IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ"

Transkript

1 IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu DEA REHBERİ 1. GİRİŞ Bu Rehber, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren ve milli güvenlikle ilgili hususlar ile kesin hesap kanunu ve bütçe kanununun taslakları hariç lmak üzere kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, tüzük, Bakanlar Kurulu kararnamelerinin ek kararları ve diğer düzenleyici işlemlerin (bundan böyle Düzenlemeler larak geçecektir) tasarlanmasında görev alan kamu kurum ve kuruluşları (bundan böyle Düzenleyici İdareler larak geçecektir) için tasarlanmıştır. Düzenleyici Etki Analizi (DEA), düzenleme teklifleri ya da değişiklikler geliştirilirken izlenmesi gereken mantıklı bir dizi aşamadan luşur. DEA, ptansiyel etkilerin değerlendirilmesi snucunda farklı lası düzenleyici ve düzenleyici lmayan psiynların avantaj ve dezavantajları knusunda plitik karar vericilere kanıt sunulması sürecidir. DEA, bir düzenleme teklifinin geliştirilme sürecinin ilk aşamalarında gerçekleştirilmeli ve kanıtlar tplanıp değerlendirildikçe revize edilmelidir. Bu sürecin snuçları, bir DEA raprunda özetlenerek sunulur. Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması 1

2 IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu 1. DEA SÜRECİ BAKANLAR KURULU DEA yı ve/veya Taslak Düzenlemenin gözden geçirilmesi knusunda öneri DEA ve Taslak Düzenleme knusunda lumlu görüş bildirilir EVET Tam DEA hazırlamak ve Taslak Düzenlemeyi gözden geçirme önerisi HAYIR Kabul edilir kalitede HAYIR Tam DEA Gerekli mi? EVET Tam DEA Başbakanlık DEA İncelemesi Ön DEA Gözden geçirilmiş Tam DEA ve taslak düzenleme EVET Zrunlu Halka Açık Danışma (Websitesinde yayınlama dahil) Düzenleme Önerilir mi? HAYIR Alternatif çözüm ylu dikkate alınır Gözden geçirilmiş Tam DEA ve taslak düzenleme HAYIR Gözden geçirilmiş Ön DEA ve taslak düzenleme Paydaşlarla Zrunlu Danışma Eşik Kriterini Aşıyr mu? Paydaşlarla Zrunlu Danışma Tam DEA ve Düzenleme Taslağı EVET Eşik Kriterini Aşıyr mu? HAYIR Ön DEA ve Düzenleme Taslağı BAŞLANGIÇ (Prblem) TASLAK DEA RIA Unit (advice and scrutiny) DÜZENLEYİCİ Aşama 1: DEA süreci, ilgili memurların tplum için bir srun teşkil edebilecek ve bu nedenle kurum tarafından bir çözüm teklifinde bulunulması gerekebilecek bir husus üzerinde araştırma başlattığı, düzenleyicinin kurumunda başlar. Sözknusu husus tanımlanıp net bir şekilde frmüle edildikten snra, ilgili memurlar işbu rehberin şart ve kşullarına uygun larak ve kurumları bünyesindeki DEA Biriminin tavsiyeleri ve kntrlü ile bir Ön DEA taslağı hazırlar. Düzenleyicilerin her birinde ayrı bir birim larak ya da stratejik geliştirme dairesi ya da hukuk müşavirliği gibi mevcut bir birime bu işlevlerin kazandırılması yluyla bir DEA Birimi kurulmalıdır. Ön DEA de sözknusu duruma bir Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması 2

3 IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu müdahalede bulunulması gerektiği rtaya çıkarsa, düzenleyici idare sürecede devam ederek aşama 2 ye geçer. Aşama 2: İşbu Rehberde daha snra detaylı larak açıklanacak lan eşit kriterlerine dayanarak, düzenleyici idare Tam bir DEA ne ihtiyaç lup lmadığına ya da Ön DEA nin bu bağlamda yeterli lup lmadığına karar verir ve zrunlu danışma süreci için DEA belgesini sn haline getirir. Düzenleyici, DEA belgesiyle birlikte danışma sürecine alınacak taslak düzenlemeyi de hazırayabilir. Aşama 3: Ön DEA ve Tam DEA, yazılı larak ana paydaşlarla yapılacak danışmalara tabi tutulur. DEA belgesi ve var ise taslak düzenleme, aşağıda belirtilen paydaşlara dağıtılır: - Kamu sektörü: Adalet Bakanlığı Maliye Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı AB Genel Müdürlüğü Rekabet Kurumu Ele alınan knuya bağlı larak diğer ilgili devlet kurumları. - Özel Sektör: Sanayi ve Ticaret Odası Diğer ilgili İş Dernekleri Tüketicilerin krunması knusuyla iştigal eden Sivil Tplum Örgütleri Üniversiteler gibi akademik kuruluşlar Diğer ilgili özel sektr kuruluşları Düzenleyici, paydaşlardan gelecek geri bildirimler için 15 gün sure tanıyacaktır. Bu sure içinde belirli bir paydaştan yanıt gelmez ise, bu paydaştan gelen geri bildirimin pzitif lduğu kabul edilir. Aşama 4: Düzenleyici, danışma sürecinden elde edilen snuçlara dayanarak, hem DEA belgesini hem de taslak düzenlemeyi revize etmelidir. Danışma sürecinde alınan geri bildirimler ve bu geri bildirimlere verilen yanıtlar, EK C de verilen şablna uygun larak fikirler tablsunda özetlenir ve ayrıca DEA belgesinin danışmayla ilgili bölümünde açıklanır. Bir Ön DEA sözknusu lduğunda, danışma sürecinde teklif edilen müdahalenin etkisinin eşik kriterlerini karşıladığına ilişkin ek kanıtlar tplanması durumunda, düzenleyicinin aşama 2 ye geri dönerek Tam DEA hazırlaması ve taslak düzenlemeyi revize etmesi gerekmektedir. Yeni DEA ve taslak düzenleme de zrunlu yazılı danışma sürecine tabi tutulmak durumundadır. Zrunlu yazılı danışma sürecinin ardından, Tam DEA aşama 5 e, Ön DEA ise aşama 6 ya geçecektir. Aşama 5: Tam DEA, düzenleyicinin web sitesinde yayınlanarak kamunun görüşlerine sunulur (kamuya danışma). Düzenleyici Tam DEA belgesini, taslak düzenlemeyi ve fikirler tablsunu websitesinde yayınlayarak kamuya danışma sürecini başlatmak ve geri bildirimler için en az 30 gün beklemek zrundadır. Düzenleyci, yrumların yazılabileceği bir kutucuk ya da geri bildirimlerin gönderilebileceği bir adresi gibi bir geri bildirim aracını web sitesinde belirtmelidir. Aşama 6: Düzenleyici, danışma sürecinde elde edilen snuçları esas alarak, hem DEA belgesini hem de taslak düzenlemeyi revize etmelidir. Danışma sürecinde alınan en önemli geri bildirim ve bu geri bildirime verilen yanıt, EK C de verilen şablna uygun larak fikirler tablsunda özetlenmeli ve ayrıca DEA belgesinin danışmayla ilgili bölümünde açıklanmalıdır. Zrunlu kamuya danışma sürecinde elde edilen bulgulara dayanarak, düzenleyici düzenleyici müdahalenin hala önerilip önerilmediğine karar Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması 3

4 IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu verir. Sözknusu düzenlemeye yönelik bir alternatifin daha iyi lduğu kanıtlanır ve düzenleyici bu alternatifi seçmeye karar verirse, Başbakanlığa herhangi bir teklif sunulmayacağından dlayı süreç sna erer. Düzenleyici, sözknusu düzenleyici müdahalenin gerekli lduğuna inanıyrsa Ön ya da Tam DEA, taslak düzenleme ve fikirler tablsu incelenmek üzere Başbakanlığa sunulur. Aşama 7: Başbakanlığın DEA Birimi sözknusu Ön ve Tam DEA belgelerini taslak düzenleme ve fikirler tablsuyla birlikte incelemek ve 15 gün içinde fikrini bildirmek durumundadır. Ön DEA hazırlanmış lması ve Birimin bu DEA nin yeterli lmadığına karar vermesi durumunda, Birim düzenleyiciye Tam DEA hazırlamasını önerecektir. Birim, herhangi bir DEA ya da düzenleme teklifinin kalitesinin yeterli lmadığına karar vermesi durumunda, bu belgelerin iyileştirilmesini ya da revize edilmesini önerecektir. 1. ÖN VE TAM DEA NIN KULLANIMI Bir Ön DEA de yapılan değerlendirme daha az detaylıdır, klay bir şekilde elde edilen bilgilere dayanır ve teklif edilen eylemin ptansiyel etkilerinin byutunu gösterecek lan eşik kriterleri de dahil lmak üzere şablnda yeralan bir dizi srunun srulmasıyla luşturulur: - Teklif edilen eylemin etkilerinin tplam maliyetinin 10 milyn TL yi aşma lasılığı var mı? - Teklif edilen eylem plitik açıdan ldukça önemli ya da hassas bir knuyu mu kapsıyr? - Birçk insanın ve/ya da işletmenin teklif edilen bu eylemden etkilenme lasılığı var mı? Eşik kriterleriyle ilgili srulardan herhangi birine verilen yanıt pzitif ise, düzenleyici idare çk daha detaylı lan ve en önemli etkilerin niceliksel larak tanımlanmasını gerekli kılan bir Tam DEA hazırlamak zrundadır. Ek A da Ön DEAlerinde kullanılabilecek bir şabln verilmiştir; bu aynı zamanda Tam bir DEA nin yönetici özetine yönelik bir şabln larak da kullanılabilir. Tam DEAleri için kullanılacak şabln Ek B de verilmiştir. 2. DEA BİLEŞENLERİ 2.1. Prblemin Tanımlanması Prblem tanımında, sözknusu prblem tanımlanmalı, yapısı ve byutuyla ilgili bilgi verilmelidir. Bu prblemden en çk etkilenecek paydaşları, sektörleri ve ssyal grupları belirtmeli, mevcut durumun neden sürdürülemeyeceğini ve bir kamu müdahalesinin neden gerekli lduğunu açıklamalıdır. Düzenleme bir prblemin çözümüne yönelik psiynlardan sadece birisi lduğundan dlayı, prblem sadece düzenleme lmaması şeklinde tanımlanamaz. Bir prblemin ardında yatan nedenler (hangi faktörler bu prblemin rtaya çıkmasına neden ldu) tanımlanmalıdır. Bu işlem, semptmlardansa gerçek nedenlerin ele alınmasına yardımcı lur. Bu iki kavramın karıştırılması, durumu daha da kötüye götürebilecek yanlış ya da uygun lmayan bir eylemle snuçlanabilir. Prblem alanıyla ilgili mevcut hükümet plitikaları (örneğin; knsept, strateji, ulusal prgram) ve düzenlemeleri ile bunlardan srumlu ilgili kamu idarelerinin tespit edilmesi ldukça önemlidir. Düzenleyici, mevcut plitika ve düzenlemelerin yeni plitika ya da düzenlemelere ihtiyaç duyulmadan prblemin çözülmesini sağlayıp sağlayamayacağına karar vermek durumundadır. Örneğin, daha etkin uygulama düzenlemeleri yapılması ve etkilenen grupların bilinçlendirilmesi genellikle iyi bir başlangıçtır. Mevcut düzenlemelerin yeterli lmadığına karar verilmesi durumunda, bunun nedenleri açıklanmalıdır. Örneğin, eski düzenlemeler mevcut ssyal gerçekliklere uygun lmayabilir. Mevcut düzenlemenin sadece tadil edilmesinin ya da tamamen değiştirilmesinin mi gerekli lduğuna karar verilmelidir. Bu analiz, düzenleyicinin özellikle kamu güvenliği, kamu sağlığı ya da çevre kirliliği gibi anahtar alanlardaki bir prblemin çözülmesi için devlet müdahalesine başvurulma nedenlerini net bir şekilde tespit etmesini sağlar. Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması 4

5 IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu 2.2. Hedeflerin Belirlenmesi Gelecekte uygulanacak bir düzenlemenin tam larak neyi başaracağı anlaşılmadan lası işlem seyrinin belirlenmesi zrdur, psiynların karşılaştırılması ise çk daha zrdur. Hedefler, teklif edilen psiynların başarısını ya da başarısızlığını değerlendirmek açısından etkin kriterlerdir hedefler net bir şekilde belirlenmeden plitikanın uygulanmasını izlemek ve istenilen etkileri sağlayıp sağlamadğını değerlendirmek imkansızdır. Hedeflerin belirlenmesi, mevcut plitikalar ile düzenlemelerle lan bağların belirlenmesine de yardımcı lur. Hedefler, bir prblemin çözümü için en uygun psiynun belirlenmesinde karışıklığa neden lacağından dlayı, belirli bir eylemin yapılması şeklinde tanımlanmamalıdır. Örneğin, belirlenen hedef bir düzenlemenin kabul edilmesi lmamalıdır, çünkü düzenleme bir prblemin çözümüne yönelik psiynlardan sadece biridir Opsiynların Belirlenmesi Hedeflerinizi belirledikten snra, DEA nin bir snraki aşaması prblemin temel nedenini ele almayı ve hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayacak psiynların belirlenmesi aşamasıdır. Geniş bir plitika psiynu yelpazesinin ele alınması, sınırların ötesine geçmenizi ve daha fazla şeffaflığın elde edilmesini sağlar. Bu, karar vericilere ve paydaşlara seçme özgürlüklerinin lduğu alternatif psiynların ciddi bir şekilde analiz edildiğini ve bu psiynlardan bazılarının neden benimsenmediğini açıklamanın bir yludur. Hedefleri en iyi karşılayacak psiynlara ilişkin kanıtların sunulması, DEA ni hazırlayanların teklif edilen psiynun ardında yatan mantığı daha iyi açıklayabilmelerini ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı lmayacak psiynların gereksiz yere tartışılmasının önlenmesini sağlayacaktır. Tam bir DEA de, biri hiçbirşey yapmamak psiynu ve diğeri düzenlemeye alternatif (düzenleyici lmayan ya da gönüllü psiyn) lacak bir psiyn lmak üzere en az üç psiyn belirlenmelidir. Ön DEA de psiynlar, biri hiçbirşey yapmamak psiynu ve diğeri tercih edilen müdahale araçları lmak üzere iki psiynla sınırlandırılabilir. Etkilerin Analizi DEA de, temel hat larak kullanılan hiçbirşey yapmamak psiynunda açıklanan mevcut durumla karşılaştırılarak net değişikliklerin rtaya kyulması yluyla, farklı plitika psiynlarının etkileri sunulmalıdır. Bir DEA, plitika psiynlarının her birinin karakteristik özellikleri ve snuçları açısından temel hattan nasıl farklı lduklarını göstermelidir. Genellikle, ne kadar fazla nicel tanımlama yapılırsa, yapılan analiz de kadar ikna edici lur. Müdahaleye yönelik psiynları değerlendirmek için belirli karar kriterleri kullanılmalıdır: - Ana karar kriteri, sözknusu müdahalenin faydalarının maliyetlerini karşılamasıdır ya da başka bir deyişle faydalarının maliyetlerinden fazla lmasıdır. Bu kriter hem nicel hem de nitel larak sunulan etkiler için uygulanabilir. - Bununla birlikte, birden fazla psiyn bu kriteri karşılayabilir. Bu durumda, DEA nin hangi psiynun en yüksek net faydayı sağlayacağını göstermesi gerekmektedir. Ya da etkilerin nicel larak tanımlanması klay değilse, bir psiynun neden daha fazla fayda sağlayacağı nitel larak açıklanabilir. - Alternatif larak, faydaların maliyetlerden daha fazla lduğu psiynlar arasında seçim yapmak için en düşük maliyet çözümü uygulanabilir. Gerçekleştirilmesi gereken sabit bir hedef var ise, her bir psiynun sözknusu sabit hedefi gerçekleştirme maliyeti karşılaştırılabilir. Tercih edilen psiyn, tüm paydaşlar açısından en düşük maliyete neden lan psiyndur. - Opsiynların farklı hedefleri/faydaları sözknusuysa, her bir psiynun fayda başına maliyeti değerlendirilebilir ve fayda başına daha düşük maliyeti lan bir psiyn önerilebilir. Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması 5

6 IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu Müdahaleler çk çeşitli etkiler dğurabilir. Bunlar eknmik, ssyal ya da çevresel fayda ve maliyetler labilir. Karar kriterlerini uygulayabilmek için etkiler ilgili metrikler (kil, metre, vs.) kullanılarak ölçülmelidir ve psiynların daha klay bir şekilde karşılaştırılabilmesi için mümkünse etkiler, tercihen parasal larak lmak üzere, tek bir metrikle değerlendirilmelidir. Etilerin değerinin belirlenmesinin zr lduğu durumlarda, kaç kişi ya da kaç işletme ve ne tür gibi diğer etki ölçütleri kullanılmalıdır. Bir DEA de herzaman etkilerden kimin ve nezaman etkileneceği belirtilmelidir. Tplumun bütünü için faydalı lacak psiynların tplum üzerinde ve zaman içinde eşit lmayan bir dağılımla yayılmış pzitif ve negatif etkileri labilir. Bu dağılımsal etkiler büyük ve önemliyse, bunların etkilerin analizi bölümüne eklenecek ayrı bir alt bölümde ele alınması gereklidir. Ayrıca, etki değerlendirmesi bölümünde KOBİler ile rekabet üzerindeki etkilere ilişkin ayrı bir alt-bölüm de lmalıdır. Düzenleyici KOBİler ya da rekabet üzerinde önemli bir etki lmayacağına karar verirse, bunun nedenleri net bir şekilde açıklanmalıdır Opsiynların Karşılaştırılması Opsiynların karşılaştırıldığı ve tplam maliyet ve faydaların gösterilmesi amacıyla bu psiynların maliyet ve faydalarının nicel analizin yapıldığı bir tablnun kullanılması faydalı lacaktır. Nicel analizin yapılmasının zr lduğu durumlarda, daha nitel bir yaklaşım benimsenebilir ya da etkiler nicel ve nitel analizlerin bir kmbinasynu ile değerlendirilebilir Danışma DEA raprunda danışma sürecinin açıklandığı ayrı bir bölüm vardır. Danışma, yüksek kalitede ve güvenilir plitika tekliflerinin hazırlanması ve masa başında çalışarak tplanan verilerin dğrulanması açısından önemli bir araçtır. Bazı durumlarda, danışmanın veri tplama çalışmalarının yerine kullanılması mümkündür. Düzenleyici danışma, plitikaların etkin ve etkili lmasını sağlar ve düzenleyicinin yaptığı işin paydaş ve vatandaşların gözündeki yasallığını artırır. Benimsenen hedef ve ele alınan knuya bağlı larak, danışma DEA çalışmalarının en başından başlayarak etki değerlendirmesinin farklı aşamalarında da (prblemin niteliği, hedefler ve plitika psiynları, etkiler, plitika psiynlarının karşılaştırılması, maliter ve faydaların değerlendirilmesi) devam edebilir. Bunlara ek larak, DEA belgesi geliştirildikten snra da düzenleyicinin zrunlu danışma yapması gerekmektedir Uygulama ve İzleme Bu bölümde, düzenleyici, uygulamanın nasıl yapılacağını ve hangi kamu sektörü kurumlarının düzenlemenin uygulanması aşamasında görevlendirileceğini açıklamalıdır. En başından tekliflerin uygulanabilir lup lmadığının ve yüksek düzeyde uygunluğun nasıl sağlanacağı hususlarının düşünülmesi önemlidir. Belirlenen hedeflerin gerçekleştirildiğinden emin lmak amacıyla tüm düzenlemelerin zaman zaman gözden geçirilmesi gereklidir. Bir düzenlemenin yürürlüğe girdikten snra belirli bir sure içinde gözden geçirileceği taahhüt edilmelidir Özet ve Öneriler Tüm DEA bileşenleri tamamlandıktan snra, DEA ni hazırlayanlar ele alınan psiynlar ve bu psiynların etkilerinin bir karşılaştırmasının da dahil lduğu DEA nin snuçlarına ilişkin bir özet hazırlamalıdır. Daha snra düzenleyici, karar kriterlerini esas alarak, bir ya da daha fazla psiyn önermelidir. 3. DEA BELGESİ DEA belgelerinin byutu, teklif edilen düzenleme ya da düzenlemelerin ptansiyel etkileriyle rantı lmalıdır. Ptansiye etkileri büyük lan karmaşık bir knu birçk teknik ekten luşan kapsamlı/büyük Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması 6

7 IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu bir DEA belgesiyle snuçlanabilecekken, ptansiyel etkileri daha az lan çk daha basit bir knu için hazırlanacak DEA belgesi kısa lacaktır. Önemli lan ilgili tüm kanıtların tplanması ve net bir şekilde sunulmasıdır Ön DEA Rapru Bir Ön DEA nin amacı, temel hatla ya da ptansiyel etkilerle ilgili çk fazla nicel ölçüm yapılmaksızın Ek A da verilen şablnda yeralan sruları yanıtlamaktır. Uyulması gereken tek şart, verilen yanıtların mevcut kanıtlar ya da net bir şekilde luşturulmuş varsayımlarla geçerli kılınmasıdır Tam DEA Rapru Başlık ve Yönetici Özeti dışında DEA raprunun bölümleri yukarıda açıklanan DEA bileşenlerine tekabül eder. Yönetici Özeti Ek A da verilen şablna, Tam DEA rapru ise Ek B de verilen şablna gre hazırlanmalıdır. Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması 7

8 IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu EK A. ÖN DEA RAPORU ŞABLONU / TAM DEA İÇİN YÖNETİCİ ÖZETİ ŞABLONU Bu şabln Ön DEA Raprunu sunmak için ve Tam DEA Rapru için Yönetici Özeti şeklinde kullanılmaktadır. BAŞLIK:... in Düzenleyici Etki Analizi Kurum:...Bakanlığı Tarih:... İrtibat Bilgileri:... PROBLEM TANIMLAMA Sözknusu prblem ve nedenleri nedir? Düzenleyici müdahale neden gereklidir? HEDEFLERİN BELİRLENMESİ Düzenleyicinin hedefleri nelerdir? OPSİYONLARIN BELİRLENMESİ Hedeflere ulaşmaya ve prblemi çözmeye yönelik başlıca plitika psiynları nelerdir? OPSİYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Olası psiynların avantajları/faydaları ve dezavantajları/maliyetleri nelederdir? (Ön DEA için aşağıda verilen tablyu kullanın ve Tam DEA için tam analiz sırasında luşturulan tablların bir özetini kullanın.) Avantajlar/Faydalar Dezavantajlar/Maliyetler Opsiyn 1 hiçbirşey yapmamak Opsiyn 2 - Opsiyn N - DANIŞMA Gerçekleştirilen danışma çalışmalarının bir özetini yapın (kime, nasıl danışıldı?) UYGULAMA VE İZLEME Uygulama, yürütme ve izleme nasıl rganize edilecek? ÖNERİLER Opsiynların avantajları/faydaları ve dezavantajları/maliyetleri açısından karşılaştırılması snucunda, önerilen psiyn/psiynlar nelerdir? ÖN DEALERİ İÇİN AŞAĞIDA VERİLEN EŞİK KRİTERLERİ SORULARINI YANITLAMANIZ GEREKMEKTEDİR: Teklif edilen eylemin etkilerinin tplam maliyetinin 10 milyn TL yi aşma lasılığı var mı? Teklif edilen eylem plitik açıdan ldukça önemli ya da hassas bir knuyu mu kapsıyr? Birçk insanın ve/ya da işletmenin teklif edilen bu eylemden etkilenme lasılığı var mı? Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması 8

9 IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu EK B. TAM DEA RAPORU ŞABLONU Bu şabln Tam DEA Raprunu sunmak için kullanılır ve aşağıda belirtilen bölümlerden luşur: BAŞLIK:... in Düzenleyici Etki Analizi Kurum:...Bakanlığı Tarih:... İrtibat Bilgileri:... YÖNETİCİ ÖZETİ (Ek A da verilen şablna ve Tam DEA Raprunda güncellenen materyallere göre) PROBLEM TANIMLAMA HEDEFLERİN BELİRLENMESİ OPSİYONLARIN BELİRLENMESİ ETKİLERİN ANALİZİ OPSİYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI DANIŞMA UYGULAMA VE İZLEME ÖZET VE ÖNERİLER Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması 9

10 IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu EK C. TASLAK DÜZENLEMELER VE DEA NE İLİŞKİN OPSİYONLARI BAŞBAKANLIĞA SUNARKEN KULLANILACAK FORM 1. Fikrini beyan eden kurum DEA ya da Taslak Düzenlemeye yönelik Teklif Değerlendirme Düzenleyici Etki Analizinin Türk Hukuk Sistemine Tanıtılması 10

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir.

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir. 17 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ 17.1 GİRİŞ Bu bölüm, Türkiye nin yürürlükteki kanunları ve yönetmeliklerine ve ayrıca Kredi Kuruluşları nın Bölüm 1.3.2 de belirtilen gerekliliklerine uygun

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 Konu : Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları. GENELGE 2007/6 Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5

İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5 İçindekiler I. Sunum 1 II. Anayasa Platfrmu Ulusal Çağrısı 3 III. Ortak Snuçlar 5 IV. Snuçların Analizi 7 IV.0. Anayasa Yapımı 7 IV.1. Bireyi Esas Alan Anayasa 8 IV.2. Eşitlik İlkesi 9 IV.3. Temel Hak

Detaylı

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ. I. Giriş. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkan V.

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ. I. Giriş. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkan V. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Şaban KÜÇÜK Maliye Müfettişi Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkan V. Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı I. Giriş Tüm dünyada

Detaylı

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

SORULARLA PATENT MEVZUATI

SORULARLA PATENT MEVZUATI İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın N 1996-25 SORULARLA PATENT MEVZUATI Hazırlayan Arzu Yurtman İSTANBUL Kitabın her hakkı ISTANBUL TİCARET ODASI'na ait lup, İSTANBUL TİCARET ODASI'nm ve yazar ismi belirterek

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Prjeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak lan isteklilerin aşağıda belirtilen

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

1949 yılında Fritz Neumark tarafından hazırlanan Devlet Dairelerinin ve Müesseselerinin Rasyonel Çalışması konulu rapor,

1949 yılında Fritz Neumark tarafından hazırlanan Devlet Dairelerinin ve Müesseselerinin Rasyonel Çalışması konulu rapor, AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDAKİ TÜRKİYE NİN YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Yusuf ŞAHAN SGK Müfettişi - Kamu Yönetimi Uzmanı I. GİRİŞ: Ülkemizde ylsuzlukların çk yaygın lduğu görüşü genel bir kanı niteliğindedir.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Kapsam, Uygulama, Deneyimler ve Öneriler : Mobil Arabağlantı Ücretlerinin Düzenlenmesine İlişkin Ardıl DEA Çalışması Müberra GÜNGÖR Gökhan EVREN Sektörel Araştırma ve Stratejiler

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

Adli Yardım Komitesi Raporu

Adli Yardım Komitesi Raporu Republic f Turkey Eurpean Cmmissin Adalete Daha Ġyi EriĢim için Teknik Yardım EurpeAid/123555/D/SER/TR Prjesi Adli Yardım Kmitesi Rapru Prje Finansal Desteği: Avrupa Kmisynu Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

TÜRKİYE DE EKÖK ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ İÇİN TEKNİK YARDIM HİZMETİ

TÜRKİYE DE EKÖK ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ İÇİN TEKNİK YARDIM HİZMETİ Türkiye 2008 Ulusal Programı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. TÜRKİYE DE EKÖK ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ İÇİN TEKNİK

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU 2014 İÇİNDEKİLER 1. BAŞLARKEN... 2 2. TANIMLAR... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 4. BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE... 6 5. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

EuropeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye Çıktı 5.

EuropeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye Çıktı 5. EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı Bu prje, AvrupaBirliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Detaylı

TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 03 Mayıs 2013, İstanbul Ref: EKO/2013-22 TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Madde 1 Amaç Bu Tebliğin amacı sermaye

Detaylı

Düzenleyici Etki Analizi Rehberi. türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı

Düzenleyici Etki Analizi Rehberi. türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Düzenleyici Etki Analizi Rehberi türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı 2 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Düzenleyici Etki Analizi Sosyal ve ekonomik amaçlara yönelik olarak devlet tarafından

Detaylı

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE

EN 1 EN AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU. 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU 16 Ekim 2007, Brüksel SEC (2007) 1341 EN KOMİSYONA TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE İç Kontrol Standartları ve İç Kontrol Çerçevesine İlişkin Gözden Geçirme - Kontrol Etkililiğinin Artırılması

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya Anadlu Üniversitesi Kleksiynu Feyhaman DURAN Atatürk Prtresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı bya 2 0 1 1 Y I L I İ D A R E F A A L İ Y E T R A P O R U 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı:

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ Bölüm B- Ortak Yüksek Lisans Dereceleri ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECESİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Ortak Yüksek Lisans Derecesi aşağıda belirtilen amaçlara yöneliktir: Yükseköğretim

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT _ 397 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT Burak OLGUN Orkan KURTULUŞ Serdar GÜLTEK Hasan A. HEPERKAN ÖZET Ülkemizde 1980 li yıllardaki eknmik kalkınma ile enerji üretim ve tüketim dengeleri büyük

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 1 1. GİRİŞ... 2 2. İŞİN NİTELİĞİ... 4 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)... 4 2.1.1. Yönetişim

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİKLERDE ULUSAL KALİTE İLKE VE STANDARTLARI

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİKLERDE ULUSAL KALİTE İLKE VE STANDARTLARI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİKLERDE ULUSAL KALİTE İLKE VE STANDARTLARI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİKLERDE ULUSAL KALİTE İLKE VE STANDARTLARI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİKLERDE

Detaylı