OSMANLI DEVLETİ NDE MÜZECİLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANLI DEVLETİ NDE MÜZECİLİK"

Transkript

1 Tarih Okulu Ocak-Nisan 2010 Sayı VI, OSMANLI DEVLETİ NDE MÜZECİLİK Fehim KURULOĞLU Özet Osmanlı Devleti nde bir kurum olarak XIX. yüzyılın ikinci yarısında temelleri atılan müze ve müzecilik kavramı, zaman içerisinde değişerek ve gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Osmanlı Devleti nde yapılan birçok yenileşme faaliyetinde olduğu gibi, müzenin kuruluşunda da Avrupalı uzmanların yardımlarına başvurulmuştur. Müzeciliğin Osmanlı Devleti nde iki ayrı safhaya ayrıldığı net bir biçimde görülür: Yabancı İdareciler Dönemi ve Türk İdareciler Dönemi. Yabancı uzmanların önemli katkıları olduğu bilinmekle beraber ortak kanı, müzeciliğin altın zamanları olarak tanımlayabileceğimiz dönemlerin Türk uzmanların işin başına geçmesiyle başladığıdır. Anahtar Sözcükler: Osmanlı Devleti, müzecilik, Dethier, Osman Hamdi Bey. Abstract The second half of XIX th century in Ottoman State, museum and museology as an institution changed over time and developed the concept of museum as came up to present. As in many modernization activities, European experts has an important role in Ottoman State museum organization. It s clearly seems that museology break with two parts in Ottoman State: Foreign Executives and Turkish Executives Periods. Althought contributions of foreign experts common tought is that the golden ages of museology starts with Turkish experts. Keywords: Otoman Empire, museology, Dethier, Osman Hamdi Bey.

2 Fehim Kuruloğlu Müze kelimesi aslen Grekçe mouseion kelimesinden gelmektedir. Grek mitolojisinde Mousa denilen dokuz ilham perisinin adından türetilmiş olan mouseio nun sözlük anlamı Musaların yeri, tapınağıdır. Türkiye nin 1956 yılından beri üyesi olduğu İnternational Counsil of Museums (ICOM) adlı kuruluşun genel tanımlamasına göre müzeler tarihi, arkeolojik eserlerin ve tabiattan toplanmış nesnelerin teşhir edildiği mekânlar, tabii parklar, nebatat ve hayvanat bahçeleri, akvaryumlar ve halkın ziyaretine açık biçimde düzenlenmiş tarihi ören yerleridir 1. Yukarıdaki geniş tanımla beraber, Türk müzeciliğinin duayenlerinden Halil Edhem Bey de müzeyi kısaca şu şekilde tanımlar 2 : Müzeler şu binalardır ki; onlarda ilim, fen ve sanatların her şubesine mahsus asar ve eşyadan mürekkep koleksiyonlar teşhir ve muhafaza olunur. Müzelerin amacı, doğanın yarattığı varlıklarla, insan zekâsının ve beğenisinin ürünü olan eserleri tarihi gelişme çizgisi içerisinde düzenleyerek göstermek, gelecek kuşaklara en iyi biçimde aktarmaktır. Bir başka deyişle geçmiş çağların yaşama biçimini, bilim teknik ve sanat anlayışını geleceğin insanlarına örnekleriyle vermek; müzelik niteliğindeki her tür eseri değerlerinden bir şey yitirmeden olduğu gibi korumak ve sunmaktır 3. Dünyada müzelerin oluşturulmaya başlanması, tabi ki bugünkü modern anlamıyla olmasa da, binlerce yıl önceye dayanmaktadır. Tarihte ilk müzenin Antikçağ da Atina Akropolü ndeki Propylai nin bir salonunda Pinakotheka adıyla kurulduğu belirtilmekle 4 beraber Mouseion adı ise ilk defa Helenistik dönemde I. Ptolemaios Soter tarafından İskenderiye de kurulan ve ünlü kütüphaneyi de içine alan merkez için kullanılmıştır. Yine aynı dönemlerde Bergama da, Antakya da ve sonraları Bizans ta da böyle müzeler vardı 5. Ortaçağ Avrupa sının kilise ve manastırlarında dini eşyadan meydana getirilen zengin koleksiyonlar gün geçtikçe Arş. Gör., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-Tokat. 1 Yücel Erdem, Müze, DİA. 2 Halil Edhem, Müzeler, T.T.K. I. Kongresi, s Sabahattin Batur, Dünyada Müzeciliğin Gelişim, Tanzimat tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, 1985, s Erdem, a.g.m. 5 Edhem, a.g.m., s

3 Osmanlı Devleti nde Müzecilik çoğalırken, soylular da Antikçağ heykellerinin yanı sıra sikke, madalyon ve mücevherat gibi sanat eserlerini toplamaya başlamışlardı. Avrupa da sanat-bilim ilişkisi Rönesans ta oluşmuş ve gelişmiştir. XVII. yüzyıldan itibaren büyük koleksiyonlar, XVIII. yüzyıldan itibaren bazı özel müzeler oluşmaya başlamıştır. Ne var ki, bunlar her zaman ziyaretçilere açık olmamışlardı. Koleksiyonların satın alınması ve bunların devlet eliyle halka sunulması XVIII. yüzyılda görülür. Örneğin; İngiltere nin dünyaca ünlü British Museum u 1759 yılında böyle bir koleksiyonun devlet tarafından satın alınmasıyla sistemli bir şekilde halkın hizmetine açılmasından oluşmuştur. Ayrıca ünlü Louvre Müzesi Fransız Hükümeti nin 1793 te Louvre Sarayını müzeye çevirmesi ile oluşmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ndeki Philadelphia Müzesi de 1785 yılında açılmıştır. Bütün bu gelişmelere karşın XVIII. ve XIX. yüzyıllar süresince müzeler çeşitli sanatsal, etnografik ve antik objeleri toplayan, onları koruyup sergileyen kurumlar olarak tanımlanmış ve işlev görmüşlerdir. Bu yapı ve tanımlarıyla müzeler XIX. yüzyıl sonuna kadar klasik koleksiyon müzeciliği dönemlerini yaşamışlardır. XX. yüzyılın başlarından itibaren ise bu klasik müzecilik yaklaşım ve akımlarının terk edildiği ve XX. yüzyıl teknolojisinin öncülüğünde çağdaş müzeciliğe geçiş yaşandığı görülmüştür 6. Dünya genelinde müzecilik konusunda yukarıda belirtilen gelişmeler yaşanırken, Türklerin de bu konulardan ayrı kalması tabiki beklenemez. Türk tarihinde müzenin ilk örneklerine Selçuklular devrinde rastlanır. Konya nın ortasında yükselen ve bir höyük olan yığma tepenin etrafını surlarla çevreleyen Selçuklular, ellerine geçen farklı dönemlere ait her çeşit işlenmiş taşı bu sur duvarlarının dış yüzeylerine yapıştırarak sergilenmesi suretiyle, bir bakıma bir müzeci anlayışıyla davranmışlardır 7. Osmanlı Devleti nde müzecilik hareketlerinin başlangıcı hakkında çeşitli tarihler belirtilmektedir. Kimi araştırmacılara göre müzeciliğin başlangıcı, Fatih Sultan Mehmed Han dönemlerine kadar götürülürken, kimi araştırmacılar da bu 6 Atilla Erden, Etnografya Müzelerimiz ve Müzelerin Eğitimdeki Rolü, I.Müzecilik Semineri, Eskişehir, 1990, s Semavi Eyice, Arkeoloji Müzesi ve Kuruluşu, Tanzimat tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, 1985, s

4 Fehim Kuruloğlu tarihi 1846 olarak göstermektedirler ki, bu tarih resmi olarak ta müzelerin kuruluş yılı olarak kabul edilmiştir yılında Tophane-i Amire Müşiri Fethi Ahmed Paşa nın gayretleriyle bazı Bizans yazıtları ve eski eserler Aya İrini ye nakledilmiş ve ilk eski eser koleksiyonu bu dönemde oluşturulmaya başlanmıştır. Bu ilk müze girişimiyle içerdeki eserler Mecma-ı Asar-ı Atika ve Mecma-ı Asar-ı Esliha olarak ikiye ayrılmıştır. O tarihlerde koleksiyonlar ziyarete kapalı olmakla beraber özel izinle gezilebilmekteydi yılında Jean-Claude Flachat ve 1812 de İngiliz seyyah E. D. Clarke Aya İrini deki koleksiyonları görme fırsatı yakalamıştır 8. Buraya müze adının verilmesi ise 1869 yılına rastlar. Müze-i Hümayun ya da Müzehane-i Hümayun denilmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi Osmanlı Devleti nde müzecilik çalışmaları XIX. yüzyılın ikinci yarısında başlasa da, eski eser koleksiyonculuğu daha eski tarihlere dayanır. Fatih Sultan Mehmed döneminden beri cebehane olarak kullanılan Aya İrini Kilisesi nde savaşlarda ganimet olarak alınan silahlarla, artık çağdışı kalan savaş araç ve gereçleri toplanmıştır. Böylelikle Askeri Müze nin temellerinin atıldığı görülür. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed in Topkapı Sarayı nın iç avlusunda Bizans dönemine ait lahit, sütun kaide ve başlıklarını bir araya getirttiği bilinmektedir. Öte yandan Osmanlı sarayında korunan Kutsal Emanetler ile evvelki padişahlara ait eşyaların saklandığı bilinmekle beraber, burada müzecilik anlayışı ile hareket edildiğini söylemek zordur. Bu eşyalar İslam dinine ve atalara karşı duyulan saygı ve sevgiden dolayı muhafaza edilmiştir. Ayrıca Osmanlılarda müze denebilecek yerlerin tekke ve türbeler olduğu da ileri sürülebilir. Türbelerde gömülü kişilerin eşyaları, kıyafetleri sergilenmekte ve Kur an-ı Kerim ler bulunmaktadır 9. Müze kavramı, resmi olarak ilk kez sadrazamlık makamından Maarif Nezaretine gönderilen 29 Ocak 1869 tarihli bir talimat yazısında yer almış ve tabir müzehane olarak kullanılmıştır Temmuz 1869 da Müze-i Hümayun un başına ilk atanan müdür Katolik bir İrlandalı olan Edward Goold tur. Goold, 8 Eyice, a.y., s Süleyman Özkan, Osmanlı Devleti nde Arkeolojik Kazı Çalışmaları, Bornova 2009, s Eyice, Arkeoloji Müzesi ve Kuruluşu, s

5 Osmanlı Devleti nde Müzecilik Mekteb-i Sultani de Tarih öğretmenliği yapmış, İstanbul un tanınan Avrupalılarından biridir. Onunla ilgili o dönemde yaşamış kişilerin fikirleri taban tabana zıttır. A. D. Mortmann a göre, Sadrazam Ali Paşa tarafından 1869 da İngiliz Elçiliği nin tavsiye ettiği ve İstanbul da çok karanlık bir şöhreti olan Mr. Goold adında biri müzenin başına getirilmiştir. Buna karşılık İstanbul da Fransızca bir dergi yayınlayan Alfred de Caston ise, 1868 de Paris te basılan Constantinople en 1869 Historie des Hommes et des Choses başlıklı kitabında Galatasaray Sultanisi nin ders nazırı M. Goold un İstanbul da yaşayan Avrupalıların en ilgi çekicilerinden olduğunu yazdıktan sonra, O nun İngiltere nin en eski ve en yüksek soylularından ve Büyük Britanya nın en büyük adlarıyla akraba bir aileden geldiğini, Avusturya ordusunda yüksek bir rütbeyle subaylık yaptığını ve bu saygıdeğer kişinin engin bilgisiyle sarsılmaz hoşgörülülüğünü, geleceğin vatandaşlarını yetiştirmeye ve onlara yol göstermeye harcamaktadır diyerek tarif eder. Caston a göre Goold, 1867 ve 1868 de Doğu da öğretim hakkında çok dikkat çeken ve mükemmel bir de kitap yayımlamıştır 11. Goold göreve geldikten sonra Maarif Nezareti nden valiliklere gönderilen genelgelerle, eski eserlerin neler olduğu ve değerleri anlatılır; devlete ait oldukları ifade edilerek müzeye konmak üzere İstanbul a yollanmaları istenir 12. Goold,Marmara Adası, Tekirdağ ve Kapıdağ yarımadasından heykeller bulup getirtmiş ve böylece 160 kadar eser toplanmıştır 13. Edward Goold, müzede belli başlı eserlerin tanıtıldığı taş basma bir katalog hazırlamıştır ve bu kataloğu da Ali Paşa ya ithaf etmiştir. Ali Paşa nın desteğiyle Müze-i Hümayun Müdürlüğü ne gelmiş olan Goold un görev süresi, Mahmud Nedim Paşa nın sadrazam olmasıyla sona ermiştir 14. Mahmud Nedim Paşa 1871 de müze müdürlüğünü kaldırdı ve müzeyi Avusturya Sefiri Freiherr von Prokesch-Osten in ısrarıyla İstanbul daki Loyd Autrichen Vapur Acentesi nin sahibinin oğlu, ressam ve koleksiyoncu 11 Eyice, a.y., s İlber Ortaylı, Tanzimat ta Vilayetlerde Eski Eser Taraması, Tanzimat tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, 1985, s Sümer Atasoy, Türkiye de Müzecilik, Tanzimat tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, 1985, s Eyice, a.y., s

6 Fehim Kuruloğlu Terenzio nun muhafızlığına bıraktı 15. Terenzio nun bu görevde sadece bir yıl kadar kaldığı bilinmektedir 16. Heinrich Schliemann la bir hayli yoğun yazışmaları olan Terenzio nun konservatör olarak başına geçtiği müessesede fazla faydalı bir hizmeti olmadığı veya hizmete vakit bulamadığı tahmin olunabilir yılında Mahmud Nedim Paşa nın azli sonrasında Ahmet Vefik Paşa tarafından kurulan Müze-i Hümayun yeniden faaliyete geçirilmiş ve başına da Alman asıllı, Doktor Philipp Anton Dethier tayin olmuştur. Dethier, 1803 yılında Köln yakınlarında dünyaya gelmiş, Berlin Üniversitesi nde tarih, klasik filoloji, arkeoloji, sanat tarihi öğrenimi görmüş bir uzmandı 18. Müzenin başına getirildiğinde 68 yaşında olan Dethier, Türk müzeciliğindeki son yabancı müdürdür lerin başından itibaren arkeolojik eserlerin çıkarılması yönünde ciddi bir artışın yaşandığı görülmektedir. Kırım Savaşı nda Osmanlılar ile İngiliz ve Fransızlar arasında gelişen dostluğun yapılan kazı ve araştırmaların artmasına vesile olmuştur 19. Dethier in müdürlüğü sırasında gelişen en önemli olaylardan biri; Truva hazinelerinin Heinrich Schliemann tarafından kaçırılmasıdır. Hazinelerin geri alınması için dava açan Dethier dava için Atina ya gitmiş fakat Osmanlı Devleti nin yüklü bir tazminat karşılığı haklarından feragat etmesiyle dava kapanmıştır. Bu olayın hemen ardından Asar-ı Atika Nizamnamesi çıkarılmıştır 20. Müzecilik hareketinin gelişmesiyle beraber eski eserlerin değerleri daha iyi anlaşılmaya başlandı. Bundan önceki süreçte altın dışındaki herhangi bir eşyanın yada madenin alınıp satılması pek önemsenmemekle beraber, tarihi kalıntıların Avrupa da gördüğü değerin anlaşılmasıyla, Osmanlı yöneticileri de gereken önlemleri alma yoluna gitmişlerdir 21. Osmanlı Devleti nde ilki yılında olmak üzere üç adet, 1874 ve 1884 yıllarında, asar-ı atika nizamnameleri çıkarılmıştır. Bunlar ana hatlarıyla 15 Remzi Oğuz Arık, Türk Müzeciliğine Bir Bakış, İstanbul 1953, s Tahsin Öz, Ahmet Fethi Paşa, TTAED, V, s Eyice, a.g.m., s Aziz Ogan, Türk Müzeciliğinin 100üncü Yıldönümü, İstanbul 1947, s Süleyman Özkan, a.g.e., s Eyice, a.g.m., s Özkan, ag.e., s

7 Osmanlı Devleti nde Müzecilik günümüzün kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunlarına denk gelir. Nizamnamelerden evvel eski eserlerle ilgili 1858 Ceza Kanunnamesi nde genel hüküm niteliğinde maddeler bulunmaktaydı ve bunlar yetersizdi. Dethier döneminde yürürlüğe sokulan 1874 Asar-ı Atika Nizamnamesi nde 36 madde bulunmaktadır ve bunlardan üç tanesi taşınmaz eserlerle ilgilidir. Nizamnamede 1. ve 2. maddelerin dışında kalan diğer maddeler kazıyla ilgilidir. Meşhur 3. maddeye göre; kazıdan çıkarılan eserlerin üçte biri devlete, üçte biri hafire ve üçte biri de toprak sahibine kalıyordu. Kazıyı yapan kişi hakkına düşen pay üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunabiliyor, yurtdışına çıkarabiliyordu. Burada 1869 Nizamnamesine göre bir geri adım atıldığını görmekteyiz da sikke hariç yurtdışına eser çıkarılması yasakken, 1874 te bunun önünün açıldığı ortadadır. Değişikliğe neyin sebep olduğu tartışma konusu olmakla beraber, Avrupa devletlerinin baskıları ve idarecilerin basiretsizliği buna neden olmuştur 23. Dr. Dethier döneminde arkeoloji ve müzecilik alanında öğrenim yapacak bir okul kurulmasına karar verilir. Yabancıların yaptıkları kazılarda çıkan eserleri inceleyerek, onarımını yapacak ve kazı araştırmalarını yönetecek elemanlar yetiştirecek bu okula ait bilgiler 1874 yılında gazetelerde yer alır. Galatasaray Sultanisi nden Fransızca, Latince ve Rumca öğrenerek mezun olmuş öğrenciler arasından 10 u bu okulda iki yıl özel öğrenim görecekti. Nümizmatik, alçı-kopya alma, fotoğrafçılık dersleri okutulacaktı. Okulun müdürlüğünü Dethier yapacaktı ve öğrenciler ayda 200 kuruş maaş alacaklardı. Okulun adının İzzediniye olacağı ve yıllık 90 bin kuruş ödenek istendiğini belirtilmiştir yılında Sultan Abdülaziz tarafından kuruluş onayı çıkan bu okul maalesef eğitim-öğretime başlama şansı bulamamıştır li yıllarda Aya İrini nin müzeye elverişli olmaması ve çeşitli yollarla sağlanan yeni eserlere dar gelmesi sebebiyle Maarif Nazırı Cevdet Paşa nın teklifiyle Çinili Köşk bazı değişiklikler yapılarak müzeye dönüştürüldü ve açılışı 3 Ağustos 1881 de yapıldı. Çinili Köşk ün müzeye dönüştürülmesi, köşkün yapısına 22 Hüseyin Karaduman, Belgelerle İlk Türk Asar-ı Atika Nizamnamesi, XXV, 29 (2004), s Halit Çal, Osmanlı Devleti nde Asar-ı Atika Nizamnameleri, Vakıflar Dergisi XXVI, 1997, s Rezzan Kocabaş, Müzecilik Hareketi ve İlk Müze Okulunun Açılışı, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi XXI, 1969, s

8 Fehim Kuruloğlu ve görüntüsüne zarar vermişti. Montrano isimli mimar köşkü feci bir şekilde tahrif ve tadil etmiştir. Asar-ı Atika nın Çinili Köşke nakli sonrası özellikle Sultan Abdülaziz döneminde Aya İrini önemini kaybetmeye başladı ve yeni alınan silahların depolandığı Harbiye Ambarı şeklini aldı. Hatta o dönemde kıyafethane adı verilen kıyafet seksiyonu Sultanahmet te elbise ambarı denilen yere götürülerek Yeniçeri Müzesi adı altında sergilenmeye başlamıştır 25. Eserlerin Çinili Köşk e naklinden bir süre sonra Müze Müdürü Philipp Anton Dethier hayatını kaybetti. Dethier in ölümüyle Türk müzeciliğinde bir devir kapanıp yeni bir devir açılır. Bu yeni devire başta Osman Hamdi Bey in olduğu Türk idareciler damgasını vurmuştur. Uzun yıllar yabancı uzmanlar tarafından yönetilen müze ve eski eserler istenilen seviyeye getirilememişti. Bunda ekonomik ve sosyal nedenlerle beraber kimi araştırmacılar müze müdürlerinin de kabahatini görmektedirler. Arif Müfid Mansel in Alman yazar R. Lindau nun Nord und Süd Eine Deutsche Monatsschrift adlı eserinden naklettiğine göre yabancı idareciler İstanbul u önemli bir sanat merkezi haline getirmekten ziyade kendi memleketlerindeki müzeleri zenginleştirmek gayesini güdüyorlardı 26. Bu tür eleştirilerle beraber Türk müzeciliği gelişimini sürdürmeye devam etmiştir. Bunda da Anadolu nun ve Osmanlı coğrafyasının eski eserler yönünden ne kadar zengin olduğunun etkisini de unutmamalıyız. Dethier in ölümü sonrası müzenin başına geçirilmek üzere önce yine bir yabancı uzman arayışına girilmiştir. Almanya daki elçi Sadullah Paşa ya uygun birisinin bulunması yönünde talepte bulunulmuştur ve Berlin Elçiliği de Berlin Müzesi Başkâtibi Dr. Millhofer ile sekiz yıllık bir sözleşme imzalamak üzere anlaşılır. O sırada müzenin başına sürpriz bir kararla bir Türk, Edhem Paşa nın oğlu Osman Hamdi Bey atanır (11 Eylül 1881). Osman Hamdi Bey, 1842 senesinde İstanbul da doğmuştur. Babası Edhem Paşa Avrupa ya gönderilen ilk öğrencilerden birisi olup, Fransa da on yıl yaşamış yurda döndüğünde mabeyn ferikliği görevlerinde bulunmuş, Berlin ve Viyana da ülkesini elçi olarak temsil etmiş, Şura-yı Devlet Reisliği ve Sadrazamlık görevlerinde bulunmuş tanınan, aydın bir kişiydi. Osman Hamdi Bey yüksek 25 Eyice, a.g.m., s Arif Müfid Mansel, Osman Hamdi Bey, Belleten XXIV, 1960, s

9 Osmanlı Devleti nde Müzecilik tahsilini Fransa da yapmak üzere 1857 yılında Paris e gitti. Paris te on iki sene kalarak Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi ndeki derslerine devam eden Osman Hamdi Bey, hukuk eğitimini yarıda bırakarak, Güzel Sanatlar dalında resim dersleri almaya başladı. Bu özelliği ile kendisi tahsil görmüş ilk Türk ressamlarından biri olmuştur da Türkiye ye çağrılarak Bağdat Vilayeti Umur-u Ecnebiye Müdürlüğüne tayin olundu. Sonraları 1871 de sarayda Teşrifat-ı Hariciye Müdür Muavinliği, 1875 te Hariciye Umur-u Ecnebiye Kâtipliği, 1876 da Matbuat-ı Ecnebiye Müdürlüklerinde çalışan Osman Hamdi Bey, 1877 senesinde Beyoğlu Altıncı Daire Belediye Müdürü oldu ve bu görevinde savaş sonuna kadar kaldı. Daha sonra memuriyetten çekilerek resimle meşgul olmaya başladı ve 1881 yılında Müze-i Hümayun un müdürlüğüne getirildi. Bu yeni göreviyle hem kendi yaşamında, hem de Türk müzeciliğinde yeni bir sayfa açmış oldu 27. Osman Hamdi Bey, ilk olarak Çinili Köşk ün içinde ve çatısında gerekli tadilatı yaptırdı ve Çinilerin üzerlerindeki sıvaları temizletti. Yeni müdür bir taraftan koleksiyonları bilimsel yöntemlerle düzenlemek için uğraşıyor, diğer taraftan yabancı arkeologlar getirterek müzedeki eserlerin birer katalogunu hazırlatıyordu. Osman Hamdi Bey, bir Sanayi-i Nefise Mektebi nin (Güzel Sanatlar Okulu) açılması için çok uğraşmıştı. Çinili Köşk ün yakınına inşa edilen yeni bir bina ile bu hayalini de gerçekleştiren Osman Hamdi Bey, müze müdürlüğüyle beraber bu okulun da müdürlüğü görevini almıştı. Okul 3 Mart 1883 te törenle hizmete açıldı. Osman Hamdi Bey in müze müdürü olmasından sonra yaptığı ilk işlerden birisi de Asar-ı Atika Nizamnamesi ni değiştirmekti. Daha önce belirtilen 1869 tarihli nizamnamenin üçüncü maddesi kamuoyu tarafından tenkit edilmiş, değiştirilmesi yönünde istekler vardı. Nizamnamenin değişmesi için gereken desteği bulan Osman Hamdi Bey in hazırladığı yeni nizamname tarihinde yürürlüğe girmiştir. Küçük değişikliklerle de olsa uzun bir süre kullanılmıştır bölümden ve 37 maddeden oluşan nizamnamede, eski eser kavramına biraz 27 Mansel, a.y., s Çal, a.g.m., s

10 Fehim Kuruloğlu daha açıklık getirilmiştir 29. Önceki nizamnamelerde eski eser kavramı tam olarak belirtilmediğinden yasalarda boşluklar olduğu görülür. Bu sebeple Osman Hamdi Bey nizamnamede bu konuya özellikle eğilmiş ve kavramı örneklerle açıklamıştır. Yeni nizamnamedeki en köklü değişiklik kazı da çıkan eserler hakkındadır. Eskisinde olduğu gibi yenisinde de üçüncü madde yer almış olup, kazıdan çıkan eserlerin tamamının devlete ait olduğunu belirtir. Bununla beraber 7. madde ile eski eserlerin yurtdışına çıkarılması da yasaklanmıştır. Osman Hamdi Bey, 1884 nizamnamesinin uygulanmasında görülen bazı eksiklikler üzerine mevcut nizamnamenin ana esaslarına dokunmadan, bazı ifadeleri daha açık bir şekilde belirterek 24 Nisan 1906 tarihinde yürürlüğe soktu 30. Bununla kapatılan en önemli eksiklik ilk defa Müzeler Umum Müdürlüğü nün bütün eski eserlerle ilgili işleri yürütmekle yükümlü olduğunun belirtilmesidir. Böylelikle Osmanlı idarecilerinin eski eser anlayışının yavaş yavaş değiştiği görülür. Müze ve eski eserlerle ilgili o dönemin zihniyetini belirtmesi açısından Halil Edhem in şu anlattıkları önemlidir: Evvela şunu söyleyeyim ki, Avrupa da bazı kimseler vardır ki, müzelerin göreceği vazife ve hizmet bitmiş olduğundan artık onlara lüzum olmadığını iddia ederler. Hatta müze kelimesini bile artık işitmeğe tahammül edemezler. Bizde ise bu akılda adamlar maalesef el an az değildir. Bu kırık taşları bu kadar masrafla toplamakta ne mana vardır. Bunlar hükümete büyük yük oluyor. Bunları satıp başımızdan def etmeliyiz diyerek acizlerine bu işlerin başında olduğum sırada hitap edenler çok olmuştur. Hatta Balkan Harbinde müzemizin en kıymettar parçaları bir ecnebi hükümdara bir milyon liraya resmen terhin edilmek tehlikesine bile girmişti 31. Osman Hamdi Bey, İstanbul Müzesini zenginleştirmek için seneleri arası birçok yerde kazılar yaptı. Bu kazılarda çok değerli eserler bularak bunları İstanbul a naklettirdi. Nemrud, Myrina, Kyme, Aiolya nekropolleri, Lagina, Tralles ve Alabanda kazılarından çıkan eserler İstanbul daki müzeye sığmaz olmuştu. Ancak en büyük buluşu ve dünya çapında tanınırlığını arttıran kazısı Çal, a.g.m., s Çal, a.g.m., s Halil Edhem, Müzeler, s

11 Osmanlı Devleti nde Müzecilik yılında bugün Lübnan sınırları içerisinde kalan Sayda şehrinde gerçekleştirdiği kazıdır. Fenike krallarına ait bir mezarlığın bulunması büyük yankı uyandırdı ve eserler İstanbul Müzesi ni dünyanın sayılı müzelerinden biri haline getirdi 32. Ülkenin dört bir yanından İstanbul a naklolunan eserleri koyacak yer kalmadığından yeni binaların inşasına başlandı. Mimar Valaury nin planlarını çizdiği bina önce tek katlı düşünülmüş, padişahın onayı ile iki katlı olarak inşa edildi. İçindeki döşeme ve dolaplarla birlikte kuruşa mal oldu. Türkiye de ilk müze binası olan Müze-i Hümayun 13 Haziran 1891 de açıldı. İki katlı 1600 metrekarelik bir alanı kaplayan binanın dışı, Ağlayan Kadınlar Lahdi nden esinlenilerek yapılmıştı 33. Bu şekilde yapılmasının sebebini Halil Edhem Bey şu şekilde açıklar: Eğer oraya Türk veya Şark mimarisinde bir bina yapılsaydı karşısındaki emsalsiz Çinili Köşkü ezmiş olurdu 34. Açılıştan kısa bir süre sonra müzede kitaplık, fotoğraf laboratuarı ve model atölyesi açıldı. Müzelerin her şeyden önce birer araştırma merkezi olduğunu iyi bilen Osman Hamdi Bey kütüphaneye özel bir önem vermiştir. Batı dillerindeki en değerli kitap ve dergi koleksiyonlarının toplandığı bu kütüphane ilk yıllarda Almanya da tarih doktorası yapmış Mystakidas Efendi tarafından idare ediliyordu ve 1893 yıllarında Lagina ve Magnesia kazıları sayesinde yeni bir binaya daha ihtiyaç duyuldu yılında müzenin doğusuna yeni bir kanat eklenmek üzere inşaat çalışmaları başlandı ve mimar Valaury nin çizdiği yeni bina 7 Kasım 1903 te Maarif Nazırı Haşim Paşa tarafından hizmete açıldı. Masrafları 20 bin Lira tutan inşaat mimar Bello nun kontrolünde yapılmıştır. Müzenin Batı yönüne eklenmek üzere, 1904 yılında yeni bir inşaata başlandı. Planı yine Valaury tarafından çizilen binanın kontrolünü bu kez bir Türk, Osman Hamdi Bey in oğlu Edhem Bey yaptı de açılan bina ile müzenin uzunluğu 192 metreye, alt kat alanı ise 4547 metrekarelik bir alana sahip oldu 35. Yapılan inşaatlarla beraber yirmi yıl içerisinde 9000 metrekarelik anıtsal bir müze binası vücuda getirilmiş oldu. Çinili Köşk ise sadece İslami eserlere tahsis 32 Mansel, Osman Hamdi Bey, s Atasoy, Türkiye de Müzecilik, s Halil Edhem, Müzeler, s Atasoy, Türkiye de Müzecilik, s

12 Fehim Kuruloğlu edildi. Eserlerin yeni binalara yerleştirilmesinde ve tanziminde Hamdi Beyle beraber, müdür muavini Halil Bey, mimar Ethem Bey, heykeltıraş Osgan ve İhsan, konservatör Makridi ve Aziz Beyler ve diğer müze çalışanları çalıştı. Osman Hamdi Bey in ortaya koyduğu eser tüm dünya tarafından takdirle karşılanmıştır ve hemen her devlet kendisine şeref payeleri, madalya ve nişanlar vermiştir. Üç Alman ve iki İngiliz üniversitesi kendisine fahri doktor ünvanı vermiştir. Almanya nın Bonn, Heidelberg ve Leipzig Üniversiteleri ile Oxford Üniversitesi ile Londra Güzel Sanatlar Akademilerinden fahri doktor ünvanlarını almıştır. Osman Hamdi Bey 24 Şubat 1910 tarihinde Kuruçeşme deki yalısında vefat etmiştir. Büyük bir cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlanan bu büyük insan vasiyeti doğrultusunca Eskihisar taraflarında bir tepeye defnedilmiştir. Müzenin başında bulunduğu süre içerisinde İstanbul Müzelerini dünyanın sayılı müzeleri arasına sokmayı başaran Osman Hamdi Bey, devletin ekonomik ve idari yönden en kötü olduğu dönemlerde bile müze için tahsisat bulmayı başarmış, yeni kazılar ve yeni bina inşaatları için her zaman gerekli parayı sağlamasını bilmiştir. Bunda herhalde dürüstlüğünün ve insanları ikna edebilme yeteneğinin önemli bir payı vardır. İstanbul dışında Konya da (1902) ve Bursa da (1904) müze kurulması da, onun yöneticiliği zamanında olmuştur. O nun ölümü Türk müzeciliği için çok büyük bir kayıp olduysa da, oluşturduğu kadro ile kendisinden sonra müzeyi emin ellere emanet etmesini bilmiştir. Osman Hamdi Bey, sohbetleri sırasında dostlarına Sultan Abdülhamid in bir kez dahi müzeye uğramamış olduğundan ve pratik müdahaleleri olmasaydı müzedeki bazı eserlerin yabancı hükümdarlara çoktan hediye edilmiş olabileceğinden bahsedermiş 36. Osman Hamdi Bey in ölümü üzerine müze müdürlüğüne kardeşi Halil Edhem Bey atanmıştır. Osman Hamdi Bey in kardeşi olan Halil Edhem Bey 1861 yılında İstanbul da doğmuştur. Doğum tarihini el yazısı ile tuttuğu notlarında şu şekilde belirtmiştir 37 : Abdülmecid in yevmi vefatından tahminen üç gün evvel doğduğum mütevatıren malum olup müşarünileyh 1277 senesi zilhiccenin 17. günü irtihal etmesine nazaran ben zilhiccenin on beşinci pazartesi günü doğmuşum. 36 Mansel, Osman Hamdi Bey,s Aziz Ogan, Halil Edhem, Halil Edhem Hatıra Kitabı, C.II, TTK, Ankara 1948, s

13 Osmanlı Devleti nde Müzecilik Edhem Bey, ilköğrenimini İstanbul da bitirdikten sonra babası ile beraber Almanya ya gitmiş, orta tahsilini burada, yüksek tahsiline ise Zürih te başlamış, Viyana ve Bern Üniversitelerine devam etmiştir. Yurda döndüğünde Mülkiye, Ticaret, Hendese-i Mülkiye ve Darüşşafaka da öğretmenliklerde bulunmuştur yılında Müzeler Müdürü olan abisi Osman Hamdi Bey in yanında müdür muavini olarak işe başlamıştır. Müzenin inkişafı için çalışan Osman Hamdi Bey bu göreve güvenebileceği bir kişi olarak kardeşini seçmişti. Uzun yıllar müdür yardımcılığı yapan Halil Edhem Bey, 1909 yılında beş buçuk aylığına Şehreminliğe tayin olundu Şubat 1910 da Osman Hamdi Bey in vefatı üzerine müze müdürlüğü görevine atanan Halil Edhem Bey, 1 Mart 1931 tarihine kadar bu görevi ifa etmiştir. Müdür Yardımcılığı görevine de Osman Hamdi Bey in oğlu Edhem Hamdi Eldem 39 getirilmiştir. Halil Bey in görev yaptığı bu süre hem kendisi için hem de Osmanlı Devleti için pek de kolay geçmemiştir. Halil Edhem Bey, savaşlarla geçen süreç içerisinde müzeyi ayakta tutmaya çalışmış, yeri geldiğinde personel olmamasından dolayı temizliğini, bekçiliğini dahi kendisi yapmıştır. Arif Müfid Mansel, Halil Edhem dönemini müzelerin teşkilat dönemi olarak adlandırır 40. Halil Edhem Bey, ilk iş olarak müzenin iç tertibatında bir takım değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerden amacı, eserleri kronolojik bir tarzda sergilemektir. Müzelerin içi düzenlenirken içeriye girmesine imkân olmayan büyük boyutlardaki lahitler ve heykeller bahçelerde sergilenmiştir. Halil Edhem Bey e koleksiyonların düzenlenmesinde müdür yardımcısı Edhem Bey, Theodor Makridi, Bedri ve Haydar Beylerle, İhsan Bey in yardımları dokunmuştur. Kütüphanenin tanziminde Mistakidis Efendi nin hizmetleri de önemlidir. Bunlarla beraber yabancı uzmanlardan da faydalanılma yoluna gidilmiş ve bu doğrultuda, Bordeaux Üniversitesi Arkeoloji hocalarından G. Mendel yıllarında müzede çalışmıştır. Ayrıca Berlin Meskükat Kabinesi Müdürü Prof. Regling ve Prof. Unger de Eski Şark Eserleri nin düzenlenmesi ve 38 İ.Hakkı Uzunçarşılı, İbrahim Edhem Paşa Ailesi ve Halil Edhem Eldem, Halil Edhem Hatıra Kitabı C. II, TTK, Ankara 1948, s Edhem Hamdi Eldem Hakkında bkz: Nezih Fıratlı Edhem Hamdi Eldem Türk Arkeoloji Dergisi, Sayı:1-8, s Arif Müfid Mansel, Halil Edhem ve İstanbul Müzeleri, Halil Edhem Hatıra Kitabı C. II, TTK, Ankara

14 Fehim Kuruloğlu gruplandırılmasında önemli katkılarda bulunmuşlardır 41. Müzede bu şekilde değişiklikler yapılırken öte yandan yeni eserlerin gelişi devam ediyordu ve yer sıkıntısı tekrar baş gösteriyordu. Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı hallerden dolayı müzeye yeni bir bina yapımı için ödenek verilememişti senesinde Sanayi-i Nefise Mektebi binasının Müzeler İdaresine devrinden sonra bu bina da yapılan değişikliklerle yeni bir müze binası oluşturulmaya çalışılmış ve Eski Şark Eserleri Müzesi açılmıştır. Bunu ülkenin çeşitli yerlerindeki vakıf binalarından getirilen eserlerle Süleymaniye Külliyesi nin imaretinde Evkaf-ı İslamiyye Müzesi nin (Bugünkü adıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi) ve daha sonra Kasımpaşa Tersanesi ndeki Nakkaşhane de Deniz Müzesi nin açılışları takip etmiştir???? yılında Ayandan Birinci Ferik Ali Rıza Paşa nın ve Ahmed Muhtar Paşa nın gayretleriyle bir askeri müze açılmaya çalışılmıştır. Müzenin kuruluşu için alınan onay sonrası askeri yetkililer ve subaylardan oluşan bir komisyon kurularak çalışmalarına başladı. Ancak toplanmakta olan eserleri sergileyecek bina bulunamaması ve yeni bir bina içinde para olmaması nedeniyle malzemelerin Aya İrini Kilisesi nde depolandığı görülür. Uzunca bir süre sürüncemede kalan proje unutulmak üzereyken Mahmud Şevket Paşa nın müdahalesi ile müze kurulması yönünde olumlu adımlar atıldı. Ahmed Muhtar Paşa hemen Esliha-i Askeriye Müzesi Müdürlüğüne atandı. Aya İrini Kilisesi artık Müze-i Askeri-i Hümayun olarak Ahmed Muhtar Paşa nın yönetimi altındaydı. Müzeye eser toplamak için çeşitli ilanlar, kartpostallar ve gazete haberleri yoluyla çalışmalar yapıldı. Askeri Müze; askeri kültür varlıkları, hatıra malzemesi, kütüphanesi, sineması, atış poligonu, yayınları, kıyafethanesi ve mehterhanesiyle birçok müzeyi kıskandıracak nitelikte faaliyete geçmiştir. Tam olarak faaliyete geçmesi de yıllarını bulur 42. İstanbul dışında kurulan ilk müze 1901 yılında Kudüs te açılan Jerusalem Eski Eserler Müzesi olmuştur. Ayrıca Adana, Ankara, Kayseri, Konya, Çanakkale, Nablus, İstanköy, Sivas ve Selanik gibi şehirlerde de bugünkü müzelerin temelini 41 Mansel, Halil Edhem ve İstanbul Müzeleri, s Tahir Nejat Eralp, Askeri Müze, T.C.T.A., s

15 Osmanlı Devleti nde Müzecilik teşkil eden eski eser toplanan depolar bulunmaktaydı 43. Öte yandan, tekrar İstanbul Arkeoloji Müzesi ne dönecek olursak Halil Edhem Bey in en çok zorlandığı dönemin İstanbul un düşman işgali altında olduğu yıllar görülür. Yaşanan olayların bir örneğini o dönemde müzelerde görevli olan Tahsin Öz şu şekilde aktarmıştır: Nitekim İstanbul un işgali sırasında Fransızların yaptığı kazılarda Sent Hodigitria manastırı bulundu. Bu arkeologlar şehrin diğer yerlerinde de araştırmalar yaptılar, bulduklarını memleketlerine götürmekte idiler. Halil Ethem Bey bu hususta General Şarpiye gitmişti. Fakat red cevabı verilmişti. Hatta Generalin Halil Bey için yaşlı adam olmasa idi hapis ederdim dediği bile şayi oldu. Fakat mütareke olunca hafir bana gelerek hem bulduğu kalan eserleri hem binayı içinde elektrik tesisatı olduğu halde teslim etmişti. Son zamanın ihmali yüzünden yeri bile görülemiyordu. 44 Savaş zamanı genel seferberlik ilanı ile bütün hademe ve bekçiler silâhaltına alınınca Halil Edhem Bey, müzenin alt katında ikamet etmek suretiyle müzenin bekçiliğini de yapmıştır. Bu durum savaştan sonrada uzun süre devam etmiştir. İstanbul un işgal altında olduğu günlerde Sarayburnu nda yabancı bir kumandanın kazı yaptırdığını duyan Halil Edhem Bey, yüksek rütbeli bu kişiyi müzeye davet eder ve bir diplomat edasıyla komutanı uyararak çıkarılan eserlerin müzeye iade edilmesini rica etmiştir. Bunun üzerine müzeden iki memur hafriyat çalışmalarına katılmış, çıkarılan eserler bir süre sonra müzeye iade edilmiştir 45. Halil Edhem Bey de İstanbul Müzelerinin inkişafı için muazzam çabalar sarf etmiş, 21 yıl hizmet ettikten sonra 1931 yılında emekliye ayrılmıştır. Kendisine birçok üniversiteden ve ilmi kuruluşlardan fahri profesörlük, doktorluk ve üyelik unvanları verilmiştir. Genel olarak Osmanlı Devleti nde müzecilikle ilgili gelişmeleri değerlendirecek olursak; müze ve müzecilik kavramları, Batılılaşma çabaları sonucunda oluşturulmaya çalışılan bir kurum olarak karşımıza çıkar. İlk 43 Özkan, a.g.e., s Tahsin Öz, Yurdumuzda Müzeler Nasıl Kuruldu? Neler Yapıldı? Neler Yapılması Gerekli, VII. Türk Tarih Kongresi, s Aziz Ogan, Bay Halil Edhem, Yeni Türk İstanbul Eminönü Halkevi Dergisi, 2.Kanun. 1939, s

16 Fehim Kuruloğlu dönemlerde İngiliz, Avusturyalı ve Alman uzmanlara emanet edilen eski eserlerimizin, Türk uzmanların işi devralmasıyla daha iyi yerlere geldiği söylenebilir. Dönemlerinin en önemli Türk müze uzmanları olan Osman Hamdi Bey ve Halil Edhem Bey gibi idarecilerin bugün bile hala yerleri tam olarak doldurulamamıştır tarihinden 1890 lara kadar emekleme döneminde olan Türk müzeciliği, 1900 lerle beraber ayaklanmış ve İstanbul Müzeleri dünyanın sayılı müze merkezlerinden biri haline gelmiştir. Geçen bu süreçte acısıyla tatlısıyla yaşanan önemli olaylar, Türk müzecilerinin tecrübe ve görgülerinin artmasını sağlamış, eski eserlerin nasıl muhafaza edileceği, müzecilik eğitiminin nasıl verileceği, çıkarılması gereken nizamnamelerin içeriğinin nasıl olacağı konusunda epey yol alınmasını sağlamıştır. Osmanlı Devleti nin son günlerine kadar kazanılan bu tecrübelerin Cumhuriyet dönemine aktarılarak devam ettiği ve sürekli bir gelişmenin yaşandığı gözlerden kaçmaz. BİBLOGRAFYA Atasoy,Sümer, Türkiye de Müzecilik, Tanzimat tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, c. VI, Batur, Sebahattin, Dünyada Müzeciliğin Gelişmesi, Tanzimat tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, c. VI, Çal, Halit, Osmanlı Devleti nde Asar-ı Atika Nizamnameleri, Vakıflar Dergisi, s. XXVI, Edhem, Halil, Müzeler, I. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara Eralp,Tahir Nejat, Askeri Müze, Tanzimat tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, c.vi, Erden, Atilla, Etnografya Müzelerimiz ve Müzelerin Eğitimdeki Rolü, I.Müzecilik Semineri, Eskişehir Eyice,Semavi, Arkeoloji Müzesi ve Kuruluşu, Tanzimat tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, c. VI, Fıratlı, Nezih, Ethem Hamdi Eldem, Türk Arkeoloji Dergisi, sayı:1-8, s.45. Gerçek, Ferruh, Türk Müzeciliği, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara

17 Osmanlı Devleti nde Müzecilik Karaduman, Hüseyin, Belgelerle İlk Türk Asar-ı Atika Nizamnamesi, XXV, 29 (2004), s Mansel, Arif Müfid, Osman Hamdi Bey, Belleten, s. XXIV, , Halil Edhem ve İstanbul Müzeleri, Halil Ethem Hatıra Kitabı, c.ii, Ankara , Aziz Ogan, Belleten, s. 85, Ogan, Aziz, Halil Edhem, Halil Ethem Hatıra Kitabı, c. II, Ankara , Bay Halil Edhem, Yeni Türk İstanbul Eminönü Halkevi Mecmuası, II. Kanun.1939, s. 73. Öz, Tahsin, Yurdumuzda Müzeler Nasıl Kuruldu, Neler Yapıldı, VII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara. Özkan, Süleyman, Osmanlı Devleti nde Arkeolojik Kazı Çalışmaları, Bornova Özkasım, Ögel, Hale, Semra, Türkiye de Müzeciliğin Gelişimi, İTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, c. II, sayı: 1, Aralık Shaw, Wendy, Possessors and Possessed: Museums, Archaeology, and the Visualization of History in the Late Ottoman Empire.Ewing, NJ, USA: University of California Press, Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, İbrahim Edhem Paşa Ailesi ve Halil Edhem Eldem, Halil Ethem Hatıra Kitabı, c. II, Ankara Yeni Türk Mecmuası, Aziz Ogan ın Osman Hamdi Bey in 25.Ölüm Yıl Dönümündeki Konuşma Metni Yücel, Erdem, Müze, DİA. 61

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali SÖNMEZ

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali SÖNMEZ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE ESKİ ESER POLİTİKASI VE MÜZE-İ HÜMAYUN UN KURULUŞU YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ESKİ ESER ANLAYIŞININ DOĞUŞU VE BU ALANDA UYGULANAN POLİTİKALAR

XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ESKİ ESER ANLAYIŞININ DOĞUŞU VE BU ALANDA UYGULANAN POLİTİKALAR U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 10, Sayı: 16, 2009/1 XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ESKİ ESER ANLAYIŞININ DOĞUŞU VE BU ALANDA UYGULANAN POLİTİKALAR Fatma ŞİMŞEK * Güven

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarımı Anasanat Dalı ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SANAT GELİŞİMİNDE MÜZELERİN ETKİSİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarımı Anasanat Dalı ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SANAT GELİŞİMİNDE MÜZELERİN ETKİSİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Grafik Tasarımı Anasanat Dalı ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SANAT GELİŞİMİNDE MÜZELERİN ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hüsniye YILDIRIM 125110130 Danışman:

Detaylı

ÇAĞDAŞ MÜZECİLİK ANLAYIŞI YE ÜLKEMİZDE MÜZELER

ÇAĞDAŞ MÜZECİLİK ANLAYIŞI YE ÜLKEMİZDE MÜZELER ÇAĞDAŞ MÜZECİLİK ANLAYIŞI YE ÜLKEMİZDE MÜZELER Hazırlayanlar: Aysun ALTÜNBAŞ & Çiğdeni ÖZDEMİR Ankara, Mayıs 2012. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ i ÖZET 1 GİRİŞ 1 BÖLÜM I MÜZECİLİK A. Kavram/Tanım 3 B. Tarihçe

Detaylı

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE*

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2) TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi

Detaylı

MAJINI DÜZELTME ÇABALARI VE TÜRK SEYYAH

MAJINI DÜZELTME ÇABALARI VE TÜRK SEYYAH ATATÜRK DÖNEMİNDE BATI DAKİ OLUMSUZ TÜRK VE TÜRKİYE İMAJINI DÜZELTME ÇABALARI VE TÜRK SEYYAHİN CEMİYETİ NİN BU KONUDAKİ ÇALIŞMALARI The Struggles of Redressing the Negative Turkish and Turkey Image in

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr 246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 246 ODTÜLÜLER BÜLTENİ İÇİNDEKİLER 6 Dernekten OCAK-ŞUBAT 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXXIV

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXXIV OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXXIV Neşir Heyeti - Editorial Board Halil İNALCIK- İsmail E. ERÜNSAL Heath W. LOWRY- Feridun EMECEN Klaus KREISER- BilginA YDlN Misafir Editörler - Guest Editors Mustafa S. Küçükaşcı

Detaylı

ATATÜRK VE ARKEOLOJİ. Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu. Nisan - 2013

ATATÜRK VE ARKEOLOJİ. Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu. Nisan - 2013 ATATÜRK VE ARKEOLOJİ Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu Türkiye de müzeciliğin ya da arkeoloji biliminin dahi kurulup gelişmesini, Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet Dönemi olarak düşünüp incelemek, yanlış olmayacaktır.

Detaylı

Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi

Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi Records sold to Bulgaria and Importance of Private Archives in the History of the Country Arş. Gör. Hakan Anameriç Ankara Üniversitesi

Detaylı

OSMANLI EĞİTİM GELENEĞİNDE KUR AN HATTI İLE İSLAM KİTAP SANATLARININ ÖĞRETİMİNE HASREDİLMİŞ BİR EĞİTİM KURUMU: MEDRESETÜ L-HATTATİN *

OSMANLI EĞİTİM GELENEĞİNDE KUR AN HATTI İLE İSLAM KİTAP SANATLARININ ÖĞRETİMİNE HASREDİLMİŞ BİR EĞİTİM KURUMU: MEDRESETÜ L-HATTATİN * Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI EĞİTİM GELENEĞİNDE KUR AN HATTI

Detaylı

GİRİŞ Tarihsel süreç boyunca kurulmuş olan bütün uygarlıklar, kültürel anlamda gelenek, göreneklerine özellikle de sanatlarına sahip çıkmışlardır. Milli değerlerini ve ulusal kimliklerini, tüm dünyaya

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE BEDEN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ VE GAZİ BEDEN TERBİYESİ BÖLÜMÜ

ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE BEDEN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ VE GAZİ BEDEN TERBİYESİ BÖLÜMÜ ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE BEDEN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ VE GAZİ BEDEN TERBİYESİ BÖLÜMÜ Nejla GÜNAY* ÖZET XIX. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı Devleti nde bazı askerî okullarla Galatasaray Sultanisi nde

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

Konya, vatanın en güvenli merkezi.

Konya, vatanın en güvenli merkezi. Konya, vatanın en güvenli merkezi. Tarihe tanıklık eden olaylar ve kişiler bize arşivlerle ulaşıyor. Arşivlerde yaşayan olaylar, kişiler bugünümüze ışık tutarak ayaklarımızı yere daha sıkı basmamızı ve

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi?

Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi? Engelli Bireyler İçin Merhamet mi Adalet mi? Ahmet GÜNDOĞDU Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Hayatın engellerle dolu olduğunu veciz sözlerle ifade etmek konusunda yarışan insanlık, insanın engelli

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

GİRİŞ ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER. Osman KAFADAR. Ahmet ESENKAYA

GİRİŞ ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER. Osman KAFADAR. Ahmet ESENKAYA ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER Osman KAFADAR Ahmet ESENKAYA GİRİŞ Tarih araştırmalarında tarihsel olayların siyasal tarihi yanında, sosyo-kültürel

Detaylı

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR Hazırlayan: Ebru ESENKAL Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim SEZGİN Lisansüstü Eğitim, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ

1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ 1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ 1905 KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ MÜZAYEDESİ 21 Ocak 2014, Salı 21 Ocak 2014, Salı Hilton Convention Center 47 CHALABI - KESKİNER KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ

Detaylı

TARİHİN TANIKLARINI KORUMAK PROTECTION OF THE WITNESSES OF HISTORY БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЯМ ИСТОРИИ

TARİHİN TANIKLARINI KORUMAK PROTECTION OF THE WITNESSES OF HISTORY БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЯМ ИСТОРИИ 307 PANEL/КРУГЛЫЙ СТОЛ TARİHİN TANIKLARINI KORUMAK PROTECTION OF THE WITNESSES OF HISTORY БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЯМ ИСТОРИИ Panel Başkanı/Chair of Panel/Председатель: Hikmet DENİZLİ-TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Detaylı

HUKUK MEKTEBİNİN DOĞUŞU

HUKUK MEKTEBİNİN DOĞUŞU HUKUK MEKTEBİNİN DOĞUŞU Nuran KOYUNCU * ÖZET Osmanlı Devleti nin klasik döneminde hukuk eğitimi medreselerde yapıldı. Medreselerin hukukçu yetiştirmede yetersiz kalması ve Tanzimat sonrasında hukuk alanında

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876)

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) Hazırlayan Uğur ÜNAL Tez Danışmanı Prof. Dr. Necdet HAYTA

Detaylı

Türk Tarihinde Askeri Sağlık Hizmetleri

Türk Tarihinde Askeri Sağlık Hizmetleri Derleme / Review Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(1): 103-118 Türk Tarihinde Askeri Sağlık Hizmetleri [The History of Turkish Military Health Services] ÖZET Askeri sağlık hizmetlerinin temel amaçlarından

Detaylı

1999). 2 Osmanlı, Doğu nun egemen gücü, öncü ve sözcüsüdür. Osmanlı varlığını ve

1999). 2 Osmanlı, Doğu nun egemen gücü, öncü ve sözcüsüdür. Osmanlı varlığını ve Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2009 Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 11, 422-441 ENCÜMEN-İ DÂNİŞ VE OSMANLI

Detaylı

BİR TANZİMAT BÜROKRATININ PORTRESİ: KRİKOR AĞATON EFENDİ (1823-1868) Mahmut Akpınar *

BİR TANZİMAT BÜROKRATININ PORTRESİ: KRİKOR AĞATON EFENDİ (1823-1868) Mahmut Akpınar * Tarih İncelemeleri Dergisi XXVIII / 2, 2013, 329-354 BİR TANZİMAT BÜROKRATININ PORTRESİ: KRİKOR AĞATON EFENDİ (1823-1868) Mahmut Akpınar * Özet Osmanlı İmparatorluğu nda XVIII. yüzyılın sonlarına doğru,

Detaylı

Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı

Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı Osman Zahit Küçükler * Özet: 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren kapsamlı bir modernleşme çabasına giren Osmanlı Đmparatorluğu, hem mevcut kurumlarında bazı değişiklikler

Detaylı