Akarlardan İzole Edilmiş Entomopatojen Bir Fungus Türü: Beauveria bassiana (Balsamo)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akarlardan İzole Edilmiş Entomopatojen Bir Fungus Türü: Beauveria bassiana (Balsamo)"

Transkript

1 Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences Say : 7, May s 2007 Akarlardan İzole Edilmiş Entomopatojen Bir Fungus Türü: Beauveria bassiana (Balsamo) İjlal OCAK 1, Salih DOĞAN 2,4, Nusret AYYILDIZ 3, İsmet HASENEKOĞLU 2 Özet Entomopatojen bir fungus türü olan Beauveria bassiana (Balsamo) baz parazitik akarlar n biyolojik kontrolünde kullan lmaktad r. Bu çal şmada, Eustigmaeus segnis (Koch, 1836) ve Galumna sp. akarlar ndan B. bassiana izole edilmiş ve aralar ndaki ilişki literatüre dayanarak tart ş lm şt r. Anahtar sözcükler: Beauveria bassiana, entomopatojen, akar, biyolojik kontrol. ABSTRACT The entomopatogenic fungus Beauveria bassiana (Balsamo) is used as biological control agent for some parasitic mites. In this study, it was isolated from the mites Eustigmaeus segnis (Koch, 1836) and Galumna sp., and on the basis of the literature, their interactions are discussed. Key words: Beauveria bassiana, entomopatogen, mite, biological control. GİRİŞ Funguslar spor üreten, klorofil taş mamalar nedeniyle besinleri absorbe eden, genellikle hem eşeyli hem de eşeysiz olarak çoğalan, hif olarak bilinen ipliksi, dallanm ş somatik yap ya sahip ve tipik olarak hücre duvar bulunduran ökaryotik organizmalard r (Alexopoulos et al. 1996). Funguslar ile ilgili sistematik çal şmalar 250 y l önce başlam ş olmas na karş n, bunlar n insanlar n hayat nda uzun y llardan beri yer ald ğ bilinmektedir. Funguslar; fermantasyon yapmalar, orman ekosistem- 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dal, Afyon 2 Atatürk Üniversitesi, Kaz m Karabekir Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dal, Erzurum 3 Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kayseri

2 Akarlardan İzole Edilmiş Entomopatojen Bir Fungus Türü: Beauveria bassiana (Balsamo) lerinde ayr şt r c olarak rol oynamalar, t bbi önemi olan bileşiklerin ve pek çok ticari kimyasal maddenin üretilmesinde kullan lmalar nedeniyle ekolojik, ekonomik ve t bbi bak mdan önemli organizma grubundan birini oluşturmaktad r. Ayr ca, funguslar insanlarda, hayvan ve bitkilerde önemli hastal klara sebep olurlar (Alexopoulos et al. 1996). Funguslar n çoğu akar ve diğer eklembacakl hayvanlarla değişik şekillerde simbiyotik ilişkiye sahiptirler. Baz durumlarda bu ilişki oldukça belirgindir, diğer durumlarda sadece bir fungusun varl ğ n ortaya ç karmak için böceklerin mikroskobik incelenmesi, dikkatli diseksiyonu ve fungus bulaşm ş organizmalar n hayat döngüleri boyunca yap lan gözlemler sayesinde ilişki görülebilir. Bu ilişkiler yoluyla yay labilen funguslar nekrotrof ve biyotrof parazittir. Diğer etkileşimlerde ise böcek fungusu doğrudan besin olarak veya enzim kaynağ olarak kullan r. Bu funguslardan baz lar kendi çevrelerinde eklembacakl lar taraf ndan taş n r (Benjamin et al. 2004). Baz akar salg lar n n funguslar n gelişmesine yard mc olduğu bilinmektedir (Genç & Özar 1986). Baz funguslar da akarlarda parazittir. Entomopatojen funguslar akarlar n önemli doğal düşmanlar d r (Davidson et al. 2003; Benoit et al. 2005). Patojen funguslar n Astigmata, Oribatida, Prostigmata, Mesostigmata ve Metastigmata türlerini öldürdüğü ifade edilmiştir (Doğan et al. 2003). Esas nda funguslar n misel ve sporlar kolayca tan nabildiği için, akar patojenlerinin en s k rastlanan gruplar aras nda bulunmaktad r (Poinar & Poinar 1998). B. bassiana doğada geniş yay l m gösterir ve yaklaş k 70 kadar zararl böceğe karş kontrol potansiyeline sahiptir. Bu fungus böceklere karş konidiyal spreyler olarak uygulanmaktad r. B. bassiana beyazsinek, ekinbiti ve yaprakbiti gibi çok say da zararl böceklere karş arazide ve laboratuarda kontrol ajan olarak kullan lmaktad r. Bunun yan nda B. bassiana hedef olmayan çok say da organizmalara da zarar vermemektedir (Sáenz-de-Cabezón Irigaray et al. 2003). Akarlar, belirli fungus türlerinin önemli vektörü olmalar nedeniyle fungus kommuniteleri üzerinde etkilidir (Franzolin et al. 1999). Funguslar ile beslenmelerinden dolay vücut, fungus sporlar yla kaplan r. Bu şekildeki taş n m seçicidir ve akar türüne bağl d r (Hubert et al. 2003). Patojen funguslar n da taş nmas hem akar hem de fungus populasyonlar nda değişikliklere sebep olabilir. Bu çal şmada entomopatojen bir fungus türü olan Beauveria bassiana (Balsamo) Eustigmaeus segnis (Koch) ve Galumna sp. akarlar ndan izole edilmiş ve B. bassiana ile bu akarlar n aras ndaki ilişki literatüre dayanarak tart ş lm şt r. Böylece, B. bassiana n n entomopatojen özelliği yan nda diğer özelliklerinin de ortaya konularak yap lacak diğer çal şmalara yard mc olmak amaçlanm şt r. 126

3 İjlal OCAK, Salih DOĞAN, Nusret AYYILDIZ, İsmet HASENEKOĞLU MATERYAL VE YÖNTEM Akarlar n toplanmas : 2003 y l n n Haziran ay boyunca Erzurum ili Kiremitlik Tabya Atatürk Orman ve Atatürk Üniversitesi yerleşkesinden toplam 13 örnekleme yap lm şt r. Al nan toprak, yosun, çimen, döküntü ve ağaç kabuğu örnekleri naylon torbalar içinde laboratuara getirilerek birleştirilmiş Berlese hunilerinden oluşan düzeneğe yerleştirilmiştir. Berlese hunilerinin alt taraf na yerleştirilen toplama şişelerinde biriken canl akarlar petri kaplar na boşalt ld ktan sonra stereo mikroskop alt nda seçilmiştir. Örneklerin al nd ğ yerlerin listesi aşağ dad r: 1. Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji bölümünün güneyindeki koruluk, çam (Pinus sylvestris) alt ndan döküntü ve toprak, Erzurum, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji bölümünün güneyindeki koruluk, geven (Astragalus) alt ndan döküntü ve toprak, Erzurum, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, dekanl k binas n n bahçesi, huş (Betula sp.) alt ndan çimenli toprak, Erzurum, Atatürk Üniversitesi, Sosyal tesislerin bahçesi, leylak (Syringa vulgaris) alt ndan döküntü ve toprak, Erzurum, Atatürk Üniversitesi, Rektörlük binas n n bahçesi, akasya (Acacia sp.) kovuğundan toprak, Erzurum, Atatürk Üniversitesi, Rektörlük binas n n bahçesi, salk m söğüdün (Salix sp.) alt ndan ve kovuğundan toprak, Erzurum, Kiremitlik Tabya Atatürk Orman, toprak üzeri yosun, Erzurum, Kiremitlik Tabya Atatürk Orman, taş üzeri yosun, Erzurum, Kiremitlik Tabya Atatürk Orman, çam alt ndan döküntü, Erzurum, Kiremitlik Tabya Atatürk Orman, geven alt ndan döküntü, Erzurum, Kiremitlik Tabya Atatürk Orman, gübre, Erzurum, Kiremitlik Tabya Atatürk Orman, çam ağac n n kabuğu (çürümemiş), Erzurum, Kiremitlik Tabya Atatürk Orman, yabani hayvan bar nağ ndan toprak, Erzurum,

4 Akarlardan İzole Edilmiş Entomopatojen Bir Fungus Türü: Beauveria bassiana (Balsamo) Beauveria bassiana n n izolasyonu: B. bassiana, besi yerine canl akarlar n konulmas suretiyle izole edilmiştir. İzolasyonda içinde kloramfenikol bulunan patates dekstroz agar (PDA) kullan lm şt r. Kültürler spor oluşumu ve büyüme için 1 2 hafta 25 ºC de karanl k yetiştirme odas nda inkube edilmiştir. Kültürde sporlanm ş olanlar tüplere aktar lm ş ve yeni izolatlar haz rlamak için 5 ºC de depolanm şt r. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA Bu çal şmada toplanan Eustigmaeus segnis ve Galumna sp. akarlar ndan Beauveria bassiana izole edilmiştir. Beauveria bassiana (Balsamo): PDA da koloniler 8 günde 8 23 µm olmakta, kadifemsi tozlu, sinnema yapmakta, koloni önce beyaz sonra sar ms, koloni alt renksiz, eksudat ve koku yok, bat k hifler şeffaf, düz çeperli, 1,5 3 µm eninde, havai hifler düz çeperli 1 2 µm eninde, sürünücü ve t rman c, üzerlerinde şişmiş yanal hücre gruplar taş makta, 3 6 x 3 5 µm ölçülerindedir. Bu hücreler daha sonra dallanarak daha küçük ve şişmiş hücreler oluşturmakta, konidiyojen hücreler elips şeklinde veya yar silindirik, yanal hücreler üzerinde küçük gruplar halinde veya tek olarak gelişmekte veya doğrudan hifler üzerinden gelişmekte, 1,5 6 µm ölçülerinde, konidiyojen hücrelerin küresel veya bazen şişe şeklinde uzam ş taban k s mlar ise 3 6 x 2,5 3,5 µm ölçülerinde, terminal hücreler salk m şeklinde 1 µm eninde, 20 mm ye kadar uzunlukta, genikulat, dentiküller salk m kadar geniş 1 µm kadar uzunlukta, konidiler şeffaf, düz çeperli, küresel, bazen apikulat tabanlar var, 2 3 x 2 2,5 µm ölçülerindedir. Eustigmaeus segnis (Koch): Eustigmaeus, dünyada 85 ten fazla türle temsil edilen stigmaeidlerin en büyük cinslerinden birisidir. Eustigmaeus cinsine ait olan akarlar genellikle yosun, liken, çimen ve çeşitli döküntülerde yaşarlar. Baz lar ise dipterlerde parazittir (Chaudhri 1965, Gerson 1972, Flechtmann 1985, Zhang & Gerson 1995). Bu cinsin en yayg n türlerinden birisi olan E. segnis toprak, çimen, döküntü, yosun, liken ve ağaç kabuğu ve kovuğu gibi yaşam ortamlar nda serbest olarak yaşamaktad r (Doğan 2005). Galumna sp.: Bir oribatid akard r. Oribatidler, esas olarak orman topraklar nda organik tabakalar tercih etmekle birlikte, hemen her çeşit toprakta yaşayan kozmopolit bir gruptur (Wallwork 1983). Bu hayvanlar, toprakta organik maddenin ayr şmas na katk da bulunur; bundan dolay çoğunlukla toprağ n en üst tabakalar nda yaşar. Ayr ca, baz türlerinin çevresel değişikliklere tepki göstermesinden dolay biyoindikatör olarak kullan labileceği de bildirilmiştir (Subias et al. 1986). 128

5 İjlal OCAK, Salih DOĞAN, Nusret AYYILDIZ, İsmet HASENEKOĞLU Entomopatojen olan Beauveria bassiana ve Metarhizium anisopliae gibi anamorfik funguslar genellikle zararl populasyonlara toplu halde uygulanan biyolojik kontrol ajan olarak geliştirilmektedir. Bu funguslar n uygulamalar esnas nda biyotik çevre içerisinde çoğalacaklar ve devaml kalacaklar beklentisi azd r. Dolay s yla bu funguslarla ilgili yap lan çal şmalar temel ekolojilerinden ziyade biyopestisit olma yönleri ile ilgilidir. Anamorfik entomopatojen funguslar doğal olarak özellikle toprakta geniş yay l m gösterirler; ancak onlar n beslenme davran şlar, populasyon yap lar, dağ l mlar n etkileyen faktörler ve virulans ile ilişkili karakterlerin değişimi hakk nda çok az şey bilinmektedir (Chandler 2005). Beauveria bassiana böceklerde beyaz muskadin olarak bilinen bir hastal ğa sebep olmaktad r. Bu fungusun sporlar böceklerin üst deri tabakas ile temasa geçtiği zaman çimlenirler ve doğrudan üst derisinden konakç lar n n vücutlar n n içine doğru büyürler. Fungus toksin üreterek ve böceğin g dalar n kurutarak vücudunda h zla çoğal r. Bundan dolay, böceklerin bakteriyel ve viral patojenlerinin aksine Beauveria ve diğer fungus patojenlerin enfeksiyonu için sadece temas yeterlidir. Konağ n kendilerini yemesine gerek yoktur. Fungus; konakç s n öldürdüğü zaman, yumuşak derinin daha yumuşak k s mlar n n aras ndan böceği beyaz bir küf tabakas ile kaplayarak d şar ya doğru büyür. Bu ince tüylü küf çevreye sal verilen milyonlarca yeni infektif sporlar üretir. Patojen funguslar n toprakta humus oluşumuna katk da bulunan ikincil hayvansal ayr şt r c lar n büyük k sm n oluşturan ve funguslarla beslenen oribatid ve diğer akarlar n populasyonu üzerine olumsuz bir etkide bulunmas olağand r. Eustigmaeus segnis ve Galumna sp. üzerinden izole edilen B. bassiana baz parazit akarlar n biyolojik kontrolünde kullan lmaktad r (Kaaya & Hassan 2000, Shaw et al. 2002). Bu konudaki çal şmalara birkaç örnek verebiliriz: Sáenz-de-Cabezón Irigaray et al. (2003) dünya çap nda ekonomik öneme sahip 150 den fazla konak üzerinde kaydedilmiş olan Tetranychus urticae nin (Acari: Tetranychidae) yetişkin ve yumurtalar üzerinde B. bassiana n n mikoinsektisit olarak kullan labileceğini tespit etmişlerdir. Shi & Feng (2004) e göre Tetranychus cinnabarinus yumurtalar B. bassiana taraf ndan öldürülebilmektedir. Barreto et al. (2004) taraf ndan manyok üzerinde parazit olan tetranikid akarlardan Mononychellus tanajoa üzerinde test edilen B. bassiana izolatlar n n etkili olduğu bulunmuştur. Lekimme et al. (2006) taraf ndan tavşanlarda parazit olan Psoroptes ovis (Acari: Psoroptidae) akar na karş B. bassiana n n laboratuvar koşullar nda entomopatojenik aktivitesi araşt r lm şt r. Akarlar 1 ml de konidiyum ihtiva eden solüsyona bat r ld ktan sonra fungus akar n vücut yüzeyinde sporlanm ş ve akarlar n tamam miselle kaplanm şt r. Fungus enfeksiyonu nedeniyle yumurtlamada azalma olmam ş, fakat hem yu- 129

6 Akarlardan İzole Edilmiş Entomopatojen Bir Fungus Türü: Beauveria bassiana (Balsamo) murtalar n aç lma oran ve hem de yumurtadan ç kan larvalar n yaşam süresi önemli ölçüde azalm şt r. Bu çal şman n sonuçlar na göre B. bassiana n n Psoroptes türlerine karş yüksek oranda patojenik aktiviteye sahip olduğu ve tavşan, koyun ve s - ğ rlarda parazit olan Psoroptes türlerine karş biyolojik kontrol ajan olarak kullan lmas hususunun daha fazla önemsenmesi gerektiği vurgulanm şt r (Lekimme et al. 2006). Bal ar lar n n paraziti olan Varroa destructor akarlar ndan elde edilen B. bassiana izolat, bu akarlarla parazitlenen bal ar lar n n (Apis mellifera) tedavisinde kullan lm ş ve başar l sonuçlar elde edilmiştir (Meikle et al. 2006, 2007). Akar-fungus konusunda çal şmalar n çoğu tetranikid ve eriyofidlerle ilgilidir (Chandler et al. 2000, Geest et al. 2000). Diğer akar gruplar ile ilgili çal şmalar oldukça azd r. Mevcut literatürler gözden geçirildiğinde, çal şmam zda izole edilen fungusun, bahsedilen akarlar n önemli bir doğal düşman olduğu ve akarlar n çeşitli vücut k s mlar yla taş narak akar populasyonlar nda değişikliklere neden olabileceği söylenebilir. Son zamanlarda biyolojik kontrolde toprakta bulunan insan ve memeli hayvanlar için zarars z olduğu bilinen mantarlar n entomopatojenik özellikleri keşfedilmeye başlanm şt r (Ayd n 2005). Yap lan çal şmalar bu fungus türünün zararl akarlar n biyolojik mücadelesinde kullan labileceğini göstermektedir. KAYNAKLAR C. Alexopoulos, C. Mims, M. Blackwell, Introductory Mycology (Wiley & Sons, New York: 1996) L. Ayd n, Varroa destructor un kontrolünde yeni stratejiler, Uludağ Ar c l k Dergisi, 5 (2005), pp R. S. Barreto,, E. J. Marques,, M. G. C. Jr. Gondim, J. Vargas de Oliveira, Selection of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. and Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorok. for the control of the mite Mononychellus tanajoa (Bondar), Sci. Agric. (Piracicaba, Braz.), 61 (2004), pp R. K. Benjamin, M. Blackwell, I. Chapella, R. A. Humber, K. G. Jones, K. A. Klepzig, R. W. Lichtwardt, D. Malloch, H. Noda, R. A. Roeper, J. W. Spatafora, A. Weir, The search for diversity of insects and other arthropod associated fungi. In: Biodiversity of Fungi: Standard Methods for Inventory and Monitoring (Academic Press, New York: Eds. Mueller, G. M., Bills, G. F. & Foster, M.) (2004), pp J. B. Benoit, J. A. Yoder, J. T. Ark, E. J. Rellinger, Fungal fauna of Ixodes scapularis Say and Rhipicephalus sanguineus (Latreille) (Acari: Ixodida) with special reference to species-associated internal mycoflora, International Journal of Acarology, 31 (2005), pp D. Chandler, Understanding the evolution and function of entomopathogenic fungi, Evolution of fungal virulence, (2005), pp. 1 9 D. Chandler, G. Davidson, J. K. Pell, B. V. Ball, K. Shaw, K. D. Sunderland, Fungal Biocontrol of Acari, Biocontrol Science and Technology, 10 (2000), pp W. M. Chaudhri, New mites of the genus Ledermuelleria, Acarologia, 7 (1965), pp G. Davidson,, K. Phelps, K. D. Sunderland, J. K. Pell, B. V. Ball, K. E. Shaw, D. Chandler, Study of temperature growth interactions of entomopathogenic fungi with potential for control of 130

7 İjlal OCAK, Salih DOĞAN, Nusret AYYILDIZ, İsmet HASENEKOĞLU Varroa destructor (Acari: Mesostigmata) using a nonlinear model of poikilotherm development, Journal of Applied Microbiology, 94 (2003), pp S. Doğan, Eustigmaeus mites from Turkey (Acari: Stigmaeidae), Journal of Natural History, 39 (2005), pp S. Doğan, İ. Ocak, İ. Hasenekoğlu, F. Sezek, First record of fungi in the families Caligonellidae, Cryptognathidae, Stigmaeidae and Tectocepheidae mites (Arachnida: Acari) from Turkey, Archives des Sciences, 56 (2003), pp C. H. W. Flechtmann, Eustigmaeus bryonemus sp. n. a moss-feeding mite from Brasil (Acari, Prostigmata: Stigmaeidae) Revista Brasileira de Zoologia, 2 (1985), pp M. R. Franzolin, W. Gambale, R. G. Cuero, B. Correa, Interaction between toxigenic Aspergillus flavus Link and mites (Tyrophagus putrescentiae Schrank) on maize grains: effect on fungal growth and aflatoxin production, Journal of Stored Products Research, 35 (1999), pp L. P. S. van der Geest, S. L. Elliot, J. A. J. Breeuwer, E. A. M. Beerling, Diseases of mites, Experimental and Applied Acarology, 24 (2000), pp H. Genç, A. İ. Özar İzmir ilinde ambarlanm ş ürünlerde bulunan akarlar üzerine ön çal şmalar, Türk. Bit. Kor. Derg., 3 (1986), pp U. Gerson, Mites of the genus Ledermuelleria (Prostigmata, Stigmaeidae) associated with mosses in Canada, Acarologia, 13 (1972), pp J. Hubert, V. Stejskal, A. Kubátová, Z. Munzbergová, M. V. Nová, E. _d árková, Mites as selective fungal carriers in stored grain habitats, Experimental and Applied Acarology, 29 (2003), pp G. P. Kaya, S. Hassan, Entomogeneus fungi as promising biopesticides for tick control, Experimental and Applied Acarology, 24 (2000), pp M. Lekimme, B. Mignon, S. Tombeux, C. Focant, F. Maréchal, B. Losson, In vitro entomopathogenic activity of Beauveria bassiana against Psoroptes spp. (Acari: Psoroptidae), Veterinary Parasitology, 139 (2006), pp W. G. Meikle, G. Mercadier, V. Girod, F. Derouané, W. A. Jones, Evaluation of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin (Deuteromycota: Hyphomycetes) strains isolated from varroa mites in southern France, Journal of Apicultural Research, 45 (2006), pp W. G. Meikle, G. Mercadier, N. Holst, C. Nansen, V. Girod, Duration and spread of an entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana (Deuteromycota: Hyphomycetes), used to treat varroa mites (Acari: Varroidae) in honey bee (Hymenoptera: Apidae) hives, Apiculture and Social Insects, (2007), pp G. Jr. Poinar, R. Poinar, Parasites and Pathogens of Mites, Annu. Rev.Entomol., 43 (1998), pp F. J. Sáenz-de-Cabezón Irigaray, V. Marco Mancebón, I. Pérez-Moreno, The entomopathogenic fungus Beauveria bassiana and compatibility with triflumeron: effects on the twospotted spider mite Tetranychus urticae, Biological Control, 26 (2003), pp K. E. Shaw, G. Davidson, S. J. Clark, B. V. Ball, J. K. Pell, D. Chandler, K. D. Sunderland, Laboratory bioassays to assess the pathogenicity of mitosporic fungi to Varroa destructor (Acari: Mesostigmata), an ectoparasitic mite of the honeybee, Apis mellifera, Biological Control, 24 (2002), pp W. B. Shi, M. G. Feng, Lethal effect of Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, and Paecilomyces fumosoroseus on the eggs of Tetranychus cinnabarinus (Acari: Tetranychidae) 131

8 Akarlardan İzole Edilmiş Entomopatojen Bir Fungus Türü: Beauveria bassiana (Balsamo) with a description of a mite egg bioassay system, Biological Control, 30 (2004), pp L. S. Subias, E. Ruiz, M. E. Minguez, Consideraciones generales sobre la sucesión y bioindicación en los oribatidos (acari, oribatida) de un erial de cultivo mediterráneo, Actas de las VIII Jornadas A e E., (1986), pp J. A. Wallwork, Oribatids in forest ecosystems, Annu. Rev. Entomol., 28 (1983), pp Z.-Q. Zhang, U. Gerson, Eustigmaeus johnstoni, new species (Acari: Stigmaeidae), parasitic on phlebotomine sandflies (Diptera: Psychodidae), Tijdschrift voor Entomologie, 13 (1995), pp

Uzunoluk Ormanı nda (Erzurum) yaşayan bazı oribatid akarlar (Acari: Oribatida) ve onlardan izole edilen mikrofunguslar 1

Uzunoluk Ormanı nda (Erzurum) yaşayan bazı oribatid akarlar (Acari: Oribatida) ve onlardan izole edilen mikrofunguslar 1 Türk. entomol. derg., 2013, 37 (1): 117-131 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Uzunoluk Ormanı nda (Erzurum) yaşayan bazı oribatid akarlar (Acari: Oribatida) ve onlardan izole edilen

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa AKYOL Doğum Tarihi: 05.05.1977 Ünvanı: Yrd Doç Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil KOÇ Doğum Tarihi: 22.10.1962 Ünvanı: Profesör Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Atatürk Üniv. 1986 Y. Lisans

Detaylı

Honaz Dağ Milli Park nda (Denizli) Toprak Akarlar n n (Acar ) Dikey Dağ l m

Honaz Dağ Milli Park nda (Denizli) Toprak Akarlar n n (Acar ) Dikey Dağ l m Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences Say : 5, May s 2006 Honaz Dağ Milli Park nda (Denizli) Toprak Akarlar n n (Acar ) Dikey Dağ l m Ayşe Öksüz KAHVECİ, Raşit URHAN,

Detaylı

Türkiye Faunas İçin İki Yeni Alliphis Halbert, 1923 (Acari, Eviphididae) Türü

Türkiye Faunas İçin İki Yeni Alliphis Halbert, 1923 (Acari, Eviphididae) Türü Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences Say : 7, May s 2007 Türkiye Faunas İçin İki Yeni Alliphis Halbert, 1923 (Acari, Eviphididae) Türü Raşit URHAN 1, Zeki İPEK 1 Bu

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BULDAN İLÇESİNİN (DENİZLİ) TOPRAK AKARLARI

BULDAN İLÇESİNİN (DENİZLİ) TOPRAK AKARLARI BULDAN İLÇESİNİN (DENİZLİ) TOPRAK AKARLARI Doç.Dr. Raşit URHAN, Ayşe ÖZMEN Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, rurhan@pau.edu.tr ÖZET Buldan ilçesinin toprak akarlarını araştırmak

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. Proje Teklif Formu

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. Proje Teklif Formu EK-2 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Proje Teklif Formu DESTEK BAŞVURUSUNDA BULUNULAN PROJENİN BAŞLIĞI ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI ARAŞTIRMA PROGRAMI

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 47. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-7 MANTARLAR ALEMİ MANTARLAR (FUNGİ) ALEMİ Genellikle çok hücreli olan ökaryot canlılardır. Kloroplastları yoktur. Bu nedenle fotosentez yapamazlar.parazit

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 46. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-6 PROTİSTA ALEMİ PROTİSTA ALEMİ Koloni, tek ve çok hücreli ökaryot canlıların bir arada bulunduğu karışık bir gruptur. Protista alemindeki canlılar

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yıl Unvanı Görev Yeri Arş. Gör. Fen Edebiyat Fakültesi Giresun Üniversitesi 2000-

ÖZGEÇMİŞ. Yıl Unvanı Görev Yeri Arş. Gör. Fen Edebiyat Fakültesi Giresun Üniversitesi 2000- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 03 Temmuz 1979 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Öğretmenliği Bölümü 19 Mayıs

Detaylı

Zercon agnostus Blaszak, 1979 (Acari: Zerconidae) Üzerine Bir Çal şma

Zercon agnostus Blaszak, 1979 (Acari: Zerconidae) Üzerine Bir Çal şma Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Journal of Arts and Sciences Say : 7, May s 2007 Zercon agnostus Blaszak, 1979 (Acari: Zerconidae) Üzerine Bir Çal şma Raşit URHAN 1, Nusret AYYILDIZ 2, Ayşe

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı :İSMET HASENEKOĞLU Doğum Yeri :KİLİS Doğum Tarihi :21.06.1946 Yabancı Dili :İNGİLİZCE Uzmanlık Alanı:MİKROBİYOLOJİ AKADEMİK UNVANLARI Lisans :İstanbul Üniversitesi Orman

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Genel olarak gözle net olarak görülemeyecek kadar küçük canlıları inceleyen ve onları konu olarak ele alan bilim dalıdır. Gözle ayırt edilemeyen canlılar; Virüsler, bakteriler,

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

6-8 Mayıs 2016 / 6-8 May 2016

6-8 Mayıs 2016 / 6-8 May 2016 WORKSHOP TEK TIP TEK SAĞLIK ; İNSAN VE HAYVAN HEKİMLİĞİNDE HOMEOPATİ WORKSHOP ONE HEALTH ONE MEDICINE; HOMEOPATHY ON HUMAN AND VETERINARY MEDICINE 6-8 Mayıs 2016 / 6-8 May 2016 ULUSLAR ARASI KATILIMLI

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

CYANOBACTERIOPHYTA (Mavi-Yeşil Algler)

CYANOBACTERIOPHYTA (Mavi-Yeşil Algler) CYANOBACTERIOPHYTA (Mavi-Yeşil Algler) Bu gruba giren bitkiler, tek hücreli veya koloni halinda yaşayan, bazı üyeleri ipliksi yapıda olan mavi renkli alglerdir. Bir kısmı bakteri kadar küçüktür. Bir hücrede

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

Türk. biyo. müc. derg., 2010, 1 (2): Orijinal araştırma (Original article)

Türk. biyo. müc. derg., 2010, 1 (2): Orijinal araştırma (Original article) Türk. biyo. müc. derg., 2010, 1 (2): 151-155 ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Fusarium subglutinans (Wollenw. & Reinking) (Hypocreales: Nectriaceae) ın Chilocorus nigritus (Fabricius)

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

Saçta böcek ve saçlı deride kaşıntı Dermanyssus gallinae (Takım: Mesostigmata) nedenli bir olgu

Saçta böcek ve saçlı deride kaşıntı Dermanyssus gallinae (Takım: Mesostigmata) nedenli bir olgu Saçta böcek ve saçlı deride kaşıntı Dermanyssus gallinae (Takım: Mesostigmata) nedenli bir olgu Dr.Mustafa Şengül 1 Dr.Nida Kaçar 2 Dr.Mehmet Karaca 3 Dr.Sedef Z.Öner 1 Dr.Çağrı Ergin 1 Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler)

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Başak Avcıoğlu Çokçalışkan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Biraz ekolojik bilgi Tanımlar İlişkiler

Detaylı

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Bitki Doku Kültürü Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 4. Hafta (08.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU Prof.Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara OCAK 2010 Amaç: Bu çalışmada, Shenzhen

Detaylı

Türkiye Oppiidae (Acari, Oribatida) familyası türleri ve oppiid akar faunasına katkılar

Türkiye Oppiidae (Acari, Oribatida) familyası türleri ve oppiid akar faunasına katkılar Turk. entomol. derg., 2008, 32 (2): 131-141 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Türkiye Oppiidae (Acari, Oribatida) familyası türleri ve oppiid akar faunasına katkılar Ayşe TOLUK 1* Nusret

Detaylı

ENTOMOPATOJEN FUNGUSLARIN Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)' YE KARġI ETKĠNLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

ENTOMOPATOJEN FUNGUSLARIN Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)' YE KARġI ETKĠNLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠTKĠ KORUMA ANABĠLĠM DALI 2016-YL-037 ENTOMOPATOJEN FUNGUSLARIN Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)' YE KARġI ETKĠNLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

Detaylı

Funguslar topraktaki birçok mikrobiyolojik süreçte temel rol oynar, toprak verimliliğini ve ayrışmayı, minerallerin ve organik maddelerin

Funguslar topraktaki birçok mikrobiyolojik süreçte temel rol oynar, toprak verimliliğini ve ayrışmayı, minerallerin ve organik maddelerin Fungi Funguslar topraktaki birçok mikrobiyolojik süreçte temel rol oynar, toprak verimliliğini ve ayrışmayı, minerallerin ve organik maddelerin döngülerini, bitki sağlığını ve beslenmesini etkilerler.

Detaylı

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali Bu doküman, Yamaç Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com

Mustafa Kemal SOYLU. Yüksek Mühendis. mksoylu@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mustafa Kemal SOYLU Unvan Yüksek Mühendis Telefon 02268142520/1299 E-mail mksoylu@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 28/03/1974- Çamardı (Niğde) Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Prioderm losyon prospektüsü

Prioderm losyon prospektüsü Prioderm losyon sayfa 1 / 5 önceki versiyon.1.1 tarih: 05/94 Prioderm losyon prospektüsü Sizin için önemli bilgiler içeren bu prospektüsü dikkatlice okuyun. Bu ilaç doktor tavsiyesini gerektirmeyen hafif

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

Geliş Tarihi: 3 Mart 2009 Kabul Tarihi: 22 Nisan 2009

Geliş Tarihi: 3 Mart 2009 Kabul Tarihi: 22 Nisan 2009 Sezek, Doğan, al, Örtücü & Dönel 211 ZI YLNCIKREPLERDEN (RCHNID: PSEUDOSCORPIONID) İZOLE EDİLEN MİKROFUNGUSLR THE MICROFUNGI ISOLTED FROM SOME PSEUDOSCORPIONS (RCHNID: PSEUDOSCORPIONID) Fatih SEZEK 1,

Detaylı

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00 Gelecek Çarşamba Yapılacak Sınav (olası dağılım) Psikolojiye Giriş Evrim ve Akılcılık Ders 10 Giriş: 4 Beyin: 9 Freud: 9 Skinner: 9 Bilişsel Gelişim: 9 Dil: 9 Algı/Dikkat: 9 Bellek: 9 Aşk: 7 Evrim: 4 Akılcılık:

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili RNA Dünyası Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

Saprolegnia (Su Küfü)

Saprolegnia (Su Küfü) MYCOPHYTA Saprolegnia (Su Küfü) Yaygın bir su küfü olup, türleri tatlı sularda ve ıslak topraklarda yaşarlar. Saprofit olarak sulardaki ölü böcekler, balıklar, kurbağa yavruları ve diğer su hayvanlarının

Detaylı

Kafkas Arısı (Apis mellifera caucasica Pollmann, 1889) (Hymenoptera: Apidae) nın, Dış Yüzey ve Sindirim Sistemi Mikrofungus Florasının Belirlenmesi

Kafkas Arısı (Apis mellifera caucasica Pollmann, 1889) (Hymenoptera: Apidae) nın, Dış Yüzey ve Sindirim Sistemi Mikrofungus Florasının Belirlenmesi Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (Suppl-B): S347-S352, 2010 DOI:10.9775/kvfd.2010.2589 RESEARCH ARTICLE Kafkas Arısı (Apis mellifera caucasica Pollmann, 1889) (Hymenoptera: Apidae) nın, Dış Yüzey ve Sindirim

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL Kurum ve kuruluşlarla ilişki bulunmamaktadır CEZA SORUMLULUĞU KALDIRILAN OLGULARDA ZORUNLU AYAKTAN TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN ETMENLER Dr.Sena Yenel Özbay CEZA SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMASI Suç eyleminin gerçekleştiği

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Geleneksel Türk El Sanatları I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş Antepfıstığı bahçelerinde bulunan entomopatojen fungusların tespiti

Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş Antepfıstığı bahçelerinde bulunan entomopatojen fungusların tespiti Türk. biyo. müc. derg., 2013, 4 (2): 155-163 ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş Antepfıstığı bahçelerinde bulunan entomopatojen fungusların tespiti

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 155-162

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 155-162 155 TÜRKİYE FAUNASI İÇİN YENİ BİR TROMBIDIUM FABRICIUS, 1775 (ACARI: PROSTIGMATA: TROMBIDIIDAE) TÜRÜ A NEW SPECIES OF TROMBIDIUM FABRICIUS, 1775 (ACARI: PROSTIGMATA: TROMBIDIIDAE) FOR THE TURKISH FAUNA

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

KahramanmaraĢ merkez köylerindeki buğday tarlalarından izole edilen Entomopatojen funguslar 1

KahramanmaraĢ merkez köylerindeki buğday tarlalarından izole edilen Entomopatojen funguslar 1 Türk. biyo. müc. derg., 2014, 5 (1): 39-51 ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) KahramanmaraĢ merkez köylerindeki buğday tarlalarından izole edilen Entomopatojen funguslar 1 Cihat KOZ 2,

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

Geniş tanımlama ile parazitler: Maizels J Biol 2009, 8:62

Geniş tanımlama ile parazitler: Maizels J Biol 2009, 8:62 Mikroplar ve Konak Adaptasyonu: Savaşamıyorsan Anlaş Doç. Dr. Fadile Yıldız Zeyrek Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Geniş tanımlama ile parazitler: Maizels J Biol 2009, 8:62 Parazitler

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

Isaria farinosa ve Purpureocillium lilacinum un yeşil şeftali yaprakbiti, Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) üzerine etkileri

Isaria farinosa ve Purpureocillium lilacinum un yeşil şeftali yaprakbiti, Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) üzerine etkileri Türk. biyo. müc. derg., 2013, 4 (1): 23-29 ISSN 2146-0035 Orijinal araştırma (Original article) Isaria farinosa ve Purpureocillium lilacinum un yeşil şeftali yaprakbiti, Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera:

Detaylı

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR Teknik Alan FORMÜLASYON Buluş, madde bağımlılığının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon

09.02.2015. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon. Yanık Ünitelerinde Dezenfeksiyon 10.Sınıf Enfeksiyondan Korunma 32.Hafta ( 04 08 / 05 / 2015 ) YANIK ÜNİTELERİNDE DEZENFEKSİYON Slayt No: 56 Hasta yatakları ve örtülerinin temizliğine dikkat edilmeli, Her hastadan sonra hidroterapi cihazında

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 4- Organik Tarım ve Koruma

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 4- Organik Tarım ve Koruma Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 4- Organik Tarım ve Koruma Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 4 Organik Tarım ve Koruma www.econewfarmers.eu 1. Giriş Organik tarım kültür alanlarında

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli. Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi

Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli. Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi Ekoturizm Uluslar arası Ekoturizm Topluluğu ekoturizmi şöyle tarif etmektedir:

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. HİJYEN ve SANİTASYON. (Yrd. Doç. Dr. Emre Özgür BULDUK)

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. HİJYEN ve SANİTASYON. (Yrd. Doç. Dr. Emre Özgür BULDUK) İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm HİJYEN ve SANİTASYON (Yrd. Doç. Dr. Emre Özgür BULDUK) Hijyen ve Sanitasyon... 1 İdeal Bir Dezenfektanın Özellikleri... 5 Dezenfektan Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar...

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (DAP DİAMONYUM FOSFAT)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (DAP DİAMONYUM FOSFAT) 1. MADDE / MÜHTAHZARIN TANIMI Diamonyum Fosfat (DAP), : 67/548/EEC Direktiflerine göre zararlı sınıfında değildir. 2.İNSAN SAĞLIĞI Deriyle Temasta Gözle temasta Yutulduğunda Uzun Süreli Etkileri : Gübreler

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

Bal Arılarında Bazı Kimyasal İlaçların Varroosise Karşı Etkileri

Bal Arılarında Bazı Kimyasal İlaçların Varroosise Karşı Etkileri Bal Arılarında Bazı Kimyasal İlaçların Varroosise Karşı Etkileri Onur Girişgin, Mehmet Özüiçli, Levent Aydın Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Bursa - TÜRKİYE VARROOSİS

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II MANTARLAR VE BİTKİSEL PARTNERLER DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN ÇİFTÇİ MANTARLARR

MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II MANTARLAR VE BİTKİSEL PARTNERLER DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN ÇİFTÇİ MANTARLARR MBG 112 GENEL BİYOLOJİ II MANTARLAR VE BİTKİSEL PARTNERLER DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN ÇİFTÇİ MANTARLARR Ökaryot ve çoğu çok hücreli ve heterotroftur. Besinlerini «absorbsiyon» ile alırlar. Besini vücudunun dışında

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ Sütçü inek işletmelerinde Yasal düzenlemeler ve standartlara uygun üretim Hayvan sağlığı ve refahı Çalışanların bilgi-becerisi ve memnuniyeti MASTİTİSLERDE AZALMA - SÜT KALİTESİNDE

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. Araş. Gör. Ertuğrul KUL

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ. Araş. Gör. Ertuğrul KUL ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ Araş. Gör. Ertuğrul KUL İletişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 55139 Kurupelit-Samsun Tel: +90 (362) 3121919/1167 Fax: +90 (362) 4576034 E-mail: ekul@omu.edu.tr

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr www.boren.com.tr / info@boren.com.tr YAŞAM da BOR BOR/B; Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan bir elementtir. Yer kabuğunda 10-20 ppm, deniz ve

Detaylı

Biyolojik Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri Biyolojik Risk Etmenleri Mesleki tehlikeler Biyolojik, Biyomekanik, Kimyasal, Fiziksel (+radyolojik) Psikososyal TANIMLAMA Çalışma yaşamında biyolojik risk etkenleri denildiğinde akla, herhangi bir enfeksiyona,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı