İSTANBUL TİCARET ODASI. DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME DiZİSİ - I. SORULARLA A. TR DOLAŞlM BELGESi. Gülfem Halilbeyoğlu Erkan Tezer Palacıoğlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI. DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME DiZİSİ - I. SORULARLA A. TR DOLAŞlM BELGESi. Gülfem Halilbeyoğlu Erkan Tezer Palacıoğlu"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME DiZİSİ - I SORULARLA A. TR DOLAŞlM BELGESi Gülfem Halilbeyoğlu Erkan Tezer Palacıoğlu YAYlN NO: istanbul, 2010

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN: (Basılı) ISBN: (Elektronik) İTO ÇAGRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Döküman Yönetimi Şubesi Dökümantasyon Servisi 'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayıniarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsini z. YAYINA HAZlRLlK, BASKI, CİLT Altınoluk Yayın San. A.Ş. Tel: (212) Fax: (212)

4 DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME DiZİSİ - I SORULARLA A.TR DOLAŞlM BELGESi

5

6 İÇİNDEKİLER 1) A.TR Dolaşım Belgesi ) A.TR Belgesi Düzenlenen Ülkeler ) A.TR Düzenlenebilecek Haller Ve Menşe Tespiti ) A.TR Belgesi Düzenlenemeyen Eşya S) Transit Ticaretre A.TR Düzenlenmesi... ls 6) A.TR Dolaşım Belgesinin Değiştirilmesi ) Telafi Edici Vergilerin, İhracattan Sonra Ödenmesi ) A.TR Dolaşım Belgelerinin Temini ) Basitleştirilmiş A.TR Dolaşım Belgesi ) A.TR Dolaşım Belgesinin Düzenlenmesi ll) A.TR Dolaşım Belgesinin Onayı ) A.TR Dolaşım Belgesinin Onayında istenen Tevsik Edici Belgeler ) A.TR Dolaşım Belgesinin "İkinci Nüsha" Düzenlenmesi ) A.TR Dolaşım Belgesinin İhracattan Sonra Alınması ls) A.TR Dolaşım Belgelerinin Teknik Nedenle Reddi... 4S 16) A.TR Dolaşım Belgesinin Sonradan Kontrolü Liste I Ek S Tekstil Ürünlerinin Menşe Statüsü Liste ll Ek 4 Ek S ve Ek 6'nın Yorumlama Kuralları Liste lll Ek 6 Tekstil Ürünleri Dışı Ürünlerin Menşe Statüsü... 6S Liste IV EUR.l Dolaşım Sertifikası İle İhraç Edilecek Tarım Ürünleri Listesi Liste V Avrupa Kömür Çelik Anlaşması Dahili Ürünler Listesi Liste VI Satış Talepnamesi Örneği Liste VII A.TR Dolaşım Belgesi Taahhütnaınesi... 8S Liste VIII İhracatta Gümrük indiriminden Faydalanan Ülkeler... 86

7

8 SUNU Ş Küresel krizin etkilerini ve sonuç larım azalmakla birlikte halen hi ss ettiğimiz bir dönemdeyiz. Dünyanın uzak bir noktasında meydana gelen herhangi bir deği ş imin çok kıs a bir süre içinde tüm dünyaya nasıl yay ıld ı ğı görülmüştür. Bu dönem bize ihra c atın önemin i bir kez daha gösterm i ştir. Dış ticaret, sadece ülkemiz açısından değil gelişm e kt e olan tü m ülkeler için çok büyük önem arz etmektedir. Ekonomimizin lokomotifi haline gelen ihracat, ülkemize döviz kazandıran bir faaliyet olmakla birlikte, işgü cü, karma değer yaratan ve üretimi arttıran bir faaliyettir. Ülkemizin ihracata dayalı büyüme modelini benims e diği 1980 y ılı so nr as ında bugün ge ldi ğimiz noktada 50 bine dayanan ihracatçısı ile ülkemiz dünyanm 32. Büyük ihracatçısı konumuna ulaşmıştır. Bunun da ötesinde Cumhuriyetimizin 100. Kurulu ş yıl ında hedef 500 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Bu rakam son 2 y ıl ihracatıınızın neredeyse 5 katıdır. Bu rakamlara Türkiye rastgele gelmem i ştir. Girişiıncileri ile, fiziki, hukuki, kurumsal beşeri vb alt ve üst yapısın ı geliştirerek gelmiştir. Çok sayıd a bilinen, bilinmeyen kahramanlar bu başanya katkıda bulunmuştur. Hedefleri bu kadar büyük Türkiye'de ihracata yeni bir ivme kazandırılması gereği ortadadır. Bu noktada İstanbul Ticaret Odas ı olarak bazı faaliyetlerimizi belirtmek ihtiyac ı duyuyorum. Türkiye'de işlem gören dış ticaret belgelerinin yandan fazla s ı Odamızca g erçek l eştirilmekte olup toplamda i ş l em gören belge sayısı yılda 1,5 milyon dolayındadır. G ünlük olarak bakıldığında do laşım belgelerinde 5000, TIR karnelerinde 2000'in üzerinde i ş l em hacmine ulaşmaktadır ki, bu da ciddi bir hizmet sunu mudur. Tabi çalışma l ar bununla sınırlı deği l dir. Dış ticaretin geliştirilm es i doğrultu s und a üyelerimizi bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalan sürdürülmektedir. İ ş te elinizde tuttuğunuz bu yayın da bu a nl ay ışın ürünü olarak hazırlanmıştır. H ergün binlerce ihracata aracılık eden Odaınız belgelerde yaşamlan sorunları en aza i ndirerek zaman ve para kay ı p l arım olabildiği n ce ortadan ka ldırmak, üyelerine yol göstermek amacıyla bu ye ni ça lı ş mayı ortaya koymuştur. Kısaca "D ı ş Ticaret Bilgilendirme Dizisi" adı verilen ve teoriden ziyade d oğ ru ve yan l ış örneklerden hareketle, basit sorulara cevaplar şeklinde pratik yay ı nlar olarak t a nıml a n abilecek bu çalışmanın ilk eserleri olarak birbiri ardına 3 yayında Dolaşım Belgeleri mercek altına a l ınm ı ştır. İlk kitap ATR'yi ele alırken ikinci kitap EUR.l ve EURMED belgelerin i ve nihayetinde üçüncü kitap Menşe Şahadetnaınesi'ni incelemektedir. Ça lışmaın ızın önemli bir ihtiyaca cevap vereceği umudu ile ihra c atlannızda b aşan l a r dilerim. Dr. Cengiz Erstın Genel Sekreter

9

10 1) A.TR DOLAŞIM BELGESi_ Bir Avrupa Birliği ülkesiyle ihracat yapmak üzere anlaştık, ancak alıcı A. TR Dolaşım Belgesi düzenlernem gerektiğini aksi takdirde eşyayı gümrük vergisi ödeyerek çekme durumunda olduğunu söyledi. A. TR Dolaşım Belgesi nedir? Türkiye veya Avrupa Birliği'nde serbest dolaşımcia bulunan eşyanın Gümrük Birliği çeıı;:evesinde tercilıli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgedir. Yani, eşya AB üyesi ülkelerden A.TR Dolaştın Belgesi ile gelmez ise eşyaya indirimli oranlar (çoğunlukla muafiyet) yerine 3. ülkelere uygulanan gümrük vergisi oranları uygulanır. 2) A.TR BELGESi DÜZENLENEN ÜLKELER İhracatı m Almanya'ya idi, başka A. TR Dolaşım Belgesi düzenleyebileceğimiz ülkeler var mı? AB'ye üye ve A.TR dolaşım belgesi düzenlenebilecek ülkeler toplam 27 adet olup bunlar; Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dtr. (Bkz.Liste VIII Syf.86) Hangi ülkelere hangi belge düzenleneceğini gösterir güncelliste aynı zamanda adresinde de mevcuttur. 3) A.TR DÜZENLENEBİLECEK HALLER VE MENŞE TESPİTİ tarih, sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, "Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar 2006/10895'in S no. lu maddesinde A.TR Belgesinin düzenlenebileceği haller belirtilnıiştir.

11 İSTANBUL TİCARETODASI DIŞ TİCARET BiLGiLENDiRME DiZİSİ I MADDE 5 - (1) A.TR Dolaşım Belgesi, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin iki parçası arasında doğrudan nakledilen; Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu (AKÇT) Kuran Anlaşma Kapsamı Ürünlerin Ticaretine İlişkin Türkiye ile AKÇT Arasındaki Anlaşma kapsamındaki ürünler hariç olmak üzere; işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünleri için düzenlenir. (2) Ancak, tek bir sevkiyat kapsamına giren eşya, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde üçüncü ülkeler üzerinden aktarılma veya geçici depolama yoluyla nakledilebilirler. Ancak bu eşya transit geçtiğ i veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altınd a o lmalı ve boşaltma, tekrar yükleme işlemleri dışında bir işlemden ya da ürünleri iyi koşullarda saklamaya yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmalıdır. (3) Eşya, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin iki parçası arasında üçüncü ülkeler üzerinden boru hattıyla nakledilebilir. (4) Yukarıda belirtilen koşulların yerine getirildiğinin ithalatçı ülke gümrük idarelerine ispatı; a) Üçüncü ülke üzerinden geçiş i kapsayan tek bir taşıma belgesi ya da, b) Üçüncü ülkenin Gümrük makamları tarafından düzenlenen ve 1) Ürünlerin tam bir tanımını veren, 2) Ürünlerin boşaltma ve yeniden yüklenme tarihlerini ve gerektiğinde gemilerin ya da kullanılan diğer taşıma araç l arının adlarını belirten ve, 3) Ürünlerin üçüncü ülkede bulunduğu koşulları belirten belgelerin veya c) Bu belgelerin ibraz edilernemesi halinde kanıtlayıcı nitelikteki diğer belgelerin ibrazı suretiyle yapı lır. İhracını gerçekleştireceğim eşya "bayan fulan", bunu Türkiye'de atölyemde üretti m. Eşyayı, Almanya'ya ihraç ederken A. TR düzenieyebilir miyim? Bu ihracat için A.TR belgesi düzenlenebilmektedir. Bu belge, Türkiye ve Topluluk menşeli olan ürünler için veya Topluluk dışı üçüncü IIJI)JJJ:ı o

12 SORULARLA A.TR DO LAŞ l M BELGES i bir ülke menşeli olmakla birlikte, Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyalar için ve tarihli sayı lı Resmi Gazetede belirtilen gümrük yönetmeliğinin Ek.5 de (Bkz. Liste I, Syf.52-59) belirtilen tekstil ürünleri için liste ve Ek. 6 da (Bkz. Liste III, Syf.65-70) belirtilen tekstil ürünleri dışında "Menşeli olmayan ürünlerle imal edilen ürüne menşe statüsü kazandıran ve kazandırmayan işçilik veya işleme faaliyetlerine ilişkin listede belirtilen kriterleri sağlayıp menşe statüsü kazanmış sanayi ürünü eşya için düzenlenmektedir. Eğer fasıl no.sundaki "Fular" üretiminde Çin'den gelmiş fasıl no.sunda "dantela" kullansaydım, yine A.TR belgesi yapabilir miydim? Üretiminde üçüncü ülke menşeli eşya kullanılan tekstil ürünlerinin menşe kazanabilmesi için, Gümrük Yönetmeliğ i' nin 5. no.lu (Bkz. Liste I, Syf.52-59) ekinde Tekstil ürünleri ihracında belirtilen kriterlerin sağlanm ası halinde AB'ye ihracatta A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmektedir. Bunun için fasıl no.sunda " Fular eşyası için öngörülen üretim kriteri için Ek 5 ' e bakıldığında, burada 3 no. lu hanede belirtilen kriterlerin ; "iplikten imalat veya kullanılan işleme yapılmamış mensu catın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının% 40 ' ını aşmadığı imalat," "iplikten imalat " kriterine göre, "Fular"ın fiyatının 100 TL olduğu düşünülürse, ku ll anılacak "Dantela" nın birim fiyatının 40 TL' yi geçmemesi halinde ilgili kriter sağlanır ve bu eşya için A.TR Dolaşım belgesi düzenlenebilir. ll ~

13 istanbul TiCARET ODASI DIŞT İ CARETBİLGİLENDİRME DiZİSİ I Tarife Pozisyonu Ürün Tanıını (1) (2) (3) Yabancı Menşeli Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşç ilik veya İşlemler Mendiller, şa ll a r, eşa rpl ar, fula rl ar, İplikte n imalat veya kull an ıl an i ş l e me yapılmamış kaşko ll ar, peçeler, m e ns u ca tın kı y ınetinin ürünün fabrika ç ıkı ş fiyat ı nın duvaklar ve benzeri 6213 ve o/o 40'ın ı aş ma d ı ğ ı imalat eşya: - İ ş leme l io lanl ar - Diğe rl e ri İplikte n imalat İtalya'ya fasıl no.sunda ihraç edeceğimiz "Spor Ayakkabının" imalatında, fasıl no.sunda, Çin menşeli "yapıştırıcı" kullanıldı. A.TR dolaşım belgesi düzenieyebilir miyiz? fasıl no.sundaki eşyanın im a latında kull a nılan üçüncü ülke menşeli girdinin görmesi gereken işlem işçilik kriterleri için gümrük yönetmeliğinin 6 no.lu (Bkz.Liste Ill,Syf.65-70) ekinde fasıldaki eşya için belirlenen; "Herhangi bir pozisyondaki girdiden imalat, ayakkabı yüzlerinin pozisyonunda sınıflandırılan iç taban veya diğer taban parçalan ile birleştirilmesi hariç" kriterini sağlama s ı, ayakkab ı ve yapıştıncının GTİP' lerinin farklı olması dol ay ıs ıyla söz konusu eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilmektedir. Tarife Pozisyonu Ürün Tanımı (1) (2) (3) Menşeli Olmayan Girdilere Uygulanarak Menş e Statüsü Kazandıran İşç ilik veya İşlemler Herhangi bir pozisyondaki gird iden imalat, ayakkab ı 6401 il a 6405 Ayakkab ıl ar yüzlerinin 6406 pozisyonunda sın ıfl a ndırılan iç taban veya d iğ er taban parça ları ile birl eşt irilm es i hariç fasıl no.sunda "Isıtıcıyı" Almanya ya ihraç edeceğiz, ancak üretiminde fasıl no.lu Çin menşeli "Rezistans" kullandık. Menşe kriterlerini sağlaması için Gümrük Yönetmeliğinin Ek 5 ve Ek 6 sına baktık, herhangi bir açıklama yapılmamış. Ne yapmalıyız? Bu durumda eşyanın menşeinin tespiti için, tarih, say ılı Resmi Gazete' de yay ımlanan Gümrük Yön etm e liği ' nin ilgili maddesinde yer alan; IJIIJIJ>ı 2

14 SORU LARLA A.TR DO LA Ş lm BE LGESi "Menşe Ülkenin Belirlenmesi" MADDE 33- (1) Eşyanın başka bir ülkede değişiklik ve i ş l e m görmesi veya üretimin birden fazla ülkede gerçekleştirilmesi halinde bir ülke menşeli sayılabilmesi için, o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede bu amaçla d o n a tılm ış melerde yapılması gerekir." hükmü göz önünde bulundurulur. i şlet,buna göre, no.lu Çin menşeli rezistans kull a nıl arak üretimi gerçekleştirilen ısıtıcı fa sıl no.suyla ithal edilen eşya d a n fa rklı bir pozisyonda sınıflandınlarak ihracı gerçekleştirilmiştir. Burada, ithal edilen rezistansın değerinin ihraç eşyasının kıymetind e n daha yüksek kıymette olmaması ve, İşlem görmüş ürünlerin AB' ye ihracatı esnasınd a, bu ürünlerin üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli ürünler için, Ortak Gümrük Tarifesinde öngörülen vergilerin, ilgili çıkı ş gümrü ğ ün e yatınlması, İhracatçı ülke tarafından A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi durumunda, söz konusu işlenmiş ürünler, Katma Protokol hükümleri u yarınca, tercihli sistemden yararlanabilmektedir. Katma Protokol'ün 2. maddesinde de, hangi malların serbest dolaşım a tabi olacağ ı belirtilmi şt ir ; EK.6'da belirtilmeyen diğer tüm ürünler (IX. Bölümünde s ın ıfl andırılan tekstil ürünleri hariç) için menşe tespiti, yap ıl a n i ş lem ve işçiliğin, her bir olay bazında Gümrük Kanunu'nun 19. maddes inde belirtilen "en son esaslı işçilik ve eylem" kavramı çerçevesinde değe rl end i ri l mesi suretiyle yapılır.

15 İ STAN BUL TİCARET ODASI DI Ş TİCARET BiLG ilendirme DiZİ S İ I Malların Serbest Dolaşımı "MADDE Bu kısmın I. bölümünün I. kesimi ile II. bölümü hükümleri: a) Türkiye veya AB'de serbest dolaşım durumunda bulunan üçüncü ülkeler çıkışlı maddelerden tamamen veya kısmen elde edilenler de dahil olmak üzere, Türkiye veya AB' de üretilen mallara, b) Türkiye ve AB' de serbest dolaşım durumunda bulunan üçüncü ülkeler çıkışlı mallara, uygulanır. 2. Türkiye veya AB'de ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli Gümrük Vergisi ve eş etkili vergi veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi veya resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış olan üçüncü ülkeler çıkış lı mallar, Türkiye veya AB' de serbest dolaşım durumunda sayılır. 3. Kaynağı veya çıkış nedeni ile özel bir gümrük rejiminden yararlanarak üçüncü ülkelerden Türkiye veya AB'ye ithal edilmiş mallar, diğer Akit Tarafa tekrar ihraç edildiğ inde serbest dolaşım durumunda sayılamaz. Bununla beraber, Ortaklık Konseyi, tespit edeceği şartlar içinde, bu kurala sapmalar getirebilir ve 2. fıkraların hükümleri bu Protokol'ün imzası tarihinden itibaren Türkiye veya AB' den ihraç edilen mallara uygulanır. 4) A.TR BELGESi DÜZENLENEMEYEN EŞYA A) İŞLENMEMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ Fasıl no. sunda yer alan Türk menşeli "Fındığı", Fransa' ya ihraç edeceğiz. A. TR belgesi yanında tanıtım için düzenlenmiş "Broşürleri" de A. TR' ye yazıp g')nderebilir miyiz? A.TR belgesi yalnızca sanayi ürünlerine düzenlenmekte olup işlenmemiş tarım ürünleri için EUR.l Dolaşım sertifikası düzenlenmektedir. Bir ürünün EUR.l 'le mi, A.TR Belgesiyle mi ihraç edileceğini öğrenmek

16 SORULARLA A.TR DOLAŞlM BELGESI için EUR.l Belgesiyle ihraç edilebilecek ürünlerin fas1l no. larına ait listeye bakılmalıdır. (Bkz. Liste IV,Syf ) Burada fas ıl no.sundaki "fındık" için EUR.l belgesi düzenlenmeli, gönderilecek broşür için de EUR.l Belgesi değil, ayrıca A.TR Dolaşım belgesi düzenlenmelidir. B) AVRUPA KÖMÜR ÇELİK ÜRÜNLERİ KAPSAMINDA EŞYA fasıl no. su nda "çelik" ihracatı için Almanya'ya A. TR dolaşım belgesi düzenlenmesi söyleniyor, doğru mu? Hayır. Buna göre AKÇT anlaşmasına dahil ilgili listede (Bkz. Liste V, Syf.82-83) yer alan G.T.İ.P no.sundaki ürünler için A.TR değil, EUR.1 Belgesi düzenlenebilmektedir. 5) TRANSiT TİCARETTE A.TR DÜZENLENMESi ABD'den transit olarak Almanya'ya eşya ihraç etmek istiyorum, A. TR be~ gesi düzenieyebilir miyim? Yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılması transit ticarettir. Ancak burada eşyanın serbest dolaşıına girmesi için gerekli vergilerin ödenmesi söz konusu olmadığından, serbest dolaşımcia olmayan eşya için A.TR Belgesi düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır. Hollanda'dan transit ticaret kapsamında Bulgaristan'a eşya ihraç etmek is tiyoruz, Hollanda' dan A. TR belgesi talep etmemiz halinde biz Bulgaristan için A. TR belgesi düzenieyebilir miyiz? Eşyanın bir AB ülkesinde serbest dolaşıma girmesi, o ülke idaresi ta rafından A.TR belgesi düzenlenmiş olması ve bunun ibrazı koşullarıyla Türkiye'den Bulgaristan'a transit ihracatta yeni bir A.TR belgesi düzenlenebilir. ıs <liiiill

17 istanbul TiCARET ODASI DIŞ TİCARET BiLGiLENDiRME Dizisi I 6) A.TR DOLAŞlM BELGESİNİN DEGİŞTİRİLMESİ Belçika'dan ithal ettiğimiz eşyayı, Polanya'da bir firmaya ~ndermek istiyoruz. Bu durumda Belçika'dan gelen A. TR belgesini yenisiyle değiştirmemiz mümkün mü? A.TR Dolaşım Belgesi beraberinde Topluluk~ dan Türkiye'ye gönderilen ve Türk gümrük idaresinin kontrolü altında bulundurulan eşyanın tamamının veya bir bölümünün, başka bir AB ülkesine veya ülkelerine gönderilmesinin söz konusu olması durumunda, 2006/ sayılı "Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği' nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'ın ll. maddesinde" belirtilen esaslara göre, AB üyesi gümrük idaresi tarafından vize edilmiş ilk A.TR Dolaşım Belgesinin yeni A.TR Dolaşım Belgesi/ Belgeleri ile değiştirilmesi mümkündür. Bu işlemlerle ilgili Odalar Yeni A.TR Dolaşım Belgesi/ Belgelerinin yeşil renkli ilk nüshası dahil olmak üzere beyaz renkli diğer 4 nüshasının da, 8 no.lu " Gözlemler" kutusuna ; Replacement of A.TR No... (Değiştirilecek olan ilk A.TR Dolaşım Belgesinin seri no.su) Date... (Değiştirilecek olan ilk A.TR Dolaşım Belgesinin Vize tarihi) Issued in... (Değiştirilecek olan ilk A.TR Dolaşım Belgesinin Düzenlendiği AB ülkesi) bilgilerini içerir matbu bir kaşe basar. İlk düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin gözlemler hanesinde "Sonradan Verilmiştir." ibaresinin olması halinde ise; Replacement of Retrospective A.TR No... ( Sonradan düzenlenmiş ve değiştirilecek olan ilk A.TR Dolaşım Belgesinin Seri No.su) Dated (Sonradan Düzenlenmiş ve Değiştirilecek olan ilk A.TR Dolaşım Belgesinin vize tarihi) ~ 16

18 SORULARLA A.TR DOLA Ş l M BELGESi lssued in... (Sonradan düzenlenmiş ve değiştirilecek olan ilk A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlendiği AB ülkesi) ibarelerini içerir matbu kaşe Odalarca tatbik edilir. İlk düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin gözlemler hanesinde " İkinci Nüshadır." ibaresinin olması halinde ise; Replacement of Duplicate A.TR No...(ikinci nüshası düzenlennıiş ve değiştirilecek oları ilk A.TR Dolaşım Belgesinin Seri No.su) Dated... (İkinci Nüshası düz e nlenmiş ve değiştirilecek olan ilk A.TR Dolaşım Belgesinin vize tarihi) lssued in... (ikinci nüshası düzenlenmiş ve değiştirilecek olan ilk A.TR Do laşım Belgesinin düzenlendiği AB ülkesi) ibaresi içerir matbu kaşe basılır. Oda tarafınd an AB üyesi gümrük idaresi tarafından vize edilmiş ilk A.TR Dolaşırn Belgesinde kayıtlı eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktarın a ilişk in bilgilerin, yeni A.TR Dolaşım Belgesi/ Belgeler ile uygunluğu kontrol edildikten sonra onay işlemi sonuçlandırılır. 17 ~

19 ı İSTANBUL TİCARET ODASI D!Ş TİCARET BiLGiLENDiRME DiZİSİ I Bulgaristan'dan gelen A.TR Belgesinin Türkiye'de düzenlenen yeni belge ile değiştirilmesi DOLAŞlM BELGESi (l\iovei\ieyi CERTIFICAT E) J.İhr:ı c:ııç ı {Ad,aç ı kadn:s,ülke) Exponer (Nam~, full aildn;ss, cour.try} 3. l\blııı gönrtrrildiği şahıs (ih1iyari) (nd, açık adres, ülke) {1) Üye ülke Consi~nce (Optional) (Name, fu!l addrc~s, country) l'c)'!l Türkiye lns.:cnthe ıneınber Stateor Turkey A.TR No f< = (253) K O 2. Taş ıma Belgesi (lhtiyari}.... No... (THih).. Tı ansport docıııııcnt (Optional) No... (D:ııe) \ET/TÜRKiYE ORTAKLI(:t ASSOCIATlON bciwcc /1 the EUROPEAN ECOI\'OMIC COMMllNlTY '"d TURKEY ::: s.'lhr;ıç Ül kesi 16. Varış Ülkesi Country of exı. ıort:ltioıı Couotry of dcstin:ıtioıı (l l TURKEY GERMANY 7. Ta$ ınıay a ilişkin bilgil er (İhtiy:ı ri ) Transport lletails (Optiorıal) 8.Göılemlcr Rrııı~İıl :ı~c.nt L! ı\, 17~ ~o:.f.;.. ~l O ~a!td...lqd LQ." -~ r,ı.,;., 0, buu:=\e'...,. = 9.SmıNo: 10. Kolilerili m:ırkal:ırı, num:ıı-al:ırı, sayı ve cinsi (diilune mallar için, duruma göre, geminin ad ı, \'ngo n veya kanıyoıııuı rıumaı-ası b e lirtil e~ektir); Mall arın t:ı nımı ltcrono: Marks and nunıbers; number and kind of packages (for goods in bulk, iııı:licatc tlıe name of the sb ip or the n u nıh er of the r:ıilwar w:ıgoıı 9r ı o:-ı d vc/ıic l e); Descriptioıı of goods Jl.Brü laijırlık (kg) v~ra di ğer ölçil lcr (bl, nı,, -.s.) PLASTICLID Gross W eight (kg) or ot her (hi, m', ete.) (2) S:ı.deı.:e ihraç tilkesinin tn!ehi h:ı.lindı: doldurulur. '*Piiı&. onlywhere ~he ~~crcquireş 1;2. GÜi\ IRÜK ViZESİ CUSTOi\lS E~DORSE;\-!E!'\"T Doğruluğu oııay l ~nını~ b~y:ın Decbr.:ıtionc.:rıitkd ihr~ç belgesi Exportdocumcııt\2) Model(fonn). No.. Ci\ımrükld~rcsı Cusıoıns O!!ice ;:.c ~ " _:;,_; ; /\; ":... <: ::_; :.;..,:.:.!...(;:.:; ~ : bt~~~~-~~~%~'mr~ - Yc r v~tarih _ffif~~ ~!iihur St:ımp - ~ ~ -c-: 13. İHRA C.-\T Ç IN l l\ BJ(YAc"\'1 DEC:LARATlON BYTJIE EXl'Q!HER As:ığıd.ı inıı::ısı buiun:ın ben, ~ ukarıd:ı. bclirti l ı<nm:ıllarınbııbelgcnin ui!mest lçin gerekli ko~ullara ııyguıı ulduğuııtı ı, the undersi ~ıı,;c., dccl~re thaııhc,;.o ıhh dt!" s crib~d ıı.bo, e me~~ the condi:ions rcquired forth~ issu~ ofılıiscertificaı c. - " ~.-~- D~ 0 : Ş. f;ıl~r _. NO ;~ l-l fiaıffa AN6 liiilt:ı s

20 SORULARLAA.TR DOLAŞ l M BELGESi Bulgaristan'da düzenlenen belgenin, gözlemler hanesinde "Sonradan Verilmiştir" ibaresinin olması halinde Türkiye'de yeni bir belge ile değiştirilmesi DOLAŞLvl BELGESi (MO V EMENT CERTI FICATE) 1. ilır :ı c:ı.tçı (Ad. açık adr~s. ülke) E.:ı: p orte r (N.:ım~, f.ji! address. cou nıry) A.TR No f< = (253)B K O 2. T:ışım:ı Bdges:i (lhtiyari)... No... (Tarih).. Tr:ı.nsport doe:umt:dt (Optional) No (Date).... ( 1) Üyeülke \ 'C\'.:1 nirkiye lnscnthe mı::mbcr Stateor Turkey 3. i\! :ılın gö nd er ildi ği ş :ıhı s (ltıı i yari) (ad, :ıç ık ~dres, ülk<!) Consignee toptional) (Name. full address. coumry) 7. T:ışını:ıya ilişkin bilgiler (lhtiyari) Tr:ınsport dct:.ıils (Optional) BYPLANE -' ;\ ETtri..TR.KiYF. ORTAKUGI ASSOCIATION b e ı wee n the EUROPEAr" ECOl\0.\ IIC Cü:'ı' I ~1UNJTY TURKEY '""..:s.1hr:ıç Ülkesi 6.VnrışÜikesi Co unıry of e.t p ort:ıtion Co untryofd ~s lin ıııio n (1) TURKEY 1 GERMANY 8.Giiz leınler "'"""tfiıı..,mcntofretrosp<ctivea,tlinoi.::f;j\ 'i: 4!O ~.,_JQ~\?.L..ı.oıq~ 'i....ı...ıı.ıı..&a 12.\ Cl 9.Sır:ıNo : 10. Koillerin nı:.ı r k:ıhırı, ntıın:ır:.ıl:ı.n, sıı ~ ı ve cinsi (dökme m:ıll:ır için, duruma güre, geminin adı, ltcmno: v:ıgoıı ı. c~ :ı k:ıru yo nıın ııumur:ı s ı btlirtilt<:ektir); l\lall:ınn t:ı.nınıı Marks and nu ınbers; number :ı.nd ltind o{ pac k:ıg c s (fo r goods in lnılk, indjc:ıte the n :ımc of the ship or th e number of the rai l w:ıy wagon or road vehiclc); Destription of ~oods II.Brilt:ıjt ırl ık (kg)\ ey:ı di ğe r ijlçiiler(hl. ın ',\'.S,) 2715 oroıher PLASTICLID (lı!, nı '. cı c.) 3176KG (2) Sadeec ihraç ülkesinin t ;ıl ı:b i h:ılind e doldurulur. 12. GÜM.RÜK VİU:Si C t.:stoms E!->DORSf.:;\I E:\'T Dognı lu ~u urı:ıylanım~ beyarı Dcc!a::ıtioııccııificd İtır.ıçbdge s i Expon docwncnt (.2) Model tform)..... No. GWnriikhbrcsi Cusıo:nsOftico: Mühür Starnp 13. ihracatçlnl!"' BE YAN I DECLARATtO;>. BYTııt: EXPORTF.Il. A~:ığıd:ıimı::ıııb ulun:ın hen,yuk:n ıd :ı bdi rri lcnm:ıll:ı n nbubelgcnin erihneıi!~in ~e r e.kll ko~ull:ın ı.ın;un oldu~u n u b cy:ı n edn inı. I. the under5ign.:d, d~c!:ı:ı: th at the :; ood~ d~ ~ e ri~d abo~ c mect th~ c o nditi o :ı s r~ljll!red for the is~u~ of ı hi~ ccıı ific ıh c. rn~~~~~' ıkı~'~"~"~ ' ~m ~-,~~:~~~~~9Q~~~~-~~~~ only wh,re Yer ve T~rih t"lle--- ];;~ couliiiy rcquil\!~ 19 ~

21 İSTANBUL TİCARETODASI DIŞ TİCARET BiLGiLENDiRME DiZİSİ I Bulgaristan'dan gelen belgenin, gözlemler hanesinde "İkinci Nüsha" ibaresinin olması halinde, Türkiye'de yeni bir belge ile değiştirilmesi (1) Üye ülke VCl':t TÜrkiye lmerıthe member Sıateor Turkey ı. ihracatçı (Ad, açık adres, ülk~ ) E.\: porter (Name, fı.ıl! address. coumry) oe!ıllıılidi$t1c.s.o.n.a.ş. UERı.lSOK_HANMAM.IIO:.f-11. J<A~T.At,d Ol't,AIIBl/1 DOLAŞIYI BELGESi (MOVEMENT CERTIFICATE) 3.!Hıılııı gönderildiği şahl~ (İb tiyari) (ad, aç:ık adres, ülke) Consignec (Optional) (Name, full address, country) 7. T:ışun:ıya ilişkin bilgiler (ihtiyari) Transııort dctnils (Oprional) llypj.ane A.TR ~Jo f< Iliiiiiiiiii llllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllll (253) KO<S341 O ı. Taşuna Belgesi (ihıiyııri) No... (Tarih).. Transport documedi (Optional) No..... (Date)... -t. AETffÜRKİYf: ORTAKLJGl ASSOCJATION bctweentlıe EUROPEA.i\' ECONO.MIC CO!YGIUNITY.md TURKEY :z s:çiıır;ıç Ülkesi 16. Varış Ülkesi Country.of c:ı:porc:ıtion Country of destiıuıtioıı (1) TURKEY GERMANY S.Giizlemlcr Reımırks ç i 1 'Lif:. :ıd ReplıcomentofDuplicaleA, TR No:~, : ~ıı.;i.ç,;!l.\.:.. 6~..\.Q._.~ b ı.. eaıi'a 9.Sır:ıNo: 10. Kolilcrin marka!:ı.n, numaralrırı, sııyı ve cinsi {dökıue oıaı!wfçi~'i,u:ı'üi-'ürii:i'ğ'ö~.,;:'ğ'~~j;;j; adı, 11. Brüt ığırl _ık Jıenı:-lo: vııgo n veya kamyon un numarası bc!irtilccektir); Mall:ırın tanımı Marks ;:ınd ııumbers; number and kind ofpack:ıges (l"or goods in bu/1{, indicafe the name of the ship or the number of the railw:ıy w:ıgon or ro:.ıd -velıide); Dt'scription of goods (kg) n:ya diğer ölçü!er ( lı!, m '. vs.) 2715 Pl.ASTICt/D Gros~ Wei!!,hl(kg) orotber roe:ı.sure (hl,m', ete.) 3176KG (2) Sadece ihraç ülkesinin talebi halinde doldurulur. 12. GÜMRÜK VJZE!Sİ Cl'STOMS.ENDORSEJ\!Ef'T Do~ruluğuon:ı.y!arıını.şbey:ı.n D~cl~r:ıtioncenlfıcd lhr:ıçbe!gesi E.>.:pondocuınenı{2 ) Modcl(Fomı)... No... Gürnriikİdar-t:si Cıı:>ıomsOifıcc Mühür Sıamp 13. ihracatçl~l"f BE\'ANJ DECL.-\RATION BY THE EXPORTER Apğrd:ı imz:ısı bu lu uan ben, yul.::ınd:ı. belirtilen m:ı!l:ırınbıı belgenin verilnı~si!çin ı:~rddi koşullanı u. 'gun ııldu~unu b~v:ın cdcriııı. ı, ;lıt'ıınd~rs.ig.oed,dcc1;ıre dm ın,-. goo1h ıksı:rib_t;d abo ~ e m~tı th~ rcııd:ıiuni required fo r LI-ıeisS'Jeof:Jıisceıcifi. ca tc. ~ 20

22 SORULARLA ATR DOLAŞlM BELGESi 7) TELAFi EDİCİ VERGiLERiN, İHRACATTAN SONRA ÖDENMESi Singapur'dan Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ettiğimiz eşyayı, İsveç'e ihraç edeceğiz, ancak telafi edici vergilerini ihracattan sonra ödeyebileceğiz. A. TR belgesi düzenlenmesi mümkün müdür? Dahilde işleme rejimi kapsamında ülkemize ithal edilen eşyanın veya ilgili rejim kapsamında ithal edilen girdilerin kullanılması sonucu oluşan üretimi yapılan eşyanın, AB'ye ihracatı sırasında ödenecek telafi edici verginin, ihracat beyannamesi kapatılması esnasında ilgili gümrük idarelerine ödeneceğine dair Oda'ya taahhütname verilmesi ve söz konusu taahhütnamede verginin ödendiğine dair makbuzun A.TR dolaşım belgesini düzenleyen Oda'ya ihracatın sonuçlandırılmasını izleyen belirli bir süre içerisinde ibraz edileceği beyan edilmesi halinde, A.TR dolaşım belgesi onayı esnasında telafi edici vergi makbuzu aranmamaktadır. 8) A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN TEMİNİ Dolaşım ve Menşe Belgelerini Nereden Alabiliriz? Dolaşım ve Menşe Belgeleri, TOBB tarafından bastırılarak, yetki verilen, ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları ile deniz ticaret odaları tarafından satışa sunulur. Kimler dolaşım belgelerini satın alabilirler? Belge satışı ancak, İhracatçı firmalara, İhracatçı firmayı temsilen Gümrük Müsavirlerine, Satış Talepnamesi ile birlikte gerçekleştirilebilmektedir

23 İSTANBUL TİCARET ODASI D!Ş TiCARET BiLGiLENDiRME DiZİSİ I Belge satın almaya geleceğim, istenilen evraklar nelerdir? Belgeyi satın almaya gelen kişilerin, Belgenin satın alınacağı firmanın Odamıza üyesi olmaması halinde son üç aylık (3 ay) faaliyet belgesini, Satış Talepnamesini, (Bkz.Liste VI, Syf. 84) birlikte getirmeleri istenmektedir. Satış Talepnamesinde istenen bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulması, satış işlemlerini kolaylaştıracak, satın alma sürecini hızlandıracaktır. Bu talepnarnede istenilen bilgilerin eksik ya da yanlış doldurulması basit bir işlemi karmaşık hale getirebilmektedir. Talepname örneğine adresinden de ulaşılabilmektedir. Odalar satış işlemlerini kayıt altına alıyorlar mı? Oda tarafından satışı geıı;:ekleştirilen belgelerin, yurt içi ve yurt dışı Gümrük İdareleri tarafından yürütülebilecek soruşturmalara esas teşkil etmek üzere, hangi firma nam ve hesabına, hangi seri numarası ile satıldığının kayıt altına alınması zorunluluğu vardır. Ben Bursa Ticaret ve Sanayi Odası üyesiyim. A. TR belgesini İstanbul Ticaret Odasından da alabilir miyim? Odalar belgeleri, üyesi olma koşulunu aramadan talep eden tüm firmalara satmaya yetkilidir. Ancak Oda üyesi olmayan firmalardan, üye oldukları Odalar tarafından düzenlenmiş ve düzenleme tarihi üç ayı geçmeyen oda sicil sureti (faaliyet belgesi) talep edilir. Şüphe durumunda doğrudan ilgili Odayla temasa geçilir. Buna karşın Odalar sadece satışını yaptıkları belgeleri onaylayabilirler. Örneğin; Belge Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'ndan alınmışsa Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası'ndan alınmış ise İstanbul Ticaret Odası onayını yapabilmektedir.

24 SORULARLAA.TR DOLAŞlM BELGESi Gümrük müşaviriyim. Odanızdan EAE Tekstil San A.Ş adına barkodlu A. TR belgesi satın aldım. Ancak ETTT Konfeksiyon San. Tic. A.Ş' nin ihracatı için A. TR Dolaşım Belgesini onayiatmak istedim. Odanız memurlarınca belgem iptal edildi, sebebini öğrenebilir miyim? Barkodlu A.TR Dolaşım Belgesi, Gümrük Müşaviri Firma adına ya da ihracatçı firma adına alınabilir. Gümrük Müşaviri firma adına alınan belge onay esnasında Oda görevlisince, otomasyon programına ihracatçı ve gümrükçü firmanın eşleştirilmesi ile sisteme kayıt edilir. Ancak ihracatçı firma adına Oda'dan satın alınan belge yalnızca satın alınan firmanın ihracatlarında kullanılır. Belgeyi satın alan firma ile ihracatı yapan firmanın unvaniarı arasında değişiklik ve farklılık olmaması gerekmektedir. A. TR dolaşım belgesinin satın alındıktan sonra kullanım süresi var mıdır? Kullanım süresi dolan belgeyle ihracat yapsam ne olur? İptal belgeyi Oda'ya teslim etmeli miyim? Satışı yapılan A.TR Dolaşım belgeleri, satışından itibaren bir yıllık (1 yıl) süre sonunda satışı yapan Oda'ya onay için ibraz edilmeınesi halinde otomatik olarak sistemden iptal edilir. İptal işlemi gerçekleşmiş belge için Oda onay işlemi gerçekleştirememektedir. İptal edilen belgelerin Oda'ya teslimi zorunludur. 9) BASiTLEŞTiRiLMiŞ A.TR DOLAŞlM BELGESi Dış ticaret hacmi çok yüksek bir firmayız. A. TR belgelerini Oda' ya onaya getirmeden, basitleştirilmiş işlemden yararlanmak istiyorum şartlar nelerdir? Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar hükümlerine uyulmak koşuluyla basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgelerinin düzenlenmesinde, Türkiye açısında basitleştirilmiş işlem usulü 31 Seri no'lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)'nin 21. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür. 23 ~

1. A.TR DOLAŞIM SERTİFİKASI

1. A.TR DOLAŞIM SERTİFİKASI 1. A.TR DOLAŞIM SERTİFİKASI Avrupa Topluluğu na dahil, A bendinde listesi verilen ülkelerle aramızdaki ticarette, serbest dolaşımda bulunan eşya (Türkiye veya topluluk menşeli olan veya üçüncü ülke menşeli

Detaylı

- Almanya. - Bulgaristan - Romanya

- Almanya. - Bulgaristan - Romanya 1. A.TR DOLAŞIM SERTİFİKASI Avrupa Topluluğu na dahil, A bendinde listesi verilen ülkelerle aramızdaki ticarette, serbest dolaşımda bulunan eşya (Türkiye veya topluluk menşeli olan veya üçüncü ülke menşeli

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86)

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.13.00-010.06.01 07.07.2009 Konu : Menşe

Detaylı

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından:

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından: 05.03.2006 Pazar Sayı: 26099 (Asıl) Son Güncelleme: 07.03.2006 10:30 Yönetmelikler Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından:

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/ 13)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/ 13) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.13.00-10.06.01 07/03/2011 Konu: A.TR dolaşım belgeleri ve menşe belgelerine ilişkin yapılacak işlemler GENELGE (2011/

Detaylı

İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin. BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin. Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin. BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin. Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 14/11/2015 Tarihli

Detaylı

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs)

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer. 100 (Dahili kullanım için) 103 Yazı ile net miktar (kg, lt, vs) Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/İhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formlar 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

Aşağıdaki listelerde yer verilen ülkeler ile de Serbest Ticaret Anlaşmalarının yürürlüğe girmesi için çalışmalar sürdürülmektedir:

Aşağıdaki listelerde yer verilen ülkeler ile de Serbest Ticaret Anlaşmalarının yürürlüğe girmesi için çalışmalar sürdürülmektedir: 1. EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI Avrupa Birliği ile aramızdaki tarım ürünleri ticaretinde ve Avrupa Birliği ne paralel olarak imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşmaları nın yürürlüğe girdiği A bendinde listesi

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

Müzakere Aşamasında Olan Anlaşmalar. Hazırlık Aşamasında Olan Anlaşmalar

Müzakere Aşamasında Olan Anlaşmalar. Hazırlık Aşamasında Olan Anlaşmalar 2. EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI Avrupa Birliği ile aramızdaki tarım ürünleri ticaretinde ve Avrupa Birliği ne paralel olarak imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşmaları nın yürürlüğe girdiği A bendinde listesi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 29.09.2017 tarih ve 28289294 sayılı yazısı (Türkiye - Faroe Adaları Serbest Ticaret Anlaşması) Sayı : 16934678-724.01.02/FO T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı :16934678-724.01.02/FO Konu :Türkiye - Faroe Adaları Serbest Ticaret Anlaşması 29.09.2017 / 28289294 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 65604914-180.99.GNL.79 Konu : Genelge 2829/25.03.2014 GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, 640 sayılı

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29361

Resmi Gazete Tarihi: 20.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29361 Resmi Gazete Tarihi: 20.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29361 TÜRKİYE TARAFINDAN TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACATTA DÜZENLENECEK EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE FATURA BEYANINA

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 28.08.2014 / 2404699 DAĞITIM

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 28.08.2014 / 2404699 DAĞITIM T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı :16934678/180.99 Konu :2014/1 sayılı genelge İlgi :25.03.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelge. 28.08.2014 / 2404699

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı :16934678-724.01.02/FO Konu :Türkiye - Faroe Adaları Serbest Ticaret Anlaşması 29.09.2017 / 28289294 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından:

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından: 29.12.2005 Perşembe Sayı: 26038 (Asıl) Son Güncelleme: 29.12.2005 10:45 Yönetmelikler Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından:

Detaylı

ÜGD MEVZUATI ve TAREKS

ÜGD MEVZUATI ve TAREKS EKONOMİ BAKANLIĞI ÜGD MEVZUATI ve TAREKS B.Kaan KÖKTÜRK Dış Ticaret Uzmanı ÜGD Genel Müdürlüğü Ekonomi Bakanlığı İTO ZÜMRE TOPLANTISI İstanbul, 22 Şubat 2016 ÜGD MEVZUATI ve TAREKS Sunumun İçeriği I -

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/15) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 26/09/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/14) Kapsam Madde 1 - Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde adı belirtilen ürünlerin (yalnız karşısında gösterilen

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 Konu: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 15/07/2014 tarihli ve 29061 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır.

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 08/12/2014 Sayı: 2014/110 Ref : 6/110 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk.

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 449 Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Mükerrer

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1 Konu: TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTAYA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE AİT KOTALARIN DAĞITIMI VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2015/1) YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III de yer alan taahhütname eklenir.

(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III de yer alan taahhütname eklenir. Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2015/1) (31.12.2014 t. 29222 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2011/45

Detaylı

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI SERBEST TÜRKİYE GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI AB nin Ticaret Politikası paralelinde Türkiye ile Güney Kore arasında yapılan görüşmeler sonucunda 01 Ağustos 2012

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32. Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32. Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32 Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK 1. Giriş Gümrük Yönetmeliği nin 22 nci maddesi kapsamında, basitleştirilmiş

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 16934678-722.01.01 KOR Konu : G.Kore STA 1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye-Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) Serbest

Detaylı

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Konu: Gümrük Yönetmeliği nde bazı değişiklikler yapıldı. Özet: 30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi v.3 26.11.2012 A) ULUSAL UYGULAMA(TR rejimi) Ülkemizin 01/01/2012 tarihinde başlayan

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8) Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; EK I de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 Konu: 4202 GTP Lİ EŞYANIN İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 08/04/2014 tarihli

Detaylı

''LCD TV GÖZETİM'' İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

''LCD TV GÖZETİM'' İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlı İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/10) Kapsam MADDE 1 G.T.İ.P. 1 / 16 Eşya Tanımı CIF Kıymet (ABD Doları/Adet) 8528.12.81.00.00, 8528.12.89.00.00

Detaylı

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir.

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir. ''VİETNAM, ÖZBEKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN MENŞELİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE GÖZETİM'' İTHALATTA G İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/21 ) Kapsam Madde 1-Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2) Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; EK I de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

POLİETİLEN İTHALATINA İLİŞKİN OLARAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİĞİMDEN TALEP EDİLEN BİLGİ VE AÇIKLAMALAR A- ÖZET

POLİETİLEN İTHALATINA İLİŞKİN OLARAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİĞİMDEN TALEP EDİLEN BİLGİ VE AÇIKLAMALAR A- ÖZET POLİETİLEN İTHALATINA İLİŞKİN OLARAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİĞİMDEN TALEP EDİLEN BİLGİ VE AÇIKLAMALAR A- ÖZET 22 Kasım 2014 tarih ve 29183 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Kota

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130723-7.htm Sayfa 1 / 2 23 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28716 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1)

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1) Ekonomi Bakanlığından: Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1) (31.12.2016 T. 29935 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 16/01/2013 GENELGE (2013/2) İlgi:28.12.2012 tarihli

Detaylı

FATURA. No:55/15 Merter - İstanbul Seri : TK- Sıra No : 651323 Dış Ticaret V.D: 547 005 1604 Tarih (Date) : 30.06.2012 İrsaliye No : 182207

FATURA. No:55/15 Merter - İstanbul Seri : TK- Sıra No : 651323 Dış Ticaret V.D: 547 005 1604 Tarih (Date) : 30.06.2012 İrsaliye No : 182207 M) Özel Fatura 61 Seri No'lu KDV Genel Tebliği ile bavul ticaretinin kayıt dışı kalmasının önlenmesi ve bazı desteklerden yararlanılması sağlanmıştır. Bavul ticareti yoluyla ihracat yapacak yabancı uyruklu

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(2) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar. Ekonomi Bakanlığından: BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 de belirtilen ürünlerin ithalatta insan

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 Konu: TİTANYUM OKSİT VE TUNGSTEN TRİOKSIT İÇEREN KATALİZÖR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel

Detaylı

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/12/2014 Sayı: 2014/135 Ref : 6/135 Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

ATA Karneleri. ATA Karnesi satış işlemi Eminönü merkez biriminden yapılmaktadır. ATA Karnesi İle İlgili Açıklama

ATA Karneleri. ATA Karnesi satış işlemi Eminönü merkez biriminden yapılmaktadır. ATA Karnesi İle İlgili Açıklama ATA Karneleri Özellikle ihraç ürünlerimizin potansiyel pazarlara tanıtımında, gerek sergi ve fuar gibi organizasyonlarda sergilenecek malların gerekse bir organizasyon olmaksızın potansiyel alıcılara numune

Detaylı

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/132 Ref : 6/132 Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

BELİRLİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

BELİRLİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: EK I 28 Aralık 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: BELİRLİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ : 2007/6)

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı Menşe = bir eşyanın ekonomik milliyeti Türkiye de hasat edilen tarım ürünleri Türkiye de doğmuş ve yetiştirilmiş

Detaylı

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Ticaret Nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış

Detaylı

HC MEVZUAT SERVİSİ Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3

HC MEVZUAT SERVİSİ Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (18.02.2017 t. 29983 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 12/12/2016 tarihli ve 2016/9595 sayılı

Detaylı

(Tebliğ No: 2007/12) Kapsam

(Tebliğ No: 2007/12) Kapsam Dış Ticaret Müsteşarlığından: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/12) Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI... 3 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1)... 25 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/4 Ref : 6/4 Konu: ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Kanun :18.05.2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nu,

Kanun :18.05.2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nu, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar (01/11/2012) Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ler kapsamında Kayıt Belgesi başvuru yöntemi ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmektedir.

İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ler kapsamında Kayıt Belgesi başvuru yöntemi ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmektedir. İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ler kapsamında Kayıt Belgesi başvuru yöntemi ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmektedir. 1. Kayıt Belgesi başvuruları,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-010.06.02 Konu : Takas İşlemleri - KKDF 02.01.2017 / 21212864 GENELGE (2017/1) İlgi: 28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelge

Detaylı