Tebliğ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2006/14)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tebliğ. Dış Ticaret Müsteşarlığından: Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2006/14)"

Transkript

1 Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2006/14) Madde 1 - Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevresi Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde Ek I,II,III,IV,V-a ve V-b de gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve isimleri yer alan maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Madde 2 - a) Montreal Protokolü'nün Kopenhag değişiklikleri uyarınca, Kopenhag Değişikliklerine taraf olmayan (Ek A da yer almayan) ülkelerden, Ek I ve Ek II de GTİP ları ile isimleri belirtilen maddelerin, b) Montreal Protokolü nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (Ek B de yer almayan) ülkelerden, Ek III ve Ek IV de GTİP ları ile isimleri belirtilen maddelerin, ithalatı yapılamaz. Madde 3 - Aşağıdaki tabloda GTİP ve isimleri verilen maddelerin, Ek C de belirtilen zorunlu kullanım alanları ile mevcut ekipmanın bakım, onarım ve servis ihtiyacı için gerek duyulan ithalat da dahil olmak üzere, Montreal Protokolü ve değişikliklerine taraf olmayan ülkelerden yapılacak ithalat yasaktır. Söz konusu Protokol ve değişikliklerine taraf olan ülkelerden yapılacak mevcut ekipmanın bakım, onarım ve servis ihtiyacı için gerek duyulan ithalatı Dış Ticaret Müsteşarlığı nın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Müsteşarlıkça 2006 yılı için verilecek toplam izin miktarı, söz konusu tabloda yer alan GTİP ve madde isimlerinin karşılarında belirtilen miktarları geçemez. Bu miktarların dağıtımı Müsteşarlıkça tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. İZİN VERİLECEK İTHALAT GTİP MADDE İSMİ MİKTARI (Ton) Karbon tetraklorür ,1,1,-Trikloretan (metilkloroform) Triklorflormetan(freon 11) Diklordiflormetan(freon 12) Triklortrifloretanlar Diklortetrafloretanlar Klorpentafloretan R-502 [ R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı 0 Madde 4 - Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde (tabloda) belirtilen maddelerin Ek C de belirtilen zorunlu kullanım alanlarının ihtiyacı için gerek duyulan ithalatı Çevre ve Orman Bakanlığı nın iznine tabidir. Madde 5 - Zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuar amaçlı ithalat hariç olmak üzere aşağıdaki tabloda GTİP ve isimleri verilen maddelerin ithalatı Dış Ticaret Müsteşarlığı nın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Müsteşarlıkça anılan maddeler için 2006 yılında verilecek toplam izin miktarı, söz konusu tabloda belirtilen miktarı geçemez. Bu miktarın dağıtımı Müsteşarlıkça tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. İZİN VERİLECEK TOPLAM İTHALAT GTİP MADDE İSMİ MİKTARI (Ton)

2 Bromometan (metil bromür) Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler 34 Madde 6 - Bu Tebliğin 5 inci maddesinde (tabloda) belirtilen maddelerin zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuar amaçlı ithalatı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine tabidir. Madde 7 - Bu Tebliğin 3 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen, ithalatı Dış Ticaret Müsteşarlığı nın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan maddelerle ilgili ithal taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, firmaların bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 25 gün içerisinde Ek D de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır. Başvuru süresi sonrasında olabilecek ithal talepleri, ancak ilgili maddeler için talep edilen miktarın, tespit edilen miktardan daha düşük olması halinde, artan miktar için değerlendirmeye alınır. Bu kapsamdaki dağıtım firma talepleri dikkate alınarak başvuru sırasına göre yapılır. Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde (tabloda) belirtilen maddelerin ithalatı ile ilgili başvuruda bulunacakların 25/7/1999 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığı na kayıt olmaları zorunludur. Bu Tebliğin 5 inci maddesinde (tabloda) belirtilen maddelerin ithalatı ile ilgili başvuruda bulunacakların ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında ithalatçılarda aranacak şartlara sahip olmaları şarttır. Bu nedenle, söz konusu firmaların adı geçen Bakanlıkça düzenlenmiş ruhsata veya uygunluk yazısına sahip olmaları gerekir. Madde 8 - Bu Tebliğin 3 üncü ve 5 inci maddeleri kapsamında verilecek ithal izinleri için Müsteşarlıkça ithal lisansı düzenlenir. Gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince söz konusu ithal lisansının ithalatçıya verilen nüshası aranır. Bu belgenin bir sureti gümrük beyannamesine eklenir. Ancak, bu Tebliğin 3 üncü maddesi çerçevesinde düzenlenen ithal lisansları Çevre ve Orman Bakanlığı ndan, bu Tebliğin 5 inci maddesi çerçevesinde düzenlenen ithal lisansları ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ndan temin edilen kontrol belgesi ile birlikte işlerlik kazanır. Madde 9 - Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2006 tarihine kadar geçerlidir. İthal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ilgili firmaların talep etmesi halinde, ithal lisansı üzerinde Dış Ticaret Müsteşarlığınca uygun görülebilecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz. Madde 10 - İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 10 gün içerisinde söz konusu lisansın firmaya verilen nüshasının aslı Dış Ticaret Müsteşarlığı na iade edilir. İthalattan vazgeçilmesi durumunda, ithal lisansının aslının 1/8/2006 günü mesai bitimine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığı na iade edilmesi gerekir. Madde 11 - Aşağıdaki tabloda GTİP ve madde isimleri verilen maddelerin, Ek C de belirtilen zorunlu kullanım alanları ile mevcut sabit yangın söndürme sistemlerinin ihtiyacı amaçlı ithalat hariç olmak üzere, ithalatı yasaktır. Ek C de belirtilen zorunlu kullanım alanlarının ihtiyacı için gerek duyulan ithalat ile halen sabit yangın söndürme sistemlerine sahip bulunan kurum, kuruluş ve işletmelerden bir yangın sonrasında sistemleri boşaldığında bu sistemlerinin ekonomik ömürleri dolana kadar ihtiyaç duyacakları aşağıdaki tabloda belirtilen maddelerin ithalatı Çevre ve Orman Bakanlığı nın iznine tabidir. İZİN VERİLECEK İTHALAT GTİP MADDE İSMİ MİKTARI (Ton) Bromoklorodiflorometan 13, Bromotriflorometan Dibromotetrafloroetanlar 0 Madde 12 - Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde (tabloda) ve 11 nci maddesinde (tabloda) belirtilen maddelerden herhangi birini içeren Ek V-a da GTİP ve isimleri belirtilen ürünler ile aynı maddelerde (tablolarda) belirtilen maddelerden

3 herhangi biri ile çalışan Ek V-b de GTİP ve isimleri belirtilen ürünlerin ithalatı yasaktır. Madde 13 - Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 14 31/12/2004 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İthalat (2005/14) sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 15 - Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 16 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. EK I Triklorflormetan (freon 11) Diklordiflormetan (freon 12) Triklortrifloretanlar Diklortetrafloretanlar Klorpentafloretan Bromoklorodiflorometan Bromotriflorometan Dibromotetrafloroetanlar EK II Karbon tetraklorür ,1,1,-Trikloretan (metilkloroform) Klortriflorometan Pentaklorofloroetan Tetraklorodifloroetanlar Heptaklorofloropropanlar Hekzaklorodifloropropanlar Pentaklorotrifloropropanlar Tetraklorotetrafloropropanlar Trikloropentafloropropanlar Diklorohekzafloropropanlar Kloroheptafloropropanlar EK III Bromometan (metil bromür) Dibromflor metan Bromdiflor metan Bromflor metan Tetrabromflor etan Tribromdiflor etan (tüm izomerleri) Dibromtriflor etan (tüm izomerleri) Bromtetraflor etan (tüm izomerleri) Tribromflor etan (tüm izomerleri) Dibromdiflor etan (tüm izomerleri) Bromtriflor etan (tüm izomerleri) Dibromflor etan (tüm izomerleri) Bromdiflor etan (tüm izomerleri) Bromflor etan (tüm izomerleri) Hekzabromflor propan (tüm izomerleri) Pentabromdiflor propan (tüm izomerleri) Tetrabromtriflor propan (tüm izomerleri) Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri) Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri) Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri) Pentabromflor propan (tüm izomerleri) Tetrabromdiflor propan (tüm izomerleri)

4 Tribromtriflor propan (tüm izomerleri) Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri) Brompentaflor propan (tüm izomerleri) Tetrabromflor propan (tüm izomerleri) Tribromdiflor propan (tüm izomerleri) Dibromtriflor propan (tüm izomerleri) Bromtetraflor propan (tüm izomerleri) Tribromflor propan (tüm izomerleri) Dibromdiflor propan (tüm izomerleri) Bromtriflor propan (tüm izomerleri) Dibromflor propan (tüm izomerleri) Bromdiflor propan (tüm izomerleri) Bromflor propan (tüm izomerleri) Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler EK IV Flordiklor metan (HCFC-21) Klorodiflor metan(hcfc-22) Klorflor metan(hcfc-31) Flortetraklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-121) Diflortriklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-122) Diklortriflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-123) Klortetraflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-124) Flortriklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-131) Diklordiflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-132) Klortriflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-133) Flordiklor etan (tüm izomerleri) (HCFC-141) Klordiflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-142) Klorflor etan (tüm izomerleri) (HCFC-151) Florhekzaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-221) Diflorpentaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-222) Triflortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-223) Triklortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-224) Diklorpentaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-225) Klorhekzaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-226) Florpentaklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-231) Diflortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-232) Triklortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-233) Diklortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-234) Klorpentaflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-235) Flortetraklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-241) Diflortriklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-242) Diklortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-243) Klortetraflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-244) Flortriklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-251) Diflordiklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-252) Klortriflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-253) Flordiklor propan (tüm izomerleri) (HCFC-261) Klordiflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-262) Klorflor propan (tüm izomerleri) (HCFC-271) Diğerleri Diğerleri Diğerleri Diğerleri B [(Klorodifloroetan), R-22 (klorodiflorometan) karışımı Diğerleri

5 EK V-a Saç spreyleri Yalnız traş köpükleri ve jelleri Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar Yalnız sprey şeklinde olanlar Yalnız sprey boya ve cilalar Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar) Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar) Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın) EK V-b Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) ( pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) ( hariç) Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)( ; hariç) EK A OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ KOPENHAG DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ ABD AFGANİSTAN ALMANYA ANTİGUA VE BARBUDA ARJANTİN AVRUPA TOPLULUĞU AVUSTURALYA AVUSTURYA AZARBEYCAN BAHAMA ADALARI BAHREYN BANGLADEŞ BARBADOS BELÇİKA BELİZE BENİN BHUTAN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BOLİVYA BOSNA HERSEK BOTSVANA BREZİLYA BULGARİSTAN BURKİNA FASO BURUNDİ CAPE VERDE CEZAYİR CİBUTİ COOK ADALARI HAİTİ HİNDİSTAN HONDURAS HIRVATİSTAN HOLLANDA İNGİLTERE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ İRLANDA İSPANYA İSRAİL İSVEÇ İSVİÇRE İTALYA İZLANDA JAMAİKA JAPONYA KAMERUN KANADA KATAR KENYA KIRGIZİSTAN KİRİBATİ KOLOMBİYA KOMOR KONGO KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ KORE CUMHURİYETİ KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ KOSTA RİKA

