Tanzimat Dönemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tanzimat Dönemi 1839-1876. www.agurbetoglu.com"

Transkript

1 Tanzimat Dönemi

2 Tanzimat Dönemi Tanzimat Fermanı ya da Gülhane Hatt-ı Hümayun denen siyasal bir ferman yayınlanmıştır. Ferman, Adülmecid tarafından hazırlatıldı ve Hariciye Nazarı Mustafa Reşit Paşa tarafından halka okunarak yürürlüğe girdi. Ülkede siyasal ve sosyal bazı düzenlemeler yapılacağı duyurulmuştu. Bu nedenle 1839 da başlayan yeni döneme Tanzimat (düzenlemeler) dönemi denir da Islahat Fermanı yayınlandı. Abdülhamit in padişah olması ile 1876 da bu dönem kapanmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 2

3 Dönemin Eğitiminin Özellikleri: Eğitim bilim olarak görülmüş, eğitim kitapları yazılmaya başlanmıştır. Okul ve sınıf fiziki ortamları ıslah edilmiş, eğitimde araç gereç kullanımı başlamıştır. Örgün eğitime ağırlık verilmiş, eğitimde hiyerarşik kademe oluşturulmuştur. İlk olarak sıbyan mekteplerinde yenileşmeler yapılmıştır. Medreselerin düzeltilmesine gidilmemiş, bazı meslek medreseleri açılmıştır. Öğrenci ve öğretmen kılık ve kıyafetleri belirlenip düzenlenmeye başlamıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 3

4 Tanzimat Dönemi Reformlarının Nedenleri Tarih gelişim süreci içinde ülkede yenilikler gerekli bir ihtiyaç olduğu için Halkın eğitilmesi devletin ve hükümetin önemli bir görevi olarak görüldüğü için. Osmanlı yönetimine ve Türklere karşı düşmanca davranan Avrupa kamuoyunun kazanmak için. Avrupa devletlerinin baskısı nedeniyle. Eğitimin devleti felakete gidişten kurtaracak bir yol olarak görülmesi Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 4

5 Dönemin Eğitiminin Özellikleri: Kızlar için orta dereceli okullar açılmıştır. Disiplin aracı olarak falaka yasaklanmıştır. Halk eğitimi daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Reformların yetersiz kalmasından dolayı 1856 Islahat fermanı yayınlanmıştır. Sıbyan mektepleri dışında yeni okullar açılmıştır. Sivil okullara ve memur yetiştirmeye fazla önem verilmiştir. Azınlık okulları açılmıştır. Dilin eğitimdeki önemi yanında sadeleşmesinin de gerektiği anlaşılmaya başlanmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 5

6 Dönemin Eğitiminin Özellikleri: Mesleki ve teknik eğitimin temelleri atılmıştır. İlk kez öğretmen yetiştiren meslek okulları açılmıştır. Sıbyan mektepleri dışında yeni okullar açılmıştır. Sivil okullara ve memur yetiştirmeye fazla önem verilmiştir. Azınlık okulları açılmıştır. Dilin eğitimdeki önemi yanında sadeleşmesinin de gerektiği anlaşılmaya başlanmıştır. Mesleki ve teknik eğitimin temelleri atılmıştır. İlk kez öğretmen yetiştiren meslek okulları açılmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 6

7 Tanzimat Dönemi Eğitiminde Yenileşmenin Dayanakları 1839 Tanzimat Fermanı eğitimle ilgili bir hüküm içermez; ancak 1856 Islahat Fermanı Avrupa nın, eğitim ve biliminden yararlanılacağı hükmünü içerir. Ancak yenileşmenin eğitim olmadan imkan dışı olduğu bilinmekteydi. Tanzimat kadroları, örgün ve yaygın eğitim yoluyla devleti Avrupa tarzında düzenlemeyi temel hedef edinmişti. Bu düzenlemelerin, ihtiyaç, batıya şirin görünme ve batılıların zorlamaları boyutlar da vardı Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 7

8 1845 Abdülmecid Fermanı Padişah Abdülmecid, Babıali de yetkililere hitaben okuduğu Fermanında; Askeri okullar dışında hiçbir çalışmada başarılı olunamadığını, Asıl ilerlemenin, ülkenin mamur, halkın refahı ile mümkün olacağı, Din ve dünya işlerinde halkın bilgisizliğinin giderilmesi, İlimlerin ve fenlerin ve sanayinin kaynağı olacak okulların açılması gibi hususları önemsediğini ifade etmiştir. Fermanın özü şöyledir; Halkın cehaleti giderilmeli, eğitimi sağlanmalıdır. Mesleki eğitim dahil, her düzeyde eğitim önemsenmelidir. Din ve dünya için geçerli bir eğitim verilmelidir Okullar ülkenin uygun olan her yerinde açılmalıdır Bu dönemde Avrupa yı gezmiş, orada görev yapmış, eğitim görmüş aydınların, eğitimde yenileşmeye katkıları olmuştur. Ülkeye daha sık gelmeye başlayan yabancıların, bu bilincin uyanmasında önemli etkisi olmuş. Ülkedeki azınlık ve yabancı okullar önemli bir model olmuştur Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 8

9 İlköğretimde Yenilik ve Gelişmeler İlköğretimde yenileşmeye dönük ilk girişim 1847 tarihli belgedir. Belge, sıbyan mektebi hocalarına yönelik bir talimat içermektedir. Belgenin adı Etfalin Talim ve Tedris ve Terbiyelerini ne Vechile İcra Eylemeleri Lazım geleceğine Dair Sıbyan Mektebi Haceleri Efendilere İta Olunacak Talimat tır. Bu talimat, çocuğa geleneksel bakışı değiştirecek önemli yenilikler içermektedir. Bu belgede; öğretim programları, öğretim araç ve gereçleri, öğretim yöntemi ve süresi, disiplin ve öğretmenlere ilişkin ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 9

10 Öğretim Programları; Dersler; elif-ba, amme cüzü, Türkçe lügat, yazı, ilmihal, Kur an, tecvid, Hıfz-ı Kur an (Seçimlik) Tanzimat a kadar ilköğretimde yazının çok önemsenmeyişi bazı sorunlara da kaynaklık etmişti talimatı, okuma-yazma öğretimini bu okulların temel amaçları arasına almıştır. Talimatta; karalama, çizgi çizme, yazmaya çalışma nın, ilahi bir lütuf olarak çocuğun doğasında var olduğuna vurgu yapılmıştır. Onların bu eğilimlerinin, alıştırmalarla geliştirilmesi, hocaların görevi kabul edilmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 10

11 Öğretim Araç ve Gereçleri; Mekke, Medine ve öteki bazı beldelerde kullanılan siyah taş tahta denilen yazı levhalarının padişah tarafından her okula yeterli sayıda gönderileceği talimatta yer almıştır. Bunların yazı yazma ve okumayı öğrenmede önemli araç olduğu belirtilmiştir. Kağıt üzerine yazı yazmak için öğrencilerin, yanlarında divit, iki tane kamış kalem, mürekkep hokkası taşımaları istenmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 11

12 Öğretim Yöntemi; Öğrenciler bilgi düzeylerine göre gruplara ayrılacaktır Kız ve erkek öğrenciler aynı sınıfta ancak kendi aralarında gruplar şeklinde oturacaktır. Heceleme ile harflerin birbiriyle birleştirilmesi yöntemi takip edilecektir. Hoca veya kalfa öğrencilerle tek tek ilgilenecektir. Sınıf geçme sistemi olmayıp, 4. yıl sonunda bitirme sınavı ile mezun olunmaktaydı Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 12

13 Öğrenim Süresi; 7 yaşına girmiş çocukların okula devamı zorunluydu Bu çocukların okula gitmemesi durumunda velileri cezalandırılacaktı yaşları arasında olup, ailesinin geçimini sağlayan çocuklar, dini bilgileri öğrenmek için sabahları bir saat okula geleceklerdi. Okulun süresi 4 yıl olup 4-5 yaşlarındaki çocuklar, velileri isterse okula kabul edilebilirdi. Bu sürede gerekli bilgileri öğrenemeyenler 3 yıl daha okuyabilirlerdi. 7 yılda başarılı olamayanların durumu velilerinin arzusuna bağlıydı. 4 yıllık sıbyan mekteplerinden sonra, yeni kurulmaya başlayan 2 yıllık Rüşdiye mektepleri de talimat kapsamına alınmış, böylece 6 yıllık zorunlu eğitim söz konusu olmuştur Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 13

14 Disiplin; Falaka yasaklanmıştır. Yaramaz öğrenciye karşı hoca somurtarak, hakaret içermeyen sözlerle tepkide bulunabilecektir. Ayakta durma, incitmeden kulak çekme, velinin izniyle, çubukla hafiften dövme cezaları uygulanabilecektir. Ayakta durma cezası sırasında kalfa nın çocuğa dersini sürekli tekrar ettirmesi de öğretici olması yönüyle uygun bulunmuştur. Çocuklara 7 yaşından itibaren namaz kılması öğretilecek, 10 yaşına gelip de namaz kılmayanlar, velisinin izniyle cezalandırılabilecektir. Çalışkan ve iyi huylu çocuklar, hocanın yanı başında oturmaları sağlanarak onure edileceklerdir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 14

15 Talimatta sıbyan mektebi hocalarının nitelikleri konusunda bir açıklama yoktur. Mektepleri teftiş ve hocalara rehberlik için Muin-i Mekatip denilen müfettişlik kuruldu. Hocaların maaşının, öğrenci velilerinden karşılanması sisteminin devam edeceği yine talimatta mevcuttur. Öğretmenler; Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 15

16 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi (1869) İlköğretimde köklü değişiklikler bu nizamname ile sağlandı Bu belgenin sıbyan mekteplerine yönelik bazı hükümleri şöyledir: Md.3-4 -Her mahalle ve köyde en az bir mektep bulunacak. Mektep masrafları toplum tarafından karşılanacak. Md.5-6 Hocalar nizamnameye göre seçilip atanacak. Sıbyan mektepleri 4 yıldır. Md.9- Kızlar 6-10, erkeklerin 7-11 yaşları arasında mektebe devamları zorunludur. Md İlköğretim zorunluluğunun uygulanışı ve buna uymayan ana babalara verilecek para cezası ile ilgilidir. (Bedeni, ruhi önemli kusuru olan, ailesinin geçimini sağlamak zorunda olan, yarım saatlik mesafeden gelen ve evinde okuma-yazma öğrenenler devam zorunda değildir) Md.15- Bir yerde iki sıbyan mektebi varsa bunlardan biri erkeklere diğeri kızlara ayrılacaktır. Böyle olmayan yerlerde kızlarda aynı mektep e gidecek fakat karışık oturmayacaklardır. Md.16 Kız sıbyanların mekteplerinde hoca bayan olacaktır, fakat yeterli sayıda ehliyetli hocalar yetiştirilinceye kadar müsin ve edip (yaşlı ve iyi ahlaklı) adamlardan muallim tayini caiz olacaktır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 16

17 Tanzimat Döneminde Ortaöğretim Kurumları Rüştiyeler: İdadiler: Sultaniler: Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 17

18 Rüştiyeler: İlk kez 1839 da askeri okullara kaynak olmak ve 4 yıl süreli eğitim vermek amacıyla kurulmuşlardır. Genel orta öğretimin en alt kademesini oluştururlar Askeri ve Mülkiye Rüştiyesi şeklinde ikiye ayrılırlar Mülkiye Rüştiyeleri 1846 dan (Mekatibi Umumiye Nezaretinin Kurulması) sonra açılmaya başlamıştır. Mezunları askeri okullardan ziyade memur olmayı seçiyordu 1875 ten itibaren askeri rüştiyeler kurulmuştur Darulmuallimin mezun vermeye başlayınca taşrada Rüştiyeler açılmaya başladı(1853) Kızlar için açılan ilk Rüştiye Cevri Kalfa (Sultanahmet) kız rüştiyesidir. Kız rüştiyeleri 1870 den sonra taşrada önemli merkezlerde açılmaya başladı Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 18

19 Erkek Rüştiyelerinin Programı: Din Dersleri, Türkçe Gramer/ Lisan-ı Osmanî Kavâidi, Rüştiye Mekteplerinin Programı İmlâ ve Yazı, Arapça ve Farsça Gramer, Aritmetik, Geometrik Çizimler, Genel Tarih ve Osmanlı Tarihi, Coğrafya, Beden Eğitimi, Kız Rüştiyelerinin Programı (Erkek Rüştiyelerden Farklı Olarak): Yardımcı Nakış Resmî Seçme Edebî Parçalar, Ev İdaresi, Dikiş ve Müzik Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 19

20 İdadiler: Harp okulu ve Askeri Tıbbiyeye hazırlık amaçlı kurulmuşlardır Ordu merkezleri ve Bosna da kurulmuşlardır İlk 3 sınıf bölgelerinde, 4. sınıf İstanbul da okutulurdu İstanbul da ilk açılan Mektebi Fünun-u İdadiye 1845 de açıldı. Harp okulu öğrencileri sınavdan geçirilerek, orta düzeyde olanları bu okula alınmıştır Bu okul 1872 de Kuleliye taşınmış, Kuleli Askeri İdadisi olmuştur Yüksek öğrenime öğrenci hazırlamak amaçtır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 20

21 Yine 1845 de Bursa da kurulan idadi, sonradan Işıklar Askeri İdadisi olmuştur Maarifi Umumiye Nizamnamesiyle bu okullar 4 yıllık Rüştiyelerden sonra 3 yıl olarak düzenlenmişlerdir. Nizamnameyle, Müslüman ve Hıristiyan tebaanın ortak bir kültür ile kaynaşması için 3 yıl süreli olarak İdadi adıyla Sancak merkezlerinde açılmaları düşünülmüştür. Önce İstanbul da 1873 te Mülki İdadi açılmış, iki yıl sonra da diğer illerde açılmaya başlamıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 21

22 İdadî Mekteplerin Programı Nizamnameye göre idadilerde okutulan dersler: Türkçe Kitabet ve İnşa Fransızca, Osmanlı Kanunları, Mantık, Cebir, Matematik, Geometri, Ölçme ve Ticarî Aritmetik, Fizik, Kimya ve Resim Fen Dersleri, Ekonomi, Coğrafya, Tarih, Programda din dersleri, Arapça ve Farsça yer almamıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 22

23 Sultaniler: İlk kez Galatasaray da açılan okula bu ad verilmiştir (1868). Fransa nın Osmanlıya, büyük merkezlerde Hıristiyan çocukları için okul bulunmayışı gerekçesiyle Şubat 1867 de verdiği notadan sonra kurulmuştur Notada; büyük merkezlerde, Hıristiyan öğrencilerin devam edebilecekleri orta öğretim kurumlarının açılması isteniyordu Bunun üzerine Osmanlı hükümeti, İstanbul da Fransa elçisiyle görüşerek, öğretim dili Fransızca olan bir lise açılmasına karar verdi Müslüman ve Hıristiyan bütün Osmanlı tebaasının, ülke hizmetlerinde eşit şekilde sorumluluk üstlenmelerine imkan sağlamak amaçlanmıştı. Batı irfanıyla beslenmiş aydın sınıfı oluşturmayı amaç edinmiştir. Sayıları artan Rüştiyeler, yüksek okul için gerekli kaynağı sağlamada yeterli olmamıştı. Batı ülkelerindeki yapı ve düzeyde bir öğretim oluşturulma ve yükseköğretime kaynaklık etmesi amacıyla kurulmuştur Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 23

24 Sultaniler: 1868 de açılan Galatasaray Sultanisinin Müdürü Türk, ikinci müdür ve öğretmenlerinin çoğu Fransızdı 5 yıl iptidai, 5 yıl kolej olmak üzere 10 yıllık öğretim verilirdi Sonradan eğitim, 3 yıl iptidai, 3 yıl tali, 3 yıl ali şeklinde düzenlendi Hazırlanmasında 1867 tarihli Fransız notasının etkili olduğu 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesinde ortaöğretimin üst basamağını teşkil etmek üzere açılacak okullara Sultaniye adı verilmiştir. Nizamnameye göre diğer Sultaniler, 3 yıl kısmı adi ve 3 yıl kısmı ali olmak üzere 6 yıl eğitim verecekti. Nizamnamede bu okulların ücretli olması, ancak yapım masraflarının devletçe karşılanması öngörülmüştü. Bu okullar II. Meşrutiyete kadar Girit dışında hiçbir yerde açılamamıştır. Sultani düzeyinde bir diğer okul Daruşşafaka (1873)dır. Bu okulda Fransız askeri liselerinin programı okutulmuştur. Yıllarca asker öğretmenler bu kurumda görev yapmıştır. Anne-babası olmayan fakir ve kimsesiz çocuklar alınıp eğitilmiştir Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 24

25 Sultanîlerin Programı Sultanî okullarında okunacak dersler, iki kısımdı. 1. Kısmı Adi (İlk 3 yıl): idadî okullarında okutulan dersler Edebiyat Şubesi 2. Kısmı Ali (Son 3 yıl): Edebiyat ve Ulüm şubeleri 1. Türkçe-Yazı, 2. Arapça ve Farsça'dan Metinler, 3. Meânî, 4. Fransızca, 5. Ekonomi, 6. Milletler Hukuku, 7. Tarih Ulüm Şubesi 1. Geometri, Simetri, Cebir 2. Düzlem ve Küresel Geometri, 3. Kozmografya, 4. Fizik ve Kimya'nın Sanayi ve Tarıma Uygulanması, 5. Fen Dersleri, 6. Arazi Plânlaması Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 25

26 Tanzimat Döneminde Yükseköğretim Kurumları Bir Darülfünun kurulması 1846 da kararlaştırılmış ve o tarihte bu kurum için bir binanın temeli atılmış, Ancak 1863 tarihinde açılabildi Bu kurumun amacı; Müslim-Gayrimüslim bütün Osmanlı tebaasını ortak değerlerde bütünleştirmek Bunların devlet hizmetlerinde yer almasını sağlamak, Medreselerin dışında, dini gelenek ve etkilerden uzak modern bir yüksek öğretim Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 26

27 Tanzimat Döneminde Yükseköğretim Kurumları Darülfünun 13 ocak 1863 günü, Mühendishane kökenli, Kimyager Derviş Paşanın konuşması ile açıldı. Derviş Paşa Avrupa da eğitim görmüştü Darülfünun için yapılan büyük binadan kısmen yararlanmaktaydı Nisan 1865 te buradan çıkarılıp kiralık bir konağa taşındı. Bu konak Eylül 1865 te yanınca Darülfünun da ortadan kalktı Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 27

28 1869 tarihli Maarifi Umumiye Nizamnamesinde, İstanbul da bir Darülfünun-i Osmani nin kurulacağı belirtilmiştir. Buna göre: Darülfünunun; Hikmet ve Edebiyat, İlm-i Hukuk, Ulüm-i Tabiiye ve Riyaziye şubelerinden oluşacağı belirtilmiştir. Her şubenin öğretim süresinin 3 yıl olacağı, Müderris olacaklar için öğretim süresinin 4 yıl olacağı, Alınacak öğrencilerin 16 yaşından küçük olamayacağı, Öğrencilerin sınavla alınacağı, Derslerin halka açık olacağı hükme bağlanmıştır tarihinde Darülfünun yeniden kurulmuş, Fransa da eğitim görmüş olan Hoca Tahsin Efendi müdür olarak atanmıştır. Darülfünun resmi açılışı 20 Şubat 1870 tarihinde küçük bir binada olmuş, kütüphanesi için Fransa dan hümanizm ve pozitivizm ile ilgili eserler getirtilmiştir. Kısa bir süre sonra müdür Hoca Tahsin Efendi dinsizlikle suçlanıp 10 Aralık 1870 de görevden uzaklaştırılmıştır. İkinci öğretim yılı 22 Ocak 1871 de başlamış, 1872 de 100, 1873 de 73 öğrenci eğitim görmüştür. Kurum 1873 tarihinde kapatılmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 28

29 Maarifi Umumiye Nizamnamesine Göre Darülfünunda Okutulan Dersler Hikmet ve Edebiyat Şb: İlmi Terkibi Vücut, İlmi Ahvali Nefs, Mantık, Maani, Beyan İlmi Kelam, İlmi Ahlak, Hukuku Tabiiye, İlmi Tarih Arabi, Farisi, Türki, Fransızca Tarihi Umumi, Asarı Atika İlmi Hukuk Şubesi: Şeri muamelat (fıkıh) Usuli Fıkıh Roma Hukuku Fransız Hukuku Usuli Muhakeme Ticareti Berriye ve Bahriye Ceza Kanunnameleri Usuli Muhakemei Cinayet Hukuki Mülkiye Hukuki Milel Ulümi Tabiiye ve Riyaziye Şubesi: Heyet İlmi Tabiiye İlmi Kimya İlmi Tabakatül Arz İlmi Maadin İlmi Hayvanat Hendese Müsellesat Hendesei Cebir Hendesei Resmiye Menazır Cerri Eskal,Riyaziye Tarihi Umumi Fenni Tahtiti Arazi Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 29

30 Darülfünun, 1874 te Galatasaray Sultanisi içinde üç şube şeklinde yeniden açılmıştır. Bu şubeler: a)hukuk Mektebi b) Turuk ve Maabir (Yollar ve Koprüler) Mektebi (Mühendislik) c) Edebiyat Mektebi Tanzimat döneminde Darülfünun kurma teşebbüslerinin başarılı olamaması mali sıkıntılar, yeterli nitelikte öğrenci,hoca, kitap bulunamaması, plansız girişimler gibi nedenlerden ileri gelmiştir Darülfünunda, 1869 tarihli nizamnamenin 106. maddesi gereği, akademik yükselme için, bilimsel bir çalışmanın yapılması şartı getirilmiştir. Tanzimat Dönemi yüksek okulları arasında Mekteb-i Mülkiye ve Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye kurumları, öğrenci ve mezunlarıyla, özellikle Mutlakıyet dönemi ve sonrasında kendi alanları dışında da etkili olmuşlardır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 30

31 Mekteb-i Mülkiye : 1859 da, Kaymakam ve müdür yetiştirme amacıyla kurulmuştur. Süresi önceleri 2 yıl, 1867 den itibaren 4 yıldır. Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye: Sivil Tıp okuludur Mayıs 1867 de Askeri Tıbbiyenin içinde kurulmuştur. Teşvik için mezunları doktora sınavı ve kura çekmekten muaf tutulmuştur. Mezunları, kendi meslekleri dışında, fikir ve siyaset alanında da etkin olmuşlardır de Paris te Mekteb-i Osmani adında üç yıllık bir hazırlık okulu kurulmuştur. Kurumun amacı; Osmanlı devletinin gönderdiği çeşitli düzeyde öğrencileri bir araya getirmek, başıboş kalmaktan kurtarmaktır. Askeri ve sivil şubeleri vardı. Öğrencilerin fen, edebiyat, Fransızca vb. alanlarında bilgilerini tamamlayıcı program izlemekteydi Bu kurum 1864 yılında kapatılmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 31

32 Tanzimat Döneminde Mesleki Teknik Eğitim Askeri Baytar Mektebi (1842) Yeşilköy Ziraat Talimnamesi (1847) Erkek Sanayi Mektebi (1848) Orman Kursu-Orman Mektebi (1857) Lisan Mektebi (1864) Mektebi Aklam (Sabah Mektebi) (1868) Islahhaneler ( ) (Mithat Paşanın girişimiyle Avrupa da, sonra Anadolu da) Cevri Kalfa Kız Rüştiyesi (1859) Ruscuk Dikim Atölyesi (1864) (Ordunun ihtiyacını karşılamak için Mithat Paşanın girişimiyle) İstanbul Yedikule Kız Sanayi Mektebi (1869) (Dikimhane) Maadin Mektebi (1874) Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 32

33 Tanzimat Döneminde Özel Öğretim, Azınlık ve Yabancı Okullar 1856 Islahat fermanına göre azınlıklar okul açabileceklerdi tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile ücretli ya da ücretsiz özel okulların kurulmasına izin verildi. Türklerin özel okul kurma çabası yoktur. Azınlık Okulları: Rumlar Heybeliada da bir Ortodoks ilahiyat okulu kurdular. (1844) Yahudiler 1854 de Musevi Asri Mektebini kurdular te Allians İsraelit adnda bir örgüt çok sayıda okul açmaya başladı Bu dönemde Ermeniler de pek çok okullar açmışlardır. Yabancı Okullar: a) Katolik Okulları: Saint Benoit, Saint Louis, Saint Joseph erkek okulları, Notre Dame de Sion kız okulu gibi b) Protestan Okulları: Robert Koleji, Amerikan Kız Koleji Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 33

34 Tanzimat Döneminde Öğretmen Okulları 1- Darülmuallimin 16 MART 1848 de Darülmuallimin adıyla ilk öğretmen okulu açıldı. Öğrenci sayısı idi. Öğrenciler sınavla alındı. Öğretim süresi 3 yıldır. İşlenen dersler: Öğretim yöntemi, Farsça, Aritmetik, Geometri, Alan Ölçümü, Astronomi, Coğrafya Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 34

35 2- Darülmuallimin-i Sıbyan İptidai mektep okullarına öğretmen yetiştirmek için açılır. Başlangıçta öğretim süresi 1 yıldır. Ulum-i Diniye, İlm-i Mahariç ve Tecvid, Hesap, Tarih, Coğrafya, İmla ve İnşa, Hüsn-i Hat, Türkçe Sarf, Usül-i Cedide Üzere Tehecci Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 35

36 3- Darülmuallimat 1870 de Darülmuallimin'e çok benzeyen, kızlar için kadın öğretmen yetiştirmek amacıyla açılmıştır. Başlıca Dersler: Tedbir-i Menzil, Dikiş, Nakış, Ameliyet-ı Hiyatiye Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 36

37 Tanzimat Döneminde Eğitimin İdari Teşkilatı 1- Merkez Maarif Teşkilatı a) Meclisi Umumiye Nezareti b) Meclisi Kebiri Maarif Daire-i İlmiye Daire-i İdare c) Tahrirat Kalemi d) Muhasebe Kalemi 2- Vilayet Maarif Teşkilatı a) Mekatib-i Umumiye Mekatib-i Sıbyaniy Mekatib-i Ruştiye Mekatib-i İdadiye Mekatib-i Sultaniye b) Mekatib-i Aliye Darülmuallimin Darülmuallimat Darülfunun Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 37

38 Eğitime Katkısı Olan Devlet Adamları Abdülmecit ( ) Reşit Paşa ( ) Sadık Rıfat Paşa ( ) Ali Paşa ( ) Fuat Paşa ( ) Ahmet Cevdet Paşa ( ) Ahmet Kemal Paşa ( ) Saffet Paşa ( ) Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 38

39 Tanzimat Dönemi Halk Eğitimi Çalışmaları 1840 Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval 1860 da Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniyenin halk eğitim alanlarında çalışmaları Cemiyet-i Tedrisiye 1863 de Darülfünun da halk eğitim dersleri Çocuklar için dergi: Mümeyyiz Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 39

40 Usul-i Cedit Hareketi Eğitim tarihimi açısından Usul-i Cedit, ders araç ve gereçleri konusunda yenileşmedir Özellikle öğretmenlerin geleneksel öğretim yöntemlerini bırakıp yeni ve etkili öğretim yöntemleri uygulaması demektir. Rüştiyelerdeki gelişmeler ilköğretimlerdekilerden öncedir ve bunlar usul-i cedit hareketinin başlangıcıdır. Rüştiyelerde usul-i cedit hareketi, sıbyan mekteplerinkinden daha kolay ve çabuk yayılmıştır. Sıbyan mekteplerinde usul-i tehecci denen, okumada geleneksel ve uzun uzun heceleme yöntemin terk edilip, usûl-i savtiye denen, harflerin seslerine dayanan ve kelimeyi doğrudan okuma yönteminin benimsendi. Usûl-i savtiye yöntemi, okuma yazma öğretiminde bilinenden bilinmeyene doğru gitme yöntemi ile uyum halindedir. Yeni usuldeki iptidai mektebi ilk olarak Selanikli Abdi Kamil Efendi, İstanbul Süleymaniye de açmıştır Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 40

41 Tanzimat Dönemi Eğitiminin Önemli Temsilcileri Ziya Paşa ( Ebuzziya Tevfik ( ) Namık Kemal ( ) Ali Suavi ( ) Selim Sabit Efendi ( ) Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Ticaret Üniversitesi 41

EĞİTİM TARİHİ. Batı Etkisinde Türk Eğitimi. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi

EĞİTİM TARİHİ. Batı Etkisinde Türk Eğitimi. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi EĞİTİM TARİHİ Batı Etkisinde Türk Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Batı Etkisinde Türk Eğitimi a- Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi (1776-1839) b- Tanzimat Dönemi (1839-1876)

Detaylı

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar. TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk

Detaylı

I.Meşrutiyet ve Mutlakıyet Dönemi 1876-1878

I.Meşrutiyet ve Mutlakıyet Dönemi 1876-1878 I.Meşrutiyet ve Mutlakıyet Dönemi 1876-1878 I. Meşrutiyet Dönemi 1876-1878 Devletin iç ve dış sıkıntılar ve mali bunalımlarla boğuştuğu bir dönemin içinde, sorunlarla boğuşulmaktadır. Genç Osmanlılar denilen

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi OSMANLILAR 1 2 3 Osmanlılarda Eğitimin Genel Özellikleri Medreseler çok yaygın ve güçlü örgün eğitim kurumları haline gelmiş, toplumun derinden etkilemişlerdir. Azınlıkların çocuklarını üst düzey yönetici

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GİRİŞ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş GİRİŞ 1. Dersin amacı ve kapsamı 2. Askeri mühendislik ve sivil mühendislik 3. Yurdumuzda inşaat mühendisliği 4. İnşaat

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 SAYI: 2676-2687 2014 YILI 77. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

(Galatasaray Lisesi,Mekteb-i Sultanî) ~ û. rüşdiyye 5

(Galatasaray Lisesi,Mekteb-i Sultanî) ~ û. rüşdiyye 5 ¼ À o p o ù 4 i q ¼~» ¼~ Tanzimat î ÿ ü»ž ¼» ¼ Ì À ¼» a ¼» å À» b ¼» ~ À» ÿ ü ¼ 16 22 Ð 1 Tanzimat 13 20 {» i Ž i» ~¼ å o o~¼ o ½ 19» 1923 û À 1839 å 1876 ~»» ³ å å» v 1856»» À» p ~ å p»ž å 1» p ~ ³» ~»Ž

Detaylı

Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839

Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839 Eğitimde İlk Yenileşme Dönemi 1776-1839 Eğitimde İlk Yenileşme Osmanlı Devleti, bir dizi yenilgiler üzerine öncelikli olarak askeri alanda bazı yeniliklere gidilmesi gerekli görülmüştür. Hendese hane adıyla

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

19. YÜZYILIN SONLARINDA BOLU DA EĞİTİM VE BOLULU EĞİTİMCİ MUALLİM CEVDET. Bahri Ata * GİRİŞ

19. YÜZYILIN SONLARINDA BOLU DA EĞİTİM VE BOLULU EĞİTİMCİ MUALLİM CEVDET. Bahri Ata * GİRİŞ 1 19. YÜZYILIN SONLARINDA BOLU DA EĞİTİM VE BOLULU EĞİTİMCİ MUALLİM CEVDET Bahri Ata * GİRİŞ Bu bildiride 19. yüzyılın sonlarında Bolu nun eğitim durumuna ilişkin genel bilgiler verildikten sonra, Bolu

Detaylı

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 T.C BURSA VALİLİĞİ Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 http://osmangazi.meb.gov.tr http://www.memosmangazi.com

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUAT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

MALİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLARI

MALİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLARI MALİYE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLARI SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Mehmet Raşit ERER 03.09.1919 22.04.1920 2 Hüseyin KAZIM 01.05.1920 29.11.1920 3 Ali Şefik BAŞMAN 10.09.1921 19.08.1923 4

Detaylı

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ahmet Selahattin ODABAŞIOĞLU 27.02.1930 29.06.1936 2 Fevzi Daim ARBİL 22.07.1936 16.06.1941 3 Cafer Tayyar

Detaylı

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ 016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ YGS DEKİ TESTLER VE KAPSAMLARI Test Testin Kapsamı Soru Sayısı Türkçe Testi Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular... 0 Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI : 6 SAYI : 18 76 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TARİH : 27.01.2014 KONU: Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

ÖZEL DR. NATUK BİRKAN İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL DR. NATUK BİRKAN İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL DR. NATUK BİRKAN İLKÖĞRETİM OKULU 009-00 Yılı Mezunlarımızın SBS Sonuçlarına Göre Yerleştiği Okullar Okul Öğrenci Sayısı Açı Lisesi Alman Lisesi Amerikan Robert Lisesi Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

Sınıf Sistemi Öğrencilerini Belirlemeye Yönelik İp Uçları. Sınıf Sistemi Tasdikname Girişi

Sınıf Sistemi Öğrencilerini Belirlemeye Yönelik İp Uçları. Sınıf Sistemi Tasdikname Girişi Sınıf Sistemi Öğrencilerini Belirlemeye Yönelik İp Uçları A) 1991-1992 Eğitim-Öğretim yılından önce okuyanlar sınıf sistemi öğrencisidir. B) Sınıf sisteminde Ek-2 belgesi düzenlenmektedir. C) Ek-2 Belgesi

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (LYS BĠLGĠLENDĠRME SUNUSU) 2013-ÖSYS Sunum, arakliogretmenlisesi.meb.k12.tr

2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (LYS BĠLGĠLENDĠRME SUNUSU) 2013-ÖSYS Sunum, arakliogretmenlisesi.meb.k12.tr 2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (LYS BĠLGĠLENDĠRME SUNUSU) 2013- ÖSYS Ġkinci AĢama : Lisans YerleĢtirme Sınavları (LYS) Sınav Tarihleri 2013- ÖSYS Ġkinci AĢama : Lisans YerleĢtirme Sınavları

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Güz Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ANABİLİM DALI BİLİM DALI Ales Puan Türü Türk Uyruklu Ünip

Detaylı

II. Meşrutiyet Dönemi 1908-1918

II. Meşrutiyet Dönemi 1908-1918 II. Meşrutiyet Dönemi 1908-1918 II. Meşrutiyet Dönemi 1908-1918 İkinci Meşrutiyet dönemi Türk tarihinde eğitim üzerine en çok yazının yazıldığı, eğitim sorunlarıyla en çok ilgilenilen ve deneyimler kazanılan

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu KUVEYT TÜRK OKULU WEB SİTESİ Kuveyt Türk Okulu Web: http://www.kuveyt.meb.k12.tr/ Twitter: https://twitter.com/kturkishschool Email: 966583@meb.k12.tr 749581@meb.k12.tr

Detaylı

Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri, 3.Selim, 1.Mahmut, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1.Meş Pazar, 23 Şubat 2014 17:56

Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri, 3.Selim, 1.Mahmut, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1.Meş Pazar, 23 Şubat 2014 17:56 III. Selim ve Nizam-ı Cedit Yenilikçi bir padişah olan III. Selim ıslahatları planlı ve programlı bir şekilde yapmak istiyordu. Bu amaçla ileri gelen devlet adamlarından bir heyet oluşturdu. Bu heyetlerden

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı rapor Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmüne Kararname 14.09.2011 Tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 2015 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-6 YAŞ SİSTEM TANITIM TOPLANTISI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE YENİ SİSTEM Milli Eğitim Bakanlığı 2013-2014 öğretim

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI KILAVUZU 2012 DİKKAT: Bu kılavuzu Bu kılavuzu dikkatle dikkatlice okuyunuz. okuduktan sonra

Detaylı

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Beden Eğitimi (B) Öğretmenliği 1 209812 39 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 1 185582 61 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 2 162701

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

BÜLTEN. Ayın Konusu ALAN SEÇİMİ. T.C ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölümü

BÜLTEN. Ayın Konusu ALAN SEÇİMİ. T.C ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölümü T.C ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölümü ARALIK Lise Ayın Konusu ALAN SEÇİMİ ALAN VE DALA GEÇĠġ: MADDE 31: ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ:

Detaylı

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER...

Detaylı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Necati BİLGİÇ Grup Başkanı bilgicnecati@meb.gov.tr 1 SUNUM Sunu 4 bölümden oluşmaktadır. 1) Yeniden

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU

2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU Başvuru formunu doldurmadan önce başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Başvuru Süresi Görevlendirme Süreci Başvuruların Yapılacağı

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın

Detaylı

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ 10.SINIF DERS PROGRAMLARI SEÇMELİ DERSLER YÜKSEKÖĞRENİME GEÇİŞ SINAVI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ SINIF GEÇME A-DOĞRUDAN Tüm derslerden

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 014015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisans Üstü Eğitim

Detaylı

OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNDE BATILILAŞMA

OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNDE BATILILAŞMA OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNDE BATILILAŞMA ÖZET Süleyman KARATAŞ Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yolu ile istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Eğitim sistemini oluşturan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 SAYI: 2664-2675 2013 YILI 76. CİLDİN FİHRİSTİ Konusu Çıkış Yeri

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2010 2011 Öğretim Yılında ortaöğretim kurumlarının

Detaylı

Aday Meslek Memurluğu Sınavı için aranan genel koşullara ek olarak adayların bilmeleri gereken hususlar:

Aday Meslek Memurluğu Sınavı için aranan genel koşullara ek olarak adayların bilmeleri gereken hususlar: Dışişleri Bakanlığı Giriş Sınavları (PS. İstanbul Aydın Üniversitesinin bu programı, öğrencileri Ekonomi Bakanlığı Diş Ticaret Müsteşarlığı, AB Bakanlığı, MIT Müsteşarlığı gibi kurumların giriş sınavlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 NİSAN 2013 SAYI: 2667 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

İNFAZ VE KORUMA MEMURU (GARDİYAN)

İNFAZ VE KORUMA MEMURU (GARDİYAN) TANIM Ceza ve infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların talimatlar çerçevesinde, fiziki ve teknik imkanları kullanarak, can mal güvenliği ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrolünü yapan kişidir.

Detaylı

SAYIN VELİLERİMİZİN, ÖĞRETMENLERİMİZİN, ÖĞRENCİLERİMİZİN BİLGİSİNE; 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL KOLEJ SINAV TAKVİMİ 9.

SAYIN VELİLERİMİZİN, ÖĞRETMENLERİMİZİN, ÖĞRENCİLERİMİZİN BİLGİSİNE; 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL KOLEJ SINAV TAKVİMİ 9. TEM.MAT.(SEÇ.) TARİH FİZİK COĞRAFYA BİLİM UYGULAMA (FİZİK + KİMYA) KİMYA SAYIN VELİLERİMİZİN, ÖĞRETMENLERİMİZİN, ÖĞRENCİLERİMİZİN BİLGİSİNE; 2015 2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL KOLEJ SINAV TAKVİMİ 9.

Detaylı

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimine Giriş Her şey akla muhtaçtır, akıl da eğitime Hz. Ali Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Eğitim ve Tarih Amaç: Eğitimle ilgili uygulamaların tarihsel gelişimini açıklamak. Türk eğitim düşüncesinin

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 Haydarpaşa Yerleşkesinin Tarihçesi Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 tarihinde atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Fizikle ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU HOCA ALİ RIZA BEY KİMDİR? Üsküdarlı Hoca Ali Rıza

Detaylı

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli 2009 ÜNİVERSİTE(ÖSS) + 2009 SBS(Anadolu Liselerine Giriş 8, 7 veya 6.sınıf) Sınavları ileanadolu Lisesi, Kolej, Askeri Lise, Fen Lisesi vs Kazandıran PRATİK REHBERLİK bilgileri Yazan ; Seçkin Üniversite,

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf Türkçe C C B B A D B D A C A B A C D Matematik C D B D A D C A A D D C B A B Fen Bilimleri C D A B B C A D B C C D A D B Sosyal Bilgiler D C A C B A C D B B D D A B B İngilizce

Detaylı

BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Batıkent Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ne zaman açılmıştır? Okulumuz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 5 şubede toplam 170 kız öğrenci ile eğitim/öğretim hayatına

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır.

2005, yıl:1, sayı:4, ss.62-64 de yayımlanmıştır. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE DİN ÖĞRETİMİ VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1 Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın 2 Bu yazıda, önce Avrupa Birliği ülkelerindeki din öğretimi uygulamaları hakkında bilgi verilecek

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE ZİRAAT OKULLARI ÜZERİNE NOTLAR *

OSMANLI DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE ZİRAAT OKULLARI ÜZERİNE NOTLAR * OSMANLI DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE ZİRAAT OKULLARI ÜZERİNE NOTLAR * Sevtap Kadıoğlu ** Tanzimat döneminden Cumhuriyet e kadar ülkemizde meslekî ve teknik eğitim alanında bazı hareketler olmuş, genç nesillere

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE BİLGİ EVLERİ BİRİM FAALİYETLERİ 1. Bilgi Evlerinin Kuruluş amacı; 2014 ve 2015 Eğitim Öğretim yılı Çocukların kendilerini tanımalarını, bilgi ve becerilerini

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesinde

Detaylı

İNAS RÜŞDİYE MEKTEPLERİ: YANYA HAMİDİYE İNAS RÜŞTİYE MEKTEBİ ÖRNEĞİ OTTOMAN JUNIOR HIGH SCHOOLS FOR GIRLS, AN EXAMPLE: IOANNINA JUNIOR HIGH FOR GIRLS

İNAS RÜŞDİYE MEKTEPLERİ: YANYA HAMİDİYE İNAS RÜŞTİYE MEKTEBİ ÖRNEĞİ OTTOMAN JUNIOR HIGH SCHOOLS FOR GIRLS, AN EXAMPLE: IOANNINA JUNIOR HIGH FOR GIRLS Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 36 Volume: 8 Issue: 36 Şubat 2015 February 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İNAS RÜŞDİYE

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YG S/ LY S ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI YGS/LYS BÜLTENİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - EKİM 1 YGS-LYS SİSTEMİ-1 Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarına hazırlık dönemini sağlıklı geçirmeleri

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Ayrıntılı olarak görüşülen hususlar:

Ayrıntılı olarak görüşülen hususlar: Fen, edebiyat ve fen-edebiyat fakültelerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve bir gelecek vizyonu oluşturulması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Mustafa İSEN başkanlığında

Detaylı

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 KPSS A Grubu Kadroların Tam Listesi Başbakanlık KPSSP86 Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Başbakanlık Uzman Yardımcısı Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 Kurumca

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL LİSANS DİPLOMA PROGRAMI KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL LİSANS DİPLOMA PROGRAMI KONTENJANLARI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 436 İktisat 43 Tüm İktisat (İ.Ö) 43 Tüm Maliye 36 Tüm İkt. Ve İdari Bilimler Fak. Pr. Maliye (İ.Ö) 36 Tüm İkt. Ve İdari Bilimler Fak. Pr. 10 Tüm İkt. Ve İdari Bilimler

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HUTBE OKUMA YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HUTBE OKUMA YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HUTBE OKUMA YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI A. Amaç Milli eğitimin amaçlarına uygun olarak Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin;

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ANABİLİM DALI BİLİM DALI Ales Puan Türü Türk Uyruklu

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (İç Sınav) İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (İç Sınav) İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (İç Sınav) İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Tarihçesi Devletin çeşitli yönetim kademelerine memur yetiştirmek amacıyla

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için;

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; İlköğretim okullarının 5, 6 ve 7 nci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10 uncu sınıfları,

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVLARI DUYURUSU

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVLARI DUYURUSU T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVLARI DUYURUSU I. GENEL BİLGİLER: (1) Dışişleri Bakanlığı konsolosluk ve ihtisas memurları, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI (07.08.2015) 1) Başvuru Tarihi Başlangıç : 10 Ağustos

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı