SPORCULARIN SİGORTALANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SPORCULARIN SİGORTALANMASI"

Transkript

1 Lumpkin, A., Avery,M., Physical Education Activity Program Survey. Journal of Teaching Physical Education: 5. S. 185,197, Müezzinoğlu, K., Spor yapan ve yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Fiziki ve Motorsal Ölçümlerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve spor Bölümü. Ankara. s. 34, Oka, A., Sosyalleşme Süreci ve Spor. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve spor Bölümü. Ankara, s. 13,94, Oxendine, J. B., Robert, J. E., The General Instruction Program in Physical Education at Four-Year Collages and Universities Journel of Physical Education and Recreation: 49, 21,23, Salman, Ş. Selma., Üniversite Son Sınıf Kız Öğrencilerinin Sağlık, Spor ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve spor Bölümü Ankara. s. 19, Shephard, J. Roy., Chosts And Benefits of An Exercising Versus A Nonexercising Society. Exercise Fitness and Health. İlinois: Human Kinetics Books. s. 49,59, Stokes, R., Moore, A. C., Moore, C., Williams, C., Fitness The New Wave USA: Hunter Publishing Conpany. s. 1,23, Sunay, H., Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Ankara Üniversitesi nde Uygulanabilirliği. Çağdaş Eğitim Dergisi: Sayı s. 35, Sunay, H., Spor Tesislerinde Başarılı Bir Yönetim Nasıl Olmalı. Popüler Bilim: Sayı 65 s. 12, Şahin, S., T. C. Anayasaları. Ankara: Feryal Matbaacılık Sanayi, Trimble,R. T., Hensley,L. D., The General Instruction Program in Physical Education at Four-Year Collages and Universities. Journel of Physical Education Recreation and Dance, 55, 82-89, Trudeau, F., Daily Primary School Physical Education: Effects on Physical Activity During Adult Life. Medicine & Science in sports & Exercise. USA: American Collage Of Sports Medicine,, s. 111,117, Türkiye Nüfusu., Demografi Yapısı ve Gelişimi. Ankara: DİE Matbaası, Varış, F., Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları; No: 176, s. 20, Weick,K. Objectives of Physical Education Expressed as Needs By University Students. Research Quarterly; 46 s. 385,388, P-370 SPORCULARIN SİGORTALANMASI I. SPOR, SPORCU VE SİGORTA TANIMLARI A-Spor-Sporcu Kavramı MARMARA Cihangir* Spor, Spor yapan açısından kazanmaya dönük teknik ve fiziki bir çaba, izleyen açısından yarışmaya dayalı estetik bir süreç, toplum açısından o toplumun çelişki ve özelliklerini yansıtan bir ayna, yönlendirilebilen etkili bir amaç olarak tanımlanabilir. Spor ile uğraşanların karşılaşabilecekleri riskler ve doğuracağı sonuçlar diğer bireylere göre daha da önem arz ettiğinden, gelişmiş ülkelerde sporcuların karşılaşabilecekleri zararlara karşı korunması için zorunlu sigortası kavramı da önem kazanmaktadır. Türk Hukuk Mevzuatında sporcu, lisanslı olarak spor faaliyetlerine katılan olarak tanımlanmıştır. Spor yapma hakkı, kişilik hakkının bir parçası olarak sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan Medeni Kanunun 16. maddesi uyarınca ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, spor yapma bakımından fiil ehliyetine sahiptirler. Ancak bir kişinin sigorta sözleşmesi yapabilmesi için medeni hakları kullanma yetkisine sahip ve reşit olması gereklidir. Buna karşılık sigorta ettiren ile sigortalı kavramları birbirinden farklı olabilir. Reşit olmayan veya kısıtlı bulunan bir sporcunun sigortalı olması adına sigorta sözleşmesi yapılması ile mümkündür.. B-Sigorta Kavramı Sigorta, kişilerin çeşitli olaylar sonucunda karşılaşabilecekleri zararlara karşı korunması düşüncesine dayanır. Sigorta, ileriyi görerek önlem alma ve ortak tehlikelere karşı yardımlaşma düşüncelerinin yansımasıdır. 1[1] Kişilerin yaşantısını riske atan tehlikeleri önceden görmesi ve o- lumsuz sonuçlarına karşı tek başına önlem alması zordur. Tehlike gerçekleştikten ve zarar meydana geldikten sonra önceki durumu tesis etmek başkalarının yardımı ile daha kolaydır. Örneğin profesyonel spor yapan 1000 sporcunun yılda 50 sinin spordan dolayı sakatlandıklarını varsayalım. Sakatlık nedeni ile karşılaştıkları tedavi masraflarına sporcu veya sporcunun bağlı bulunduğu kulüp tek başına katlanacak olursa zor durumda kalacaklardır. Bunun yerine toplam zarar 1000 sporcu (sigorta ettirenler kulüpler) arasında paylaştırılacak olursa sakatlanan sporcular sadece 50/1000=%5 oranında bir ödeme yaparak tüm zararı karşılamış olacaktır. Böylece sigorta sistemi sayesinde zarar her sporcu için katlanabilir hale gelmiştir. Sigortanın tanımı şu şekilde yapılabilir. Sigorta, aynı veya benzer tehlikelere maruz bulunan kişiler topluluğunda rizikonun gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkacak ihtiyacın belli bir para (prim) karşılığında giderilmesine yönelik olarak bağımsız bir hukuki talep hakkına sahip olunmasıdır. II. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BAKIMINDAN SPORCUNUN SİGORTALI SAYILMASI Profesyonelce icrasına izin verilen bir spor dalında sporcunun sözleşme ile bağlı olduğu spor kurumu arasındaki ilişki hizmet sözleşmesidir. Hizmet sözleşmesi, bir kimsenin sürekli veya süreksiz bir zaman periyodu içinde belli bir hizmetini belli bir ücret karşılığında bir kişiye karşı taahhüt etmesidir. Hal böyle iken, profesyonel sporculara İş Kanunu hükümlerinin uygulanamayacağı iş kanununda açıkça ifade edilmiştir. İş kanunu sporcular hakkında uygulanamayacağından, sözleşme ile belli bir kulübe bağlı çalışan sporculara Borçlar Kanununun hizmet *İzmir Barosu Avukatlarından 1[1] ÇEKER Mustafa, Sigorta Hukuku, Adana, Karahan Kitabevi, 2003

2 974 sözleşmesini düzenleyen özel hükümleri ile Borçlar Kanunu genel hükümleri uygulanacaktır. 2[2] Spor kulüpleri gerek dernek, gerekse şirket şeklinde kurulmuş olsun, işveren sıfatını kazanmaları bakımından bir fark bulunmamaktadır. 3[3] Yine aynı kanunun 6. maddesinin birinci fıkrasında, çalışma şartı ölçü olarak alınarak şöyle denilmiştir. Çalışanlar, işe alınmalarıyla kendiliğinden sigortalı olurlar.. İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar kanununun kapsamları birbirinden farklı olduğundan, profesyonel sporcuların iş kanunu kapsamı dışında bırakılmış olmaları onların sigortalı sayılmalarına engel değildir. 4[4] - 5[5] Futbol Federasyonu tarafından çıkarılan Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatının 27/i maddesine göre, profesyonel futbolcu ile sözleşme imzalamış kulüpler, profesyonel futbolcularını 506 sayılı kanun hükümlerine göre Sosyal Sigortalar Kurumuna kaydettirmek, sözleşme süresince doğacak sigorta primlerini yatırmak zorundadır. Ancak Emekli Sandığına veya Bağ-Kur a bağlı olan sporcuların sosyal sigortalar kurumuna kayıt ettirilmesi gerekmez. Futbol federasyonu dışında kalan federasyonlarda, kulüplerinden ücret almak suretiyle spor yapan profesyonel sporcuların sosyal güvenlik haklarıyla ilgili bir takım düzenlemeler yapmışlardır. III. ÖZEL SİGORTA SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN SPORCUNUN DURUMU A. Genel Olarak Sigortanın gerek bireyler gerekse toplum açısından ekonomik ve sosyal hayatta çok büyük önemi vardır. Sigorta tedbirli olmanın ödülüdür. Sigorta edilmemiş bir sporcu spor yaralanması sonucunda gerekli tedavi sağlama olanağına da sahip değil ise tekrar spor yapması mümkün olamayacaktır. Bu kişinin yaşamını etkileyeceği gibi sonuçları toplumsal da olabilmektedir. Gelişmiş dünya ülkelerinde sporcuların sigortalanması zorunlu kılınmış. Sporculara profesyonelliklerine 2500 dolar ile 10 milyon dolar sigorta tazminatı içeren poliçeler düzenlenmektedir. B. Can Sigortaları Can sigortaları insan hayatı ile ilgili olayların sigortasıdır. İnsan hayatına ilişkin rizikolar, bir kişinin ölümü, kazaya uğraması, hastalanması, bir uzvunun sakatlanması nedeniyle meslekte çalışamaz hale gelmesi yaşlanması gibi olaylardır. Gerçekten bir futbolcunun ayaklarının sakatlanması, tenisçinin elinin kırılması hayata yönelik rizikolara örnektir. Mal sigortalarında karşılaşılan eksik sigorta, aşkın sigorta veya çifte sigorta gibi durumlar can sigortalarında gündeme gelmez. Öte yandan can sigortaları çifte sigorta ve halefiyet açısından da mal sigortalarından ayrı hükümlere tabidir. Örneğin hayatını hem A şirketi hem de B şirketine yüz bin ytl üzerinden sigorta ettirmiş bir sporcu sigorta kapsamına giren bir spor kazası nedeni ile sakatlandığında her iki şirketten ayrı ayrı yüz ytl tutarındaki sigorta bedeline hak kazanır. Bu durumda çifte sigortadan bahsetmek söz konusu olmadığı gibi halefiyet ilkesi de geçerli olmayacaktır. (TTK. m. 1323) Sigortalı sporcu sigorta şirketinden aldığı tazminatın yanı sıra örneğin spor karşılaşmasında kendisine spor kurallarına aykırı davranışı nedeniyle zarar veren rakip sporcudan da tazminat isteyebilir. Bu kuralın istisnası, sigortalıya ödenen tedavi masraflarında görülmektedir. 6[7] 1. Can Sigortasının Türleri Can sigortasının çeşitli türleri vardır. Bunlar arasında yaşama veya ölüm şartlı ferdi hayat sigortası, emeklilik sigortası, hastalık sigorta- 2[2] ERTAŞ Şeref-PETEK Hasan, Spor Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, [3] TUNÇOMAĞ K. Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, İstanbul 1988, s [4] Yargıtay profesyonel sporcuların (futbolu meslek edinmiş kimselerin) Sosyal Sigortalar Kanunu bakımından sigortalı sayılacağını belirtmiştir. Yargıtay 10. HD., tarih, E. 1974/199, K. 1974/1247 sayılı kararında bu husus gerekçeli olarak hüküm altına alınmıştır. 5[5] Yargıtay 10. Hukuk Dairesi tarih, E. 1973/1296, 1974/594 sayılı kararında da Futbolcular, menajerler ve antrenörlerin bağlı bulundukları kulüp ile aralarındaki ilişki hizmet bağıtına dayanmaktadır. Bu nedenle anılan kişilerin sigortalı olması gerekeceği belirtilmiştir. 6[7] ULAŞ Işıl, Uygulamalı Can Sigortası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2002, sı, ferdi kaza sigortası ve bunların tamamını veya bir kısmını kapsayan ve bir işletme veya meslekte çalışanlar için tek poliçe ile yapılan grup kaza sigortaları yer alır. Emeklilik sigortası; sosyal sigorta sisteminin ülkemizde yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan can sigortası dalıdır. Hastalık Sigortası; sağlık yardımına benzer bir sigorta şeklidir. Ferdi Kaza Sigortası, kişilerin ani ve harici bir olay sonucunda ölmesi veya ani ve harici olay sonrası hastalanması veya sakat kalması rizikolarına karşı güvence sağlayan sigorta şeklidir. Grup Kaza Sigortaları sporcuların sigortalanması için uygun sözleşme tipidir. Grup Kaza Sigortası doktrinde Birden çok kişilerin kazaya karşı sigorta edildiği tek sözleşme grup kaza sözleşmesidir. şeklinde tanımlanmaktadır. Uygulamada ferdi kaza sigortası şartları kullanılarak özel şartlarda ayrı bir sözleşmeye bağlanarak bu tür sözleşme oluşturulmaktadır. Ancak, ülkelerin gelişmişliklerinde, bilim adamları sayısı kadar sanatçı ve sporcu sayılarının önemli yer tuttuğu gerçeği göz ardı edilmeyerek sporu teşvik sporcunun yaşamını güvence altına alınması ile sağlanabileceğinden tüm amatör ve profesyonel sporcuların zorunlu ferdi kaza sigortası veya gurup kaza sigortası kapsamına alınması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması kanaatindeyiz. Bu düzenlemelerde caydırıcı olması açısından, sigortası olmayan sporcunun müsabakalara katılması engellenmelidir. Tabii ki, sporcular sportif faaliyetlerini adına icra ettikleri kulüplerce grup kaza sigortası kapsamına alınmalıdırlar. Uygulamada, hastalık, hayat ve ferdi kaza sigorta poliçelerinin teminat ve genel şartları birbirlerine olan benzerlikleri sebebiyle, karışıklıklara yol açmaktadır. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi günlü kararında poliçe üzerinde herhangi bir teminat ve limiti gösterilmemiş, genel ve özel koşulların sigorta ettirence kabul edildiği açıklamasıyla yetinilmiştir. Bu itibarla öncelikle, bu genel ve özel şartlar taraflardan istenilerek, poliçenin ferdi kaza sigorta türüne ilişkin olup olmadığı, ya da davacının iddia ettiği ve temyize getirdiği şekli ile salt ölümü teminat altına alan bir başka can sigortası türüne ilişkin olup olmadığının kesin olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu hususların tıbben tespiti gerekmekte olup, esasen hükme esas alınan sigortacı bilirkişisi de raporunun bir bölümünde,futbolcunun karşılaşma sırasında alabileceği bir darbenin,bir süre sonra ölüm doğurabileceğine,illiyet bağının tıbben tespit gerektiğine işaret edilmiştir. 7[8] denmektedir. Bu karara konu dosyada yüksek mahkeme, sigorta poliçesinin vasfının tayininde tereddüde düşmüştür. 2. Sporcuların Sigortalanmasında Sigorta Sözleşmesinin Tarafları a. Sigortacı; Doktrinde sigortacı genel kavram olarak, aynı riskle karşı karşıya bulunan çok sayıda kişinin bireysel olarak belirsiz olan hasar olasılığını belirgin duruma getirmek ve olasılığın gerçekleşmesiyle ortaya çıkan zararları, birlikte karşılamak amacıyla risk yönetim ve sorumluluğuna taşıyan bir kişi veya kurum olarak tanımlanmaktadır. Ülkemiz mevzuatına göre sigorta şirketleri ancak anonim veya kooperatif şirket şeklinde kurulmuş olması şarttır. b. Sigortalı; Hayat sigortası sigorta ettirenin kendi hayatı üzerine değil de bir üçüncü kişinin hayatı üzerine de yapılabilir. Bu kişiye sigortalı sıfatı verilmektedir. Sigorta ettirenin kendi hayatını sigorta ettirmesi halinde menfaat ilişkisi aranmadığı halde, üçüncü kişinin hayatının ölüm hali hayat sigortasına konu yapılması halinde T. T. K. nun maddesinde sigorta ettirenin, sigortalının hayatının devamında maddi ve manevi menfaat ilişkisinin mevcudiyetini sigortanın geçerliliği bakımından şart koşmuştur. Aksi halde sigorta sözleşmesi batıl hale gelir. Özellikle spor türlerinin bazılarında (boks, ralli gibi) ya doğrudan doğruya veya oyun aletleriyle sporcunun hayatı risk altındadır. Sporcusuna önemli yatırım yapan spor kulübünün sporcusunun hayatta olmasında maddi ve manevi yararı olması nedeni ile sporcusunun hayatı üzerine sigorta yaptırabileceği düşünülmektedir. c. Sigorta Lehtarı; Sigorta sözleşmesinde lehtar, sigorta ettiren tarafından belirlenen hak sahibi kişidir. Sporcuların sigortalanmasında lehtar sporcu ve onun kanuni mirasçıları olmalıdır. d. Sigorta Ettiren; Sigorta sözleşmesinin diğer tarafı olan sigorta şirketine karşı yükümlülük altına girene sigorta ettiren denilmektedir. 7[8] Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin tarih, 2004/7316 E. 2005/3743 K. Sayılı ilamı.

3 975 Sigortacıya karşı prim ödeme yükümlülüğü sadece sigorta ettirene ait bulunmaktadır. Sporcuların sigortalanmasında düzenlenecek sözleşmede sigorta ettiren sporcunun lisanslı olduğu spor kulübü veya federasyon olabilir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2/g maddesinde sporcuların sigortalanması işlemlerini yapmak ve yaptırmak, Müdürlüğün görevleri arasında sayılmıştır. Milli takımlara seçilen sporcular ile bu takımların teknik kadrolarında yer alanlar müsabaka öncesi yapılan kamp çalışmalarının başlangıcından, müsabaka sonrası ikametgâhlarına ulaşıncaya kadar, Milli Takım listesinde yer alan görevliler ise müsabakaya gidiş tarihlerinden, ikametgâhlarına varış tarihine kadar geçen süre içerisinde her türlü kaza, hastalık ve sakatlıklara karşı özel sigortalanırlar. Ayrıca özel sigorta primlerinin tamamının kulüp tarafından ödeneceği, bu hususta doğacak her nevi aksaklık ve eksiklikten kulübün sorumlu olacağı dip notu yer almaktadır. TFF sezonunda, bu konudaki uygulamasını değiştirerek kulüpler adına anlaştığı sigorta şirketine Türkiye süper lig,2. lig A ve B ve 3. ligdeki futbolcuların gurup kaza sigortasını Anadolu Sigorta Aş ye kendisi bizzat yaptırmış ve primlerini kulüplerden tahsil etmiştir sezonu için de, 2006 Temmuz ayı içerisinde Türkiye süper lig,2. lig A ve B ve 3. ligdeki yaklaşık futbolcunun sigortası için sigorta şirketlerine basın yolu ile duyuru yaparak, ihale için teklif verilmesini istemiştir. IV. POLİÇE VE HASAR PROSEDÜRÜ Gurup kaza sigorta poliçesinde sigorta süresi, sigortalı sporcuların isim, soy isim ve doğum tarihleri yer almakta, teminat olarak da ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi gideri teminatları limit olarak ayrı ayrı belirtilmelidir. Teminat limitleri yıldan yıla farklılık gösterdiği gibi sporcu bonservis miktarlarına göre de değişim gösterebilmektedir. Örneğin Fenerbahçe Kulübü nün resmi sigorta şirketi Fenerbahçe Sigorta basına verdiği demeçte, federasyon tarafından ilan edilen sigortaların teminatlarının dışında, kendi tercihleri doğrultusunda sporcularına sağlık sigortası ve kaza sigortası yaptırabildiklerini, kaza sigortalarında sporcuların bonservis ücretleri ile orantılı teminat verdiklerini, bu nedenle her sporcu için tek tek sigorta poliçesi yapıldığını, bu poliçelerde primlerin, tazminat türleri ve miktarları nedeni ile normal sigortalara göre çok daha yüksek olduğunu açıklamışlardır. 8[9] Profesyonel futbolcular için prim ve teminat tutarları, futbolcunun yaşına ve kulübün sporcunun oynayamaması halinde göreceği maddi kayba göre hesaplanmaktadır. Sigorta şirketlerinin milyon dolar rakamlar olması sebebiyle bu tip poliçeleri yapmaktan kaçınmaları söylenebilir. Teminatların yüksek olması sebebiyle, reasürans şirketlerinin bu tür poliçelere sıcak bakmadığı da ifade edilebilir. Bunun çözümü uygun prim miktarının belirlenmesinden geçmektedir. Zira teminat miktarının artması, yanında primin de artması neticesini doğurmaktadır. Bu primi sponsoru olmayan bir sporcunun karşılaması pek mümkün görülmemektedir. Örnek olarak verdiğimiz rekortmen atletimiz Süreyya Ayhan ın Vestel ile yaptığı anlaşma içeriğinde sağlık sigortası şartının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ülkemizde futbol, basketbol, voleybol ve hentbol federasyonları sporcu sigortasını zorunlu olarak kabul etmişken, dünyada sporcuların sigortalanması zaten zorunlu olduğu gibi, örneğin ABD de spor akademilerinde okuyan öğrencilerin dahi sporcu sigortalı olmaları kabul edilmiştir. İtalya da Sportass adı verilen kurum, spor yaralanmalarını sigorta ve ihtiyaç dolayısı ile verilen sosyal yardım yollarıyla çözüm getiren ve bundan sorumlu olan kamu kuruluşudur. Lisanslı her sporcu spor etkinlikleri sırasında meydana gelen kişisel yaralanmalara karşı otomatik olarak sigortadan yararlanmaktadır. Sakatlanma halinde, zorunlu sigortanın yanı sıra ek özel ödemelerde Sportass tarafından yapılmaktadır. Ülkemizde yürürlükte bulunan sporcu sigortasının kapsadığı teminatlar incelendiğinde; A. Zorunlu Sporcu Sigortası Kapsamındaki Teminatlar Bu sigorta kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: 1. Ölüm Teminatı; Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında ölümü halinde geçerli olan bir teminattır. 2. Sürekli Sakatlık Teminatı; Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığa maruz kalması halinde geçerli olan bir teminattır. Sürekli sakatlık teminatı, ölüm teminatından az ve ölüm teminatının iki katından fazla olamaz. Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır: 3. Gündelik Tazminat; Sigortalı, kaza neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı olan gündelik tazminat ödenir. Gündelik tazminat miktarı 200 gün süreyle ödenebilir. Her türlü spor kazalarından dolayı ortaya çıkan gündelik tazminatlar 7 günü geçen süreler için ödenir. Bu tazminat, ölüm ve sürekli sakatlık teminatları toplamının % 0,025 ini geçemez. 4. Tedavi Masrafları Teminatları; Sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri hariç, sigorta edilebilir. Bu teminat, ölüm ve sürekli sakatlık teminatları toplamının %5 ini geçemez. V. SONUÇ Kanaatimize göre profesyonel sporcuların mevzuatımız gereği, mutlak surette sosyal sigorta kapsamında bulunmaları gerektiği halde, kulüplerin prim ödemekten kaçınmak için değişik formüller ürettikleri, bu nedenle federasyonların bu konu üzerinde ciddiyetle durarak denetimlerini artırmaları, gerekirse müeyyidelerin arttırılmasının gerektiği, Profesyonel ve amatör sporcuların mutlak surette zorunlu sporcu sigortası ile sigortalanmalarının gerektiği, aksi takdirde müsabakalara katılmalarının yasaklanmasının müeyyide olarak getirilmesi, Profesyonel sporcular ile başka bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında bulunmayan amatör sporcuların sağlık sigortası ile sigortalanmalarının gerektiği, bunun sporcunun performansını olumlu yönde etkileyeceği görüş ve düşüncesindeyim. KAYNAKLAR 1. CİRİK Elçin -Akşam Gazetesi ÇEKER Mustafa, Sigorta Hukuku, Adana, Karahan Kitabevi, ERTAŞ Şeref-PETEK Hasan, Spor Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, KÜÇÜKGÜNGÖR Erkan, Profesyonel Futbolcu-Kulüp İlişkisi, Ankara, Ders Notu 5. TUNÇOMAĞ K. Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, İstanbul 1988, 6. ULAŞ Işıl, Uygulamalı Can Sigortası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2002, 8[9] CİRİK Elçin -Akşam Gazetesi

4 976 P-371 SPOR İŞLETMELERİNİN YÖNETİM SÜREÇLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ VE EKONOMİK PERSPEKTİFTE DEĞERLENDİRİLMESİ Arzu ÇELİK*Zekiye BAŞARAN* Bahar ÖZGÜR* Kenan SİVRİKAYA* **Kocaeli üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu GİRİŞ VE AMAÇ İnsanoğlunun beşeri gelişiminde önemli dönüm noktalarından olan ilk olimpiyatlardan günümüze spor, işletme disiplinleri ile iç içe geçmiş ve sporun ekonomik boyutu önem kazanmıştır (Var, 1998). Günümüzde işletmelerde yönetim kavramlarının önemi ön plana çıkmaktadır. İşletmelerin yönetimi, işletmenin var oluş hedefine ulaşmasında ve mevcudiyetini sürdürmesinde anahtar role sahiptir (Ataman, 2001). Başarının temel kriterlerinden birinin de etkin bir yönetim olduğu gerçeğinden hareketle ülkemizde var olan spor işletmelerinin faaliyet analizlerinin yapılmasına duyulan ihtiyaç daha belirgin hale gelmektedir. Bu noktadan hareketle, spor işletmelerinin yönetim uygulamalarını ve ekonomilerini incelemek çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. GEREÇ VE YÖNTEM Araştırma Grubu Araştırmanın evrenini, Kocaeli merkez, Gölcük ve Değirmendere de bulunan spor işletmelerinde görev yapan yöneticiler, antrenörler, sporcular ve diğer personel oluşturmaktadır. Çalışma örneklemini, Kocaeli merkez, Gölcük ve Değirmendere de bulunan 13 adet spor işletmesinde [Harbiş Spor Kulübü (Futbol, Taekwondo), Polisan Değirmendere Spor Kulübü (Voleybol, Basketbol), Akademi Spor Kulübü (Yüzme), Yıldızlar Spor Kulübü (Yüzme), İzmit Yelken Kulübü (Yelken), İzmit Tenis Kulübü (Tenis), Sporium (Fitness, Yüzme), Sports Center (Fitness), Life Style Spor Merkezi BULGULAR VE TARTIŞMA Bu çalışmanın sonucunda aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir. (Fitness), Şişecam Spor Kulübü (Kürek), Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor (Voleybol, Futbol, Atletizm, Judo, Buz Sporları, Güreş), Adliye Spor (Basketbol), Kocaeli Zeytin Dağcılık ve Doğa Sporları] görev yapan 123 personel meydana getirmektedir. Kocaeli merkez, Gölcük ve Değirmendere de bulunan toplam 29 adet spor kulübünden 13 tanesine ulaşılmıştır. Veri Toplama Araçları Verilerin toplanmasında; spor işletmelerinin yönetim süreçleri ve ekonomileriyle ilgili 25, kişisel bilgilerle ilgili 5 adet sorudan oluşan Likert tipi anketten yararlanılmıştır. Anketin 25 sorudan oluşan ilk bölümü; yönetimle ilgili, karar verme, planlama, örgütleme, iletişim, koordinasyon, yöneltme ve denetleme süreçlerini; ekonomiyle ilgili ise, sponsorluk, yiyecek-içecek, malzeme ve ekipman satışı, reklamlar, üyelik ücretleri, müsabakalar, sporcu transferleri, kongre ve seminer ücretlerini içermektedir. Anket; konuya uygunluğu, sorularının konuyla ilişkisi, kapsamı, sorularının açık, net ve anlaşılır olması yönünden üniversitemizin öğretim elemanlarınca tetkik edilmiştir. İfadelerin geçerliliğinin saptanması için evren içerisinden rasgele seçilen 15 kişiye, 10 gün ara ile 3 defa Test-Tekrar Test yöntemi uygulanmış ve ankete son şekli verilmiştir. Daha sonra, evren içinden seçilen 5 farklı işletmenin, 10 ar kişilik personel grubuna ön test uygulanmıştır. Ön test uygulamalarından sonra elde edilen veriler, SPSS paket programına aktarılmış ve anketin güvenilirliği Alpha testi ile hesaplanmıştır (Alpha = %91). Sonrasında anket, deneklere dağıtılarak veriler toplanmıştır. Verilerin Toplanması Anketler toplam 135 kişiye tesadüfî yöntemle uygulanmıştır. Uygulanan 135 adet anketten, sporculara uygulananlardan 10, diğer personele uygulananlardan 2 tanesi hatalı ve eksik doldurmalar sebebiyle iptal edilmiştir Verilerin Analizi Veriler, SPSS paket programına aktarılmış, Frequancy testiyle n ve % değerleri hesaplanmıştır. Yöneticilerin, antrenörlerin ve sporcuların yönetim süreçlerine ve ekonomik süreçlere ilişkin bakış açılarında bir farklılık olup olmadığını belirlemek için One-Way Anova ve Post Hoc testleri uygulanmıştır. Tablo 1. Cinsiyet Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % Erkek 29 87, , ,8 4 80, ,1 Bayan 4 12,1 4 8, ,2 1 20, ,9 Toplam , , , , ,0 Tablo 2. Yaş Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % ,9 1 20,0 12 9, ,1 8 17, , , , ,3 9 23,7 1 20, , ,4 9 19, , , ,4 4 8, , ,4 Toplam , , , , ,0

5 977 Tablo 3. Eğitim Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % İlkokul , ,8 Ortaokul ,6 Lise 7 21,2 8 17, ,2 3 60, ,2 Yüksek Okul 5 15,2 1 2,1 2 5, ,5 Üniversite 17 51, , ,5 2 40, ,6 Yüksek Lisans 1 3,0 2 4, ,4 Toplam , , , , ,0 Tablo 4. Görev Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % Görev , , , , ,0 Araştırmamıza toplam 33 yönetici, 47 antrenör, 38 sporcu, 5 diğer personel (1 kafe sorumlusu, 3 masör, 1 sekreter) olmak üzere, toplam 123 kişi katılmıştır. Bunlarınların %82 sinin erkek, %18 inin bayandır. Yoğunluk olarak, yöneticiler 31 yaş ve üstü, antrenörler 26-30, sporcular ise yaş grubundadır. Her üç grubun eğitim düzeyi lise ve üniversite düzeyindedir. Tablo 5. Sponsorların Spor İşletmelerine Destekte Bulunarak İşletme Ekonomisine Katkı Sağlama Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % Tamamen Katılıyorum 9 27, , ,8 2 40, ,0 Katılıyorum 15 45,5 6 12, ,6 1 20, ,6 Kısmen Katılıyorum 9 27,3 7 14,9 8 21,1 2 40, ,1 Katılmıyorum , ,3 Toplam , , , , ,0 Çalışmaya katılan büyük çoğunluğu sponsorların işletme ekonomisine katkıda bulunduğuna katılmışlardır. Erdoğan (2000) ın marksist siyasal ekonomi üzerine: Spor örneğiyle kurumsal yapı ve akademik inceleme sorunları isimli araştırmasında, Seyirciler atletlerin performansı için para öderler, iş dünyası reklam verir ve sponsor olur. Böylece sporda beceri, ekonomik semayeye dönüştürülür. Günümüzde, birçok büyük firma, medya kuruluşları, reklamcılar, sponsorlar ve spor pazarlayıcıları spor kulüplerine sahiptir ve ortaktır. sonucuna varılmıştır. (http: //politics. ankara. edu. tr/~erdogan/spor2000. html) Tablo 6. Reklamlarla Gelir Elde Etme Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % Tamamen Katılıyorum 7 21, , ,7 4 80, ,3 Katılıyorum 11 33, , ,2 1 20, ,1 Kısmen Katılıyorum 13 39, ,4 6 15, ,4 Katılmıyorum 2 6, , ,3 Toplam , , , , ,0 Deneklerin büyük çoğunluğu işletmenin reklamlarla gelir elde ettiğine katılmıştır. Erdoğan (1999) ın aynı çalışmasında da sporda becerinin, ekonomik semayeye dönüştürüldüğü ve bu sebeple reklam ve sporun içiçe olduğu sonucuna varılmıştır. (http: //politics. ankara. edu. tr/~erdogan/spor2000. html) Kırıkkanat (2005) ın Reklamlardaki Türkiye isimli araştırmasında, İş dünyasında bir ülkenin nabzını en iyi tutan sektör, reklamcılıktır. Başarılı bir reklam kampanyası, doğru okunmuş bir toplumsal eğilimin geleceğe dönük çözümünü hayal eder ve bireyleri ürüne yönlendirir sonucuna varılmıştır (http: //ilef. ankara. edu. tr/reklam/yazi. php?yad=9225). Tablo 7. Üyelik Ücretleriyle Gelir Elde Etme Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % Tamamen Katılıyorum 13 39, , ,9 2 40, ,4 Katılıyorum 9 27, , , ,1 Kısmen Katılıyorum 7 21,2 8 17,0 7 18,4 3 60, ,3 Katılmıyorum 4 12,1 1 2,1 5 13, ,1 Toplam , , , , ,0 Üyelik ücretlerinin spor işletmeleri için gelir kaynağı olduğuna toplamda %71 oranında katılım olduğu gözlenmiştir.

6 978 Çetinkaya (2006) nın spor yönetimi isimli araştırmasında, Spor kulüpleri hizmetlerini, üyelerinden sağladıkları aidatlar ve çeşitli organizasyonlardan elde ettikleri gelirlerle yürütürler. sonucuna varılmıştır (http: //akademikspor. com/formator/sporyonetimi. doc). Tamamen Katılıyorum Katılıyorum Tablo 8. Sporcu Transferlerinden Gelir Elde Etme Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % 7 21,2 7 14,9 6 15,8 1 20, ,1 8 24, , ,1 3 60, ,5 Kısmen Katılıyorum 9 27, ,7 7 18,4 1 20, ,9 Katılmıyorum 9 27,3 6 12,8 9 23, ,5 Toplam , , , , ,0 Sporcu (%57,9) ve diğer personelin (%80) büyük çoğunluğu sporcu transferlerinden gelir elde edildiğine katılırken, antrenörler (%44,7) ve yöneticiler (%27. 3) bü görüşe kısmen katıldıklarını belirtmişlerdir. Tablo 9. Spor Okullarıyla Gelir Elde Etme Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % Tamamen Katılıyorum 2 6, ,4 5 13, , , , , ,5 3 60,0 Katılıyorum Kısmen Katılıyorum 12 36, , ,8 2 40, ,9 Katılmıyorum 3 9,1 5 10,6 4 10, ,8 Toplam , , , , ,0 Denekler, spor okullarından gelir elde edildiğine katıldıklarını belirtmişlerdir. Antrenörlerin ve sporculardan bir bölümünün ise katılmadığı gözlemlenmiştir. Tablo 10. Görev Dağılımı Yapılırken Çalışanların Yetenek ve Kapasitelerinin Göz Önünde Bulundurulması Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % Tamamen Katılıyorum 15 45, , ,9 2 40, ,1 Katılıyorum 14 42, , ,8 1 20, ,0 Kısmen Katılıyorum 3 9,1 3 6,4 8 21,1 2 40, ,4 Katılmıyorum 1 3, , ,5 Toplam , , , , ,0 Araştırmaya katılan büyük bir kısmı, görev dağılımı yapılırken çalışanların yetenek ve kapasitelerinin göz önünde bulundurulduğu görüşüne katılmıştır. Sporcuların bir kısmının ise (%13,2) görev dağılımı yapılırken çalışanların yetenek ve kapasitelerinin göz önünde bulundurulmadığını düşünmektedir. Başaran (2004) in işletmelerde kariyer yönetimi ve performans değerlendirme sistemleri isimli araştırmasında, Ankara da bulunan bir şirkete uyguladığı ankette yer alan, Görev dağılımları çalışanların niteliklerine uygun olarak yapılıyor. ifadesine, ankete katılanlardan %67,5 i katıldığını belirtmiştir (Başaran, 2004). Tablo 11. Programların Hazırlanan Planlara Uygun Olarak Yerine Getirilmesi Durumu Yönetici Antrenör Sporcu Diğer Toplam n % n % n % n % n % Tamamen Katılıyorum 11 33, ,0 9 23,7 4 80, ,5 Katılıyorum 15 45, , ,5 1 20, ,2 Kısmen Katılıyorum 5 15,2 4 8,5 7 18, ,0 Katılmıyorum 2 6, , ,3 Toplam , , , , ,0 Çalışmaya katılan deneklerin çok büyük bir bölümü, programların hazırlanan planlara uygun olarak yerine getirildiği görüşüne katılırken, katılmayan sporcularında bulunduğu gözlenmiştir Yerlisu (1999) nun yaptığı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ndeki yönetim uygulamalarının yönetim süreçleri açısından değerlendirilmesi isimli çalışmada yönetim süreçlerinin, birbirleriyle ve kendi aralarında uyumlu ve tutarlı olmalarına özellikle dikkat edilmesi gerektiği ve amaçlara yönelik plan ve programların uygulanabilirliğinin arttırılmasının önemi olduğu vurgulanmıştır (Yerlisu, 1999). Tablo 12. Birimdeki Personelin Birbiri İle Uyum İçerisinde Çalışması Durumu

UNİVERSİADE2005 İZMİR OYUNLARINDA, Gönüllü İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışmalarının İncelenmesi

UNİVERSİADE2005 İZMİR OYUNLARINDA, Gönüllü İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışmalarının İncelenmesi UNİVERSİADE2005 İZMİR OYUNLARINDA, Gönüllü İnsan Kaynakları Yönetimi Çalışmalarının İncelenmesi Kürşad SERTBAŞ, Engin ZENGİN, Selman ÇUTUK ÖZET Spor organizasyonlarının yönetim sürecinde etkili olan, İnsan

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU 2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER : 2015 2016 Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren başlamak ve 4 sezon uygulanmak üzere aşağıdaki kararları

Detaylı

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI Amaç MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı; ulusal ve uluslararası atletizm yarışmalarında üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri, teknik direktörleri

Detaylı

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde:1-Bu talimatın amacı, Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde yer alan dağcılık, spor

Detaylı

23.UNIVERSIADE 2005,İZMİR

23.UNIVERSIADE 2005,İZMİR 23.UNIVERSIADE 2005,İZMİR TARİHÇE Temmuz 2000 de Pekin de toplanan FISU icra Komitesi toplantısında 23. Dünya Üniversite Yaz Oyunları İzmir e verilmiştir. 12 Haziran 2001 de Başkanlığını Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi

Sigortacılık & Aktüerya. Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi Sigortacılık & Aktüerya Ilge YAZGAN Aktüerler Derneği İstanbul, 11 Nisan 2011 Yıldız Teknik Üniversitesi ERGO slide master 2010 Gündem Sigorta Aktüerya Sigorta Ne Demek? Sigorta: Sigorta, aynı türden tehlikeyle

Detaylı

Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine,

Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine, 2013-2014 FUTBOL SEZONU İLAN EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2013-2014 futbol sezonunda uygulanmak ve 1. Transfer ve Tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim

Detaylı

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI Ünitesi : Satın Alma Müdürlüğü Sayı : 2011/17113 Konu : Ferdi Kaza Sigortası Son Başvuru Tarihi: 10 Ağustos 2011 Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FERDİ KAZA SİGORTASI poliçeleri

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/105 İstanbul 27 Aralık 2005 KONU : Sponsorluk Harcamalarının

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 23.10.2010 05.10.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Federasyonumuz tarafından daha önce belirlenmiş olan program çerçevesinde 2010 2011 ve 2011 2012 yılı

Detaylı

2010-2011 Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar

2010-2011 Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar 2010-2011 Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar 2010-2011 futbol sezonunda uygulanmak ve I. Transfer ve Tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu

Detaylı

Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır.

Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır. Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU

SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU SPONSORLUK FIRSATLARI 2013-2014 SEZONU Ünilig, Türkiye'nin üniversitelerarası ilk çok branșlı, deplasmanlı spor ligi olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından 2012-13 sezonunda organize edilmeye bașlandı. İlk

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI İlk Yayım Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 28.04.2007 19.12.2008 BT-0901 1/9 BÜTÇE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz/2015 İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.... 1 A.BÜTÇE

Detaylı

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir.

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. HDI SİGORTA A.Ş. HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. 110 YILLIK SİGORTA TECRÜBESİ ALMAN SİGORTA DEVİNİN MALİ GÜCÜ HDI International AG (Talanx):

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

2014 2015 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMĠġĠ ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER

2014 2015 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMĠġĠ ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMĠġĠ ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER Bornova ĠZMĠR 2014 A. ARTĠSTĠK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü. hulya.unlu@gedik.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hülya ÜNLÜ Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü İdari Görevi Yabancı Dil E-mail : AraĢtırma Görevlisi : 60 (IELTS) : hulu.unlu@gmail.com hulya.unlu@gedik.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI Amaç 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Binicilik Federasyonu bünyesinde bulunan dallarda ulusal ve uluslararası faaliyetlerde

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI. Ürün Yönetim Müdürlüğü

460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI. Ürün Yönetim Müdürlüğü 460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI Ürün Tanımı Artı Ferdi Kaza Sigortası; NEDİR? Gerçekleşebilecek bir kaza halinde, sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde Vefat ve Sürekli Sakatlık risklerini bir yıl

Detaylı

İnşaat Sektörü Hakkında

İnşaat Sektörü Hakkında İnşaat Sektörü Hakkında İnşaat sektörü, dünyanın heryerinde en çok işçi ölümlerinin yaşandığı sektörlerin başında gelmektedir. Dünyada dakikada 4, Türkiye de ise günde 176 işçi iş kazası sonucu hayatını

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOLU KUCAKLIYOR

TÜRKİYE FUTBOLU KUCAKLIYOR TÜRKİYE FUTBOLU KUCAKLIYOR Türkiye nin Projesi Türk Futbolu nun Gençlik Geliştirme Programı ile Türkiye deki tüm genç nüfusu özellikle okullardaki öğrencileri kucaklaması hedeflenmektedir. Gençlik Geliştirme

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER Günümüzde birçok kurum ve ticari işletmeler sadece ürettikleri mal ve hizmetler yanında topluma verdikleri sosyal değerlerle de öne çıkmaktadırlar.

Detaylı

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası)

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 2009-2010 YILLARI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 2009-2010 YILLARI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 2009-2010 YILLARI FAALİYET RAPORU Türkiye Golf Federasyonu nun 2009-10 yılları faaliyet raporu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. ULUSAL SPORTİF FAALİYETLER 2009 Yılı Faaliyetleri

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- Bildirim (ihbar) yükümlülüğü Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava açması az

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU 1. GİRİŞ Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca verilmiş bulunan ve örneği Mevzuattaki

Detaylı

Denizli Aquatlonu Küçükler Türkiye Finali Ve Yıldızlar, Gençler, Elitler Yarış Talimatı

Denizli Aquatlonu Küçükler Türkiye Finali Ve Yıldızlar, Gençler, Elitler Yarış Talimatı Denizli Aquatlonu Küçükler Türkiye Finali Ve Yıldızlar, Gençler, Elitler Yarış Talimatı Federasyonumuzun faaliyet programında yer alan Denizli Aquatlon yarışları 01-02 Kasım 2014 tarihinde Denizli Pamukkale

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ 2001 Yılı Faaliyetleri 2000-2001 dönemi Gençlik ve Spor Kulübünün sezon açılışı 10 Ekim 2001 tarihinde Fuar Yüzme Havuzunda düzenlenen kokteylle yapılmıştır. Bayan-erkek basketbol,

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.)

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) Sporun nabzını 20 ayrı branşta verdiği hizmetle elinde tutan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden; Türkiye'nin ilk ve tek spor organizasyon

Detaylı

SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 5035 SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/9/2006 No : 2006/11061 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/5/1986 No

Detaylı

KURULUŞ. 1968 de Eunice Kennedy Shriver tarafından kurulmuştur. 1988 de Uluslar arası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmıştır.

KURULUŞ. 1968 de Eunice Kennedy Shriver tarafından kurulmuştur. 1988 de Uluslar arası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmıştır. KURULUŞ 1968 de Eunice Kennedy Shriver tarafından kurulmuştur. 1988 de Uluslar arası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmıştır. Türkiye Özel Olimpiyatlar 1982 de Prof. Dr. Hıfzı Özcan ve Sakıp Sabancı

Detaylı

ANTALYA İLİ KATEGORİLERİNE GÖRE 2014-2015 SEZONU BASKETBOL YEREL LİG STATÜLERİ:

ANTALYA İLİ KATEGORİLERİNE GÖRE 2014-2015 SEZONU BASKETBOL YEREL LİG STATÜLERİ: ANTALYA İLİ KATEGORİLERİNE GÖRE 2014-2015 SEZONU BASKETBOL YEREL LİG STATÜLERİ: GENÇ ERKEKLER: 2014-2015 SEZONU ANTALYA İLİ BASKETBOL GENÇ ERKEKLER LİG STATÜSÜ 1. 2014-2015 Genç Erkekler Basketbol Ligi

Detaylı

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek...

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Her şey yolunda giderken, beklenmedik bir kaza sonucu hayatınız alt üst olabilir. En değerli varlığınız çocuklarınızın başladıkları eğitim hayatlarını aynı standartlarda

Detaylı

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Özet : Yolcunun ölümü halinde, bir can ve meblâğ sigortası türü olan

Detaylı

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMALAR UYGULAMA TALİMATI

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMALAR UYGULAMA TALİMATI Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMALAR UYGULAMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Talimatın amacı; Federasyonun

Detaylı

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Dünya da ekonomi ve sağlık sektörü açısından gelişmişliğin bir göstergesi olan ve gelişmiş ülkelerde neredeyse nüfusun büyük bölümüne sirayet eden Özel Sağlık Sigortalı

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir.

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. İLİMİZİN SPOR FAALİYETLERİ AMATÖR SPOR KULÜP SAYILARI Bal Ligi

Detaylı

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU FİNANS VE SPONSORLUK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU FİNANS VE SPONSORLUK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU FİNANS VE SPONSORLUK TALİMATI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu Talimatın amacı; Türkiye Hokey Federasyonu Finans ve Sponsorluk Kurulunun oluşumunu, görev ve yetkileriyle

Detaylı

BİRKAN KARADERİ. 11 Ağustos 2008-31 Ekim 2008 TUZLA PİYADE OKULU T.C K.K.K ASTEĞMEN ADAYI TEMEL KURSU, PİYADE ASTEĞMEN.

BİRKAN KARADERİ. 11 Ağustos 2008-31 Ekim 2008 TUZLA PİYADE OKULU T.C K.K.K ASTEĞMEN ADAYI TEMEL KURSU, PİYADE ASTEĞMEN. BİRKAN KARADERİ ADRES: 1. Sokak No:23 Taşkınköy / Lefkoşa İLETİŞİM NUMARALARI: (cep) 05338607457 (ev) 03922255221 (email) oneblood06@hotmail.com birkankaraderi@gau.edu.tr KIŞİSEL BİLGİLER: Yaş: 28 Cinsiyet:

Detaylı

Avukat sorumluluk sigortası nedir?

Avukat sorumluluk sigortası nedir? Avukat sorumluluk sigortası nedir? Sigortalı nın Mesleki Hizmetleri nelerdir? Avukatlık Kanunu uyarınca yasal merciler önünde yürütülen bilirkişilik ve benzeri görevler... Görev Aksatma Hata Yanlış, Hatalı,

Detaylı

2016 SPRING CUP. 08 Şubat 06 Mayıs

2016 SPRING CUP. 08 Şubat 06 Mayıs 2016 SPRING CUP 08 Şubat 06 Mayıs VİZYONUMUZ Ege Bölgesi içerisinde, Şirketler/Eğitim Kurumları/Holdingler/Bağımsız Takımlar dan oluşan Özel Basketbol Ligi olarak fair play olgusundan uzaklaşmadan, amatör

Detaylı

VÜCUT GELĠġTĠRME VE FĠTNESS FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALĠMATI

VÜCUT GELĠġTĠRME VE FĠTNESS FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALĠMATI GENEL KURUL : TÜRKĠYE VÜCUT GELĠġTĠRME VE FĠTNESS FEDERASYONU 2. OLAĞAN GENEL KURULU KARAR TARĠHĠ : 08 MART 2009 GÜNDEM MADDE NUMARASI : 22 VÜCUT GELĠġTĠRME VE FĠTNESS FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALĠMATI

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ ANALİG UYGULAMA TALİMATI

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ ANALİG UYGULAMA TALİMATI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ ANALİG UYGULAMA TALİMATI Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

En zor 2. spor dalı: Sutopu

En zor 2. spor dalı: Sutopu En zor 2. spor dalı: Sutopu Sutopu sporunun bilimsel olarak toplanan verilere göre dünya genelinde Buz Hokeyi nden sonra en zor spor dalı olarak 2. sırada yer aldığını belirten Türkiye Sutopu Federasyonu

Detaylı

BES İNİZE VE GELECEĞİNİZE BESBELLİ DESTEK!

BES İNİZE VE GELECEĞİNİZE BESBELLİ DESTEK! BES İNİZE VE GELECEĞİNİZE BESBELLİ DESTEK! BESBELLİ DESTEK HAYAT SİGORTASI AVANTAJLARINIZ I. Hedeflediğiniz Birikimleriniz Güvence Altında BESBELLİ DESTEK Hayat Sigortası ile sigortalının vefat riskine

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ. Türkiye Üniversitelerarası Spor Müsabakaları 2011-2012

EGE ÜNİVERSİTESİ. Türkiye Üniversitelerarası Spor Müsabakaları 2011-2012 EGE ÜNİVERSİTESİ Türkiye Üniversitelerarası Spor Müsabakaları 2011-2012 ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI KATILDIĞIMIZ SPOR MÜSABAKALARI VE ANTRENÖRLER 1 ATLETİZM 2 BADMİNTON Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça,

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine ve Sigorta Şirketlerine Ödenen Katkı Payları ve Şahıs Sigorta Primleri Đle Anılan Kurumlarca Yapılacak Ödemelerin, 4697 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası İşini Ciddiye Alıyoruz Tenezzüh teknesi sahipleri, işletenleri ve operatörlerine

Detaylı

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU YAYIN VE MÜSABAKA İZİN TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI

EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI 2013-2014 KATILDIĞIMIZ SPOR BRANŞLARI VE TAKIM ANTRENÖRLERİ 1 ATLETİZM Arş. Gör. Görkem AYBARS 2 BADMİNTON Yrd. Doç. Dr. Ersin ALTIPARMAK 3 BASKETBOL

Detaylı

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU TEKNİK KURULU TALİMATI

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU TEKNİK KURULU TALİMATI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU TEKNİK KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1.Bu Talimatın amacı; Türkiye Atletizm Federasyonu Teknik Kurulunun oluşumunu, görev ve yetkileriyle çalışma

Detaylı

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir.

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. İLİMİZİN SPOR FAALİYETLERİ AMATÖR SPOR KULÜP SAYILARI Bal Ligi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2010-2011

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2010-2011 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2010-2011 MİLLİ SPORCU, SÜPER LİG-I LİG, II LİG, III LİG, BÖLGESEL/DEPLASMANLI VE AMATÖR LİG ve FERDİ SPORCULARIN ÖN KAYIT

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER VOLEYBOL LİGLERİ TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER VOLEYBOL LİGLERİ TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER VOLEYBOL LİGLERİ TALİMATI GENEL VE TEMEL PRENSİPLER Üniversite Sporları Federasyonu Yarışma Talimatı, Disiplin Talimatı ve Etik Değerleri geçerli olacaktır. KATILIM BAŞVURU Yarışmaya

Detaylı

3 Mayıs 2010, Pazartesi

3 Mayıs 2010, Pazartesi Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, 23-30 Temmuz 2011 tarihlerinde Trabzon da yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları hazırlıklarının planlanan şekilde yürüdüğünü belirterek organizasyona en güzel şekilde

Detaylı

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI 2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V RESMİ GÖREVLİLER.6

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI İcra Kurulu Kararı Karar No 4 / 3 19 Aralık 2006 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİĞER KURULLAR GÖREV TALİMATI Eğitim Kurulu: Eğitim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyeleri Federasyon Yönetim Kurulu Eğitim

Detaylı

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ?

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? 15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? Dr. Resul KURT* Gözde UYGUR** I. GİRİŞ Çalışma hayatında en çok sorun yaşanan konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir. 1475

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü olarak Atletizm, Hentbol (Kız Erkek), Dragon, Kano, Yelken, Yüzme, Basketbol ve Atıcılık

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 5693 SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13/9/2010 No : 2010/956 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/5/1986 No :

Detaylı

BİREYSEL İŞ HUKUKU 3. Hafta. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi

BİREYSEL İŞ HUKUKU 3. Hafta. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi BİREYSEL İŞ HUKUKU 3. Hafta Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Kanunu nun Kapsamı Bu Kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri

Detaylı