TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ"

Transkript

1 Dr. MERT NAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTANBUL 2014 Beta

2 Yayın No : 3030 Hukuk Dizisi : Baskı - Ocak İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.Ş. Bask -Cilt : Net Kırtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti. Taksim Cad. Yoğurtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyoğlu/İST. (Sertifika No ) (0-212) Kapak Tasar m : Gökhan Ayrancı Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.Ş. (Sertifika No: 12028) Narl bahçe Sokak No. 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 ÖNSÖZ iii Sevgili anneme ve babama

4 iv TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ

5 ÖNSÖZ v SUNUŞ Kesin hüküm, özgürlükçü demokratik hukuk devletinin koşullarını oluşturan çok önemli bir kurumdur. Kesin hükmün bertaraf edilmesi yargılamanın yenilenmesi yoluyla da olsa hukuk güvenliğini ilgilendiren bir husus olduğu için son derece nazik bir konudur. Dr. Mert Namlı danışmanlığımda tez çalışmalarına başladığında yargılamanın yenilenmesi sebeplerini incelemeden önce çok uzun sayılabilecek bir zaman dilimini, kesin hüküm kurumunun detaylı araştırmasına ayırmıştır. Yalnızca metodolojik açıdan bile Dr. Namlı nın kullandığı bu yöntem dikkat çekicidir. Zaman kaybına uğrayacağını bilse dahi yargılamanın yenilenmesindeki temel problemi araştırmanın başında kavramış ve buna ilişkin sorunları titizlikle tespit etme gayretinde olmuştur. Tezin formatı ve bu çalışmalar için Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından öngörülen süreyi göz önüne alarak, kesin hüküm konusundaki çalışmalarına bir yıllık sürenin sonunda son vermesini rica ettim. Çünkü yargılamanın yenilenmesi sebepleri ve usulü de son derece kapsamlı araştırmayı gerektiren hususlardı. Dr. Namlı çalışmasında bu konuları etraflı bir şekilde araştırdı ve araştırma sonuçlarını ortaya koydu. Dr. Mert Namlı, ortaöğrenimini Saint Benoit, lisans öğrenimini ise Galatasaray Üniversitesi nde tamamlamış olması itibariyle gerçek bir francophone dir. Bu sebeple, araştırmasını Fransız ve İsviçre kaynaklarını değerlendirerek yapmasını uygun gördüm. Sonuç olarak ortaya hem teori hem de uygulama açısından son derece kapsamlı çıktı. Tüm bunlardan ötürü, Türk ve Fransız Medeni Usul Hukuku nda Yargılamanın Yenilenmesi isimli tezi okuyuculara hararetle tavsiye ediyorum. Prof. Dr. Nevhis DEREN-YILDIRIM Beyazıt, 2 Ocak 2014

6 vi TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ

7 ÖNSÖZ vii ÖNSÖZ Ius est ars boni et aequi 1. Digesta nın ilk kitabında yer alan bu ünlü cümlede hukuk, iyinin ve âdilin sanatıdır dense de, Dante nin İlâhi Komedya sında belirttiği gibi, hilenin insana özgü bir kusur olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Belki de henüz M.Ö. 357 tarihli Lex Licina Sextia da fraus omnia corrumpit, yani hile her şeyi bozar kuralına yer verilmesi bu yüzdendir. Aslında her şeyi bozan, yalnızca hile, ya da daha doğru bir ifâdeyle hileli davranışlar da değildir..yargı faaliyetinin konusunun insan olması, bir dâva sonucunda elde edilen kesin hükmün üzerine kurulduğu temelin ortadan kalkmasına neden olabilecek ve bu da o kesin hükmün gerçeğe uygunluğunu sarsabilecektir. İşte bu çalışmanın konusunu da Medenî Usûl Hukuku nda kesin hükmün bertaraf edilmesini sağlamaya yönelen yargılamanın yenilenmesi kurumu oluşturmaktadır. Türk ve Fransız Medeni Usul Hukuku nda Yargılamanın Yenilenmesi başlığını taşıyan bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı çerçevesinde doktora tezi olarak hazırlanmış olup; Prof. Dr. Nevhis Deren-Yıldırım, Prof. Dr. H. Cumhur Özakman, Prof. Dr. Havva Karagöz, Prof. Dr. Abdurrahim Karslı ve Doç. Dr. Güray Erdönmez den oluşan jüri önünde tarihinde savunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Doktora tezleri, oldukça uzun, engebeli, zorlu ve yıpratıcı bir zaman diliminin sonucunda hazırlanan çalışmalardır. Bu süreçte tezi hazırlayan kişi, zaman zaman konunun dehlizlerine dalıp çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Bundan yaklaşık iki yıl önce her zamanki gibi doktora tezi labirentinin bir köşesinde sıkışıp kalmış iken danışmanım Prof. Dr. Nevhis Deren-Yıldırım yoluma ışık tutup beni aydınlığa çıkarmasaydı, bu çalışma hazır- 1 Hukuk, iyinin ve âdilin sanatıdır. Her ne kadar aequi burada âdil olarak tercüme edilmiş olsa da aslında tam anlamı hakkaniyetli olan dır. Bununla birlikte Latince metinlerde boni ve aequi sıfatları genellikle birlikte kullanılmakta ve bu iki kavramın birlikteliği hakkaniyetli olan hakkaniyete uygun olan şeklinde tercüme edilmektedir. Detaylı bilgi için bkz. Havva Karagöz, Roma Hukukunda Adalet (Iustitia) ve Hakkaniyetin (Aequitas) Gerçekleşme Biçimi, Yeditepe HFD, 2010/1, s. 35 vd.

8 viii TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ lanamazdı. Bundan da öte, oldukça soğuk bir 28 Aralık günü asistanı olarak başladığım yeni yaşamımın hüzünlendiğim, bunaldığım, ümitsizliğe kapıldığım her anında yardımcı olmasaydı, büyük ihtimalle şu an bu satırları yazıyor da olamazdım..kendisine her şey için teşekkür ederim. Karşılaşılan hukukî sorunlara kanunların lafızlarının dar kalıpları arasında çözüm aramak, kişiyi belki hiçbir zaman kısır döngüden çıkaramayacak, belki de yalnızca gündelik çözümlere ulaşmasını sağlayacaktır. Ancak lâfzı o kanunların ratio ları ile bütünleştirmek suretiyle bakış açısı geliştiren kişi, hukukçu olabilecektir..çünkü scire leges, non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem..yani kanunları bilmek, onların sözlerine saplanıp kalmak değil, amaç ve anlamlarını kavramaktır. Belki de bu yüzden Saint Paul, Epitres Romains de lafız öldürür, lâkin ruh canlandırır demiştir. Mikro boyutta doktora tezimle ilgili sorularımın hepsine bıkmak bir yana hiçbir sıkıntı emaresi dahi göstermeksizin cevap veren, akademik anlamda ender rastlanacak bakış açısını bana öğretmeye gayret eden, makro boyutta ise benim için bir yaşam öğretmeni olan Prof. Dr. Yavuz Alangoya ya edilecek teşekkürün, bir doktora tezinin önsözünün sınırlarına sığması mümkün değildir. Akademik yaşam, buraya adım atan kişiye tattırdığı hazların yanı sıra birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Akademik çalışmaların sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi, kişinin azim ve sebat göstermesinin haricinde, birlikte çalıştığı kişilere de doğrudan bağlıdır. Bu nedenle her zaman yüzündeki tebessüm ve hoşgörüyle beni karşılayan, yaptığı yönlendirmelerle konunun yeni boyutları hakkında düşünmemi sağlayan değerli hocam Prof. Dr. Abdurrahim Karslı ya müteşekkirim. Doktora tezinin kişinin hayatında önemli bir zaman dilimini kaplaması, doktora tezi jürisinde yer alan üyeleri de o kişi için özel kılmaktadır. Bu bağlamda, öncelikle, her zaman yapıcı eleştiri ve önerileriyle böylesine uzun bir yürüyüşte konuya farklı bakış açılarıyla yaklaşmamı sağladığı için Prof. Dr. H. Cumhur Özakman ve Doç. Dr. Güray Erdönmez e teşekkür ediyorum. Kütüphanemin baş köşesinde sakladığım Roma Hukuku Dersleri adlı kitabının önsözünde Prof. Dr. Andreas B. Schwarz, her ne kadar bazen ölü bir hukuk dalı olarak nitelendirilerek haksızlık edilse de, Roma Hukuku nun, Kıta Avrupası hukuk sistemlerinin temelini oluşturması bir yana, hukuki düşünce tarzının öğrenilebilmesi noktasında büyük önem arz ettiğini söylemektedir. Çünkü hukukçu ile hukukçu olmayan bir kişi arasındaki fark, hocamıza göre hukuk bilgisi değil, hukuki düşünce tarzına sahip olabilmektir. Keza ünlü ta-

9 ÖNSÖZ ix rihçi Theodor Mommsen in de belirttiği gibi Hesperid lerin ağacı gibi ilim ağacının altın elmaları da onları bizzat koparabilenlere mahsustur; bunlar başkalarına gösterilebilir fakat verilemez. Bu cümleyi defalarca okuyarak başlayan Roma Hukuku merakım, zamanla beni incelediğim her konuda, Roma Hukuku nun derinliklerine dalarak o hukuki kurumun temellerini araştırmaya itti. İşte bu yolculuklar sırasında, Prof. Dr. Havva Karagöz den aldığım doktora dersi sayesinde düşe kalka öğrenmeye çalıştığım Latince ve üniversitede komşu olmamızın da getirdiği rahatlıkla, kendisiyle Roma Hukuku üzerine yaptığımız sohbetler benim için ufuk açıcıydı. Bu nedenle doktora tezimin hazırlanması sürecinde verdiği destek bir yana, Roma Hukuku na ilişkin her konuda yanlış yönlere savrulmamı engellediği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Doktora tez jürimde yedek jüri üyesi olan ve hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen işine duyduğu sevgi ve saygı nedeniyle tezim hakkında değerlendirme, görüş ve önerilerine ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlayarak ilgili hususları tekrar gözden geçirmemi sağlayan Doç Dr. Mustafa S. Özbek e büyük bir mutlulukla teşekkür ediyorum. Anabilim dalına ilk kez merhaba dediğim günden bu yana yardımlarını esirgemeyen Yard. Doç. Dr. Seda Özmumcu ve benim için bir hoca veya çalışma arkadaşının ötesinde bir ağabey olan Yard. Doç. Dr. Nihat Güman a büyük bir zevkle teşekkür etmek istiyorum. Eski İstanbul da, Beyazıt Meydanı nda eski, büyük bir binadaydı fakülte.. Bina ilk bakışta bir üniversite için pek uygun görünmüyordu, ama biraz daha yakından inceleyince( ), belki biraz alışılagelmişin dışında fakat mükemmel olan bir yere yerleştirildiğimiz hissi uyanmaya başladı. Eski moda bir haşmet, odaların yüksekliği ve büyüklüğü, tavanların güzelliği, dev mermer merdivenli aydınlık avlu, bütün bunlar tarihi geçmiş ve asalet izlenimi yaratıyordu. Yirmi-otuz metre ötesinde yüksek bir yangın kulesi vardı; oradan şehir, uzaklara kadar seyredilebiliyordu. Cenova dan kalkıp sisli bir sonbahar gününde İstanbul a ilk adımını atan Prof. Dr. Fritz Neumark, İstanbul Üniversitesi ile tanışmasını yukarıdaki cümlelerle anlatmaktadır. Her ne kadar sisli olmasa da yine bir sonbahar gününde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ne attığım ilk adım endişe ve heyecan doluydu. Eğer akademik dünyaya adım atabilmişsem, henüz ikinci sınıfta bir öğrenciyken katıldığım yarışma sonrasında yaptığı konuşmada beni cesaretlendiren, sonrasında ise her seferinde kendime olan güvenimi, bilimsel araştırma sevgimi tazeleyen Prof. Dr. Rona Serozan ın bunda payı büyüktür..

