Koroner Arter Hastalığında Miyokard Perfüzyon SPECT Görüntülemenin Önemi Ve Nükleer Kardiyolojik Uygulamalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koroner Arter Hastalığında Miyokard Perfüzyon SPECT Görüntülemenin Önemi Ve Nükleer Kardiyolojik Uygulamalar"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Koroner Arter Hastalığında Miyokard Perfüzyon SPECT Görüntülemenin Önemi Ve Nükleer Kardiyolojik Uygulamalar The Value of Myocardial Perfusion SPECT Imaging in Coronary Artery Disease and Nuclear Cardiologic Applications Bülent TURGUT *, Taner ERSELCAN * ÖZET Günümüzde, iskemik kalp hastalığının tanısı ve prognozu için, miyokarda giden kan akımının yeterliliğini değerlendirmeyi amaçlayan miyokard perfüzyon SPECT görüntülemesi, nükleer kardiyoloji alanında en sık yapılan işlem olarak kabul edilebilir. Bu işlem, pek çok radyoaktif perfüzyon ajanı ile tomografik görüntüleme teknikleri kullanılarak yapılmaktadır. Miyokard perfüzyon görüntülemesi genellikle fizik egzersizle birlikte yapılmakta olup, ya hareketli bir bant (treadmill) ya da sabit bir bisiklet bu işlem için kullanılmaktadır. Fizik egzersiz yapmaya uygun olmayan hastalarda ise, alternatif bir yöntem olan farmakolojik stres testi uygulanarak miyokard perfüzyon görüntülemesi yapılabilmektedir. SUMMARY Today, myocardial perfusion SPECT imaging which is evaluating the myocardial blood flow for the diagnosis and prognosis of ischaemic heart disease, is probably the most common practice in nuclear cardiology. It can be performed with many radioactive perfusion tracers and tomographic imaging techniques. Myocardial perfusion imaging is usually done with physical exercise, either by using treadmill or bicycle. In patients unable to perform physical exercise, pharmacologic stress test is an alternative technique. Key Words: Coronary artery disease, myocardial perfusion SPECT Anahtar kelimeler: Koroner arter hastalığı, miyokard perfüzyon SPECT C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 24 (4): , 2002 GİRİŞ Son yıllarda yapılan ve kardiyovasküler alanda nükleer tıp çalışmalarının tanısal etkinliğini değerlendiren araştırmalar sonucunda, bir çok merkezde aşırı sayıda koroner anjiografi (KA) işlemine başvurulduğu anlaşılmıştır. Amerikan Kardiyoloji Derneği tarafından yayınlanan KA kılavuzunda yer aldığı üzere, çeşitli ülkelerde bir çok merkezde yapılan araştırmalar sonucunda %4 ile %58 arasında değişen oranlarda gereksiz KA uygulaması olduğu bildirilmektedir [1]. Koroner arter hastalığı (KAH) şüphelenilen olgularda, nükleer tıp bölümünde uygulanan egzersiz miyokard perfüzyon sintigrafisi (MPS) sonucunda yapılan KA oranında %49 luk azalma olduğu Wassertheil-Smoller ve ark. tarafından yapılan bir çalışma sonucunda bildirilmektedir [2]. Üniversite hastanemiz, nükleer tıp alanında sıkça uygulanan MPS den son 2 yıldır yararlanabilme şansına * Yrd. Doç. Dr. C. Ü. Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, SİVAS 215

2 Turgut, Erselcan sahip olmuştur. Gerek endikasyonları ve gerekse bu tetkikin tekniği ve uygulama şekli konusunda bilgi eksikliğini bir ölçüde gidermek ve tamamen non-invaziv böyle bir tetkikten daha bilinçli yararlanabilmek amacıyla bu makale hazırlanmıştır. İlk bölümde temel fizyopatolojik mekanizmalardan söz edilmekte olup, bu kapsamda tetkikin duyarlılığını yükseltmek üzere kalbin iş yükünü ve koroner kan akımını artırmaya yönelik stress yöntemleri ve endikasyonları açıklanmıştır. İkinci bölümde görüntüleme tekniği hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde ise tetkikte kullanılan radyofarmasötik ajanlar hakkında kısa bilgi yer almaktadır. Son olarak yine nükleer tıp uygulama alanı içerisinde yer alan, ancak ülkemizde henüz sadece iki merkezde bulunan Pozitron Emisyon Tomografinin (PET) miyokard hastalıklarında kullanımına yer verilmiştir. Günümüzde, KAH nın sıklığı göz önüne alındığında hastalığın tanısı, değerlendirme ve takibi sırasında doğru, ucuz ve non-invaziv görüntüleme yöntemlerine gereksinim olduğu açıktır. Koroner anjiyografi, ekokardiyografi, miyokard perfüzyon sintigrafisi, pozitron emisyon tomografi, manyetik rezonans görüntülemesi, spektroskopisi ve anjiyografisi ve son zamanlarda koroner arter kalsiyumunun saptanmasında sensitivitesi yüksek bir tetkik olan elektron-ışın bilgisayarlı tomografi (ultrafast sine bilgisayarlı tomografi) olmak üzere, farklı üstün özellikleri olan görüntüleme yöntemleri KAH nı değerlendirmek için kullanılmaktadır [3,4]. Son yıl içerisinde nükleer kardiyolojide, miyokard perfüzyon SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) görüntülemesiyle KAH nın saptanmasında belirgin ilerlemeler kaydedilmiştir. MPS; KAH nın tanısı, bilinen hastalığın yaygınlığı ve şiddeti, iskemik miyokard hasarını miyokard infarktüsünden (MI) ayırma, tedavinin (özellikle revaskülarizasyon) endikasyonu ve sonuçlarını değerlendirme ve prognozu belirlemede kullanılan bir yöntem olarak tanımlanabilir. MPS, günümüzde radyofarmasötik verilen hastanın etrafında gamma kameranın toplam 180 açı ile elde ettiği seri görüntülerden oluşan SPECT tekniği kullanılarak yapılmaktadır. Elde edilen ham verilerden organın üç boyutlu görüntüleri oluşturulmakta ve radyofarmasötiğin miyokardda rölatif dağılımı tomografik kesitlerde (kısa eksen, vertikal ve horizontal uzun eksen) analiz edilebilmektedir [Şekil 1]. MPS de Temel Fizyopatolojik Mekanizmalar KAH da koroner arter lümeninde darlık %90 a ulaşıncaya kadar istirahat debisi azalmamaktadır. Bununla beraber, koroner lümen darlığı %50 yi aştığında koroner rezerv azalmaktadır. Bu nedenle, koroner arterlerinde ciddi darlık olan hastalarda bile istirahatte miyokard kan akımı genellikle homojen dağılım göstermektedir. Buna karşın, aynı darlık derecesinde fizik egzersiz sırasında koroner rezervde azalma meydana gelir. Miyokard kan akımının uygun olarak artamaması stres sırasında miyokard kanlanmasında non-homojen dağılıma sebep olur. Koroner akım normal istirahat akımının 4-5 katı artış oluşturacak şekilde uyarılırsa, miyokardda farklı bölgeler arasındaki akım eşitsizliği maksimum düzeye ulaşır; öyle ki bu durum MPS de tanısal doğruluğun artması anlamına gelmektedir. Sonuçta, non-homojen kan dağılımı, miyokard kan akımı ile orantılı dağılım gösteren radyofarmasötik ajanlar ve stres testleri birlikte kullanılarak gösterilmektedir [5,6]. MPS de Uygulanan Stres Testleri 216

3 Koroner Arter Hastaliğinda Miyokard Perfüzyon Spect Görüntülemenin Önemi Ve Nükleer Kardiyolojik Uygulamalar A) Fizik Egzersiz: MPS genellikle fizik egzersizle birlikte yapılmakta olup, bu işlem için koşu bandı (treadmill) ya da sabit bir bisiklet kullanılmaktadır [6]. Esas olarak egzersizin amacı kalbin iş yükü ile birlikte metabolik ihtiyaçlarının artırılması ve bu ihtiyaçlar karşısında koroner dolaşımın, miyokarda kan akım artışı sağlama yeteneğinin test edilmesidir. MPS için fizik egzersizin tepe noktasında radyofarmasötik ajan i.v. bolus enjekte edilmekte ve enjeksiyon sonrası 1-2 dk. daha aynı seviyede egzersize devam edilmektedir. Egzersiz testi sırasında Hedef Kalp Hızı=220 Yaş (yıl) formülünden hedef kalp hızı hesaplanmakta olup, yüksek test sensitivitesi için egzersiz düzeyinin %85 olması amaçlanmaktadır. B) Farmakolojik Stress Testleri: MPS de öncelikle egzersiz testi tercih edilmesine karşın, ortopedik, nörolojik ya da periferik vasküler problemleri nedeniyle fizik egzersiz yapması uygun olmayan veya KAH ı bilinen ya da kuşkulanılan ancak egzersiz testi suboptimal değerlendirilebilecek hastalarda farmakolojik stres alternatif bir yaklaşım olarak uygulanmaktadır [7,8]. Farmakolojik stres için dipiridamol-adenozin gibi koroner vazodilatör ajanlar ve dobutamin arbutamin gibi pozitif inotropik ajanlar kullanılmaktadır [9]. 1) Dipiridamol: Dipiridamol kolaylaştırılmış adenozin transportunu ve yıkımını inhibe ederek interstisyel endojen adenozin seviyesini artırmaktadır. Hücre dışı seviyeleri artan adenozin ise hücre içi siklik adenozinmonofosfat (camp) seviyesini artırarak koroner vazodilatasyon (VD) oluşturmaktadır [5,10]. Dipiridamol uygulamasını takiben arter basıncında ve sistemik damar direncinde düşme, kalp hızında, pulmoner kapiller basınçta, kardiyak indekste ve koroner kan akımında artış oluşmaktadır. Büyük epikardial koroner damarlarda da VD yapmasına rağmen dipiridamolün primer etkisi küçük çaplı koroner damarlar üzerinedir [11]. Dipiridamol koroner kan akımını kat artırmaktadır. Bu akım egzersizle oluşturulan hiperemiden daha fazla olup, miyokardın oksijen gereksinimi dipiridamol uygulaması sırasında belirgin olarak daha azdır. Günümüzde i.v. yolla mg/kg/dk dozda (4 dk süreyle, 0.57 mg/kg) ve pompa yardımıyla verilmektedir [10]. Dipiridamol MPS sırasında oral yolla tek doz (400 mg) halinde de verilebilmektedir. Oral verilmesini takiben absorbsiyonu ve kan seviyeleri değişken olup dk larda kan seviyesi pik yapmaktadır. Maksimum koroner akım zamanı tam olarak bilinememekte ve bu şekilde kullanımını güvenilir kılmamaktadır [10]. Günümüzde dipiridamolün i.v. preparatının ülkemizde halen bulunmaması nedeniyle pek çok nükleer tıp bölümünde VD amacıyla oral yolla tek doz halinde uygulanmaktadır. Koroner arter darlığında egzersiz veya vazodilatör uygulandığında, koroner akım artarken basınç farkı da artar ve distal koroner basınçta azalma oluşur ki bu durum yüksek epikardial akıma rağmen azalmış subendokardial perfüzyona sebep olur ve iskemi ile sonuçlanır. Dipiridamol ile en sık izlenen perfüzyon anormalliği, iskemi olsun ya da olmasın, normal ve patolojik arter bölgelerinde izlenen akım oransızlığıdır [Şekil 2]. Koronerler arası çalma olayı da akımdaki bu oransızlıkta rol oynar [11]. Dipiridamolün tepe etkisi infüzyondan sonraki 2-3.dk lar olup MPS de radyofarmasötik, dipiridamol infüzyonunun başlangıcından itibaren 7.dk da veya infüzyonun bitiminden 3 dk sonra i.v. yolla verilmektedir [10,11]. Dipiridamol infüzyonu ile birlikte submaksimal egzersiz veya elle kavrama (handgrip test) testleri de uygulanabilmektedir (Hibrid test) [12]. Dipiridamol ile MPS yapılan hastaların yaklaşık %51 inde yan etki oluşmakla birlikte ciddi yan etki nadirdir. Yan etkiler i.v. ve oral protokollerde benzer sıklıkta izlenmektedir. En sık görülen yan etkiler epigastrik ağrı, göğüs ağrısı, sıcaklık hissi, bulantı, baş dönmesi ve baş ağrısıdır [11]. Yan etkiler ciddi ise, mg aminofilinin yavaş infüzyonu ile tedavi edilebilir. Astım veya KOAH ı olanlarda, bronkospazm riskini artırması; hipotansiyonu olanlarda, daha ciddi hipotansiyon geliştirmesi nedeniyle dipiridamol kontrendikedir [7,11]. Kararsız anjinası olan veya yeni MI geçirmiş olgularda, risk/yarar oranı dikkate alınmalıdır. 2) Adenozin: Farmakolojik stres testinde kullanımı giderek artmakta olup dipiridamolün yerini almaya başlamıştır [11]. Düşük dozlarda vagal inhibisyona ve kalp hızında artışa sebep olurken, yüksek dozlarda sinüs ve atrioventriküler (AV) nod iletimini inhibe ederek bradikardi ve AV blok oluşturur. Renal afferent arterioller ve hepatik venlerde vazokonstrüksiyon, diğer tüm arteriollerde belirgin VD oluşturur [11,13]. Etki mekanizmasının spesifik reseptörlerin aktivasyonu ile olduğu düşünülmekte olup adenozin infüzyonu kalp üzerinde, α1 agonisti olarak negatif kronotropik, dromotropik ve inotopik etkilere, α2 agonisti olarak VD etkilerine sahiptir [13]. 140 µg/kg/dk i.v. infüzyon dozunda koroner kan akımını bazal seviyenin 4 katından fazla artırır. Adenozin 140 µg/kg/dk sabit hızda 6 dk süreyle verilmekte olup, MPS 217

4 Turgut, Erselcan ajanı infüzyonun 3. veya 4.dk sında enjekte edilir [10]. Biyolojik yarı ömrünün çok kısa (2-10 sn) olması nedeniyle, infüzyonun kesilmesini takiben 1-2 dk içerisinde VD ve yan etkilerin hızlı kontrolü mümkündür. Yan etkileri dipiridamolün yan etkileri ile benzer olup aminofilin ile giderilebilmektedir [10,11]. Adenozin 2. veya 3.derece AV bloğu olan hastalarda kontrendikedir. Astım veya KOAH ı olanlarda farmakolojik streste dobutamin tercih edilmelidir. Hipotansiyon rölatif bir kontrendikasyondur. Hasta sinüs sendromu olanlar adenozin stres uygulaması için yüksek risk grubunu oluşturmaktadır. Adenozin kullanılan MPS lerde bildirilen tanısal doğruluk, dipiridamol ile yapılan MPS ler ile benzer düzeyde olup rapor edilen sensitiviteler %83-97 ve spesifisiteler %38-94 düzeyindedir [9]. 3) Dobutamin: Dobutamin, günümüzde KAH nın tanısında ve lokalizasyonunu belirlemede MPS ajanları, ekokardiografi ve manyetik rezonans görüntülemesi ile birlikte güvenle kullanılmaktadır [14-19]. Esas olarak β1 reseptörler, daha az olarak α1 ve β2 reseptörler aracılığıyla etki etmektedir. Düşük dozda pozitif inotrop etkinliği, yüksek dozda ise pozitif kronotropik etkinliği belirgindir. Kalp kasılma gücünde, kalp hızında ve sistolik kan basıncındaki artış miyokardın oksijen gereksinimini artırmaktadır [10,14,20]. Koroner arter darlığında miyokarda gelen oksijen gereksinimi karşılayamayacak ve iskemi oluşacaktır. Bu nedenle dobutamin miyokardda iskemi oluşturan bir farmakolojik ajan olup bu etkisi fizik egzersizin oluşturduğu etki ile aynıdır [14]. Dipiridamol VD etkisi ve hasta arterdensağlam artere doğru oluşturduğu çalma akımı nedeni ile perfüzyon defektleri oluştururken, dobutamin miyokardın oksijen gereksinimini artırarak tıkalı arter alanında gerçek iskemi oluşturmaktadır [5,14-18]. Dobutamin infüzyonu 5 µg/kg/dk doz ile başlanarak ve her 3 dk da bir 5 µg/kg/dk lık artışlarla maksimum doz 40 µg/kg/dk olacak şekilde, vital bulgu ve EKG takibi ile uygulanmaktadır [5,11,14-19,21]. Genellikle 10 µg/kg/dk doza çıkılana kadar belirgin hemodinamik cevap oluşmamaktadır. Biyolojik yarı ömrü kısa olup (120 sn) oluşabilecek yan etkiler infüzyonun kesilmesiyle kontrol altına alınabilmektedir [14,15]. Hemodinamik cevap oluşan ya da kardiyak semptomlar gelişen hastalarda, radyofarmasötik enjeksiyonunu takiben dobutamin infüzyonuna yaklaşık 1-2 dk daha devam edilmektedir [21]. Dobutamin ile ideal MPS yapılabilecek hasta grubu; KOAH ve bronkospazmı olanlar, ksantin içeren ilaç kullanan veya test öncesi kafeinli içecek alanlar, karotid arter darlığı olanlar ve ayrıca sistolik kan basıncı 100 mmhg den düşük olduğu için vazodilatör ajanlarla farmakolojik stres yapılamayanlardır. Ayrıca ciddi sol ventrikül disfonksiyonu olanlarda, sabit ventrikülersupraventriküler aritmiler ve bradiaritmilerde, sinüs nodu disfonksiyonu olan veya negatif kronotrop ilaç kullanımı nedeniyle kalp hızı cevabı yetersiz olacak hastalarda da kullanılabilmektedir [5,11]. Kalp hızı artışı olmayan olgularda tanısal doğruluğu artırmak için teste mg atropin ilave edilebilmektedir [10,21]. Dobutaminin uygulaması sırasında ventriküler ve atrial prematüre atımlar izlenebilmektedir. Kalp ile ilişkili olarak çarpıntı hissi ve nefes darlığı görülmektedir. Nadiren ventriküler taşikardi, supraventriküler taşikardi ve atrial fibrilasyon da görülebilmektedir. Oluşan yan etkiler için metoprolol kullanılmaktadır [18]. Miyokard Perfüzyon Görüntülemesi Kalpte kapiller seviyede bölgesel kan akımı dağılımı radyofarmasötik ajanlar kullanılarak değerlendirilmektedir. Günümüzde iki grup radyofarmasötik ajan MPS görüntülemesinde yaygın olarak kullanılmakta olup, bunlar; talyum-201 (Tl-201) ve teknesyum-99m (Tc-99m) ile işaretli radyofarmasötiklerdir. Son 30 yıldır talyum-201 ile miyokard görüntülemesi, perfüzyon ve sarkolemmal membran bütünlüğünde ve sonuçta miyokard canlılığının değerlendirilmesinde klinik olarak önemli bir yöntem olarak kabul edilmektedir [22]. Ayrıca Tc-99m ile işaretli sestamibi (MIBI, methoxy isobutyl isonitrile), tetrofosmin (1,2-bis 2ethoxyethyl phosphinoethane) ve teboroxime (cyclohexane dione dioxime methyl boronic acid, BATO) de aynı amaçla en sık kullanılan radyofarmasötiklerdir [23]. Verilen radyofarmasötik ajanın sol ventrikül duvarlarında miyokardda homojen tutulum göstermesi normal olarak değerlendirilir. Miyokardın herhangi bir bölgesinde radyofarmasötik ajan daha az tutuluyorsa bu bir defekt olarak değerlendirilir. Radyofarmasötik ajanla miyokardda egzersiz ile oluşmuş defektleri değerlendirmek için egzersiz sonrası elde edilen görüntüler, istirahat döneminde elde edilen görüntülerle görsel ve sayısal olarak karşılaştırılır. Egzersiz sonrası elde edilen MPS görüntülerinde izlenen bir perfüzyon defekti istirahatte alınan görüntülerde izlenmiyorsa bu durum redistribüsyon=yeniden dağılım veya reverzibilite=geri dönüş olarak tanımlanmaktadır. Aksine hem stres hem de istirahat dönemde alınan MPS görüntülerinde defekt boyutunda değişiklik olmadan izleniyorsa bir sabit defekt sözkonusudur [6]. 218

5 Koroner Arter Hastaliğinda Miyokard Perfüzyon Spect Görüntülemenin Önemi Ve Nükleer Kardiyolojik Uygulamalar Miyokardda bir perfüzyon defektinde istirahat dönem görüntülerinde redistribüsyon veya reverzibilite bulunması iskemi yi göstermekte iken, belirgin redistribüsyon veya reverzibilite izlenmemesi fibrotik doku-skar (MI) anlamına gelmektedir [24] [Şekil 3]. Bazen perfüzyon defektinde 24 saat sonra zayıfta olsa redistribüsyon izlenebilmektedir. Bu durumda ciddi iskemik ancak canlı miyokard dokusundan bahsetmek mümkündür. Radyofarmasötik ve klinik duruma göre; stres-redistribüsyon / re-enjeksiyon, geç redistribüsyon, istirahat-redistribüsyon, stres-istirahat, istirahat-stres (aynı gün veya ayrı gün) protokolü gibi farklı görüntüleme yöntemleri uygulanabilmektedir. MPS de temel nokta; basit, hızlı ve en doğru yaklaşımla potansiyel perfüzyon defektlerinin tanısını koyarak yerleşimini lokalize etmektir; bu nedenle günümüzde pek çok merkezde aynı gün protokolü tercih edilmektedir. Tc-99m ile işaretli ajanlar kullanıldığında egzersizle başlayan çalışmalar uygun olmakta ve negatif sonuç alınması halinde istirahat çalışmasına gerek kalmamaktadır; ancak KAH ı bilinen veya şüpheli olgularda, egzersizle oluşacak defektlerin istirahat çalışmasında da görünmesini engellemek ve gerçek istirahat görüntüsünü elde etmek için istirahat çalışması önce yapılmalıdır [8,22,25-28]. Talyum 201 ile MPS görüntülemesi; Koroner arter hastalığının saptanmasında, Koroner darlığın şiddeti ve yaygınlığının, sonuçta prognozun değerlendirilmesinde, Miyokard canlılığının değerlendirilmesinde, Tedavi etkinliği ve sonucunun değerlendirilmesinde, Sol dal bloğu, ST segment anomalileri, dijital kullanımı nedeniyle egzersiz EKG ile değerlendirilemeyen hastalarda uygulanmaktadır. Talyum-201 radyoaktif potasyum analoğu olup i.v. enjeksiyonu sonrası miyokard tutulumu bölgesel kan akımı ile orantılıdır. Kapiller yatakta ilk geçiş tutulumu %85 oranındadır. Na/K ATP ase bağımlı Na + /K + kanallarıyla aktif transportla hücrelere girer [22]. Egzersiz veya farmakolojik stresin tepe noktasında 3-4 miliküri (mci) dozda i.v. enjekte edilir ve 10.dk dan itibaren gamma kamera ile stres MPS görüntüleri alınmaya başlanır. Stres MPS görüntüleri Tl-201 in ilk tutulumunun, yani koroner akım ve miyosit bütünlüğünün bir göstergesidir. Tutulumu aktif transportla olduğu için canlı miyositler tarafından tutulur ve miyokard canlılığının değerlendirilmesinde Tc-99m MIBI den daha üstündür. Stres Tl-201 enjeksiyonundan 3-4 saat sonra alınan istirahat SPECT görüntülerinde daha önce defekt görülen alanların redistribüsyon gösterip göstermediği incelenmektedir. Eğer istirahat görüntülerinde sabit perfüzyon defekti izleniyorsa ilave 1 mci Tl-201 i.v. enjekte edilerek (re-enjeksiyon) 15 dk sonra re-enjeksiyon MPS görüntüleri alınır. Stres ve istirahat dönemde elde edilen görüntülerde izlenen sabit perfüzyon defektlerinin yaklaşık %40-50 sinde, Tl

6 Turgut, Erselcan re-enjeksiyonu sonrasında düzelme olduğu veya normal perfüzyon gösterdiği bilinmektedir [20]. Tl-201 prognoz değerlendirmesi amacıyla da uygulanmaktadır. Egzersiz ve farmakolojik stres ile yapılan MPS de reverzibl defektler bulunması, bu defektlerin büyüklüğü ve sayısı önemli olup, reverzibl defekli hastaların gelecekte yeni bir kalp rahatsızlığı geçirme insidansı diğer hastalara göre daha yüksektir. Oysa anjiyografik olarak koroner darlık saptanan olgularda Tl-201 MPS de normal stres bulguları saptanması halinde, bu hastaların bir yıl içerisinde yeni bir kalp rahatsızlığı geçirmesi insidansı %1 den az bulunmuştur [20]. Tl-201 ile MPS nin KAH nı saptamada sensitivitesi %90 ın üzerindedir [6]. Sensitivite birden çok damar hastalığı olanlarda, tek damar hastalığı olan olgulara göre daha yüksek bulunmuş olup; sol anterior inen dal (LAD) ve sağ koroner arter (RCA) hastalığını saptamada, sol sirkümfleks dal (LCx) hastalığını saptamaya göre daha yüksek sensitivite bildirilmektedir. Yalancı negatif sonuçlar; test sırasında beta bloker/kalsiyum kanal blokeri kullananlarda, simetrik üç damar hastalığı olan dengeli iskemi olgularında, yetersiz stres testi uygulananlarda ve düşük düzeyde darlığı olan tek damar hastalığı olgularında görülebilirken, sol koronerde birden çok damar hastalığı olan hastalarda hemen her zaman anormal perfüzyon görüntüleri izlenmektedir [20]. Diğer yandan MPS in spesifisitesi sol dal bloğu, sol ventrikül fonksiyon bozukluğu, konjestif kalp yetmezliği, sol ventrikül hipertrofisi ve ciddi obesitesi olan hastalarda düşük bulunmuştur (%60-80) [29]. Tc-99m Sestamibi (MIBI); Gamma kamera ile görüntülemeye en uygun enerjiye sahip Tc-99m ile bağlanmış, yüksek rezolüsyonlu görüntüler elde edilebilen bir MPS ajanıdır [30]. Tl-201 gibi MIBI nin de başlangıç miyokard tutulumu kan akımı ile orantılıdır [6,27]. İstirahat döneminde enjekte edilen dozun yaklaşık %2.8 i, egzersizde ise %3.2 si miyokardda tutulur (bu oran Tl-201 için yaklaşık %4 dür) [31]. MIBI nin hücresel tutulumunun, konsantrasyonelektropotansiyel farkına bağlı ve membran porları aracılığıyla pasif yolla olduğu düşünülmektedir. MIBI ile optimum görüntüleme zamanı enjeksiyondan sonra dk olarak önerilmektedir [29,30,32]. MIBI nin miyokardda birkaç saat sabit kaldığı kabul edilmektedir. Mitokondri içerisinde bağlanması ve yüksek parankimal hücre permeabilitesi özelliği sebebiyle MIBI tutulumu hücresel canlılık için de önemlidir [33]. Tc-99m ile işaretli radyofarmasötiklerle yapılan MPS de istirahat ve stres görüntülemesi için farklı dozlarda iki ayrı i.v. enjeksiyon uygulanması gerekir. Aynı gün protokolü kullanılarak istirahatte düşük doz (8-10 mci) ve takiben streste yüksek doz (20-25 mci) ile SPECT yöntemi MIBI için tanımlanmış olmakla birlikte [24,34], tetrofosmin veya furifosmin gibi diğer ajanlarla da uygulanabilir olup, kısa sürede tamamlanma ve doğru sonuçlar verme avantajına sahiptir [8]. Tc-99m MIBI ile MPS nin KAH nın saptanmasında sensitivitesi %90 ve spesifisitesi %80 bulunmuş olup bu değerler Tl-201 e benzerdir [20]. Yine, Tc-99m ile işaretli radyofarmasötiklerle yapılan MPS sırasında EKG eşliğinde bir kalp siklusu 8 veya 16 görüntüye bölünerek yapılan Gated SPECT yönteminde oluşturulan sistolik ve diastolik görüntülerde; miyokard perfüzyon bilgileri yanısıra duvar kalınlaşması, bölgesel duvar hareketleri, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu gibi faydalı bilgiler de elde edilmektedir [20]. Tc-99m Tetrofosmin; yeni geliştirilmiş katyonik-lipofilik bir bileşik olan tetrofosminin, Tl-201, MIBI ve anjiyografi sonuçları ile karşılaştırıldığı pek çok çalışmada iskemi ve infarktüs tanısında yüksek sensitivite ve yeterli doğrulukta sonuçlar verdiği bildirilmiştir [21]. Tetrofosmin ve Tl-201 ile yapılan çalışmalarda miyokard tutulumu her iki ajan için benzer düzeyde ve koroner kan akımı ile orantılı bulunmuştur [35,36]. Tetrofosminin tutulumunda mitokondriel membran potansiyelleri önemli role sahiptir [36]. İ.v. enjeksiyonunun 3-4.dk sında miyokard görüntülenebilmekte ve MI skarı 10 dk içerisinde saptanabilmektedir [36,37]. Sestamibi ye göre daha erken görüntüleme avantajına sahiptir [6,35,36]. Tetrofosmin ile yapılmış klinik bir çalışmada istirahat veya stres sırasında enjekte edilen dozun yaklaşık %1.2 sinin kalpte tutulduğu gösterilmiştir. Tetrofosmin ile ideal görüntüleme zamanı yaklaşık 5-15 dk olarak önerilmekte olup miyokardın 4 saate kadar değerlendirilmesi mümkündür [29,32,36,38,39]. Tetrofosmin kullanımına ilişkin yapılmış olan çok merkezli bir çalışma, Tl-201 ile karşılaştırıldığında, tetrofosmin in yüksek kalitede tanısal kalp görüntüleri verdiğini ve vakaların %80 inde aynı tanıya ulaşıldığını bildirmektedir [36]. KAH nı saptamada sensitivite, spesifisite ve doğruluk değerleri Tl-201 ile yapılan MPS lere çok benzer olmasına rağmen, tetrofosmin stres MPS görüntülerinde saptanan defekt boyutunun Tl-201 ile saptanan stres defekt boyutlarından daha küçük olduğu bildirilmektedir [40]. 220

7 Koroner Arter Hastaliğinda Miyokard Perfüzyon Spect Görüntülemenin Önemi Ve Nükleer Kardiyolojik Uygulamalar Tc-99m Furifosmin [Q12]; katyonik, Tc-99m ile işaretli yeni bir miyokard perfüzyon ajanıdır. Q serisinin iki üyesi Q3 ve Q12 MPS de kullanılmaktadır. Tc-99m Q12 nin istirahatte miyokard tutulumu enjekte edilen dozun %2.2 si olup bu değer tetrofosminden yüksektir. Ayrıca miyokard tutulumu sabit ve daha uzun sürelidir [41-43]. Pozitron Emisyon Tomografi (PET) ile Miyokard Perfüzyonu ve Doku Canlılığının Değerlendirilmesi; PET, diğer görüntüleme yöntemlerinde mümkün olmayan insan miyokardında metabolizma hızını ve bölgesel kan akımını kantitatif olarak değerlendirerek miyokard metabolizmasının noninvaziv incelenmesine olanak tanır. En yaygın kullanılan pozitron (β+) yayınlayan miyokard perfüzyon ajanları; nitrojen-13 ammonia (N-13 Ammonia), rubidium-82 ve oksijen-15 H 2 O dur. Tl-201 ve Tc-99m ile işaretli radyofarmasötiklerin stres testle kullanıldığı SPECT, KAH nın tanısı ve lokalizasyonunu belirlemede yüksek doğruluğa sahip olmakla birlikte miyokard iskemisinin hücresel seviyedeki etkilerini spesifik olarak tanımlayamamaktadır. İskemik hücre hasarının şiddeti ve yaygınlığını değerlendirmede PET in önemi giderek artmaktadır. Fluorine 18-fluoro-2-deoxyglucose (FDG), PET ile miyokard canlılığının değerlendirilmesinde kullanılan bir glukoz analoğu olup, hücrede tutulumu glukoz kullanımının bir göstergesidir. Tl-201 MPS de izlenen sabit defektlerin %45-75 inde revaskülarizasyondan sonra perfüzyonun normale dönmesi, Tl-201 MPS nin miyokard canlılığını saptamada kısmen yetersiz kaldığını göstermektedir. Genel olarak Tl-201 veya MIBI ile yapılan çalışmalarda sabit defekt izlenen miyokard segmentlerinin büyük bölümünde FDG PET ile glukoz metabolik aktivitesi saptanmakta olup, bu durum bu ajanlarla yapılan SPECT in MI sonrası ve iskemik kalp hastalarında doku canlılığını olduğundan düşük tahmin ettiğinin bir göstergesidir. Hücresel canlılığın devamı için canlı dokunun oksijene gereksinimi olduğu hipotezine dayanılarak karbon-11-asetat (C-11 acetate) da oksidatif metabolizmayı değerlendiren doku canlılığının alternatif bir göstergesi olarak sunulmuştur. KAH ve MI de revaskülarizasyon sonrası C-11 asetat ile değerlendirilen oksidatif metabolizmadaki düzelme, kontraktil fonksiyonların da geri döneceğinin bir işareti olarak kabul edilmektedir. FDG ile karşılaştırıldığında C-11 asetat, doku canlılığını ayırdeden alternatif bir ajan olmasının yanısıra revaskülarizasyon sonrası fonksiyonel düzelmenin de en doğru göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca kalpte iskemi sırasında serbest yağ asitlerinin oksidasyonunun azalması (hatta durması) ve enerji gereksiniminin anaerobik glukoliz yoluyla sağlanması nedeniyle C-11 ve iyot-123 ile işaretli serbest yağ asitlerinin de miyokard metabolizmasının gösterilmesinde kullanımını söz konusudur. Yağ asitlerinin oksidasyonunun oksijen varlığına bağlı olması nedeniyle KAH nın saptanmasında metabolik görüntüleme oldukça sensitiftir [44]. PET çalışmalarının, sol ventrikül fonksiyonları ileri derecede bozulmuş olan ve koronerleri revaskülarizasyona uygun olup Tl-201 SPECT görüntülerinde sabit defekt izlenen kronik koroner arter hastalarına yapılması önerilmektedir [45]. KAH tanısında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması sonucu PET ile miyokard perfüzyon görüntülemenin en üstün non-invaziv test olarak kabul edilebileceği ve bunu miyokard perfüzyon SPECT in ve dobutamin ekokardiyografinin takip ettiği bildirilmektedir. Manyetik rezonans anjiyografik görüntüleme ve elektron-ışın bilgisayarlı tomografi arter görüntülemesinde önemli role sahiptir [3]. Atherosklerozda koroner arter kalsifikasyonunun bulunması nedeniyle koroner arter kalsiyumunun saptanmasında oldukça yüksek sensitiviteye sahip bir teknik olan elektron-ışın bilgisayarlı tomografi, son zamanlarda semptomu olan KAH olgularının yanısıra özellikle semptomsuz ancak KAH gelişme riski yüksek olan hastaların takibinde artan sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak KAH ın tanısında yüksek sensitivitesinin yanısıra spesifisitesinin düşük olması ve alternatif testlere benzer doğruluk değerine (yaklaşık %70) sahip olması nedeniyle, KAH tanısında kullanılan miyokard perfüzyon SPECT gibi yöntemlerden daha üstün olmadığı sonucuna varılmıştır [4]. Miyokard canlılığı ve perfüzyonunu gösteren sintigrafik tetkikler, koroner anjiyografi ve koroner revaskülarizasyon uygulanacak hastaların seçiminde ve revaskülarizasyondan fayda görebilecek canlı miyokard dokusunu ayırdetmede yararlı ve etkin yöntemler olup [46,47], bunların sonucuna göre hastalara gerekli olmayan koroner anjiyografi veya revaskülarizasyon işlemleri gibi invaziv uygulamalarda azalma söz konusu olabilir [48]. Sonuç; 221

8 Turgut, Erselcan MPS sol ventrikül miyokard dokusunun perfüzyonunu ve hücre canlılığını gösteren non-invaziv bir tetkik olup, KAH hakkında dolaylı olarak fikir vermektedir. KAH tanısında KA koroner arterlerdeki anatomik değişiklikleri ortaya koyan bir gold standart olduğundan, bu iki tetkik birbirinin alternatifi olmayıp, birbirini tamamlayan tetkiklerdir. KA, bir koroner arter lezyonunda bu arterdeki makro patolojiyi gösterirken, MPS bu bölgedeki perfüzyon durumu ve hücre canlılığı hakkında bilgi verir. Örneğin, bu miyokard bölgesi anastomozlar nedeniyle canlılığını devam ettiriyor olabilir ve yapılacak girişimden fayda görecektir. Sonuç olarak, miyokard canlılığı ve perfüzyonunu gösteren nükleer tıp uygulamaları; KAH nın saptanmasında, KA ve koroner revaskülarizasyon uygulanacak hastaların seçiminde, Koroner stenozun şiddeti ve yaygınlığının, sonuçta prognozun değerlendirilmesinde, Miyokard canlılığının değerlendirilmesinde, revaskülarizasyondan fayda görebilecek olan canlı miyokard dokusunu ayırdetmede, Tedavi etkinliği ve sonucunun değerlendirilmesinde yararlı ve etkin yöntemler olarak nükleer kardiyoloji alanında güvenle uygulanabilmektedir. KAYNAKLAR 1. Scanlon PJ, Faxon DP. ACC/AHA Guidelines for Coronary Angiography. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Coronary Angiography). J Am Coll Cardiol 1999; 33: Wassertheil-Smoller S, Steingart RM, Wexler JP, Tobin J, Budner N, Wachspress J, et al. Nuclear scans: A clinical decision making tool that reduces the need for cardiac catheterization. J Chron Dis 1987; 40: Patterson RE, Horowitz SF, Eisner RL. Comparison of modalities to diagnose coronary artery disease. Semin Nucl Med 1994; 24: O Rourke RA, Brundage BH, Froelicher VF, Greenland P, Grundy SM, Hachamovitch R, et al. American College of Cardiology / American Heart Association Expert Consensus Document on Electron Beam Computed Tomography for the Diagnosis and Prognosis of Coronary Artery Disease. J Am Coll Cardiol 2000; 36: Gordon L, Hendrix GH. The use of pharmacological agents in myocardial perfusion imaging: Nuclear Medicine Annual Freeman LM(ed), Raven Press, Ltd., New York, p: Zaret BL, Wackers FJ. Nuclear Cardiology (1): Review Article. N Engl J Med 1993; 329: Hendel RC. Vasodilators: Dipyridamole and adenosine: Advances in radiotracers and imaging of the heart. Congress Symposium, part-ii, American Society Of Nuclear Cardiology. June 14, 1995, Minneapolis, Minnesota. 8. Turgut B. Koroner arter hastalığı olgularında, aynı gün, istirahat-dobutamin farmakolojik stres miyokard perfüzyon SPECT görüntülemesi: Tc-99m ile işaretli katyonik komplekslerin karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Ankara Travain MI, Wexler JP. Pharmacological stress testing. Semin Nucl Med 1999; 29: Pennel DJ. Pharmacological Stress Testing. Myocardial Perfusion Imaging: An Update. The Medicine Publishing Foundation Series, 34. Oxford: Medicine Publishing Foundation, 1994; Iskandrian AS, Heo J. Pharmacologic stress testing: Nuclear cardiology, state of the art and future directions, chapter 15, Zaret BL, Beller GA(ed) Mosby-Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, p: Hurwitz GA, Saddy S, O Donoghue JP, Ali SA, Powe JE, Husni M, Gravelle DR. The WEX-Test for myocardial scintigraphy with Tl-201 and sestamibi: Effect on abdominal background activity. J Nucl Med 1995; 36: Iskandrian AS. New directions in pharmacologic stress imaging. Editorial. J Nucl Med 1995; 36: Günalp B, Dokumacı B, Uyan C, Vardareli E, Işık E, Bayhan H ve ark. Value of dobutamine technetium-99msestamibi SPECT and echocardiography in the detection of coronary artery disease compared with coronary angiography. J Nucl Med 1993; 34: Hays JT, Mahmarian JJ, Cochran AJ, Verani MS. Dobutamine thallium-201 tomography for evaluating patients with suspected coronary artery disease unable to undergo exercise or vasodilator pharmacologic stress testing. J Am Coll Cardiol 1993; 21: Marwick T, D Hondt AM, Baudhuin T, Willemart B, Wijns W, Detry JM, Melin J. Optimal use of dobutamine stress for the detection and evaluation of coronary artery disease: Combination with echocardiography or 222

9 Koroner Arter Hastaliğinda Miyokard Perfüzyon Spect Görüntülemenin Önemi Ve Nükleer Kardiyolojik Uygulamalar scintigraphy, or both? J Am Coll Cardiol 1993; 22: Marwick T, Willemart B, D Hondt AM, Baudhuin T, Wijns W, Detry JM, Melin J. Selection of the optimal nonexercise stress for the evaluation of ischemic regional myocardial dysfunction and malperfusion. Comparison of dobutamine and adenosine using echocardiography and Tc99m-MIBI single photon emission computed tomography. Circulation 1993; 87: Van Rugge FP, Van der Wall EE, Spanjersberg SJ, De Ross A, Matheijssen NAA, Zwinderman AH, et al. Magnetic resonance imaging during dobutamine stress for detection and localization of coronary artery disease. Quantitative wall motion analysis using a modification of the centerline method. Circulation 1994; 90: Forster T, McNeil AJ, Salustri A, Reijs AEM, El-Said ESM, Roelandt JRTC, Fioretti PM. Simultaneous dobutamine stress echocardiography and technetium-99m isonitrile single photon emission computed tomography in patients with suspected coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 1993; 21: Williams SC, May CC. Review and Reference Notes on Nuclear Medicine, Cardiovascular imaging Thorley PJ, Ball J, Sheard KL, Sivananthan UM. Evaluation of Tc-99m-tetrofosmin as a myocardial perfusion agent in routine clinical use. Nuc Med Comm 1995; 16: Dilsizian V. Thallium 201 scintigraphy: Advances in radiotracers and imaging of the heart. Congress Symposium, part-ii, American Society of Nuclear Cardiology. June 14, 1995, Minneapolis, Minnesota. 23. Taillefer R. Overview of Tc99m labelled myocardial perfusion imaging agents: Advances in radiotracers and imaging of the heart. Congress Symposium, part-i, American Society of Nuclear Cardiology. June 14, 1995, Minneapolis, Minnesota. 24. Watson DD. Methods for detection of myocardial viability and ischemia: Chapter 6, Section II: Image display and analysis: Nuclear Cardiology State of Art and Future Directions. Zaret BL, Beller GA (ed) Mosby-Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, p: Tamaki N, Fischmann AJ, Strauss HW. Radionuclide imaging of the heart: Clinical Nuclear Medicine. Second Edition, Maisey MN, Britton KE, Gilday DL (ed). Chapmann Hall Medical, p: Taillefer R. Same day injections of Tc-99m methoxy isobutyl isonitrile (hexamibi) for myocardial tomographic imaging: comparison between rest-stress and stress-rest sequences. Eur J Nuc Med 1989; 15: Gewirtz H. Presents status and future directions for nuclear cardiology: observations derived from intact animal models: Tissue Tracer Kinetics, Chapter 5, Section 1,: Nuclear Cardiology State of Art and Future Directions. Zaret BL, Beller GA (ed) Mosby-Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, p: Rigo P, Benoit T, Foulon J. Myocardial perfusion imaging: Imaging Protocols. Myocardial Perfusion Imaging: An Update. The Medicine Publishing Foundation Series, 34. Oxford: Medicine Publishing Foundation, p: Machac J, Henzlova MJ. Basis of myocardial perfusion, metabolism, infarction, and receptor imaging in coronary artery disease and congestive heart failure. The pathophysiologic basis of nuclear medicine. Elgazzar AH (ed). Springer Verlag Berlin, p: Berman DS, Kiat H, Van Train KF, Friedman J, Garcia EV, Maddahi J. Comparison of SPECT using Technetium-99m agents and Thallium-201 and PET for the assessment of myocardial perfusion and viability. Am J Cardiol 1990; 66: 72E-79E. 31. Verani MS. Thallium-201 and Technetium-99m perfusion agents: Where we are in 1992: Chapter 20, Section IV: Myocardial perfusion imaging: Nuclear Cardiology State of Art and Future Directions. Zaret BL, Beller GA (ed) Mosby-Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, p: Sridhara BS, Braat S, Rigo P, Itti R, Cload P, Lahiri A, et al. Comparison of myocardial perfusion imaging with Technetium-99m tetrofosmin versus Thallium-201 in coronary artery disease. Am J Cardiol 1993; 72: Dilsizian V, Bonow RO. Current diagnostic techniques of assessing myocardial viability in patients with hibernating and stunned myocardium. Circulation 1993; 87: Van Train KF, Areeda J, Garcia EV, Cooke CD, Maddahi J, Kiat H, et al. Quantitative same-day rest-stress Technetium-99m-sestamibi SPECT: Definition and validation of stress normal limits and criteria for abnormality. J Nucl Med 34(9): , Montz R, Perez-Castejon MJ, Jurado JA, Martin-Comin J, Esplugues E, Salgado L, et al. A Spanish-Portuguese multicentre clinical trial: Technetium-99m tetrofosmin rest/ stress myocardial SPET with a same day 2 hour 223

10 Turgut, Erselcan protocol: comparison with coronary angiography. Eur J Nucl Med 1996; 23: Product Monograph, Myoview TM Kit for the preparation of Technetium Tc99m Tetrofosmin, Amersham International Plc, England, Sinusas AJ, Shi QX, Saltzberg MT, Vitols P, Jain D, Wackers FJT, Zaret BL. Technetium-99m-tetrofosmin to assess myocardial blood flow: Experimental validation in an intact canine model of ischemia. J Nucl Med 1994; 35: Higley B, Smith FW, Smith T, Gemmel HG, Gupta PD, Gvozdanovic DV, et al. Technetium-99m-1,2-bis(bis(2- Ethoxyethyl) Phosphino) Ethane: Human biodistribution, dosimetry and safety of a new myocardial perfusion imaging agent. J Nucl Med 1993; 34: Heo J, Cave V, Wasserleben V, Iskandrian AS. Planar and tomographic imaging with technetium 99m-labelled tetrofosmin: Correlation with thallium-201 and coronary angiography. J Nucl Cardiol 1994; 1: Matsunari I, Fujino S, Taki J, Senma J, Aoyama T, Wakasugi T, et al. Comparison of defect size between thallium-201 and technetium-99m tetrofosmin myocardial single photon emission computed tomography in patients with single vessel coronary artery disease. Am J Cardiol 1996; 77: Rossetti C, Vanoli G, Paganelli G, Kwiatkowski M, Zito F, Colombo F, et al. Human biodistribution, dosimetry and clinical use of Technetium(III)-99m-Q12. J Nucl Med 1994; 35: Biniakiewicz DS, Washburn LC, McGoron AJ, Gerson MC. Synthesis and biodistribution of new Tc-99m Q series complexes with ester functionality (Abstract number 59). Proceedings of the 42 nd annual meeting. J Nucl Med 1995; 36:17P. 43. Daher E, Sinusas A, Natale D, Botvinick E, Cerqueira M, Gerson M, et al. Tc99m-furifosmin organ clearance and heart/organ ratio: implication for timing of imaging. Proceedings of the 42 nd annual meeting. J Nucl Med 1995; 36: 24P. 44. Visser FC, Bax JJ, Knapp FF. Single photon imaging of myocardial metabolism: the role of I-123 labelled fatty acids and F-18 deoxyglucose. Chapter 102. Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment. Murray IPC, Ell PJ (ed), Churchill Livinstone, Hong Kong. p: Schröter G, Schneider-Eicke J, Schwaiger M. Assessment of tissue viability with fluorine-18-fluoro-2-deoxyglucose (FDG) and carbon-11-acetate PET imaging. Myocardial Perfusion Imaging: An Update. The Medicine Publishing Foundation Series, 34. Oxford: Medicine Publishing Foundation, p: Bateman TM, O Keefe JH Jr, Dong VM, Barnhart C, Ligon RW. Coronary angiographic rates after stress single photon emission computed tomographic scintigraphy. J Nucl Cardiol 1995; 2: Gibbons RJ. Role of nuclear cardiology for determining management of patients with stable coronary artery disease. J Nucl Cardiol 1994; 1: Gibbons R. Nuclear cardiology in hospital-based practice. J Nucl Cardiol 1997; 4: Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Bülent TURGUT, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 58140, Kampüs - SİVAS. 224

Koroner Arter Hastalığı Tanısında Dobutamin Stres Tc-99m Sestamibi Miyokard Perfüzyon SPECT: Koroner Anjiyografi Sonuçlarıyla Karşılaştırma

Koroner Arter Hastalığı Tanısında Dobutamin Stres Tc-99m Sestamibi Miyokard Perfüzyon SPECT: Koroner Anjiyografi Sonuçlarıyla Karşılaştırma Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Koroner Arter Hastalığı Tanısında Dobutamin Stres Tc-99m Sestamibi Miyokard Perfüzyon SPECT: Koroner Anjiyografi Sonuçlarıyla Karşılaştırma Dobutamine Stress Tc-99m

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK 1) Holter monitörizasyon - Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir. - Kardiyak aritmik olayların ve semptomların görüntülenmesiyle esas

Detaylı

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi

Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Koroner Anjiyografi Darlık Derecesinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Bülent Mutlu Marmara Üniversitesi, Kardiyoloji AbD İstanbul İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu, 2011 Koroner Değerlendirme Anatomik

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN ERZİNCAN ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI AKUT KORONER SENDROM (AKS) Tanı Kriterleri:

Detaylı

Günümüzden geleceðe nükleer kardiyoloji

Günümüzden geleceðe nükleer kardiyoloji DERLEME 57 Günümüzden geleceðe nükleer kardiyoloji Berna Okudan, F. Meltem Özbek Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Nükleer Týp AD, Isparta Özet Günümüzde geliþmiþ toplumlar yanýsýra geliþmekte

Detaylı

Oral dipiridamollü miyokard perfüzyon sintigrafisinde akciğer/kalp oranı normal değerlerinin belirlenmesi

Oral dipiridamollü miyokard perfüzyon sintigrafisinde akciğer/kalp oranı normal değerlerinin belirlenmesi Turkish Journal of Nuclear Medicine Turk J Nucl Med 2005; 14:80-84 Original Article Oral dipiridamollü miyokard perfüzyon sintigrafisinde akciğer/kalp oranı normal değerlerinin belirlenmesi Şeyda Türkölmez,

Detaylı

MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNİN UYGULANMASI VE KARDİYOLOJİDE KULLANIMI

MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNİN UYGULANMASI VE KARDİYOLOJİDE KULLANIMI MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİNİN UYGULANMASI VE KARDİYOLOJİDE KULLANIMI Application of Myocardial Perfusion Scintigraphy and Its Use in Cardiology Hüseyin EDE 1, Seyhan KARAÇAVUŞ 2, Ali Rıza ERBAY 1

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ KALP HASTALIKLARINDA NÜKLEER KARDİYOLOJİ YÖNTEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ KALP HASTALIKLARINDA NÜKLEER KARDİYOLOJİ YÖNTEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Cilt: 32 Sayı: 1 Ocak 2004 TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ KALP HASTALIKLARINDA NÜKLEER KARDİYOLOJİ YÖNTEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ KALP HASTALIKLARINDA NÜKLEER KARDİYOLOJİ YÖNTEMLERİ UYGULAMA

Detaylı

Zeki Dostbil 1, Habib Çil 2, Zuhal Arıtürk Atılgan 2, Ebru Tekbaş 2, Buğra Kaya 3, Savaş Kaya 4

Zeki Dostbil 1, Habib Çil 2, Zuhal Arıtürk Atılgan 2, Ebru Tekbaş 2, Buğra Kaya 3, Savaş Kaya 4 04 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Z. Dostbil Medical ve Journal ark. Perfüzyon sintigrafisi, eforlu EKG ve koroner anjiografi Cilt / Vol 37, No 2, 04-08 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Miyokard perfüzyon

Detaylı

Kardiyak nükleer t p çal flmalar

Kardiyak nükleer t p çal flmalar DERLEME REVIEW Hacettepe T p Dergisi 2010; 41:113-127 Kardiyak nükleer t p çal flmalar Eser Lay Ergün 1, Murat Fani Bozkurt 1 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı,

Detaylı

Özgün Araştırma / Original Article. Meandros Med Dent J

Özgün Araştırma / Original Article. Meandros Med Dent J Meandros Med Dent J Özgün Araştırma / Original Article İntravenöz Adenozin ve Oral Dipiridamol ile Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Uygulanan Hastalarda Hemodinamik Değişiklikler ile Yan Etkilerin Karşılaştırılması

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

KORONER ARTER? NE ZAMAN? Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D.

KORONER ARTER? NE ZAMAN? Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D. KORONER ARTER GÖRÜNTÜLEMEDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN YERİ: : KİME K? NE ZAMAN? Doç.. Dr. Tuncay Hazırolan Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D. KORONER ANJİYOGRAF YOGRAFİ Normal ve patolojik

Detaylı

Tc-99m MIBI myokard pefüzyon sintigrafisinin koroner arter hastalýðýndaki yerinin görsel ve yarý sayýsal analiz yöntemleri ile deðerlendirilmesi

Tc-99m MIBI myokard pefüzyon sintigrafisinin koroner arter hastalýðýndaki yerinin görsel ve yarý sayýsal analiz yöntemleri ile deðerlendirilmesi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (2): 1-7 ARAÞTIRMA Tc-99m MIBI myokard pefüzyon sintigrafisinin koroner arter hastalýðýndaki yerinin görsel ve yarý sayýsal analiz yöntemleri ile deðerlendirilmesi Mustafa

Detaylı

Kronik Koroner Arter Hastalığı Olgularında İstirahat Tc-99m Sestamibi Görüntülemenin Önemi: Sestamibi Tutulumu ve Koroner Arter Darlığı İlişkisi

Kronik Koroner Arter Hastalığı Olgularında İstirahat Tc-99m Sestamibi Görüntülemenin Önemi: Sestamibi Tutulumu ve Koroner Arter Darlığı İlişkisi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Koroner Arter Hastalığı Olgularında İstirahat Tc-99m Sestamibi Görüntülemenin Önemi: Sestamibi Tutulumu ve Koroner Arter Darlığı İlişkisi Value of Rest Tc-99m

Detaylı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı

TEMEL EKG. Prof.Dr.Hakan KültK. Kardiyoloji Anabilim Dalı TEMEL EKG Prof.Dr.Hakan KültK ltürsay Ege Üniversitesi, Tıp T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı EKG Elektro Kardiyo Gram: Kalp atımları sırasında oluşan elektriksel değişikliklerin vücut yüzeyine konan

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD.

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. KONYA ACİLE MÜRACAAT Akut koroner sendromlar (en sık) Akciğer ödemi akut kalp

Detaylı

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM

BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi BRADİKARDİK HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr Ayhan ÖZHASENEKLER

Detaylı

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN Biyomarkırlar (Tanı) Sınıf 1: Faydalı (Kanıt seviyesi:a) Kardiak spesifik troponin (troponin I veya T hangisi kullanılıyorsa) ACS semptomları

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Kılavuzlar 2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda

Detaylı

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA

TANIM ANİ KARDİYAK ÖLÜM ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? ŞU ANKİ RESÜTASYONDAKİ TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA ANİ KARDİYAK ÖLÜM DR.FERDA CELEBCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. 01/09/2009 ANİ KARDİYAK ÖLÜM (AKÖ) NEDİR? TANIM TANI ALMIŞ KARDİYAK HASTALIĞI OLAN VEYA OLMAYAN KİŞİLERDE KISA SÜREDE GELİŞEN (GENELLİKLE

Detaylı

Tc-99m MIBI SPECT miyokard perfüzyon sintigrafisindeki revers redistribüsyon paterninin sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu üzerindeki etkisi

Tc-99m MIBI SPECT miyokard perfüzyon sintigrafisindeki revers redistribüsyon paterninin sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu üzerindeki etkisi JCEI / 2015; 6 (3): 286-290 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0534 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Tc-99m MIBI SPECT miyokard perfüzyon sintigrafisindeki

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ

GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ GELİŞEBİLECEK ARİTMİLERDE OLASI SORUNLAR VE TEDAVİSİ Hasta Stabil mi? -Düşük kalp debisi bulguları -Bilinç bozukluğu -Hipotansiyon -Pulmoner ödem -İskemi bulguları RİTİM BOZUKLUĞU OLAN HASTA STABİL DEĞİLSE

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini Dönem IV Kardiyoloji Stajı Konu: Atrial fibrilasyonlu hastaya yaklaşım Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri atrial fibrilasyonu tanımlayabilecek, hastaya yaklaşımdaki temel prensipleri belirtebileceklerdir.

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Trabzon E-mail: turanset@gmail.com Hiçbir şey basit anlatılamayacak

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

NSTE-AKS Dr Behçet AL. Gaziantep University Antalya/Turkey-2012

NSTE-AKS Dr Behçet AL. Gaziantep University Antalya/Turkey-2012 NSTE-AKS 2012 Dr Behçet AL Gaziantep University Antalya/Turkey-2012 Önerilerin sınıfları Kanıt düzeyleri Tanı Tipik semptom göğüs ağrısıdır. Pratik tanı yöntemi EKG Klinik tablo İstirahatta uzun süreli

Detaylı

Ömür Ö 1 Akgün A 1 Özcan Z 1 Çalkavur İ T 2 Yavuzgil O 3 Özkılıç H 1. Özet

Ömür Ö 1 Akgün A 1 Özcan Z 1 Çalkavur İ T 2 Yavuzgil O 3 Özkılıç H 1. Özet Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 50(3): 159-166, 2011 Rest-nitrat TC-99M MIBI Gated Spect in viabilite ve sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesindeki

Detaylı

Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul

Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul Doç.Dr.Namık Özmen GATA H.Paşa Eğt.Hast. Kardiyoloji Servisi. İstanbul FRAKSİYONEL FLOW REZERV(FFR) Koroner anjiografi anatomik bilgi veren bir lümenografidir Mevcut lezyonun ciddiyetini görsel olarak

Detaylı

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL

BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL BRADİARİTMİLERE YAKLAŞIM DOÇ. DR. TAYFUN AÇIL ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL ISTANBUL 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 31 Mayıs 2014 Antalya Kalbin elektriksel anatomisi Bradiaritmilerin patofizyolojisi

Detaylı

Dr. Bülent Behlül Altunkeser Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Konya

Dr. Bülent Behlül Altunkeser Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Konya Dr. Bülent Behlül Altunkeser Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Konya KTO nedir? En az 3 ay evvel olduğu düşünülen, koroner anjiyografide TIMI 0 akım görülen tam tıkanıklık. 3 ay nasıl anlaşılır?

Detaylı

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım

Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Sık ventriküler ekstra vurulara yaklaşım Dr. İlknur CAN Meram Tıp Fakültesi, KONYA 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi Sık VES tanımı >30/saat.Lown B, et al. Circulation 1971 >60/saat.Kennedy HL, et al. NEJM,

Detaylı

SPECT/BT 16-19 MAYIS 2015 XV ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ TRABZON

SPECT/BT 16-19 MAYIS 2015 XV ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ TRABZON SPECT/BT 16-19 MAYIS 2015 XV ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ TRABZON * Nükleer tıp SPECT görüntülerinde artan tutulum bölgesini tanımlamada, Bölgenin kesin anatomik lokalizasyonunu belirlemekte zorlanılmaktadır.

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

MI TANI & TEDAVİ ALGORİTMASI

MI TANI & TEDAVİ ALGORİTMASI MI TANI & TEDAVİ ALGORİTMASI SEMPTOMLAR GÖĞÜS AĞRISI ( EN SIK GÖRÜLEN SEMPTOM) BASICI, SIKIŞTIRICI TARZDA; KOLA VE BOYUNA YAYILABİLİR HAZIMSIZLIK, YANMA HİSSİ, PLÖRETİK AĞRI 1 SAATTEN UZUN SÜREBİLİR BULANTI

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı

Acil Serviste DÜŞÜK RİSK GÖĞÜS AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya Yeditepe Üniversitesi - Bağcılar EAH

Acil Serviste DÜŞÜK RİSK GÖĞÜS AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya Yeditepe Üniversitesi - Bağcılar EAH Acil Serviste DÜŞÜK RİSK GÖĞÜS AĞRILI HASTAYA YAKLAŞIM Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya Yeditepe Üniversitesi - Bağcılar EAH Giriş Risk sınıflama ihtiyacı; Uygun tedavi Yatış Taburculuk kararı? Risk sınıflama

Detaylı

Diyabetik bireylerde kardiyovasküler hastalık tanısında güncel yaklaşımlar

Diyabetik bireylerde kardiyovasküler hastalık tanısında güncel yaklaşımlar Diyabetik bireylerde kardiyovasküler hastalık tanısında güncel yaklaşımlar Doç Dr Dilek Yazıcı Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 52. Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya

Detaylı

KADIN HASTALARDA MĐYOKARD PERFÜZYON SĐNTĐGRAFĐSĐNĐN ÖNEMĐ: KORONER ANJĐYOGRAFĐ SONUÇLARI ĐLE KARŞILAŞTIRMALI BĐR ÇALIŞMA

KADIN HASTALARDA MĐYOKARD PERFÜZYON SĐNTĐGRAFĐSĐNĐN ÖNEMĐ: KORONER ANJĐYOGRAFĐ SONUÇLARI ĐLE KARŞILAŞTIRMALI BĐR ÇALIŞMA T.C. PAMUKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ NÜKLEER TIP ANABĐLĐM DALI KADIN HASTALARDA MĐYOKARD PERFÜZYON SĐNTĐGRAFĐSĐNĐN ÖNEMĐ: KORONER ANJĐYOGRAFĐ SONUÇLARI ĐLE KARŞILAŞTIRMALI BĐR ÇALIŞMA UZMANLIK TEZĐ

Detaylı

Multi-Attribute Utility Analysis (MAUA) (Endikasyona Yönelik İlaç Seçimi/Çok Yönlü Optimizasyon Analizi)

Multi-Attribute Utility Analysis (MAUA) (Endikasyona Yönelik İlaç Seçimi/Çok Yönlü Optimizasyon Analizi) Multi-Attribute Utility Analysis (MAUA) (Endikasyona Yönelik İlaç Seçimi/Çok Yönlü Optimizasyon Analizi) ETKİLİLİK Etken madde ne kadar etkili Sadece Farmakodinamik özellikler değil, Farmakokinetik özellikler

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ S İ VA S

YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ S İ VA S YÜKSEK RİSKLİ EKG PATERNLERİ D R. S E V G İ S A R Z E P Ç AT L A K S İ VA S N U M U N E H A S TA N E S İ S İ VA S - 2017 o Elektrokardiyografi(EKG), akut koroner sendrom(aks) ların ve bazı diğer kardiyak

Detaylı

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR. Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÖLÜMCÜL EKG TANILARI VE ACİL YAKLAŞIMLAR Uzm.Dr.Cesareddin DİKMETAŞ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi BRADİKARDİ ve TAŞİKARDİ Hastanın klinik durumu en önemli parametredir.

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Abdullah Özkök 1, Nihat Polat

Detaylı

İntrakoroner Tanısal Yöntemler Gelecekten Ne Bekliyor? Prof Dr. Ertan Ural İnvazif Kardiyoloji Araştırma Uygulama Birimi

İntrakoroner Tanısal Yöntemler Gelecekten Ne Bekliyor? Prof Dr. Ertan Ural İnvazif Kardiyoloji Araştırma Uygulama Birimi İntrakoroner Tanısal Yöntemler Gelecekten Ne Bekliyor? Prof Dr. Ertan Ural İnvazif Kardiyoloji Araştırma Uygulama Birimi 1 2 Akış Ses Temelli Teknolojiler Işık Temelli Teknolojiler Akım Temelli Teknolojiler

Detaylı

BRADİARİTMİLER. Dr. Özlem M. Bostan Uludağ Üni.Tıp Fak. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

BRADİARİTMİLER. Dr. Özlem M. Bostan Uludağ Üni.Tıp Fak. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı BRADİARİTMİLER Dr. Özlem M. Bostan Uludağ Üni.Tıp Fak. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı BRADİARİTMİLERİN SINIFLANDIRILMASI Sinüs Düğümü İle İlgili Atrioventriküler Düğüm İle İlgili Dal Blokları Sinus Düğümü

Detaylı

KORONER ANJİYOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

KORONER ANJİYOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KORONER ANJİYOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Klasik ve Özel Açılarda Değerlendirme Dr. Mustafa ÖZCAN İst. Tıp Fak. Kardiyoloji AD Koroner Arter Hastalığının Değerlendirilmesi Noninvazif Katetertabanlı MRA*

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK Uzun süreli immobilizasyon sonucu: - Nitrojen ve protein dengesi bozulur. - İskelet kasının kitlesi, kasılma kuvveti ve etkinliği azalır. - İskelet kaslarında

Detaylı

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ STRES EKOKARDİYOGRAFİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:.....

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Ventriküler takikardi EKG si. Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014

Ventriküler takikardi EKG si. Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014 Ventriküler takikardi EKG si Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD 3.Atriyal Fibrillasyon Zirvesi, Antalya 2014 Özet Tanım Ayırıcı tanı EKG kriterleri Spesifik VT türleri Geniş

Detaylı

Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN. Ölümcül ritimler. Disorganize Ritimler. Organize Ritimler 1) PSEUDO PEA

Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN. Ölümcül ritimler. Disorganize Ritimler. Organize Ritimler 1) PSEUDO PEA Tanısı Zor Ölümcül Ritimler PLAN 1) PSEUDO PEA Dr. Ayhan SARITAŞ Düzce Üniversitesi Acil Tıp AD 2) GENİŞ QRS TAŞİKARDİLERDE VT-SVT AYRIMI=YENİ ALGORİTMA 3) VAKA SUNUMLARI Asistoli Ölümcül ritimler Nabızsız

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2001 2005 : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp A.D. uzmanlık eğitimi

ÖZGEÇMİŞ. 2001 2005 : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp A.D. uzmanlık eğitimi ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler: Ad, Soyad : Burcu ESEN AKKAŞ Doğum Yeri ve Yılı : ANKARA - 1974 Medeni Hali : Evli İletişim : burcuesen@yahoo.com Yabancı Dil : İngilizce Unvanı : Nükleer Tıp Uzmanı Öğrenim

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL EKG OKUMA BECERİSİ Doç. Dr. Turan SET E-mail : turanset@yahoo.com Hiçbir şey basit anlatılamayacak kadar karmaşık değildir Albert Einstein AMAÇ Birinci basamakta EKG değerlendirmede

Detaylı

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest vakalarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): Ventriküler fibrilasyon/nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) Nabızsız Elektriksel

Detaylı

Dolaşım Sistemi Dicle Aras

Dolaşım Sistemi Dicle Aras Dolaşım Sistemi Dicle Aras Kalbin temel anatomisi, dolaşım sistemleri, kalbin uyarlaması, kardiyak döngü, debi, kalp atım hacmi ve hızı 3.9.2015 1 Kalbin Temel Anatomisi Kalp sağ ve sol olmak üzere ikiye

Detaylı

Radyoaktif Çekirdekler

Radyoaktif Çekirdekler NÜKLEER TIP Tıpta radyoaktif çekirdeklerin kullanılması esasen 1920 lerde önerilmiş ve 1940 larda kullanılmaya başlamıştır. Nükleer tıp görüntülemede temel, hasta vücudunda bir gama aktif bölge oluşturmak

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

Bradikardili Hastaya Yaklaşım. Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ

Bradikardili Hastaya Yaklaşım. Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ Bradikardili Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Mustafa KARACA ĠKÇÜ KARDĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ İleti Sistemi 2 SENKOP Sempatik ve Parasempatik uyarım 5 R P T Q S 6 Kalp debisi = KALP HIZI x Atım hacmi Çok düşük hızlarda

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

EGZERSİZİN DAMAR FONKSİYONLARINA ETKİSİ

EGZERSİZİN DAMAR FONKSİYONLARINA ETKİSİ EGZERSİZİN DAMAR FONKSİYONLARINA ETKİSİ İçerik Dolaşım sisteminin kısa anatomi ve fizyolojisi Egzersizde periferal dolaşımın düzenlenmesi-etkili mekanizmalar Damar endotelinin ve Nitrik Oksitin (NO) periferal

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doğumsal kalp hastalığı ve PAH. Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doğumsal kalp hastalığı ve PAH Dr. Gülten TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 39 y kadın hasta Nefes darlığı, morarma ile başvurdu. 22 y iken (17 sene önce 1998) gebeliğin 3.

Detaylı

HİPERTANSİYON & EGZERSİZ

HİPERTANSİYON & EGZERSİZ HİPERTANSİYON & EGZERSİZ HTN %27.8 (ABD DE) 140/90 mmhg PREHİPERTANSİYON SBP:120-139 mmhg DBP:80-89 mmhg Kan basıncı sınıflaması Sistolik kan basıncı(mmhg) Diyastolik kan basıncı (mmhg) İdeal

Detaylı

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ;

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ; YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ; Türk Toraks Derneği 13. Yılık Kongresi İstanbul Prof. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Hastanesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Ünitesi Mayıs 2010

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Karotis Arter Hastalığı İskemik İnmelerin yaklaşık %20-25 inde karotis arter darlığı Populasyonda yaklaşık %2-8 oranında

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA AKUT KALP YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA AKUT KALP YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA AKUT KALP YETMEZLİĞİNE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Tanım: Kalp yetmezliği semptom ve bulgularının hızlı ortaya

Detaylı

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir

Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Kalp yetersizliğine ine sahip yaşlılarda larda Nebivolol ü ün KARDİYAK SONUÇLARA (outcomes)) ve rehospitalizasyon üzerindeki etkileri Prof. Dr. Azem AKILLI EÜTF Kardiyoloji İzmir Hipertansiyonla Mücadele

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDİYOLOJİ Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 402 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi:2 Yıl ve Dönemi 4. sınıf & 7. ya da 8. sömestr AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri

Detaylı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı 64 yaşında erkek hasta 10 yıldır KOAH tanılı ve diyabet hastası 25 gün önce göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı PaO2: 68.2; PaCO2:36 ; O2 satürasyonu: 94,4 FM;

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ RESİRKÜLASYON NEDİR? Diyaliz esnasında, diyaliz olmuş kanın periferik kapiller dolaşıma ulaşmadan arter iğnesinden geçen

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN

Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN Uz.Dr. Mehmet Levent ALKAN Doğum Tarihi: 12/05/1958 Doğum Yeri: İzmit 1976-1982 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1985-1993 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları ve Kardiyoloji Asistanı 1993-1994

Detaylı

Kronik Total Oklüzyon (KTO) da İlaç Salınımlı Stentler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kronik Total Oklüzyon (KTO) da İlaç Salınımlı Stentler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kronik Total Oklüzyon (KTO) da İlaç Salınımlı Stentler Prof Dr Deniz Kumbasar Prof.Dr.Deniz Kumbasar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı AHA ACC LEZYON SINIFLAMASI RESTENOZ RİSKİNİ

Detaylı

Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır

Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır Öğrenim Hedefleri; Şokun genel tanımını Şoktaki genel fizyopatoloji ve kompanzasyon

Detaylı

Bradikardinin neden olduğu hemodinamik bozukluk ve semptomları var mı? (Bilinç durumu,şok bulguları,göğüs ağrısı vs.)

Bradikardinin neden olduğu hemodinamik bozukluk ve semptomları var mı? (Bilinç durumu,şok bulguları,göğüs ağrısı vs.) Bradiaritmi Tedavisi -Pacemaker -Atropin: semptomatik bradikardide sınıf IIa 0.5 mg. ve 3-5 dk. arayla toplam 3 mg. 0.5 mg altında bradikardi yapabilir.perfüzyonu bozuk hastada pace beklenmeden yapılması

Detaylı

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Renal arter stenozu Anatomik bir tanı Asemptomatik Renovasküler hipertansiyon

Detaylı

KTO'da antiplatelet seçimi nasıl olmalı? DAPT süresi daha mı uzun olmalı? Prof.Dr.Oğuz Yavuzgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd, İzmir

KTO'da antiplatelet seçimi nasıl olmalı? DAPT süresi daha mı uzun olmalı? Prof.Dr.Oğuz Yavuzgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd, İzmir KTO'da antiplatelet seçimi nasıl olmalı? DAPT süresi daha mı uzun olmalı? Prof.Dr.Oğuz Yavuzgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd, İzmir DES implantasyonu sonrası DAPT süresi DES

Detaylı

YAŞLILARDA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE HASTALIKLARI

YAŞLILARDA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE HASTALIKLARI YAŞLILARDA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE HASTALIKLARI Dr. Sabri DEMIRCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD Slide 1 Slide 2 Yaş ve cinsiyete göre iskemik kalp hastalığı için hospitalizasyon

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin NARCI MEÜTF Acil Tıp AD

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin NARCI MEÜTF Acil Tıp AD Yrd. Doç. Dr. Hüseyin NARCI MEÜTF Acil Tıp AD Giriş Epidemiyoloji Akut koroner sendrom sınıflama Risk sınıflaması Objektif kardiyak testler Acil serviste AKS için kriterleri karşılamayan daha fazla değerlendirme

Detaylı

NEREYE KOŞUYOR. Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

NEREYE KOŞUYOR. Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 2012 β-blokörler NEREYE KOŞUYOR Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Adernerjik sistem Tarihçesi 1900-1910 Epinefrin 1940-1950 Norepinefrin α, β-reseptör 1950-1960

Detaylı