2003 YILI PROGRAMI. Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2003 YILI PROGRAMI. Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr"

Transkript

1 GÖKOVA - AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ SERGÝLER 2003

2 2003 YILI PROGRAMI Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr HasanMutlu Mehmet Selim Saygýlý Özden Iþýktaþ Bülent Mühürdaroðlu Iþýk Soytürk Svetlana Ýnaç Ercüment Tarhan Gülnur Efendioðlu Ülkü Onur Ayten Timuroðlu Vahdet Kadýoðlu Muðla Rsm. Çalýþanlar Grb. Açýlýþ kokteyleri her serginin ilk günü saat 18.00de Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevi nde yapýlmaktadýr Sergilerimiz saat : / arasý ziyarete açýktýr. Ýrtibatlar için: GÖKOVA-AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ Nail Çakýrhan Mah Akyaka / Ula / Muðla Tel./ Faks

3 HASAN MUTLU (17-25 Mayýs) 1956 yýlýnda Yozgat Sorgun da doðdu yýlýnda çeþitli dergilerde karikatür ve illüstrasyon çalýþtý yýlýnda Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde çalýþmaya baþladý.1980 yýlýnda Gazi Eðitim Enstitüsü Resim Bölümünü bitirdi.1980 yýlýnda Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi kuruluþ çalýþmalarýnda bulundu. Ayný yýl Ýstanbul Resim ve Heykel Müzesinde tablo Restorasyonu üzerine çeþitli çalýþmalarda bulundu.1982 yýlýnda Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesine restoratör olarak atanan sanatçý, 1984 yýlýnda Fransa Devlet bursunu kazanarak Paris e gitti. Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Ýzmir Resim ve Heykel Müzesi, Bodrum Müzesi, Ýþ Bankasý, Ankara Valiliði, Maliye Bakanlýðý, Orta Doðu Amme Ýdaresi Enstitüsü baþta olmak üzere yurtiçinde ve yurtdýþýnda bir çok özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadýr. Sanatçý halen Kültür Bakanlýðýnda çalýþmaktadýr. KÝÞÝSEL SERGÝLER: 1985 Bodrum Haluk Elbe Galerisi 1990 Ankara Sanat Yapým Galerisi 1991 Antalya Kaleiçi Sanat Galerisi 1992 Bursa Devl. Güzel Sanatlar Galerisi 1992 Ýzmir Resim ve Heykel Müzesi 1993 Ankara Ýþ Bankasý Sanat Galerisi 1994 Ankara Halk Bankasý Sanat Galerisi 1998 Ankara Galeri Soyut 1999 Anadolu Ajansý Sanat Galerisi 2001 Ankara Galeri Soyut

4 MEHMET SELÝM SAYGILI (30 Mayýs - 08 Hazýran) 1966 yýlýnda Malatya da doðdu. Ayný ilde baþladýðý ilk ve orta öðrenimini 1983 yýlýnda Aydýn, Aydýn Lisesi nde bitirdi yýlýnda Erciyes Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Bölümünden mezun oldu yýlýnda askerlik görevini tamamladý. Geleneksel sanatlara ilgisi, üniversite hayatýnda TEZHÝP- TEZYÝNAT çalýþmalarýyla baþladý yýlýnda Muðla ya yerleþtikten sonra Ebru çalýþmalarýný hýzlandýrdý yýlýnda Muðla da ilk Ebru Sergisini açtý. Marmaris, Bodrum, Yataðan da ilerleyen yýllarda sergi açtý.6. Sergisini 2003 yýlýnda Muðla da açtý. Çalýþmalarýna Muðla daki özel atölyesinde ve Muðla Üniversitesi ndeki atölyesinde sürdürmektedir. Muðla Üniversitesi, Teknik Eðitim Fakültesinde Ebru Sanatý derslerini halen sürdürmektedir. KÝÞÝSEL SERGÝLER: 1998 Muðla Üniversitesi 1999 Marmaris Beldesi G.S. Galerisi 2000 Bodrum Hadýgarý 2000 Yataðan Beldesi G.S. Galerisi 2002Muðla Üniversitesi 2003 Muðla Devl. G. Sanat Galerisi ADRES: Emir Beyazýt Mah. Hasan Ercan Cd. Armaðan Apt.11/2 MUÐLA Tel:

