Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri"

Transkript

1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla Üniversiesi, İ.İ.B.F., İkisa Bölümü, MUĞLA Yrd. Doç. Dr. Bora SÜSLÜ Muğla Üniversiesi, İ.İ.B.F., İkisa Bölümü, MUĞLA ÖZET Rogoff a göre ekonomi poliikalarındaki değişiklik ekonomik değişkenleri dalgalandırır. Uzun dönemde, ekonomi poliikalarının sonuçları çıkıyı arırmadan enflasyon oranındaki dalgalanmayı arırır. Enflasyonda görülen bu isikrarsızlık, para poliikasını yürüme görevi bağımsız bir emsilciye delege edilerek aşılabilir. Bu çalışmanın hipoezi merkez bankasının bağımsızlığı fiya ve çıkı isikrarını arırdığı yönündedir. Çalışmada TCMB nin ve ABM nin yasal bağımsızlığı Rogoff un eorik çerçevesine dayalı olarak incelenmişir. Buna ek olarak hem TCMB nin hemde ABM nın bağımsızlığı Cukierman, Webb, Neyapi ve Cukierman indeksi kullanılarak ölçülmüşür. Ampirik es sonucunda TCMB nin bağımsızlığı ile enflasyon arasında negaif ilişki bulunmuşur. Bununla birlike çıkı isikrarı açısından bir ilişki bulunmamışır. Diğer arafan ABM nın bağımsızlığının armasına karşılık hem çıkıda hemde fiyalarda isikrarsızlık armış olduğu gözlenmişir. Anahar Kelimeler: Merkez Bankasının Bağımsızlığı, Avrupa Birliği Merkez Bankası, Para Poliikası. The Comparison of Independence of TCMB and ECB and I s Effecs ABSTRACT According o Rogoff, economic variables may flucuae due o changes in economic policies. In he long run, economic policies resul in increases in flucuaions in inflaion rae wihou increasing average oupu level. From he perspecive of Rogoff, problems regarding inflaion insabiliy can be overcame by giving he auhoriy of making moneary policy o an independen insiuion. This sudy analyzes legal independence of he CBRT and ECB according o he heoreical framework developed by Rogoff. In addiion, we esed independence of he CBRT by using Cukierman, Webb, Neyapi and Cukierman index, Afer he es we concluded ha herehas been negaive relaion beween CBRT independence and inflaion.in he oher side, By increasing he independence of ECB, inflaion and oupu insabiliy was increased. Key Words: Independence of Cenral Bank, ECB, Moneary Policy. GİRİŞ Bu çalışmada amaç, düşük enflasyon için bağımsız bir para ooriesinin ikisadi emellerini oraya koymakır. Düşük bir enflasyon ve bunu sağlayacak bağımsız parasal oorie oplumun faydasını arırmakadır. Bu makalede bağımsız bir para ooriesinin enflasyonla olan ilişkisi, Rogoff un analizini emel alarak daha da gelişiren Alesina ve Gai nin (Alesina ve Gai, 1995) çalışmasına dayanarak irdelenmekedir.

2 44 C.M. Baydur-B. Süslü / Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Çağdaş para poliikasında merkez bankasının bağımsızlığı ile isikrarlı enflasyon arasında poziif yönlü bir ilişkinin bulunduğu genel olarak kabul görmekedir. Bağımsız bir merkez bankası enflasyonla mücadelede başarı sağlarken reel çıkıda da isikrasızlığı beraberinde geirmekedir. Bu konuda en önemli çalışmalardan biri olan Rogoff un (Rogoff,1985:35), vurguladığı üzere, bağımsız ve enflasyondan hoşlanmayan (inflaion averse) bir merkez bankası/para ooriesi poliika yapıcıdan (veya siyasal oorieden) daha düşük bir oralama enflasyonu seçerken reel çıkıdaki dalgalanma mikarında yükselmeye sebep olmakadır. Rogoff a göre enflasyonda isikrar ancak bu ür muhafazakâr eğilimli para oorieleri arafından sağlanabilir. Rogoff dan sonra gelişen eorik çalışmalar bağımsız merkez bankalarının çıkıda da isikrar sağlayacaklarını, belirsizliği dikkae alarak gösermişlerdir. Yapılan ampirik çalışmalarda merkez bankası bağımsızlık derecesi ile gerçekleşen enflasyon arasında ers yönlü ilişki bulunmuşur (Pollard, 1993; Jocome ve Vazquez, 5). Bunun yanında Cukieman, v.d. () deki çalışmasında enflasyondaki isikrarın çıkı arışında yani büyüme de isikrar geirdiğini gösermişlerdir. Çalışma üç bölümden oluşmakadır. İlk bölümde, para ooriesinin bağımsızlığı Rogoffçu bir model içinde oraya konulacakır. İkinci bölümde Türkiye Cumhuriyei Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ABM) nin bağımsızlık derecesi hesaplanacakır. Bağımsızlık kavramı geniş boyulu bir kavramdır. Ancak çalışmada ele alınan boyu, yasal bağımsızlık boyuu olacakır. Her iki merkez bankasının kanunları incelenerek yasal bağımsızlıkları Cukierman İndeks ile ölçülecekir. Son bölümde ise modelin bağımsız bir merkez bankasının çıkı ve enflasyon yönelik önermeleri ekonomerik olarak es edilecekir. I. Maeryal ve Yönem Bu çalışmada kullanılan model gelişiren Alesina ve Gai (1995) modeline dayanmakadır. Alesina ve Gai nin modeli siyasal oorienin para ooriesine yeki devri süreci incelenmekedir. Ekonominin arz yapısı kısacası çıkı arış hızı (y) aşağıdaki Lucas arz eğrisindeki gibi belirlenmekedir. e y = π π + ε (1) e Denklemdeki π enflasyonu, π enflasyon beklenisini, ε ise bağımsız, normal dağılmış, oralaması sıfır ve varyansı sabi olan şok erimidir. Bekleniler e π = π olduğunda ekonomideki çıkı mikarı da doğal çıkı mikarına eşi olacakır ki bu da sıfıra eşiir. Bu modelde bekleniler (özellikle ücrelerle ilgili olanlar) şoklardan ve poliika yapıcısının enflasyon oranını belirlenmesinden önce e espi edilmekedir. Dolayısıyla zamanlama açısından π, ε önce gelmekedir ki, daha sonra poliika değişkeni olan π poliika yapıcı arafından belirlenmekedir. Bu varsayımlar alında ekonomideki denge çıkı arış hızı, enflasyon ve enflasyon beklenileri poliika yapıcı arafından belirlenir. Poliika yapıcının amaçları (enflasyon ve çıkı arış hızı) bir kayıp fonksiyonu yardımıyla oraya konabilir. () nolu denklem arafından belirlenen karar fonksiyonu poliika

3 Yöneim ve Ekonomi 14/1 (7) yapıcının amaçlarının gösermekedir. Kayıp fonksiyonundaki b kasayısı siyasal oorienin çıkı önem kasayısıdır. Bu amaçlardan sapma poliika yapıcısının kayıplarının arırır. 1 b L = π + ( y k ) b>,k>dır. () (1) nolu denklemi () nolu denklem içine yerleşirip rasyonel bekleniler e varsayımı alında π ürevi alınıp sıfıra eşilemek sureiyle π,π, y değerleri bulunur. dl b e = π + ( π π + ε k ) = (3) dπ Rasyonel bekleniler varsayımına göre aşağıdaki gibi yazılabilir, e π + b( π π + ε k) = e π = π (3) nolu denklem π = bε + bk (4) (4) nolu denklemin beklenen değeri alınırsa, E( π ) = be( ε ) bk, + E( ε ) = Olduğundan rasyonel olan bireylerin enflasyon beklenisi e E( π ) = π = bk (5) bulunur. Rasyonel beklenilere sahip ikisadi birimler ekonomi poliikalarının enflasyonis ekilerini dikkae aldıklarından poliika yapıcısı fiili enflasyonu hesaplarken bu ekiyi de dikkae almak zorundadır (Hayo, 1997: 3). e E( π ) = π = bk enflasyon beklenisini (3) nolu denkleme yerleşirip poliika yapıcısının kayıp fonksiyonunu minimize eden poliika değişkeni olan denge enflasyon oranı bulanabilir. π + b( π bk + ε k) = Gerekli düzenlemeler yapılırsa, (1 + b) π bε k(1 + b) b = bulunur (1 + b) (1 + b) (1 + b) b π = bk ε (6) ( 1+ b) (6) nolu denklem ekonomi poliikalarının sonuçları hakkında iki sonuca vurgu yapmakadır. İlk kısım, bk, ekonomi poliikalarının enflasyonis eğilimini gösermekedir (Cukierman,1994: 4-41). İkinci kısım ise ekonomi poliikalarının enflasyon üzerinde azalıcı ekisini göseren bir isikrar erimidir. (5) ve (6) nolu denklemlerden elde edilen büyüklükler (1) nolu denklem yerine konularak denge gelir düzeyi hesaplanır. b b b y = bk ε bk + ε y = ( ) ε 1 + b 1 + b 45

4 46 C.M. Baydur-B. Süslü / Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri 1 y = ε (7) 1 + b 1 1 E( y) = E( ε ) = = (8) 1+ b 1+ b (7) ve (8) nolu denklemler modelin rasyonel bekleniler varsayımına göre denge gelir düzeyi ile ilgili sonuçlarını gösermekedir. Denge gelir düzeyi ile ilgili olarak ikisadi birimlerin beklenileri ekonominin doğal büyüme hızına eşiir. Ekonomi poliikalarının çıkı ve enflasyon üzerindeki ekilerinin analiz edilebilmesi için enflasyon ve çıkının varyanslarına bakmak gerekmekedir. b var( π ) = σ ε (9) (1 + b) 1 var( y) = σ ε (1 + b) (1) Gerek enflasyonun gerekse çıkının varyansı poliika yapıcının çıkıya verdiği önem kasayısı olan b ye bağlıdır. b büyüdükçe çıkıda isikrar sağlanırken enflasyonis eğilim armakadır. Enflasyondaki dalgalanma da birçok problemi beraberinde geirmekedir Poliika yapıcı enflasyon eğiliminden kurulabilir. Şaye poliika yapıcı dönem başında ekonomide oraya çıkacak şoklara karşı uygulayacağı poliikayı aahhü edip, buna uygun davranırsa, ekonomi poliikalarının enflasyona yol açması oradan kalkar (Schulz, 1996). Ancak bu çalışmada poliika yapıcı için böyle bir seçeneğin gerçekçi olmadığı kabul edilmekedir. Çünkü poliika yapıcı aahhülerinden vazgeçme poansiyelini aşımakadır. Rogoffçu modele göre poliik oorie ekonomi poliikalarındaki enflasyonis eğilim, para poliikası yapma görevi bağımsız bir emsilciye delege edilerek aşılabilir. Böyle bir uygulama sosyal refahı arıran bir uygulama olacakır. Yeer ki poliika yapıcı arafından seçilen emsilcinin bağımsızlığı seçildiği dönem içinde müdahale edilmemiş olsun. Poliika yapıcı sadece dönem sonunda veya belirlenen sürenin sonunda emsilciyi ve poliikasını değişirebilsin. Bu şarlar alında poliika yapıcısı kendisi için bir emsilci seçerek işe başlayacakır. Seçilecek emsilcinin çıkıdaki dalgalanmaya verdiği önem ( b ) poliika yapıcısından farklı olduğu kabul edilmekedir. Temsilci de seçildiken sonra oraya çıkacak şoklara göre poliika belirleyecekir. Bu zaman süresi boyunca poliika yapıcısı için emsilcinin uyguladığı poliika idealdir. Dolayısıyla poliika yapıcısı için sorun aşağıdaki denklem (11) ile ifade edildiği gibidir: Poliika yapıcı zarar fonksiyonunu minimize edecek bir emsilci seçecekir. 1 b b 1 min E L b, b = E b k ε + ε k (11) 1+ b 1+ b

5 Yöneim ve Ekonomi 14/1 (7) Poliika yapıcısı arafından seçilen emsilci denklem (6) da göserilen poliika kuralını akip eder. Ancak b yerine b seçerek poliika kuralı uygulayacakır. Poliika yapıcı zarar fonksiyonunu minimize edecek şekilde emsilci seçerse enflasyondaki dalgalanmalar azalacakır. Eğer (11) nolu denklem b çözümlenirse, < b < b olduğu göserilebilir. Cov ( k, ε) = çıkı ile şoklar arasındaki kovaryansı sıfır kabul edilirse, 1 b b 1 min E ( L( b, b)) = ( b k + σ ) ( k ) ε + σ ε + (1 ) + b (1 + b) b k b k b + (1 + b) b 3 + [ ] σ = b(1 + b) ε σ ε 3 (1 + b) + 3 (1 b) + b + b = b ise σ ε b b > b > b (13) (13) nolu denklem Rogoff çu çıkarsamayı b < b ne bir şekilde gösermekedir. Poliika yapıcının çıkı önem kasayısı bağımsız bir emsilciden daha büyükür. Buna karşılık enflasyondaki dalgalanma bağımsız bir para poliikası emsilcisi için daha düşük olacakır. Bu sonucun oraya çıkmasının alında ekonomi ooriesinin para poliikası üzerindeki yekilerini belli bir süre için kendisinden daha fazla enflasyon nefreine sahip bir emsilciye bırakması yamakadır, yani para ooriesinin bağımsızlığı anahar fakördür. Ancak Rogoff çu modele göre bağımsız emsilci enflasyondaki dalgalanmaları azalsa bile çıkıdaki dalgalanmaları arıracakır. Bunu görülmesi için (9 ) ve (1 ) nolu denkleme bakınız. b var( π )' = σ (9 ) ε (1 + b) 1 var( y)' = σ ε (1 ) ( 1 + b ) var(y)<var(y) iken var(π )>var(π ) olmakadır. d Ancak belirsizliği dikkae alındığında b = f ( σ ε ) ve b > ilişkisi dikkae dσ ε alındığında (1 ) denklemdeki çıkı varyansı azalacakır. Bu modelden şu çıkarımlar yapılabilir. 47 <

6 48 C.M. Baydur-B. Süslü / Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Poliik oorienin elinde para poliikası enflasyonis eğilimlidir. Poliik oorie kural veya aahhü poliikası izlese bile her zaman ikisadi birimleri kandırma olasılığından dolayı (zaman uarsızlığından) enflasyon eğilimi poziif olacakır (Lohmann, 199: 73 74). Poliik oorie para poliikasını belirleme işini yani yekilerini bağımsız bir emsilciye bırakırsa enflasyon eğilimi azalır: b < b. Buna bağlı olarak enflasyonda isikrar arar. Enflasyonun varyansı küçülür. Ancak çıkıdaki dalgalanmalar arar. Belirsizliğin olduğu bir ekonomide çıkıdaki dalgalanmada azalır (Walsh, 1995: 153). A. Türkiye de Parasal Oorienin Bağımsızlığı Çalışmanın ilk kısmında Rogoffçu model arafından sunulan eorik çerçeve yardımıyla parasal oorienin bağımsızlık kavramının enflasyonda isikrar sağladığı göserilmişi. Model para poliikası yürüme yekisini belli bir süre için para ooriesine bırakıyordu. Para ooriesi bu süre içinde siyasal oorieden amamen bağımsız kalmaka idi. Bağımsızlık kavramına bu açıdan bakıldığında, merkez bankasının bağımsızlığı yasal ve ekonomik çevre şarlarına bağlı olarak değerlendirilebilir (Baydur ve Süslü, : 45-5). Enflasyonda isikrar sağlanması için, merkez bankası ile ilgili kanunların, ilk önce para poliikası araçlarını serbesçe kullanabilme imkânını para ooriesine/merkez bankasına sağlamış olması gerekmekedir. Yasanın bu hakkı para ooriesine vermesi para ooriesinin bağımsızlığını sağlamada yeerli değildir. Bunun yanında kamu finansmanı ve ödemeler dengesi açısından problemin olmaması da bağımsız bir para ooriesinin çevre şarlarını oluşurmakadır (Sims, 3: 1 ). Araçlar üzerindeki hukuksal hâkimiye am olsa bile bu araçların para ooriesinin amaçları açısından ekin kullanılabilmesi para ooriesinin içinde olduğu ekonominin çevre şarlarına bağlıdır. Ancak biz bu çalışmada merkez bankalarının yasal bağımsızlığı üzerinde yoğunlaşacağız. Avrupa merkez bankasının oluşumu ve bağımsızlığı TCMB den çok farklı olmasına karşın eorik bölümdeki çıkarsamalar her iki banka için es edilebilir. Bu esleri yapmadan önce TCMB bağımsızlığı daha sonra Avrupa Merkez Bankasının yasal bağımsızlığı incelenecekir. Türkiye de uzun yıllardır devam eden ekonomik dengesizlikler ve kronik enflasyondan kurulmak için 1999 yılının sonunda bir isikrar programı uygulanmaya konulmuşur yılında uygulanmaya başlanan isikrar programının aşıdığı yapısal (bankacılık sekörü ve oplumsal konsesüs oluşmaması) riskler ve öngörülemeyen olumsuz dış şoklar sonucu (perol fiyalarının arması) ödemeler dengesinde anormal bozulma faiz-kur ve enflasyon arasındaki uarsızlıklar Kasım ve Şuba 1 de derin bir finansal krize dönüşmüşür. ve 1 krizlerini aşma çabası IMF ile yeni niye mekubu imzalanmasına neden olmuşur. (IMF ye gönderilen Niye Mekubu, 3 Mayıs 1). Bu niye mekubu bağımsızlık konusunda TCMB nin önüne yeni bir açılım geirmişir. TCMB bu yeni dönemde parasal çapalar yanında enflasyonun kendisini de bizza çapa olarak kullanma iseği, bağımsızlık kavramını daha da önemli hale geirmişir. Çünkü yukarıda da göserildiği üzere bağımsız bir para

7 Yöneim ve Ekonomi 14/1 (7) ooriesinin enflasyona verdiği önem siyasal oorieden daha büyükür ( b < b ). Resmi enflasyon hedeflemesi çerçevesinin oluşurulması sürecinin ilk önemli aşaması olarak, Merkez Bankası Kanunu nda, fiya isikrarını koruma konusundaki emel görevi çerçevesinde Banka ya am operasyonel bağımsızlık sağlayacak değişiklikler onaylanmışır. Söz konusu yasal düzenleme pek çok önemli hükümler içermekedir. Merkez Bankası nın emel görevi olarak fiya isikrarının esis edilmesi, bu hedefin akibinde kaydedilen gelişmelerin resmi bir şekilde Hüküme e raporlanması, görev sürelerinin sadece Merkez Bankası Başkanı ve Yöneim Kurulu üyeleri için değil (daha önceki düzenlemede olduğu gibi), Başkan Yardımcıları için de sabi dönemler şeklinde belirlenmesi ve para poliikasının planlanması ve uygulanmasında avsiyelerde bulunacak olan Para Poliikası Komiesi nin kurulması. Anılan değişiklikler, Kasım 1 in başında sona erecek olan geçiş dönemi sonrasında TCMB nin Hazine ye herhangi bir şekilde doğrudan borç vermesini de (devle kağılarının birincil piyasadan alınması dahil) engellemekedir. Merkez Bankası, enflasyon ahmin ekniklerinin iyileşirilmesi ve para poliikasının izlenmesi ile hesap verilebilirliğinin arırılması prosedürleri de dahil, enflasyon hedeflemesinin uygulanması için gerekecek eknik alyapıyı güçlendirmeyi amaçlamakadır (TCMB, 4). Büün bu isekler para poliikasını yürüme sürecinin siyasal oorieden bağımsız bir emsilciye bırakılmasını anımlamakadır ki, TCMB 1 da yeni bir kanunla yukarıda sayılan düzenlemeler gerçekleşirilmişir. 5 Nisan.1 arihinde çıkan kanunun dördüncü maddesine göre TCMB nin emel görevi Bankanın emel amacı fiya isikrarını sağlamakır. Banka, fiya isikrarını sağlamak için uygulayacağı para poliikasını ve kullanacağı para poliikası araçlarını doğrudan kendisi belirler. Banka, fiya isikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla Hükümein büyüme ve isihdam poliikalarını desekler 1. TCMB enflasyonla mücadele amaçlarına ulaşabilmek için birçok yeki ile donaılmışır. 1 yılında çıkan kanun TCMB nin ilk görevini enflasyonla mücadele olarak anımlamakla beraber TCMB, para poliikasını belirleme açısından mulak bir özgürlüğe sahipir. (TCMB, 1). Kanundan da görüleceği üzere TCMB para poliikasını siyasal oorien ayrı olarak belirlememekedir. Ancak poliika belirlendiken sonra poliikayı gerçekleşirmek açısından TCMB amamen bağımsızdır. Diğer ekonomi kurumlarını da gelişmelerden bilgilendirmek için Kanun bir para kurulunu TCMB bünyesinde bulundurmakadır. Bu kanun ile TCMB nin yapamayacakları da belirlenmişir. Kanunun 5. ve 56. maddelerine göre para poliikası araçları para poliikası doğrulusunda kullanılır. Hazineye ve kamu kurum ve kuruluşlarına 1 Daha deaylı bilgi için bkz: TCMB Kanunu, Para Poliikası Kurulu, Başkan (Guvernör)ın başkanlığı alında, Başkan (Guvernör) Yardımcıları, Banka Meclisince üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkan (Guvernör)ın önerisi üzerine müşerek kararla aanacak bir üyeden oluşur. Hazine Müseşarı veya belirleyeceği Müseşar Yardımcısı oplanılara oy hakkı olmaksızın kaılabilir. Başkanlık (Guvernörlük), Başkan (Guvernör) Yardımcılığı ve Banka Meclisi üyeliği görevi sona erenlerin Para Poliikası Kurulu üyeliği de sona erer. (TCMB Kanunu, 1). 49

8 C.M. Baydur-B. Süslü / Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri TCMB kredi ve avans veremez. Dolayısıyla bu kanun ile kamunun TCMB kaynaklarını kullanılmasının önüne geçilmişir. Ancak bu konuda şu şekilde bir eleşiri geirilebilir. Yukarıda da belirildiği üzere anormal durumlarda TCMB sisemin son kredi merci olarak Tasarruf Sigora Mevdua Fonuna kredi vermekle yükümlü kılınması kamuya kredi veya avans verilme imkânının am olarak kapaılmadığı için eleşirilebilir. Faka Türkiye gibi isikrarsızlıkların ve finansal piyasaların kırılganlığının yüksek olduğu bir ekonomide bu düzenleme TCMB enflasyon amacına zarar vermez. Çünkü kamu borçların ağır olduğu bir ekonomide sıkı para poliikası enflasyon hedefine ulaşılmayı engeller.(baydur ve Süslü, 4:5-6). Siyasal oorie ile para ooriesi arasında ilişkiler merkez bankasının başkanının aanmasına bakılarak oraya konulabilir. TCMB nin başkanın aanması bakanlar kurulu kararıyla olmakadır. TCMB başkanı 5 yıllık bir süre için aanır. Merkez bankalarının başkanlarının değişim sıklığı merkez bankasının poliik değişmelerden ekilenmediğini gösermekedir. Siyasal ikidarlar merkez bankasının başkanını değişirerek para poliikasını ekileyebilirler ancak yeni TCMB kanununa göre başkan doğrudan görevden alınamaz. TCMB nın başkanının aanması ve görevden alınması 5. ve 7. maddelerde düzenlemişir. TCMB başkanı 7. madde de belirilen haller de ve kanunun kendisine verdiği görevleri gerçekleşirilemediği akdirde bakanlar kurulu kararı ile görevden alınır. Dolayısıyla TCMB başkanları kanunun beliriği sınırların dışında bakanlar kurulu kararı ile direk olarak görevden alınamaz. 5 Nisan 1 de çıkan kanun incelenerek TCMB nin bağımsızlığını boyularını yasal olarak oraya koydukan sonra TCMB nin bağımsızlığının gelişimi Cukierman ın oluşurduğu endeksi yardımı ile hesaplanabilir (Berumen ve Neyapı, 1999). Bu endeks genel olarak merkez bankasının bağımsızlık endeksidir ki merkez bankasının bağımsızlığını büün boyuları ile ölçer. Burada kullanılan endeksi oluşuran emel başlıklar şöyle sıralanabilir: i) merkez bankasının başkanının aanması ii) merkez bankasının hedefleri iii) para poliikasının oluşurulması iv) kamuya borç verilip verilmediğine dayanarak TCMB nin bağımsızlığı ölçülecekir. Bu endeksin içinde 59 al değerlendirme unsuru bulunmakadır. Tablo 1: TCMB Bağımsızlığı Genel İndeksi Grup: Kanuni Değişiklikler Ağırlık(%) Al Tanımların Ağırlıkları Eşiir 3. Grubun Kakısı Grup Al Unsurların Kakıları Değişkenin Açıklaması: Başkanın kalması Görevde Derecesi Kasayısı TCMB ABM x>8 1 (.49) 8>x>6,75.75 (,3) X=5,5,5 3 Bu ağırlıkların belirlenmesi subjekifir, (Cukierman, 1994:374). 5

9 Yöneim ve Ekonomi 14/1 (7) (,16)****,11 Grup: Poliikanın yürüülmesi (,8),8 X=4,5 x<4 Başkanı Kim Tayin Ediyor (.66) M.B Kurlu 1 1 Konsey,75 (,3) Meclis ve bakanlar,5.5 kurulu Başbakan,5 Ekonomi Bakanı Başkanın Görevden Alınma Koşulları 1-Koşul yok 1 (,5) -Poliik olmayan,83,83*.83 nedenler 3-MB kurul kararı,67 (%15) Al Tanımların Ağırlıkları Eşiir. 4-Kanuni bir kurum,5 kararı ile 5-Kayısız şarsız bir kurumun kararı 6-Poliik karardan,17 dolay- 7-Neden olmadan Para Poliikasını Kim Belirler? 1-MB kendisi 1 1 (,3) -MB hüküme ile,66,66 3-MB avsiye nieliğinde 4-Hüküme kendisi Hükümeim Emirleri ve Çaışmanın çözümü 1-MB en son ooriedir -Hüküme en son ooriedir. Her şeyi hüküme belirler (,5) 3-Çaışma olduğu akdirde MB yekilerinin dahil edildiği bir grup yön verir 4-Yasal (Hakim) kurum son ooriedir. 5- Yekili kurum son ooriedir. 6-Yekili kurum kayısız şarsız ooriedir MB Hükümein Büçesinin 1 1 1,8,6,4, 51

10 C.M. Baydur-B. Süslü / Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Oluşurulmasında Akif Rol sahibidir. 1-Eve 1 () -Hayır MB Amaçları (%15) (.15),15 Borç vermenin Sınırlandırılması (,5),5 (,15) 1-Fiya isikrarı ek amaçır - Fiya isikrarının söylenmesi ek amaçır 3- Fiya isikrarı diğer amaçlar, fiya isikrara ile çaışma yok 4- Fiya isikrarı diğer amaçlarla çelişir 5-MB herhangi bir amaç belirlemez 6- Fiya isikrarı ek amaç değildir (%15) İlerlemenin Sınırlandırılması (,15) 1- Hükümee verilen borcun armasına engel olunuyor -İlerlemeye izin 66 veriliyor ancak sınırlandırılıyor 3- Hüküme limii değişirebiliyor 4- Limisiz (%1) APİ İşlemlerinin Sınırlandırılması 1- Hüküme borcun 1 armasına engel oluyor -İlerlemeye izin 66 veriliyor ancak sınırlandırılıyor 3- Hüküme limii değişirebiliyor 4- Limisiz () (%1) Borç vermeyi Kim Konrol Ediyor (,1) 1- MB konrol ediyor Kanunla Belirleniyor 3-Kanunlar, MB ve yekili kurumlar arafından Belirleniyor 4-Yekili kurum ek başına belirliyor (%5) Kimler Borç alıyor,8,6,4,,66 5

11 Yöneim ve Ekonomi 14/1 (7) Sadece merkezi hüküme borç alıyor 1 (,5),5 -Merkezi ve yerel,66 yöneim (,4) 3-Kurumlar.33 Özel sekör borç alabiliyor (%1) Bir Limii var ise bu limiin ipi 1-Naki mikarı ile MB sermayesinin % 3-Hüküme gelirlerinin % 4-Hüküme harcamalarının %,66 Kredi Vadesi (,16) 1-6 ay ile 1 **1 1 sınırlanmışır -Mak 1 yıl, yıldan fazla 4-Yasal sınırlama yok Faiz Oranları Üzerindeki Kısılar (,16) 1-MB kredileri piyasa faizinden - MB hükümei,66 verdiği kredi piyasadaki en düşük faizden daha az olamaz 3-Krediler belli bir avanı geçmez 4-Kredilerde herhangi bir sınır yok Birincil Piyasalara borç vermenin kredinin sınırlandırılması (,16) 1-MB 1. piyasadan hüküme ahvillerinin almasını sınırlı 1 ***1 1 - Sınırsız TOPLAM=,64 (,7) *TCMB Kanunu 8.Madde. ** TCMB, 1 günden daha fazla reeskon yapamaz, 91 günden fazla APİ yapamaz. *** Tamamen sınırlandırılmışır. **** Paranez içerisindeki değerler ABM nin değerleridir. Endeks değerinin hesaplanabilmesi için 4 Nisan 1 arihinde çıkarılan TCMB kanunu incelenmişir. TCMB kanunu ile endeks arasında bazı farklılıklar bulunmakadır. Bu farklılıkların raslandığı krierler yıldızla Tablo 1 de belirilmişir. 53

12 54 C.M. Baydur-B. Süslü / Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri TCMB nin bağımsızlığı ile ilgili yasal düzenlemeyi burada deaylıca vermemizin sebebi bu endekse giren unsurların rahalıkla anlaşılmasına yardımı olabilmesi içindir. Cukierman (1994) arafından Türkiye için geçmiş yıllara bağlı olarak hesaplanan endeks değerlerinin arafımızdan hesaplanan endeks değeriyle kıyaslanması, TCMB nın bağımsızlığını gelişimini ölçmede faydalı olacakır. Parasal oorie am bir bağımsızlığa sahip ise endeks 1 e eşiir. Bağımsızlığı yok ise endeks a eşi olur. Bu açıdan bakıldığında TCMB da yüzde 44 (Cukierman, 1995) olan bağımsızlık kasayısı 5 yılında yüzde 64 düzeylerine ulaşmışır. Bulunan bağımsızlık kasayılarının isaisikî olarak bir birinden farklı olup olmadığı oran esi ile sınanmışır. Hesaplanan değeri.4 ür 4. 4 Nisan 1 de çıkan TCMB yeni kanunu bağımsızlık açısından bir yenilik geirmemiş olarak ifade edilen H hipoezi reddedilmişir. Dolayısıyla ve 1 yılındaki krizden sonra TCMB bağımsızlığı armışır. Bu bağımsızlık arışının enflasyonla mücadele emede ve çıkıdaki arışa isikrar sağlamada TCMB nin geçmiş dönemlere göre daha büyük imkânlara sahip olduğu söylenebilir. Ancak Cukierman gelişirdiği endeks bir yasal bağımsızlık endeksidir. Ekonomik bağımsızlık açısından mali disiplin ve borçlanmadaki problemler TCMB nin bağımsızlığına zarar veren çevresel fakörler varlığını devam eirmekedir. Türkiye ekonomisinin dışa bağımlı olması ve açıklarını kısa vadeli kaynaklar ile finanse emesi para poliikasının bağımsızlığını sınırlandıran bir başka fakör olarak dikka çekmekedir (Öğremen, 4; Günaydın, 4; Özaay ve Sak, 1). yılındaki ekonomik krizlerden sonra sıkı maliye poliikası ile iç borç sokunun konrol alına alınması ve dalgalı kur ile sermaye harekelerinin oraya çıkaracağı şokların elimine edilmesi ile 1 yılından sonra TCMB nin bağımsızlığının daha da arığı söylenebilir(kansu, 6; Goldfajn ve Gupa, 3). TCMB için yapılan bu inceleme ABM için yapılması bu çalışma açısından bir zorunlulukur. B. Avrupa Merkez Bankası ve Bağımsızlığı Avrupa Merkez Bankasının (ABM) bağımsızlığı TCMB göre çok farklı bir sürecin sonucudur. ABM kurulması Avrupa nın siyasal ve ekonomik büünleşmesinin bir sonucudur. İkisadi olarak ifade edersek Avrupa nın parasal birliğinin nihai aşaması olarak bakılabilir. ABM emelleri Maasrich Krierleri ile aıldı. 1 Ocak arihinde de ek paraya geçilmesi ile süreç amamlanmışır. Üç aşamalı ve yakınlaşma krierleri ile deseklenen ek paraya geçiş sürecine ABM açısından bakılırsa, yılları arasında Avrupa Ülkeleri Merkez 4 P P, Cukeirman 1 hes = = =, 4 P1 ( 1 P1 ) P (1 P ), 464 +, 34 + n n 59 endeksindeki üm merkez bankası bağımsızlık krierlerinin sayısıdır. ablo,.1 = 1. 3 ve ab = 1.6 lo,,5 H : 1 yılında kanunda yapılan değişiklik anlamsızdır H 1 : 1 yılında kanunda yapılan değişiklik anlamlıdır

13 Yöneim ve Ekonomi 14/1 (7) Bankalarını düzenlediler, ABM kuruluncaya kadar bu bankalar fiya isikrarına odaklandılar, 1995 yılından iibaren Avrupa Birliğindeki ülkelerin merkez bankaları bağımsızlıklarını bırakma kararı aldılar, ABM oluşurmak için Avurupa Para Ensiüsü kuruldu (Sousa, 3: 3-6). Bu ensiü ABM nin al yapısını oluşurdu: i- ek para için prosüdür, ii- Euro nun fonksiyonlarını oluşurma, iiibankacılık sekörünü düzenleme, iv- ödemeler sisemini uyumlaşırma gibi önemli işlevler bu kurum arafından yerine geirilirken, ek para geçiş krierleri olan, enflasyon, büçe açığı v.b. krierleri bu kurum arafından oraya konmuşur. Tablo de gelişim süreci özelenmekedir. Tablo : Tek Paraya Geçiş Süreci Tek Para Sisemine Ülkelerin kaılım Payının Euro nun Yürürlüğe Girmesi Kaılacakların Belirlenmesi Belirlenmesi ABM Kurulması Euro için Para ve Döviz Kuru Bankacılık Düzenlemeleri Poliikalarının Belirlenmesi Euro nun Basılması İnerbank, Sermaye Piyasası, Döviz Kuru Piyasalarının Oluşurulması Ülkelerin Uyumu Vergi Düzenlemelerini Yapılması ABM bağımsızlığı, Cukierman endeksinden faydalanarak ölçülmüşür. Endeks değerinin hesaplanabilmesi için ABM mükesebaı incelenmişir. Bu mükesebaın ABM açısından bir özei aşağıda verilmekedir 1. Avrupa Merkez Bankası Mükesebaı Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankaları Sisemi (ABMS) kuruluş anlaşmasının 8. maddesinde espi edilen şarlarda anlaşılarak kurulmuşur. ABMS ve ABM bu anlaşmanın belirlediği çerçeveye uygun olarak faaliyelerini ve vazifelerini yerine geirir. Bu kuruluş anlaşmasının 17 maddesinin 1. fıkrasına göre ABMS ABM ve üye ülkelerin merkez bankalarından meydana gelir. Lüksemburg daki Para ensiüsü ABM dönüşecekir..avrupa Merkez Bankaları Sisemi (ABMS) nin Amaçları ve Görevleri Amaçları ve Görevleri Avrupa Kuruluş Anlaşmasının 15 maddesinin 1 fıkrasına göre ABMS nin öncelikli amacı fiya isikrarını esis emekir. Fiya isikrarı hedefine zarar geirmediği sürece ABMS opluluğun genel ekonomi poliikasını Kuruluş Anlaşmasının. maddesine göre belirlenmiş amaçlara yardım yapmak amacıyla desekler. ABMS kaynakları ekin bir şekilde kullanan serbes rekabe ve piyasa ekonomisi ile uyumlu hareke emek zorundadır, bu uyum Anlaşmanın 4. maddesinde belirilen emel ilkelere kapsamalıdır. Kuruluş Anlaşmasının 15 maddesinin. fıkrasına göre ABMS siseminin emel vazifeleri şunlardır, 1-Topluluğun para poliikasını espi emek ve yürümek. -Kur poliikası bu anlaşmanın 111. maddesine uygun bir şekilde gerçekleşirilir. 3-Üye devlelerin rezervleri muhafaza ve konrol emek. 4-Ödemeler siseminin pürüzsüz bir şekilde çalışmasını sağlamak. 55

14 56 C.M. Baydur-B. Süslü / Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Kuruluş Anlaşmasının 15 maddesinin 3. fıkrasına göre yukarıdaki c şıkkında belirilen devle rezervlerine üye devlelerinin borç alacak işleri kesinlikle dahil değildir. Kuruluş Anlaşmasının 15 maddesinin 5. fıkrasına göre ABMS kredi ve finans kurumları üzerine konrol eme göreviyle yükümlü makamların iihaz eiği edbirlerinde pürüzsüz bir şekilde işlemesinden de sorumludur. 3.Avrupa Merkez Bankaları Sisemi (ABMS) nin Organizasyonu Anlaşmanın 18. maddesine göre ABMS nin vazifelerin gerçekleşirilmesinde ne ABM ne ülke merkez bankaları ne de hükümeler rol alamazlar. Avrupa merkez bankaları da kanunen belirlenen görevlerini de üye devlelerin hükümeleri, opluluk organları karışamazlar. ABMS ABM nın karar organı arafından yöneilir. Avrupa Merkez Bankası; Kuruluş Anlaşmasının 17 maddesinin. fıkrasına göre üzel bir kişilik olarak şekillenen ABM opluluğun her ülkesinde kanunla belirlenmiş hükümlere ve uygulama gücüne sahipir. ABM sabi döner sermayeye sahipir. ABM, ABMS Kuruluş Anlaşmasının 15. maddesinin.,3, ve 5 sorumlu olduğu vazifeleri bu fıkralara uygun olarak ya kendisi ya da diğer ülkelerin merkez bankalarıyla beraber icra edilmesinden sorumludur. ABM nin karar organları Kuruluş Anlaşmasının 17 maddesinin 3. fıkrasına göre ABM Kurulu ve idare meclisi (Müdürler Heyei) dir. Avrupa Merkez Bankası Kurulu; Kuruluş Anlaşmasının 11 maddesinin. fıkrasına göre Avrupa Merkez Bankası Kurulu (ABMK) ABM müdürler kurulu ile ulusal merkez bankaları başkanlarından oluşur. Avrupa ülkelerinin sayısı arması ile beraber merkez bankalarının başkanlarının oyları 15 ile sınırlandırılmış, bir roasyona bağlanmışır. Kararlar oy çokluğu ile (/3 den fazlası ile) alınmakadır. Her ülke merkez bankasının ABM sermayesine yapığı kakıya göre oy ağırlığı vardır. ABMK aldığı kararları kamuoyuna duyurmak zorundadır. Yılda 1 kere oplanır. ABMK aldığı kararlar avsiye kararlarıdır. Üyelerin bunları uymasını iseyebilir. Üye devleler bu isekleri yasal olarak düzenlerlerse kanun haline gelir. ABMK oybirliği ile aldığı karar ABM için emirdir. ABMK yasalarla kendine yüklenen görevleri yerine geirir. Topluluğun orak para poliikasını belirler. Buna uygun olarak ABMS merkez bankalarının yapması gerekenler hakkında karar alır ve alınan bu kararlar öncelikle olarak uygulanmak zorundadır. Avrupa Merkez Bankası Müdürler Kurulu (Direkorium); Kuruluş Anlaşmasının 11 maddesinin. fıkrasının a bendinde Müdürler heyei (Divan) bir başkan bir başkan yardımcısı ve 4 üyeden oluşur. Üyelerin asli işlerini yapması gerekir başka bir işle uğraşamazlar, ABMK da isisnai oy hakları vardır. Kuruluş Anlaşmasının 11 maddesinin. fıkrasının b bendine göre divanın üyeleri üye devle başkanları arafından ABMK ve Avrupa Parlamenosunun avsiyeleri dikkae alınarak ekonomi para ve banka alanlarında ecrübeli anınmış kişiler arasından seçilir. Sekiz yıllık bir süre için seçilirler. Üye ülkelerin vaandaşı olmak zorundadırlar. Vazifesinde başarısız olmuş ve ağır şuç işlemiş

15 Yöneim ve Ekonomi 14/1 (7) divan üyesi (bunun içine başkan da abidir) ABMK ve Divan dilekçe vererek mahkeme kararı ile görevden uzaklaşırılabilir. ABM divanı ABMK belirlediği esaslara göre para poliikasını yürümek zorundadır. Divan ulusal merkez bankaların uymak zorunda olduğu emirler verir. Bundan başka ABMK oybirliği ile aldığı kararları Divan da uymak zorundadır. Bu karalara ulusal merkez bankaları da uymak zorundadır (Sousa, 1). Ulusal Merkez Bankalar; Kuruluş Anlaşmasının 19 maddesine göre her üye devle ABMS nin mevzuaı ile kendi merkez bankasının mevzuaını am bir uyum sağlamakla mükellefir. Ulusal merkez bankalarının yönemeliklerinde ilgili ülkenin merkez bankasının başlanın süresi en azından 5 yıl olmalıdır. Ulusal merkez bankasının başkanı ağır şu veya başarısızlık gösermediği sürece görevinden alınamaz. Başkan kanunun sözleşmenin belirlediği normları uymadığı akdirse dava edilebilir. Ulusal merkez bankası ABMS bir parçasıdır, ABM nin direkif ve yönemeliklerine göre hareke eder. ABMK ABM nin emir ve yönemeliklerinin uyum ve koordinasyonunu için gerekli düzenlemeleri yapar ulusal merkez bankalarından bilgi alep edebilir. Ulusal merkez bankaları ABM sının belirlediği görevlerden ayrı olarak diğer görevlerini gerçekleşirebilir. Bu görevler ABMK /3 oy çokluğu ile aldığı kararlar ile ABM görevleri ile bağlanılı olmayan görevlerdir. Bu ür vazifeler de ABMS için geçerli değildir. 4. Avrupa Merkez Bankası nın Görevleri ABM yılda 4 kere ABMS hakkında rapor yayınlamak zorundadır. ABMS siseminin hafalık bülenlerle ilan edilir. ABM Avrupa Birliğinin yöneim organlarına yıllık faaliyelerini anlaan, para finans siseminin geçen ve gelecek yıllarda oluşan ve oluşacak ekonomik durumlar hakkında bir sunum yapar. Makale konferans v.b. hizmeleri finansa eder. Bankno İhracı; Bankno ihracı ABMK nin onayı gereklidir. Banknoları ihraç eme işiyle ABM görevlendirilmişir. Bu banknolar ABM arafından ulusal merkez bankalarına verilir. Bu birlikeki yasal ödeme aracıdır. Açık Piyasa İşlemleri ve Krediler; ABMS ve ABM vazifelerini yerine geirebilmek için 1-Finansal piyasalarda faaliye göserir. Şöyle ki, opluluğun ve üçüncü ülkelerin para sisemlerinin aleplerine göre para kıymeli kâğı ve değerli meallerle ilgili olarak arih ve mikar açısından sınırlandırılmış veyahu geri alım anlaşması ile alıp saabilir veyahu ödünç verebilir. -Kredi işleri ve kredi kurumları ödünç için yeerli güvenliği sağlamak zorundadırlar. 3-ABM açık piyasa işlemleri ve ulusal merkez banklarının açık piyasa işlemleri için gerekli ilkleri espi eder. Asgari Rezerv Karşılığı; ABM para poliikasını gerçekleşirebilmek için özel kredi kurumları ABM ve ulusal merkez bankları hesaplarında belli bir oranda kaynağı bağlamak zorundadır. Bu oran ABMK arafından belirlenir. Yaırılmadığı zaman cezai müeyyideler uygulanır. Para diğer para poliikası araçlarını da ABMK avsiyesi üzerine kullanılabilir. 57

16 C.M. Baydur-B. Süslü / Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Kamu Kurumlarıyla Olan İlişkiler; Kuruluş Anlaşmasının 11 maddesine göre ABM ve ulusal merkez bankalarıyla broç ve kredi ilişkisine girmeleri yasaklanmışır. Bu kuruluşlar opluluğun kuruluş ve organları merkezi bölgesel, yerel hükümeler ve diğer kamu kuruluşlarıdır. Kamu mülkiyeinde ama özel baka gibi çalışan kredi kurumları için bu madde geçerli değildir. Yukarıdaki ABM Kanununa dayanılarak ABM için Cukierman indeksi hesaplanmışır. Tablo 1 in son süununda da görüldüğü ABM nin bağımsızlık endeksi yüzde 7 bulunmuşur. Bu sonuç TCMB bağımsızlık endeksinden çok farklı değildir. Bu fark ABM nin başkanının görev süresinden ve TCMB nin TMSF sınırsız kredi açmasından kaynaklanmakadır. TCMB yasal bağımsızlık açısından ABM ile uyumlu bir yapısı bulunmakadır. TCMB yi zorlayan kamu borçlanma süreci ve ekonominin dışa bağımlılığının yüksek olmasıdır. Bu konudan dışa bağımlılık veya cari işlemler dengesindeki dengesizlik Türkiye nin AB ye enegre olması ile önemli ölçüde oradan kalkacakır. Bununla birlike kamu borçlanma sürecindeki düzelme devam emekedir. Dolayısıyla TCMB arihinin hiç bir döneminde olmadığı kadar ABMS enegre olmaya hazırdır. TCMB ve ABM fiya ve çıkı isikrarı üzerine olan ekiler basi isaisikî ve ekonomerik hesaplanmaya çalışılmışır. C. İsaisik ve Tesler TCMB Nisan 1 deki kanunla bağımsızlığı yeniden düzenlenmiş ve kuvvelendirilmişir. ABM ve Euro yılından beri işlemekedir. Bu arihler baz alınarak enflasyon, çıkı isikrar için varyans/sandar sapması hesaplamaları bu kısmın amacını oluşurmakadır. Böylelikle TCMB bağımsızlığının Türkiye Ekonomisine ve ABM nin Arupa Ekonomisine geirdikleri görülmeye çalışılacakır. TCMB bağımsızlığının enflasyon üzerine olan ekisi daha kapsamlı bir şekilde incelenmek isendiğinden aşağıdaki (14) nolu denklem asarlanmışır. Bu ür bir denklem asarlanmasının amacı merkez bankalarının güvenirliliğini ölçmekir. Enflasyonla mücadele başarılı bir merkez bankasına ikisadi birimler güvenecekleri için enflasyon beklenilerini oluşururken geçmiş enflasyonu dikkae almazlar. Merkez bankasının enflasyon hedefi ile uyumlu olarak enflasyon beklenilerini şekillendirirler. Tam güvenirliliği olan bir merkez bankası için C()= ve C(3)= olmalıdır 5. Dolayısıyla C() ve C(3) kasayıları isaisikî açıdan anlamlı ve ne kadar büyük ise merkez bankasının yeerince güvenilir olmadığı yani am olarak bağımsız olmadığı söylenebilir 6. Dolayısıyla merkez bankasının bağımsızlığı güçlendirildiğinde, geçmişe dönük enflasyon hedeflemesinin azalması gerekir. Bunu ölçmek için kukla değişken yönemi (14) nolu denklemde kullanılmışır. Yani TCMB bağımsızlığındaki gelişim (6) nolu 5 Buna benzer bir modeli Cukierman (1994) kullanmışır. π = π + π e * * c i * kasayısının olması fiili enflasyon π ile beklenilen enflasyonun π uarlı olduğunu göserir ki, bu durum mükemmel güvenirliliği göserir. 6 Denklemde C (1) kasayısı oralama enflasyonu gösermekedir. Çünkü denklemin maemaiksel ümidi alındığında orala enflasyon sabi erime eşiir. 58 e, c *

17 Yöneim ve Ekonomi 14/1 (7) denklemdeki enflasyonis eğilimi veya oralama enflasyonu değişireceğinden, (14) nolu denklemin Kukla değişkeninin (KUK) kasayısı negaif olmalı ve sabi erimi azalmalıdır. Veriler aylık olarak DİE den alınmışır. Tükeici fiya endeksi (TÜFE) durağanlaşırılmış, opimum gecikme uzunluğu Schwarz Krieri dikkae alınarak hesaplanmışır. 16 nolu denklemle ilgili sonuçlar ablo 3 de verilmekedir. TUFE=C(1)+C()*TUFE(-1)+C(3)*TUFE(-)+C(4)*KUK + u (14) Tablo 3: TCMB nin Bağımsızlığı ve Enflasyon Bağımlı Değişken: TUFE Veriler: 1994:5 5:1 TUFE=C(1)+C()*TUFE(-1)+C(3)*TUFE(-)+C(4)*KUK Kasayı Sd. Haa -İsaisik Olasılık C(1) C() C(3) C(4) R Mean dependen var Düzelilmiş R.48 S.D. dependen var S.E. of regression Akaike Bilgi Krieri Kalını Kareleri Schwarz Krieri Max Olabilirlilik F-İsaisiği Durbin-Wason İs Olasıslık (F-İsaisiği). Tablo 3 e göre 14 nolu regresyon denklemi F=7.81 > F.1 (k-1, n-k) = 3.95 olduğu için isaisiki açıdan anlamlıdır. k=4-1 ve n:17 iken d U =1.66 < d=1.44< 4-d L =.47 olduğu için, ne aynı, nede ers yönlü hipoezi re edilmez yani ookorelasyon yokur. Eğilim kasayıları C() ve C(3) eslerine göre ve p değerine göre %5 anlam düzeyinde isaisiki açıdan anlamlıdır. Her iki kasayının anlamlı olmasının ikisadi açıdan değeri TCMB nin henüz ikisadi birimler arafından am güvenilmediğini ve Türkiye deki ikisadi birimlerin adapif enflasyon beklenisine sahip olduğunu göserir 7. Ama kukla değişkenin olmama olasılığını göseren p değeri on binde sıfıra eşi bir olasılık değeri almışken reddemeyiz. Yani kukla değişkeninin kasayısı negaif ve isaisikî açıdan anlamlıdır. Oralama enflasyonun göseren C(1) kasayısı 3.8 iken TCMB nin bağımsızlığı güçlendirildiken sonra oralama enflasyon eğilimi 1.65 puan azalmakadır. Dolayısıyla TCMB nin bağımsızlığı ikisadi birimlerin enflasyonu algılama biçimlerini de değişirmekedir. Buda merkez bankasının bağımsızlığının armasının enflasyon ile mücadeleyi kolaylaşırdığı ezini doğrulamakadır. 7 Adapif beklenilerin varlığı TCMB nin halen am bir güvenirliliğe sahip olmadığını göserir. 59

18 C.M. Baydur-B. Süslü / Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Bununla birlike eoride de göserildiği gibi fiya isikrarı çıkıda da isikrar sağlamalıdır. Tablo 4 de görüldüğü gibi çıkıdaki dalgalanmanın boyuu 1994 yılları arasında yüzde 13 iken yılından sonra yüzde 6,6 ya düşmüşür. Kısaca TCMB nin bağımsızlığındaki arış, çıkı arış hızını arırmış, çıkıdaki isikrarsızlığı da azalmışır. Eğer büyüme açısından isikrara bir birini akip eden üç yıllık bir büyüme süreci olarak anımlanırsa 8, Tablo 4 e göre Türkiye büyümede isikrarı yakalamışır. Tablo 4: Çıkıda ve Enflasyonda (TÜFE) İsikrar (Krizler Hariç) Sandar Sapma Oralaması -4 Sandar Sapma -5 Oralaması Enflasyon GSMH (1=1987) KAYNAK: Yazarlarca hesaplanmışır. Tablo 5: ABM ve Avrupa da Çıkı da ve Enflasyonda (TÜFE) İsikrar Sandar Oralaması -4 Sandar -5 Oralaması Sapma Sapma Enflasyon GSMH (1=1987).63.75, KAYNAK: Yazarlarca hesaplanmışır. Tablo 5 den de görülüğü üzere Avrupa Birliği Türkiye ye göre çok daha küçük dalgalanma boyuuna sahip olduğu görülmekedir. Ancak ABM kurulmasından sonra Avrupa da çıkıdaki ve enflasyondaki dalgalanma boyuu yükselmişir. Bu sonuça Avrupa nın yapısal sorunlarına bağlanabilir. Bu kadar büyük ve farklı ekonomilerden oluşan bir ekonomide isikrarı sağlamak ABM için zor bir görevdir. II. Araşırma Bulguları ve Sonuç Alesina ve Gai arafından gelişirilen Rogoff çu çerçeveye göre enflasyonla mücadele ve isikrar için para poliikasının bağımsız bir emsilciye bırakılması gerekiği belirilmekedir. Bağımsız bir para poliikası emsilcisi enflasyonla mücadelede başarılı olacakır. Ancak sadece enflasyonla mücadele ile görevlendirilen bağımsız bir para ooriesi Rogoff çu modele göre çıkıdaki isikrarsızlığı arıracakır. Oraya konan bu eorik çıkarsamaları Türkiye için oraya konulursa, TCMB nin da yüzde 44 olan bağımsızlık kasayısı 4 yılında yüzde 64 lere ulaşmışır. TCMB nin bağımsızlığındaki arış Türkiye de hem enflasyonun düşmesine hem de çıkıda enflasyonda isikrara yol açmışır. Son ouz yıldır kronik yüksek enflasyon yaşayan Türkiye 1 yılındaki krizden sonra aldığı yapısal edbirler ile enflasyonu yüzde 7 lere kadar düşürmüş, ekonomi düzenli bir büyüme sürecine girmişir. 8 Bu ür bir isikrar anımı Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı nda kullanılmışır. 6

19 Yöneim ve Ekonomi 14/1 (7) ABM için hesaplanan bağımsızlık kasayısı % 7 dir. TCMB ile ABM arasındaki bağımsızlık kasayıları arasındaki farkın az olması TCMB nin yasal açıdan ABM ile neredeyse am bir uyum içinde olduğunu gösermekedir. Haa ABM için Avrupa ekonomisinin yapısal özelliklerinden dolayı giderek esnekliğini yiirdiği söylenebilir. Çıkı arış hızındaki düşüş enflasyondaki arma ve sandar sapmaların yılı öncesine göre arması bu yorumu deseklemekedir. Dolayısıyla ABM nin bağımsızlığı Türkiye ekonomisinin aksine fiyalarda ve çıkıda isikrarı azalmamış arırmışır. Bunu daha çok Avrupa Birliği nin birçok ülke arafından kurulmuş olmasına ve işgücünün esnek olmayışına bağlayabiliriz. KAYNAKÇA Alesina A., ve R. Gai, (1995) How Independen Should The Cenral Bank Be?: Indepen Cenral Banks: Low Inflaion a No Cos?, American Economic Review, 85/, pp Alesina A., ve L. Summers. (1993) Cenral Bank Indepence and Macro Economic Performance: Some Comparaive Evidence, Journal of Money And Banking, pp Baydur, C. M. ve B. Süslü. () Anchors in Implemenaion of Moneary Policies in Turkey in 199,s, ISE Review, Vol:6 No: 1, pp Baydur, C. M. ve B. Süslü. (4) Ekonomik Büünleşme Olarak Parasal Birlik: AB ve Türkiye, Ed: Turgay Uzun ve Serap Özen, Avrupa Sürecinde Türkiye, Ankara: Seçkin Kiapevi. Berumen, H., ve B. Neyapı,(1999) Türkiye Cumhuriyei Merkez Bankası ne Kadar Bağımsız?, İşleme ve Finans, ss.-33. Blinder, A. (1999) Cenral Bank Credibiliy? Why Do We Care? How Do We Buil İ?, NBER, No.w7161. Cukierman, A. (1994) Cenral Bank Sraegy, Credibiliy, and Independence: Theory and Evidence,CABMridge: The MIT Press. 55, Cukierman, A., Miller G, Neyapi B., (), Cenral Bank Reform, Liberalizaion and Inflaiın in Transiion Economics, Journal of Moneary Economics, Vol.49. Hayo, B., (1997) Inflaion Culure, Cenral Indepence and Price Sabiliy, European Journal of Poliical Economy vol:14, pp Goldfajn, I. And Gupa, P. () Overshooing and reversals: The Role of Moneary Policy, hp://www.bcenral.cl/ esp/espub/esudios/bancacenral/pdf/79_3goldgup.pdf 6.4.7) Günaydın, İhsan, (6), Büçe Açıkları Enflasyonis midir Türkiye Üzerine Bir İnceleme, Dokuz Eylül Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi, Cil 6, Sayı:1. Kansu, Aydan. (6), Döviz Kuru Sisemleri, Döviz Krizleri ve Döviz Kuru Sisemleri, İsanbul: Güncel Yayıncılık,. Basım, Kissmer, F., Wagner, H., (1998), Cenral Bank Independence and Macroeconomic Performance a Survey of he Evidence, Fern Universia Hagen Diskussionsbeirag Nr.55, pp:1-51. Jacome Luis, F. Vazquez, (5), Any Link Beween Legal and Inflaion Evidence for Lain America and Caribean, IMF Working Paper, WP 5/75 Lohmann, Susanne. (199), Opimal Commimen in Moneary Policy: Credibiliy versus Felxibiliy, American Economic Review, Vol. 8. Newbold, P. () İsaisiğe Giriş, Çev: Ü. Şenesen, İsanbul: Lieraür Yayınları. Öğremen, Eren, (4), Enflasyon Hedeflemesi: Uygulama Özellikleri gov.r/ yeni/ evds /yayin /kiaplar/ Enflasyon Hedeflemesi.pdf, (1/5/7) Özaay, F. And G., Sak, (), Banking Secro Fragiliy and Türkey s -1 Financial Crieses, Brookings Trade Forum. Persson, T., ve G. Tabellini. (199), Macroeconomic Policy, Credibiliy and Policies, New-York: Hardward Economic Publishers. Pollard, P. S, (1993) Cenral Bank Independence and Economic Performance Review (Federal Reserve Bank of Sain Louis),Vol.75,Issue4 61

20 C.M. Baydur-B. Süslü / Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Pras, H. M.,(1996) Commimen raher han independence: An insiuional design for reducing he inflaionary bias, Vol. 49 Issue 3, 9p. Rogoff, K. (1985), The Opimal Degree of Commimen o an Inermediae Moneary Targe, Quarely Journal of Economics, pp Samuel G., (1994), John Ralws: Bir Adale Kuramı, Çev: Serap Can, Çağdaş Siyase Felsefecileri, Remzi Kiapevi, ss Sims, C., (3), Fiscal Aspec of Cenral Bank Independence, Princeon Press, 3. Sousa, Hugo, (3), The ECB and Moneary Policy, Groupmen Deudes e De Recherces Policy Paper, No.3 Schluz, C., (1996), Announcemens and Credibiliy of Moneary Policy, Oxford Economic Paper, 48,5, pp: Sousa, Pedro A.B, (1), Independen and Accounable Cenral Banks and he European Cenral Bank European Inegraion Online Papers, Vol. 5, No:9 Walsh, Carl. (5), Opimal Conracs for Cenral Bankers, American Economic Review, Vol.85 Beşinci Niye Mekubu, Mayıs 1. TCMB Kanunu, Nisan 1 Poliikası Raporu, 4 Grup: Kanuni Değişiklikler Tablo 1: TCMB Bağımsızlığı Genel İndeksi Ağırlık(%) Al Tanımların Ağırlıkları Eşiir 9. Grubun Kakısı Grup Al Unsurların Kakıları (,16)****,11 Değişkenin Açıklaması: Başkanın Görevde kalması Derecesi Kasayısı TCMB ABM x>8 1 (.49) 8>x>6,75.75 (,3) X=5,5,5 X=4,5 x<4 Başkanı Kim Tayin Ediyor (.66) M.B Kurlu 1 1 Konsey,75 (,3) Meclis ve,5.5 bakanlar kurulu Başbakan,5 Ekonomi Bakanı Başkanın Görevden Alınma Koşulları 1-Koşul yok 1 (,5) -Poliik olmayan,83,83*.83 nedenler 9 Bu ağırlıkların belirlenmesi subjekifir, (Cukierman, 1994:374). 6

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

A. ENFLASYON VE İŞSİZLİK A.1. Enflasyon ve Tanımı: Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlardır. Temel olarak ortaya çıkış nedenleri üçe ayrılır:

A. ENFLASYON VE İŞSİZLİK A.1. Enflasyon ve Tanımı: Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlardır. Temel olarak ortaya çıkış nedenleri üçe ayrılır: A. ENFLASYON VE İŞSİZLİK A.1. Enflasyon ve Tanımı: Fiyalar genel düzeyindeki sürekli arışlardır. Temel olarak oraya çıkış nedenleri üçe ayrılır: Birincisi, Maliye Enflasyonu üreim girdilerinin fiyaları

Detaylı

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI?

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN, Zekeriya YILDIRIM, S. Faih KOSTAKOĞLU FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN Yrd.Doç.Dr. Anadolu Üniversiesi,

Detaylı

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:09/5

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:09/5 Araşırma ve Para Poliikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:09/5 Para Poliikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası Gelişmeler K. Azim ÖZDEMİR Temmuz 2009 Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

DÖVİZ KURU POLİTİKALARI VE TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ ETKİLEŞİMLERİ

DÖVİZ KURU POLİTİKALARI VE TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ ETKİLEŞİMLERİ ARAŞTIRMA RAPORU (Kamuya Açık) DÖVİZ KURU POLİTİKALARI VE TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ ETKİLEŞİMLERİ DR. MUSTAFA ÖZÇAM BAŞUZMAN ARAŞTIRMA DAİRESİ 27.02.2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. DÖVİZ KURU

Detaylı

Para Politikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası Gelişmeler. K. Azim Özdemir

Para Politikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası Gelişmeler. K. Azim Özdemir Cenral Bank Review ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2009 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ Para Poliikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası

Detaylı

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir.

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir. YAPISAL DEĞİŞİKLİK Zaman serileri bazı nedenler veya bazı fakörler arafından ekilenerek zaman içinde değişikliklere uğrayabilirler. Bu değişim ikisadi kriz, ikisa poliikalarında yapılan değişiklik, eknolojik

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısalmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1Bu Tebliğ, 4628 sayılı

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. arafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yaırım Sisemi

Detaylı

PARASAL ANALĐZE BĐR BAKIŞ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

PARASAL ANALĐZE BĐR BAKIŞ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Cenral Bank Review Vol. 11 (July 2011), pp.29-48 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2011 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ PARASAL ANALĐZE BĐR BAKIŞ: TÜRKĐYE

Detaylı

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġsenecek Veriler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 4 )

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 4 ) FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 4 ) KURAM: Kondansaörün Dolma ve Boşalması Klasik olarak bildiğiniz gibi, iki ileken paralel plaka arasına dielekrik (yalıkan) bir madde konulursa kondansaör oluşur.

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

AN EMPIRICAL STUDY ON BUDGET REVENUE- EXPENDITURE MANAGEMENT IN 1950 2006 PERIOD IN TURKEY: A COMPARISON OF SINGLE PARTY AND COALITION GOVERNMENTS

AN EMPIRICAL STUDY ON BUDGET REVENUE- EXPENDITURE MANAGEMENT IN 1950 2006 PERIOD IN TURKEY: A COMPARISON OF SINGLE PARTY AND COALITION GOVERNMENTS Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.265-288. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

Stok-Akım Uyarlaması, Bütçe Açığı ve Kamu Borç Stoku Arasındaki İlişkiler: Küresel Kriz Bağlamında Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Üzerine Bir Analiz

Stok-Akım Uyarlaması, Bütçe Açığı ve Kamu Borç Stoku Arasındaki İlişkiler: Küresel Kriz Bağlamında Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Üzerine Bir Analiz Sok-Akım Uyarlaması, Büçe Açığı ve Kamu Borç Soku Arasındaki İlişkiler: Küresel Kriz Sok-Akım Uyarlaması, Büçe Açığı ve Kamu Borç Soku Arasındaki İlişkiler: Küresel Kriz Bağlamında Avrupa Birliği Üyesi

Detaylı

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Cukurova Region Erkan Akas Faculy of Economics & Admin.Sciences a BIGA 2006 Online a h://mra.ub.uni-muenchen.de/8648/

Detaylı

Türkiye de Bütçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi

Türkiye de Bütçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi Türkiye de Büçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi Asuman OKTAYER * Öze Geleneksel yaklaşıma göre enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur. Bununla birlike yapılan araşırmaların çok bir

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU TEORİ VE UYGULAMA, KUR-ENFLASYON İLİŞKİSİ VE CARİ AÇIK

REEL DÖVİZ KURU TEORİ VE UYGULAMA, KUR-ENFLASYON İLİŞKİSİ VE CARİ AÇIK REEL DÖVİZ KURU TEORİ VE UYGULAMA, KUR-ENFLASYON İLİŞKİSİ VE CARİ AÇIK Doç. Dr. Cevdet Akçay 15 Haziran 2004 İstanbul Hilton Oteli Nominal Döviz Kuru Reel Döviz Kuru E = E TL/$ q = q TL/$ R Nominal Faiz

Detaylı

A nonlinear estimation of monetary policy reaction function for Turkey

A nonlinear estimation of monetary policy reaction function for Turkey MPRA Munich Personal RePEc Archive A nonlinear esimaion of moneary policy reacion funcion for Turkey Tolga Omay Omay and Mubariz Hasanov Çankaya Üniversiesi 6. July 006 Online a hp://mpra.ub.uni-muenchen.de/054/

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

Merkez Bankacılığı 23.11.2015

Merkez Bankacılığı 23.11.2015 Merkez Bankacılığı Ekonomi Politikasının Amaçları İstikrarlı ve hızlı ekonomik büyüme Kaynakların tam istihdamı Ödemeler dengesinde istikrarın sağlanması Fiyat istikrarı Bu hedefleri gerçekleştirmek nelere

Detaylı

TAYLOR KURALI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TAYLOR KURALI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TAYLOR KURALI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. Nejla Adanur Aklan Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Mehme Nargeleçekenler Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ Ekonomik Yaklaşım, Cil : 23, Sayı : 83, ss.69-91 TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ Özlem YİĞİT * Ailla GÖKÇE ** Öze Bu çalışmanın emel amacı, Türkiye ekonomisi için Yapısal VAR yönemi kullanılarak NAIRU

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20. Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET Selim Elekdağ İbrahim Burak Kanlı Absrac: This noe examines he ineracion beween financial sress

Detaylı

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile)

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile) Tahmin Yönemleri Çif Üsel Düzelme (Hol Meodu ile) Hol meodu, zaman serilerinin, doğrusal rend ile izlenmesi için asarlanmış bir yönemdir. Yönem (seri için) ve (rend için) olmak üzere iki düzelme kasayısının

Detaylı

OPTIMAL PARA POLITIKASI ÇERÇEVESINDE TAYLOR TIPI FAIZ ORANI REAKSIYON FONKSIYONUN TAHMINI: TÜRKIYE ÖRNEĞI

OPTIMAL PARA POLITIKASI ÇERÇEVESINDE TAYLOR TIPI FAIZ ORANI REAKSIYON FONKSIYONUN TAHMINI: TÜRKIYE ÖRNEĞI Öze Bilgi Ekonomisi ve Yöneimi Dergisi / 2014 Cil: IX Sayı: I OPTIMAL PARA POLITIKASI ÇERÇEVESINDE TAYLOR TIPI FAIZ ORANI REAKSIYON FONKSIYONUN TAHMINI: TÜRKIYE ÖRNEĞI Ferha PEHLİVANOĞLU * Bu çalışmada

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

BOBĐNLER. Bobinler. Sayfa 1 / 18 MANYETĐK ALANIN TEMEL POSTULATLARI. Birim yüke elektrik alan içerisinde uygulanan kuvveti daha önce;

BOBĐNLER. Bobinler. Sayfa 1 / 18 MANYETĐK ALANIN TEMEL POSTULATLARI. Birim yüke elektrik alan içerisinde uygulanan kuvveti daha önce; BOBĐER MAYETĐK AAI TEME POSTUATARI Birim yüke elekrik alan içerisinde uygulanan kuvvei daha önce; F e = qe formülüyle vermişik. Manyeik alan içerisinde ise bununla bağlanılı olarak hareke halindeki bir

Detaylı

DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (DA Kıyıcı, DA Gerilim Ayarlayıcı) DA gerilimi bir başka DA gerilim seviyesine dönüştüren devrelerdir.

DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (DA Kıyıcı, DA Gerilim Ayarlayıcı) DA gerilimi bir başka DA gerilim seviyesine dönüştüren devrelerdir. DADA DÖNÜŞÜRÜCÜLER (DA Kıyıcı, DA Gerilim Ayarlayıcı) DA gerilimi bir başka DA gerilim seviyesine dönüşüren devrelerdir. Uygulama Alanları 1. DA moor konrolü 2. UPS 3. Akü şarjı 4. DA gerilim kaynakları

Detaylı

KISA ORTA VE UZUN VADEDE ENFLASYON HEDEFLEMESĐ REJĐMĐ

KISA ORTA VE UZUN VADEDE ENFLASYON HEDEFLEMESĐ REJĐMĐ Kamu-Đş; C:, S:4/0 KISA ORTA VE UZUN VADEDE ENFLASYON HEDEFLEMESĐ REJĐMĐ Yrd.Doç.Dr. Mura ÇETĐNKAYA Gazi Üniversiesi Bankacılık ve Sigoracılık Yüksekokulu Yrd.Doç.Dr. Hakan ACET Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

: HOŞNUDĐYE MH.ŞAHĐN CD.NO:84 ESKĐŞEHĐR b ) Telefon ve Faks Numarası :222 2114000-222 3204920 c ) Elektronik Posta Adresi

: HOŞNUDĐYE MH.ŞAHĐN CD.NO:84 ESKĐŞEHĐR b ) Telefon ve Faks Numarası :222 2114000-222 3204920 c ) Elektronik Posta Adresi ESKĐŞEHĐR TEPEBAŞI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği ile Zincirlikuyu Şaniyesindeki Sera, Fidanlık ve Aölyelerde Üreim Đçin Hizme Alımı işihizme

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ UZMANLIK TEZİ Selim DAĞLIOĞLU EKİM - 010 ANKARA T.C. KÜLTÜR

Detaylı

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI

GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GEFRAN PID KONTROL CİHAZLARI GENEL KONTROL YÖNTEMLERİ: ON - OFF (AÇIK-KAPALI) KONTROL SİSTEMLERİ: Bu eknik en basi konrol ekniğidir. Ölçülen değer (), se değerinin () üzerinde olduğunda çıkış sinyali açılır,

Detaylı

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini Ekonomeri ve İsaisik Sayı:4 006-1-8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ Whie ın Heeroskedisie Tuarlı Kovaryans Marisi Tahmini Yoluyla Heeroskedasie Alında Model Tahmini

Detaylı

REEL KURLAR VE BALASSA- SAMUELSON HİPOTEZİ. Arş. Gör. Almıla BURGAÇ ÇİL

REEL KURLAR VE BALASSA- SAMUELSON HİPOTEZİ. Arş. Gör. Almıla BURGAÇ ÇİL REEL KURLAR VE BALASSA- SAMUELSON HİPOTEZİ Arş. Gör. Almıla BURGAÇ ÇİL Çalışmanın Amacı Finansal serbesinin başladığı 1990 sonrası dönemini kapsayan süreçe Türk Lirası nın değerlenmesinin Balassa- Samuelson

Detaylı

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstenecek Veriler

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstenecek Veriler YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Eğitim Fakültesi.Pamukkale Üniversitesi

Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Eğitim Fakültesi.Pamukkale Üniversitesi PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ ve OYUN DERSİNİ SAĞLIK ve SAĞLANAN OLANAKLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK

Detaylı

Su Yapıları II Aktif Hacim

Su Yapıları II Aktif Hacim 215-216 Bahar Su Yapıları II Akif Hacim Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversiesi Mühendislik Mimarlık Fakülesi İnşaa Mühendisliği Bölümü Yozga Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversiesi n aa Mühendisli

Detaylı

İthaf. Bu eseri bize doğruya giden yolu gösteren ve bu doğruyu bulmak için cesaretlendiren sevgili hocamız, Prof. Dr. Özer Ertuna ya ithaf ediyoruz.

İthaf. Bu eseri bize doğruya giden yolu gösteren ve bu doğruyu bulmak için cesaretlendiren sevgili hocamız, Prof. Dr. Özer Ertuna ya ithaf ediyoruz. İhaf Sadi, Gülüsan eserinde der: Bir gün bana, sevimli bir insan hoş kokulu bir kil verdi. Kil e dedim ki: Mis misin, yoksa amber misin? Gönlümü alıp giden kokundan ben sarhoş oldum. Kil: Ben, değersiz

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI 1 PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI Para Politikasının Amaçları 2 1. Fiyat İstikrarı: Enflasyonu yıllık yüzde 1-2 seviyelerinde devam ettirmek. TCMB nin şu an izlediği politika enflasyon

Detaylı

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİN ÜRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİN ÜRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doğuş Üniversiesi Dergisi, 9 (2) 2008, 191-206 ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİN ÜRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ EFFECTS OF INFLATION UNCERTAINTY ON OUTPUT: THE CASE OF TURKEY Mübariz HASANOV Haceepe

Detaylı

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU?

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? Doç. Dr. Harun TERZİ Karadeniz Teknik Üniversiesi İİBF İkisa Bölümü Öğreim Üyesi 618 Trabzon Tel : (462) 3773311 Fax : (462) 3257281 e-mail : herzi@ku.edu.r

Detaylı

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır;

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır; B.E.A. Para Piyasaları (Finans Piyasaları): Ekonomide mal-hizmet piyasalarının yanında para piyasaları bulunmaktadır. Bu piyasanın amacı mal piyasasının (reel veya üretim piyasaları) ihtiyaç duyduğu ihtiyaçları

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ

FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ FİNANSAL PİYASA VOLATİLİTESİ VE EKONOMİ Yrd. Doç. Dr. Hülya Kanalıcı Akay Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Mehme Nargeleçekenler Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi

Detaylı

Effects of Agricultural Support and Technology Policies on Corn Farming in Çukurova Region

Effects of Agricultural Support and Technology Policies on Corn Farming in Çukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive Effecs of Agriculural Suppor and Technology Policies on Corn Farming in Çukurova Region Erkan Akas and Oğuz Yurdakul Universiy of Cukurova Dep. Agriculural Economics,

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

Ayın Yatırım Sözü: Vasatın üstünde getirinin yolu, sıradışı ve rahat olmayan yatırımdan geçer. -- Howard Marks (Oaktree)

Ayın Yatırım Sözü: Vasatın üstünde getirinin yolu, sıradışı ve rahat olmayan yatırımdan geçer. -- Howard Marks (Oaktree) Ayın Yatırım Sözü: Vasatın üstünde getirinin yolu, sıradışı ve rahat olmayan yatırımdan geçer. -- Howard Marks (Oaktree) Ata Büyüme Hisse Fonu (Ata A Değişken) Performans Verisi Yılbaşından Beri Performans

Detaylı

I. Uluslararası Parasal Ortam 1

I. Uluslararası Parasal Ortam 1 İÇİNDEKİLER Ön Söz Teşekkür Öğrenciye Editör ün Notu XI XIII XV XIX I. Uluslararası Parasal Ortam 1 1. Döviz Piyasası 3 Döviz İşlem Hacmi 3 Coğrafi Döviz Kuru İşlemi 4 Spot Döviz Kurları 7 Döviz Arbitrajı

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 202/25 hp ://www.ek.org.r TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI Ercan Uygur Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve TARIM", başlığı ile Prof. Dr. Ercan UYGUR ve Prof.

Detaylı

Faiz Oranı Kanalının 2001 2008 Döneminde Türkiye de Etkinliğinin Değerlendirilmesi* The Evaluation of Interest Rate Channel in Turkey 2001 2008

Faiz Oranı Kanalının 2001 2008 Döneminde Türkiye de Etkinliğinin Değerlendirilmesi* The Evaluation of Interest Rate Channel in Turkey 2001 2008 Anadolu Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Universiy Journal of Social Sciences Faiz Oranı Kanalının 200 2008 Döneminde Türkiye de Ekinliğinin Değerlendirilmesi* The Evaluaion of Ineres Rae Channel

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

Makine Öğrenmesi 8. hafta

Makine Öğrenmesi 8. hafta Makine Öğrenmesi 8. hafa Takviyeli Öğrenme (Reinforcemen Learning) Q Öğrenme (Q Learning) TD Öğrenme (TD Learning) Öğrenen Vekör Parçalama (LVQ) LVQ2 LVQ-X 1 Takviyeli Öğrenme Takviyeli öğrenme (Reinforcemen

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015 28.Eylül.2015 1 Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi 2 nın Yürütülmesi Tanımlar Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi İktisat kıt kaynakların etkin dağılımı üzerine çalışır.

Detaylı

9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI

9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 1. Maliye Politikası ve Dışlama Etkisi...2 A. Uyumlu Maliye ve Para Politikaları...4 2. Para Arzı ve Açık Piyasa İşlemleri...5 3. Klasik Para ve Faiz

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:3 Cil: Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Para Talebinin Belirleyenleri ve İsikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZCAN Fıra Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 17 Aralık Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Ekim verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71 i Bu sayıda; 2013 2. Üç Ay Büyüme Verileri değerlendirilmiştir. i 1 Yurtiçi talep coştu, stoklar patladı, büyüme tahminleri aştı Ekonomi

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ

ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ Şenkan ALDEMİR (*) Öze: Döviz kuru değişimlerinin TÜFE ve ÜFE bazlı yuriçi fiyalara geçiş süreci, son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

Türkiye de Tüketim Eğilimi ve Maliye Politikası

Türkiye de Tüketim Eğilimi ve Maliye Politikası Türkiye de Tükeim Eğilimi ve Maliye Poliikası Oya S. Erdogdu * Leven Özbek ** *Ankara Üniversiesi Siyasal Bilgiler Fakülesi İkisa Bölümü, Cebeci, Ankara ** Ankara Üniversiesi Fen Fakülesi İsaisik Bölümü,

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı