ASKERÎ OKULLARA BAġVURU KILAVUZU VE FORMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASKERÎ OKULLARA BAġVURU KILAVUZU VE FORMLARI"

Transkript

1 KKTC GÜVENLĠK KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI BOĞAZKÖY 2015 ASKERÎ OKULLARA BAġVURU KILAVUZU VE FORMLARI Kara Harp Okulu Deniz Harp Okulu Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu Kuleli Askerî Lisesi Bando Astsubay Hazırlama Okulu

2 ... PARA ĠLE SATILMAZ FOTOKOPĠ ĠLE ÇOĞALTILABĠLĠR... Ġhtiyaç Duyulacak Ġlave Formları; Güv.K.K.lığı Personel ġube Müdürlüğünden, Güv.K.K.lığı ASAL ġube Müdürlüğünden veya internet adresinden temin edebilirsiniz. Formların Doldurulması ve Müracaat ile Ġlgili Olarak AĢağıdaki Telefon Numaralarını Arayarak Bilgi Alabilirsiniz; Güv.K.K.lığı Personel ġube Müdürlüğü : (0 392) (Santral) (Dâhili, 2133, 2135, 2154, 2155)

3 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Sayfa Nu. 1. GENEL BĠLGĠLER, TEMEL ĠLKE VE KURALLAR BAġVURU ESASLARI BaĢvuru KoĢulları Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile Ġlgili Genel KoĢullar Sağlık ile Ġlgili Genel KoĢullar Öğrenim ve Hizmet ile Ġlgili Genel KoĢullar YaĢ, Boy ve Kilo ile Ġlgili Genel KoĢullar BaĢvuru için Gerekli Belgeler ile BaĢvuru Yeri ve Zamanı BaĢvuruların Değerlendirilmesi ve BaĢvuru Sonuçlarının Duyurulması BĠRĠNCĠ AġAMA (YAZILI) SINAVLARLA ĠLGĠLĠ ESASLAR Harp Okulları ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Adayları ile Ġlgili Esaslar Astsubay Meslek Yüksek Okulları Adayları ile Ġlgili Esaslar Askerî Lise ve Bando Astsubay Hazırlama Okulu Adayları ile Ġlgili Esaslar Yapılacak Yazılı Sınavın Kapsamı Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belgeler Yazılı Sınavın Uygulanması Yazılı Sınavda Uyulması Gereken Kurallar Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi Yazılı Sınav Sonuçlarına Ġtiraz ĠĢlemleri ĠKĠNCĠ AġAMA (UYGULAMALI) SINAVLARLA ĠLGĠLĠ ESASLAR Ġkinci AĢama (Uygulamalı) Sınavlarının Yeri ve Zamanı Ġkinci AĢama (Uygulamalı) Sınavlarının AĢamaları Ön Sağlık Muayenesi Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Sınavı Müzik Yeteneği Testi Mülakat Sağlık Muayenesi Ġkinci AĢama (Uygulamalı) Sınavlarına Ġtiraz ĠĢlemleri SINAVLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ESASLAR Sınavların Değerlendirilmesi, Asil ve Yedek Adayların Tespiti Sonuçların Açıklanması SAĞLIK MUAYENE ĠġLEMLERĠ i-

4 7. ÖĞRENCĠ ALIMLARI FAALĠYET TAKVĠMĠ TABLOLAR... 7 Tablo-1. YaĢ, Boy Standartları Tabloları... 7 Tablo-2. Askerî Liseler ve Astsubay Hazırlama Okulu Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri ve Standartları cccccccctablosu... 8 Tablo-3. Harp Okulları (Erkek), Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri ve Standartları Tablosu Tablo-4. Harp Okulu (Bayan) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri ve Standartları Tablosu BAġVURU BELGELERĠ Form Yılı Askerî Okullara BaĢvuru Belgesi Form-2. Aile Kimlik Bilgileri Belgesi Form-3. Öğrenim Durum Belgesi -ii-

5 1. GENEL BĠLGĠLER, TEMEL ĠLKE VE KURALLAR : a. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı Kara ve Deniz Harp Okulları, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, Kara, Deniz, ve Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Kuleli Askerî Lisesi ve Bando Astsubay Hazırlama Okulunda, öğrenim görecek öğrencileri seçmek amacıyla sınav yapılacaktır. b. Bu kılavuz, yukarıda belirtilen okullarda öğrenim görecek öğrencileri seçme sınavlarının baģvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili esasları kapsamaktadır. c. GiriĢ koģullarını taģımadıkları halde; yanlıģ bilgi vererek, asılsız belge düzenleyerek veya düzenleterek askerî okullara kaydını yaptırmıģ olanların bu durumları, eğitim, öğretim süresi içerisinde tespit edildiğinde, okuldan iliģikleri derhal kesilecek ve haklarında yasal iģlem yapılacaktır. ç. Ġlgili askerî okula kabul edildikten sonra yaptırılacak olan Özel Ġntibak Eğitimi döneminde baģarılı olamayan aday öğrenciler, ilgili okulun disiplin kurulu kararı ile okuldan çıkarılacaklardır. 2. BAġVURU ESASLARI : 2.1. BaĢvuru KoĢulları Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile Ġlgili Genel KoĢullar a. KKTC vatandaģı ve erkek olmak (Bayan adaylar Kara Harp Okulu ve Gülhane Askerî Tıp Akademisine müracaat edebilecektir), b. NiĢanlı, evli veya dul olmamak; herhangi bir kadın veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaģamamak (kıta kaynağından müracaat edecek adaylar için niģanlı, evli veya dul olmama koģulu aranmayacaktır), c. Harp Okullarına ve Gülhane Askerî Tıp Akademisine müracaat edecek Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmamıģ ve hiç baģlamamıģ olmak, ç. Kendisi, anne, baba veya kardeģlerinin; (1) Tutum ve davranıģları ile yasadıģı oluģumların görüģlerini benimsememiģ, bu tür faaliyetlerde bulunmamıģ veya karıģmamıģ olmak, (2) Toplumca ayıp sayılan ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalıģmamıģ ve halen çalıģmamakta olmak, (3) Kusursuz bir ahlak ve karaktere sahip olmak, -1- (4) Dürüst bir yaģam düzeyinde olmak ve yüz kızartıcı fiilleri bulunmamak, d. Kendisi, anne, baba ve kardeģleri dahil, taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aģımına uğramıģ yahut para cezasına çevrilmiģ veya ertelenmiģ hükümlülüklerine iliģkin kayıtları adli sicilden çıkartılmıģ olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruģturma altında olmamak, e. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamıģ veya çıkarılmamıģ, sivil okullardan ise çıkarılmamıģ olmak, f. Girmek istediği okula karģı uygun nitelikte (dürüst bir yaģam düzeyinde, yüz kızartıcı fiilleri bulunmayan) sorumlu bir veli göstermek Sağlık ile Ġlgili Genel KoĢullar a. Güvenlik Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Tüzüğünün Dördüncü Bölümü 33, 34, 35, 36 ncı Maddeleri Askerî Öğrenci Adayları ile Askerî Öğrencilerde Aranacak Sağlık Yeteneklerinde ifade edilen koģullara uygun sağlık niteliklerine sahip olmak, b. Sevk edileceği askerî hastaneden ASKERÎ ÖĞRENCĠ OLUR kararlı sağlık kurul raporu almak Öğrenim ve Hizmet ile Ġlgili Genel KoĢullar a. Kara, Deniz Harp Okulu ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi : (1) Devam mecburiyeti olan, herhangi bir meslek ve mesleğe yönelik olmayan resmi veya özel fen ve anadolu liseleri ile klasik devlet liselerinin; Gülhane Askerî Tıp Akademisi için Fen, Fen Bilimleri, Matematik veya Türkçe-Matematik, Kara Harp Okulu Fen, Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe-Matematik veya Sosyal Bilimler ve Deniz Harp Okulu için Matematik, Fen Bilimleri bölümü/ alanları mezunu olmak, (2) Öğreniminin herhangi bir safhasında herhangi bir meslek veya bir mesleğe yönelik okulda okumamıģ olmak, (3) Öğrenim gördükleri liselerden, 2015 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumunda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2014 yılında mezun olmak. b. Astsubay Meslek Yüksek Okulu; (1) Öğrenim gördükleri lise veya dengi okullardan 2015 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumunda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2014 yılında mezun olmak,

6 (2) Astsubay Meslek Yüksek Okullarına gönderilecek öğrenciler sivil kaynaktan, baģvuru kılavuzundaki aranan gerekli Ģartlara uygun olan ve halen Güv.K.K.lığında askerlik hizmetini yapan lise veya dengi okul mezunu (fakülte veya yüksek okul mezunlarının müracaatı kabul edilmeyecektir) erbaģ/erler ile mukaveleli erbaģlardan seçilecektir. (3) Mukaveleli erbaģlar için asgari iki yıl, erbaģ ve erler için ise asgari altı ay hizmet yapmıģ olmak. c. Kuleli Askerî Lisesi ve Bando Astsubay Hazırlama Okulu; (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı herhangi bir mesleğe yönelik olmayan ortaokul veya dengi okuldan 2015 yılı Haziran döneminde mezun olmak (öğretmenler kurulu kararı ile geçenler ve son sınıfta iki yıl okuyarak mezun olan veya öğreniminin herhangi bir safhasında mesleğe yönelik okullarda okumuģ olanların veya lise sınıflarında (hazırlık dahil) öğrenim görenlerin baģvurusu geçersizdir), (2) Özel okullar ve yurt dıģındaki okul mezunları için (Bu durumundaki adayların da 2015 yılı Haziran döneminde doğrudan mezun olmaları gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve ortaokul ile denkliğini belirten MEB lığınca onaylanmıģ belge ile baģvuruda bulunmuģ olmak YaĢ, Boy ve Kilo ile Ġlgili Genel KoĢullar a. YaĢ hesabı, baģvuru yapılan yıldan gün ve ay gözetilmeden doğum yılının çıkarılması ile yapılır. YaĢ düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaģları dikkate alınır. b. YaĢı ve boyu (ayakkabısız) bu kılavuzda yer alan YaĢ, Boy Standartları Tablosuna (Tablo-1) uygun olması gerekmektedir. c. Güvenlik Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Tüzüğü esas alınarak, baģvuruda bulunan adaylardan yaģlarına göre istenen boy standartlar Tablo-1 dedir. ç. Harp Okulları için; en fazla 20 yaģında (1995 ve daha genç doğumlu) (yaģ düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaģı dikkate alınır.) d. Astsubay Meslek Yüksek Okulları için; lise ve dengi okul mezunlarında en fazla 21 yaģında (1994 ve daha genç doğumlu) (yaģ düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaģı dikkate alınır.); kıta kaynağından müracaat edecek personelden, erbaģ/erlerde en fazla 24 yaģında (1991 ve daha genç doğumlu), mukaveleli erbaģlarda ise en fazla 27 yaģında (1988 ve daha genç doğumlu) olmak (yaģ düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaģı dikkate alınır.), -2- e. Kuleli Askerî Lisesi ve Bando Astsubay Hazırlama Okulu için; en az 13 yaģında (2002 doğumlu), en fazla 16 yaģında (1999 doğumlu) olmak, (yaģ düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaģı dikkate alınır) BaĢvuru Ġçin Gerekli Belgeler ile BaĢvuru Yeri ve Zamanı a. Adaylar baģvuru için, okullarından mezun olmayı, okul bitirme derecelerinin belirlenmesini, Yüksek Öğrenime GeçiĢ Sınavı (YGS) veya Lisans YerleĢtirme Sınavı (LYS) sonuçlarının kendilerine ulaģmasını beklemeden, faaliyet takviminde belirtilen tarihe kadar diğer müracaat belgeleriyle birlikte Ģahsen baģvuru yapacaklardır. Mezuniyet ve YGS/LYS puanlarına iliģkin belgeler ilgili birimlerden temin edilmeyi müteakip en kısa sürede Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ulaģtırılacaktır. b. Ġlk müracaat esnasında; (1) Bu kılavuzun son bölümünde yer alan BaĢvuru Belgesi (Form-1) ve Aile Kimlik Bilgileri Belgesi (Form-2), (2) Adayın kendisinin, anne ve babasının kimlik kartları, (3) Adayın kendisinin, anne ve babasının kimlik kartlarının aynı sayfaya önlü arkalı çekilmiģ fotokopisi, (4) Evli veya dul olmadığını belirten muhtarlıktan alınmıģ belge, (5) Polis Genel Müdürlüğünden alınmıģ karakter belgesi, (6) Adayın son üç ay içinde çekilmiģ on adet renkli vesikalık fotoğrafı, (7) Adayın anne ve babasının son bir yıl içinde çekilmiģ üçer adet renkli vesikalık fotoğrafı, (8) YGS sonuç belgesi, LYS müracaat formu (ÖSYM bürosundan onaylı internet çıktıları ile baģvuracaktır),(askeri Lise ve Bando Astsubay Hazırlama Okuluna müracaat eden adaylar hariç), (9) Bu kılavuzun son bölümünde yer alan Öğrenim Durum Belgesi (Form-3) ile diploma aslı ve MEB lığından onaylı bir fotokopisi (2015 yılında mezun olacaklar hariç), Ģahsen (aday veya velisi tarafından 11 Haziran 2015 tarihine kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Personel ġube Müdürlüğüne (Boğaz) teslim edilecektir.

7 c yılında mezun olacak adaylarlara ait, diploma (MEB lığından onaylı fotokopisi) veya geçici mezuniyet belgesi ve Öğrenim Durum Belgesi (Form-3) ile Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarına müracaat eden adaylara ait, YGS/LYS sonuç belgesi en geç 03 Temmuz 2015 tarihine kadar Güv.K.K.lığına ulaģtırılarak baģvuru belgeleri tamamlanacaktır. (YGS/LYS sonuç belgesini ÖSYM bürosundan onaylı internet çıktısı ile baģvuracaktır). ç. Müracaatları uygun görülerek kabul edilen adaylara Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca Sınav GiriĢ Belgesi verilecek, adaylar, faaliyet takvimine göre katılacakları Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet, Yazılı Sınav (Yazılı sınava Askeri Lise ve Bando Astsubay Hazırlama Okulları için müracaat eden adaylar girecektir.) ve Mülakata bu Sınav GiriĢ Belgesi ile birlikte gelecektir BaĢvuruların Değerlendirilmesi ve BaĢvuru Sonuçlarının Duyurulması a. Harp Okullarına baģvuran adaylar Yüksek Öğrenime GeçiĢ Sınavına (YGS) girmiģ olacak ve Lisans YerleĢtirme Sınavına (LYS) girmek için baģvurmuģ olanlar ikinci aģama (uygulamalı) sınavlara katılmaya hak kazanacaklardır. b. Astsubay Meslek Yüksek Okulları için de Yüksek Öğrenime GeçiĢ Sınavına (YGS) katılanlar içinden Güv.K.K.lığınca belirlenecek puan türünden barajı geçenler ikinci aģama sınavlara katılmaya hak kazanacaklardır. Ġkinci aģama (uygulamalı) sınava katılmaya hak kazanan adaylar Güv.K.K.lığınca aranacaktır. c. Askerî Lise ve Bando Astsubay Hazırlama Okulu sınavlarına girecek adaylar ise baģvuru için gerekli evrakları tam, eksiksiz ve aranan Ģartlara uygun olarak getirdiklerinde kayıt sonrasında Güv.K.K.lığınca yapılacak olan yazılı sınava giriģ belgeleri kendilerine verilecektir. 3. BĠRĠNCĠ AġAMA (YAZILI) SINAVLARLA ĠLGĠLĠ ESASLAR : 3.1. Harp Okulları ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Adayları ile Ġlgili Esaslar 2015 yılı Lisans YerleĢtirme Sınavına (LYS) katılan ve Harp Okullarına ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi baģvurusu kabul edilen adaylar, LYS sınavından aldıkları sonuçlara göre Kara Harp Okulu ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi için MF (1, 2, 3, 4) ve TM (1, 2, 3), Deniz Harp Okulu için MF (1, 4) (orta öğretim baģarı puanı dâhil edilmemiģ) Güv.K.K.lığınca belirlenecek baraj puanını alan adayların bu puanlardan en yüksek olanı yazılı sınav puanı olarak dikkate alınacaktır Astsubay Meslek Yüksek Okulları Adayları ile Ġlgili Esaslar 2015 yılı Yüksek Öğrenime GeçiĢ Sınavı (YGS) na katılan adayların mezun oldukları/olacakları okul öğrenim kolu, alan ve bölümleri ile Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu için YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6), Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için YGS (1, 2), Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu teknik bölümleri için YGS (1, 2) diğer bölümleri için YGS (3, 4, 5, 6) puan türleri esas alınacaktır. Güv.K.K.lığınca belirlenecek baraj puanını alan adayların bu puanlardan en yüksek olanı yazılı sınav puanı olarak dikkate alınacaktır Askerî Lise ve Bando Astsubay Hazırlama Okulu Adayları ile Ġlgili Esaslar Bu gruba giren adaylara, Güv.K.K.lığınca ikinci aģama (uygulamalı) sınavları kapsamında 06 Temmuz 2015 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır Yapılacak Yazılı Sınavın Kapsamı Sınavda uygulanacak test, Türkiye Cumhuriyetinde yapılmakta olan Askerî Liselere GiriĢ Sınavı ile aynı düzeyinde olacaktır. Bu testte; Sözel Bölüm; Türkçe (30) ve Sosyal Bilimler (15) olmak üzere çoktan seçmeli 45 soru, Sayısal Bölüm; Matematik (30) ve Fen Bilimleri (25) olmak üzere çoktan seçmeli 55 soru sorulacaktır. Test cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat) Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belgeler a. Güv.K.K.lığınca verilen 2015 yılı Sınav GiriĢ Belgesi: belge üzerinde, adayın kimlik bilgileri ve fotoğrafı ile sınav yeri, tarihi ve saati yazılı olacaktır. b. Özel Kimlik Belgesi: sınava girebilmek için Sınav GiriĢ Belgesinden baģka, adayın kimliğini gösteren soğuk damgayla onaylı bir belge (KKTC Kimlik Kartı vb.) gerekmektedir. Sınav Giriş Belgesi ve Özel Kimlik Belgesini yanında bulundurmayan adaylar, sınava alınmayacaktır. Bu belgelerin aslı dışındaki belgeler kabul edilmeyecektir. Sınava girerken yukarıdaki belgelerin yanı sıra, 2 adet koyu siyah ve yumuģak kurģun kalem, 1 adet yumuģak, leke bırakmayan silgi, 1 adet kalemtıraģ, bulundurulması gerekmektedir.

8 Yazılı Sınavın Uygulanması Adaylar önceden kendilerine verilecek Sınav GiriĢ Belgesinde belirtilecek saatte ilgili yerde hazır bulunacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra Sınav Heyeti BaĢkanı sınavda uygulanacak kuralları adaylara okuyacak ve kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları da dağıtılacak, adaya verilen soru kitapçığı üzerinde basılı olan harf, cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana adaylar tarafından iģaretlenecektir. Cevapların soru kitapçığı üzerinde değil, cevap kâğıdı üzerinde iģaretlenmesi gerekmektedir. Soru kitapçıkları üzerinde ayrılmıģ olan yerlere istenen bilgiler yazıldıktan sonra sınav baģlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Sınav süresinin bitiminde soru kitapçığı ve cevap kâğıtları görevlilerce toplanacaktır Yazılı Sınavda Uyulması Gereken Kurallar a. Sınav salonuna, cep telefonu, cep bilgisayarı, çağrı cihazı vb. araçlarla girilmeyecektir. b. Adayların sınav süresince, birbirleriyle konuģmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. Ģeyler alıp vermeleri, hesap makinesi, sözlük vb. yardımcı araçlar kullanmaları, sınav salonunda sigara vb. içmeleri, baģkalarını rahatsız edecek Ģekilde bir Ģeyler yiyip içmeleri ve sınav düzenini bozacak baģka davranıģlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. c. Kurallara aykırı davranıģta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Kurallara uymayanların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına yazılacak ve sınavları Güv.K.K.lığınca geçersiz sayılacaktır Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi a. Adayların yazılı sınav sonuçları, Güv.K.K.lığı sınav heyeti tarafından değerlendirilecektir. b. Değerlendirmede, adayların Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testlerine ait ayrı ayrı doğru ve yanlıģ cevaplarının sayısı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlıģ cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın her alt test için almıģ olduğu ham puanlar bulunacaktır. Ham puanlar, Güv.K.K.lığınca belirlenecek yöntemle, standart puana ve yine Güv.K.K.lığınca belirlenecek katsayılar ile iģleme alınarak 100 üzerinden puana dönüģtürülecektir. c. Adaylar, en yüksek puanı alan adaydan baģlamak üzere sıralanacak ve sonuçları, sınav günü mesai bitiminde Güv.K.K.lığı nizamiyesinde bululunan duyuru panosuna asılacaktır Yazılı Sınav Sonuçlarına Ġtiraz ĠĢlemleri Yazılı sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adaylar dilekçe ile sınav komisyon baģkanına müracaat edebilecektir. Ġtirazda bulunan adayın yazılı sınav cevap kartı komisyon baģkanı kontrolünde tekrar okunacak ve komisyon baģkanı tarafından son karar verilecektir. 4. ĠKĠNCĠ AġAMA (UYGULAMALI) SINAVLARLA ĠLGĠLĠ ESASLAR : 4.1. Ġkinci AĢama (Uygulamalı) Sınavlarının Yeri ve Zamanı a. Ġkinci aģama sınavları, Temmuz 2015 tarihleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Karargâh Birliğinde (Boğazköy/GĠRNE) yapılacaktır. b. 06 Temmuz 2015 saat da Güvenlik Kuvvetleri Karargâh Birliği nde (Boğazköy/GĠRNE) hazır bulunacaktır. c. Sırasıyla ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testi, sadece Bando Astsb. Hazırlama Okuluna baģvuran adayların katılacağı müzik yeteneği testi ve mülakat sınavlarına katılacak adaylardan baģarılı olanlar, 13 Temmuz 2015 tarihinden itibaren sağlık muayenesi için Girne Asker Hastanesine sevk edilecektir Ġkinci AĢama Sınavlarının AĢamaları Ön Sağlık Muayenesi Görevli tabiplerce adayların fiziksel görünümleri incelenecek, boy ve kiloları ölçülecek, ön sağlıkla ilgili giriģ koģullarını taģıyıp taģımadıkları tespit edilecektir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adaylar diğer sınavlara alınmayacaktır Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Sınavı Adayların; çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondüsyon durumunu tespit edecek testler uygulanacaktır. Adayların bu testlerden aldığı dereceler nota dönüģtürülecektir. Uygulanacak testler ve standartları Tablo-2 deki Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri ve Standartları tablosunda belirtilmiģtir. Bu testlerde yetersiz bulunan adaylar diğer sınavlara alınmayacaktır Müzik Yeteneği Testi a. Bu test sadece Bando Astsubay Hazırlama Okuluna müracaat eden adaylara uygulanacaktır. b. Adaylar gruplar halinde müzik salonuna alınacak ve test hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra teste baģlanacaktır. Müzik yeteneği testi üç aģamadan oluģacaktır. Bunlar; melodi ve ses tekrarı, ritim tekrarı ve fiziki uygunluk tur.

9 Melodi ve Ses Tekrarı: Adaylardan, basit bir okul Ģarkısını piyano eģliğinde farklı tonlarda söylemeleri istenecektir (Piyano eģliği Güvenlik Kuvvetleri Bando K.lığı görevli personel tarafından yapılacaktır). Ritim Tekrarı: Adaylardan eliyle masaya vurmak suretiyle kendisine gösterilen ritim kalıbını aynen tekrarlamaları istenecektir. Fiziki Uygunluk: Adayların üflemeli çalgı çalabilmesi için gerekli olan uygun çene, ağız ve diģ yapısına haiz olmaları gerekmektedir. Bu husus Müzik Yetenek Testi için görevlendirilmiģ personel tarafından incelenecektir. c. Her aday, melodi ve ses tekrarı 60 puan, ritim tekrarı 25 puan ve fiziki uyguluk 15 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Değerlendirmede melodi ve ses tekrarı ile ritim tekrarı kriterlerinden birinden baģarısız olunması veya fiziki uygunluğun olmaması durumunda adaya sıfır (0) puan verilecek ve MÜZİK YETENEĞİ YOKTUR ibaresi yazılacaktır. ç. Toplam puanlar belirlendikten sonra; arası A kategorisinde, arası B kategorisinde, arası ise C kategorisinde değerlendirilecek, 49 ve daha düģük puan alan adaylara herhangi bir kategori harfi verilmeyecektir. d. Alınan puanın, A kategorisi için %15 i, B kategorisi için %10 u ve C kategorisi için %5 i ek puan olarak verilecektir. e. BaĢarı sıralamasında A kategorisindeki adaylara öncelik verilecek, kontenjanın A kategorisinden temin edilememesi durumunda sırasıyla B ve C katogorilerde değerlendirilen adaylar toplam sonuç puanlarına göre sıralamaya dahil edilecektir Mülakat GörüĢme yoluyla adayın, konuģma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düģünme, davranıģlarındaki denge, kendine güven gibi unsurları gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilecektir. Yetersiz bulunan adaylar sonraki aģamalara katılamayacaktır Sağlık Muayenesi Yukarda belirtilen aģamalarda baģarılı olan adaylar, sınav sonuçlarının genel olarak değerlendirilmesini ve asil ve yedek adayların belirlenmesini müteakip sağlık muayenesi için Girne Asker Hastanesine sevk edilecektir. Sağlık muayene iģlemleri altıncı maddede detaylı olarak belirtilmiģtir Ġkinci AĢama Sınavlara Ġtiraz ĠĢlemleri Ġkinci AĢama (Uygulamalı) Sınavlarının (Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi, Müzik Yeteneği Testi ve Mülakat) herhangi bir aģamasında sonuca itiraz etmek isteyen adayların dilekçeleri sınav komisyon baģkanı tarafından incelenecek, itirazda bulunan aday komisyon baģkanı kontrolünde ilgili branģ sorumlusu tarafından tekrar kontrol ve teste tabi tutulacak ve komisyon baģkanı tarafından hakkında son karar verilecektir. 5. SINAVLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ESASLAR: 5.1. Sınavların Değerlendirilmesi, Asil ve Yedek Adayların Tespiti Adayların baģarı değerlendirmesi, yazılı sınav sonucunda (YGS/LYS veya Yazılı Sınav) aldıkları puan ile ikinci aģama sınavlarının sonuçlarına göre hesaplanacak performans puanlarına göre yapılacaktır. Performans Puanı : Yazılı Sınav Puanı x 0,70 + Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Test Notu x 0,15 + Mülakat Notu x 0,15 formülü kullanılarak hesaplanacaktır. Adaylar, performans puanlarına göre sıralanacak, asil ve yedek adaylar genel kontenjan durumu dikkate alınarak oluģturulacaktır Sonuçların Açıklanması Yazılı Sınav, Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi, Müzik Yeteneği Testi ve Mülakat sonuçlarına göre baģarılı olan adaylara (asil ve yedek), baģvuru formlarında belirttikleri telefon numaralarından telefonla veya Güv.K.K.lığı nizamiyesinde bululunan duyuru panosuna asılarak duyuru yapılacak ve sağlık muayenesi için gerekli belgelerle birlikte Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına müracaat etmeleri tebliğ edilecektir. 6. SAĞLIK MUAYENE ĠġLEMLERĠ VE VE BOY STANDARTLARI: Sınav sonuçlarına göre, asil ve yedek olarak belirlenen adaylar, sağlık raporu almak üzere Girne Asker Hastanesi BaĢtabipliğine sevk edilecek ve sağlık kurulundan ASKERÎ ÖĞRENCĠ OLUR kararlı rapor almaları istenecektir. Sağlık muayenesinin herhangi bir aģamasında olumsuz rapor alan veya sağlık kurulunca hakkında ASKERÎ ÖĞRENCĠ OLAMAZ raporu verilen adaylar elenmiģ kabul edilecek ve bir sonraki yedek adaya hak verilecektir. -5-

10 Adaylar, sağlık muayenesi sonucunda Girne Asker Hastanesi BaĢtabipliğince verilen olumsuz sağlık kurul ön raporuna itiraz edebilecek ve sağlık raporunun yeniden incelenmesi için Girne Asker Hastanesi BaĢtabipliğine baģvuracaklardır. Hastanenin yeniden inceleme sonucu verdiği rapora göre iģlem yapılacaktır. Sağlık Kurulları tarafından verilen raporlar, komutanlıkça onaylanarak yürürlüğe girecektir. 7. ÖĞRENCĠ ALIMLARI FAALĠYET TAKVĠMĠ : Bu kılavuz esaslarına göre yapılacak 2015 yılı öğrenci alım iģlemlerinin faaliyet takvimi aģağıya çıkarılmıģtır. Ġkinci aģama (uygulamalı) sınavlarının icrası sırasında meydana gelebilecek değiģiklikler bu sınavlar esnasında adaylara ayrıca duyurulacaktır. NOT: Yazılı Sınav, Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi, Müzik Yeteneği Testi, mülakat sonuçlarına göre baģarısız olan ve sağlık muayenesinde olumsuz rapor alan adaylara ait baģvuru belgeleri, 31 Aralık 2015 Tarihine kadar Güv.K.K.lığı Personel ġube Müdürlüğünde muhafaza edilecektir. Söz konusu tarihe kadar alınmayan tüm evraklar imha edilecektir. BaĢvuru Tarihleri : 04 Mayıs-11 Haziran 2015 Yazılı Sınav (Ġlgili adaylar için) : 06 Temmuz 2015 Ġkinci AĢama Sınavlar : Temmuz 2015 Sonuçların Açıklanması : 10 Temmuz 2015 Sağlık Kurul Muayenesi :13 Temmuz-07 Ağustos

11 TABLOLAR VE BOY STANDARTLARI TABLOLARI-1 16 ilâ 18 YaĢ Kız Çocuklarında En Alt Boy ve Kilo Değerleri: YaĢ Boy Alt Sınırı (cm.) En Az Kilo (Kg.) En Fazla Kilo (Kg.) 16 YaĢ YaĢ YaĢ ve Üzeri YaĢ Bayanlar Ġçin Boy ve Kilo Oranları Boy (cm) En Az Kilo (Kg.) En Fazla Kilo (Kg.)

12 13 ilâ 18 YaĢ Erkek Çocuklarda En Alt ve En Üst Normal Boy ve Kilo Değerleri: YaĢ Boy Alt Sınırı (cm.) En Az Kilo (Kg.) En Fazla Kilo (Kg.) 13 YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ ve Üzeri YaĢ Erkekler Ġçin Boy ve Kilo Oranlarını Boy (cm) En Az Kilo (Kg.) En Fazla Kilo (Kg.)

13 SÜRE (sn) TABLO-2 ASKERî LĠSELER VE ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU FĠZĠKĠ KABĠLĠYET YETERLĠLĠK TESTLERĠ VE STANDARTLARI TABLOSU 400 m KOġU DURARAK UZUN ATLAMA MEKĠK (1 dk) BASKETBOL TOPU FIRLATMA (40%) (40%) MESAFE (cm) (20%) (20%) TEKRAR (adet) (20%) (20%) MESAFE (m) (20%) (20%) NOT: Adaylar uygulanan her bir testten asgari 10 puan almak zorundadır. Testlerin en az ikisinden 10'ar puan alamayan adaylar YETERSĠZ kabul EDĠLĠR. 400 m koģunun %40'ı, basketbol topu fırlamanın %20'si, durarak uzun atlamanın %20'si ve mekiğin %20'si ağırlık olarak alınarak 100 tam puan üzerinden bedeni yeterlilik puanı hesaplanır. -9-

14 TABLO-3 HARP OKULLARI (Erkek), GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMĠSĠ ve ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI FĠZĠKĠ KABĠLĠYET YETERLĠLĠK TESTLERĠ VE STANDARTLARI TABLOSU 400 m KOġU DURARAK UZUN ATLAMA MEKĠK (1 dk) BARFĠKSTE KOL ÇEKME BASKETBOL TOPU FIRLATMA SÜRE (sn) PUAN MESAFE (cm) PUAN TEKRAR (adet) PUAN TEKRAR (adet) PUAN MESAFE (m) 75, 74, 73,72, 71, PUAN NOT: Adayların bedeni yetenek sınavından baģarılı olabilmeleri için beģ branģın not ortalamasının 10 puan ve üzeri olması gerekir. Bedeni yetenek sınavında koģuyu geçemeyen veya koģu hariç birden fazla branģtan (2 ve daha fazla) baģarısız olan aday not ortalamasına bakılmaksızın elenir. -10-

15 TABLO-4 HARP OKULLARI (Bayan) FĠZĠKĠ KABĠLĠYET YETERLĠLĠK TESTLERĠ VE STANDARTLARI TABLOSU 800 m KOŞU DURARAK UZUN ATLAMA MEKİK (1 dk.) BARFİKSTE AÇIK TUTUŞTA BEKLEME (sn) BASKETBOL TOPU FIRLATMA SÜRE (dk) PUAN MESAFE (cm) PUAN TEKRAR (adet) PUAN SÜRE (sn) PUAN MESAFE (m) PUAN NOT: Adayların bedeni yetenek sınavından baģarılı olabilmeleri için beģ branģın not ortalamasının 10 puan ve üzeri olması gerekir. Bedeni yetenek sınavında koģuyu geçemeyen veya koģu hariç birden fazla branģtan (2 ve daha fazla) baģarısız olan aday not ortalamasına bakılmaksızın elenir. -11-

16 2015 YILI ASKERÎ OKULLAR BAġVURU BELGESĠ (Doldurmadan Önce Arka Sayfadaki Açıklamaları Okuyunuz) Aday Kimlik Bilgileri Aday Numarası (BoĢ bırakınız) Adı ve Soyadı Uyruğu / KKTC Kimlik Numarası Doğum Tarihi / Doğum Yeri Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Aile Bilgileri Baba Adı ve Soyadı / Tahsili / Mesleği Anne Adı ve Soyadı / Tahsili / Mesleği Anne Baba Birlikte mi YaĢıyor? ( ) Evet ( ) Hayır Ailenin Aylık Geliri (TL) Mezun Olduğu / Olacağı Okul ile Kurs ve Dershane Bilgileri Okuduğu veya Bitirdiği Okul ve Yeri Okul Yabancı Dili Lise Öğrenim Kolu / Alanı Mezun Olduğu / Olacağı Yıl Kurs Gördüğü Dershane Adı ve Yeri FORM-1 Adayın son üç ay içinde çekilmiģ renkli vesikalık fotoğrafı Babasının son bir yıl içinde çekilmiģ renkli vesikalık fotoğrafı Annesinin son bir yıl içinde çekilmiģ renkli vesikalık fotoğrafı Önceki Okul Bilgileri Sınıflar Ortaokul Adı ve Yeri Lise Adı ve Yeri Hazırlık Sınıfı 1 inci Sınıf 2 nci Sınıf 3 üncü Sınıf Ortaokul Mezunları Askerî Okul Tercihleri Lise Mezunları ( ) Askerî Lise ( ) Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu ( ) Bando Astsubay Hazırlama Okulu ( ) Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ( ) Her Ġkisi ( ) Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu Adres ( ) Her Üçü ( ) Kara Harp Okulu ( ) Deniz Harp Okulu ( ) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ( ) Her Üçü Adres ve Telefon Bilgileri Telefon Numaraları GÜVENLĠK KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI KAYIT VE KABUL KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA GiriĢ koģullarını taģımaktayım. Yukarıda belirttiğim bilgilerin tam ve doğru olduğunu, eksik veya yanlıģ bilgi vermediğimi taahhüt ederim. Yapılacak araģtırmada eksik veya yanlıģ bilgi verdiğim tespit edildiğinde, okulu kazanmıģ olsam dahi okulla iliģiğimin kesilmesini kabul ediyorum. Ġstenilen belgeleri EK te teslim ediyorum. Aday kaydımın yapılmasını ve sınav giriģ belgesinin verilmesini arz ederim.... /... / 2015 ADAY VELĠSĠ (18 yaģından küçükler için) ADAY Adı ve Soyadı : Ġmzası :......

17 BAġVURU BELGESĠNĠN DOLDURULMASINA YÖNELĠK AÇIKLAMALAR 1. BaĢvuru Belgesi, siyah tükenmez veya siyah mürekkepli kalemle okunaklı bir Ģekilde silinti veya kazıntı yapılmadan el yazısı ile doldurulacaktır. 2. Aday Numarası hanesi boģ bırakılacaktır. 3. Anne veya babadan hayatta olmayan var ise Mesleği bölümüne vefat yazılacaktır. 4. Anne Baba Birlikte mi YaĢıyor hanesinde uygun seçenek X ile iģaretlenecektir. 5. Okul Tercihleri Bölümünde tercih edilen okul / okullar X ile iģaretlenecektir. Lise mezunu bayan adaylar sadece Kara Harp Okulu nu tercih edebilecektir. 6. Adres ve telefon numaraları ilgili bölüme eksiksiz olarak yazılacaktır. 7. Fotoğraf için ayrılmıģ bölümlere, adayın son üç ay, anne ve babanın ise son bir yıl için çekilmiģ, renkli ve vesikalık birer fotoğrafı, alanların dıģına taģırmadan ve belgeye zarar vermeden kaliteli bir yapıģtırıcı ile yapıģtırılacak, tel zımba kullanılmayacaktır. 8. BaĢvuru Belgesini dolduran aday ile velisinin (18 yaģından küçükler için) ad ve soyadları ilgili bölüme yazılarak imzalanacaktır. 9. Bu BaĢvuru Belgesi ile birlikte; Form-2, Aile Kimlik Bilgileri Formu, Aday ile anne ve babanın aynı sayfaya önlü arkalı çekilmiģ kimlik kartı fotokopileri ve asılları, Adaya ait on, anne ve babaya ait üçer adet vesikalık fotoğraf (belgeye yapıģtırılan ile aynı olacak) Karakter Belgesi (Polis Genel Müdürlüğünden alınacak), Evli veya dul olmadığını belirten belge (Muhtarlıklardan alınacak, erbaģ ve erler ile uzman erbaģlar için aranmayacaktır), Form-3, Öğrenim Durum Belgesi (2015 yılında mezun olacaklar mezuniyeti müteakip getirecektir), Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve onaylı fotokopisi (2015 yılında mezun olacaklar mezuniyeti müteakip getirecektir), ilk müracaat esnasında Güv.K.K.lığına teslim edilecektir. 10. Müracaatı uygun görülerek kabul edilen adaylara Sınav GiriĢ Belgesi verilecektir. Adaylar Sınav GiriĢ Belgesinde belirtilen tarih ve yerde, ön sağlık, bedeni yetenek, mülakat seçmeleri ile ve yazılı sınavlara katılmak üzere; Sınav GiriĢ Belgesi, Kimlik Kartı, EK-C Öğrenim Durum Belgesi (daha önce teslim etmeyenler), Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve onaylı fotokopisi (daha önce teslim etmeyenler), YGS/LYS Sonuç Belgesi (sadece YGS/LYS ye girme zorunluluğu olan adaylar getirecek, belgesi eline ulaģmayanlar, ÖSYM bürosundan onaylı internet çıktısını getirecektir), Bedeni yetenek seçmeleri için gerekli spor malzemesi, Yazılı sınav için gerekli kalem, silgi, kalemtıraģ vb. malzeme ile birlikte hazır bulunacaktır.

18 FORM-2 ASKERÎ ÖĞRENCĠ ADAYI AĠLE KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ FORMU (Doldurmadan Önce Arka Sayfadaki Açıklamaları Okuyunuz) Aday Kimlik Bilgileri Aday Numarası (BoĢ bırakınız) Adı ve Soyadı Uyruğu / KKTC Kimlik Numarası Doğum Tarihi / Doğum Yeri Ġl Nüfusa Kayıtlı Olduğu Ġlçe Mahalle / Köy Aday Yakınları Kimlik Bilgileri Yakınlığı Adı ve Soyadı Baba Adı Anne Adı Anne Baba KardeĢ ( ) KardeĢ ( ) KardeĢ ( ) KardeĢ ( ) KardeĢ ( ) KardeĢ ( ) KardeĢ ( ) KardeĢ ( ) KardeĢ ( ) KardeĢ ( ) Doğum Yeri (Ġl Ġlçe) Doğum Tarihi KKTC Kimlik Nu. Bu belgedeki tüm bilgilerin doğru olduğunu, yanlıģ ve eksik bilgilerden doğacak olan yasal sorumluluğu kabul edeceğimi beyan ederim.... /... / 2015 ADAY VELĠSĠ (18 yaģından küçükler için) ADAY Adı ve Soyadı : Ġmzası :......

19 AĠLE KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ FORMUNUN DOLDURULMASINA YÖNELĠK AÇIKLAMALAR 1. Form, siyah tükenmez veya siyah mürekkepli kalemle okunaklı bir Ģekilde silinti veya kazıntı yapılmadan el yazısı ile doldurulacaktır. 2. Formun doldurulmasında, aday ve aile yakınlarının nüfus kayıtları ve kimlik bilgileri esas alınacaktır. 3. Annenin evlenmeden önceki soyadı ile adayın evli olan kız kardeģlerin evlilik soyadları yazılacaktır. 4. KardeĢlerin cinsiyeti parantez içinde kız ise (K), erkek ise (E) olarak belirtilecektir. 5. Formda belirtilen sayıdan daha fazla kardeģ var ise boģ bir sayfaya aynı formatta yazılarak eklenecektir.

20 FORM- 3 ASKERÎ ÖĞRENCĠ ADAYLARI ĠÇĠN ÖĞRENĠM DURUM BELGESĠ (Bu Belge Aday Öğrencinin Son Olarak Eğitim Gördüğü Okul Müdürlüklerince Doldurulacaktır) (Doldurmadan Önce Arka Sayfadaki Açıklamaları Okuyunuz) Birinci Bölüm Aday Kimlik Bilgileri Aday Numarası (BoĢ bırakınız) Adı ve Soyadı Baba Adı Doğum Tarihi / Doğum Yeri Okul Adı / Bölümü Adayın son üç ay içinde çekilmiģ renkli vesikalık fotoğrafı (Ġmzalı ve Mühürlü) Ġkinci Bölüm Ortaokul Öğrenimi Sınıflar Okul Adı Yılı Bütünleme Disiplin Cezası Hazırlık Sınıfı ( ) Kaldı ( ) Kalmadı ( ) Aldı ( ) Almadı 1 inci Sınıf ( ) Kaldı ( ) Kalmadı ( ) Aldı ( ) Almadı 2 nci Sınıf ( ) Kaldı ( ) Kalmadı ( ) Aldı ( ) Almadı 3 ncü Sınıf ( ) Kaldı ( ) Kalmadı ( ) Aldı ( ) Almadı Mezuniyet derecesi..., diploma notu... dır. Üçüncü Bölüm Lise Öğrenimi Sınıflar Okul Adı Yılı Bütünleme Disiplin Cezası Hazırlık Sınıfı ( ) Kaldı ( ) Kalmadı ( ) Aldı ( ) Almadı 1 inci Sınıf ( ) Kaldı ( ) Kalmadı ( ) Aldı ( ) Almadı 2 nci Sınıf ( ) Kaldı ( ) Kalmadı ( ) Aldı ( ) Almadı 3 üncü Sınıf ( ) Kaldı ( ) Kalmadı ( ) Aldı ( ) Almadı Mezuniyet derecesi..., diploma notu / kredisi... dır. Dördüncü Bölüm Askerî veya Sivil Okullardan Çıkma / Çıkarılma Durumu Öğrenimi süresince baģka bir askeri veya sivil okuldan ( ) ÇıkmıĢ / ÇıkarılmıĢtır (...) ( ) ÇıkmamıĢ / ÇıkarılmamıĢtır. Yukarıda açık kimliği yazılı olan ve fotoğrafı bulunan okulumuz öğrencisi ile ilgili belirtilen öğrenim bilgileri kayıtlarımıza uygundur. Ġmza ve Resmi Mühür : Onay Tarihi : Adı ve Soyadı : Ünvanı / Görevi :

ASKERî OKULLARA BAġVURU KILAVUZU VE FORMLARI

ASKERî OKULLARA BAġVURU KILAVUZU VE FORMLARI KKTC GÜVENLĠK KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI BOĞAZKÖY 2014 ASKERî OKULLARA BAġVURU KILAVUZU VE FORMLARI Kara Harp Okulu Deniz Harp Okulu Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Deniz Astsubay

Detaylı

ASKERÎ OKULLARA BAŞVURU KILAVUZU VE FORMLARI

ASKERÎ OKULLARA BAŞVURU KILAVUZU VE FORMLARI KKTC GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BOĞAZKÖY 2016 ASKERÎ OKULLARA BAŞVURU KILAVUZU VE FORMLARI Kara Harp Okulu Deniz Harp Okulu Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Kuleli

Detaylı

ASKERÎ OKULLARA BAŞVURU KILAVUZU VE FORMLARI

ASKERÎ OKULLARA BAŞVURU KILAVUZU VE FORMLARI KKTC GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BOĞAZKÖY 2017 ASKERÎ OKULLARA BAŞVURU KILAVUZU VE FORMLARI Kara Harp Okulu Deniz Harp Okulu Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Gülhane

Detaylı

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL Tasnif dışı T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI BEYLERBEYİ/İSTANBUL DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2012 YILI 2 NCİ DÖNEM UZMAN ERBAŞ ALIMLARI 2 NCİ SEÇİM AŞAMALARI Deniz

Detaylı

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI 1. Sınav Takvimi 29 Eylül 2017 :Sınav başvurusu için son tarihtir. Bu tarihten sonra sistem kapatılacağından, il emniyet müdürlüğünce müracaat kabul edilmeyecek ve

Detaylı

ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel

ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel Nesibe Aydın Okulu öğrencilerine verilecek baģarı bursu,

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal 7 ve 8. dereceli

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla merkez teşkilatına; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,

Detaylı

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI 1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI Sosyal Konut Projesi başvuruları, 9 Şubat 18 Şubat 2011 tarihleri arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından aşağıda yer alan başvuru şartları ile kabul

Detaylı

SĠNCAN ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. 2014-2015 TEOG (TEMEL EĞĠTĠMDEN ORTAÖĞRETĠME GEÇĠġ) TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ

SĠNCAN ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. 2014-2015 TEOG (TEMEL EĞĠTĠMDEN ORTAÖĞRETĠME GEÇĠġ) TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ SĠNCAN ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 TEOG (TEMEL EĞĠTĠMDEN ORTAÖĞRETĠME GEÇĠġ) TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ 1 TARĠH 31 TEMMUZ 8 AĞUSTOS ĠġLEM YERLEġTĠRME ĠÇĠN TERCĠHLERĠN ALINMASI 22 AĞUSTOS

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU SAYIN ADAY: Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından

Detaylı

2015-2016 Merkezi YerleĢtirme Puanına Göre Yatay GeçiĢ

2015-2016 Merkezi YerleĢtirme Puanına Göre Yatay GeçiĢ 2015-2016 Merkezi Yerl2015-2016 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş 2015-2016 Merkezi YerleĢtirme Puanına Göre Yatay GeçiĢ Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı'nın Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans

Detaylı

[2017 ÖSYS DEĞİŞİKLİKLERİ]

[2017 ÖSYS DEĞİŞİKLİKLERİ] [2017 ÖSYS DEĞİŞİKLİKLERİ] [ÜCRETLER] [BAŞVURU KOŞULLARI] [YGS YE KİMLER BAŞVURABİLİR?] [MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA, DENİZ VE HAVA HARP OKULLARINA GİRMEK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE! ] [2017] [ A

Detaylı

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM VE BASKI SANATLARI BÖLÜMLERİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ. 2015 Yılı Özel Yetenek Giriş Sınavları Uygulama Esasları

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ. 2015 Yılı Özel Yetenek Giriş Sınavları Uygulama Esasları T.C ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 Yılı Özel Yetenek Giriş Sınavları Uygulama Esasları A- BAŞVURU ŞARTLARI 1. Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümleri İki farklı grup olarak

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Kurumumuz merkez teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 ve 9 uncu derecelerden 200 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı kadrosuna,

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI 2016-2017 Akademik Yılı BAHAR yarıyılında, Enstitümüz lisansüstü programlarına öğrenci alınacaktır. Ġlgili

Detaylı

TÜRK MUSĠKĠSĠ DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK MÜZĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2015. Türk Müziği Bölümü 2 38 140 PUAN

TÜRK MUSĠKĠSĠ DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK MÜZĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2015. Türk Müziği Bölümü 2 38 140 PUAN TÜRK MUSĠKĠSĠ DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK MÜZĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU 2015 TÜRK MUSĠKĠSĠ DEVLET KONSERVATUVARI ENGELLĠ KONTENJANI ** GENEL KONTENJAN 2015 YGS 1,YGS-2 YGS-3,YGS- 4,YGS 5,YGS

Detaylı

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. İÇİNDEKİLER SAYFA 1- BAŞVURU İŞLEMLERİ 4 Ön Kayıt Koşulları 4 Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 5 Önemli Uyarılar 6 2-

Detaylı

ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ

ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ ALPARSLAN SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ 1. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU

ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV KILAVUZU SAYIN ADAY: Bülent Ecevit Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından

Detaylı

Sınav sistemi iki aģamalı olarak hazırlanmıģtır.

Sınav sistemi iki aģamalı olarak hazırlanmıģtır. Sınav sistemi iki aģamalı olarak hazırlanmıģtır. YGS: Birinci aģama, her öğrencinin girmesi zorunlu olan ortak Sınavdır. (Yükseköğretime GiriĢ Sınavı ) LYS: Sınavın ikinci aģaması, beģ farklı günde,beģ

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ANABĠLĠM DALLARI KONTENJAN YÜKSEK ALES LĠSANS Doktora Puan Türü Tezli Tezsiz ANALĠTĠK KĠMYA 7-7 SAY. FARMAKOGNOZĠ 10-5 SAY. Fitoterapi (II.Öğretim)

Detaylı

Kara Kuvvetleri Komutanlğı Sivil Memur Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlğı Sivil Memur Alımı Kara Kuvvetleri Komutanlğı Sivil Memur Alımı Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki kurumların sivil memur ihtiyacı kapsamındaki hususlar burada anlatılmıştır. Sivil memur başvuru koşulları, yazılı sınav

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Koşul ve Esasları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Koşul ve Esasları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Koşul ve Esasları 1. BÖLÜMLER, ÖĞRENCİ SAYILARI VE ÖN KAYIT Fakültenin Resim, Resim II. Öğretim, Heykel,

Detaylı

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU KONYA 2014 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinin aşağıda belirtilen

Detaylı

RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ;

RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ; RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ; RÜġTÜ AKIN VAKFI tarafından, maddi desteğe muhtaç, baģarılı Türk gençlerine eğitimde fırsat ve imkan eģitliği vermek ve onların kabiliyetleri ölçüsünde en üst düzeyde yetiģmelerine

Detaylı

T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - GİRİŞ SINAVLARI ve KESİN KAYIT ESASLARI

T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - GİRİŞ SINAVLARI ve KESİN KAYIT ESASLARI T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - GİRİŞ SINAVLARI ve KESİN KAYIT ESASLARI 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonuçlarına göre YGS

Detaylı

MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR

MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Muvazzaf astsubaylık için başvurular nasıl yapılmaktadır? Muvazzaf astsubay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde www.kkk.tsk.tr/pertem/ana1.asp

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları KoĢul ve Esasları

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları KoĢul ve Esasları AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları KoĢul ve Esasları 1. BÖLÜMLER, ÖĞRENCĠ SAYILARI VE ÖN KAYIT Fakültenin Resim, Resim (II. Öğretim), Heykel,

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIġMA SINAVI ĠLE 5431 SAYILI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠSTANBUL ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠSTANBUL ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠSTANBUL ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN ĠMAM HATĠP LĠSELERĠNĠN BÜNYESĠNDE BULUNAN ĠMAM HATĠP ORTAOKULLARI YAZILI SINAV VE KAYIT ĠġLEMLERĠ BaĢvuru

Detaylı

Boş Kalan Kontenjanlar İçin Yedeklerin Başvuru Tarihi. Boş Kalan Kontenjanlar İçin Yedeklerin. Kontenjan. Özel Yetenek Sınavı Tarihi.

Boş Kalan Kontenjanlar İçin Yedeklerin Başvuru Tarihi. Boş Kalan Kontenjanlar İçin Yedeklerin. Kontenjan. Özel Yetenek Sınavı Tarihi. Beden Eğitimi Yüksekokulu Beden Eğitimi HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Beden Eğitimi Yüksekokulu Beden Eğitimi, Eğitim Fakültesi Müzik ve Resim-İş ile Devlet Konservatuarı Geleneksel

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN-2013 1 2013-2014 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN EĞİTİM FAKÜLTESİNE ÖNKAYIT VE ÖZEL YENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN EĞİTİM FAKÜLTESİNE ÖNKAYIT VE ÖZEL YENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN EĞİTİM FAKÜLTESİNE ÖNKAYIT VE ÖZEL YENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Eğitim Fakültesinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programına 2016-2017

Detaylı

Müzik ve Fotoğraf bölümünü seçen adaylar tek tercih yapabilirler. Yabancı Uyruklu

Müzik ve Fotoğraf bölümünü seçen adaylar tek tercih yapabilirler. Yabancı Uyruklu T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim - Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Koşul ve Esasları 1. BÖLÜMLER, ÖĞRENCİ SAYILARI VE ÖN KAYIT Fakültenin Resim, Resim (II. Öğretim),

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAM ĠLANI

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAM ĠLANI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ VE PROGRAM ĠLANI 2014 2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILINDA AġAĞIDA BELĠRTĠLEN PROGRAMLARA VE ÖĞRENCĠSĠ ALINACAKTIR BAġVURU TARĠHLERĠ BAġVURU YERĠ MÜLAKAT

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları KoĢul ve Esasları

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları KoĢul ve Esasları AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları KoĢul ve Esasları 1. BÖLÜMLER, ÖĞRENCĠ SAYILARI VE ÖN KAYIT Fakültenin Resim, Resim (II. Öğretim), Heykel,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1)

Detaylı

Öğrenci Alınacak Lisans Programı Öğrenci Kontenjanı BaĢvuru Tarihleri Sınavlar Müzikoloji 20 01-15 Temmuz 2015 23-24-25 Temmuz 2015

Öğrenci Alınacak Lisans Programı Öğrenci Kontenjanı BaĢvuru Tarihleri Sınavlar Müzikoloji 20 01-15 Temmuz 2015 23-24-25 Temmuz 2015 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARIMÜZĠKOLOJĠ BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI LĠSANS KAYIT KABUL ESASLARIVEGĠRĠġ SINAVI KRĠTERLERĠ Amaç ve Kapsam Madde 1. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için başvurular nasıl yapılmaktadır? Muvazzaf/sözleşmeli subay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI Lisansüstü Programlara Başvurularının Alınması Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazanan Öğrenci

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Eğitim - Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Koşul ve Esasları

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Eğitim - Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Koşul ve Esasları T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Koşul ve Esasları 1. BÖLÜMLER, ÖĞRENCİ SAYILARI VE ÖN KAYIT Fakültenin Resim, Resim (II. Öğretim),

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Öğrenci başvurularına ilişkin,

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI NAKİL SINAVLARI KILAVUZU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI NAKİL SINAVLARI KILAVUZU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI NAKİL SINAVLARI KILAVUZU 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı için 5., 6. ve 7. sınıflara Nakil Sınavı ile kontenjan dahilinde öğrenci alınacaktır. Nakil Sınavı ile ilgili

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak programlar,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 1 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU SINAV BAŞVURU KOŞULLARI 1. Lise yada dengi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.YEG.0.18.04.05-1948 04 HAZĠRAN 2008 Konu :Beş Türk Cumhuriyetinde bulunan Eğitim Müşavirlikleri Kadrolarına Atanacak Personelin

Detaylı

İLAN METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR

İLAN METNİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE 1- Başvuru yapmadan önce ilanda belirtilen başvuru koşullarının ve kontenjanlarının yer aldığı ilan metnini mutlaka okuyunuz. Eğer başvuru koşullarını taşıyorsanız

Detaylı

Bu iģgücü istemi, ĠġKUR'un KOCAELĠ ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden. ilan edilmiģtir. GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI (ASIL)

Bu iģgücü istemi, ĠġKUR'un KOCAELĠ ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden. ilan edilmiģtir. GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI (ASIL) Bu iģgücü istemi, ĠġKUR'un KOCAELĠ ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiģtir. GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI (ASIL) Son BaĢvuru Tarihi : 26 Ağustos 2015 Yayınlanma Tarihi : 17 Ağustos 2015,

Detaylı

T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHARYARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHARYARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHARYARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJAN İLANI Üniversitemiz, 2014 2015 Eğitim Öğretim

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALI ÖZEL YETENEK SINAVI ÖĞRENCİ REHBERİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALI ÖZEL YETENEK SINAVI ÖĞRENCİ REHBERİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALI ÖZEL YETENEK SINAVI ÖĞRENCİ REHBERİ 2016-2017 1. ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ)

EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 21.01.2010, 17.03.2010, 13.02.2013

Detaylı

DÜZEY BELİRLEME SINAVI

DÜZEY BELİRLEME SINAVI ÖZEL KÜLTÜR LİSESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI HAZIRLIK, 9, 10 VE 11. SINIFLAR DÜZEY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015-İSTANBUL 1 KÜLTÜR LİSESİ HAZIRLIK-9-10-11. SINIFLAR OKUYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZEY

Detaylı

Öğrenci Alınacak Lisans Programı Öğrenci Kontenjanı BaĢvuru Tarihleri Sınavlar Müzikoloji Haziran- 12 Temmuz 2016

Öğrenci Alınacak Lisans Programı Öğrenci Kontenjanı BaĢvuru Tarihleri Sınavlar Müzikoloji Haziran- 12 Temmuz 2016 KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠKOLOJĠ BÖLÜMÜ 2016 2017 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI LĠSANS KAYIT KABUL ESASLARI VE GĠRĠġ SINAVI KRĠTERLERĠ Amaç ve Kapsam Madde 1. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MUVAZZAF ASKERÎ HÂKİM ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MUVAZZAF ASKERÎ HÂKİM ALIMI BAŞVURU KILAVUZU TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MUVAZZAF ASKERÎ HÂKİM ALIMI BAŞVURU KILAVUZU 1. YASAL MEVZUAT Türk Silahlı Kuvvetlerine Muvazzaf Askerî Hâkim Temini; 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu ve Askerî Hâkim Adaylarının

Detaylı

T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20152016 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI / BAŞVURU KOŞULLARI 0 İÇİNDEKİLER 1. Başvuru Tarihi... 1 2. Başvuruda İzlenecek Yol... 1 3. İletişim Bilgileri...

Detaylı

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Ege İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcılığı kadrosuna 1 (bir) adet Maden Mühendisi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU 2012 DİKKAT: Bu kılavuzu Bu kılavuzu dikkatle dikkatlice okuyunuz. okuduktan sonra

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 60 kişi, - Hukuk,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün aşağıda

Detaylı

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder.

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI ĠLAN METNĠ Üniversitemiz 2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Anadolu Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Detaylı

ÖZEL NESİBE AYDIN OKULLARI, BURS VE ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİLER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL NESİBE AYDIN OKULLARI, BURS VE ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİLER YÖNETMELİĞİ ÖZEL NESİBE AYDIN OKULLARI, BURS VE ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİLER YÖNETMELİĞİ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel Nesibe Aydın Okulu öğrencilerine verilecek başarı bursu, eğitim

Detaylı

YGS sınavında kaç soru var?

YGS sınavında kaç soru var? 15 Mart 2015 Pazar günü yapılacak Üniversiteye girişin ilk aşaması YGS 2015 için sınav giriş yerleri henüz yayınlanmadı. ÖSYM resmi site üzerinden yayınlayacağı YGS giriş yerleri açıklandığı anda haberimizde

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK MÜZİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU Özel yetenek sınavı başvuruları 17 21 Ağustos 2015 tarihleri

Detaylı

T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu GENEL BĠLGĠLER SINAV ÜST KURULU SINAV KURULU

T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu GENEL BĠLGĠLER SINAV ÜST KURULU SINAV KURULU T.C HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu GENEL BĠLGĠLER 2014-2015 Eğitim öğretim yılı için Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Beden Eğitimi Öğretmenliği) bölümüne alınacak

Detaylı

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder.

hak kazandığı takdirde, Fen Bilimleri Enstitüsüne teslim eder. BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI ĠLAN METNĠ Üniversitemiz 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Anadolu Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Detaylı

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HAVA TRAFİK KONTROL BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI SINAV KILAVUZU

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HAVA TRAFİK KONTROL BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI SINAV KILAVUZU SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HAVA TRAFİK KONTROL BÖLÜMÜ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI SINAV KILAVUZU İstanbul 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. BAŞVURU... 3 2.1. Kimler Başvurabilir?... 3 2.2. Sınav Ücreti... 3 3.

Detaylı

Kara Harp Okulu Öğrenci Alacak

Kara Harp Okulu Öğrenci Alacak On5yirmi5.com Kara Harp Okulu Öğrenci Alacak Kara Harp Okulu'nda okumak isteyenler müjde! Kara Harp Okulu kız ve erkek öğrenci alacak. İşte koşullar... Yayın Tarihi : 26 Nisan 2010 Pazartesi (oluşturma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı :83203306/10.06.01/2126140 27/05/2014 Konu :Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine Öğrenci Alınması GENELGE 2014/10 İlgi : Millî Eğitim

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014 2015 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI Kontenjanları, BaĢvuru ġartları, BaĢvuruya Esas TeĢkil Eden Lisans Programları Lisansüstü Programlara BaĢvuru Tarihleri : 04-08 Ağustos 2014 I. Kontenjanlar

Detaylı

T.C. Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı

T.C. Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı T.C. Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ve Doktora Öğrenci Alım İlanı 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı GÜZ yarıyılında, Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin

Detaylı

T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJAN İLANI Üniversitemiz 2013 2014 Eğitim Öğretim

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU VE KONTENJAN İLANI (EK-2 İLAN)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU VE KONTENJAN İLANI (EK-2 İLAN) T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU VE KONTENJAN İLANI (EK-2 İLAN) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14/07/2017 tarih ve 75850160-104.01.04.01/46068

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU 14.01.2006 tarihli ve 26049 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adli Tıp Kurumu Personeli

Detaylı

T. HALK BANKASI A.Ş.

T. HALK BANKASI A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI (MÜHENDİS), SERVİS GÖREVLİSİ VE BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam

Detaylı

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı için aģağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR a) T.C. VatandaĢı olmak, b) En az lise mezunu olmak, c) KesinleĢmiĢ sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamıģ olmak,

Detaylı

YYÜ YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ

YYÜ YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ YYÜ YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 Eğitim-Öğretim I. yarıyılı (güz) için üniversitemiz Yaşayan Diller Enstitüsü nün lisansüstü programlarına, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Detaylı

HEZÂRFEN HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ

HEZÂRFEN HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ HEZÂRFEN HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMLERİ 1. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde Milli Savunma Üniversitesi Hezârfen Havacılık

Detaylı

T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJAN İLANI Üniversitemiz, 2015 2016 Eğitim Öğretim

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 1 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2017 SINAV BAŞVURU KOŞULLARI 1. Ortaöğretim

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ KAYIT İNTERNET BAŞVURU KILAVUZU

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ KAYIT İNTERNET BAŞVURU KILAVUZU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ KAYIT İNTERNET BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihleri 15 Mart 26 Nisan 2013 İnternet

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKLU 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKLU 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKLU 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI Bölüm Adı Kontenjan Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Erkek 30 Beden Eğitimi Ve Spor

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sayfa 1 / 7 EK-2 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI KILAVUZU Sayfa 2 / 7 BÖLÜM VE ÖĞRENCİ SAYISI Üniversitemiz

Detaylı

T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS / DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI T.C. AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI / DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI 0 İÇİNDEKİLER 1. Başvuru Tarihi... 1 2. Başvuruda İzlenecek Yol... 1 3. İletişim

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BAŞVURU TARİHLERİ : ( 27 Ekim 14 Kasım 2014 ) Bu kılavuz Sahil Güvenlik

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI ÖĞRENCİ KONTENJANI: GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ: 40 HEYKEL BÖLÜMÜ: 15 1-ÖN KAYIT KOŞULLARI VE GEREKLİ

Detaylı

Ön kayıt formunu doldurmak için tıklayınız. f) 1992 ve daha eski doğumlu erkek adaylar için Askerlik Durumu Beyan Formu

Ön kayıt formunu doldurmak için tıklayınız. f) 1992 ve daha eski doğumlu erkek adaylar için Askerlik Durumu Beyan Formu BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2014-2015 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI DGS KAYIT KILAVUZU KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: a) DGS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı, b) Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 Öğretim yılında Üniversitemizin bazı programlarına ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemi ile öğrenci alınacaktır. FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ (*)

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURU KILAVUZU

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURU KILAVUZU T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURU KILAVUZU Sevgili Adaylar, 2015-2016 eğitim-öğretim bahar yarıyılında üniversitemizde lisansüstü

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

Detaylı

2017/2018 ÖYS Başvuru Kılavuzu 1

2017/2018 ÖYS Başvuru Kılavuzu 1 2017/2018 ÖYS Başvuru Kılavuzu 1 Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2017/2018 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Başvuru Koşulları

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÎLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÎLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÎLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2015-2016 Öğretim yılı Ders Ücreti Karşılığı Öğretmenlik Başvuru Kılavuzu,

Detaylı

SIRA YAPILACAK İŞLEMLER TARİHİ

SIRA YAPILACAK İŞLEMLER TARİHİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SAMSUN İLKADIM GÜLİZAR HASAN YILMAZ SPOR LİSESİ ne 2.YETENEK SINAVI İÇİN ÖĞRENCİ ALIMI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA YAPILACAK İŞLEMLER TARİHİ 1 Yetenek Sınavı Başvuruları 14-18 Eylül

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı