SPORCULARIN SİGORTALANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SPORCULARIN SİGORTALANMASI"

Transkript

1 Lumpkin, A., Avery,M., Physical Education Activity Program Survey. Journal of Teaching Physical Education: 5. S. 185,197, Müezzinoğlu, K., Spor yapan ve yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Fiziki ve Motorsal Ölçümlerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve spor Bölümü. Ankara. s. 34, Oka, A., Sosyalleşme Süreci ve Spor. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve spor Bölümü. Ankara, s. 13,94, Oxendine, J. B., Robert, J. E., The General Instruction Program in Physical Education at Four-Year Collages and Universities Journel of Physical Education and Recreation: 49, 21,23, Salman, Ş. Selma., Üniversite Son Sınıf Kız Öğrencilerinin Sağlık, Spor ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve spor Bölümü Ankara. s. 19, Shephard, J. Roy., Chosts And Benefits of An Exercising Versus A Nonexercising Society. Exercise Fitness and Health. İlinois: Human Kinetics Books. s. 49,59, Stokes, R., Moore, A. C., Moore, C., Williams, C., Fitness The New Wave USA: Hunter Publishing Conpany. s. 1,23, Sunay, H., Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Ankara Üniversitesi nde Uygulanabilirliği. Çağdaş Eğitim Dergisi: Sayı s. 35, Sunay, H., Spor Tesislerinde Başarılı Bir Yönetim Nasıl Olmalı. Popüler Bilim: Sayı 65 s. 12, Şahin, S., T. C. Anayasaları. Ankara: Feryal Matbaacılık Sanayi, Trimble,R. T., Hensley,L. D., The General Instruction Program in Physical Education at Four-Year Collages and Universities. Journel of Physical Education Recreation and Dance, 55, 82-89, Trudeau, F., Daily Primary School Physical Education: Effects on Physical Activity During Adult Life. Medicine & Science in sports & Exercise. USA: American Collage Of Sports Medicine,, s. 111,117, Türkiye Nüfusu., Demografi Yapısı ve Gelişimi. Ankara: DİE Matbaası, Varış, F., Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları; No: 176, s. 20, Weick,K. Objectives of Physical Education Expressed as Needs By University Students. Research Quarterly; 46 s. 385,388, P-370 SPORCULARIN SİGORTALANMASI I. SPOR, SPORCU VE SİGORTA TANIMLARI A-Spor-Sporcu Kavramı MARMARA Cihangir* Spor, Spor yapan açısından kazanmaya dönük teknik ve fiziki bir çaba, izleyen açısından yarışmaya dayalı estetik bir süreç, toplum açısından o toplumun çelişki ve özelliklerini yansıtan bir ayna, yönlendirilebilen etkili bir amaç olarak tanımlanabilir. Spor ile uğraşanların karşılaşabilecekleri riskler ve doğuracağı sonuçlar diğer bireylere göre daha da önem arz ettiğinden, gelişmiş ülkelerde sporcuların karşılaşabilecekleri zararlara karşı korunması için zorunlu sigortası kavramı da önem kazanmaktadır. Türk Hukuk Mevzuatında sporcu, lisanslı olarak spor faaliyetlerine katılan olarak tanımlanmıştır. Spor yapma hakkı, kişilik hakkının bir parçası olarak sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan Medeni Kanunun 16. maddesi uyarınca ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, spor yapma bakımından fiil ehliyetine sahiptirler. Ancak bir kişinin sigorta sözleşmesi yapabilmesi için medeni hakları kullanma yetkisine sahip ve reşit olması gereklidir. Buna karşılık sigorta ettiren ile sigortalı kavramları birbirinden farklı olabilir. Reşit olmayan veya kısıtlı bulunan bir sporcunun sigortalı olması adına sigorta sözleşmesi yapılması ile mümkündür.. B-Sigorta Kavramı Sigorta, kişilerin çeşitli olaylar sonucunda karşılaşabilecekleri zararlara karşı korunması düşüncesine dayanır. Sigorta, ileriyi görerek önlem alma ve ortak tehlikelere karşı yardımlaşma düşüncelerinin yansımasıdır. 1[1] Kişilerin yaşantısını riske atan tehlikeleri önceden görmesi ve o- lumsuz sonuçlarına karşı tek başına önlem alması zordur. Tehlike gerçekleştikten ve zarar meydana geldikten sonra önceki durumu tesis etmek başkalarının yardımı ile daha kolaydır. Örneğin profesyonel spor yapan 1000 sporcunun yılda 50 sinin spordan dolayı sakatlandıklarını varsayalım. Sakatlık nedeni ile karşılaştıkları tedavi masraflarına sporcu veya sporcunun bağlı bulunduğu kulüp tek başına katlanacak olursa zor durumda kalacaklardır. Bunun yerine toplam zarar 1000 sporcu (sigorta ettirenler kulüpler) arasında paylaştırılacak olursa sakatlanan sporcular sadece 50/1000=%5 oranında bir ödeme yaparak tüm zararı karşılamış olacaktır. Böylece sigorta sistemi sayesinde zarar her sporcu için katlanabilir hale gelmiştir. Sigortanın tanımı şu şekilde yapılabilir. Sigorta, aynı veya benzer tehlikelere maruz bulunan kişiler topluluğunda rizikonun gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkacak ihtiyacın belli bir para (prim) karşılığında giderilmesine yönelik olarak bağımsız bir hukuki talep hakkına sahip olunmasıdır. II. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BAKIMINDAN SPORCUNUN SİGORTALI SAYILMASI Profesyonelce icrasına izin verilen bir spor dalında sporcunun sözleşme ile bağlı olduğu spor kurumu arasındaki ilişki hizmet sözleşmesidir. Hizmet sözleşmesi, bir kimsenin sürekli veya süreksiz bir zaman periyodu içinde belli bir hizmetini belli bir ücret karşılığında bir kişiye karşı taahhüt etmesidir. Hal böyle iken, profesyonel sporculara İş Kanunu hükümlerinin uygulanamayacağı iş kanununda açıkça ifade edilmiştir. İş kanunu sporcular hakkında uygulanamayacağından, sözleşme ile belli bir kulübe bağlı çalışan sporculara Borçlar Kanununun hizmet *İzmir Barosu Avukatlarından 1[1] ÇEKER Mustafa, Sigorta Hukuku, Adana, Karahan Kitabevi, 2003

2 974 sözleşmesini düzenleyen özel hükümleri ile Borçlar Kanunu genel hükümleri uygulanacaktır. 2[2] Spor kulüpleri gerek dernek, gerekse şirket şeklinde kurulmuş olsun, işveren sıfatını kazanmaları bakımından bir fark bulunmamaktadır. 3[3] Yine aynı kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasında, çalışma şartı ölçü olarak alınarak şöyle denilmiştir. Çalışanlar, işe alınmalarıyla kendiliğinden sigortalı olurlar.. İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar kanununun kapsamları birbirinden farklı olduğundan, profesyonel sporcuların iş kanunu kapsamı dışında bırakılmış olmaları onların sigortalı sayılmalarına engel değildir. 4[4] - 5[5] Futbol Federasyonu tarafından çıkarılan Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatının 27/i maddesine göre, profesyonel futbolcu ile sözleşme imzalamış kulüpler, profesyonel futbolcularını 506 sayılı kanun hükümlerine göre Sosyal Sigortalar Kurumuna kaydettirmek, sözleşme süresince doğacak sigorta primlerini yatırmak zorundadır. Ancak Emekli Sandığına veya Bağ-Kur a bağlı olan sporcuların sosyal sigortalar kurumuna kayıt ettirilmesi gerekmez. Futbol federasyonu dışında kalan federasyonlarda, kulüplerinden ücret almak suretiyle spor yapan profesyonel sporcuların sosyal güvenlik haklarıyla ilgili bir takım düzenlemeler yapmışlardır. III. ÖZEL SİGORTA SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN SPORCUNUN DURUMU A. Genel Olarak Sigortanın gerek bireyler gerekse toplum açısından ekonomik ve sosyal hayatta çok büyük önemi vardır. Sigorta tedbirli olmanın ödülüdür. Sigorta edilmemiş bir sporcu spor yaralanması sonucunda gerekli tedavi sağlama olanağına da sahip değil ise tekrar spor yapması mümkün olamayacaktır. Bu kişinin yaşamını etkileyeceği gibi sonuçları toplumsal da olabilmektedir. Gelişmiş dünya ülkelerinde sporcuların sigortalanması zorunlu kılınmış. Sporculara profesyonelliklerine 2500 dolar ile 10 milyon dolar sigorta tazminatı içeren poliçeler düzenlenmektedir. B. Can Sigortaları Can sigortaları insan hayatı ile ilgili olayların sigortasıdır. İnsan hayatına ilişkin rizikolar, bir kişinin ölümü, kazaya uğraması, hastalanması, bir uzvunun sakatlanması nedeniyle meslekte çalışamaz hale gelmesi yaşlanması gibi olaylardır. Gerçekten bir futbolcunun ayaklarının sakatlanması, tenisçinin elinin kırılması hayata yönelik rizikolara örnektir. Mal sigortalarında karşılaşılan eksik sigorta, aşkın sigorta veya çifte sigorta gibi durumlar can sigortalarında gündeme gelmez. Öte yandan can sigortaları çifte sigorta ve halefiyet açısından da mal sigortalarından ayrı hükümlere tabidir. Örneğin hayatını hem A şirketi hem de B şirketine yüz bin ytl üzerinden sigorta ettirmiş bir sporcu sigorta kapsamına giren bir spor kazası nedeni ile sakatlandığında her iki şirketten ayrı ayrı yüz ytl tutarındaki sigorta bedeline hak kazanır. Bu durumda çifte sigortadan bahsetmek söz konusu olmadığı gibi halefiyet ilkesi de geçerli olmayacaktır. (TTK. m. 1323) Sigortalı sporcu sigorta şirketinden aldığı tazminatın yanı sıra örneğin spor karşılaşmasında kendisine spor kurallarına aykırı davranışı nedeniyle zarar veren rakip sporcudan da tazminat isteyebilir. Bu kuralın istisnası, sigortalıya ödenen tedavi masraflarında görülmektedir. 6[7] 1. Can Sigortasının Türleri Can sigortasının çeşitli türleri vardır. Bunlar arasında yaşama veya ölüm şartlı ferdi hayat sigortası, emeklilik sigortası, hastalık sigorta- 2[2] ERTAŞ Şeref-PETEK Hasan, Spor Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, [3] TUNÇOMAĞ K. Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, İstanbul 1988, s [4] Yargıtay profesyonel sporcuların (futbolu meslek edinmiş kimselerin) Sosyal Sigortalar Kanunu bakımından sigortalı sayılacağını belirtmiştir. Yargıtay 10. HD., tarih, E. 1974/199, K. 1974/1247 sayılı kararında bu husus gerekçeli olarak hüküm altına alınmıştır. 5[5] Yargıtay 10. Hukuk Dairesi tarih, E. 1973/1296, 1974/594 sayılı kararında da Futbolcular, menajerler ve antrenörlerin bağlı bulundukları kulüp ile aralarındaki ilişki hizmet bağıtına dayanmaktadır. Bu nedenle anılan kişilerin sigortalı olması gerekeceği belirtilmiştir. 6[7] ULAŞ Işıl, Uygulamalı Can Sigortası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2002, sı, ferdi kaza sigortası ve bunların tamamını veya bir kısmını kapsayan ve bir işletme veya meslekte çalışanlar için tek poliçe ile yapılan grup kaza sigortaları yer alır. Emeklilik sigortası; sosyal sigorta sisteminin ülkemizde yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan can sigortası dalıdır. Hastalık Sigortası; sağlık yardımına benzer bir sigorta şeklidir. Ferdi Kaza Sigortası, kişilerin ani ve harici bir olay sonucunda ölmesi veya ani ve harici olay sonrası hastalanması veya sakat kalması rizikolarına karşı güvence sağlayan sigorta şeklidir. Grup Kaza Sigortaları sporcuların sigortalanması için uygun sözleşme tipidir. Grup Kaza Sigortası doktrinde Birden çok kişilerin kazaya karşı sigorta edildiği tek sözleşme grup kaza sözleşmesidir. şeklinde tanımlanmaktadır. Uygulamada ferdi kaza sigortası şartları kullanılarak özel şartlarda ayrı bir sözleşmeye bağlanarak bu tür sözleşme oluşturulmaktadır. Ancak, ülkelerin gelişmişliklerinde, bilim adamları sayısı kadar sanatçı ve sporcu sayılarının önemli yer tuttuğu gerçeği göz ardı edilmeyerek sporu teşvik sporcunun yaşamını güvence altına alınması ile sağlanabileceğinden tüm amatör ve profesyonel sporcuların zorunlu ferdi kaza sigortası veya gurup kaza sigortası kapsamına alınması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması kanaatindeyiz. Bu düzenlemelerde caydırıcı olması açısından, sigortası olmayan sporcunun müsabakalara katılması engellenmelidir. Tabii ki, sporcular sportif faaliyetlerini adına icra ettikleri kulüplerce grup kaza sigortası kapsamına alınmalıdırlar. Uygulamada, hastalık, hayat ve ferdi kaza sigorta poliçelerinin teminat ve genel şartları birbirlerine olan benzerlikleri sebebiyle, karışıklıklara yol açmaktadır. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi günlü kararında poliçe üzerinde herhangi bir teminat ve limiti gösterilmemiş, genel ve özel koşulların sigorta ettirence kabul edildiği açıklamasıyla yetinilmiştir. Bu itibarla öncelikle, bu genel ve özel şartlar taraflardan istenilerek, poliçenin ferdi kaza sigorta türüne ilişkin olup olmadığı, ya da davacının iddia ettiği ve temyize getirdiği şekli ile salt ölümü teminat altına alan bir başka can sigortası türüne ilişkin olup olmadığının kesin olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu hususların tıbben tespiti gerekmekte olup, esasen hükme esas alınan sigortacı bilirkişisi de raporunun bir bölümünde,futbolcunun karşılaşma sırasında alabileceği bir darbenin,bir süre sonra ölüm doğurabileceğine,illiyet bağının tıbben tespit gerektiğine işaret edilmiştir. 7[8] denmektedir. Bu karara konu dosyada yüksek mahkeme, sigorta poliçesinin vasfının tayininde tereddüde düşmüştür. 2. Sporcuların Sigortalanmasında Sigorta Sözleşmesinin Tarafları a. Sigortacı; Doktrinde sigortacı genel kavram olarak, aynı riskle karşı karşıya bulunan çok sayıda kişinin bireysel olarak belirsiz olan hasar olasılığını belirgin duruma getirmek ve olasılığın gerçekleşmesiyle ortaya çıkan zararları, birlikte karşılamak amacıyla risk yönetim ve sorumluluğuna taşıyan bir kişi veya kurum olarak tanımlanmaktadır. Ülkemiz mevzuatına göre sigorta şirketleri ancak anonim veya kooperatif şirket şeklinde kurulmuş olması şarttır. b. Sigortalı; Hayat sigortası sigorta ettirenin kendi hayatı üzerine değil de bir üçüncü kişinin hayatı üzerine de yapılabilir. Bu kişiye sigortalı sıfatı verilmektedir. Sigorta ettirenin kendi hayatını sigorta ettirmesi halinde menfaat ilişkisi aranmadığı halde, üçüncü kişinin hayatının ölüm hali hayat sigortasına konu yapılması halinde T. T. K. nun maddesinde sigorta ettirenin, sigortalının hayatının devamında maddi ve manevi menfaat ilişkisinin mevcudiyetini sigortanın geçerliliği bakımından şart koşmuştur. Aksi halde sigorta sözleşmesi batıl hale gelir. Özellikle spor türlerinin bazılarında (boks, ralli gibi) ya doğrudan doğruya veya oyun aletleriyle sporcunun hayatı risk altındadır. Sporcusuna önemli yatırım yapan spor kulübünün sporcusunun hayatta olmasında maddi ve manevi yararı olması nedeni ile sporcusunun hayatı üzerine sigorta yaptırabileceği düşünülmektedir. c. Sigorta Lehtarı; Sigorta sözleşmesinde lehtar, sigorta ettiren tarafından belirlenen hak sahibi kişidir. Sporcuların sigortalanmasında lehtar sporcu ve onun kanuni mirasçıları olmalıdır. d. Sigorta Ettiren; Sigorta sözleşmesinin diğer tarafı olan sigorta şirketine karşı yükümlülük altına girene sigorta ettiren denilmektedir. 7[8] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin tarih, 2004/7316 E. 2005/3743 K. Sayılı ilamı.

3 975 Sigortacıya karşı prim ödeme yükümlülüğü sadece sigorta ettirene ait bulunmaktadır. Sporcuların sigortalanmasında düzenlenecek sözleşmede sigorta ettiren sporcunun lisanslı olduğu spor kulübü veya federasyon olabilir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2/g maddesinde sporcuların sigortalanması işlemlerini yapmak ve yaptırmak, Müdürlüğün görevleri arasında sayılmıştır. Milli takımlara seçilen sporcular ile bu takımların teknik kadrolarında yer alanlar müsabaka öncesi yapılan kamp çalışmalarının başlangıcından, müsabaka sonrası ikametgâhlarına ulaşıncaya kadar, Milli Takım listesinde yer alan görevliler ise müsabakaya gidiş tarihlerinden, ikametgâhlarına varış tarihine kadar geçen süre içerisinde her türlü kaza, hastalık ve sakatlıklara karşı özel sigortalanırlar. Ayrıca özel sigorta primlerinin tamamının kulüp tarafından ödeneceği, bu hususta doğacak her nevi aksaklık ve eksiklikten kulübün sorumlu olacağı dip notu yer almaktadır. TFF sezonunda, bu konudaki uygulamasını değiştirerek kulüpler adına anlaştığı sigorta şirketine Türkiye süper lig,2. lig A ve B ve 3. ligdeki futbolcuların gurup kaza sigortasını Anadolu Sigorta Aş ye kendisi bizzat yaptırmış ve primlerini kulüplerden tahsil etmiştir sezonu için de, 2006 Temmuz ayı içerisinde Türkiye süper lig,2. lig A ve B ve 3. ligdeki yaklaşık futbolcunun sigortası için sigorta şirketlerine basın yolu ile duyuru yaparak, ihale için teklif verilmesini istemiştir. IV. POLİÇE VE HASAR PROSEDÜRÜ Gurup kaza sigorta poliçesinde sigorta süresi, sigortalı sporcuların isim, soy isim ve doğum tarihleri yer almakta, teminat olarak da ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi gideri teminatları limit olarak ayrı ayrı belirtilmelidir. Teminat limitleri yıldan yıla farklılık gösterdiği gibi sporcu bonservis miktarlarına göre de değişim gösterebilmektedir. Örneğin Fenerbahçe Kulübü nün resmi sigorta şirketi Fenerbahçe Sigorta basına verdiği demeçte, federasyon tarafından ilan edilen sigortaların teminatlarının dışında, kendi tercihleri doğrultusunda sporcularına sağlık sigortası ve kaza sigortası yaptırabildiklerini, kaza sigortalarında sporcuların bonservis ücretleri ile orantılı teminat verdiklerini, bu nedenle her sporcu için tek tek sigorta poliçesi yapıldığını, bu poliçelerde primlerin, tazminat türleri ve miktarları nedeni ile normal sigortalara göre çok daha yüksek olduğunu açıklamışlardır. 8[9] Profesyonel futbolcular için prim ve teminat tutarları, futbolcunun yaşına ve kulübün sporcunun oynayamaması halinde göreceği maddi kayba göre hesaplanmaktadır. Sigorta şirketlerinin milyon dolar rakamlar olması sebebiyle bu tip poliçeleri yapmaktan kaçınmaları söylenebilir. Teminatların yüksek olması sebebiyle, reasürans şirketlerinin bu tür poliçelere sıcak bakmadığı da ifade edilebilir. Bunun çözümü uygun prim miktarının belirlenmesinden geçmektedir. Zira teminat miktarının artması, yanında primin de artması neticesini doğurmaktadır. Bu primi sponsoru olmayan bir sporcunun karşılaması pek mümkün görülmemektedir. Örnek olarak verdiğimiz rekortmen atletimiz Süreyya Ayhan ın Vestel ile yaptığı anlaşma içeriğinde sağlık sigortası şartının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ülkemizde futbol, basketbol, voleybol ve hentbol federasyonları sporcu sigortasını zorunlu olarak kabul etmişken, dünyada sporcuların sigortalanması zaten zorunlu olduğu gibi, örneğin ABD de spor akademilerinde okuyan öğrencilerin dahi sporcu sigortalı olmaları kabul edilmiştir. İtalya da Sportass adı verilen kurum, spor yaralanmalarını sigorta ve ihtiyaç dolayısı ile verilen sosyal yardım yollarıyla çözüm getiren ve bundan sorumlu olan kamu kuruluşudur. Lisanslı her sporcu spor etkinlikleri sırasında meydana gelen kişisel yaralanmalara karşı otomatik olarak sigortadan yararlanmaktadır. Sakatlanma halinde, zorunlu sigortanın yanı sıra ek özel ödemelerde Sportass tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde yürürlükte bulunan sporcu sigortasının kapsadığı teminatlar incelendiğinde; A. Zorunlu Sporcu Sigortası Kapsamındaki Teminatlar Bu sigorta kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: 1. Ölüm Teminatı; Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında ölümü halinde geçerli olan bir teminattır. 2. Sürekli Sakatlık Teminatı; Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığa maruz kalması halinde geçerli olan bir teminattır. Sürekli sakatlık teminatı, ölüm teminatından az ve ölüm teminatının iki katından fazla olamaz. Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır: 3. Gündelik Tazminat; Sigortalı, kaza neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı olan gündelik tazminat ödenir. Gündelik tazminat miktarı 200 gün süreyle ödenebilir. Her türlü spor kazalarından dolayı ortaya çıkan gündelik tazminatlar 7 günü geçen süreler için ödenir. Bu tazminat, ölüm ve sürekli sakatlık teminatları toplamının % 0,025 ini geçemez. 4. Tedavi Masrafları Teminatları; Sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri hariç, sigorta edilebilir. Bu teminat, ölüm ve sürekli sakatlık teminatları toplamının %5 ini geçemez. V. SONUÇ Kanaatimize göre profesyonel sporcuların mevzuatımız gereği, mutlak surette sosyal sigorta kapsamında bulunmaları gerektiği halde, kulüplerin prim ödemekten kaçınmak için değişik formüller ürettikleri, bu nedenle federasyonların bu konu üzerinde ciddiyetle durarak denetimlerini artırmaları, gerekirse müeyyidelerin arttırılmasının gerektiği, Profesyonel ve amatör sporcuların mutlak surette zorunlu sporcu sigortası ile sigortalanmalarının gerektiği, aksi takdirde müsabakalara katılmalarının yasaklanmasının müeyyide olarak getirilmesi, Profesyonel sporcular ile başka bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında bulunmayan amatör sporcuların sağlık sigortası ile sigortalanmalarının gerektiği, bunun sporcunun performansını olumlu yönde etkileyeceği görüş ve düşüncesindeyim. KAYNAKLAR 1. CİRİK Elçin -Akşam Gazetesi ÇEKER Mustafa, Sigorta Hukuku, Adana, Karahan Kitabevi, ERTAŞ Şeref-PETEK Hasan, Spor Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, KÜÇÜKGÜNGÖR Erkan, Profesyonel Futbolcu-Kulüp İlişkisi, Ankara, Ders Notu 5. TUNÇOMAĞ K. Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, İstanbul 1988, 6. ULAŞ Işıl, Uygulamalı Can Sigortası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2002, 8[9] CİRİK Elçin -Akşam Gazetesi

4 976 P-371 SPOR İŞLETMELERİNİN YÖNETİM SÜREÇLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ VE EKONOMİK PERSPEKTİFTE DEĞERLENDİRİLMESİ Arzu ÇELİK*Zekiye BAŞARAN* Bahar ÖZGÜR* Kenan SİVRİKAYA* **Kocaeli üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu GİRİŞ VE AMAÇ İnsanoğlunun beşeri gelişiminde önemli dönüm noktalarından olan ilk olimpiyatlardan günümüze spor, işletme disiplinleri ile iç içe geçmiş ve sporun ekonomik boyutu önem kazanmıştır (Var, 1998). Günümüzde işletmelerde yönetim kavramlarının önemi ön plana çıkmaktadır. İşletmelerin yönetimi, işletmenin var oluş hedefine ulaşmasında ve mevcudiyetini sürdürmesinde anahtar role sahiptir (Ataman, 2001). Başarının temel kriterlerinden birinin de etkin bir yönetim olduğu gerçeğinden hareketle ülkemizde var olan spor işletmelerinin faaliyet analizlerinin yapılmasına duyulan ihtiyaç daha belirgin hale gelmektedir. Bu noktadan hareketle, spor işletmelerinin yönetim uygulamalarını ve ekonomilerini incelemek çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırma Grubu Araştırmanın evrenini, Kocaeli merkez, Gölcük ve Değirmendere de bulunan spor işletmelerinde görev yapan yöneticiler, antrenörler, sporcular ve diğer personel oluşturmaktadır. Çalışma örneklemini, Kocaeli merkez, Gölcük ve Değirmendere de bulunan 13 adet spor işletmesinde [Harbiş Spor Kulübü (Futbol, Taekwondo), Polisan Değirmendere Spor Kulübü (Voleybol, Basketbol), Akademi Spor Kulübü (Yüzme), Yıldızlar Spor Kulübü (Yüzme), İzmit Yelken Kulübü (Yelken), İzmit Tenis Kulübü (Tenis), Sporium (Fitness, Yüzme), Sports Center (Fitness), Life Style Spor Merkezi BULGULAR VE TARTIŞMA Bu çalışmanın sonucunda aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir. (Fitness), Şişecam Spor Kulübü (Kürek), Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor (Voleybol, Futbol, Atletizm, Judo, Buz Sporları, Güreş), Adliye Spor (Basketbol), Kocaeli Zeytin Dağcılık ve Doğa Sporları] görev yapan 123 personel meydana getirmektedir. Kocaeli merkez, Gölcük ve Değirmendere de bulunan toplam 29 adet spor kulübünden 13 tanesine ulaşılmıştır. Veri Toplama Araçları Verilerin toplanmasında; spor işletmelerinin yönetim süreçleri ve ekonomileriyle ilgili 25, kişisel bilgilerle ilgili 5 adet sorudan oluşan Likert tipi anketten yararlanılmıştır. Anketin 25 sorudan oluşan ilk bölümü; yönetimle ilgili, karar verme, planlama, örgütleme, iletişim, koordinasyon, yöneltme ve denetleme süreçlerini; ekonomiyle ilgili ise, sponsorluk, yiyecek-içecek, malzeme ve ekipman satışı, reklamlar, üyelik ücretleri, müsabakalar, sporcu transferleri, kongre ve seminer ücretlerini içermektedir. Anket; konuya uygunluğu, sorularının konuyla ilişkisi, kapsamı, sorularının açık, net ve anlaşılır olması yönünden üniversitemizin öğretim elemanlarınca tetkik edilmiştir. İfadelerin geçerliliğinin saptanması için evren içerisinden rasgele seçilen 15 kişiye, 10 gün ara ile 3 defa Test-Tekrar Test yöntemi uygulanmış ve ankete son şekli verilmiştir. Daha sonra, evren içinden seçilen 5 farklı işletmenin, 10 ar kişilik personel grubuna ön test uygulanmıştır. Ön test uygulamalarından sonra elde edilen veriler, SPSS paket programına aktarılmış ve anketin güvenilirliği Alpha testi ile hesaplanmıştır (Alpha = %91). Sonrasında anket, deneklere dağıtılarak veriler toplanmıştır. Verilerin Toplanması Anketler toplam 135 kişiye tesadüfî yöntemle uygulanmıştır. Uygulanan 135 adet anketten, sporculara uygulananlardan 10, diğer personele uygulananlardan 2 tanesi hatalı ve eksik doldurmalar sebebiyle iptal edilmiştir Verilerin Analizi Veriler, SPSS paket programına aktarılmış, Frequancy testiyle n ve % değerleri hesaplanmıştır. Yöneticilerin, antrenörlerin ve sporcuların yönetim süreçlerine ve ekonomik süreçlere ilişkin bakış açılarında bir farklılık olup olmadığını belirlemek için One-Way Anova ve Post Hoc testleri uygulanmıştır. Tablo 1. Cinsiyet Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % Erkek 29 87, , ,8 4 80, ,1 Bayan 4 12,1 4 8, ,2 1 20, ,9 Toplam , , , , ,0 Tablo 2. Yaş Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % ,9 1 20,0 12 9, ,1 8 17, , , , ,3 9 23,7 1 20, , ,4 9 19, , , ,4 4 8, , ,4 Toplam , , , , ,0

5 977 Tablo 3. Eğitim Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % İlkokul , ,8 Ortaokul ,6 Lise 7 21,2 8 17, ,2 3 60, ,2 Yüksek Okul 5 15,2 1 2,1 2 5, ,5 Üniversite 17 51, , ,5 2 40, ,6 Yüksek Lisans 1 3,0 2 4, ,4 Toplam , , , , ,0 Tablo 4. Görev Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % Görev , , , , ,0 Araştırmamıza toplam 33 yönetici, 47 antrenör, 38 sporcu, 5 diğer personel (1 kafe sorumlusu, 3 masör, 1 sekreter) olmak üzere, toplam 123 kişi katılmıştır. Bunlarınların %82 sinin erkek, %18 inin bayandır. Yoğunluk olarak, yöneticiler 31 yaş ve üstü, antrenörler 26-30, sporcular ise yaş grubundadır. Her üç grubun eğitim düzeyi lise ve üniversite düzeyindedir. Tablo 5. Sponsorların Spor İşletmelerine Destekte Bulunarak İşletme Ekonomisine Katkı Sağlama Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % Tamamen Katılıyorum 9 27, , ,8 2 40, ,0 Katılıyorum 15 45,5 6 12, ,6 1 20, ,6 Kısmen Katılıyorum 9 27,3 7 14,9 8 21,1 2 40, ,1 Katılmıyorum , ,3 Toplam , , , , ,0 Çalışmaya katılan büyük çoğunluğu sponsorların işletme ekonomisine katkıda bulunduğuna katılmışlardır. Erdoğan (2000) ın marksist siyasal ekonomi üzerine: Spor örneğiyle kurumsal yapı ve akademik inceleme sorunları isimli araştırmasında, Seyirciler atletlerin performansı için para öderler, iş dünyası reklam verir ve sponsor olur. Böylece sporda beceri, ekonomik semayeye dönüştürülür. Günümüzde, birçok büyük firma, medya kuruluşları, reklamcılar, sponsorlar ve spor pazarlayıcıları spor kulüplerine sahiptir ve ortaktır. sonucuna varılmıştır. (http: //politics. ankara. edu. tr/~erdogan/spor2000. html) Tablo 6. Reklamlarla Gelir Elde Etme Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % Tamamen Katılıyorum 7 21, , ,7 4 80, ,3 Katılıyorum 11 33, , ,2 1 20, ,1 Kısmen Katılıyorum 13 39, ,4 6 15, ,4 Katılmıyorum 2 6, , ,3 Toplam , , , , ,0 Deneklerin büyük çoğunluğu işletmenin reklamlarla gelir elde ettiğine katılmıştır. Erdoğan (1999) ın aynı çalışmasında da sporda becerinin, ekonomik semayeye dönüştürüldüğü ve bu sebeple reklam ve sporun içiçe olduğu sonucuna varılmıştır. (http: //politics. ankara. edu. tr/~erdogan/spor2000. html) Kırıkkanat (2005) ın Reklamlardaki Türkiye isimli araştırmasında, İş dünyasında bir ülkenin nabzını en iyi tutan sektör, reklamcılıktır. Başarılı bir reklam kampanyası, doğru okunmuş bir toplumsal eğilimin geleceğe dönük çözümünü hayal eder ve bireyleri ürüne yönlendirir sonucuna varılmıştır (http: //ilef. ankara. edu. tr/reklam/yazi. php?yad=9225). Tablo 7. Üyelik Ücretleriyle Gelir Elde Etme Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % Tamamen Katılıyorum 13 39, , ,9 2 40, ,4 Katılıyorum 9 27, , , ,1 Kısmen Katılıyorum 7 21,2 8 17,0 7 18,4 3 60, ,3 Katılmıyorum 4 12,1 1 2,1 5 13, ,1 Toplam , , , , ,0 Üyelik ücretlerinin spor işletmeleri için gelir kaynağı olduğuna toplamda %71 oranında katılım olduğu gözlenmiştir.

6 978 Çetinkaya (2006) nın spor yönetimi isimli araştırmasında, Spor kulüpleri hizmetlerini, üyelerinden sağladıkları aidatlar ve çeşitli organizasyonlardan elde ettikleri gelirlerle yürütürler. sonucuna varılmıştır (http: //akademikspor. com/formator/sporyonetimi. doc). Tamamen Katılıyorum Katılıyorum Tablo 8. Sporcu Transferlerinden Gelir Elde Etme Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % 7 21,2 7 14,9 6 15,8 1 20, ,1 8 24, , ,1 3 60, ,5 Kısmen Katılıyorum 9 27, ,7 7 18,4 1 20, ,9 Katılmıyorum 9 27,3 6 12,8 9 23, ,5 Toplam , , , , ,0 Sporcu (%57,9) ve diğer personelin (%80) büyük çoğunluğu sporcu transferlerinden gelir elde edildiğine katılırken, antrenörler (%44,7) ve yöneticiler (%27. 3) bü görüşe kısmen katıldıklarını belirtmişlerdir. Tablo 9. Spor Okullarıyla Gelir Elde Etme Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % Tamamen Katılıyorum 2 6, ,4 5 13, , , , , ,5 3 60,0 Katılıyorum Kısmen Katılıyorum 12 36, , ,8 2 40, ,9 Katılmıyorum 3 9,1 5 10,6 4 10, ,8 Toplam , , , , ,0 Denekler, spor okullarından gelir elde edildiğine katıldıklarını belirtmişlerdir. Antrenörlerin ve sporculardan bir bölümünün ise katılmadığı gözlemlenmiştir. Tablo 10. Görev Dağılımı Yapılırken Çalışanların Yetenek ve Kapasitelerinin Göz Önünde Bulundurulması Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % Tamamen Katılıyorum 15 45, , ,9 2 40, ,1 Katılıyorum 14 42, , ,8 1 20, ,0 Kısmen Katılıyorum 3 9,1 3 6,4 8 21,1 2 40, ,4 Katılmıyorum 1 3, , ,5 Toplam , , , , ,0 Araştırmaya katılan büyük bir kısmı, görev dağılımı yapılırken çalışanların yetenek ve kapasitelerinin göz önünde bulundurulduğu görüşüne katılmıştır. Sporcuların bir kısmının ise (%13,2) görev dağılımı yapılırken çalışanların yetenek ve kapasitelerinin göz önünde bulundurulmadığını düşünmektedir. Başaran (2004) in işletmelerde kariyer yönetimi ve performans değerlendirme sistemleri isimli araştırmasında, Ankara da bulunan bir şirkete uyguladığı ankette yer alan, Görev dağılımları çalışanların niteliklerine uygun olarak yapılıyor. ifadesine, ankete katılanlardan %67,5 i katıldığını belirtmiştir (Başaran, 2004). Tablo 11. Programların Hazırlanan Planlara Uygun Olarak Yerine Getirilmesi Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % Tamamen Katılıyorum 11 33, ,0 9 23,7 4 80, ,5 Katılıyorum 15 45, , ,5 1 20, ,2 Kısmen Katılıyorum 5 15,2 4 8,5 7 18, ,0 Katılmıyorum 2 6, , ,3 Toplam , , , , ,0 Çalışmaya katılan deneklerin çok büyük bir bölümü, programların hazırlanan planlara uygun olarak yerine getirildiği görüşüne katılırken, katılmayan sporcularında bulunduğu gözlenmiştir Yerlisu (1999) nun yaptığı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ndeki yönetim uygulamalarının yönetim süreçleri açısından değerlendirilmesi isimli çalışmada yönetim süreçlerinin, birbirleriyle ve kendi aralarında uyumlu ve tutarlı olmalarına özellikle dikkat edilmesi gerektiği ve amaçlara yönelik plan ve programların uygulanabilirliğinin arttırılmasının önemi olduğu vurgulanmıştır (Yerlisu, 1999). Tablo 12. Birimdeki Personelin Birbiri İle Uyum İçerisinde Çalışması Durumu

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI S P O R

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI S P O R T. C. KALKINMA BAKANLIĞI S P O R ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-60-4 YAYIN NO: KB: 2866 - ÖİK: 716 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

2. KASKO SİGORTASI... 27 2.1. KASKO SİGORTASI VE TEMİNAT KAPSAMI... 27 2.1.1. Kasko Sigortası Değeri Uygulaması... 32 2.1.2.

2. KASKO SİGORTASI... 27 2.1. KASKO SİGORTASI VE TEMİNAT KAPSAMI... 27 2.1.1. Kasko Sigortası Değeri Uygulaması... 32 2.1.2. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...iii ÖZ/ABCTRAC... vi ÖNSÖZ...vii TABLOLAR...viii GRAFİKLER... x KISALTMALAR... xi GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM... 5 1. SİGORTA NIN TANIMI, TEMEL KAVRAMI VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞİMİ... 5 1.1.

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI. EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ

T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI. EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANS VE BANKACILIK ANA BĠLĠM DALI EMEKLĠLĠK ġġrketlerġnde RĠSK YÖNETĠMĠ VE TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ HAKAN GAYGISIZ DanıĢman Öğretim Üyesi

Detaylı

Futbol Şirketlerinin Halk a Açılması

Futbol Şirketlerinin Halk a Açılması HAKEMLİ Futbol Şirketlerinin Halk a Açılması Dr. Necip Kağan KOCAOĞLU, Esq.* * New York ve Ankara Barosu Üyesi; J.S.D. (Georgetown), LL.M. (Virginia), LL.M. (Ankara). Futbol Şirketlerinin Halka Açılması

Detaylı

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN PAZARLAMA KARMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN PAZARLAMA KARMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞL-YL 2007 00010 TÜRKİYE DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN PAZARLAMA KARMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ HAZIRLAYAN Gökçe Nezihe EVREN

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

BANKACILIK VE RİSK YÖNETİMİNİN BİR BANKA ÜZERİNDE UYGULANMASI VE SONUÇLARININ HUKUKSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KONUSUNDA UYGULAMALI ÇALIŞMA ÖZET

BANKACILIK VE RİSK YÖNETİMİNİN BİR BANKA ÜZERİNDE UYGULANMASI VE SONUÇLARININ HUKUKSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KONUSUNDA UYGULAMALI ÇALIŞMA ÖZET Sayı: 2 Temmuz Ağustos 2011 ISSN:164-28X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası BANKACILIK VE RİSK YÖNETİMİNİN BİR BANKA ÜZERİNDE UYGULANMASI VE SONUÇLARININ HUKUKSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ANKARA DA BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI SEMT POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TAMAMLAYICI SAĞLIK

Detaylı

T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ. Hazırlayan Ufuk YILDIZ. Đşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ. Hazırlayan Ufuk YILDIZ. Đşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ÖZEL SAĞLIK SĐGORTACILIĞI SEKTÖRÜNDE FAALĐYET GÖSTEREN ŞĐRKETLERĐN VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ ĐLE ETKĐNLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐ Hazırlayan Ufuk YILDIZ Đşletme

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASI: İZMİR ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ FATMA GÜL ALTIN Tez Danışmanı: Yrd.

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1 TEZ ÖZETi Performans değerlendirmesi insan kaynakları yönetimi çemberi içerisindeki işlevlerden birisidir. Çalışanlara; yatırım yapılan değerli kaynaklar olarak bakarken, işgörenlerin başarı durumu ve

Detaylı

SPORUN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SPOR PAZARLAMA: ÜÇ BÜYÜK SPOR KULÜBÜNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

SPORUN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SPOR PAZARLAMA: ÜÇ BÜYÜK SPOR KULÜBÜNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA SPORUN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SPOR PAZARLAMA: ÜÇ BÜYÜK SPOR KULÜBÜNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Özdemir YAVAŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci

1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci 1. Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye'deki Gelişim Süreci Sigortacılığın kökenleri Babil imparatorluğunda kervan ticareti yapan tüccarların mallarını sağlam bir şekilde teslim almak için ödedikleri faizli

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FON YÖNETİMİ. Zeynep KIZILGEÇİT

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FON YÖNETİMİ. Zeynep KIZILGEÇİT BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNDE FON YÖNETİMİ Zeynep KIZILGEÇİT Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ 2014 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 66, No. 3, 2011, s. 55-92 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN AMPİRİK ANALİZİ Ar. Gör. Ferdi Çelikay Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doç. Dr.

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanunu na Göre

4857 Sayılı İş Kanunu na Göre 4857 Sayılı İş Kanunu na Göre Kısmi Çalışma Uygulaması ve Sonuçları Muzaffer KOÇ * /İbrahim GÖRÜCÜ ** ÖZET: İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı 6-7 Şirketin

Detaylı

Hazırlayan: Kıvanç BAYAR

Hazırlayan: Kıvanç BAYAR SİGORTA HASAR EKSPERLİK FAALİYETLERİNİN SİGORTA İŞLETMELERİNE HASAR MALİYETLERİ AÇISINDAN ETKİLERİ Hazırlayan: Kıvanç BAYAR Danışman: Doç. Dr. Fehmi YILDIZ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma Veysel Eren -Ufuk Orhan -Demet Dönmez Özet: Stratejik planlama, örgütlerin güçlü ve zayıf yönlerini,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PROGRAMI YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA VE 5510 SAYILI

Detaylı

Üçüncü bölüm de; sigorta şirketlerinin yatırım araçları hakkında bilgi verilerek, yatırımlarını hangi yönde değerlendirdikleri anlatılacaktır.

Üçüncü bölüm de; sigorta şirketlerinin yatırım araçları hakkında bilgi verilerek, yatırımlarını hangi yönde değerlendirdikleri anlatılacaktır. 1 GĠRĠġ Kişilerin günlük yaşantılarında her an karşılaşabilecekleri ve bunun sonucunda can ve mallarına zarar verebilecek bazı risklerin gerçekleşmesi durumunda mevcut hayat standardında meydana gelebilecek

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI CUMHURİYET İN 100. YILINDA ELAZIĞ İLİNİN SPOR STRATEJİSİ: STRATEJİDEN GELECEĞE 2023 YÜKSEK LİSANS TEZİ Yunus Emre

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖZEL HASTANELERDE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEYİŞİ VE SORUNLARI Gül Kırımlı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ...

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 2014 1 İçindekiler BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 5 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 6 1.2. Sigortanın Tarihi... 6 1.2.1. Dünyada Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi... 6 1.2.2. Ülkemizde Sigortacılığın

Detaylı