Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis"

Transkript

1 FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) LIFE stanbul Bölge Müdürlü ü Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Konya Bölge Müdürlü ü Akbafl Mahallesi Furgandede Caddesi No:4/A (Yeni Larende) Meram/Konya Tel: (0332) (pbx) Faks: (0332) Kayseri Bölge Müdürlü ü Osman Kavuncu Caddesi No:231 Melikgazi/Kayseri Tel: (0352) Faks: (0352) Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvar No:149 fiehitkamil/gaziantep Tel: (0342) Faks: (0342) Ege Bölge Müdürlü ü Akçay Caddesi No: 211 Gaziemir/ zmir Tel: (0232) (pbx) Faks: (0232)

2 FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 2 Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r LIFE Ferroli 2008 takvimi Aral k 2007 no.10 talya n n Türk köyü Moena Ferroli nin Ege Bölge ç kartmas

3 FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 3

4 FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 4 önsöz Merhaba, Uzun ve zorlu bir y l geride b rakmam za say l günler kald. Piyasadaki genel durgunluk, seçimler vs derken özellikle Ramazan bayram sonras nda hareketlenen bir pazarla karfl karfl ya kald k. Ferroli olarak her zaman oldu u gibi hedefleri bugünlerden aflman n huzuru ve mutlulu u içindeyiz. Fabrikam z aral kta deneme üretimine bafll yor. Üretime bafllayacak ilk hata ilave olarak ikinci hat da 2008 in ilk yar s nda devreye al nm fl olacak. Üretime geçme çal flmalar m z h zla devam ederken, kombilerimize uygulamakta oldu umuz 5 Y l Garanti kampanyam z da pazardaki yerimizi ve marka de erimizi art ran bir baflka önemli etken oldu. Bu say m zda Neveser Konaklar projesi, Düzce deki sponsorluklar m z, aram za yeni kat lan arkadafllar m z, life sayfalar m zda talya daki Türk köyü Moena, yetkili sat c ve servislerimizle yap lan söylefliler, ödüllü bulmacam z ve bas nda Ferroli bölümlerini bulabilirsiniz. Ayr ca Ferroli Ege Bölge Müdürlü ü ne özel bir insert de dergimiz içinde yer al yor. Bu k s mda Ege Bölge deki yeni yap lanmam z, ekim 2007 de gerçeklefltirdi imiz tan t m toplant s ve Teskon-Sodex zmir Fuar kat l m m zla ilgili bilgilere ulaflabilirsiniz. Bir sonraki say m zla, 2008 de görüflmek üzere. Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ferroli Life Ferroli Türkiye ad na Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alev Alagöz Ero lu Yay n Haz rl k Lea Yay nc l k Bask Bizim Matbaa Ferroli Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 28 Y.Dudullu Ümraniye / stanbul Tel: / Faks: Lea Yay nc l k: Sa lam Fikir Sokak Esen Palas Apt. No: 2B Daire: Esentepe / stanbul Tel: Faks:

5 FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 5 LIFE Haberler Is tma, so utma ve havaland rma için TEK S STEM ÇÖZÜMÜ Ferroli, mekanlar n s tma - so utma ve havaland rma ihtiyaçlar n tek bir sistemle çözerek hem enerji hem yak t hem de para tasarrufu sa l yor. Ferroli sistem çözümleri genellikle birden çok katl evlerde, büyük yap larda, iflyerlerinde ve üretim tesislerinde tercih ediliyor. Ferroli sistem çözümlerinde yer alan tüm ürünler birbiriyle uyum içerisinde çal flt için, günefl enerjisinin kullan labilece i durumlarda sistem otomatik olarak devreye giriyor ve gereksiz yak t harcamas n engelliyor. Sistem flöyle çal fl yor: Premix teknolojisine sahip Ferroli yo uflmal kombiler: 25 kw, 35 kw ve 50 kw l k üç farkl kapasite seçene ine sahip olup, kaskad (yan yana) ba lant ve kontrol sistemleri kullan larak 20 cihaza kadar kaskad ba lanabiliyor. Böylece apartman dairelerinden müstakil evlere, okul, hastane ve fabrika binalar na kadar farkl büyüklükteki mekanlar n s t lmas sa lan yor. leri teknolojiye sahip Ferroli konvansiyonel kombiler: 24 kw, 30 kw ve 32 kw l k farkl kapasite seçenekleri, bitermik (entegre eflanjör) veya monotermik (çift eflanjör) eflanjör yap s ve zengin kontrol & kumanda aksesuarlar ile tüketicilere genifl ürün seçenekleri sunuyor. Panel radyatör: New Flash ve Fer markal çelik panel radyatörler ve Clan markal alüminyum döküm radyatörler ile 300 mm den mm ye kadar genifllik, 300 mm den 900 mm ye kadar yükseklik ve 5 farkl tip seçene i ile tüketicilere alternatifli çözümler getiriyor. 6 de iflik modele sahip fan coillerler: Montaj kolayl n n yan s ra, binalar n mimari esteti- iyle de bütünlefliyor. Üstelik Eurovent sertifikal Ferroli topfan fan-coil ürünleri her türlü koflulda sessiz ve dekoratif özellikleri sayesinde tercih ediliyor. Özellikle topfan gizli tavan tiplerinde kullan lan 6 devirli fan motoru ile istenen ses seviyesi ve statik bas nç de erlerine ulafl l yor. Uzaktan kumandal üretilen yeni Soffio duvar tipi fan-coiller: Duvara monte edilmifl cihazlarla rahatl kla s tmaso utma yapabiliyor. Yeni seri duvar tipi Soffio fancoil cihazlar uzaktan kumandal üretilirken, s kontrolünü de kendi içinde bulunan üç yollu motorlu vana yard m ile yapabiliyor. Dizayn olarak duvar tipi klimalara benzeyen Soffio fan-coil ürünleri s tma ve so utma ifllevlerini gaz yerine su ile yapmalar yla da farkl lafl yor. Son y llarda Ferroli Endüstriyel Gruplar, özellikle büyük kapasiteli scroll ve vidal chillerler ile büyük çapl fabrika ve al flverifl merkezlerinde de kullan lmaya baflland. Özel tasar mla üretilen 1545 kw/h kadar ç kan vidal su so utma gruplar ile büyük sistemlerde de Ferroli ürünleri kullan l yor m/h kapasiteye kadar üretilebilen FTP modeli Ferroli klima santralleri ise sistem çözümlerinde iyi bir alternatif. Kanall cihazlarla yap lan çözümlerde kullan lan Ferroli çat tipi cihazlar da sistem çözümlerinde kullan lan ürünlerden. Ferroli Polar H çat tipi cihazlar ile 35 kw/h, RFA cihazlar yla da 110 kw/h a kadar s tma-so- utma havaland rma ihtiyac karfl lan yor. Ferroli sistem çözümlerinde yer alan cihazlar n modülasyon sistemleri Ferroli taraf ndan tedarik ediliyor. Ferroli yetkili servisleri de cihazlar n entegre bir flekilde çal flmas n sa l yor. 4

6 FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 6 Aytes Mühendislik, Beykoz fienlikleri ne kat ld Ferroli yetkili sat c s Aytes Mühendislik, a ustos ay nda gerçeklefltirilen ve bir ay süren 6. Ulusal Beykoz Çay r fienlikleri kapsam nda çeflitli etkinlikler düzenledi. fienlikler süresince çekilifl biletleri da tan Aytes Mühendislik, 26 A ustos 2007 akflam düzenlenen Çank r l lar gecesinde kurayla pek çok kifliye hediye da tt. Geceye Ferroli Beykoz Bölge sorumlusu Özden Sefer de kat ld. 29 A ustos 2007 de ise Aytes Mühendislik Beykoz fiubesi nde de hediye da t m yap ld. Erzurum da iki okula Ferroli eli de di Erzurum da bulunan Cumhuriyet lkö retim Okulu ile Merkez Kurtulufl lkö retim Okulu nun s tma sistemi Ferroli taraf ndan yenilendi; kat yak tl kazan ile çal - flan kalorifer sistemleri do algaz sistemine dönüfltürüldü. Bu ifllem için gerekli olan kazanlar (GN 2 N 07), do algaz brülörleri (JM 18 GAS 1'), kapal genleflme tanklar (FT 500) bedelsiz olarak verildi. flin yap lmas ile ilgili olarak da Erzurum Ferroli yetkili sat - c s Güven Is /Ömer Faruk Güven yetkilendirildi. Dönüflümle ilgili di er tadilat ve onar mlar ise Erzurum l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan üstlenildi. Çal flmalar eylül ay içerisinde tamamlan p teslim edildi. Türabi Baba Türbesi Ferroli ile s n yor Ferroli, stanbul Kas mpafla da bulunan Türabi Baba Türbesi nin s tma sistemini yeniledi. 19. yüzy lda yap lan ve en sonuncusu 2005 te olmak üzere birkaç kez k smi olarak yanan türbe, böylelikle son derece sa l kl bir s tma sistemine kavuflmufl oldu. Kadiri tarikatine ait, daha sonra y kt r lan bir tekkenin yan na yapt - r lm fl olan Türabi Baba Türbesi, dikdörtgen planl, düz çat l bir yap. Türbenin tavan, eski gemi direklerinden yap lm fl desteklere dayan yor, burada tersaneden ç km fl demir raylar da kullan lm fl; böylece hiçbir yap da görülmeyen bir iç düzenlemeye ulafl lm fl. Türbede, fieyh Mehmet Türabi Efendi nin yan s ra toplum 13 mezar bulunuyor. 5

7 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 7 LIFE Haberler Ferroli, Düzceli sporcular n sponsoru oldu Düzce de fabrika kuran Ferroli, Düzceli pek çok spor tak m n n da sponsorlu unu üstlendi. Albayrak Spor Kulubü Karate Tak m, Haziran 2007 tarihlerinde S rbistan'daki Avrupa Kulüpler fiampiyonas na Ferroli sponsorlu unda kat ld ve tak m halinde beflincilik elde etti. Mehmet Albayrak n antrenörlü ündeki tak m E.Bahar Köro lu, Elif Ay, E.Nefle Yurdusever, Huriye Savafl tan olufluyordu. Ferroli, yine Albayrak Spor Kulübü Karate Tak m n n A ustos 2007 de Samsun da düzenlenen Ümit Gençler Türkiye Karate fiampiyanas na kat lmas na da destek verdi. Kategorilerinde Türkiye birincisi olan M. lhan Karakaya, E. Bahar Köro lu ve Türkiye üçüncüsü olan Huriye Savafl Türkiye yi Dünya Karate fiampiyonas nda temsil edecek. Ferroli, ayr ca Düzce de tenis kortu yap m na ve Düzce Gençlik Basketbol Tak m na da destek oldu. E itimler yaz boyu sürdü Ferroli, ürünleri hakk nda en son bilgileri sundu u e itim toplant lar n yaz boyunca da sürdürdü. stanbul e itimleri, 6-9 A ustos 2007 tarihlerinde tüm stanbul, Sakarya ve zmit yetkili sat c lar n n kat l m yla Ferroli Genel Merkez de yap ld. Bir baflka e itim de 2 A ustos 2007 de Yozgat Çaml k Otel de gerçeklefltirildi. E itime Yozgat yetkili sat c lar ve yetkili sat c adaylar ndan oluflan 50 kifli kat ld. Afyon e itimi ise 7 Eylül 2007 tarihindeydi. kbal Otel deki e itimde Afyon un yan s ra Uflak tan ve Denizli den 30 u aflk n yetkili sat c haz r bulundu. Son e itim toplant s 10 kiflinin kat l m yla 3 Temmuz 2007 de Ankara Bölge Müdürlü ü nde gerçeklefltirildi. 6