6 ÇİN ÇAD ÇEK CUMHURİYETİ DANİMARKA DOMİNİK CUMHURİYETİ EKVATOR EL SALVADOR ENDONEZYA ERİTRE ESTONYA FAS FİJİ FİLDİŞİ SAHİLLERİ FİLİPİNLER FİNLANDİYA FRANSA GABON GANA GRENADA GUATEMALA GUINEA BISSAU GUYANA GÜRCİSTAN GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ MOLDOVA MONAKO MORİTANYA MOZAMBİK NAMİBYA NAURU NİJER NİJERYA NİKARAGUA NİUE NORVEÇ ÖZBEKİSTAN PAKİSTAN PALAU PANAMA PAPUA YENİ GİNE PARAGUAY PERU POLONYA PORTEKİZ ROMANYA RUANDA SAO TOME AND PRINCIPE SAMOA SENEGAL SIRBİSTAN VE KARADAĞ SİERRA LEONE SİNGAPUR SLOVAKYA SLOVENYA KUVEYT KÜBA LETONYA LİBERYA LİBYA LİHTENŞTAYN LİTVANYA LÜBNAN LÜKSEMBURG MACARİSTAN MADAGASKAR MAKEDONYA(ESKİ YUGOSLAVYA CUM.) MALAVİ MALTA MALEZYA MALİ MALDİVLER MARSHALL ADALARI MAURİTİUS MEKSİKA MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ MISIR MOĞOLİSTAN SOLOMON ADALARI SOMALİ SRİ LANKA SUDAN ST. KİTTS VE NEVİS ST. LUCİA ST. VİCENT VE THE GRENADINES SURİYE SUUDİ ARABİSTAN SEYŞELLER ŞİLİ TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ TAYLAND TOGO TONGA TRİNİDAD VE TOBAGO TUNUS TUVALU UGANDA UKRAYNA UMMAN URUGUAY ÜRDÜN VANUATU VENEZUELLA VİETNAM YEMEN YENİ ZELLANDA YUNANİSTAN ZIMBABVE EK B OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ PEKİN DEĞİŞİKLİKLERİNE TARAF ÜLKELER LİSTESİ ABD LETONYA AFGANİSTAN LİBERYA ALMANYA LİHTENŞTAYN AVRUPA TOPLULUĞU LİTVANYA AVUSTURYA LÜKSEMBURG AVUSTURALYA MACARİSTAN BAHAMALAR MADAGASKAR BARBADOS MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAVYA CUM) BHUTAN MALDİVLER

7 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BREZİLYA BULGARİSTAN BURUNDİ BURKİNA FASO COOK ADALARI ÇEK CUMHURİYETİ DANİMARKA ERİTRE ESTONYA FİNLANDİYA FRANSA GABON GANA GRENADA GUATEMALA GUİNEA BİSSAU GÜNEY AFRİKA HIRVATİSTAN HİNDİSTAN HOLLANDA İNGİLTERE İRLANDA İSPANYA İSRAİL İSVEÇ İSVİÇRE İTALYA İZLANDA JAMEİKA JAPONYA KANADA KIRGIZİSTAN KİRİBATİ KOMOR KONGO DEMOKRATİK CUM. KORE DEMOKRATİK HALK CUM. KORE CUMHURİYETİ KÜBA MALEZYA MALİ MALTA MARSHALL ADALARI MAURİTİUS MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ MONAKO NAURU NİJER NİJERYA NİUE NORVEÇ PAKİSTAN PALAU PANAMA RUANDA SAİNT LUCİA SAMOA SAO TOME AND PRINCIPE SIRBİSTAN VE KARADAĞ SENEGAL SEYŞELLER SİERRA LEONE SLOVAKYA SLOVENYA SOMALİ SRİ LANKA SUDAN ŞİLİ TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ TOGO TONGA TRİNİDAD VE TOBAGO TUNUS TUVALU UMMAN URUGUAY ÜRDÜN VİETNAM YENİ ZELANDA EK C ZORUNLU KULLANIM ALANLARI TIBBİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN AEROSOLLER İnhalerler YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER 1- Hava taşıtlarında kullanılanlar 2- Zırhlı araçlarda kullanılanlar 3- Savunma amaçlı deniz taşıtları ve savunma amaçlı haberleşme sistemlerinde kullanılanlar. LABORATUVARLAR Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde (tabloda) ve 11 nci maddesinde (tabloda) belirtilen maddelerden laboratuvarlarda kullanım amaçlı (ekstra saf kalitede) olanlar EK D MÜRACAAT FORMU

8 G.T.İ.P : Madde ismi : Ticari ismi : Kimyasalın adı, açık formülü : İthalatçı firmanın ünvanı, adresi, telefonu, faks numarası, Ankara irtibat telefonu (varsa) : İhracatçı firmanın ünvanı, adresi : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası : Malın kullanılacağı yer : Malın miktarı : Malın menşe ülkesi : Malın sevk ülkesi : Malın giriş yapacağı gümrük kapısı : Firma Ünvanı Yetkili İmza ARANACAK DİĞER BELGELER A-Dilekçe B- Proforma fatura C-İmza sirküleri (Noter tasdikli) D-İthal edilecek malın firmadaki stok durumunu gösterir belge E-Talep konusu maddeyi 2003, 2004 ve 2005 yıllarında ithal eden firmaların bu ithalatlarına ait gümrük beyannamelerinin gümrüklerce veya noter tarafından tastikli birer sureti F- Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde (tabloda) belirtilen maddenin ithalatına dair başvurularda 25/7/1999 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde firmaların Çevre ve Orman Bakanlığı na kayıt olduklarına dair belge G- Bu Tebliğin 5 inci maddesinde (tabloda) belirtilen maddelerin ithalatına ilişkin başvurularda Tarım ve Köyişleri Bakanlığından temin edilecek ruhsatın anılan Bakanlıkça veya noter tarafından onaylı sureti veya uygunluk yazısı H-Müsteşarlıkça istenebilecek diğer belgeler

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ AFGANİSTAN ALDERNEY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ AMERİKAN SAMOASI BÖLGESİ AMERİKAN VİRJİN ADALARI ANDORRA PRENSLİĞİ ANGOLA CUMHURİYETİ ANTİGUA VE BARBUDA ARJANTİN CUMHURİYETİ ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ 1 ARUBA

Detaylı

KOBİ LER İÇİN 10 ADIMDA YURTDIŞI SEYAHATİ KLAVUZU 1. HEDEF PAZAR İLE İLGİLİ ÖN ARAŞTIRMA YAPIN. Fuar veya iş görüşmesi amaçlı ziyaret edeceğiniz pazar ile ilgili tarifeler, ticaret bariyerleri, fikri mülkiyet

Detaylı

TURQUALITY Otomasyon Sistemi Dikkat Edilecek Hususlar

TURQUALITY Otomasyon Sistemi Dikkat Edilecek Hususlar TURQUALITY Otomasyon Sistemi Dikkat Edilecek Hususlar Genel 1. Bir başvurunun değerlendirilmesi için mutlaka hem sistem üzerinden, hem de basılı örneğin Birliğe ibraz edilmesi yoluyla yapılması gerekmektedir.

Detaylı

Sayı : 2011/143 Konu: Sabit Telefon Hizmeti 04 Ekim 2011

Sayı : 2011/143 Konu: Sabit Telefon Hizmeti 04 Ekim 2011 Sayı : 2011/143 Konu: Sabit Telefon Hizmeti 04 Ekim 2011 Değerli Üyemiz, Page Telekom Ltd. Şirketi tarafından Derneğimize gönderilen Sabit Telefon Hizmeti ile ilgili yazı ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi

Detaylı

2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ 2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 30.12.2013, ANKARA S.BAVLI,

Detaylı

YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİMİ TABLOSU GÖREVE DİPLOMATİK HUSUSİ HİZMET ATANAN

YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİMİ TABLOSU GÖREVE DİPLOMATİK HUSUSİ HİZMET ATANAN ÜLKELER YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİİ TABLOSU GÖREVE DİPLOATİK HUSUSİ HİZET ATANAN UUA AHSUS SAYI ANAHTARI AFGANİSTAN (90 T T T 2 ALANYA T (90 (90 (90 T 13,20,33 AERİKA B.D.

Detaylı

kayıtlar için, Şehir bilgisi Oracle tablolarındaki Registry City alanı ile kıyaslayanacak) ÜLKELER Ticaret Sicil Numarası A.B.D. U.S.A.

kayıtlar için, Şehir bilgisi Oracle tablolarındaki Registry City alanı ile kıyaslayanacak) ÜLKELER Ticaret Sicil Numarası A.B.D. U.S.A. * ZORUNLU ALANLAR SARI İLE BELİRTİLMİŞTİR. BU ALAN BOŞ GEÇİLEMEZ. SAĞ SÜTUNDAKİ A UYGUN VERİ YAZILMALIDIR. (ÖR: ALMANYA İÇİN TİCARET SİCİL NO) *BEYAZ ALANLAR ZORUNLU DEĞİLDİR. BELİRTİLMİŞSE A UYGUN VERİ

Detaylı

ÖZEL (EK) HİZMET ÜCRETLERİ

ÖZEL (EK) HİZMET ÜCRETLERİ 16.1 ÖZEL (EK) HİZMET ÜCRETLERİ TAAHHÜT ÜCRETİ YURTİÇİ YURTDIŞI T Ü R Ü K.K.T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından kütüphanelere, adıgeçen Bakanlıkça yetki

Detaylı

ÜLKELER. Ticaret Sicil Numarası A.B.D. U.S.A. Vergi Numarası. Ticaret Sicil Numarası. AFGANİSTAN Afghanistan. Vergi Numarası

ÜLKELER. Ticaret Sicil Numarası A.B.D. U.S.A. Vergi Numarası. Ticaret Sicil Numarası. AFGANİSTAN Afghanistan. Vergi Numarası A.B.D. U.S.A. AFGANİSTAN Afghanistan ALMANYA Germany AMERİKAN SAMOA American Samoa ANDORA Andorra ANGOLA Angola ANGUİLLA Anguilla ANTİGUA ve BARBUDA Antigua and Barbuda ARJANTİN Argentina ARNAVUTLUK Albania

Detaylı

DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI

DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI Övgü PINAR GİRİŞ Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, IFC) ve Dünya Bankası (World Bank, WB) tarafından 2003

Detaylı

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende 2013 Avusturya da Yüksek Öğrenim für ausländische Studierende Avusturya da Yüksek Öğrenim Infos und mehr für ausländische Studierende Oktober 2013 İçindekiler 1 ÖNSÖZ 006 2 AVUSTURYA'DA YÜKSEK ÖĞRENIM

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

Hangi Ülke Hangi Dili konuşuyor,

Hangi Ülke Hangi Dili konuşuyor, Hangi Ülke Hangi Dili konuşuyor, Almanca Konuşan Ülkeler Almanya Avusturya Belçika Danimarka İsviçre Liechtenstein Lüksemburg Arnavutça Konuşan Ülkeler Arnavutluk Afrikanca Konuşan Ülkeler Güney Afrika

Detaylı

KATALOG : c02_1999 [ Önceki Döküman ] ARANILAN : ozon [ Arama Sonuçları ] DÖKÜMAN : 1/1 [ Sonraki Döküman ]

KATALOG : c02_1999 [ Önceki Döküman ] ARANILAN : ozon [ Arama Sonuçları ] DÖKÜMAN : 1/1 [ Sonraki Döküman ] KATALOG : c02_1999 [ Önceki Döküman ] ARANILAN : ozon [ Arama Sonuçları ] DÖKÜMAN : 1/1 [ Sonraki Döküman ] İşŞ Elektronik Resmi Gazete 25.07.1999 Pazar Sayı: 23766 (Asıl) Son Güncelleme: 01.08.1999 11:20

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: 31 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26743 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

Detaylı

2013 YILI UN SANAYİ SEKTÖR RAPORU

2013 YILI UN SANAYİ SEKTÖR RAPORU 10.01.2014 TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU 2013 YILI UN SANAYİ SEKTÖR RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ VE PİYASALARI A. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BUĞDAY BİLGİLERİ 1. DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİ VE

Detaylı

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen Medya Kit 2015 1 HAKKINDA Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen BBM DERGISI; Dünya ekmek, makarna

Detaylı

KARABÜK İLİ İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK ÜRÜNLERE YÖNELİK HEDEF PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU. Bu Araştırma Raporu. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın

KARABÜK İLİ İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK ÜRÜNLERE YÖNELİK HEDEF PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU. Bu Araştırma Raporu. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın KARABÜK İLİ İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK ÜRÜNLERE YÖNELİK HEDEF PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU Bu Araştırma Raporu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı nın 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında Hazırlanmıştır.

Detaylı

YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU

YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU İ KAMET TEZKERESİ 1. Emniyet Müdürlüğüne dilekçe yazıp yabancı şubeye havale edilecek (Ek.1) 2. İkamet Beyanname Formu (Gaziantep Yabancılar Şubesi'nden

Detaylı

Geçmiş Politika Güncellemeleri

Geçmiş Politika Güncellemeleri Politika Güncellemeleri Page 1 of 92 Geçmiş Politika Güncellemeleri Bu sayfa, PayPal hizmetinde, Kullanıcı Sözleşmesinde veya diğer politikalarda yapılan önemli değişiklikleri gösteriyor. PayPal Kullanıcı

Detaylı

KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI

KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI KONYA BÖLGESİ OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN İHRACAT PAZAR ARAŞTIRMASI 1. GİRİŞ Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan hemen hemen her ülkenin lokomotif sektörlerinden biri de otomotiv ve otomotiv yan sanayi

Detaylı

APOSTİL NASIL ALINIR?

APOSTİL NASIL ALINIR? APOSTİL NASIL ALINIR? Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye nin 08/05/1962 tarihinde imzaladığı Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi

Detaylı

Alanında iddialı ve itibarlı bir yayın olmayı misyon edinen

Alanında iddialı ve itibarlı bir yayın olmayı misyon edinen Medya Kit 2015 1 HAKKINDA Alanında iddialı ve itibarlı bir yayın olmayı misyon edinen DEĞIRMENCI DERGISI; Üretim süreçlerindeki teknik konuları ele alan makale ve röportajları, Her sezon farklı ürünlerdeki

Detaylı

ZETİNYAĞINDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR

ZETİNYAĞINDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR 2012 AYDIN SANAYİ ODASI ZETİNYAĞINDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR Bu Pazar araştırması, T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı nın desteklediği AYSO Üyesi Tarıma Dayalı Sanayi Sektörünün Dış Ticaret Potansiyelinin

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışmadan, üretmeden, yorulmadan daha rahat yaşamanın yollarını arayan milletler; önce haysiyetlerini sonra bağımsızlıklarını

Detaylı

ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR

ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR ÇELİK KAPIDA POTANSİYEL HEDEF PAZARLAR ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ: ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN VERİLERİN GÜVENİLİRLİĞİ: Bu Araştırmalarda kullanılan temel istatistikî veriler ITC-TRADE MAP (International

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Sigorta Bilgi Merkezi API Klavuzu

Kuzey Kıbrıs Sigorta Bilgi Merkezi API Klavuzu 1 Kuzey Kıbrıs Sigorta Bilgi Merkezi API Klavuzu Yayınlanma Tarihi: Aralık 19, 2014 Son Güncellenme Tarihi: Şubat 13, 2015 Yazan: Web: http://www.supernova2.com Versiyon: 1.2 Özet Bu doküman KKTC Sigorta

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

TIP DOKTORLUĞU ALANI İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

TIP DOKTORLUĞU ALANI İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2013 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİKliği TIP DOKTORLUĞU ALANI İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU - Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek

Detaylı