10 x TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ Prof. Dr. Fritz Neumark ın Türkiye yi ikinci vatan olarak benimsemesi gibi ben de dedemin 68 yıl önce mezun olduğu bu okulu zamanla âdetâ ev gibi görmeye başladıysam, bunda en büyük paylardan biri, hiç kuşkusuz her zaman yardıma hazır olarak bekleyen, hattâ bununla da yetinmeyip kendisini benden sorumlu hisseden Yard. Doç. Dr. Başak Baysal ındır. Her şey için kendisine içtenlikle teşekkür ediyorum. Herkesin çocukluğunda yakın çevresinden model olarak belirlediği biri mutlaka vardır. Benimki de dedemdi. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını, 1940 lı yılların İstanbul u, İstanbul Üniversitesi, Türkiye nin demokrasiye geçiş yıllarının sancılarına ilişkin anılarla dolduran dedemin hayatta en fazla önem atfettiği özelliktir zarafet. Onun için zarafet, öğrencisine nûr-ı aynım diye hitap eden Prof. Dr. Ebül ulâ Mardin ile özdeşleşmişti. Benim için ise hastalığının son evresinde tanıma fırsatı bulabildiğim, adına düzenlenen yarışmada kazandığım ödülü her zaman başucumda büyük bir gururla sakladığım Prof. Dr. Bülent Tanör ile özdeş. O na en büyük teşekkür, herhalde taşıdığı insanî değerleri sürdürebilmekle mümkün olabilecektir. Her ne kadar küreselleşen dünyada bilimsel eserlere ulaşım olanakları artmışsa da, eserlere doğrudan erişebilme noktasında yabancı ülkelerde yapılacak incelemeler, bilimsel araştırmalar için büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma için yapılan hazırlık sürecinin bir kısmı İsviçre nin Lausanne şehrindeki İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü nde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma sürecinde destek olan Enstitü görevlilerine ve 2010 yılında layık görüldüğüm TÜSİAD En İyi Genç Hukukçu Ödülü nü takiben Tinçel Vakfı Bursu nu almam sırasında hiçbir desteği esirgemeyen Prof. Dr. Adem Sözüer e çok teşekkür ediyorum. Bir akademik çalışmanın hangi zorlu koşulların sonucunda ortaya çıktığını, ancak bir başka akademisyen anlayabilecektir. Bu zorlu koşulların bir nebze yumuşatılarak kişinin bu çalışmalara daha fazla konsantre olabilmesi noktasında, bilimsel çalışmaları teşvik eden kurumların destekleri yadsınamaz. Bu nedenle de yüksek lisans ve doktora sürecinde bursiyeri olmaktan gurur duyduğum Tübitak a teşekkür ederim. Bilimsel çalışmaları yayınlama cesaretini gösterebilecek kurumlar olmasa, büyük özverilerle hazırlanan bu çalışmalar anlamlarını da yitireceklerdir. Bu bağlamda kitabın yayınlanması sırasında her türlü kolaylığı gösteren Sayın Seyhan Satar başta olmak üzere, kitabın tashihlerini oldukça titiz ve dikkatli bir şekilde gerçekleştiren, kapak tasarımını hazırlayan Sayın Gökhan Ayrancı ile Beta Yayıncılık ın tüm çalışanlarına içtenlikle teşekkür ediyorum.

11 ÖNSÖZ xi On yaşındaki bir çocuk olarak girip on sekiz yaşında bir genç olarak çıktığım okulumun henüz ilk yıllarında tanışmıştım Küçük Prens le.. Demek yalnızca çocuklar ne aradıklarını biliyorlar diyordu. O na göre, insanlar büyüdükçe tuhaflaşıyorlardı.. Ben çok şanslıydım ki hayatımın ilk öğretmenleri, aşıladıkları değerler, verdikleri cesaret ve her zaman gurur ve güven dolu bakışlarıyla hayatta her zaman ne istediğimi bilmeyi ve bu yolda yürümeyi öğrettiler. Binbir emek, sabır ve itinayla hazırlayıp sundukları yaşam için sevgili anne ve babama teşekkür ediyorum. Sahip olduğu korumasız çiçeğini yetiştirme sorumluluğu sembolüyle, insanların yalnızlaştırdıkları dünyada, ancak emek sonucunda ulaşılabilecek gerçek sevgi peşindeki masum bir mücadeledir Küçük Prens in giriştiği.. Ona göre, ancak buna ulaşabilenler kendilerini başarılı ve şanslı addedebileceklerdir. Ben de zıtlıklarla dolu bir hayat serüveninde, yanımda her zaman güven dolu gözlerle bana eşlik eden bir yol arkadaşına sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. O gözlerin sahibi olan Ar. Gör. İrem Yayvak... İyi ki varsın... Dr. Mert Namlı İstanbul, 3 Ocak 2014