8 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 8 fiirket içi teknik e itim günleri stanbul Merkez de 10 Kas m 2007 de, pazarlama ve sat fl, teknik servis, so utma ve endüstriyel cihazlar departmanlar n n ve di er çal flanlar n kat l m yla teknik e itim gerçeklefltirildi. kinci teknik e itim toplant s ise 17 Kas m 2007 de Ankara Bölge Müdürlü ü nde pazarlama ve sat fl departman n n, Ankara, Konya, Gaziantep, zmir ve Kayseri bölge müdürlerinin ve sat fl destek mühendislerinin kat l m yla yap ld. Her iki teknik e itim gününde de, kat l mc lara, kombi çal flma prensipleri, yo uflmal kombiler, kombi tesisatland rma prensipleri, kazanlar, brülörler ve otomatik kontrol panelleriyle ilgili bilgi verildi. Ferroli Türkiye de Üretimde takvimi Faaliyet gösterdi i 12 ülkede, her y l farkl konseptlerle çekimleri yap lan Ferroli takvimi ilk defa 2008 y l için Türkiye de de haz rland. Ferroli Türkiye de Üretimde bafll kl Ferroli Türkiye takviminin çekimlerinde mekan olarak Düzce Ferroli Fabrikas kullan ld. Yap - lan çekimlerde üretimin tüm aflamalar foto raf karelerinde hayat buldu. Çekimlerde Brezilyal manken Zaidan, fabrikan n ambalaj, boyama, lojistik, kalite kontrol vb. bölümlerinde foto rafland. Vedat Öztürk taraf ndan gerçeklefltirilen foto raf çekimlerinde üretimin her aflamas ndaki Ferroli kalitesi görüntülendi. Samand ra Meslek Lisesi nde Ferroli Is tma ve So utma Laboratuar Ferroli, Kartal Samand ra Meslek Lisesi bünyesinde, Ferroli Is tma ve So utma Laboratuar n hizmete soktu. Laboratuar n aç l fl Ferroli Genel Müdürü Çetin Çakmakç ve Samand ra Meslek Lisesi Müdürü Mustafa Arslan n da kat l m yla 27 Kas m 2007 de gerçeklefltirildi. Ferroli nin bir s tma ve so utma laboratuar açma fikri, stajyer ö renci kontrolleri s ras nda filizlenmiflti. Sektörde gün geçtikçe artan yetiflmifl teknik eleman ihtiyac ve Ferroli nin Düzce de kurmakta oldu u kombi-radyatör fabrikas n n mesleki e itim okullar na yap lacak yat r m n n önemini art raca fikriyle de projeye start verildi. Laboratuar mimari ihtiyaçlar do rultusunda düzenlendi, Ferroli pazarlama bölümünün haz rlatt bilgilendirici görsellerle donat ld. stanbul Bölge Müdürü Ömür Aydo an ile sat fl sorumlusu Yener Afl n katk lar yla Arslan Is ve Çözüm Teknik taraf ndan sistem kuruldu. Sürecin izlenmesi ve cihazlar n devreye al nmas konusunda da teknik servis departman ndan Koray Gürkan, Zekeriya Günefl ve Cahiz Ayaz önemli katk - larda bulundular. Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alan nda 130 ö rencinin e itim gördü ü Samand ra Meslek Lisesi ndeki Ferroli Is tma ve So utma Laboratuar, teorik derslik, pratik tamir alan ve Ferroli ürün gam nda yer alan s tma ve so utma cihazlar n n çal fl r halde sergilendi i bölümlerden olufluyor. 7

9 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 9 U ur Teneke Fabrikas Türkmenistan Avaza Otel LIFE Herkes Ferroli diyor Kalitesi ve genifl ürün yelpazesiyle fark yaratan Ferroli, pek çok firman n birinci tercihi olmay sürdürüyor y l içinde Ferroli diyen firmalar Sehil nflaat dan Kuzu nflaat a, U ur Teneke den Cemda Ayd nlatma ya genifl bir yelpaze oluflturuyor. Türkmenistan n Hazar k y s ndaki tatil kenti Avaza da, üst yüklenicili ini Sehil nflaat n, alt yüklenicili- ini Hatipo lu nflaat n yapt 5 y ld zl 308 yatak kapasiteli otelin merkezi kazan dairesinde; 10 bar iflletme bas nc na sahip, her biri 1250 kw kapasiteli, birbirleri ile kaskad çal flan 3 adet çelik kazan ve bu kazanlarda kullan lacak brülörler için Ferroli ve Ferroli grup markalar ndan Joannes tercih edildi. Kuzu nflaat taraf ndan Bahçeflehir Belediyesi için yap m sürdürülen ve modern Türkiye nin modern yüzünü temsil eden Bahçeflehir Gösteri Sanatlar Merkezi nin merkezi s tma sistemleri Ferroli ürünleriyle oluflturuldu. 1 adet 560 kw kapasiteli Ferroli dökme dilimli kazan, Joannes G70/2 brülör, 500 lt depolama kapasiteli BF 500 boyler ve 200 lt kapasiteli FT 200 kapal 8 Plasko Plastik Lüleburgaz Tesisleri Bahçeflehir Gösteri Sanatlar Merkezi genleflme tank ile çözülen sistem, uzun y llar güven ile konfor sa layacak biçimde flekillendirildi. Makine Mühendisleri Odas Kayseri fiubesi, 6 katl yeni hizmet binas n Ferroli yo uflmal kombiler ile s tma karar ald. 20 bin metrekare kapal alanda üretim yapan U ur Teneke fabrikas n n proses makinelerinin so- utulmas için 1 adet RLA 260 model su so utma grubu, 1 adet RHA 515 modeli chiller cihaz devreye sokuldu. stanbul Laleli de iflletilmekte olan Günefl Otel in s tma so utma sistemi; 3 adet Econcept 100, 1 adet RGA 130, 3 adet BF 500 boyler, 500 lt genleflme tank ve 50 adet fan coil ile tamamland. stanbul Samand ra da bulunan Meridyen Otel de 1 adet Pegasus 285, 1 adet RGA 130, 3 adet BF 500 genleflme tank ve 60 adet topfan fan coil ile s tma-so utma yap ld. Antalya Muratpafla Belediyesi nin s tma-so utma sistemi için 250 adet Ferroli fan coil monte edildi metrekare kapal alan üzerine kurulu zmir Cemda Ayd nlatma Tesisleri nin proses so utma hatt nda 350 kw l k RHA 350 modeli chiller kullan ld. Samand ra Kültür Merkezi so utma sistemi Ferroli paket tipi 250 kw/h kapasitedeki RLA 260 chillerle yap ld metrekare kapal alan üzerine kurulu Plasko Plastik Lüleburgaz Tesisleri üretim hatt nda kullan lmak üzere RLA 230 Brine tipi chiller tercih edildi. Etisan Etiket, Had mköy deki yönetim binas na 1 adet RLA 205 su so utma grubu, 2 adet Pegasus 289 ve 70 adet topfan fan coil yerlefltirildi. Had mköy deki Emre Tekstil firmas n n çad r branda imalat yapan tesislerinin yönetim binas nda RHA 430 su so utma grubu devreye sokuldu. Çak c Kal p Fabrikas n n proses hatt n n so utulmas nda 1 adet RLA 260 chiller kullan ld. stanbul da bulunan sviçre Hastanesi ne, ameliyathaneleri için birer adet RGA 90, RGA 70 ve RGA 130 chiller cihaz monte edildi. Gaziantep te sa l k ve g da ürünleri üretimi yapan Lidersan, tesislerinde Ferroli RFA modeli çat tipi paket klimay tercih etti. Gaziantep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binas nda ise Polar V 40 kanal tipi paket klimalardan 6 adet kullan ld.

10 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 10 Portre ARAMIZA KATILANLAR zmir Bölge Müdürü U ur Pelteko lu Varsa yoksa Ferroli 1975 Samsun do umlu U ur Pelteko lu, 1998 y l nda Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu. ngiltere de dil e itimi gördükten ve Wolf- Baymak ta makine mühendisi olarak çal flt ktan sonra 2003 y l nda girdi i Ferroli de gerçek bir yuvan n s cakl n buldu. Pelteko lu, Ferroli de öncelikle makine mühendisi olarak çal flt, daha sonra stanbul Avrupa yakas ve Trakya bölgesinde sat fl sorumlusu olarak görev yapt. Eylül 2007 de ise Ferroli Ege Bölge Müdürü oldu. Evli ve üç yafl nda bir çocuk sahibi olan çiçe i burnunda bölge müdürü Pelteko lu, kurs ö retmeni olan eflinin anlaflmalar nedeniyle evini henüz zmir e tafl yamam fl. fiu anda hafta sonlar n zmir- stanbul aras nda mekik dokuyarak geçiriyor. stanbul dan sonra zmir de yaflamak farkl bir deneyim olmufl. Pelteko lu nun zmir ile ilgili ilk izlenimleri, daha az trafik, daha s cak insan iliflkileri olarak özetlenebilir. Onun için gerçek bir hobi olan, ancak çocu unun parçalar n yok etmesi nedeniyle ara vermek zorunda kald puzzle a da vakit ay r yor zmir de. Ayr ca film izlemeyi seviyor. Peki Ferroli onun için ne ifade ediyor? Sat n alma yoluyla de il de 300 yeni çal flana istihdam yaratarak yat r m yapan; yetkili sat c ve servis a ile uyumlu bir aile olan; sürekli büyüyen; hizmetini sat n alan her müflterisinin 5 müflteri ile geri geldi i Ferroli ekibinin bir parças olmaktan çok memnun. Öyle ki pazartesi sendromu bile yaflamad n söylüyor. Kariyer planlar n n bundan sonraki bölümünde de hep Ferroli var. Ahmet Zorlu 1968 do umlu olan Ahmet Zorlu, 1990 y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu tarihleri aras nda Türk Elektrik Endüstrisi nde üretim mühendisi, de Tek Makine- Tim Temizlik de flirket orta, de Mogaz da sat fl ve pazarlama müdürü, de Aygaz da pazarlama müdürü, 2006 da Alpet Petrol de LPG otogaz müdürü, de ise Petline Petrol de perakende yat r m ve mühendislik müdürü olarak çal flt. 5 Kas m 2007 de Ferroli stanbul Merkez de sat fl ve pazarlama direktörlü ünü üstlendi. Zafer Türksever 1977 zmir do umlu y l nda Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu tarihleri aras nda Aliza Is Ltd. fiti. de taahhüt sat fl sorumlusu olarak çal flt. Zafer Türksever, eylül ay ndan bu yana Ege Bölge Müdürlü ü nde sat fl sorumlusu olarak çal fl yor. lkiz Özcan 1979 stanbul do umlu olan lkiz Özcan, 2001 y l nda Marmara Üniversitesi flletme Bölümü nden mezun oldu y llar aras nda Deloitte Touche de denetim sorumlusu, de ise Danone Tikveflli de bütçe raporlama ve muhasebe yöneticisi olarak çal flt. Ekim ay ndan itibaren Ferroli stanbul Merkez de bütçe ve finans müdürü olarak çal flmaya bafllad. Serhat Uzuno lu 1978 Elaz do umlu y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisli i Bölümü nden mezun oldu y llar aras nda Dupont Türkiye de teknik sat fl temsilcisi, y llar aras nda Otokar A.fi. de boyahaneler tak m lideri, de ise Farplus A.fi. de boyahane yöneticisi olarak çal flt. Serhat Uzuno lu, ekim ay ndan itibaren Ferroli Düzce Fabrika s nda boyahane ve ar tma yöneticisi olarak çal flmaya bafllad. 9

11 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 11 LIFE Konya da futbol ve rafting coflkusu Ferroli nin Konya Bölge Müdürlü ü geçti imiz yaz, sportif etkinliklerle enerjisine enerji katt. May s ve haziran aylar nda kazan lan MMO Konya Futbol Turnuvas birincili i, temmuz ay nda gerçeklefltirilen rafting organizasyonunun sundu u adrenalin ile pekifltirildi. Ferroli Konya Bölge Müdürlü ü için geçti imiz yaz enerji, adrenalin ve sporla doluydu. Maceran n start 23 May s 2007 de Makine Mühendisleri Odas Konya fiubesi nin düzenledi i Futbol Turnuvas ile verildi. Zaten her cumartesi akflam n futbol oynayarak de- erlendiren Ferroli Konya Bölge Müdürlü ü çal flanlar, yetkili sat c ve servisleri; Alperenler ad n verdikleri tak mlar yla üst üste galibiyetler kazanmaya bafllad. 13 Haziran 2007 ise, 8 tak m n kat ld turnuvada, flampiyonluklar n n ilan edildi i tarih oldu. Ferroli nin tak m n n flampiyonlu u iki kat anlaml yd. Çünkü turnuvan n sponsoru da Ferroli idi. Konya Bölge Müdürlü- ü, 1 Temmuz 2007 de ise bir rafting maceras yaflamak

12 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 12 üzere bir araya geldi. 44 bölge çal flan, yetkili sat c ve servisi, Manavgat Köprülü Kanyon da heyecan dolu bir gün geçirdi. Ferroli Konya Bölge Müdürü Hüseyin Karamefle, bu organizasyonlar n ard ndaki isim. Amaçlar n flöyle aç kl yor: Ferroli dostlar n n bir araya geldi i bir stres atma etkinli iydi bu. Biz yetkili servislerimizi ve sat c lar m z genelde ya otele ya yurtd fl na götürüyoruz. Ama sezon bafllam flt, bunlara vakit yoktu. Bu nedenle günübirlik bir organizasyon düzenledik. Rafting demek heyecan, buz gibi su ve adrenalin demek. Kat lanlar n hepsi çok memnun kald. O kadar ki organizasyonun büyütülerek yurt genelinde yapt r lmas bile düflünülüyor. Sportif etkinliklerin önemine inanan ve sürekli destekleyen Hüseyin Karamefle, Zaten biz Ferroli olarak Konya daki amatör futbol ve basketbol faaliyetlerinin ço unun sponsoruyuz. Sosyal faaliyetlerin en önünde spor geliyor. Sporun bir markayla an lmas çok önemli. O nedenle ben tüm sportif faaliyetlere kat lmam z gerekti ine inan yorum, diyor. Konya MMO Baflkan Mete Kalyoncu, turnuva birincilerine kupalar n verdi. 11

13 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 13 LIFE Kaliteli ve yeflil bir yaflam için TOK taraf ndan projelendirilen, Mehmet Çelik, Buket nflaat, Hat-San Yap ve Tokal nflaat n ortak giriflimiyle infla edilen Neveser Tafldelen Konaklar nda en önem verilen konulardan biri de kalite. Neveser Tafldelen Konaklar n n Sat n Alma Müdürü Abdülkadir Turgut, bu nedenle, tüm s tma sistemlerinde Ferroli yi tercih ettiklerini söylüyor. Neveser yeni yap t anlam na geliyor. Neveser Tafldelen Konaklar da zaten, evden ziyade bir yaflam tarz n ifade edecek kadar kapsaml ve özel bir yeni yap t olarak tan mlan yor. Yaz k fl yüzme olana sa layan aç k ve kapanabilir yüzme havuzu, sa l kl yaflam için spor merkezi ve saunas, sporsuz hayat düflünemeyenler için basketbol voleybol sahas, tenis kortu, yürüyüfl ve bisiklet parkuru, süs havuzlar, çocuklara tafl t korkusu olmaks z n özgürce yaflam olana sa layan çocuk 12

14 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 14 Abdülkadir Turgut ve Aynur Güven Ferroli yi tercih ettik. Ayr ca baz firmalarda örne in kombi varken radyatör yok, oysa biz tüm ürünlerimizi ayn firmadan almak istedik. Bu da Ferroli yi seçmemizde etkendir, diyor. Abdülkadir Turgut, dört orta n kãr gözetmekten ziyade çok elit bir proje oluflturmak amac yla bir araya geldi ini de söylüyor. Yeflile verilen önemle, bu kadar genifl bir alanda sadece 25 blok ve 354 daireye yer verilmesiyle, bloklar n çok büyük bölümünün 4 katl olufluyla zaten bu amac n alt n n çizildi ini düflünüyor. Neveser Tafldelen Konaklar Sat fl Ofisi Yöneticisi Aynur Güven de görüfllerini flöyle aç kl yor: Konutlar m z rahat, huzurlu, sakin bir yaflam, yaz-k fl yüzme keyfi sunuyor. Bulundu u bölge itibariyle hem flehir merkezine hem fiile-a va gibi yazl k yerlere yak n. Yol üzerindeyiz ama 1 kilometre arkam z orman. Yani konutlar m z cazip k lan pek çok özellik var. Burada gerçekten de elit bir yaflam olaca na inan yorum. Aynur Güven oyun parklar olan bir yaflam alan. Neveser Tafldelen Konaklar, stanbul un oksijen depolar ndan say lan Tafldelen orman na bir kilometre mesafede m 2 lik proje alan n n m 2 si, ça m z standartlar nda sosyal yaflam zenginlefltiren yeflil (yap sal ve bitkisel peyzaj alan ) alan olarak ayr lm fl durumda. Yani burada, yeflil ve çevre çok önemli. stanbul Tafldelen de yeni fiile otoyoluna cepheli Neveser Tafldelen Konaklar nda kaliteden hiçbir flekilde taviz verilmemeye çal fl lm fl. Banyo-mutfak malzemelerden slak zeminlere, ankastre ürün seçiminden kal c mobilyalara kadar. Is tma sistemlerinde ise Ferroli ürünleri kullan lm fl. Tüm ürünler Ferroli den T. C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi TOK taraf ndan projelendirilen, Mehmet Çelik, Buket nflaat, Hat-San Yap ve Tokal nflaat n ortak giriflimiyle infla edilen Neveser Tafldelen Konaklar n n Sat n Alma Müdürü Abdülkadir Turgut, Kalitesi nedeniyle 13

15 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 15 LIFE talya n n Türk köyü: Moena talya da La Turchia diye an lan bir köy var; Moena. Köyün sakinleri aslen Türk de il talyanlar. Ama Türk gibi yafl yorlar, Türk geleneklerini benimsemifller,türk bayra n dalgaland r yorlar. Bunun sebebi ise 324 y l önce, köylerine gelen bir yeniçeriyi kahraman olarak benimsemifl olmalar. Y l Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Pafla yönetimindeki Osmanl ordusu, uzun süredir pek çok sorun yaflad Avusturya n n üzerine yürüyor ve Viyana y bir kez daha kuflat yor. Bu kuflatman n tarihe geçmifl pek çok sonucu oluyor elbette; savafllar, kuflatmalar ülkelerin hanelerine art lareksiler olarak yaz l yor, komutanlar ve sultanlar an l yor. Bizim konumuz olan Moena kasabas n etkileyen olay ise tarih kitaplar nda yer alm yor. Viyana Kuflatmas n n ard ndan bilemedi imiz bir nedenden dolay bir grup Osmanl askerinin 14

16 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 16 (yeniçerinin) yolu talya n n Moena kasabas na düflüyor. Yeniçeriler, ölmek üzere oldu unu düflündükleri bir arkadafllar n Moena da b rak p gidiyorlar. Ancak yeniçeri ölmüyor, köylüler taraf ndan tedavi ediliyor. yileflince de kendisine bakan talyan k zla evleniyor. Kasaba halk n n Il Turco ad n verdi i yeniçeri, o dönem dükal n halktan istedi i haks z vergilere karfl köyü ayakland r yor ve koruyor. Kendini ve Türk adetlerini bu yörenin insanlar na öyle sevdiriyor ki ölümünden sonra bile bu Türk gelenekleri yaflat l yor. 324 y ll k bir hikaye talya n n Manzori Da lar n n eteklerinde yer alan, nüfusu 2-3 bin civar nda olan, ancak k fl sporlar nedeniyle, k fl aylar nda nüfusu çok yo unlaflan bu küçük da köyünün insanlar, yeniçeriyi karfl lad klar günden bu yana, yani 324 y ld r Türk gibi yafl yor. Evet, Türkçe bilmiyorlar, Türkiye yi de hiç görmemifller ama Türk adetlerini uyguluyorlar, Türkiye yi çok seviyorlar, Türk bayra n bayraklar yapm fllar, kendilerini Türk olarak tan t yorlar, televizyondan ve kitaplardan gördükleri kadar yla Türkiye yi takip etmeye çal fl yorlar. Zaten köy de La Turchia olarak an l yor. Bu kadar da de il. Moenal lar, kahraman olarak gördükleri yeniçeri an s na, her y l n a ustos ay nda bir Türk festivali düzenliyorlar. Belediye baflkan, padiflah oluyor, herkes Osmanl k yafetlerine bürünüyor. B y k yap yorlar, fes giyiyorlar, kendi diktikleri ay y ld zl bayraklar evlerine tak yorlar. Yeniçerinin büstünün bulundu u meydanda düzenlenen festival, iki gün sürüyor. En büyük istekleri bir mehter tak m n görmek olan Moenal lar, Türk örf ve adetlerini öyle benimsemifller ki k z istemeye giden aileler bafll k paras bile veriyor. Bunun ad na da töre diyorlar. Moenal lar, Türkiye ile daha yak n iliflki kurma konusunda çok istekliler. Bunu, Moena Belediye Baflkan Riccardo Franceschetti flu flekilde ifade ediyor: "Il Turco'ya dayanan geçmiflimize iliflkin kesin bir fley söyleyemeyiz, çünkü bu konuda yap lm fl bilimsel bir çal flma yok. Dedelerimizin babalar m za anlatt Il Turco efsanesini bizler de çocuklar m za inançla aktar yoruz. Türkler gelip buradaki küçük Türkiye'yi görmeli. Kabul etmeliyiz ki aram zda çok güçlü bir ba var. 15

17 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 17 LIFE Yetkili sat c lar Cengiz Dünya Dünya Is tma 5 y ll k yetkili sat c Kaliteyi uygun flartlarda piyasaya süren firma 1972 do umluyum. Trakya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu mezunuyum. Önce Soyak A.fi. da çal flt m, ard ndan da Baymak a girdim de Ferroli den teklif ald m ve stanbul Merkez de sat fl sorumlusu olarak görev yapt m de ise Ferroli nin zmir Bölge Müdürlü ü nü üstlendim. Ancak ç kan kriz nedeniyle 2002 de zmir Bölge Müdürlü ü nü kapatmak zorunda kald k den beri Ege Bölgesi nde hizmet veriyoruz. Ferroli nin sat fl grubunun ilk 10 u içinde biz de devaml var z. fiimdi yeniden bölge müdürlü ü aç ld, Ferroli de çok büyüdü. Ferroli kaliteyi uygun flartlarla piyasaya süren, sat fl sonras hizmete öncelik veren bir firma. Bir de tüketiciyi hiçbir zaman sorunlu bir noktada b - rakm yor.piyasadaki rekabet ortam nda yetkili sat - c s n koruyan, yard mc olan, spot piyasaya öncelik vermeyen bir firma ayn zamanda. Bu da pazarda Ferroli yi çok iyi bir noktaya getiriyor. Pazar büyük ve devaml yenilenebilir durumda. Emekli olduktan sonra kendime daha çok vakit ay raca m. Zaten bal k tutmay severim. Bir teknem var, Çeflme ye gidip haftasonlar bal k tutuyoruz. Ayr ca futbol oynar m, kitap okumay da severim, 1201 Sok. nflaatç lar Merkezi No: 11/1-4 Yeniflehir zmir Tel: Faks: Salih Kara Madde Mühendislik 2 y ll k yetkili sat c Kaliteli ve güven veren ürünler Sakaryal y m, Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü mezunuyum, 29 yafl nday m. Spor yapmaktan ve yeni fleyler keflfetmekten hofllan r m. 6 y ld r bu ifli yap yorum. stanbul da Ferroli yetkili sat c s olarak hizmet veren MT Mühendislik te 4 y l mühendis olarak çal flt m. 2 y l önce zmir e yerleflerek Ferroli yetkili sat c s oldum. Ferroli ürünlerinin gerçek anlamda kaliteli ve güven veren ürünler oldu unu düflünüyorum. Ferroli, düzenli, müflteri odakl çal flan ve en önemlisi ürün arkas nda sorunsuz servis hizmeti sunan bir firma. Reklamlar n ço- almas ve özellikle zmir de yat r mlar n h zland r lmas sevindirici. Müflterilerimizden Ferroli ile ilgili daima olumlu tepkiler al yoruz. Markay tan mayanlar ilk baflta flüphe ile yaklaflabiliyor. Bizim kullan m öncesinde, teknik servisimizin de kullan m sonras nda verdi i hizmetler ile ilgili yorumlar her zaman iyi oluyor. Tabii bu durum bizi hem sevindiriyor hem de Ferroli markas na olan inanc m z ve güvenimizi art r yor. Son yap lan 5 y l garanti kampanyas ile ciddi ad mlarla ön planday z art k. flimizin en büyük art s müflterilerimizin cihaz kullanma sonras bize etmifl oldu u teflekkür. En zor yan ise cihaz kullanma öncesi karfl laflt m z flüpheci olabilen yaklafl mlar. Biz firma olarak sadece do algaz ve kombi üzerine endekslenmedik. Ayn zamanda mühendislik alan nda hizmet veriyoruz ve buna paralel olarak geliflen yelpazenin her aya nda bir gelecek görüyoruz. Ferroli nin ç karaca her tür ürünle ilgili çal flabiliriz. Yal Mah Sok. No: 20/1C Karfl yaka- zmir Tel: Faks:

18 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 18 Yetkili servis Raflit K l ç YTG Mühendislik 5 y ll k yetkili sat c Bölgede ifli bir ifl kapasitesi var 36 yafl nday m ve ortaokul mezunuyum. Diyebilirim ki hayat mda çal flmaktan baflka bir fley yok. Çok severim çal flmay. Uzun zaman sanayi sektöründe çal flt m, fabrikalarda iflçilik yapt m, tornatesviyede uzmanlaflt m. Kardeflim Bayram K l ç ise kombi sektöründeydi. 5 y l önce kombi sektöründe kendi iflyerimizi açmaya karar verdik. Piyasada araflt rma yapt k. Ferroli nin hem ürünleri çok kaliteliydi hem de koflullar uygundu. Bu nedenle stanbul Merkez i arad k ve yetkili sat c l k için baflvurumuzu ilettik, gelip görüfltüler ve anlaflt k. Mekanik tesisat ifllerinin yan s ra dekorasyon alan nda da faaliyet gösteriyoruz. Müflteriler, yetkili sat c lar n ürünleri tan tmas yla bilgileniyor ve ürünlere ilgi duyuyorlar. Ferroli ürünleri bence çok güzel. Özellikle Domicompact ve bileflik eflanjör teknolojisi bizi çok etkiledi. Is verimi yönünden iyi oldu unu düflünüyoruz. Zaten en çok Domicompact kombi sat yoruz. Cihazlar n 5 y l garantili olmas da, tercih sebebi oluyor. Ferroli bu kampanyayla di er markalardan daha öne ç kt. Tüm ifllemler bittikten sonra müflterilerimizin gönül rahatl yla s nd n ve bunun bizim taraf m zdan sa land n bilmek, iflimizin en güzel yan. fllerin bazen çok yo unlaflmas y prat c olabiliyor ama asl nda bu iyi bir fley tabii. Ege Bölge Müdürlü- ü nün kurulmas n sevinçle karfl lad k. Bu bölgede iyi bir ifl kapasitesi var, 2008 de de çok iyi olaca - na inan yoruz. Zafer Cad. No: 22 Bornova zmir Tel: Faks: Alper fiahin Can Teknik 10 y ll k teknik servis Gelece in ifl kolu Bu mesle i 26 y ld r yap yorum. lk olarak beyaz eflya sektöründe çal flt m. Sonra kombi sektörüne geçtim. Çal flt m firma Ferroli ye sat fl ve servis hizmeti veriyordu. Sat fl k sm n n iflleri yo unlafl nca, firma, servis hizmeti vermekten vazgeçti. O zamanki müdürümüz Sebahattin Sayg n servis olarak devam etmemi tavsiye etti. Ben de bu tavsiyeyi dinledim, iyi ki de öyle yapm fl m. 10 y l aflk n bir süredir Ferroli nin zmir deki servisiyim. Ferroli cihazlar gerçekten kullan lmaya de er üst s n f cihazlar. Bizim firmam z tart flmas z önde. Ferroli Ar-Ge ye, e itime ve flirket olarak kendisini gelifltirmeye de çok önem veriyor. Nisan ay nda Ege Bölge Müdürlü ü nün kurulmas ve yay nlanan reklamlar sayesinde Ferroli ismi insanlar n belle ine kaz nmaya bafllad. Ald m z tepkiler çok olumlu. Müflteri memnuniyetini sa lamay, insanlar n sorunlar n çözmeyi çok mutluluk verici buluyorum. Ama bazen çok yüksek yerlerde çal flmak ve memnun edilmesi zor müflterilere hizmet vermek y prat c olabiliyor. Ferroli den ald m z gerek mesleki gerekse iletiflim alanlar ndaki e itimler sayesinde bu sorunlar da afl yoruz. Bu sektör, gelece in ifl kolu. Küresel s nma ve çevre kirlili ini de düflünürsek, vazgeçilmez cihazlarla ilgileniyoruz. Ferroli nin teknolojimizini daha da ileriye tafl yaca na olan inanc m tam do umluyum ve ortaokul mezunuyum. En büyük hobim bal k tutmak. Do ada gezmekten de keyif al r m. Bir zamanlar otomobil sporlar yla u raflm flt m. 14. Sok. 87/A Esentepe zmir Tel: Faks: Ferroli yetkili sat c s veya yetkili servisi iseniz ve Ferroli Life da yer almak istiyorsan z haberlerinizi bekliyoruz. Sa lam Fikir Sok. Esen Palas Apt. No: 2 B Daire: 5 Esentepe/ stanbul Tel: Faks:

19 FERLIFEkas 1/8/08 12:20 PM Page 19 LIFE Bulmaca Soldan sa a: 1. Felsefede bilinemezcilik. Bir müzik aleti. Us. 2. Protaktinyum elementinin simgesi. Matematikte ondal k. Bütün insanl ilgilendiren, cihanflümul. 3. S cak ülkelerde yetiflen bir a ac n tatl meyvesi. Litvanya n n internette kod harfleri. Bir cetvel türü. Efsane Britanya Kral Arthur un büyücüsü. 4. Kedigillerden bir hayvan. Tarihsel de eri olan eski eflya. Orta boy. Eski M - s r inan fl nda insan n görünmeyen bedeni. 5. Tespih bafl. Saklambaç oyununa özgü bir söz. Galeta unuyla yap lan k zartma türü. 6. Elekten geçirme. Baharat dükkân. Çocuklara uyumalar için söylenen türkü. 7. Piston. Tanr tan maz. Alev, yalaz. 8. Türk Telekom un k saltmas. Parlak olmayan. Argoda kötü, sevimsiz. 9. Yuva. Sayg l, incelikli davran fl, zarafet. Hofllan lmayan fleyler veya insanlar için kullan lan sövgü sözü. 10. Mecazi: Ülke. Eski dilde su. drarla d flar at lan azotlu madde. 11. Konuk a rlama. Araçlarla kapal yerde hava ak m n sa lama ifllemi. Yukar dan afla : 1. Bir K z lderili kabilesi. Mesaj. 2. Savaflta ele geçirilen mal. Çin tavas. 3. Tembellik. Halkla iliflkilerin genel kullan mdaki ngilizce k saltmas. 4. Arkeolojide süsleme, bezeme. Eski M s r da bir tanr. 5. Cariye, kad n köle. Ün, flan. 6. Kayg, gam. Nan. 7. Yap lacak fley; meslek. Almanya da kullan lan Nazizm k slatmas. Yetmeyen. 8. Güreflte bir bast rma oyunu ( talyanca). Tayin. 9. Ba lant. Y lan n eski derisi. 10. Tekrarl konuflma bozuklu u olan, kekeç. 11. Ticaret mal. Borazan n tiz sesi. Ev tekstilinde kullan lan çok ince gözenekli dokuma. 12. Bir ba laç. Ücrette indirim veya muafiyet belgesi. Radyum elementinin simgesi. 13. Tümör. Bir ay. Yasaklama. 14. Sa lama, tedarik etme. Kuzu sesi. 15. Sebep. Eksinin karfl t, pozitif. 16. Ça dafl. Al nm fl bir fleyi geri verme. 17. Mecazi: Ç plak (do a). fade. 18. Ne so uk ne s cak. çinde çok say da taneler bulunan bir meyve. 19. Haddi olmayarak, önemsiz olarak. ÖDÜL:SMILE KLIMA 9000 Bulmacay çözüp afla daki faks numaras na gönderen ilk Ferroli yetkili sat c s veya yetkili servisi bir adet Smile Klima 9000 kazanacak. Faks: Geçen say n n çözümü Geçen say n n kazanan Malatya Serhan Mühendislik ten Serkan Sar han oldu. 18

20 FERLIFEkas 1/8/08 12:21 PM Page 20 Bas nda Ferroli Yeni Nesil Referans Cumhuriyet nflaat Dünyas Kayseri Hakimiyet Akflam Star Yap Malzeme PH Parakende Haber Sabah 19

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T S AY I : 1 1 M a r t 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T H. Kerem BOZY T Bas n Halkla

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever: nda Ramazan baflkad r Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede gerçeklefltirdi i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Baflkan

Detaylı