ASKERÎ OKULLARA BAġVURU KILAVUZU VE FORMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASKERÎ OKULLARA BAġVURU KILAVUZU VE FORMLARI"

Transkript

1 KKTC GÜVENLĠK KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI BOĞAZKÖY 2015 ASKERÎ OKULLARA BAġVURU KILAVUZU VE FORMLARI Kara Harp Okulu Deniz Harp Okulu Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu Kuleli Askerî Lisesi Bando Astsubay Hazırlama Okulu

2 ... PARA ĠLE SATILMAZ FOTOKOPĠ ĠLE ÇOĞALTILABĠLĠR... Ġhtiyaç Duyulacak Ġlave Formları; Güv.K.K.lığı Personel ġube Müdürlüğünden, Güv.K.K.lığı ASAL ġube Müdürlüğünden veya internet adresinden temin edebilirsiniz. Formların Doldurulması ve Müracaat ile Ġlgili Olarak AĢağıdaki Telefon Numaralarını Arayarak Bilgi Alabilirsiniz; Güv.K.K.lığı Personel ġube Müdürlüğü : (0 392) (Santral) (Dâhili, 2133, 2135, 2154, 2155)

3 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Sayfa Nu. 1. GENEL BĠLGĠLER, TEMEL ĠLKE VE KURALLAR BAġVURU ESASLARI BaĢvuru KoĢulları Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile Ġlgili Genel KoĢullar Sağlık ile Ġlgili Genel KoĢullar Öğrenim ve Hizmet ile Ġlgili Genel KoĢullar YaĢ, Boy ve Kilo ile Ġlgili Genel KoĢullar BaĢvuru için Gerekli Belgeler ile BaĢvuru Yeri ve Zamanı BaĢvuruların Değerlendirilmesi ve BaĢvuru Sonuçlarının Duyurulması BĠRĠNCĠ AġAMA (YAZILI) SINAVLARLA ĠLGĠLĠ ESASLAR Harp Okulları ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Adayları ile Ġlgili Esaslar Astsubay Meslek Yüksek Okulları Adayları ile Ġlgili Esaslar Askerî Lise ve Bando Astsubay Hazırlama Okulu Adayları ile Ġlgili Esaslar Yapılacak Yazılı Sınavın Kapsamı Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belgeler Yazılı Sınavın Uygulanması Yazılı Sınavda Uyulması Gereken Kurallar Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi Yazılı Sınav Sonuçlarına Ġtiraz ĠĢlemleri ĠKĠNCĠ AġAMA (UYGULAMALI) SINAVLARLA ĠLGĠLĠ ESASLAR Ġkinci AĢama (Uygulamalı) Sınavlarının Yeri ve Zamanı Ġkinci AĢama (Uygulamalı) Sınavlarının AĢamaları Ön Sağlık Muayenesi Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Sınavı Müzik Yeteneği Testi Mülakat Sağlık Muayenesi Ġkinci AĢama (Uygulamalı) Sınavlarına Ġtiraz ĠĢlemleri SINAVLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ESASLAR Sınavların Değerlendirilmesi, Asil ve Yedek Adayların Tespiti Sonuçların Açıklanması SAĞLIK MUAYENE ĠġLEMLERĠ i-

4 7. ÖĞRENCĠ ALIMLARI FAALĠYET TAKVĠMĠ TABLOLAR... 7 Tablo-1. YaĢ, Boy Standartları Tabloları... 7 Tablo-2. Askerî Liseler ve Astsubay Hazırlama Okulu Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri ve Standartları cccccccctablosu... 8 Tablo-3. Harp Okulları (Erkek), Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri ve Standartları Tablosu Tablo-4. Harp Okulu (Bayan) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri ve Standartları Tablosu BAġVURU BELGELERĠ Form Yılı Askerî Okullara BaĢvuru Belgesi Form-2. Aile Kimlik Bilgileri Belgesi Form-3. Öğrenim Durum Belgesi -ii-

5 1. GENEL BĠLGĠLER, TEMEL ĠLKE VE KURALLAR : a. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı Kara ve Deniz Harp Okulları, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, Kara, Deniz, ve Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Kuleli Askerî Lisesi ve Bando Astsubay Hazırlama Okulunda, öğrenim görecek öğrencileri seçmek amacıyla sınav yapılacaktır. b. Bu kılavuz, yukarıda belirtilen okullarda öğrenim görecek öğrencileri seçme sınavlarının baģvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili esasları kapsamaktadır. c. GiriĢ koģullarını taģımadıkları halde; yanlıģ bilgi vererek, asılsız belge düzenleyerek veya düzenleterek askerî okullara kaydını yaptırmıģ olanların bu durumları, eğitim, öğretim süresi içerisinde tespit edildiğinde, okuldan iliģikleri derhal kesilecek ve haklarında yasal iģlem yapılacaktır. ç. Ġlgili askerî okula kabul edildikten sonra yaptırılacak olan Özel Ġntibak Eğitimi döneminde baģarılı olamayan aday öğrenciler, ilgili okulun disiplin kurulu kararı ile okuldan çıkarılacaklardır. 2. BAġVURU ESASLARI : 2.1. BaĢvuru KoĢulları Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile Ġlgili Genel KoĢullar a. KKTC vatandaģı ve erkek olmak (Bayan adaylar Kara Harp Okulu ve Gülhane Askerî Tıp Akademisine müracaat edebilecektir), b. NiĢanlı, evli veya dul olmamak; herhangi bir kadın veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaģamamak (kıta kaynağından müracaat edecek adaylar için niģanlı, evli veya dul olmama koģulu aranmayacaktır), c. Harp Okullarına ve Gülhane Askerî Tıp Akademisine müracaat edecek Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmamıģ ve hiç baģlamamıģ olmak, ç. Kendisi, anne, baba veya kardeģlerinin; (1) Tutum ve davranıģları ile yasadıģı oluģumların görüģlerini benimsememiģ, bu tür faaliyetlerde bulunmamıģ veya karıģmamıģ olmak, (2) Toplumca ayıp sayılan ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalıģmamıģ ve halen çalıģmamakta olmak, (3) Kusursuz bir ahlak ve karaktere sahip olmak, -1- (4) Dürüst bir yaģam düzeyinde olmak ve yüz kızartıcı fiilleri bulunmamak, d. Kendisi, anne, baba ve kardeģleri dahil, taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aģımına uğramıģ yahut para cezasına çevrilmiģ veya ertelenmiģ hükümlülüklerine iliģkin kayıtları adli sicilden çıkartılmıģ olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruģturma altında olmamak, e. Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamıģ veya çıkarılmamıģ, sivil okullardan ise çıkarılmamıģ olmak, f. Girmek istediği okula karģı uygun nitelikte (dürüst bir yaģam düzeyinde, yüz kızartıcı fiilleri bulunmayan) sorumlu bir veli göstermek Sağlık ile Ġlgili Genel KoĢullar a. Güvenlik Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Tüzüğünün Dördüncü Bölümü 33, 34, 35, 36 ncı Maddeleri Askerî Öğrenci Adayları ile Askerî Öğrencilerde Aranacak Sağlık Yeteneklerinde ifade edilen koģullara uygun sağlık niteliklerine sahip olmak, b. Sevk edileceği askerî hastaneden ASKERÎ ÖĞRENCĠ OLUR kararlı sağlık kurul raporu almak Öğrenim ve Hizmet ile Ġlgili Genel KoĢullar a. Kara, Deniz Harp Okulu ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi : (1) Devam mecburiyeti olan, herhangi bir meslek ve mesleğe yönelik olmayan resmi veya özel fen ve anadolu liseleri ile klasik devlet liselerinin; Gülhane Askerî Tıp Akademisi için Fen, Fen Bilimleri, Matematik veya Türkçe-Matematik, Kara Harp Okulu Fen, Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe-Matematik veya Sosyal Bilimler ve Deniz Harp Okulu için Matematik, Fen Bilimleri bölümü/ alanları mezunu olmak, (2) Öğreniminin herhangi bir safhasında herhangi bir meslek veya bir mesleğe yönelik okulda okumamıģ olmak, (3) Öğrenim gördükleri liselerden, 2015 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumunda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2014 yılında mezun olmak. b. Astsubay Meslek Yüksek Okulu; (1) Öğrenim gördükleri lise veya dengi okullardan 2015 yılı Haziran döneminde mezun olacak durumunda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2014 yılında mezun olmak,

6 (2) Astsubay Meslek Yüksek Okullarına gönderilecek öğrenciler sivil kaynaktan, baģvuru kılavuzundaki aranan gerekli Ģartlara uygun olan ve halen Güv.K.K.lığında askerlik hizmetini yapan lise veya dengi okul mezunu (fakülte veya yüksek okul mezunlarının müracaatı kabul edilmeyecektir) erbaģ/erler ile mukaveleli erbaģlardan seçilecektir. (3) Mukaveleli erbaģlar için asgari iki yıl, erbaģ ve erler için ise asgari altı ay hizmet yapmıģ olmak. c. Kuleli Askerî Lisesi ve Bando Astsubay Hazırlama Okulu; (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı herhangi bir mesleğe yönelik olmayan ortaokul veya dengi okuldan 2015 yılı Haziran döneminde mezun olmak (öğretmenler kurulu kararı ile geçenler ve son sınıfta iki yıl okuyarak mezun olan veya öğreniminin herhangi bir safhasında mesleğe yönelik okullarda okumuģ olanların veya lise sınıflarında (hazırlık dahil) öğrenim görenlerin baģvurusu geçersizdir), (2) Özel okullar ve yurt dıģındaki okul mezunları için (Bu durumundaki adayların da 2015 yılı Haziran döneminde doğrudan mezun olmaları gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve ortaokul ile denkliğini belirten MEB lığınca onaylanmıģ belge ile baģvuruda bulunmuģ olmak YaĢ, Boy ve Kilo ile Ġlgili Genel KoĢullar a. YaĢ hesabı, baģvuru yapılan yıldan gün ve ay gözetilmeden doğum yılının çıkarılması ile yapılır. YaĢ düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaģları dikkate alınır. b. YaĢı ve boyu (ayakkabısız) bu kılavuzda yer alan YaĢ, Boy Standartları Tablosuna (Tablo-1) uygun olması gerekmektedir. c. Güvenlik Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Tüzüğü esas alınarak, baģvuruda bulunan adaylardan yaģlarına göre istenen boy standartlar Tablo-1 dedir. ç. Harp Okulları için; en fazla 20 yaģında (1995 ve daha genç doğumlu) (yaģ düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaģı dikkate alınır.) d. Astsubay Meslek Yüksek Okulları için; lise ve dengi okul mezunlarında en fazla 21 yaģında (1994 ve daha genç doğumlu) (yaģ düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaģı dikkate alınır.); kıta kaynağından müracaat edecek personelden, erbaģ/erlerde en fazla 24 yaģında (1991 ve daha genç doğumlu), mukaveleli erbaģlarda ise en fazla 27 yaģında (1988 ve daha genç doğumlu) olmak (yaģ düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaģı dikkate alınır.), -2- e. Kuleli Askerî Lisesi ve Bando Astsubay Hazırlama Okulu için; en az 13 yaģında (2002 doğumlu), en fazla 16 yaģında (1999 doğumlu) olmak, (yaģ düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaģı dikkate alınır) BaĢvuru Ġçin Gerekli Belgeler ile BaĢvuru Yeri ve Zamanı a. Adaylar baģvuru için, okullarından mezun olmayı, okul bitirme derecelerinin belirlenmesini, Yüksek Öğrenime GeçiĢ Sınavı (YGS) veya Lisans YerleĢtirme Sınavı (LYS) sonuçlarının kendilerine ulaģmasını beklemeden, faaliyet takviminde belirtilen tarihe kadar diğer müracaat belgeleriyle birlikte Ģahsen baģvuru yapacaklardır. Mezuniyet ve YGS/LYS puanlarına iliģkin belgeler ilgili birimlerden temin edilmeyi müteakip en kısa sürede Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına ulaģtırılacaktır. b. Ġlk müracaat esnasında; (1) Bu kılavuzun son bölümünde yer alan BaĢvuru Belgesi (Form-1) ve Aile Kimlik Bilgileri Belgesi (Form-2), (2) Adayın kendisinin, anne ve babasının kimlik kartları, (3) Adayın kendisinin, anne ve babasının kimlik kartlarının aynı sayfaya önlü arkalı çekilmiģ fotokopisi, (4) Evli veya dul olmadığını belirten muhtarlıktan alınmıģ belge, (5) Polis Genel Müdürlüğünden alınmıģ karakter belgesi, (6) Adayın son üç ay içinde çekilmiģ on adet renkli vesikalık fotoğrafı, (7) Adayın anne ve babasının son bir yıl içinde çekilmiģ üçer adet renkli vesikalık fotoğrafı, (8) YGS sonuç belgesi, LYS müracaat formu (ÖSYM bürosundan onaylı internet çıktıları ile baģvuracaktır),(askeri Lise ve Bando Astsubay Hazırlama Okuluna müracaat eden adaylar hariç), (9) Bu kılavuzun son bölümünde yer alan Öğrenim Durum Belgesi (Form-3) ile diploma aslı ve MEB lığından onaylı bir fotokopisi (2015 yılında mezun olacaklar hariç), Ģahsen (aday veya velisi tarafından 11 Haziran 2015 tarihine kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Personel ġube Müdürlüğüne (Boğaz) teslim edilecektir.

7 c yılında mezun olacak adaylarlara ait, diploma (MEB lığından onaylı fotokopisi) veya geçici mezuniyet belgesi ve Öğrenim Durum Belgesi (Form-3) ile Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarına müracaat eden adaylara ait, YGS/LYS sonuç belgesi en geç 03 Temmuz 2015 tarihine kadar Güv.K.K.lığına ulaģtırılarak baģvuru belgeleri tamamlanacaktır. (YGS/LYS sonuç belgesini ÖSYM bürosundan onaylı internet çıktısı ile baģvuracaktır). ç. Müracaatları uygun görülerek kabul edilen adaylara Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca Sınav GiriĢ Belgesi verilecek, adaylar, faaliyet takvimine göre katılacakları Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet, Yazılı Sınav (Yazılı sınava Askeri Lise ve Bando Astsubay Hazırlama Okulları için müracaat eden adaylar girecektir.) ve Mülakata bu Sınav GiriĢ Belgesi ile birlikte gelecektir BaĢvuruların Değerlendirilmesi ve BaĢvuru Sonuçlarının Duyurulması a. Harp Okullarına baģvuran adaylar Yüksek Öğrenime GeçiĢ Sınavına (YGS) girmiģ olacak ve Lisans YerleĢtirme Sınavına (LYS) girmek için baģvurmuģ olanlar ikinci aģama (uygulamalı) sınavlara katılmaya hak kazanacaklardır. b. Astsubay Meslek Yüksek Okulları için de Yüksek Öğrenime GeçiĢ Sınavına (YGS) katılanlar içinden Güv.K.K.lığınca belirlenecek puan türünden barajı geçenler ikinci aģama sınavlara katılmaya hak kazanacaklardır. Ġkinci aģama (uygulamalı) sınava katılmaya hak kazanan adaylar Güv.K.K.lığınca aranacaktır. c. Askerî Lise ve Bando Astsubay Hazırlama Okulu sınavlarına girecek adaylar ise baģvuru için gerekli evrakları tam, eksiksiz ve aranan Ģartlara uygun olarak getirdiklerinde kayıt sonrasında Güv.K.K.lığınca yapılacak olan yazılı sınava giriģ belgeleri kendilerine verilecektir. 3. BĠRĠNCĠ AġAMA (YAZILI) SINAVLARLA ĠLGĠLĠ ESASLAR : 3.1. Harp Okulları ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi Adayları ile Ġlgili Esaslar 2015 yılı Lisans YerleĢtirme Sınavına (LYS) katılan ve Harp Okullarına ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi baģvurusu kabul edilen adaylar, LYS sınavından aldıkları sonuçlara göre Kara Harp Okulu ve Gülhane Askerî Tıp Akademisi için MF (1, 2, 3, 4) ve TM (1, 2, 3), Deniz Harp Okulu için MF (1, 4) (orta öğretim baģarı puanı dâhil edilmemiģ) Güv.K.K.lığınca belirlenecek baraj puanını alan adayların bu puanlardan en yüksek olanı yazılı sınav puanı olarak dikkate alınacaktır Astsubay Meslek Yüksek Okulları Adayları ile Ġlgili Esaslar 2015 yılı Yüksek Öğrenime GeçiĢ Sınavı (YGS) na katılan adayların mezun oldukları/olacakları okul öğrenim kolu, alan ve bölümleri ile Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu için YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6), Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için YGS (1, 2), Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu teknik bölümleri için YGS (1, 2) diğer bölümleri için YGS (3, 4, 5, 6) puan türleri esas alınacaktır. Güv.K.K.lığınca belirlenecek baraj puanını alan adayların bu puanlardan en yüksek olanı yazılı sınav puanı olarak dikkate alınacaktır Askerî Lise ve Bando Astsubay Hazırlama Okulu Adayları ile Ġlgili Esaslar Bu gruba giren adaylara, Güv.K.K.lığınca ikinci aģama (uygulamalı) sınavları kapsamında 06 Temmuz 2015 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır Yapılacak Yazılı Sınavın Kapsamı Sınavda uygulanacak test, Türkiye Cumhuriyetinde yapılmakta olan Askerî Liselere GiriĢ Sınavı ile aynı düzeyinde olacaktır. Bu testte; Sözel Bölüm; Türkçe (30) ve Sosyal Bilimler (15) olmak üzere çoktan seçmeli 45 soru, Sayısal Bölüm; Matematik (30) ve Fen Bilimleri (25) olmak üzere çoktan seçmeli 55 soru sorulacaktır. Test cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat) Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belgeler a. Güv.K.K.lığınca verilen 2015 yılı Sınav GiriĢ Belgesi: belge üzerinde, adayın kimlik bilgileri ve fotoğrafı ile sınav yeri, tarihi ve saati yazılı olacaktır. b. Özel Kimlik Belgesi: sınava girebilmek için Sınav GiriĢ Belgesinden baģka, adayın kimliğini gösteren soğuk damgayla onaylı bir belge (KKTC Kimlik Kartı vb.) gerekmektedir. Sınav Giriş Belgesi ve Özel Kimlik Belgesini yanında bulundurmayan adaylar, sınava alınmayacaktır. Bu belgelerin aslı dışındaki belgeler kabul edilmeyecektir. Sınava girerken yukarıdaki belgelerin yanı sıra, 2 adet koyu siyah ve yumuģak kurģun kalem, 1 adet yumuģak, leke bırakmayan silgi, 1 adet kalemtıraģ, bulundurulması gerekmektedir.

8 Yazılı Sınavın Uygulanması Adaylar önceden kendilerine verilecek Sınav GiriĢ Belgesinde belirtilecek saatte ilgili yerde hazır bulunacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra Sınav Heyeti BaĢkanı sınavda uygulanacak kuralları adaylara okuyacak ve kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları da dağıtılacak, adaya verilen soru kitapçığı üzerinde basılı olan harf, cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana adaylar tarafından iģaretlenecektir. Cevapların soru kitapçığı üzerinde değil, cevap kâğıdı üzerinde iģaretlenmesi gerekmektedir. Soru kitapçıkları üzerinde ayrılmıģ olan yerlere istenen bilgiler yazıldıktan sonra sınav baģlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Sınav süresinin bitiminde soru kitapçığı ve cevap kâğıtları görevlilerce toplanacaktır Yazılı Sınavda Uyulması Gereken Kurallar a. Sınav salonuna, cep telefonu, cep bilgisayarı, çağrı cihazı vb. araçlarla girilmeyecektir. b. Adayların sınav süresince, birbirleriyle konuģmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. Ģeyler alıp vermeleri, hesap makinesi, sözlük vb. yardımcı araçlar kullanmaları, sınav salonunda sigara vb. içmeleri, baģkalarını rahatsız edecek Ģekilde bir Ģeyler yiyip içmeleri ve sınav düzenini bozacak baģka davranıģlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. c. Kurallara aykırı davranıģta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Kurallara uymayanların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına yazılacak ve sınavları Güv.K.K.lığınca geçersiz sayılacaktır Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi a. Adayların yazılı sınav sonuçları, Güv.K.K.lığı sınav heyeti tarafından değerlendirilecektir. b. Değerlendirmede, adayların Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri testlerine ait ayrı ayrı doğru ve yanlıģ cevaplarının sayısı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlıģ cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın her alt test için almıģ olduğu ham puanlar bulunacaktır. Ham puanlar, Güv.K.K.lığınca belirlenecek yöntemle, standart puana ve yine Güv.K.K.lığınca belirlenecek katsayılar ile iģleme alınarak 100 üzerinden puana dönüģtürülecektir. c. Adaylar, en yüksek puanı alan adaydan baģlamak üzere sıralanacak ve sonuçları, sınav günü mesai bitiminde Güv.K.K.lığı nizamiyesinde bululunan duyuru panosuna asılacaktır Yazılı Sınav Sonuçlarına Ġtiraz ĠĢlemleri Yazılı sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adaylar dilekçe ile sınav komisyon baģkanına müracaat edebilecektir. Ġtirazda bulunan adayın yazılı sınav cevap kartı komisyon baģkanı kontrolünde tekrar okunacak ve komisyon baģkanı tarafından son karar verilecektir. 4. ĠKĠNCĠ AġAMA (UYGULAMALI) SINAVLARLA ĠLGĠLĠ ESASLAR : 4.1. Ġkinci AĢama (Uygulamalı) Sınavlarının Yeri ve Zamanı a. Ġkinci aģama sınavları, Temmuz 2015 tarihleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Karargâh Birliğinde (Boğazköy/GĠRNE) yapılacaktır. b. 06 Temmuz 2015 saat da Güvenlik Kuvvetleri Karargâh Birliği nde (Boğazköy/GĠRNE) hazır bulunacaktır. c. Sırasıyla ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testi, sadece Bando Astsb. Hazırlama Okuluna baģvuran adayların katılacağı müzik yeteneği testi ve mülakat sınavlarına katılacak adaylardan baģarılı olanlar, 13 Temmuz 2015 tarihinden itibaren sağlık muayenesi için Girne Asker Hastanesine sevk edilecektir Ġkinci AĢama Sınavlarının AĢamaları Ön Sağlık Muayenesi Görevli tabiplerce adayların fiziksel görünümleri incelenecek, boy ve kiloları ölçülecek, ön sağlıkla ilgili giriģ koģullarını taģıyıp taģımadıkları tespit edilecektir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adaylar diğer sınavlara alınmayacaktır Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Sınavı Adayların; çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondüsyon durumunu tespit edecek testler uygulanacaktır. Adayların bu testlerden aldığı dereceler nota dönüģtürülecektir. Uygulanacak testler ve standartları Tablo-2 deki Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri ve Standartları tablosunda belirtilmiģtir. Bu testlerde yetersiz bulunan adaylar diğer sınavlara alınmayacaktır Müzik Yeteneği Testi a. Bu test sadece Bando Astsubay Hazırlama Okuluna müracaat eden adaylara uygulanacaktır. b. Adaylar gruplar halinde müzik salonuna alınacak ve test hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra teste baģlanacaktır. Müzik yeteneği testi üç aģamadan oluģacaktır. Bunlar; melodi ve ses tekrarı, ritim tekrarı ve fiziki uygunluk tur.

9 Melodi ve Ses Tekrarı: Adaylardan, basit bir okul Ģarkısını piyano eģliğinde farklı tonlarda söylemeleri istenecektir (Piyano eģliği Güvenlik Kuvvetleri Bando K.lığı görevli personel tarafından yapılacaktır). Ritim Tekrarı: Adaylardan eliyle masaya vurmak suretiyle kendisine gösterilen ritim kalıbını aynen tekrarlamaları istenecektir. Fiziki Uygunluk: Adayların üflemeli çalgı çalabilmesi için gerekli olan uygun çene, ağız ve diģ yapısına haiz olmaları gerekmektedir. Bu husus Müzik Yetenek Testi için görevlendirilmiģ personel tarafından incelenecektir. c. Her aday, melodi ve ses tekrarı 60 puan, ritim tekrarı 25 puan ve fiziki uyguluk 15 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Değerlendirmede melodi ve ses tekrarı ile ritim tekrarı kriterlerinden birinden baģarısız olunması veya fiziki uygunluğun olmaması durumunda adaya sıfır (0) puan verilecek ve MÜZİK YETENEĞİ YOKTUR ibaresi yazılacaktır. ç. Toplam puanlar belirlendikten sonra; arası A kategorisinde, arası B kategorisinde, arası ise C kategorisinde değerlendirilecek, 49 ve daha düģük puan alan adaylara herhangi bir kategori harfi verilmeyecektir. d. Alınan puanın, A kategorisi için %15 i, B kategorisi için %10 u ve C kategorisi için %5 i ek puan olarak verilecektir. e. BaĢarı sıralamasında A kategorisindeki adaylara öncelik verilecek, kontenjanın A kategorisinden temin edilememesi durumunda sırasıyla B ve C katogorilerde değerlendirilen adaylar toplam sonuç puanlarına göre sıralamaya dahil edilecektir Mülakat GörüĢme yoluyla adayın, konuģma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düģünme, davranıģlarındaki denge, kendine güven gibi unsurları gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilecektir. Yetersiz bulunan adaylar sonraki aģamalara katılamayacaktır Sağlık Muayenesi Yukarda belirtilen aģamalarda baģarılı olan adaylar, sınav sonuçlarının genel olarak değerlendirilmesini ve asil ve yedek adayların belirlenmesini müteakip sağlık muayenesi için Girne Asker Hastanesine sevk edilecektir. Sağlık muayene iģlemleri altıncı maddede detaylı olarak belirtilmiģtir Ġkinci AĢama Sınavlara Ġtiraz ĠĢlemleri Ġkinci AĢama (Uygulamalı) Sınavlarının (Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi, Müzik Yeteneği Testi ve Mülakat) herhangi bir aģamasında sonuca itiraz etmek isteyen adayların dilekçeleri sınav komisyon baģkanı tarafından incelenecek, itirazda bulunan aday komisyon baģkanı kontrolünde ilgili branģ sorumlusu tarafından tekrar kontrol ve teste tabi tutulacak ve komisyon baģkanı tarafından hakkında son karar verilecektir. 5. SINAVLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ESASLAR: 5.1. Sınavların Değerlendirilmesi, Asil ve Yedek Adayların Tespiti Adayların baģarı değerlendirmesi, yazılı sınav sonucunda (YGS/LYS veya Yazılı Sınav) aldıkları puan ile ikinci aģama sınavlarının sonuçlarına göre hesaplanacak performans puanlarına göre yapılacaktır. Performans Puanı : Yazılı Sınav Puanı x 0,70 + Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Test Notu x 0,15 + Mülakat Notu x 0,15 formülü kullanılarak hesaplanacaktır. Adaylar, performans puanlarına göre sıralanacak, asil ve yedek adaylar genel kontenjan durumu dikkate alınarak oluģturulacaktır Sonuçların Açıklanması Yazılı Sınav, Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi, Müzik Yeteneği Testi ve Mülakat sonuçlarına göre baģarılı olan adaylara (asil ve yedek), baģvuru formlarında belirttikleri telefon numaralarından telefonla veya Güv.K.K.lığı nizamiyesinde bululunan duyuru panosuna asılarak duyuru yapılacak ve sağlık muayenesi için gerekli belgelerle birlikte Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına müracaat etmeleri tebliğ edilecektir. 6. SAĞLIK MUAYENE ĠġLEMLERĠ VE VE BOY STANDARTLARI: Sınav sonuçlarına göre, asil ve yedek olarak belirlenen adaylar, sağlık raporu almak üzere Girne Asker Hastanesi BaĢtabipliğine sevk edilecek ve sağlık kurulundan ASKERÎ ÖĞRENCĠ OLUR kararlı rapor almaları istenecektir. Sağlık muayenesinin herhangi bir aģamasında olumsuz rapor alan veya sağlık kurulunca hakkında ASKERÎ ÖĞRENCĠ OLAMAZ raporu verilen adaylar elenmiģ kabul edilecek ve bir sonraki yedek adaya hak verilecektir. -5-

10 Adaylar, sağlık muayenesi sonucunda Girne Asker Hastanesi BaĢtabipliğince verilen olumsuz sağlık kurul ön raporuna itiraz edebilecek ve sağlık raporunun yeniden incelenmesi için Girne Asker Hastanesi BaĢtabipliğine baģvuracaklardır. Hastanenin yeniden inceleme sonucu verdiği rapora göre iģlem yapılacaktır. Sağlık Kurulları tarafından verilen raporlar, komutanlıkça onaylanarak yürürlüğe girecektir. 7. ÖĞRENCĠ ALIMLARI FAALĠYET TAKVĠMĠ : Bu kılavuz esaslarına göre yapılacak 2015 yılı öğrenci alım iģlemlerinin faaliyet takvimi aģağıya çıkarılmıģtır. Ġkinci aģama (uygulamalı) sınavlarının icrası sırasında meydana gelebilecek değiģiklikler bu sınavlar esnasında adaylara ayrıca duyurulacaktır. NOT: Yazılı Sınav, Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi, Müzik Yeteneği Testi, mülakat sonuçlarına göre baģarısız olan ve sağlık muayenesinde olumsuz rapor alan adaylara ait baģvuru belgeleri, 31 Aralık 2015 Tarihine kadar Güv.K.K.lığı Personel ġube Müdürlüğünde muhafaza edilecektir. Söz konusu tarihe kadar alınmayan tüm evraklar imha edilecektir. BaĢvuru Tarihleri : 04 Mayıs-11 Haziran 2015 Yazılı Sınav (Ġlgili adaylar için) : 06 Temmuz 2015 Ġkinci AĢama Sınavlar : Temmuz 2015 Sonuçların Açıklanması : 10 Temmuz 2015 Sağlık Kurul Muayenesi :13 Temmuz-07 Ağustos

11 TABLOLAR VE BOY STANDARTLARI TABLOLARI-1 16 ilâ 18 YaĢ Kız Çocuklarında En Alt Boy ve Kilo Değerleri: YaĢ Boy Alt Sınırı (cm.) En Az Kilo (Kg.) En Fazla Kilo (Kg.) 16 YaĢ YaĢ YaĢ ve Üzeri YaĢ Bayanlar Ġçin Boy ve Kilo Oranları Boy (cm) En Az Kilo (Kg.) En Fazla Kilo (Kg.)

12 13 ilâ 18 YaĢ Erkek Çocuklarda En Alt ve En Üst Normal Boy ve Kilo Değerleri: YaĢ Boy Alt Sınırı (cm.) En Az Kilo (Kg.) En Fazla Kilo (Kg.) 13 YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ ve Üzeri YaĢ Erkekler Ġçin Boy ve Kilo Oranlarını Boy (cm) En Az Kilo (Kg.) En Fazla Kilo (Kg.)

13 SÜRE (sn) TABLO-2 ASKERî LĠSELER VE ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULU FĠZĠKĠ KABĠLĠYET YETERLĠLĠK TESTLERĠ VE STANDARTLARI TABLOSU 400 m KOġU DURARAK UZUN ATLAMA MEKĠK (1 dk) BASKETBOL TOPU FIRLATMA (40%) (40%) MESAFE (cm) (20%) (20%) TEKRAR (adet) (20%) (20%) MESAFE (m) (20%) (20%) NOT: Adaylar uygulanan her bir testten asgari 10 puan almak zorundadır. Testlerin en az ikisinden 10'ar puan alamayan adaylar YETERSĠZ kabul EDĠLĠR. 400 m koģunun %40'ı, basketbol topu fırlamanın %20'si, durarak uzun atlamanın %20'si ve mekiğin %20'si ağırlık olarak alınarak 100 tam puan üzerinden bedeni yeterlilik puanı hesaplanır. -9-

14 TABLO-3 HARP OKULLARI (Erkek), GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMĠSĠ ve ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI FĠZĠKĠ KABĠLĠYET YETERLĠLĠK TESTLERĠ VE STANDARTLARI TABLOSU 400 m KOġU DURARAK UZUN ATLAMA MEKĠK (1 dk) BARFĠKSTE KOL ÇEKME BASKETBOL TOPU FIRLATMA SÜRE (sn) PUAN MESAFE (cm) PUAN TEKRAR (adet) PUAN TEKRAR (adet) PUAN MESAFE (m) 75, 74, 73,72, 71, PUAN NOT: Adayların bedeni yetenek sınavından baģarılı olabilmeleri için beģ branģın not ortalamasının 10 puan ve üzeri olması gerekir. Bedeni yetenek sınavında koģuyu geçemeyen veya koģu hariç birden fazla branģtan (2 ve daha fazla) baģarısız olan aday not ortalamasına bakılmaksızın elenir. -10-

15 TABLO-4 HARP OKULLARI (Bayan) FĠZĠKĠ KABĠLĠYET YETERLĠLĠK TESTLERĠ VE STANDARTLARI TABLOSU 800 m KOŞU DURARAK UZUN ATLAMA MEKİK (1 dk.) BARFİKSTE AÇIK TUTUŞTA BEKLEME (sn) BASKETBOL TOPU FIRLATMA SÜRE (dk) PUAN MESAFE (cm) PUAN TEKRAR (adet) PUAN SÜRE (sn) PUAN MESAFE (m) PUAN NOT: Adayların bedeni yetenek sınavından baģarılı olabilmeleri için beģ branģın not ortalamasının 10 puan ve üzeri olması gerekir. Bedeni yetenek sınavında koģuyu geçemeyen veya koģu hariç birden fazla branģtan (2 ve daha fazla) baģarısız olan aday not ortalamasına bakılmaksızın elenir. -11-

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2013 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI BEYTEPE/ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2007 (PARA İLE SATILMAZ) DİKKAT! BAŞVURMA BELGESİ İLE

Detaylı

SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008

SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008 DİKKAT! FİZİKÎ KONTROL, BEDENÎ YETENEK VE MÜLÂKAT SINAVLARINA ÇAĞRILAN TÜM ADAYLAR BU KILAVUZU OKUMAK VE KILAVUZDAKİ

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 DİKKAT: İkinci aşama seçme sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet

Detaylı

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU F 2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2322, 2325) (Başvuru

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 DİKKAT: İkinci Aşama Seçme Sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fiziki Kabiliyet

Detaylı

SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu

SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Ortaöğretim Kurumlarına GeçiĢ Sistemi SEVĠYE BELĠRLEME SINAVI e-baģvuru Kılavuzu 2012 http://www.meb.gov.tr 2012 SBS TAKVĠMĠ Sınıf BaĢvuru ve Ücret Yatırma Tarihi Sınav GiriĢ Belgesinin

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2015 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA)

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) 2015 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU F SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2346) (Başvuru koşulları, müracaat, sınav

Detaylı

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı

Detaylı

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ 2015-2016 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM TAKVĠMĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA BaĢlangıç BitiĢ Yatay geçiģ BaĢvuruları 06 Temmuz 2015 31 Temmuz 2015 üstü Programlara BaĢvurularının Alınması

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ e-başvuru KILAVUZU I. BÖLÜM 1.1. GENEL AÇIKLAMALAR Bu kılavuz, Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesinde

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA)

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) 2013 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 DİKKAT!!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun

Detaylı

UZMAN TABİP SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015

UZMAN TABİP SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 UZMAN TABİP SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 Başvurular: 31 Aralık 2014 30 Mart 2015 (Saat 08.00) DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım

Detaylı

TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU TASNİF DIŞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU OCAK 2015 TASNİF DIŞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA ÖNSÖZ Bu kılavuz sözleşmeli er kaynağı olarak, yönlendirici amaçla

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU Sayfa 1 / 15 Bu kılavuz, 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji

Detaylı

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri

Detaylı

: Özel bir yazılı sınav yapılmayacak olup, 15 haziran 2008 tarihinde yapılacak olan 2008 YILI ÖSS PUANLARI DİKKATE ALINACAKTIR

: Özel bir yazılı sınav yapılmayacak olup, 15 haziran 2008 tarihinde yapılacak olan 2008 YILI ÖSS PUANLARI DİKKATE ALINACAKTIR JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN DUYURU 2008 YILI JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU GİRİŞ KOŞULLARI BAŞVURU TARİHLERİ : 28 NİSAN 2008 06 HAZİRAN 2008 TARİHLERİ ARASI BAŞVURU İNTERNET ADRESİ : www.tsk.mil.tr

Detaylı

MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE TABLO-4 TE

Detaylı

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU 2009 (LİSE/DENGİ OKUL VE İKİ YILLIK ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURAMAZ) BAŞVURULAR

Detaylı

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 Başvurular: 31 Aralık 2014-09 Şubat 2015 (Saat 08.00) DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden

Detaylı

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015

SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2015 Başvurular: 31 Aralık 2014-09 Şubat 2015 (Saat 08.00) DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan başvuru işleminizi yapmayınız. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden

Detaylı

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 5580 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKĠ ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENĠM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN VERĠLECEK EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM DESTEĞĠ UYGULAMA e-kilavuzu

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE 2014 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE 2015 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini

Detaylı