LANGERHANS HÜCREL H ST OS TOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LANGERHANS HÜCREL H ST OS TOZ"

Transkript

1 LANGERHANS HÜCREL H ST OS TOZ Begül YA CI* Ali VARAN* G R fi Langerhans hücreli histiyositoz, ilk kez tan mlanmas ndan bu yana geçen yüz y ldan fazla zaman içinde klinisyenler, hastalar ve aileleri taraf ndan oldukça az anlafl lan bir hastal k olmufltur. Y llar içinde çok çeflitli isimlerle an lm fl olmas da bunun en iyi göstergesidir. Langerhans hücrelerinin hastal n patogenezindeki temel rolünün anlafl lmas ndan sonra, 1985 y l ndan itibaren LHH olarak adland r lm flt r (1). EP DEM YOLOJ Langerhans hücreli histiyositoz, yeni do an döneminden geç yafllara kadar herhangi bir yaflta ortaya ç kabilir. En s k 1-3 yafllar aras nda görülmektedir. Y ll k insidans milyonda 3-4 olarak tahmin edilmektedir. Erkekler k zlara oranla daha çok etkilenmekte olup erkek/k z oran ikinin üzerindedir (2). Yafl da l m klinik tiplere göre de iflkenlik göstermekle birlikte, bütün tipler çocuklarda eriflkinlere göre daha s k görülmektedir. Büyük çocuklarda genellikle, kemik tutulumu ile lokal flifllik, a r ve fonksiyon bozuklu unun efllik etti i lokalize form görülür. ki yafl alt çocuklarda ise, a r, huzursuzluk, deri döküntüsü, kilo kayb, büyüme gerili i ve atefl gibi genel semptomlar n gözlendi i, organ disfonksiyonunun efllik etti i sistemik form görülmektedir (3). Gerçek insidans tahmin edilenden daha yüksektir. Bunun nedenleri aras nda kemik lezyonlar n n ço u zaman asemptomatik olmas veya a r l fliflliklerin travmaya ba lanmas, hafif saçl deri ve cilt döküntülerinin seboreik dermatit olarak de erlendirilmesi ve hastal n eriflkinlerdeki özelliklerinin bilinmemesi say labilir (1,2). kizlerde ve kardefllerde bildirilmifl olmas na ra men LHH nin kuvvetli genetik faktörlere dayand r lmas için yeterli veri bulunmamaktad r. Hastal k özelliklerinin farkl etnik grup ve ülkelerde varyasyon gösterdi i düflünülmekte; ancak özel bir rkla iliflkilendirilememektedir (1). ET YOLOJ ve PATOGENEZ Hastal n etiyolojisinin ayd nlat lmas nda laboratuvar ve klinik çal flmalar n da önemi büyüktür. LHH lezyonlar nda gösterilen makrofajlar, lenfositler ve eozinofiller gibi immün sistem hücreleri, hastal n temelinde immün sistem disfonksiyonunun oldu unu düflündürmektedir. Patogenez- de pek çok soru cevaplanm fl olmas na ra men, hastal n d fl etkenlere karfl geliflen reaktif bir olay m ; yoksa neoplastik bir süreç mi oldu u halen tart fl lmaktad r (1,4-6). Langerhans hücreli histiyositozdaki immünolojik bozukluklar azalm fl supresör T hücre aktivitesi, artm fl immünoglobülin sentezi, azalm fl hücresel immün yan t olarak tan mlanm flt r (7). Eozinofilik granülomada hastalarda gösterilen kromozomal bozukluklar n, genetik dengesizliklerin, langerhans hücre klonalitesinin ve baz antimitotik ilaçlarla elde edilen klinik baflar neoplastik teoriyi desteklemektedir (4). Buna ra men klonalite her zaman maligniteyi iflaret etmemektedir (8,9). Klonal langerhans hücreleri ilk kez Willman ve arkadafllar (10) taraf ndan 1994 y l nda tan mlanm flt r. Laman ve arkadafllar da (11) LHH lezyonlar nda birikmifl olan klonal langerhans hücreleri nedeniyle, hastal n neoplastik kökenli oldu unu iddia etmektedir. Buna ra men klinik ilerlemenin antikorlar ve proinflamatuar sitokinler arac l - ile oldu u düflünülmektedir. Bunun kan t olarak da sistemik LHH li bir vakada uygulanan etanercept (TNF- inhibitörü) tedavisinden elde edilen klinik baflar gösterilmektedir (12). Ayr ca özellikle TNF- inhibisyonu yoluyla etki etti i düflünülen siklosporinin de tedavide yeri vard r (13-15). Langerhans hücreli histiyositozun reaktif bir olay oldu una dair pek çok kan t gösterilmektedir. Histolojik olarak lezyonlar n granülomatöz karakterli oldu u ve langerhans hücreleri d fl nda tek ve birden çok çekirdekli makrofajlardan, polimorfonükleer lökositlerden ve lenfositlerden olufltu u bilinmektedir. Malign olaylarda hücrelerin de iflik farkl laflma evrelerinde duraklad gözlenirken, langerhans hücrelerinin morfolojik, histokimyasal ve fonksiyonel olarak normal epidermal langerhans hücrelerine benzedi i bilinmektedir. Malign tümörlerdeki rastgele ve düzensiz hücre da l m n n aksine LHH de langerhans hücrelerinin cilt ve akci er lezyonlar ndaki tekdüze da l m dikkat çekmektedir. LHH da kemik lezyonlar ile baz formlar n spontan regresyonu ve sistemik formda bile (tedavili veya tedavisiz) iyi prognoz bildirilmifltir (4). Hastal n patogenezinde en çok sorulan sorulardan biri de viral etiyolojinin olup olmad d r. Mevsimsel farkl l k ve özel co rafik da l m n olmay fl etiyolojide enfeksiyöz bir ajan olmas ihtimalinden uzaklafl lmas na neden olmufltur. * Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dal, ANKARA

2 KL N K GEL fi M 147 mmünolojik bozukluklar n hastal n patofizyolojisine katk s n n oldu u düflünülmekle birlikte, bugüne kadar tan mlanm fl primer bir immün defekt gösterilememifltir. Moleküler çal flmalar LHH nin reaktif poliklonal bir olaydan çok, klonal histiyositik bir hastal k oldu unu göstermifltir (1,7,16). fiekil. 1. LHH'de olas patofizyolojik mekanizmalar (16) TÜMÖR B YOLOJ, GENET ve S TOGENET K Langerhans hücreli histiyositozla ilgili moleküler çal flmalar 1, 5, 6, 9, 16, 17, 22. kromozomlarda DNA kopya say s de ifliklikleri ve sekans kay plar oldu unu göstermifltir. Heterozigosite kayb s kl, en fazla 1. kromozomun k sa kolunda ve 7.kromozomda bildirilmifltir (17). Langerhans hücreli histiyositozun genetik geçiflli bir hastal k oldu u düflünülmektedir. Monozigotik ve dizigotik ikizlerde s ras yla %80 ve %33 konkordans bildirilmifltir. Ayr ca kardefller aras nda ve nesilden nesile geçiflin oldu u, ailesel kümelenmenin gözlendi i vakalar da vard r (18). Az say da ailesel LHH vakas bildirilmesine ra men, tahmin edilen ailevi LHH s kl, tüm vakalar n %2 sidir (16). H STOPATOLOJ Histiyosit terimi iki grup immün sistem hücresini ifade etmektedir: birincisi antijen iflleyen makrofajlar, ikincisi ise antijen sunan dendritik hücrelerdir. Histiyositler, kemik ili i kökenli hücreler olup, GM-CSF, TNF-, IL-3 ve IL-4 gibi sitokinlerin etkisi alt nda karakteristik fenotipik özelliklerini kazan rlar (19). Yeni s n fland rmaya göre Langerhans hücreli histiyositoz çeflitli biyolojik davran fl gösteren bozukluklar bafll alt nda, dendritik hücrelerle ilgili bozukluklar alt grubunda kabul edilmektedir (Tablo 1). Normal langerhans hücreleri bafll ca epidermiste, bunun yan nda orobukkal ve vajinal epitel ile akci erlerde bulunur. Tüm epidermal hücrelerin %1-2 sini olufltururlar ve cilt immünitesinde kritik bir role sahiptirler (31). Langerhans hücreli histiyositozun kesin tan s, karakteristik morfolojinin, lezyonel histiyositlerin S-100 ve CD1a ile pozitif boyanmas n n ve tipik Birbeck granüllerini içerdiklerinin gösterilmesi ile konmaktad r. Tan n n kesinlefltirilmesi için Tablo. 1. Histiyositik Bozukluklar n S n fland r lmas (20) S n f-1 Dendritik hücre iliflkili bozukluklar S n f-2 Makrofaj iliflkili bozukluklar S n f-3 Malign bozukluklar Langerhans hücreli histiyositoz Sekonder dendritik hücre olaylar Juvenil ksantogranüloma Soliter dendritik histiyositomlar Hemofagositik sendromlar Primer: familyal, sporadik Sekonder: enfeksiyonla iliflkili, malignansi iliflkili, di erleri Rosai-Dorfman Hastal (masif lenfadenopati ile giden sinüs histiyositozu) Soliter makrofaj histiyositomlar Monosit iliflkili Lösemiler Monositik lösemi M5A ve B Akut myelomonositik lösemi M4 Kronik myelomonositiklösemi Ekstramedüller monositik tümör veya sarkom Dendritik hücre iliflkili histiyositik sarkom Makrofaj iliflkili histiyositik sarkom

3 148 LANGERHANS HÜCREL H ST OS TOZ Tablo 3. LHH s n fland rmas (3) Lokalize hastal k Tek bölge: tek kemik lezyonu izole cilt hastal sadece lenf nodu tutulumu Çok bölge: çoklu kemik lezyonlar çoklu lenf nodu tutulumu Sistemik hastal k Çoklu organ tutulumu (organ disfonksiyonu olan/olmayan) Birbeck granüllerinin veya hücre yüzeyinde CD1a antijeni ekspresyonunun gösterilmesi gerekmektedir (20). KL N K BEL RT ve BULGULAR Langerhans hücreli histiyositozda klinik belirti ve bulgular, tutulan organa ve etkilenme derecesine göre farkl l k göstermektedir. Hastal k, tutulan organ ve sistem say s na göre lokalize veya sistemik form (Tablo 3) olarak isimlendirilir. Büyük çocuklarda genellikle, kemik tutulumu ile lokal flifllik, a r ve fonksiyon bozuklu unun efllik etti i lokalize form görülür. ki yafl alt çocuklarda ise, a r, huzursuzluk, deri döküntüsü, kilo kayb, büyüme gerili i ve atefl gibi genel semptomlar n gözlendi i, organ disfonksiyonunun efllik etti i sistemik form görülmektedir (3). En s k tutulum yerleri s ras ile kemik, cilt, karaci er, dalak, kulak, akci er, endokrin sistem, gastrointestinal mukoza ve gözlerdir (21). KEM K ve YUMUfiAK DOKU TUTULUMU skelet sistemi lokalize veya sistemik formda en s k tutulan organd r. En çok etkilenen yer kafatas olup, bunu mastoid veya petröz kemik ve periorbital lezyonlar izlemektedir. Çene lezyonlar erken difl ç karmaya veya süt difllerinin kayb na neden olabilir. Uzun kemikler, pelvis ve kostalar da s kl kla etkilenen kemiklerdir (3). Mastoid kemik tutulumuna ba l mastoidit, periorbital tutuluma ba l propitozis, vertebra tutulumuna ba l çökme k r klar görülebilmektedir (22). Frans z Langerhans hücreli histiyositoz çal flma grubunun çal flmas nda, bir vakada, yayg n osteolitik lezyonlar nedeniyle malign hiperkalsemi bildirilmifltir (23). C LT TUTULUMU Kutanöz LHH oldukça s k olup, cilt döküntüsü hastalar n %50 sinde ilk belirtidir. Cilt, tutulan tek yer olabildi i gibi, bazen izole cilt hastal fleklinde bafllay p di er organ tutulumlar n n sonradan efllik etti i vakalar da bildirilmektedir (24). Cilt döküntüleri ço unlukla seboreik veya atopik dermatite benzemektedir. Küçük çocuklarda hastal n tek belirtisi veya sistemik hastal n bir komponenti olarak ortaya ç kabilir. Döküntüler s kl kla gövde, kar n, saçl deride görülen kabuklu, kahve renkli-pembe papüler lezyonlar fleklindedir. LENF NODU TUTULUMU Langerhans hücreli histiyositozda lenf nodu tutulumu s k bir bulgu olup, kemik veya cilt lezyonlar n n komflulu unda veya sistemik hastal n bir parças olarak ortaya ç kabilmektedir. S kl kla, servikal, mediastinal ve abdominal lenf nodlar etkilenerek bazen ciddi boyutlara ulafl rlar. Waldeyer halkas tutulumu ve superior vena cava obstrüksiyonu bildirilmifltir (3). KEM K L TUTULUMU Normalde kemik ili inde langerhans hücreleri bulunmamaktad r; ancak sistemik hastal kta kemik ili inde, langerhans hücreleri ve hemofagositik makrofajlar n difüz infiltrasyonu görülebilmektedir (3). Pansitopeni yayg n hastal olan hastalarda s k görülen bir bulgudur. Ço u hastada langerhans hücrelerinin yo un infiltrasyonu görülmeyebilir, fakat baz hastalarda bir miktar kemik ili i infiltrasyonu bildirilmektedir (22,23). KARAC ER ve DALAK TUTULUMU Hepatosplenomegali, sistemik hastal kta s k görülen bir bulgu olup, fonksiyonel bozukluk ile iliflkilidir. Hipoalbuminemiye ba l ödem ve asit, koagülopatiye ba l kanama, hiperbilirubinemi karaci er disfonksiyonunun tipik bulgular d r (25). Splenomegali sistemik hastal kta tipik bir bulgudur ve pansitopeni geliflimine katk da bulunan faktörlerden biridir (3). AKC ER TUTULUMU Akci er tutulumu özellikle eriflkinlerde izole olarak görülebilirken, çocuklarda ço unlukla sistemik hastal n bir komponentidir. Çocuklarda takipne ve subkostal retraksiyon s kl kla tek bulgudur. Ancak hastal k bazen, akci er grafisinde tesadüfen saptanan mikronodüler granülomlara ba l olarak ortaya ç kan interstisyel infiltrasyonla da tan alabilir. Bilgisayarl tomografide (BT) nodüller ve kistik lezyonlar fleklinde görülebilir. Zamanla bu kist ve nodüllerin say ve boyutlar n n artmas sonucunda akci erler bal pete i görünümü al r. Bu büllerin rüptürü de pnömotoraksa yol açabilir. Solunum fonksiyon testlerinde tipik olarak, total akci er kapasitesinde ve kompliansta azalma saptan r (2).

4 KL N K GEL fi M 149 MUKOZA ve GASTRO NTEST NAL S STEM TUTULUMU Mukoza tutulumu, yanak mukozas, damak, difletleri, anal ve perianal bölge ile vulvar ve vajinal bölgede görülür. Lokalize veya yayg n lezyonlar, ülserasyona ve kanamaya meyilli beyaz ms, granülomatöz plaklar fleklindedir (3). Endokrin Sistem Tutulumu Poliüri ve polidipsi çocuklarda LHH yi mutlaka akla getirmelidir. Santral diabetes insipidus (D ) tan s düflünüldü- ünde, sessiz LHH tutulumlar aç s ndan ayr nt l tan sal inceleme yap lmal d r (22). D LHH de en s k görülen endokrinopatidir. Kafatas n tutan kemik hastal veya sistemik hastal kla birlikte görülür. Hastal n ilk bulgusu olarak ortaya ç kabildi i gibi, di er belirtilerle birlikte veya daha sonra saptanabilir (26). Büyüme gerili i LHH li hastalarda s k bildirilen bir bulgu olup, etiyolojisi multifaktöriyeldir. Büyüme hormonu eksikli i (BHE), hipogonadizm, hiperprolaktinemi, barsak tutulumuna ba l malabsorbsiyon, vertebra çökmesi, uzam fl steroid tedavisi ve sürekli sitokin sal n m büyüme gerili ine neden olan faktörlerdir (3). Tiroid hormon eksikli i ön hipofiz fonksiyon bozuklu una ba l olarak ortaya ç kabildi i gibi, langerhans hücrelerinin direkt olarak tiroid bezi infiltrasyonu sonucunda da görülebilmektedir (22). Santral Sinir Sistemi Tutulumu Diabetes insipitus ve ön hipofiz disfonksiyonu d fl ndaki santral sinir sistemi (SSS) bulgular hem nadir hem de anlafl lmas güç antitelerdir. En s k etkilenen yerler s ras ile serebellum, pons, serebral hemisferler, koroid plexus, bazal ganglionlar, spinal kord, optik traktus ve sinirlerdir (3). MRG ile lezyonlar n en iyi flekilde gösterilmesi ile tan ve takipte büyük kolayl k sa lanm flt r (27). sinin ard ndan tüm hastalara tam kan say m, karaci er fonksiyon testleri (KCFT), koagülasyon testleri (PT, PTT), idrar dansitesi ölçümü yap lmal d r. ki yönlü direkt gö üs grafisi ve iskelet sürveyi de tan an nda istenmesi gereken radyolojik tetkiklerdir (28). Gün geçtikçe SSS hastal ile ilgili bilgilerin artmas nedeniyle beyin MRG si de, ilk s ra tetkikler aras na girmektedir (16). Langerhans hücreli histiyositozun kesin tan s, tan sal amaçl al nan biyopsi örne inde tipik histopatolojik bulgular n görülmesi ile elektron mikroskobunda Birbeck granüllerinin tan mlanmas veya CD1a pozitif hücrelerin gösterilmesi ile konmaktad r. GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER Direkt grafi, LHH de kemik lezyonlar n n gösterilmesinde en yararl tetkiktir. Kemik lezyonlar LHH de saptanan en s k radyolojik bulgulard r. Tipik olarak, s n rlar belirgin olan veya olmayan, etraf nda lezyonun evresine göre sklerotik bir hatt n izlendi i litik lezyonlar olarak izlenmektedir. Agresif lezyonlarda daha genifl geçifl hatt görülürken, iyi s n rl keskin kenar benign lezyonlar n özelli idir. Lezyonun davran fl na göre de iflen özellikte periost reaksiyonu (daha agresif lezyonlarda tabakal, benign olanlarda devaml l k gösteren kal nlaflma fleklinde) efllik etmektedir (29,30). Akci er tutulumunu göstermenin en temel yolu direkt grafidir. Retiküler görünüm ve baz hastalarda nodüller tipik radyolojik bulgulard r. Yüksek çözünürlüklü BT ise akci- er tutulumun gösterilmesinde en iyi tetkiktir. Retiküler ve retikülonodüler opasiteler, kistler ve balpete i görünümü saptanan bulgulard r (31). Diabetes insipidus LHH de en s k görülen endokrinopatidir. Kafatas n tutan kemik hastal veya sistemik hastal kla birlikte görülür. MRG de T1 a rl kl kesitlerde, arka hipofiz sap na ait hiperintens sinyalin kayb en s k görülen bulgu olup, ikinci en s k bulgu ise hipofiz infundibulumunda kal nlaflma ve hipotalamik kitle lezyonudur (32,33). EVRELEME Langerhans hücreli histiyositozda Raney evrelendirmesi (Tablo 5) kullan lmaktad r (34). TEDAV Hastal n patogenezinde ortaya ç kan görüfller, y llar içinde de iflik tedavilerin kullan lmas na sebep olmufltur. Tablo. 5. LHH'de Raney evrelendirmesi (34) Grup 1A (Lokalize hastal k) Tek kemik lezyonu ve/veya yumuflak doku lezyonu veya bölgesel lenf nodu tutulumu Grup 1B (multifokal hastal k) ki veya daha fazla kemik lezyonu veya yumuflak doku lezyonu ve/veya deri döküntüsü, diabetes insipitus Grup 2 Organ disfonksiyonu ile birlikte olan sistemik hastal k TANI Ayr nt l bir öykü ve fizik muayene ile tan n n düflünülme- LHH li hastalarda flimdiye kadar kullan lan tedaviler antibiyotikler, steroid gibi antiinflamatuar ajanlar, radyoterapi, cerrahi ve sitotoksik kemoterapötiklerdir. Zamanla tedavinin, hastal n lokalize veya sistemik olufluna göre seçilmesi görüflü benimsenmifltir. Etkilenen organ ve sistem say s n n prognoz ve morbidite üzerine olan etkilerinin anlafl lmas ile yeni tedavi flekilleri gündeme gelmifltir (35). Tedavide cevaplanmam fl sorulardan bir tanesi de uzun dönem komplikasyonlar n n, hastal n erken tedavisi veya tedavi süresinin uzat lmas ile önlenip önlenemeyece idir (36).

5 150 LANGERHANS HÜCREL H ST OS TOZ Lokalize hastal kta tedavi zole tek kemik lezyonunda, tan için gerekli biyopsi örne inin al nmas s ras nda uygulanan küretaj tedavi için yeterlidir. ntralezyonel steroid enjeksiyonu da kullan lan tedavi yöntemlerinden biridir. Çoklu kemik lezyonlar nda k sa süreli sistemik steroidin yeri vard r. Radyoterapi, küretaj veya steroid enjeksiyonunun mümkün olmad lokalizasyonlarda (optik sinir, medulla spinalis gibi) endikedir (36). Tek cilt hastal nda, bulgular hafifse topikal steroid yeterli olmaktad r. Ciddi bulgular n varl nda topikal %20 lik nitrojen mustard solüsyonu kullan m önerilmektedir (37). zole lenf nodu hastal nda tan an nda eksizyonel biyopsi tek tedavi flekli iken, bazen k sa süreli sistemik steroid de gerekebilmektedir (36). Sistemik hastal kta tedavi 1980 li y llarda iki majör tedavi yaklafl m uygulanm flt r (36). Birincisi yo un indüksiyon protokolünün ard ndan uygulanan idame tedavisi yaklafl m (21,38); ikincisi ise sadece hastal k s ras nda uygulanan konservatif tedavi yaklafl m d r (39). Avusturya/Almanya grubunun çal flmas nda (DAL HX-83) (21) hastalar 3 gruba ayr lm flt r: birden çok kemik tutulumu olanlar (grup A), yumuflak doku tutulumu olup organ disfonksiyonu olmayanlar (grup B), organ disfonksiyonu olanlar (grup C). Her gruba bafllang çta vinblastin, etoposid ve prednizolondan oluflan 6 haftal k bir indüksiyon rejimini takiben risk durumuna göre belirlenen 1 y ll k idame tedavisi verilmifltir. dame tedavisinde tüm hastalara merkaptopürin, vinblastin ve prednizolon; grup B deki hastalara bunlara ek olarak etoposid; grup C deki hastalara da ek olarak metotreksat verilmifltir. McLelland ve arkadafllar (39) konservatif tedaviyi savunmufllard r. Buna göre tedavi yaln zca a r, atefl, büyüme gerili i gibi sistemik flikayetleri olanlara veya hayati organ tutulumu olanlara verilmifltir. Tek sistem hastal olanlara lokal tedavi uygulanm flt r. Tedavide bafllang çta sadece prednizolon kullan lm fl olup; hastal n ilerleme durumuna göre vinkristin, vinblastin veya etoposid eklenmifltir. Tedavi konusundaki ilk randomize çal flma olan LCH1 de sistemik hastal olan hastalar 24 haftal k etoposid (150 mg/m2 IV, 3 haftada bir, 3 gün süre ile) veya vinblastin (6 mg/m2 IV, haftada bir) almak üzere randomize edilmifller. Bafllang çta her iki gruba yüksek doz metilprednizolon (30 mg/kg/gün 3 gün süre ile) verilmifl. Her iki grup aras nda tedaviye baflland ktan 6-8 hafta sonra yap lan de erlendirmede elde edilen yan t, hastal n tekrarlamas veya mortalite aç s ndan istatistiksel olarak anlaml fark saptanmam flt r. Tedaviye baflland ktan 6 hafta sonra yap lan de erlendirmede elde edilen yan t n hastal n prognozunda önemli bir role sahip oldu u belirtilmifltir (40). Tedavide önemli bir sorun da dirençli ve tedaviye cevaps z vakalard r. Bunlar genellikle sistemik hastal olup 2 yafl alt nda veya tedaviye baflland ktan 6 hafta sonra cevaps z olan hastalard r (41). Bu nedenle 1994 y l nda LCH1 s ras nda bu tür hastalar için kurtarma protokolü (LCH1S) uygulamas na geçilmifltir. Bu protokolde siklosporin A ile birlikte antitimosit globülin (ATG) ve prednizolon yer almaktad r (36). Çeflitli çal flmalarda siklosporin A n n tedaviye dirençli LHH de etkili bir ajan oldu u gösterilmifltir (14,42). Nükleozid analoglar da dirençli hastal kta gündeme gelen di- er tedavi seçeneklerindendir (43). Tedavide kullan lan bir di er ajan da interferon-alfad r (IFN- ). IFN- n n tedavide kullan m antiviral immün yan t güçlendirmesi ve antiproliferatif etki kapasitesine dayand r lmaktad r (44). Kemik ili i transplantasyonu (K T) sitotoksik tedavi spektrumunun en uç noktas nda yer almaktad r. K T ile tam remisyon sa lanan vakalar literatürde bildirilmifltir (24,45). Ancak K T in önemli ölçüde morbidite ve mortalitesinin olmas nedeniyle çok kötü prognostik grupta tercih edilmesi önerilmektedir (45). Uygun hücresel veya moleküler hedefin bilinmemesi nedeniyle gen transfer protokolleri de uygulanamamaktad r (46). Nadir uygulanan tedavi flekilleri aras nda CD1a ya karfl gelifltirilmifl olan monoklonal antikorlar (47) ve do al öldürücü hücre aktivitesini artt rarak etki gösteren IL-2 bulunmaktad r (44). Diabetes insipidusta tedavi Diabetes insipidusun günümüzdeki tedavisi halen tart flmal d r. Erken dönemde verilen düflük doz RT nin semptomlar n bafllang c ndan sonra 1-2 gün içinde uygulanmas durumunda D yi geri dönüfltirebilece ine dair yay nlar bulunmaktad r (48,49). Ayr ca erken dönemde verilen yo un KT nin D geliflimini önledi ine dair bir görüfl vard r. Bu görüfl McLelland ve arkadafllar n n (39) konservatif tedavi yaklafl m n savunduklar çal flmada, talya (38) ve Avusturya/Almanya (21) grubunun çal flmalar na oranla saptanan yüksek D insidans (%36) ile desteklenmektedir. Semptomlar ortaya ç kt ktan sonra D nin geri döndürülme flans n n azald bilinmekte ve patogenezin daha iyi anlafl lana kadar en iyi tedavi seçene inin semptomatik tedavi sa layan desmopressin oldu u bilinmektedir (36). Prognoz ve Uzun Dönem Komplikasyonlar Lokalize hastal kta prognoz oldukça iyi olup, ço unlukla küretaj, intralezyonel steroid, RT veya cerrahi eksizyonla kontrol alt na al nabilmektedir. Yaflam oranlar na bak ld - nda sonuçlar n iyi oldu u görülmekle birlikte, LHH lezyonlar n n yerine ba l olarak ortaya ç kan kal c sekeller s kt r ve önemli morbidite nedenidir (21,38,39). Sistemik hastal k ise daha kronik bir seyir, yüksek morbidite, s k geç komplikasyonlar ve mortalite riski ile karakterizedir. Kötü prognostik faktörler aras nda ilk 2 yafl, çoklu sistem hastal ve organ disfonksiyonu say labilir (21,25,39). Daha yeni çal flmalarda ise tedaviye baflland ktan sonraki ilk de erlendirmede (6 veya 12. haftada) elde edilen yan t n önemli bir prognostik faktör oldu u gösterilmifltir (23,40). Raney ve D Angio nun (50) çal flmas nda ise anormal kan say m ve organ disfonksiyonunun en önemli faktörler oldu u belirtilmifltir. Kilpatrick ve arkadafllar (51) ise, tan an ndaki küçük yafla ek olarak hepatosplenomegali, trombositopeni ve 2 den fazla kemik tutulumunun kötü prognozla olan iliflkisini göstermifltir.

6 KL N K GEL fi M 151 Genel yaflam oranlar na bak ld nda; evrenin prognozda önemli bir rolü oldu u, evre artt kça yaflam oranlar n n düfltü ü bilinmektedir. McLelland ve arkadafllar n n (39) çal flmas nda 2 y ll k yaflam organ disfonksiyonu olan grupta %64, olmayan grupta %100; talyan grubundakinde (38) s ras yla %50 ve % 90; Avusturya/Almanya grubunda (21) %64 ve %100 olarak saptanm flt r. Frans z grubunun (23) 348 hastal k serisinde 3 y ll k genel yaflam %91.7, olarak bildirilmifltir. KAYNAKLAR 1. Nicholson S.H, Egeler M, Nesbit M.E. The epidemiology of langerhans cell histiocytosis. Hematology/Oncology Clinics of North America 1998; 12(2): Broadbent V, Egeler R.M, Nesbit M.E. Langerhans cell histiocytosis-clinical and epidemiological aspects. British Journal of Cancer 1994; 70 (supplement 23): Gadner H, Grois N. Langerhans cell histiocytosis. Cancer in Children: Clinical Management (Ed. P.A. Voute, C.A. Kalifa, A.Barrett) da, Oxford University Press, Oxford, 1998, s Nezelof C, Basset F. An hypothesis langerhans cell histiocytosis: the failure of the immune system to switch from an innate to an adaptive mode. Pediatric Blood and Cancer 2004; 42: Fadeel B, Henter J.I. Langerhans cell histiocytosis: neoplasia or unbridled inflammation? Trends in Immunology 2003; 24: Egeler R.M, Annels N.E, Hogendoorn P.C.W. Langerhans cell histiocytosis: a pathologic combination of oncogenesis and immune dysregulation. Pediatric Blood and Cancer 2004; 42: Willman C.L, McClain K.L. An update on clonality, cytokines and viral etiology in langerhans cell histiocytosis. Hematology Oncology Clinics of North America 1998; 12: Weiss L.M, Wood G.S, Trela M, Warnke R.A, Sklar J. Clonal T cell populations in lymphomatoid papulosis: evidence of a lymphoproliferative origin for a clinically benign disease. New England Journal of Medicine 1986; 315: Kurahashi H, Hara J, Yumura-Yagi K, Murayama N, Ishihara S, Tawa A, Okada S, Kawa-Ha K. Monoclonal nature of transient abnormal myelopoiesis in Down s syndrome. Blood 1991; 77: Willman C.L, Busque L, Griffith B.B, Favara B.E, McClain K.L, Duncan M.H, Gilliand D.G. Langerhans cell histiocytosis (Histiocytosis X): A clonal proliferative disease. New England Journal of Medicine 1994; 331: Laman J.D, Leenen P.J.M, Annels N.E, Hogendoorn P.C.W, Egeler R.M. Langerhans cell histiocytosis insight in to DC biology.trends in Immunology 2003; 24: Henter J, Karlén J, Calming U, Bernstrand C, Andersson U, Fadeel B. Successfull treatment of Langerhans cell histiocytosis with etanercept. New England Journal of Medicine 2001; 345: Lahey M.E, Heyn R, Ladisch S, Leikin S, Neerhout R, Newton W, Shore N, Smith B, Wara W, Hammond D. Hypergamaglobulinemia in histiocytosis X. The Journal of Pediatrics 1985;107: Zeller B, Storm-Mathisen I, Smevik B, Lie S.O. Multisystem langerhans cell histiocytosis with lifethreatening pulmonary involvement?good response to cyclosporin A. Medical and Pediatric Oncology 2000; 35: Minkov M, Grois N, Broadbent V, Ceci A, Jakobson A, Ladisch S, Gadner H. Cyclosporine A therapy for multisystem langerhans cell histiocytosis. Medical and Pediatric Oncology 1999; 33: Geissmann F, Lepelletier Y, Fraitag S, Valladeau J, Bodemer C, Debré M, Leborgne M, Saeland S, Brousse N. Differentiation of langerhans cells in langerhans cell histiocytosis. Blood 2001; 97: Arceci R.J, Longley B.J, Emanuel P.D. Atypical cellular disorders- Langerhans cell histiocytosis in chidren and adults: pathogenesis, clinical manifestations and treatment. Hematology 2002 : Aricò M, Nichols K, Whitlock J.A, Arceci R, Haupt R, Mittler U, Kühne T, Lombardi A, Ishii E, Egeler R.M, Danesino C. Familial clustering of langerhans cell histiocytosis. British Journal of Hematology 1999; 107: Schmitz L, Favara B.E. Nosology and pathology of Langerhans cell histiocytosis. Hematology/Oncology Clinics of North America 1998; 12: Favara B.E, Alfred C.F, with members of the WHO Comittee on Histiocytic/Reticulum Cell proliferations and for the Reclassification Working Group of the Histiocyte Society. Contemporary Classification of Histiocytic Disorders. Medical and Pediatric Oncology 1997; 29: Gadner H, Heitger A, Grois N, Gatterer-Menz I, Ladisch S (for the DAL HX-83 Study Group). Treatment strategy for disseminated Langerhans cell histiocytosis. Medical and Pediatric Oncology 1994;23: Aricò M, Egeler R.M. Clinical aspects of Langerhans cell histiocytosis. Hematology/Oncology Clinics of North America 1998; 12: The French Langerhans Cell Histiocytosis Study Group. A multicenter retrospective survey of langerhans cell histiocytosis: 348 cases observed between 1983 and Archives of Diseases in Childhood 1996; 75: Munn S, Chu A.C. Langerhans cell histiocytosis of the skin. Hematology/Oncology Clinics of North America 1998; 12: Lahey M.E. Histiocytosis X-an analysis of prognostic factors. The Journal of Pediatrics 1975; 87(2):

7 152 LANGERHANS HÜCREL H ST OS TOZ 26. Prosch H, Grois N, Prayer D, Waldhauser F, Steiner M, Minkov M, Gadner H. Central diabetes insipidus as presenting symptom of Langerhans cell histiocytosis. Pediatric Blood and Cancer 2004; 43: Grois N, Tsunematsu Y, Barkovich A.J, Favara B.E. Central nervous system disease in Langerhans cell histiocytosis. British Journal of Cancer 1994; 70 (suppl 23): The Clinical Writing Group of the Histiocyte Society: Broadbent V, Gadner H, Komp D.M, Ladisch S. Histiocytosis Syndromes in children: II. Approach to the clinical and laboratory evaluation of children with Langerhans cell histiocytosis. Medical and Pediatric Oncology 1989; 17: Kilborn T.N, Teh J, Goodman T.R. Pediatric Manifestations of Langerhans cell histiocytosis: a review of the clinical and radiologic findings. Clinical Radiology 2003; 58: Meyer J.S, De Camargo B. The role of radiology in the diagnosis and follow-up of Langerhans cell histiocytosis. Hematology/Oncology Clinics of North America 1998;12: Smets A, Mortelé K, De Praeter G, François O, Benoit Y, Kunnen M. Pulmonary and mediastinal lesions in children with Langerhans cell histiocytosis. Pediatric Radiology 1997; 27: Grois N, Prayer D, Prosch H, Minkov M, Pötschger U, Gadner H. Course and clinical impact of magnetic resonance imaging findings in diabetes insipidus associated with Langerhans cell histiocytosis. Pediatric Blood and Cancer 2004; 43: Maghnie M, Sommaruga M.G, Beluffi G, Severi F. Role of MR imaging in the evaluation of the functional status of the posterior pituitary gland: The view of a pediatric endocrinologist. American Journal of Neuroradiology 1993;14: Hazar V, Kutluk T. Histiositozis grubu hastal klar. Katk Pediatri Dergisi 1995; 4: Ladisch S, Gadner H. Treatment of Langerhans cell histiocytosis-evolution and current approaches. British Journal of Cancer 1994; 70 (supplement 23): Broadbent V, Gadner H. Current therapy for Langerhans cell histiocytosis. Hematology/Oncology Clinics of North America 1998; 12(2): Sheehan M.P, Atherton D.J, Broadbent V, Pritchard J. Topical nitrogen mustard: An effective treatment for cutaneous Langerhans cell histiocytosis. The Journal of Pediatrics 1991; 119: Ceci A, Terlizzi M, Colella R, Loiacono G, Balducci D, Surico G, Castello M, Testi A.M, De Bernardi B, Indolfi P, Macchia P, Madon E, Mancini A, Rosati D. Langerhans cell histiocytosis in childhood: Results from the Italian Cooperative AIEOP-CNR-HX-83 study. Medical and Pediatric Oncology 1993; 21: McLelland J, Broadbent V, Yeomans E, Malone M, Pritchard J. Langerhans cell histiocytosis: the case for conservative treatment. Archives of Diseases in Childhood. 1990; 65: Ladisch S, Gadner H, Aricò M, Broadbent V, Grois N, Jacobson A, Komp D, Nicholson H.S, for the Histiocyte Society. LCH 1: a randomised trial of etoposid vs. vinblastine in disseminated Langerhans cell histiocytosis. Medical and Pediatric Oncology 1994; 23: Gadner H. Langerhans cell histiocytosis-still an unsolved problem. Pediatric Hematology and Oncology 1999; 16: Mahmoud H.H, Wang W.C, Murphy S.B. Cyclosporine therapy for advanced Langerhans cell histiocytosis. Blood 1991; 77: 721, Weitzman S, Wayne A.S, Arceci A, Lipton J.M, Whitlock J.A, De Rossi G, for the Histiocyte Society. Nucleoside analogues in the therapy of Langerhans cell histiocytosis: a survey of members of the Histiocyte Society and review of the literature. Medical and Pediatric Oncology 1999; 33: Arceci R.J, Brenner M.K, Pritchard J. Controversies and new approaches to treatment of Langerhans cell histiocytosis. Hematology/Oncology Clinics of North America 1998; 12: Morgan G. Myeloablative therapy and bone marrow transplantation for Langerhans cell histiocytosis. British Journal of Cancer 1994; 70 (supplement 23): Arceci R.J. Treatment options-commentary. British Journal of Cancer 1994; 70 (supplement 23): Kelly K. M, Pritchard J. Monoclonal antibody therapy in Langerhans cell histiocytosis-feasible and reasonable? British Journal of Cancer 1994; 70 (supplement 23): Rosenzweig K.E, Arceci R.J, Tarbell N.J. Diabetes insipidus secondary to Langerhans cell histiocytosis: is radiation therapy indicated? Medical and Pediatric Oncology 1997; 29: Broadbent V, Pritchard J. Diabetes insipidus associated with Langerhans cell histiocytosis: is it reversible? Medical and Pediatric Oncology 1997; 28: Raney B.R, D Angio G.J. Langerhans cell histiocytosis (Histiocytosis X): experience at the Children s Hospital of Philadelphia, Medical and Pediatric Oncology 1989; 17: Kilpatrick S.E, Wenger D.E, Gilchrist G.S, Shives T.C, Wollan P.C, Unni K.K. Langerhans cell histiocytosis (Histiocytosis X) of bone: a clinicopathologic analysis of 263 pediatric and adult cases. Cancer 1995; 76:

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

1/3 Üst Üst loblar AL süp. seg. 2/3 Alt. Gurney JW. Radiology 1988;167: Ventilasyon %30 Perfüzyon %5 Lenf akımı: TB,Sarkoidoz Silikoz, E.G.

1/3 Üst Üst loblar AL süp. seg. 2/3 Alt. Gurney JW. Radiology 1988;167: Ventilasyon %30 Perfüzyon %5 Lenf akımı: TB,Sarkoidoz Silikoz, E.G. O 2, ph: TB Gerilim: Amfizem V/Q=3:1 Ventilasyon %30 Perfüzyon %5 Lenf akımı: TB,Sarkoidoz Silikoz, E.G. 1/3 Üst Üst loblar AL süp. seg. 2/3 Alt Gurney JW. Radiology 1988;167:359-66 Sarkoidoz ve Langerhans

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ

NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ İnci Yaman Bajin 1, Ali Varan 1, Cemalettin Aksoy 2, İbrahim Vargel 3, Canan Akyüz 1 1 Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı,

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 RT nin yeri varmı? RT endike ise doz ve volüm? Hangi teknik? Kurtarma tedavisinde RT?

Detaylı

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE

Detaylı

TÜLAY AKSARAY TECİMER 4 MAYIS 2013

TÜLAY AKSARAY TECİMER 4 MAYIS 2013 TÜLAY AKSARAY TECİMER 4 MAYIS 2013 Langerhans hücreli histiyositoz(lhh) Castleman Hastalığı (CH) Kimura Hastalığı Kikuchi Fujimoto -Histiyositik nekrotizan lenfadenit Rosai-Dorfman hastalığı Tanım Langerhans

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Oksipital kemik yerleşimli langerhans hücreli histiyositozis: Olgu sunumu

Oksipital kemik yerleşimli langerhans hücreli histiyositozis: Olgu sunumu Olgu sunumu-case report http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.2112 Oksipital kemik yerleşimli langerhans hücreli histiyositozis: Olgu sunumu Involvement of occipital bone in langerhans cell histiocytosis:

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Deomed Medikal Yay nc l k Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Editör / Prof. Dr. Murat Toprak 37 Yazar kat l m yla 16.5 x 23.5 cm, XII+240 Sayfa 44 Resim, 29 fiekil, 30 Tablo ISBN 978-975-8882-37-3 Türk Kulak

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD RT nin amacı: - Mikroskopik rezidüel hastalığı önlemek - Multisentrik hastalık gelişimini önlemek

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme Plevral Görüntüleme: Tan n z Nedir? Yetmifldört Yafl nda Nefes Darl Nedeniyle Baflvuran Erkek Olgu Doç. Dr. Öner D KENSOY Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Gaziantep

Detaylı

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011 SİTOMEGALOVİRUS (CMV) Prof. Dr. Seyyâl ROTA Gazi Ü.Tıp Fakültesi LOW SYSTEMIC GANCICLOVIR EXPOSURE AND PREEMPTIVE TREATMENT FAILURE OF CYTOMEGALOVIRUS REACTIVATION IN A TRANSPLANTED CHILD J Popul Ther

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı ÇOCUKLUK ÇAĞI

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca;

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; SERVİKS KANSERİ Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; Serviks kanseri uterusun giriş kısmı olan serviks bölümünün tümörüdür. Halk arasında Rahim ağzı kanseri denir.

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER

Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD 1 Glutene duyarlı enteropati Çölyak hastalığı Gluten-intoleransı 2 Çölyak hastalığı nedir?

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkoma-1 Nadir tümörler (2-3/100.000), Çalışma yapmak zor (çok merkezli,

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ Doç. Dr. Mert Saynak Clinical Radiation Oncology, Third Edition OLGU 30 yaşında bir hentbol oyuncusu, Migren tanısı var Son maçı esnasında

Detaylı

Tedaviyi İzleyen Değişiklikler ve Değerlendirme Zorlukları. Prof. Dr. Duygu Düşmez Apa Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

Tedaviyi İzleyen Değişiklikler ve Değerlendirme Zorlukları. Prof. Dr. Duygu Düşmez Apa Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD Tedaviyi İzleyen Değişiklikler ve Değerlendirme Zorlukları Prof. Dr. Duygu Düşmez Apa Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD Sunum planı Giriş: Mikozis fungoides tanısındaki yöntem ve zorluklar

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ En

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

ENDOJEN POSTERİOR ÜVEİTLERDE MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ DR ŞENGÜL ÖZDEK

ENDOJEN POSTERİOR ÜVEİTLERDE MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ DR ŞENGÜL ÖZDEK ENDOJEN POSTERİOR ÜVEİTLERDE MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ DR ŞENGÜL ÖZDEK Uveitler - Prognoz %22 sinde en az bir gözde kanuni körlükle sonuçlanmakta Morbidite İMMÜN MEKANİZMA Ön Üveit: MHC class I/CD8+ sitotoksik

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Hodgkin Lenfoma Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Thomas Hodgkin (1798-1866) Hodgkin lenfoma (HL); 1832 yılında Sir

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler GÖREV Mesane ve üreter hastalıklarınd a GÖREV ANALİZİ 1. YAZILMA DÜZEYİ ulaştırılmasında kritik danışmanlık. GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA DÜZEYİ Mesane ve üreterin normal ve Makroskopik inceleme ve örnekleme.

Detaylı

Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN

Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN Gastraintestinal Sistem İnteraktif Vaka Sunumları: Mide Olguları Doç. Dr Hasan Şenol COŞKUN Süleyman Demirel Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Isparta Hoşgeldiniz Olgu 1 M Pehlivan 57 Yaşında erkek

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Dr. Hatice Arıöz Habibi, Dr. Ayşe Kalyoncu Uçar, Dr. Mine Aslan, Dr.İbrahim Adaletli, Dr. Sebuh Kuruğoğlu

Dr. Hatice Arıöz Habibi, Dr. Ayşe Kalyoncu Uçar, Dr. Mine Aslan, Dr.İbrahim Adaletli, Dr. Sebuh Kuruğoğlu Dr. Hatice Arıöz Habibi, Dr. Ayşe Kalyoncu Uçar, Dr. Mine Aslan, Dr.İbrahim Adaletli, Dr. Sebuh Kuruğoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı, İstanbul 15 aylık

Detaylı

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ A C I B A D E M Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ İ Ç H A S T A L I K L A R I A N A B İ L İ M D A L I A C I B A D E M A D A N A H A S T A N E

Detaylı

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Klinik gözlemlerle, endokrin bezleri içeren neoplastik sendromlar tanımlanmıştır. Paratiroid, hipofiz, adrenal,tiroid ve

Detaylı

Merkel Hücreli Karsinom

Merkel Hücreli Karsinom Merkel Hücreli Karsinom Doç. Dr. Filiz Canpolat Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği IV. DOD Dermatoloji Gündemi, 3-6 Eylül 2015, Eskişehir Merkel Hücreli Karsinom

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu. Prof Dr Melek Köksal Erkişi

İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu. Prof Dr Melek Köksal Erkişi İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu Prof Dr Melek Köksal Erkişi Amaçlar KT ile kemosensitif tümör kitlesi ufaltılmış hastalara immünoterapi

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

Prognostik Öngörü. Tedavi Stratejisi Belirleme. Klinik Çalışma Dizaynı

Prognostik Öngörü. Tedavi Stratejisi Belirleme. Klinik Çalışma Dizaynı Prognostik Öngörü Tedavi Stratejisi Belirleme Klinik Çalışma Dizaynı Prognostik faktörlerin idantifikasyonu ve analizi Primer tumor; BRESLOW Tumor kalınlığı Mitoz oranı Ulserasyon CLARK seviyesi Anatomik

Detaylı

56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek

56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek 56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek Sedimantasyon (77mm/saat) CRP 7.67(N:0-0.8mg/dl) Servikal lenf nodu

Detaylı

UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış. Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi

UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış. Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi UROK 2012 Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 e Bir Bakış Doç. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN Özel Universal İtalyan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Sözlü Sunum 32, 33 ve 34 Öncelikle 10. UROK kongresinde bana bu fırsatı

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TPHD OKULU 18 20 Kasım 2016 Ankara 1 Adölesanda Lösemi Dünya Sağlık Örgütü 10 19 yaşlarını Adölesan Dönemi olarak

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

TPOG İSKİP Merkez Çalışma Kodu: Hasta TC Kimlik No Hasta İsim, Soyadı. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu. Sayın Anne Babalar,

TPOG İSKİP Merkez Çalışma Kodu: Hasta TC Kimlik No Hasta İsim, Soyadı. Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu. Sayın Anne Babalar, TPOG İSKİP 2011 Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formu Sayın Anne Babalar, Bu bir klinik araştırma çalışmasıdır. Klinik araştırmalar sadece bu çalışmaya katılmayı seçen hastaların dahil edildiği protokollerdir.

Detaylı

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 11. ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 11 ÇO UL H POF Z HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Ço ul Hipofiz Hormonu Eksikli i - Say 11 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

DERMATOZLU KÖPEKLERDE MALASSEZİA ETKENLERİNİN PREVALANSI

DERMATOZLU KÖPEKLERDE MALASSEZİA ETKENLERİNİN PREVALANSI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VİH-YL 2010 0001 DERMATOZLU KÖPEKLERDE MALASSEZİA ETKENLERİNİN PREVALANSI Veteriner Hekim Fırat SEVEN DANIŞMAN

Detaylı

Bovilis Bovipast RSP ile benzersiz koruma

Bovilis Bovipast RSP ile benzersiz koruma Bovilis ile benzersiz koruma Özel kombinasyon Çift adjuvan IRP teknolojisi Erken koruma Maternal antikor varl nda da etkinlik Güvenlik Önerilen afl lama program : Antikor titresi 1. afl lama Bovilis Rapel

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI Prof. Dr. Rejin KEBUDİ İ.Ü., Cerrahpaşa T. F., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. & İ.Ü., Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematolojik-Onkoloji B.D. ÇOCUKLUK

Detaylı

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 Nöbet Beyin hücrelerindeki aşırı ve anormal elektrik deşarjına bağlı olarak serebral fonskiyonların baskılanması ile sonuçlanan bir durum Epilepsi

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ Prof. Dr. Şahsine Tolunay Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 17.10.2015 OLGU 43 yaşında kadın 2 çocuğu var Sol memede ağrı ve kitle yakınması mevcut

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ OLGU 45 yaşında erkek hasta Yaklaşık 1,5 yıldan beri devam eden alt ekstremite ve gövde alt kısımlarında daha

Detaylı

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 7. Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya,2015 Profilaktik Santral Disseksiyon; Preoperatif

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı