İSTANBUL TİCARET ODASI. DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME DiZİSİ - I. SORULARLA A. TR DOLAŞlM BELGESi. Gülfem Halilbeyoğlu Erkan Tezer Palacıoğlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI. DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME DiZİSİ - I. SORULARLA A. TR DOLAŞlM BELGESi. Gülfem Halilbeyoğlu Erkan Tezer Palacıoğlu"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME DiZİSİ - I SORULARLA A. TR DOLAŞlM BELGESi Gülfem Halilbeyoğlu Erkan Tezer Palacıoğlu YAYlN NO: istanbul, 2010

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) İTO ÇAGRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Döküman Yönetimi Şubesi Dökümantasyon Servisi 'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayıniarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsini z. YAYINA HAZlRLlK, BASKI, CİLT Altınoluk Yayın San. A.Ş. Tel: (212) Fax: (212)

4 DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME DiZİSİ - I SORULARLA A.TR DOLAŞlM BELGESi

5

6 İÇİNDEKİLER 1) A.TR Dolaşım Belgesi ) A.TR Belgesi Düzenlenen Ülkeler ) A.TR Düzenlenebilecek Haller Ve Menşe Tespiti ) A.TR Belgesi Düzenlenemeyen Eşya S) Transit Ticaretre A.TR Düzenlenmesi... ls 6) A.TR Dolaşım Belgesinin Değiştirilmesi ) Telafi Edici Vergilerin, İhracattan Sonra Ödenmesi ) A.TR Dolaşım Belgelerinin Temini ) Basitleştirilmiş A.TR Dolaşım Belgesi ) A.TR Dolaşım Belgesinin Düzenlenmesi ll) A.TR Dolaşım Belgesinin Onayı ) A.TR Dolaşım Belgesinin Onayında istenen Tevsik Edici Belgeler ) A.TR Dolaşım Belgesinin "İkinci Nüsha" Düzenlenmesi ) A.TR Dolaşım Belgesinin İhracattan Sonra Alınması ls) A.TR Dolaşım Belgelerinin Teknik Nedenle Reddi... 4S 16) A.TR Dolaşım Belgesinin Sonradan Kontrolü Liste I Ek S Tekstil Ürünlerinin Menşe Statüsü Liste ll Ek 4 Ek S ve Ek 6'nın Yorumlama Kuralları Liste lll Ek 6 Tekstil Ürünleri Dışı Ürünlerin Menşe Statüsü... 6S Liste IV EUR.l Dolaşım Sertifikası İle İhraç Edilecek Tarım Ürünleri Listesi Liste V Avrupa Kömür Çelik Anlaşması Dahili Ürünler Listesi Liste VI Satış Talepnamesi Örneği Liste VII A.TR Dolaşım Belgesi Taahhütnaınesi... 8S Liste VIII İhracatta Gümrük indiriminden Faydalanan Ülkeler... 86

7

8 SUNU Ş Küresel krizin etkilerini ve sonuç larım azalmakla birlikte halen hi ss ettiğimiz bir dönemdeyiz. Dünyanın uzak bir noktasında meydana gelen herhangi bir deği ş imin çok kıs a bir süre içinde tüm dünyaya nasıl yay ıld ı ğı görülmüştür. Bu dönem bize ihra c atın önemin i bir kez daha gösterm i ştir. Dış ticaret, sadece ülkemiz açısından değil gelişm e kt e olan tü m ülkeler için çok büyük önem arz etmektedir. Ekonomimizin lokomotifi haline gelen ihracat, ülkemize döviz kazandıran bir faaliyet olmakla birlikte, işgü cü, karma değer yaratan ve üretimi arttıran bir faaliyettir. Ülkemizin ihracata dayalı büyüme modelini benims e diği 1980 y ılı so nr as ında bugün ge ldi ğimiz noktada 50 bine dayanan ihracatçısı ile ülkemiz dünyanm 32. Büyük ihracatçısı konumuna ulaşmıştır. Bunun da ötesinde Cumhuriyetimizin 100. Kurulu ş yıl ında hedef 500 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Bu rakam son 2 y ıl ihracatıınızın neredeyse 5 katıdır. Bu rakamlara Türkiye rastgele gelmem i ştir. Girişiıncileri ile, fiziki, hukuki, kurumsal beşeri vb alt ve üst yapısın ı geliştirerek gelmiştir. Çok sayıd a bilinen, bilinmeyen kahramanlar bu başanya katkıda bulunmuştur. Hedefleri bu kadar büyük Türkiye'de ihracata yeni bir ivme kazandırılması gereği ortadadır. Bu noktada İstanbul Ticaret Odas ı olarak bazı faaliyetlerimizi belirtmek ihtiyac ı duyuyorum. Türkiye'de işlem gören dış ticaret belgelerinin yandan fazla s ı Odamızca g erçek l eştirilmekte olup toplamda i ş l em gören belge sayısı yılda 1,5 milyon dolayındadır. G ünlük olarak bakıldığında do laşım belgelerinde 5000, TIR karnelerinde 2000'in üzerinde i ş l em hacmine ulaşmaktadır ki, bu da ciddi bir hizmet sunu mudur. Tabi çalışma l ar bununla sınırlı deği l dir. Dış ticaretin geliştirilm es i doğrultu s und a üyelerimizi bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalan sürdürülmektedir. İ ş te elinizde tuttuğunuz bu yayın da bu a nl ay ışın ürünü olarak hazırlanmıştır. H ergün binlerce ihracata aracılık eden Odaınız belgelerde yaşamlan sorunları en aza i ndirerek zaman ve para kay ı p l arım olabildiği n ce ortadan ka ldırmak, üyelerine yol göstermek amacıyla bu ye ni ça lı ş mayı ortaya koymuştur. Kısaca "D ı ş Ticaret Bilgilendirme Dizisi" adı verilen ve teoriden ziyade d oğ ru ve yan l ış örneklerden hareketle, basit sorulara cevaplar şeklinde pratik yay ı nlar olarak t a nıml a n abilecek bu çalışmanın ilk eserleri olarak birbiri ardına 3 yayında Dolaşım Belgeleri mercek altına a l ınm ı ştır. İlk kitap ATR'yi ele alırken ikinci kitap EUR.l ve EURMED belgelerin i ve nihayetinde üçüncü kitap Menşe Şahadetnaınesi'ni incelemektedir. Ça lışmaın ızın önemli bir ihtiyaca cevap vereceği umudu ile ihra c atlannızda b aşan l a r dilerim. Dr. Cengiz Erstın Genel Sekreter

9

10 1) A.TR DOLAŞIM BELGESi_ Bir Avrupa Birliği ülkesiyle ihracat yapmak üzere anlaştık, ancak alıcı A. TR Dolaşım Belgesi düzenlernem gerektiğini aksi takdirde eşyayı gümrük vergisi ödeyerek çekme durumunda olduğunu söyledi. A. TR Dolaşım Belgesi nedir? Türkiye veya Avrupa Birliği'nde serbest dolaşımcia bulunan eşyanın Gümrük Birliği çeıı;:evesinde tercilıli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgedir. Yani, eşya AB üyesi ülkelerden A.TR Dolaştın Belgesi ile gelmez ise eşyaya indirimli oranlar (çoğunlukla muafiyet) yerine 3. ülkelere uygulanan gümrük vergisi oranları uygulanır. 2) A.TR BELGESi DÜZENLENEN ÜLKELER İhracatı m Almanya'ya idi, başka A. TR Dolaşım Belgesi düzenleyebileceğimiz ülkeler var mı? AB'ye üye ve A.TR dolaşım belgesi düzenlenebilecek ülkeler toplam 27 adet olup bunlar; Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dtr. (Bkz.Liste VIII Syf.86) Hangi ülkelere hangi belge düzenleneceğini gösterir güncelliste aynı zamanda adresinde de mevcuttur. 3) A.TR DÜZENLENEBİLECEK HALLER VE MENŞE TESPİTİ tarih, sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, "Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar 2006/10895'in S no. lu maddesinde A.TR Belgesinin düzenlenebileceği haller belirtilnıiştir.

11 İSTANBUL TİCARETODASI DIŞ TİCARET BiLGiLENDiRME DiZİSİ I MADDE 5 - (1) A.TR Dolaşım Belgesi, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin iki parçası arasında doğrudan nakledilen; Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu (AKÇT) Kuran Anlaşma Kapsamı Ürünlerin Ticaretine İlişkin Türkiye ile AKÇT Arasındaki Anlaşma kapsamındaki ürünler hariç olmak üzere; işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünleri için düzenlenir. (2) Ancak, tek bir sevkiyat kapsamına giren eşya, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde üçüncü ülkeler üzerinden aktarılma veya geçici depolama yoluyla nakledilebilirler. Ancak bu eşya transit geçtiğ i veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altınd a o lmalı ve boşaltma, tekrar yükleme işlemleri dışında bir işlemden ya da ürünleri iyi koşullarda saklamaya yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmalıdır. (3) Eşya, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin iki parçası arasında üçüncü ülkeler üzerinden boru hattıyla nakledilebilir. (4) Yukarıda belirtilen koşulların yerine getirildiğinin ithalatçı ülke gümrük idarelerine ispatı; a) Üçüncü ülke üzerinden geçiş i kapsayan tek bir taşıma belgesi ya da, b) Üçüncü ülkenin Gümrük makamları tarafından düzenlenen ve 1) Ürünlerin tam bir tanımını veren, 2) Ürünlerin boşaltma ve yeniden yüklenme tarihlerini ve gerektiğinde gemilerin ya da kullanılan diğer taşıma araç l arının adlarını belirten ve, 3) Ürünlerin üçüncü ülkede bulunduğu koşulları belirten belgelerin veya c) Bu belgelerin ibraz edilernemesi halinde kanıtlayıcı nitelikteki diğer belgelerin ibrazı suretiyle yapı lır. İhracını gerçekleştireceğim eşya "bayan fulan", bunu Türkiye'de atölyemde üretti m. Eşyayı, Almanya'ya ihraç ederken A. TR düzenieyebilir miyim? Bu ihracat için A.TR belgesi düzenlenebilmektedir. Bu belge, Türkiye ve Topluluk menşeli olan ürünler için veya Topluluk dışı üçüncü IIJI)JJJ:ı o

12 SORULARLA A.TR DO LAŞ l M BELGES i bir ülke menşeli olmakla birlikte, Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyalar için ve tarihli sayı lı Resmi Gazetede belirtilen gümrük yönetmeliğinin Ek.5 de (Bkz. Liste I, Syf.52-59) belirtilen tekstil ürünleri için liste ve Ek. 6 da (Bkz. Liste III, Syf.65-70) belirtilen tekstil ürünleri dışında "Menşeli olmayan ürünlerle imal edilen ürüne menşe statüsü kazandıran ve kazandırmayan işçilik veya işleme faaliyetlerine ilişkin listede belirtilen kriterleri sağlayıp menşe statüsü kazanmış sanayi ürünü eşya için düzenlenmektedir. Eğer fasıl no.sundaki "Fular" üretiminde Çin'den gelmiş fasıl no.sunda "dantela" kullansaydım, yine A.TR belgesi yapabilir miydim? Üretiminde üçüncü ülke menşeli eşya kullanılan tekstil ürünlerinin menşe kazanabilmesi için, Gümrük Yönetmeliğ i' nin 5. no.lu (Bkz. Liste I, Syf.52-59) ekinde Tekstil ürünleri ihracında belirtilen kriterlerin sağlanm ası halinde AB'ye ihracatta A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmektedir. Bunun için fasıl no.sunda " Fular eşyası için öngörülen üretim kriteri için Ek 5 ' e bakıldığında, burada 3 no. lu hanede belirtilen kriterlerin ; "iplikten imalat veya kullanılan işleme yapılmamış mensu catın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının% 40 ' ını aşmadığı imalat," "iplikten imalat " kriterine göre, "Fular"ın fiyatının 100 TL olduğu düşünülürse, ku ll anılacak "Dantela" nın birim fiyatının 40 TL' yi geçmemesi halinde ilgili kriter sağlanır ve bu eşya için A.TR Dolaşım belgesi düzenlenebilir. ll ~

13 istanbul TiCARET ODASI DIŞT İ CARETBİLGİLENDİRME DiZİSİ I Tarife Pozisyonu Ürün Tanıını (1) (2) (3) Yabancı Menşeli Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşç ilik veya İşlemler Mendiller, şa ll a r, eşa rpl ar, fula rl ar, İplikte n imalat veya kull an ıl an i ş l e me yapılmamış kaşko ll ar, peçeler, m e ns u ca tın kı y ınetinin ürünün fabrika ç ıkı ş fiyat ı nın duvaklar ve benzeri 6213 ve o/o 40'ın ı aş ma d ı ğ ı imalat eşya: - İ ş leme l io lanl ar - Diğe rl e ri İplikte n imalat İtalya'ya fasıl no.sunda ihraç edeceğimiz "Spor Ayakkabının" imalatında, fasıl no.sunda, Çin menşeli "yapıştırıcı" kullanıldı. A.TR dolaşım belgesi düzenieyebilir miyiz? fasıl no.sundaki eşyanın im a latında kull a nılan üçüncü ülke menşeli girdinin görmesi gereken işlem işçilik kriterleri için gümrük yönetmeliğinin 6 no.lu (Bkz.Liste Ill,Syf.65-70) ekinde fasıldaki eşya için belirlenen; "Herhangi bir pozisyondaki girdiden imalat, ayakkabı yüzlerinin pozisyonunda sınıflandırılan iç taban veya diğer taban parçalan ile birleştirilmesi hariç" kriterini sağlama s ı, ayakkab ı ve yapıştıncının GTİP' lerinin farklı olması dol ay ıs ıyla söz konusu eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilmektedir. Tarife Pozisyonu Ürün Tanımı (1) (2) (3) Menşeli Olmayan Girdilere Uygulanarak Menş e Statüsü Kazandıran İşç ilik veya İşlemler Herhangi bir pozisyondaki gird iden imalat, ayakkab ı 6401 il a 6405 Ayakkab ıl ar yüzlerinin 6406 pozisyonunda sın ıfl a ndırılan iç taban veya d iğ er taban parça ları ile birl eşt irilm es i hariç fasıl no.sunda "Isıtıcıyı" Almanya ya ihraç edeceğiz, ancak üretiminde fasıl no.lu Çin menşeli "Rezistans" kullandık. Menşe kriterlerini sağlaması için Gümrük Yönetmeliğinin Ek 5 ve Ek 6 sına baktık, herhangi bir açıklama yapılmamış. Ne yapmalıyız? Bu durumda eşyanın menşeinin tespiti için, tarih, say ılı Resmi Gazete' de yay ımlanan Gümrük Yön etm e liği ' nin ilgili maddesinde yer alan; IJIIJIJ>ı 2

14 SORU LARLA A.TR DO LA Ş lm BE LGESi "Menşe Ülkenin Belirlenmesi" MADDE 33- (1) Eşyanın başka bir ülkede değişiklik ve i ş l e m görmesi veya üretimin birden fazla ülkede gerçekleştirilmesi halinde bir ülke menşeli sayılabilmesi için, o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede bu amaçla d o n a tılm ış melerde yapılması gerekir." hükmü göz önünde bulundurulur. i şlet,buna göre, no.lu Çin menşeli rezistans kull a nıl arak üretimi gerçekleştirilen ısıtıcı fa sıl no.suyla ithal edilen eşya d a n fa rklı bir pozisyonda sınıflandınlarak ihracı gerçekleştirilmiştir. Burada, ithal edilen rezistansın değerinin ihraç eşyasının kıymetind e n daha yüksek kıymette olmaması ve, İşlem görmüş ürünlerin AB' ye ihracatı esnasınd a, bu ürünlerin üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli ürünler için, Ortak Gümrük Tarifesinde öngörülen vergilerin, ilgili çıkı ş gümrü ğ ün e yatınlması, İhracatçı ülke tarafından A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi durumunda, söz konusu işlenmiş ürünler, Katma Protokol hükümleri u yarınca, tercihli sistemden yararlanabilmektedir. Katma Protokol'ün 2. maddesinde de, hangi malların serbest dolaşım a tabi olacağ ı belirtilmi şt ir ; EK.6'da belirtilmeyen diğer tüm ürünler (IX. Bölümünde s ın ıfl andırılan tekstil ürünleri hariç) için menşe tespiti, yap ıl a n i ş lem ve işçiliğin, her bir olay bazında Gümrük Kanunu'nun 19. maddes inde belirtilen "en son esaslı işçilik ve eylem" kavramı çerçevesinde değe rl end i ri l mesi suretiyle yapılır.

15 İ STAN BUL TİCARET ODASI DI Ş TİCARET BiLG ilendirme DiZİ S İ I Malların Serbest Dolaşımı "MADDE Bu kısmın I. bölümünün I. kesimi ile II. bölümü hükümleri: a) Türkiye veya AB'de serbest dolaşım durumunda bulunan üçüncü ülkeler çıkışlı maddelerden tamamen veya kısmen elde edilenler de dahil olmak üzere, Türkiye veya AB' de üretilen mallara, b) Türkiye ve AB' de serbest dolaşım durumunda bulunan üçüncü ülkeler çıkışlı mallara, uygulanır. 2. Türkiye veya AB'de ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli Gümrük Vergisi ve eş etkili vergi veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi veya resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış olan üçüncü ülkeler çıkış lı mallar, Türkiye veya AB' de serbest dolaşım durumunda sayılır. 3. Kaynağı veya çıkış nedeni ile özel bir gümrük rejiminden yararlanarak üçüncü ülkelerden Türkiye veya AB'ye ithal edilmiş mallar, diğer Akit Tarafa tekrar ihraç edildiğ inde serbest dolaşım durumunda sayılamaz. Bununla beraber, Ortaklık Konseyi, tespit edeceği şartlar içinde, bu kurala sapmalar getirebilir ve 2. fıkraların hükümleri bu Protokol'ün imzası tarihinden itibaren Türkiye veya AB' den ihraç edilen mallara uygulanır. 4) A.TR BELGESi DÜZENLENEMEYEN EŞYA A) İŞLENMEMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ Fasıl no. sunda yer alan Türk menşeli "Fındığı", Fransa' ya ihraç edeceğiz. A. TR belgesi yanında tanıtım için düzenlenmiş "Broşürleri" de A. TR' ye yazıp g')nderebilir miyiz? A.TR belgesi yalnızca sanayi ürünlerine düzenlenmekte olup işlenmemiş tarım ürünleri için EUR.l Dolaşım sertifikası düzenlenmektedir. Bir ürünün EUR.l 'le mi, A.TR Belgesiyle mi ihraç edileceğini öğrenmek

16 SORULARLA A.TR DOLAŞlM BELGESI için EUR.l Belgesiyle ihraç edilebilecek ürünlerin fas1l no. larına ait listeye bakılmalıdır. (Bkz. Liste IV,Syf ) Burada fas ıl no.sundaki "fındık" için EUR.l belgesi düzenlenmeli, gönderilecek broşür için de EUR.l Belgesi değil, ayrıca A.TR Dolaşım belgesi düzenlenmelidir. B) AVRUPA KÖMÜR ÇELİK ÜRÜNLERİ KAPSAMINDA EŞYA fasıl no. su nda "çelik" ihracatı için Almanya'ya A. TR dolaşım belgesi düzenlenmesi söyleniyor, doğru mu? Hayır. Buna göre AKÇT anlaşmasına dahil ilgili listede (Bkz. Liste V, Syf.82-83) yer alan G.T.İ.P no.sundaki ürünler için A.TR değil, EUR.1 Belgesi düzenlenebilmektedir. 5) TRANSiT TİCARETTE A.TR DÜZENLENMESi ABD'den transit olarak Almanya'ya eşya ihraç etmek istiyorum, A. TR be~ gesi düzenieyebilir miyim? Yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılması transit ticarettir. Ancak burada eşyanın serbest dolaşıına girmesi için gerekli vergilerin ödenmesi söz konusu olmadığından, serbest dolaşımcia olmayan eşya için A.TR Belgesi düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır. Hollanda'dan transit ticaret kapsamında Bulgaristan'a eşya ihraç etmek is tiyoruz, Hollanda' dan A. TR belgesi talep etmemiz halinde biz Bulgaristan için A. TR belgesi düzenieyebilir miyiz? Eşyanın bir AB ülkesinde serbest dolaşıma girmesi, o ülke idaresi ta rafından A.TR belgesi düzenlenmiş olması ve bunun ibrazı koşullarıyla Türkiye'den Bulgaristan'a transit ihracatta yeni bir A.TR belgesi düzenlenebilir. ıs <liiiill

17 istanbul TiCARET ODASI DIŞ TİCARET BiLGiLENDiRME Dizisi I 6) A.TR DOLAŞlM BELGESİNİN DEGİŞTİRİLMESİ Belçika'dan ithal ettiğimiz eşyayı, Polanya'da bir firmaya ~ndermek istiyoruz. Bu durumda Belçika'dan gelen A. TR belgesini yenisiyle değiştirmemiz mümkün mü? A.TR Dolaşım Belgesi beraberinde Topluluk~ dan Türkiye'ye gönderilen ve Türk gümrük idaresinin kontrolü altında bulundurulan eşyanın tamamının veya bir bölümünün, başka bir AB ülkesine veya ülkelerine gönderilmesinin söz konusu olması durumunda, 2006/ sayılı "Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği' nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'ın ll. maddesinde" belirtilen esaslara göre, AB üyesi gümrük idaresi tarafından vize edilmiş ilk A.TR Dolaşım Belgesinin yeni A.TR Dolaşım Belgesi/ Belgeleri ile değiştirilmesi mümkündür. Bu işlemlerle ilgili Odalar Yeni A.TR Dolaşım Belgesi/ Belgelerinin yeşil renkli ilk nüshası dahil olmak üzere beyaz renkli diğer 4 nüshasının da, 8 no.lu " Gözlemler" kutusuna ; Replacement of A.TR No... (Değiştirilecek olan ilk A.TR Dolaşım Belgesinin seri no.su) Date... (Değiştirilecek olan ilk A.TR Dolaşım Belgesinin Vize tarihi) Issued in... (Değiştirilecek olan ilk A.TR Dolaşım Belgesinin Düzenlendiği AB ülkesi) bilgilerini içerir matbu bir kaşe basar. İlk düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin gözlemler hanesinde "Sonradan Verilmiştir." ibaresinin olması halinde ise; Replacement of Retrospective A.TR No... ( Sonradan düzenlenmiş ve değiştirilecek olan ilk A.TR Dolaşım Belgesinin Seri No.su) Dated (Sonradan Düzenlenmiş ve Değiştirilecek olan ilk A.TR Dolaşım Belgesinin vize tarihi) ~ 16

18 SORULARLA A.TR DOLA Ş l M BELGESi lssued in... (Sonradan düzenlenmiş ve değiştirilecek olan ilk A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlendiği AB ülkesi) ibarelerini içerir matbu kaşe Odalarca tatbik edilir. İlk düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin gözlemler hanesinde " İkinci Nüshadır." ibaresinin olması halinde ise; Replacement of Duplicate A.TR No...(ikinci nüshası düzenlennıiş ve değiştirilecek oları ilk A.TR Dolaşım Belgesinin Seri No.su) Dated... (İkinci Nüshası düz e nlenmiş ve değiştirilecek olan ilk A.TR Dolaşım Belgesinin vize tarihi) lssued in... (ikinci nüshası düzenlenmiş ve değiştirilecek olan ilk A.TR Do laşım Belgesinin düzenlendiği AB ülkesi) ibaresi içerir matbu kaşe basılır. Oda tarafınd an AB üyesi gümrük idaresi tarafından vize edilmiş ilk A.TR Dolaşırn Belgesinde kayıtlı eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktarın a ilişk in bilgilerin, yeni A.TR Dolaşım Belgesi/ Belgeler ile uygunluğu kontrol edildikten sonra onay işlemi sonuçlandırılır. 17 ~

19 ı İSTANBUL TİCARET ODASI D!Ş TİCARET BiLGiLENDiRME DiZİSİ I Bulgaristan'dan gelen A.TR Belgesinin Türkiye'de düzenlenen yeni belge ile değiştirilmesi DOLAŞlM BELGESi (l\iovei\ieyi CERTIFICAT E) J.İhr:ı c:ııç ı {Ad,aç ı kadn:s,ülke) Exponer (Nam~, full aildn;ss, cour.try} 3. l\blııı gönrtrrildiği şahıs (ih1iyari) (nd, açık adres, ülke) {1) Üye ülke Consi~nce (Optional) (Name, fu!l addrc~s, country) l'c)'!l Türkiye lns.:cnthe ıneınber Stateor Turkey A.TR No f< = (253) K O 2. Taş ıma Belgesi (lhtiyari}.... No... (THih).. Tı ansport docıııııcnt (Optional) No... (D:ııe) \ET/TÜRKiYE ORTAKLI(:t ASSOCIATlON bciwcc /1 the EUROPEAN ECOI\'OMIC COMMllNlTY '"d TURKEY ::: s.'lhr;ıç Ül kesi 16. Varış Ülkesi Country of exı. ıort:ltioıı Couotry of dcstin:ıtioıı (l l TURKEY GERMANY 7. Ta$ ınıay a ilişkin bilgil er (İhtiy:ı ri ) Transport lletails (Optiorıal) 8.Göılemlcr Rrııı~İıl :ı~c.nt L! ı\, 17~ ~o:.f.;.. ~l O ~a!td...lqd LQ." -~ r,ı.,;., 0, buu:=\e'...,. = 9.SmıNo: 10. Kolilerili m:ırkal:ırı, num:ıı-al:ırı, sayı ve cinsi (diilune mallar için, duruma göre, geminin ad ı, \'ngo n veya kanıyoıııuı rıumaı-ası b e lirtil e~ektir); Mall arın t:ı nımı ltcrono: Marks and nunıbers; number and kind of packages (for goods in bulk, iııı:licatc tlıe name of the sb ip or the n u nıh er of the r:ıilwar w:ıgoıı 9r ı o:-ı d vc/ıic l e); Descriptioıı of goods Jl.Brü laijırlık (kg) v~ra di ğer ölçil lcr (bl, nı,, -.s.) PLASTICLID Gross W eight (kg) or ot her (hi, m', ete.) (2) S:ı.deı.:e ihraç tilkesinin tn!ehi h:ı.lindı: doldurulur. '*Piiı&. onlywhere ~he ~~crcquireş 1;2. GÜi\ IRÜK ViZESİ CUSTOi\lS E~DORSE;\-!E!'\"T Doğruluğu oııay l ~nını~ b~y:ın Decbr.:ıtionc.:rıitkd ihr~ç belgesi Exportdocumcııt\2) Model(fonn). No.. Ci\ımrükld~rcsı Cusıoıns O!!ice ;:.c ~ " _:;,_; ; /\; ":... <: ::_; :.;..,:.:.!...(;:.:; ~ : bt~~~~-~~~%~'mr~ - Yc r v~tarih _ffif~~ ~!iihur St:ımp - ~ ~ -c-: 13. İHRA C.-\T Ç IN l l\ BJ(YAc"\'1 DEC:LARATlON BYTJIE EXl'Q!HER As:ığıd.ı inıı::ısı buiun:ın ben, ~ ukarıd:ı. bclirti l ı<nm:ıllarınbııbelgcnin ui!mest lçin gerekli ko~ullara ııyguıı ulduğuııtı ı, the undersi ~ıı,;c., dccl~re thaııhc,;.o ıhh dt!" s crib~d ıı.bo, e me~~ the condi:ions rcquired forth~ issu~ ofılıiscertificaı c. - " ~.-~- D~ 0 : Ş. f;ıl~r _. NO ;~ l-l fiaıffa AN6 liiilt:ı s

20 SORULARLAA.TR DOLAŞ l M BELGESi Bulgaristan'da düzenlenen belgenin, gözlemler hanesinde "Sonradan Verilmiştir" ibaresinin olması halinde Türkiye'de yeni bir belge ile değiştirilmesi DOLAŞLvl BELGESi (MO V EMENT CERTI FICATE) 1. ilır :ı c:ı.tçı (Ad. açık adr~s. ülke) E.:ı: p orte r (N.:ım~, f.ji! address. cou nıry) A.TR No f< = (253)B K O 2. T:ışım:ı Bdges:i (lhtiyari)... No... (Tarih).. Tr:ı.nsport doe:umt:dt (Optional) No (Date).... ( 1) Üyeülke \ 'C\'.:1 nirkiye lnscnthe mı::mbcr Stateor Turkey 3. i\! :ılın gö nd er ildi ği ş :ıhı s (ltıı i yari) (ad, :ıç ık ~dres, ülk<!) Consignee toptional) (Name. full address. coumry) 7. T:ışını:ıya ilişkin bilgiler (lhtiyari) Tr:ınsport dct:.ıils (Optional) BYPLANE -' ;\ ETtri..TR.KiYF. ORTAKUGI ASSOCIATION b e ı wee n the EUROPEAr" ECOl\0.\ IIC Cü:'ı' I ~1UNJTY TURKEY '""..:s.1hr:ıç Ülkesi 6.VnrışÜikesi Co unıry of e.t p ort:ıtion Co untryofd ~s lin ıııio n (1) TURKEY 1 GERMANY 8.Giiz leınler "'"""tfiıı..,mcntofretrosp<ctivea,tlinoi.::f;j\ 'i: 4!O ~.,_JQ~\?.L..ı.oıq~ 'i....ı...ıı.ıı..&a 12.\ Cl 9.Sır:ıNo : 10. Koillerin nı:.ı r k:ıhırı, ntıın:ır:.ıl:ı.n, sıı ~ ı ve cinsi (dökme m:ıll:ır için, duruma güre, geminin adı, ltcmno: v:ıgoıı ı. c~ :ı k:ıru yo nıın ııumur:ı s ı btlirtilt<:ektir); l\lall:ınn t:ı.nınıı Marks and nu ınbers; number :ı.nd ltind o{ pac k:ıg c s (fo r goods in lnılk, indjc:ıte the n :ımc of the ship or th e number of the rai l w:ıy wagon or road vehiclc); Destription of ~oods II.Brilt:ıjt ırl ık (kg)\ ey:ı di ğe r ijlçiiler(hl. ın ',\'.S,) 2715 oroıher PLASTICLID (lı!, nı '. cı c.) 3176KG (2) Sadeec ihraç ülkesinin t ;ıl ı:b i h:ılind e doldurulur. 12. GÜM.RÜK VİU:Si C t.:stoms E!->DORSf.:;\I E:\'T Dognı lu ~u urı:ıylanım~ beyarı Dcc!a::ıtioııccııificd İtır.ıçbdge s i Expon docwncnt (.2) Model tform)..... No. GWnriikhbrcsi Cusıo:nsOftico: Mühür Starnp 13. ihracatçlnl!"' BE YAN I DECLARATtO;>. BYTııt: EXPORTF.Il. A~:ığıd:ıimı::ıııb ulun:ın hen,yuk:n ıd :ı bdi rri lcnm:ıll:ı n nbubelgcnin erihneıi!~in ~e r e.kll ko~ull:ın ı.ın;un oldu~u n u b cy:ı n edn inı. I. the under5ign.:d, d~c!:ı:ı: th at the :; ood~ d~ ~ e ri~d abo~ c mect th~ c o nditi o :ı s r~ljll!red for the is~u~ of ı hi~ ccıı ific ıh c. rn~~~~~' ıkı~'~"~"~ ' ~m ~-,~~:~~~~~9Q~~~~-~~~~ only wh,re Yer ve T~rih t"lle--- ];;~ couliiiy rcquil\!~ 19 ~

21 İSTANBUL TİCARETODASI DIŞ TİCARET BiLGiLENDiRME DiZİSİ I Bulgaristan'dan gelen belgenin, gözlemler hanesinde "İkinci Nüsha" ibaresinin olması halinde, Türkiye'de yeni bir belge ile değiştirilmesi (1) Üye ülke VCl':t TÜrkiye lmerıthe member Sıateor Turkey ı. ihracatçı (Ad, açık adres, ülk~ ) E.\: porter (Name, fı.ıl! address. coumry) oe!ıllıılidi$t1c.s.o.n.a.ş. UERı.lSOK_HANMAM.IIO:.f-11. J<A~T.At,d Ol't,AIIBl/1 DOLAŞIYI BELGESi (MOVEMENT CERTIFICATE) 3.!Hıılııı gönderildiği şahl~ (İb tiyari) (ad, aç:ık adres, ülke) Consignec (Optional) (Name, full address, country) 7. T:ışun:ıya ilişkin bilgiler (ihtiyari) Transııort dctnils (Oprional) llypj.ane A.TR ~Jo f< Iliiiiiiiiii llllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllll (253) KO<S341 O ı. Taşuna Belgesi (ihıiyııri) No... (Tarih).. Transport documedi (Optional) No..... (Date)... -t. AETffÜRKİYf: ORTAKLJGl ASSOCJATION bctweentlıe EUROPEA.i\' ECONO.MIC CO!YGIUNITY.md TURKEY :z s:çiıır;ıç Ülkesi 16. Varış Ülkesi Country.of c:ı:porc:ıtion Country of destiıuıtioıı (1) TURKEY GERMANY S.Giizlemlcr Reımırks ç i 1 'Lif:. :ıd ReplıcomentofDuplicaleA, TR No:~, : ~ıı.;i.ç,;!l.\.:.. 6~..\.Q._.~ b ı.. eaıi'a 9.Sır:ıNo: 10. Kolilcrin marka!:ı.n, numaralrırı, sııyı ve cinsi {dökıue oıaı!wfçi~'i,u:ı'üi-'ürii:i'ğ'ö~.,;:'ğ'~~j;;j; adı, 11. Brüt ığırl _ık Jıenı:-lo: vııgo n veya kamyon un numarası bc!irtilccektir); Mall:ırın tanımı Marks ;:ınd ııumbers; number and kind ofpack:ıges (l"or goods in bu/1{, indicafe the name of the ship or the number of the railw:ıy w:ıgon or ro:.ıd -velıide); Dt'scription of goods (kg) n:ya diğer ölçü!er ( lı!, m '. vs.) 2715 Pl.ASTICt/D Gros~ Wei!!,hl(kg) orotber roe:ı.sure (hl,m', ete.) 3176KG (2) Sadece ihraç ülkesinin talebi halinde doldurulur. 12. GÜMRÜK VJZE!Sİ Cl'STOMS.ENDORSEJ\!Ef'T Do~ruluğuon:ı.y!arıını.şbey:ı.n D~cl~r:ıtioncenlfıcd lhr:ıçbe!gesi E.>.:pondocuınenı{2 ) Modcl(Fomı)... No... Gürnriikİdar-t:si Cıı:>ıomsOifıcc Mühür Sıamp 13. ihracatçl~l"f BE\'ANJ DECL.-\RATION BY THE EXPORTER Apğrd:ı imz:ısı bu lu uan ben, yul.::ınd:ı. belirtilen m:ı!l:ırınbıı belgenin verilnı~si!çin ı:~rddi koşullanı u. 'gun ııldu~unu b~v:ın cdcriııı. ı, ;lıt'ıınd~rs.ig.oed,dcc1;ıre dm ın,-. goo1h ıksı:rib_t;d abo ~ e m~tı th~ rcııd:ıiuni required fo r LI-ıeisS'Jeof:Jıisceıcifi. ca tc. ~ 20

22 SORULARLA ATR DOLAŞlM BELGESi 7) TELAFi EDİCİ VERGiLERiN, İHRACATTAN SONRA ÖDENMESi Singapur'dan Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ettiğimiz eşyayı, İsveç'e ihraç edeceğiz, ancak telafi edici vergilerini ihracattan sonra ödeyebileceğiz. A. TR belgesi düzenlenmesi mümkün müdür? Dahilde işleme rejimi kapsamında ülkemize ithal edilen eşyanın veya ilgili rejim kapsamında ithal edilen girdilerin kullanılması sonucu oluşan üretimi yapılan eşyanın, AB'ye ihracatı sırasında ödenecek telafi edici verginin, ihracat beyannamesi kapatılması esnasında ilgili gümrük idarelerine ödeneceğine dair Oda'ya taahhütname verilmesi ve söz konusu taahhütnamede verginin ödendiğine dair makbuzun A.TR dolaşım belgesini düzenleyen Oda'ya ihracatın sonuçlandırılmasını izleyen belirli bir süre içerisinde ibraz edileceği beyan edilmesi halinde, A.TR dolaşım belgesi onayı esnasında telafi edici vergi makbuzu aranmamaktadır. 8) A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN TEMİNİ Dolaşım ve Menşe Belgelerini Nereden Alabiliriz? Dolaşım ve Menşe Belgeleri, TOBB tarafından bastırılarak, yetki verilen, ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları ile deniz ticaret odaları tarafından satışa sunulur. Kimler dolaşım belgelerini satın alabilirler? Belge satışı ancak, İhracatçı firmalara, İhracatçı firmayı temsilen Gümrük Müsavirlerine, Satış Talepnamesi ile birlikte gerçekleştirilebilmektedir

23 İSTANBUL TİCARET ODASI D!Ş TiCARET BiLGiLENDiRME DiZİSİ I Belge satın almaya geleceğim, istenilen evraklar nelerdir? Belgeyi satın almaya gelen kişilerin, Belgenin satın alınacağı firmanın Odamıza üyesi olmaması halinde son üç aylık (3 ay) faaliyet belgesini, Satış Talepnamesini, (Bkz.Liste VI, Syf. 84) birlikte getirmeleri istenmektedir. Satış Talepnamesinde istenen bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulması, satış işlemlerini kolaylaştıracak, satın alma sürecini hızlandıracaktır. Bu talepnarnede istenilen bilgilerin eksik ya da yanlış doldurulması basit bir işlemi karmaşık hale getirebilmektedir. Talepname örneğine adresinden de ulaşılabilmektedir. Odalar satış işlemlerini kayıt altına alıyorlar mı? Oda tarafından satışı geıı;:ekleştirilen belgelerin, yurt içi ve yurt dışı Gümrük İdareleri tarafından yürütülebilecek soruşturmalara esas teşkil etmek üzere, hangi firma nam ve hesabına, hangi seri numarası ile satıldığının kayıt altına alınması zorunluluğu vardır. Ben Bursa Ticaret ve Sanayi Odası üyesiyim. A. TR belgesini İstanbul Ticaret Odasından da alabilir miyim? Odalar belgeleri, üyesi olma koşulunu aramadan talep eden tüm firmalara satmaya yetkilidir. Ancak Oda üyesi olmayan firmalardan, üye oldukları Odalar tarafından düzenlenmiş ve düzenleme tarihi üç ayı geçmeyen oda sicil sureti (faaliyet belgesi) talep edilir. Şüphe durumunda doğrudan ilgili Odayla temasa geçilir. Buna karşın Odalar sadece satışını yaptıkları belgeleri onaylayabilirler. Örneğin; Belge Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'ndan alınmışsa Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası'ndan alınmış ise İstanbul Ticaret Odası onayını yapabilmektedir.

24 SORULARLAA.TR DOLAŞlM BELGESi Gümrük müşaviriyim. Odanızdan EAE Tekstil San A.Ş adına barkodlu A. TR belgesi satın aldım. Ancak ETTT Konfeksiyon San. Tic. A.Ş' nin ihracatı için A. TR Dolaşım Belgesini onayiatmak istedim. Odanız memurlarınca belgem iptal edildi, sebebini öğrenebilir miyim? Barkodlu A.TR Dolaşım Belgesi, Gümrük Müşaviri Firma adına ya da ihracatçı firma adına alınabilir. Gümrük Müşaviri firma adına alınan belge onay esnasında Oda görevlisince, otomasyon programına ihracatçı ve gümrükçü firmanın eşleştirilmesi ile sisteme kayıt edilir. Ancak ihracatçı firma adına Oda'dan satın alınan belge yalnızca satın alınan firmanın ihracatlarında kullanılır. Belgeyi satın alan firma ile ihracatı yapan firmanın unvaniarı arasında değişiklik ve farklılık olmaması gerekmektedir. A. TR dolaşım belgesinin satın alındıktan sonra kullanım süresi var mıdır? Kullanım süresi dolan belgeyle ihracat yapsam ne olur? İptal belgeyi Oda'ya teslim etmeli miyim? Satışı yapılan A.TR Dolaşım belgeleri, satışından itibaren bir yıllık (1 yıl) süre sonunda satışı yapan Oda'ya onay için ibraz edilmeınesi halinde otomatik olarak sistemden iptal edilir. İptal işlemi gerçekleşmiş belge için Oda onay işlemi gerçekleştirememektedir. İptal edilen belgelerin Oda'ya teslimi zorunludur. 9) BASiTLEŞTiRiLMiŞ A.TR DOLAŞlM BELGESi Dış ticaret hacmi çok yüksek bir firmayız. A. TR belgelerini Oda' ya onaya getirmeden, basitleştirilmiş işlemden yararlanmak istiyorum şartlar nelerdir? Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar hükümlerine uyulmak koşuluyla basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgelerinin düzenlenmesinde, Türkiye açısında basitleştirilmiş işlem usulü 31 Seri no'lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)'nin 21. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür. 23 ~

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİ 840UH0058

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİ 840UH0058 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİ 840UH0058 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

VE FORM A BELGESi SORULARLA MENŞE ŞAHADETNAMESİ. DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME DiZİSİ - III İSTANBUL TİCARET ODASI

VE FORM A BELGESi SORULARLA MENŞE ŞAHADETNAMESİ. DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME DiZİSİ - III İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME DiZİSİ - III SORULARLA MENŞE ŞAHADETNAMESİ VE FORM A BELGESi Gülfem Halilbeyoğlu Erkan Tezer Palacıoğlu 1 1 \ :\ '\ 1 7 YAYlN NO: 2010-85 İstanbul, 2010

Detaylı

Müzakere Aşamasında Olan Anlaşmalar. Hazırlık Aşamasında Olan Anlaşmalar

Müzakere Aşamasında Olan Anlaşmalar. Hazırlık Aşamasında Olan Anlaşmalar 2. EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI Avrupa Birliği ile aramızdaki tarım ürünleri ticaretinde ve Avrupa Birliği ne paralel olarak imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşmaları nın yürürlüğe girdiği A bendinde listesi

Detaylı

ATR DOLAŞIM SERTİFİKALARI YÖNETMELİĞİ

ATR DOLAŞIM SERTİFİKALARI YÖNETMELİĞİ ATR DOLAŞIM SERTİFİKALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM (Genel Hükümler) 1. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2. A.TR Dolaşım Belgelerinin Şekli, Basımı ve Düzenlenmesi 3. A.TR Dolaşım Belgelerinin Gümrük

Detaylı

R TIR K RNESi SiSTEMi

R TIR K RNESi SiSTEMi İSTANBUL TİCARET ODASI SORU R TIR K RNESi SiSTEMi Naci TURGUT Taner TOYDEMİR YAYlN NO: 2010-120 İstanbul, 2011 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann

Detaylı

TÜRKĐYE ĐLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA TARIM ÜRÜNLERĐ TĐCARETĐNE ĐLĐŞKĐN MENŞE ĐSPAT BELGELERĐ YÖNETMELĐĞĐ (KONSOLĐDE) 17.05.1998-R.G.

TÜRKĐYE ĐLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA TARIM ÜRÜNLERĐ TĐCARETĐNE ĐLĐŞKĐN MENŞE ĐSPAT BELGELERĐ YÖNETMELĐĞĐ (KONSOLĐDE) 17.05.1998-R.G. TÜRKĐYE ĐLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA TARIM ÜRÜNLERĐ TĐCARETĐNE ĐLĐŞKĐN MENŞE ĐSPAT BELGELERĐ YÖNETMELĐĞĐ (KONSOLĐDE) 17.05.1998-R.G.23345 Kapsam BĐRĐNCĐ KISIM Kapsam ve Tanımlar Madde 1-Türkiye ile Avrupa

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İKTİSAT Bölümü 5/19/2014 Dış Ticaret: İhracatta kullanılan Belgeler Danışman: Kemal TÜRKCAN M. Moutari Abdou NO. 20100401110 İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

BÖLÜM 1 : ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN İHRACATTA ALINMASI GEREKLİ BELGELER. 1.1. İhracatta Kullanılan Belgeler ve Uluslararası Teamüller

BÖLÜM 1 : ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN İHRACATTA ALINMASI GEREKLİ BELGELER. 1.1. İhracatta Kullanılan Belgeler ve Uluslararası Teamüller BÖLÜM 1 : ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN İHRACATTA ALINMASI GEREKLİ BELGELER 1.1. İhracatta Kullanılan Belgeler ve Uluslararası Teamüller Dış ticaret, farklı ülkelerin firmalarının ya da dış ticaret kuruluşlarının

Detaylı

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? Hazırlayan ARİF ŞAHİN Şube Müdürü Mayıs 2003İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 39 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 40 I. BÖLÜM : İHRACAT İŞLEMLERİ... 42 İhracat Nasıl

Detaylı

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI GİRİŞ Gümrüğün konusunu sınır ötesi ticarete konu eşya ve taşıtlar oluşturur. Nitekim 4458 sayılı Gümrük

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 65604914-180.99.GNL.79 Konu : Genelge 2829/25.03.2014 GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, 640 sayılı

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar (30/12/2001 tarih ve 24626 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar (22/12/2001 tarih

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ALANI İHRACAT 344MV0050 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86)

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.13.00-010.06.01 07.07.2009 Konu : Menşe

Detaylı

Tebliğler. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 31) Gümrük Müsteşarlığından:

Tebliğler. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 31) Gümrük Müsteşarlığından: 23.01.2004 Cuma Sayı: 25355 (Asıl) Son Güncelleme: 23.01.2004 12:30 Tebliğler Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 31) Gümrük Müsteşarlığından: Sayfa: 26 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş.,

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü

Detaylı

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? Hazırlayan Arif ŞAHİN 2007 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?...4 İhracat Nasıl Tanımlanır?...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜRKİYE MALEZYA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI SAYFA NO : 1/18 FORM NO : ÇÜEK -02

KONYA SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI SAYFA NO : 1/18 FORM NO : ÇÜEK -02 ÜYE EL KİTABI YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu na göre Odaların kuruluş amaçları ve görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Odalar,

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm Sayfa 1 / 19 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369

Detaylı

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı

Detaylı

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI Mehmet Uylukcu Gümrük ve Ticaret Uzmanı Umut Şedele Gümrük ve Ticaret Uzmanı GİRİŞ Bu çalışma, ülkemizin 1 Aralık 2012 tarihinde Ortak

Detaylı

İHRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER

İHRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER İHRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER Hazırlayan Esin ŞEN 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACATTA KULLANILAN ULUSLAR ARASI BELGELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

**07/10/2009 tarih ve 27369 Mükerrer Sayılı R.G. de yayımlanan " Gümrük Yönetmeliği"nin 591. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıģtır.

**07/10/2009 tarih ve 27369 Mükerrer Sayılı R.G. de yayımlanan  Gümrük Yönetmeliğinin 591. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıģtır. GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ Gümrük MüsteĢarlığından Resmi Gazete Tarihi: 31/05/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24771 (Mükerrer) **07/10/2009 tarih ve 27369 Mükerrer Sayılı R.G. de yayımlanan " Gümrük Yönetmeliği"nin

Detaylı

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 40. Nas l İhracatç Olunur? İhracatç İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatç Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numaras na sahip gerçek veya tüzel kişiler

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Kanun Numarası : 4458 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete : 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı GÜMRÜK KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 191 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

DIŞ TİCARET BELGELERİ

DIŞ TİCARET BELGELERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2932 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1888 DIŞ TİCARET BELGELERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nuray İSLATİNCE (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 3, 4) Öğr.Gör. Tufan

Detaylı