ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK"

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bulunan Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) nin yönetim ve çalışma usullerini belirlemektir. Kapsam Madde 2: Bu yönerge, Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi nin kuruluşu, görevleri, yönetimi, denetimi ve mali kaynaklarına ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak: Madde 3: Bu yönerge, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM TANIMLAR, ORGANLAR VE NİTELİKLER Madde 4: Bu yönergede yeralan terimlerden: A) Üniversite Uludağ Üniversitesi ni B) Rektör Uludağ Üniversitesi Rektörü nü C) Merkez veya TUAM Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi ni D) Merkez Müdürü TUAM Müdürünü ifade eder. Kuruluş Madde 5: TUAM, Uludağ Üniversitesi Senatosunun gün ve 88-4/8 sayılı kararı ile kurulmuş ve YÖK Yürütme Kurulunun günlü toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca tescil edilmiştir Merkezin Görevleri Madde 6: Merkezin görevleri: a) Tarımsal üretime ayrılan alanlar ve tesislerde, hazırlanan uzun dönemli üretim planı ve yıllık planlar doğrultusunda her türlü bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek,

2 b) Elde edilen bitkisel ve hayvansal ürünleri teknolojik işlemlerden geçirerek pazara hazırlamak ve tüketime sunmak, c) Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin Lisans ve Lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve tez projeleri ile araştırma projeleri için yer, materyal ve hizmet sağlamak, d) Islah çalışmaları yaparak, tarım sektörünün gereksinim duyduğu, ülkemiz koşullarına adapte olmuş, sağlıklı ve üstün verimli genotiplerin ve çeşitlerin belirlenmesi ile bölge ve ülke için damızlık hayvan, tohumluk, fide ve fidan üreterek katkıda bulunmak, e) Hayvan ve bitki sağlığı ile ilgili araştırmalar yapmak, f) Gereğinde ilgili fakültelerin ulusal veya yabancı kamu ve özel sektör kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin taleplerine ilişkin proje ve rapor hazırlamalarında, laboratuar analizleri, test ve deneyler yapma, uygulamalı araştırmalar yürütme, danışmanlık ve bilir kişilik hizmetleri verme konusunda koordinasyonu sağlamak, g) Biyoteknoloji, emriyo aktarımı ve yapay tohumlama laboratuarları kurarak bitki ve hayvan ıslah politikaları doğrultusunda hastalıklardan arındırılmış donmuş sperma ve emriyo ile gen bankaları oluşturmak, h) Bitkisel hayvansal üretimde mekanizasyon, toprak işleme teknikleri ve toprak muhafazası konularında araştırma ve uygulamalar yaparak ülkemizin en önemli sorunlarından olan erozyon ile mücadelede bölge çiftçilerine önderlik etmek ve Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUÇAM) ile birlikte tarımsal üretimden kaynaklanan çevre sorunlarının çözümüne yönelik araştırma ve uygulama projeleri yürütmek ve eğitim programları düzenlemek, ı)kamu kuruluşları, tarımsal amaçlı kooperatif birlikleri, yetiştirici birlikleri ve diğer tarımsal amaçlı örgütler ile işbirliğini geliştirmek, i) Danışma Kurulu nun önerileri doğrultusunda bölgesel üretim ve araştırma projeksiyonları hazırlamak, j) Merkez kuruluş amacına uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında üniversiteler, araştırma kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği olanakları, geliştirmek her türlü yayın yapmak, yayın çalışmalarına katılmak ve destelemek, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak Organlar Madde 7 : Merkezin organları; a) Merkez Müdürü b) Yönetim Kurulu c) Danışma Kuruludur. Merkez Müdürü Madde 8: Merkez Müdürü, Rektör tarafından Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Rektör, Müdürün önerisi ile kendisine yardımcı olmak üzere

3 Veteriner ve Ziraat Fakülteleri nin öğretim üyeleri arasından birer öğretim üyesini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür Yardımcıları, Merkezin kendi Fakültelerini ilgilendiren faaliyetlerinin koordinasyonundan, yürütülmesinden, sonuçlandırılmasından ve yıllık faaliyet raporları başta olmak üzere Merkezle ilgili raporların hazırlanmasından Müdüre karşı sorumludur. Madde 9: Merkez Müdürünün Görevleri; a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, yönerge ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Merkezi yönetmek, c) TUAM, Veteriner ve Ziraat Fakülteleri İşletmelerinin olanaklarının uyumlu ve ekonomik biçimde koordinasyonunu ve faaliyetlerinin yıllık ve çok yıllık plan ve programlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak, d) TUAM Veteriner ve Ziraat Fakülteleri İşletmelerinin yıllık ve beş yıllık faaliyetleri ile ilgili Fakülteler tarafından hazırlanan raporları, araştırma, uygulama ve yatırım proje tekliflerini inceleyerek kendi görüşleri ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak, e) Yurtiçi ve yurtdışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmaktır. Yönetim Kurulu Madde 10: Merkez Yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür ve Müdür Yardımcıları dahil olmak üzere 8 kişiden oluşur. TUAM Veteriner ve Ziraat Fakülteleri İşletmelerinden sorumlu Dekan Yardımcıları Merkezin çalışma alanı ile ilgili fakültelerden birer öğretim üyesi Rektör tarafından 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilir. Süresi biten öğretim üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Madde 11: Merkez Yönetim Kurulunun görevleri; a) TUAM Müdürlüğü ve ilgili fakülteler tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporları ve programlarını inceleyerek Rektörün onayına sunmak, b) Kuruluş amaçları doğrultusunda ve yönerge hükümleri çerçevesinde merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak, c) Merkez Müdürü nün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamaktır. Danışma Kurulu Madde 12: Danışma Kurulu : A-Uludağ Üniversitesi nin Temsilcileri: a) U.Ü. Veteriner Fakültesi Dekanı, b) U.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı, c) U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı d) U.Ü.öğretim elemanlarından Rektörün 3 yıl için belirleyeceği 6 kişi, e) U.Ü.Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUÇAM) Müdürü f) U.Ü.Kent Tarihi ve Araştırmaları Merkezi (KETAM) Müdürü,

4 B- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Temsilcileri a) TÜBİTAK temsilcileri, b)köy Hizmetleri XII. Bölge Müdürü veya temsilcisi, c)bursa Köy Hizmetleri İl Müdürü veya temsilcisi, d)balıkesir Köy Hizmetleri İl Müdürü veya temsilcisi, e)yalova Köy Hizmetleri İl Müdürü veya temsilcisi, f)bursa Tarım İl Müdürü veya temsilcisi, g)balıkesir Tarım İl Müdürü veya temsilcisi, h)yalova Tarım il Müdürü veya temsilcisi, i)tkb Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürü veya temsilcisi, j)atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü veya temsilcisi, k)marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü veya temsilcisi, l)gıda Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürü veya temsilcisi, m)karacabey Tarım işletmesi Müdürü veya temsilcisi, n)atatürk Tarım İşletmesi Müdürü veya temsilcisi, o)tahirova Tarım İşletmesi Müdürü veya temsilcisi, p)ipek Böcekçiliği Araştırma Enstitüsü Müdürü veya temsilcisi C- Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri a) Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı veya temsilcisi b) Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı veya temsilcisi c) Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı veya temsilcisi d) Yalova damızlık sığır yetiştiriciliği Birliği Başkanı veya temsilcisi e) Buiatri Derneği Başkanı veya temsilcisi f) Bilimsel Tavukçuluk Derneği Başkanı veya temsilcisi g) Veteriner Tavukçuluk Derneği Başkanı veya temsilcisi h) Devekuşu Yetiştiricileri Derneği Başkanı veya temsilcisi i) Yem Sanayicileri Birliği Başkanı veya temsilcisi j) Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği Başkanı veya temsilcisi k) TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı veya temsilcisi l) TVHB Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı veya temsilcisi m) Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı veya temsilcisi n) Osmangazi Ziraat Odası Başkanı veya temsilcisi o) Nilüfer Ziraat odası Başkanı veya temsilcisi p) Orhangazi Ziraat Odası Başkanı veya temsilcisi q) Yenişehir Ziraat Odası Başkanı veya temsilcisi r) Karacabey Ziraat Odası Başkanı veya temsilcisi s) M. Kemalpaşa Ziraat odası Başkanı veya temsilcisi t) İnegöl Ziraat Odası Başkanı veya temsilcisi u) Kestel Ziraat Odası Başkanı veya temsilcisi v) Gürsu Ziraat Odası Başkanı veya temsilcisi w) Orhaneli Ziraat Odası Başkanı veya temsilcisi x) Mudanya Ziraat Odası Başkanı veya temsilcisi y) İznik Ziraat Odası Başkanı veya temsilcisinden, oluşur.

5 Rektör, Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu Üyeleri Danışma Kurulunun Doğal üyeleridir. Danışma Kurulunun Başkanı Rektör dür. Rektör ün katılmadığı toplantılarda Merkez Müdürü Rektör e vekaleten Danışma Kuruluna başkanlık yapar. Madde 13: Danışma Kurulunun Görevleri; a) Kurulun ilk toplantısında bir Başkan Yardımcısı ve iki Raportör seçmek, b) Kurul Başkanının daveti üzerine yılda en az bir kere toplanarak Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak, c) Merkez Yönetimine yardımcı olacak görüş ve önerileri oluşturmak, d) Tarımın güncel sorunlarını belirleyerek tartışma açmak ve çözüm önerileri oluşturmak, e) Danışma Kurulu üyesi kamu ve özel sektör kuruluşlarının materyal ve altyapı olanaklarının araştırma ve uygulama faaliyetlerinde ortak kullanımını sağlayacak eşgüdüm çalışmaları yapmak, f) Tarımsal araştırmalara maddi kaynak temin etmek, teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmaktır. Madde 14: Merkezin ihtiyaçları, Katma Bütçeden ve Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Bütçesindeki ödeneklerden imkanlar dahilinde karşılanır. Madde 15: Merkezin Döner Sermaye işlemleri Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi hükümlerine tabidir. Madde 16: Bu Yönergede yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME Madde 17: Bu Yönerge Uludağ Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği 09Nisan 2002 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 18: Bu Yönerge hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

6

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerini kapsar. SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyeleri

Detaylı

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU 8879 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5200 Kabul Tarihi : 29/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/7/2004 Sayı : 25514 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Amaç ve kapsam Madde

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YAPILANMASI VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi'nde

Detaylı

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU (1)

TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU (1) 8879 TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5200 Kabul Tarihi : 29/6/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/7/2004 Sayı : 25514 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Amaç ve kapsam

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1) 7125 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3624 Kabul Tarihi : 12.4.1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20.4.1990

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Ekonomi Bakanlığından: SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Amaç MADDE 1- (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen

Detaylı