LANGERHANS HÜCREL H ST OS TOZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LANGERHANS HÜCREL H ST OS TOZ"

Transkript

1 LANGERHANS HÜCREL H ST OS TOZ Begül YA CI* Ali VARAN* G R fi Langerhans hücreli histiyositoz, ilk kez tan mlanmas ndan bu yana geçen yüz y ldan fazla zaman içinde klinisyenler, hastalar ve aileleri taraf ndan oldukça az anlafl lan bir hastal k olmufltur. Y llar içinde çok çeflitli isimlerle an lm fl olmas da bunun en iyi göstergesidir. Langerhans hücrelerinin hastal n patogenezindeki temel rolünün anlafl lmas ndan sonra, 1985 y l ndan itibaren LHH olarak adland r lm flt r (1). EP DEM YOLOJ Langerhans hücreli histiyositoz, yeni do an döneminden geç yafllara kadar herhangi bir yaflta ortaya ç kabilir. En s k 1-3 yafllar aras nda görülmektedir. Y ll k insidans milyonda 3-4 olarak tahmin edilmektedir. Erkekler k zlara oranla daha çok etkilenmekte olup erkek/k z oran ikinin üzerindedir (2). Yafl da l m klinik tiplere göre de iflkenlik göstermekle birlikte, bütün tipler çocuklarda eriflkinlere göre daha s k görülmektedir. Büyük çocuklarda genellikle, kemik tutulumu ile lokal flifllik, a r ve fonksiyon bozuklu unun efllik etti i lokalize form görülür. ki yafl alt çocuklarda ise, a r, huzursuzluk, deri döküntüsü, kilo kayb, büyüme gerili i ve atefl gibi genel semptomlar n gözlendi i, organ disfonksiyonunun efllik etti i sistemik form görülmektedir (3). Gerçek insidans tahmin edilenden daha yüksektir. Bunun nedenleri aras nda kemik lezyonlar n n ço u zaman asemptomatik olmas veya a r l fliflliklerin travmaya ba lanmas, hafif saçl deri ve cilt döküntülerinin seboreik dermatit olarak de erlendirilmesi ve hastal n eriflkinlerdeki özelliklerinin bilinmemesi say labilir (1,2). kizlerde ve kardefllerde bildirilmifl olmas na ra men LHH nin kuvvetli genetik faktörlere dayand r lmas için yeterli veri bulunmamaktad r. Hastal k özelliklerinin farkl etnik grup ve ülkelerde varyasyon gösterdi i düflünülmekte; ancak özel bir rkla iliflkilendirilememektedir (1). ET YOLOJ ve PATOGENEZ Hastal n etiyolojisinin ayd nlat lmas nda laboratuvar ve klinik çal flmalar n da önemi büyüktür. LHH lezyonlar nda gösterilen makrofajlar, lenfositler ve eozinofiller gibi immün sistem hücreleri, hastal n temelinde immün sistem disfonksiyonunun oldu unu düflündürmektedir. Patogenez- de pek çok soru cevaplanm fl olmas na ra men, hastal n d fl etkenlere karfl geliflen reaktif bir olay m ; yoksa neoplastik bir süreç mi oldu u halen tart fl lmaktad r (1,4-6). Langerhans hücreli histiyositozdaki immünolojik bozukluklar azalm fl supresör T hücre aktivitesi, artm fl immünoglobülin sentezi, azalm fl hücresel immün yan t olarak tan mlanm flt r (7). Eozinofilik granülomada hastalarda gösterilen kromozomal bozukluklar n, genetik dengesizliklerin, langerhans hücre klonalitesinin ve baz antimitotik ilaçlarla elde edilen klinik baflar neoplastik teoriyi desteklemektedir (4). Buna ra men klonalite her zaman maligniteyi iflaret etmemektedir (8,9). Klonal langerhans hücreleri ilk kez Willman ve arkadafllar (10) taraf ndan 1994 y l nda tan mlanm flt r. Laman ve arkadafllar da (11) LHH lezyonlar nda birikmifl olan klonal langerhans hücreleri nedeniyle, hastal n neoplastik kökenli oldu unu iddia etmektedir. Buna ra men klinik ilerlemenin antikorlar ve proinflamatuar sitokinler arac l - ile oldu u düflünülmektedir. Bunun kan t olarak da sistemik LHH li bir vakada uygulanan etanercept (TNF- inhibitörü) tedavisinden elde edilen klinik baflar gösterilmektedir (12). Ayr ca özellikle TNF- inhibisyonu yoluyla etki etti i düflünülen siklosporinin de tedavide yeri vard r (13-15). Langerhans hücreli histiyositozun reaktif bir olay oldu una dair pek çok kan t gösterilmektedir. Histolojik olarak lezyonlar n granülomatöz karakterli oldu u ve langerhans hücreleri d fl nda tek ve birden çok çekirdekli makrofajlardan, polimorfonükleer lökositlerden ve lenfositlerden olufltu u bilinmektedir. Malign olaylarda hücrelerin de iflik farkl laflma evrelerinde duraklad gözlenirken, langerhans hücrelerinin morfolojik, histokimyasal ve fonksiyonel olarak normal epidermal langerhans hücrelerine benzedi i bilinmektedir. Malign tümörlerdeki rastgele ve düzensiz hücre da l m n n aksine LHH de langerhans hücrelerinin cilt ve akci er lezyonlar ndaki tekdüze da l m dikkat çekmektedir. LHH da kemik lezyonlar ile baz formlar n spontan regresyonu ve sistemik formda bile (tedavili veya tedavisiz) iyi prognoz bildirilmifltir (4). Hastal n patogenezinde en çok sorulan sorulardan biri de viral etiyolojinin olup olmad d r. Mevsimsel farkl l k ve özel co rafik da l m n olmay fl etiyolojide enfeksiyöz bir ajan olmas ihtimalinden uzaklafl lmas na neden olmufltur. * Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dal, ANKARA

2 KL N K GEL fi M 147 mmünolojik bozukluklar n hastal n patofizyolojisine katk s n n oldu u düflünülmekle birlikte, bugüne kadar tan mlanm fl primer bir immün defekt gösterilememifltir. Moleküler çal flmalar LHH nin reaktif poliklonal bir olaydan çok, klonal histiyositik bir hastal k oldu unu göstermifltir (1,7,16). fiekil. 1. LHH'de olas patofizyolojik mekanizmalar (16) TÜMÖR B YOLOJ, GENET ve S TOGENET K Langerhans hücreli histiyositozla ilgili moleküler çal flmalar 1, 5, 6, 9, 16, 17, 22. kromozomlarda DNA kopya say s de ifliklikleri ve sekans kay plar oldu unu göstermifltir. Heterozigosite kayb s kl, en fazla 1. kromozomun k sa kolunda ve 7.kromozomda bildirilmifltir (17). Langerhans hücreli histiyositozun genetik geçiflli bir hastal k oldu u düflünülmektedir. Monozigotik ve dizigotik ikizlerde s ras yla %80 ve %33 konkordans bildirilmifltir. Ayr ca kardefller aras nda ve nesilden nesile geçiflin oldu u, ailesel kümelenmenin gözlendi i vakalar da vard r (18). Az say da ailesel LHH vakas bildirilmesine ra men, tahmin edilen ailevi LHH s kl, tüm vakalar n %2 sidir (16). H STOPATOLOJ Histiyosit terimi iki grup immün sistem hücresini ifade etmektedir: birincisi antijen iflleyen makrofajlar, ikincisi ise antijen sunan dendritik hücrelerdir. Histiyositler, kemik ili i kökenli hücreler olup, GM-CSF, TNF-, IL-3 ve IL-4 gibi sitokinlerin etkisi alt nda karakteristik fenotipik özelliklerini kazan rlar (19). Yeni s n fland rmaya göre Langerhans hücreli histiyositoz çeflitli biyolojik davran fl gösteren bozukluklar bafll alt nda, dendritik hücrelerle ilgili bozukluklar alt grubunda kabul edilmektedir (Tablo 1). Normal langerhans hücreleri bafll ca epidermiste, bunun yan nda orobukkal ve vajinal epitel ile akci erlerde bulunur. Tüm epidermal hücrelerin %1-2 sini olufltururlar ve cilt immünitesinde kritik bir role sahiptirler (31). Langerhans hücreli histiyositozun kesin tan s, karakteristik morfolojinin, lezyonel histiyositlerin S-100 ve CD1a ile pozitif boyanmas n n ve tipik Birbeck granüllerini içerdiklerinin gösterilmesi ile konmaktad r. Tan n n kesinlefltirilmesi için Tablo. 1. Histiyositik Bozukluklar n S n fland r lmas (20) S n f-1 Dendritik hücre iliflkili bozukluklar S n f-2 Makrofaj iliflkili bozukluklar S n f-3 Malign bozukluklar Langerhans hücreli histiyositoz Sekonder dendritik hücre olaylar Juvenil ksantogranüloma Soliter dendritik histiyositomlar Hemofagositik sendromlar Primer: familyal, sporadik Sekonder: enfeksiyonla iliflkili, malignansi iliflkili, di erleri Rosai-Dorfman Hastal (masif lenfadenopati ile giden sinüs histiyositozu) Soliter makrofaj histiyositomlar Monosit iliflkili Lösemiler Monositik lösemi M5A ve B Akut myelomonositik lösemi M4 Kronik myelomonositiklösemi Ekstramedüller monositik tümör veya sarkom Dendritik hücre iliflkili histiyositik sarkom Makrofaj iliflkili histiyositik sarkom

3 148 LANGERHANS HÜCREL H ST OS TOZ Tablo 3. LHH s n fland rmas (3) Lokalize hastal k Tek bölge: tek kemik lezyonu izole cilt hastal sadece lenf nodu tutulumu Çok bölge: çoklu kemik lezyonlar çoklu lenf nodu tutulumu Sistemik hastal k Çoklu organ tutulumu (organ disfonksiyonu olan/olmayan) Birbeck granüllerinin veya hücre yüzeyinde CD1a antijeni ekspresyonunun gösterilmesi gerekmektedir (20). KL N K BEL RT ve BULGULAR Langerhans hücreli histiyositozda klinik belirti ve bulgular, tutulan organa ve etkilenme derecesine göre farkl l k göstermektedir. Hastal k, tutulan organ ve sistem say s na göre lokalize veya sistemik form (Tablo 3) olarak isimlendirilir. Büyük çocuklarda genellikle, kemik tutulumu ile lokal flifllik, a r ve fonksiyon bozuklu unun efllik etti i lokalize form görülür. ki yafl alt çocuklarda ise, a r, huzursuzluk, deri döküntüsü, kilo kayb, büyüme gerili i ve atefl gibi genel semptomlar n gözlendi i, organ disfonksiyonunun efllik etti i sistemik form görülmektedir (3). En s k tutulum yerleri s ras ile kemik, cilt, karaci er, dalak, kulak, akci er, endokrin sistem, gastrointestinal mukoza ve gözlerdir (21). KEM K ve YUMUfiAK DOKU TUTULUMU skelet sistemi lokalize veya sistemik formda en s k tutulan organd r. En çok etkilenen yer kafatas olup, bunu mastoid veya petröz kemik ve periorbital lezyonlar izlemektedir. Çene lezyonlar erken difl ç karmaya veya süt difllerinin kayb na neden olabilir. Uzun kemikler, pelvis ve kostalar da s kl kla etkilenen kemiklerdir (3). Mastoid kemik tutulumuna ba l mastoidit, periorbital tutuluma ba l propitozis, vertebra tutulumuna ba l çökme k r klar görülebilmektedir (22). Frans z Langerhans hücreli histiyositoz çal flma grubunun çal flmas nda, bir vakada, yayg n osteolitik lezyonlar nedeniyle malign hiperkalsemi bildirilmifltir (23). C LT TUTULUMU Kutanöz LHH oldukça s k olup, cilt döküntüsü hastalar n %50 sinde ilk belirtidir. Cilt, tutulan tek yer olabildi i gibi, bazen izole cilt hastal fleklinde bafllay p di er organ tutulumlar n n sonradan efllik etti i vakalar da bildirilmektedir (24). Cilt döküntüleri ço unlukla seboreik veya atopik dermatite benzemektedir. Küçük çocuklarda hastal n tek belirtisi veya sistemik hastal n bir komponenti olarak ortaya ç kabilir. Döküntüler s kl kla gövde, kar n, saçl deride görülen kabuklu, kahve renkli-pembe papüler lezyonlar fleklindedir. LENF NODU TUTULUMU Langerhans hücreli histiyositozda lenf nodu tutulumu s k bir bulgu olup, kemik veya cilt lezyonlar n n komflulu unda veya sistemik hastal n bir parças olarak ortaya ç kabilmektedir. S kl kla, servikal, mediastinal ve abdominal lenf nodlar etkilenerek bazen ciddi boyutlara ulafl rlar. Waldeyer halkas tutulumu ve superior vena cava obstrüksiyonu bildirilmifltir (3). KEM K L TUTULUMU Normalde kemik ili inde langerhans hücreleri bulunmamaktad r; ancak sistemik hastal kta kemik ili inde, langerhans hücreleri ve hemofagositik makrofajlar n difüz infiltrasyonu görülebilmektedir (3). Pansitopeni yayg n hastal olan hastalarda s k görülen bir bulgudur. Ço u hastada langerhans hücrelerinin yo un infiltrasyonu görülmeyebilir, fakat baz hastalarda bir miktar kemik ili i infiltrasyonu bildirilmektedir (22,23). KARAC ER ve DALAK TUTULUMU Hepatosplenomegali, sistemik hastal kta s k görülen bir bulgu olup, fonksiyonel bozukluk ile iliflkilidir. Hipoalbuminemiye ba l ödem ve asit, koagülopatiye ba l kanama, hiperbilirubinemi karaci er disfonksiyonunun tipik bulgular d r (25). Splenomegali sistemik hastal kta tipik bir bulgudur ve pansitopeni geliflimine katk da bulunan faktörlerden biridir (3). AKC ER TUTULUMU Akci er tutulumu özellikle eriflkinlerde izole olarak görülebilirken, çocuklarda ço unlukla sistemik hastal n bir komponentidir. Çocuklarda takipne ve subkostal retraksiyon s kl kla tek bulgudur. Ancak hastal k bazen, akci er grafisinde tesadüfen saptanan mikronodüler granülomlara ba l olarak ortaya ç kan interstisyel infiltrasyonla da tan alabilir. Bilgisayarl tomografide (BT) nodüller ve kistik lezyonlar fleklinde görülebilir. Zamanla bu kist ve nodüllerin say ve boyutlar n n artmas sonucunda akci erler bal pete i görünümü al r. Bu büllerin rüptürü de pnömotoraksa yol açabilir. Solunum fonksiyon testlerinde tipik olarak, total akci er kapasitesinde ve kompliansta azalma saptan r (2).

4 KL N K GEL fi M 149 MUKOZA ve GASTRO NTEST NAL S STEM TUTULUMU Mukoza tutulumu, yanak mukozas, damak, difletleri, anal ve perianal bölge ile vulvar ve vajinal bölgede görülür. Lokalize veya yayg n lezyonlar, ülserasyona ve kanamaya meyilli beyaz ms, granülomatöz plaklar fleklindedir (3). Endokrin Sistem Tutulumu Poliüri ve polidipsi çocuklarda LHH yi mutlaka akla getirmelidir. Santral diabetes insipidus (D ) tan s düflünüldü- ünde, sessiz LHH tutulumlar aç s ndan ayr nt l tan sal inceleme yap lmal d r (22). D LHH de en s k görülen endokrinopatidir. Kafatas n tutan kemik hastal veya sistemik hastal kla birlikte görülür. Hastal n ilk bulgusu olarak ortaya ç kabildi i gibi, di er belirtilerle birlikte veya daha sonra saptanabilir (26). Büyüme gerili i LHH li hastalarda s k bildirilen bir bulgu olup, etiyolojisi multifaktöriyeldir. Büyüme hormonu eksikli i (BHE), hipogonadizm, hiperprolaktinemi, barsak tutulumuna ba l malabsorbsiyon, vertebra çökmesi, uzam fl steroid tedavisi ve sürekli sitokin sal n m büyüme gerili ine neden olan faktörlerdir (3). Tiroid hormon eksikli i ön hipofiz fonksiyon bozuklu una ba l olarak ortaya ç kabildi i gibi, langerhans hücrelerinin direkt olarak tiroid bezi infiltrasyonu sonucunda da görülebilmektedir (22). Santral Sinir Sistemi Tutulumu Diabetes insipitus ve ön hipofiz disfonksiyonu d fl ndaki santral sinir sistemi (SSS) bulgular hem nadir hem de anlafl lmas güç antitelerdir. En s k etkilenen yerler s ras ile serebellum, pons, serebral hemisferler, koroid plexus, bazal ganglionlar, spinal kord, optik traktus ve sinirlerdir (3). MRG ile lezyonlar n en iyi flekilde gösterilmesi ile tan ve takipte büyük kolayl k sa lanm flt r (27). sinin ard ndan tüm hastalara tam kan say m, karaci er fonksiyon testleri (KCFT), koagülasyon testleri (PT, PTT), idrar dansitesi ölçümü yap lmal d r. ki yönlü direkt gö üs grafisi ve iskelet sürveyi de tan an nda istenmesi gereken radyolojik tetkiklerdir (28). Gün geçtikçe SSS hastal ile ilgili bilgilerin artmas nedeniyle beyin MRG si de, ilk s ra tetkikler aras na girmektedir (16). Langerhans hücreli histiyositozun kesin tan s, tan sal amaçl al nan biyopsi örne inde tipik histopatolojik bulgular n görülmesi ile elektron mikroskobunda Birbeck granüllerinin tan mlanmas veya CD1a pozitif hücrelerin gösterilmesi ile konmaktad r. GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER Direkt grafi, LHH de kemik lezyonlar n n gösterilmesinde en yararl tetkiktir. Kemik lezyonlar LHH de saptanan en s k radyolojik bulgulard r. Tipik olarak, s n rlar belirgin olan veya olmayan, etraf nda lezyonun evresine göre sklerotik bir hatt n izlendi i litik lezyonlar olarak izlenmektedir. Agresif lezyonlarda daha genifl geçifl hatt görülürken, iyi s n rl keskin kenar benign lezyonlar n özelli idir. Lezyonun davran fl na göre de iflen özellikte periost reaksiyonu (daha agresif lezyonlarda tabakal, benign olanlarda devaml l k gösteren kal nlaflma fleklinde) efllik etmektedir (29,30). Akci er tutulumunu göstermenin en temel yolu direkt grafidir. Retiküler görünüm ve baz hastalarda nodüller tipik radyolojik bulgulard r. Yüksek çözünürlüklü BT ise akci- er tutulumun gösterilmesinde en iyi tetkiktir. Retiküler ve retikülonodüler opasiteler, kistler ve balpete i görünümü saptanan bulgulard r (31). Diabetes insipidus LHH de en s k görülen endokrinopatidir. Kafatas n tutan kemik hastal veya sistemik hastal kla birlikte görülür. MRG de T1 a rl kl kesitlerde, arka hipofiz sap na ait hiperintens sinyalin kayb en s k görülen bulgu olup, ikinci en s k bulgu ise hipofiz infundibulumunda kal nlaflma ve hipotalamik kitle lezyonudur (32,33). EVRELEME Langerhans hücreli histiyositozda Raney evrelendirmesi (Tablo 5) kullan lmaktad r (34). TEDAV Hastal n patogenezinde ortaya ç kan görüfller, y llar içinde de iflik tedavilerin kullan lmas na sebep olmufltur. Tablo. 5. LHH'de Raney evrelendirmesi (34) Grup 1A (Lokalize hastal k) Tek kemik lezyonu ve/veya yumuflak doku lezyonu veya bölgesel lenf nodu tutulumu Grup 1B (multifokal hastal k) ki veya daha fazla kemik lezyonu veya yumuflak doku lezyonu ve/veya deri döküntüsü, diabetes insipitus Grup 2 Organ disfonksiyonu ile birlikte olan sistemik hastal k TANI Ayr nt l bir öykü ve fizik muayene ile tan n n düflünülme- LHH li hastalarda flimdiye kadar kullan lan tedaviler antibiyotikler, steroid gibi antiinflamatuar ajanlar, radyoterapi, cerrahi ve sitotoksik kemoterapötiklerdir. Zamanla tedavinin, hastal n lokalize veya sistemik olufluna göre seçilmesi görüflü benimsenmifltir. Etkilenen organ ve sistem say s n n prognoz ve morbidite üzerine olan etkilerinin anlafl lmas ile yeni tedavi flekilleri gündeme gelmifltir (35). Tedavide cevaplanmam fl sorulardan bir tanesi de uzun dönem komplikasyonlar n n, hastal n erken tedavisi veya tedavi süresinin uzat lmas ile önlenip önlenemeyece idir (36).

5 150 LANGERHANS HÜCREL H ST OS TOZ Lokalize hastal kta tedavi zole tek kemik lezyonunda, tan için gerekli biyopsi örne inin al nmas s ras nda uygulanan küretaj tedavi için yeterlidir. ntralezyonel steroid enjeksiyonu da kullan lan tedavi yöntemlerinden biridir. Çoklu kemik lezyonlar nda k sa süreli sistemik steroidin yeri vard r. Radyoterapi, küretaj veya steroid enjeksiyonunun mümkün olmad lokalizasyonlarda (optik sinir, medulla spinalis gibi) endikedir (36). Tek cilt hastal nda, bulgular hafifse topikal steroid yeterli olmaktad r. Ciddi bulgular n varl nda topikal %20 lik nitrojen mustard solüsyonu kullan m önerilmektedir (37). zole lenf nodu hastal nda tan an nda eksizyonel biyopsi tek tedavi flekli iken, bazen k sa süreli sistemik steroid de gerekebilmektedir (36). Sistemik hastal kta tedavi 1980 li y llarda iki majör tedavi yaklafl m uygulanm flt r (36). Birincisi yo un indüksiyon protokolünün ard ndan uygulanan idame tedavisi yaklafl m (21,38); ikincisi ise sadece hastal k s ras nda uygulanan konservatif tedavi yaklafl m d r (39). Avusturya/Almanya grubunun çal flmas nda (DAL HX-83) (21) hastalar 3 gruba ayr lm flt r: birden çok kemik tutulumu olanlar (grup A), yumuflak doku tutulumu olup organ disfonksiyonu olmayanlar (grup B), organ disfonksiyonu olanlar (grup C). Her gruba bafllang çta vinblastin, etoposid ve prednizolondan oluflan 6 haftal k bir indüksiyon rejimini takiben risk durumuna göre belirlenen 1 y ll k idame tedavisi verilmifltir. dame tedavisinde tüm hastalara merkaptopürin, vinblastin ve prednizolon; grup B deki hastalara bunlara ek olarak etoposid; grup C deki hastalara da ek olarak metotreksat verilmifltir. McLelland ve arkadafllar (39) konservatif tedaviyi savunmufllard r. Buna göre tedavi yaln zca a r, atefl, büyüme gerili i gibi sistemik flikayetleri olanlara veya hayati organ tutulumu olanlara verilmifltir. Tek sistem hastal olanlara lokal tedavi uygulanm flt r. Tedavide bafllang çta sadece prednizolon kullan lm fl olup; hastal n ilerleme durumuna göre vinkristin, vinblastin veya etoposid eklenmifltir. Tedavi konusundaki ilk randomize çal flma olan LCH1 de sistemik hastal olan hastalar 24 haftal k etoposid (150 mg/m2 IV, 3 haftada bir, 3 gün süre ile) veya vinblastin (6 mg/m2 IV, haftada bir) almak üzere randomize edilmifller. Bafllang çta her iki gruba yüksek doz metilprednizolon (30 mg/kg/gün 3 gün süre ile) verilmifl. Her iki grup aras nda tedaviye baflland ktan 6-8 hafta sonra yap lan de erlendirmede elde edilen yan t, hastal n tekrarlamas veya mortalite aç s ndan istatistiksel olarak anlaml fark saptanmam flt r. Tedaviye baflland ktan 6 hafta sonra yap lan de erlendirmede elde edilen yan t n hastal n prognozunda önemli bir role sahip oldu u belirtilmifltir (40). Tedavide önemli bir sorun da dirençli ve tedaviye cevaps z vakalard r. Bunlar genellikle sistemik hastal olup 2 yafl alt nda veya tedaviye baflland ktan 6 hafta sonra cevaps z olan hastalard r (41). Bu nedenle 1994 y l nda LCH1 s ras nda bu tür hastalar için kurtarma protokolü (LCH1S) uygulamas na geçilmifltir. Bu protokolde siklosporin A ile birlikte antitimosit globülin (ATG) ve prednizolon yer almaktad r (36). Çeflitli çal flmalarda siklosporin A n n tedaviye dirençli LHH de etkili bir ajan oldu u gösterilmifltir (14,42). Nükleozid analoglar da dirençli hastal kta gündeme gelen di- er tedavi seçeneklerindendir (43). Tedavide kullan lan bir di er ajan da interferon-alfad r (IFN- ). IFN- n n tedavide kullan m antiviral immün yan t güçlendirmesi ve antiproliferatif etki kapasitesine dayand r lmaktad r (44). Kemik ili i transplantasyonu (K T) sitotoksik tedavi spektrumunun en uç noktas nda yer almaktad r. K T ile tam remisyon sa lanan vakalar literatürde bildirilmifltir (24,45). Ancak K T in önemli ölçüde morbidite ve mortalitesinin olmas nedeniyle çok kötü prognostik grupta tercih edilmesi önerilmektedir (45). Uygun hücresel veya moleküler hedefin bilinmemesi nedeniyle gen transfer protokolleri de uygulanamamaktad r (46). Nadir uygulanan tedavi flekilleri aras nda CD1a ya karfl gelifltirilmifl olan monoklonal antikorlar (47) ve do al öldürücü hücre aktivitesini artt rarak etki gösteren IL-2 bulunmaktad r (44). Diabetes insipidusta tedavi Diabetes insipidusun günümüzdeki tedavisi halen tart flmal d r. Erken dönemde verilen düflük doz RT nin semptomlar n bafllang c ndan sonra 1-2 gün içinde uygulanmas durumunda D yi geri dönüfltirebilece ine dair yay nlar bulunmaktad r (48,49). Ayr ca erken dönemde verilen yo un KT nin D geliflimini önledi ine dair bir görüfl vard r. Bu görüfl McLelland ve arkadafllar n n (39) konservatif tedavi yaklafl m n savunduklar çal flmada, talya (38) ve Avusturya/Almanya (21) grubunun çal flmalar na oranla saptanan yüksek D insidans (%36) ile desteklenmektedir. Semptomlar ortaya ç kt ktan sonra D nin geri döndürülme flans n n azald bilinmekte ve patogenezin daha iyi anlafl lana kadar en iyi tedavi seçene inin semptomatik tedavi sa layan desmopressin oldu u bilinmektedir (36). Prognoz ve Uzun Dönem Komplikasyonlar Lokalize hastal kta prognoz oldukça iyi olup, ço unlukla küretaj, intralezyonel steroid, RT veya cerrahi eksizyonla kontrol alt na al nabilmektedir. Yaflam oranlar na bak ld - nda sonuçlar n iyi oldu u görülmekle birlikte, LHH lezyonlar n n yerine ba l olarak ortaya ç kan kal c sekeller s kt r ve önemli morbidite nedenidir (21,38,39). Sistemik hastal k ise daha kronik bir seyir, yüksek morbidite, s k geç komplikasyonlar ve mortalite riski ile karakterizedir. Kötü prognostik faktörler aras nda ilk 2 yafl, çoklu sistem hastal ve organ disfonksiyonu say labilir (21,25,39). Daha yeni çal flmalarda ise tedaviye baflland ktan sonraki ilk de erlendirmede (6 veya 12. haftada) elde edilen yan t n önemli bir prognostik faktör oldu u gösterilmifltir (23,40). Raney ve D Angio nun (50) çal flmas nda ise anormal kan say m ve organ disfonksiyonunun en önemli faktörler oldu u belirtilmifltir. Kilpatrick ve arkadafllar (51) ise, tan an ndaki küçük yafla ek olarak hepatosplenomegali, trombositopeni ve 2 den fazla kemik tutulumunun kötü prognozla olan iliflkisini göstermifltir.

6 KL N K GEL fi M 151 Genel yaflam oranlar na bak ld nda; evrenin prognozda önemli bir rolü oldu u, evre artt kça yaflam oranlar n n düfltü ü bilinmektedir. McLelland ve arkadafllar n n (39) çal flmas nda 2 y ll k yaflam organ disfonksiyonu olan grupta %64, olmayan grupta %100; talyan grubundakinde (38) s ras yla %50 ve % 90; Avusturya/Almanya grubunda (21) %64 ve %100 olarak saptanm flt r. Frans z grubunun (23) 348 hastal k serisinde 3 y ll k genel yaflam %91.7, olarak bildirilmifltir. KAYNAKLAR 1. Nicholson S.H, Egeler M, Nesbit M.E. The epidemiology of langerhans cell histiocytosis. Hematology/Oncology Clinics of North America 1998; 12(2): Broadbent V, Egeler R.M, Nesbit M.E. Langerhans cell histiocytosis-clinical and epidemiological aspects. British Journal of Cancer 1994; 70 (supplement 23): Gadner H, Grois N. Langerhans cell histiocytosis. Cancer in Children: Clinical Management (Ed. P.A. Voute, C.A. Kalifa, A.Barrett) da, Oxford University Press, Oxford, 1998, s Nezelof C, Basset F. An hypothesis langerhans cell histiocytosis: the failure of the immune system to switch from an innate to an adaptive mode. Pediatric Blood and Cancer 2004; 42: Fadeel B, Henter J.I. Langerhans cell histiocytosis: neoplasia or unbridled inflammation? Trends in Immunology 2003; 24: Egeler R.M, Annels N.E, Hogendoorn P.C.W. Langerhans cell histiocytosis: a pathologic combination of oncogenesis and immune dysregulation. Pediatric Blood and Cancer 2004; 42: Willman C.L, McClain K.L. An update on clonality, cytokines and viral etiology in langerhans cell histiocytosis. Hematology Oncology Clinics of North America 1998; 12: Weiss L.M, Wood G.S, Trela M, Warnke R.A, Sklar J. Clonal T cell populations in lymphomatoid papulosis: evidence of a lymphoproliferative origin for a clinically benign disease. New England Journal of Medicine 1986; 315: Kurahashi H, Hara J, Yumura-Yagi K, Murayama N, Ishihara S, Tawa A, Okada S, Kawa-Ha K. Monoclonal nature of transient abnormal myelopoiesis in Down s syndrome. Blood 1991; 77: Willman C.L, Busque L, Griffith B.B, Favara B.E, McClain K.L, Duncan M.H, Gilliand D.G. Langerhans cell histiocytosis (Histiocytosis X): A clonal proliferative disease. New England Journal of Medicine 1994; 331: Laman J.D, Leenen P.J.M, Annels N.E, Hogendoorn P.C.W, Egeler R.M. Langerhans cell histiocytosis insight in to DC biology.trends in Immunology 2003; 24: Henter J, Karlén J, Calming U, Bernstrand C, Andersson U, Fadeel B. Successfull treatment of Langerhans cell histiocytosis with etanercept. New England Journal of Medicine 2001; 345: Lahey M.E, Heyn R, Ladisch S, Leikin S, Neerhout R, Newton W, Shore N, Smith B, Wara W, Hammond D. Hypergamaglobulinemia in histiocytosis X. The Journal of Pediatrics 1985;107: Zeller B, Storm-Mathisen I, Smevik B, Lie S.O. Multisystem langerhans cell histiocytosis with lifethreatening pulmonary involvement?good response to cyclosporin A. Medical and Pediatric Oncology 2000; 35: Minkov M, Grois N, Broadbent V, Ceci A, Jakobson A, Ladisch S, Gadner H. Cyclosporine A therapy for multisystem langerhans cell histiocytosis. Medical and Pediatric Oncology 1999; 33: Geissmann F, Lepelletier Y, Fraitag S, Valladeau J, Bodemer C, Debré M, Leborgne M, Saeland S, Brousse N. Differentiation of langerhans cells in langerhans cell histiocytosis. Blood 2001; 97: Arceci R.J, Longley B.J, Emanuel P.D. Atypical cellular disorders- Langerhans cell histiocytosis in chidren and adults: pathogenesis, clinical manifestations and treatment. Hematology 2002 : Aricò M, Nichols K, Whitlock J.A, Arceci R, Haupt R, Mittler U, Kühne T, Lombardi A, Ishii E, Egeler R.M, Danesino C. Familial clustering of langerhans cell histiocytosis. British Journal of Hematology 1999; 107: Schmitz L, Favara B.E. Nosology and pathology of Langerhans cell histiocytosis. Hematology/Oncology Clinics of North America 1998; 12: Favara B.E, Alfred C.F, with members of the WHO Comittee on Histiocytic/Reticulum Cell proliferations and for the Reclassification Working Group of the Histiocyte Society. Contemporary Classification of Histiocytic Disorders. Medical and Pediatric Oncology 1997; 29: Gadner H, Heitger A, Grois N, Gatterer-Menz I, Ladisch S (for the DAL HX-83 Study Group). Treatment strategy for disseminated Langerhans cell histiocytosis. Medical and Pediatric Oncology 1994;23: Aricò M, Egeler R.M. Clinical aspects of Langerhans cell histiocytosis. Hematology/Oncology Clinics of North America 1998; 12: The French Langerhans Cell Histiocytosis Study Group. A multicenter retrospective survey of langerhans cell histiocytosis: 348 cases observed between 1983 and Archives of Diseases in Childhood 1996; 75: Munn S, Chu A.C. Langerhans cell histiocytosis of the skin. Hematology/Oncology Clinics of North America 1998; 12: Lahey M.E. Histiocytosis X-an analysis of prognostic factors. The Journal of Pediatrics 1975; 87(2):

7 152 LANGERHANS HÜCREL H ST OS TOZ 26. Prosch H, Grois N, Prayer D, Waldhauser F, Steiner M, Minkov M, Gadner H. Central diabetes insipidus as presenting symptom of Langerhans cell histiocytosis. Pediatric Blood and Cancer 2004; 43: Grois N, Tsunematsu Y, Barkovich A.J, Favara B.E. Central nervous system disease in Langerhans cell histiocytosis. British Journal of Cancer 1994; 70 (suppl 23): The Clinical Writing Group of the Histiocyte Society: Broadbent V, Gadner H, Komp D.M, Ladisch S. Histiocytosis Syndromes in children: II. Approach to the clinical and laboratory evaluation of children with Langerhans cell histiocytosis. Medical and Pediatric Oncology 1989; 17: Kilborn T.N, Teh J, Goodman T.R. Pediatric Manifestations of Langerhans cell histiocytosis: a review of the clinical and radiologic findings. Clinical Radiology 2003; 58: Meyer J.S, De Camargo B. The role of radiology in the diagnosis and follow-up of Langerhans cell histiocytosis. Hematology/Oncology Clinics of North America 1998;12: Smets A, Mortelé K, De Praeter G, François O, Benoit Y, Kunnen M. Pulmonary and mediastinal lesions in children with Langerhans cell histiocytosis. Pediatric Radiology 1997; 27: Grois N, Prayer D, Prosch H, Minkov M, Pötschger U, Gadner H. Course and clinical impact of magnetic resonance imaging findings in diabetes insipidus associated with Langerhans cell histiocytosis. Pediatric Blood and Cancer 2004; 43: Maghnie M, Sommaruga M.G, Beluffi G, Severi F. Role of MR imaging in the evaluation of the functional status of the posterior pituitary gland: The view of a pediatric endocrinologist. American Journal of Neuroradiology 1993;14: Hazar V, Kutluk T. Histiositozis grubu hastal klar. Katk Pediatri Dergisi 1995; 4: Ladisch S, Gadner H. Treatment of Langerhans cell histiocytosis-evolution and current approaches. British Journal of Cancer 1994; 70 (supplement 23): Broadbent V, Gadner H. Current therapy for Langerhans cell histiocytosis. Hematology/Oncology Clinics of North America 1998; 12(2): Sheehan M.P, Atherton D.J, Broadbent V, Pritchard J. Topical nitrogen mustard: An effective treatment for cutaneous Langerhans cell histiocytosis. The Journal of Pediatrics 1991; 119: Ceci A, Terlizzi M, Colella R, Loiacono G, Balducci D, Surico G, Castello M, Testi A.M, De Bernardi B, Indolfi P, Macchia P, Madon E, Mancini A, Rosati D. Langerhans cell histiocytosis in childhood: Results from the Italian Cooperative AIEOP-CNR-HX-83 study. Medical and Pediatric Oncology 1993; 21: McLelland J, Broadbent V, Yeomans E, Malone M, Pritchard J. Langerhans cell histiocytosis: the case for conservative treatment. Archives of Diseases in Childhood. 1990; 65: Ladisch S, Gadner H, Aricò M, Broadbent V, Grois N, Jacobson A, Komp D, Nicholson H.S, for the Histiocyte Society. LCH 1: a randomised trial of etoposid vs. vinblastine in disseminated Langerhans cell histiocytosis. Medical and Pediatric Oncology 1994; 23: Gadner H. Langerhans cell histiocytosis-still an unsolved problem. Pediatric Hematology and Oncology 1999; 16: Mahmoud H.H, Wang W.C, Murphy S.B. Cyclosporine therapy for advanced Langerhans cell histiocytosis. Blood 1991; 77: 721, Weitzman S, Wayne A.S, Arceci A, Lipton J.M, Whitlock J.A, De Rossi G, for the Histiocyte Society. Nucleoside analogues in the therapy of Langerhans cell histiocytosis: a survey of members of the Histiocyte Society and review of the literature. Medical and Pediatric Oncology 1999; 33: Arceci R.J, Brenner M.K, Pritchard J. Controversies and new approaches to treatment of Langerhans cell histiocytosis. Hematology/Oncology Clinics of North America 1998; 12: Morgan G. Myeloablative therapy and bone marrow transplantation for Langerhans cell histiocytosis. British Journal of Cancer 1994; 70 (supplement 23): Arceci R.J. Treatment options-commentary. British Journal of Cancer 1994; 70 (supplement 23): Kelly K. M, Pritchard J. Monoclonal antibody therapy in Langerhans cell histiocytosis-feasible and reasonable? British Journal of Cancer 1994; 70 (supplement 23): Rosenzweig K.E, Arceci R.J, Tarbell N.J. Diabetes insipidus secondary to Langerhans cell histiocytosis: is radiation therapy indicated? Medical and Pediatric Oncology 1997; 29: Broadbent V, Pritchard J. Diabetes insipidus associated with Langerhans cell histiocytosis: is it reversible? Medical and Pediatric Oncology 1997; 28: Raney B.R, D Angio G.J. Langerhans cell histiocytosis (Histiocytosis X): experience at the Children s Hospital of Philadelphia, Medical and Pediatric Oncology 1989; 17: Kilpatrick S.E, Wenger D.E, Gilchrist G.S, Shives T.C, Wollan P.C, Unni K.K. Langerhans cell histiocytosis (Histiocytosis X) of bone: a clinicopathologic analysis of 263 pediatric and adult cases. Cancer 1995; 76:

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Yay n Kurulu/Editorial Board Editör Ömer Devecio lu Editör Yard mc lar Tiraje Celkan Duygu Uçkan Çetinkaya Kaan Kavakl Türkan Pat ro lu Sekreter Ünal Ulusoy TPHD YÖNET M KURULU

Detaylı

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri Özetler / Abstracts RAED Dergisi 202;4(Suppl):S-S24 doi:0.2399/raed.2.s0 www.raeddergisi.org XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 3-7 Ekim 202, Belek, Antalya Konuflma Özetleri (KÖ-0 KÖ-4)

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇA I GERM HÜCREL TÜMÖRLER

ÇOCUKLUK ÇA I GERM HÜCREL TÜMÖRLER ÇOCUKLUK ÇA I GERM HÜCREL TÜMÖRLER N LGÜN YARIfi* EP DEM YOLOJ - ET YOLOJ -GENET K Germ hücreli tümörler (GHT) çocukluk ça tümörlerinin %2-3 ünü oluflturmaktad r. En s k üç yafl alt ve 12 yafl üstünde

Detaylı

Karaci erin Primer Habis Tümörleri

Karaci erin Primer Habis Tümörleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 159-182 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu**

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** Poster Presentations 13 P-1 Sunum Tipi: Poster Kategori: Yenido an YEN DO AN KONVULS YONU NEDEN YLE TAK P ED LEN KONJEN TAL TOKSOPLAZMOZ SL OLGU Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** *Erzurum Çat

Detaylı

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi I. G R fi VE TANIMLAR

Detaylı

MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN*

MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN* MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN* Mantarlar n Genel Özellikleri Mantarlar mikrobiyolojik özelliklerine ve oluflturduklar klinik infeksiyon tablolar na göre farkl bafll klar alt nda incelenebilen genifl

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PB 0 PR MER D SMENOREDE ORTALAMA TROMBOS T HACM Nermin Akdemir, Süleyman Akarsu, Sevgi Türe Ankara Keçiören E itim ve Araflt rma Hastanesi,

Detaylı

Paraneoplastik Kas ve Nöromusküler Kavflak Hastal klar

Paraneoplastik Kas ve Nöromusküler Kavflak Hastal klar Paraneoplastik Kas ve Nöromusküler Kavflak Hastal klar Filiz Koç*, Deniz Yerdelen** * Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dal, Adana ** Uzm. Dr., Baflkent Üniversitesi T p

Detaylı

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu içindekiler Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Platformu Editör: Prof. Dr. Ersin Tan 1. Bask, stanbul 2009 ISBN:.. Yay mlayan: Cortex letiflim Hizmetleri

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis

Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis OLGU SUNUMU Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis Erdo an Çetinkaya 1, Akif Turna 1, Atayla Genço lu 1, Nur Ürer 1, Sedat Alt n 1, Mehmet Ali Bedirhan 1, Dilek Y lmazbayhan 2 1 Yedikule Gö üs Hastal

Detaylı

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji

Tip 1 Diyabet. Type 1 Diabetes. GüncelPediatri. Epidemiyoloji Güncel Pediatri 2007; 5: 1-10 Abac ve ark. Tip 1 Diyabet Tip 1 Diyabet Type 1 Diabetes Ayhan Abac *, Ece Böber**, Atilla Büyükgebiz*** Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Sa l ve Hastal klar Bilim

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

damla 24-29 Eylül 2000 tarihinde düzenlenecek olan 1. Ulusal Kongremize bekliyoruz. Kapadokya Dedeman Oteli TEMMUZ-A USTOS 2000 / SAYI 37

damla 24-29 Eylül 2000 tarihinde düzenlenecek olan 1. Ulusal Kongremize bekliyoruz. Kapadokya Dedeman Oteli TEMMUZ-A USTOS 2000 / SAYI 37 damla TEMMUZ-A USTOS 2000 / SAYI 37 24-29 Eylül 2000 tarihinde düzenlenecek olan 1. Ulusal Kongremize bekliyoruz. Kapadokya Dedeman Oteli Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN

Detaylı

114 Hacettepe T p Dergisi 2001; 32(2): 114-124

114 Hacettepe T p Dergisi 2001; 32(2): 114-124 Kuduz nsanl k tarihinin en eski hastal klar ndan birisi olan kuduz ile ilgili ilk bilgiler eski mezopotamya uygarl klar ndan Babiller döneminde, Eshnunna kanunlar içerisinde yer alm flt r. Yaklafl k 4000

Detaylı

Behçet Hastal nda Tedavi

Behçet Hastal nda Tedavi Derleme / Review 1 Treatment of Behçet s Disease Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Dermatoloji ve Veneroloji Anabilim Dal, Antalya, Türkiye Özet Behçet hastal (BH) ataklarla birlikte uzun süreli bir seyir

Detaylı

ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT

ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010 ExPERT BioExPERT çindekiler Girifl.................................................. 1 Dr. Nurullah Akkoç Biyolojik Kay t Sistemleri Etkinlik Verileri......................

Detaylı

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya,

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, RAED DERG S (2010/2; 16-39) XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, SÖZEL SUNUMLAR TEMEL S 1. Lupusa E ilimli IL-23 Reseptör Knock-out Farelerde skemi Reperfüzyon

Detaylı

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum Nöropsikiyatrik Bozukluklar ve Tedavileri Baflak Yücel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Nörolojik klinik tablolar n psikiyatrik yans malar çok s k karfl

Detaylı

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR 1994 ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 FLEBOLOJ DERNE 1 9 9 8 Türk Beyin Damar Hastal klar Derne i Ulusal Venöz Tromboembolizm

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Poster Bildirileri Akut Lösemiler Bildiri: 55 Poster No: P22 AKUT LENFOBLAST K LÖSEM L YA LI HASTADA 6-MERKAPTOPÜR N TEK BA INA REM SYON SA - LAR MI? smet Aydo du, Kadir Acar, Nilgün Göveç, 2 Mehmet Ali

Detaylı

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT:

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT: Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? Seher Sofuo lu 1, Hasan Basri zgi 2, Akif Asdemir 3 ÖZET: Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu

Detaylı

Multipl Myeloma Tedavisinde Üç Farkl Konvansiyonel Kemoterapi Protokolünün Karfl laflt rmas : Tek Merkez Deneyimi

Multipl Myeloma Tedavisinde Üç Farkl Konvansiyonel Kemoterapi Protokolünün Karfl laflt rmas : Tek Merkez Deneyimi Multipl Myeloma Tedavisinde Üç Farkl Konvansiyonel Kemoterapi Protokolünün Karfl laflt rmas : Tek Merkez Deneyimi Altuntafl F., Kaynar L., Eser B., Sar., Kaplan B., Özkan M., Çetin M., Ünal A. Bu çal flmada

Detaylı

Temporal kemik tümörleri: klinik deneyim. . Y lmaz, H. Yavuz, C.A. Ça c, S. Aslan, S. Erbek, V. Akdo an, L.N. Özlüo lu. Özet

Temporal kemik tümörleri: klinik deneyim. . Y lmaz, H. Yavuz, C.A. Ça c, S. Aslan, S. Erbek, V. Akdo an, L.N. Özlüo lu. Özet TBBV 2006 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Nisan / April 12, 2006 Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE Temporal kemik tümörleri:

Detaylı