Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis"

Transkript

1 FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) LIFE stanbul Bölge Müdürlü ü Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Konya Bölge Müdürlü ü Akbafl Mahallesi Furgandede Caddesi No:4/A (Yeni Larende) Meram/Konya Tel: (0332) (pbx) Faks: (0332) Kayseri Bölge Müdürlü ü Osman Kavuncu Caddesi No:231 Melikgazi/Kayseri Tel: (0352) Faks: (0352) Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvar No:149 fiehitkamil/gaziantep Tel: (0342) Faks: (0342) Ege Bölge Müdürlü ü Akçay Caddesi No: 211 Gaziemir/ zmir Tel: (0232) (pbx) Faks: (0232)

2 FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 2 Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r LIFE Ferroli 2008 takvimi Aral k 2007 no.10 talya n n Türk köyü Moena Ferroli nin Ege Bölge ç kartmas

3 FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 3

4 FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 4 önsöz Merhaba, Uzun ve zorlu bir y l geride b rakmam za say l günler kald. Piyasadaki genel durgunluk, seçimler vs derken özellikle Ramazan bayram sonras nda hareketlenen bir pazarla karfl karfl ya kald k. Ferroli olarak her zaman oldu u gibi hedefleri bugünlerden aflman n huzuru ve mutlulu u içindeyiz. Fabrikam z aral kta deneme üretimine bafll yor. Üretime bafllayacak ilk hata ilave olarak ikinci hat da 2008 in ilk yar s nda devreye al nm fl olacak. Üretime geçme çal flmalar m z h zla devam ederken, kombilerimize uygulamakta oldu umuz 5 Y l Garanti kampanyam z da pazardaki yerimizi ve marka de erimizi art ran bir baflka önemli etken oldu. Bu say m zda Neveser Konaklar projesi, Düzce deki sponsorluklar m z, aram za yeni kat lan arkadafllar m z, life sayfalar m zda talya daki Türk köyü Moena, yetkili sat c ve servislerimizle yap lan söylefliler, ödüllü bulmacam z ve bas nda Ferroli bölümlerini bulabilirsiniz. Ayr ca Ferroli Ege Bölge Müdürlü ü ne özel bir insert de dergimiz içinde yer al yor. Bu k s mda Ege Bölge deki yeni yap lanmam z, ekim 2007 de gerçeklefltirdi imiz tan t m toplant s ve Teskon-Sodex zmir Fuar kat l m m zla ilgili bilgilere ulaflabilirsiniz. Bir sonraki say m zla, 2008 de görüflmek üzere. Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ferroli Life Ferroli Türkiye ad na Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alev Alagöz Ero lu Yay n Haz rl k Lea Yay nc l k Bask Bizim Matbaa Ferroli Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 28 Y.Dudullu Ümraniye / stanbul Tel: / Faks: Lea Yay nc l k: Sa lam Fikir Sokak Esen Palas Apt. No: 2B Daire: Esentepe / stanbul Tel: Faks:

5 FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 5 LIFE Haberler Is tma, so utma ve havaland rma için TEK S STEM ÇÖZÜMÜ Ferroli, mekanlar n s tma - so utma ve havaland rma ihtiyaçlar n tek bir sistemle çözerek hem enerji hem yak t hem de para tasarrufu sa l yor. Ferroli sistem çözümleri genellikle birden çok katl evlerde, büyük yap larda, iflyerlerinde ve üretim tesislerinde tercih ediliyor. Ferroli sistem çözümlerinde yer alan tüm ürünler birbiriyle uyum içerisinde çal flt için, günefl enerjisinin kullan labilece i durumlarda sistem otomatik olarak devreye giriyor ve gereksiz yak t harcamas n engelliyor. Sistem flöyle çal fl yor: Premix teknolojisine sahip Ferroli yo uflmal kombiler: 25 kw, 35 kw ve 50 kw l k üç farkl kapasite seçene ine sahip olup, kaskad (yan yana) ba lant ve kontrol sistemleri kullan larak 20 cihaza kadar kaskad ba lanabiliyor. Böylece apartman dairelerinden müstakil evlere, okul, hastane ve fabrika binalar na kadar farkl büyüklükteki mekanlar n s t lmas sa lan yor. leri teknolojiye sahip Ferroli konvansiyonel kombiler: 24 kw, 30 kw ve 32 kw l k farkl kapasite seçenekleri, bitermik (entegre eflanjör) veya monotermik (çift eflanjör) eflanjör yap s ve zengin kontrol & kumanda aksesuarlar ile tüketicilere genifl ürün seçenekleri sunuyor. Panel radyatör: New Flash ve Fer markal çelik panel radyatörler ve Clan markal alüminyum döküm radyatörler ile 300 mm den mm ye kadar genifllik, 300 mm den 900 mm ye kadar yükseklik ve 5 farkl tip seçene i ile tüketicilere alternatifli çözümler getiriyor. 6 de iflik modele sahip fan coillerler: Montaj kolayl n n yan s ra, binalar n mimari esteti- iyle de bütünlefliyor. Üstelik Eurovent sertifikal Ferroli topfan fan-coil ürünleri her türlü koflulda sessiz ve dekoratif özellikleri sayesinde tercih ediliyor. Özellikle topfan gizli tavan tiplerinde kullan lan 6 devirli fan motoru ile istenen ses seviyesi ve statik bas nç de erlerine ulafl l yor. Uzaktan kumandal üretilen yeni Soffio duvar tipi fan-coiller: Duvara monte edilmifl cihazlarla rahatl kla s tmaso utma yapabiliyor. Yeni seri duvar tipi Soffio fancoil cihazlar uzaktan kumandal üretilirken, s kontrolünü de kendi içinde bulunan üç yollu motorlu vana yard m ile yapabiliyor. Dizayn olarak duvar tipi klimalara benzeyen Soffio fan-coil ürünleri s tma ve so utma ifllevlerini gaz yerine su ile yapmalar yla da farkl lafl yor. Son y llarda Ferroli Endüstriyel Gruplar, özellikle büyük kapasiteli scroll ve vidal chillerler ile büyük çapl fabrika ve al flverifl merkezlerinde de kullan lmaya baflland. Özel tasar mla üretilen 1545 kw/h kadar ç kan vidal su so utma gruplar ile büyük sistemlerde de Ferroli ürünleri kullan l yor m/h kapasiteye kadar üretilebilen FTP modeli Ferroli klima santralleri ise sistem çözümlerinde iyi bir alternatif. Kanall cihazlarla yap lan çözümlerde kullan lan Ferroli çat tipi cihazlar da sistem çözümlerinde kullan lan ürünlerden. Ferroli Polar H çat tipi cihazlar ile 35 kw/h, RFA cihazlar yla da 110 kw/h a kadar s tma-so- utma havaland rma ihtiyac karfl lan yor. Ferroli sistem çözümlerinde yer alan cihazlar n modülasyon sistemleri Ferroli taraf ndan tedarik ediliyor. Ferroli yetkili servisleri de cihazlar n entegre bir flekilde çal flmas n sa l yor. 4

6 FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 6 Aytes Mühendislik, Beykoz fienlikleri ne kat ld Ferroli yetkili sat c s Aytes Mühendislik, a ustos ay nda gerçeklefltirilen ve bir ay süren 6. Ulusal Beykoz Çay r fienlikleri kapsam nda çeflitli etkinlikler düzenledi. fienlikler süresince çekilifl biletleri da tan Aytes Mühendislik, 26 A ustos 2007 akflam düzenlenen Çank r l lar gecesinde kurayla pek çok kifliye hediye da tt. Geceye Ferroli Beykoz Bölge sorumlusu Özden Sefer de kat ld. 29 A ustos 2007 de ise Aytes Mühendislik Beykoz fiubesi nde de hediye da t m yap ld. Erzurum da iki okula Ferroli eli de di Erzurum da bulunan Cumhuriyet lkö retim Okulu ile Merkez Kurtulufl lkö retim Okulu nun s tma sistemi Ferroli taraf ndan yenilendi; kat yak tl kazan ile çal - flan kalorifer sistemleri do algaz sistemine dönüfltürüldü. Bu ifllem için gerekli olan kazanlar (GN 2 N 07), do algaz brülörleri (JM 18 GAS 1'), kapal genleflme tanklar (FT 500) bedelsiz olarak verildi. flin yap lmas ile ilgili olarak da Erzurum Ferroli yetkili sat - c s Güven Is /Ömer Faruk Güven yetkilendirildi. Dönüflümle ilgili di er tadilat ve onar mlar ise Erzurum l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan üstlenildi. Çal flmalar eylül ay içerisinde tamamlan p teslim edildi. Türabi Baba Türbesi Ferroli ile s n yor Ferroli, stanbul Kas mpafla da bulunan Türabi Baba Türbesi nin s tma sistemini yeniledi. 19. yüzy lda yap lan ve en sonuncusu 2005 te olmak üzere birkaç kez k smi olarak yanan türbe, böylelikle son derece sa l kl bir s tma sistemine kavuflmufl oldu. Kadiri tarikatine ait, daha sonra y kt r lan bir tekkenin yan na yapt - r lm fl olan Türabi Baba Türbesi, dikdörtgen planl, düz çat l bir yap. Türbenin tavan, eski gemi direklerinden yap lm fl desteklere dayan yor, burada tersaneden ç km fl demir raylar da kullan lm fl; böylece hiçbir yap da görülmeyen bir iç düzenlemeye ulafl lm fl. Türbede, fieyh Mehmet Türabi Efendi nin yan s ra toplum 13 mezar bulunuyor. 5

7 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 7 LIFE Haberler Ferroli, Düzceli sporcular n sponsoru oldu Düzce de fabrika kuran Ferroli, Düzceli pek çok spor tak m n n da sponsorlu unu üstlendi. Albayrak Spor Kulubü Karate Tak m, Haziran 2007 tarihlerinde S rbistan'daki Avrupa Kulüpler fiampiyonas na Ferroli sponsorlu unda kat ld ve tak m halinde beflincilik elde etti. Mehmet Albayrak n antrenörlü ündeki tak m E.Bahar Köro lu, Elif Ay, E.Nefle Yurdusever, Huriye Savafl tan olufluyordu. Ferroli, yine Albayrak Spor Kulübü Karate Tak m n n A ustos 2007 de Samsun da düzenlenen Ümit Gençler Türkiye Karate fiampiyanas na kat lmas na da destek verdi. Kategorilerinde Türkiye birincisi olan M. lhan Karakaya, E. Bahar Köro lu ve Türkiye üçüncüsü olan Huriye Savafl Türkiye yi Dünya Karate fiampiyonas nda temsil edecek. Ferroli, ayr ca Düzce de tenis kortu yap m na ve Düzce Gençlik Basketbol Tak m na da destek oldu. E itimler yaz boyu sürdü Ferroli, ürünleri hakk nda en son bilgileri sundu u e itim toplant lar n yaz boyunca da sürdürdü. stanbul e itimleri, 6-9 A ustos 2007 tarihlerinde tüm stanbul, Sakarya ve zmit yetkili sat c lar n n kat l m yla Ferroli Genel Merkez de yap ld. Bir baflka e itim de 2 A ustos 2007 de Yozgat Çaml k Otel de gerçeklefltirildi. E itime Yozgat yetkili sat c lar ve yetkili sat c adaylar ndan oluflan 50 kifli kat ld. Afyon e itimi ise 7 Eylül 2007 tarihindeydi. kbal Otel deki e itimde Afyon un yan s ra Uflak tan ve Denizli den 30 u aflk n yetkili sat c haz r bulundu. Son e itim toplant s 10 kiflinin kat l m yla 3 Temmuz 2007 de Ankara Bölge Müdürlü ü nde gerçeklefltirildi. 6

8 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 8 fiirket içi teknik e itim günleri stanbul Merkez de 10 Kas m 2007 de, pazarlama ve sat fl, teknik servis, so utma ve endüstriyel cihazlar departmanlar n n ve di er çal flanlar n kat l m yla teknik e itim gerçeklefltirildi. kinci teknik e itim toplant s ise 17 Kas m 2007 de Ankara Bölge Müdürlü ü nde pazarlama ve sat fl departman n n, Ankara, Konya, Gaziantep, zmir ve Kayseri bölge müdürlerinin ve sat fl destek mühendislerinin kat l m yla yap ld. Her iki teknik e itim gününde de, kat l mc lara, kombi çal flma prensipleri, yo uflmal kombiler, kombi tesisatland rma prensipleri, kazanlar, brülörler ve otomatik kontrol panelleriyle ilgili bilgi verildi. Ferroli Türkiye de Üretimde takvimi Faaliyet gösterdi i 12 ülkede, her y l farkl konseptlerle çekimleri yap lan Ferroli takvimi ilk defa 2008 y l için Türkiye de de haz rland. Ferroli Türkiye de Üretimde bafll kl Ferroli Türkiye takviminin çekimlerinde mekan olarak Düzce Ferroli Fabrikas kullan ld. Yap - lan çekimlerde üretimin tüm aflamalar foto raf karelerinde hayat buldu. Çekimlerde Brezilyal manken Zaidan, fabrikan n ambalaj, boyama, lojistik, kalite kontrol vb. bölümlerinde foto rafland. Vedat Öztürk taraf ndan gerçeklefltirilen foto raf çekimlerinde üretimin her aflamas ndaki Ferroli kalitesi görüntülendi. Samand ra Meslek Lisesi nde Ferroli Is tma ve So utma Laboratuar Ferroli, Kartal Samand ra Meslek Lisesi bünyesinde, Ferroli Is tma ve So utma Laboratuar n hizmete soktu. Laboratuar n aç l fl Ferroli Genel Müdürü Çetin Çakmakç ve Samand ra Meslek Lisesi Müdürü Mustafa Arslan n da kat l m yla 27 Kas m 2007 de gerçeklefltirildi. Ferroli nin bir s tma ve so utma laboratuar açma fikri, stajyer ö renci kontrolleri s ras nda filizlenmiflti. Sektörde gün geçtikçe artan yetiflmifl teknik eleman ihtiyac ve Ferroli nin Düzce de kurmakta oldu u kombi-radyatör fabrikas n n mesleki e itim okullar na yap lacak yat r m n n önemini art raca fikriyle de projeye start verildi. Laboratuar mimari ihtiyaçlar do rultusunda düzenlendi, Ferroli pazarlama bölümünün haz rlatt bilgilendirici görsellerle donat ld. stanbul Bölge Müdürü Ömür Aydo an ile sat fl sorumlusu Yener Afl n katk lar yla Arslan Is ve Çözüm Teknik taraf ndan sistem kuruldu. Sürecin izlenmesi ve cihazlar n devreye al nmas konusunda da teknik servis departman ndan Koray Gürkan, Zekeriya Günefl ve Cahiz Ayaz önemli katk - larda bulundular. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alan nda 130 ö rencinin e itim gördü ü Samand ra Meslek Lisesi ndeki Ferroli Is tma ve So utma Laboratuar, teorik derslik, pratik tamir alan ve Ferroli ürün gam nda yer alan s tma ve so utma cihazlar n n çal fl r halde sergilendi i bölümlerden olufluyor. 7

9 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 9 U ur Teneke Fabrikas Türkmenistan Avaza Otel LIFE Herkes Ferroli diyor Kalitesi ve genifl ürün yelpazesiyle fark yaratan Ferroli, pek çok firman n birinci tercihi olmay sürdürüyor y l içinde Ferroli diyen firmalar Sehil nflaat dan Kuzu nflaat a, U ur Teneke den Cemda Ayd nlatma ya genifl bir yelpaze oluflturuyor. Türkmenistan n Hazar k y s ndaki tatil kenti Avaza da, üst yüklenicili ini Sehil nflaat n, alt yüklenicili- ini Hatipo lu nflaat n yapt 5 y ld zl 308 yatak kapasiteli otelin merkezi kazan dairesinde; 10 bar iflletme bas nc na sahip, her biri 1250 kw kapasiteli, birbirleri ile kaskad çal flan 3 adet çelik kazan ve bu kazanlarda kullan lacak brülörler için Ferroli ve Ferroli grup markalar ndan Joannes tercih edildi. Kuzu nflaat taraf ndan Bahçeflehir Belediyesi için yap m sürdürülen ve modern Türkiye nin modern yüzünü temsil eden Bahçeflehir Gösteri Sanatlar Merkezi nin merkezi s tma sistemleri Ferroli ürünleriyle oluflturuldu. 1 adet 560 kw kapasiteli Ferroli dökme dilimli kazan, Joannes G70/2 brülör, 500 lt depolama kapasiteli BF 500 boyler ve 200 lt kapasiteli FT 200 kapal 8 Plasko Plastik Lüleburgaz Tesisleri Bahçeflehir Gösteri Sanatlar Merkezi genleflme tank ile çözülen sistem, uzun y llar güven ile konfor sa layacak biçimde flekillendirildi. Makine Mühendisleri Odas Kayseri fiubesi, 6 katl yeni hizmet binas n Ferroli yo uflmal kombiler ile s tma karar ald. 20 bin metrekare kapal alanda üretim yapan U ur Teneke fabrikas n n proses makinelerinin so- utulmas için 1 adet RLA 260 model su so utma grubu, 1 adet RHA 515 modeli chiller cihaz devreye sokuldu. stanbul Laleli de iflletilmekte olan Günefl Otel in s tma so utma sistemi; 3 adet Econcept 100, 1 adet RGA 130, 3 adet BF 500 boyler, 500 lt genleflme tank ve 50 adet fan coil ile tamamland. stanbul Samand ra da bulunan Meridyen Otel de 1 adet Pegasus 285, 1 adet RGA 130, 3 adet BF 500 genleflme tank ve 60 adet topfan fan coil ile s tma-so utma yap ld. Antalya Muratpafla Belediyesi nin s tma-so utma sistemi için 250 adet Ferroli fan coil monte edildi metrekare kapal alan üzerine kurulu zmir Cemda Ayd nlatma Tesisleri nin proses so utma hatt nda 350 kw l k RHA 350 modeli chiller kullan ld. Samand ra Kültür Merkezi so utma sistemi Ferroli paket tipi 250 kw/h kapasitedeki RLA 260 chillerle yap ld metrekare kapal alan üzerine kurulu Plasko Plastik Lüleburgaz Tesisleri üretim hatt nda kullan lmak üzere RLA 230 Brine tipi chiller tercih edildi. Etisan Etiket, Had mköy deki yönetim binas na 1 adet RLA 205 su so utma grubu, 2 adet Pegasus 289 ve 70 adet topfan fan coil yerlefltirildi. Had mköy deki Emre Tekstil firmas n n çad r branda imalat yapan tesislerinin yönetim binas nda RHA 430 su so utma grubu devreye sokuldu. Çak c Kal p Fabrikas n n proses hatt n n so utulmas nda 1 adet RLA 260 chiller kullan ld. stanbul da bulunan sviçre Hastanesi ne, ameliyathaneleri için birer adet RGA 90, RGA 70 ve RGA 130 chiller cihaz monte edildi. Gaziantep te sa l k ve g da ürünleri üretimi yapan Lidersan, tesislerinde Ferroli RFA modeli çat tipi paket klimay tercih etti. Gaziantep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binas nda ise Polar V 40 kanal tipi paket klimalardan 6 adet kullan ld.

10 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 10 Portre ARAMIZA KATILANLAR zmir Bölge Müdürü U ur Pelteko lu Varsa yoksa Ferroli 1975 Samsun do umlu U ur Pelteko lu, 1998 y l nda Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. ngiltere de dil e itimi gördükten ve Wolf- Baymak ta makine mühendisi olarak çal flt ktan sonra 2003 y l nda girdi i Ferroli de gerçek bir yuvan n s cakl n buldu. Pelteko lu, Ferroli de öncelikle makine mühendisi olarak çal flt, daha sonra stanbul Avrupa yakas ve Trakya bölgesinde sat fl sorumlusu olarak görev yapt. Eylül 2007 de ise Ferroli Ege Bölge Müdürü oldu. Evli ve üç yafl nda bir çocuk sahibi olan çiçe i burnunda bölge müdürü Pelteko lu, kurs ö retmeni olan eflinin anlaflmalar nedeniyle evini henüz zmir e tafl yamam fl. fiu anda hafta sonlar n zmir- stanbul aras nda mekik dokuyarak geçiriyor. stanbul dan sonra zmir de yaflamak farkl bir deneyim olmufl. Pelteko lu nun zmir ile ilgili ilk izlenimleri, daha az trafik, daha s cak insan iliflkileri olarak özetlenebilir. Onun için gerçek bir hobi olan, ancak çocu unun parçalar n yok etmesi nedeniyle ara vermek zorunda kald puzzle a da vakit ay r yor zmir de. Ayr ca film izlemeyi seviyor. Peki Ferroli onun için ne ifade ediyor? Sat n alma yoluyla de il de 300 yeni çal flana istihdam yaratarak yat r m yapan; yetkili sat c ve servis a ile uyumlu bir aile olan; sürekli büyüyen; hizmetini sat n alan her müflterisinin 5 müflteri ile geri geldi i Ferroli ekibinin bir parças olmaktan çok memnun. Öyle ki pazartesi sendromu bile yaflamad n söylüyor. Kariyer planlar n n bundan sonraki bölümünde de hep Ferroli var. Ahmet Zorlu 1968 do umlu olan Ahmet Zorlu, 1990 y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu tarihleri aras nda Türk Elektrik Endüstrisi nde üretim mühendisi, de Tek Makine- Tim Temizlik de flirket orta, de Mogaz da sat fl ve pazarlama müdürü, de Aygaz da pazarlama müdürü, 2006 da Alpet Petrol de LPG otogaz müdürü, de ise Petline Petrol de perakende yat r m ve mühendislik müdürü olarak çal flt. 5 Kas m 2007 de Ferroli stanbul Merkez de sat fl ve pazarlama direktörlü ünü üstlendi. Zafer Türksever 1977 zmir do umlu y l nda Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu tarihleri aras nda Aliza Is Ltd. fiti. de taahhüt sat fl sorumlusu olarak çal flt. Zafer Türksever, eylül ay ndan bu yana Ege Bölge Müdürlü ü nde sat fl sorumlusu olarak çal fl yor. lkiz Özcan 1979 stanbul do umlu olan lkiz Özcan, 2001 y l nda Marmara Üniversitesi flletme Bölümü nden mezun oldu y llar aras nda Deloitte Touche de denetim sorumlusu, de ise Danone Tikveflli de bütçe raporlama ve muhasebe yöneticisi olarak çal flt. Ekim ay ndan itibaren Ferroli stanbul Merkez de bütçe ve finans müdürü olarak çal flmaya bafllad. Serhat Uzuno lu 1978 Elaz do umlu y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu y llar aras nda Dupont Türkiye de teknik sat fl temsilcisi, y llar aras nda Otokar A.fi. de boyahaneler tak m lideri, de ise Farplus A.fi. de boyahane yöneticisi olarak çal flt. Serhat Uzuno lu, ekim ay ndan itibaren Ferroli Düzce Fabrika s nda boyahane ve ar tma yöneticisi olarak çal flmaya bafllad. 9

11 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 11 LIFE Konya da futbol ve rafting coflkusu Ferroli nin Konya Bölge Müdürlü ü geçti imiz yaz, sportif etkinliklerle enerjisine enerji katt. May s ve haziran aylar nda kazan lan MMO Konya Futbol Turnuvas birincili i, temmuz ay nda gerçeklefltirilen rafting organizasyonunun sundu u adrenalin ile pekifltirildi. Ferroli Konya Bölge Müdürlü ü için geçti imiz yaz enerji, adrenalin ve sporla doluydu. Maceran n start 23 May s 2007 de Makine Mühendisleri Odas Konya fiubesi nin düzenledi i Futbol Turnuvas ile verildi. Zaten her cumartesi akflam n futbol oynayarak de- erlendiren Ferroli Konya Bölge Müdürlü ü çal flanlar, yetkili sat c ve servisleri; Alperenler ad n verdikleri tak mlar yla üst üste galibiyetler kazanmaya bafllad. 13 Haziran 2007 ise, 8 tak m n kat ld turnuvada, flampiyonluklar n n ilan edildi i tarih oldu. Ferroli nin tak m n n flampiyonlu u iki kat anlaml yd. Çünkü turnuvan n sponsoru da Ferroli idi. Konya Bölge Müdürlü- ü, 1 Temmuz 2007 de ise bir rafting maceras yaflamak

12 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 12 üzere bir araya geldi. 44 bölge çal flan, yetkili sat c ve servisi, Manavgat Köprülü Kanyon da heyecan dolu bir gün geçirdi. Ferroli Konya Bölge Müdürü Hüseyin Karamefle, bu organizasyonlar n ard ndaki isim. Amaçlar n flöyle aç kl yor: Ferroli dostlar n n bir araya geldi i bir stres atma etkinli iydi bu. Biz yetkili servislerimizi ve sat c lar m z genelde ya otele ya yurtd fl na götürüyoruz. Ama sezon bafllam flt, bunlara vakit yoktu. Bu nedenle günübirlik bir organizasyon düzenledik. Rafting demek heyecan, buz gibi su ve adrenalin demek. Kat lanlar n hepsi çok memnun kald. O kadar ki organizasyonun büyütülerek yurt genelinde yapt r lmas bile düflünülüyor. Sportif etkinliklerin önemine inanan ve sürekli destekleyen Hüseyin Karamefle, Zaten biz Ferroli olarak Konya daki amatör futbol ve basketbol faaliyetlerinin ço unun sponsoruyuz. Sosyal faaliyetlerin en önünde spor geliyor. Sporun bir markayla an lmas çok önemli. O nedenle ben tüm sportif faaliyetlere kat lmam z gerekti ine inan yorum, diyor. Konya MMO Baflkan Mete Kalyoncu, turnuva birincilerine kupalar n verdi. 11

13 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 13 LIFE Kaliteli ve yeflil bir yaflam için TOK taraf ndan projelendirilen, Mehmet Çelik, Buket nflaat, Hat-San Yap ve Tokal nflaat n ortak giriflimiyle infla edilen Neveser Tafldelen Konaklar nda en önem verilen konulardan biri de kalite. Neveser Tafldelen Konaklar n n Sat n Alma Müdürü Abdülkadir Turgut, bu nedenle, tüm s tma sistemlerinde Ferroli yi tercih ettiklerini söylüyor. Neveser yeni yap t anlam na geliyor. Neveser Tafldelen Konaklar da zaten, evden ziyade bir yaflam tarz n ifade edecek kadar kapsaml ve özel bir yeni yap t olarak tan mlan yor. Yaz k fl yüzme olana sa layan aç k ve kapanabilir yüzme havuzu, sa l kl yaflam için spor merkezi ve saunas, sporsuz hayat düflünemeyenler için basketbol voleybol sahas, tenis kortu, yürüyüfl ve bisiklet parkuru, süs havuzlar, çocuklara tafl t korkusu olmaks z n özgürce yaflam olana sa layan çocuk 12

14 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 14 Abdülkadir Turgut ve Aynur Güven Ferroli yi tercih ettik. Ayr ca baz firmalarda örne in kombi varken radyatör yok, oysa biz tüm ürünlerimizi ayn firmadan almak istedik. Bu da Ferroli yi seçmemizde etkendir, diyor. Abdülkadir Turgut, dört orta n kãr gözetmekten ziyade çok elit bir proje oluflturmak amac yla bir araya geldi ini de söylüyor. Yeflile verilen önemle, bu kadar genifl bir alanda sadece 25 blok ve 354 daireye yer verilmesiyle, bloklar n çok büyük bölümünün 4 katl olufluyla zaten bu amac n alt n n çizildi ini düflünüyor. Neveser Tafldelen Konaklar Sat fl Ofisi Yöneticisi Aynur Güven de görüfllerini flöyle aç kl yor: Konutlar m z rahat, huzurlu, sakin bir yaflam, yaz-k fl yüzme keyfi sunuyor. Bulundu u bölge itibariyle hem flehir merkezine hem fiile-a va gibi yazl k yerlere yak n. Yol üzerindeyiz ama 1 kilometre arkam z orman. Yani konutlar m z cazip k lan pek çok özellik var. Burada gerçekten de elit bir yaflam olaca na inan yorum. Aynur Güven oyun parklar olan bir yaflam alan. Neveser Tafldelen Konaklar, stanbul un oksijen depolar ndan say lan Tafldelen orman na bir kilometre mesafede m 2 lik proje alan n n m 2 si, ça m z standartlar nda sosyal yaflam zenginlefltiren yeflil (yap sal ve bitkisel peyzaj alan ) alan olarak ayr lm fl durumda. Yani burada, yeflil ve çevre çok önemli. stanbul Tafldelen de yeni fiile otoyoluna cepheli Neveser Tafldelen Konaklar nda kaliteden hiçbir flekilde taviz verilmemeye çal fl lm fl. Banyo-mutfak malzemelerden slak zeminlere, ankastre ürün seçiminden kal c mobilyalara kadar. Is tma sistemlerinde ise Ferroli ürünleri kullan lm fl. Tüm ürünler Ferroli den T. C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi TOK taraf ndan projelendirilen, Mehmet Çelik, Buket nflaat, Hat-San Yap ve Tokal nflaat n ortak giriflimiyle infla edilen Neveser Tafldelen Konaklar n n Sat n Alma Müdürü Abdülkadir Turgut, Kalitesi nedeniyle 13

15 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 15 LIFE talya n n Türk köyü: Moena talya da La Turchia diye an lan bir köy var; Moena. Köyün sakinleri aslen Türk de il talyanlar. Ama Türk gibi yafl yorlar, Türk geleneklerini benimsemifller,türk bayra n dalgaland r yorlar. Bunun sebebi ise 324 y l önce, köylerine gelen bir yeniçeriyi kahraman olarak benimsemifl olmalar. Y l Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Pafla yönetimindeki Osmanl ordusu, uzun süredir pek çok sorun yaflad Avusturya n n üzerine yürüyor ve Viyana y bir kez daha kuflat yor. Bu kuflatman n tarihe geçmifl pek çok sonucu oluyor elbette; savafllar, kuflatmalar ülkelerin hanelerine art lareksiler olarak yaz l yor, komutanlar ve sultanlar an l yor. Bizim konumuz olan Moena kasabas n etkileyen olay ise tarih kitaplar nda yer alm yor. Viyana Kuflatmas n n ard ndan bilemedi imiz bir nedenden dolay bir grup Osmanl askerinin 14

16 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 16 (yeniçerinin) yolu talya n n Moena kasabas na düflüyor. Yeniçeriler, ölmek üzere oldu unu düflündükleri bir arkadafllar n Moena da b rak p gidiyorlar. Ancak yeniçeri ölmüyor, köylüler taraf ndan tedavi ediliyor. yileflince de kendisine bakan talyan k zla evleniyor. Kasaba halk n n Il Turco ad n verdi i yeniçeri, o dönem dükal n halktan istedi i haks z vergilere karfl köyü ayakland r yor ve koruyor. Kendini ve Türk adetlerini bu yörenin insanlar na öyle sevdiriyor ki ölümünden sonra bile bu Türk gelenekleri yaflat l yor. 324 y ll k bir hikaye talya n n Manzori Da lar n n eteklerinde yer alan, nüfusu 2-3 bin civar nda olan, ancak k fl sporlar nedeniyle, k fl aylar nda nüfusu çok yo unlaflan bu küçük da köyünün insanlar, yeniçeriyi karfl lad klar günden bu yana, yani 324 y ld r Türk gibi yafl yor. Evet, Türkçe bilmiyorlar, Türkiye yi de hiç görmemifller ama Türk adetlerini uyguluyorlar, Türkiye yi çok seviyorlar, Türk bayra n bayraklar yapm fllar, kendilerini Türk olarak tan t yorlar, televizyondan ve kitaplardan gördükleri kadar yla Türkiye yi takip etmeye çal fl yorlar. Zaten köy de La Turchia olarak an l yor. Bu kadar da de il. Moenal lar, kahraman olarak gördükleri yeniçeri an s na, her y l n a ustos ay nda bir Türk festivali düzenliyorlar. Belediye baflkan, padiflah oluyor, herkes Osmanl k yafetlerine bürünüyor. B y k yap yorlar, fes giyiyorlar, kendi diktikleri ay y ld zl bayraklar evlerine tak yorlar. Yeniçerinin büstünün bulundu u meydanda düzenlenen festival, iki gün sürüyor. En büyük istekleri bir mehter tak m n görmek olan Moenal lar, Türk örf ve adetlerini öyle benimsemifller ki k z istemeye giden aileler bafll k paras bile veriyor. Bunun ad na da töre diyorlar. Moenal lar, Türkiye ile daha yak n iliflki kurma konusunda çok istekliler. Bunu, Moena Belediye Baflkan Riccardo Franceschetti flu flekilde ifade ediyor: "Il Turco'ya dayanan geçmiflimize iliflkin kesin bir fley söyleyemeyiz, çünkü bu konuda yap lm fl bilimsel bir çal flma yok. Dedelerimizin babalar m za anlatt Il Turco efsanesini bizler de çocuklar m za inançla aktar yoruz. Türkler gelip buradaki küçük Türkiye'yi görmeli. Kabul etmeliyiz ki aram zda çok güçlü bir ba var. 15

17 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 17 LIFE Yetkili sat c lar Cengiz Dünya Dünya Is tma 5 y ll k yetkili sat c Kaliteyi uygun flartlarda piyasaya süren firma 1972 do umluyum. Trakya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu mezunuyum. Önce Soyak A.fi. da çal flt m, ard ndan da Baymak a girdim de Ferroli den teklif ald m ve stanbul Merkez de sat fl sorumlusu olarak görev yapt m de ise Ferroli nin zmir Bölge Müdürlü ü nü üstlendim. Ancak ç kan kriz nedeniyle 2002 de zmir Bölge Müdürlü ü nü kapatmak zorunda kald k den beri Ege Bölgesi nde hizmet veriyoruz. Ferroli nin sat fl grubunun ilk 10 u içinde biz de devaml var z. fiimdi yeniden bölge müdürlü ü aç ld, Ferroli de çok büyüdü. Ferroli kaliteyi uygun flartlarla piyasaya süren, sat fl sonras hizmete öncelik veren bir firma. Bir de tüketiciyi hiçbir zaman sorunlu bir noktada b - rakm yor.piyasadaki rekabet ortam nda yetkili sat - c s n koruyan, yard mc olan, spot piyasaya öncelik vermeyen bir firma ayn zamanda. Bu da pazarda Ferroli yi çok iyi bir noktaya getiriyor. Pazar büyük ve devaml yenilenebilir durumda. Emekli olduktan sonra kendime daha çok vakit ay raca m. Zaten bal k tutmay severim. Bir teknem var, Çeflme ye gidip haftasonlar bal k tutuyoruz. Ayr ca futbol oynar m, kitap okumay da severim, 1201 Sok. nflaatç lar Merkezi No: 11/1-4 Yeniflehir zmir Tel: Faks: Salih Kara Madde Mühendislik 2 y ll k yetkili sat c Kaliteli ve güven veren ürünler Sakaryal y m, Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü mezunuyum, 29 yafl nday m. Spor yapmaktan ve yeni fleyler keflfetmekten hofllan r m. 6 y ld r bu ifli yap yorum. stanbul da Ferroli yetkili sat c s olarak hizmet veren MT Mühendislik te 4 y l mühendis olarak çal flt m. 2 y l önce zmir e yerleflerek Ferroli yetkili sat c s oldum. Ferroli ürünlerinin gerçek anlamda kaliteli ve güven veren ürünler oldu unu düflünüyorum. Ferroli, düzenli, müflteri odakl çal flan ve en önemlisi ürün arkas nda sorunsuz servis hizmeti sunan bir firma. Reklamlar n ço- almas ve özellikle zmir de yat r mlar n h zland r lmas sevindirici. Müflterilerimizden Ferroli ile ilgili daima olumlu tepkiler al yoruz. Markay tan mayanlar ilk baflta flüphe ile yaklaflabiliyor. Bizim kullan m öncesinde, teknik servisimizin de kullan m sonras nda verdi i hizmetler ile ilgili yorumlar her zaman iyi oluyor. Tabii bu durum bizi hem sevindiriyor hem de Ferroli markas na olan inanc m z ve güvenimizi art r yor. Son yap lan 5 y l garanti kampanyas ile ciddi ad mlarla ön planday z art k. flimizin en büyük art s müflterilerimizin cihaz kullanma sonras bize etmifl oldu u teflekkür. En zor yan ise cihaz kullanma öncesi karfl laflt m z flüpheci olabilen yaklafl mlar. Biz firma olarak sadece do algaz ve kombi üzerine endekslenmedik. Ayn zamanda mühendislik alan nda hizmet veriyoruz ve buna paralel olarak geliflen yelpazenin her aya nda bir gelecek görüyoruz. Ferroli nin ç karaca her tür ürünle ilgili çal flabiliriz. Yal Mah Sok. No: 20/1C Karfl yaka- zmir Tel: Faks:

18 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 18 Yetkili servis Raflit K l ç YTG Mühendislik 5 y ll k yetkili sat c Bölgede ifli bir ifl kapasitesi var 36 yafl nday m ve ortaokul mezunuyum. Diyebilirim ki hayat mda çal flmaktan baflka bir fley yok. Çok severim çal flmay. Uzun zaman sanayi sektöründe çal flt m, fabrikalarda iflçilik yapt m, tornatesviyede uzmanlaflt m. Kardeflim Bayram K l ç ise kombi sektöründeydi. 5 y l önce kombi sektöründe kendi iflyerimizi açmaya karar verdik. Piyasada araflt rma yapt k. Ferroli nin hem ürünleri çok kaliteliydi hem de koflullar uygundu. Bu nedenle stanbul Merkez i arad k ve yetkili sat c l k için baflvurumuzu ilettik, gelip görüfltüler ve anlaflt k. Mekanik tesisat ifllerinin yan s ra dekorasyon alan nda da faaliyet gösteriyoruz. Müflteriler, yetkili sat c lar n ürünleri tan tmas yla bilgileniyor ve ürünlere ilgi duyuyorlar. Ferroli ürünleri bence çok güzel. Özellikle Domicompact ve bileflik eflanjör teknolojisi bizi çok etkiledi. Is verimi yönünden iyi oldu unu düflünüyoruz. Zaten en çok Domicompact kombi sat yoruz. Cihazlar n 5 y l garantili olmas da, tercih sebebi oluyor. Ferroli bu kampanyayla di er markalardan daha öne ç kt. Tüm ifllemler bittikten sonra müflterilerimizin gönül rahatl yla s nd n ve bunun bizim taraf m zdan sa land n bilmek, iflimizin en güzel yan. fllerin bazen çok yo unlaflmas y prat c olabiliyor ama asl nda bu iyi bir fley tabii. Ege Bölge Müdürlü- ü nün kurulmas n sevinçle karfl lad k. Bu bölgede iyi bir ifl kapasitesi var, 2008 de de çok iyi olaca - na inan yoruz. Zafer Cad. No: 22 Bornova zmir Tel: Faks: Alper fiahin Can Teknik 10 y ll k teknik servis Gelece in ifl kolu Bu mesle i 26 y ld r yap yorum. lk olarak beyaz eflya sektöründe çal flt m. Sonra kombi sektörüne geçtim. Çal flt m firma Ferroli ye sat fl ve servis hizmeti veriyordu. Sat fl k sm n n iflleri yo unlafl nca, firma, servis hizmeti vermekten vazgeçti. O zamanki müdürümüz Sebahattin Sayg n servis olarak devam etmemi tavsiye etti. Ben de bu tavsiyeyi dinledim, iyi ki de öyle yapm fl m. 10 y l aflk n bir süredir Ferroli nin zmir deki servisiyim. Ferroli cihazlar gerçekten kullan lmaya de er üst s n f cihazlar. Bizim firmam z tart flmas z önde. Ferroli Ar-Ge ye, e itime ve flirket olarak kendisini gelifltirmeye de çok önem veriyor. Nisan ay nda Ege Bölge Müdürlü ü nün kurulmas ve yay nlanan reklamlar sayesinde Ferroli ismi insanlar n belle ine kaz nmaya bafllad. Ald m z tepkiler çok olumlu. Müflteri memnuniyetini sa lamay, insanlar n sorunlar n çözmeyi çok mutluluk verici buluyorum. Ama bazen çok yüksek yerlerde çal flmak ve memnun edilmesi zor müflterilere hizmet vermek y prat c olabiliyor. Ferroli den ald m z gerek mesleki gerekse iletiflim alanlar ndaki e itimler sayesinde bu sorunlar da afl yoruz. Bu sektör, gelece in ifl kolu. Küresel s nma ve çevre kirlili ini de düflünürsek, vazgeçilmez cihazlarla ilgileniyoruz. Ferroli nin teknolojimizini daha da ileriye tafl yaca na olan inanc m tam do umluyum ve ortaokul mezunuyum. En büyük hobim bal k tutmak. Do ada gezmekten de keyif al r m. Bir zamanlar otomobil sporlar yla u raflm flt m. 14. Sok. 87/A Esentepe zmir Tel: Faks: Ferroli yetkili sat c s veya yetkili servisi iseniz ve Ferroli Life da yer almak istiyorsan z haberlerinizi bekliyoruz. Sa lam Fikir Sok. Esen Palas Apt. No: 2 B Daire: 5 Esentepe/ stanbul Tel: Faks:

19 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 19 LIFE Bulmaca Soldan sa a: 1. Felsefede bilinemezcilik. Bir müzik aleti. Us. 2. Protaktinyum elementinin simgesi. Matematikte ondal k. Bütün insanl ilgilendiren, cihanflümul. 3. S cak ülkelerde yetiflen bir a ac n tatl meyvesi. Litvanya n n internette kod harfleri. Bir cetvel türü. Efsane Britanya Kral Arthur un büyücüsü. 4. Kedigillerden bir hayvan. Tarihsel de eri olan eski eflya. Orta boy. Eski M - s r inan fl nda insan n görünmeyen bedeni. 5. Tespih bafl. Saklambaç oyununa özgü bir söz. Galeta unuyla yap lan k zartma türü. 6. Elekten geçirme. Baharat dükkân. Çocuklara uyumalar için söylenen türkü. 7. Piston. Tanr tan maz. Alev, yalaz. 8. Türk Telekom un k saltmas. Parlak olmayan. Argoda kötü, sevimsiz. 9. Yuva. Sayg l, incelikli davran fl, zarafet. Hofllan lmayan fleyler veya insanlar için kullan lan sövgü sözü. 10. Mecazi: Ülke. Eski dilde su. drarla d flar at lan azotlu madde. 11. Konuk a rlama. Araçlarla kapal yerde hava ak m n sa lama ifllemi. Yukar dan afla : 1. Bir K z lderili kabilesi. Mesaj. 2. Savaflta ele geçirilen mal. Çin tavas. 3. Tembellik. Halkla iliflkilerin genel kullan mdaki ngilizce k saltmas. 4. Arkeolojide süsleme, bezeme. Eski M s r da bir tanr. 5. Cariye, kad n köle. Ün, flan. 6. Kayg, gam. Nan. 7. Yap lacak fley; meslek. Almanya da kullan lan Nazizm k slatmas. Yetmeyen. 8. Güreflte bir bast rma oyunu ( talyanca). Tayin. 9. Ba lant. Y lan n eski derisi. 10. Tekrarl konuflma bozuklu u olan, kekeç. 11. Ticaret mal. Borazan n tiz sesi. Ev tekstilinde kullan lan çok ince gözenekli dokuma. 12. Bir ba laç. Ücrette indirim veya muafiyet belgesi. Radyum elementinin simgesi. 13. Tümör. Bir ay. Yasaklama. 14. Sa lama, tedarik etme. Kuzu sesi. 15. Sebep. Eksinin karfl t, pozitif. 16. Ça dafl. Al nm fl bir fleyi geri verme. 17. Mecazi: Ç plak (do a). fade. 18. Ne so uk ne s cak. çinde çok say da taneler bulunan bir meyve. 19. Haddi olmayarak, önemsiz olarak. ÖDÜL:SMILE KLIMA 9000 Bulmacay çözüp afla daki faks numaras na gönderen ilk Ferroli yetkili sat c s veya yetkili servisi bir adet Smile Klima 9000 kazanacak. Faks: Geçen say n n çözümü Geçen say n n kazanan Malatya Serhan Mühendislik ten Serkan Sar han oldu. 18

20 FERLIFEkas 1/8/08 12:21 PM Page 20 Bas nda Ferroli Yeni Nesil Referans Cumhuriyet nflaat Dünyas Kayseri Hakimiyet Akflam Star Yap Malzeme PH Parakende Haber Sabah 19

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip

Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip olduğum için... Proje Künyesi Arsa Alanı: 4.406.89 m Toplam İnşaat Alanı: 110.000 m Ticari Alan (Dükkan+Depo): 19.500 m Konut Alanı: 6.410 m Kapalı Otopark

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dostlar, Sevgi Tuzla lılar; Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızın bir parçası olarak gençlere yönelik geçen sene başlatmış olduğumuz Tuzla Yaz

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi LCS YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER / Wi-Fi YEN L KLER www.legrand.com.tr L C S YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER Wi-Fi: LCS yap sal kablolama sistemlerinin tamamlay

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

Oteller ve Mekanik Tesisat

Oteller ve Mekanik Tesisat Oteller ve Mekanik Tesisat Su Kontrol Yenilenebilir Enerji Termal Konfor Ertem, günlük için 20 fazla bir seçme ve her bütçeye göre seçenek sunan, lider. Ertem Grup, ticari tesisat ürünleri üreten firmalar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

TERMO TEKN K T CARET VE SANAY A.fi.

TERMO TEKN K T CARET VE SANAY A.fi. Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T CARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, Cemal Ulusoy Caddesi No: 57 34620 Yenibosna - stanbul Tel: 0212 697 84 84 (pbx) Faks: 0212 277 43 45 www.termoteknik.com Termo Teknik,

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı