Examining School Counselors Sense of Self-Efficacy Regarding Psychological Counsultation and Counseling in Special Education

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Examining School Counselors Sense of Self-Efficacy Regarding Psychological Counsultation and Counseling in Special Education"

Transkript

1 Elementary Education Online, 8(3), , lkö retim Online, 8(3), , [Online]: Examining School Counselors Sense of Self-Efficacy Regarding Psychological Counsultation and Counseling in Special Education Veysel AKSOY * Ibrahim H. DIKEN ** ABSTRACT. The purpose of this study was to examine school counselors sense of self-efficacy regarding psychological counsltation and counseling in special education. Participants included 277 school cousnelors working at elementary schools in Turkey. Data were obtained through an information form for demographic info and School Counselors Self-Efficacy Scale regarding Special Education (SCSSSE) developed by the researchers. Results indicated that whereas there was no significant relationship between school counselors sense of self-efficacy scores and their genders and ages, significant relationships were found between school counselors sense of self-efficacy scores and years of job experience, undergraduate programs they graduated, years of special education experience, and special education support. Results were discussed extensively. Keywords: special education, self efficacy, school counselor. SUMMARY Purpose and significance: Special education requires a team-based approach. Among team members, school counselors play vital roles in providing special education at schools. Positive outcomes of special education services are related with some features of team members and sense of self-efficacy of school counselors on special education is one of the crucial factors influencing outcomes of school counselors. There is no study examining factors influencing school counselors sense of self-efficacy regarding special education in Turkey. Method: Participants of the study were 277 school counselors working at elementary schools of three cities in Turkey. An information form to collect demographic data and School Counselors Self-Efficacy Scale regarding Special Education (SCSSSE) were used to gather data. Out of 277, 158 (57 %) were female and 119 (43 %) were male. School counselors ages ranged from 22 to 58 with a mean of 38 (SD: 5.7). Results: Results indicated that in general school counselors showed moderate level of sense of self-efficacy. Their genders and ages had no effect on their sense of self-efficacy while significant results were found for their years of job experience with small effect size (C 2 =0.01). More specifically, school counselors who had been working over 17 years in the field reported higher sense of self-efficacy than those working less than 17 years. Results also revealed that school counselors who had experience in special education had higher sense of selfefficacy. Small effect size (C 2 =0.01) was also reported for this finding. School counselors who graduated from departments of psychological services in education preparing school counselors in Turkey and school counselors who had support in special education at their schools showed higher sense of self-efficacy. Effects size was moderate (C 2 =0.06) for undergraduate programs and small (C 2 = 0.02) for support in special education. Discussion and Conclusions: Similiar findings were also found in related literature (Cora, 1997; CoHgun & Ilgar, 2004; Özgün, 2007; Yiyit, 2001) indicating no difference between genders. Since the job, being a school counselor, migh be seen an appropriate job for both genders in the society, differences might no be reported. Age also found no effect on sense of self-efficacy whereas years of job experience had significant influence. The higher the ages does not mean having more experience and self-efficacy. However, years of job experience, as related literature (e.g., Freytag, 2001; Sutton & Fall 1995; Yiyit 2001) suggests, and experience in special education were found influencing sense of self-efficacy. As Bandura (1977) states that experience is one the critical factors influencing self-efficacy. In parallel with these results, support in special education was found as another important variable influencing sense of self-efficacy. It is also clear that school counselors who had graduated from the programs directly related to the field they had been working would show higher sense of efficacy than those who graduated from other programs not preparing school counselors. Regarding these results, preservice school counselors should be provided extensive experience in special education during their preparation process. School counselors who graduated original programs preparing school counselors should also be preffered, if possible, while working with students with special needs. For those who had not graduated from programs preparing school counselors, intensive in-service trainings should be offered. * Teaching Associate, Pamukkale University, Faculty of Education, ** Associate Professor, Anadolu University, Faculty of Education,

2 Rehber Ö'retmenlerin Özel E'itimde Psikolojik Dan,-ma ve Rehberli'e /li-kin Öz Yeterlik Alg,lar,n,n /ncelenmesi Veysel AKSOY * brahim H. DKEN ** ÖZ. Bu arahtprmanpn amacp, rehber ö retmenlerin (psikolojik danphman) özel e itimde psikolojik danphma ve rehberli e ilihkin öz yeterlik algplarpnp incelemktir. AraHtPrmanPn katplpmcplarpnp 277 rehber ö retmen oluhturmuhtur. KatPlPmcPlarPn öz yeterlik düzeyleri arahtprmacplar tarafpndan gelihtirilen Rehber Ö retmen Özel E itim Öz Yeterlik Ölçe iyle (RÖ-ÖEÖYÖ) toplanmphtpr. Bulgular, rehber ö retmenlerin özel e itimde psikolojik danphma ve rehberli e ilihkin öz yeterlik algplarp ile cinsiyet ve yah de ihkenleri araspnda anlamlp bir ilihki olmadp PnP ortaya koymuhtur. Bulgular ayrpca, rehber ö retmenlerin mesleki deneyim süreleri, mezun olduklarp lisans programp, özel e itim deneyimleri ve aldpklarp uzman deste i ile öz yeterlik algplama düzeyleri araspnda anlamlp ilihki bulunmuhtur. Anahtar Kelimeler: özel e itim, öz yeterlik, rehber ö retmen (okul psikolojik danphmanp) G/R/2 Sosyal bilihsel kurampn, ö renilen davranphlarpn performansa dönühebilmesi sürecini açpklamada kullandp P en önemli kavram öz yeterliktir. Ülkemizde Bandura npn Self-Efficacy kavrampnpn öz yeterlik inancp, yetkinlik beklentisi, öz yetkinlik ve öz yeterlik algpsp gibi farklp kavramsallahtprmalarla kullanpldp P görülmektedir. Bandura ya (1982) göre öz yeterlik, bireylerin muhtemel durumlarla baha çpkabilmek için gerekli olan eylemleri ne kadar iyi yapabildiklerine dair yargplarpdpr. Di er bir deyihle bireyin, belli bir performansp göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip, baharplp Hekilde yapma yetene ine dair yargpspdpr (Bandura, 1986). Bandura ya (1994,1989) göre, öz yeterlik algpsp, insanlarpn, kendilerine dair dühünme, hissetme ve motivasyonlarpnp ve davranphlarpnp belirler. Öz yeterlik algpsp; yeteneklerimiz üzerindeki inanca dayanpr ve belirli amaçlara ulahmak için belirli bir davranphp organize etmek ve onu gerçeklehtirmek için gereklidir (YPlmaz, Köseo lu, Gerçek ve Soran 2004). Öz yeterlik algplarp insanlarpn kendileri için belirledikleri amaçlarp, bu amaçlara ulahmak için ne kadar çaba harcayacaklarpnp, amaçlarpna ulahmak için karsplahtpklarp güçlüklerle ne kadar süre yüz yüze kalabileceklerini ve baharpspzlpk karspspndaki tepkilerini etkilemektedir (HazPr BPkmaz, 2004). Bireylerin Öz yeterlik algplarpnpn kayna P, Bandura (1986), tarafpndan dört bahlpk altpnda toplanmphtpr. Bunlar; 1. Tam ve do ru deneyimler ya da baharplp deneyimler; insanlarpn yaptpklarp bir ihte elde ettikleri baharplar benzer ihlerde de baharplp olacaklarpna dair bir algp gelihtirmelerini sa lar. Öz yeterlik algpspnpn en etkili kayna P bireyin baharplp deneyimleridir. Tersi bir durumda da baharpspz deneyimler bireyin öz yeterlik algpspnp tahrip eder. Kolay elde edilen baharplarla oluhmuh öz yeterlik algpsp zorlu bir durum karhpspnda yitirilebilir. Zorlukla bah etmek en güçlü öz yeterlik kayna PnP oluhturmaktadpr. 2. DolaylP deneyimler (BaHkalarPnPn Deneyimleri); bahka insanlarpn bir ihi yapma deneyimlerini gözleyen birey benzer bir ihi kendisinin de baharabilece ine dair algp gelihtirir. Gözlenen bireyle kendisi araspndaki benzerlik ne kadar fazla olursa, oluhacak öz yeterlik algpsp da o denli güçlü olacaktpr. 3. Sözel ikna; Bir davranphpn yapplabilece ine dair oluhan sosyal ikna ve tehvik, bireyin cesaretlendirilmesi öz yeterlik beklentisinin de ihmesine neden olabilir. Bir ihi yapabilecek kapasitede oldu u konusunda dpharpdan gelen de erlendirmenin öz yeterlik algpsp üzerinde etkisi çok güçlü olmamakla birlikte ihi yapmak ve baharmak konusundaki gayreti olumlu yönde etkiledi i bilinmektedir. Di er taraftan olumsuz de erlendirmelerin de öz yeterlik üzerinde zaypflatpcp rol oynadp P bilinmektedir. * Ö r. Grv., Pamukkale Üniversitesi, E itim Fakültesi, ** Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, E itim Fakültesi, 710

3 4. Fizyolojik ve duygusal durumlar; insanlar bir konudaki kapasiteleri hakkpndaki yeterlik algplarpnp o ihi yaparken deneyimledikleri fizyolojik ve duygusal reaksiyonlarla da de erlendirebilmektedirler. Herhangi bir eyleme karhp kihinin deneyimledi i heyecan, korku, stres, gibi güçlü duygusal reaksiyonlar, sonucun baharplp ya da baharpspz olaca P konusunda ipuçlarp sa lar. Pozitif duygular, öz yeterlik algpspnp güçlendirirken negatif duygular öz yeterlilik algpspnp zaypflatpr. Bandura npn (1977; 1982; 1986) öz yeterlik konusundaki çalphmalarp göstermektedir ki; öz yeterlik do ru ya da yanlph olsun, insanlarpn etkinliklerini ve çevresel ortam seçimlerini etkilemektedir. Bireyler bah edemeyeceklerini dühündükleri durumlardan kaçpnma e ilimi gösterirken, bir sorunun çözümünde ne kadar süreyle ne kadar çaba sarf edeceklerine dair kararlarpnp, çözüm için gerekli becerideki öz yeterlik algplarp belirlemektedir. AlgPlanan öz yeterlik, etkinlik ve ortam seçimini etkilemekle kalmamakta, aynp zamanda hâlihazprda bahlamph olan baha çpkma çabalarpnp da nihai baharp beklentileri sayesinde etkilemektedir. nsanlarpn ne kadar çaba sarf edece ini ve engeller ile olumsuz deneyimler karhpspnda ne kadar süre dayanabilece ini yeterlik beklentileri belirlemektedir. AlgPlanan öz yeterlik ne kadar güçlü olursa çabalar da o kadar etkin olmaktadpr. Psikolojik danphmanlarpn öz yeterli i konusunda yapplan çalphmalarpn ço unlukla danphmanlpk becerilerine odaklandp P ve psikolojik danphman öz yeterli iyle daha çok danphma becerilerine ait yeterlik algplarpnpn söz konusu edildi i görülmektedir (Johnson, Baker, Kopala, Kiselica, & Thompson 1989; Watson, 1992; Sharpley ve Ridgway, 1993; Larson, ve ark. 1999; Urbani ve ark., 2002;). Ancak bununla birlikte danphanlar araspnda bir ayrpma gidilmemih ve danphanlarpn gereksinimi temel alpnarak yeterlik tanpmlanmphtpr (Walz ve Bleuer, 1993; Larson ve Daniels,1998). DanPHman yeterlili i; danphmanlarpn, danphanlarpn isteklerini karhplamadaki etkililikleri olarak tanpmlanmphtpr (Walz ve Bleuer, 1993). Di er bir deyihle, danphman yeterlili i, danphmanpn yardpm almak isteyen danphana etkili bir Hekilde danphma yapabilme konusundaki algpsp olarak tanpmlanabilir. DanPHman öz yeterli i ayrpca, danphmanpn, danphma sürecinde danphmanlpkla ilgili davranphlar ve belirli klinik durumlarla bah edebilme konusunda kendi kapasitelerine dair yeterlik algplarpdpr (Larson ve Daniels,1998) Heklinde de tanpmlanmphtpr. Bu çalphmada psikolojik danphmanlarpn özel e itimle ilgili öz yeterli i, özel e itimle ilgili okul danphmanpn rol ve sorumluluklarpnpn beceriye dönühtürülmesi ve uygulanmaspnda kendi yeterliklerine dair algplarp olarak tanpmlanmaktadpr. Yasal zorunluluklar gere i ülkemizde özel e itim hizmetleri ekip yaklahpmpyla ele alpnarak yürütülmeye çalphplmaktadpr. Gürsel (2004), özel gereksinimli bireyin e itim gereksiniminin karhplanmasp amacpyla yürütülen ihlemlerin tüm basamaklarpnda ekip çalphmaspnpn esas oldu unu belirtmekte ve tarama, tanplama, yerlehtirme ve e itsel programp planlama ve ö rencideki gelihmeleri izleme amacpyla yapplan tüm de erlendirmelerin bir ekip yaklahpmpyla yapplmasp gerekti ini ifade etmektedir. Yine Gürsel (2004), ihlemlerin gerçeklehtirilmesi ve ö rencinin gereksinimi do rultusunda en uygun e itim olanaklarpndan yararlanmasp amacpyla oluhturulan ekiplerde; özel e itim ö retmeni, spnpf ö retmeni, psikolojik danphman, tpbbi personel, özrün türüne uygun olarak dil konuhma terapisti, fizyoterapist, ih-u rahp terapisti gibi uzmanlarpn yanp spra ö rencinin ailesi ve uygunsa ö rencinin kendisinin de yer aldp PnP belirtmihtir. Ö rencinin spnpf ortampndaki ö retimsel gereksinimlerini yanp spra, okul ortampndan ya da daha genel anlampyla e itim ortampnpn tamampndan daha etkili ve verimli bir Hekilde yararlanabilmesi için ek tedbirler alpnmasp ve ö renciye çehitli destek hizmetleri sunulmasp öngörülmühtür. Rehberlik ve Psikolojik DanPHma Hizmetleri Yönetmeli inde okul rehberlik servislerinde görevli rehber ö retmenler; okulda özel e itim gerektiren ö renci varsa veya kaynahtprma e itimi sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki ö rencilere ve ailelerine gerekli rehberlik ve psikolojik danphma hizmetlerini verirler ifadesi yer almaktadpr (MEB, 2001). KaynaHtPrma uygulamalarpnda spnpf ö retmeniyle birlikte okul psikolojik danphmanp bireysellehtirilmih e itim programlarpnpn gelihtirilmesi, aileye rehberlik hizmetleri, ö renci gelihim raporlarpnpn hazprlanmasp gibi önemli rol ve sorumluklulara sahiptir. Okullarda yürütülen kaynahtprma uygulamalarpnpn baharpya ulahabilmesi, ekibin tüm üyelerinin rol ve sorumluluklarpnp tam ve do ru 711

4 olarak yerine getirmelerine ba lpdpr. Ekibin etkin bir üyesi olarak rehber ö retmenin yasal mevzuata ba lp olarak yerine getirmesi gereken birçok rolü vardpr. lgili alanyazpnda psikolojik danphmanlarpn öz yeterlik algplarp üzerine çalphmalar yapplmphtpr. Psikolojik danphmanlpkla ilgili öz yeterlik çalphmalarpnda, danphman e itiminde önemli de ihkenlerden olan danphman anksiyetesi, danphmanlpk performansp ve süpervizyon ortamp gibi de ihkenlerle danphmanlpk öz yeterli i araspndaki ilihkiye odaklanpldp P görülmektedir (Johnson, ve ark. 1989; Ridgway & Sharpley, 1990; Sipps, Sugden, & Faiver, 1988). ÇalPHmalar, psikolojik danphman öz yeterli iyle psikolojik danphmanlpk becerileri araspnda olumlu bir ilihki oldu unu göstermektedir (Sharpley ve Ridgway, 1993). Bununla birlikte psikolojik danphman öz yeterlik algpspnpn danphmanlarpn danphma oturumlarpnda yahadpklarp kaygp düzeylerini, danphma oturumuna ilihkin dühüncelerini ve danphma spraspnda sergilemeleri gereken karmahpk davranphlarp gösterebilme cesaretlerini etkiledi i belirtilmektedir (Daniels ve Larson, 2001). Psikolojik danphmanlpk öz yeterlik düzeyinin alpnan e itimlerle (Urbani, ve Ark., 2002; Al-Darmaki, 2004; Soresi, Nota ve Lent, 2004; Kellie, 2006;) ve sa lanan desteklerle (Cashwell ve Dooley, 2001) arttprplabilir bir özellik oldu u da belirtilmektedir. Psikolojik danphma ve rehberlik alanpnda yapplan öz yeterlik çalphmalarpnpn bulgularp do rultusunda, öz yeterli in bireyin performanspnp ve baharplarpnp etkileyen önemli bir özellik olarak, psikolojik danphma ve rehberlik alanpnda çalphan psikolojik danphmanlarpn etkinlikleri üzerinde etkili olmasp beklenebilir (Larson, ve Ark., 1999; Tang, ve Ark., 2004). Benzer Hekilde, psikolojik danphmanlarpn özel e itim konusundaki öz yeterlik algplarpnpn, okullarda ve di er e itim kurumlarpndaki rol ve sorumluluklarpnp yerine getirme düzeylerini ve verimliliklerini yüksek oranda etkilemesini bekleyebiliriz. Böylece psikolojik danphmanlarpn özel e itim konusunda yüksek düzeyde öz yeterlik algpspna sahip olmalarpnpn özel e itimde psikolojik danphmanlpk ve rehberlik hizmetlerini yürütürken karhplahacaklarp güçlüklerle bah etmede PsrarcP olmalarpnp ve karhplahplan yeni durumlara uyum sa lamalarpnp etkileyebilece i varsayplabilir. Bu nedenle, psikolojik danphmanlarpn özel e itimde psikolojik danphma ve rehberli e ilihkin öz yeterlik algplarpnpn düzeyini belirlemeye ve bu algpyp etkileyebilecek de ihkenlerle olan ilihkisinin incelenmesine gereksinim duyulmuhtur. Bu gereksinime dayalp olarak, bu arahtprmanpn amacp psikolojik danphmanlarpn özel e itimde psikolojik danphma ve rehberlikle ilgili öz yeterlik algplarpnp belirlemek ve öz yeterlik algplamalarpnpn psikolojik danphmanlara ilihkin bazp de ihkenlere göre faklplahpp farklplahmadp PnP incelemektir. Bu amaca ulahabilmek için aha Pdaki sorulara yanpt aranmphtpr: 1. Rehber ö retmenlerin öz yeterlik algplarpnpn düzeyi naspldpr? 2. Rehber ö retmenlerin öz yeterlik algplarpnpn düzeyi rehber ö retmenlere ilihkin bazp de ihkenlere (Cinsiyet, yah, meslekteki kpdem yplp, özel e itim deneyimi, mezun olunan lisans programp ve özel e itim konusunda destek alabilecekleri uzman varlp P) göre anlamlp Hekilde farklplahmakta mpdpr? YÖNTEM Ara-t,rma Grubu Bu çalphmanpn da arahtprma grubunu EskiHehir, Denizli ve DiyarbakPr illerindeki Milli E itim BakanlP Pna ba lp ilkö retim ve orta ö retim kurumlarpnda görev yapmakta olan rehber ö retmenler oluhturmaktadpr. AraHtPrmaya toplam 277 rehber ö retmen katplmphtpr. KatPlPmcPlarPn 158 ini (%57) kadpn ve 119 unu (%43) ise erkek rehber ö retmenler oluhturmuhtur. AraHtPrmaya katplan grupta yer alan rehber ö retmenlerin yahlarp 22 ile 58 araspnda de ihmektedir. KatPlPmcPlarPn yah ortalamasp 33.8 ve standart sapmasp 5.7dir. AraHtPrma grubunda yer alan rehber ö retmenlerin meslekteki deneyim süreleri 2 ay ile 36 ypl 1 ay araspndadpr. Ortalama meslekteki deneyim süreleri 9 ypl 9 ay olup standart sapmasp 5.5 dir. KatPlPmcPlara ilikin demografik bilgilere Tablo 1 de verilmihtir. Veri Toplama Araçlar, Bu arahtprmada rehber ö retmenlerin özel e itimde psikolojik danphma ve rehberli e ilihkin öz yeterlik algplarpnp ölçmek amacpyla arahtprmacplar tarafpndan gelihtirilen Rehber Ö retmen Özel 712

5 E itim Öz Yeterlik Ölçe i RÖ-ÖEÖYÖ ve KiHisel Bilgi Formu kullanplmphtpr. KiHisel bilgi formunda ilgili de ihkenlere ilihkin sorular yer almphtpr. Ölçek gelihtirme sürecinde, ölçekte yer almasp dühünülen maddeler, 573 sy. KHK (1997), Rehberlik ve Psikolojik DanPHma Hizmetleri Yönetmeli i (MEB, 2001) ve Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli inde (MEB, 2006) yer alan rehber ve psikolojik danphmanlarpn özel e itimle ilgili rolleri, görevleri ve sorumluluklarpndan yola çpkarak belirlenmihtir. Elde edilen son form 40 madde olup kapsam geçerlili i çalphmasp bu form üzerinden yapplmphtpr. RÖ-ÖEÖYÖ nün kapsam geçerli ine sahip olup olmadp PnP belirlemede de uzman görühüne bahvurulmuhtur. Bu amaçla; alanda deneyimli akademisyen ve uzmanlardan oluhan 10 kihilik bir gruptan görüh alpnmphtpr. Ölçe in geçerlik ve güvenirlik çalphmalarp için yapplan istatistiksel analiz sonuçlarp Hu Hekildedir. Testin toplam puanlarpna göre oluhturulan alt %27 ve üst %27 lik gruplarpn her bir maddeden aldpklarp madde ortalama puanlarp araspndaki farklar ilihkisiz örneklemler T-testi kullanplarak gerçeklehtirilmihtir. Bu analizde ölçekte yer alan 40 maddenin tamampnpn puan ortalamalarp farkpnpn düzeyinde anlamlp oldu u bulunmuhtur. Faktör analizi yapplmadan önce ölçe in faktör analizi için uygun olup olmadp P Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) katsaypsp ve Barlett Sphericity testi ile incelenmihtir. 40 maddenin faktör analizi için KMO de eri 0.97 ve Barlett testi sonucu, [x 2 = 9775,736, df=780, p<.001] olarak bulunmuhtur. Faktör analizi sonucunda, toplam varyanspn % sini oluhturan öz de erli temel faktör olarak varsayplan birinci faktöre dayalp olarak ölçe in tek boyutlu olarak oluhtu u görülmühtür. RÖ-ÖEÖYÖ nün güvenirli ini belirlemek üzere, ölçe in test-tekrar test güvenirli ine ve Cronbach Alpha iç tutarlpk katsayplarpna bakplmphtpr. Test-tekrar test güvenirli inde yapplan analiz sonuçlarpna göre, iki uygulama araspndaki Pearson korelasyon katsaypsp, r = 0.96, p< bulunmuhtur. Ölçe in Cronbach Alfa iç tutarlpk katsaypsp hesaplanmph ve bu de er ^= 0.98 olarak bulunmuhtur. Madde-toplam puan korelasyon katsayplarpna bakpldp Pnda 0.49 ile 0.84 araspnda bir de ihim oldu u ve ölçekle ilgili madde toplam korelasyonlarpnpn, istenilen ölçütlerin üzerinde oldu u görülmektedir. Ölçe in psikometrik özellikleri, geçerli ve güvenilir bir ölçek oldu unu göstermektedir. RÖ-ÖEÖYÖ 40 maddeden oluhmaktadpr. 5 li Likert tipi derecelendirme ölçe idir. Bireyin ölçek maddelerinde yer alan yeterlik ifadelerine kendine ilihkin algpspna uygun olarak; (1) Tamamen katplmpyorum, (2) KatPlmPyorum, (3) KararsPzPm, (4) KatPlPyorum ve (5) Tamamen katplpyorum biçiminde spralanan seçeneklerden birisini iharetleyerek tepki vermesi gerekmektedir. Ölçekten alpnabilecek en dühük ve en yüksek de erler 40 ve 200 dür. Puan arttpkça rehber ö retmenlerin özel e itimde psikolojik danphma ve rehberli e ilihkin öz yeterlik algplarp da artmaktadpr. Verilerin Toplanmas, AraHtPrmada veri toplamak amacpyla KiHisel Bilgi Formu ve RÖ-ÖEÖYÖ okullarda görev yapan 450 rehber ö retmene da PtPlmPHtPr. Da PtPlan veri toplama araçlarpndan istatistiksel olarak kullanplabilecek 277 tanesi geri dönmühtür. Bu verilerle SPSS paket programp kullanplarak analizler yapplmphtpr. 713

6 Tablo: 1. Katlmclara ilikin demografik bilgiler Katlmclarn Ya ve Mesleki Deneyim Sürelerinin Dalmlar Min. Max. X SS Ranj Ya Deneyim-(Y,l) Cinsiyet Katlmclarn Cinsiyet ve Ya Gruplarna Göre Dalm Ya- 30 YA2 ALTI YA2 ÜSTÜ Toplam Kad,n 53-(%19.2) 51-(%18.4) 54-(%19.5) 158-(%57.1) Erkek 42-(%15.1) 38-(%13.7) 39-(%14.1) 119-(%42.9) Toplam 95-(%34.3) 89-(%32.1) 93-(%33.6) 277-(%100) Katlmclarn Mezun Olduklar Lisans Programlarna, Özel Eitim Deneyimlerine ve Uzman Desteinin Varlna Göre Dalmlar Mezun olunan lisans program, N % Rehberlik ve Psikolojik DanPHmanlPk Psikoloji 46 16,6 E itimde Psikolojik Hizmetler 37 13,4 E itim Bilimleri 40 14,4 Özel E itim Ö retmenli i 3 1,1 Felsefe/Sosyoloji/Felsefe Grubu 35 12,6 Di er 8 2,9 Özel E'itim Deneyimi Deneyimi var Deneyimi yok Özel E'itim Konusunda Uzman Deste'i Destek var ,3 Destek yok ,7 Rehberlik ve Psikolojik DanPHmanlPk Psikoloji 46 16,6 E itimde Psikolojik Hizmetler 37 13,4 E itim Bilimleri 40 14,4 Özel E itim Ö retmenli i 3 1,1 714

7 Rehber Ö'retmenlerin Öz Yeterlik Alg, Düzeyi BULGULAR Rehber ö retmenlerin özel e itimde psikolojik danphma ve rehberli e ilihkin öz yeterlik algplarpna ait ölçek toplam puanlarpna göre da PlPmlarP Tablo 2. de verilmihtir. PuanlarPn da PlPmP incelendi inde rehber ö retmenlerin özel e itimde psikolojik danphma ve rehberli e ilihkin öz yeterlik algplarpnpn orta düzeyde oldu u görülmektedir. Tablo:2. Rehber Öretmenlerin RÖ-ÖEÖYÖ den Aldklar Puanlara Göre Dalmlar. AlPnan Puan Düzey F % X ss Alt Orta Üst Cinsiyet, Ya- ve Meslekteki Deneyim Süresine Göre Öz Yeterlik Alg,s, AraHtPrma grubunda yer alan rehber ö retmenlerin RÖ-ÖEÖYÖ den aldpklarp puanlarpn cinsiyete göre farklplahpp farklplahmadp P Ba PmsPz Örneklemler T-testiyle incelenmih [t(275)=0.51, p>0.05] ve rehber ö retmenlerin, özel e itim öz yeterlikleri cinsiyete göre anlamlp bir farklplpk göstermemektedir. AraHtPrma grubunda yer alan rehber ö retmenlerin RÖ-ÖEÖYÖ den aldpklarp puanlarpn yaha göre farklplahpp farklplahmadp P tek yönlü varyans analizi ile incelenmihtir. Rehber ö retmenlerin öz yeterlikleri yaha göre anlamlp Hekilde farklplahma göstermemektedir. AraHtPrma grubunda yer alan rehber ö retmenlerin RÖ-ÖEÖYÖ den aldpklarp puanlarpn meslekteki deneyim sürelerine göre farklplahpp farklplahmadp P tek yönlü varyans analizi ile incelenmihtir. Sonuçlar, rehber ö retmenlerin özel e itimde psikolojik danphma ve rehberli e ilihkin öz yeterlik algplarpnpn meslekteki deneyim süresine göre anlamlp Hekilde farklplahtp PnP göstermihtir. FarkPn kayna PnP belirlemek amacpyla yapplan Tukey HSD testinin sonuçlarpna göre, 17 ypl ve üzeri deneyim süresine sahip olan rehber ö retmenlerin puan ortalamalarp ( X =150.96) ypl aralp Pnda mesleki deneyime sahip olanlarpnkinden ( X =142.15) ve bu grubun ortalamalarpnpn da 0 3 ypllpk mesleki deneyime sahip olan grubun ortalamalarpndan ( X =110) anlamlp Hekilde yüksek oldu u bulunmuhtur. Etki büyüklü üne, eta kare de erinin hesaplanmasp yoluyla bakplmph ve küçük etki büyüklü ü oldu u görülmühtür(c2=0.01). Etki büyüklü üne ilihkin olarak Büyüköztürk (2007), bir ANOVA deseninde de ihkenler araspndaki ilihkinin gücünü kararlahtprmada spk kullanplan istatisti in eta-kare (C2) korelasyon katsaypsp oldu unu belirtmektedir. De ihkenler araspnda do rusallpk varsaypmp gerektirmeyen eta-kare, ba PmsPz de ihkenin ba PmlP de ihken üzerinde ne derece etkili oldu unu gösterir. Etki büyüklü ü (effect size) olarak da isimlendirilen eta-kare ba PmsPz de ihkenin ya da faktörün ba PmlP de ihkendeki toplam varyanspn ne kadarpnp açpkladp PnP gösterir ve 0.00 ile 1.00 araspnda de ihir..01,.06,.14 düzeyindeki C2 de erleri spraspyla küçük (small), orta (medium) ve genih (large) etki büyüklü ü olarak yorumlanpr (Büyüköztürk, 2007). 715

8 Özel E'itim Deneyimi, Mezun Olunan Lisans Program, ve Özel E'itim Konusunda Uzman Deste'ine Göre Öz Yeterlik Alg,s, Özel e itim alanpnda deneyim sahibi olmakla RÖ-ÖEÖYÖ den alpnan puanlarpn anlamlp düzeyde farklplahpp farklplahmadp PnP belirlemek amacpyla da Ba PmsPz Örneklemler T-testi analizi yapplmphtpr. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre [t(275)=6.641, p<0.01] özel e itim alanpnda deneyimi olan psikolojik danphmanlarpn özel e itim öz yeterlik düzeyi ( X =140.88), deneyimi olmayan psikolojik danphmanlara ( X =118.03) göre daha yüksektir. Etki büyüklü ü için hesaplanan eta kare de erinin sonucuna göre etki büyüklü ünün küçük oldu u görülmektedir(c 2 =0.01). Öz yeterlik puanlarpnpn mezun olunan lisans programpna göre farklplahpp farklplahmadp Pna tek yönlü varyans analizi ile incelenmihtir. Rehber ö retmenlerin mezun olduklarp lisans programpna göre RÖ-ÖEÖYÖ den aldpklarp puanlar anlamlp Hekilde farklplahmaktadpr [F(6-270)=3,269, p< 0.01]. Hesaplanan eta kare de erine göre farklplp Pn orta etki büyüklü ünde oldu u görülmektedir(c 2 =0.06). Gruplar araspndaki farklarpn kayna PnP belirlemek amacpyla yapplan Tukey HSD testinin sonuçlarpna göre, EPH bölümü mezunlarpnpn özel e itimde psikolojik danphma ve rehberlik öz yeterli i puan ortalamalarp ( X =144,08), Felsefe, Sosyoloji, Felsefe Grubu bölümü mezunlarpnpn puan ortalamalarpndan ( X =120,68) daha yüksek oldu u bulunmuhtur. Rehber ö retmenlerin özel e itim konusunda destek alabilecekleri bir uzmanpn var olmasp durumunda RÖ-ÖEÖYÖ den alpnan puanlarpn anlamlp düzeyde farklplahpp farklplahmadp PnP belirlemek amacpyla Ba PmsPz Örneklemler T-Testi analizi yapplmphtpr. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre [t(275)=2.322, p<0.05] özel e itim konusunda uzman deste ine sahip olan psikolojik danphmanlarpn özel e itimde psikolojik danphma ve rehberlik öz yeterlik puan ortalamalarp ( X =136.06), uzman deste ine sahip olmayan psikolojik danphmanlarpn puan ortalamalarpndan ( X =127.51) daha yüksektir. Hesaplanan eta kare istatisti i etki büyüklü ünün küçük oldu unu göstermektedir(c 2 = 0.02). TARTI2MA, SONUÇ ve ÖNER/LER AraHtPrma bulgularp incelendi inde, rehber ö retmenlerin, özel e itim öz yeterlikleri cinsiyete göre anlamlp bir farklplpk göstermemihtir. Bulgular, okul danphmanlarpyla yapplan di er öz yeterlik çalphmalarpnpn bulgularpyla paralellik göstermektedir. Ülkemizde, Yiyit (2001), CoHgun ve Ilgar (2004) ve Özgün ün (2007) okul psikolojik danphmanlarpnpn öz yeterliklerine ve Cora npn (1997) ö retmenlerin özel e itim yeterliklerine ilihkin yaptpklarp arahtprmalarda da cinsiyetle öz yeterlik düzeyi araspnda anlamlp bir ilihkiye rastlanmamphtpr. Bununla birlikte Coladarci ve Breton un (1997) ö retmenlerle yaptpklarp çalphmada kadpn ö retmenlerin erkeklere göre daha yüksek öz yeterlik düzeyine sahip olduklarp bildirilmihtir. Bulgular di er çalphmalarla büyük oranda örtühmektedir. Bu durum, toplumsal anlamda meslek olarak danphmanlp Pn kadpnlara ya da erkeklere atfedilen meslekler araspnda görülmemesi ile açpklanabilir. Her iki cinsiyetten insanpn da yapabilece i meslek olarak görülmesi nedeniyle farklplpk oluhmamph olabilir. Rehber ö retmenlerin öz yeterliklerinin yaha göre de anlamlp Hekilde farklplahmadp P ortaya çpkmphtpr. YaHla anlamlp bir ilihkinin çpkmamph olmasp mesleki deneyimin yahtan ba PmsPz olarak artabilece iyle açpklanabilir. Göreve ileri yahlarda bahlama vb. nedenlerle yahpn artmasp mesleki deneyimi arttprmayabilir. AyrPca ileri yahlarda olmak mesleki deneyim süresini arttprmakla birlikte danphmanlpk ve özel e itim deneyimini arttprmaspnpn zorunlu olmadp P, farklp bir branhta belirli süreler görev yappldpktan sonra alan/dal de ihikli i uygulamasp ile danphmanlpk alanpna geçilmih olabilece i dühünülebilir. Bununla birlikte bireyler her ne kadar ileri yahlarda ve uzun süredir psikolojik 716

9 danphmanlpk yappyor olunsa bile bunun, özel e itimde psikolojik danphmanlpk ve rehberlik deneyimi sa lamamph olmasp olasplp PnPn da bu durumu açpklayabilece i dühünülmektedir. Meslekteki deneyim süresiyle ilgili yapplan analiz sonucunda rehber ö retmenlerin özel e itimde psikolojik danphma ve rehberli e ilihkin öz yeterlik algplarpnpn meslekteki deneyim süresine göre anlamlp Hekilde farklplahmaktadpr. Deneyim süresiyle beraber ölçekten alpnan toplam puan ortalamasp da artph göstermektedir. Alan yazpn incelendi inde, mesleki deneyimin psikolojik danphmanlarpn öz yeterli ini arttprdp P konusunda arahtprma bulgularpna rastlanmaktadpr. Deneyim süreleri arttpkça öz yeterlik düzeylerinin de arttp P rapor edilmektedir (Sutton ve Fall 1995; Yiyit 2001). Freytag (2001), özel e itim alanpnda mesleki deneyimin ö retmenlerin öz yeterliklerini olumlu yönde etkiledi ini bildirmihtir. Tang ve arkadahlarp (2004) alanda çalphma deneyimi ve staj süreleri ile psikolojik danphman adaylarpnpn yeterli i araspnda olumlu bir ilihki oldu unu belirtmektedir. CoHgun ve Ilgar (2004) okul deneyimi uygulamalarpnpn danphman adaylarpnpn öz yeterliklerini arttprdp PnP bildirmihlerdir. Bu konudaki bulgularpn, genel kuramsal çerçeve ve alan yazpnla örtühtü ü de görülmektedir. Alan yazpnda tersi yönde bir bulguya rastlanmadp P gibi bu çalphmada da benzer bulgular elde edilmihtir. Bu bulgular, özel e itimde psikolojik danphma ve rehberlik öz yeterli iyle mesleki deneyim süresi araspnda anlamlp bir ilihkinin oldu u Heklinde yorumlanabilir. Bu bulgularla ba lantplp olarak özel e itim deneyimi ile öz yeterlik araspnda de anlamlp bir ilihkinin varlp PnP ortaya çpkmphtpr. Bandura (1977) öz yeterli in kaynaklarpndan en güçlü olanpn baharplp yahantplar/deneyimler oldu unu bildirmektedir. Özel gereksinimli bireylerin hizmet aldp P okullarda çalphmanpn ve bu alanda karhplahplan güçlüklerle bah etmek için çabalamanpn danphmanlarpn özel e itimde psikolojik danphma ve rehberlik konusundaki öz yeterlik algplarpna olumlu anlamda katkp sa ladp P dühünülmektedir. Mezun olunan lisans programpyla özel e itime ilihkin öz yeterlik düzeyleri araspnda da olumlu yönde bir ilihki oldu u ortaya çpkmphtpr. Benzer bulgular Yiyit in (2001) çalphmaspnda EPH ve Psikoloji bölümü mezunlarp araspnda EPH mezunlarp lehine anlamlp düzeyde bulunmuhtur. Bu durum EPH mezunlarpnpn okul danphmanlp P konusunda daha fazla e itim almph olmalarpyla açpklanmphtpr. Felsefe-Sosyoloji-Felsefe Grubu bölümlerinin lisans programlarpnda özel e itimle ilgili hiçbir dersin yer almpyor oluhunun da bu bölümlerden mezun rehber ö retmenlerin özel e itim öz yeterlik düzeylerinin di er bölümlere kpyasla dühük olmaspnp açpklayabilece i dühünülmektedir. Özgün (2007) tarafpndan yapplan arahtprmada okul danphmanlarpnpn öz yeterlik düzeyleri ile mezun olduklarp lisans programlarp araspnda anlamlp bir ilihki olmadp P rapor edilmihtir. BulgularPmPz bu çalphmanpn sonuçlarp ile örtühmemektedir. Bu durum özel e itimde psikolojik danphmanlpk yapabilmenin farklp bir biçimde yorumlanamayacak Hekilde do rudan bilgi ve deneyime dayanmasp gere i ile açpklanabilir. aöyle ki; alan dphpndan mezun rehber ö retmenler ö renci görühmesi ile psikolojik danphma araspnda bir fark görmüyor ve bu nedenle psikolojik danphmanlpk konusunda yüksek düzeyde öz yeterlik algpsp bildiriyor olabilirler. Bu nedenle psikolojik danphma becerilerine ilihkin yeterlik düzeylerinin incelendi i çalphmalarpn öz bildirim yoluyla de il, do rudan becerinin sergilenmesinin gözlemi yoluyla yapplmaspnpn daha gerçekçi olaca P dühünülmektedir. Nitekim Watson (1992) tarafpndan yapplan çalphmada ilahiyat fakültesi yüksek lisans ö rencileri ile psikolojik danphmanlpk yüksek lisans ö rencilerinin danphmanlpk öz yeterlikleri araspnda bir fark oluhmamphtpr. Ancak aynp grubun danphmanlpk becerileri video analiz yöntemiyle de erlendirildi inde psikolojik danphmanlpk ö rencilerinin danphma kurallarpna uyma ve danphma becerilerinde daha yüksek düzeyde beceri sahibi olduklarp görülmühtür. Bu bulguya ek olarak, alan yazpna bakpldp Pnda Johnson ve arkadahlarp (1989) yaptpklarp çalphmada danphmanlpk e itimi alan ö rencilerin öz yeterlik düzeylerinin arttp PnP bildirmihlerdir. Sharpley ve Ridgway (1993) ve Al-Darmaki de (2004) benzer Hekilde verilen e itimlerin psikolojik danphmanlpk öz yeterli ini arttprdp PnP bildirmihlerdir. Goetz ve arkadahlarp (2001), bilgilendirmenin psikolojik danphman yeterli i üzerinde olumlu etkisini oldu unu bildirmihtir. Urbani ve arkadahlarp (2002) yaptpklarp deneysel çalphmada, beceri temelli psikolojik danphmanlpk e itiminin danphmanlarpn öz yeterlik algplarpnp arttprdp PnP bildirmektedirler. Soresi ve arkadahlarp da (2004) alpnan e itimin 717

10 miktar ve süresinin psikolojik danphmanlpk öz yeterlik düzeylerini olumlu Hekilde etkiledi ini belirtmihlerdir. Özel e itim konusunda uzman deste inin varlp Pna ilihkin bulgular alan yazpndaki di er çalphmalarpn bulgularpyla örtühmektedir. KarHPlaHPlan sorunlarp çözmede destek alpnabilecek birinin varlp PnPn sorunlar ve yeni durumlar karhpspnda bireyin daha az kaygp duymaspna ve bir Hekilde bu sorunlarla bah edebilece ine ilihkin bir inanç gelihtirmesine katkpda bulunuyor oldu u dühünülebilir. Psikolojik danphmanlara yönelik destekler ba lampnda, Goetz ve arkadahlarp (2001), ekip çalphmaspnpn, Daniels ve Larson (2001) performansa dair olumlu geribildirimlerin, Cashwell ve Dooley (2001) klinik anlamda süpervizyonun psikolojik danphmanlarpn öz yeterliklerini arttprdp PnP bildirmihlerdir. Bu çalphmada da alandan bir uzmanpn deste i ile anlamlp ve olumlu bir ilihkinin varlp P ortaya çpkmphtpr. Bu bulgular do rultusunda, öz yeterlik söz konusu oldu unda sorunlarpn çözülmesine dolaypspyla baharplp deneyimlerin yahanmaspna katkp sa layabilecek desteklerin, yeterli i arttprpcp bir de ihken olarak öz yeterlik algpspna etki etmekte oldu u söylenebilir. AraHtPrma bulgularpyla ilihkili olarak, rehber ö retmen adaylarpnpn özel gereksinimli ö rencilerle do rudan çalphma olana PnPn sa lanmaspnpn ve lisans e itimlerinde özel e itimde okul deneyimi sa layacak uygulamalarpn yapplmaspnpn özel e itime ilihkin öz yeterliklerine katkp sa layabilece i dühünülmektedir. Alandan mezun olma de ihkeni göz önünde bulunduruldu unda, alan dphpndan rehber ö retmen atanmasp uygulamaspnpn uygun olmadp P görülmektedir. Bu nedenle bundan sonraki dönemlerde bu tür uygulamalarpn yapplmamasp önerilebilir. Rehberlik ve AraHtPrma Merkezleri bünyesinde, rehber ö retmenlerin özel e itim konusunda gereksinim duyduklarpnda kolaylpkla ulahabilecekleri özel e itim destek birimleri oluhturulabilir. AyrPca bu konuda hizmet içi e itimler verilebilir. AyrPca, rehber ö retmenlerin özel e itimde psikolojik danphma ve rehberli e ilihkin öz yeterlikleri ile farklp psikolojik de ihkenler araspndaki ilihkileri inceleyecek arahtprmalara gereksinim vardpr. KAYNAKLAR Al-Darmaki, F.R. (2004). Counselor training, anxiety, and counseling self-efficacy: Implications for training psychology students from the united arab emirates university. Social Behavior and Personality. 32 (5), Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychogical Review. 84 (2), Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist. 32(2), Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Inc. Bandura, A. (1989). Social Cognitive Theory. Annals of Child Development Six Theories of Child Development Bandura, A. (1994). Self-Efficacy. Encyclopedia of Human Behavior Newyork: Academic Pres. Büyüköztürk, a. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitab. Ankara: Pegem A YayPncPlPk. Cashwell, T. H., & Dooley, K. (2001). The impact of supervision on counselor self-efficacy. The Journal of Supervision in Psychotherapy and Mental Healt. 20(1), Cora, N. (1997). Zihin Engellilerin Eitimleri Alannda Çalan Öretmenlerin Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi. YayPmlanmamPH Yüksek Lisans Tezi, Bolu: Abant zzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. CoHgun, S., & Ilgar, M. Z. (2004). Rehberlik ve Psikolojik Danmanlk Deneyimi Çalmalarnn Adaylarn Öz Yeterlilik Alglarna Etkisi. XIII. Ulusal E itim Bilimleri KurultayPna sunulan bildiri. Malatya. Coladarci, T., & Breton, W. A. (1997). Teacher efficacy, supervision, and the special education resource-room teacher. The Journal of Educational Research. 90(4), Daniels, J. A., & Larson, L. M. (2001). The impact of performance feedback on counseling selfefficacy and counselor anxiety. Counselor Education & Supervision. 41,

11 Freytag, C. E. (2001). Teacher efficacy and inclusion: The mpact of preservice experiences on beliefs. Paper presented at the annual meeting of the Southwest Educational Research Association. New Orleans, LA. Gürsel, O. (2004). Bireyselletirilmi Eitim Programlarnn Gelitirilmesi. EskiHehir: Anadolu Üniversitesi YayPnlarP. Goetz, L., Hunt, P., & Soto, G. (2001). Self-Efficacy and the Inclusion of Students with AAC Needs. Final Project Report. H324C San Francisco State Universty.. HazPr BPkmaz, F. (2004). SPnPf ö retmenlerinin fen ö retiminde öz yeterlik inancp ölçe inin geçerlik ve güvenirlik çalphmasp. Milli Eitim Dergisi Johnson, E., Baker, S. B., Kopala, M., Kiselica, M. S., & Thompson, E. C. (1989). Counseling selfefficacy and counseling competence in prepracticum training. Counselor Education and Supervision, 28, Kellie, C., (2006). The impact of a training program on the volunteer rape crisis counselors. Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, N.Y.C.: NY Online Retrieved Larson, L. M. Clark, M. P., Wesely, L. H., Koraleski, S. F., Daniels, J. A., & Smith, P. A. (1999). Videos versus role plays to Pncrease counseling self-efficacy in prepractica trainees. Counselor Education and Supervision. 38 (4), Larson, L. M., & Daniels, J. A. (1998). Review of the counseling self-efficacy literature. Counseling Psychologist, 26 (2), M.E.B. (2001). Rehberlik ve Psikolojik DanPHma Hizmetleri Yönetmeli i, Sayl Resmi Gazete. M.E.B. (2006). Özel E itim Hizmetleri Yönetmeli i, Sayl Resmi Gazete. Özel E itim HakkPnda Kanun Hükmünde Kararname. (1997). Karar SayPsP: KHK/573, Sayl Resmi Gazete. Özgün, M. S. (2007). Okul Psikolojik Danmanlarnn Kiilik Özellikleri Lle Mesleki Yetkinlik Beklentileri Arasndaki Llikinin Lncelenmesi. YayPmlanmamPH Yüksek Lisans Tezi Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ridgway, I. R., & Sharpley, C. F. (1990). Multiple measures for the prediction of counselor trainee effectiveness. Canadian Journal of Counseling, 24, Sharpley, C. F., & Ridgway I. R. (1993). An evaluation of the effectiveness of self-efficacy as a predictor of trainees' counseling skills performance. British Journal of Guidance and Counselling. 21, (1). Sipps, G. J., Sugden, G. J., Faiver, C. M. (1988). Counselor training level and verbal response type: Their relationship to efficacy and outcome expectations. Journal of Counseling Psychology, 35, Soresi, S., Nota, L., & Lent, R. W. (2004). Relation of type and amount of training to carrer counseling self-efficacy in Italy. The Carrer Development Quarterly. 52, Sutton, J. M., & Fall, M., (1995). The relationship of school climate factors to counselor self-efficacy. Journal of Counseling & Development. 73, Tang, M., Addison, K. D., LaSure-Bryant, D., Norman, R., O Connell, W., & Stewart-Sicking, J. A. (2004). Factors that Pnfulence self-efficacy of counseling students: An exploratory study. Counselor Education & Supervision. 44, Urbani, S., Smith, M. R., Maddux, C. D., Smaby, M. H., Torres-Rivera, E., & Crews, J. (2002). Skillbased training and counseling self-efficacy. Counselor Education & Supervision. 42, Walz, G. R., & Bleuer, J. C. (1993). Counselor efficacy: assessing and using counseling outcomes research. Information Analyses- ERIC Clearing House Products, 1-5. Watson, D. P. (1992). Counseling self-efficacy and counseling competence: A comparative study of clergy and counselors-in-training. me=pqd EriHim tarihi: YPlmaz, M., Köseo lu, P., Gerçek, C., & Soran, H. (2004). Ö retmen öz yeterlik inancp. Bilim ve Akln Aydnlnda Eitim Dergisi, 5, ss.??-??. 719

12 Yiyit, F. (2001). Okul Psikolojik Danmanlarnn Yetkinlik Beklentilerini Ölçmeye Yönelik Bir Ölçek Gelitirme Çalmas. YayPmlanmamPH Yüksek Lisans Tezi Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 720

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberliğe İlişkin Öz-Yeterlik Algıları

Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberliğe İlişkin Öz-Yeterlik Algıları Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31 (Ocak 2012/I), ss. 137-148 Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberliğe İlişkin Öz-Yeterlik Algıları Kenan Yüksel*,

Detaylı

Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberliğe İlişkin Öz-Yeterlik Algıları

Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberliğe İlişkin Öz-Yeterlik Algıları Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31 (Ocak 2012/I), ss. 135-146 Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberliğe İlişkin Öz-Yeterlik Algıları Kenan Yüksel*,

Detaylı

Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2009, 10 (1) 29-37 Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Veysel Aksoy Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİLİM DALI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİLİM DALI OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖZ YETKİNLİKLERİ: KÜLTÜRLER

Detaylı

Okul Psikolojik Danışmanlarında Mesleki Yetkinlik İnancı

Okul Psikolojik Danışmanlarında Mesleki Yetkinlik İnancı Okul Psikolojik Danışmanlarında Mesleki Yetkinlik İnancı Bülent GÜNDÜZ & Öner ÇELİKKALELİ * Özet Bu çalışmanın amacı, okul psikolojik danışmanlarının mesleki yetkinlik inançlarını cinsiyet, hizmet süresi,

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DANIŞMANLIK PROGRAMI 1. SINIF ÖĞRENCĐLERĐYLE 4. SINIF ÖĞRENCĐLERĐNĐN PSĐKOLOJĐK DANIŞMA ÖZ-YETERLĐK ĐNANÇLARI

REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DANIŞMANLIK PROGRAMI 1. SINIF ÖĞRENCĐLERĐYLE 4. SINIF ÖĞRENCĐLERĐNĐN PSĐKOLOJĐK DANIŞMA ÖZ-YETERLĐK ĐNANÇLARI Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Güz-2014 Cilt:13 Sayı:51 (255-272) www.esosder.org ISSN:1304-0278 Autumn-2014 Volume:13 Issue:51 REHBERLĐK VE PSĐKOLOJĐK DANIŞMANLIK

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 5 (40), 212-221 Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması The Validity and Reliability Study of the Turkish

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

BİYOLOJİ EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ. Arş. Gör.

BİYOLOJİ EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ. Arş. Gör. BİYOLOJİ EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ Doç. Dr. Mehmet YILMAZ fbmyilmaz@gmail.com Arş. Gör. Osman ÇİMEN Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Semra ERKAN Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi GİRİŞ Teknolojideki değişiklikler ve bilginin hızlı artışı toplumun pekçok alanında

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI SUGÖTÜREN, M., MÜLAZIMOĞLU BALLI, Ö., GÖKÇE, H., Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Davranışları SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011,

Detaylı

Job satisfaction of advisors working in Private Educational Institutions: Izmir case

Job satisfaction of advisors working in Private Educational Institutions: Izmir case Volume: 14 Issue: 2 Year: 2017 Job satisfaction of advisors working in Private Educational Institutions: Izmir case Özel Eğitim Kurumlarında çalışan rehber öğretmenlerin iş doyumları: İzmir örneği 1 Zafer

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Kürşat YENİLMEZ 1 1 Prof. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

YAYIN FAALİYETLERİ. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YAYIN FAALİYETLERİ. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YAYIN FAALİYETLERİ Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Buyukgoze-Kavas, A., Duffy, R. D., Yerin Güneri, O., & Autin, K. L. (in press). Job satisfaction among Turkish teachers: Exploring

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİLİK DUYGUSU TEACHER EFFICACY OF PRE-SERVICE TEACHERS

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİLİK DUYGUSU TEACHER EFFICACY OF PRE-SERVICE TEACHERS AKTAĞ, I., WALTER, J., Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilik Duygusu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2005, III (4) 127-131 ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİLİK DUYGUSU Işıl AKTAĞ

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ Dündar YENER 1 Fatih AYDIN 1 Niğmet KÖKLÜ 2 1 Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 52-61 52

Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 52-61 52 Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 52-61 52 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZYETERLİK VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ YETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Received: January 2010 Firat University 1. ISSN : 1308-7274 n.karaaslan507@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazığ-Turkiye

Received: January 2010 Firat University 1. ISSN : 1308-7274 n.karaaslan507@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazığ-Turkiye ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 1C0209 Aysun Gürol Seda AltunbaĢ EDUCATION SCIENCES Nilay Karaaslan Received: January 2010 Firat University

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum Yıl Dekan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999-2004 Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum Yıl Dekan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999-2004 Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Demet Erol Öngen Adres Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimler Bölümü Kampus 07058 E-posta demetongen@akdeniz.edu.tr Telefon 2423102072 Faks 2422261953 RESİM EKLENECEK 1.

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇMELİ V: KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMA Ders No : 0310360193 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burhan ÇAPRİ Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi

Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi Özler ÇAKIR, Adnan KAN, & Önder SÜNBÜL * Özet Bu çalışma, tezsiz yüksek lisans (TYL) ve

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik Doç. Dr. Şeyda Özcan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH

THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THE ROLE OF GENDER AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES IN LEARNING ENGLISH THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY OKTAY ASLAN IN PARTIAL FULFILLMENT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi Cilt:6 Sayı:1 Yıl:2009 Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi Mehmet Demirel* Duygu Harmandar** Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTSEL İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE Kürşat

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı (2006) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

Rehberlik Ve Araştırma Merkezlerinde Çalışan Rehber Öğretmenlerin Özel Eğitimde Rehberlik Ve Psikolojik Danışmaya Yönelik Öz Yeterlik Algıları

Rehberlik Ve Araştırma Merkezlerinde Çalışan Rehber Öğretmenlerin Özel Eğitimde Rehberlik Ve Psikolojik Danışmaya Yönelik Öz Yeterlik Algıları ISSN: 2146-5177 Yıl Year :4 Cilt Volume :4 Sayı Issue :6 Haziran June - 2014/1 Rehberlik Ve Araştırma Merkezlerinde Çalışan Rehber Öğretmenlerin Özel Eğitimde Rehberlik Ve Psikolojik Danışmaya Yönelik

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU

Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Yrd.Doç.Dr. YAŞAR KUZUCU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Bilgileri 1990-1995 Lisans Ankara Üniversitesi 1995-1999 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi 1999-2006

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ Yunus KAYNAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Ağustos

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI Mesleki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin E- Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı

Detaylı

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Orhan ÇANAKÇI 2 Ahmet Ş. ÖZDEMİR 3 Özet Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin matematik başarısı ve matematik

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Meral MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22.05. 1979 3. Unvanı: Öğr. Gör. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi 1997-

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014-

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Üniversite Öğrencilerinin Türk Dünyası Coğrafyasına İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Investigating the Attitudes of University Students About Turkic World Geography in Terms

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 09.06.2015 Adres AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Telefon E-posta 4722162035-5422 icelik@agri.edu.tr Doğum Tarihi 05.07.1977

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 14 Nisan 2008

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 14 Nisan 2008 ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMEN ÖZYETERLİK İNANÇLARI İLE ÖĞRETMENLİĞE İLİŞKİN TUTUMLARI Yrd. Doç. Dr. Aytunga OĞUZ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü aytunga@dumlupinar.edu.tr

Detaylı

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences www.esosder.org info@esosder.org ISSN:1304 0278 Bahar-2008 C.7 S.24 (101-109) Spring-2008 V.7 N.24 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THE USE OF COMPUTERS AND INTERNET Hakan POLAT University of Fırat, ELAZIG, TURKEY hakanpolat@firat.edu.tr

Detaylı

1. Adı Soyadı : Melis Seray ÖZDEN-YILDIRIM 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Uzman Klinik Psikolog 4. Öğrenim Durumu :

1. Adı Soyadı : Melis Seray ÖZDEN-YILDIRIM 2. Doğum Tarihi : Ünvanı : Uzman Klinik Psikolog 4. Öğrenim Durumu : 1. Adı Soyadı : Melis Seray ÖZDEN-YILDIRIM 2. Doğum Tarihi : 03.11.1981 3. Ünvanı : Uzman Klinik Psikolog 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2000-2004

Detaylı

Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in New Elementary School Mathematics Teaching Program and their Frequency of Use

Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in New Elementary School Mathematics Teaching Program and their Frequency of Use Elementary Education Online, 10(2), 703-716, 2011. İlköğretim Online, 10(2), 703-716, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı