-1 563),0 s m a n I I s a d r -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-1 563),0 s m a n I I s a d r -"

Transkript

1 7trurri pa$a. rurri B. 'A B D Rt-vtu'ix ABDAL-HAYY ( ),0 s m a n I I s a d r - 6,2 am I a r I n d a n d r r. Nerede ve hangi tarihte do[dufiu hakkmda ne btzzat yazdrfr h61 terci.imesinde (LCItfi Paqa, Tarih, istanbul, 1341, s. 2. v. dd. ; Asaf-ndme, istanbul, 1326 ), ne de di$er kaynaklarda sarih bilgi vardtr. Devrine en yaktn bir kaynak olan miiverrih Ali onun, I selefi Aya$ Paga gibi, arnavut aslmdan oldu- ' [unu bildirmektedir ki, boylece Bayezid II. 'in I ilk devirlerinde Avlony a taruflanndan devqirlutfi PA$A. 97 me suretiyle getirildifii anlagrlmakta, harem-i hasta tahsil ve terbiye gordi.igi.i, saray hrzmetlerinde bulundu[u bilinmekted tr. T ev drthi Al-i Osman'm mukaddimesinde hayatrm anlatrrken, go cuklu$unda s arayda bulundu[una ve bir hayli zaman tahsile gahqtr[rna Safevi hiikiimdan $ah ismaif in Dulkadr beyi : Al 6s al -D av la i'jlzenne yiiriime si h6di s e sinden ( 1508) itibaren vak'alan takip edebilecek bir seviyede bulundu$una ve bu strada da, guhadarhk gibi, en az 20 yaqtnda yaprlabilecek bir saray me'm0riyeyiti ifb eyledi[ine gore, Lutfi Paqa'mn 1488 'e dofru dofmuq olmasr kabul edilebilir. Yavuz Sultan Selim'in ctilusunda ( ), 50 akge miiteferrikahk ile, taqraya grktr. Sonra srasl ile gegnigir-bagt, kapucubaqt ve mir-alemlik v azifelerinde bulundu ( Asaf-ndme, s. 7 ). L0tfi Paqa 'mn bu hizmetleri

2 hangi tarihlerde yaptr[r bilinmiyor ise de, Qaldrran seferi esnasmda ( l5i4 ) sol kol ul0feciler apasr gavug-bagr olar ak zikredilen Lutfi Bey ( krl. Feridun, Mtinsadt;Haydar Qelebi, Rfrz-ndme, 1274, s. 396 v.d.) olmasma, kendisinin bunlardan hig bahsetmemesi sebebi ile, pek ihtim6l verilmez. Bundan iki sene sonra ( rebitilewel nisan 15 16) gakrct-baqt, gdhinci-bagt, kapucu-bagr gibi kapu halkr arastnda tebeddiiller yaptltrken, E$rrboz sanca[ma akge ile gonderilen Lutfi Aga ( Feridun, Miin;adt, s.475 )'run da,btzim LCrtfi Paga olmast, aynt sebepten dolayt, pek miimki.in gortinmemekte dt. Tezkireci Sehi 'nin Lfitfi Paga 'ya Yavuz Sultan Selim 'in terbiyesi ile yetigtirilmig bir gahts olarak tantnmasl ve onun nezdinde,,gok itibdrda" oldu[unu bildirmesi ( Sehi, Tezkire, s, 25 ), Seyyid Muradr 'nin Nova ( Castelnuovo ) Fetih-ndmesi'nde, bir miindsebetle, ondan,,yddrgdr-r Sultan Selim" olarak bahsetmesi (Universite kiitirp., Feth-i kale-i AIova, TY , var.68; Mukaddes Mayda, tez, ,68b ),Yavuz Sultan Selim devrinde Lutfi Paqa'nln tiirlti hrzmetler ile p6digahm hemen muhitinde bulundu[una bir delil sayrlabrht. Zdten tarihinin mukaddimesindeki kayrtlardan Lfitfi Paga 'nln d6ima pddigahtn yanrnda bulundu$u anlagrhyor. Haydar Qelebi RAz-ndme'stnde geqen L0tfi ismindeki qahtslann Lutfi Paqa zannedilmesi

3 (Uzungargtlt, Osmanh tarihi, II, 537 )> Sicill-i osmdnt miellifinin de Lutfi Paga 'yi iki defa $am beyler-beyiliginde gostermesi, bu devirde, bu n6mda mevcut iimerddan iki zdt bulundu[unun farkrna vanlmamtg olmasmdan ileri gelse gerektir. Sicill-i osmdnt 'ye kaynak oldufu anlagrlan Ferdi 'nin tarihi ( Ayasoffa kiitiip., nr ) dikkatle incelendi[i zamar; $am beylerbeyisi olan Lutfi Paga isl6m Ansiklopedisi 'nrn sadrdzarn Lutfi Paga'dan ayrr bir gahsiyet oldu$u agrkga gortilmektedir. Bu hususta tetkikat yapan Tschudr ( Der Asafndme des Lutfi Pascha, Tiirkische Bibliothek, Berlin, 1910, X[), Kopriili-zdde Fuad Bey ( TM,I) ve Babinger ( Die Geschicht;schreiber der Osmanen ) 'in de bunun farkrna v aramaytglannm, Ali, Celdl-z6de ve Pegevi'nin bu meselede sarih mal0mat verrnemelerinden, Ferdi tarihine de ihtimal sddece, Hammer vdsttasr ile vakrf olmalarmdan ileri geldifine hukmolunabilir. Di[ er taruftan ibrahim Paqa (Pargalt) 'mn saddreti devrinde tanzim edilen ve Osmanlt imparatorlufunun eyalet ve livalanntn kimlerin uhdesinde bulundufunu gosteren defterler bu husustaki tereddtitleri kati olarak rzdleye yarayacak m6hiyettedir. Bunlara gore, o 1524 stralannda, emir-i alem payesi ile, Aydtn livasma akgeli bir dirlikle mutasarrtf bulunuyor,

4 ayfi zamanda, di$er mir-i miran L0tfi Bey ise, 10 yiik akge ile $am ' da vazife goriiyordu. Bundan anlagrhyor ki, Lutfi Paga her h6lde Kanuni Sultan Si.ileyman 'in ciilusunda, kendisinin zikretti$i, Kastamonu sancak beyli$i ile livaya grkmr$ ve sonra da Aydrn 'a gelmig idi. Onun daha Rodos muhasarast srasmda ( I 522 ) Aydrn sancak beyi oldu$unu, zapttndan sonra, di$er bdzr sancak beyleri ile birlikte, kalenin tamirine me'm0r edildifini biliy ornz ( Feridun, Miin;adt, s. 539 ). L0tfi Paga, bir miiddet sonra Yanya sancak beyli[inde bulundu ( Topkaptsarayr arqivi, D , 8303 ) ki, Ali ve ondan naklen Peqevi de bu sanca$a mutasarnf oldu$unu bildirmektedirler (Ali, Kanh al-ahbdr, Universite ktittiphanesi niishas\ var. 339; Pegevi, I,2l). L0tfi Paga 'nln bu vazifede iken Viyana muhasaraslna iqtirak ile 8 safer 936 ( 12 tegrin I. I529)'da, Avlonya sancak beyi Siileyman Bey ile birlikte, kaleye hticum etti$ mal0m oldu[u gibi (Feridun ayn, esr., s. 573 ), geribaqr Solak Hasan 'm zeameti hakkmda sadrdzarrr ibrahim Paga'ya, kaptct Hamza'nrn gedi[i igin, pddigdha afrza gonderdi[ini de biliyoruz (Topkaprsarayr argivi, E , 6435 ). Ali'nin iqaret edip de isimlerini vermedi$i, kendisinin ise, hig bahsetmedi[i difer b\n sancakl atda da bulunduktan sonra, 1533 ' te Karamanbeyler beyilifine tdyin edildi ( Ferdi, agn. esr., Ayasof,a

5 kiitiip., 331'7,var. 146 ). O bu srfatla Irakayn seferinde Karaman eyaleti kuvvetlerini sevk ve idare etmiq,tebriz civanndaki hare-. ketlerd e arty olarak vazife gormtig idi (26 rebiiilewel 94I: 5 teqrin I. 1534; Feridun, agn. esr.,i, 587 ). Yine bu sefer esnasmda Van golti civanndaki harekdtta damtihim bir rol oynadr[ tnt, ezctiml e Tatvan s ahi 1l erinde Mi LUTFI PA$A. mar Sinan 'a gemiler inqd ettirerek, diigman hakkrnda mal0mat topladrgrnr biliyoruz ( Sd'i, Tazkirai al-bunydn, Istanbul, 1315, s.24). Lutfi Paga, bir miiddet Anadolu beylerbeyli[inde de bulunduktan sonra, evveld Mustafa Paga'nrn yerine Rumeli beylerbeyli[ine ( 1536\ miiteakiben de iigiin ci vezirli[e getirildi ( J. v. Hammer, trc. Atd, V, 197 ) 'de Korfu seferi esnasrnda, Barbaros Hayreddin Paqa ile birlikte ve donanma serdan olarak, Akdenrz harekdtrna me'm0r oldu. 135 kadirga ve bastarda olmak izere, 280 gemi iie 20 mayrsta istanbul 'dan hareket etti ( Katib Qelebi, Tuh/at al-kibdr, s. 49;Lutfi Paqa'nrn loo kadirga ile 10 mayrsta istanbul 'dan hareketini bildiren Macon piskoposunun 2 temmuzda Roma 'dan kardinal Bellay'ayazdrgr mektup igin bk. Charriere, I{egociaiion de la France dans le Levent, I, 332 ), Donanma Avlonya ontinde padiq6ha mi.il6ki olduktan sonr a, Barbaros

6 'un 60 kadirga 1le, zahire getirecek gemilerin seldmetini te'min igin, iskenderiye tarafina gitti$ srrada, Lutfi Paqa Italya sahillerini vurma$a gonderildi ki, bu akmdan o Otranto ve Castro kalelerini tahrip ederek, bir mrkdar esir ile avdet etti. Bu srrada onun elgilik ile Venedik'e gonderdigi Gelibolu tersanesi kethiidasr Bostan Kethi.ida'ntn Venedik gemileri tarafindan esir edilmesi ve diper bdzr sebepler neticesinde ( tafsildt igin yk. bk.) Venedik'e kargr harp agrlmasma ve Korfu 'nun muhasarastna karat verilince, Lutfi Paga kiqi ve 30 toptan mtirekkep kara ordusunu adaya ihrag etti (25 a[ustos 1537 ). in nat akadar devam eden ve Ayag Paqa ile ikin ci vear Mustafa Paga 'nln da katrldr$r muhasara, Lutfi Paqa'nrn fethin yakrn oldu[una ddir isranna ve Barbaros 'un da itirazrna rafimen,,,bir mticahid kulumu bin boyle hisara de[iqmem" diyen pddigdh tarafrndan, 7 eyliilde kaldrnldr ( Ali, cgn. esr., var. 269 ) ve iigiincii vezir, donanmanln bir krsmr ile, istanbul 'a avdet etti. Dondi.ikten sonra krsa bir mi.iddet nekbete u[radr[r ve bunun da Korfu harek6tlnln muvaffakiyets i zli $inden i I eri geldi[i hakkrnda bir rivayet var ise de ( J. v. Hammer, cgn. esr., s. I97 ), Lutfi Paqa bundan sonra davazifesini muhafaza etmtq, ertesi sene Mustafa Paga 'nln vefatr idrzerine, ikinci vezirh$e t6yin edilmiptir (mayrs 1538 ). :

7 Bu$dan seferine ikinci vezir olarak iqtirak eden (tafsildt igin bk. Celil-zdde Mustafa, Tabakdt cl-mamdlik fi daracdt al-masdlik, Universite ktittip., nr. 5997, var. 241) Lutfi Paqa 'ntn en miihim hizmeti, Prut nehri ftzet. ndo b'r koprii kurdurarak, ordunun ktsa zamanda buradan gegmesini'mi.imkiin ktlmasr idi (Muhammed b. Muhammed,I'{uhbat altavorlh, s.72; Pegevi, ayn. esr., s.259 ). Tazkirat al-bunydn'da anlatrldr[rna gore, o bu igte mimar Sinan '1 pddiq dhatanttmt$ ve koprtintin kurulmaslnt ona havale ettirmig idi ( ayn. esr., s. 25 v.d.). Lutfi Paga ertesi sene, Aya$ Paqa 'nln vefafinda, sadrdzarn oldu[u vakit (temmuz 1539 ), ilk igi, o strada inhildl eden hassa mimarltsma, kabiliyetini pek takdir ettigi mimar Sinan'l getirmek sureti ile, kadirqinashk gostermig oldu. Lutfi Paga 'nln vezir-t dzamhktan azh tarihi olan mayrs 1541 'e kadar iki seneye yakrn iktidan devrinde en mtihim dahili rcraatt olarak,,ii! ak" ddetini kaldrrmast, gosterilebilir. Oteden beri bu us0liin sancaklarda ve eyflletlerde fenahklannt goren sadrdzam, Tevdrlhi Al-i Osman'rnda bu mevzur\ bir gok mi s dl I e r zll<r e derek, uzrtn b oy lu anl atmt qtrr ( s. 374 v.dd.). Bri hususta Yavuz Sultan Selim 'den brzzat dinledi[i qik6yet yollu sozleri de nakleden Lutfi Paqa, bu uscrliin kaldrrtlmasrna kar ar veril di[ t zarnan, i stanbul' daki

8 elgilerden kendi memleketlerinde,,ulak zulmti" oli.ip-olmadr[mln soruldu[unu ve onlardan menfi cevap ahndr[rnr il6ve etmekte, sonradan Riistem Paga zamanrnda ulak hiikmiine avdetin, bu zuli.im yoluna tekrar donenleri nasrl feldketlere u[rattr$rnr, iddiasmt te'- yit makammda ve halefinin 1553'tekt azhnr telmihen, bildirmektedir ( tafsildt igin bk. ayn. esr.;kopriili-zdde, ayn. esr., s. 135 v.d.). Lutfi Paqa 'nln saddrett zamantnda halline muvaffak oldupu en miihim harici meseleler, Venedikliler ile sulh akdi ve Avusturya mizdkerelerini maharet i'e idaresi idi. ikti dara gegtikten br-az sonra istanbul 'a gelen Venedik elgisi Contarini, vuku bulan harplerde zaptedilmig bdztyerlerin iadesini talep etti$ zaman, sadtdzarn ona, miis6leha akdinin daha genig bir salahiyefrve me'z0niyete m6lik olmakla te'min edilebilece[ini hatrrlatmak maksadt ile, Venedik'e donmesini, ancak gehzade Bayezid ile Cihangir igin son baharda (1539) yaprlacak stinnet diifiinlerinde haz:ir bulunmaslnl soylemi g idi. Gergi kararlagtrnlmt; zamanda m0tad merasim, fakat eskilere nazaran daha ktsa bir miiddet ile tcra edilen dti[tinlerde Venedik'i sddece istanbul'daki balyos temsil etti ise de (bk. Ce'.dl-z6de, ayn. esr., var. 280; J. v. Hammer, ayn. esr.), ertesi sene bagrnda (1540) yeni elgi Badoero istanbul'a gelerek, sadrdzamve divdn-r hiimayin dzasr ile iig ayhk

9 bir miizdkereden sonra, Venedik igin oldukga a$r fedakdrhklan tf-zantmun eden bir sulh akdine muvaffak o'du (mayrs 1540; tafsilat igin bk. P. Daru, Histoire de la RepubtiLUTFI PA$A. $e Eue de Venise, Paris, 182I, IV, I 10 v-dd.; J. v. Hammer, ayn. esr., V,214 v.dd.). Lutfi Paqa, o strada Zapolyai'in htzmetinden ayrrlarak, Fcrdinand 'in temsilcilifiine gegmiq olan Avurturya elgisi Laezky ile iki devlet arasrndaki ihti 1 afl r me s e I eleri mii zdkercye b agladrktan sonra, Macaristan 'da yeni bir vaziyet hasrl olmu;, olen Zlrpalyai 'in biitiin memleketlerine sahip olmak isteyen Ferdinand yeni murahhasr Andronicus Tranquilus 'u divan-r hiimdy0na gondererek, Lutfi Paga'yi kendi ddvasr lehinde kazanma}a gahgmrg idi. Sadrdzam vuku bulan goriigmelerde Avrupa ahvdline vakrf bir devlet adamt stfafl ile, Laezky'ye sualler sormug, Avusturya ile iran arastndaki ittifak mizdkereleri hakkrn da da niikteli beydnda bulunmu$ ve nihayet elgiye Osmanh devletrhtzmetine girmefii teklif etmig idi ( Laezky'nin raporlanna atfen Hammer, ayn. esr., s.221 ). Bu miizdkereler neticesinde Avusturya ile hatp karannt alan divdn-r hiimaycrn toplanttstnda, her h61de, Lutfi Paqa 'nrn biiyiik bir rolii oldu. Di[er taraftan franstz elgisi Gesar Cantelmo 'nun Babr6li nezdindeki tegebbi.isii iizerine, Galata 'daki Saint-Benoit kilisesinin katolik dyinlerine

