Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?"

Transkript

1 Karşılaştırmalı Eğitim Nedir? Karşılaştırmalı Eğitim, çeşitli toplumlarda, ülkelerde, bölgelerde ve tarihi dönemlerde uygulanan, eğitim sistemlerini bazen bütün olarak bazen da bir kaç yönden karşılaştırarak ortak ve farklı yönleri tespit edip bundan eğitim teori ve pratiğinde, eğitim politikasında, eğitim planlamasından ve reformlarında,uluslararası ilişkilerin yumuşatılmasında ve bir barış ortamı sağlanmasında yararlanılmaya çalışılan bir bilimdir. Karşılaştırmalı eğitim disiplinler arasıdır. Eğitim konusunda farklı politikaları,eğitimle ilgili yasaları eğitimin finansal kaynaklarını ve yapıları ( ilkeğitim, ortaeğitim, yüksekeğitim gibi) inceler. Ayrıca amaç, içerik, yöntemler,araç-gereçler, öğretim materyalleri, değerlendirme, öğrenci, öğretmen, yönetici,veli denetici ile ilgili tüm sorunları inceler. Karşılaştırmalı eğitim, toplumlardamevcut eğitim problemlerini ve bu problemleri doğuran nedenleri diğer toplumlarda benzer faktörlere değinerek saptayan, yorumlayan bir inceleme ve araştırma alanıdır. Eğitim sistemlerinin gelişmesine etki eden çeşitli etkenler vardır. Bunlar: Doğal Faktörler, Sosyal Faktörler, Nüfus, Ekonomi, Irk, Din, Politik durum Her yıl uluslararası konferanslar, kongreler, seyahatlerle bilim adamları, öğretmenler farklı ülkeleri ziyaret etmekte görüş alışverişinde bulunarak sorunlara çözüm aramaktadır. Uluslararası kuruluşlar benzerlik ve farklılıkları dikkatle analiz eden dokümanlar yayınlamaktadır. Bu açıklamalardan şu sonuçlara ulaşılabilir; Çağımızda eğitim uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Eğitim sorunlarındaki benzerlik nedeniyle alınan önlemler kadar uygulanan yöntemlerde de benzerlikler olacaktır. Sorunların çözümü için uluslararası işbirliği çalışmaları yaygınlaşmaktadır. Çağımızın temel özelliklerinden olan kentleşme, kolektif çalışma, küreselleşme, girişimcilik, otomasyon ve sanayileşmenin insan yaşamı üzerinde yaratacağı sorunların eğitimle çözülebileceği kabul edilmektedir. Kandel 1933 yılında Karşılaştırmalı Eğitim adlı ilk ünlü kitabında eğitim sorunları ve amaçları çoğu memleketlerde bir dereceye kadar birbirine benzer durumdadır. Çözüm yollarında ve gelenek ve kültür bakımından her memlekete ait farklılıkların etkisi hissedilir demektedir. Eğitimin uluslararası benzerliklerini/farklılıklarını, eksilerin/artılarını ortaya koymaya yarayan ve özellikle problem çözme aşamasını etkileyen faktörler şunlardır; küreselleşme, küreselleşmenin kaçınılmaz kıldığı iletişim, iletişimin kolaylaşmasını sağlayan iletişim teknolojisi ve yine bunun sonucu olarak ortaya çıkan bilgi toplumu. Demografik Bilgiler 75 milyon nüfusluavrupa ile Asya kıtalarının her ikisinde de toprağı bulunan ülkedir. ekonomisi 2011 yılını, dünyanın en büyük 15. GSYH'sine sahip olarak tamamlamıştır. Ayrıca ekonomisi kişi başı GSYH'sı $'ın üzerinde olan ve aynı zamanda nüfusu 'un üstünde olan Diğdem ENEREM Sayfa 1

2 6 büyük ekonomiden birisidir itibariyla'de işsizlik oranı İstatistik Kurumu (TUİK) %9,8 olarak gerçekleşmiştir. Haziran 2012'de bu oran %8,0 olarak açıklanmıştır. Demografik Bilgiler, 64 milyon nüfuslu (1 Ocak 2009 tahmini), nüfus artış oranının % 0.55, ortalama yaşam süresinin kadınlarda 84, erkeklerde 77 olduğu, nüfusun % 99 unun okur-yazar, kentleşme oranının % 77 olduğu, iki meclisli, üniter yapılı ve yarı-başkanlık sistemi ile yönetilen bir Batı Avrupa ülkesidir milyar Avro (2008) Gayri Safi Milli Gelire sahip olan da kişi başına düşen milli gelir Avro dur. Yıllık enflasyon % 2.8, işsizlik oranı % 7,3 dür. Türk Eğitim Tarihi Bugünkü Türk milli eğitim sisteminin tarihsel temelleri, Cumhuriyeti nde eğitim devrimini hazırlayan ve biçimlendiren Osmanlı mirasında aranabilir. Bu miras şu üç tarihsel evrede gelişen eğitim kültürünün sentezidir; 1) İslamiyet e girmeden önceki Türklerde eğitim; 2) Müslüman Türklerde eğitim; 3) Batı etkisinde Türk eğitimi. Ancak bu üç farklı eğitim kültürünün Cumhuriyeti ne etkileri aynı olmamıştır. Son iki kültür Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun çıkarılması gerekçe oluşturacak kadar güçlü ve birbiriyle çatışmaktaydı. İslamiyet ten önce çok sayıda Türk devleti Uygurlar dışındakiler konargöçer yapıdaydı. Burada hâkim olan bozkır kültürü örgün eğitim gelişmesini zorlaştırmış çocukların sosyalleşmesi için güçlü bir töre eğitimi uygulamışlardır. Bu eğitimin amacı alp insanı yetiştirmekti. Alp insanın sahip olması düşünülen özellikler cesur, mert, adil ve bilge kişi olmaktı. Ayrıca devletlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için askeri eğitim (at binme, ok mızrak vb. atma ) olarak küçük yaştan itibaren veriliyordu. Bozkır kültüründe mesleki eğitim ise usta-çırak ilişkisi içinde öğretiliyordu. 552 yılında ilk Türk milli alfabesi olan Göktürk alfabesi denen alfabe Bumin kağan önderliğinde geliştirildi. Bu başarıldığında günümüz Avrupa uluslarının çoğunun milli bir alfabesi yoktu. İslamiyet e girmeden önce günümüzdeki gibi örgün eğitim kurumlarını açan ilk Türk ler Uygurlardı. Yerleşik hayata geçen ve tarihi İpek Yolu üzerinde ticaret yapan Uygur lar da okuryazar oranı hayli artmıştı. Uygur Devleti nde ( ) üst düzey göreve gelmenin en iyi yolu öğrenim görmekten geçiyordu. Uygur Alfabesi adı verilen ikinci Türk alfabesini Uygurlar tarafında geliştirildi. İslamiyet ten önceki Türk eğitim kültürü, daha sonra içinde yer alacakları İslam toplumlarına göre daha basitti. Bu nedenle, İslami örgün eğitim kurumları Trükler arasında hızla yayıldı ve oldukça zayıf halde İslam öncesi eğitim kurumlarının yerini aldı. Ancak töre ve Şaman kültürleri İslami bir nitelik kazanarak günümüze kadar etkilerini sürdürdü. İslami dönemde ise; Türk toplumlarında ilk kez medrese denilen bugünkü anlamda örgün eğitim kurumu ortaya çıkmıştır. Sıbyan mektebi denilen ana sınıfı ve ilkokulu düzeyinde kurulan farklı kademelerdeki medreseler, ilköğretimin ikinci kademesi, ortaöğretim, yükseköğretim (lisan ve lisansüstü ) düzeylerde eğitim ve öğretim vermiştir. Başlangıçta matematik, fizik, kimya gibi pozitif bilimlerin öğretildiği ve felsefeye önem veren medreseler zamanla skolastik bir dünya görüşünün etkisine girerek pozitif bilimleri yok saymıştır. Bu tutum medreselerin Avrupa da bilim ve teknolojide meydan gelen gelişmeleri izleyememesine yol açmıştır. Selçukluların Bağdat ta kurdukları Nizamiye Medreseleri (1067) Osmanlıların İstanbul da kurdukları ( Sahn-ı Seman medreseleri(1463) ve Süleymaniye Medreseleri (1559) bu kurumların en başarılı modelleri olmuştur. Bu okullar Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun çıkarılmasıyla kapatılmıştır. Sıbyan mektepleri Müslüman Türk toplumlarında ana gövdesini medreselerin oluşturduğu eğitim sistemini tamamlayan önemli kurumlar olmuştur. Bu okulların çoğu köy ve mahallelerde açılan bu okullar beş yaşından itibaren kız ve erkek çocuklara okuma yazma, dört işlem ve dini bilgiler öğretiyordu. Öğretim süreleri 3-4 yıl arasında değişmişti. Osmanlıların batılılaşma süresine kadar Müslüman Türk devletlerinde özgün sivil mesleki eğitim yoktu. Mesleki eğitim birer ahi/loca teşkilatının denetiminde usta çırak ilişkisi içinde gerçekleşiyordu.osmanlılarda askeri ve bürokratik örgün eğitim çok gelişmişti. Sarayda açılan Enderun Mektebi devletin hem üst düzey bürokrat ve subay, hem sivil hem askeri

3 teknik eleman ihtiyacını karşılıyordu. Osmanlılarda lalaların nezaretinde genç şehzadelerin devlet başkanlığı için hazırladığı informal eğitim kurumu da mevcuttu. Osmanlı devletindeki gerilemenin nedeni askeri olarak algılandığında yapılan reformlar batılı uzmanların desteğinde askeri alanda yapılmış eğitim alanında bir reform yapılmamıştır. Çağdaş sivil eğitimle siteminin kurulması ile ilgili modernleşme hareketleri Tanzimat döneminden sonra ivme kazanarak İmparatorluğun son günlerine doğru belirgin bir hareket kazanmıştır. Cumhuriyete gelen kadar, İlköğretim (ibtidai), ortaöğretim (rüştiye, idadi, sultani, sanayi mektepleri ) yükseköğrenim kurumları (darülfünun mekteb-i mülkiye ) ve öğretmen yetiştiren kurumlardan ( darülmuallimin, darülmuallimat) meydana gelen batı tipi eğitim doğmuştur.1838 yılından itibaren oluşturulan kurullar tarafından yönetilen ve denetlenen bu okullar,1857 yılında Maarif Nezareti nin kurulmasıyla bir bakanlığın altına girmiştir yılında Fransız eğitim sisteminden uyarlanarak hazırlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ninyürülüğe girmesinden sonra Osmanlı eğitimi sistematik bir yapıya kavuşmuştur lerde başlayan sivil eğitimdeki modernleşme sürecinde Osmanlı İmparatorluğunda, batılı devletler ve dinsel sivil toplum kuruluşları da ayrı bir sistem gibi gelişmiştir. Osmanlı Maarif Nezareti nin yönetim ve denetime ilişkin hiçbir inisiyatifi olmayan bu okullar, kendi kendilerini sevk ve idare etmişlerdir. Azınlık okullarının da yabancı misyoner okullarından bir farkı yoktu. Osmanlı Maarif Nezareti nin özel okul statüsü verdiği bu okullar kendi cemaatlerine bağlı olmuştur. Bu durum Osmanlı eğitim sisteminde yan yana, birbirine zıt amaçları olan bir yapı ortaya koyuyordu. Ziya Gökalp e göre millilikten yoksun bu eğitim sistemi üç tür Türk-Müslüman yetiştiriyordu; Sofi, Levanten, Tanzimatçı Bu bakış açısı Cumhuriyet in en büyük eğitim devrimlerinden biri olan Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun(öğretim birliği) fikri alt yapısını oluşturdu. Kurtuluş Savaşı nın kazanılmasıyla 23 Ekim 1923 te Cumhuriyeti kurulmuştur. Dönemin siyasal, ekonomik, hukuki, kültürel değişmeleri gerçekleştiğinde toplumun %10 u bile okur yazar olmadığı için, bunların tüm topluma benimsetilmesi ve kökleştirilmelerinde eğitimin oynayabileceği rol her zamankinden fazla anlaşılmış eğitime bu nedenle önem verilmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu nu ile tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı na bağlanmış medreseler kaldırılmıştır.eğitim laikleşmiş ce demokratikleşmiştir. Latin harfleri kabul edilmiş kadın eğitimine önem verilmiş karma eğitim gerçekleşmiştir. Özellikle tarih ve dil konularında milli bir maça yönelme başlamıştır. Özellikle 19402lara kadar halk eğitimine önem verilmiş, Avrupa nın etkisinde çıkılarak ABD deki eğitim görüşleri ve uygulamalarının etkisine girilmiştir. Bu süreçten günümüze kadar değişen hükümetler, çıkarılan yeni kanunlar, anayasalar, eğitim şuralarında eğitim sistemimizde bir çok değişiklik meydana gelmiştir. 1. Milli eğitim şûrasında ilkokul 5 yıla çıkarılmış, 1973 Temel Eğitim Kanunu ilköğretimi 8 yıl halinde düzenlenmesi, 1997 de 8 yıl kesintisiz zorunlu ilköğretime geçilmesi, 1991 Sınıf geçme sisteminden kredili ders geçme sistemine 1995 de kademeli olarak kaldırılması, OKS sınavından SBS sistemine geçilmesi, 2005 yılında liselerin 4 yıla çıkarılması, üniversiteye giriş sınavlarının iki aşamadan bire indirilmesi tekrar iki aşamalı hale getirilmesi, yükseköğretimin yapısında gerçekleştirilen değişiklikler vb. Cumhuriyet döneminden sonra eğitimde köklü ve kalıcı reformlardan ziyade dönemsel değişikliklere gidilmiş ve gidilmeye de devam edilmektedir. En son yapılan değişiklik ile eğitim sistemimiz ( benim yorumum ile 4x3) olarak değiştirilmiştir. Bu yeni yapılanmaya göre ;

4 YAŞ Süre (yıl) EĞİTİM DÜZEYİ VE KADEMELERİ LİSANS, LİSANSÜSTÜ, DOKTORA LİSE (MESLEK, GENEL ) ORTAOKUL (kolej) İLKOKUL YÜKSEKEĞİTİM 3. KADEME 2.KADEME 1. KADEME OKULÖNCESİ Eğitim Tarihi Fransız eğitim sisteminin kuruluşu kadim galyalılara kadar dayanmaktadır.gal-roma-helen etkisinde kalan bu sistem, başlangıçta, aristokrat ailelerin çocuklarına felsefe, ahlak, din ve tabii ilimleri öğretmiştir. Bu eski okul tipine paralel olarak, çeşitli inanışlara göre kurulan farklı okullar gitgide çoğalmıştır. Beşinci yüzyıla da kilisenin etkisi altına giren bu okullarda orta çağ boyunca dini yaklaşım esas olmuş, özellikle Cizvitlerin eğitim anlayışı hâkim olmuştur. Bu devirde erkeklerin çoğu ve kadınların dörde üçü cahil kalmış, teknik eğitim ise özel teşebbüs tarafından yürütülmüştür. Birinci Napoleon tarafından kurulan L Universiteİmperiale, ortaöğretimle birlikte yükseköğretimi de devlet tekeline vermiştir yılında Falloux kanunu ile okul açma serbestisi tekrar kabul edilmiş, 12 Temmuz 1875 yılında ise yükseköğretime devamdaki tehditler kalkmıştır. Fransız okul kuruluş sisteminde ilk defa Fransız İhtilali ile bir birlik sağlanır ve öğretimindemokratlaşrılmasıyönünden ilk önemli çığır açılmış olur. 1793'te aristokratların okulu olan Çöllereler kaldırılır ve üç kademeli bir okul sistemi tespit edilir. "Ecoleprimarie" (parasız); "Ecolesecondaire"; "Universite. 1882'de okulların parasız olması, öğretimde laiklik ve zorunlu genel öğretim esas alınır.