12 xii TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ

13 İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER Sunuş...v Önsöz...vii İçindekiler...xiii Kısaltmalar...xxiii Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM YARGILAMANIN YENİLENMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. MEDENİ USÛL HUKUKU NUN GENEL KARAKTERİ VE AMACI ÇERÇEVESİNDE YARGILAMANIN YENİLENMESİNE DUYULAN İHTİYAÇ:...7 A-) MEDENİ USÛL HUKUKU NUN GENEL KARAKTERİ:...7 B-) MEDENİ USÛL HUKUKU NUN AMACI:...12 C-) HUKUK GÜVENLİĞİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASI KAVŞAĞINDA YARGILAMANIN İADESİ : ) Kesin Hükmün Amacı : ) Kesin Hükmün Bertaraf Edilmesi İhtiyacı :...22 II. TERİM SORUNU:...24 III. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ :...30 A-) ROMA HUKUKU NDA:...30 B-) FRANSIZ HUKUKU NDA: ) Loi Salique de: ) Arası Dönemde Yargılamanın Yenilenmesi Düşüncesinin Ortaya Çıkışı:...34

14 xiv TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ 3-) Arası: ) Arası: ) 1789 Sonrası:...37 C-) İSLAM HUKUKU NDA :...38 D-) OSMANLI HUKUKU NDA: ) TANZİMAT A KADAR: ) TANZİMAT SONRASI:...43 E-) CUMHURİYET DÖNEMİ NDE:...50 IV. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KANUN YOLLARI ARASINDAKİ YERİ:...56 A-) KANUN YOLU KAVRAMI:...56 B-) KANUN YOLUNUN ETKİLERİ: ) Genel Olarak: ) Erteleyici Etki ) Aktarıcı Etki: C-) ÇEŞİTLİ BAKIMLARDAN KANUN YOLLARI TÜRLERİ: ) Düzeltmeye Yönelik Kanun Yolları - Geri Almaya Yönelik Kanun Yolları: ) Olağan Kanun Yolları Olağanüstü Kanun Yolları: ) Yargılamanın Yenilenmesinin Kanun Yolları Arasındaki Yeri Bakımından Değerlendirme:...75 V. YARGILAMANIN YENİLENMESİ İLE FRANSIZ HUKUKU NDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İTİRAZININ KARŞILAŞTIRILMASI:...77 A-) ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İTİRAZININ TANIMI VE AMACI:...77 B-) BAŞVURMA ŞARTLARI BAKIMINDAN:...79 C-) ETKİLERİ BAKIMINDAN:...81 D-) ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İTİRAZININ GEREKLİ OLUP OLMADIĞI SORUNU: ) Fransız Hukuku nda Üçüncü Kişinin İtirazının Gerekli Olup Olmadığına İlişkin Tartışmalar: ) Üçüncü Kişinin İtirazının Türk Hukuku na İktibasının Gerekli Olup Olmadığı Sorunu:...86

15 İÇİNDEKİLER xv VII. HAKKINDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEP EDİLEBİLECEK KARARLAR:...89 A-) GENEL KURAL: MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKMÜN MEVCUT OLMASI...89 B-) GENEL KURALIN ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜMLERİ: ) İlk Derece Mahkemelerinin Verdikleri Eda, Tespit ve İnşaî Hükümler: ) Tarafların Dâvaya Son Veren İşlemleri: ) Yok ve Etkisiz Kararlar ) Geçici Hukukî Koruma Kararları: ) Çekişmesiz Yargı Kararları: ) İcra Mahkemesi Kararları: ) Hakem Kararları: a-) İç Hakem Kararları: (1)- Fransız Hukuku nda: (2)- İsviçre Hukuku nda: (3)- Türk Hukuku nda: b-) Uluslararası Hakem Kararları: (1)- Fransız Hukuku: (2)- İsviçre Hukuku: (3)- Türk Hukuku: ) Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Verecekleri Kararlar: ) Temyiz Mahkemesi Kararları: ) Bölge Adliye Mahkemesi Kararları: ) Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararları: İKİNCİ BÖLÜM YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ I. YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİNE GENEL BAKIŞ: A-) ÇEŞİTLİ HUKUK DÜZENLERİNDE KABUL EDİLEN YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ:...173

16 xvi TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ B-) YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİNİN TAHDİDİ ŞEKİLDE DÜZENLENMİŞ OLMALARI: C-) YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİNİN TEK BİR SEBEBE İNDİRGENMESİ: II. YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİNİN ÖZEL OLARAK İNCELENMESİ: A-) AĞIR USÛLİ HATA VEYA EKSİKLİKLERE İLİŞKİN YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ. : ) Mahkemenin Kanuna Uygun Olarak Teşekkül Etmemiş Olması: a-) Genel Olarak: b-) Bu Sebep Çerçevesinde Değerlendirilebilecek Hâller: ) Dâvaya Bakması Yasak Olan veya Hakkındaki Ret Talebi Merciince Kesin Olarak Kabul Edilen Hâkimin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Olması: a-) Genel Olarak: b-) Dâvaya Bakması Yasak Olan Hâkimin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Olması: c-) Hakkındaki Ret Talebi Merciince Kesin Olarak Kabul Edilen Hâkimin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Olması: (1)- Hâkimin ve Hakemin Reddi Sebepleri: (2)- Kararı Veren veya Karara Katılan Hâkim Hakkında Ret Kararı Verilmesi: ) Vekil veya Temsilci Olmayan Kimselerin Huzurunda Dâvanın Görülmüş ve Karara Bağlanmış Olması: a-) Genel Olarak: b-) Hangi Tarafın Yargılamanın Yenilenmesine Başvurabileceği: c-) Usûle Uygun Şekilde Temsil Edilmemiş Olma: d-) Hükmü Etkilemiş Olmanın Gerekmemesi: ) Bir Dâva Sonunda Verilen Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Tarafları, Konusu ve Sebebi Aynı Olan İkinci Dâvada Öncekine Aykırı Bir Hüküm Verilmiş ve Bu Hükmün de Kesinleşmiş Olması: a-) Genel Olarak: b-) İki Kesin Hükmün Mevcut Olması:...217

17 İÇİNDEKİLER xvii c-) Kesinleşmiş Hükümlerin Taraf, Konu ve Sebeplerinin Aynı Olması: d-) Hükümlerin Birbiriyle Çelişmesi: e-) Hükümlerin Hangi Mahkemeler Tarafından Verilebilecekleri: f-) Hangi Hükme Karşı Yargılamanın Yenilenmesi Yoluna Başvurulabileceği: g-) İki Kesin Hüküm Mevcut İken Üçüncü Dâvanın Açılması: ) Kararın İHAS veya Eki Protokollerin İhlâli Suretiyle Verildiğinin İHAM ın Kesinleşmiş Kararıyla Tespit Edilmiş Olması: a-) Genel Olarak: b-) Kararın İHAS veya Eki Protokollerin İhlâli Suretiyle Verilmiş Olması: c-) İhlâlin İHAM ın Kesinleşmiş Kararıyla Tespit Edilmiş Olması: d-) İhlâlin Yargılamanın Yenilenmesi Yoluyla Telâfi Edilebilir Nitelikte Olması: e-) İhlâlin Tazminatla Giderilemeyecek Nitelikte Olmasının Gerekmemesi: B-) DAVA MALZEMESİNE İLİŞKİN YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ: ) Yargılama Sırasında Elde Edilemeyen Bir Belgenin Hükümden Sonra Ele Geçirilmiş Olması: a-) Genel Olarak: b-) Bir Belgenin Elde Edilmesi: c-) Sonradan Öğrenilen Vakıa ve Deliller: d-) Belgenin Kararın Verilmesinden Sonra Ele Geçirilmiş Olması: e-) Ele Geçirilen Belgenin Yargılama Sırasında Mevcut Olması: f-) Belgenin Yargılama Sırasında Aleyhine Hüküm Verilen Tarafın Elinde Olmayan Nedenlerle Elde Edilememesi: (1)- Genel Olarak: (2)- Mücbir Sebep veya Tarafın Elinde Olmayan Neden Kavramı: (3)- Karşı Tarafın Fiili: g-) Yeni Ele Geçirilen Belgenin Hükmü Etkileyecek Nitelikte Olması:...284

18 xviii TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ 2-) Karara Esas Alınan Senedin Sahteliğine Karar Verilmiş veya Senedin Sahte Olduğunun Mahkeme veya Resmî Makam Önünde İkrar Edilmiş Olması: a-) Genel Olarak: b-) Bir Senedin Mevcut Olması: c-) Bu Senedin Karara Esas Alınmış Olması: d-) Karara Esas Alınmış Olan Senedin Sahte Olduğunun Sonradan Tespit Edilmesi: ) İfadesi Karara Esas Alınan Tanığın Yalan Tanıklık Yaptığının Karardan Sonra Tespit Edilmesi: a-) Genel Olarak: b-) Tanığın İfâdesinin Karara Esas Alınmış Olması: c-) Tanığın Yalan Tanıklık Yaptığının Sâbit Olması: (1) Sayılı Kanundan Önceki Durum: (2) Sayılı Kanundan Sonraki Durum: (i)- Kural : İfadesi Hükme Esas Alınan Tanığın Yalan Tanıklık Nedeniyle Ceza Mahkemesi Tarafından Mahkûm Edilmesi: (ii)- Ceza Mahkemesinden Hüküm Alınmasının Delil Yokluğu Haricindeki Bir Sebepten Dolayı Mümkün Olmaması: (3)- HMK daki Düzenleme: ) Bilirkişi veya Tercümanın Hükme Esas Alınan Husus Hakkında Kasten Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sâbit Olması: a-) Genel Olarak: b-) Bir Bilirkişi Raporu veya Tercüman Beyanının Mevcut Olması: c-) Bilirkişinin veya Tercümanın Beyanının Hükme Esas Alınmış Olması: d-) Bilirkişi veya Tercümanın Kasten Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sâbit Olması: ) Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Esas Alınan Yemini Yalan Yere Ettiğinin İkrar veya Yazılı Delille Sâbit Olması: a-) Genel Olarak:...329

19 İÇİNDEKİLER xix b-) Lehine Karar Verilen Tarafın Yemin Etmiş Olması: c-) Lehine Karar Verilen Tarafın Yalan Yere Yemin Ettiğinin Sâbit Olması: (1)- Yalan Yere Yeminin Mahkeme Hükmü ile Sâbit Olmasının Gerekip Gerekmemesi: (2)- Yalan Yere Yemini Tespit Edecek Mahkeme: (3)- Yalan Yere Yemin Suçu (TCK m. 275): (4)- Yalan Yere Yeminin İspatı: (5)- Tazminat Dâvası Açılması Yoluyla Yargılamanın İadesine Gerek Kalmaksızın Kesin Hükmün Bertaraf Edilebilirliği: ) Karara Esas Alınan Bir Hükmün Kesinleşmiş Başka Bir Hükümle Ortadan Kalkmış Olması: a-) Genel Olarak: b-) Karar Verilirken Bir Hükmün Esas Alınmış Olması: c-) Esas Alınan Hükmün Kesin Olarak Ortadan Kalkması: C-) HİLEYE İLİŞKİN YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ: ) Lehine Karar Verilen Tarafın, Karara Tesir Eden Hileli Bir Davranışta Bulunmuş Olması: a-) Genel Olarak: b-) Hile Kavramı: (1)- Türk Hukuku nda: (2)- İsviçre ve Fransız Hukuku nda: c-) Hilenin Lehine Karar Verilen Tarafça Yapılması: d-) Hilenin Karara Etki Etmesi: e-) Hileyi Tespit Edecek Mahkeme: ) Tarafların, Alacaklıları veya Dâvayı Kaybedenlerin Yerine Geçenleri Zarara Sokacak Bir Hile Yapmış Olmaları: a-) Genel Olarak: b-) Sebebin Getiriliş Amacı ve Özellikle İİK m. 277 vd. Karşısında Uygulama Alanı: c-) Yargılamanın Yenilenmesi Talebinde Bulunabilecek Üçüncü Kişiler: d-) Dâvanın Taraflarının Aralarında Anlaşarak Hile Yapmaları:...374

20 xx TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YARGILAMANIN YENİLENMESİ USÛLÜ I. YARGILAMANIN YENİLENMESİNİ TALEP EDEBİLECEK KİŞİLER : A-) TARAFLAR: B-) FER İ MÜDAHİL: C-) ASLİ MÜDAHİL: D-) FRANSIZ HUKUKU NDA DAVADA TEMSİL EDİLEN KİŞİLER : E-) HUKUKİ YARAR: F-) YARGILAMANIN YENİLENMESİ HAKKINDAN FERAGAT: II. YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNDE BULUNULACAK MAHKEME: A-) DEVLET MAHKEMELERİNİN KARARLARI BAKIMINDAN: ) Genel Kural: ) Hükmü Veren Mahkemeye İlişkin Ortaya Çıkabilecek Sorunlar: B-) HAKEM KARARLARI BAKIMINDAN: III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNDE BULUNULMASI GEREKEN SÜRE: A-) GENEL OLARAK KANUNDA BELİRLENEN SÜRELER VE BUNLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ: B-) SÜRELERİN İŞLEMEYE BAŞLADIKLARI AN: ) Genel Olarak: ) Yargılamanın Yenilenmesi Süresinin İşlemeye Başladığı Tarihin Tespiti: a-) Öğrenme Tarihinden İtibaren İşlemeye Başlayan Süreler: (1)- HMK m. 375/1 (a) ve (ğ) Bakımından: (2)- HMK m. 375/1 (h) Bakımından: (3)- HMK m. 376 Bakımından: b-) Tebliğ Tarihinden İtibaren İşlemeye Başlayan Süreler: c-) Ele Geçirme Tarihinden İtibaren İşlemeye Başlayan Süre: d-) Hükmün Kesinleşme Tarihinden İtibaren İşlemeye Başlayan Süreler:...423

21 İÇİNDEKİLER xxi (1)- HMK m. 375/1 (d): (2)- HMK m. 375/1 (e), (f) ve (g): (3)- HMK m. 375/1 (ı): ) Yargılamanın Yenilenmesi Sebebinin Hükmün Kesinleşmesinden Önce Gerçekleşmesi Hâlinde Sürenin İşlemeye Başlayacağı An: C-) SÜRELERİN HESAPLANMASI VE SONA ERMESİ: D-) SÜRELERİN İSPATI: IV. YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNİN İLERİ SÜRÜLMESİ BAKIMINDAN ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR: A-) YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN BİR DAVA ŞEKLİNDE AÇILMASI VE BUNUN SONUÇLARI: B-) DAVACININ KARŞI TARAFIN YAPMAK ZORUNDA KALACAĞI MASRAFLARA KARŞILIK TEMİNAT GÖSTERMESİ: C-) YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASININ İCRAYI DURDURMAMASI: V. YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASININ İNCELENMESİ: A-) GENEL OLARAK YARGILAMANIN YENİLENMESİ DAVASININ KAÇ SAFHADA İNCELENECEĞİ: B-) YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNİN DURUŞMA YAPILARAK İNCELENECEK OLMASI: C-) DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ : D-) FRANSIZ HUKUKU NDA DAVANIN SAVCILIĞA İHBARI: E-) YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEBİNİN MEVCUT OLUP OLMADIĞININ İNCELENMESİ: F-) YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNİN KABUL EDİLMESİ ÜZERİNE YENİDEN YARGILAMA YAPILMASI: ) Hükmün İptal Edilerek Yeniden Yargılama Yapılması Kuralı ve Bunun İstisnaları: ) Yeniden Yargılamanın Kapsamı : ) Yeniden Yargılamada Uygulanacak Kurallar ve Özellikle Yeni Dâva Malzemesi Getirilip Getirilemeyeceği Sorunu : VI. YENİDEN YARGILAMA SONUCUNDA VERİLECEK KARAR VE BUNA KARŞI BAŞVURULABİLECEK KANUN YOLLARI : A-) YENİDEN YARGILAMA SONUCUNDA VERİLECEK KARAR:...465

22 xxii TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ B-) YENİ KARARA KARŞI BAŞVURULABİLECEK KANUN YOLLARI VE ÖZELLİKLE BU KARAR HAKKINDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEP EDİLEBİLMESİ : C-) YENİ HÜKMÜN GERİYE ETKİLİ OLMASI VE BUNUN SONUÇLARI: ) Yeni Hükmün Geriye Etkili Olması : ) Yeni Hükmün İcrası ve Bunun İlk Hükmün İcrası Üzerindeki Etkisi: 477 a-) İlk Hüküm Henüz İcra Edilmemişse: b-) İlk Hüküm Kısmen veya Tamamen İcra Edilmişse: ) Yeni Hükmün Geriye Etkili Olmasının Boşanma Bakımından Özel Sonuçları ve Özellikle İki Evlilik Sorunu: SONUÇ KAYNAKLAR...497

23 KISALTMALAR xxiii KISALTMALAR ABD : Ankara Barosu Dergisi AC : Adliye Ceridesi AcP : Das Archiv für die civilistische Praxis AD : Adalet Dergisi AJDA : Actualité Juridique De Droit Administratif AMKD : Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi Arch. phil. dr. : Archive De Philosophie De Droit art. : Article ATF : Recueil Officiel Des Arrets Du Tribunal Fédéral AÜHFD : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi AÜSBFD : Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Dergisi AYM : Anayasa Mahkemesi b. : Bent BATİDER : Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Dergisi BD : Baro Dergisi(Barosu Dergisi) BGB : Bürgerliches Gesetzbuch BK : Borçlar Kanunu(818 sayılı) bkz. : Bakınız Bull. Civ. : Bulletin Des Arrets De La Cour De Cassation (chambres civiles) c. : Cilt CA : Cour D Appel Cass. Civ. : Cour De Cassation, chambres civiles Cass. Comm. : Cour De Cassation, chambre commerciale et financière Cass. Soc. : Cour De Cassation, chambre sociale CC : Code Civil (Fransız Medenî Kanunu) CCS : Code Civil Suisse (İsviçre Medenî Kanunu) CD : Ceza Dairesi chron. : Chronique CGK : Yargıtay Ceza Genel Kurulu

24 xxiv TÜRK VE FRANSIZ MEDENÎ USÛL HUKUKU NDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ CMK : Ceza Muhakemeleri Kanunu CMUK : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu CO : Code Des Obligations CPC : Code De Procédure Civile CPP : Code De Procédure Pénale çev. : Çeviren D. : Recueil Dalloz-Sirey DEÜHFD : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi dnot : Dipnot E. : Esas éd. : Edition f. : Fıkra FJS : Fiche Juridique Suisse Gaz. Pal. : Gazette Du Palais HAD : Hukuk Araştırmaları Dergisi HD : Hukuk Dairesi HGK : Hukuk Genel Kurulu HİD : Hukuk ve İçtihatlar Dergisi HMK : Hukuk Muhakemeleri Kanunu HPD : Hukukî Perspektifler Dergisi HUMK : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İBD : İstanbul Barosu Dergisi İBK : İçtihadı Birleştirme Kararı İHAS : İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi İHAM : İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İİD : Yargıtay İcra İflas Dairesi İİK : İcra ve İflâs Kanunu İKİD : İlmî ve Kazaî İçtihatlar Dergisi İÜHFM : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası İz. BD : İzmir Barosu Dergisi JCP : Juris-Classeur Périodique J-cl. proc. civ. : Juri-Classeur De Procédure Civile JO : Journal Officiel Des Lois et Des Décrets De La République Française JT : Journal Des Tribunaux K. : Karar Karş. : Karşılaştırınız

25 KISALTMALAR xxv kt. : Karar tarihi LEGAL HD. : Legal Hukuk Dergisi m. : Madde MHAD : Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi MİHDER : Legal Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Dergisi MHB : Mukayeseli Hukuk Bülteni MÜHAD : Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi MİHDER : Legal Medenî Usul ve İcra- İflâs Hukuku Dergisi NCPC : Nouveau Code De Procédure Civile no : Numara OJF : Loi Fédérale D Organisation Judiciaire par. : Paragraf RDS : Revue De Droit Suisse Rép. : Répertoire De L Encyclopédie Juridique Dalloz Rép. proc. civ. : Répertoire de Procédure Civile et Commerciale Rev. arb. : Revue De L Arbitrage Rev. crit. DIP : Revue Critique De Droit International Privé Rev. huiss. : Revue Des Huissiers De Justice Rev. proc. coll. : Revue Des Procédures Collectives RG : Resmi Gazete RGDP : Revue Générale De Procédure RGZ : Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen RID comp. : Revue Internationale De Droit Comparé RJN : Recueil De Jurisprudence Neuchâteloise RKD : Resmi Kararlar Dergisi RRJ : Revue Des Recherches Juridiques RTD comp. : Revue Trimestrielle De Droit Civil RTD comm. : Revue Trimestrielle De Droit Commerciale et De Droit Economique S. : Sayı s. : sayfa SJ : Semaine Judiciaire SJZ : Revue Suisse De Jurisprudence Somm. : Sommaire SÜHFD : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi t. : Tome TBBD : Türkiye Barolar Birliği Dergisi

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ İREM YAYVAK İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ (Türk-Alman Hukuku Karşılaştırmalı) İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3031

Detaylı

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış

Detaylı

YENİ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU`YLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

YENİ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU`YLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER YENİ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU`YLA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Prof. Dr. Ejder YILMAZ Prof. Dr. Ejder YILMAZ YENİ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU`yla GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Prof. Dr. Ejder YILMAZ'ın Yaşam Öyküsü

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI I Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Öğretim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI AÇIKLAMALI ve YARGITAY, ANAYASA MAHKEMESİ ve AVRUPA

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER Prof. Dr. Baki KURU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra İflas Hukuku Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cem DURAK Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu

Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi CEZA HUKUKUNDA ZORUNLULUK DURUMU Ankara

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Bu çalışma, Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun getirdiği yenilikler hakkında verilen bir dizi konferansın

Detaylı

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar I Prof.Dr.Nur CENTEL / Doç.Dr.Hamide ZAFER / Yrd.Doç.Dr. Özlem ÇAKMUT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt: I Hayata

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL DANIŞTAY YAYINLARI NO: 83 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL SEMPOZYUMU 11 MAYIS 2012 ANKARA DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN KURULU Başkan : Kamuran ERBUĞA Danıştay İkinci Daire Başkanı Üye : Mustafa KÖKÇAM

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS: MEDENİ USUL HUKUKU Doç. Dr. CUMHUR RÜZGARESEN KONU: FER İ MÜDAHALE HAZIRLAYAN Tuğba Şengül Tuğba Alçın Ümit Yıldız Talha Yıldırım Avseren Uğur Sezgin Mehmet

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN

PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN I İSTANBUL 2011 Yay n No : 2584 Armağan Dizisi : 13 Ekim 2011 - İstanbul ISBN 978-605 - 377-606 - 2 (Takım No) ISBN 978-605 - 377-607 - 9 (Cilt I) Editör Doç. Dr. Süleyman

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN 111408004 Tez

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 15inci Bası İstanbul 2012 Beta Yayın

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ VE ANKARA BAROSU İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN 5941 SAYILI ÇEK KANUNU PANELİ 26 Mart 2010

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ VE ANKARA BAROSU İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN 5941 SAYILI ÇEK KANUNU PANELİ 26 Mart 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ VE ANKARA BAROSU İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN 5941 SAYILI ÇEK KANUNU PANELİ 26 Mart 2010 2010 ANKARA Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Barosu İşbirliği ile Düzenlenen

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2013/2

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2013/2 1303-6556 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2013/2 PROF. DR. OĞUZ İMREGÜN E SAYGI SEMPOZYUMU Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 26 Ekim 2013 Hakemli Dergi Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 14üncü Bası İstanbul 2011 Yayın No

Detaylı

YARGISAL KORUMA SİSTEMİ

YARGISAL KORUMA SİSTEMİ AVRUPA BİRLİĞİ' NİN YARGISAL KORUMA SİSTEMİ VE TÜRK ŞİRKETLERİNİN DURUMU Doç. Dr. Hacı CAN Av. Seher SARIASLAN Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 25

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA MAKUL SÜRE Yüksek Lisans Tezi Kemal AKKURT Ankara, 2012

Detaylı

Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1. Av. Haluk İnanıcı

Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1. Av. Haluk İnanıcı Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1 Av. Haluk İnanıcı 1983 yılından beri telif hukuku, 1987 yılından beri bilgisayar yazılım hukuku içinde olan, bu alanda ilk örnekleri arasında yer alan

Detaylı

ACENTENİN HAK VE BORÇLARI

ACENTENİN HAK VE BORÇLARI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ACENTENİN HAK VE BORÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ YUSUF KORUN 0910032005 Prof. Dr. MERİH KEMAL OMAĞ Tez Danışmanı Anabilim Dalı : Hukuk Programı :

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ TEZ DANIŞMANI PROF. DR. DOĞAN SOYASLAN HAZIRLAYAN ASLI NACAR ANKARA 2008 ÖZET ANAYASA

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVUKATIN MALPRAKTİS SORUMLULUĞU ONUR BOZ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVUKATIN MALPRAKTİS SORUMLULUĞU ONUR BOZ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVUKATIN MALPRAKTİS SORUMLULUĞU ONUR BOZ ARALIK 2011 ÖZET AVUKATIN MALPRAKTİS SORUMLULUĞU BOZ, Onur Sosyal Bilimler

Detaylı

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ

TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞYERİ DEVRİNİN KAZANILMIŞ HAKLARA ETKİSİ Arş. Gör. Gülsüm SÖNMEZ TATAR TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Detaylı

Sorularla Ceza Hukuku. Doç. Dr. Hakan Hakeri

Sorularla Ceza Hukuku. Doç. Dr. Hakan Hakeri Sorularla Ceza Hukuku Doç. Dr. Hakan Hakeri Doç. Dr. Hakan Hakeri 1969 yılında Diyarbakır' da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara ve Diyarbakır'da yaptı. 1987'de İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

BÜLTEN. Faili Meçhul Cinayetler ve Zamanaşımı Syf.6 BATMAN BAROSU. İnsan Hakları Okulu Seminerleri Yapıldı Syf.18

BÜLTEN. Faili Meçhul Cinayetler ve Zamanaşımı Syf.6 BATMAN BAROSU. İnsan Hakları Okulu Seminerleri Yapıldı Syf.18 BATMAN BAROSU BÜLTEN Batman Barosu Yayın Organı Ekim-Kasım-Aralık 2013 / Sayı 3 www.batmanbarosu.org.tr İnsan Hakları Okulu Seminerleri Yapıldı Syf.18 İktidar Olgusu Süreçleri İle Kadının İkincilleşmesi

Detaylı