Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009"

Transkript

1 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999 ve Rehberlik Y. Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Çukurova Üniversitesi 2003 ve Rehberlik Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 ve Rehberlik 5. Akademik Unvanlar Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Öğr. Gör. Eğitim Fakültesi, Niğde Üniversitesi Öğr. Gör. Eğitim Fakültesi, Aksaray Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Eğitim Fakültesi, Aksaray Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Eğitim Fakültesi, Aksaray Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : İlköğretim Ve 5. Sınıf Çocuklarının Arkadaşlık Konusundaki Görüşleri ve Arkadaşlık Seçimlerini Etkileyen Etmenler. Danışman: Doç. Dr. Meral Atıcı

2 Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programının Ergenlerde Öfke, Saldırganlık Ve Çatışma Çözme Becerisine Etkisi. Danışman: Yard. Doç. Dr. Hüseyin Izgar 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1 Yüksek Lisans Tezleri 6.2 Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Yavuzer, Y., Dikici, A., Gündoğdu, R., (2008), A Creative Drama Study in Turkey Abaut Mevlana Philosopy. Research in Drama Education, Vol. 13, No. 1, February, London-U.K. (http://www.informaworld.com/smpp/title~content=g ~db=all) 2. Dikici, A., Yavuzer, Y., Gündoğdu, R., (2008), Creative Drama Course in College of Education: A Study of Content Analysis. Essays in Education, 23, 36-48, Online Journal. University of South Carolina, Aiken, ISSN: , U.S.A. 3. Yavuzer, Y., Gündoğdu, R., Dikici, A., (2009) Teachers Perceptions about School Violence in One Turkish City. Journal of School Violence, 8: 1, 29-41, ISSN: , print: online, London-U.K. 4. Yavuzer, Y., Gündoğdu, R., Dikici, A. (2010). Yaratıcı Drama Temelli Grup Rehberliği ve Bilişsel- Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Kaygı Düzeylerine Etkileri (The Effects of Creative Drama Based Group Guidance and Cognitive-Behaviorist Approach Based Psychological Group Counseling on Anxiety Level of Adolescents). NWSA (E- Journal of New World Sciences Academy). Cilt: 5, Sayı: 3. Yayın Numarası: 1C0189, Sayfa: Gündoğdu, R. (2010). Farklı puan türüne göre eğitim fakültesine gelen öğrencilerin kendini açma davranışlarının incelenmesi. (Students from different points of species according to the faculty of education self-opening behavior). Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. (International Journal of Human Sciences). ISSN: Vol: 7, No: 2. Sayfa: Gündoğdu, R., Yavuzer, Y., Karataş, Z. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin çatışma çözme becerilerinin ve kaygı düzeylerinin incelenmes (A Study On Conflict Resolution Skills And Anxiety Levels Of Students In Faculty Of Education). NWSA (E- Journal of New World Sciences Academy). Cilt: 6, Sayı: 1. Yayın Numarası: 1C0298, Sayfa: Yavuzer, Y. ve Gündoğdu, R. (2012). Teachers responsibilities in preventing school violence: A case study in Turkey. Educational Research and Reviews. Vol 7 (17). Pp June Gündoğdu, R. (2013). Investigation on The Self Handicapping Tendencies of Teacher Candidates According to Demographic Variables by Controlling Self-Esteem Scores. Turkish Studies Journal.

3 International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Tukic. Vol 8(3), p Gündoğdu, R. ve Yavuzer, Y. (2013). Turkish Woman: Those Who Are Exposed To Violence and Those Who Are Not Exposed Violence. European Scientific Journal. April Vol 9(11). P Gündoğdu, R. ve Yavuzer, Y. (2013). School psychological counselors perceptions about child abuse and negligence: A case study in Turkey. Journal of Psychological and Educational Research. May Vol 21 (1). P, Gündoğdu, R. (2013). University students' mental health: Aksaray University examplecypriot Journal of Educational Sciences. Volume 08, Issue 4, (2013) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler. 1. Gündoğdu, R., ve Yavuzer, Y. (2011). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeyleri Ve Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi. Uluslar arası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar Mayıs, İstanbul. 2. Gündoğdu, R. (2012). 65 Yaş üzeri bireylerin; yaşlılık, ölüm ve hayatı yaşama biçimleri ile ilgili görüşleri. 4-7 Mayıs 2012 IV. Uluslar arası Eğitim ve Araştırmaları Birliği Kongresi. İstanbul. (18 Mart Çanakkale Üniversitesi Organizatörlüğünde). 3. Gündoğdu, R. ve Yavuzer, Y. (2012) Kadınlar: Şiddet görenler ve şiddet görmeyenler. 3-5 Mayıs S. 38. I.Uluslar arası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul. (Sakarya Üniversitesi organizatörlüğüne). Women: Those who are exposed to violence and those who are not exposed to violence. International Counseling and Education Conference, p. 38, 3-5 May 2012, Istanbul. 4. Gündoğdu, R., Uçar, M.E. ve Şahin, G. (2013). Facebookta Duyguları İfade Etme Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Eylül 2013 IAC Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Konferansı ve XII. Ulusal Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Kongresi: Gerçek Yaşamlar Sanal Bağlamlar. 7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler SSCI Yayın 1: Gündoğdu, R. (2012). Yaratıcı Drama Temelli Atılganlık Programının Psikolojik Danışman Adaylarının Atılganlık Becerisine Etkisi. (Effect of Creative Drama Based Assertiveness Program on the Assertiveness Skill of Psychological Counsellor Candidates). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (KUYEB). ISSN: Cilt 12, Sayı 2, Sayfa: İstanbul.

4 SSCI Yayin 2: Yavuzer, Y., Karataş, K. Ve Gundogdu, R. (2013). Ergenlerin çatışma çözme davranışlarının incelenmesi: nicel ve nitel bir çalışma. Hacettepe Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), SSCI Yayın 3: Yavuzer, Y., Karatas, Z., Civilidag, A. & Gundogdu, R. (2014).The role of peer pressure, automatic thoughts and self-esteem on adolescents aggression. Eurasian Journal of Educational Research, 54, Yavuzer, Y., Gündoğdu, R., Aytekin, H. (2003), Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Empatik Beceri Düzeylerinin İncelenmesi, N.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt:2, n.2, s Dikici, A., Yavuzer, Y., Gündoğdu, R., (2006), Eğitim Fakültesi Mezunlarının Eğitim Bilimleri Derslerine İlişkin Görüşleri Niğde Üniversitesi Örneği, Milli Eğitim Dergisi, Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:35, Sayı: 172, Güz, s Gündoğdu, R. (2010). 9. sınıf öğrencilerinin çatışma çözme, öfke ve saldırganlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, 2010, Sayfa Gündoğdu, R. (2010). Ortaöğretim Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, yıl 35, sayı 378. Sayfa Gündoğdu, R. ve Izgar, H. (2010). Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programının Ergenlerin Çatışma Çözme Becerisine Etkisi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 30. Sayfa Gündoğdu, R. ve Yavuzer, Y. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öznel iyi oluş ve psikolojik ihtiyaçlarının demografik değişkenlere göre incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Yıl 12, sayı 23, Haziran 2012, sayfa Yavuzer, Y., Karataş, Z. ve Gündoğdu, R. (2012). Eğitim Fakültelerinde Çalışan Yardımcı Doçentlerin Sürekli Kaygı ve İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakütesi Dergisi. Cit 12, Sayı 1, sayfa: Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Gündoğdu R. ve Atıcı M. (2003) İlköğretim Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Arkadaşlık Seçimlerini Etkileyen Etmenler Hakkındaki Görüşleri. IV. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Cumhuriyetin 80. Yılında Disiplinlerarası Bakışla Türkiye de Çocuk Ankara Üniversitesi Ekim Ankara 2. Dikici, H., Gündoğdu R. ve Koç M.(2003), Yaratıcı Dramanın Problem Çözme Becerilerine Etkisi VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İnönü Üniversitesi, 9-11 Temmuz, Malatya.

5 3. Gündoğdu, R., Yavuzer, Y. ve Karataş, Z. (2010). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çatışma Çözme Becerilerinin ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi, Eylül Kıbrıs. 4. Gündoğdu, R. ve Yavuzer, Y. (2011). Okul Psikolojik Danışmanlarının Çocuk İstismarı Ve İhmaline Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Eylül Mehmet Akif Üniversitesi-Burdur. 5. Yavuzer, Y., Karataş, Z. ve Gündoğdu, R. (2011). Yardımcı Doçent Olarak Çalışan Akademisyenlerin Sürekli Kaygı Ve İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 3-5 Ekim 2011 Ege Üniversitesi. İzmir. 7.6 Diğer yayınlar; Yayınlanan Kitap Bölümleri 1. Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar. Çeviri Editörü: Mustafa Özekeş. Nobel Yayın Ocak Ankara. (Children and Adolescents With Emotional and Behavioral Disorders)- Pearson Education Inc. : Vence L. Austin ve Daniel T. Sciarra) 5. Bölüm (Rezzan Gündoğdu: Kaygı Bozuklulukları I: Özgül Fobi, Ayrılma Kaygısı Bozukluğu ve Sosyal Kaygı Bozukluğu). 2. Sosyal Psikoloji (2012). Lisans Yayıncılık: İstanbul. Editör: Hamit Coşkun. (Rezzan Gündoğdu-10. Bölüm: Sosyalleşme ve Sosyalleşme Süreçleri). 3. Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları (Cilt 1). PegemA Yayınları: Ankara Editör: Serdar Erkan, Alim Kaya. (Rezzan Gündoğdu: Yaratıcı Drama Temelli Çatışma Çözme Programı). 4. Eğitim Psikolojisi. (Cilt 1). Karahan Yayınevi, Adana, Editör: Burhan Çapri, Bülent Gündüz. (Rezzan Gündoğdu: Öğrenme Nedir-Öğrenmenin Doğası- Öğrenme Psikolojisi) 8. Projeler 9. İdari Görevler 10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Teorik Haftalık Saati Uygulama Öğrenci Sayısı Güz Psikolojiye Giriş (Eğitimde Psikolojik Hizmetler ABD)

6 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Okullarda Gözlem Saldırganlık Psikolojisi ve Öfke Yönetimi (Seçmeli) Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Test Dışı Teknikler (Eğitimde Psikolojik Hizmetler ABD) İnsan İlişkileri ve İletişim İlkbahar Psikolojik Danışma Kuramları Grupla Psikolojik Danışma Drama ve Oyun Kuramları Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Öğrenci Sayısı Uygulama Psikolojiye Giriş (Eğitimde Psikolojik Hizmetler ABD) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Güz Okullarda Gözlem Topluma Hizmet Uygulamaları Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Psikolojik Testler İlkbahar İlkbahar Drama ve Oyun Kuramları (Seçmeli)

7 Psikolojik Danışma Kuramları Grupla Psikolojik Danışma İnsan İlişkileri ve İletişim Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması Aile Danışmanlığı Kurum Stajı Psikolojik Danışmada Alan Çalışması ve Semineri Not: Açılmışsa yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. KATILDIĞI SEMİNER-KURS 1-Uluslar Arası T.A. (Transaksiyonel Analiz) Prof. Dr. Füsun Akkoyun dan a) Uluslar Arası T.A. (Transaksiyonel Analiz) 101 kursuna katılmıştır. 11/12 Ekim 2008 Tarihleri arasında T.A. Eğitmeni Prof. Dr. Füsun Akkoyun b) Uluslar Arası T.A. (Transaksiyonel Analiz) 202 kursuna katılmıştır. 13/14 Aralık 2008 Tarihleri arasında T.A. Eğitmeni Prof. Dr. Füsun Akkoyun 2-Yaratıcı Drama, a) , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile 30 (otuz) saatlik Yaratıcı Drama Semineri b) tarihleri arası 30 (otuz) saatlik Kültürlerarası Etkileşimde Yaratıcı Drama konulu 10.Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri c) tarihleri arası 18 (onsekiz) saatlik Türkiye de Müzik, Dans ve Yaratıcı Drama Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar konulu 2.Uluslararası ORFF-SCHULWERK Sempozyumu ve Seminerleri. d) tarihinde H. Ömer Adıgüzel tarafından verilen yaratıcı drama konulu 6 (altı) saatlik kuramsal çalışmaya katılmıştır e) tarihleri arasında 48 (kırksekiz) saatlik 1. Aşama, Yaratıcı Drama

8 f) tarihleri arasında 48 (kırksekiz) saatlik 2. Aşama, Yaratıcı Drama g) tarihleri arasında 48 (kırksekiz) saatlik 3. Aşama, Yaratıcı Drama h) tarihleri arasında 48 (kırksekiz) saatlik 4. Aşama, Yaratıcı Drama ı) tarihleri arasında 60 (altmış) saatlik Proje/5. Aşama, Yaratıcı Drama i) Proje Aşaması devam etmektedir. Yaratıcı Drama Yöntemi İle Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başetme Becerilerinin Geliştirilmesi. Danışman: Doç.Dr. Ömer Adıgüzel Çağdaş Drama Derneği-Ankara Üniversitesi-MEB işbirliği Aralık 2010 Ankara. III. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi. Hacettepe Üniversitesi ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen. o Prof. Dr. Fidan Korkut Owen; Etkinlik temelli PDR. o Filiz Torun; PDR servislerinde psikodrama uygulamaları 12 Aralık 2010 o Prof. Dr. Oya Ersever; Pozitif psikoterapi yaklaşımına göre beş basamakta süpervizyon çalışması o Prof. Dr. Süleyman Doğan; Psikolojik danışmada farklı bir yaklaşım ve okullarda kullanımı: Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma o Prof. Dr. Zafer Gökçakan; Psikanalitik bir bakış açısıyla davranış bozuklukları HABERLEŞME BİLGİLERİ: Elektronik posta adresi: GSM: ve

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1662 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ALİ ERYILMAZ Doğum Tarihi: 19.04.1976 Unvanı: Yrd. Doç. Dr Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer GÖKÇAKAN 2. Doğum Tarihi : 31. 08. 1949 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Çalışma Hacettepe Üniv. 1967-1971 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Melek Kalkan Doğum Tarihi: 02 Mart 1973 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Eğitim Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1994-2002 Dr.Ar.Gör. Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com. Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-Posta: erali76@hotmail.com; WEB:egitimpsikologu.com Tel: 0 (222) 239 37 50 / 1637 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ALİ ERYILMAZ Doğum Tarihi: 19.04.1976 Unvanı: Doç. Dr Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 1994 Lisans

ÖZGEÇMİŞ. MEZUNİYET TARİHİ DERECE ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-BÖLÜM/ANABİLİM DALI 1994 Lisans ÖZGEÇMİŞ 1.GENEL ÜNVANI ADI SOYADI Yrd. Doç. Dr. Hüdayar CİHAN GÜNGÖR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü YAZIŞMA ADRESİ Cinnah Caddesi Çankaya-ANKARA GSM

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 2. Doğum Tarihi : 07.11.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (Klinik Psikolog) 4. Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980 1. Adı Soyadı : Tülay Bozkurt 2. Ünvanı : Prof 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Detaylı