5 İkinci Dünya Savasından sonra, okul reformu yönünden zengin bir faaliyete sahne olmuştur arasında ondan fazla okul reform projesi hazırlanır. Bunlar arasında enönemlilerini 1947 de hazırlanan ProjetLangevin-Wallon" ile 1956'da hazırlanan "ProjetBilléres" teşkil etmektedir. 1955'te hazırlanan "ProjetBerthoin", değiştirilmişbir şekildeolmak üzere, 1959 da uygulanmaya başlanır reformundan önce kısa süreli ortaöğretim okullarından uzun süreli ortaöğretim okullarına geçişler çok sınırlıydı. Aynı şekilde uzun süreli ortaöğretim okulları arasındaki geçişler de sınırlıydı. 1959'dan bu yana sürekli bir okul reformu uygulaması içinde bulunmaktadır. Çeşitli kanun ve yönetmeliklerle dikey esastaki sistem, yatay bir düzene sokulmak istenmektedir. Ocak 1959'da mecburi öğretim çağı 16 yasa kadar yükseltilir ve okul sisteminin yeni esasları açıklanır. Buna göre yeni okul sistemi söyle düzenlenmiştir: ı. "EnseignementElementaire" (7-11 yasları) 2. "EnseignementPratique Terminal" (11-15 Yasları) 3. Enseignement General Court" (5 yıl) 4. "Enseignement General Long" (7 yıllık) 5. "EnseignementProfessionel" 1959 Okul Reformunun demokratlaştırma yönünden getirdiği yenilik, üst okullara öğrenci seçiminin 11 yaşında yapılan bir sınava bağlı kalınmasını değiştirmesidir. 5 yıllık ilkokuldan mezun olan öğrenci 14 yaşına kadar, iki yıllık bir gözlem devresinden geçmektedir. Yöneltme ondan sonra olmaktadır. Bu amaçla üst okulların ilk iki sınıfı "Cyeled'Observation" adı altında yeniden kurulur.1959 reformundan sonra sürekli bir değişim söz konusu olmuştur. Aksayan tarafları çeşitli genelgelerle düzeltilme yoluna gidilmiştir. Özellikle 1963 tarihli genelgeler önemlidir. Bu yeni reformlarla ortaöğretimde da değişiklikler ortaya çıkmıştır Reformu; 10 Haziran 1965 tarihli kararname ile ortaöğretim yeniden düzenlenmiş ve ortaöğretimin I. kademesinin ilk iki yılı gözlem dönemi, sonraki iki yılı da yöneltme dönemi olarak aynı şekilde kalırken, sonraki dönem beş tip öğretime imkân verecek biçimde düzenlenmiştir. 1974/76 Haby Reformu: Reform tasarısı, 1974'te Eğitim Bakam olan RaneHaby tarafından hazırlanmıştır. Yayınlananilk beşgenelgeyle 1976 yılında uygulanmaya baslar. Önce anaokulları ve ilkokullardaki öğretim organizasyonu belirlenir. Diğer kademelerle ilgiliuygulamaların yavaş yavaş gerçekleştirileceği kararlaştırılır. Ancak daha sonraki iktidardeğişiklikleri bunun tam olarak uygulanmasına imkân bırakmaz. Yükseköğretim: Fransız yükseköğretimi geleneksel olarak merkezi sistem ve özgürlük ilkesine dayanır. Çok sayıda değişik kurumlar (üniversiteler, yüksekokullar v.s..)yükseköğretim içinde toplanmıştır yılına kadar ortaöğretime ikinci kademesini bitiren vegenel lise bakalorya sınavını kazananlar yükseköğrenimegirebiliyorlardı den itibaren teknisyen bakaloryası alanlara da üniversiteye girişte hak tanınmıştır. Öğrenciler aldıklarıbakaloryaya uygun bir şekilde yükseköğretime yöneltilirler. Sosyal bilimler ve edebiyat öğrenimine, isteyen tüm bakaloryalılar kabul edilirler. Diğer öğrenim alanları için çeşitli şartlar söz konusu olmaktadır. 1968'de yükseköğretim reformu yapılmıştır. (1968 yılındaki öğrenci olayları ülkemizi de etkilemiştir.) 1968 tarihli yasa ile yükseköğretimin amaçları ve temel ilkeleri tespit edilmiştir. Temel ilkeler; özerklik" ve "katılma" ile ilgilidir tarihli karar ile yedi alanda Genel üniversite diploması (D.E.U.G) oluşturulur yapılan değişiklik ile üniversitelerde tekrar değişikliğe gidilmiş aynı bölgedeki okullar o bölgedeki tek bir üniversite çatısı altında toplanmıştır. Üniversiteler de çeşitli diploma ve dereceler mevcuttur. Eğitim Sistemi Kademeleri Fransız Milli eğitim Sistemi de Türk Milli Eğitim Sistemi gibi örgün eğitimve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır.

6 YAŞ Süre (yıl) EĞİTİM DÜZEYİ VE KADEMELERİ DEA (DİPLOM D'ETUDE APPROFONDİE) DOKTORA ÇALIŞMALARI MAITRISECYÜKSEKLİSANS ÇALIŞMALARI LİSANÜSTÜ LİCENCE LİSANS DIPLOM D'ETUDES UNIVERSİTARIES GENERALES (DEUG) ÖN LİSANS YÜKSEKEĞİTİM GENEL, MESLEKİ VE ORTAEĞİTİM TEKNİK LİSE 2.KADEME ORTAEĞİTİM Kolej KADEME İKİNCİ DEVRE 9 3 İLKEĞİTİM BİRİNCİ DEVRE HAZIRLIK 6 ANASINIFI ANASINIFI 5 Grandesection 4 Moyennesection OKULÖNCESİ 3 Petitesection Eğitim Sisteminin Temel Yapısı Okulöncesi Eğitim (écolematernelle e) ' da okulöncesi eğitim kurumları ilk defa 1771 yılında "Pastör okulları" adıyla Vosges te açılmıştır Bu günkü yapısına 1989 yasası ile şekillenmiştir.okul öncesi eğitimin %85 i kamu okullarıdır. Kilise ve özel kişilere ait özel okullar %15 civarındadır. Bu okullar devletten yardım almaktadırlar. Anaokulları büyük yerleşim yerlerinde bağımsız veya zorunlu eğitim kurumlarına bağlı olarak açılır. Küçük yerleşim yerlerinde ise ilköğretim okullarının bünyesinde açılırlar. Sayının az olduğu kırsal yerlerde taşımalı sistem veya yarım gün eğitim yapan bölge anaokulları vardır.okulöncesi eğitim, henüz ilk eğitim çağına gelmemiş

7 olan 2/3-5 yaş arasıçocukların eğitimini kapsamakla birlikte zorunlu değildir. Ancak annelerin büyük çoğunluğunun çalışması bakıcı ücretlerinin yüksek oluşu, bakıcıların iş kanununa göre tüm resmi ve yasal haklardan yararlanmasını sağladığı için ( yıllık 5 hafta izin, hafta tatili vb.) aileler 2-2,5 yaşından itibaren çocuklarını okul öncesi kurumlara devam etmesini sağlamaktadır.ailelerin 2-6 yaş okul öncesi çocuklar için devlet destekli okul öncesi eğitim isteme hakları vardır, fakat iki yaş çocukları için yeterli imkân henüz yoktur. 3 yaşçocukları için ise aileleri istediği sürece evlerine yakın olan bakım okullarına(écolematernelle) ya da anaokullarına (classeenfantine) yerleştirilmelerizorunludur.okul ücreti ise anne-babanın aldığı ücrete göre belirleniyor, kim daha fazla ücret alıyorsa ona göre ödenecek ücret saptanıyor. Okul öncesi kurumlarının yapısı ; Küçük Grup (Petitesection) ;2-4 yaş arası çocuklar, Orta Grup (Moyennesection) ;4-5 yaş arası çocuklar, Büyük Grup (Grandesection) ;5-6 yaş arası çocuklar Küçük ve orta grupta; çocuklar, aile dışı ortamda yaşamayı ve iletişim kurmayı öğrenirler. Dilsel anlatım, iletişim becerileri geliştirilir. Büyük gruptaki çocuklarda ise; el işleri, sanat ve spor etkinlikleri yanında ilkokula hazırlık içeren temel okuma, yazma ve aritmetik çalışmalarına yer verilir. Okul öncesi eğitimin birinci yılında öğrenciler yarım gün eğitime katılabilmekte, ikinci ve üçüncü yılda ise eğitim tam gün yapılmaktadır. Okulöncesi eğitimde haftada 26 saat eğitim yapılmaktadır. Öğrenciyi öğretmen veya öğretmenlerden oluşan öğretme takımları değerlendirir. Okul öncesi eğitimde görev alan öğretmenler, ilkokullarda çalışan diğer öğretmenler gibi professeursdesécoles (okul öğretmenleri) adı verilen aynı mesleki kategori içerisinde yer alırlar. Ortaöğretimde çalışan ve professeurscertifiées (lisanslı öğretmen) adı verilen öğretmenlerin aldığı aynı eğitimi alırlar. İlkokul (écoleélementaire) Anaokulundan sonra öğrenci ilkokula başlar. Fransız eğitim sisteminde ilköğretim ilkokul(écoleélementaire)olarak planlanmıştır. İlkokul Temel Öğrenimler Devresi (CycledesApprentissagesFondamentaux) ve Yoğunlaşma Devresi (CycledesApprofondissements) olarak iki devreye ayrılmıştır. İlkokulda eğitim tam gün yapılmaktadır. Temel Öğrenimler Devresi 1. Sınıf (CP) (hazırlık dönemi) 2. Sınıf (CE1) Yoğunlaşma Devresi 3. Sınıf (CE2) 4. Sınıf (CM1) 5. Sınıf (CM2) İlkokul, öğrencilere temel beceriler kazandırır ve bilgi edinme yollarını gösterir. Sözlü yazılı anlatım, okuma ve matematik gibi temel dilsel ve zihinsel becerilerini, duyarlılıklarını, fiziksel ve sanatsal yeteneklerini kullanmalarını ve geliştirmelerini sağlar. Öğrencilerin kolej eğitimine devam edebilmeleri için sağlam bir temel oluşturur. Programda; Fransızca, matematik, fen, tarih-coğrafya, sanat eğitimi, spor, yurttaşlık eğitimi dersleri yer almaktadır. İlköğretimin örgütlenmesinde, dağlık alan ve kırsal alanlar gibi nüfusu az olan yerleşim yerlerinde belirli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Okullar yerleşim birimleri için yeniden yapılandırılmıştır. (Taşımalı sistem ya da birleştirilmiş sınıflarda eğitim gibi)

8 1 Ocak 1992 tarihinden beri haftada yirmi altı saat ders görülmektedir. Okullar genellikle Çarşamba günleri, Cumartesi öğleden sonra ve Pazar günleri kapalı olur. İlkokul parasızdır ve altı yaşına gelmiş her çocuk için zorunludur. İlköğretim, öğrenciler on bir yaşına geldiklerinde, beş yılda tamamlanır. Kural gereği aileler yaşadıkları bölgedeki okullara kaydettirirler, ancak istisnai durumlarda ailelerin çocuklarını kendi seçtikleri okullara göndermelerine izin verilir. İlkokulda değerlendirme, her devrenin sonunda ulaşılması öngörülen eğitim amaçlarına göre yapılır. Öğretmen, öğrencileri hem davranış yönünden hem de kazandığı temel bilgi ve beceriler yönünden değerlendirir. Başarı değerlendirmesi, ilk üç sınıfta öğretmenin doğrudan gözlemleri ile sınıf içi etkinliklere göre yapılır. Genel olarak yazılı ve sözlü sınavlara dayalı başarı değerlendirmesine 4. sınıftan itibaren yer verilir. Tüm değerlendirmeler öğrencinin kişisel dosyasına yazılır, başarısız olan öğrenciler devre sonunda sınıf tekrar ederler. Öğrencinin sınıf tekrar etmesine, sınıf öğretmeninin önerisi ile öğretmenler kurulu karar verir. Ancak sınıf tekrarı bir defadan fazla olamaz. İlkokulun sonunda herhangi bir bitirme sınavı yapılmaz ve öğrenciler diploma almazlar. İlkokulu bitiren öğrenciler, doğrudan zorunlu eğitimin ikinci aşamasını oluşturan ortaöğretim I. devredeki College adı verilen okullara devam ederler. Ortaeğitim/Lise 11 Temmuz 1975 tarihli yasa ile yeniden düzenlenen ortaöğretim basamağı iki devrelidir. Orta eğitim iki devreye ayrılmaktadır. Birinci devre dört yıl, ikinci devre üç yıl sürmektedir. Dört yıl süren birinci devre zorunlu eğitim kapsamı içine girmektedir. Bu devre kolej olarak adlandırılır. Üç yıl süren ikinci devre ise lise olarak isimlendirilir. Kolej (collège) : Kolejler İlkokulu tamamlayan on iki yaşındaki öğrencilerin devam ettiği ortaöğretim 1.devre kurumlarıdır. Kolej eğitimi altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sınıfları kapsayacak şekilde dört yılda tamamlanır. Bu okullar 11 Temmuz 1975 tarihli yasa ile oluşturulmuştur. Devlet okulu olan kolej eğitimi parasızdır. Okullaşma oranı % 100 dür. Kolejlerde eğitim üç döneme ayrılmıştır; Uyum devresi; altıncı sınıfı kapsar. Ortaöğretimin temel bilgilerini vererek ilkokulda görülen konuları pekiştirir ve tamamlar. Merkezi devre ( pekiştirme devresi );yedinci ve sekizinci sınıfları kapsar. Öğrencilerin bilgilerini, yeteneklerini geliştirmek ve pekiştirmek için olanak sağlar. Rehberlik devresi( yönlendirme devresi); dokuzuncu sınıfı kapsar. Öğrencilerin bilgilerini tamamladığı ve liseye geçişleri için hazırlanmalarını sağlar. Kolejde öğrenciler, 24 saat ortak dersleri görürler. Her kolej haftalık ders saatlerini kendileri düzenler. Dersler dengeli bir şekilde, sabahları beş veya altı saat öğleden sonraları iki veya dört saat olacak şekilde düzenlenmiştir. Çarşamba ve Cumartesi eğitim yapılmamaktadır. Ayrıca bazı dersler için takviye dersi yapılır. Yönlendirme devresinde ortak derslere ek olarak zorunlu seçmeli dersler de yer alır. İlkokul eğitiminin sonunda okulda ve/veya sosyal hayatlarında büyük zorluk çektiği saptanan öğrenciler,..kolejlerde özel olarak uyarlanmış genel ve mesleki öğretim bölümlerine alınırlar (SECPA). Ayrıca dördüncü sınıftan itibaren dönüşümlü olarak öğrencilere sağlanan okul/işyeri imkânı, zorluk çeken

9 öğrencilerin iş dünyasını doğrudan tanıyabilmelerini ve farklı mesleklerle ilgili daha fazla şey keşfetmelerini mümkün kılmaktadır. Öğrenciler, kolejdeki öğrenimleri boyunca her dersin öğretmeni tarafından düzenli olarak değerlendirilirler. Değerlendirme, öğretim yılı boyunca yapılan yazılı ve sözlü sınavlar ile sınıf içi yapılan çalışmalardan alınan notlara göre yapılır. Öğrencinin notları dönem sonunda bir karne ile veliye bildirilir. Genel ve teknolojik yönlendirmenin dayanakları ve araçları birbirinden farklıdır. Genel eğitimde verilen dersler, mantıksal düşüncenin gelişimine, ifade yeteneğinin gelişmesine, kişisel çalışma alışkanlıklarının kazanılmasına olanak sağlar. Teknolojik eğitimde verilen dersler ise öğrencinin yoğun bir şekilde uygulama yapmasını sağlayan, teknik ve teknolojik projelerin incelenmesi ile ilgili bilgilerin pratiğe dökülmesi şeklindedir. Sınıf tekrarı, ancak bütün bir aşamanın sonunda yaptırılabilir; ebeveynlerin bu karara itiraz hakları saklıdır. Kolej eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, son iki yıllarında (üçüncü ve dördüncü sınıf) aldıkları notlara ve girecekleri ulusal bir sınavda gösterdikleri başarıya göre bir brevet (ulusal sertifika) almaya hak kazanırlar. Brevet, sahip olunması gereken zorunlu bir yeterlilik derecesi değildir ve ayrıca, öğrencilerin bir liseye kayıt yaptırıp eğitimlerine devam etmeleri ulusal sınavı (Breve),geçip geçememelerine de bağlı değildir. Orta eğitimden sonra öğrenciler eğitimlerine genel veya teknik liseler ile meslek okullarında devam edebilirler. Lise (lycée); Ortaöğretim II. devrenin kurumları, kolejin devamı olan ve kısaca lise olarak adlandırılan genel eğitim ve teknik eğitim amaçlı liseler ile mesleki eğitim amaçlı liselerdir. Liselerde, birinci yıl belirleme, ikinci ve üçüncü yıllar ise bitirme devresi olarak adlandırılmaktadır. Zorunlu eğitimin son yılı lise birinci sınıftır. Genel ve teknik liseler üç yıl sürer. Üç sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler lise bitirme sınavı olan bakalorya (baccalauréat)'ya hazırlanırlar. Genel ve teknik lise diplomaları öğrencilere yükseköğretime girme hakkını kazandırır. Bu çağ öğrencilerinin okullaşma oranı %92'dir. Lise öğrencilerinin %70'i bakalorya (baccalauréat) düzeyine ulaşmaktadır. Liselerdeki üç yıllık ( Ve 12. sınıflar ) öğrenimleri sırasında öğrenciler; Genel eğitim olgunluk diploması(générale) Teknik eğitim olgunluk diploması (technologique) Teknik meslek diploması (professionnelle) Alanlarında bitirme derecesine hazırlanırlar. Genel ve Teknik Liseler ; Genel ve teknik liseler liselerde sınıflar, 1989 tarihli Eğitim Yasasının 1990 yılından itibaren uygulanması ile seconde, premiere ve terminale olarak adlandırılmıştır. Bu sınıflar 10, 11, 12. Sınıfların karşılığı olmaktadır. Genel ve teknik liseler öğrencileri akademik veya teknik yükseköğrenim olgunluğuna ya da teknisyenlik diplomasına hazırlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının Ocak 1992 tarihli kararına göre, genel ve teknik liselerin 10. sınıfında öğrenciler haftada saat ders görürler. Genel ve teknolojik liselerin ilk yılında okutulan ana dersler ; Fransızca, matematik, fizik/kimya, hayat ve yeryüzü bilimleri, yabancı dil 1, tarih/coğrafya, beden eğitimi ve spor derslerinden oluşmaktadır; bunlara ek olarak öğrenciler tarafından seçilmesi zorunlu 2 seçmeli ders ve bir de serbest seçmeli ders bulunmaktadır. Haftalık ders saatinin 2/3 ü, tüm öğrenciler için zorunlu olan ortak genel kültür derslerine; 1/3 ü de öğrencilerin hedefledikleri diploma türüne göre 11. ve 12. sınıflarda ayrılacakları öğrenim alanlarına uygun olarak seçebilecekleri zorunlu seçmeli ve seçmeli derslere ayrılır

10 Liselerde değerlendirme öğretim yılı içinde her dersten düzenli olarak yapılan yazılı sınavlar, sözlü sınavlar ve ev ödevleri ile yapılır. Öğretim yılı sonundaki başarı durumları da, öğretmenin genel görüşü ile birlikte velilere yazılı olarak bildirilir. 10. Sınıfın son döneminde öğrenci veya velisi, 11. Sınıfta hangi öğrenim dalına gideceğini yazılı olarak okula bildirir. Öğretim yılının sonunda öğrencinin durumu ve seçimi sınıf öğretmeneler kurulunda görüşülür ve karara bağlanır. Öğrencinin seçimi ile sınıf öğretmenler kurulunun kararının uyuşmaması durumunda, konu yetkili bir komisyonda ( İtiraz Komisyonu ) karara bağlanır.olgunluk sınavı (baccalaureat) ülke düzeyinde yapılır. Olgunluk diploması için gerekli dereceyi alan öğrenciler yükseköğrenime girmeye hak kazanırlar. Olgunluk sınavının türü üç genel kategoriden (ekonomik ve sosyal, edebi veya bilimsel) veya yedi teknolojik kategoriden biri olabilir. Meslek Liseleri: Meslek liseleri, 11 Temmuz 1975 tarihli Eğitim Yasası ile daha önceki teknik eğitim kolejlerinin yerine, ortaöğretimin II. devresinde mesleki eğitim lisesi adıyla öğrencilere 2-3 yıllık bir eğitimle mesleki eğitim vermek üzere kurulmuştur.1985 yılında eğitim sisteminde yapılan yeni düzenlemeyle bu okullar meslek lisesi adını almışlardır. Meslek liseleri,genel ve teknik liselerde olduğu gibi,10., 11. ve 12. Sınıfları kapsar ve öğrencileri farklı programlarla farklı öğrenim sürelerinde farklı bitirme derecelerine hazırlar. 1. Mesleki Eğitim Diploması (Brevetd EtudesProfessionnelles) 2. Mesleki Yeterlik Diploması (Certificatd AptitudeProfessionnelle,) 3. Mesleki Olgunluk Diploması (Baccalaureatprofessionnel) Meslek liseleri, hem genel eğitim hem de teorik ve pratik mesleki eğitim vermektedir; bu mesleki eğitimin içerisine öğrencilerin şirketlere yerleştirilmesi de girmektedir. Eğitim bakanlığı tarafından verilen mesleki yeterlilik dereceleri için uygulanan referans sistemi her zaman mesleki kurullar (commissionsprofessionnellesconsultatives, veya CPC) içerisinde yer alan ilgili ekonomik sektörle ortaklık içerisinde yürütülmektedir. 1-Meslek Sertifikası Programı: Öğrencilere bazı meslek dallarında bu mesleği yürütebilecek düzeyde temel mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılmasının amaçlandığı bu program genel olarak 10. sınıfı kapsar. Öğretimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, ilgili meslek dalında yeterli niteliklere sahip olduklarını gösteren meslek sertifikasını alırlar. Bu sertifikayı alan öğrencilerin bir kesimi doğrudan o meslek dalında nitelikli elemen olarak çalışmaya başlarlar. 2-Orta Dereceli Meslek Diploması Programı: Bir yıl süreyle çeşitli meslek dallarında daha kapsamlı bir mesleki uzmanlık eğitiminin verildiği bu programa 10. sınıftan meslek sertifikasını almış olan öğrenciler alınır. Orta dereceli meslek diplomasını alan öğrenciler doğrudan ilgili meslek dalında çalışmaya başlayabilirler veya öğrenimlerini iki yıl daha sürdürerek teknik olgunluk diplomasına hazırlanırlar. 3- Mesleki Olgunluk Diploması:

11 Öğrenim süresi iki yıl ( 11. ve 12. sınıflar )olan bu program ile hem çeşitli üretim ve bakım mesleklerinde gereksinim duyulan mühendis ve teknisyenler ile işçiler arasında nitelikli ara işgücünün yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Özel Eğitim, da özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler özel eğitime muhtaç olanyaşıtları ile aynı sınıflarda eğitim görürler. Ana programın işlendiği sınıflardaeğitim görmesi mümkün olmayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okulların içinde özel sınıf alternatifleri ya da yarı zamanlı veya tam zamanlıözel okullarda eğitim alma olanağı vardır. Yükseköğretim da yükseköğretim sistemi, eğitim kurumlarının amaç, tür ve bağlı oldukları kuruluşlar, öğrenci alma sistemi, verdikleri bitirme dereceleri, öğretim devreleri ve devreler arasındaki geçiş sistemindeki çeşitlilikler gibi nedenlerle oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Yükseköğretime girişte aranan temel koşul, kişilerin bir olgunluk diploması almış olmaları veya bir yıllık bir hazırlık öğreniminden sonra yetkili üniversiteler tarafından ulusal düzeyde yapılan üniversiteye giriş sınavını kazanmaları ya da olgunluk diplomasına eşdeğerliğini resmen tanınan ülke içinde veya dışında alınmış bir diplomaya sahip olmalarıdır. Yükseköğretim lise diplomasına (baccalaureat) dayalı olarak en az iki yıllık eğitim veren eğitim kurumlarını kapsar. da yükseköğretim dört basamaktan oluşmaktadır; Ön Lisans; baccalaureat üzerine 2 yıl eğitim Lisans; baccalaureat üzerine 3 yıl eğitim Yüksek lisans; baccalaureat üzerine 4 yıl eğitim Doktora; baccalaureat üzerine 5 yıl eğitim Üniversitelerdeki derece yapısı şöyledir: İki yıllık eğitimden sonra verilen DEUG ara derecesi, onu takip eden bir yıllık eğitim sonucunda verilen Licencederecesi, Licencederecesinden sonra bir yıllık eğitim sonucunda verilen Mâitrisederecesi Doktora yüksek lisansa dayalı olarak gerçekleştirilir DESS,Mâitrise derecesinden sonra verilen bir yıllık lisansüstü derecedir. Diplômed EtudesAppronfondies(DEA), Mâitrisederecesi sonrasında verilen bir yıllık programdır ve doktora çalışmasının başlangıç noktası olarak kabul edilir. Yükseköğretim, beş Katolik Kurumu hariç tamamı devlete ait üniversitelerde (2011 verilerine göre da 80 tane üniversite vardır.) ya da yüksek kamu kesimiokullarında veya bazıları grandesécoles(büyük okullar) olarak bilinen özel okullarda verilmektedir.enstitüler ve okullar üniversitelere bağlı olabilir. Bunlar içerisinde kısa teknolojik dersler veren institutsuniversitaires de technologie (teknoloji enstitüleri) (IUTs), mühendislik alanında yeterlilik almak için çalışan öğrencilere yönelik institutsuniversitairesprofessionnalisés (mesleki enstitüler) ve öğrencileri öğretmen alımı sınavlarına hazırlayan ve öğretmenlik eğitimi, vs. sağlayan institutsuniversitaires de formationdesmaîtres (öğretmen eğitim enstitüleri) (IUFMs) bulunmaktadır. Bazı liseler yükseköğretime katkıda bulunur; çünkügrandesécoles (büyük okullar) e kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere classespréparatoiresauxgrandesécoles (büyük okullara hazırlık sınıfları) (CPGE) içerisinde hazırlık eğitimi verirler veya bünyelerinde kısa teknik eğitim dersleri veren sections de technicienssupérieurs (STS, ya da yüksek teknisyen bölümleri) barındırırlar.

12 ve Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Amaç boyutunda Laik eğitim 17 Yaşa kadar zorunlu eğitim Parasız eğitim Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Anayasada belirtilen Atatürk milliyetçiliğine bağlı, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek, Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür bilimsel düşünme gücüne, geniş dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, İlgi, istidat, ve kabiliyetlerini geliştirmek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, Okul öncesi benzer İlköğretimin amaçları soyut Ortaöğretimin amaçları benzer Yükseköğrenimin amaçları benzer Eğitim politikasını belirleyen bakanlık Laik eğitim 16 Yaşa kadar zorunlu eğitim Parasız eğitim Her öğrencinin kendi ile ilgili planlarını gerçekleştirmesine olanak sağlamak, Her öğrenciyi istenilen düzeyde bir eğitime hazırlamak Öğrencilerin yüksek öğrenime devam edebilmelerini sağlayacak biçimde diploma almaları için eşit imkanlar sunmak Bireyleri yeni Avrupalılık ve uluslararası işbirliği düşüncesiyle yetiştirmek Okul öncesi benzer İlköğretimin amaçları somut Ortaöğretimin amaçları benzer Yükseköğrenimin amaçları benzer Eğitim politikasını belirleyen bakanlık Zo ru l

13 Okula Başlama Yaşı; 5,5 Zorunlu okul Süresi: 12 yıl Okula Başlama Yaşı; 6 Zorunlu okul Süresi: 10 yıl Alınan Kararlar Din Eğitimi yılında sınıf geçme sisteminden ders geçme kredili sisteme geçiş 1995 Ders geçme ve kredi sisteminin kademeli kaldırılışı 1997 yılında 8 yıllık kesintisiz eğitim Kanunu Üniversite giriş sınavının bire indirilmesi 2006 yılından itibaren 3 yıllık lise süresi 4 yıl a çıkarılması Üniversite giriş sınavının 2 aşamalı hale getirilmesi sistemine geçiş 'de din dersleri tüm öğrencilerezorunlu bir kültür dersi olarakokutulmaktadır. Ders İslam Dini dersi değil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi olarak verilmektedir. Yeni yasa ile öğrenciler seçmeli olarak Kuran, Hz. peygamberin hayatı vb. dersler alabilmektedir. 11 Temmuz 1975 tarihli yasa ile yeniden düzenlenen ortaöğretim basamağı iki devrelidir yılında eğitim sisteminde yapılan yeni düzenlemeyle meslek liseleri oluşturulmuştur yılında en önemli ulusal öncelik olarak 2000 yılına kadar tüm gençlerin en azından mesleki eğitim sertifikası alacak düzeyde eğitim görmesini ve öğrencilerin % 80 kadarını18 yaşına kadar eğitim almasını sağlamaya yönelik bir yasa (baccalauréat) çıkarılmıştır üniversitelerde yapı değişikliği Devlet okulları laik ve din dersi yok. Buna karşılık devlet okullarına gidenler de, dilerlerse çarşamba günü papazlardan din eğitimi alıyorlar. Özel okullar ise "devletle sözleşmeli çalışanlar" ve tamamen özel, "devletle sözleşmesi bulunmayanlar" diye ikiye ayrılıyor. Bu ikincisinin geneli din eğitimi verilen Müslüman, Katolik, Yahudi okulları ve sayıları çok fazla değil. "Devletle ortaklık kontratı altında çalışan okulların yüzde 97.5'i Katolik okullar. 8 bin 500 okul, 2 milyon 100 bin öğrencisi var. Bu okullar her dinden öğrenciyi kabul etmek mecburiyetindeler. Din kültürü dersi mecburi, onun dışında inanca ve ibadete ilişkin dersler ve pratikler seçmeli Okul Öncesi Eği i 2009 yılında pilot uygulama olarak başlatılan 5 yaş grubundaki tüm çocuklar Okul öncesi eğitim isteğe bağlıdır, ücretsizdir ve 2 ile 6 yaşarasıiçin mevcuttur. 3 yaşında bir çocuğun ailesi istediği sürece

14 için zorunlu okul öncesi eğitime başlanması, Yeni yasa ile birlikte 3-5,5 yaş arası çocuklara verilen eğitim zorunlu değildir. anaokuluna gitmesi mümkündür. İlkokul Ortaokul Yeni yasa ile 4 yıl Öğrencilerin çevreye duyarlılıklarını artıracak, okuma yazmabecerilerini geliştirecek, sosyalleşmelerini sağlayacak ve temel yaşam kurallarınıöğrenecekleri bir eğitim kademesi 1.sınıfta 26 saat ders, 2. sınıfta 28 de saat ders, 3. sınıfta 28 saat ders 4. sınıfta 30 saat ders Yeni yasa ile 4 yıl Mesleki yönlendirme yok, (ancak yeni yasa ile imam hatip ortaokullarının açılmasıyla bir tek bu alanda meslek seçimi var) 5 yıl 26 saat ders 4 yıl Özel durumlarda meslek yönlendirme var. (uyum başarısızlık vb) Lise Üniversite Yeni yasa ile 4 yıl Genel liseler,(aşamalı kaldırılması planlanıyor) Anadolu liseleri, Fen liseleri, Sosyal bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, Güzel sanatlar ve spor liseleridir. 4 yıl (lisans) Merkezi yerleştirme sınavı ile 163 üniversite var (65 i vakıf) 4 yıl Genel eğitim olgunluk diploması(générale) Teknik eğitim olgunluk diploması (technologique) Teknik meslek diploması (professionnelle). 3 yıl (lisans) Öğrencinin lise olgunluk diploması ve üniversitelerin kendi bünyesindeki sınavlar, 80 üniversite var Üniversite dışında üniversite eğitimine eş değer teknoloji vb. okullar var.

15 Okullaşma Oranları Eğitim Kurumları İlkokul : %98,60 Ortaöğretim :%67,37 8 yıllık kesintisiz eğitim rakamlarıdır. MEB e bağlı de bulunan Fransızca eğitim veren okullar Nötre Dame de Sion Fransız Lisesi Nötre Drame de Lourd Fransız Okulu SaintePulcherie Fransız Okulu Sanit Benoit Fransız Lisesi Saint Michel Fransız lisesi Saint Joseph Fransız Lisesi Fransız Elçiliğine bağlı Okullar Galatasaray Lisesi Pierre Lotti Charles de Gaulle Papyon İlkokul :%100 Kolej :%100 Ortaöğretim:%92'dir.Öğrenciler inin%70'i bakalorya(baccalauréat) düzeyine ulaşmaktadır. Yaptığım araştırmalar sonucunda özel cemaat okulları dışında Türkçe eğitim veren okula ulaşılamamıştır. Ancak cemaate ait olan okullar Fransız okulu olarak açılmakta ve kendilerini öyle tanıtmaktalar. TBMM Raporundan Eğitimle İlgili Görüşler da çifte vatandaşlığı sahip olmak üzere yaklaşık Türk yaşamaktadır. da okul öncesi ve temel eğitim kurumlarına giden Türk çocukların sayısı ; meslek ve ticaret okullarına gidenlerin sayısı 2.789; yükseköğrenim kurumlarına gidenlerin sayısı dir. Bir başka ifadeyle üniversiteye devam eden öğrenci oranı % 5 olup, zorunlu eğitim sürecinde olanların oranı ise % 77 dir.eğitimlerini da sürdüren Türk toplumu üyelerinin karşı karşıya bulundukları en önemli sorun, ortaokulu bitirdikten sonra Fransız öğretmenleri tarafından kısa süreli mesleki eğitime yönlendirilmeleridir. Türk gençlerinin öğrenimlerini ileri düzeye götürememesinde ailelerinin de etkisi büyük olmaktadır. Zira çoğu kırsal kesimden gelen vatandaşlarımız çocuklarının eğitimine ilgisiz kalmakta, veli olarak okul ile çok zayıf iletişim kurmaktadırlar. Bunun neticesinde sınıf başarı listesinde üst sıralardaki ve yetenekli Türk çocukları dahi mesleki liseye yönlendirilmektedir. Çocuklarıyla ilgilenen vatandaşlarımız ise, çocuklarını güçlükle düz liselere gönderebildiklerini ifade etmektedirler. da 1970 li yıllardan itibaren uygulanmaya başlanan ve göçmen çocuklarının Fransız okuluna uyum sağlamaları ve kendi ülkelerine döndüklerinde oradaki uyumlarına katkıda bulunmaları için başlatılan ELCO (Enseignement de la Langue et Cultured Origine) Anlaşması dâhilinde bu çocuklara yönelik ana dili eğitimi verilmektedir. Türkçe ve Türk

16 kültürü dersleri 1978 den bu yana Fransız okullarında ve/veya Türk toplumunca kurulan dernekler bünyesinde, ilkokul birinci sınıf öğrencileri hariç, diğer öğrencilere istekleri çerçevesinde okul müfredatı dışında, okul saatleri içinde ve dışında verilmektedir. Liselerde ise Türkçe, seçmeli yabancı dil olarak okul müfredatlarında yer almaktadır. Bu dersler ELCO dâhilinde Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla da görev yapmak üzere tarafından atanan 189 adet Türk dili ve kültürü öğretmeni tarafından verilmektedir. Bu öğretmenler tarafından verilen Türkçe derslerine katılan Türk öğrenci sayısı dir. Değerlendirme; Türk eğitim sistemiyle Fransız eğitim sistemi benzerlik göstermektedir. Gerek Osmanlı döneminde gerekse cumhuriyet döneminde yapılan eğitim sistemi düzenlemelerinde Fransız eğitimcilerinden görüş alınması bunda etkili olmuştur. Geçmişte Fransızların laik eğitim için verdikleri mücadele ülkemizde de yakın zamana kadar yapılan tartışmalarda benzerlik göstermektedir. Türk eğitim sisteminde de öğrenciler zorunlu eğitim kapsamında adrese dayalı kayıt sistemi geçerlidir. Her iki ülkede de ailelerin isteği ile farklı bölgelerde okullara kayıt yaptırılabilmektedir.yükseköğrenime geçişte her iki ülkede de sınav sistemi söz konusudur. Ancak da lise bitirme sınavı olan baccalauréat sınavı ve üniversitelerin kendi bünyelerinde sınavı olmasına karşın ülkemizde iki aşamalı oldukça rekabetçi sınav sistemi mevcuttur.buna karşın üniversitemiz bünyesinde İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde küçük bir grup üzerinde yapılan anket sonucu ağırlıklı olarak öğrencilerin okudukları bölümü kendi istekleri ile seçtiklerini belirtmişlerdir. (anket sonuçları ekte bilgilerinize sunulmuştur.) Zorunlu eğitim her iki ülkede de parasızdır. Ülkemizde değişen her hükümette eğitimle ilgili değişiklikler söz konusuyken, da hükümetlere bağlı değişiklikler görülmemektedir. Bologna süreci tamamlandığında belki de içerek olarak olamasa da yapısal olarak aynı sistem geçerli olabilir. Öğretmenler açısında bakıldığında küçük bir örneklem grubunda yapmış olduğum anket sonucunda her iki ülkenin öğretmenleri mesleklerine başladıklarında rehberlik aynı zamanda psikoloji eğitiminin eksikliğini duyduklarını dile getirmektedirler. Ek 1 Üniversite Bünyesinde 55 Öğrenci ile yapılan anket işletme O.Ö.Ö. Ek 2 Öğretmenler ile Yapılan Anket

17 Evet Hayır Mesleğin Bekletileri Karşılaması Mesleği İsteyerek mi seçtiniz? Yeniden seçme imkanı olsa yine aynı mesleği seçer misiniz? Aldığınız eğitim ihtiyacınızı karşılıyor mu? karasızım

18 Teşekkürlerimle; A.Metin ENEREM Burak DOĞAN Cana Meltem YÖNEY Dilek KEPOĞLU FeryalErus KILIÇÖTE Gülcan YILMAZ Meral AİGLE Müge ECİN Orlane NESME VéroniqeTicozelli KOÇ

19 Kaynakça; Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı www. tugeb.org. tr Kilimci,S( 2006, Adana) T.C. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Almanya,, İngiltere ve de Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması (digm.meb.gov.tr/yurtdisigorev/rehber/rehber_iii_fransa.html,2005) Katolik okulları federasyonu yetkilisi Gilles de Retail verdiği ropörtaj ( din eğitimi) Kıran Eziler,A (1995) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 : Aydınonat,E, (Şubat 2012) Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Yrd.Doç.Dr. GÜLTEKİN,M; ve Avrupa Birliği'ne Üye Bazı Ülkelerde Zorunlu Eğitim (Ankara 2009) ; büyük millet meclisi insan haklarını inceleme komisyonu fransa raporu 1 Dr.Ergün,M; (Malatya1985) İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Karşılaştırmalı Eğitim Balcı,A (2009, Pegem Akademi) Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri Erginer, A ( 2009, Pegem Akademi ) Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri Akyüz, Y (2012, Pegem Akademi ) Türk Eğitim Tarihi M.Ö.1000-M.S.2012 Oktay, A (2011,Pegem Akademi) Eğitim Bilimlerine Giriş Guıdes, (rentrée 2012); TourteL İnfo Sur LesMétıers et lesformatıons

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SBE-YL-2007-0005 CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İLK İLERLEME RAPORUNUN EK RAPORU TÜRKİYE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ULUSAL İLK

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI BİYOLOJİ EĞİTİMİ BİLİM DALI CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999) iii T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞREİM ANA BİLİM DALI SBE-YL-2007-0007 MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE EĞİTİM İCRAATLARI (1980-1999) HAZIRLAYAN Derya TAN TEZ DANIŞMANI Yrd.

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi 1923

Cumhuriyet Dönemi 1923 Cumhuriyet Dönemi 1923 Cumhuriyet Dönemi Eğitimin önemi daha iyi kavranmış, eğitim seferberliği başlatılmıştır Atatürk Başöğretmen sıfatıyla bizzat öğretmenlik yapmıştır Tevhidi Tedrisat kanunuyla tüm

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları)

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) Yrd.Doç.Dr.Ahmet Atillâ DOĞAN Açıköğretim Fakültesi aadogan@anadolu.edu.tr

Detaylı

Gianluca Alberini İstanbul İtalyan Başkonsolosu

Gianluca Alberini İstanbul İtalyan Başkonsolosu İtalyan dil ve kültürü artık yüzyıllardır İstanbul ve Türkiye nin tarihi ve entelektüel çerçevesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Ortaçağda Venedikli ve Cevenizli tüccar ve iş adamlarının kullandıkları

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) 5101 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342 * * * Bu

Detaylı

AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1

AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1 AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1 ENTRY SYSTEMS OF HİGHER EDUCATİON İN EUROPEAN COUNTRYS AND TURKEY Filiz GÖLPEK 2 Kenan UĞURLUGELEN 3 Öz Dünyanın birçok ülkesinde yükseköğretim

Detaylı

APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM 2013 APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM İ Ç İ N D E K İ L E R Giriş... 3 Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı... 5 1. Örgün Eğitim... 5 Okul Öncesi

Detaylı

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti".

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti. İÇERİK 1 MEB nın Kuruluşu ve Tarihçesi TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ 2 Teşkilat Yapısı Başlıca Görevleri 4 Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri Millî Eğitim Sisteminin Yapısı KURULUŞ VE TARİHÇE Millî Eğitim

Detaylı

Eğitim Bilimine Giriş

Eğitim Bilimine Giriş Eğitim Bilimine Giriş Her şey akla muhtaçtır, akıl da eğitime Hz. Ali Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Eğitim ve Tarih Amaç: Eğitimle ilgili uygulamaların tarihsel gelişimini açıklamak. Türk eğitim düşüncesinin

Detaylı

DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR

DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO.: 2003-21 DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR HAZlRLAYANLAR Birgül SUBAŞI Aysun DiNLER Bu eserin tüm hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

RAPOR. seta YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER. Bekir S. Gür - Zafer Çelik TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ

RAPOR. seta YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER. Bekir S. Gür - Zafer Çelik TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ seta RAPOR SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ekim 2009 TÜRKİYE DE Millî Eğitim Sistemi YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER Bekir S. Gür - Zafer

Detaylı

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası DOSYA dünyada bir mesele olarak islam dini eğitimi Dünyada Bir Mesele Olarak İslâm Dini Eğitimi Mahmut ZENGİN* Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası alanda yaşanan

Detaylı

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ Uzaktan Eğitim Yayını No 2009-004.2 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler EDĐTÖR Y. Doç. Dr. Eyup ĐZCĐ BÖLÜM YAZARI Y. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ ve ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür Ve bir orman gibi kardeşçesine

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür Ve bir orman gibi kardeşçesine EĞİTİM ve KÜLTÜRDE KİRLİLİK Prof. Dr. İsmail Halûk Gökçora Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür Ve bir orman gibi kardeşçesine Bu hasret bizim N. Hikmet Ran Durum değerlendirmesi

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI GİRİŞ Eğitim sistemi, ulusun tüm üyelerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim haklarını gerçekleştirmek ve devletin eğitimden beklediği yararları sağlamak için devletçe

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı