Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deutsche Bank A. Sermaye Piyasas Hizmetlerine ili kin aç klamalar"

Transkript

1 DeutscheBankA.SermayePiyasas Hizmetlerineilikinaçklamalar dayeralanbilgilersermayepiyasaskurulu nun,iii-39.1say YatKurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açklanmaktadr. a) Bankamsunmayayetkiliolduhizmetler MevcutYetkiBelgesizinAd Tarih No 1. BorsaAlSatAracYetkiBelgesi 04/04/ TürevAraçlarAlSatnaAracYetki Belgesi(VOP) 15/03/2005 ARK/TAASA-74 b) Lehinefaaliyetgösterilenkurulutanbilgiler Bankamtarafndanlehinefaaliyetgösterilenkurumvekurulubulunmamaktadr. c) Yaplanlemlerinasgariunsurveriskleri lem yapmaya balamadan çalmay düündüünüz Yat Kuruluunun Yetki Belgesi olup olmad kontrol ediniz. Yetki belgesine sahip olan yat kurulular veya web sitelerinden renebilirsiniz.) da bulunan risk bildirim formlar yatmclar genel olarak mevcut riskler hakknda bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, uygulamalardan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayyla tasarruflar bu tip yatmlara yönlendirmedenöncedikkatlibirekildeararmayapmalz. YATIRIMZMETVEFAALYETLERGENELSKLDFORMU ÖnemliAçklama: Sermaye piyasalarnda yapaca lemler sonucunda kar elde edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadr. Bu nedenle, lem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karlaabileceiniz riskleri anlamanz, mali durumunuzu ve tlar dikkate alarak kararvermenizgerekmektedir.

2 Bu amaçla, III-39.1 say Yat Kurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakknda Tebli in25incimaddesindeöngörüldüüzere YatHizmetveFaaliyetleriGenelRisk BildirimFormu"ndayeralandakihususlaranlamangerekmektedir. Uyar lem yapmaya balamadan önce çalmay düündüünüz kuruluun yapmak istediiniz sermayepiyasaslemlerineilikinyetkisiolupolmadkontrolediniz.sermayepiyasas lemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasas arac kurumlar RiskBildirimi: lem yapaca yat kurulu ile imzalanacak Çerçeve Sözleme de belirtilen hususlaraekolarak,dakihususlaranlamançokönemlidir. 1.Yat kurulu nezdinde açtraca hesap ve bu hesap üzerinden gerçekletirilecek tüm lemler için Sermaye Piyasas Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafndan kartlan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktr. 2. Sermaye piyasas lemleri çeitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluacak fiyat hareketlerisonucundayatkuruluunayatrdparantümünükaybedebileceiniz gibi, kayplar yapaca lemin türüne göre yatrd para tutar dahi abilecektir. 3.Kredililemveyaaçsatgibilemlerdekaldraçetkisinedeniyle,düüközkaynakla lem yapman piyasada lehe çalabilece gibi aleyhe de çalabilece ve bu anlamda kaldraç etkisinin tarafza yüksek kazançlar salayabilece gibi zararlara da yol açabileceihtimaligözönündebulundurulmalr. 4. Yat kuruluunun piyasalarda yapaca lemlere ilikin tarafza aktaraca bilgiler ve yapaca tavsiyelerin eksik ve dorulanmaya muhtaç olabilece tarafzca dikkatealnmalr. 5. Sermaye piyasas araçlar al satna ilikin olarak yat kuruluunun yetkili personelinceyaplacakteknikvetemelanalizinkiidenkiiyefarklarzedebilecevebu analizlerdeyaplanöngörülerinkesinolarakgerçeklememeolasbulundudikkate alnmalr. 6. Yabanc para cinsinden yaplan lemlerde, yukarda saylan risklere ek olarak kur riskinin olduunu, kur dalgalanmalar nedeniyle Türk Liras baznda deer kayb olabilecei,devletlerinyabancsermayevedövizhareketlerinitlayabilecei,ekve/veya yeni vergiler getirebilecei, al sat lemlerinin zamannda gerçeklemeyebilece bilinmelidir.

3 7.lemlerinizebalamadanönce,yatkuruluunuzdanyükümlüolacabütün komisyonvediermuameleücretlerikonusundateyitalmalz.erücretlerparasal olarakifadeedilmemise,ücretlerinparasalolaraksizenasyansyacaileilgilianla örnekleriçerenyazbiraçklamatalepetmelisiniz. busermayepiyasas lemleririskbildirimformu,müteriyigenelolarakmevcutriskler hakkndabilgilendirmeyiamaçlamaktaolup,sermayepiyasas araçlaralsatndan veuygulamadankaynaklanabilecektümrisklerikapsamayabilir.dolayylatasarruflar butipyatmlarayönlendirmedenöncedikkatlibirekildeararmayapmalz. Yukardaki tüm hususlar okuyup, anlad bu esaslar uygulanmas rasnda Bankan kusuru veya ihmali nedeniyle doabilecek zararlar talep ve dava haklar sakl kalmak kaydyla özgür iradem sonucu bu Yat Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu nu imzalad ve bundan sonra Sözleme yi imzalayarak Form un bir örneinialdkabulvebeyanederim. VADELDÖVALIMSATIM(FORWARD)LEMLERNESKLD FORMU buriskbildirimformu ndaaçklamasyaplanvadelidövizalsat(forward)lemleri tezgahüstü türev ürün olarak deerlendirilmelidir. Bu çerçevede, tezgahüstü türev ürünlerin al sat sonucunda kar elde edilebilece gibi, zarar da edilebilir. Müteri, lemi yapmadan önce, lem kapsamnda karlaabilece riskleri ve mali durumunu dikkatealarakkararvermelidir. III-39.1 say Yat Kurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakknda Tebli in 25 incimaddesiçerçevesindeyathizmetvefaaliyetlerigenelriskbildirimineekolanbu Vadeli Döviz Al Sat (forward) lemlerine ilikin Risk Bildirim Formu"nda yer alan dakihususlaranlamangerekmektedir. 1. Yat Kurulu nezdinde açtraca hesap ve bu hesap üzerinden gerçekletireceiniz vadeli döviz al sat (forward) lemi Sermaye Piyasas Kurulu tarafndanyaymlananilgilimevzuathükümlerinetabidir. 2. Tezgahüstü türev araçlar çeitli oranlarda risklere tabidir. Tezgahüstü türev araç lemlerisonucundasalanacakgetirikadarkarlalmasmuhtemelzararmiktardaçok yüksektutardaolabilir. 3. Kaldraç etkisi nedeniyle, düük teminatla lem yapman piyasada lehe çalabilece gibi aleyhe de çalabilece ve bu anlamda kaldraç etkisinin tarafza yüksek kazançlar salayabilecegibi,zararlaradayolaçabileceihtimaligözönündebulundurulmalr. 4. Yat Kurulu tezgahüstü türev piyasalarda yapaca lemlere ilikin tarafza aktaraca bilgiler ve yapaca tavsiyelerin eksik ve dorulanmaya muhtaç olabilece tarafzcadikkatealnmalr. 5. Vadeli döviz al sat (forward) lemlerinin al satna ilikin olarak Yat Kuruluyetkilipersonelinceyaplacakteknikvetemelanalizinkiidenkiiyefarklarz edebilecevebuanalizlerdeyaplanöngörülerinkesinolarakgerçeklememeolas bulundudikkatealnmalr.

4 6. Vadeli döviz al sat (forward) lemlerinin faiz oranlarna duyarl oldu ve bu lemlerde kur riskinin olduunu, kur dalgalanmalar nedeniyle deer kayb olabilece bilinmelidir. Bu dalgalanmalardan dolay yaplan yat beklediiniz kadar karla sonuçlanmayabilecegibizararladasonuçlanmasmümkündür. 7.Tezgahüstütürevürünlerinorganizeikincilpiyasasyoktur. 8.Tezgahüstütürevaraçlardakartarafriskibulunmaktadr.Vadelidövizalsat (forward)lemlerininkartarafdeutschebanka.. dir. 9. lemlerinize balamadan önce, Yat Kuruluunuzdan yükümlü olaca bütün komisyon ve dier muamele ücretleri konusunda teyit almalz. er ücretler parasal olarak ifade edilmemise, (sözleme fiyat belli bir yüzdesi nda) ücretlerin parasal olarak size nas yansyaca ile ilgili anla örnekler içeren yaz bir açklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edilece durumlarda, sizin yatrd paran deil de, sözleme deerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edilece eklindeanlamayavarmalz. 10. Elektronik lem platformunda gerçekletirilecek tezgahüstü türev araç lemleri kapsamnda bilgi lem altyapnda yaanmas muhtemel olumsuzluklardan kaynaklanan farklriskleremaruzkalnabilecektir. bu tezgahüstü türev araçlar risk bildirim formu, yatmc genel olarak mevcut riskler hakknda bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, vadeli döviz alm-satndan (forward) ve uygulamadankaynaklanabilecektümrisklerikapsamayabilir.dolayylatasarruflarbu tipyatmlarayönlendirmedenöncedikkatlibireklideararmayapmalz. Yukardaki tüm hususlar okuyup, anlad bu esaslar uygulanmas rasnda Banka n kusuru veya ihmali nedeniyle doabilecek zararlar talep ve dava haklar sakl kalmak kaydyla, özgür iradem sonucu bu Vadeli Döviz Al Sat (forward) lemlerineilikinriskbildirimformu"nuimzaladveform unbirörneiniald kabulvebeyanederim. d) Alnankiiselverilerinsaklamavekullankoullar lgili yasal otorite düzenlemeleri ve Bankam standartlar çerçevesinde hesap açnda talepedilenbilgivebelgeleryasalsistemaltyapzdayetkilipersonelleraracilekay edilerekalnantümbilgivebelgeleryanmazkasalardamuhafazaedilmektedir.sözkonusu tüm bilgiler meri mevzuat çerçevesinde belirlenen yasal süreler içinde muhafaza edilmektedir. Bankamz, MÜTER bilgilerinin gizliliini korumakla yükümlüdür. Bu çerçevede, MÜTER ye ait bilgiler Sermaye Piyasas Kurulu dahil olmak üzere Türkiye'de yasalarla açkçayetkilinandüzenleyicikurumvekurulularndaherhangibirüçüncüahsla, MÜTER ninmuvafakatiolmadanpaylalmamaktadr. e) Emiriletimi,lemleringerçekletirilmesivetakasveyatasfiyesi

5 BankammüterilerininSermayePiyasasfaaliyetlerikapsamndatarafzailetti emirlerbankamtarafndankartarafolarak(bankamportföyünden) gerçekletirilmektedir.bankamoraganizepiyasalardamüterileriadnalem gereçekletirmemektedir.bankamemirgerçekletirmepolitikas adresindeki YasalDuyurular bölümündeyeralmaktadr. f) Emirgerçekletirmepolitikalar Bankamemirgerçekletirmepolitikaswww.db.com.trinternetadresindeki Yasal Duyurular bölümündeyeralmaktadr. g) Herhangi bir müterinin ihtiyac ve talebidorultusunda müteri ile bire bir oluturduklar türev araçlar hariç olmak üzere borsada lem görmeyen sermayepiyasasaraçlariçinverilenanlalsatfiyatteklifleri Bankamz, müteri ihtiyac ve talebi dorultusunda müteri ile bire bir oluturulan türev araçlar hariç olmak üzere, Borsada lem görmeyen sermaye piyasas araçlarnda lem yapmamaktadr. h) Elektronikortamdamüterilertarafndanyaplabileceklemlerilemüteriye elektronikortamdayaplacakbildirimlereilikinesaslar Bankam internet sitesi veya bir elektronik platform aracyla müterilerine hizmet sunmamaktadr.müteriemirleriilgilimevzuatgeretelefon,faxve/veyadierelektronik dakanalolanbloombergterminallleriaracylakabuledilebilir. i) Sermayepiyasasaraçlarborsavepiyasabilgileri Bankamz, müterileri adna borsa ve piyasalarda lem yapmamaktadr. Bankam müteriler ile kar taraf olarak, portföyden devlet iç borçlanma senetleri al sat ve vadelidövizalsatlemleriyapmaktadr. j) Profesyonelmüterilerinyararlanamayacaklarmevzuathükümleri Sermaye Piyasas Kurulu nun III-39.1 say "Yat Kurulular Kurulu ve Faaliyet Esaslar Hakkknda Tebli çerçevesinde düzenlenen Müteri flandrmas ile ilgili bilgilendirme metni ve Profesyonel Müterilerin Yararlanamayaca Mevzuat Hükümleri YasalDuyurular bölümündeyeralmaktadr. k) Olasrisklerekarhazrlanan"BeklenmedikDurumPlanlar"nauygunolarak müterilerin acil ve beklenmedik durumlarda kullanabilecekleri iletiim bilgileriilemüterilerinriskleriniazaltacakasgaritedbirler AcilveBeklenmedikdurumlardakullanlabilecekiletiimbilgileriilemüterilerinrisklerini azaltacak asgari tedbirler internet adresindeki Yasal Duyurular bölümündeyeralmaktadr.

6 l) Kullanlanbilgisayarveifrelemesistemininolasrisklerivegüvenlii Bankamz, Müterilerine internet sitesi (veya bir elektronik platform) arac ile hizmet vermemektedir. m) Kullanlanlemplatformununvebilgisayarözelliklerine,varsariskleri ve güvenlik tedbirleri ile platformda meydana gelebilecek risklere kar kullanlabilecekalternatifiletiimyöntemleri Bankamnezdindekullanlanherhangibirlemplatformubulunmamaktadr. Internet sitemizde yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatmclarn alm/satm kararlar destekleyebilecek yeterli bilgiler bu sayfada olmayabilir. Yatmclarn yatm yapmak istedikleri ürünlere ilikin gerekli ararmalar yapmalar gerektiinde profesyonel danmanlarndan destek almalar uygun olacaktr.

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Yurt dışı borsalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul )

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul ) ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ( ÜNLÜ Menkul ) Politika Adı : Müşteri Sınıflandırması Yürürlüğe Girme Tarihi : 24.03.2015 Gözden Geçirme Tarihi : Güncellemeden Sorumlu : İç Kontrol / Uyum Birimi Yöneticisi

Detaylı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BIREYSEL YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Doküman No: 10SZ06 Sözleşme No YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Yurtdışı

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme )

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Doküman No: 10SZ05 BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KALDIRAÇLI VARLIK ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KALDIRAÇLI VARLIK ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KALDIRAÇLI VARLIK ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci Maddesi Çerçevesinde

Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğinin 28.'inci Maddesi Çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci Maddesi Çerçevesinde Zorunlu Açıklama 1 1- SUNMAYA YETKİLİ OLUNAN HİZMETLER

Detaylı

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BIREYSEL KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ( Kaldıraçlı Sözleşme ) Sözleşme Tarihi: İşbu Kaldıraçlı Sözleşme aşağıdaki taraflar

Detaylı

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125)

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125) SPK Mevzuatı 4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: V, No: 125) (27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş EK RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş EK RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş EK RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz borçlanma araçlarının alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar etme riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı

TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU :

TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV ADRESİ : POSTA KODU : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : İŞ ADRESİ : POSTA KODU : İŞ TELEFONU : FAX NO: * Lütfen adres ve telefon bilgilerindeki

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Lehine Faaliyet Gösterdiğimiz Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin lehine faaliyet gösterdiği herhangi bir kuruluş yoktur. Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri METRO

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa 2 / 47 HESAP AÇILIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER Lütfen sözleşmede yer alan Ad-Soyad, İmza ve diğer bilgi kısımlarını doldurunuz. Sözleşmeye ek olarak, aşağıda yer alan belgeleri

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Tezgahüstü piyasalarda türev araç alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz

Detaylı

YİP.06-F02 YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama:

YİP.06-F02 YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama: YİP.06-F02 Önemli Açıklama: YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU Yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız sermaye piyasası araçları ve türev araçların alım-satım işlemleri

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler 1) SUNMAYA YETKİLİ OLDUĞUMUZ HİZMETLER 6362 sayılı yeni SPKn kapsamında yatırım hizmet ve faaliyetleri Mevcut Yetki Belgesi / İzin Adı Tarih No Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi 27/07/1995 ARK/ASA-211

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ

YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ YAPI KREDİ YATIRIM YASAL DUYURULAR YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM / SATIM VE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1013 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Risk Bildirimleri

Detaylı

DÖVİZ OPSİYONU İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

DÖVİZ OPSİYONU İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DÖVİZ OPSİYONU İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme bir tarafta Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No :19 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim TURK EXIMBANK A.Ş ile (Banka) diğer tarafta... adresinde

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMINA İLİŞKİN ARACILIK SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KAPSAM İş bu sözleşme 30.07.1981 tarih, 17416 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürülüğe giren 2499

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE ARACILIK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No:

KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE ARACILIK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: KALDIRAÇLI ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE ARACILIK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: MADDE 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI 1.1 İşbu Sözleşmenin konusu Müşteri nin talebi ve Burgan Yatırım ın bu talebi kabul etmesi üzerine,

Detaylı