10 tahsis edilmesi bu stralara rastlamaktadrr ( krq. De Saint-Priest, Memoires sur l'ambassade de France en Turquie, Paris, 1877, s. 1S3). Avusturya ile hatp karanntn icrasrna gegildi[i ve Budin seferine grkrlacasr esnada Lutfi Paqa birden-bire azledlldi. Buna sebep, zevcesi olan pddigdhm hemgiresi ve Yavuz Sultan Selim 'in ktzt $ah Sultan ile aralannda gegen sert bir miindkagadrr, oteden beri zevcesi ile gegimsizlifini nakleden An, bir kadrnataftik ettirdi[i gayr-i insani cezarrtn, $ah Sultan tarafindan tenkit edilmesi ve pa$antn da bu tenkide tahammiilsi.izltik gostermesi iizerine, bu hddisenin p6di$6ha aksettirilmesi ile kendisinin az l, $ah Sultan ile nikdhlnln feshedildi[ini bildirir ( ayn. esr., var. 339 v. dd.). Lutfi Paga rse, Asaf-ndme'de bu azhkendi arzusu ile tekai.it geklinde gostermektedir ( s. 9 ). Onun, diirtist ve iyi niyetli bir devlet adamt stfatr ile, icr66trnda bdzr menffiatere darbe vunnasl ve boylece sarayda aleyhinde bir cephe tegekktil etmesinin de bu azilde dahli bulunmup olaca[r kabul edilebilir. Filhakika vezir oldu[u zamar; devlet iglerini pek fena buldusunu soyleyen Lutfi Paqa idari ve mdli bir takrm islah ata gur;mi$ ve bu suretle, zahtfr ihtigamna ru$men, bozulma$a baglayan imparatorlusun genig kadrolarl ve yiiksek kademelert arastndan irtikdp ve irtigayr kaldrma$a tegebbiis etti$ igin, bdzr aleyhdarlar

11 kazanmrg idi. gubat r54r'de istanbul'da iskele emini Stileym an'a gonderttifi bir hiikiimde, Ievend taifesinin aldrklan Venedik esirler rinin safllmasr ve itk-nameler ile serbest brrakrlanlan hakkrnda iskelelerde s0istimdllere sebebiyet verildigi yolunda venedik balyosunun vdki gikdyetini hakh buldufiunu ve bu gibi hallerin onlenmesi igin, cezri tedbir almmaslnl emretmesi, Lutfi Paga'ntn bu vadide; ne kadar trtrz davrandr[rna bir mis6l tegkil etmektedir ( gewal 947 tarihli bir htiktim igin bk. Bibliotheque Nationale, Manuscrits Turcs, nr. 4I,var I3Il133 ). Kezamiisadere yolu ile yetimlerin hakkma tecaviiz edilmesini asla caiz gormedigi i gin, saddre ti zamamnda beytiilm6le gelen paranln yedi sene I emdnet suretiyle durmaslnl ve ancak veresesi grkmadr[r hdlde hafineye ahnmasr us0ltinil koydurmug idi ( Asaf-name, s.,12). Diger taruftanbahriye iglerine gok ehemmiyet vermiq, denizcilik mevzuunda ay,rr tegkilat yapmt$ ve bu husustaki masraflar igin ayn bir emdnet te'sis etmiq idi ( ayn. esr., s.21 ). Bu meselelerde daha Yavuz sultan Selim zamantnda bdzt tasawuflara vakrf olan Lutfi Paga, kendi iktidan devrinde, Osmanh devletinin, ytikselmek igin denizlerde h6kimiyet te'min etmesinin ltizumunu 1' anlamrg ve bu vadide gayret sarfetmiqtir. Onun vezirh$i zamamnda Korfu seferine serdar nasbedilmesinde bu iglerdeki vukuf ve tecrlibesinin

12 bir te'siri olsa gerektir. Lutfi Paga gegirdi[i uzun idare hayati boyunca, devlet idaresin de bdzr tecriibeler edinmi$; ve malfimatkazanmrg, bir takrm rslahat fikirlerine inanmrq ve sad6reti devrinde de bunlara sddrk kalma[r bilmip idi. Msl. her hangi bir me'm0run bir tek kabahat sebebi ile -aziedilmeyerek, iptida lkaz ve ihtarda bulunulmasr, narh iglerine itina edilerek, me'm0r-- lann nifuzlannr kottiye kull anmalanna ve' ticdret yapmalarrnamani olunmasr, her sene tahakkuk edecek varid ata gore, masr af ihtiyar edilmesi, ydni bir mdli muvdzene kurulmasr, asker mrkdarrru- li.izumund an fazla go[altm ayarak, keyfiyet bakrmmdan tistiin askeri bir kuwetin elde tutulmasr, vezir-i dzarnm her meseleyi padigdha agrk bir qekilde arlatar ak, h aki k ati gizlem em e s i g ib i e s as I ar, onun icraatrnda mi.id dfaa ve haleflerine tat-5 bikini ehemmiyetle tavsiye ettigi belli-baqh fikirleri idi (krq. ayn. esr.). Lutfi Paga, saddreti devrinde evlenerek, krsa bir mi.iddet yagadr[r zevcesinden ( A1?, ayn. esr., var.240) tefrik ve azledilince (aynl- ' masr meselesinde bagka bir sebep igin bk. Boissard 'm kaydrnr zikreden Tschudi, ayn. esr., s. XIV ) akge tekaiit haslan ile Di-. metoka'daki giftli[ine gekildi. Kendi bildirdi[i gibi derh6l^ olmamakla beraber, ertesi setod LUTFi

13 ne istanbul 'a geldi ve hacc igin miisaad e alarak, Hrcaz'a grtti (tafsildt igin ve 949: 1547 'da haccda bulundugu hakkmda bk. $eyh Giilgeni mendkrbinden naklen Fuad Kopriilii, ayn.esr., s. 130). Lutfi Paga'nln haccdan dondiikten sonraki hayafi artrk tarnarnen Dimetoka'da gegti. Ali, onun dahabdzr aruvlannrn yerine getirildi[ini soyler ise de, bunlann nelerden ibaret bulundu[unu, bn arahk yine Istanbul 'da ya$ayrpyagamadrsmr bilemiyoruz. Vefatr tarihini ve mahallini, yine bu miiverrihe gore, tesbit ve kabul etti[imizlutfr Paqa, miitebdki 20 senelik hayatrnr tamamen te'lifdta hasretmig goriinmektedir. Tevdrth-i Al-i Osman'mm mukaddimesinde birer-birer saydr[r ( s. 3 v. dd.) ve Kdtib Qelebi 'nin de bir krsmmrn mevcudiyetlerine igaret etti$ bu tiirkge ve arapea eser ve risaleler en ziydde ger'i ilimlere ve bilhassa fikrh ve keldm a arttn (bk. Tschudi, ayn. esr., s. XV v. dd.; Kopriilij-zdde, a!h. esr., Bursalt Tdhir, Osmanh milellifleri, III, I32 v. dd.). Ttirkge yazdrfir Tanbih al-dkilin va tdkid al-{dfilin adh eseri dort fasrldan miirekkep olup, mukaddimesinde halkm go$unun Ummi olmasmdan ve isldmr bilmemesinden dolayt, Akilleri tenbih ve gafilleri de te'kit maksadr ile bunuyazdr$rnr bayan etmektedir ( bk. Universite ktittip., TY ).

14 Lutfi Paga, gerek saraydaki tahsil ve terbiyesi srasmda, gerek tdyin edildi$i me'm0riyet mahallerinde muhitindeki 61im ve g6irler ile srkr temas ve miin6sebeti neticesinde, miimkiin oldu[u kadar ilim ve marifet tahsiline g al r qmr g, di I er d ev I et adarriar tna nazar art, bu sahada muayyen bir seviyeye yiikselmig idi. Ali ve Pegevi onun sarf ve nahiv okudu[unu, ve fikrhtan, Kenz, KudArive Manya al-musalli gibi kitaplan gordti[iinti soylemekle beraber, kendi ilmi iktidanna ltizumundan fazla krymet ve ehemmiyet verdi$ini, mafrur ve kendini be$enmi$ bir adam oldufu cihetle, Ebussu'0d ve Aqgvzdde gibi, devrinin m6ruf dlimlerini qohretleri nisbetinde ilmi kudretleri olmamakla itham ettifini bildirerek, ilmi hiiviyeti hakkrnda bir fikir verirler (Ali, ayn. esr.; Pegevi,I,21). Anc ak Tabakat al-mamalik miiellifinin, pagarun azlve nekbet devrind e yazdr[r eserinde, onun ilim ve iktidan hakkrnda gok medihlerde bulunmast ( Celdl-zade, ayn. esr., var.24l ), Sehi'nin sozleri ile birlikte ( Tezkire, istanbul, 1325, s.25 v.d.) mtitdlea edilir ise, Ali 'nin bu hususta bn azmiibdle gayakaprldr$r kabul olunabilir Kopriili-zdde, aynr makale, S. 142). Lutfi Paqa, aynr zamartda gdir idi. Fakat eserini Lutfi Paqa lnm ikbal devrinde ( 9 4 5: )yazmrq olan PA$A. Edirneli Sehi 'nin kaydetti[i bir gazeh, istisna

15 edilir ise, di[ er tezkire sahipleri kendisinden bahis dahi etmemektedirler. Tevdrth-i Al-i Osman Maki manzrlm ktsrmlarlnrn ekserisinin de Lutfi Paga'ntn olmadr[r anlaqrlmaktadrr. Lutfi Paga 'yi, dah a ziydde, yazdt$r Tevdrth-i At-i Osman ve Asaf-ndme'si ile, bir miiverrih olarak, mtit6lea etmek ldnmdn. Ancak Bayezid II. devrinin sonuna biiyiik bir krsmt, eski anonim Tevdrlh-i Al-i Osman Tarm iktibas ve istinsahmdan bagka bir gey olmayan,yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Stileyman devirleri, y0ni kendi yagadr[l ve brzzat gahit oldufu hddiseleri de nisbeten basit ve iptidai bir tarih felsefesine gor e yaz:irdrfr anlaqrlan Lutfi Paga tarihi, bintarufgr mtildhazalan sebebi ile de, ihtiyatla kullantlmast icdp eden bir kaynak mdhiyeti gostermektedir. Her meseleyi dini zavryeden mi.itdlea etmesi, bdzan isimlerini saydr[r eserlerden layrkr ile istifdde edememig olmasr, muaslrlan hakkmda kindarhk gostermesi, miiverrih olarak, Lutfi Papa 'ya bi'iytik bir mevki ve ehemmiyet verdirecek mdhiyette de[il ise de, kendi vezirlik ve sadrazamhk devirlerine ddir verdi[i mal0mat, bilhassa imparatorlu[un zay:fve bozulma[a yiz tutan tar aflannr agtk lay an yerl eri, 9 6 I tarihine kadarki hddiseleri ihtiva eden eserine, yine hus0si bir krymet atfina sebep tegkil etmektedir. Macar tarihgil erinden S zekfi.i Gyula, ttirk miiverrihleri hakkrndaki mi.itdl e alan arastnd a, Lutfr

16 Paga 'yi, Kem il-zi'de ile birlikte, en biiyiik bir tistat olarak tavsif eder ( Torok Tortenetirdk, Budapegte, 1 916). Bilhassa tisl0bunun sadeli$i ile, en samimi dtigi.inceleri ve idare hayatrndaki uzun tecri.ib elerinin neticelerini ihtiva eden Asaf-ndme bid,yiik ve krymetli bir tarihi vesika sayrlabilir. Lutfi Paga'nln astrlarca Asaf-ndme miellifi olarak tarunmast da bu yizden olsa gerektir. Lutfi Paga'ntn 970 (1563) sralannda Dimetoka 'da oldti[tinti kaydeden Ali 'ye inanmak ldnmdtr; giinkti Ali Emiri'nin, Asaf-ndme 'nin b dzt niishal an idlzerinde al -m a dfun b ib il A d al - $ dm ib aresinin goriildii[iinii soylemesi ve bunu muhtemel gordii[iinii imd etmesi, muasln di[er Lutfi Paqa'nrn 938 'de $am beylerbeyi iken vefat etti[ini ( Ferdi, ayn. esr., var. 142) bilmemesinden ileri gelmektedir. Mezanntn 1878 istilasrndan onceki,,lutfi Paqa Miislim" kariyesinde bulunmasr icdp eder. Dimetoka kazaslnln, tegkildttan sonra da, Lutfi Paqa adrnda bir koyii var idi ( krq. Badi Ahmed, Riydz-t belde-i Edirne, Bayezid um0mi kiiti.ip., nr, 10393, III; Devdyih-i mi,ilhakdt-t Edirne, 208 ). Onun istanbul 'da bir gegme, Edirne 'de de bir mescid yaptrrdr[rnr biliyoru z (JJadikat al-calutfi PA$A tdmt,i, 189; T. Gdkbilgin, Edirne lue PaSa livast, istanbul, 1952, s. 42 ). 3 Rebiiildhrr 948 :27 temmuz 1541 tarihli vakrfnamesinde, ikamet

17 ettigi Dimetoka'ntn Miislim koytindekr mescid ve muallimhdnesine akge ile Edirne 'de 20 diikkanr vakfettigi anlagrlmaktadrr. Zevcesinin bdzt vakrflan igin bk. T. Gdkbilgin, ayn. esr., ttir. yer., ' da haslart ve Yanya'daki kopriisii igin bk. 467 ve 586 nr. 'lu Tapu defteri. (M. TAYYiS COKBITCIX.;

MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika

MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika cemâati, müteferrika taifesi) ve bu s ı n ı f a m e n s

Detaylı

Lütfi Paşa Ve Asâfnâmesi

Lütfi Paşa Ve Asâfnâmesi 14 Lütfi Paşa Ve Asâfnâmesi Esra AKAR Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü III. Sınıf I. Öğretim Öğrencisi. erenkayra49@hotmail.com GİRİŞ Lütfi Paşa nın nerede ve ne zaman doğduğu

Detaylı

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590 ....... 1501. -... : 1490/ 905.1.. 1514/ 920.2.. 984 ] 1577 1555/ 961.3. 24 [.4. [ 998] 1590 : : -..... : 30 - 174-1391.(Genç.Karaca:1992:82). 71..(1002 25).. :..1..2..3..4..5..6.( ).7..8..9.10..11.. -.

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR. -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu.

HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR. -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu. BAZI MEŞHUR OLAYLAR HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu. -2470:Hz.İsmail in Sünnet Edilmesi. -2317:Hz.Yakub

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

ARPALIK, Osmanlı imparatorluğu teşkilâtında, devlet tarafından, muhtelif zamanlarda muhtelif tatbik şekillerine göre, belli başlı idare ve saray

ARPALIK, Osmanlı imparatorluğu teşkilâtında, devlet tarafından, muhtelif zamanlarda muhtelif tatbik şekillerine göre, belli başlı idare ve saray ARPALIK, Osmanlı imparatorluğu teşkilâtında, devlet tarafından, muhtelif zamanlarda muhtelif tatbik şekillerine göre, belli başlı idare ve saray adamlarına ve bir kısım yüksek rütbeli ilmiye ricaline,

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

buiunduzu ' markasrmn TPE nezdinde renkli olarak

buiunduzu ' markasrmn TPE nezdinde renkli olarak ,1,':,-... 1.rr rr^d/atrfa\/ I II.I\\JI I ft I ^\mi_i\-,ri.ttr.rlrrr. ul\ltllul\!,r ra u r\!..j \ - r-lr{ires i KARAR 200s19999 SAYISI DAVACI DAVALI YARGITAY KARARI :lstanbul 2.Fikri ve Snai Haklar l{ukuk

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls icindekii,bn J x /r. Koy, rovlu vb ivrpnratorluk...... I V. Milletleraran Ttirkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi. Teblidler, U.U. Tiirkiyat Arasttrmave Uygulama Merkezi, istanbul 2l-25, Adustos 1989.

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

щlk OSMANLILAR VE BATI ANADOLU BEYLщKLER DэNYASI Feridun M. Emecen OsmanlЩ Tarihi Dizisi 78 Emine EroПlu Adem KoГal Zeynep BerktaЧ Ravza KЩzЩltuП

щlk OSMANLILAR VE BATI ANADOLU BEYLщKLER DэNYASI Feridun M. Emecen OsmanlЩ Tarihi Dizisi 78 Emine EroПlu Adem KoГal Zeynep BerktaЧ Ravza KЩzЩltuП щlk OSMANLILAR VE BATI ANADOLU BEYLщKLER DэNYASI Feridun M. Emecen TщMAч YAYINLARI 2890 OsmanlЩ Tarihi Dizisi 78 GENEL YAYIN YжNETMENщ Emine EroПlu PROJE EDщTжRэ Adem KoГal EDщTжR Zeynep BerktaЧ KAPAK

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

TARIHEILIGIMIZ UZERINE

TARIHEILIGIMIZ UZERINE SOYLESI INALCIK'LA TARIHEILIGIMIZ UZERINE d tl-l F o =TU o ingiltere'nin Cambridge kentinde bulunan Uluslararasr Biyografi Merkezi (IBC), unlii Osmanh tarihgisi Prof. Dr. Halil inalcrk'r 20. y:o:zyrltn

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

EDIRNE'NIN FETHI. (rg6r) : "Sultan Otman Kral Vukasin'i ae Despot Ugjcsa'1n Makedonya'da Mertg bo2unda tildiirdu ae Edirne'yi aldt".

EDIRNE'NIN FETHI. (rg6r) : Sultan Otman Kral Vukasin'i ae Despot Ugjcsa'1n Makedonya'da Mertg bo2unda tildiirdu ae Edirne'yi aldt. EDIRNE'NIN FETHI (rg6r) Her,ir, INALCIK Edirne'nin ne zaman ve nasrl fethedildi!'i meselesi, son defa Bulgar tariheisi A. Burmov ve I. H. Uzungargrh tarafindan tartrgma konusu yaprlmrgtrr. Burmov'a gcirel,

Detaylı

3?\ XVI ASIR ORTALARINDA OSMANLI DEVLETiNiN TUNA HAVZASI VE AKDENIZ SIYASETLERI, BUNLAR ARASINDAKI ALAKA VE IRTIBAT, MUHTELIF VEQHELERI'

3?\ XVI ASIR ORTALARINDA OSMANLI DEVLETiNiN TUNA HAVZASI VE AKDENIZ SIYASETLERI, BUNLAR ARASINDAKI ALAKA VE IRTIBAT, MUHTELIF VEQHELERI' 3?\ XVI ASIR ORTALARINDA OSMANLI DEVLETiNiN TUNA HAVZASI VE AKDENIZ SIYASETLERI, BUNLAR ARASINDAKI ALAKA VE IRTIBAT, MUHTELIF VEQHELERI' PTof" TAYYIB GOKBiLGiN osmanh devletinin Murad II. devrinden itibaren

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

- 10.5. 18 ebadrnda olup her

- 10.5. 18 ebadrnda olup her TEBLiCLER YENI BULUNMU$ BIR "GAZAVAT.I SULTAN MURAD,, * HRr.il lxelcrr tvtuvloo OGuz Burada tanrtmak istedifimiz Gazaadtt Sultan Murad bin Mehmet Han adh yazma eser, Fakiiitemizin Fransrz Dili ve Edebiyatr

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR ab'*@"' T.C. istanbul 3.IS MAHKDMf,Si f,srs-karrr No: 201 3/492 Esas - 2014/ll T.C. istanbul 3. ig MAHKEMESi ESAS NO: 2013/492 Esas KARAR NO: 2014/13 TiJRK MiLLETi ADINA GEREKCELi KARAR HArdM: M.zEKi AYHAN

Detaylı

qagrtda B ulunma yr.ikumlur,u cuntin ihr,atind E AXtiF HUSUMET EHT,iWTi

qagrtda B ulunma yr.ikumlur,u cuntin ihr,atind E AXtiF HUSUMET EHT,iWTi qagrtda B ulunma yr.ikumlur,u cuntin ihr,atind E AXtiF HUSUMET EHT,iWTi Prof. Dr Abuzer KENDIGELEI' I. GENEL OI"ANAK Bilindi!,iiizereSermayePiyasasrKanununun(=SerPK)22.nad. desinin (i) Lendi htikmti ile

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir.

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. 3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. Bu tarihte Fransa da mühendis Jean Rodolphe Perronet e

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

TÜRKYE CUMHURYET EMEKL SANDII YOKLAMA NZAMNAMES. BRNC BÖLÜM Yoklama leri. KISIM I Yoklamanın Çeitleri

TÜRKYE CUMHURYET EMEKL SANDII YOKLAMA NZAMNAMES. BRNC BÖLÜM Yoklama leri. KISIM I Yoklamanın Çeitleri Kanun No:4/800 Neri Tarihi:9/6/1953 TÜRKYE CUMHURYET EMEKL SANDII YOKLAMA NZAMNAMES BRNC BÖLÜM Yoklama leri KISIM I Yoklamanın Çeitleri Madde 1- Emekli, adi malul, vazife malullüü, dul ve yetim aylıı ve

Detaylı

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 28 Ekim 2008 SALI Resmî Gazete Sayý : 27038 YÖNETMELÝK Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan: Taþpýnar Muhasebe BALIKÇI

Detaylı

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve Agrk ihale usulii ile ihale edilen UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI idari gartnamesi KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve niniui NU (MERKEZ OFiS II BiNASI/ 33t23s620 cict

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

istahi TETI(IMNNI HNSTITIJSIJ

istahi TETI(IMNNI HNSTITIJSIJ tr ISTANBUL UNfiIERSITESI NPPE1YAT IIAI{IILTESI YA]ruNLARI PUBLICATIONS OF THE FACULTY OF LETTERS' ISTANBUL UNIVERSITY 4st+ I istahi TETI(IMNNI HNSTITIJSIJ BHRGISfi ( REVIEW OF THE INSTITUTE OF ISLAMTC

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

Teklif sahibinin adr ve soyadr/ ticaret unvanl Acrk teblieat adresi

Teklif sahibinin adr ve soyadr/ ticaret unvanl Acrk teblieat adresi Teklif sahibinin adr ve soyadr/ ticaret unvanl Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Ktsa Agrklamasr Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) Tutan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1

Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Sakile Birinci Bölüm : İşletme faaliyetlerinin muhtelif safhmları 1 A UMUMÎ MÜLÂHAZALAR 1 B - İŞLETME FAALİYETLERİNDE TEDARİK SAFHASI 2 I Uumumî mülâhazalar 2 II Tedarik faaliyetlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Fen Adamlarının Gruplandırılması... 2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 4 Fen Adamlarının Yetki ve... 4

Detaylı

KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT

KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM NYATÜRLERİ OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları:1-Minyatür, T. İş Bankası, 2002 PORTRELER PORTRAITS Fatih Portresi Portrait of Mehmed

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+ TACIR YARDIMCII,ARI Prof. Dr. Omer TEOMAN+ 7. Tac ir Yard,tmcilaruu'rl Varolu g N ede nleri Bir ticari iqletmeyi kendi adrna ve hesabrna iqletti$ igin tacir srfatrm kazarlrrnbir kimsl (TK i4a), faaliyetini

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Proje ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ile ÖĞRENCİ ve PERSONEL (KA103) Yükseköğretim Kurumları Ders Verme Hareketliliği Faaliyeti Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır. 6.MEKTUP MEVZUU : a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı. b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak. c) Fenanın ve bekanın beyanı. d) Nakşibendî tarikatına mensub olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

Sayın Hava Kuvvetleri Komutanım, Kıymetli konuklar,

Sayın Hava Kuvvetleri Komutanım, Kıymetli konuklar, Sayın Hava Kuvvetleri Komutanım, Kıymetli konuklar, Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür denir... Sizleri yakın tarihimizde kısa bir yolculuğa çıkarmak istiyorum: Sene 1923 Çetin mücadeleler neticesinde,

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

Tanrmlayrct Firma ve UBB. Toplam Fivat. SonTektif Tarihi:!rf.O +.LOl+ S.No Mal / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim Fivat

Tanrmlayrct Firma ve UBB. Toplam Fivat. SonTektif Tarihi:!rf.O +.LOl+ S.No Mal / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim Fivat T.C. Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi Srra No: 02725 Konu: Teklif Mektubu igin Adr: TEKNIK servis-sratik TRANSFER ANAHTARI Fip Kodu : : Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

T.C. VAN İLİ GENEL MECLİSİ. Konu : Okul Bahçelerinin Karar No : 2 Asfaltlanması

T.C. VAN İLİ GENEL MECLİSİ. Konu : Okul Bahçelerinin Karar No : 2 Asfaltlanması Konu : Okul Bahçelerinin Karar No : 2 Asfaltlanması 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi uyarınca Valilik Makamınca İl Genel Meclisimizin gündemine alınması amacıyla havale edilen Milli Eğitim

Detaylı

lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 YAYINTARI E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. @ : Her hakkr mahfuzdur.

lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 YAYINTARI E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. @ : Her hakkr mahfuzdur. r t-i ffi#ffi lf1, S 21. Y1zytl Yayrnlarr : 4 J ; Tarih Serisi : 1 F YAYINTARI Hanrmeli Sk. No: 19120 Srhhrye-06430 ANKARA Tel: 231 68 58-231 08 72 c Faks: 231 68 58 E. mail: yuzyil@ ada. net.tr. Bu eserin

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR. Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR. Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR Yaralıların Cepheden Sevki Cephe Yuva Sargıyeri Araba Durakları Seyyar, Harp, Menzil Hastaneleri Memleket Hastaneleri AÇIKLAMA Bu kartlarda

Detaylı

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI Sayr : B.10.4.1SM4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 20,10.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Yusuf GOK igin

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II.

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II. www.burakelgit.com.tr I. Rusya II. Fransa III. Avusturya 1. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir? A) Yalnız II B) I,II ve III C) II ve III D) I ve III

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

EKLER: l.sipariq Cetveli. 2.YaklaqrkMaliyet Birim FiyatTeklifCerveli... ...1 Sayfa. 3. Malzeme Resimleri...1Sayfa. 4. Yedek Parga Listesi...

EKLER: l.sipariq Cetveli. 2.YaklaqrkMaliyet Birim FiyatTeklifCerveli... ...1 Sayfa. 3. Malzeme Resimleri...1Sayfa. 4. Yedek Parga Listesi... EKLER: l.sipariq Cetveli 2.YaklaqrkMaliyet Birim FiyatTeklifCerveli..... 1 Sayfa...1 Sayfa 3. Malzeme Resimleri...1Sayfa 4. Yedek Parga Listesi...... I Sayfa (doksan) takvim giinii ieerisinde EGO f,/-

Detaylı

nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu

nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu Prof. Dr. Halil in.{i,cik / Yrd. Dog. Dr. Biilent ARI Ttirk denizciligini anlatrrken 6nce gu hususu belirtelim. Deniz egemenli[i dtinyada her ddnemde belli

Detaylı

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye TATKOY TuRizM YATIRTMLARI ve TiCARET ANoNiM $irr(eti ANA SOZLESMESi Kuruluq Madde 1 Agafrda adlarr, soyadlarr ve agrk adresleri yazh kurucular arasrnda Turk Ticaret Kanunun Rnonim girketlerin ani qekilde

Detaylı

' Bkz. H. inalcrk, "The Ottoman Turks and the Crusades", yay. K. Setton, A Hi.stor1, of the Crusaucs,

' Bkz. H. inalcrk, The Ottoman Turks and the Crusades, yay. K. Setton, A Hi.stor1, of the Crusaucs, OsMANLI'NIN AvRUPA irp BARI$IKLTGI: KApiTULAsYoNLAR 15. yiizyrl sonlartnda, Zonchio'da sava$an Venedik ve Tiirk gernileri, I 585, Biritish Museum, Tlte Fifieenth.Century, Margaret Astort, W.W. Nortott

Detaylı

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI Yargýtay Kararlarý vereni ibra ettiðini bildirdiðinden, izin ücreti yönünden davacý davalý þirketi ibra etmiþ bulunmaktadýr. Bu ibraname sebebi ile izin ücreti alacaðýnýn reddi gerekirken yazýlý þekilde

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere 2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere EK-A'da, Ogrenci Burs Bagvuru Formu EK_B,dedir. hazrrlanan burs duyurusu Dernegi ll Bagkanr TURKiYE EMEKLi SUBAYLAR DERNE6i FESUD) izuin xouar

Detaylı

csi\,{anli, RUS REKABr,riNiN MEN$Ei VE

csi\,{anli, RUS REKABr,riNiN MEN$Ei VE csi\,{anli, RUS REKABr,riNiN MEN$Ei VE. DON - VOLGA KANALI TE$EsnUSu (1s6e) DT. HALIL INATCIK '1'-. Tarih' Dogenti i 46 sayrh. BELLETEN tden ayrr basrn TU RK TARiH KURUIYIU B ASIMEVi.ANKA;] A 9 4 8 OSMANLI

Detaylı

Gerçek Dýþý Kasa Mevcutlarýnýn Torba Yasa Kapsamýnda Deðerlendirilme Cuma, 11 Mart 2011

Gerçek Dýþý Kasa Mevcutlarýnýn Torba Yasa Kapsamýnda Deðerlendirilme Cuma, 11 Mart 2011 Gerçek Dýþý Kasa Mevcutlarýnýn Torba Yasa Kapsamýnda Deðerlendirilme Cuma, 11 Mart 2011 Dursun Ali YAZ Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Yeditepe Üniversitesi, MBA ÖZET Cumhuriyet tarihinin en kapsamlý Mali

Detaylı

Yusuf Kemal TENGIRŞENK ( )

Yusuf Kemal TENGIRŞENK ( ) Yusuf Kemal TENGIRŞENK (1878 1969 ) PROFESÖR YUSUF KEMAL TENGİRŞENK Prof. Mahmut KOLOGLU Profesör Yusuf Kemal Tengirşenk'in ölümü ile, memleketin değerli evlâtlarından birisi daha tarihin sahifelerine

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

Ticaret Hukuku : Kýymetli Evrak Hukuku Ders Notlar Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:30

Ticaret Hukuku : Kýymetli Evrak Hukuku Ders Notlar Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:30 Ticaret Hukuku : Kýymetli Evrak Hukuku Ders Notlar Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:30 TÝCARET HUKUKU KIYMETLÝ EVRAK HUKUKU Kýymetli Evrak Tanýmý : Kýymetli evrak öyle senetlerdedir ki; bunlarda mündemiç

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı