Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?"

Transkript

1 Karşılaştırmalı Eğitim Nedir? Karşılaştırmalı Eğitim, çeşitli toplumlarda, ülkelerde, bölgelerde ve tarihi dönemlerde uygulanan, eğitim sistemlerini bazen bütün olarak bazen da bir kaç yönden karşılaştırarak ortak ve farklı yönleri tespit edip bundan eğitim teori ve pratiğinde, eğitim politikasında, eğitim planlamasından ve reformlarında,uluslararası ilişkilerin yumuşatılmasında ve bir barış ortamı sağlanmasında yararlanılmaya çalışılan bir bilimdir. Karşılaştırmalı eğitim disiplinler arasıdır. Eğitim konusunda farklı politikaları,eğitimle ilgili yasaları eğitimin finansal kaynaklarını ve yapıları ( ilkeğitim, ortaeğitim, yüksekeğitim gibi) inceler. Ayrıca amaç, içerik, yöntemler,araç-gereçler, öğretim materyalleri, değerlendirme, öğrenci, öğretmen, yönetici,veli denetici ile ilgili tüm sorunları inceler. Karşılaştırmalı eğitim, toplumlardamevcut eğitim problemlerini ve bu problemleri doğuran nedenleri diğer toplumlarda benzer faktörlere değinerek saptayan, yorumlayan bir inceleme ve araştırma alanıdır. Eğitim sistemlerinin gelişmesine etki eden çeşitli etkenler vardır. Bunlar: Doğal Faktörler, Sosyal Faktörler, Nüfus, Ekonomi, Irk, Din, Politik durum Her yıl uluslararası konferanslar, kongreler, seyahatlerle bilim adamları, öğretmenler farklı ülkeleri ziyaret etmekte görüş alışverişinde bulunarak sorunlara çözüm aramaktadır. Uluslararası kuruluşlar benzerlik ve farklılıkları dikkatle analiz eden dokümanlar yayınlamaktadır. Bu açıklamalardan şu sonuçlara ulaşılabilir; Çağımızda eğitim uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Eğitim sorunlarındaki benzerlik nedeniyle alınan önlemler kadar uygulanan yöntemlerde de benzerlikler olacaktır. Sorunların çözümü için uluslararası işbirliği çalışmaları yaygınlaşmaktadır. Çağımızın temel özelliklerinden olan kentleşme, kolektif çalışma, küreselleşme, girişimcilik, otomasyon ve sanayileşmenin insan yaşamı üzerinde yaratacağı sorunların eğitimle çözülebileceği kabul edilmektedir. Kandel 1933 yılında Karşılaştırmalı Eğitim adlı ilk ünlü kitabında eğitim sorunları ve amaçları çoğu memleketlerde bir dereceye kadar birbirine benzer durumdadır. Çözüm yollarında ve gelenek ve kültür bakımından her memlekete ait farklılıkların etkisi hissedilir demektedir. Eğitimin uluslararası benzerliklerini/farklılıklarını, eksilerin/artılarını ortaya koymaya yarayan ve özellikle problem çözme aşamasını etkileyen faktörler şunlardır; küreselleşme, küreselleşmenin kaçınılmaz kıldığı iletişim, iletişimin kolaylaşmasını sağlayan iletişim teknolojisi ve yine bunun sonucu olarak ortaya çıkan bilgi toplumu. Demografik Bilgiler 75 milyon nüfusluavrupa ile Asya kıtalarının her ikisinde de toprağı bulunan ülkedir. ekonomisi 2011 yılını, dünyanın en büyük 15. GSYH'sine sahip olarak tamamlamıştır. Ayrıca ekonomisi kişi başı GSYH'sı $'ın üzerinde olan ve aynı zamanda nüfusu 'un üstünde olan Diğdem ENEREM Sayfa 1

2 6 büyük ekonomiden birisidir itibariyla'de işsizlik oranı İstatistik Kurumu (TUİK) %9,8 olarak gerçekleşmiştir. Haziran 2012'de bu oran %8,0 olarak açıklanmıştır. Demografik Bilgiler, 64 milyon nüfuslu (1 Ocak 2009 tahmini), nüfus artış oranının % 0.55, ortalama yaşam süresinin kadınlarda 84, erkeklerde 77 olduğu, nüfusun % 99 unun okur-yazar, kentleşme oranının % 77 olduğu, iki meclisli, üniter yapılı ve yarı-başkanlık sistemi ile yönetilen bir Batı Avrupa ülkesidir milyar Avro (2008) Gayri Safi Milli Gelire sahip olan da kişi başına düşen milli gelir Avro dur. Yıllık enflasyon % 2.8, işsizlik oranı % 7,3 dür. Türk Eğitim Tarihi Bugünkü Türk milli eğitim sisteminin tarihsel temelleri, Cumhuriyeti nde eğitim devrimini hazırlayan ve biçimlendiren Osmanlı mirasında aranabilir. Bu miras şu üç tarihsel evrede gelişen eğitim kültürünün sentezidir; 1) İslamiyet e girmeden önceki Türklerde eğitim; 2) Müslüman Türklerde eğitim; 3) Batı etkisinde Türk eğitimi. Ancak bu üç farklı eğitim kültürünün Cumhuriyeti ne etkileri aynı olmamıştır. Son iki kültür Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun çıkarılması gerekçe oluşturacak kadar güçlü ve birbiriyle çatışmaktaydı. İslamiyet ten önce çok sayıda Türk devleti Uygurlar dışındakiler konargöçer yapıdaydı. Burada hâkim olan bozkır kültürü örgün eğitim gelişmesini zorlaştırmış çocukların sosyalleşmesi için güçlü bir töre eğitimi uygulamışlardır. Bu eğitimin amacı alp insanı yetiştirmekti. Alp insanın sahip olması düşünülen özellikler cesur, mert, adil ve bilge kişi olmaktı. Ayrıca devletlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için askeri eğitim (at binme, ok mızrak vb. atma ) olarak küçük yaştan itibaren veriliyordu. Bozkır kültüründe mesleki eğitim ise usta-çırak ilişkisi içinde öğretiliyordu. 552 yılında ilk Türk milli alfabesi olan Göktürk alfabesi denen alfabe Bumin kağan önderliğinde geliştirildi. Bu başarıldığında günümüz Avrupa uluslarının çoğunun milli bir alfabesi yoktu. İslamiyet e girmeden önce günümüzdeki gibi örgün eğitim kurumlarını açan ilk Türk ler Uygurlardı. Yerleşik hayata geçen ve tarihi İpek Yolu üzerinde ticaret yapan Uygur lar da okuryazar oranı hayli artmıştı. Uygur Devleti nde ( ) üst düzey göreve gelmenin en iyi yolu öğrenim görmekten geçiyordu. Uygur Alfabesi adı verilen ikinci Türk alfabesini Uygurlar tarafında geliştirildi. İslamiyet ten önceki Türk eğitim kültürü, daha sonra içinde yer alacakları İslam toplumlarına göre daha basitti. Bu nedenle, İslami örgün eğitim kurumları Trükler arasında hızla yayıldı ve oldukça zayıf halde İslam öncesi eğitim kurumlarının yerini aldı. Ancak töre ve Şaman kültürleri İslami bir nitelik kazanarak günümüze kadar etkilerini sürdürdü. İslami dönemde ise; Türk toplumlarında ilk kez medrese denilen bugünkü anlamda örgün eğitim kurumu ortaya çıkmıştır. Sıbyan mektebi denilen ana sınıfı ve ilkokulu düzeyinde kurulan farklı kademelerdeki medreseler, ilköğretimin ikinci kademesi, ortaöğretim, yükseköğretim (lisan ve lisansüstü ) düzeylerde eğitim ve öğretim vermiştir. Başlangıçta matematik, fizik, kimya gibi pozitif bilimlerin öğretildiği ve felsefeye önem veren medreseler zamanla skolastik bir dünya görüşünün etkisine girerek pozitif bilimleri yok saymıştır. Bu tutum medreselerin Avrupa da bilim ve teknolojide meydan gelen gelişmeleri izleyememesine yol açmıştır. Selçukluların Bağdat ta kurdukları Nizamiye Medreseleri (1067) Osmanlıların İstanbul da kurdukları ( Sahn-ı Seman medreseleri(1463) ve Süleymaniye Medreseleri (1559) bu kurumların en başarılı modelleri olmuştur. Bu okullar Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun çıkarılmasıyla kapatılmıştır. Sıbyan mektepleri Müslüman Türk toplumlarında ana gövdesini medreselerin oluşturduğu eğitim sistemini tamamlayan önemli kurumlar olmuştur. Bu okulların çoğu köy ve mahallelerde açılan bu okullar beş yaşından itibaren kız ve erkek çocuklara okuma yazma, dört işlem ve dini bilgiler öğretiyordu. Öğretim süreleri 3-4 yıl arasında değişmişti. Osmanlıların batılılaşma süresine kadar Müslüman Türk devletlerinde özgün sivil mesleki eğitim yoktu. Mesleki eğitim birer ahi/loca teşkilatının denetiminde usta çırak ilişkisi içinde gerçekleşiyordu.osmanlılarda askeri ve bürokratik örgün eğitim çok gelişmişti. Sarayda açılan Enderun Mektebi devletin hem üst düzey bürokrat ve subay, hem sivil hem askeri

3 teknik eleman ihtiyacını karşılıyordu. Osmanlılarda lalaların nezaretinde genç şehzadelerin devlet başkanlığı için hazırladığı informal eğitim kurumu da mevcuttu. Osmanlı devletindeki gerilemenin nedeni askeri olarak algılandığında yapılan reformlar batılı uzmanların desteğinde askeri alanda yapılmış eğitim alanında bir reform yapılmamıştır. Çağdaş sivil eğitimle siteminin kurulması ile ilgili modernleşme hareketleri Tanzimat döneminden sonra ivme kazanarak İmparatorluğun son günlerine doğru belirgin bir hareket kazanmıştır. Cumhuriyete gelen kadar, İlköğretim (ibtidai), ortaöğretim (rüştiye, idadi, sultani, sanayi mektepleri ) yükseköğrenim kurumları (darülfünun mekteb-i mülkiye ) ve öğretmen yetiştiren kurumlardan ( darülmuallimin, darülmuallimat) meydana gelen batı tipi eğitim doğmuştur.1838 yılından itibaren oluşturulan kurullar tarafından yönetilen ve denetlenen bu okullar,1857 yılında Maarif Nezareti nin kurulmasıyla bir bakanlığın altına girmiştir yılında Fransız eğitim sisteminden uyarlanarak hazırlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ninyürülüğe girmesinden sonra Osmanlı eğitimi sistematik bir yapıya kavuşmuştur lerde başlayan sivil eğitimdeki modernleşme sürecinde Osmanlı İmparatorluğunda, batılı devletler ve dinsel sivil toplum kuruluşları da ayrı bir sistem gibi gelişmiştir. Osmanlı Maarif Nezareti nin yönetim ve denetime ilişkin hiçbir inisiyatifi olmayan bu okullar, kendi kendilerini sevk ve idare etmişlerdir. Azınlık okullarının da yabancı misyoner okullarından bir farkı yoktu. Osmanlı Maarif Nezareti nin özel okul statüsü verdiği bu okullar kendi cemaatlerine bağlı olmuştur. Bu durum Osmanlı eğitim sisteminde yan yana, birbirine zıt amaçları olan bir yapı ortaya koyuyordu. Ziya Gökalp e göre millilikten yoksun bu eğitim sistemi üç tür Türk-Müslüman yetiştiriyordu; Sofi, Levanten, Tanzimatçı Bu bakış açısı Cumhuriyet in en büyük eğitim devrimlerinden biri olan Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun(öğretim birliği) fikri alt yapısını oluşturdu. Kurtuluş Savaşı nın kazanılmasıyla 23 Ekim 1923 te Cumhuriyeti kurulmuştur. Dönemin siyasal, ekonomik, hukuki, kültürel değişmeleri gerçekleştiğinde toplumun %10 u bile okur yazar olmadığı için, bunların tüm topluma benimsetilmesi ve kökleştirilmelerinde eğitimin oynayabileceği rol her zamankinden fazla anlaşılmış eğitime bu nedenle önem verilmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu nu ile tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı na bağlanmış medreseler kaldırılmıştır.eğitim laikleşmiş ce demokratikleşmiştir. Latin harfleri kabul edilmiş kadın eğitimine önem verilmiş karma eğitim gerçekleşmiştir. Özellikle tarih ve dil konularında milli bir maça yönelme başlamıştır. Özellikle 19402lara kadar halk eğitimine önem verilmiş, Avrupa nın etkisinde çıkılarak ABD deki eğitim görüşleri ve uygulamalarının etkisine girilmiştir. Bu süreçten günümüze kadar değişen hükümetler, çıkarılan yeni kanunlar, anayasalar, eğitim şuralarında eğitim sistemimizde bir çok değişiklik meydana gelmiştir. 1. Milli eğitim şûrasında ilkokul 5 yıla çıkarılmış, 1973 Temel Eğitim Kanunu ilköğretimi 8 yıl halinde düzenlenmesi, 1997 de 8 yıl kesintisiz zorunlu ilköğretime geçilmesi, 1991 Sınıf geçme sisteminden kredili ders geçme sistemine 1995 de kademeli olarak kaldırılması, OKS sınavından SBS sistemine geçilmesi, 2005 yılında liselerin 4 yıla çıkarılması, üniversiteye giriş sınavlarının iki aşamadan bire indirilmesi tekrar iki aşamalı hale getirilmesi, yükseköğretimin yapısında gerçekleştirilen değişiklikler vb. Cumhuriyet döneminden sonra eğitimde köklü ve kalıcı reformlardan ziyade dönemsel değişikliklere gidilmiş ve gidilmeye de devam edilmektedir. En son yapılan değişiklik ile eğitim sistemimiz ( benim yorumum ile 4x3) olarak değiştirilmiştir. Bu yeni yapılanmaya göre ;

4 YAŞ Süre (yıl) EĞİTİM DÜZEYİ VE KADEMELERİ LİSANS, LİSANSÜSTÜ, DOKTORA LİSE (MESLEK, GENEL ) ORTAOKUL (kolej) İLKOKUL YÜKSEKEĞİTİM 3. KADEME 2.KADEME 1. KADEME OKULÖNCESİ Eğitim Tarihi Fransız eğitim sisteminin kuruluşu kadim galyalılara kadar dayanmaktadır.gal-roma-helen etkisinde kalan bu sistem, başlangıçta, aristokrat ailelerin çocuklarına felsefe, ahlak, din ve tabii ilimleri öğretmiştir. Bu eski okul tipine paralel olarak, çeşitli inanışlara göre kurulan farklı okullar gitgide çoğalmıştır. Beşinci yüzyıla da kilisenin etkisi altına giren bu okullarda orta çağ boyunca dini yaklaşım esas olmuş, özellikle Cizvitlerin eğitim anlayışı hâkim olmuştur. Bu devirde erkeklerin çoğu ve kadınların dörde üçü cahil kalmış, teknik eğitim ise özel teşebbüs tarafından yürütülmüştür. Birinci Napoleon tarafından kurulan L Universiteİmperiale, ortaöğretimle birlikte yükseköğretimi de devlet tekeline vermiştir yılında Falloux kanunu ile okul açma serbestisi tekrar kabul edilmiş, 12 Temmuz 1875 yılında ise yükseköğretime devamdaki tehditler kalkmıştır. Fransız okul kuruluş sisteminde ilk defa Fransız İhtilali ile bir birlik sağlanır ve öğretimindemokratlaşrılmasıyönünden ilk önemli çığır açılmış olur. 1793'te aristokratların okulu olan Çöllereler kaldırılır ve üç kademeli bir okul sistemi tespit edilir. "Ecoleprimarie" (parasız); "Ecolesecondaire"; "Universite. 1882'de okulların parasız olması, öğretimde laiklik ve zorunlu genel öğretim esas alınır.

5 İkinci Dünya Savasından sonra, okul reformu yönünden zengin bir faaliyete sahne olmuştur arasında ondan fazla okul reform projesi hazırlanır. Bunlar arasında enönemlilerini 1947 de hazırlanan ProjetLangevin-Wallon" ile 1956'da hazırlanan "ProjetBilléres" teşkil etmektedir. 1955'te hazırlanan "ProjetBerthoin", değiştirilmişbir şekildeolmak üzere, 1959 da uygulanmaya başlanır reformundan önce kısa süreli ortaöğretim okullarından uzun süreli ortaöğretim okullarına geçişler çok sınırlıydı. Aynı şekilde uzun süreli ortaöğretim okulları arasındaki geçişler de sınırlıydı. 1959'dan bu yana sürekli bir okul reformu uygulaması içinde bulunmaktadır. Çeşitli kanun ve yönetmeliklerle dikey esastaki sistem, yatay bir düzene sokulmak istenmektedir. Ocak 1959'da mecburi öğretim çağı 16 yasa kadar yükseltilir ve okul sisteminin yeni esasları açıklanır. Buna göre yeni okul sistemi söyle düzenlenmiştir: ı. "EnseignementElementaire" (7-11 yasları) 2. "EnseignementPratique Terminal" (11-15 Yasları) 3. Enseignement General Court" (5 yıl) 4. "Enseignement General Long" (7 yıllık) 5. "EnseignementProfessionel" 1959 Okul Reformunun demokratlaştırma yönünden getirdiği yenilik, üst okullara öğrenci seçiminin 11 yaşında yapılan bir sınava bağlı kalınmasını değiştirmesidir. 5 yıllık ilkokuldan mezun olan öğrenci 14 yaşına kadar, iki yıllık bir gözlem devresinden geçmektedir. Yöneltme ondan sonra olmaktadır. Bu amaçla üst okulların ilk iki sınıfı "Cyeled'Observation" adı altında yeniden kurulur.1959 reformundan sonra sürekli bir değişim söz konusu olmuştur. Aksayan tarafları çeşitli genelgelerle düzeltilme yoluna gidilmiştir. Özellikle 1963 tarihli genelgeler önemlidir. Bu yeni reformlarla ortaöğretimde da değişiklikler ortaya çıkmıştır Reformu; 10 Haziran 1965 tarihli kararname ile ortaöğretim yeniden düzenlenmiş ve ortaöğretimin I. kademesinin ilk iki yılı gözlem dönemi, sonraki iki yılı da yöneltme dönemi olarak aynı şekilde kalırken, sonraki dönem beş tip öğretime imkân verecek biçimde düzenlenmiştir. 1974/76 Haby Reformu: Reform tasarısı, 1974'te Eğitim Bakam olan RaneHaby tarafından hazırlanmıştır. Yayınlananilk beşgenelgeyle 1976 yılında uygulanmaya baslar. Önce anaokulları ve ilkokullardaki öğretim organizasyonu belirlenir. Diğer kademelerle ilgiliuygulamaların yavaş yavaş gerçekleştirileceği kararlaştırılır. Ancak daha sonraki iktidardeğişiklikleri bunun tam olarak uygulanmasına imkân bırakmaz. Yükseköğretim: Fransız yükseköğretimi geleneksel olarak merkezi sistem ve özgürlük ilkesine dayanır. Çok sayıda değişik kurumlar (üniversiteler, yüksekokullar v.s..)yükseköğretim içinde toplanmıştır yılına kadar ortaöğretime ikinci kademesini bitiren vegenel lise bakalorya sınavını kazananlar yükseköğrenimegirebiliyorlardı den itibaren teknisyen bakaloryası alanlara da üniversiteye girişte hak tanınmıştır. Öğrenciler aldıklarıbakaloryaya uygun bir şekilde yükseköğretime yöneltilirler. Sosyal bilimler ve edebiyat öğrenimine, isteyen tüm bakaloryalılar kabul edilirler. Diğer öğrenim alanları için çeşitli şartlar söz konusu olmaktadır. 1968'de yükseköğretim reformu yapılmıştır. (1968 yılındaki öğrenci olayları ülkemizi de etkilemiştir.) 1968 tarihli yasa ile yükseköğretimin amaçları ve temel ilkeleri tespit edilmiştir. Temel ilkeler; özerklik" ve "katılma" ile ilgilidir tarihli karar ile yedi alanda Genel üniversite diploması (D.E.U.G) oluşturulur yapılan değişiklik ile üniversitelerde tekrar değişikliğe gidilmiş aynı bölgedeki okullar o bölgedeki tek bir üniversite çatısı altında toplanmıştır. Üniversiteler de çeşitli diploma ve dereceler mevcuttur. Eğitim Sistemi Kademeleri Fransız Milli eğitim Sistemi de Türk Milli Eğitim Sistemi gibi örgün eğitimve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.

6 YAŞ Süre (yıl) EĞİTİM DÜZEYİ VE KADEMELERİ DEA (DİPLOM D'ETUDE APPROFONDİE) DOKTORA ÇALIŞMALARI MAITRISECYÜKSEKLİSANS ÇALIŞMALARI LİSANÜSTÜ LİCENCE LİSANS DIPLOM D'ETUDES UNIVERSİTARIES GENERALES (DEUG) ÖN LİSANS YÜKSEKEĞİTİM GENEL, MESLEKİ VE ORTAEĞİTİM TEKNİK LİSE 2.KADEME ORTAEĞİTİM Kolej KADEME İKİNCİ DEVRE 9 3 İLKEĞİTİM BİRİNCİ DEVRE HAZIRLIK 6 ANASINIFI ANASINIFI 5 Grandesection 4 Moyennesection OKULÖNCESİ 3 Petitesection Eğitim Sisteminin Temel Yapısı Okulöncesi Eğitim (écolematernelle e) ' da okulöncesi eğitim kurumları ilk defa 1771 yılında "Pastör okulları" adıyla Vosges te açılmıştır Bu günkü yapısına 1989 yasası ile şekillenmiştir.okul öncesi eğitimin %85 i kamu okullarıdır. Kilise ve özel kişilere ait özel okullar %15 civarındadır. Bu okullar devletten yardım almaktadırlar. Anaokulları büyük yerleşim yerlerinde bağımsız veya zorunlu eğitim kurumlarına bağlı olarak açılır. Küçük yerleşim yerlerinde ise ilköğretim okullarının bünyesinde açılırlar. Sayının az olduğu kırsal yerlerde taşımalı sistem veya yarım gün eğitim yapan bölge anaokulları vardır.okulöncesi eğitim, henüz ilk eğitim çağına gelmemiş

7 olan 2/3-5 yaş arasıçocukların eğitimini kapsamakla birlikte zorunlu değildir. Ancak annelerin büyük çoğunluğunun çalışması bakıcı ücretlerinin yüksek oluşu, bakıcıların iş kanununa göre tüm resmi ve yasal haklardan yararlanmasını sağladığı için ( yıllık 5 hafta izin, hafta tatili vb.) aileler 2-2,5 yaşından itibaren çocuklarını okul öncesi kurumlara devam etmesini sağlamaktadır.ailelerin 2-6 yaş okul öncesi çocuklar için devlet destekli okul öncesi eğitim isteme hakları vardır, fakat iki yaş çocukları için yeterli imkân henüz yoktur. 3 yaşçocukları için ise aileleri istediği sürece evlerine yakın olan bakım okullarına(écolematernelle) ya da anaokullarına (classeenfantine) yerleştirilmelerizorunludur.okul ücreti ise anne-babanın aldığı ücrete göre belirleniyor, kim daha fazla ücret alıyorsa ona göre ödenecek ücret saptanıyor. Okul öncesi kurumlarının yapısı ; Küçük Grup (Petitesection) ;2-4 yaş arası çocuklar, Orta Grup (Moyennesection) ;4-5 yaş arası çocuklar, Büyük Grup (Grandesection) ;5-6 yaş arası çocuklar Küçük ve orta grupta; çocuklar, aile dışı ortamda yaşamayı ve iletişim kurmayı öğrenirler. Dilsel anlatım, iletişim becerileri geliştirilir. Büyük gruptaki çocuklarda ise; el işleri, sanat ve spor etkinlikleri yanında ilkokula hazırlık içeren temel okuma, yazma ve aritmetik çalışmalarına yer verilir. Okul öncesi eğitimin birinci yılında öğrenciler yarım gün eğitime katılabilmekte, ikinci ve üçüncü yılda ise eğitim tam gün yapılmaktadır. Okulöncesi eğitimde haftada 26 saat eğitim yapılmaktadır. Öğrenciyi öğretmen veya öğretmenlerden oluşan öğretme takımları değerlendirir. Okul öncesi eğitimde görev alan öğretmenler, ilkokullarda çalışan diğer öğretmenler gibi professeursdesécoles (okul öğretmenleri) adı verilen aynı mesleki kategori içerisinde yer alırlar. Ortaöğretimde çalışan ve professeurscertifiées (lisanslı öğretmen) adı verilen öğretmenlerin aldığı aynı eğitimi alırlar. İlkokul (écoleélementaire) Anaokulundan sonra öğrenci ilkokula başlar. Fransız eğitim sisteminde ilköğretim ilkokul(écoleélementaire)olarak planlanmıştır. İlkokul Temel Öğrenimler Devresi (CycledesApprentissagesFondamentaux) ve Yoğunlaşma Devresi (CycledesApprofondissements) olarak iki devreye ayrılmıştır. İlkokulda eğitim tam gün yapılmaktadır. Temel Öğrenimler Devresi 1. Sınıf (CP) (hazırlık dönemi) 2. Sınıf (CE1) Yoğunlaşma Devresi 3. Sınıf (CE2) 4. Sınıf (CM1) 5. Sınıf (CM2) İlkokul, öğrencilere temel beceriler kazandırır ve bilgi edinme yollarını gösterir. Sözlü yazılı anlatım, okuma ve matematik gibi temel dilsel ve zihinsel becerilerini, duyarlılıklarını, fiziksel ve sanatsal yeteneklerini kullanmalarını ve geliştirmelerini sağlar. Öğrencilerin kolej eğitimine devam edebilmeleri için sağlam bir temel oluşturur. Programda; Fransızca, matematik, fen, tarih-coğrafya, sanat eğitimi, spor, yurttaşlık eğitimi dersleri yer almaktadır. İlköğretimin örgütlenmesinde, dağlık alan ve kırsal alanlar gibi nüfusu az olan yerleşim yerlerinde belirli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Okullar yerleşim birimleri için yeniden yapılandırılmıştır. (Taşımalı sistem ya da birleştirilmiş sınıflarda eğitim gibi)

8 1 Ocak 1992 tarihinden beri haftada yirmi altı saat ders görülmektedir. Okullar genellikle Çarşamba günleri, Cumartesi öğleden sonra ve Pazar günleri kapalı olur. İlkokul parasızdır ve altı yaşına gelmiş her çocuk için zorunludur. İlköğretim, öğrenciler on bir yaşına geldiklerinde, beş yılda tamamlanır. Kural gereği aileler yaşadıkları bölgedeki okullara kaydettirirler, ancak istisnai durumlarda ailelerin çocuklarını kendi seçtikleri okullara göndermelerine izin verilir. İlkokulda değerlendirme, her devrenin sonunda ulaşılması öngörülen eğitim amaçlarına göre yapılır. Öğretmen, öğrencileri hem davranış yönünden hem de kazandığı temel bilgi ve beceriler yönünden değerlendirir. Başarı değerlendirmesi, ilk üç sınıfta öğretmenin doğrudan gözlemleri ile sınıf içi etkinliklere göre yapılır. Genel olarak yazılı ve sözlü sınavlara dayalı başarı değerlendirmesine 4. sınıftan itibaren yer verilir. Tüm değerlendirmeler öğrencinin kişisel dosyasına yazılır, başarısız olan öğrenciler devre sonunda sınıf tekrar ederler. Öğrencinin sınıf tekrar etmesine, sınıf öğretmeninin önerisi ile öğretmenler kurulu karar verir. Ancak sınıf tekrarı bir defadan fazla olamaz. İlkokulun sonunda herhangi bir bitirme sınavı yapılmaz ve öğrenciler diploma almazlar. İlkokulu bitiren öğrenciler, doğrudan zorunlu eğitimin ikinci aşamasını oluşturan ortaöğretim I. devredeki College adı verilen okullara devam ederler. Ortaeğitim/Lise 11 Temmuz 1975 tarihli yasa ile yeniden düzenlenen ortaöğretim basamağı iki devrelidir. Orta eğitim iki devreye ayrılmaktadır. Birinci devre dört yıl, ikinci devre üç yıl sürmektedir. Dört yıl süren birinci devre zorunlu eğitim kapsamı içine girmektedir. Bu devre kolej olarak adlandırılır. Üç yıl süren ikinci devre ise lise olarak isimlendirilir. Kolej (collège) : Kolejler İlkokulu tamamlayan on iki yaşındaki öğrencilerin devam ettiği ortaöğretim 1.devre kurumlarıdır. Kolej eğitimi altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sınıfları kapsayacak şekilde dört yılda tamamlanır. Bu okullar 11 Temmuz 1975 tarihli yasa ile oluşturulmuştur. Devlet okulu olan kolej eğitimi parasızdır. Okullaşma oranı % 100 dür. Kolejlerde eğitim üç döneme ayrılmıştır; Uyum devresi; altıncı sınıfı kapsar. Ortaöğretimin temel bilgilerini vererek ilkokulda görülen konuları pekiştirir ve tamamlar. Merkezi devre ( pekiştirme devresi );yedinci ve sekizinci sınıfları kapsar. Öğrencilerin bilgilerini, yeteneklerini geliştirmek ve pekiştirmek için olanak sağlar. Rehberlik devresi( yönlendirme devresi); dokuzuncu sınıfı kapsar. Öğrencilerin bilgilerini tamamladığı ve liseye geçişleri için hazırlanmalarını sağlar. Kolejde öğrenciler, 24 saat ortak dersleri görürler. Her kolej haftalık ders saatlerini kendileri düzenler. Dersler dengeli bir şekilde, sabahları beş veya altı saat öğleden sonraları iki veya dört saat olacak şekilde düzenlenmiştir. Çarşamba ve Cumartesi eğitim yapılmamaktadır. Ayrıca bazı dersler için takviye dersi yapılır. Yönlendirme devresinde ortak derslere ek olarak zorunlu seçmeli dersler de yer alır. İlkokul eğitiminin sonunda okulda ve/veya sosyal hayatlarında büyük zorluk çektiği saptanan öğrenciler,..kolejlerde özel olarak uyarlanmış genel ve mesleki öğretim bölümlerine alınırlar (SECPA). Ayrıca dördüncü sınıftan itibaren dönüşümlü olarak öğrencilere sağlanan okul/işyeri imkânı, zorluk çeken

9 öğrencilerin iş dünyasını doğrudan tanıyabilmelerini ve farklı mesleklerle ilgili daha fazla şey keşfetmelerini mümkün kılmaktadır. Öğrenciler, kolejdeki öğrenimleri boyunca her dersin öğretmeni tarafından düzenli olarak değerlendirilirler. Değerlendirme, öğretim yılı boyunca yapılan yazılı ve sözlü sınavlar ile sınıf içi yapılan çalışmalardan alınan notlara göre yapılır. Öğrencinin notları dönem sonunda bir karne ile veliye bildirilir. Genel ve teknolojik yönlendirmenin dayanakları ve araçları birbirinden farklıdır. Genel eğitimde verilen dersler, mantıksal düşüncenin gelişimine, ifade yeteneğinin gelişmesine, kişisel çalışma alışkanlıklarının kazanılmasına olanak sağlar. Teknolojik eğitimde verilen dersler ise öğrencinin yoğun bir şekilde uygulama yapmasını sağlayan, teknik ve teknolojik projelerin incelenmesi ile ilgili bilgilerin pratiğe dökülmesi şeklindedir. Sınıf tekrarı, ancak bütün bir aşamanın sonunda yaptırılabilir; ebeveynlerin bu karara itiraz hakları saklıdır. Kolej eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, son iki yıllarında (üçüncü ve dördüncü sınıf) aldıkları notlara ve girecekleri ulusal bir sınavda gösterdikleri başarıya göre bir brevet (ulusal sertifika) almaya hak kazanırlar. Brevet, sahip olunması gereken zorunlu bir yeterlilik derecesi değildir ve ayrıca, öğrencilerin bir liseye kayıt yaptırıp eğitimlerine devam etmeleri ulusal sınavı (Breve),geçip geçememelerine de bağlı değildir. Orta eğitimden sonra öğrenciler eğitimlerine genel veya teknik liseler ile meslek okullarında devam edebilirler. Lise (lycée); Ortaöğretim II. devrenin kurumları, kolejin devamı olan ve kısaca lise olarak adlandırılan genel eğitim ve teknik eğitim amaçlı liseler ile mesleki eğitim amaçlı liselerdir. Liselerde, birinci yıl belirleme, ikinci ve üçüncü yıllar ise bitirme devresi olarak adlandırılmaktadır. Zorunlu eğitimin son yılı lise birinci sınıftır. Genel ve teknik liseler üç yıl sürer. Üç sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler lise bitirme sınavı olan bakalorya (baccalauréat)'ya hazırlanırlar. Genel ve teknik lise diplomaları öğrencilere yükseköğretime girme hakkını kazandırır. Bu çağ öğrencilerinin okullaşma oranı %92'dir. Lise öğrencilerinin %70'i bakalorya (baccalauréat) düzeyine ulaşmaktadır. Liselerdeki üç yıllık ( Ve 12. sınıflar ) öğrenimleri sırasında öğrenciler; Genel eğitim olgunluk diploması(générale) Teknik eğitim olgunluk diploması (technologique) Teknik meslek diploması (professionnelle) Alanlarında bitirme derecesine hazırlanırlar. Genel ve Teknik Liseler ; Genel ve teknik liseler liselerde sınıflar, 1989 tarihli Eğitim Yasasının 1990 yılından itibaren uygulanması ile seconde, premiere ve terminale olarak adlandırılmıştır. Bu sınıflar 10, 11, 12. Sınıfların karşılığı olmaktadır. Genel ve teknik liseler öğrencileri akademik veya teknik yükseköğrenim olgunluğuna ya da teknisyenlik diplomasına hazırlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının Ocak 1992 tarihli kararına göre, genel ve teknik liselerin 10. sınıfında öğrenciler haftada saat ders görürler. Genel ve teknolojik liselerin ilk yılında okutulan ana dersler ; Fransızca, matematik, fizik/kimya, hayat ve yeryüzü bilimleri, yabancı dil 1, tarih/coğrafya, beden eğitimi ve spor derslerinden oluşmaktadır; bunlara ek olarak öğrenciler tarafından seçilmesi zorunlu 2 seçmeli ders ve bir de serbest seçmeli ders bulunmaktadır. Haftalık ders saatinin 2/3 ü, tüm öğrenciler için zorunlu olan ortak genel kültür derslerine; 1/3 ü de öğrencilerin hedefledikleri diploma türüne göre 11. ve 12. sınıflarda ayrılacakları öğrenim alanlarına uygun olarak seçebilecekleri zorunlu seçmeli ve seçmeli derslere ayrılır

10 Liselerde değerlendirme öğretim yılı içinde her dersten düzenli olarak yapılan yazılı sınavlar, sözlü sınavlar ve ev ödevleri ile yapılır. Öğretim yılı sonundaki başarı durumları da, öğretmenin genel görüşü ile birlikte velilere yazılı olarak bildirilir. 10. Sınıfın son döneminde öğrenci veya velisi, 11. Sınıfta hangi öğrenim dalına gideceğini yazılı olarak okula bildirir. Öğretim yılının sonunda öğrencinin durumu ve seçimi sınıf öğretmeneler kurulunda görüşülür ve karara bağlanır. Öğrencinin seçimi ile sınıf öğretmenler kurulunun kararının uyuşmaması durumunda, konu yetkili bir komisyonda ( İtiraz Komisyonu ) karara bağlanır.olgunluk sınavı (baccalaureat) ülke düzeyinde yapılır. Olgunluk diploması için gerekli dereceyi alan öğrenciler yükseköğrenime girmeye hak kazanırlar. Olgunluk sınavının türü üç genel kategoriden (ekonomik ve sosyal, edebi veya bilimsel) veya yedi teknolojik kategoriden biri olabilir. Meslek Liseleri: Meslek liseleri, 11 Temmuz 1975 tarihli Eğitim Yasası ile daha önceki teknik eğitim kolejlerinin yerine, ortaöğretimin II. devresinde mesleki eğitim lisesi adıyla öğrencilere 2-3 yıllık bir eğitimle mesleki eğitim vermek üzere kurulmuştur.1985 yılında eğitim sisteminde yapılan yeni düzenlemeyle bu okullar meslek lisesi adını almışlardır. Meslek liseleri,genel ve teknik liselerde olduğu gibi,10., 11. ve 12. Sınıfları kapsar ve öğrencileri farklı programlarla farklı öğrenim sürelerinde farklı bitirme derecelerine hazırlar. 1. Mesleki Eğitim Diploması (Brevetd EtudesProfessionnelles) 2. Mesleki Yeterlik Diploması (Certificatd AptitudeProfessionnelle,) 3. Mesleki Olgunluk Diploması (Baccalaureatprofessionnel) Meslek liseleri, hem genel eğitim hem de teorik ve pratik mesleki eğitim vermektedir; bu mesleki eğitimin içerisine öğrencilerin şirketlere yerleştirilmesi de girmektedir. Eğitim bakanlığı tarafından verilen mesleki yeterlilik dereceleri için uygulanan referans sistemi her zaman mesleki kurullar (commissionsprofessionnellesconsultatives, veya CPC) içerisinde yer alan ilgili ekonomik sektörle ortaklık içerisinde yürütülmektedir. 1-Meslek Sertifikası Programı: Öğrencilere bazı meslek dallarında bu mesleği yürütebilecek düzeyde temel mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılmasının amaçlandığı bu program genel olarak 10. sınıfı kapsar. Öğretimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, ilgili meslek dalında yeterli niteliklere sahip olduklarını gösteren meslek sertifikasını alırlar. Bu sertifikayı alan öğrencilerin bir kesimi doğrudan o meslek dalında nitelikli elemen olarak çalışmaya başlarlar. 2-Orta Dereceli Meslek Diploması Programı: Bir yıl süreyle çeşitli meslek dallarında daha kapsamlı bir mesleki uzmanlık eğitiminin verildiği bu programa 10. sınıftan meslek sertifikasını almış olan öğrenciler alınır. Orta dereceli meslek diplomasını alan öğrenciler doğrudan ilgili meslek dalında çalışmaya başlayabilirler veya öğrenimlerini iki yıl daha sürdürerek teknik olgunluk diplomasına hazırlanırlar. 3- Mesleki Olgunluk Diploması:

11 Öğrenim süresi iki yıl ( 11. ve 12. sınıflar )olan bu program ile hem çeşitli üretim ve bakım mesleklerinde gereksinim duyulan mühendis ve teknisyenler ile işçiler arasında nitelikli ara işgücünün yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Özel Eğitim, da özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler özel eğitime muhtaç olanyaşıtları ile aynı sınıflarda eğitim görürler. Ana programın işlendiği sınıflardaeğitim görmesi mümkün olmayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okulların içinde özel sınıf alternatifleri ya da yarı zamanlı veya tam zamanlıözel okullarda eğitim alma olanağı vardır. Yükseköğretim da yükseköğretim sistemi, eğitim kurumlarının amaç, tür ve bağlı oldukları kuruluşlar, öğrenci alma sistemi, verdikleri bitirme dereceleri, öğretim devreleri ve devreler arasındaki geçiş sistemindeki çeşitlilikler gibi nedenlerle oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Yükseköğretime girişte aranan temel koşul, kişilerin bir olgunluk diploması almış olmaları veya bir yıllık bir hazırlık öğreniminden sonra yetkili üniversiteler tarafından ulusal düzeyde yapılan üniversiteye giriş sınavını kazanmaları ya da olgunluk diplomasına eşdeğerliğini resmen tanınan ülke içinde veya dışında alınmış bir diplomaya sahip olmalarıdır. Yükseköğretim lise diplomasına (baccalaureat) dayalı olarak en az iki yıllık eğitim veren eğitim kurumlarını kapsar. da yükseköğretim dört basamaktan oluşmaktadır; Ön Lisans; baccalaureat üzerine 2 yıl eğitim Lisans; baccalaureat üzerine 3 yıl eğitim Yüksek lisans; baccalaureat üzerine 4 yıl eğitim Doktora; baccalaureat üzerine 5 yıl eğitim Üniversitelerdeki derece yapısı şöyledir: İki yıllık eğitimden sonra verilen DEUG ara derecesi, onu takip eden bir yıllık eğitim sonucunda verilen Licencederecesi, Licencederecesinden sonra bir yıllık eğitim sonucunda verilen Mâitrisederecesi Doktora yüksek lisansa dayalı olarak gerçekleştirilir DESS,Mâitrise derecesinden sonra verilen bir yıllık lisansüstü derecedir. Diplômed EtudesAppronfondies(DEA), Mâitrisederecesi sonrasında verilen bir yıllık programdır ve doktora çalışmasının başlangıç noktası olarak kabul edilir. Yükseköğretim, beş Katolik Kurumu hariç tamamı devlete ait üniversitelerde (2011 verilerine göre da 80 tane üniversite vardır.) ya da yüksek kamu kesimiokullarında veya bazıları grandesécoles(büyük okullar) olarak bilinen özel okullarda verilmektedir.enstitüler ve okullar üniversitelere bağlı olabilir. Bunlar içerisinde kısa teknolojik dersler veren institutsuniversitaires de technologie (teknoloji enstitüleri) (IUTs), mühendislik alanında yeterlilik almak için çalışan öğrencilere yönelik institutsuniversitairesprofessionnalisés (mesleki enstitüler) ve öğrencileri öğretmen alımı sınavlarına hazırlayan ve öğretmenlik eğitimi, vs. sağlayan institutsuniversitaires de formationdesmaîtres (öğretmen eğitim enstitüleri) (IUFMs) bulunmaktadır. Bazı liseler yükseköğretime katkıda bulunur; çünkügrandesécoles (büyük okullar) e kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere classespréparatoiresauxgrandesécoles (büyük okullara hazırlık sınıfları) (CPGE) içerisinde hazırlık eğitimi verirler veya bünyelerinde kısa teknik eğitim dersleri veren sections de technicienssupérieurs (STS, ya da yüksek teknisyen bölümleri) barındırırlar.

12 ve Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Amaç boyutunda Laik eğitim 17 Yaşa kadar zorunlu eğitim Parasız eğitim Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Anayasada belirtilen Atatürk milliyetçiliğine bağlı, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek, Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür bilimsel düşünme gücüne, geniş dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, İlgi, istidat, ve kabiliyetlerini geliştirmek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, Okul öncesi benzer İlköğretimin amaçları soyut Ortaöğretimin amaçları benzer Yükseköğrenimin amaçları benzer Eğitim politikasını belirleyen bakanlık Laik eğitim 16 Yaşa kadar zorunlu eğitim Parasız eğitim Her öğrencinin kendi ile ilgili planlarını gerçekleştirmesine olanak sağlamak, Her öğrenciyi istenilen düzeyde bir eğitime hazırlamak Öğrencilerin yüksek öğrenime devam edebilmelerini sağlayacak biçimde diploma almaları için eşit imkanlar sunmak Bireyleri yeni Avrupalılık ve uluslararası işbirliği düşüncesiyle yetiştirmek Okul öncesi benzer İlköğretimin amaçları somut Ortaöğretimin amaçları benzer Yükseköğrenimin amaçları benzer Eğitim politikasını belirleyen bakanlık Zo ru l

13 Okula Başlama Yaşı; 5,5 Zorunlu okul Süresi: 12 yıl Okula Başlama Yaşı; 6 Zorunlu okul Süresi: 10 yıl Alınan Kararlar Din Eğitimi yılında sınıf geçme sisteminden ders geçme kredili sisteme geçiş 1995 Ders geçme ve kredi sisteminin kademeli kaldırılışı 1997 yılında 8 yıllık kesintisiz eğitim Kanunu Üniversite giriş sınavının bire indirilmesi 2006 yılından itibaren 3 yıllık lise süresi 4 yıl a çıkarılması Üniversite giriş sınavının 2 aşamalı hale getirilmesi sistemine geçiş 'de din dersleri tüm öğrencilerezorunlu bir kültür dersi olarakokutulmaktadır. Ders İslam Dini dersi değil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi olarak verilmektedir. Yeni yasa ile öğrenciler seçmeli olarak Kuran, Hz. peygamberin hayatı vb. dersler alabilmektedir. 11 Temmuz 1975 tarihli yasa ile yeniden düzenlenen ortaöğretim basamağı iki devrelidir yılında eğitim sisteminde yapılan yeni düzenlemeyle meslek liseleri oluşturulmuştur yılında en önemli ulusal öncelik olarak 2000 yılına kadar tüm gençlerin en azından mesleki eğitim sertifikası alacak düzeyde eğitim görmesini ve öğrencilerin % 80 kadarını18 yaşına kadar eğitim almasını sağlamaya yönelik bir yasa (baccalauréat) çıkarılmıştır üniversitelerde yapı değişikliği Devlet okulları laik ve din dersi yok. Buna karşılık devlet okullarına gidenler de, dilerlerse çarşamba günü papazlardan din eğitimi alıyorlar. Özel okullar ise "devletle sözleşmeli çalışanlar" ve tamamen özel, "devletle sözleşmesi bulunmayanlar" diye ikiye ayrılıyor. Bu ikincisinin geneli din eğitimi verilen Müslüman, Katolik, Yahudi okulları ve sayıları çok fazla değil. "Devletle ortaklık kontratı altında çalışan okulların yüzde 97.5'i Katolik okullar. 8 bin 500 okul, 2 milyon 100 bin öğrencisi var. Bu okullar her dinden öğrenciyi kabul etmek mecburiyetindeler. Din kültürü dersi mecburi, onun dışında inanca ve ibadete ilişkin dersler ve pratikler seçmeli Okul Öncesi Eği i 2009 yılında pilot uygulama olarak başlatılan 5 yaş grubundaki tüm çocuklar Okul öncesi eğitim isteğe bağlıdır, ücretsizdir ve 2 ile 6 yaşarasıiçin mevcuttur. 3 yaşında bir çocuğun ailesi istediği sürece

14 için zorunlu okul öncesi eğitime başlanması, Yeni yasa ile birlikte 3-5,5 yaş arası çocuklara verilen eğitim zorunlu değildir. anaokuluna gitmesi mümkündür. İlkokul Ortaokul Yeni yasa ile 4 yıl Öğrencilerin çevreye duyarlılıklarını artıracak, okuma yazmabecerilerini geliştirecek, sosyalleşmelerini sağlayacak ve temel yaşam kurallarınıöğrenecekleri bir eğitim kademesi 1.sınıfta 26 saat ders, 2. sınıfta 28 de saat ders, 3. sınıfta 28 saat ders 4. sınıfta 30 saat ders Yeni yasa ile 4 yıl Mesleki yönlendirme yok, (ancak yeni yasa ile imam hatip ortaokullarının açılmasıyla bir tek bu alanda meslek seçimi var) 5 yıl 26 saat ders 4 yıl Özel durumlarda meslek yönlendirme var. (uyum başarısızlık vb) Lise Üniversite Yeni yasa ile 4 yıl Genel liseler,(aşamalı kaldırılması planlanıyor) Anadolu liseleri, Fen liseleri, Sosyal bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, Güzel sanatlar ve spor liseleridir. 4 yıl (lisans) Merkezi yerleştirme sınavı ile 163 üniversite var (65 i vakıf) 4 yıl Genel eğitim olgunluk diploması(générale) Teknik eğitim olgunluk diploması (technologique) Teknik meslek diploması (professionnelle). 3 yıl (lisans) Öğrencinin lise olgunluk diploması ve üniversitelerin kendi bünyesindeki sınavlar, 80 üniversite var Üniversite dışında üniversite eğitimine eş değer teknoloji vb. okullar var.

15 Okullaşma Oranları Eğitim Kurumları İlkokul : %98,60 Ortaöğretim :%67,37 8 yıllık kesintisiz eğitim rakamlarıdır. MEB e bağlı de bulunan Fransızca eğitim veren okullar Nötre Dame de Sion Fransız Lisesi Nötre Drame de Lourd Fransız Okulu SaintePulcherie Fransız Okulu Sanit Benoit Fransız Lisesi Saint Michel Fransız lisesi Saint Joseph Fransız Lisesi Fransız Elçiliğine bağlı Okullar Galatasaray Lisesi Pierre Lotti Charles de Gaulle Papyon İlkokul :%100 Kolej :%100 Ortaöğretim:%92'dir.Öğrenciler inin%70'i bakalorya(baccalauréat) düzeyine ulaşmaktadır. Yaptığım araştırmalar sonucunda özel cemaat okulları dışında Türkçe eğitim veren okula ulaşılamamıştır. Ancak cemaate ait olan okullar Fransız okulu olarak açılmakta ve kendilerini öyle tanıtmaktalar. TBMM Raporundan Eğitimle İlgili Görüşler da çifte vatandaşlığı sahip olmak üzere yaklaşık Türk yaşamaktadır. da okul öncesi ve temel eğitim kurumlarına giden Türk çocukların sayısı ; meslek ve ticaret okullarına gidenlerin sayısı 2.789; yükseköğrenim kurumlarına gidenlerin sayısı dir. Bir başka ifadeyle üniversiteye devam eden öğrenci oranı % 5 olup, zorunlu eğitim sürecinde olanların oranı ise % 77 dir.eğitimlerini da sürdüren Türk toplumu üyelerinin karşı karşıya bulundukları en önemli sorun, ortaokulu bitirdikten sonra Fransız öğretmenleri tarafından kısa süreli mesleki eğitime yönlendirilmeleridir. Türk gençlerinin öğrenimlerini ileri düzeye götürememesinde ailelerinin de etkisi büyük olmaktadır. Zira çoğu kırsal kesimden gelen vatandaşlarımız çocuklarının eğitimine ilgisiz kalmakta, veli olarak okul ile çok zayıf iletişim kurmaktadırlar. Bunun neticesinde sınıf başarı listesinde üst sıralardaki ve yetenekli Türk çocukları dahi mesleki liseye yönlendirilmektedir. Çocuklarıyla ilgilenen vatandaşlarımız ise, çocuklarını güçlükle düz liselere gönderebildiklerini ifade etmektedirler. da 1970 li yıllardan itibaren uygulanmaya başlanan ve göçmen çocuklarının Fransız okuluna uyum sağlamaları ve kendi ülkelerine döndüklerinde oradaki uyumlarına katkıda bulunmaları için başlatılan ELCO (Enseignement de la Langue et Cultured Origine) Anlaşması dâhilinde bu çocuklara yönelik ana dili eğitimi verilmektedir. Türkçe ve Türk

16 kültürü dersleri 1978 den bu yana Fransız okullarında ve/veya Türk toplumunca kurulan dernekler bünyesinde, ilkokul birinci sınıf öğrencileri hariç, diğer öğrencilere istekleri çerçevesinde okul müfredatı dışında, okul saatleri içinde ve dışında verilmektedir. Liselerde ise Türkçe, seçmeli yabancı dil olarak okul müfredatlarında yer almaktadır. Bu dersler ELCO dâhilinde Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla da görev yapmak üzere tarafından atanan 189 adet Türk dili ve kültürü öğretmeni tarafından verilmektedir. Bu öğretmenler tarafından verilen Türkçe derslerine katılan Türk öğrenci sayısı dir. Değerlendirme; Türk eğitim sistemiyle Fransız eğitim sistemi benzerlik göstermektedir. Gerek Osmanlı döneminde gerekse cumhuriyet döneminde yapılan eğitim sistemi düzenlemelerinde Fransız eğitimcilerinden görüş alınması bunda etkili olmuştur. Geçmişte Fransızların laik eğitim için verdikleri mücadele ülkemizde de yakın zamana kadar yapılan tartışmalarda benzerlik göstermektedir. Türk eğitim sisteminde de öğrenciler zorunlu eğitim kapsamında adrese dayalı kayıt sistemi geçerlidir. Her iki ülkede de ailelerin isteği ile farklı bölgelerde okullara kayıt yaptırılabilmektedir.yükseköğrenime geçişte her iki ülkede de sınav sistemi söz konusudur. Ancak da lise bitirme sınavı olan baccalauréat sınavı ve üniversitelerin kendi bünyelerinde sınavı olmasına karşın ülkemizde iki aşamalı oldukça rekabetçi sınav sistemi mevcuttur.buna karşın üniversitemiz bünyesinde İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde küçük bir grup üzerinde yapılan anket sonucu ağırlıklı olarak öğrencilerin okudukları bölümü kendi istekleri ile seçtiklerini belirtmişlerdir. (anket sonuçları ekte bilgilerinize sunulmuştur.) Zorunlu eğitim her iki ülkede de parasızdır. Ülkemizde değişen her hükümette eğitimle ilgili değişiklikler söz konusuyken, da hükümetlere bağlı değişiklikler görülmemektedir. Bologna süreci tamamlandığında belki de içerek olarak olamasa da yapısal olarak aynı sistem geçerli olabilir. Öğretmenler açısında bakıldığında küçük bir örneklem grubunda yapmış olduğum anket sonucunda her iki ülkenin öğretmenleri mesleklerine başladıklarında rehberlik aynı zamanda psikoloji eğitiminin eksikliğini duyduklarını dile getirmektedirler. Ek 1 Üniversite Bünyesinde 55 Öğrenci ile yapılan anket işletme O.Ö.Ö. Ek 2 Öğretmenler ile Yapılan Anket

17 Evet Hayır Mesleğin Bekletileri Karşılaması Mesleği İsteyerek mi seçtiniz? Yeniden seçme imkanı olsa yine aynı mesleği seçer misiniz? Aldığınız eğitim ihtiyacınızı karşılıyor mu? karasızım

18 Teşekkürlerimle; A.Metin ENEREM Burak DOĞAN Cana Meltem YÖNEY Dilek KEPOĞLU FeryalErus KILIÇÖTE Gülcan YILMAZ Meral AİGLE Müge ECİN Orlane NESME VéroniqeTicozelli KOÇ

19 Kaynakça; Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı www. tugeb.org. tr Kilimci,S( 2006, Adana) T.C. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Almanya,, İngiltere ve de Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması (digm.meb.gov.tr/yurtdisigorev/rehber/rehber_iii_fransa.html,2005) Katolik okulları federasyonu yetkilisi Gilles de Retail verdiği ropörtaj ( din eğitimi) Kıran Eziler,A (1995) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 : Aydınonat,E, (Şubat 2012) Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Yrd.Doç.Dr. GÜLTEKİN,M; ve Avrupa Birliği'ne Üye Bazı Ülkelerde Zorunlu Eğitim (Ankara 2009) ; büyük millet meclisi insan haklarını inceleme komisyonu fransa raporu 1 Dr.Ergün,M; (Malatya1985) İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Karşılaştırmalı Eğitim Balcı,A (2009, Pegem Akademi) Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri Erginer, A ( 2009, Pegem Akademi ) Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri Akyüz, Y (2012, Pegem Akademi ) Türk Eğitim Tarihi M.Ö.1000-M.S.2012 Oktay, A (2011,Pegem Akademi) Eğitim Bilimlerine Giriş Guıdes, (rentrée 2012); TourteL İnfo Sur LesMétıers et lesformatıons

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ NUFÜSÜ YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ KİŞİBAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ

T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ TERAKKİ VAKFI OKULLARI T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği 9. SINIFLAR EYLÜL, 2010 TVO Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir]

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Danimarka Halk Okulları İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Folkeskole Danimarka daki devlete bağlı olan ilköğretim ve ortaokul sistemidir. Bir yıl hazırlık sınıfı ile

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri

Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Günümüzde Türkiye de Özel Eğitim Hizmetleri Aile Sunusu Doç. Dr. Şerife Yücesoy Özkan Arş. Gör. Gülefşan Özge Akbey Anadolu Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Dünya Engelliler Günü Özel Eğitim Bağımsız

Detaylı

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR?

İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? İTALYAN OKULLARI NASIL DÜZENLENMİŞTİR? Eğitim Kaç yıldan oluşur? Eğitim 6 yaşından itibaren 16 yaşına kadar zorunlu olup, bölümlere ayrılmıştır: İlkokul 5 yıl Ortaokul 3 yıl Lise 2 yıl 6 yaşından önce

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27651 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

9. SINIFTA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

9. SINIFTA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 9. TA OKUTULACAK SEÇMELİ DERSLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.01.2014 tarihli kararı uyarınca 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9 ve

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK EĞİTİM TARİHİ * Ders No : 0310340055 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

YENİ OKUL SİSTEMİ (4+4+4) UYGULAMALARININ YANSIMALARI

YENİ OKUL SİSTEMİ (4+4+4) UYGULAMALARININ YANSIMALARI YENİ OKUL SİSTEMİ (4+4+4) UYGULAMALARININ YANSIMALARI İsa KORKMAZ Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler Kaynakça DOI: http://dx.doi.org/1.14527/978653183563.11 Giriş Türkiye de cumhuriyet dönemi

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur.

ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur. ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur. Bir meslek alanında işe girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri

Detaylı

DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM Danimarka eğitim sisteminde ilköğretim zorunludur ve 9 yıl sürmektedir. İsteyen

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Biyoloji, İleri Biyoloji derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 12 sayılı

Biyoloji, İleri Biyoloji derslerinde; Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 12 sayılı MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARINDA 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 10 UNCU SINIFLARDAN BAŞLAYARAK UYGULANACAK HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNE AİT AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2006 tarihli ve 26184

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ İTALYA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ İLKÖĞRETİM İtalya eğitim sisteminde ilköğretim ile orta öğretimin 1. yılı* zorunludur ve 9 yıl sürer. a)

Detaylı

İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler

İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler İmam Hatip Dersleri Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersler İmam Hatip Liselerinde ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde 9. 10. 11. ve 12. sınıflarda okutulacak ortak ve seçmeli ders listesi. İMAM HATİP LİSELERİNDE

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi

Detaylı

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9.SINIFLAR YIL SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ 10.SINIF DERS PROGRAMLARI SEÇMELİ DERSLER YÜKSEKÖĞRENİME GEÇİŞ SINAVI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ SINIF GEÇME A-DOĞRUDAN Tüm derslerden

Detaylı

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar. TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü HOLLANDA. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü HOLLANDA. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü HOLLANDA HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN HOLLANDA NUFÜSÜ 16.847.000 (2011) YÜZÖLÇÜMÜ 41.526 km² YÖNETİMİ Parlamento Esasına Dayalı Monarşi BAŞKENTİ Amsterdam (Lahey

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir

Detaylı

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ Ankara 2016 A. GİRİŞ Anadolu İmam Hatip Liselerinde eğitim gören ve üniversitelerde farklı akademik alanları tercih edecek olan ya da dil eğitimi,

Detaylı

HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ

HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ Hollanda eğitim sistemine genel bakış Eğitim Nüfusu ve öğretim dili Hollanda nın toplam nüfusu 16,2 milyondur. 2003 yılında hükümet tarafından finanse edilen eğitime katılan öğrenci

Detaylı

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI 1 Okul Öncesi ve İlkokulların Haftalık Dersleri Okul Öncesi Okul öncesi dönem 4 yaş grubunda dersler 8:30 da başlar ve 12:00 da sona erer.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com

ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com ALMAN VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hasan Basri Dursun > h.b.dursun@gmail.com Almanya da yaşayan vatandaşlarımız, Alman ve Türk eğitim sistemleri hakkında genellikle yüzeysel bir bilgiye

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SİNGAPUR HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN SİNGAPUR NUFÜSÜ 5,353,494 (haziran 2012 tahmini) YÜZÖLÇÜMÜ 697 km² YÖNETİMİ Parlamenter Cumhuriyet BAŞKENTİ Singapore KİŞİ

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

ss de yayımlanmıştır. 1 Bu yazı, Dünden Bugüne Türkiye de Din Eğitimi, Kamuda Sosyal Politika, Ankara 2014, yıl:8, sayı:29,

ss de yayımlanmıştır. 1 Bu yazı, Dünden Bugüne Türkiye de Din Eğitimi, Kamuda Sosyal Politika, Ankara 2014, yıl:8, sayı:29, DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYEDE DİN EĞİTİMİ 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Giriş Cumhuriyetten önce din eğitimi camiler, medreseler, tekkeler, enderun, sıbyan mektepleri, rüştiye, idadi ve sultaniler gibi çeşitli

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction)

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Prof. Dr. Nuray Senemoğlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Kaynaklar E. Beklentiler

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER...

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

AB'de ve Türkiye de Mesleki Eğitim, İstihdam ve UYS. Prof. Dr. H. Serdar Yücesu Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

AB'de ve Türkiye de Mesleki Eğitim, İstihdam ve UYS. Prof. Dr. H. Serdar Yücesu Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi AB'de ve Türkiye de Mesleki Eğitim, İstihdam ve UYS Prof. Dr. H. Serdar Yücesu Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mesleki ve Teknik Eğitim Ortaöğretim düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitim sanayinin ve

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir? A) Sınavın uygulanışı bakımından Sınavın Uygulanması

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler I. Ailenin Korunması Madde 41- Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu Avusturya Liseliler Vakfı İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu ALEV Okulları Misyonu Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

Detaylı

YAKUPLU Kemal Arıkan Ortaokulu rehberlik servisi

YAKUPLU Kemal Arıkan Ortaokulu rehberlik servisi YAKUPLU Kemal Arıkan Ortaokulu rehberlik servisi KAMİL ÖZKAN MERCİN (Rehber Öğretmen) (GÜNCELLENME TARİHİ 7 KASIM 2015) 2015-2016 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) yeni

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Mesleki Yönlendirmede AB Standartlarını Transfer Ediyoruz. Transferring EU Standards in Vocational Guidance

Mesleki Yönlendirmede AB Standartlarını Transfer Ediyoruz. Transferring EU Standards in Vocational Guidance Mesleki Yönlendirmede AB Standartlarını Transfer Ediyoruz Transferring EU Standards in Vocational Guidance MEHMET AKİF ERSOY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Mesleki Yönlendirmede ERASMUS + AB PROJESİ

Detaylı

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, T.C. Süleyman Şah Üniversitesi yabancı dil hazırlık

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ 016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ YGS DEKİ TESTLER VE KAPSAMLARI Test Testin Kapsamı Soru Sayısı Türkçe Testi Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular... 0 Sosyal Bilimler

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı