2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi"

Transkript

1 T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi İLERİ TEKNOLOJİLERDE YÜKSEK KATMA DEĞER MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: TR51/15/İLTEK İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 25/03/2015 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 01/04/2015 Saati: 17:00 SOSYAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ YÖNTEMLER MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: TR51/15/SOS (ALT/KAP) İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 30/03/2015 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 06/04/2015 Saati: 17:00 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: TR51/15/SÜRKA İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 30/03/2015 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 06/04/2015 Saati: 17:00

2 Tanımlar İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı Tanımları İleri Teknolojili Ürünler: Rehberde bahsedilen ileri teknolojili ürünler, Rehberin ekinde (EK-G) yer alan ve Standart Uluslararası Ticaret Sınıflandırması (SITC) Revize 4 kodlarına göre Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından tanımlanan Bilgisayar ve büro makineleri, eczacılık ürünleri, elektrikli makineler, elektronik, hava taşıtları, kimyasallar, makine, medikal-optik-ölçüm aletleri ve savaş araçları, silah ve mühimmat sektörlerinde yapılan üretimleri kapsamaktadır. Kalite: Bir ürünün belirli bir gerekliliği karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür. Yeni Ürün Geliştirme: Mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir ürünün ortaya konulmasıdır. Yenilik: İşletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir. Marka: Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir 1. Rekabet Gücü: İşletmelerin sahip oldukları avantajlara dayalı olarak iç ve dış pazarlarda varlıklarını sürdürebilme gücüdür. Yüksek kalite düşük fiyat dengesinin sağlanması, sipariş teslim süresi, iç veya dış pazarda rekabetin gerektirdiği yatırımları gerçekleştirebilecek finansal kaynakları sağlayabilmek, kapasite esnekliğine sahip olmak, uygun kalite ve standartlara sahip olmak, güvenilirlik, nitelikli işgücü istihdamı, olumlu ülke ve firma imajı, sahip olunan pazar payı, satış sonrası hizmet sunumu, envanter yönetimi uygulamaları, kısa üretim süreleri işletmelerin rekabet gücünü etkileyen önemli faktörlerdir. 2 Değer Zinciri: Değer zinciri, bir hizmet veya ürünün, kavramsal gelişim noktasından başlayarak birçok üretim sürecinden geçerek (fiziksel değişim ve birçok değişik üretici hizmetlerinin katkısını da içermek 1 Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 556, m. 5, 27/6/1995 tarihli ve sayılı Resmi Gazete. 2 DOĞAN, Ö. İ.; MARANGOZ, M.; TOPOYAN, M.; İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Föktörler ve Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı:2, 2003, sf:

3 üzere) nihai tüketiciye erişimine ve kullanım sonrasına dek bir parçası olduğu tüm operasyonlardır. 3 Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı Tanımları 4 Özel sosyal politika gerektiren gruplar: Toplumda siyasi, ekonomik ve sosyal haklara ve araçlara ulaşmalarının önünde engeller bulunan ve bu sebeple kendi kendilerine yeter olamayan sosyal gruplardır. Yoksullar, işsizler, düşük vasıflı işçiler, kadınlar, yaşlılar, gençler, çocuklar, göçle gelen nüfus, engelliler, bakıma ve korunmaya muhtaç kişiler içermeci sosyal politikalar geliştirilmesinde önceliği olan kesimlere örnektir. Sosyal hizmet 5 : Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür. Yoksulluk: Gıda, temiz içme suyu, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel insan ihtiyaçlarının dahi karşılanamamasının karakterize ettiği durumdur. -Mutlak Yoksulluk: Yalnızca yaşamaları için gerekli olan asgari düzeydeki barınma, gıda ve giyim masraflarını karşılayabilecekleri gelir düzeyinde bulunan insanların durumudur. Göreli yoksulluğun aksine, mutlak yoksulluk tanımında bireylerin yoksulluk durumu, başka bireylere kıyasla değil belirli asgari geçim eşik değerlerine göre belirlenmektedir. -Göreli Yoksulluk: İçinde yaşanılan toplum tarafından makul olarak nitelendirilen yaşam standartlarının altında yaşayan insanların durumudur. Göreli yoksulluk tanımında bireylerin yoksulluğu toplumun ortalama gelirinin belirli bir yüzdesinin altında olup olmaması ile belirlenmektedir. Kronik Yoksulluk: Bir kişi, hane halkı ya da topluluğun maruz kaldığı yoksulluğun uzun zaman sürmesi ve nesilden nesile devredilmesi durumudur. İstihdam edilebilirlik: Bir insanın mevcut bilgi, yetenek ve tecrübesi ile iş bulabilme ve işgücüne katılabilme kapasitesidir. Yaşam kalitesi: İnsanların ve toplumların, gelir düzeylerinin, iş kalitelerinin, fiziksel ve ruhsal sağlıklarının, eğitim düzeylerinin, yaşadıkları fiziksel çevrenin ve sosyal yaşamlarının genel niteliğidir. 3 R. KAPLINSKY ve M. MORRIS Spreading the Gains from Globalization: what can be Learned from Value Chain Analysis, 2000, Alıntı, s: 4. 4 T. Doğan Kalkınma Ajansları İçin Sosyal Politika Kavramları Sözlüğü. Sürüm 1. Kalkınma Bakanlığı. 5 Sosyal Hizmetler Kanunu, 2828, m tarihli ve sayılı Resmi Gazete. 3

4 Çözüm Modeli: Hedef kitlenin sorun ve/veya ihtiyaçlarının detaylı ve çok yönlü olarak analiz edilmesi sonucu geliştirilen çözüm önerilerini içeren uygulama ve çalışmalardır. Proje kapsamında, geliştirilen çözüm modelinin mevcut uygulamalara yenilik getirmesi, yaygınlaştırılabilir olması ve örnek uygulamasının yapılması gerekmektedir. Sosyal Rehabilitasyon: Hedeflenen bir sosyal grubun sosyo-ekonomik yeterliliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen onarma ve yeniden kazanma faaliyetleri bütünüdür. Güçlendirme: Birey ve grupların tercih ve eylem özgürlüğünün genişletilerek, yaşamlarını etkileyen kararlar ve kaynaklar üzerindeki etkilerini artırmaktır. Sosyal grupların karar verme mekanizmalarına katılımı ve bu süreçlerde kendi yaşam kalitelerini artırmaya yönelik pazarlık gücüne sahip olmaları, güçlenmenin temel boyutlarıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı Tanımları Alt Bölgeler: Bölgeler, kapsam ve ölçekleri açısından homojen bir yapı göstermemekte; coğrafya, iklim, sosyo-ekonomik özellikleri bakımından bir bölgenin sınırları içinde birbirinden çok farklı özellikler gösteren yöreler bulunabilmektedir. Bölgesel düzeyde kapsayıcı kalkınma politikalarını, yörelere özgü, farklılıklara duyarlı ve özgünlükleri besler hale getirmek için, çalışma ölçeğimizi alt bölgeler düzeyine indirmek gerekmektedir. Özgün politikalar üretmek adına bölge ilçelerinin ekonomik, sosyo-kültürel ve coğrafi yapıları, birbirleriyle olan ilişki düzeyleri, fiziki yakınlıkları, genel gelişmişlik düzeyleri gibi unsurlar gözetilerek fonksiyonel olarak anlamlı, özellikler bakımından benzer bölgeler şeklinde sınıflandırılması alt bölgeleme olarak tanımlanmaktadır. Burada tarif edilen amaç doğrultusunda, Ankara Bölge Planı çalışmaları kapsamında 5 farklı alt bölge gruplaması yapılmıştır. Bu alt bölgeler aşağıda belirtilen ilçeleri kapsamaktadır: 1. Alt Bölge: 2. Alt Bölge: 3. Alt Bölge: 4. Alt Bölge: 5. Alt Bölge: Bala Evren Haymana Şereflikoçhisar Çubuk Kalecik Kızılcahamam Çamlıdere Beypazarı Nallıhan Ayaş Güdül Kazan Elmadağ Akyurt Polatlı Temiz Üretim: Hammadde ve enerjiyi daha az kullanmayı, yeniden kullanım ve geri dönüşümü artırmayı, daha az atık oluşturmayı ve tehlikeli atık miktarını azaltmayı amaçlayan çevreye duyarlı bir atık yönetim yaklaşımıdır. Temiz üretim, UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) tarafından; önleyici çevre stratejilerinin süreçlere, ürünlere ve hizmetlere sürekli olarak uygulanması ile verimliliğin artırılması ve çevre ve insana yönelik risklerin azaltılması olarak tanımlanmaktadır. 4

5 Kısaltmalar Ar-Ge: Araştırma-Geliştirme BD: Bağımsız değerlendirme BGUS: Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ÇED Raporu: Çevresel Etki Değerlendirme Raporu DPT: Devlet Planlama Teşkilatı DYK: Destek Yönetimi Kılavuzu EUROSTAT: Avrupa İstatistik Ofisi İBBS: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması KAYS: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi KAYS-PFD: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü MDP: Mali Destek Programı SSS: Sıkça Sorulan Sorular SITC: Standart Uluslararası Ticaret Sınıflandırması TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ür-Ge: Ürün Geliştirme Önemli Kaynak Belgeler 10. Kalkınma Planı Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi Ankara Bölge Planı Ankara Bölge Planı Ankara Kalkınma Ajansı Kurumsal Stratejik Planı Ankara Mevcut Durum Analiz Raporu Ankara Dış Ticaret Analizi Raporu 2013 Ankara Tıbbi Cihazlar Sektör Analizi Raporu 2013 İleri Teknolojide Ankara Raporu Küresel Rekabet Sürecinde Ankara Yazılım Sektörünün Stratejik Önemi: Potansiyeli ve Politika Arayışları Raporu Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi

6 Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu Türkiye 2010 Sosyal Politika Kavramları Sözlüğü, 2012 Kalkınma Bakanlığı SEGE- İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, 2004 DPT Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin Proje Uygulama Rehberi Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin Satın Alma Rehberi Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin Görünürlük Rehberi 6

7 İÇİNDEKİLER YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı (İLTEK MDP) Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı (SOS MDP) Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı (SÜRKA MDP) UYGUNLUK KOŞULLARI Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Uygunluğu Projelerin Uygunluğu Maliyetlerin Uygunluğu BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER Başvuru Formu ve Ekleri Destekleyici Belgeler BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİLMESİ Ön İnceleme Teknik ve Mali Değerlendirme Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi SÖZLEŞME SÜRECİ Sözleşme İmzalanması ve Sözleşme Belgeleri Sözleşmenin Kapsamı EKLER

8 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı (İLTEK MDP), Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı (SOS MDP) ve Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı (SÜRKA MDP) olmak üzere üç ayrı mali destek programı ile toplam TL tutarında destek sağlayacaktır. Bu meblağ, programlara aşağıda yer aldığı şekliyle tahsis edilmiştir: İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı: TL Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı: TL Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı: TL Her bir mali destek programı için tespit edilen asgari ve azami destek tutar ve oranları Rehber in ilgili kısımlarında belirtilmektedir. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmaz. Bütçenin Ajans destek tutarı dışında kalan tutarı sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibi nin proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda Yararlanıcı bizzat sorumludur. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilemez. 8

9 1.1. İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı (İLTEK MDP) Üst Ölçekli Plan ve Programlarla Uyum İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı, genelden özele 10. Kalkınma Planı , Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) , Ankara Bölge Planı ( ), Ankara Bölge Planı ( ) ve Ankara Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Çalışma Programı amaç ve öncelikleri ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. 10. Kalkınma Planı kapsamında Türkiye nin dış ticaret açığının azaltılması ve ileri teknolojili sektörlerin ihracat payının artması gerektiğine vurgu yapılmıştır: ( döneminde) İmalat sanayii ihracatında orta teknoloji sektörlerinin payı artmış, ancak yüksek teknoloji sektörlerinin ihracatı artmasına rağmen imalat sanayii ihracatı içindeki payında düşüş gözlenmiştir. Diğer taraftan, ara malı ithalatına yüksek düzeyli bağımlılık artarak devam etmiştir. Bu bağlamda, ekonominin yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüştürülmesi için bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin yakından takip edilerek yenilik üretme kapasitesinin yükseltilmesi, yeniliklerin mevcut üretim yapısıyla bütünleştirilerek üretim yapısında dönüşümün sağlanması hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için imalat sanayi üretiminde ve imalat sanayi ihracatı içinde yüksek teknolojili sektörlerin payının artırılması, çevreye duyarlı ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı geliştirilmesi ve elde edilecek çıktıların ticarileştirilme ve markalaşma süreçlerinin hızlandırılması ana politika araçları olarak belirlenmiştir. İLTEK MDP, yukarıda belirtilen Kalkınma Planı amaçlarına ek olarak planda önerilen İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı ve li Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı hedef ve bileşenleri ile de uyumludur. BGUS ta metropol ekonomilerinin ileri teknoloji kullanan sektörlere odaklanması gerektiği vurgulanmış ve Ankara da ileri teknolojili sektörler olan savunma sanayi, sağlık endüstrisi ve bilişim sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün arttırılması hedeflenmiştir. Ankara nın sahip olduğu zengin beşeri sermaye ve teknolojik altyapı geliştirilerek, katma değeri yüksek, yenilikçi ve bilgi yoğun sektörlerin ekonomideki paylarının artırılması sağlanacak ve bölgedeki 9

10 girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemi güçlendirilecektir. Ankara Kalkınma Ajansı, faaliyete başladığı 2010 yılından itibaren il genelinde saha ve firma ziyaret ve incelemeleri, sektör temsilcileri ve uzmanlarıyla görüşmeler, ortak akıl ve odak grup toplantıları ve ilçe ziyaretleri gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda, Ankara için önemli olduğu tespit edilen sektörlere ilişkin derinlemesine analiz çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar Ankara Dış Ticaret Analizi Raporu 2013, İleri Teknolojide Ankara, Ankara Tıbbi Cihazlar Sektör Analizi 2013, TR51 Ankara Bölgesi İş ve İnşaat Makinaları Sektör Analizi, Küresel Rekabet Sürecinde Ankara Yazılım Sektörünün Stratejik Önemi: Potansiyeli ve Politika Arayışları başlıklarıyla raporlanmıştır. Dış Ticaret Analizi, hem imalat sanayi, hem de dış ticaret konusunda bölge ölçeğinde kapsamlı veriler içermektedir. Bu çalışmalar sonucu elde edilen tespitler, kısmen Ankara Bölge Planı ( ) ve büyük ölçüde Ankara Bölge Planı ( ) amaç, öncelik ve tedbirlerine yansımıştır. Vizyonun Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara olarak belirlendiği Ankara Bölge Planı ( ) nda Yüksek katma değer üreten, sürdürülebilir büyüyen rekabetçi ve yenilikçi Ankara ekseni altında birinci öncelik Ankara nın ileri teknoloji üretimini artırmak, dış ticaret açığını azaltmak ve Ankara daki işletmelerin rekabetçiliğini artırmak ve ikinci öncelik Ankara nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı ekonomik yapısını ve girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemini güçlendirmek şeklinde belirlenmiştir. Ajansın 2015 Yılı Çalışma Programı nda Temiz üretim ve endüstriyel simbiyoz uygulamalarına yönelik çalışmalar, Ankara sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılması ve dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalar, Ankara nın bilişim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar öncelik verilecek faaliyet alanları olarak belirlenmiştir. Ajans 2011 yılından itibaren yürüttüğü tüm destek programlarında ileri teknolojiyi (2011 Yılı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı, 2013 Yılı Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı, 2014 Yılı İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı) geliştirmeye yönelik önceliklere yer vermiştir Yılı İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı nda da teknolojinin gelişimine vurgu yapılmış ve Ankara nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı ekonomik yapısının güçlendirilmesi amacıyla ileri teknolojili sektörlerde rekabet gücünün ve değer zincirinde oluşturulan katma değerin artırılması hedeflenmiştir. Bu nedenle ileri teknolojili sektörlerde teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesi ve yerli üretimi, markalaşma ve ihracat 10

11 kapasitesinin artırılması, teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine yönelik ar-ge, test, kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar altyapılarının geliştirilmesine yönelik önceliklere yer verilmiştir. Yukarıda ifade edilen üst ölçekli plan ve programlarla uyumlu olarak tasarlanan İLTEK MDP öncelikleri aşağıda belirtildiği şekilde Ankara Bölge Planı ( ) öncelikleri ve bu önceliklere yönelik tedbirlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaktır. Ankara Bölge Planı ( ) Tedbirlerinin Program leriyle İlişkisi Ankara nın ileri teknoloji üretimini artırmak, dış ticaret açığını azaltmak ve Ankara daki işletmelerin rekabetçiliğini artırmak Tedbir 2.1.1: Ankara nın imalat sanayi üretim ve ihracatında yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payı artırılacaktır Tedbir 2.1.2: Savunma, hava taşıtları, makine, tıbbi cihazlar, elektrikli makine sektörleri başta olmak üzere, üretim süreçlerinde yerli ileri teknoloji payı artırılacak ve dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik tedbirler alınacaktır. Tedbir 2.1.3: KOBİ lerin rekabetçi kapasitelerinin artırılmasına yönelik önlemler alınacak ve destekler sağlanacaktır. Ankara nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı ekonomik yapısını ve girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemini güçlendirmek Tedbir 2.2.1: Ankara nın sahip olduğu zengin beşeri sermaye ve teknolojik altyapıyı geliştirerek, katma değeri yüksek, yenilikçi ve bilgi yoğun sektörlerin ekonomideki payları artırılacaktır. Tedbir 2.2.2: Üniversite-sanayi-teknopark işbirliği için mevcut merkezler etkinleştirilecek ve işletmelere/sektörlere özgü çözümler üreten yeni ara-yüzler geliştirilerek teknoloji odaklı projeler desteklenecektir. Tedbir 2.2.3: Kümelerin dış ticaret ve teknoloji kullanımı gibi stratejik unsurları desteklenecektir Tedbir 2.2.7: Ankara nın yenilenebilir enerji kullanımı ve teknolojilerinin üretimi desteklenecektir Destek Tutarı ve Oranı Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10 Milyon TL dir. Ankara Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Ajans destek tutarı asgari TL, azami TL dir. Ajans destek oranı proje toplam uygun maliyetinin % 25 inden az, % 50 sinden fazla olamaz. 11

12 Amaçlar Genel Amaç Ankara nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı ekonomik yapısının güçlendirilmesi Özel Amaç İleri teknolojili sektörlerde 6 rekabet gücünün ve değer zincirinde oluşturulan katma değerin artırılması ler 1: İleri teknolojili sektörlerde teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesi ve yerli üretimi 2: İleri teknolojili sektörlerde markalaşma ve ihracat kapasitesinin artırılması 3: Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine yönelik ar-ge, test, kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi Örnek Proje Konuları Elektrikli ve yanmalı motorlar; elektro teşhis cihazları; ölçü, kontrol, ayar, kalibrasyon alet ve cihazları; gaz türbinleri; lazerler; metal işleme için nümerik kontrollü cihazlar gibi katma değeri yüksek olan ileri teknolojili ürünlerin üretilmesine yönelik projeler Üretim yapan firmaların tasarım, üretim ve kurumsal kapasite ve yeteneklerinin geliştirilmesine hizmet etmek üzere ortak ar-ge, ür-ge, laboratuvar (elektrik güç ekipmanları test ve kalibrasyon merkezi, dişli ve güç aktarma sistemleri uygulama ve araştırma merkezi, vb.) gibi merkezlerin kurulması ve/veya geliştirilmesine yönelik projeler İleri teknolojili ürün üretimi yapacak/yapan firmaların ihracata başlamasına veya ihracat düzeylerini geliştirmesine yönelik gerekli belgelendirmeleri (ISO 9000 Kalite Standartları, Çevre: ISO 14000, CE işareti alımı hizmetleri, vb.) sağlamalarını içeren projeler 6 İLTEK MDP 1 ve 2 kapsamında ileri teknolojili sektörler arasında yer alan savunma, hava taşıtları, makine, medikal-optik-ölçüm aletleri ve elektrikli makine sektörleri ile ilgili projeler öncelikli olarak değerlendirilir. 12

13 İleri teknolojili ürün ve hizmetler için ulusal ve uluslararası akreditasyonların sağlanmasına yönelik projeler Teknoloji yoğun ürünlerin markalaşmasına yönelik kurumsal ve teknik altyapıların geliştirilmesine hizmet edecek projeler 1.2. Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı (SOS MDP) Üst Ölçekli Plan ve Programlarla Uyum Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı, genelden özele 10. Kalkınma Planı , Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi , Ankara Bölge Planı ( ), Ankara Bölge Planı ( ) ve Ankara Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Çalışma Programı amaç ve öncelikleri ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. 10. Kalkınma Planı nda, dezavantajlı gruplarla yaşlılar, engelliler ve çocukların bakım ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve sosyal yaşama katılımlarının artırılmasına yönelik tedbirlere vurgu yapılmaktadır. SOS MDP nin, Ankara bölgesi ölçeğinde bahsi geçen problemlerin çözümüne katkıda bulunması hedeflenmektedir. BGUS ta, beşeri ve sosyal sermayenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi stratejileri yer almaktadır. SOS MDP ile söz konusu üst ölçekli plan ve programlarda bahsedilen gelişme eksenleri ve stratejik amaçlara katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Ankara da Yaşamak teması kapsamında Ankara Bölge Planı nda ( ) belirlenen temel amaçlardan bir tanesi Bireylerine eşit ve kaliteli yaşam imkânı sunan, katılımcı ve sosyal bağları güçlü, beşeri potansiyelini geliştirerek kalkınan Ankara dır. Ankara Bölge Planı ( ) kapsamında da, paydaşlardan elde edilen görüşler doğrultusunda bölgenin yeni dönem vizyonu Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara olarak belirlenmiştir. Planın Ankara da Yaşamak bölümü kapsamında Bireylerine Eşit ve Kaliteli Yaşam Sunan, Sosyal Bağları Güçlü Ankara stratejisi, Ankara için gelişme ekseni olarak belirlenmiştir. Bu eksen doğrultusunda, dezavantajlı kesimlerin sosyal yaşama aktif katılımının desteklenmesi ve bireyler arasında fırsat eşitliği sağlanmasının önemi vurgulanmıştır. Ayrıca, artan yaşlı nüfusa dikkat çekilerek yaşlı bireylerin dezavantajlı pozisyona düşmelerinin önüne geçecek tedbirlerin alınması üzerinde durulmuştur. Yukarıda ifade edilen üst ölçekli plan ve programlarla uyumlu olarak tasarlanan SOS MDP öncelikleri 13

14 aşağıda belirtildiği şekilde Ankara Bölge Planı ( ) öncelikleri ve bunlara yönelik tedbirlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaktır. Ankara Bölge Planı ( ) Tedbirlerinin Program leriyle İlişkisi Fırsat eşitliği, yüksek mekân kalitesi ve erişilebilirliğinin önündeki engelleri kaldırmak Tedbir 1.1.2: Kent merkezinde ve mahalle ölçeğinde erişilebilir kamusal açık alanlar korunacak ve arttırılacaktır. Tedbir 1.1.5: Dezavantajlı kesimlerin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel yaşama aktif katılımı ve bireyler arasında fırsat eşitliği sağlanacaktır. Tedbir 1.1.6: Yoksulluğun farklı tezahürlerine duyarlı yoksullukla mücadele mekanizmaları geliştirilecektir. Tedbir 1.1.7: Nüfusun yaşlanma eğilimi göz önünde bulundurularak yaşlıların ihtiyaç duyacakları temel hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Tedbir 1.1.8: Alınan yüksek göçün temel kamu hizmetleri üzerinde oluşturduğu yük tespit edilecek ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tedbirler alınacaktır. Tedbir : Kırsaldan dışarı göçü azaltmak için ilçelerde sosyal ve fiziki altyapı hizmetleri, özgün mesleki eğitim imkânları ve yöresel unsurları ortaya çıkaracak istihdam alanları geliştirilecektir. Ankara nın zengin sosyal sermaye ve kültürel varlığını geliştirmek, erişilebilirliğini çeşitlendirmek ve ulusal ve bölgesel merkez olma konumunu güçlendirmek Tedbir 1.2.6: Göçle gelen nitelikli beşeri kaynak bölgenin kalkınmasına hizmet etmek üzere değerlendirilecek, istihdam alanları geliştirilecektir Tedbir 1.2.7: Ankara daki yaygın sosyal sorumluluk projeleri ve toplumda gönüllülük bilincinin geliştirilmesi kapsamında güçlü olan sivil toplumun aktif katılımını sağlayarak yoksullukla mücadele ve sosyal içerme politikaları hayata geçirilecektir Destek Tutarı ve Oranı Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6 Milyon TL dir. Ankara Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Programın Sosyal Altyapı Bileşeninin (SOS-ALT) bütçesi 4 milyon TL dir. Ajans destek tutarı asgari TL, azami TL dir. 14

15 Ajans destek oranı proje toplam uygun maliyetinin % 25 inden az, % 75 inden fazla olamaz. Programın Kapasite Geliştirme Bileşeninin (SOS-KAP) toplam bütçesi 2 milyon TL dir. Ajans destek tutarı asgari TL, azami TL dir Ajans destek oranı proje toplam uygun maliyetinin % 25 inden az, % 90 ından fazla olamaz Amaçlar Genel Amaç Ankara da, bireylere eşit ve kaliteli yaşam imkânı sunarak sosyal uyumun güçlendirilmesi Özel Amaç Özel sosyal politika gerektiren grupların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarının artırılması ve farklı yoksulluk biçimleriyle mücadele edilmesi ler 1: Yoğun göç alan bölgeler için sosyal hizmetlerde artan talebin karşılanmasına yönelik çözüm modellerinin oluşturulması ve uygulanması 2: İşsizlerin ya da düşük vasıflı işçilerin istihdam edilebilirliğinin ve gelir düzeylerinin artırılması 3: Engelli ve yaşlılara yönelik sosyal ve kültürel hizmetlerin geliştirilmesi ve bu hizmetlerin erişilebilirliğinin arttırılması 4: Kadın, genç ve çocukların tasarım, sanat ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda beceri geliştirebilecekleri ve bu becerilerini katma değere dönüştürebilecekleri imkânların sağlanması 5: Şiddet ve istismar ile mücadelede sosyal rehabilitasyon ve güçlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması Örnek Proje Konuları SOS-ALT Bileşeni Göçle gelen grupların topluma sürdürülebilir biçimde uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı toplum merkezlerinin kurulması 15

16 İşsizler ya da düşük vasıflı işçilerin aktif işgücü talebine uyumlarını sağlayacak eğitim altyapılarının kurulması Engelli ve yaşlılar için sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetler sunmaya yönelik altyapıların oluşturulması Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi, yaşlı bakım evi ve sığınma evi gibi hizmet merkezlerinin kurulması ve/veya mevcut merkezlerin hizmet kalitelerinin ve fiziki koşullarının iyileştirilmesi Fiziksel altyapıların yaşlı ve engellilerin hizmetlere erişimini kolaylaştıracak şekilde iyileştirilmesi Kadın, genç ve çocukları tasarım, sanat ve yaratıcı endüstrilere yönlendirici yenilikçi merkezlerin kurulması Ev eksenli çalışan kadınlar için ortak üretim mekânlarının kurulması Kadın ve genç girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasına yönelik bütüncül ve sistematik yaklaşımlar benimseyen, yenilikçi iş modelleri geliştiren merkezlerin oluşturulması Madde bağımlıları/suça itilmiş gençler/mahkûmlar gibi grupların rehabilitasyonu ve sosyoekonomik hayata dâhil olmalarını sağlayacak altyapıların tesis edilmesi Sokakta yaşayan/çalıştırılan çocukların toplumsal yaşama sağlıklı katılımını sağlayacak barınma, eğitim vb. imkânlara yönelik altyapıların oluşturulması Sosyal dayanışma ağlarını güçlendirmeye, rehabilitasyon hizmetleri sunmaya, şiddet mağdurlarına psikolojik, sosyal ve hukuki destekler sağlamaya yönelik merkezlerin kurulması Sosyal Altyapı Bileşeni kapsamında sunulacak proje tekliflerinin; Somut ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarını gerçekleştirmesi, Mevcut kurum/kuruluş/tesislerin hizmet kalitesi ve kapasitesinin artırılmasına yönelik tadilat, yenileme vb. faaliyetler de dâhil olmak üzere inşaat ve yapım işlerini bulundurması, Yenilikçi ve sistematik çözüm modellerinin geliştirilmesi, uygulanması ve kurumsallaştırılmasını içermesi, Faaliyet alanı ile ilgili dünyadaki iyi uygulama örneklerini dikkate alması gerekmektedir. SOS-KAP Bileşeni Göçle gelen grupların topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı eğitim, sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerini içeren yenilikçi projeler Kadın ve genç girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasına hizmet edecek yeni iş ve finansman modellerinin geliştirilmesine yönelik projeler 16

17 Engelli ve yaşlılar için gezici sosyal ve kültürel hizmetlerin geliştirilmesine yönelik projeler Gençleri ve çocukları madde bağımlılığından ya da riskinden korumaya yönelik projeler Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri alanların tespiti ve çözüm modellerinin geliştirilmesine yönelik projeler Kadın, genç ve çocukları tasarım, sanat ve yaratıcı endüstrilere yönlendirici projeler Alt bölgelerde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin erişilebilirliğini artırmaya yönelik projeler Mevcut sosyal hizmet altyapılarına yenilikçi sistemlerin entegrasyonuna yönelik projeler Şiddet ve istismarla mücadelede ihtiyaç duyulan destekleyici hizmetlerin kalite ve kapasitesinin iyileştirilmesine ilişkin projeler Madde bağımlıları/şiddet mağdurları/mahkûmlar/sokakta yaşayan çocuklar gibi özel sosyal politika gerektiren grupların rehabilitasyonu ve güçlendirilmesini sağlayacak hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler Kapasite Geliştirme Bileşeni kapsamında sunulacak projelerin; ler doğrultusunda yenilikçi, sistematik değişim hedefleyen ve sürdürülebilir çözüm modelleri geliştirmesi, Sistem tasarımı, eğitim, örgütlenme ve uygulamalar bütününden oluşması, Faaliyet alanı ile ilgili dünyadaki iyi uygulama örneklerini dikkate alması gerekmektedir. 17

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ)

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) www.dogaka.gov.tr T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) 2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

BAŞVURU REHBERİ 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00

BAŞVURU REHBERİ 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00 BAŞVURU REHBERİ İnternet Son Başvuru Tarihi: Proje Son Teslim Tarihi: 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No (Kar Amacı Güden): TR31/13/OME01 Referans

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ALTERNATİF (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-SOS Son Başvuru: 07.03.2014 Saat 23:00 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 4 1. SOSYO-EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR51/12/DFD 1 1 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ... 57 1.1. GİRİŞ... 75 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014

YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014 İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-15-KK01 KAYS

Detaylı

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

İktisadi Kalkınma. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

İktisadi Kalkınma. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI İKTİSADİ KALKINMA Başvuru Rehberi Referans Numarası:

Detaylı

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-15-STG

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı 1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TRC2-15-KOBİ KAYS Üzerinden

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-İKT Son Başvuru Tarihi ve

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/14/SOSYAL Son Başvuru Tarihi (KAYS Girişi): 28/03/2014 Saati: 23:59 Son Başvuru Tarihi

Detaylı

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI KUZEYDOĞU ANADOLU Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Program Referans

Detaylı

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/KDN Son

Detaylı

T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 2012Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-12-YENİ KOBİLER 1 ve KOOPERATİFLER

Detaylı