poliika yapıcı zarar fonksiyonunu minimize edecek şekilde emsilci seçerse enflasyondaki dalgalanmalar azalacakır. Eğer (11) nolu denklem b çözümlenirse, < b < b olduğu göserilebilir. Cov ( k, ε) = çıkı ile şoklar arasındaki kovaryansı sıfır kabul edilirse, 1 b b 1 min E ( L( b, b)) = ( b k + σ ) ( k ) ε + σ ε + (1 ) + b (1 + b) b k b k b + (1 + b) b 3 + [ ] σ = b(1 + b) ε σ ε 3 (1 + b) + 3 (1 b) + b + b = b ise σ ε b b > b > b (13) (13) nolu denklem Rogoff çu çıkarsamayı b < b ne bir şekilde gösermekedir. Poliika yapıcının çıkı önem kasayısı bağımsız bir emsilciden daha büyükür. Buna karşılık enflasyondaki dalgalanma bağımsız bir para poliikası emsilcisi için daha düşük olacakır. Bu sonucun oraya çıkmasının alında ekonomi ooriesinin para poliikası üzerindeki yekilerini belli bir süre için kendisinden daha fazla enflasyon nefreine sahip bir emsilciye bırakması yamakadır, yani para ooriesinin bağımsızlığı anahar fakördür. Ancak Rogoff çu modele göre bağımsız emsilci enflasyondaki dalgalanmaları azalsa bile çıkıdaki dalgalanmaları arıracakır. Bunu görülmesi için (9 ) ve (1 ) nolu denkleme bakınız. b var( π )' = σ (9 ) ε (1 + b) 1 var( y)' = σ ε (1 ) ( 1 + b ) var(y)<var(y) iken var(π )>var(π ) olmakadır. d Ancak belirsizliği dikkae alındığında b = f ( σ ε ) ve b > ilişkisi dikkae dσ ε alındığında (1 ) denklemdeki çıkı varyansı azalacakır. Bu modelden şu çıkarımlar yapılabilir. 47 <

6 48 C.M. Baydur-B. Süslü / Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Poliik oorienin elinde para poliikası enflasyonis eğilimlidir. Poliik oorie kural veya aahhü poliikası izlese bile her zaman ikisadi birimleri kandırma olasılığından dolayı (zaman uarsızlığından) enflasyon eğilimi poziif olacakır (Lohmann, 199: 73 74). Poliik oorie para poliikasını belirleme işini yani yekilerini bağımsız bir emsilciye bırakırsa enflasyon eğilimi azalır: b < b. Buna bağlı olarak enflasyonda isikrar arar. Enflasyonun varyansı küçülür. Ancak çıkıdaki dalgalanmalar arar. Belirsizliğin olduğu bir ekonomide çıkıdaki dalgalanmada azalır (Walsh, 1995: 153). A. Türkiye de Parasal Oorienin Bağımsızlığı Çalışmanın ilk kısmında Rogoffçu model arafından sunulan eorik çerçeve yardımıyla parasal oorienin bağımsızlık kavramının enflasyonda isikrar sağladığı göserilmişi. Model para poliikası yürüme yekisini belli bir süre için para ooriesine bırakıyordu. Para ooriesi bu süre içinde siyasal oorieden amamen bağımsız kalmaka idi. Bağımsızlık kavramına bu açıdan bakıldığında, merkez bankasının bağımsızlığı yasal ve ekonomik çevre şarlarına bağlı olarak değerlendirilebilir (Baydur ve Süslü, : 45-5). Enflasyonda isikrar sağlanması için, merkez bankası ile ilgili kanunların, ilk önce para poliikası araçlarını serbesçe kullanabilme imkânını para ooriesine/merkez bankasına sağlamış olması gerekmekedir. Yasanın bu hakkı para ooriesine vermesi para ooriesinin bağımsızlığını sağlamada yeerli değildir. Bunun yanında kamu finansmanı ve ödemeler dengesi açısından problemin olmaması da bağımsız bir para ooriesinin çevre şarlarını oluşurmakadır (Sims, 3: 1 ). Araçlar üzerindeki hukuksal hâkimiye am olsa bile bu araçların para ooriesinin amaçları açısından ekin kullanılabilmesi para ooriesinin içinde olduğu ekonominin çevre şarlarına bağlıdır. Ancak biz bu çalışmada merkez bankalarının yasal bağımsızlığı üzerinde yoğunlaşacağız. Avrupa merkez bankasının oluşumu ve bağımsızlığı TCMB den çok farklı olmasına karşın eorik bölümdeki çıkarsamalar her iki banka için es edilebilir. Bu esleri yapmadan önce TCMB bağımsızlığı daha sonra Avrupa Merkez Bankasının yasal bağımsızlığı incelenecekir. Türkiye de uzun yıllardır devam eden ekonomik dengesizlikler ve kronik enflasyondan kurulmak için 1999 yılının sonunda bir isikrar programı uygulanmaya konulmuşur yılında uygulanmaya başlanan isikrar programının aşıdığı yapısal (bankacılık sekörü ve oplumsal konsesüs oluşmaması) riskler ve öngörülemeyen olumsuz dış şoklar sonucu (perol fiyalarının arması) ödemeler dengesinde anormal bozulma faiz-kur ve enflasyon arasındaki uarsızlıklar Kasım ve Şuba 1 de derin bir finansal krize dönüşmüşür. ve 1 krizlerini aşma çabası IMF ile yeni niye mekubu imzalanmasına neden olmuşur. (IMF ye gönderilen Niye Mekubu, 3 Mayıs 1). Bu niye mekubu bağımsızlık konusunda TCMB nin önüne yeni bir açılım geirmişir. TCMB bu yeni dönemde parasal çapalar yanında enflasyonun kendisini de bizza çapa olarak kullanma iseği, bağımsızlık kavramını daha da önemli hale geirmişir. Çünkü yukarıda da göserildiği üzere bağımsız bir para

7 Yöneim ve Ekonomi 14/1 (7) ooriesinin enflasyona verdiği önem siyasal oorieden daha büyükür ( b < b ). Resmi enflasyon hedeflemesi çerçevesinin oluşurulması sürecinin ilk önemli aşaması olarak, Merkez Bankası Kanunu nda, fiya isikrarını koruma konusundaki emel görevi çerçevesinde Banka ya am operasyonel bağımsızlık sağlayacak değişiklikler onaylanmışır. Söz konusu yasal düzenleme pek çok önemli hükümler içermekedir. Merkez Bankası nın emel görevi olarak fiya isikrarının esis edilmesi, bu hedefin akibinde kaydedilen gelişmelerin resmi bir şekilde Hüküme e raporlanması, görev sürelerinin sadece Merkez Bankası Başkanı ve Yöneim Kurulu üyeleri için değil (daha önceki düzenlemede olduğu gibi), Başkan Yardımcıları için de sabi dönemler şeklinde belirlenmesi ve para poliikasının planlanması ve uygulanmasında avsiyelerde bulunacak olan Para Poliikası Komiesi nin kurulması. Anılan değişiklikler, Kasım 1 in başında sona erecek olan geçiş dönemi sonrasında TCMB nin Hazine ye herhangi bir şekilde doğrudan borç vermesini de (devle kağılarının birincil piyasadan alınması dahil) engellemekedir. Merkez Bankası, enflasyon ahmin ekniklerinin iyileşirilmesi ve para poliikasının izlenmesi ile hesap verilebilirliğinin arırılması prosedürleri de dahil, enflasyon hedeflemesinin uygulanması için gerekecek eknik alyapıyı güçlendirmeyi amaçlamakadır (TCMB, 4). Büün bu isekler para poliikasını yürüme sürecinin siyasal oorieden bağımsız bir emsilciye bırakılmasını anımlamakadır ki, TCMB 1 da yeni bir kanunla yukarıda sayılan düzenlemeler gerçekleşirilmişir. 5 Nisan.1 arihinde çıkan kanunun dördüncü maddesine göre TCMB nin emel görevi Bankanın emel amacı fiya isikrarını sağlamakır. Banka, fiya isikrarını sağlamak için uygulayacağı para poliikasını ve kullanacağı para poliikası araçlarını doğrudan kendisi belirler. Banka, fiya isikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla Hükümein büyüme ve isihdam poliikalarını desekler 1. TCMB enflasyonla mücadele amaçlarına ulaşabilmek için birçok yeki ile donaılmışır. 1 yılında çıkan kanun TCMB nin ilk görevini enflasyonla mücadele olarak anımlamakla beraber TCMB, para poliikasını belirleme açısından mulak bir özgürlüğe sahipir. (TCMB, 1). Kanundan da görüleceği üzere TCMB para poliikasını siyasal oorien ayrı olarak belirlememekedir. Ancak poliika belirlendiken sonra poliikayı gerçekleşirmek açısından TCMB amamen bağımsızdır. Diğer ekonomi kurumlarını da gelişmelerden bilgilendirmek için Kanun bir para kurulunu TCMB bünyesinde bulundurmakadır. Bu kanun ile TCMB nin yapamayacakları da belirlenmişir. Kanunun 5. ve 56. maddelerine göre para poliikası araçları para poliikası doğrulusunda kullanılır. Hazineye ve kamu kurum ve kuruluşlarına 1 Daha deaylı bilgi için bkz: TCMB Kanunu, Para Poliikası Kurulu, Başkan (Guvernör)ın başkanlığı alında, Başkan (Guvernör) Yardımcıları, Banka Meclisince üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkan (Guvernör)ın önerisi üzerine müşerek kararla aanacak bir üyeden oluşur. Hazine Müseşarı veya belirleyeceği Müseşar Yardımcısı oplanılara oy hakkı olmaksızın kaılabilir. Başkanlık (Guvernörlük), Başkan (Guvernör) Yardımcılığı ve Banka Meclisi üyeliği görevi sona erenlerin Para Poliikası Kurulu üyeliği de sona erer. (TCMB Kanunu, 1). 49

8 C.M. Baydur-B. Süslü / Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri TCMB kredi ve avans veremez. Dolayısıyla bu kanun ile kamunun TCMB kaynaklarını kullanılmasının önüne geçilmişir. Ancak bu konuda şu şekilde bir eleşiri geirilebilir. Yukarıda da belirildiği üzere anormal durumlarda TCMB sisemin son kredi merci olarak Tasarruf Sigora Mevdua Fonuna kredi vermekle yükümlü kılınması kamuya kredi veya avans verilme imkânının am olarak kapaılmadığı için eleşirilebilir. Faka Türkiye gibi isikrarsızlıkların ve finansal piyasaların kırılganlığının yüksek olduğu bir ekonomide bu düzenleme TCMB enflasyon amacına zarar vermez. Çünkü kamu borçların ağır olduğu bir ekonomide sıkı para poliikası enflasyon hedefine ulaşılmayı engeller.(baydur ve Süslü, 4:5-6). Siyasal oorie ile para ooriesi arasında ilişkiler merkez bankasının başkanının aanmasına bakılarak oraya konulabilir. TCMB nin başkanın aanması bakanlar kurulu kararıyla olmakadır. TCMB başkanı 5 yıllık bir süre için aanır. Merkez bankalarının başkanlarının değişim sıklığı merkez bankasının poliik değişmelerden ekilenmediğini gösermekedir. Siyasal ikidarlar merkez bankasının başkanını değişirerek para poliikasını ekileyebilirler ancak yeni TCMB kanununa göre başkan doğrudan görevden alınamaz. TCMB nın başkanının aanması ve görevden alınması 5. ve 7. maddelerde düzenlemişir. TCMB başkanı 7. madde de belirilen haller de ve kanunun kendisine verdiği görevleri gerçekleşirilemediği akdirde bakanlar kurulu kararı ile görevden alınır. Dolayısıyla TCMB başkanları kanunun beliriği sınırların dışında bakanlar kurulu kararı ile direk olarak görevden alınamaz. 5 Nisan 1 de çıkan kanun incelenerek TCMB nin bağımsızlığını boyularını yasal olarak oraya koydukan sonra TCMB nin bağımsızlığının gelişimi Cukierman ın oluşurduğu endeksi yardımı ile hesaplanabilir (Berumen ve Neyapı, 1999). Bu endeks genel olarak merkez bankasının bağımsızlık endeksidir ki merkez bankasının bağımsızlığını büün boyuları ile ölçer. Burada kullanılan endeksi oluşuran emel başlıklar şöyle sıralanabilir: i) merkez bankasının başkanının aanması ii) merkez bankasının hedefleri iii) para poliikasının oluşurulması iv) kamuya borç verilip verilmediğine dayanarak TCMB nin bağımsızlığı ölçülecekir. Bu endeksin içinde 59 al değerlendirme unsuru bulunmakadır. Tablo 1: TCMB Bağımsızlığı Genel İndeksi Grup: Kanuni Değişiklikler Ağırlık(%) Al Tanımların Ağırlıkları Eşiir 3. Grubun Kakısı Grup Al Unsurların Kakıları Değişkenin Açıklaması: Başkanın kalması Görevde Derecesi Kasayısı TCMB ABM x>8 1 (.49) 8>x>6,75.75 (,3) X=5,5,5 3 Bu ağırlıkların belirlenmesi subjekifir, (Cukierman, 1994:374). 5

9 Yöneim ve Ekonomi 14/1 (7) (,16)****,11 Grup: Poliikanın yürüülmesi (,8),8 X=4,5 x<4 Başkanı Kim Tayin Ediyor (.66) M.B Kurlu 1 1 Konsey,75 (,3) Meclis ve bakanlar,5.5 kurulu Başbakan,5 Ekonomi Bakanı Başkanın Görevden Alınma Koşulları 1-Koşul yok 1 (,5) -Poliik olmayan,83,83*.83 nedenler 3-MB kurul kararı,67 (%15) Al Tanımların Ağırlıkları Eşiir. 4-Kanuni bir kurum,5 kararı ile 5-Kayısız şarsız bir kurumun kararı 6-Poliik karardan,17 dolay- 7-Neden olmadan Para Poliikasını Kim Belirler? 1-MB kendisi 1 1 (,3) -MB hüküme ile,66,66 3-MB avsiye nieliğinde 4-Hüküme kendisi Hükümeim Emirleri ve Çaışmanın çözümü 1-MB en son ooriedir -Hüküme en son ooriedir. Her şeyi hüküme belirler (,5) 3-Çaışma olduğu akdirde MB yekilerinin dahil edildiği bir grup yön verir 4-Yasal (Hakim) kurum son ooriedir. 5- Yekili kurum son ooriedir. 6-Yekili kurum kayısız şarsız ooriedir MB Hükümein Büçesinin 1 1 1,8,6,4, 51

10 C.M. Baydur-B. Süslü / Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Oluşurulmasında Akif Rol sahibidir. 1-Eve 1 () -Hayır MB Amaçları (%15) (.15),15 Borç vermenin Sınırlandırılması (,5),5 (,15) 1-Fiya isikrarı ek amaçır - Fiya isikrarının söylenmesi ek amaçır 3- Fiya isikrarı diğer amaçlar, fiya isikrara ile çaışma yok 4- Fiya isikrarı diğer amaçlarla çelişir 5-MB herhangi bir amaç belirlemez 6- Fiya isikrarı ek amaç değildir (%15) İlerlemenin Sınırlandırılması (,15) 1- Hükümee verilen borcun armasına engel olunuyor -İlerlemeye izin 66 veriliyor ancak sınırlandırılıyor 3- Hüküme limii değişirebiliyor 4- Limisiz (%1) APİ İşlemlerinin Sınırlandırılması 1- Hüküme borcun 1 armasına engel oluyor -İlerlemeye izin 66 veriliyor ancak sınırlandırılıyor 3- Hüküme limii değişirebiliyor 4- Limisiz () (%1) Borç vermeyi Kim Konrol Ediyor (,1) 1- MB konrol ediyor Kanunla Belirleniyor 3-Kanunlar, MB ve yekili kurumlar arafından Belirleniyor 4-Yekili kurum ek başına belirliyor (%5) Kimler Borç alıyor,8,6,4,,66 5

11 Yöneim ve Ekonomi 14/1 (7) Sadece merkezi hüküme borç alıyor 1 (,5),5 -Merkezi ve yerel,66 yöneim (,4) 3-Kurumlar.33 Özel sekör borç alabiliyor (%1) Bir Limii var ise bu limiin ipi 1-Naki mikarı ile MB sermayesinin % 3-Hüküme gelirlerinin % 4-Hüküme harcamalarının %,66 Kredi Vadesi (,16) 1-6 ay ile 1 **1 1 sınırlanmışır -Mak 1 yıl, yıldan fazla 4-Yasal sınırlama yok Faiz Oranları Üzerindeki Kısılar (,16) 1-MB kredileri piyasa faizinden - MB hükümei,66 verdiği kredi piyasadaki en düşük faizden daha az olamaz 3-Krediler belli bir avanı geçmez 4-Kredilerde herhangi bir sınır yok Birincil Piyasalara borç vermenin kredinin sınırlandırılması (,16) 1-MB 1. piyasadan hüküme ahvillerinin almasını sınırlı 1 ***1 1 - Sınırsız TOPLAM=,64 (,7) *TCMB Kanunu 8.Madde. ** TCMB, 1 günden daha fazla reeskon yapamaz, 91 günden fazla APİ yapamaz. *** Tamamen sınırlandırılmışır. **** Paranez içerisindeki değerler ABM nin değerleridir. Endeks değerinin hesaplanabilmesi için 4 Nisan 1 arihinde çıkarılan TCMB kanunu incelenmişir. TCMB kanunu ile endeks arasında bazı farklılıklar bulunmakadır. Bu farklılıkların raslandığı krierler yıldızla Tablo 1 de belirilmişir. 53

12 54 C.M. Baydur-B. Süslü / Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri TCMB nin bağımsızlığı ile ilgili yasal düzenlemeyi burada deaylıca vermemizin sebebi bu endekse giren unsurların rahalıkla anlaşılmasına yardımı olabilmesi içindir. Cukierman (1994) arafından Türkiye için geçmiş yıllara bağlı olarak hesaplanan endeks değerlerinin arafımızdan hesaplanan endeks değeriyle kıyaslanması, TCMB nın bağımsızlığını gelişimini ölçmede faydalı olacakır. Parasal oorie am bir bağımsızlığa sahip ise endeks 1 e eşiir. Bağımsızlığı yok ise endeks a eşi olur. Bu açıdan bakıldığında TCMB da yüzde 44 (Cukierman, 1995) olan bağımsızlık kasayısı 5 yılında yüzde 64 düzeylerine ulaşmışır. Bulunan bağımsızlık kasayılarının isaisikî olarak bir birinden farklı olup olmadığı oran esi ile sınanmışır. Hesaplanan değeri.4 ür 4. 4 Nisan 1 de çıkan TCMB yeni kanunu bağımsızlık açısından bir yenilik geirmemiş olarak ifade edilen H hipoezi reddedilmişir. Dolayısıyla ve 1 yılındaki krizden sonra TCMB bağımsızlığı armışır. Bu bağımsızlık arışının enflasyonla mücadele emede ve çıkıdaki arışa isikrar sağlamada TCMB nin geçmiş dönemlere göre daha büyük imkânlara sahip olduğu söylenebilir. Ancak Cukierman gelişirdiği endeks bir yasal bağımsızlık endeksidir. Ekonomik bağımsızlık açısından mali disiplin ve borçlanmadaki problemler TCMB nin bağımsızlığına zarar veren çevresel fakörler varlığını devam eirmekedir. Türkiye ekonomisinin dışa bağımlı olması ve açıklarını kısa vadeli kaynaklar ile finanse emesi para poliikasının bağımsızlığını sınırlandıran bir başka fakör olarak dikka çekmekedir (Öğremen, 4; Günaydın, 4; Özaay ve Sak, 1). yılındaki ekonomik krizlerden sonra sıkı maliye poliikası ile iç borç sokunun konrol alına alınması ve dalgalı kur ile sermaye harekelerinin oraya çıkaracağı şokların elimine edilmesi ile 1 yılından sonra TCMB nin bağımsızlığının daha da arığı söylenebilir(kansu, 6; Goldfajn ve Gupa, 3). TCMB için yapılan bu inceleme ABM için yapılması bu çalışma açısından bir zorunlulukur. B. Avrupa Merkez Bankası ve Bağımsızlığı Avrupa Merkez Bankasının (ABM) bağımsızlığı TCMB göre çok farklı bir sürecin sonucudur. ABM kurulması Avrupa nın siyasal ve ekonomik büünleşmesinin bir sonucudur. İkisadi olarak ifade edersek Avrupa nın parasal birliğinin nihai aşaması olarak bakılabilir. ABM emelleri Maasrich Krierleri ile aıldı. 1 Ocak arihinde de ek paraya geçilmesi ile süreç amamlanmışır. Üç aşamalı ve yakınlaşma krierleri ile deseklenen ek paraya geçiş sürecine ABM açısından bakılırsa, yılları arasında Avrupa Ülkeleri Merkez 4 P P, Cukeirman 1 hes = = =, 4 P1 ( 1 P1 ) P (1 P ), 464 +, 34 + n n 59 endeksindeki üm merkez bankası bağımsızlık krierlerinin sayısıdır. ablo,.1 = 1. 3 ve ab = 1.6 lo,,5 H : 1 yılında kanunda yapılan değişiklik anlamsızdır H 1 : 1 yılında kanunda yapılan değişiklik anlamlıdır

13 Yöneim ve Ekonomi 14/1 (7) Bankalarını düzenlediler, ABM kuruluncaya kadar bu bankalar fiya isikrarına odaklandılar, 1995 yılından iibaren Avrupa Birliğindeki ülkelerin merkez bankaları bağımsızlıklarını bırakma kararı aldılar, ABM oluşurmak için Avurupa Para Ensiüsü kuruldu (Sousa, 3: 3-6). Bu ensiü ABM nin al yapısını oluşurdu: i- ek para için prosüdür, ii- Euro nun fonksiyonlarını oluşurma, iiibankacılık sekörünü düzenleme, iv- ödemeler sisemini uyumlaşırma gibi önemli işlevler bu kurum arafından yerine geirilirken, ek para geçiş krierleri olan, enflasyon, büçe açığı v.b. krierleri bu kurum arafından oraya konmuşur. Tablo de gelişim süreci özelenmekedir. Tablo : Tek Paraya Geçiş Süreci Tek Para Sisemine Ülkelerin kaılım Payının Euro nun Yürürlüğe Girmesi Kaılacakların Belirlenmesi Belirlenmesi ABM Kurulması Euro için Para ve Döviz Kuru Bankacılık Düzenlemeleri Poliikalarının Belirlenmesi Euro nun Basılması İnerbank, Sermaye Piyasası, Döviz Kuru Piyasalarının Oluşurulması Ülkelerin Uyumu Vergi Düzenlemelerini Yapılması ABM bağımsızlığı, Cukierman endeksinden faydalanarak ölçülmüşür. Endeks değerinin hesaplanabilmesi için ABM mükesebaı incelenmişir. Bu mükesebaın ABM açısından bir özei aşağıda verilmekedir 1. Avrupa Merkez Bankası Mükesebaı Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankaları Sisemi (ABMS) kuruluş anlaşmasının 8. maddesinde espi edilen şarlarda anlaşılarak kurulmuşur. ABMS ve ABM bu anlaşmanın belirlediği çerçeveye uygun olarak faaliyelerini ve vazifelerini yerine geirir. Bu kuruluş anlaşmasının 17 maddesinin 1. fıkrasına göre ABMS ABM ve üye ülkelerin merkez bankalarından meydana gelir. Lüksemburg daki Para ensiüsü ABM dönüşecekir..avrupa Merkez Bankaları Sisemi (ABMS) nin Amaçları ve Görevleri Amaçları ve Görevleri Avrupa Kuruluş Anlaşmasının 15 maddesinin 1 fıkrasına göre ABMS nin öncelikli amacı fiya isikrarını esis emekir. Fiya isikrarı hedefine zarar geirmediği sürece ABMS opluluğun genel ekonomi poliikasını Kuruluş Anlaşmasının. maddesine göre belirlenmiş amaçlara yardım yapmak amacıyla desekler. ABMS kaynakları ekin bir şekilde kullanan serbes rekabe ve piyasa ekonomisi ile uyumlu hareke emek zorundadır, bu uyum Anlaşmanın 4. maddesinde belirilen emel ilkelere kapsamalıdır. Kuruluş Anlaşmasının 15 maddesinin. fıkrasına göre ABMS siseminin emel vazifeleri şunlardır, 1-Topluluğun para poliikasını espi emek ve yürümek. -Kur poliikası bu anlaşmanın 111. maddesine uygun bir şekilde gerçekleşirilir. 3-Üye devlelerin rezervleri muhafaza ve konrol emek. 4-Ödemeler siseminin pürüzsüz bir şekilde çalışmasını sağlamak. 55

14 56 C.M. Baydur-B. Süslü / Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Kuruluş Anlaşmasının 15 maddesinin 3. fıkrasına göre yukarıdaki c şıkkında belirilen devle rezervlerine üye devlelerinin borç alacak işleri kesinlikle dahil değildir. Kuruluş Anlaşmasının 15 maddesinin 5. fıkrasına göre ABMS kredi ve finans kurumları üzerine konrol eme göreviyle yükümlü makamların iihaz eiği edbirlerinde pürüzsüz bir şekilde işlemesinden de sorumludur. 3.Avrupa Merkez Bankaları Sisemi (ABMS) nin Organizasyonu Anlaşmanın 18. maddesine göre ABMS nin vazifelerin gerçekleşirilmesinde ne ABM ne ülke merkez bankaları ne de hükümeler rol alamazlar. Avrupa merkez bankaları da kanunen belirlenen görevlerini de üye devlelerin hükümeleri, opluluk organları karışamazlar. ABMS ABM nın karar organı arafından yöneilir. Avrupa Merkez Bankası; Kuruluş Anlaşmasının 17 maddesinin. fıkrasına göre üzel bir kişilik olarak şekillenen ABM opluluğun her ülkesinde kanunla belirlenmiş hükümlere ve uygulama gücüne sahipir. ABM sabi döner sermayeye sahipir. ABM, ABMS Kuruluş Anlaşmasının 15. maddesinin.,3, ve 5 sorumlu olduğu vazifeleri bu fıkralara uygun olarak ya kendisi ya da diğer ülkelerin merkez bankalarıyla beraber icra edilmesinden sorumludur. ABM nin karar organları Kuruluş Anlaşmasının 17 maddesinin 3. fıkrasına göre ABM Kurulu ve idare meclisi (Müdürler Heyei) dir. Avrupa Merkez Bankası Kurulu; Kuruluş Anlaşmasının 11 maddesinin. fıkrasına göre Avrupa Merkez Bankası Kurulu (ABMK) ABM müdürler kurulu ile ulusal merkez bankaları başkanlarından oluşur. Avrupa ülkelerinin sayısı arması ile beraber merkez bankalarının başkanlarının oyları 15 ile sınırlandırılmış, bir roasyona bağlanmışır. Kararlar oy çokluğu ile (/3 den fazlası ile) alınmakadır. Her ülke merkez bankasının ABM sermayesine yapığı kakıya göre oy ağırlığı vardır. ABMK aldığı kararları kamuoyuna duyurmak zorundadır. Yılda 1 kere oplanır. ABMK aldığı kararlar avsiye kararlarıdır. Üyelerin bunları uymasını iseyebilir. Üye devleler bu isekleri yasal olarak düzenlerlerse kanun haline gelir. ABMK oybirliği ile aldığı karar ABM için emirdir. ABMK yasalarla kendine yüklenen görevleri yerine geirir. Topluluğun orak para poliikasını belirler. Buna uygun olarak ABMS merkez bankalarının yapması gerekenler hakkında karar alır ve alınan bu kararlar öncelikle olarak uygulanmak zorundadır. Avrupa Merkez Bankası Müdürler Kurulu (Direkorium); Kuruluş Anlaşmasının 11 maddesinin. fıkrasının a bendinde Müdürler heyei (Divan) bir başkan bir başkan yardımcısı ve 4 üyeden oluşur. Üyelerin asli işlerini yapması gerekir başka bir işle uğraşamazlar, ABMK da isisnai oy hakları vardır. Kuruluş Anlaşmasının 11 maddesinin. fıkrasının b bendine göre divanın üyeleri üye devle başkanları arafından ABMK ve Avrupa Parlamenosunun avsiyeleri dikkae alınarak ekonomi para ve banka alanlarında ecrübeli anınmış kişiler arasından seçilir. Sekiz yıllık bir süre için seçilirler. Üye ülkelerin vaandaşı olmak zorundadırlar. Vazifesinde başarısız olmuş ve ağır şuç işlemiş

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 202/25 hp ://www.ek.org.r TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI Ercan Uygur Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve TARIM", başlığı ile Prof. Dr. Ercan UYGUR ve Prof.

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012 SAYI 83 ARALIK 2012 ÖZEL ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ümi Özlale Alper Karakur Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapaılması İçin Poliika Önerileri Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı Finansal İsikrar ve Finansal

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004/2 : 18-37 Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Tahir Büyükakın * Cemil Erarslan ** Özet: Döviz kuru ve

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular İçindekiler I- Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi... 1 II- Finansal İstikrar... 13 III- TCMB Döviz Kuru Politikası ve Rezerv Yönetimi... 16 IV- Emisyon... 28 V- Sermaye ve Hissedarlık

Detaylı

Güvenilir Bir Para Politikası Stratejisinin Kurumsal Çerçevesi

Güvenilir Bir Para Politikası Stratejisinin Kurumsal Çerçevesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 1-21 Güvenilir Bir Para Politikası Stratejisinin Kurumsal Çerçevesi Tahir Büyükakın Özet: Para politikası alanındaki modern çalışmalar,

Detaylı

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Yıl: 24 Sayı:89 Ekim 2010 49 ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Hakkı ÖZTÜRK 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN EKONOMİK PARASAL BİRLİK HEDEFİ VE TÜRKİYE'NİN UYUMU

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN EKONOMİK PARASAL BİRLİK HEDEFİ VE TÜRKİYE'NİN UYUMU AVRUPA BİRLİĞİ'NİN EKONOMİK PARASAL BİRLİK HEDEFİ VE TÜRKİYE'NİN UYUMU * Doç.Dr.Bedrıye TUNÇSİPER ** Araş.Gör.Şimal YAKUT ÖZET Avrupa Birliği'nin ekonomik bütünleşme sürecinin en son aşaması olarak nitelenen

Detaylı

TCMB nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi (MCI)

TCMB nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi (MCI) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA TCMB nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi (MCI) Doç. Dr. Bora SÜSLÜ Muğla Üniversitesi

Detaylı

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi)

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi) TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir, 2014 TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN

Detaylı

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Öz Bu çalışmada, tutsat (mortgage) sistemi ile ilgili teorik bilgilerin yer almasının yanında, tutsat

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ

T.C. SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE ESNEK GÜVENCE VE TÜRKİYE UYGULAMALARI Varol DUR TEZ DANIŞMANI: Sosyal Güvenlik Uzmanı Umut GÖÇMEZ Ocak 2009 I T.C.

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara ISBN: 9944-89-143-6 Kapak ve Sayfa Tasarımı: Dijle Konuk Baskı: Kozan

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi: 1 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ Müge H. GÜVENÇ 1 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış

Detaylı

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma *

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞEN ** I. Giriş Gelişmekte olan ülkelerde kronik bütçe açıkları ile enflasyon arasında iki yönlü bir nedensellik bağının

Detaylı

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 293-315 BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Mahmut DOĞAN 1* Ali İhsan BAŞ 2** Özet Kentsel yaşamın doğal gereksinimlerine

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı (Mayıs 2011) Ankara İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Avrupa Birliği

Detaylı

AÇIK ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ VE TÜRKİYE DENEYİMİ Ġlhan EROĞLU *

AÇIK ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ VE TÜRKİYE DENEYİMİ Ġlhan EROĞLU * Açık Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi Ve Türkiye Deneyimi 1 AÇIK ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ VE TÜRKİYE DENEYİMİ Ġlhan EROĞLU * ÖZET Merkez Bankalarının asli görevleri olan, ekonomide fiyat istikrarını

Detaylı