T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ"

Transkript

1

2 T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans Numarası TRA1/14/DFD Son Başvuru Tarihi :00

3 UYARI Doğrudan Faaliyet Destek Programı teklif çağrısı olmayıp programa yıl boyu başvuru yapılabilir. Programa son başvuru tarihi olarak 31/12/2014 tarihi belirlenmiş olup bu tarihten önce Doğrudan Faaliyet Desteği program bütçesinin başarılı projelere tahsis edilmesi halinde başvuruların sona erdiği Ajans internet sitesinden ilan edilir ve yeni başvuru kabul edilmez. Bu nedenle başvuru sahiplerinin proje tekliflerini sunmak için son başvuru tarihini beklememeleri önerilmektedir.

4 İÇİNDEKİLER TABLOSU TANIMLAR SÖZLÜĞÜ... V PROGRAM KÜNYESİ... Vİİ 1. GİRİŞ PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ AJANS TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ DESTEK PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR UYGUNLUK KRİTERLERİ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Ortakların Uygunluğu Faaliyetlerin Uygunluğu: Destek Başvurusu Yapılabilecek Faaliyetler Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER Başvuru Formu ve Diğer Belgeler Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? Son Başvuru Tarihi Daha Fazla Bilgi Almak İçin BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİLMESİ Ön İnceleme Teknik ve Mali Değerlendirme DEĞERLENDİRME SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ Öngörülen Zaman Çizelgesi Bildirimin İçeriği SÖZLEŞME İMZALANMASI VE UYGULAMA KOŞULLARI EKLER www. kudaka.org. tr iv

5 TANIMLAR SÖZLÜĞÜ Ajans: T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Başvuru Rehberi: Ajans tarafından Başvuru Sahipleri için hazırlanan, destekten yararlanabilecek gerçek veya tüzel kişileri, başvuruda bulunabileceklerde aranan şartları, başvuru ve yararlanma şekil ve şartlarını, destek konusu öncelik alanını, destekten karşılanabilecek uygun maliyetleri, seçim ve değerlendirme kriterlerini, eş finansman yükümlülüklerini, standart başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri, ayrıntılı, açık ve anlaşılır bir dille açıklayan rehber belge Başvuru Sahibi: Doğrudan faaliyet desteği almak üzere Ajans a proje başvurusunda bulunan kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar Bölge Planı: Ajans tarafından hazırlanmış ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmış TRA1 Bölge Planı Değerlendirme Komisyonu: Genel Sekreter başkanlığında ilgili Ajans uzmanlarından oluşturulan, Ajans a sunulan projelerin ön incelemesi ile teknik ve mali değerlendirmesini gerçekleştiren komisyon Doğrudan Faaliyet Desteği: Ajans tarafından, kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek ve proje destek sürecini hızlandırmak amacıyla istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın uygulanan destek türü Eş Finansman: Ajans tarafından desteklenen proje veya faaliyetlerde harcanmak üzere Yararlanıcı tarafından taahhüt edilen nakdi katkı İştirakçi(ler): Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda, doğrudan fayda veya menfaat elde etmeden Yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan (sponsorluk, teknik destek sağlama vb.) ve bu rehberde gösterilen iştirakçi beyannamesini imzalayan kurum/kuruluşlar İzleme: Ajans ın desteklediği program, proje ve faaliyetlerin öngörülen amaç ve hedeflere ulaşması amacıyla, düzenli ve sürekli olarak veri toplanması, uygulamaya ilişkin risklerin önceden tespit edilerek düzeltici ve önleyici tedbirlerin alınması, uygulama performansının takip edilmesi ve denetim faaliyetlerinin yapılabilmesine imkân verecek bilgilerin kayda geçmesini sağlamak üzere yürütülen, tarafsız yönlendirme ve takip faaliyeti Nihai Rapor: Proje Uygulama Rehberi nde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Yararlanıcı tarafından proje uygulama süresinin sonunda sunulan rapor Program: 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı www. kudaka.org. tr v

6 Proje/Faaliyet: Doğrudan faaliyet desteğinden yararlanmak üzere Ajans a sunulan, belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli süreli ve düzenli faaliyetler bütünü Proje Hesabı: Yararlanıcı tarafından projeye özel olarak açılan, kendisi tarafından sağlanan eş finansman ile Ajansın sağladığı hibenin yatırıldığı ve proje harcamalarının tamamının karşılandığı banka hesabı Proje Ortakları: Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında faaliyetlerin hazırlanması ve yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek bunun karşılığında Yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan ve bu Rehberde gösterilen ortaklık beyannamesini imzalayan kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar Sözleşme: Ajans ile Yararlanıcı arasında imzalanan, destekten yararlanma ilke ve kurallarını, ödeme usul ve esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen anlaşma ve ekleri TRA1 Bölgesi: Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşan Düzey 2 Bölgesi Yararlanıcı: Program kapsamında Ajans tan destek almaya hak kazanan Başvuru Sahibi Yasal Temsilci: Başvuru Sahibinin yetkili karar organının destek başvurusunda bulunmak için belirlediği, Başvuru Sahibinin beyanını ve proje ile ilgili belgeleri imzalamaya yetkili olan kişi www. kudaka.org. tr vi

7 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI REFERANS NUMARASI PROGRAMIN AMACI 2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI TRA1/14/DFD TRA1 Düzey 2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik fırsatların değerlendirilmesi, sosyo-ekonomik kalkınma için mevcut potansiyellerin belirlenmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak ve somut çıktılar üretebilecek stratejik faaliyetlerin, araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir. Beşeri sermaye ve sosyal altyapının geliştirilmesi TRA1 Bölgesi nde örgütlenme, ortak çalışma kültürü, profesyonel ortaklık ve işbirliği ağlarının oluşturulması Bölge dışına verilen nitelikli göçün etkilerinin tespiti, önlenmesi ve tersine göçün hızlandırılması Bölgenin ihtiyaç duyduğu işgücünün niteliğinin ve beceri düzeyinin artırılması Bölgede kadın ve genç istihdamının artırılması, yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesine yönelik iyi uygulama modellerinin geliştirilmesi Bölgenin hizmet sunum kapasitesinin geliştirilmesi, ayırt edici hizmet tiplerinin oluşturulması Bölgede kırsal ve kentsel yoksulluk, yoksullukla mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Sürdürülebilir ekonomik gelişmenin sağlanması TRA1 Bölgesinde gelişme potansiyeline sahip sektörlerin ve sektörel ihtiyaçların tespiti Bölgede uygun yatırım alanlarının belirlenmesi, atıl yatırım alanlarının ekonomiye kazandırılması ve yatırımcıya sunulması (sektörel bazlı yatırım fizibiliteleri, saha araştırmaları) Bölgenin doğal kaynaklarının (madenler, Oltu taşı, maden suyu, yeraltı suyu, tuz ve termal su) özel sektör yatırımcıları tarafından değerlendirilmesine yönelik rezerv ve kullanılabilirliklerinin tespiti Bölge genelinde yenilenebilir enerji kaynakları (başta rüzgâr, güneş ve biyogaz) ve üretim imkânları ile ilgili araştırma, fizibilite ve strateji geliştirilme çalışmalarının hazırlanması Bölgenin Ar-Ge, yenilikçilik ve teknoloji kullanım seviyesinin yükseltilmesi Bölgeye rekabet avantajı sağlayacak sektörlerde kümelenme potansiyelinin tespiti ve değerlendirilmesi Bölgede kaliteli ve ayırt edici tarımsal üretim için uygun tarımsal alanların, aktivitelerin ve ürün çeşitliliğinin tespit edilmesi Bölgede ihracat potansiyeli taşıyan ürünlerin ve hedef pazarların tespitine yönelik analizlerin, stratejilerin ve bilgilendirmelerin yapılmasının sağlanması Bölgede markalaşmayı geliştirme yolunda coğrafi işaret özelliği, markalaşma potansiyeli taşıyan ürünlerin tespiti www. kudaka.org. tr vii

8 TRA1 Bölgesinin dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesine yönelik bölgenin sektörel bazlı üretim ve ihracat kapasitesinin, hedef pazarların tespit edilmesi İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisinde belirtilen öncelikli turizm alanlarına yönelik olarak; - Halkın turist ve turizm farkındalığının yaratılması ve turizm gelirlerinin tabana yayılması - Mevcut turizm varlıklarının işlevselleştirilerek turizme kazandırılması, turizm faaliyetlerinde farklılaşan hizmet çeşitliliğinin ve turizm ürünlerinin geliştirilmesi PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Yaşanabilirliğin artırılması Yoksul ve sosyal dışlanma riski taşıyan yerleşim alanlarının sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla yeniden yapılandırılması Bölgede kırsal alanların çekiciliğinin artırılmasına yönelik mekânsal modellerin oluşturulması Kentsel yaşanabilirliğin ve hizmet sunum çeşitliliğinin artırılması TRA1 Bölgesinde sürdürülebilir atık yönetimi (atıkların toplanması, bertarafı, ayrıştırılması ve depolanması) ve atıkların geri kazanımı TOPLAM BÜTÇE ASGARİ/AZAMİ DESTEK MİKTARLARI AZAMİ PROJE SÜRESİ UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ SON BAŞVURU TARİHİ TL Asgari Destek Tutarı: TL Azami Destek Tutarı: TL 3 ay Beşeri sermaye ve sosyal altyapının geliştirilmesi Sürdürülebilir ekonomik gelişmenin sağlanması Yaşanabilirliğin artırılması Üniversiteler Araştırma enstitüleri Kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri Sivil toplum kuruluşları Üniversiteler Diğer kamu kurum ve kuruluşları Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Organize sanayi bölgeleri Küçük sanayi siteleri Teknoparklar Teknoloji geliştirme bölgeleri Endüstri bölgeleri İş geliştirme merkezleri Sivil toplum kuruluşları Yerel yönetimler Üniversiteler Diğer kamu kurum ve kuruluşları 31 ARALIK (Elektronik Başvurular) (Matbu Başvurular) www. kudaka.org. tr viii

9 1. GİRİŞ Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3 üncü maddesine dayanılarak, 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TRA1 Düzey 2 Bölgesi'nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayacak faaliyetlere destek olmak ve kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlayarak yerel potansiyeli harekete geçirmek amaçları doğrultusunda hizmet vermektedir. Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla; önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda, bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlamaktadır. Kalkınma Ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet destekleri ile ilgili iş ve işlemlerin usul ve esasları, bunlardan yararlanma ilke ve kuralları, 8 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 16 Kasım 2011 tarih ve sayı ile değişikliğe uğrayan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve 9 Aralık 2009 tarihinde yayımlanan Destek Yönetim Kılavuzu çerçevesinde düzenlenmektedir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin 27. maddesine istinaden Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere Doğrudan Faaliyet Desteği adı altında mali destek sağlamaktadır. TRA1 Düzey 2 Bölge Planı ( ), bölgenin kalkınma potansiyelinin ve eğilimlerinin, öncelikli sektörlerin ve müdahale alanlarının saha verilerine ve bilimsel analiz sonuçlarına doğrultusunda ortaya www. kudaka.org. tr 1

10 konulduğu ulusal stratejileri bölge ölçeğinde tamamlayıcı, bölgesel ölçekte sosyal ve ekonomik kalkınmaya eşit önem veren, sürdürülebilirliği temel alan, yerel katılımı, aktörler arası işbirliklerini güdüleyen bölge kalkınmasına yön vermek ve yerel dinamikleri harekete geçirmek amacıyla üst ölçekli bir plan olarak hazırlanmıştır. Saha verilerine ve bilimsel analizlere dayalı, uygulanabilir, katılımcı ve kapsayıcı bir özellik gösteren planda TRA1 Düzey 2 Bölgesinin geleceğe dair vizyonu; yüksek irtifa ve bozulmamış doğal yapıdan kaynaklanan ayırt edici özelliklere sahip tarımsal ürün miktarını artırmış; ürettiğini işleyerek değerinde pazarlayan; kaliteli ve çeşitli hizmet sunumu ile iç ve dış yakın coğrafyası için çekim merkezi olmuş; yaşanabilirliği yüksek bir bölge olmak şeklinde belirlenmiştir. Bölgenin belirlenen vizyonu yakalayabilmesi için benimsenen gelişme eksenleri; Başta nitelikli ve ayırt edici özellikteki ürünler olmak üzere tarımsal üretimin miktar ve kalitesinin artırılması, Bölgede üretilen hammaddenin işlenerek katma değerli ürün haline getirilmesi Sunduğu kaliteli ve çeşitli hizmetler ile bölgenin yakın ve uzak coğrafyası için bir sunum merkezi haline gelmesi Bölgenin yaşanabilirliğinin artırılması şeklindedir. KUDAKA, TRA1 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı gelişme eksenleri doğrultusunda bölge potansiyellerinin etkin kullanımının sağlanması; bölgenin girişimcilik, kümelenme ve inovasyon kapasitesini geliştirilmesi; bölge aktörleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik etüt ve modellerin ortaya konulması ve bölge halkının yaşam kalitesinin artırılması hedeflerine katkıda bulunacak acil ve stratejik nitelikteki faaliyetlere Doğrudan Faaliyet Desteği sağlayacaktır. KUDAKA, Doğrudan Faaliyet Desteği Programı nın sözleşme makamıdır ve mali destek almaya hak kazanmış projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. Kalkınma Bakanlığı, Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan sorumlu kuruluştur. www. kudaka.org. tr 2

11 2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ Programın amacı; TRA1 Düzey 2 Bölge Planı ( ) de belirlenen gelişme eksenleri doğrultusunda sosyo-ekonomik kalkınma için mevcut potansiyellerin belirlenmesi, tanımlanan stratejik hedefler doğrultusunda bölgenin kalkınması ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik fırsatların değerlendirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak ve somut çıktılar üretebilecek araştırma planlama çalışmalarının ve stratejik faaliyetlerin desteklenmesidir. TRA1 Düzey 2 Bölge Planı ( ) de belirtilen stratejik hedefler doğrultusunda Bölgede beşeri sermaye ve sosyal altyapının geliştirilmesine, sürdürülebilir ekonomik gelişmenin sağlanmasına ve yaşanabilirliğin artırılmasına katkı sağlamak üzere program öncelikleri belirlenmiştir. ÖNCELİK EKSENİ 1: BEŞERİ SERMAYE VE SOSYAL ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ TRA1 Bölgesi nde örgütlenme, ortak çalışma kültürü, profesyonel ortaklık ve işbirliği ağlarının oluşturulması Bölge dışına verilen nitelikli göçün etkilerinin tespiti, önlenmesi ve tersine göçün hızlandırılması Bölgenin ihtiyaç duyduğu işgücünün niteliğinin ve beceri düzeyinin artırılması Bölgede kadın ve genç istihdamının artırılması, yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesine yönelik iyi uygulama modellerinin geliştirilmesi Bölgenin hizmet sunum kapasitesinin geliştirilmesi, ayırt edici hizmet tiplerinin oluşturulması Bölgede kırsal ve kentsel yoksulluk, yoksullukla mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi ÖNCELİK EKSENİ 2: SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK GELİŞMENİN SAĞLANMASI TRA1 Bölgesinde gelişme potansiyeline sahip sektörlerin ve sektörel ihtiyaçların tespiti Bölgede uygun yatırım alanlarının belirlenmesi, atıl yatırım alanlarının ekonomiye kazandırılması ve yatırımcıya sunulması (sektörel bazlı yatırım fizibiliteleri, saha araştırmaları) Bölgenin doğal kaynaklarının (madenler, Oltu taşı, maden suyu, yeraltı suyu, tuz ve termal su) özel sektör yatırımcıları tarafından değerlendirilmesine yönelik rezerv ve kullanılabilirliklerinin tespiti Bölge genelinde yenilenebilir enerji kaynakları (başta rüzgâr, güneş ve biyogaz) ve üretim imkanları ile ilgili araştırma, fizibilite ve strateji geliştirilme çalışmalarının hazırlanması Bölgenin Ar-Ge, yenilikçilik ve teknoloji kullanım seviyesinin yükseltilmesi www. kudaka.org. tr 3

12 Bölgeye rekabet avantajı sağlayacak sektörlerde kümelenme potansiyelinin tespiti ve değerlendirilmesi Bölgede kaliteli ve ayırt edici tarımsal üretim için uygun tarımsal alanların, aktivitelerin ve ürün çeşitliliğinin tespit edilmesi Bölgede ihracat potansiyeli taşıyan ürünlerin ve hedef pazarların tespitine yönelik analizlerin, stratejilerin ve bilgilendirmelerin yapılmasının sağlanması Bölgede markalaşmayı geliştirme yolunda coğrafi işaret özelliği, markalaşma potansiyeli taşıyan ürünlerin tespiti TRA1 Bölgesinin dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesine yönelik bölgenin sektörel bazlı üretim ve ihracat kapasitesinin, hedef pazarların tespit edilmesi İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisinde belirtilen öncelikli turizm alanlarına yönelik olarak; - Halkın turist ve turizm farkındalığının yaratılması ve turizm gelirlerinin tabana yayılması - Mevcut turizm varlıklarının işlevselleştirilerek turizme kazandırılması, turizm faaliyetlerinde farklılaşan hizmet çeşitliliğinin ve turizm ürünlerinin geliştirilmesi ÖNCELİK EKSENİ 3: YAŞANABİLİRLİĞİN ARTIRILMASI Yoksul ve sosyal dışlanma riski taşıyan yerleşim alanlarının sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla yeniden yapılandırılması Bölgede kırsal alanların çekiciliğinin artırılmasına yönelik mekânsal modellerin oluşturulması Kentsel yaşanabilirliğin ve hizmet sunum çeşitliliğinin artırılması TRA1 Bölgesinde sürdürülebilir atık yönetimi (atıkların toplanması, bertarafı, ayrıştırılması ve depolanması) ve atıkların geri kazanımı Uygun faaliyet olarak kabul edilecek faaliyetlerin programın amacının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak ve program önceliklerinden en az bir tanesi ile uyumlu olması gerekmektedir. www. kudaka.org. tr 4

13 3. AJANS TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ DESTEK Program kapsamında desteklenecek projeler için Ajansımızın 2014 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Desteklerin Tutarı Bu program çerçevesinde verilecek asgari destek tutarı TL, azami destek tutarı ise TL olarak belirlenmiştir. Talep edilen hiçbir destek, proje teklifinin toplam uygun maliyetinin % 25 inden az ve % 100 ünden fazla olmamalıdır. Doğrudan Faaliyet Programında eş finansman zorunluluğu olmamakla birlikte, eş finansman katkısı içeren projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez. PROGRAM BÜTÇESİ: TL AZAMİ DESTEK TUTARI: TL ASGARİ DESTEK TUTARI: TL www. kudaka.org. tr 5

14 4. PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR Bu bölümde; Doğrudan Faaliyet Desteği Programı çerçevesinde finanse edilen projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, 8 Kasım 2008 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Destek Yönetim Kılavuzu hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Başvuru sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren bu Yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin herhangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru sahipleri, Ajanstan her hangi bir hak talebinde bulunamaz. Destek için başvurusu yapılan faaliyet teklifleri sonucunda elde edilecek olan tüm çıktılar (araştırma raporu, fizibilite, strateji belgesi, analizler vb.) faaliyete ait nihai raporla birlikte Ajansa sunulmak zorundadır. Faaliyet çıktıları henüz basılmadan önce Ajans'a sunulmalı; başta sorumlu izleme uzmanı olmak üzere ilgililerce görülmeli, okunup değerlendirilmeli ve bu süreç tamamlandıktan sonra basılmalıdır. Ajans; başarılı olan ve desteklenen projeler kapsamında ortaya konan yazılı ve görsel materyallerden; bilgi üretme, strateji geliştirme, plânlama, programlama, tanıtım, yatırımcı çekme gibi konularda mutlak sûrette tasarrufta bulunma ve yararlanma hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir. 4.1 UYGUNLUK KRİTERLERİ Destek sağlanabilecek projelere yönelik dört temel uygunluk kriteri söz konusudur: Başvuru sahibinin uygunluğu Ortaklarının uygunluğu Faaliyetlerin uygunluğu Maliyetlerin uygunluğu Doğrudan Faaliyet Destek Programından yararlanacak faaliyetlerin bu dört temel uygunluk kriterini eksiksiz olarak yerine getirmesi zorunludur. www. kudaka.org. tr 6

15 4.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Doğrudan Faaliyet Destek Programına sadece TRA1 Düzey 2 Bölgesinde (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) faaliyet gösteren ve aşağıda öncelik eksenlerine göre belirtilen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilir. Beşeri sermaye ve sosyal altyapının geliştirilmesi öncelik eksenine yönelik sunulacak proje teklifleri için; Üniversiteler Araştırma enstitüleri Kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri Sivil toplum kuruluşları (Dernekler, vakıflar, birlikler ve kooperatifler) Sürdürülebilir ekonomik gelişmenin sağlanması öncelik eksenine yönelik sunulacak proje teklifleri için; Üniversiteler Diğer kamu kurum ve kuruluşları Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Organize sanayi bölgeleri Küçük sanayi siteleri Teknoparklar Teknoloji geliştirme bölgeleri Endüstri bölgeleri Sivil toplum kuruluşları (Dernekler, vakıflar, birlikler ve kooperatifler 1 ) Yaşanabilirliğin artırılması öncelik eksenine yönelik sunulacak proje teklifleri için; Yerel yönetimler Üniversiteler Diğer kamu kurum ve kuruluşları Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır: Tüzel kişiliği haiz olması (Kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı birimler için bu şart aranmaz), Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, TRA 1 Düzey 2 Bölgesi (Erzurum-Erzincan-Bayburt) sınırları içerisinde kayıtlı olması veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması, 1 Birlikler ve kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilmek için tüzüklerinde/kuruluş sözleşmelerinde kesinlikle kar amacı gütmediklerini göstermeli veya 3 yıl süresince ortaklarına kâr dağıtılmayacağı yönünde alınmış genel kurul kararını sunmaları gerekmektedir. www. kudaka.org. tr 7

16 Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi. Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği nde öngörülen faaliyet hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması. UYARI 6360 sayılı Kanun gereğince tüzel kişiliği sona erecek olan mahalli idarelerin, faaliyet/ proje başvurusu yapma ve başarılı olma durumunda destek sözleşmesi imzalanmasına dair kararlarının, belediyeler bakımından katılacakları Belediyeye; il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri bakımından İçişleri Bakanlığı na onaylatılması gerekmektedir. Bu kapsama giren mahalli idareler, sunacakları faaliyetlerin/projelerin süresini ve içeriğini, 6360 sayılı Kanunun geçici birinci maddesindeki sınırlamaları dikkate alarak belirlemelidir. Ayrıca, başvuru sahipleri ve ortaklarının destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir: a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya merî mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar, b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar, c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar, d) Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla; Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden, yapılandırılmış borçları hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar, Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar, www. kudaka.org. tr 8

17 Mahalli İdareler dışındaki gerçek ve tüzel kişilerden söz konusu faaliyetlerine KUDAKA tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar, e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler. Doğrudan Faaliyet Destek Programı açıklandığı ve yürütüldüğü sırada, aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri de destek almaya hak kazanamazlar: g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar, h) Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler, i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler. Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i)ʼde belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e) de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir. UYARI 5449 Sayılı Kanunun 19. maddesinin (d ve e) bentlerinde belirtilen payları ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmemiş olanlar ve/veya tarih ve 6111 sayılı Kanunun 17. Maddesi hükmüne göre Ajans a mali yükümlülüklerinden kaynaklanan borçlarını yapılandırmış ancak yapılandırma sonrası yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemiş olanlar Doğrudan Faaliyet Destek sözleşmesi imzalayamazlar. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin 27 nci maddesi gereğince gerçek kişiler ve kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar bu programa Başvuru Sahibi veya Ortağı olarak başvuramazlar. www. kudaka.org. tr 9

18 Başvuru sahipleri, Destek Başvuru Formunun 7. Bölümünde verilen Başvuru Sahibinin Beyanı bölümünü doldurarak yukarıdaki (a) dan (e) ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar Ortakların Uygunluğu Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahibinin ortakları faaliyetin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle ortaklar, Bölüm de belirtilen koşullardan TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması şartı dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. Faaliyet teklifinde uygun olmayan ortakların yer alması durumunda teklif reddedilecektir. Ortak olacak kuruluşlar ortaklık beyanını doldurmalıdır. Başvuru Formunun 4. bölümünde yer alan Beyan, başvuru sahibinin ve tüm ortaklarının yasal yetki verilmiş temsilcileri tarafından imzalanmalıdır. Projeye, başvuru sahibi veya ortak kuruluşlar dışında diğer kuruluşlar da iştirakçi ya da alt yüklenici olarak dâhil olabilecektir. İştirakçiler Başvuru sahibinin ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. İştirakçi kuruluşlar, katılımlarına dair beyanda (Başvuru Formu, V. Bölüm) bulunmalıdırlar. Alt Yükleniciler / Taşeronlar Ortak veya iştirakçi olmayıp, Doğrudan Faaliyet Desteği projelerinde yer alan bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlardır. Alt yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler, standart destek sözleşmesindeki kurallara tabidir. Siyasi partiler ve bunların alt birimleri; hiçbir şekilde başvuru sahibi, ortak ya da iştirakçi olarak Doğrudan Faaliyet Desteği Başvurusunda bulunamazlar ve faaliyet uygulamalarında yer alamazlar. www. kudaka.org. tr 10

19 4.1.3 Faaliyetlerin Uygunluğu: Destek Başvurusu Yapılabilecek Faaliyetler Süre Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında finanse edilen projeler, üç aylık uygulama süresini aşamazlar. Üç aylık uygulama süresi sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir gün sonra başlar. Yer Doğrudan Faaliyet Desteği, Ajansın faaliyet gösterdiği TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, destek amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükârda Doğrudan Faaliyet Desteği temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir. Uygun Faaliyet Alanları 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Bölüm 2 de verilen önceliklerden en az biri ile uyumlu olmak kaydı ile acil ve stratejik nitelikteki olmaları koşuluyla kritik öneme sahip sektörel ve tematik araştırmalar, planlama çalışmaları, büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesine ve bunların yönlendirilmesine katkı sağlayacak yatırım fizibiliteleri, envanter çalışmaları, yol haritaları, strateji ve eylem planları, saha araştırmaları, işbirliği modeli geliştirme faaliyetleri desteklenecektir. Programı kapsamında aşağıda verilen faaliyetler desteklenmeyecektir: Kurum ve kuruluşların mevzuatları gereği hazırlamakla yükümlü oldukları kurumsal strateji belgeleri, imar planı, yerleşim planı, master plan hazırlık faaliyetleri Restorasyon/restitüsyon/röleve projeleri Fuar katılımı, festival, kongre, sempozyum, iyi uygulama gezisi vb. organizasyonlar Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri Salt akademik çalışmalar Program öncelikleri ile uyumlu olmasına rağmen başvuru tarihinden önce hazırlanmış, hazırlık aşaması başlamış analiz, envanter, strateji ve fizibilite çalışmaları www. kudaka.org. tr 11

20 Tüm faaliyetler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir: Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler, Birincil tarım faaliyetleri Tütün ve tütün üretimi, Perakende ve toptan ticaret, %15 ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi, Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler, Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları, Gayrimenkul yatırımları, Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar, Eğitim veya kurslar için bireysel burslar, Hibe verme amaçlı faaliyetler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için), Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan faaliyetler, Sadece eğitim faaliyeti içeren teklifler, Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen faaliyetler. Faaliyet Başvuruları ve Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler: Bir başvuru sahibi, bir faaliyet yılı içerisinde en fazla 2 başvuruda bulunabilir ve bu faaliyet yılında en fazla 1 i için destek alabilir. Bu durum faaliyet ortakları için de geçerlidir. Bu sınırları aşan faaliyet teklifleri ve geriye dönük bir yıl içinde reddedilmiş olan aynı faaliyet teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş olan DFD başvuru formu ve ekleri, sözleşmenin de ekleridir. Bu sebeple, değerlendirmeye tabi tutulan faaliyet teklifi metninde yer alan bilgilerde ve faaliyetlerde, uygulama esnasında değişiklik yapılmasına KAYS sisteminin izin vermemesinden dolayı hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz. Bu tür desteklerde yararlanıcı, sözleşme yükümlülüklerini en fazla üç ay içerisinde tamamlayarak nihai raporunu Ajansa sunar. www. kudaka.org. tr 12

21 4.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler Destek için sadece uygun maliyetler dikkate alınır. Bu nedenle bütçe, hem bir maliyet tahmini hem de uygun maliyetler için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere değil (yolculuk ve gündelik maliyetleri ve dolaylı maliyetler hariç), gerçek maliyetlere (yani faaliyetin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır. Faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek tüm maliyetler, bu rehberin ekinde yer alan proje bütçesi (EK B) standart formuna göre hazırlanmalıdır. Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel koşullar aranmaktadır: Faaliyetin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi, Faaliyetin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması, Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir. Faaliyet uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Bu çerçevede, maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir. Uygun Maliyetler Uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler olmak üzere iki türlü uygun maliyet bulunmakta olup, aşağıda tanımlanmaktadır: a) Uygun Doğrudan Maliyetler Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir: Faaliyet kapsamında görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır), Yolculuk ve gündelik giderleri 2, 2 Yurtiçi gündelik giderleri, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun H Cetvelinde (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) belirtilen memur ve hizmetliler başlığı altında, aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Yurtdışı gündelik giderleri için, Bakanlar Kurulunun Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararında (2014 yılı için tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2014/5832 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) belirtilen diğer şekillerde görevlendirilenlerden aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutar esas alınarak, bu kararın hükümleri uygulanır. www. kudaka.org. tr 13

22 İnsan kaynakları maliyetleri tam zamanlı çalışması öngörülen proje çalışanları için belirlenirken bu maliyetlerin faaliyet uygulama dönemindeki brüt asgari ücret ve işveren maliyetleri toplamından az olmamasına özen gösterilmelidir. Öğretim görevlilerine yapılacak ödemeler, görevlendirme yazısına binaen döner sermaye işletmeleri üzerinden fatura karşılığı yapılabilir. Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile mal ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemesi maliyetleri, Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.), Görünürlük maliyetleri, Destek yararlanıcılarının Katma Değer Vergisi (KDV) giderleri. Doğrudan Faaliyet Desteği ile yatırım bileşeni olmayan faaliyetlerin desteklenmesi esastır. Bununla birlikte, desteklenecek faaliyette öngörülen sonuçların elde edilebilmesi için zaruri olduğu durumlarda istisnai olarak küçük ölçekli yatırımlar da uygun maliyet olarak kabul edilebilir. b) Uygun Dolaylı Maliyetler Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri vb.) karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin % 2 sini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır. Uygun Olmayan Maliyetler Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır: Yararlanıcının ve faaliyet kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, Faiz borcu, Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Arazi veya bina alımları, İkinci el ekipman alımları, www. kudaka.org. tr 14

23 Her türlü araç alımı, Kamulaştırma bedeli, İstimlak bedelleri, Kur farkından doğan zararlar, Faaliyetin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları 3, Faaliyet başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, Başvuru sahibinin faaliyet teklifindeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara yapılacak ödemeler, Faaliyet ile ilgisi olmayan harcamalar. Başvuru Formunda yer verilmeyen bir hususa ilişkin maliyetlendirmenin bütçede yer alması mümkün olmayacaktır. Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, sözleşmenin imzalanmasından önceki kontrol sürecinde, gerekli durumlarda bütçede değişiklik yapılabilecektir. Kontroller, başvuru sahibinin ilave açıklama yapmasını ve KUDAKA nın destek tutarında indirim yapmasını gerektirebilir. Bu nedenle, başvuru sahibinin gerçekçi ve uygun maliyetli bir bütçe sunması kendi yararınadır. Bütçeyi netleştirmek için, maliyetlerin gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde, EK B-3 formatında hazırlanması gerekmektedir. Bütçede yapılan gerekçelendirmeler ayrıntılı ve net olmalıdır. Belli bir kalem için istenen miktar mutlaka gerekçelendirilmelidir. Yeterince gerekçelendirilmemiş kalemlerin bütçe revizyonu aşamasında bütçeden çıkarılacağı veya tutarlarında önemli ölçüde indirime gidileceği unutulmamalıdır. Projede ortak yer alıyorsa herhangi bir kalemde öngörülen harcamayı, başvuru sahibi veya ortaklardan hangisinin yapacağı hususu da gerekçelendirmede mutlaka belirtilmelidir. Bütçe kalemleri doğru başlıklar altına yazılmalıdır. Faaliyet kapsamında proje personeli dışındaki kişilerin insan kaynakları ve seyahat giderleri proje bütçesindeki ilgili yerlere değil, 6. Diğer bölümüne Hizmet Alımı şeklinde bütçelendirilmelidir. Aynî Katkılar Başvuru Formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı ya da ortakları tarafından yapılan aynî katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. Ancak, desteğin verilmesi durumunda, yararlanıcı, Başvuru Formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır. 3 Kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının eş-finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de karşılanabilir. Bu durumda ispatlayıcı belgelerin Ajans a sunulması beklenmektedir. Ayrıca, kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu rehberde belirtilen şartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir. www. kudaka.org. tr 15

24 4.2 BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER Başvuru Formu ve Diğer Belgeler Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler, ve adreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır. KAYS sistemi üzerinde hazırlanacak olan dokümanlar aşağıdaki gibidir: EK A EK B EK C EK D : Başvuru Formu : Bütçe (EK B1-B2-B3) : Mantıksal Çerçeve : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri Aşağıda yer alan dokümanlar ise KAYS-PFD sistemi üzerindeki örneklere uygun formatlarda bilgisayar ile doldurulduktan sonra sisteme yüklenmelidir: EK E : Destekleyici Belge Örnekleri (Örnek belgelerden başvuru sahibi için gerekli olanlar doldurulmalıdır.) Başvuru Formu ve diğer belgeler Türkçe hazırlanmalıdır. Belgeler doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve mevcut hiçbir metin silinmemeli ya da değiştirilmemelidir. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır. Talep edilen belgeler ve proje başvurusunda öngörülen çalışmalara bağlı olarak meri (yürürlükte olan) mevzuata göre gerekli zorunlu belgeler dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Başvuru Formunda yer alan kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir hata veya Başvuru Formundaki önemli bir tutarsızlık (Örneğin: Bütçede belirtilen miktarların Başvuru Formunda belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi) başvurunun reddine yol açabilir. Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun âdil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilecektir. Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler: Başvurular, Başvuru Formu ve diğer ekler dışında aşağıdaki destekleyici belgelerle birlikte sunulmalıdır: a) Başvuru sahibi kurum/kuruluşun en üst yetkili amiri tarafından imzalanmış yetki ve hesap açma taahhütnamesi (EK E Örnek 1), b) Başvuruda bulunan kuruluşun ve (varsa) her bir ortak kuruluşun resmi kuruluş belgesi, tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi (kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, mahalli idare birlikleri ve üniversiteler için bu şart aranmaz), www. kudaka.org. tr 16

25 c) Başvuru sahibinin TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde kurulduğunu, kayıtlı olduğunu veya faaliyet gösterdiğini kanıtlayan resmi kayıt belgesi (kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, mahalli idare birlikleri ve üniversiteler için bu şart aranmaz), d) Başvuru sahibinin ve (varsa) ortaklarının yetkili karar organı tarafından alınan ve proje başvurusunda bulunmaya, sözleşme ve diğer belgeleri imzalamaya ve proje başvurusunun kabul edilmesi halinde proje faaliyetlerini yürütmeye yetkili olan kişi veya kişilerin yer aldığı karar (EK E Örnek 2 ve ortak varsa EK E Örnek 3), Kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler için en üst yetkili amir kararı (Vali, Kaymakam, Bölge Müdürü, İl Müdürü, Rektör, vb.) Belediyeler için Belediye Meclisi kararı İl Özel İdaresi için İl Genel Meclisi kararı Mahalli İdare Birlikleri için Birlik Meclisi kararı Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları için Yönetim Kurulu kararı Birlikler için Birlik Yönetim Kurulu kararı Dernek ve vakıf şubelerinin, program çerçevesinde, projeye müracaata, uygulamaya ve imzalamaya, yetkili olduğunu gösteren Şube Yönetim Kurulu kararı e) Başvuru sahibini ve (varsa) her bir ortak kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini gösteren noter tasdikli imza sirküleri (kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, mahalli idare birlikleri ve üniversiteler için bu şart aranmaz) f) Kooperatifler için, üyelerine kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü içeren kooperatif tüzüğü veya Kooperatif Genel Kurulu nun, gelecek 3 yıl için üyelerine kar dağıtmayacağına dair kararı, g) Proje kapsamında gerçekleştirilecek TL ve üzeri ekipman ve hizmet satın alımlarında, her bir kalem için ayrı hazırlanmış teknik şartname (Teknik şartnameler başvuru sahibi veya proje ortağı tarafından ayrıntılı hazırlanmış ve imzalanmış olmalıdır. Hizmet alımı için hazırlanan şartnamelerde; hizmetin konusu, içeriği, zamanlaması gibi sistematik bilgilere yer verilmelidir. Proforma faturalar ve ürün katalogları, teknik şartname olarak kabul edilmeyecektir.) h) Proje kapsamında gerçekleştirilecek TL ve üzeri ekipman ve her türlü hizmet satın alımlarında (anket, rapor, etüt, fizibilite, network oluşturma vs. için alınan danışmanlık hizmetleri vb.) her bir kalem için en az 2 adet proforma fatura veya teklif mektubu (Proforma faturaların her birinin üzerine ilişkili oldukları bütçe kalemi not edilmelidir.) www. kudaka.org. tr 17

26 Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamındaki faaliyetlerin hazırlık ve uygulama safhalarından doğrudan sorumlu olan başvuru sahibi ve varsa ortakları tarafından bu faaliyetlerin uygulanabilmesi için ilgili mevzuat gereğince resmî makamlardan alınması gerekli olan her türlü mülkiyet, kira sözleşmesi, izin, ruhsat, yetki ve lisans gibi belgelerin sözleşme tarihine kadar hazırlanması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen belgeler, Başvuru sahibini ve (varsa) her bir ortak kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin isimlerini gösteren imza sirküleri hariç başvuru sırasında fotokopi olarak teslim edilebilecektir. Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinden sözleşme imzalama aşamasında bu belgelerin orijinallerini, noter tasdikli suretlerini veya ilgili belgeyi düzenlemeye yetkili kurumlarca onaylanmış suretlerini sunmaları istenecektir. Sözleşme Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler: Sözleşme sırasında yukarıdaki belgelere ilaveten aşağıdaki belgelerin de sunulması gerekmektedir: Gerekli ise; ön fizibilite çalışması, teknik tasarımlar, keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) ve maliyet tahmini, Mali Kimlik Formu, Kimlik Beyan Formu, Mali Kontrol Taahhütnamesi, Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki başvuru sahibi ve ortaklarının, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olmadığını gösteren, sözleşme imzalama için belirlenen tarihten en fazla 15 gün önce alınmış belgeler, Mahalli idareler (Belediyeler ve İl Özel İdareleri) dışındaki başvuru sahibi ve varsa ortaklarından, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığını gösteren, sözleşme imzalama için belirlenen tarihten en fazla 15 gün önce alınmış belgeler, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarından, sözleşmede öngörülen destek tutarının yüzde onundan az olmamak kaydıyla teminatın yatırıldığına dair belge Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? Başvuruların Ajansa matbu olarak sunulmadan önce ve adreslerinden ulaşılacak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda yapılması gerekmektedir. KAYS üzerinden doldurulan Başvuru Formu ve diğer belgelerin çıktıları alındıktan sonra ilgili kısımlara imza ve paraflar atılarak faaliyet başvurusunun asıl sureti hazırlanmalıdır. Başvurular 1 asıl ve 1 kopya olarak teslim edilmelidir. Asıl suret kırmızı renkli dosyaya, kopya suret ise mavi renkli dosyaya poşet dosya kullanılmadan delinerek yerleştirilmelidir. www. kudaka.org. tr 18

27 Başvuru dosyaları zarf içerisine yerleştirilmeli, elektronik başvuru işleminin tamamlanmasından sonra sistemin vereceği zarf etiketi çıktısı da hazırlanmış olan zarfın arka yüzüne yapıştırılmalıdır. Proje başvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıda adresi bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına teslim edilir. Erzincan ve Bayburt ta bulunan Yatırım Destek Ofislerinden proje başvurusu kabul edilecektir. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI Cumhuriyet Cad. No:3 ERZURUM ERZİNCAN YATIRIM DESTEK OFİSİ Fevzi Paşa Cad. No:19 ETSO Binası Kat: 3 ERZİNCAN BAYBURT YATIRIM DESTEK OFİSİ Şeyhhayran Mahallesi, Osman Okutmuş Caddesi Numara: , Valilik Ek Hizmet Binası BAYBURT Başvuru sahipleri başvurularının, eksiksiz olup olmadığını Başvuru Formu nda yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen faaliyet teklifleri reddedilecektir. Başvurular (Başvuru Formu, diğer ekler ve destekleyici belgeler) 1 (bir) asıl ve 1 (bir) suret olarak teslim edilmelidir. Başvurunun aslı kırmızı renkli dosyaya, sureti ise mavi renkli dosyaya ortalarından delgeçle delinerek yerleştirilmelidir. Başvuru Formu, diğer ekler ve destekleyici belgeler, rehberde belirtilen sıralamaya göre başvuru dosyalarına yerleştirilmelidir. www. kudaka.org. tr 19

28 ADIM ADIM BAŞVURU SÜRECİ Ajans internet sitesinden Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine giriniz ve Sisteme Kaydol bağlantısını tıklayınız. Kayıt formunda Rol Seçimi bölümünden Başvuru Sahibi Kullanıcısı rolünü seçiniz ve istenen bilgileri doldurarak sisteme kaydolunuz. Sisteme kayıt sayfasına, kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapınız. Sisteme girdiğiniz mail adresine gelen onay kodunu girerek hesabınızı onaylayınız. Ana sayfada Tüzel Paydaş İşlemleri sekmesine tıklayarak, başvuru sahibi ve ortaklara ait bilgileri giriniz. Paydaş bilgilerini girdikten sonra başvuru işlemleri bölümünden Başvuru Yap bağlantısına tıklayın, gelen sayfada il bölümünden projenin uygulanacağı ili ve başvuracağınız destek programını seçiniz. Sistem sizi adım adım doldurmanız gereken bölümlere yönlendirecektir. Başvuru formunu tamamen doldurduktan sonra destekleyici belgelerin elektronik kopyalarını sisteme yükleyip, başvurunuzu onaylayın. Başvurusu tamamlanan faaliyetlere ait başvuru formunu Başvuru İşlemleri menüsünde yer alan Başvurularım bölümünden indirebilirsiniz. Başvuru Formunun ve Başvuru Kapak Sayfasının çıktılarını alıp, tüm sayfaları paraflayın ve beyannameleri imzalayın. Başvuru Formu, ekler ve destekleyici belgeleri ekleyerek 1 asıl ve 1 suret olacak şekilde başvuru dosyalarını hazırlayın. Başvuru dosyalarını zarf içerisine yerleştirerek, zarf üzerine Başvuru Kapak Sayfasını yapıştırınız ve Ajansa elden veya posta yolu ile teslim ediniz. www. kudaka.org. tr 20

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR51/12/DFD 1 1 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ... 57 1.1. GİRİŞ... 75 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No:TR81/14/DFD Son Başvuru Tarihi (KAYS Girişi) : 19/12/2014 Saati: 23:59 Son Başvuru Tarihi (Dosya Teslimi)

Detaylı

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI KUZEYDOĞU ANADOLU Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Program Referans

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR41-14-DFD Son başvuru tarihi: 28 Kasım 2014 saat 17:00 1 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR21-15-DFD SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ: 27 KASIM 2015 18.00 1 1 Doğrudan Faaliyet Desteği bir proje teklif

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi 2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Başvuru Rehberi İÇİNDEKİLER TANIMLAR SÖZLÜĞÜ 2 1. Giriş 4 1.1. Programın Amacı 5 1.2. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 5 2. Doğrudan Faaliyet

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014

YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014 İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI İŞLETMELERE YÖNELİK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/BTI Son Başvuru Tarihi: 07.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/13/KÖA Son Başvuru Tarihi: 25 ŞUBAT 2013 Saat: 18:00 1 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAM

Detaylı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 2 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 20/03/2015 1 2 SOSYAL

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 1.1. GİRİŞ... 3 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ... 4 1.3. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ KAYNAK...

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı 1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TRC2-15-KOBİ KAYS Üzerinden

Detaylı

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / ÜRÇEP Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat 2014 Saat: 23:0 Evrakların

Detaylı