5 ÖZDEN IÞIKTAÞ (13-22 Hazýran) 1970 Muðla da doðdu Eyl.Ünv. Buca Eðitim Fakültesi Resim-Ýþ Eðitimi Bölümü Grafik Ana Sanat Dalýný kazandý Eyl.Ünv. mezun oldu Eyl.Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-Ýþ Eðitimi Ana Sanat Dalý Yüksek Lisans Programýný kazandý Amasya Suluova ilçesine Resim-Ýþ Öðretmeni olarak atandý Muðla Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü nde göreve baþladý Eyl.Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim- Ýþ Eðitimi Ana Sanat Dalýnda yüksek lisans tezini tamamladý Askerlik görevini tamamladý Eyl.Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalý Doktora Programýný kazandý Muðla Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü nde Resim Okutmaný olarak görevine devam etmektedir. SERGÝLERÝ: Eyl.Ünv. Buca Eðitim Fak. 30. Kuruluþ Yýldönümü Sergisi Turgut Pura Resim Yarýþmasý Sergisi Ýzmir Alman Kültür Merkezi 3 lü Karma Sergi Turgut Pura Resim Yarýþmasý Sergisi Eyl.Üni. Buca Eðitim Fakültesi Yýl Sonu Sergisi Buca Belediyesi Gençlik Günleri Sergisi DYO Resim Yarýþmasý Sergisi Özgün Baský DYO Resim Yarýþmasý Sergisi Pentür 1995 Muðla Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Karma Sergisi Galeri Seba Ýzmir li Sanatçýlar Karma Resim Sergisi Muðla Üni.Güzel Sanatlar Böl. Öðr. Elemanlarý Sergisi Muðla Üni.Güzel Sanatlar Böl. Öðr. Elemanlarý Sergisi Muðla Devlet Güzel San. Galerisi, Özden Iþýktaþ Sergisi.

6 BÜLENT MÜHÜRDAROÐLU (27 Hazýran - 6 Temmuz) Üsküdar-Ýstanbul da doðdu Saint-Benoit Fransýz Lisesi orta tahsilini yaptý Ankara Deneme Lisesi ni bitirdi Almanya Bad-Reichenhall Hotelfachschule de Turizm Otelcilik Tahsilli yaptý Marmaris, Martý Otel Ýþletme Müdürü oldu ve Oteli iþletmeye açtý Çeþitli turizm iþletmelerini yönetti ve Marmaris te yaþadý Yýlýndan bu yana Gökova-Ataköy deki SEMÝRAMÝS ÖNER RESÝM ATÖLYESÝ NDE resim çalýþmalarýný sürdürmektedir. Genel olarak doða ve insan konulu resimler yapan ressam, renkleri mümkün olduðu kadar kendi doðal saflýðý içinde kullanmayý seviyor. Frapan renklerin çatýþmasý ve kontrastlar yaratmayý hedeflediði resimlerinde sert geçiþlerin armonisini yakalama çabasýndadýr. Üzerinde çalýþmakta olduðu PALYAÇOLAR dizisi bu renk ve armoni anlayýþýnýn yeni bir serüvenini oluþturmaktadýr. PALYAÇOLAR, konu olarak da bu anlayýþýn bir tamamlayýcýsýdýr denilebilir. Palyaço, yüzünde taþýdýðý ve sürekli gülümseyen mask altýnda bir baþka dünyayý saklamaktadýr. Ve de genellikle bir hüznü kamufle etmektedir. Bu haliyle o ifadeye sahte demek de mümkün. Ve bu sahtelik neredeyse günümüzün bir yaþam biçimine dönüþmüþ durumda. Ýþte ressam, gerçekle, gerçek olmayanýn çatýþmasýný, bir anlamda bu sahte liðe getirmeye çalýþtýðý eleþtiriyle vermeyi hedeflemektedir. AZMAK konulu resim de ayný çatýþmayý yansýtmak için tasarlanmýþtýr.

7 IÞIK SOYTÜRK (11-20 Temmuz) Ýstanbul Üniversetisi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü bitirdi. Müzecilik dalýnda mastýr yaptý. Arkeolog restoratör olarak pek çok kazýya katýldý Bursa- Ýznik, Çanakkale -Assos, Edirne-Enez, Muðla Kaunos Kazýlarý bunlardan bazýlarýdýr. Türkiye nin arkeolojik ve kültürel deðerlerini tanýtan yazýlarý çeþitli sanat dergilerinde yayýnlandý. Bu amaçla fotoðraf sergileri de açtý. Þimdilerde çocuklara Türkiye nin arkeolojik zenginliklerini tanýtmak ve farkýna vardýrtmak amacýyla kýz kardeþi ile birlikte kitaplar hazýrlayýp yayýnlamaktadýr. Serginin Konusu: Muðla Binbir Renk Muðla kenti bin yýllar boyunca pek çok uygarlýða ev sahipliði yapmýþ. Bunlarý tanýtmak. Ýnsanlarda tarih, arkeoloji, sanat, estetik ve doða, çevre ve korumacýlýk bilincini uyandýrmak. Türkiye nin arkeolojik doðal ve kültürel deðerlerini tanýtmak için fotoðraf sergileri açtý: Akbank Beylerbeyi Sanat Galerisi Ýstanbul 1994 Yunus Emre Sanat Galerisi Kadýn Sanatçýlar Karma Sergisi Ýstanbul 2002 Nail Çakýrhan Halet Çambel Kültür ve Sanat Evi Akyaka/Muðla 2002

8 SVETLANA ÝNAÇ (25 Temmuz - 3 Aðustos) 1965 Rusya nýn Ural bölgesinde Çelabinsk te doðdu Klasik Lise eðitimi ve Çocuk Güzel Sanatlar Okulu Profesyonel Yüksek Sanat Okulu- Grafik Tasarým Kazakistan Devlet Moda Merkezi- Moda Tasarýmcý 1992 Evlilik ve Türkiye Çeþitli konfeksiyon firmalarýnda moda tasarýmcý olarak çalýþtý ve yaný sýra resim çalýþmalarýný sürdürdü Artýk Muðla Akyaka daki kendi atölyesinde resim çalýþmalarýna devam etmektedir. SERGÝLERÝ: 1977 Ýlk Kiþisel Sergi Çelabinsk - Rusya Karma Sergiler Çelabinsk -Rusya Karma Sergiler Omsk - Rusya 2000 Kiþisel Sergi Ýstanbul Karma Sergiler Ýstanbul 2001 Kiþisel Sergi Akyaka 2002 Kiþisel Sergi Muðla 2002 Karma Sergi Kütahya 2002 Kiþisel Sergi Akyaka 2002 Karma Sergi Bodrum 2003 Kiþisel Sergi Ankara 2003 Kiþisel Sergi Ýstanbul

9 ERCÜMENT TARHAN (8-17 Aðustos) 1956 yýlýnda Iðdýr da doðdu yýllarý arasýnda Ýstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi nde öðretim gördü. Ercüment Tarhan, bugüne kadar ikisi Ýngiltere de olmak üzere onsekiz kiþisel sergi açtý; yurtiçinde çeþitli karma resim sergilerine katýldý yýllarýnda ilköðretim okullarýnda resim öðretmenliði yaptý yýlýnda Elhamra Sanat Galerisi nde Kimliksizleþen Coðrafya ve Kaybolan Kökler temalý sergiyi ve 1999 da Kadýköy Belediyesi Caddebostan Kültür ve Sanat Merkezi nde Cumhuriyet 99 konulu sergiyi düzenledi.ercüment Tarhan, Ýstanbul ve Muðla da resim çalýþmalarýný sürdürmektedir. KÝÞÝSEL SERGÝLER: 1983 Dost Sanat Galerisi, Ankara, Devl. G. S. Galerisi,Denizli 1984 Devl. Res. ve Heykel Müzesi, Ýzmir 1989 Sanfa Sanat Galerisi, Ýstanbul, Kuþ Cenneti Kültür ve Sanat Festivali, Ýzmir 1991 Colchester Arts Centre, Colchester, Five Dryden Street Gallery, Londra, Ýngiltere 1992 Teþfikiye Sanat Galerisi, Ýstanbul 1993 FY Sanat Galerisi, Ýzmir 1994 Dedeman Sanat Galerisi, Ankara 1995 Nadya Sanat Galerisi, Ýstanbul 1996 Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý Sanat Galerisi, Ýstanbul Maltepe Sanat Galerisi, Ankara 1998 Elhamra Sanat Galerisi, Ýstanbul 2000 Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý Sanat Galerisi, Ist Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Muðla

10 GÜLNUR EFENDÝOÐLU (22-31 Aðustos) 1960 Yýlýnda Balýkesir in Gönen ilçesi Sarýköy beldesinde doðan sanatçý Kütahya Eðitim Enstitüsü mezunudur. Öðretmenlik yaparken Abdullah Taktak Atölyesine devam etti. Empresyonist tarzda çalýþan sanatçý eserlerinde ülkemizin doðal güzellikleriyle, tarihi ve kültürel varlýklarýný, doðadaki ýþýk ve gölgelere kendi yorumunu da katarak tuvaline yansýtmaktadýr. Çeþitli eserleri yurt içi ve yurt dýþý, resmi ve özel koleksiyonlarda yer almaktadýr. Bir çok karma ve kiþisel sergi açan sanatçý çalýþmalarýný halen Muðla daki kendi özel atölyesinde sürdürmektedir. KÝÞÝSEL SERGÝLER: 1998 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, KÜTAHYA 1998 Zeytinoðlu Halk Kütüphanesi, TAVÞANLI 1999 Öðretmenevi, BOZÜYÜK 1999 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, BÝLECÝK 2000 Milli Egemenlik Parký, TAVÞANLI 2000 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, MUÐLA 2000 Mares Otel, MARMARÝS 2001 Martav Sergi Salonu, MARMARÝS 2001 Nail Çakýrhan- Halet Çambel Kültür ve Sanat Evi, AKYAKA, 2001 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, MUÐLA 2002 N. Çakýrhan - H. Çambel Kültür ve Sanat Evi, AKYAKA

11 ÜLKÜ ONUR (5-14 Eylül) 1943 de Ankara da doðdu. Bayýndýrlýk Bakanlýðýndan Teknik Ressam olarak emekli oldu yýlýnda ailesiyle Muðla ya yerleþti. Ankara Deneme Sahnesi nde amatör oyuncu olarak 5 yýl çalýþtý de Londra da John Robinson öðretiminde resim kurslarýna katýldý. Kara kalem ve pastel tekniði öðrendi de Kayhan Keskinok un öðrencisiydi ve Devlet Resim Heykel Müzesinde desen kurslarýna katýldý. Daha sonra Muðla Belediye Konakaltý nda çalýþmalarda bulundu.muðla Güzel Sanatlar Galerisinde 4 karma sergiye iþtirak etti. SERGÝNÝN KONUSU: Genelde doða ve doða elemanlarýndan hareket etmekteyim. Onlarý daha yalýn, daha güzel, çaðdaþ ve etkileyici bir þekilde yansýtmak en büyük amacým. Çoðunlukla yaþamýn normal akýþý içinde olaðanýn peþindeyim. Birde izleyiciye huzur vermek azda olsa düþündürmek. SERGÝLERÝ: 1995 Karma sergi, Muðla Güzel Sanat Galerisi 1996 Karma sergi, Muðla Güzel Sanat Galerisi 1997 Karma sergi, Muðla Güzel Sanat Galerisi 1998 Karma sergi, Muðla Güzel Sanat Galerisi 2000 Kiþisel sergi, Akyaka, N. Çakýrhan-H.Çambel KSE 2001 Kiþisel sergi, Akyaka, N. Çakýrhan-H.Çambel KSE 2001 Karma sergi, Çaðdaþ Sanatlar Merkezi Ankara 2002 Kiþisel sergi, Akyaka, N. Çakýrhan-H.Çambel KSE 2002 Karma sergi, Çaðdaþ Sanatlar Merkezi Ankara

12 AYTEN TÝMUROÐLU (19-28 Eylül) 1941 yýlýnda Ankara da doðdu yýlýnda Devlet Resim Heykel Müzesi nde baþladýðý resim çalýþmalarý ayný yýl geçtiði Sanat Yapým-Kayýhan Keskinok Atölyesi nde altý yýl sürdü yýlýndan itibaren kendi atölyesinde çalýþmaktadýr. 14 kiþisel sergi açan sanatçý, pek çok grup ve karma sergiye katýldý. Son dönemde fotopentürlerden sonra desen aðýrlýklý, figür kompozisyonlarýnýn öne çýktýðý çalýþmalarýnda kýrsal kesimdeki çalýþan kadýnlar, sanatçýnýn konularýný oluþturmaktadýr. SERGÝLERÝ: 1990 Ýþ Bankasý Sanat Galerisi-ÝZMÝR 1991 Yapý Kredi Ofis Sanat Galerisi-DÝYARBAKIR 1991 Oluþum Sanatevi-ANKARA 1992 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi-ÞANLIURFA 1992 Server Otel Galeri-GÖKOVA 1992 Konakaltý Kültür Merkezi-MUÐLA 1993 Çankaya Belediyesi Sanat Galerisi-ANKARA 1993 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi-MANÝSA 1993 Kültür Bakanlýðý Marmaris Kalesi-MARMARÝS 1995 Montana Resort Otel-FETHÝYE 1996 Noya Art Galeri-ANKARA 1999 Türk Amerikan Derneði ANKARA 2001 Baþak Sigorta Sanat Galerisi-ANKARA

13 VAHDET KADIOÐLU (3-12 Ekim) Resim eðitimini Gazi Eðitim Enstitüsü nde aldý. Orta öðretim kurumlarýnda resim öðretmeni olarak çalýþtý.emekli oldu. Þimdi Gökova Beldesi nde yaþamakta ve çalýþmalarýný burada sürdürmektedir yýlýndan buyana yedi kiþisel resim sergisi açtý. Resimlerinde doðayý ve insaný birebir yansýtmýyor. Yaþamý algýlayýþý ve yorumlayýþý ile özgün bir dil kurmaya özen gösteriyor. SERGÝLERÝ: 1986 Ýþ Sanat Galerisi, Ýzmir 1987 Efes Müzesi Resim Galerisi, Selçuk 1987 Turizm Müdürlüðü Galerisi, Kuþadasý 1989 Esbank Sanat Galerisi, Ýzmir 1992 Esbank Sanat Galerisi, Ýzmir 1994 Güzel Sanatlar Galerisi, Aydýn 2001 Ýþ Sanat Galerisi, Ýzmir

14 MUÐLA RESÝM ÇALIÞANLAR GRUBU KARMA RESÝM SERGÝSÝ (17-26 Ekim) AYTEN TAÞPINAR 1989 yýlýnda oluþturulan grubun en eski üyelerinden birisidir.1967 yýlýnda K.T.Y.Ö. okulu Resim Bölümü nden mezun oldu. Uzun yýllar Muðla da resim öðretmenliði yaptý. HAYRÝYE ÖZSOY Muðla Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü nden emekli oldu. Yýllarca Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði nde baþkanlýk yaptý. GÜLNUR EFENDÝOÐLU Kütahya Eðitim Enstitüsü mezunudur.uzun yýllar öðretmenlik yaptýktan sonra emekli oldu. Resime Abdullah Taktak Atölyesinde baþladý. SVETLANA ÝNAÇ Resim eðitimini Rusya da tamamladý den beri Türkiye de çalýþmalarýný sürdürüyor. HÝKMET ÖZ Halen Muðla Ýl Kültür Müdürlüðü görevine devam etmektedir. ERCÜMENT TARHAN yýllarý arasýnda Ýstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi nde öðretim gördü yýllarýnda ilköðretim okullarýnda öðretmenlik yaptý. ZÜHRA KIRIMGERÝ 1995 de klasik lise eðitimini tamamladý. Bir grup ressam arkadaþýyla birlikte düzenli olarak Ataköy Atölyesinde çalýþmalarýný sürdürmektedir. Muðla bölgesinde yaþayan sanatçýlarýmýz yörenin doðal güzelliklerini, kültürel ve kentsel dokusunu, geleneksel yaþam biçimlerini, kendi yorum ve teknikleriyle bizlere bir daha anlatýyorlar.

15 Nail Çakýrhan ve Halet Çambel Kültür ve Sanat Evi Nail Çakýrhan... Muðla ve Ula yöresinin geleneksel deðerlerini ve sanat zenginlikleri gelecek kuþaklara da aktarbilmek için, 88 yaþýnda yeni bir hizmete daha giriþti. Ödül evinin bahçesinde ve ayný yöresellikte inþa etmeye baþladýðý küçük bina, aslýnda bir Çakýrhan Müzesi olacak ama kendi deyimiyle Akyaka nýn Nail Çakýrhan Kültür ve Sanat Evi iþleviyle yaþayacak...bu nedenle Gökova Akyaka yý Sevenler Derneði ile de þimdiden anlamlý bir anlaþma yapmýþ. Müze binasý ve yol üzerinde yaptýðý ve müzeye giriþide denetleyen...küçük yapýyý derneðe tahsis edeceðini söylüyor. Hep hükümetler koca koca ormanlýk alanlarý ve SÝT leri çok Halet Çambel yýldýzlý turizm yatýrýmlarýna tahsis edecek deðiller ya; Nail Çakýrhan da kendine ait bir bahçede ve kendi olanaklarýyla yaptýðý müzenin giriþ binasý, ayný ormanlarý ve SÝT leri korumayý amaçlayan bir derneðe veriyor Oktay Ekinci, 1998 Nail Çakýrhan ve Eseri Söyleþi

16

GÖKOVA - AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ 2004 SERGÝ PROGRAMI

GÖKOVA - AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ 2004 SERGÝ PROGRAMI GÖKOVA - AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ 2004 SERGÝ PROGRAMI 2004 YILI PROGRAMI Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr 21.05. - 30.05. 04.06. - 13.06. 18.06. - 27.06. 02.07.

Detaylı

8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat:10.00 17.30 ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ K U Þ A D A S I

8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat:10.00 17.30 ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ K U Þ A D A S I K U Þ A D A S I ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ ONUR KONUKLARI Prof. Dr. Bedia AKARSU, Prof. Dr. Cevat GERAY, Prof. Dr. Afþar TÝMUÇÝN SUNUM Y. Bekir YURDAKUL KATILANLAR Zeliha AKÇAGÜNER, Zeynep ALÝYE, Erdal ATICI,

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

Yeni eðitim dönemi baþladý

Yeni eðitim dönemi baþladý Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 yayingrubu@akyakakultursanat.com Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ziyaret edildi Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak

Detaylı

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64 indeks 2 i n d e k s 7 8 Konuk Yazar Özlem Gürses 87 16-22 Aktüalite 23-26 Duyurularýmýz 27-31 Bizim Dünyamýz Saðlýk Geriatri Derneði Baþkaný 38 Prof. Dr. Yeþim Gökçe Kutsal 74 46 Gezi Rehberi Cunda Adasý

Detaylı

Gazete Tasarým Günleri 6 yaþýnda

Gazete Tasarým Günleri 6 yaþýnda Gazete Tasarým Günleri 6 yaþýnda Bu yýl, haberin evrensel formülü 5NK'ya, tasarýmý da ekleyen +T Gazete Tasarým Günleri nin altýncýsýný gerçekleþtiriyoruz. 2-28 Haziran 20tarihleri arasýnda Zaman'ýn merkez

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

Gökova-Akyaka'y Sevenler Derne i. Nail Çak rhan ve Halet Çambel Kültür ve Sanat Evi hakk nda 2008 SERG LER:

Gökova-Akyaka'y Sevenler Derne i. Nail Çak rhan ve Halet Çambel Kültür ve Sanat Evi hakk nda 2008 SERG LER: G.A.S.-DER (Gökova-Akyaka'y Sevenler Derne i), Nail ÇAKIRHAN Sok.9, 48 650 Akyaka, ULA Tel/Fax: (+90) 0 252-243 4334 e-mail: dernek@akyaka.org 2008 SERG LER: Gökova-Akyaka'y Sevenler Derne i 23.05.08-1.06.08

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Eðitim A.Þ. Genel Müdürü. Eðitim A.Þ. Genel Müdürü

Eðitim A.Þ. Genel Müdürü. Eðitim A.Þ. Genel Müdürü J Janset Yeþilyurt Eðitim A.Þ. Genel Müdürü Eðitim A.Þ. Genel Müdürü Haber Turu 2006 Yaz Okulu Avrupa Kültür Gezisi Üniversitemiz Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü 2006 yaz okulunu

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken...

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken... 22 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Kimya Mühendisliði

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

"Çalýþmadan, öðrenmeden, yorulmadan rahat yaþamanýn yollarýný aramayý alýþkanlýk haline getirmiþ milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.".

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail.

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail. YIL:3 SAYI:658 Mehmet Ali Yazýcý yazici66@yahoo.com Tuzla nýn Gözyaþlarý 35 YKR 30 MAYIS 2008 CUMA Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor Af Örgütü, baþta AB ve ABD olmak üzere dünya liderlerinin

Detaylı

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2007 SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim, Sayýn Meclis Üyelerim, Görev süremizin dördüncü yýlýný tamamlarken, gönül huzuru içinde Kütahya'mýzýn çehresini

Detaylı

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri TEMMUZ2011 BÜLTENÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adýna Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Rektör Editör - Genel Yayýn Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Yazý Ýþleri Sorumlusu Prof.Dr.

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı