IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ"

Transkript

1 IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu DEA REHBERİ 1. GİRİŞ Bu Rehber, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren ve milli güvenlikle ilgili hususlar ile kesin hesap kanunu ve bütçe kanununun taslakları hariç lmak üzere kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, tüzük, Bakanlar Kurulu kararnamelerinin ek kararları ve diğer düzenleyici işlemlerin (bundan böyle Düzenlemeler larak geçecektir) tasarlanmasında görev alan kamu kurum ve kuruluşları (bundan böyle Düzenleyici İdareler larak geçecektir) için tasarlanmıştır. Düzenleyici Etki Analizi (DEA), düzenleme teklifleri ya da değişiklikler geliştirilirken izlenmesi gereken mantıklı bir dizi aşamadan luşur. DEA, ptansiyel etkilerin değerlendirilmesi snucunda farklı lası düzenleyici ve düzenleyici lmayan psiynların avantaj ve dezavantajları knusunda plitik karar vericilere kanıt sunulması sürecidir. DEA, bir düzenleme teklifinin geliştirilme sürecinin ilk aşamalarında gerçekleştirilmeli ve kanıtlar tplanıp değerlendirildikçe revize edilmelidir. Bu sürecin snuçları, bir DEA raprunda özetlenerek sunulur. Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması 1

2 IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu 1. DEA SÜRECİ BAKANLAR KURULU DEA yı ve/veya Taslak Düzenlemenin gözden geçirilmesi knusunda öneri DEA ve Taslak Düzenleme knusunda lumlu görüş bildirilir EVET Tam DEA hazırlamak ve Taslak Düzenlemeyi gözden geçirme önerisi HAYIR Kabul edilir kalitede HAYIR Tam DEA Gerekli mi? EVET Tam DEA Başbakanlık DEA İncelemesi Ön DEA Gözden geçirilmiş Tam DEA ve taslak düzenleme EVET Zrunlu Halka Açık Danışma (Websitesinde yayınlama dahil) Düzenleme Önerilir mi? HAYIR Alternatif çözüm ylu dikkate alınır Gözden geçirilmiş Tam DEA ve taslak düzenleme HAYIR Gözden geçirilmiş Ön DEA ve taslak düzenleme Paydaşlarla Zrunlu Danışma Eşik Kriterini Aşıyr mu? Paydaşlarla Zrunlu Danışma Tam DEA ve Düzenleme Taslağı EVET Eşik Kriterini Aşıyr mu? HAYIR Ön DEA ve Düzenleme Taslağı BAŞLANGIÇ (Prblem) TASLAK DEA RIA Unit (advice and scrutiny) DÜZENLEYİCİ Aşama 1: DEA süreci, ilgili memurların tplum için bir srun teşkil edebilecek ve bu nedenle kurum tarafından bir çözüm teklifinde bulunulması gerekebilecek bir husus üzerinde araştırma başlattığı, düzenleyicinin kurumunda başlar. Sözknusu husus tanımlanıp net bir şekilde frmüle edildikten snra, ilgili memurlar işbu rehberin şart ve kşullarına uygun larak ve kurumları bünyesindeki DEA Biriminin tavsiyeleri ve kntrlü ile bir Ön DEA taslağı hazırlar. Düzenleyicilerin her birinde ayrı bir birim larak ya da stratejik geliştirme dairesi ya da hukuk müşavirliği gibi mevcut bir birime bu işlevlerin kazandırılması yluyla bir DEA Birimi kurulmalıdır. Ön DEA de sözknusu duruma bir Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması 2

3 IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu müdahalede bulunulması gerektiği rtaya çıkarsa, düzenleyici idare sürecede devam ederek aşama 2 ye geçer. Aşama 2: İşbu Rehberde daha snra detaylı larak açıklanacak lan eşit kriterlerine dayanarak, düzenleyici idare Tam bir DEA ne ihtiyaç lup lmadığına ya da Ön DEA nin bu bağlamda yeterli lup lmadığına karar verir ve zrunlu danışma süreci için DEA belgesini sn haline getirir. Düzenleyici, DEA belgesiyle birlikte danışma sürecine alınacak taslak düzenlemeyi de hazırayabilir. Aşama 3: Ön DEA ve Tam DEA, yazılı larak ana paydaşlarla yapılacak danışmalara tabi tutulur. DEA belgesi ve var ise taslak düzenleme, aşağıda belirtilen paydaşlara dağıtılır: - Kamu sektörü: Adalet Bakanlığı Maliye Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı AB Genel Müdürlüğü Rekabet Kurumu Ele alınan knuya bağlı larak diğer ilgili devlet kurumları. - Özel Sektör: Sanayi ve Ticaret Odası Diğer ilgili İş Dernekleri Tüketicilerin krunması knusuyla iştigal eden Sivil Tplum Örgütleri Üniversiteler gibi akademik kuruluşlar Diğer ilgili özel sektr kuruluşları Düzenleyici, paydaşlardan gelecek geri bildirimler için 15 gün sure tanıyacaktır. Bu sure içinde belirli bir paydaştan yanıt gelmez ise, bu paydaştan gelen geri bildirimin pzitif lduğu kabul edilir. Aşama 4: Düzenleyici, danışma sürecinden elde edilen snuçlara dayanarak, hem DEA belgesini hem de taslak düzenlemeyi revize etmelidir. Danışma sürecinde alınan geri bildirimler ve bu geri bildirimlere verilen yanıtlar, EK C de verilen şablna uygun larak fikirler tablsunda özetlenir ve ayrıca DEA belgesinin danışmayla ilgili bölümünde açıklanır. Bir Ön DEA sözknusu lduğunda, danışma sürecinde teklif edilen müdahalenin etkisinin eşik kriterlerini karşıladığına ilişkin ek kanıtlar tplanması durumunda, düzenleyicinin aşama 2 ye geri dönerek Tam DEA hazırlaması ve taslak düzenlemeyi revize etmesi gerekmektedir. Yeni DEA ve taslak düzenleme de zrunlu yazılı danışma sürecine tabi tutulmak durumundadır. Zrunlu yazılı danışma sürecinin ardından, Tam DEA aşama 5 e, Ön DEA ise aşama 6 ya geçecektir. Aşama 5: Tam DEA, düzenleyicinin web sitesinde yayınlanarak kamunun görüşlerine sunulur (kamuya danışma). Düzenleyici Tam DEA belgesini, taslak düzenlemeyi ve fikirler tablsunu websitesinde yayınlayarak kamuya danışma sürecini başlatmak ve geri bildirimler için en az 30 gün beklemek zrundadır. Düzenleyci, yrumların yazılabileceği bir kutucuk ya da geri bildirimlerin gönderilebileceği bir adresi gibi bir geri bildirim aracını web sitesinde belirtmelidir. Aşama 6: Düzenleyici, danışma sürecinde elde edilen snuçları esas alarak, hem DEA belgesini hem de taslak düzenlemeyi revize etmelidir. Danışma sürecinde alınan en önemli geri bildirim ve bu geri bildirime verilen yanıt, EK C de verilen şablna uygun larak fikirler tablsunda özetlenmeli ve ayrıca DEA belgesinin danışmayla ilgili bölümünde açıklanmalıdır. Zrunlu kamuya danışma sürecinde elde edilen bulgulara dayanarak, düzenleyici düzenleyici müdahalenin hala önerilip önerilmediğine karar Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması 3

4 IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu verir. Sözknusu düzenlemeye yönelik bir alternatifin daha iyi lduğu kanıtlanır ve düzenleyici bu alternatifi seçmeye karar verirse, Başbakanlığa herhangi bir teklif sunulmayacağından dlayı süreç sna erer. Düzenleyici, sözknusu düzenleyici müdahalenin gerekli lduğuna inanıyrsa Ön ya da Tam DEA, taslak düzenleme ve fikirler tablsu incelenmek üzere Başbakanlığa sunulur. Aşama 7: Başbakanlığın DEA Birimi sözknusu Ön ve Tam DEA belgelerini taslak düzenleme ve fikirler tablsuyla birlikte incelemek ve 15 gün içinde fikrini bildirmek durumundadır. Ön DEA hazırlanmış lması ve Birimin bu DEA nin yeterli lmadığına karar vermesi durumunda, Birim düzenleyiciye Tam DEA hazırlamasını önerecektir. Birim, herhangi bir DEA ya da düzenleme teklifinin kalitesinin yeterli lmadığına karar vermesi durumunda, bu belgelerin iyileştirilmesini ya da revize edilmesini önerecektir. 1. ÖN VE TAM DEA NIN KULLANIMI Bir Ön DEA de yapılan değerlendirme daha az detaylıdır, klay bir şekilde elde edilen bilgilere dayanır ve teklif edilen eylemin ptansiyel etkilerinin byutunu gösterecek lan eşik kriterleri de dahil lmak üzere şablnda yeralan bir dizi srunun srulmasıyla luşturulur: - Teklif edilen eylemin etkilerinin tplam maliyetinin 10 milyn TL yi aşma lasılığı var mı? - Teklif edilen eylem plitik açıdan ldukça önemli ya da hassas bir knuyu mu kapsıyr? - Birçk insanın ve/ya da işletmenin teklif edilen bu eylemden etkilenme lasılığı var mı? Eşik kriterleriyle ilgili srulardan herhangi birine verilen yanıt pzitif ise, düzenleyici idare çk daha detaylı lan ve en önemli etkilerin niceliksel larak tanımlanmasını gerekli kılan bir Tam DEA hazırlamak zrundadır. Ek A da Ön DEAlerinde kullanılabilecek bir şabln verilmiştir; bu aynı zamanda Tam bir DEA nin yönetici özetine yönelik bir şabln larak da kullanılabilir. Tam DEAleri için kullanılacak şabln Ek B de verilmiştir. 2. DEA BİLEŞENLERİ 2.1. Prblemin Tanımlanması Prblem tanımında, sözknusu prblem tanımlanmalı, yapısı ve byutuyla ilgili bilgi verilmelidir. Bu prblemden en çk etkilenecek paydaşları, sektörleri ve ssyal grupları belirtmeli, mevcut durumun neden sürdürülemeyeceğini ve bir kamu müdahalesinin neden gerekli lduğunu açıklamalıdır. Düzenleme bir prblemin çözümüne yönelik psiynlardan sadece birisi lduğundan dlayı, prblem sadece düzenleme lmaması şeklinde tanımlanamaz. Bir prblemin ardında yatan nedenler (hangi faktörler bu prblemin rtaya çıkmasına neden ldu) tanımlanmalıdır. Bu işlem, semptmlardansa gerçek nedenlerin ele alınmasına yardımcı lur. Bu iki kavramın karıştırılması, durumu daha da kötüye götürebilecek yanlış ya da uygun lmayan bir eylemle snuçlanabilir. Prblem alanıyla ilgili mevcut hükümet plitikaları (örneğin; knsept, strateji, ulusal prgram) ve düzenlemeleri ile bunlardan srumlu ilgili kamu idarelerinin tespit edilmesi ldukça önemlidir. Düzenleyici, mevcut plitika ve düzenlemelerin yeni plitika ya da düzenlemelere ihtiyaç duyulmadan prblemin çözülmesini sağlayıp sağlayamayacağına karar vermek durumundadır. Örneğin, daha etkin uygulama düzenlemeleri yapılması ve etkilenen grupların bilinçlendirilmesi genellikle iyi bir başlangıçtır. Mevcut düzenlemelerin yeterli lmadığına karar verilmesi durumunda, bunun nedenleri açıklanmalıdır. Örneğin, eski düzenlemeler mevcut ssyal gerçekliklere uygun lmayabilir. Mevcut düzenlemenin sadece tadil edilmesinin ya da tamamen değiştirilmesinin mi gerekli lduğuna karar verilmelidir. Bu analiz, düzenleyicinin özellikle kamu güvenliği, kamu sağlığı ya da çevre kirliliği gibi anahtar alanlardaki bir prblemin çözülmesi için devlet müdahalesine başvurulma nedenlerini net bir şekilde tespit etmesini sağlar. Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması 4

5 IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu 2.2. Hedeflerin Belirlenmesi Gelecekte uygulanacak bir düzenlemenin tam larak neyi başaracağı anlaşılmadan lası işlem seyrinin belirlenmesi zrdur, psiynların karşılaştırılması ise çk daha zrdur. Hedefler, teklif edilen psiynların başarısını ya da başarısızlığını değerlendirmek açısından etkin kriterlerdir hedefler net bir şekilde belirlenmeden plitikanın uygulanmasını izlemek ve istenilen etkileri sağlayıp sağlamadğını değerlendirmek imkansızdır. Hedeflerin belirlenmesi, mevcut plitikalar ile düzenlemelerle lan bağların belirlenmesine de yardımcı lur. Hedefler, bir prblemin çözümü için en uygun psiynun belirlenmesinde karışıklığa neden lacağından dlayı, belirli bir eylemin yapılması şeklinde tanımlanmamalıdır. Örneğin, belirlenen hedef bir düzenlemenin kabul edilmesi lmamalıdır, çünkü düzenleme bir prblemin çözümüne yönelik psiynlardan sadece biridir Opsiynların Belirlenmesi Hedeflerinizi belirledikten snra, DEA nin bir snraki aşaması prblemin temel nedenini ele almayı ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayacak psiynların belirlenmesi aşamasıdır. Geniş bir plitika psiynu yelpazesinin ele alınması, sınırların ötesine geçmenizi ve daha fazla şeffaflığın elde edilmesini sağlar. Bu, karar vericilere ve paydaşlara seçme özgürlüklerinin lduğu alternatif psiynların ciddi bir şekilde analiz edildiğini ve bu psiynlardan bazılarının neden benimsenmediğini açıklamanın bir yludur. Hedefleri en iyi karşılayacak psiynlara ilişkin kanıtların sunulması, DEA ni hazırlayanların teklif edilen psiynun ardında yatan mantığı daha iyi açıklayabilmelerini ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı lmayacak psiynların gereksiz yere tartışılmasının önlenmesini sağlayacaktır. Tam bir DEA de, biri hiçbirşey yapmamak psiynu ve diğeri düzenlemeye alternatif (düzenleyici lmayan ya da gönüllü psiyn) lacak bir psiyn lmak üzere en az üç psiyn belirlenmelidir. Ön DEA de psiynlar, biri hiçbirşey yapmamak psiynu ve diğeri tercih edilen müdahale araçları lmak üzere iki psiynla sınırlandırılabilir. Etkilerin Analizi DEA de, temel hat larak kullanılan hiçbirşey yapmamak psiynunda açıklanan mevcut durumla karşılaştırılarak net değişikliklerin rtaya kyulması yluyla, farklı plitika psiynlarının etkileri sunulmalıdır. Bir DEA, plitika psiynlarının her birinin karakteristik özellikleri ve snuçları açısından temel hattan nasıl farklı lduklarını göstermelidir. Genellikle, ne kadar fazla nicel tanımlama yapılırsa, yapılan analiz de kadar ikna edici lur. Müdahaleye yönelik psiynları değerlendirmek için belirli karar kriterleri kullanılmalıdır: - Ana karar kriteri, sözknusu müdahalenin faydalarının maliyetlerini karşılamasıdır ya da başka bir deyişle faydalarının maliyetlerinden fazla lmasıdır. Bu kriter hem nicel hem de nitel larak sunulan etkiler için uygulanabilir. - Bununla birlikte, birden fazla psiyn bu kriteri karşılayabilir. Bu durumda, DEA nin hangi psiynun en yüksek net faydayı sağlayacağını göstermesi gerekmektedir. Ya da etkilerin nicel larak tanımlanması klay değilse, bir psiynun neden daha fazla fayda sağlayacağı nitel larak açıklanabilir. - Alternatif larak, faydaların maliyetlerden daha fazla lduğu psiynlar arasında seçim yapmak için en düşük maliyet çözümü uygulanabilir. Gerçekleştirilmesi gereken sabit bir hedef var ise, her bir psiynun sözknusu sabit hedefi gerçekleştirme maliyeti karşılaştırılabilir. Tercih edilen psiyn, tüm paydaşlar açısından en düşük maliyete neden lan psiyndur. - Opsiynların farklı hedefleri/faydaları sözknusuysa, her bir psiynun fayda başına maliyeti değerlendirilebilir ve fayda başına daha düşük maliyeti lan bir psiyn önerilebilir. Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması 5

6 IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu Müdahaleler çk çeşitli etkiler dğurabilir. Bunlar eknmik, ssyal ya da çevresel fayda ve maliyetler labilir. Karar kriterlerini uygulayabilmek için etkiler ilgili metrikler (kil, metre, vs.) kullanılarak ölçülmelidir ve psiynların daha klay bir şekilde karşılaştırılabilmesi için mümkünse etkiler, tercihen parasal larak lmak üzere, tek bir metrikle değerlendirilmelidir. Etilerin değerinin belirlenmesinin zr lduğu durumlarda, kaç kişi ya da kaç işletme ve ne tür gibi diğer etki ölçütleri kullanılmalıdır. Bir DEA de herzaman etkilerden kimin ve nezaman etkileneceği belirtilmelidir. Tplumun bütünü için faydalı lacak psiynların tplum üzerinde ve zaman içinde eşit lmayan bir dağılımla yayılmış pzitif ve negatif etkileri labilir. Bu dağılımsal etkiler büyük ve önemliyse, bunların etkilerin analizi bölümüne eklenecek ayrı bir alt bölümde ele alınması gereklidir. Ayrıca, etki değerlendirmesi bölümünde KOBİler ile rekabet üzerindeki etkilere ilişkin ayrı bir alt-bölüm de lmalıdır. Düzenleyici KOBİler ya da rekabet üzerinde önemli bir etki lmayacağına karar verirse, bunun nedenleri net bir şekilde açıklanmalıdır Opsiynların Karşılaştırılması Opsiynların karşılaştırıldığı ve tplam maliyet ve faydaların gösterilmesi amacıyla bu psiynların maliyet ve faydalarının nicel analizin yapıldığı bir tablnun kullanılması faydalı lacaktır. Nicel analizin yapılmasının zr lduğu durumlarda, daha nitel bir yaklaşım benimsenebilir ya da etkiler nicel ve nitel analizlerin bir kmbinasynu ile değerlendirilebilir Danışma DEA raprunda danışma sürecinin açıklandığı ayrı bir bölüm vardır. Danışma, yüksek kalitede ve güvenilir plitika tekliflerinin hazırlanması ve masa başında çalışarak tplanan verilerin dğrulanması açısından önemli bir araçtır. Bazı durumlarda, danışmanın veri tplama çalışmalarının yerine kullanılması mümkündür. Düzenleyici danışma, plitikaların etkin ve etkili lmasını sağlar ve düzenleyicinin yaptığı işin paydaş ve vatandaşların gözündeki yasallığını artırır. Benimsenen hedef ve ele alınan knuya bağlı larak, danışma DEA çalışmalarının en başından başlayarak etki değerlendirmesinin farklı aşamalarında da (prblemin niteliği, hedefler ve plitika psiynları, etkiler, plitika psiynlarının karşılaştırılması, maliter ve faydaların değerlendirilmesi) devam edebilir. Bunlara ek larak, DEA belgesi geliştirildikten snra da düzenleyicinin zrunlu danışma yapması gerekmektedir Uygulama ve İzleme Bu bölümde, düzenleyici, uygulamanın nasıl yapılacağını ve hangi kamu sektörü kurumlarının düzenlemenin uygulanması aşamasında görevlendirileceğini açıklamalıdır. En başından tekliflerin uygulanabilir lup lmadığının ve yüksek düzeyde uygunluğun nasıl sağlanacağı hususlarının düşünülmesi önemlidir. Belirlenen hedeflerin gerçekleştirildiğinden emin lmak amacıyla tüm düzenlemelerin zaman zaman gözden geçirilmesi gereklidir. Bir düzenlemenin yürürlüğe girdikten snra belirli bir sure içinde gözden geçirileceği taahhüt edilmelidir Özet ve Öneriler Tüm DEA bileşenleri tamamlandıktan snra, DEA ni hazırlayanlar ele alınan psiynlar ve bu psiynların etkilerinin bir karşılaştırmasının da dahil lduğu DEA nin snuçlarına ilişkin bir özet hazırlamalıdır. Daha snra düzenleyici, karar kriterlerini esas alarak, bir ya da daha fazla psiyn önermelidir. 3. DEA BELGESİ DEA belgelerinin byutu, teklif edilen düzenleme ya da düzenlemelerin ptansiyel etkileriyle rantı lmalıdır. Ptansiye etkileri büyük lan karmaşık bir knu birçk teknik ekten luşan kapsamlı/büyük Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması 6

7 IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu bir DEA belgesiyle snuçlanabilecekken, ptansiyel etkileri daha az lan çk daha basit bir knu için hazırlanacak DEA belgesi kısa lacaktır. Önemli lan ilgili tüm kanıtların tplanması ve net bir şekilde sunulmasıdır Ön DEA Rapru Bir Ön DEA nin amacı, temel hatla ya da ptansiyel etkilerle ilgili çk fazla nicel ölçüm yapılmaksızın Ek A da verilen şablnda yeralan sruları yanıtlamaktır. Uyulması gereken tek şart, verilen yanıtların mevcut kanıtlar ya da net bir şekilde luşturulmuş varsayımlarla geçerli kılınmasıdır Tam DEA Rapru Başlık ve Yönetici Özeti dışında DEA raprunun bölümleri yukarıda açıklanan DEA bileşenlerine tekabül eder. Yönetici Özeti Ek A da verilen şablna, Tam DEA rapru ise Ek B de verilen şablna gre hazırlanmalıdır. Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması 7

8 IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu EK A. ÖN DEA RAPORU ŞABLONU / TAM DEA İÇİN YÖNETİCİ ÖZETİ ŞABLONU Bu şabln Ön DEA Raprunu sunmak için ve Tam DEA Rapru için Yönetici Özeti şeklinde kullanılmaktadır. BAŞLIK:... in Düzenleyici Etki Analizi Kurum:...Bakanlığı Tarih:... İrtibat Bilgileri:... PROBLEM TANIMLAMA Sözknusu prblem ve nedenleri nedir? Düzenleyici müdahale neden gereklidir? HEDEFLERİN BELİRLENMESİ Düzenleyicinin hedefleri nelerdir? OPSİYONLARIN BELİRLENMESİ Hedeflere ulaşmaya ve prblemi çözmeye yönelik başlıca plitika psiynları nelerdir? OPSİYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Olası psiynların avantajları/faydaları ve dezavantajları/maliyetleri nelederdir? (Ön DEA için aşağıda verilen tablyu kullanın ve Tam DEA için tam analiz sırasında luşturulan tablların bir özetini kullanın.) Avantajlar/Faydalar Dezavantajlar/Maliyetler Opsiyn 1 hiçbirşey yapmamak Opsiyn 2 - Opsiyn N - DANIŞMA Gerçekleştirilen danışma çalışmalarının bir özetini yapın (kime, nasıl danışıldı?) UYGULAMA VE İZLEME Uygulama, yürütme ve izleme nasıl rganize edilecek? ÖNERİLER Opsiynların avantajları/faydaları ve dezavantajları/maliyetleri açısından karşılaştırılması snucunda, önerilen psiyn/psiynlar nelerdir? ÖN DEALERİ İÇİN AŞAĞIDA VERİLEN EŞİK KRİTERLERİ SORULARINI YANITLAMANIZ GEREKMEKTEDİR: Teklif edilen eylemin etkilerinin tplam maliyetinin 10 milyn TL yi aşma lasılığı var mı? Teklif edilen eylem plitik açıdan ldukça önemli ya da hassas bir knuyu mu kapsıyr? Birçk insanın ve/ya da işletmenin teklif edilen bu eylemden etkilenme lasılığı var mı? Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması 8

9 IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu EK B. TAM DEA RAPORU ŞABLONU Bu şabln Tam DEA Raprunu sunmak için kullanılır ve aşağıda belirtilen bölümlerden luşur: BAŞLIK:... in Düzenleyici Etki Analizi Kurum:...Bakanlığı Tarih:... İrtibat Bilgileri:... YÖNETİCİ ÖZETİ (Ek A da verilen şablna ve Tam DEA Raprunda güncellenen materyallere göre) PROBLEM TANIMLAMA HEDEFLERİN BELİRLENMESİ OPSİYONLARIN BELİRLENMESİ ETKİLERİN ANALİZİ OPSİYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI DANIŞMA UYGULAMA VE İZLEME ÖZET VE ÖNERİLER Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması 9

10 IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu EK C. TASLAK DÜZENLEMELER VE DEA NE İLİŞKİN OPSİYONLARI BAŞBAKANLIĞA SUNARKEN KULLANILACAK FORM 1. Fikrini beyan eden kurum DEA ya da Taslak Düzenlemeye yönelik Teklif Değerlendirme Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması 10

YÖNETMELİĞİN DEĞİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GÖZDEN GEÇİRME SONUCU TAVSİYELER

YÖNETMELİĞİN DEĞİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GÖZDEN GEÇİRME SONUCU TAVSİYELER YÖNETMELİĞİN DEĞİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GÖZDEN GEÇİRME SONUCU TAVSİYELER 1. MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN GENEL REVİZYONU 1.1. DEA tanımı Madde 1 deki DEA tanımının revize edilmesi

Detaylı

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GÖREV: 1. Örnek Olay İncelemesi Çalışma Tablsunun tamamını kuyarak knuya

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

Etki Analizinin Aşamaları

Etki Analizinin Aşamaları Analitik Araçlar ve Veri Toplama Çalıştayı 15-16 Nisan 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Roman Ladus Oturum 6 Etkilerin Ölçülmesi Etki Analizinin Aşamaları Etkilerin Değerlendiril-mesi ve Opsiyonların Karşılaştırılması

Detaylı

Bu Çalıştayda nelere bakacağız?

Bu Çalıştayda nelere bakacağız? Analitik Araçlar ve Veri Toplama 15-16 Nisan 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 1 Etki Değerlendirmesinin DEA ndeki Rolü Bu Çalıştayda nelere bakacağız? Birçoğunuz daha önceki eğitimlere katıldı ve

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Öğrenci Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK 222 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul Sunum İçeriği Öğrenci Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul Rapr Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler erlendiriciler Eğitim E Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul İçerik MÜDEK Raprları Raprlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Frmat Üslup Terminlji Derinlik/Ayrıntı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

Rapor Yazımı. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 11 Ekim 2014, İstanbul

Rapor Yazımı. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 11 Ekim 2014, İstanbul Rapr Yazımı MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı İçerik MÜDEK Raprları Raprlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Frmat Üslup Terminlji Derinlik/Ayrıntı Düzeyi Yeterli Belgeleme Türkçe nin ve Yazım

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara

31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara Özdeğerlendirme Rapru ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları 31 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara Sunum İçeriği Özdeğerlendirme Rapru İçeriği Hazırlanması Uyarılar MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları Ziyaret Öncesi

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI EUA Kurumsal Değerlendirme Prgramı EUA: Eurpean Universities Assciatin Avrupa Üniversiteler

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti desteklemektedir. Tarafımızca,

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

FARK YARATANLAR PROGRAMI

FARK YARATANLAR PROGRAMI FARK YARATANLAR PROGRAMI UYGULAMA, DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU Ağusts 2O11 Bu rapr 2009-2011 (Fark Yaratanlar 1.ve 2. Seznları) arası yapılan tüm prgram ve faaliyet değerlendirmeleri göze alınarak Sabancı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 18 1. Fiziksel Yapı... 21 2. Örgüt Yapısı...

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM GÜNCELLEMELER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ BDS 260 Üst Yönetimden Srumlu Olanlarla Kurulacak İletişim

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 31 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti MÜDEK ve Akreditasyn Süreci Özeti 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti Değerlendirme Bulguları ve Snuçları

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER İş çevrelerinde hediye verilmesi veya alınması ve eğlencelere katılım,

Detaylı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı Çevre ve İmar Hukuku Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı 02.11.2016 Yabataş Mühendislik Ltd. Şti. Refik Belendir Skak 53/5 Yukarı Ayrancı/Çankaya/Ankara

Detaylı

IIRC HAKKINDA. www.theiirc.org Uluslararası <ER> Çerçevesi 1

IIRC HAKKINDA. www.theiirc.org Uluslararası <ER> Çerçevesi 1 IIRC HAKKINDA Internatinal Integrated Reprting Cuncil (Uluslararası Entegre Raprlama Knseyi - IIRC), düzenleyici kurumlar, yatırımcılar, şirketler, standart belirleme triteleri, muhasebe uzmanları ve STK'lar

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Diğer Mal ve Hizmet Gelirlerinin Kapsamı 3. Diğer Gelirlerin

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu prgram T.C. Lefkşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurva Kalkınma Ajansı bu prgram kapsamında teknik destek vermektedir. Kalyncu

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMA ve PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜREÇ EL KİTABI

STRATEJİK PLANLAMA ve PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜREÇ EL KİTABI İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK PLANLAMA ve PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜREÇ EL KİTABI Bu belge, İSKİ bünyesinde

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu 2013 1/11 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2017 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 12. HAFTA: YAZILIM BAKIMI Bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesinden ve kullanıcıya tesliminden snra bakım (maintenance)

Detaylı

Bilim inanca değil akla, öznel gözlemlere değil deney ve nesnel gözlemlere dayanır.

Bilim inanca değil akla, öznel gözlemlere değil deney ve nesnel gözlemlere dayanır. Bilgiye ulaşmanın farklı ylları vardır. Gelenekler Otriteler Bireysel deneyimler Dğa üstü güçler Tüm bu kaynaklar güvenilir ve geçerli bilgi vermekten çk uzaktır. Güvenilir ve geçerli bilgi üretmenin ylu

Detaylı

DENEY-3. Devre Çözüm Teknikleri

DENEY-3. Devre Çözüm Teknikleri DENEY-3 Devre Çözüm Teknikleri A) Hazırlık Sruları Deneye gelmeden önce aşağıda belirtilen aşamaları eksiksiz yapınız. İstenilen tüm verileri rapr halinde deneye gelirken ilgili araştırma görevlisine teslim

Detaylı

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.3. Kısaltmalar 1.4. Tanımlar 2. AVANS VERİLMESİ 2.1. Avans Verilme Gerekçeleri 2.2. İlk Avansın Verilmesi 2.3.

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul

MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul Sunum İçeriği Değerlendirme Sürecinin Üç Evresi Ziyaret Öncesi Evresi Başvurabilen Kurum

Detaylı

Demokrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012

Demokrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012 Demkrasi Kusagi Aylik Bülten, Ekim 2012 Değerli meslektaşlarım, Eylül ayı Demkratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Prjesi için ldukça yğun geçti. Gözden geçirilerek yeniden tasarlanan seçmeli ders öğretim

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017 2017 ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM http://lalasahinpasamtal.meb.k12.tr 2016/2017 Sevgili öğrencilerimiz, Tercih stresinin hâkim lduğu şu günlerde sizlere yl göstermek istiyruz ve uzman görüşü

Detaylı

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9 Örnek 1 Algritma, Akış Şeması ve Örnek Prgram Kdu Uygulamaları Ünite-9 Klavyeden girilen A, B, C sayılarına göre; A 50'den büyük ve 70'den küçük ise; A ile B sayılarını tplayıp C inci kuvvetini alan ve

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI 1. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

yirmi dört ay ayni sermaye

yirmi dört ay ayni sermaye ANONİM ŞİRKETLER Tanımı Annim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş lan, brçlarından dlayı yalnız malvarlığıyla srumlu bulunan şirkettir. Amaçları Annim şirket, kanunen yasak lmayan her türlü eknmik

Detaylı

Yönetimin başlıca fonksiyonları; Planlama Örgütleme Koordinasyon Yürütme Denetleme (kontrol) şeklinde sıralanır.

Yönetimin başlıca fonksiyonları; Planlama Örgütleme Koordinasyon Yürütme Denetleme (kontrol) şeklinde sıralanır. BÜTÇE Yönetimin başlıca fonksiyonları; Planlama Örgütleme Koordinasyon Yürütme Denetleme (kontrol) şeklinde sıralanır. İşletme Bütçeleri; planlama fonksiyonunun bir parçası olup, İşletmelerin saptanmış

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 580 YAZILI AÇIKLAMALAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 580 YAZILI AÇIKLAMALAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 580 YAZILI AÇIKLAMALAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI Ssyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğretimi için 2011 2012 eğitim-öğretim yılında açılacak prgramlar,

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI : Đnsan Kaynakları / Brdr / Gld brdr E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI Aylık prim ve hizmet belgesi, aylık ve dört aylık larak SSK kurumuna verilen bildirgelerin birleştirilerek yeniden düzenlenmesi ile luşturulmuş

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek V.12 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 03 Mayıs 2013, İstanbul Ref: EKO/2013-22 TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Madde 1 Amaç Bu Tebliğin amacı sermaye

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

REHBER DOKÜMAN. Aktif madde tedarikçileri hakkında rehber doküman

REHBER DOKÜMAN. Aktif madde tedarikçileri hakkında rehber doküman REHBER DOKÜMAN BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASAYA ÇIKARILMASI VE KULLANIMINA İLİŞKİN 528/2012 (AB) SAYILI TÜZÜK (BÜT) HAKKINDA REHBER DOKÜMAN Baskı 1.0 Temmuz 2013 2 Baskı 1.0 Temmuz 2013 YASA UYARI İşbu dküman

Detaylı

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler Prje Pazarı ve Bitirme Prjeleri Ortak Sergisi 23 Mayıs 2015, İzmir Uluslararası Fuar Alanı - Kültürpark BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ Ege Bölgesi Üniversitelerinin Bilgisayar

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU NDA SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

TÜRK TİCARET KANUNU NDA SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI TÜRK TİCARET KANUNU NDA SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREV ve SORUMLULUKLARI İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 07 Mart 2011 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu, 13/01/2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda mutabakatla

Detaylı

Program Akreditasyonu ve MÜDEK Uygulamaları

Program Akreditasyonu ve MÜDEK Uygulamaları Prgram Akreditasynu ve MÜDEK Uygulamaları Dr. Erbil PAYZIN MÜDEK MAK Başkanı 2 Nisan 2008 İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Sunum İçeriği Mühendislik eğitim prgramlarının akreditasynu nedir,

Detaylı

S3 - Bir ABD Adresi ve/veya ABD Telefon Numarasına İlişkin Yazılı Açıklama

S3 - Bir ABD Adresi ve/veya ABD Telefon Numarasına İlişkin Yazılı Açıklama S3 - Bir ABD Adresi ve/veya ABD Telefn Numarasına İlişkin Yazılı Açıklama Müşteri Adı Müşteri Numarası IRS Frm W-8'i dldurarak, Birleşik Devletler vatandaşı veya ABD'de mukim ya da ABD vergi hukuku amaçlarına

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ Temel haklar, ssyal diyalg ve sürdürülebilir kalkınma knulu 16 kasım 2010 tarihli GDF SUEZ küresel anlaşmasını imzalayan tarafların hedeflerinden biri,

Detaylı

Fark Yaratanlar Programı 5. Sezonu

Fark Yaratanlar Programı 5. Sezonu 5. SEZON Bu rapr Ekim 2013 Mayıs 2014 arası yürütülen Fark Yaratanlar prgramının değerlendirmesini içerecek şekilde Sabancı Vakfı Prgramlar ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Rana Ktan, Prgramlar Srumlusu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

MÜDEK ve Akreditasyon SüreciS Özeti. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı Ocak 2014, İstanbul

MÜDEK ve Akreditasyon SüreciS Özeti. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı Ocak 2014, İstanbul MÜDEK ve Akreditasyn SüreciS Özeti MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim 25-26 Ocak 2014, İstanbul Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti Değerlendirme

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Detaylı

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI Bölüm B-Spr-İşbirliği Ortaklıkları İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARININ AMAÇLARI NELERDİR? İşbirliği Ortaklıkları, özellikle yerel, bölgesel, ulusal seviyede ve Avrupa seviyesindeki kamu triteleri,

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKERİ AHMET TOKAÇ Yönetim Danışmanı ve SMMM 20.02.2012 D eğerli üyelerimiz, değerli kurlarım, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili srulması gereken sruları ve cevaplarını,

Detaylı

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları Varantın İpuçları VARANT AKADEMİ Eğitimin Knusu: Varantın İpuçları Eğitimin Amacı: Varant fiyatına etki eden parametreleri açıklamak ve en çk merak edilen srulara cevap vermek Kimler İçin Uygundur: Yeni

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3)

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3) ARIZA PROSEDÜRÜ Bakanlık birimlerinde kullanılmakta lan ürünlerin arızalanması halinde arıza, arızalı ürünün bulunduğu birimden srumlu Bilgi İşlem Müdürlüğüne, Bilgi İşlem Şefliğine veya Bilgi İşlem Bürsuna

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Düzce Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun larak; Enstitünün vizynu ve misynu dğrultusunda eğitim

Detaylı

R.5000 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) YETERLİLİK REGULASYONU. STAREGISTER International Inc. (PANNCI),

R.5000 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) YETERLİLİK REGULASYONU. STAREGISTER International Inc. (PANNCI), STAREGISTER Internatinal Inc. (PANNCI), R.5000 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) YETERLİLİK REGULASYONU 20.12.2015 1 / 14 Bu Regulasynun tüm hakları STAREGISTER_INT_Inc aittir. STAREGISTER Internatinal Inc.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KANUNU TASLAĞI HAKKINDA. A. Taslağa İlişkin Genel Değerlendirmeler:

SERMAYE PİYASASI KANUNU TASLAĞI HAKKINDA. A. Taslağa İlişkin Genel Değerlendirmeler: SERMAYE PİYASASI KANUNU TASLAĞI HAKKINDA A. Taslağa İlişkin Genel Değerlendirmeler: Sermaye Piyasası Kanunu Taslağının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu dikkate alınarak Taslak

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu Aralık 2012 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı