Tanzimat Dönemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tanzimat Dönemi 1839-1876. www.agurbetoglu.com"

Transkript

1 Tanzimat Dönemi

2 Tanzimat Dönemi Tanzimat Fermanı ya da Gülhane Hatt-ı Hümayun denen siyasal bir ferman yayınlanmıştır. Ferman, Adülmecid tarafından hazırlatıldı ve Hariciye Nazarı Mustafa Reşit Paşa tarafından halka okunarak yürürlüğe girdi. Ülkede siyasal ve sosyal bazı düzenlemeler yapılacağı duyurulmuştu. Bu nedenle 1839 da başlayan yeni döneme Tanzimat (düzenlemeler) dönemi denir da Islahat Fermanı yayınlandı. Abdülhamit in padişah olması ile 1876 da bu dönem kapanmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 2

3 Dönemin Eğitiminin Özellikleri: Eğitim bilim olarak görülmüş, eğitim kitapları yazılmaya başlanmıştır. Okul ve sınıf fiziki ortamları ıslah edilmiş, eğitimde araç gereç kullanımı başlamıştır. Örgün eğitime ağırlık verilmiş, eğitimde hiyerarşik kademe oluşturulmuştur. İlk olarak sıbyan mekteplerinde yenileşmeler yapılmıştır. Medreselerin düzeltilmesine gidilmemiş, bazı meslek medreseleri açılmıştır. Öğrenci ve öğretmen kılık ve kıyafetleri belirlenip düzenlenmeye başlamıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 3

4 Tanzimat Dönemi Reformlarının Nedenleri Tarih gelişim süreci içinde ülkede yenilikler gerekli bir ihtiyaç olduğu için Halkın eğitilmesi devletin ve hükümetin önemli bir görevi olarak görüldüğü için. Osmanlı yönetimine ve Türklere karşı düşmanca davranan Avrupa kamuoyunun kazanmak için. Avrupa devletlerinin baskısı nedeniyle. Eğitimin devleti felakete gidişten kurtaracak bir yol olarak görülmesi Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 4

5 Dönemin Eğitiminin Özellikleri: Kızlar için orta dereceli okullar açılmıştır. Disiplin aracı olarak falaka yasaklanmıştır. Halk eğitimi daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Reformların yetersiz kalmasından dolayı 1856 Islahat fermanı yayınlanmıştır. Sıbyan mektepleri dışında yeni okullar açılmıştır. Sivil okullara ve memur yetiştirmeye fazla önem verilmiştir. Azınlık okulları açılmıştır. Dilin eğitimdeki önemi yanında sadeleşmesinin de gerektiği anlaşılmaya başlanmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 5

6 Dönemin Eğitiminin Özellikleri: Mesleki ve teknik eğitimin temelleri atılmıştır. İlk kez öğretmen yetiştiren meslek okulları açılmıştır. Sıbyan mektepleri dışında yeni okullar açılmıştır. Sivil okullara ve memur yetiştirmeye fazla önem verilmiştir. Azınlık okulları açılmıştır. Dilin eğitimdeki önemi yanında sadeleşmesinin de gerektiği anlaşılmaya başlanmıştır. Mesleki ve teknik eğitimin temelleri atılmıştır. İlk kez öğretmen yetiştiren meslek okulları açılmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 6

7 Tanzimat Dönemi Eğitiminde Yenileşmenin Dayanakları 1839 Tanzimat Fermanı eğitimle ilgili bir hüküm içermez; ancak 1856 Islahat Fermanı Avrupa nın, eğitim ve biliminden yararlanılacağı hükmünü içerir. Ancak yenileşmenin eğitim olmadan imkan dışı olduğu bilinmekteydi. Tanzimat kadroları, örgün ve yaygın eğitim yoluyla devleti Avrupa tarzında düzenlemeyi temel hedef edinmişti. Bu düzenlemelerin, ihtiyaç, batıya şirin görünme ve batılıların zorlamaları boyutlar da vardı Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 7

8 1845 Abdülmecid Fermanı Padişah Abdülmecid, Babıali de yetkililere hitaben okuduğu Fermanında; Askeri okullar dışında hiçbir çalışmada başarılı olunamadığını, Asıl ilerlemenin, ülkenin mamur, halkın refahı ile mümkün olacağı, Din ve dünya işlerinde halkın bilgisizliğinin giderilmesi, İlimlerin ve fenlerin ve sanayinin kaynağı olacak okulların açılması gibi hususları önemsediğini ifade etmiştir. Fermanın özü şöyledir; Halkın cehaleti giderilmeli, eğitimi sağlanmalıdır. Mesleki eğitim dahil, her düzeyde eğitim önemsenmelidir. Din ve dünya için geçerli bir eğitim verilmelidir Okullar ülkenin uygun olan her yerinde açılmalıdır Bu dönemde Avrupa yı gezmiş, orada görev yapmış, eğitim görmüş aydınların, eğitimde yenileşmeye katkıları olmuştur. Ülkeye daha sık gelmeye başlayan yabancıların, bu bilincin uyanmasında önemli etkisi olmuş. Ülkedeki azınlık ve yabancı okullar önemli bir model olmuştur Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 8

9 İlköğretimde Yenilik ve Gelişmeler İlköğretimde yenileşmeye dönük ilk girişim 1847 tarihli belgedir. Belge, sıbyan mektebi hocalarına yönelik bir talimat içermektedir. Belgenin adı Etfalin Talim ve Tedris ve Terbiyelerini ne Vechile İcra Eylemeleri Lazım geleceğine Dair Sıbyan Mektebi Haceleri Efendilere İta Olunacak Talimat tır. Bu talimat, çocuğa geleneksel bakışı değiştirecek önemli yenilikler içermektedir. Bu belgede; öğretim programları, öğretim araç ve gereçleri, öğretim yöntemi ve süresi, disiplin ve öğretmenlere ilişkin ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 9

10 Öğretim Programları; Dersler; elif-ba, amme cüzü, Türkçe lügat, yazı, ilmihal, Kur an, tecvid, Hıfz-ı Kur an (Seçimlik) Tanzimat a kadar ilköğretimde yazının çok önemsenmeyişi bazı sorunlara da kaynaklık etmişti talimatı, okuma-yazma öğretimini bu okulların temel amaçları arasına almıştır. Talimatta; karalama, çizgi çizme, yazmaya çalışma nın, ilahi bir lütuf olarak çocuğun doğasında var olduğuna vurgu yapılmıştır. Onların bu eğilimlerinin, alıştırmalarla geliştirilmesi, hocaların görevi kabul edilmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 10

11 Öğretim Araç ve Gereçleri; Mekke, Medine ve öteki bazı beldelerde kullanılan siyah taş tahta denilen yazı levhalarının padişah tarafından her okula yeterli sayıda gönderileceği talimatta yer almıştır. Bunların yazı yazma ve okumayı öğrenmede önemli araç olduğu belirtilmiştir. Kağıt üzerine yazı yazmak için öğrencilerin, yanlarında divit, iki tane kamış kalem, mürekkep hokkası taşımaları istenmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 11

12 Öğretim Yöntemi; Öğrenciler bilgi düzeylerine göre gruplara ayrılacaktır Kız ve erkek öğrenciler aynı sınıfta ancak kendi aralarında gruplar şeklinde oturacaktır. Heceleme ile harflerin birbiriyle birleştirilmesi yöntemi takip edilecektir. Hoca veya kalfa öğrencilerle tek tek ilgilenecektir. Sınıf geçme sistemi olmayıp, 4. yıl sonunda bitirme sınavı ile mezun olunmaktaydı Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 12

13 Öğrenim Süresi; 7 yaşına girmiş çocukların okula devamı zorunluydu Bu çocukların okula gitmemesi durumunda velileri cezalandırılacaktı yaşları arasında olup, ailesinin geçimini sağlayan çocuklar, dini bilgileri öğrenmek için sabahları bir saat okula geleceklerdi. Okulun süresi 4 yıl olup 4-5 yaşlarındaki çocuklar, velileri isterse okula kabul edilebilirdi. Bu sürede gerekli bilgileri öğrenemeyenler 3 yıl daha okuyabilirlerdi. 7 yılda başarılı olamayanların durumu velilerinin arzusuna bağlıydı. 4 yıllık sıbyan mekteplerinden sonra, yeni kurulmaya başlayan 2 yıllık Rüşdiye mektepleri de talimat kapsamına alınmış, böylece 6 yıllık zorunlu eğitim söz konusu olmuştur Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 13

14 Disiplin; Falaka yasaklanmıştır. Yaramaz öğrenciye karşı hoca somurtarak, hakaret içermeyen sözlerle tepkide bulunabilecektir. Ayakta durma, incitmeden kulak çekme, velinin izniyle, çubukla hafiften dövme cezaları uygulanabilecektir. Ayakta durma cezası sırasında kalfa nın çocuğa dersini sürekli tekrar ettirmesi de öğretici olması yönüyle uygun bulunmuştur. Çocuklara 7 yaşından itibaren namaz kılması öğretilecek, 10 yaşına gelip de namaz kılmayanlar, velisinin izniyle cezalandırılabilecektir. Çalışkan ve iyi huylu çocuklar, hocanın yanı başında oturmaları sağlanarak onure edileceklerdir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 14

15 Talimatta sıbyan mektebi hocalarının nitelikleri konusunda bir açıklama yoktur. Mektepleri teftiş ve hocalara rehberlik için Muin-i Mekatip denilen müfettişlik kuruldu. Hocaların maaşının, öğrenci velilerinden karşılanması sisteminin devam edeceği yine talimatta mevcuttur. Öğretmenler; Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 15

16 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi (1869) İlköğretimde köklü değişiklikler bu nizamname ile sağlandı Bu belgenin sıbyan mekteplerine yönelik bazı hükümleri şöyledir: Md.3-4 -Her mahalle ve köyde en az bir mektep bulunacak. Mektep masrafları toplum tarafından karşılanacak. Md.5-6 Hocalar nizamnameye göre seçilip atanacak. Sıbyan mektepleri 4 yıldır. Md.9- Kızlar 6-10, erkeklerin 7-11 yaşları arasında mektebe devamları zorunludur. Md İlköğretim zorunluluğunun uygulanışı ve buna uymayan ana babalara verilecek para cezası ile ilgilidir. (Bedeni, ruhi önemli kusuru olan, ailesinin geçimini sağlamak zorunda olan, yarım saatlik mesafeden gelen ve evinde okuma-yazma öğrenenler devam zorunda değildir) Md.15- Bir yerde iki sıbyan mektebi varsa bunlardan biri erkeklere diğeri kızlara ayrılacaktır. Böyle olmayan yerlerde kızlarda aynı mektep e gidecek fakat karışık oturmayacaklardır. Md.16 Kız sıbyanların mekteplerinde hoca bayan olacaktır, fakat yeterli sayıda ehliyetli hocalar yetiştirilinceye kadar müsin ve edip (yaşlı ve iyi ahlaklı) adamlardan muallim tayini caiz olacaktır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 16

17 Tanzimat Döneminde Ortaöğretim Kurumları Rüştiyeler: İdadiler: Sultaniler: Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 17

18 Rüştiyeler: İlk kez 1839 da askeri okullara kaynak olmak ve 4 yıl süreli eğitim vermek amacıyla kurulmuşlardır. Genel orta öğretimin en alt kademesini oluştururlar Askeri ve Mülkiye Rüştiyesi şeklinde ikiye ayrılırlar Mülkiye Rüştiyeleri 1846 dan (Mekatibi Umumiye Nezaretinin Kurulması) sonra açılmaya başlamıştır. Mezunları askeri okullardan ziyade memur olmayı seçiyordu 1875 ten itibaren askeri rüştiyeler kurulmuştur Darulmuallimin mezun vermeye başlayınca taşrada Rüştiyeler açılmaya başladı(1853) Kızlar için açılan ilk Rüştiye Cevri Kalfa (Sultanahmet) kız rüştiyesidir. Kız rüştiyeleri 1870 den sonra taşrada önemli merkezlerde açılmaya başladı Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 18

19 Erkek Rüştiyelerinin Programı: Din Dersleri, Türkçe Gramer/ Lisan-ı Osmanî Kavâidi, Rüştiye Mekteplerinin Programı İmlâ ve Yazı, Arapça ve Farsça Gramer, Aritmetik, Geometrik Çizimler, Genel Tarih ve Osmanlı Tarihi, Coğrafya, Beden Eğitimi, Kız Rüştiyelerinin Programı (Erkek Rüştiyelerden Farklı Olarak): Yardımcı Nakış Resmî Seçme Edebî Parçalar, Ev İdaresi, Dikiş ve Müzik Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 19

20 İdadiler: Harp okulu ve Askeri Tıbbiyeye hazırlık amaçlı kurulmuşlardır Ordu merkezleri ve Bosna da kurulmuşlardır İlk 3 sınıf bölgelerinde, 4. sınıf İstanbul da okutulurdu İstanbul da ilk açılan Mektebi Fünun-u İdadiye 1845 de açıldı. Harp okulu öğrencileri sınavdan geçirilerek, orta düzeyde olanları bu okula alınmıştır Bu okul 1872 de Kuleliye taşınmış, Kuleli Askeri İdadisi olmuştur Yüksek öğrenime öğrenci hazırlamak amaçtır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 20

21 Yine 1845 de Bursa da kurulan idadi, sonradan Işıklar Askeri İdadisi olmuştur Maarifi Umumiye Nizamnamesiyle bu okullar 4 yıllık Rüştiyelerden sonra 3 yıl olarak düzenlenmişlerdir. Nizamnameyle, Müslüman ve Hıristiyan tebaanın ortak bir kültür ile kaynaşması için 3 yıl süreli olarak İdadi adıyla Sancak merkezlerinde açılmaları düşünülmüştür. Önce İstanbul da 1873 te Mülki İdadi açılmış, iki yıl sonra da diğer illerde açılmaya başlamıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 21

22 İdadî Mekteplerin Programı Nizamnameye göre idadilerde okutulan dersler: Türkçe Kitabet ve İnşa Fransızca, Osmanlı Kanunları, Mantık, Cebir, Matematik, Geometri, Ölçme ve Ticarî Aritmetik, Fizik, Kimya ve Resim Fen Dersleri, Ekonomi, Coğrafya, Tarih, Programda din dersleri, Arapça ve Farsça yer almamıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 22

23 Sultaniler: İlk kez Galatasaray da açılan okula bu ad verilmiştir (1868). Fransa nın Osmanlıya, büyük merkezlerde Hıristiyan çocukları için okul bulunmayışı gerekçesiyle Şubat 1867 de verdiği notadan sonra kurulmuştur Notada; büyük merkezlerde, Hıristiyan öğrencilerin devam edebilecekleri orta öğretim kurumlarının açılması isteniyordu Bunun üzerine Osmanlı hükümeti, İstanbul da Fransa elçisiyle görüşerek, öğretim dili Fransızca olan bir lise açılmasına karar verdi Müslüman ve Hıristiyan bütün Osmanlı tebaasının, ülke hizmetlerinde eşit şekilde sorumluluk üstlenmelerine imkan sağlamak amaçlanmıştı. Batı irfanıyla beslenmiş aydın sınıfı oluşturmayı amaç edinmiştir. Sayıları artan Rüştiyeler, yüksek okul için gerekli kaynağı sağlamada yeterli olmamıştı. Batı ülkelerindeki yapı ve düzeyde bir öğretim oluşturulma ve yükseköğretime kaynaklık etmesi amacıyla kurulmuştur Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 23

24 Sultaniler: 1868 de açılan Galatasaray Sultanisinin Müdürü Türk, ikinci müdür ve öğretmenlerinin çoğu Fransızdı 5 yıl iptidai, 5 yıl kolej olmak üzere 10 yıllık öğretim verilirdi Sonradan eğitim, 3 yıl iptidai, 3 yıl tali, 3 yıl ali şeklinde düzenlendi Hazırlanmasında 1867 tarihli Fransız notasının etkili olduğu 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesinde ortaöğretimin üst basamağını teşkil etmek üzere açılacak okullara Sultaniye adı verilmiştir. Nizamnameye göre diğer Sultaniler, 3 yıl kısmı adi ve 3 yıl kısmı ali olmak üzere 6 yıl eğitim verecekti. Nizamnamede bu okulların ücretli olması, ancak yapım masraflarının devletçe karşılanması öngörülmüştü. Bu okullar II. Meşrutiyete kadar Girit dışında hiçbir yerde açılamamıştır. Sultani düzeyinde bir diğer okul Daruşşafaka (1873)dır. Bu okulda Fransız askeri liselerinin programı okutulmuştur. Yıllarca asker öğretmenler bu kurumda görev yapmıştır. Anne-babası olmayan fakir ve kimsesiz çocuklar alınıp eğitilmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 24

25 Sultanîlerin Programı Sultanî okullarında okunacak dersler, iki kısımdı. 1. Kısmı Adi (İlk 3 yıl): idadî okullarında okutulan dersler Edebiyat Şubesi 2. Kısmı Ali (Son 3 yıl): Edebiyat ve Ulüm şubeleri 1. Türkçe-Yazı, 2. Arapça ve Farsça'dan Metinler, 3. Meânî, 4. Fransızca, 5. Ekonomi, 6. Milletler Hukuku, 7. Tarih Ulüm Şubesi 1. Geometri, Simetri, Cebir 2. Düzlem ve Küresel Geometri, 3. Kozmografya, 4. Fizik ve Kimya'nın Sanayi ve Tarıma Uygulanması, 5. Fen Dersleri, 6. Arazi Plânlaması Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 25

26 Tanzimat Döneminde Yükseköğretim Kurumları Bir Darülfünun kurulması 1846 da kararlaştırılmış ve o tarihte bu kurum için bir binanın temeli atılmış, Ancak 1863 tarihinde açılabildi Bu kurumun amacı; Müslim-Gayrimüslim bütün Osmanlı tebaasını ortak değerlerde bütünleştirmek Bunların devlet hizmetlerinde yer almasını sağlamak, Medreselerin dışında, dini gelenek ve etkilerden uzak modern bir yüksek öğretim Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 26

27 Tanzimat Döneminde Yükseköğretim Kurumları Darülfünun 13 ocak 1863 günü, Mühendishane kökenli, Kimyager Derviş Paşanın konuşması ile açıldı. Derviş Paşa Avrupa da eğitim görmüştü Darülfünun için yapılan büyük binadan kısmen yararlanmaktaydı Nisan 1865 te buradan çıkarılıp kiralık bir konağa taşındı. Bu konak Eylül 1865 te yanınca Darülfünun da ortadan kalktı Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 27

28 1869 tarihli Maarifi Umumiye Nizamnamesinde, İstanbul da bir Darülfünun-i Osmani nin kurulacağı belirtilmiştir. Buna göre: Darülfünunun; Hikmet ve Edebiyat, İlm-i Hukuk, Ulüm-i Tabiiye ve Riyaziye şubelerinden oluşacağı belirtilmiştir. Her şubenin öğretim süresinin 3 yıl olacağı, Müderris olacaklar için öğretim süresinin 4 yıl olacağı, Alınacak öğrencilerin 16 yaşından küçük olamayacağı, Öğrencilerin sınavla alınacağı, Derslerin halka açık olacağı hükme bağlanmıştır tarihinde Darülfünun yeniden kurulmuş, Fransa da eğitim görmüş olan Hoca Tahsin Efendi müdür olarak atanmıştır. Darülfünun resmi açılışı 20 Şubat 1870 tarihinde küçük bir binada olmuş, kütüphanesi için Fransa dan hümanizm ve pozitivizm ile ilgili eserler getirtilmiştir. Kısa bir süre sonra müdür Hoca Tahsin Efendi dinsizlikle suçlanıp 10 Aralık 1870 de görevden uzaklaştırılmıştır. İkinci öğretim yılı 22 Ocak 1871 de başlamış, 1872 de 100, 1873 de 73 öğrenci eğitim görmüştür. Kurum 1873 tarihinde kapatılmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 28

29 Maarifi Umumiye Nizamnamesine Göre Darülfünunda Okutulan Dersler Hikmet ve Edebiyat Şb: İlmi Terkibi Vücut, İlmi Ahvali Nefs, Mantık, Maani, Beyan İlmi Kelam, İlmi Ahlak, Hukuku Tabiiye, İlmi Tarih Arabi, Farisi, Türki, Fransızca Tarihi Umumi, Asarı Atika İlmi Hukuk Şubesi: Şeri muamelat (fıkıh) Usuli Fıkıh Roma Hukuku Fransız Hukuku Usuli Muhakeme Ticareti Berriye ve Bahriye Ceza Kanunnameleri Usuli Muhakemei Cinayet Hukuki Mülkiye Hukuki Milel Ulümi Tabiiye ve Riyaziye Şubesi: Heyet İlmi Tabiiye İlmi Kimya İlmi Tabakatül Arz İlmi Maadin İlmi Hayvanat Hendese Müsellesat Hendesei Cebir Hendesei Resmiye Menazır Cerri Eskal,Riyaziye Tarihi Umumi Fenni Tahtiti Arazi Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 29

30 Darülfünun, 1874 te Galatasaray Sultanisi içinde üç şube şeklinde yeniden açılmıştır. Bu şubeler: a)hukuk Mektebi b) Turuk ve Maabir (Yollar ve Koprüler) Mektebi (Mühendislik) c) Edebiyat Mektebi Tanzimat döneminde Darülfünun kurma teşebbüslerinin başarılı olamaması mali sıkıntılar, yeterli nitelikte öğrenci,hoca, kitap bulunamaması, plansız girişimler gibi nedenlerden ileri gelmiştir Darülfünunda, 1869 tarihli nizamnamenin 106. maddesi gereği, akademik yükselme için, bilimsel bir çalışmanın yapılması şartı getirilmiştir. Tanzimat Dönemi yüksek okulları arasında Mekteb-i Mülkiye ve Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye kurumları, öğrenci ve mezunlarıyla, özellikle Mutlakıyet dönemi ve sonrasında kendi alanları dışında da etkili olmuşlardır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 30

31 Mekteb-i Mülkiye : 1859 da, Kaymakam ve müdür yetiştirme amacıyla kurulmuştur. Süresi önceleri 2 yıl, 1867 den itibaren 4 yıldır. Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye: Sivil Tıp okuludur Mayıs 1867 de Askeri Tıbbiyenin içinde kurulmuştur. Teşvik için mezunları doktora sınavı ve kura çekmekten muaf tutulmuştur. Mezunları, kendi meslekleri dışında, fikir ve siyaset alanında da etkin olmuşlardır de Paris te Mekteb-i Osmani adında üç yıllık bir hazırlık okulu kurulmuştur. Kurumun amacı; Osmanlı devletinin gönderdiği çeşitli düzeyde öğrencileri bir araya getirmek, başıboş kalmaktan kurtarmaktır. Askeri ve sivil şubeleri vardı. Öğrencilerin fen, edebiyat, Fransızca vb. alanlarında bilgilerini tamamlayıcı program izlemekteydi Bu kurum 1864 yılında kapatılmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 31

32 Tanzimat Döneminde Mesleki Teknik Eğitim Askeri Baytar Mektebi (1842) Yeşilköy Ziraat Talimnamesi (1847) Erkek Sanayi Mektebi (1848) Orman Kursu-Orman Mektebi (1857) Lisan Mektebi (1864) Mektebi Aklam (Sabah Mektebi) (1868) Islahhaneler ( ) (Mithat Paşanın girişimiyle Avrupa da, sonra Anadolu da) Cevri Kalfa Kız Rüştiyesi (1859) Ruscuk Dikim Atölyesi (1864) (Ordunun ihtiyacını karşılamak için Mithat Paşanın girişimiyle) İstanbul Yedikule Kız Sanayi Mektebi (1869) (Dikimhane) Maadin Mektebi (1874) Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 32

33 Tanzimat Döneminde Özel Öğretim, Azınlık ve Yabancı Okullar 1856 Islahat fermanına göre azınlıklar okul açabileceklerdi tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile ücretli ya da ücretsiz özel okulların kurulmasına izin verildi. Türklerin özel okul kurma çabası yoktur. Azınlık Okulları: Rumlar Heybeliada da bir Ortodoks ilahiyat okulu kurdular. (1844) Yahudiler 1854 de Musevi Asri Mektebini kurdular te Allians İsraelit adnda bir örgüt çok sayıda okul açmaya başladı Bu dönemde Ermeniler de pek çok okullar açmışlardır. Yabancı Okullar: a) Katolik Okulları: Saint Benoit, Saint Louis, Saint Joseph erkek okulları, Notre Dame de Sion kız okulu gibi b) Protestan Okulları: Robert Koleji, Amerikan Kız Koleji Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 33

34 Tanzimat Döneminde Öğretmen Okulları 1- Darülmuallimin 16 MART 1848 de Darülmuallimin adıyla ilk öğretmen okulu açıldı. Öğrenci sayısı idi. Öğrenciler sınavla alındı. Öğretim süresi 3 yıldır. İşlenen dersler: Öğretim yöntemi, Farsça, Aritmetik, Geometri, Alan Ölçümü, Astronomi, Coğrafya Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 34

35 2- Darülmuallimin-i Sıbyan İptidai mektep okullarına öğretmen yetiştirmek için açılır. Başlangıçta öğretim süresi 1 yıldır. Ulum-i Diniye, İlm-i Mahariç ve Tecvid, Hesap, Tarih, Coğrafya, İmla ve İnşa, Hüsn-i Hat, Türkçe Sarf, Usül-i Cedide Üzere Tehecci Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 35

36 3- Darülmuallimat 1870 de Darülmuallimin'e çok benzeyen, kızlar için kadın öğretmen yetiştirmek amacıyla açılmıştır. Başlıca Dersler: Tedbir-i Menzil, Dikiş, Nakış, Ameliyet-ı Hiyatiye Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 36

37 Tanzimat Döneminde Eğitimin İdari Teşkilatı 1- Merkez Maarif Teşkilatı a) Meclisi Umumiye Nezareti b) Meclisi Kebiri Maarif Daire-i İlmiye Daire-i İdare c) Tahrirat Kalemi d) Muhasebe Kalemi 2- Vilayet Maarif Teşkilatı a) Mekatib-i Umumiye Mekatib-i Sıbyaniy Mekatib-i Ruştiye Mekatib-i İdadiye Mekatib-i Sultaniye b) Mekatib-i Aliye Darülmuallimin Darülmuallimat Darülfunun Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 37

38 Eğitime Katkısı Olan Devlet Adamları Abdülmecit ( ) Reşit Paşa ( ) Sadık Rıfat Paşa ( ) Ali Paşa ( ) Fuat Paşa ( ) Ahmet Cevdet Paşa ( ) Ahmet Kemal Paşa ( ) Saffet Paşa ( ) Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 38

39 Tanzimat Dönemi Halk Eğitimi Çalışmaları 1840 Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval 1860 da Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniyenin halk eğitim alanlarında çalışmaları Cemiyet-i Tedrisiye 1863 de Darülfünun da halk eğitim dersleri Çocuklar için dergi: Mümeyyiz Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 39

40 Usul-i Cedit Hareketi Eğitim tarihimi açısından Usul-i Cedit, ders araç ve gereçleri konusunda yenileşmedir Özellikle öğretmenlerin geleneksel öğretim yöntemlerini bırakıp yeni ve etkili öğretim yöntemleri uygulaması demektir. Rüştiyelerdeki gelişmeler ilköğretimlerdekilerden öncedir ve bunlar usul-i cedit hareketinin başlangıcıdır. Rüştiyelerde usul-i cedit hareketi, sıbyan mekteplerinkinden daha kolay ve çabuk yayılmıştır. Sıbyan mekteplerinde usul-i tehecci denen, okumada geleneksel ve uzun uzun heceleme yöntemin terk edilip, usûl-i savtiye denen, harflerin seslerine dayanan ve kelimeyi doğrudan okuma yönteminin benimsendi. Usûl-i savtiye yöntemi, okuma yazma öğretiminde bilinenden bilinmeyene doğru gitme yöntemi ile uyum halindedir. Yeni usuldeki iptidai mektebi ilk olarak Selanikli Abdi Kamil Efendi, İstanbul Süleymaniye de açmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 40

41 Tanzimat Dönemi Eğitiminin Önemli Temsilcileri Ziya Paşa ( Ebuzziya Tevfik ( ) Namık Kemal ( ) Ali Suavi ( ) Selim Sabit Efendi ( ) Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 41

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimine Giriş Her şey akla muhtaçtır, akıl da eğitime Hz. Ali Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Eğitim ve Tarih Amaç: Eğitimle ilgili uygulamaların tarihsel gelişimini açıklamak. Türk eğitim düşüncesinin

Detaylı

Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839

Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839 Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839 Eğitimde İlk Yenileşme Osmanlı Devleti, bir dizi yenilgiler üzerine öncelikli olarak askeri alanda bazı yeniliklere gidilmesi gerekli görülmüştür. Hendese hane adıyla

Detaylı

5. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

5. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 5. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Eğitimde İlk Yenileşme Hareketleri Dönemi (1776 1839)... 3 Yenileşme

Detaylı

Ön Bilgi Raporu: 14. yüzyıldan 21. yüzyıla. Türkiye de. Eğitim. Necdet Sakaoğlu

Ön Bilgi Raporu: 14. yüzyıldan 21. yüzyıla. Türkiye de. Eğitim. Necdet Sakaoğlu Ön Bilgi Raporu: 14. yüzyıldan 21. yüzyıla Türkiye de Eğitim Necdet Sakaoğlu Osmanlı Eğitiminin Temel Kurumu: Medrese 1332'de, Orhan Bey'in Đznik'te açtırdığı ilk Osmanlı medresesi tipik bir Selçuklu medresesiydi.

Detaylı

ÇANAKKALE NİN EĞİTİM MİRASI. Doç. Dr. Selçuk UYGUN

ÇANAKKALE NİN EĞİTİM MİRASI. Doç. Dr. Selçuk UYGUN ÇANAKKALE NİN EĞİTİM MİRASI Doç. Dr. Selçuk UYGUN Eğitim Araştırmaları Birliği Yayını 2015 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 7 GİRİŞ... 11 Kavramsal Çerçeve... 11 Amaç ve Önem... 14 I. BÖLÜM: ÇANAKKALE DE TANZİMAT

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi 1923

Cumhuriyet Dönemi 1923 Cumhuriyet Dönemi 1923 Cumhuriyet Dönemi Eğitimin önemi daha iyi kavranmış, eğitim seferberliği başlatılmıştır Atatürk Başöğretmen sıfatıyla bizzat öğretmenlik yapmıştır Tevhidi Tedrisat kanunuyla tüm

Detaylı

HUKUK MEKTEBİNİN DOĞUŞU

HUKUK MEKTEBİNİN DOĞUŞU HUKUK MEKTEBİNİN DOĞUŞU Nuran KOYUNCU * ÖZET Osmanlı Devleti nin klasik döneminde hukuk eğitimi medreselerde yapıldı. Medreselerin hukukçu yetiştirmede yetersiz kalması ve Tanzimat sonrasında hukuk alanında

Detaylı

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE*

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2) TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

TARİHİ TÜRK EĞİTİM. Prof. Dr. Yahya AKYÜZ M.Ö. 1000 - M.S. 2008. Gözden Geçirilmiş 12. Baskı

TARİHİ TÜRK EĞİTİM. Prof. Dr. Yahya AKYÜZ M.Ö. 1000 - M.S. 2008. Gözden Geçirilmiş 12. Baskı TÜRK EĞİTİM TARİHİ M.Ö. 1000 - M.S. 2008 Prof. Dr. Yahya AKYÜZ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Gözden Geçirilmiş 12. Baskı i Prof. Dr. Yahya AKYÜZ TÜRK EÐÝTÝM TARÝHÝ M.Ö. 1000-M.S.

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

GİRİŞ ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER. Osman KAFADAR. Ahmet ESENKAYA

GİRİŞ ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER. Osman KAFADAR. Ahmet ESENKAYA ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER Osman KAFADAR Ahmet ESENKAYA GİRİŞ Tarih araştırmalarında tarihsel olayların siyasal tarihi yanında, sosyo-kültürel

Detaylı

19. YÜZYIL TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE İŞLETME EĞİTİMİ. BUSINESS EDUCATION OF 19 th CENTURY IN TURKISH HIGHER EDUCATION

19. YÜZYIL TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE İŞLETME EĞİTİMİ. BUSINESS EDUCATION OF 19 th CENTURY IN TURKISH HIGHER EDUCATION Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/2, Sayı:16 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/2, Number:16 19. YÜZYIL TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE

Detaylı

TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEYE DÖNÜK İLK PROGRAM VE UYGULAMALAR

TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEYE DÖNÜK İLK PROGRAM VE UYGULAMALAR TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEYE DÖNÜK İLK PROGRAM VE UYGULAMALAR Dr. Duygu S. Güler Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Faruk Öztürk Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl)

Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 771 Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) Oya DAĞLAR MACAR* Öz 19. yüzyılda

Detaylı

II. MEŞRUTİYETTEN SONRA OSMANLI DA ORTA ÖĞRETİM: SULTÂNÎLER. Fatih Demirel **

II. MEŞRUTİYETTEN SONRA OSMANLI DA ORTA ÖĞRETİM: SULTÂNÎLER. Fatih Demirel ** Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXVII, Sayı/Number 2 Aralık/December 2012, 339-358 II. MEŞRUTİYETTEN SONRA OSMANLI DA ORTA ÖĞRETİM: SULTÂNÎLER Fatih Demirel ** Özet Osmanlı eğitim modernizasyonu

Detaylı

1999). 2 Osmanlı, Doğu nun egemen gücü, öncü ve sözcüsüdür. Osmanlı varlığını ve

1999). 2 Osmanlı, Doğu nun egemen gücü, öncü ve sözcüsüdür. Osmanlı varlığını ve Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2009 Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 11, 422-441 ENCÜMEN-İ DÂNİŞ VE OSMANLI

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

EMRULLAH EFENDİ HAYATI - GÖRÜŞLERİ - ÇALIŞMALARI

EMRULLAH EFENDİ HAYATI - GÖRÜŞLERİ - ÇALIŞMALARI Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Cilt XXX. Sayı 1-2,1979-1982. s.7-36. EMRULLAH EFENDİ HAYATI - GÖRÜŞLERİ - ÇALIŞMALARI Dr. Mustafa ERGÜN Yakın geçmiş Türk eğitim hayatının en

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı

Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı Osman Zahit Küçükler * Özet: 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren kapsamlı bir modernleşme çabasına giren Osmanlı Đmparatorluğu, hem mevcut kurumlarında bazı değişiklikler

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI BİYOLOJİ EĞİTİMİ BİLİM DALI CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ

Detaylı

Zorunlu ve Kesintisiz Eğitimin Kısa Tarihi. Kesintili-Kesintisiz Eğitim Politikasının Değerlendirilmesi

Zorunlu ve Kesintisiz Eğitimin Kısa Tarihi. Kesintili-Kesintisiz Eğitim Politikasının Değerlendirilmesi Zorunlu ve Kesintisiz Eğitimin Kısa Tarihi Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNDÜZ Kesintisiz Eğitimin Okul Yönetimi, Öğretmenler ve Öğrenciler Üzerindeki Sosyo-Psikolojik Etkilerine İlişkin Bir Değerlendirme Yrd.

Detaylı

1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA YER ALAN EĞİTİM GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER EDUCATIONAL VIEWS AND SUGGESTIONS IN PERIODICALS BETWEEN

1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA YER ALAN EĞİTİM GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER EDUCATIONAL VIEWS AND SUGGESTIONS IN PERIODICALS BETWEEN Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE BEDEN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ VE GAZİ BEDEN TERBİYESİ BÖLÜMÜ

ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE BEDEN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ VE GAZİ BEDEN TERBİYESİ BÖLÜMÜ ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE BEDEN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ VE GAZİ BEDEN TERBİYESİ BÖLÜMÜ Nejla GÜNAY* ÖZET XIX. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı Devleti nde bazı askerî okullarla Galatasaray Sultanisi nde

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİ NDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA GENEL BİR BAKIŞ

OSMANLI NIN SON DÖNEMİ NDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA GENEL BİR BAKIŞ ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2013 Summer Issue:4 OSMANLI NIN SON DÖNEMİ NDE EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA GENEL BİR BAKIŞ Öğr. Gör. Derya Uzun Aydın Özet Osmanlı İmparatorluğu, özellikle 18 ve 19. yüzyıllarda

Detaylı

Boarding Schools Established in the Ottoman Empire from 1908 to 1913 and Their Features *

Boarding Schools Established in the Ottoman Empire from 1908 to 1913 and Their Features * Boarding Schools Established in the Ottoman Empire from 1908 to 1913 and Their Features * 1908-1913 Arası Dönemde Osmanlı Devleti nde Kurulan Yatılı Okullar ve Özellikleri ** Dr. Özlem YAKTI E-posta: ozlemyakti@gmail.com

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU NDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE İLKOKUL PROGRAMLARI (1870-1936)

OSMANLI İMPARATORLUĞU NDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE İLKOKUL PROGRAMLARI (1870-1936) OSMANLI İMPARATORLUĞU NDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE İLKOKUL PROGRAMLARI (1870-1936) Özet Osmanlı İmparatorluğu nda ilköğretim seviyesindeki okullara sıbyan mektebi, mahalle mektebi veya taş mektep adı verilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ TARİHÇESİ

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ TARİHÇESİ TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ TARİHÇESİ Nadir AVŞAROĞLU İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ 5 TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ TARİHÇESİ 7 ORTAÇAĞ AVRUPASI NDA YERBİLİMLERİ 7 DÜNYA DA MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı