OSMANLI DEVLETİ NDE MÜZECİLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANLI DEVLETİ NDE MÜZECİLİK"

Transkript

1 Tarih Okulu Ocak-Nisan 2010 Sayı VI, OSMANLI DEVLETİ NDE MÜZECİLİK Fehim KURULOĞLU Özet Osmanlı Devleti nde bir kurum olarak XIX. yüzyılın ikinci yarısında temelleri atılan müze ve müzecilik kavramı, zaman içerisinde değişerek ve gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Osmanlı Devleti nde yapılan birçok yenileşme faaliyetinde olduğu gibi, müzenin kuruluşunda da Avrupalı uzmanların yardımlarına başvurulmuştur. Müzeciliğin Osmanlı Devleti nde iki ayrı safhaya ayrıldığı net bir biçimde görülür: Yabancı İdareciler Dönemi ve Türk İdareciler Dönemi. Yabancı uzmanların önemli katkıları olduğu bilinmekle beraber ortak kanı, müzeciliğin altın zamanları olarak tanımlayabileceğimiz dönemlerin Türk uzmanların işin başına geçmesiyle başladığıdır. Anahtar Sözcükler: Osmanlı Devleti, müzecilik, Dethier, Osman Hamdi Bey. Abstract The second half of XIX th century in Ottoman State, museum and museology as an institution changed over time and developed the concept of museum as came up to present. As in many modernization activities, European experts has an important role in Ottoman State museum organization. It s clearly seems that museology break with two parts in Ottoman State: Foreign Executives and Turkish Executives Periods. Althought contributions of foreign experts common tought is that the golden ages of museology starts with Turkish experts. Keywords: Otoman Empire, museology, Dethier, Osman Hamdi Bey.

2 Fehim Kuruloğlu Müze kelimesi aslen Grekçe mouseion kelimesinden gelmektedir. Grek mitolojisinde Mousa denilen dokuz ilham perisinin adından türetilmiş olan mouseio nun sözlük anlamı Musaların yeri, tapınağıdır. Türkiye nin 1956 yılından beri üyesi olduğu İnternational Counsil of Museums (ICOM) adlı kuruluşun genel tanımlamasına göre müzeler tarihi, arkeolojik eserlerin ve tabiattan toplanmış nesnelerin teşhir edildiği mekânlar, tabii parklar, nebatat ve hayvanat bahçeleri, akvaryumlar ve halkın ziyaretine açık biçimde düzenlenmiş tarihi ören yerleridir 1. Yukarıdaki geniş tanımla beraber, Türk müzeciliğinin duayenlerinden Halil Edhem Bey de müzeyi kısaca şu şekilde tanımlar 2 : Müzeler şu binalardır ki; onlarda ilim, fen ve sanatların her şubesine mahsus asar ve eşyadan mürekkep koleksiyonlar teşhir ve muhafaza olunur. Müzelerin amacı, doğanın yarattığı varlıklarla, insan zekâsının ve beğenisinin ürünü olan eserleri tarihi gelişme çizgisi içerisinde düzenleyerek göstermek, gelecek kuşaklara en iyi biçimde aktarmaktır. Bir başka deyişle geçmiş çağların yaşama biçimini, bilim teknik ve sanat anlayışını geleceğin insanlarına örnekleriyle vermek; müzelik niteliğindeki her tür eseri değerlerinden bir şey yitirmeden olduğu gibi korumak ve sunmaktır 3. Dünyada müzelerin oluşturulmaya başlanması, tabi ki bugünkü modern anlamıyla olmasa da, binlerce yıl önceye dayanmaktadır. Tarihte ilk müzenin Antikçağ da Atina Akropolü ndeki Propylai nin bir salonunda Pinakotheka adıyla kurulduğu belirtilmekle 4 beraber Mouseion adı ise ilk defa Helenistik dönemde I. Ptolemaios Soter tarafından İskenderiye de kurulan ve ünlü kütüphaneyi de içine alan merkez için kullanılmıştır. Yine aynı dönemlerde Bergama da, Antakya da ve sonraları Bizans ta da böyle müzeler vardı 5. Ortaçağ Avrupa sının kilise ve manastırlarında dini eşyadan meydana getirilen zengin koleksiyonlar gün geçtikçe Arş. Gör., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-Tokat. 1 Yücel Erdem, Müze, DİA. 2 Halil Edhem, Müzeler, T.T.K. I. Kongresi, s Sabahattin Batur, Dünyada Müzeciliğin Gelişim, Tanzimat tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, 1985, s Erdem, a.g.m. 5 Edhem, a.g.m., s

3 Osmanlı Devleti nde Müzecilik çoğalırken, soylular da Antikçağ heykellerinin yanı sıra sikke, madalyon ve mücevherat gibi sanat eserlerini toplamaya başlamışlardı. Avrupa da sanat-bilim ilişkisi Rönesans ta oluşmuş ve gelişmiştir. XVII. yüzyıldan itibaren büyük koleksiyonlar, XVIII. yüzyıldan itibaren bazı özel müzeler oluşmaya başlamıştır. Ne var ki, bunlar her zaman ziyaretçilere açık olmamışlardı. Koleksiyonların satın alınması ve bunların devlet eliyle halka sunulması XVIII. yüzyılda görülür. Örneğin; İngiltere nin dünyaca ünlü British Museum u 1759 yılında böyle bir koleksiyonun devlet tarafından satın alınmasıyla sistemli bir şekilde halkın hizmetine açılmasından oluşmuştur. Ayrıca ünlü Louvre Müzesi Fransız Hükümeti nin 1793 te Louvre Sarayını müzeye çevirmesi ile oluşmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ndeki Philadelphia Müzesi de 1785 yılında açılmıştır. Bütün bu gelişmelere karşın XVIII. ve XIX. yüzyıllar süresince müzeler çeşitli sanatsal, etnografik ve antik objeleri toplayan, onları koruyup sergileyen kurumlar olarak tanımlanmış ve işlev görmüşlerdir. Bu yapı ve tanımlarıyla müzeler XIX. yüzyıl sonuna kadar klasik koleksiyon müzeciliği dönemlerini yaşamışlardır. XX. yüzyılın başlarından itibaren ise bu klasik müzecilik yaklaşım ve akımlarının terk edildiği ve XX. yüzyıl teknolojisinin öncülüğünde çağdaş müzeciliğe geçiş yaşandığı görülmüştür 6. Dünya genelinde müzecilik konusunda yukarıda belirtilen gelişmeler yaşanırken, Türklerin de bu konulardan ayrı kalması tabiki beklenemez. Türk tarihinde müzenin ilk örneklerine Selçuklular devrinde rastlanır. Konya nın ortasında yükselen ve bir höyük olan yığma tepenin etrafını surlarla çevreleyen Selçuklular, ellerine geçen farklı dönemlere ait her çeşit işlenmiş taşı bu sur duvarlarının dış yüzeylerine yapıştırarak sergilenmesi suretiyle, bir bakıma bir müzeci anlayışıyla davranmışlardır 7. Osmanlı Devleti nde müzecilik hareketlerinin başlangıcı hakkında çeşitli tarihler belirtilmektedir. Kimi araştırmacılara göre müzeciliğin başlangıcı, Fatih Sultan Mehmed Han dönemlerine kadar götürülürken, kimi araştırmacılar da bu 6 Atilla Erden, Etnografya Müzelerimiz ve Müzelerin Eğitimdeki Rolü, I.Müzecilik Semineri, Eskişehir, 1990, s Semavi Eyice, Arkeoloji Müzesi ve Kuruluşu, Tanzimat tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, 1985, s

4 Fehim Kuruloğlu tarihi 1846 olarak göstermektedirler ki, bu tarih resmi olarak ta müzelerin kuruluş yılı olarak kabul edilmiştir yılında Tophane-i Amire Müşiri Fethi Ahmed Paşa nın gayretleriyle bazı Bizans yazıtları ve eski eserler Aya İrini ye nakledilmiş ve ilk eski eser koleksiyonu bu dönemde oluşturulmaya başlanmıştır. Bu ilk müze girişimiyle içerdeki eserler Mecma-ı Asar-ı Atika ve Mecma-ı Asar-ı Esliha olarak ikiye ayrılmıştır. O tarihlerde koleksiyonlar ziyarete kapalı olmakla beraber özel izinle gezilebilmekteydi yılında Jean-Claude Flachat ve 1812 de İngiliz seyyah E. D. Clarke Aya İrini deki koleksiyonları görme fırsatı yakalamıştır 8. Buraya müze adının verilmesi ise 1869 yılına rastlar. Müze-i Hümayun ya da Müzehane-i Hümayun denilmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi Osmanlı Devleti nde müzecilik çalışmaları XIX. yüzyılın ikinci yarısında başlasa da, eski eser koleksiyonculuğu daha eski tarihlere dayanır. Fatih Sultan Mehmed döneminden beri cebehane olarak kullanılan Aya İrini Kilisesi nde savaşlarda ganimet olarak alınan silahlarla, artık çağdışı kalan savaş araç ve gereçleri toplanmıştır. Böylelikle Askeri Müze nin temellerinin atıldığı görülür. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed in Topkapı Sarayı nın iç avlusunda Bizans dönemine ait lahit, sütun kaide ve başlıklarını bir araya getirttiği bilinmektedir. Öte yandan Osmanlı sarayında korunan Kutsal Emanetler ile evvelki padişahlara ait eşyaların saklandığı bilinmekle beraber, burada müzecilik anlayışı ile hareket edildiğini söylemek zordur. Bu eşyalar İslam dinine ve atalara karşı duyulan saygı ve sevgiden dolayı muhafaza edilmiştir. Ayrıca Osmanlılarda müze denebilecek yerlerin tekke ve türbeler olduğu da ileri sürülebilir. Türbelerde gömülü kişilerin eşyaları, kıyafetleri sergilenmekte ve Kur an-ı Kerim ler bulunmaktadır 9. Müze kavramı, resmi olarak ilk kez sadrazamlık makamından Maarif Nezaretine gönderilen 29 Ocak 1869 tarihli bir talimat yazısında yer almış ve tabir müzehane olarak kullanılmıştır Temmuz 1869 da Müze-i Hümayun un başına ilk atanan müdür Katolik bir İrlandalı olan Edward Goold tur. Goold, 8 Eyice, a.y., s Süleyman Özkan, Osmanlı Devleti nde Arkeolojik Kazı Çalışmaları, Bornova 2009, s Eyice, Arkeoloji Müzesi ve Kuruluşu, s

5 Osmanlı Devleti nde Müzecilik Mekteb-i Sultani de Tarih öğretmenliği yapmış, İstanbul un tanınan Avrupalılarından biridir. Onunla ilgili o dönemde yaşamış kişilerin fikirleri taban tabana zıttır. A. D. Mortmann a göre, Sadrazam Ali Paşa tarafından 1869 da İngiliz Elçiliği nin tavsiye ettiği ve İstanbul da çok karanlık bir şöhreti olan Mr. Goold adında biri müzenin başına getirilmiştir. Buna karşılık İstanbul da Fransızca bir dergi yayınlayan Alfred de Caston ise, 1868 de Paris te basılan Constantinople en 1869 Historie des Hommes et des Choses başlıklı kitabında Galatasaray Sultanisi nin ders nazırı M. Goold un İstanbul da yaşayan Avrupalıların en ilgi çekicilerinden olduğunu yazdıktan sonra, O nun İngiltere nin en eski ve en yüksek soylularından ve Büyük Britanya nın en büyük adlarıyla akraba bir aileden geldiğini, Avusturya ordusunda yüksek bir rütbeyle subaylık yaptığını ve bu saygıdeğer kişinin engin bilgisiyle sarsılmaz hoşgörülülüğünü, geleceğin vatandaşlarını yetiştirmeye ve onlara yol göstermeye harcamaktadır diyerek tarif eder. Caston a göre Goold, 1867 ve 1868 de Doğu da öğretim hakkında çok dikkat çeken ve mükemmel bir de kitap yayımlamıştır 11. Goold göreve geldikten sonra Maarif Nezareti nden valiliklere gönderilen genelgelerle, eski eserlerin neler olduğu ve değerleri anlatılır; devlete ait oldukları ifade edilerek müzeye konmak üzere İstanbul a yollanmaları istenir 12. Goold,Marmara Adası, Tekirdağ ve Kapıdağ yarımadasından heykeller bulup getirtmiş ve böylece 160 kadar eser toplanmıştır 13. Edward Goold, müzede belli başlı eserlerin tanıtıldığı taş basma bir katalog hazırlamıştır ve bu kataloğu da Ali Paşa ya ithaf etmiştir. Ali Paşa nın desteğiyle Müze-i Hümayun Müdürlüğü ne gelmiş olan Goold un görev süresi, Mahmud Nedim Paşa nın sadrazam olmasıyla sona ermiştir 14. Mahmud Nedim Paşa 1871 de müze müdürlüğünü kaldırdı ve müzeyi Avusturya Sefiri Freiherr von Prokesch-Osten in ısrarıyla İstanbul daki Loyd Autrichen Vapur Acentesi nin sahibinin oğlu, ressam ve koleksiyoncu 11 Eyice, a.y., s İlber Ortaylı, Tanzimat ta Vilayetlerde Eski Eser Taraması, Tanzimat tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, 1985, s Sümer Atasoy, Türkiye de Müzecilik, Tanzimat tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, 1985, s Eyice, a.y., s

6 Fehim Kuruloğlu Terenzio nun muhafızlığına bıraktı 15. Terenzio nun bu görevde sadece bir yıl kadar kaldığı bilinmektedir 16. Heinrich Schliemann la bir hayli yoğun yazışmaları olan Terenzio nun konservatör olarak başına geçtiği müessesede fazla faydalı bir hizmeti olmadığı veya hizmete vakit bulamadığı tahmin olunabilir yılında Mahmud Nedim Paşa nın azli sonrasında Ahmet Vefik Paşa tarafından kurulan Müze-i Hümayun yeniden faaliyete geçirilmiş ve başına da Alman asıllı, Doktor Philipp Anton Dethier tayin olmuştur. Dethier, 1803 yılında Köln yakınlarında dünyaya gelmiş, Berlin Üniversitesi nde tarih, klasik filoloji, arkeoloji, sanat tarihi öğrenimi görmüş bir uzmandı 18. Müzenin başına getirildiğinde 68 yaşında olan Dethier, Türk müzeciliğindeki son yabancı müdürdür lerin başından itibaren arkeolojik eserlerin çıkarılması yönünde ciddi bir artışın yaşandığı görülmektedir. Kırım Savaşı nda Osmanlılar ile İngiliz ve Fransızlar arasında gelişen dostluğun yapılan kazı ve araştırmaların artmasına vesile olmuştur 19. Dethier in müdürlüğü sırasında gelişen en önemli olaylardan biri; Truva hazinelerinin Heinrich Schliemann tarafından kaçırılmasıdır. Hazinelerin geri alınması için dava açan Dethier dava için Atina ya gitmiş fakat Osmanlı Devleti nin yüklü bir tazminat karşılığı haklarından feragat etmesiyle dava kapanmıştır. Bu olayın hemen ardından Asar-ı Atika Nizamnamesi çıkarılmıştır 20. Müzecilik hareketinin gelişmesiyle beraber eski eserlerin değerleri daha iyi anlaşılmaya başlandı. Bundan önceki süreçte altın dışındaki herhangi bir eşyanın yada madenin alınıp satılması pek önemsenmemekle beraber, tarihi kalıntıların Avrupa da gördüğü değerin anlaşılmasıyla, Osmanlı yöneticileri de gereken önlemleri alma yoluna gitmişlerdir 21. Osmanlı Devleti nde ilki yılında olmak üzere üç adet, 1874 ve 1884 yıllarında, asar-ı atika nizamnameleri çıkarılmıştır. Bunlar ana hatlarıyla 15 Remzi Oğuz Arık, Türk Müzeciliğine Bir Bakış, İstanbul 1953, s Tahsin Öz, Ahmet Fethi Paşa, TTAED, V, s Eyice, a.g.m., s Aziz Ogan, Türk Müzeciliğinin 100üncü Yıldönümü, İstanbul 1947, s Süleyman Özkan, a.g.e., s Eyice, a.g.m., s Özkan, ag.e., s

7 Osmanlı Devleti nde Müzecilik günümüzün kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunlarına denk gelir. Nizamnamelerden evvel eski eserlerle ilgili 1858 Ceza Kanunnamesi nde genel hüküm niteliğinde maddeler bulunmaktaydı ve bunlar yetersizdi. Dethier döneminde yürürlüğe sokulan 1874 Asar-ı Atika Nizamnamesi nde 36 madde bulunmaktadır ve bunlardan üç tanesi taşınmaz eserlerle ilgilidir. Nizamnamede 1. ve 2. maddelerin dışında kalan diğer maddeler kazıyla ilgilidir. Meşhur 3. maddeye göre; kazıdan çıkarılan eserlerin üçte biri devlete, üçte biri hafire ve üçte biri de toprak sahibine kalıyordu. Kazıyı yapan kişi hakkına düşen pay üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunabiliyor, yurtdışına çıkarabiliyordu. Burada 1869 Nizamnamesine göre bir geri adım atıldığını görmekteyiz da sikke hariç yurtdışına eser çıkarılması yasakken, 1874 te bunun önünün açıldığı ortadadır. Değişikliğe neyin sebep olduğu tartışma konusu olmakla beraber, Avrupa devletlerinin baskıları ve idarecilerin basiretsizliği buna neden olmuştur 23. Dr. Dethier döneminde arkeoloji ve müzecilik alanında öğrenim yapacak bir okul kurulmasına karar verilir. Yabancıların yaptıkları kazılarda çıkan eserleri inceleyerek, onarımını yapacak ve kazı araştırmalarını yönetecek elemanlar yetiştirecek bu okula ait bilgiler 1874 yılında gazetelerde yer alır. Galatasaray Sultanisi nden Fransızca, Latince ve Rumca öğrenerek mezun olmuş öğrenciler arasından 10 u bu okulda iki yıl özel öğrenim görecekti. Nümizmatik, alçı-kopya alma, fotoğrafçılık dersleri okutulacaktı. Okulun müdürlüğünü Dethier yapacaktı ve öğrenciler ayda 200 kuruş maaş alacaklardı. Okulun adının İzzediniye olacağı ve yıllık 90 bin kuruş ödenek istendiğini belirtilmiştir yılında Sultan Abdülaziz tarafından kuruluş onayı çıkan bu okul maalesef eğitim-öğretime başlama şansı bulamamıştır li yıllarda Aya İrini nin müzeye elverişli olmaması ve çeşitli yollarla sağlanan yeni eserlere dar gelmesi sebebiyle Maarif Nazırı Cevdet Paşa nın teklifiyle Çinili Köşk bazı değişiklikler yapılarak müzeye dönüştürüldü ve açılışı 3 Ağustos 1881 de yapıldı. Çinili Köşk ün müzeye dönüştürülmesi, köşkün yapısına 22 Hüseyin Karaduman, Belgelerle İlk Türk Asar-ı Atika Nizamnamesi, XXV, 29 (2004), s Halit Çal, Osmanlı Devleti nde Asar-ı Atika Nizamnameleri, Vakıflar Dergisi XXVI, 1997, s Rezzan Kocabaş, Müzecilik Hareketi ve İlk Müze Okulunun Açılışı, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi XXI, 1969, s

8 Fehim Kuruloğlu ve görüntüsüne zarar vermişti. Montrano isimli mimar köşkü feci bir şekilde tahrif ve tadil etmiştir. Asar-ı Atika nın Çinili Köşke nakli sonrası özellikle Sultan Abdülaziz döneminde Aya İrini önemini kaybetmeye başladı ve yeni alınan silahların depolandığı Harbiye Ambarı şeklini aldı. Hatta o dönemde kıyafethane adı verilen kıyafet seksiyonu Sultanahmet te elbise ambarı denilen yere götürülerek Yeniçeri Müzesi adı altında sergilenmeye başlamıştır 25. Eserlerin Çinili Köşk e naklinden bir süre sonra Müze Müdürü Philipp Anton Dethier hayatını kaybetti. Dethier in ölümüyle Türk müzeciliğinde bir devir kapanıp yeni bir devir açılır. Bu yeni devire başta Osman Hamdi Bey in olduğu Türk idareciler damgasını vurmuştur. Uzun yıllar yabancı uzmanlar tarafından yönetilen müze ve eski eserler istenilen seviyeye getirilememişti. Bunda ekonomik ve sosyal nedenlerle beraber kimi araştırmacılar müze müdürlerinin de kabahatini görmektedirler. Arif Müfid Mansel in Alman yazar R. Lindau nun Nord und Süd Eine Deutsche Monatsschrift adlı eserinden naklettiğine göre yabancı idareciler İstanbul u önemli bir sanat merkezi haline getirmekten ziyade kendi memleketlerindeki müzeleri zenginleştirmek gayesini güdüyorlardı 26. Bu tür eleştirilerle beraber Türk müzeciliği gelişimini sürdürmeye devam etmiştir. Bunda da Anadolu nun ve Osmanlı coğrafyasının eski eserler yönünden ne kadar zengin olduğunun etkisini de unutmamalıyız. Dethier in ölümü sonrası müzenin başına geçirilmek üzere önce yine bir yabancı uzman arayışına girilmiştir. Almanya daki elçi Sadullah Paşa ya uygun birisinin bulunması yönünde talepte bulunulmuştur ve Berlin Elçiliği de Berlin Müzesi Başkâtibi Dr. Millhofer ile sekiz yıllık bir sözleşme imzalamak üzere anlaşılır. O sırada müzenin başına sürpriz bir kararla bir Türk, Edhem Paşa nın oğlu Osman Hamdi Bey atanır (11 Eylül 1881). Osman Hamdi Bey, 1842 senesinde İstanbul da doğmuştur. Babası Edhem Paşa Avrupa ya gönderilen ilk öğrencilerden birisi olup, Fransa da on yıl yaşamış yurda döndüğünde mabeyn ferikliği görevlerinde bulunmuş, Berlin ve Viyana da ülkesini elçi olarak temsil etmiş, Şura-yı Devlet Reisliği ve Sadrazamlık görevlerinde bulunmuş tanınan, aydın bir kişiydi. Osman Hamdi Bey yüksek 25 Eyice, a.g.m., s Arif Müfid Mansel, Osman Hamdi Bey, Belleten XXIV, 1960, s

9 Osmanlı Devleti nde Müzecilik tahsilini Fransa da yapmak üzere 1857 yılında Paris e gitti. Paris te on iki sene kalarak Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi ndeki derslerine devam eden Osman Hamdi Bey, hukuk eğitimini yarıda bırakarak, Güzel Sanatlar dalında resim dersleri almaya başladı. Bu özelliği ile kendisi tahsil görmüş ilk Türk ressamlarından biri olmuştur da Türkiye ye çağrılarak Bağdat Vilayeti Umur-u Ecnebiye Müdürlüğüne tayin olundu. Sonraları 1871 de sarayda Teşrifat-ı Hariciye Müdür Muavinliği, 1875 te Hariciye Umur-u Ecnebiye Kâtipliği, 1876 da Matbuat-ı Ecnebiye Müdürlüklerinde çalışan Osman Hamdi Bey, 1877 senesinde Beyoğlu Altıncı Daire Belediye Müdürü oldu ve bu görevinde savaş sonuna kadar kaldı. Daha sonra memuriyetten çekilerek resimle meşgul olmaya başladı ve 1881 yılında Müze-i Hümayun un müdürlüğüne getirildi. Bu yeni göreviyle hem kendi yaşamında, hem de Türk müzeciliğinde yeni bir sayfa açmış oldu 27. Osman Hamdi Bey, ilk olarak Çinili Köşk ün içinde ve çatısında gerekli tadilatı yaptırdı ve Çinilerin üzerlerindeki sıvaları temizletti. Yeni müdür bir taraftan koleksiyonları bilimsel yöntemlerle düzenlemek için uğraşıyor, diğer taraftan yabancı arkeologlar getirterek müzedeki eserlerin birer katalogunu hazırlatıyordu. Osman Hamdi Bey, bir Sanayi-i Nefise Mektebi nin (Güzel Sanatlar Okulu) açılması için çok uğraşmıştı. Çinili Köşk ün yakınına inşa edilen yeni bir bina ile bu hayalini de gerçekleştiren Osman Hamdi Bey, müze müdürlüğüyle beraber bu okulun da müdürlüğü görevini almıştı. Okul 3 Mart 1883 te törenle hizmete açıldı. Osman Hamdi Bey in müze müdürü olmasından sonra yaptığı ilk işlerden birisi de Asar-ı Atika Nizamnamesi ni değiştirmekti. Daha önce belirtilen 1869 tarihli nizamnamenin üçüncü maddesi kamuoyu tarafından tenkit edilmiş, değiştirilmesi yönünde istekler vardı. Nizamnamenin değişmesi için gereken desteği bulan Osman Hamdi Bey in hazırladığı yeni nizamname tarihinde yürürlüğe girmiştir. Küçük değişikliklerle de olsa uzun bir süre kullanılmıştır bölümden ve 37 maddeden oluşan nizamnamede, eski eser kavramına biraz 27 Mansel, a.y., s Çal, a.g.m., s

10 Fehim Kuruloğlu daha açıklık getirilmiştir 29. Önceki nizamnamelerde eski eser kavramı tam olarak belirtilmediğinden yasalarda boşluklar olduğu görülür. Bu sebeple Osman Hamdi Bey nizamnamede bu konuya özellikle eğilmiş ve kavramı örneklerle açıklamıştır. Yeni nizamnamedeki en köklü değişiklik kazı da çıkan eserler hakkındadır. Eskisinde olduğu gibi yenisinde de üçüncü madde yer almış olup, kazıdan çıkan eserlerin tamamının devlete ait olduğunu belirtir. Bununla beraber 7. madde ile eski eserlerin yurtdışına çıkarılması da yasaklanmıştır. Osman Hamdi Bey, 1884 nizamnamesinin uygulanmasında görülen bazı eksiklikler üzerine mevcut nizamnamenin ana esaslarına dokunmadan, bazı ifadeleri daha açık bir şekilde belirterek 24 Nisan 1906 tarihinde yürürlüğe soktu 30. Bununla kapatılan en önemli eksiklik ilk defa Müzeler Umum Müdürlüğü nün bütün eski eserlerle ilgili işleri yürütmekle yükümlü olduğunun belirtilmesidir. Böylelikle Osmanlı idarecilerinin eski eser anlayışının yavaş yavaş değiştiği görülür. Müze ve eski eserlerle ilgili o dönemin zihniyetini belirtmesi açısından Halil Edhem in şu anlattıkları önemlidir: Evvela şunu söyleyeyim ki, Avrupa da bazı kimseler vardır ki, müzelerin göreceği vazife ve hizmet bitmiş olduğundan artık onlara lüzum olmadığını iddia ederler. Hatta müze kelimesini bile artık işitmeğe tahammül edemezler. Bizde ise bu akılda adamlar maalesef el an az değildir. Bu kırık taşları bu kadar masrafla toplamakta ne mana vardır. Bunlar hükümete büyük yük oluyor. Bunları satıp başımızdan def etmeliyiz diyerek acizlerine bu işlerin başında olduğum sırada hitap edenler çok olmuştur. Hatta Balkan Harbinde müzemizin en kıymettar parçaları bir ecnebi hükümdara bir milyon liraya resmen terhin edilmek tehlikesine bile girmişti 31. Osman Hamdi Bey, İstanbul Müzesini zenginleştirmek için seneleri arası birçok yerde kazılar yaptı. Bu kazılarda çok değerli eserler bularak bunları İstanbul a naklettirdi. Nemrud, Myrina, Kyme, Aiolya nekropolleri, Lagina, Tralles ve Alabanda kazılarından çıkan eserler İstanbul daki müzeye sığmaz olmuştu. Ancak en büyük buluşu ve dünya çapında tanınırlığını arttıran kazısı Çal, a.g.m., s Çal, a.g.m., s Halil Edhem, Müzeler, s

11 Osmanlı Devleti nde Müzecilik yılında bugün Lübnan sınırları içerisinde kalan Sayda şehrinde gerçekleştirdiği kazıdır. Fenike krallarına ait bir mezarlığın bulunması büyük yankı uyandırdı ve eserler İstanbul Müzesi ni dünyanın sayılı müzelerinden biri haline getirdi 32. Ülkenin dört bir yanından İstanbul a naklolunan eserleri koyacak yer kalmadığından yeni binaların inşasına başlandı. Mimar Valaury nin planlarını çizdiği bina önce tek katlı düşünülmüş, padişahın onayı ile iki katlı olarak inşa edildi. İçindeki döşeme ve dolaplarla birlikte kuruşa mal oldu. Türkiye de ilk müze binası olan Müze-i Hümayun 13 Haziran 1891 de açıldı. İki katlı 1600 metrekarelik bir alanı kaplayan binanın dışı, Ağlayan Kadınlar Lahdi nden esinlenilerek yapılmıştı 33. Bu şekilde yapılmasının sebebini Halil Edhem Bey şu şekilde açıklar: Eğer oraya Türk veya Şark mimarisinde bir bina yapılsaydı karşısındaki emsalsiz Çinili Köşkü ezmiş olurdu 34. Açılıştan kısa bir süre sonra müzede kitaplık, fotoğraf laboratuarı ve model atölyesi açıldı. Müzelerin her şeyden önce birer araştırma merkezi olduğunu iyi bilen Osman Hamdi Bey kütüphaneye özel bir önem vermiştir. Batı dillerindeki en değerli kitap ve dergi koleksiyonlarının toplandığı bu kütüphane ilk yıllarda Almanya da tarih doktorası yapmış Mystakidas Efendi tarafından idare ediliyordu ve 1893 yıllarında Lagina ve Magnesia kazıları sayesinde yeni bir binaya daha ihtiyaç duyuldu yılında müzenin doğusuna yeni bir kanat eklenmek üzere inşaat çalışmaları başlandı ve mimar Valaury nin çizdiği yeni bina 7 Kasım 1903 te Maarif Nazırı Haşim Paşa tarafından hizmete açıldı. Masrafları 20 bin Lira tutan inşaat mimar Bello nun kontrolünde yapılmıştır. Müzenin Batı yönüne eklenmek üzere, 1904 yılında yeni bir inşaata başlandı. Planı yine Valaury tarafından çizilen binanın kontrolünü bu kez bir Türk, Osman Hamdi Bey in oğlu Edhem Bey yaptı de açılan bina ile müzenin uzunluğu 192 metreye, alt kat alanı ise 4547 metrekarelik bir alana sahip oldu 35. Yapılan inşaatlarla beraber yirmi yıl içerisinde 9000 metrekarelik anıtsal bir müze binası vücuda getirilmiş oldu. Çinili Köşk ise sadece İslami eserlere tahsis 32 Mansel, Osman Hamdi Bey, s Atasoy, Türkiye de Müzecilik, s Halil Edhem, Müzeler, s Atasoy, Türkiye de Müzecilik, s

12 Fehim Kuruloğlu edildi. Eserlerin yeni binalara yerleştirilmesinde ve tanziminde Hamdi Beyle beraber, müdür muavini Halil Bey, mimar Ethem Bey, heykeltıraş Osgan ve İhsan, konservatör Makridi ve Aziz Beyler ve diğer müze çalışanları çalıştı. Osman Hamdi Bey in ortaya koyduğu eser tüm dünya tarafından takdirle karşılanmıştır ve hemen her devlet kendisine şeref payeleri, madalya ve nişanlar vermiştir. Üç Alman ve iki İngiliz üniversitesi kendisine fahri doktor ünvanı vermiştir. Almanya nın Bonn, Heidelberg ve Leipzig Üniversiteleri ile Oxford Üniversitesi ile Londra Güzel Sanatlar Akademilerinden fahri doktor ünvanlarını almıştır. Osman Hamdi Bey 24 Şubat 1910 tarihinde Kuruçeşme deki yalısında vefat etmiştir. Büyük bir cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlanan bu büyük insan vasiyeti doğrultusunca Eskihisar taraflarında bir tepeye defnedilmiştir. Müzenin başında bulunduğu süre içerisinde İstanbul Müzelerini dünyanın sayılı müzeleri arasına sokmayı başaran Osman Hamdi Bey, devletin ekonomik ve idari yönden en kötü olduğu dönemlerde bile müze için tahsisat bulmayı başarmış, yeni kazılar ve yeni bina inşaatları için her zaman gerekli parayı sağlamasını bilmiştir. Bunda herhalde dürüstlüğünün ve insanları ikna edebilme yeteneğinin önemli bir payı vardır. İstanbul dışında Konya da (1902) ve Bursa da (1904) müze kurulması da, onun yöneticiliği zamanında olmuştur. O nun ölümü Türk müzeciliği için çok büyük bir kayıp olduysa da, oluşturduğu kadro ile kendisinden sonra müzeyi emin ellere emanet etmesini bilmiştir. Osman Hamdi Bey, sohbetleri sırasında dostlarına Sultan Abdülhamid in bir kez dahi müzeye uğramamış olduğundan ve pratik müdahaleleri olmasaydı müzedeki bazı eserlerin yabancı hükümdarlara çoktan hediye edilmiş olabileceğinden bahsedermiş 36. Osman Hamdi Bey in ölümü üzerine müze müdürlüğüne kardeşi Halil Edhem Bey atanmıştır. Osman Hamdi Bey in kardeşi olan Halil Edhem Bey 1861 yılında İstanbul da doğmuştur. Doğum tarihini el yazısı ile tuttuğu notlarında şu şekilde belirtmiştir 37 : Abdülmecid in yevmi vefatından tahminen üç gün evvel doğduğum mütevatıren malum olup müşarünileyh 1277 senesi zilhiccenin 17. günü irtihal etmesine nazaran ben zilhiccenin on beşinci pazartesi günü doğmuşum. 36 Mansel, Osman Hamdi Bey,s Aziz Ogan, Halil Edhem, Halil Edhem Hatıra Kitabı, C.II, TTK, Ankara 1948, s

13 Osmanlı Devleti nde Müzecilik Edhem Bey, ilköğrenimini İstanbul da bitirdikten sonra babası ile beraber Almanya ya gitmiş, orta tahsilini burada, yüksek tahsiline ise Zürih te başlamış, Viyana ve Bern Üniversitelerine devam etmiştir. Yurda döndüğünde Mülkiye, Ticaret, Hendese-i Mülkiye ve Darüşşafaka da öğretmenliklerde bulunmuştur yılında Müzeler Müdürü olan abisi Osman Hamdi Bey in yanında müdür muavini olarak işe başlamıştır. Müzenin inkişafı için çalışan Osman Hamdi Bey bu göreve güvenebileceği bir kişi olarak kardeşini seçmişti. Uzun yıllar müdür yardımcılığı yapan Halil Edhem Bey, 1909 yılında beş buçuk aylığına Şehreminliğe tayin olundu Şubat 1910 da Osman Hamdi Bey in vefatı üzerine müze müdürlüğü görevine atanan Halil Edhem Bey, 1 Mart 1931 tarihine kadar bu görevi ifa etmiştir. Müdür Yardımcılığı görevine de Osman Hamdi Bey in oğlu Edhem Hamdi Eldem 39 getirilmiştir. Halil Bey in görev yaptığı bu süre hem kendisi için hem de Osmanlı Devleti için pek de kolay geçmemiştir. Halil Edhem Bey, savaşlarla geçen süreç içerisinde müzeyi ayakta tutmaya çalışmış, yeri geldiğinde personel olmamasından dolayı temizliğini, bekçiliğini dahi kendisi yapmıştır. Arif Müfid Mansel, Halil Edhem dönemini müzelerin teşkilat dönemi olarak adlandırır 40. Halil Edhem Bey, ilk iş olarak müzenin iç tertibatında bir takım değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerden amacı, eserleri kronolojik bir tarzda sergilemektir. Müzelerin içi düzenlenirken içeriye girmesine imkân olmayan büyük boyutlardaki lahitler ve heykeller bahçelerde sergilenmiştir. Halil Edhem Bey e koleksiyonların düzenlenmesinde müdür yardımcısı Edhem Bey, Theodor Makridi, Bedri ve Haydar Beylerle, İhsan Bey in yardımları dokunmuştur. Kütüphanenin tanziminde Mistakidis Efendi nin hizmetleri de önemlidir. Bunlarla beraber yabancı uzmanlardan da faydalanılma yoluna gidilmiş ve bu doğrultuda, Bordeaux Üniversitesi Arkeoloji hocalarından G. Mendel yıllarında müzede çalışmıştır. Ayrıca Berlin Meskükat Kabinesi Müdürü Prof. Regling ve Prof. Unger de Eski Şark Eserleri nin düzenlenmesi ve 38 İ.Hakkı Uzunçarşılı, İbrahim Edhem Paşa Ailesi ve Halil Edhem Eldem, Halil Edhem Hatıra Kitabı C. II, TTK, Ankara 1948, s Edhem Hamdi Eldem Hakkında bkz: Nezih Fıratlı Edhem Hamdi Eldem Türk Arkeoloji Dergisi, Sayı:1-8, s Arif Müfid Mansel, Halil Edhem ve İstanbul Müzeleri, Halil Edhem Hatıra Kitabı C. II, TTK, Ankara

14 Fehim Kuruloğlu gruplandırılmasında önemli katkılarda bulunmuşlardır 41. Müzede bu şekilde değişiklikler yapılırken öte yandan yeni eserlerin gelişi devam ediyordu ve yer sıkıntısı tekrar baş gösteriyordu. Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı hallerden dolayı müzeye yeni bir bina yapımı için ödenek verilememişti senesinde Sanayi-i Nefise Mektebi binasının Müzeler İdaresine devrinden sonra bu bina da yapılan değişikliklerle yeni bir müze binası oluşturulmaya çalışılmış ve Eski Şark Eserleri Müzesi açılmıştır. Bunu ülkenin çeşitli yerlerindeki vakıf binalarından getirilen eserlerle Süleymaniye Külliyesi nin imaretinde Evkaf-ı İslamiyye Müzesi nin (Bugünkü adıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi) ve daha sonra Kasımpaşa Tersanesi ndeki Nakkaşhane de Deniz Müzesi nin açılışları takip etmiştir???? yılında Ayandan Birinci Ferik Ali Rıza Paşa nın ve Ahmed Muhtar Paşa nın gayretleriyle bir askeri müze açılmaya çalışılmıştır. Müzenin kuruluşu için alınan onay sonrası askeri yetkililer ve subaylardan oluşan bir komisyon kurularak çalışmalarına başladı. Ancak toplanmakta olan eserleri sergileyecek bina bulunamaması ve yeni bir bina içinde para olmaması nedeniyle malzemelerin Aya İrini Kilisesi nde depolandığı görülür. Uzunca bir süre sürüncemede kalan proje unutulmak üzereyken Mahmud Şevket Paşa nın müdahalesi ile müze kurulması yönünde olumlu adımlar atıldı. Ahmed Muhtar Paşa hemen Esliha-i Askeriye Müzesi Müdürlüğüne atandı. Aya İrini Kilisesi artık Müze-i Askeri-i Hümayun olarak Ahmed Muhtar Paşa nın yönetimi altındaydı. Müzeye eser toplamak için çeşitli ilanlar, kartpostallar ve gazete haberleri yoluyla çalışmalar yapıldı. Askeri Müze; askeri kültür varlıkları, hatıra malzemesi, kütüphanesi, sineması, atış poligonu, yayınları, kıyafethanesi ve mehterhanesiyle birçok müzeyi kıskandıracak nitelikte faaliyete geçmiştir. Tam olarak faaliyete geçmesi de yıllarını bulur 42. İstanbul dışında kurulan ilk müze 1901 yılında Kudüs te açılan Jerusalem Eski Eserler Müzesi olmuştur. Ayrıca Adana, Ankara, Kayseri, Konya, Çanakkale, Nablus, İstanköy, Sivas ve Selanik gibi şehirlerde de bugünkü müzelerin temelini 41 Mansel, Halil Edhem ve İstanbul Müzeleri, s Tahir Nejat Eralp, Askeri Müze, T.C.T.A., s

15 Osmanlı Devleti nde Müzecilik teşkil eden eski eser toplanan depolar bulunmaktaydı 43. Öte yandan, tekrar İstanbul Arkeoloji Müzesi ne dönecek olursak Halil Edhem Bey in en çok zorlandığı dönemin İstanbul un düşman işgali altında olduğu yıllar görülür. Yaşanan olayların bir örneğini o dönemde müzelerde görevli olan Tahsin Öz şu şekilde aktarmıştır: Nitekim İstanbul un işgali sırasında Fransızların yaptığı kazılarda Sent Hodigitria manastırı bulundu. Bu arkeologlar şehrin diğer yerlerinde de araştırmalar yaptılar, bulduklarını memleketlerine götürmekte idiler. Halil Ethem Bey bu hususta General Şarpiye gitmişti. Fakat red cevabı verilmişti. Hatta Generalin Halil Bey için yaşlı adam olmasa idi hapis ederdim dediği bile şayi oldu. Fakat mütareke olunca hafir bana gelerek hem bulduğu kalan eserleri hem binayı içinde elektrik tesisatı olduğu halde teslim etmişti. Son zamanın ihmali yüzünden yeri bile görülemiyordu. 44 Savaş zamanı genel seferberlik ilanı ile bütün hademe ve bekçiler silâhaltına alınınca Halil Edhem Bey, müzenin alt katında ikamet etmek suretiyle müzenin bekçiliğini de yapmıştır. Bu durum savaştan sonrada uzun süre devam etmiştir. İstanbul un işgal altında olduğu günlerde Sarayburnu nda yabancı bir kumandanın kazı yaptırdığını duyan Halil Edhem Bey, yüksek rütbeli bu kişiyi müzeye davet eder ve bir diplomat edasıyla komutanı uyararak çıkarılan eserlerin müzeye iade edilmesini rica etmiştir. Bunun üzerine müzeden iki memur hafriyat çalışmalarına katılmış, çıkarılan eserler bir süre sonra müzeye iade edilmiştir 45. Halil Edhem Bey de İstanbul Müzelerinin inkişafı için muazzam çabalar sarf etmiş, 21 yıl hizmet ettikten sonra 1931 yılında emekliye ayrılmıştır. Kendisine birçok üniversiteden ve ilmi kuruluşlardan fahri profesörlük, doktorluk ve üyelik unvanları verilmiştir. Genel olarak Osmanlı Devleti nde müzecilikle ilgili gelişmeleri değerlendirecek olursak; müze ve müzecilik kavramları, Batılılaşma çabaları sonucunda oluşturulmaya çalışılan bir kurum olarak karşımıza çıkar. İlk 43 Özkan, a.g.e., s Tahsin Öz, Yurdumuzda Müzeler Nasıl Kuruldu? Neler Yapıldı? Neler Yapılması Gerekli, VII. Türk Tarih Kongresi, s Aziz Ogan, Bay Halil Edhem, Yeni Türk İstanbul Eminönü Halkevi Dergisi, 2.Kanun. 1939, s

16 Fehim Kuruloğlu dönemlerde İngiliz, Avusturyalı ve Alman uzmanlara emanet edilen eski eserlerimizin, Türk uzmanların işi devralmasıyla daha iyi yerlere geldiği söylenebilir. Dönemlerinin en önemli Türk müze uzmanları olan Osman Hamdi Bey ve Halil Edhem Bey gibi idarecilerin bugün bile hala yerleri tam olarak doldurulamamıştır tarihinden 1890 lara kadar emekleme döneminde olan Türk müzeciliği, 1900 lerle beraber ayaklanmış ve İstanbul Müzeleri dünyanın sayılı müze merkezlerinden biri haline gelmiştir. Geçen bu süreçte acısıyla tatlısıyla yaşanan önemli olaylar, Türk müzecilerinin tecrübe ve görgülerinin artmasını sağlamış, eski eserlerin nasıl muhafaza edileceği, müzecilik eğitiminin nasıl verileceği, çıkarılması gereken nizamnamelerin içeriğinin nasıl olacağı konusunda epey yol alınmasını sağlamıştır. Osmanlı Devleti nin son günlerine kadar kazanılan bu tecrübelerin Cumhuriyet dönemine aktarılarak devam ettiği ve sürekli bir gelişmenin yaşandığı gözlerden kaçmaz. BİBLOGRAFYA Atasoy,Sümer, Türkiye de Müzecilik, Tanzimat tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, c. VI, Batur, Sebahattin, Dünyada Müzeciliğin Gelişmesi, Tanzimat tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, c. VI, Çal, Halit, Osmanlı Devleti nde Asar-ı Atika Nizamnameleri, Vakıflar Dergisi, s. XXVI, Edhem, Halil, Müzeler, I. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara Eralp,Tahir Nejat, Askeri Müze, Tanzimat tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, c.vi, Erden, Atilla, Etnografya Müzelerimiz ve Müzelerin Eğitimdeki Rolü, I.Müzecilik Semineri, Eskişehir Eyice,Semavi, Arkeoloji Müzesi ve Kuruluşu, Tanzimat tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, c. VI, Fıratlı, Nezih, Ethem Hamdi Eldem, Türk Arkeoloji Dergisi, sayı:1-8, s.45. Gerçek, Ferruh, Türk Müzeciliği, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara

17 Osmanlı Devleti nde Müzecilik Karaduman, Hüseyin, Belgelerle İlk Türk Asar-ı Atika Nizamnamesi, XXV, 29 (2004), s Mansel, Arif Müfid, Osman Hamdi Bey, Belleten, s. XXIV, , Halil Edhem ve İstanbul Müzeleri, Halil Ethem Hatıra Kitabı, c.ii, Ankara , Aziz Ogan, Belleten, s. 85, Ogan, Aziz, Halil Edhem, Halil Ethem Hatıra Kitabı, c. II, Ankara , Bay Halil Edhem, Yeni Türk İstanbul Eminönü Halkevi Mecmuası, II. Kanun.1939, s. 73. Öz, Tahsin, Yurdumuzda Müzeler Nasıl Kuruldu, Neler Yapıldı, VII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara. Özkan, Süleyman, Osmanlı Devleti nde Arkeolojik Kazı Çalışmaları, Bornova Özkasım, Ögel, Hale, Semra, Türkiye de Müzeciliğin Gelişimi, İTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, c. II, sayı: 1, Aralık Shaw, Wendy, Possessors and Possessed: Museums, Archaeology, and the Visualization of History in the Late Ottoman Empire.Ewing, NJ, USA: University of California Press, Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, İbrahim Edhem Paşa Ailesi ve Halil Edhem Eldem, Halil Ethem Hatıra Kitabı, c. II, Ankara Yeni Türk Mecmuası, Aziz Ogan ın Osman Hamdi Bey in 25.Ölüm Yıl Dönümündeki Konuşma Metni Yücel, Erdem, Müze, DİA. 61

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ

TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ TÜRKİYE DE MÜZECİLİK VE MÜZECİLİK TARİHİ Müze Nedir? Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapılara müze denir. Müzeler,

Detaylı

HAZIRLAYAN:AYSU ÇELİK SINIFI:9-C NUMARASI:596

HAZIRLAYAN:AYSU ÇELİK SINIFI:9-C NUMARASI:596 HAZIRLAYAN:AYSU ÇELİK SINIFI:9-C NUMARASI:596 30 Aralık 1842'de İstanbul'da dünyaya geldi. Ülkenin ilk maden mühendislerinden olan babası İbrahim Ethem Bey, 1877 de sadrazamlığa kadar yükselen bir devlet

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet Dönemi Ayasofya, Sultan III.Ahmed Çeşmesi, Thomas Allom, Constantinople, 1838 Üsküdar, Sultan III.Ahmed Çeşmesi, Julia Pardoe, The Beauties of the Bosphorus, 1838

Detaylı

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU

SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜHEYL ÜNVER ARAŞTIRMA MERKEZİ RESSAM HOCA ALİ RIZA BEY KOLEKSİYONU KONSERVASYONU HOCA ALİ RIZA BEY KİMDİR? Üsküdarlı Hoca Ali Rıza

Detaylı

Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN

Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN Çağdaş Sanatımızda Son Osmanlı OSMAN HAMDİ KAYA ÖZSEZGİN İÇİNDEKİLER İlk Söz /9 Hayatı ve Sanatı /17 Paris'te Resim Dersleri /19 İstanbul'a Dönüş /20 "Doğululuk" Eğilimi /23 Kadın Figürleri /25 Bilimsel

Detaylı

Osmanlı Devleti nde Müzeciliğin Doğuşu ve Dersaadet Numunehane-i Osmani

Osmanlı Devleti nde Müzeciliğin Doğuşu ve Dersaadet Numunehane-i Osmani Osmanlı Devleti nde Müzeciliğin Doğuşu ve Dersaadet Numunehane-i Osmani Bayram NAZIR* Özet Osmanlı Devleti nde çağdaş anlamda müzecilik çalışmaları 19. yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. Sultan Abdülmecid,

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA BAĞLI MÜZELER İLE ÖZEL MÜZELERİN ÇAĞDAŞ PAZARLAMA FAALİYETLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA BAĞLI MÜZELER İLE ÖZEL MÜZELERİN ÇAĞDAŞ PAZARLAMA FAALİYETLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA BAĞLI MÜZELER İLE ÖZEL MÜZELERİN ÇAĞDAŞ PAZARLAMA FAALİYETLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Mustafa ŞAHİN 29 Eylül 2015 Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Geçtiğimiz hafta İngiltere de Londra nın güneydoğusunda şirin bir kasaba ve üniversite şehri olan Greenwich teydik. Kasabadan adını

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ TARİHÇE

İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ TARİHÇE İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ TARİHÇE Resim 1: Sıhhi Müze, 1925, MSGSÜ Fotoğraf Arşivi Türkiye nin ilk Sağlık Müzesi 1917 yılında, nüfusun büyük bir bölümünü etkileyen salgın hastalıklara karşı halkı bilinçlendirmek

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI

ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI ÖĞRETMEN REHBER KİTAPÇIĞI Oryantalist Resim Koleksiyonu 7-12 Yaş Değerli Öğretmenlerimiz, Pera Müzesi olarak okul gruplarına yönelik 7-12 yaş grupları için Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyon sergileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

ARKEOLOG TANIM A- GÖREVLER

ARKEOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM İnsanın dünya üzerinde görülmesinden ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla

Detaylı

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul SAKIP SABANCI MÜZESİ TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, MİM 103 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında, Sakıp Sabancı Müzesi teknik gezisi 20 Aralık 2012 tarihinde,

Detaylı

TAHLİSİYE SANDALI İNCELEME ve ARAŞTIRMA PROJESİ

TAHLİSİYE SANDALI İNCELEME ve ARAŞTIRMA PROJESİ TAHLİSİYE SANDALI 1 TAHLİSİYE SANDALI İNCELEME ve ARAŞTIRMA PROJESİ TAHLİSİYE SANDALI ve DENİZDEN CAN KURTARMA TARİHİ 18. yüzyılın sonuna doğru 1790 lı yıllarda, tahlisiye - denizden can kurtarmanın başladığını

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇAĞDAŞ MÜZECİLİK ANLAYIŞINDA ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZECİLİĞİ:ANKARA DEVLET RESİM VE HEYKEL MÜZESİ ÖRNEĞİ UZMANLIK TEZİ Seda ŞENTÜRK ŞUBAT-2008

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

DERS KAPSAMINDA; Müzenin Tanımı ve Özellikleri Müzelerin Görevleri (Toplama, belgeleme, koruma, sergileme, eğitim görevi) Müzeciliğin Tarihsel

DERS KAPSAMINDA; Müzenin Tanımı ve Özellikleri Müzelerin Görevleri (Toplama, belgeleme, koruma, sergileme, eğitim görevi) Müzeciliğin Tarihsel UZ. Didem İşlek DERS KAPSAMINDA; Müzenin Tanımı ve Özellikleri Müzelerin Görevleri (Toplama, belgeleme, koruma, sergileme, eğitim görevi) Müzeciliğin Tarihsel Gelişimi Müzede Eğitim Uygulamaları (Aşamları)

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ. Toplumda yaygın kullanılan ve aslında içinde pek çok yanılsamayı barındıran kavramlardan biri de evlilik sözleşmeleri

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ. Toplumda yaygın kullanılan ve aslında içinde pek çok yanılsamayı barındıran kavramlardan biri de evlilik sözleşmeleri Av. Afet Gülen KÖSE 1 EVLİLİK SÖZLEŞMESİ Toplumda yaygın kullanılan ve aslında içinde pek çok yanılsamayı barındıran kavramlardan biri de evlilik sözleşmeleri Evlilik sözleşmeleri önemli bir kesim tarafından

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu ndaki ilk Mason Locası 1738 de Galata da kurulmuştur. Osmanlı vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin oğlu Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı

Detaylı

OSMAN HAMDİ. Refik EPİKM AN

OSMAN HAMDİ. Refik EPİKM AN OSMAN HAMDİ Refik EPİKM AN Biyografya: Ünlü Türk arkeologu, müzecisi ve ressamı Sadrazam Ethem Paşa nın büyük oğludur. Mektebi Maarif-i Adliye de okurken aynı yıl hukuk öğrenimi için Paris e gönderilmiş

Detaylı

- Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu.

- Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu. Yüzyıllar sonra ortaya çıktı - Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof.Dr.Erol Altınsapan, Sivrihisar ilçesinde

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GİRİŞ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş GİRİŞ 1. Dersin amacı ve kapsamı 2. Askeri mühendislik ve sivil mühendislik 3. Yurdumuzda inşaat mühendisliği 4. İnşaat

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı YAZ 2015 SAYI: 305 58 59 şehir tanıtımı Çin in fuar şehri: Guangzhou GUANGZHOU, ZİYARETÇİLERİNE HEM TİCARET HEM ZİYARET İMKANLARINI BİR ARADA SUNUYOR. BAŞAR KURTBAYRAM TUR REHBERİ şehir tanıtımı 60 61

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali SÖNMEZ

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali SÖNMEZ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE ESKİ ESER POLİTİKASI VE MÜZE-İ HÜMAYUN UN KURULUŞU YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hüseyin TÜRKSEVEN

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Humayun adıyla III. Mustafa döneminde kurulmuştur. Gemi inşaatı ve haritacılık öğretimi yapan bu kurumdan sonra kara ordusunun

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ SANAT TARİHİ TÜRK HEYKEL SANATI HEYKEL SANATINDA GERÇEKÇİ YORUMLAR Prof. Dr. Kıymet GİRAY KASIM- 2009 ANKARA 11.2. Heykel Sanatında Soyut

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kapılar Müzecilere Açık. Birbirimizi daha yakından tanımak için...

Kapılar Müzecilere Açık. Birbirimizi daha yakından tanımak için... 2011 yılında İstanbul da kurulan Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği (MMKD), Türkiye de müzelerin Uluslararası Müzeler Konseyi nin (ICOM) belirlediği müze tanımına uygun, çağdaş kültür kurumları olarak işlev

Detaylı

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Ölülerin Nakli Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5854-2000/43 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/ 5854 KONU : Ölülerin Nakli ANKARA 01.05.2000 GENELGE

Detaylı

Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 26470 Eskişehir. E-posta: nkirimer@anadolu.edu.tr.

Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 26470 Eskişehir. E-posta: nkirimer@anadolu.edu.tr. TARİHİ SIHHAT ECZANESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ NDE Neşe Kırımer * Sıhhat Eczanesi 85 yıl boyunca Eskişehir halkının sağlık konusunda başvurduğu ilk eczanelerden biri olmasının yanı sıra;

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ MERKEZDEKİ MÜZELER ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ Şanlıurfa'da müze kurma girişimleri 1948 yılında, müzelik eserlerin toplanması ve Atatürk İlkokulu'nda depolanmasıyla başlar ve daha sonra bu eserler Şehit

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLGİLER: İskenderun Halk Kütüphanesi binası Türkiye ile Fransa arasında 23.06.1939 tarihinde imzalanan Hatay Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X

OSMANLI ARAŞTIRMALARI X OSMANLI ARAŞTIRMALARI X Neşl.r Heyeti - EdU.orlal Board HALİL İNALCIK-NEJAT GÖYÜNÇ HEATH W. LOWRY- İSMAiL ERtlNSAL THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, X İstanbul-199 0 226 Nitekim Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinin

Detaylı

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar. TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU Ömer BİLGİN Çavdarhisar Kaymakamı 2011 AIZANOI Binlerce yıl öncesine dayanan tarihi, eşsiz mimari eserleri, dünyanın pek çok ilklerini

Detaylı

Uluslararası Buluşma Türkiye Fotohaber, Sayfa 1

Uluslararası Buluşma Türkiye Fotohaber, Sayfa 1 Türkiye 2011 Uluslararası Buluşma/ Türkiye 21 Ekim 30 Ekim Uluslararası Buluşma Türkiye Fotohaber, Sayfa 1 Alman Türk Buluşması Bizi bekleyen gezi nedeniyle hepimiz heyecanlıydık. Uçuş öncesi, bekleme

Detaylı

1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi.

1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi. Çağdaş Dünya Sanatı 1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi. Bu genç ressamlar, şekilciliği reddedip doğadan

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tebliğler Dergisi : Mart 2013/2666 Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIġI GÖREV RAPORU. BOSNA-HERSEK ZĠYARETĠ GÖREV RAPORU 1. Konunun Evveliyatı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIġI GÖREV RAPORU. BOSNA-HERSEK ZĠYARETĠ GÖREV RAPORU 1. Konunun Evveliyatı BOSNA-HERSEK ZĠYARETĠ GÖREV RAPORU 1. Konunun Evveliyatı Ormancılık alanında Bosna-Hersek ile işbirliğini geliştirmek amacıyla Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı aracılığıyla iki

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarihten getirdiği vizyon ve misyonu ile yoğun gayretler sonunda hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul Üsküdar daki kampüsünde eğitim-öğretim hayatına

Detaylı

Çalışkanlığı ve alçak gönüllülüğü ile bilinen Serpil Şahin tüm hocalarımız ve öğrencilerimiz tarafından sevilen ve takdir edilen biridir.

Çalışkanlığı ve alçak gönüllülüğü ile bilinen Serpil Şahin tüm hocalarımız ve öğrencilerimiz tarafından sevilen ve takdir edilen biridir. SERPİL ŞAHİN Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1997-1998 akademik yılında Arslanbey Yerleşkesi nde eğitime başlamış ve Ağustos 1999 da İzmit ve çevresinde yaşanan büyük deprem felaketinden

Detaylı

MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 605 MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1600 Dayandığı Kanunun Tarihi : 20.5.1946, No : 4895 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

MODERN MÜZECİLİK ve TÜRK MÜZECİLİĞİ

MODERN MÜZECİLİK ve TÜRK MÜZECİLİĞİ MODERN MÜZECİLİK ve TÜRK MÜZECİLİĞİ Vedat KELEŞ * Özet : Kökeni oldukça erken devirlere giden Müzecilik, Yakın Doğudaki İmparatorların katkılarıyla gelişmiş, Yunanlılarla bilinçli bir şekil kazanmış ve

Detaylı

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk imzalı birkaç belge NİS 272012 Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI Elmi-nəzəri məcmuə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXV buraxılış, Bakı, 2013

MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI Elmi-nəzəri məcmuə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXV buraxılış, Bakı, 2013 MƏDƏNİYYƏT DÜNYASI Elmi-nəzəri məcmuə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, XXV buraxılış, Bakı, 2013 МИР КУЛЬТУРЫ Научно-теоретический сборник Азербайджанский Государственный Университет

Detaylı

Mustafa Tunçalp Seramikler Sergisi 21 Ekim 10 Kasım tarihlerinde Rezan Has Müzesi nde ziyaret edilebilir.

Mustafa Tunçalp Seramikler Sergisi 21 Ekim 10 Kasım tarihlerinde Rezan Has Müzesi nde ziyaret edilebilir. MUSTAFA TUNÇALP SERAMİKLER Mustafa Tunçalp Seramikler Sergisi 21 Ekim 10 Kasım tarihlerinde Rezan Has Müzesi nde ziyaret edilebilir. Günümüz seramik sanatçılarından Mustafa Tunçalp, köklerinden yola çıkarak

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

Edirne Konakları ve Evleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Konakları ve Evleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Konakları ve Evleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Konakları ve Evleri.................... 4 0.2 İttihat ve Terakki Kulubü Binası(Halk Eğitim

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir.

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir. Ölü Defin Ruhsatları Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5852-2000/41 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/5852 KONU : Ölü Defin Ruhsatları ANKARA 01.05.2000

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu KAMPÜSÜN TARİHÇESİ Yüksekokulumuzun da içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 te atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım 1903 tür.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı