T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 ARALIK 2002 SAYI: 2543 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 307 Karar Tarihi : 23/10/2002 Konu : Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik Kurulumuzda görüşülen Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Nurettin BAŞER Kurul Başkan V. Prof.Dr. Necdet TEKİN Millî Eğitim Bakanı Güler ŞENÜNVER Nazım İrfan TANRIKULU Ömer ÖZÜDURU Üye Üye Üye Sürmeli AĞDEMİR Selahattin MEYDAN Füsun KÖKSAL Üye Üye Üye Nurettin BAŞER Ahmet SÖNMEZ Prof.Dr.Nuray SENEMOĞLU Üye Üye Üye Jale ÇOLAKOĞLU Ömer TURNA Dr.Kemal ATEŞ Üye Üye Üye

2 946 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık GÖÇMEN İŞÇİ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, göçmen işçi çocuklarının eğitim-öğretimi ile ilgililerin görevlerine ilişkin ilke ve yöntemleri düzenlemektedir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, göçmen işçi çocuklarının eğitim-öğretimi ile ilgililerin görevlerine ilişkin ilke ve yöntemleri kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 2257 sayılı Göçmen İşçinin Hukukî Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile 4058 sayılı Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Millîğitim Bakanlığını, b) Millî Eğitim Müdürlükleri: İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerini, c) Göçmen İşçi: Sözleşmeli ülkelerden biri tarafından ülkesinde ücretli bir iş görmek üzere oturmasına izin verilmiş olan diğer bir sözleşmeli ülkenin yurttaşlarını, d) Öğrenci: Göçmen işçilerin bakmakla yükümlü oldukları okul çağındaki çocuklarını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM İlgililerin Görevleri ve Eğitim-Öğretim Merkez Yürütme Kurulu Madde 5- Göçmen işçilerin bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının eğitimöğretimleri ile karşılaşılan sorunlar, Bakanlıkta ilgili müsteşar yardımcısının başkanlığında ilgili ana hizmet birimleri, danışma, denetim, yardımcı birimlerin genel müdür ve bağımsız daire başkanları ile Yükseköğretim Kurulu Başkanılğı ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden ilgili bir üst düzey temsilcisinden oluşan Merkez Yürütme Kurulunda değerlendirilir. Merkez Yürütme Kurulunun sekreterya görevi, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yürütülür. Merkez Yürütme Kurulunun Görevleri Madde 6- Merkez Yürütme Kurulu; a) Öğrencilerin kendi dil ve kültürlerini öğrenmeleri, kimliklerini korumaları konusunda ilgili ülkelerle iş birliği yapılması, b) İl millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan raporların değerlendirilmesi sonucunda karşılaşılan ve il olanaklarıyla giderilemeyen sorunlara çözüm getirilmesi, için gerekli önlemleri alır. Denklik Madde 7- Öğrencilerin eğitim-öğretim düzeyleri, ülkeleri ile ikili ve çok taraflı anlaşmalardaki düzenlemler uyarınca değerlendirilerek ilköğretim ve orta öğretim düzeyindeki denklikler il millî eğitim müdürlüklerince yapılır.

3 Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 947 Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görevleri Madde 8- Başvuru durumunda millî eğitim müdürlükleri; a) Öğrencileri, olanaklar ölçüsünde kendi ülkelerinde devam ettikleri okula/bölüme/pragrama denk olan ve ikâmetlerine en yakın okula yerleştirir. b) Öğrencilerin, ülkemiz çocuklarına sunulan eğitim olanaklarından yararlandırılmalarını sağlar. c) Türkçe bilmeyen öğrencilere, Türkçe nin öğretilmesi konusunda gerekli önlemleri alır, d) Öğrencilere, ana dillerinin öğretimi için olanaklar ölçüsünde kurslar düzenler. e) Göçmen işçilerin de yaygın eğitim yoluyla Türkçe Öğrenme, meslekî eğitim yoluyla da Beceri Kazandırma kurslarından yararlanmalarını sağlar. Kayıt-Kabul Madde 9- Millî eğitim müdürlüklerince durumları değerlendirilen öğrencilerin kayıtkabulleri yapılmak üzere ilgili okul veya kurum müdürlüklerine bildirilir. Okul/kurum müdürlüklerince bunların kayıtları özel bir deftere yapılır. Sınavla öğrenci alan okulların özel mevzuat hükümleri saklıdır. Ülkemizdeki zorunlu eğitim uygulaması, aynı çağdaki göçmen işçi çocuklarını da kapsar. Burstan Yararlanma Madde 10- Öğrenciler, ülkemiz tanınan burs olanağından, aynı koşullarla mütekabiliyet ilkeleri doğrultusunda yararlandırılır. Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi Madde 11- Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Devamın İzlenmesi Madde 12- Öğrencilerin devam durumları, kayıt tarihinden itibaren izlenir. Devamsızlık gösterenlerin devamı için gerekli önlemler alınır. Ülkemiz belirlenen devam-devamsızlık koşulları bu öğrencilere de uygulanır. Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Madde 13- Öğrecnilerin öğrenim gördükleri okulların kurallarına uymaları esastır. Öğrencilerin, diğer öğrencilerle uyum içinde öğrenimlerini sürdürebilmeleri ve çevreye uyum sağlayabilmeleri için okul yönetimleri, rehberlik servisleri ve rehberlik araştırma merkezlerince gerekli önlemler alınır. Öğrenci Nakilleri Madde 14- Öğrencilerin başka bir yere nakilleri durumunda; nakledikleri yerin millî eğitim müdürlüğünce, bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenim olanağı sağlanır. Öğrenim Belgesi Madde 15- Öğrencilere sağlanan eğitim olanağı çerçevesinde, ülkemiz çocuklarına verilen öğrenim belgesi verilir. Diğer Hükümler Madde 16- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan ödül ve disiplin ile kılık-kıyafet gibi konularda öğrenime devam edilen okulun ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 17- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

4 948 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı :309 Karar Tarihi : 08/11/2002 Konu : Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 23/10/2002 tarihli ve 2720 sayılı teklif yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Prof.Dr. Necdet TEKİN Millî Eğitim Bakanı Nurettin BAŞER Kurul Başkan V. Güler ŞENÜNVER Nazım İrfan TANRIKULU Ömer ÖZÜDURU Üye Üye Üye Sürmeli AĞDEMİR Selahattin MEYDAN Füsun KÖKSAL Üye Üye Üye Nurettin BAŞER Ahmet SÖNMEZ Prof.Dr.Nuray SENEMOĞLU Üye Üye Üye Jale ÇOLAKOĞLU Ömer TURNA Dr.Kemal ATEŞ Üye Üye Üye

5 Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 949 ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-26/11/1992 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği nin 14 üncü maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yemin Ettirme ve Hizmet Şeref Belgesi Verilmesi Madde 14- Merkez, İl ve İlçe Kutlama Kurulları; a) Kutlama törenlerinde, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin YEMİN etmelerini, b) Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olanlar için hizmet şeref belgelerinin düzenlenmesini ve tören sırasında ilgililere veya temsilcilerine verilmesini sağlar. Törende kendisi veya temsilcisi bulunmayanların belgeleri adreslerine gönderilir. MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 22- Yıl içinde; hizmet süresi, yaş haddi ve sağlık nedenleriyle Bakanlık kadrolarından emekli olanlara Hizmet Şeref Belgesi verilir. Hizmet şeref belgeleri, merkez teşkilâtında Bakan, taşra teşkilâtında valilerce verilir. Re sen veya sicil yoluyla emekliye sevk edilenler ile hangi nedenle olursa olsun meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlara Hizmet Şeref Belgesi verilmez. Yürürlük MADDE 3- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini, Millî Eğitim Bakanı yürütür.

6 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 13/11/2002 tarih ve sayılı yazıları gereğince yayınlanan S I N A V L A R L A İ L G İ L İ İ Ş L E M L E R V E İ Ş T A R İ H L E R İ S I N A V T Ü R L E R İ Sınav kılavuzlarının ve başvuru formlarının hazırlanıp basılması Kılavuz ve başvuru formlarının İl Millî Eğitim Md.lerine gönderilmesi BAŞVURU TARİHLERİ SINAV EVRAKININ BAŞVURUYU KABUL EDEN MAKAMLARCA İLGİLİ BİRİMLERE GÖNDERİLMESİ Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Ekim-Kasım ÖĞRETİM YILI SINAV UYGULAMA PLÂNI Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kasım-Aralık 2002 Polis Koleji Aday Açık İlköğretim Okulu Dönem Sınavları Açık öğretim Lisesi Dönem Sınavları Açıköğretim Lisesi ve Açık İlköğretim Ok. Yurtdışı Sın. Tespit Sınavı 1.Dönem 2.Dönem Bütünleme Sın. 1.Dönem 2.Dönem 1.Dönem 2.Dönem Kasım-Aralık BAŞLANGIÇ BİTİŞ Okul Müdürlüklerince toplanan başvuru formlarının İlçe Millî Eğt.Md.lerine gönderilmesi Başvuru formlarının İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi Başvuru formlarının Bakanlık yetkililerine teslimi Sınav evrakının basımı ve sevke hazırlanması Sınav evrakının, sınav merkezlerine gönderilmesi SINAV TARİHLERİ SINAV SONUÇLARININ İLÂNI Temmuz un Son Haftası Ağustos un Birinci Haftası Haziran ın İlk Haftası 950 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık

7 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Aşağıda adı, yazarı, seviyesi, adresi, tarih ve sayısı belirtilen eğitim araçları, 1739 sayılı "Millî Eğitim Temel Kanunu"nun 55. maddesine göre incelenmiş, belirtilen seviyedeki öğrenci ve öğretmenler için uygun bulunmuştur. Eğitim Aracının Adı Yazarı ve Yayın Evi Bas. yeri ve Yılı Kaç.Bas.Ol. Çözülen Matematik 7 Gülten Gül Berke Yayıncılık Ankara 2002 Eğitim Elektronik Tur. ve Dış Tic.Ltd.Şti. Adım Adım Matematik İlköğretim 3 Eğitici Oyuncaklar İlköğretim Okulları İçin Güzel Yazı Kitabı Sınıf 3 İlköğretim Okulları İçin Güzel Yazı Kitabı Sınıf 6 Bilal Işıklı Işıklı Yayıncılık Eğt.İth.İhr.Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti. Şükran Oğuzkan Dr.Neslihan Avcı Ya-Pa Yayın Pazarlama San. ve Tic.A.Ş. İstanbul 2000 (1. Baskı) Tavsiye Edilen Öğrenim Seviyesi İlköğretim kurumlarının 7. sınıf İlköğretim kurumlarının 3. sınıf Kız meslek liseleri çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü Nihat Şahin Şahin Yayıncılık Düzce 2002 İlköğretim kurumları 3. sınıf Nihat Şahin Şahin Yayıncılık Düzce 2002 İlköğretim kurumları 6. sınıf Nurettin BAŞER Talim ve Terbiye Kurulu Başkan V. Tarih ve Sayısı 07/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ Temin Edilebileceği Berke Yayıncılık Eğitim Elektronik Tur. ve Dış Tic.Ltd.Şti. Sanayi Cad. No: 35 Kat: Opera-Ulus-ANKARA Işıklı Yayıncılık Eğt.İth.İhr.Paz.San. ve Tic.Ltd.Şti.Talatpaşa Bulvarı Engin Sk. No: 5/C Cebeci-Dörtyol ANKARA Ya-Pa Yayın Pazarlama San. ve Tic.A.Ş. Cağaloğlu Yokuşu Narlıbahçe Sk. No: 9/ Cağaloğlu-İSTANBUL Nihat Şahin İstanbul Cad. Necip Güney Sk. Bulak İşhanı No: 62 Kat: 2 DÜZCE Nihat Şahin İstanbul Cad. Necip Güney Sk. Bulak İşhanı No: 62 Kat: 2 DÜZCE Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 951

8 İlköğretim Okulları İçin Güzel Yazı Kitabı Sınıf 7 Nasrettin Hoca Fıkraları: Allah ın Rahmeti Nasrettin Hoca Fıkraları: Ay Daha Yararlı Nihat Şahin Şahin Yayıncılık Düzce 2002 İlköğretim kurumları 7. sınıf Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic.A.Ş. Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic. A.Ş. Nasrettin Hoca Fıkraları: Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic. Doğrusu Böyle Binmektir A.Ş. Nasrettin Hoca Fıkraları: Uykum Kaçtı da Onu Arıyorum Nasrettin Hoca Fıkraları: Eşeğin İstediği Yere Nasrettin Hoca Fıkraları: Ya Tutarsa Nasrettin Hoca Fıkraları: Testi Kırıldıktan Sonra Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic. A.Ş. Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic. A.Ş. Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic. A.Ş. Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic. A.Ş. 22/10/ İlköğretim kurumları öğrencileri 22/10/2002 için İlköğretim kurumları öğrencileri 22/10/2002 için İlköğretim kurumları öğrencileri 22/10/2002 için İlköğretim kurumları öğrencileri 22/10/2002 için İlköğretim kurumları öğrencileri 22/10/2002 için İlköğretim kurumları öğrencileri 22/10/2002 için İlköğretim kurumları öğrencileri 22/10/2002 için Nihat Şahin İstanbul Cad. Necip Güney Sk. Bulak İşhanı No: 62 Kat: 2 DÜZCE Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic.A.Ş. Han Cağaloğlu-İSTANBUL Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic.A.Ş. Han Cağaloğlu-İSTANBUL Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic.A.Ş. Han Cağaloğlu-İSTANBUL Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic.A.Ş. Han Cağaloğlu-İSTANBUL Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic.A.Ş. Han Cağaloğlu-İSTANBUL Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic.A.Ş. Han Cağaloğlu-İSTANBUL Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic.A.Ş. Han Cağaloğlu-İSTANBUL 952 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık

9 Nasrettin Hoca Fıkraları: Halep Oradaysa Arşın Burada İlk El İşi Kitabım 2, 5-4 Yaş İçin İlk El İşi Kitabım 4-6 Yaş İçin Atatürk-Türkçemiz- Vatan-Bayram Şiirleri Fadiş Kamp Arkadaşları Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic. A.Ş. Aysel Şentürk Gür Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic.A.Ş. Mehmet Gür Aysel Şentürk Gür Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic.A.Ş. Hazırlayan: Suat Batur Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic.A.Ş. Gülten Dayıoğlu Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic.A.Ş. İpek Ongun Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic.A.Ş. İlköğretim Okulları 6, 7 ve Hasan Altun Kum Baskı 8. Sınıflar İçin Seçmeli Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti. Bilgisayar Bilmece Bulmaca- Boyama Görsel Bilmeceler Atak Ali Okuma Dizisi: Okula Başlıyorum Ayşe Bumin Morpa Kültür Yayınları Tic. ve San.Ltd.Şti. İlköğretim kurumları öğrencileri 22/10/2002 için Anaokulu 22/10/ Anaokulu 22/10/ (27.Baskı) İstanbul 2001 (9. Baskı) İlköğretim ve orta öğretim kurumları İlköğretim öğretim kurumları İlköğretim öğretim kurumları Ankara 2002 İlköğretim kurumları 6, 7 ve 8. sınıf Okul öncesi eğitimi öğrencileri için Hamza Akalın Bilgi Dağıtım Ankara 2002 İlköğretim kurumları 1. sınıf Atak Ali Okuma Dizisi: Hamza Akalın Bilgi Dağıtım Ankara 2002 İlköğretim kurumları 1. sınıf Sınıf Etkinliklerine Katılım ve Görev Paylaşımı 22/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic.A.Ş. Han Cağaloğlu-İSTANBUL Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic.A.Ş. Han Cağaloğlu-İSTANBUL Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic.A.Ş. Han Cağaloğlu-İSTANBUL Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic.A.Ş. Han Cağaloğlu-İSTANBUL Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic.A.Ş. Han Cağaloğlu-İSTANBUL Altın Kitaplar Yayınevi ve Tic.A.Ş. Han Cağaloğlu-İSTANBUL Hasan Altun Maraşal Çakmak Cad. No: 22 Şirinevler-İSTANBUL Morpa Kültür Yayınları Tic. ve San.Ltd.Şti. Ankara Cad. Basın İşhanı 46/ Cağaloğlu- İSTANBUL Bilgi Dağıtım Komut Sk. 18/C Meteoroliji-ANKARA Bilgi Dağıtım Komut Sk. 18/C Meteoroliji-ANKARA Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 953

10 Atak Ali Okuma Dizisi: Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk Atak Ali Okuma Dizisi: Ben ve Ailem Atak Ali Okuma Dizisi: Yılın Bölümleri Atak Ali Okuma Dizisi: Güneş ve Dünya mız Atak Ali Okuma Dizisi: Sağlıklı Büyüyelim Atak Ali Okuma Dizisi: Bizim Bayramımız 23 Nisan Atak Ali Okuma Dizisi: Çevremizdeki Canlılar Atak Ali Okuma Dizisi: Tatile Girerken İlköğretim Okulları İçin Güzel Yazı Kitabı Sınıf 8 Hamza Akalın Bilgi Dağıtım Ankara 2002 İlköğretim kurumları 1. sınıf Hamza Akalın Bilgi Dağıtım Ankara 2002 İlköğretim kurumları 1. sınıf Hamza Akalın Bilgi Dağıtım Ankara 2002 İlköğretim kurumları 1. sınıf Hamza Akalın Bilgi Dağıtım Ankara 2002 İlköğretim kurumları 1. sınıf Hamza Akalın Bilgi Dağıtım Ankara 2002 İlköğretim kurumları 1. sınıf Hamza Akalın Bilgi Dağıtım Ankara 2002 İlköğretim kurumları 1. sınıf Hamza Akalın Bilgi Dağıtım Ankara 2002 İlköğretim kurumları 1. sınıf Hamza Akalın Bilgi Dağıtım Ankara 2002 İlköğretim kurumları 1. sınıf Nihat Şahin Şahin Yayıncılık Düzce 2002 İlköğretim kurumları 8. sınıf 24/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ Bilgi Dağıtım Komut Sk. 18/C Meteoroliji-ANKARA Bilgi Dağıtım Komut Sk. 18/C Meteoroliji-ANKARA Bilgi Dağıtım Komut Sk. 18/C Meteoroliji-ANKARA Bilgi Dağıtım Komut Sk. 18/C Meteoroliji-ANKARA Bilgi Dağıtım Komut Sk. 18/C Meteoroliji-ANKARA Bilgi Dağıtım Komut Sk. 18/C Meteoroliji-ANKARA Bilgi Dağıtım Komut Sk. 18/C Meteoroliji-ANKARA Bilgi Dağıtım Komut Sk. 18/C Meteoroliji-ANKARA Nihat Şahin İstanbul Cad. Necip Güney Sk. Bulak İşhanı No: 62 Kat: 2 DÜZCE 954 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık

11 Atatürk ve Gençlik Atatürk ve Çocuk İlköğretim İçin Trafikent CD-ROM Kuşlar/Kanatlı Uygarlık VHS Kaset (Le Peuple Migrateur) Deutsch International 2 Kursbuch Deutsch International 2 Arbeitsbuch Deutsch International 2 Lehrerhandbuch Deutsch International 2 Cassetten 1-2 A.İlhan Gülek Truva Folklor Araştırmaları Derneği A.İlhan Gülek Atatürkçü Düşünce Derneği Bakırköy Şubesi Yayınları Mobilsoft Mobil Bilgi ve İletişim Teknolojileri A.Ş. Umut Sanat Filimcilik Sinemacılık Jürgen Weigmann Karl Heinz Bieler Sylvie Schenk Cornelsen Jürgen Weigmann Karl Heinz Bieler Sylvie Schenk Cornelsen Jürgen Weigmann Karl Heinz Bieler Sylvie Schenk Cornelsen Jürgen Weigmann Karl Heinz Bieler Sylvie Schenk Cornelsen İşlevsel Eğitim Ömür Cengiz SMG Yayıncılık Uygulamaları (Kes-Katla- Bilgisayar Yazılım Basım Öğren-Yapıştır) Dağıtım Tic.Ltd.Şti. İstanbul 2001 (1. Baskı) İstanbul 1999 (2. Baskı) Ortaöğretim kurumları İlköğretim kurumları 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkiye 2002 İlköğretim kurumları 6, 7 ve 8. sınıf Almanya 2002 Almanya 2000 Almanya 2001 Almanya 2000 Türkiye İlköğretim ve orta öğretim kurumları okullar ile ağırlık yabancı dil okullar ile ağırlık yabancı dil okullar ile ağırlık yabancı dil okullar ile ağırlık yabancı dil Okul öncesi eğitim kurumları 30/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ Kurşunkale Eğitim ve Danışmanlık Ltd.Şti. Barbaros Bulvarı Emlakbank Blk. A Blk No: 85/6 Beşiktaş-İSTANBUL Kurşunkale Eğitim ve Danışmanlık Ltd.Şti. Barbaros Bulvarı Emlakbank Blk. A Blk No: 85/6 Beşiktaş-İSTANBUL Mobilsoft Mobil Bilgi ve İletişim Teknolojileri A.Ş. Bilkent Merkez Kampüs Beytepe Köyü No: Bilkent-ANKARA Umut Sanat Filimcilik Sinemacılık Akasyalı Sk. No: Levent-İSTANBUL Türkçe Almanca Kitabevi POB Beyoğlu-İSTANBUL Türkçe Almanca Kitabevi POB Beyoğlu-İSTANBUL Türkçe Almanca Kitabevi POB Beyoğlu-İSTANBUL Türkçe Almanca Kitabevi POB Beyoğlu-İSTANBUL SMG Yayıncılık Bilgisayar Yazılım Basım Dağıtım Ticaret Ltd.Şti.Hanımeli Sk. No: 19/11 Sıhhiye-ANKARA Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 955

12 Skill Zone 1 Student s Book Skill Zone 1 Teacher s Book Skill Zone 1 Cassettes 1-2 Get Real! 2 Student s Book and Workbook Get Real! 2 Student s Audio CD-ROM Get Real! 2 Teacher s Book Get Real! 2 Cassettes 1-2 Prospects 2 Student s Book and Workbook (Pre-Intermediate) Ben Wetz Oxford University Press Portugal 2002 Ben Wetz Rebecca Robb Portugal 2002 Benne Ben Wetz Oxford University Press Angela Buckingham Miles Craven Macmillan ELT Angela Buckingham Miles Craven Macmillan ELT Miles Craven Macmillan ELT Angela Buckingham Miles Craven Macmillan ELT Ken Wilson James Taylor Fiona Walace Macmillan ELT. Portugal 2002 Türkiye 2001 Türkiye 2001 Hong Kong 2001 New York 2001 Türkiye /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ Karanfil Sk. No: 11 Deniz Apt. Daire: Kızılay-ANKARA Karanfil Sk. No: 11 Deniz Apt. Daire: Kızılay-ANKARA Karanfil Sk. No: 11 Deniz Apt. Daire: Kızılay-ANKARA Macmillan Publishers Ltd.İNKAŞ Ankara Cad. İnkılâp Han No: 99/ Sirkeci-İSTANBUL Macmillan Publishers Ltd.İNKAŞ Ankara Cad. İnkılâp Han No: 99/ Sirkeci-İSTANBUL Macmillan Publishers Ltd.İNKAŞ Ankara Cad. İnkılâp Han No: 99/ Sirkeci-İSTANBUL Macmillan Publishers Ltd.İNKAŞ Ankara Cad. İnkılâp Han No: 99/ Sirkeci-İSTANBUL Macmillan Publishers Ltd.İNKAŞ Ankara Cad. İnkılâp Han No: 99/ Sirkeci-İSTANBUL 956 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık

13 Prospects 2 Pre- Intermadiate Teacher s Book Prospects 2 Pre- Intermadiate Cassette Exploring English 1 Course Book Exploring English 1 Teacher s Book Exploring English 1 Activity Book Exploring English 1 Cassettes 1-2 Get Real! 3 Student s Book and Workbook Get Real! 3 Student s Audio CD-ROM Ken Wilson Macmillan ELT. James Taylor Fiona Walace Macmillan ELT. C.Gray J.Dyson Best Yayıncılık C.Gray J.Dyson Best Yayıncılık C.Gray J.Dyson Best Yayıncılık C.Gray J.Dyson Best Yayıncılık Angela Buckingham Miles Craven Macmillan ELT Angela Buckingham Miles Craven Macmillan ELT İtalya 2002 Türkiye 2002 Türkiye 2001 Türkiye 2001 Türkiye 2001 Türkiye 2001 Türkiye 2002 Türkiye /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ Macmillan Publishers Ltd.İNKAŞ Ankara Cad. İnkılâp Han No: 99/ Sirkeci-İSTANBUL Macmillan Publishers Ltd.İNKAŞ Ankara Cad. İnkılâp Han No: 99/ Sirkeci-İSTANBUL Best Kitap Kırtasiye Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti. İstiklâl Cad. No: 386/ Beyoğlu- İSTANBUL Best Kitap Kırtasiye Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti. İstiklâl Cad. No: 386/ Beyoğlu- İSTANBUL Best Kitap Kırtasiye Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti. İstiklâl Cad. No: 386/ Beyoğlu- İSTANBUL Best Kitap Kırtasiye Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti. İstiklâl Cad. No: 386/ Beyoğlu- İSTANBUL Macmillan Publishers Ltd.İnkaş Ankara Cad. İnkılâp Han No: 99/ Sirkeci-İSTANBUL Macmillan Publishers Ltd.İnkaş Ankara Cad. İnkılâp Han No: 99/ Sirkeci-İSTANBUL Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 957

14 Get Real! 3 Teacher s Book Get Real! 3 Cassettes 1-2 Exploring English 2 Elementary Course Book Exploring English 2 Elementary Teacher s Book Exploring English 2 Elementary Activity Book Exploring English 2 Elementary Activity Book Exploring English 2 Elementary Cassettes 1-2 Cambridge Let s Talk 2 Student s Book With CD-ROM Miles Craven Macmillan ELT Angela Buckingham Miles Craven Macmillan ELT C.Gray J.Dyson Best Yayıncılık C.Gray J.Dyson Best Yayıncılık C.Gray J.Dyson Best Yayıncılık C.Gray J.Dyson Best Yayıncılık C.Gray J.Dyson Best Yayıncılık Leo Jones Cambridge University Press Türkiye 2001 Türkiye 2002 Türkiye 2001 Türkiye 2001 Türkiye 2001 Türkiye 2001 Türkiye 2001 Hong Kong /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ Macmillan Publishers Ltd.İnkaş Ankara Cad. İnkılâp Han No: 99/ Sirkeci-İSTANBUL Macmillan Publishers Ltd.İnkaş Ankara Cad. İnkılâp Han No: 99/ Sirkeci-İSTANBUL Best Kitap Kırtasiye Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti. İstiklâl Cad. No: 386/ Beyoğlu- İSTANBUL Best Kitap Kırtasiye Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti. İstiklâl Cad. No: 386/ Beyoğlu- İSTANBUL Best Kitap Kırtasiye Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti. İstiklâl Cad. No: 386/ Beyoğlu- İSTANBUL Best Kitap Kırtasiye Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti. İstiklâl Cad. No: 386/ Beyoğlu- İSTANBUL Best Kitap Kırtasiye Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti. İstiklâl Cad. No: 386/ Beyoğlu- İSTANBUL Dünya Aktüel Basın Yayın Tic.ve San. A.Ş Yıl Mah Bağcılar-İSTANBUL 958 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık

15 Cambridge Let s Talk 2 Teacher s Book Cambridge Let s Talk 2 Cassettes 1-2 Cambridge Let s Talk 1 Student s Book With CD-ROM Cambridge Let s Talk 1 Teacher s Book Cambridge Let s Talk 1 Cassettes 1-2 Yol Güvenliği Eğitim Seti Öğretmen Kartları Yol Güvenliği Eğitim Seti Öğrenci Uygulamalı Alıştırma Kitapçığı Leo Jones Cambridge University Press Leo Jones Cambridge University Press Leo Jones Cambridge University Press Leo Jones Cambridge University Press Leo Jones Cambridge University Press Amerika 2002 Amerika 2002 Hong Kong 2002 Amerika 2002 Amerika /10/ /10/ /10/ sınıf 22/10/ sınıf 22/10/ sınıf Renault Mais Türkiye 2002 İlköğretim kurumları 7-11 yaş Renault Mais Türkiye 2002 İlköğretim kurumları 7-11 yaş Yol Güvenliği Eğitim Seti Renault Mais Türkiye 2002 İlköğretim kurumları 7-11 yaş Poster ve Afişler (4 adet) 22/10/ /10/ /10/ Dünya Aktüel Basın Yayın Tic.ve San. A.Ş Yıl Mah Bağcılar-İSTANBUL Dünya Aktüel Basın Yayın Tic.ve San. A.Ş Yıl Mah Bağcılar-İSTANBUL Dünya Aktüel Basın Yayın Tic.ve San. A.Ş Yıl Mah Bağcılar-İSTANBUL Dünya Aktüel Basın Yayın Tic.ve San. A.Ş Yıl Mah Bağcılar-İSTANBUL Dünya Aktüel Basın Yayın Tic.ve San. A.Ş Yıl Mah Bağcılar-İSTANBUL Renault Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Büyükdere Cad. No: Levent-İSTANBUL Renault Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Büyükdere Cad. No: Levent-İSTANBUL Renault Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Büyükdere Cad. No: Levent-İSTANBUL Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 959

16 Yol Güvenliği Eğitim Seti Renault Mais Türkiye 2002 İlköğretim kurumları 7-11 yaş Video Kaset Trafik Güvenliği Eğitimi Öğretmen Kullanım Kılavuz Seti M & B Tanıtım Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi Love Story Reader Book Erich Segal Retold by Rosemary Border Love Story Cassette Erich Segal Retold by Rosemary Border Oxford University Press Okul Öncesi Trafik Güvenliği Eğitimi Öğretmen Kullanım Kılavuz Seti Exploring English 3 Course Book Exploring English 3 Teacher s Book Exploring English 3 Activity Book Exploring English 3 Cassettes M&B Tanıtım Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi C.Gray J.Dyson Best Yayıncılık C.Gray J.Dyson Best Yayıncılık C.Gray J.Dyson Best Yayıncılık C.Gray J.Dyson Best Yayıncılık Türkiye 2002 İlköğretim kurumları1, 2 ve 3. sınıf öğretmenleri için İspanya 2001 İspanya 2001 Türkiye 2002 Türkiye 2001 Türkiye 2001 Türkiye 2001 Türkiye 2001 hazırlık sınıfı hazırlık sınıfı Okul öncesi eğitim kurumları öğretmenleri için 22/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2002 okullar ile ağırlıklı yab.dil prog uygulayan liselerin hazırlık ve Lise 1. sınıf 24/10/2002 okullar ile ağırlıklı yab.dil prog uygulayan liselerin hazırlık ve Lise 1. sınıf öğretmenleri için 24/10/2002 okullar ile ağırlıklı yab.dil prog uygulayan liselerin hazırlık ve Lise 1. sınıf 24/10/2002 okullar ile ağırlıklı yab.dil prog uygulayan liselerin hazırlık ve Lise 1. sınıf Renault Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Büyükdere Cad. No: Levent-İSTANBUL M&B Tanıtım Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi Reşit Galip Cad. No: 37/A GOP- ANKARA Karanfil Sk. No: 11 Deniz Apt. Daire: Kızılay-ANKARA Karanfil Sk. No: 11 Deniz Apt. Daire: Kızılay-ANKARA M&B Tanıtım Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi Reşit Galip Cad. No: 37/A GOP- ANKARA Best Kitap Kırtasiye Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti. İstiklâl Cad. No: 386/ Beyoğlu- İSTANBUL Best Kitap Kırtasiye Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti. İstiklâl Cad. No: 386/ Beyoğlu- İSTANBUL Best Kitap Kırtasiye Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti. İstiklâl Cad. No: 386/ Beyoğlu- İSTANBUL Best Kitap Kırtasiye Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti. İstiklâl Cad. No: 386/ Beyoğlu- İSTANBUL 960 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık

17 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Aşağıda adı, yazarı, seviyesi, adresi, tarih ve sayısı belirtilen eğitim araçları, 1739 sayılı "Millî Eğitim Temel Kanunu"nun 55. maddesine göre incelenmiş, belirtilen seviyedeki öğrenci ve öğretmenler için uygun bulunmuştur. Eğitim Aracının Adı Yazarı ve Yayın Evi Bas. yeri ve Yılı Tavsiye Edilen Öğrenim Seviyesi This Rough Magic The Moonspinners Exploring English Grammar 1 Student s Book Exploring English Grammar 2 Student s Book Exploring English Grammar 3 Student s Book Mary Stewart Oxford University Spain 2002 Press Mary Stewart Oxford University Spain 2002 Press John Dyson Best Kitap Kırtasiye Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti. John Dyson Best Kitap Kırtasiye Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti. John Dyson Best Kitap Kırtasiye Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti. Turkey 2001 Turkey 2001 Turkey 2001 Bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan okullar ve dengi özel okullar ile ağırlıklı yabancı dil programı uygulayan liselerin 2. sınıf Bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan okullar ve dengi özel okullar ile ağırlıklı yabancı dil programı uygulayan liselerin 1. sınıf Lise hazırlık ve dengi özel okulların 5, 6, 7. ve 8. sınıf Lise hazırlık ve dengi özel okulların 5, 6, 7. ve 8. sınıf Lise hazırlık ve dengi özel okulların 5, 6, 7. ve 8. sınıf Nurettin BAŞER Talim ve Terbiye Kurulu Başkan V. Tarih ve Sayısı 04/09/ /09/ /09/ /09/ /09/ Temin Edilebileceği Karanfil Sk. No: 11 Deniz Apt. Daire Kızılay-ANKARA Karanfil Sk. No: 11 Deniz Apt. Daire Kızılay-ANKARA Best Kitap Kırtasiye Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti. İstiklâl Cad. No: 386/ Beyoğlu- İSTANBUL Best Kitap Kırtasiye Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti. İstiklâl Cad. No: 386/ Beyoğlu- İSTANBUL Best Kitap Kırtasiye Pazarlama San. ve Tic.Ltd.Şti. İstiklâl Cad. No: 386/ Beyoğlu- İSTANBUL Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 961

18 Ege Can Okula Başladı Şenel Aydoğdu Mehmet Aydoğdu Artım Yayın Dağıtım Tic.Ltd.Şti. Ege Can Sınıf Başkanı Seçildi Ege Can Cumhuriyet Bayramı na Katıldı Ege Can Evini ve Ailesini Tanıtıyor Ege Can Yeni Yıla Giriyor Ege Can Güneş ve Dünya mızı Öğreniyor Ege Can Sağlıklı Büyümeyi Öğreniyor Ege Can 23 Nisan Bayramı na Katılıyor Ege Can Çevresindeki Canlıları Öğreniyor Ege Can Tatile Giriyor Ünitelere Göre Tüm Dersler 2 Şenel Aydoğdu- Mehmet Aydoğdu Artım Yayın Dağıtım Tic.Ltd.Şti. Şenel Aydoğdu- Mehmet Aydoğdu Artım Yayın Dağıtım Tic.Ltd.Şti. Şenel Aydoğdu- Mehmet Aydoğdu Artım Yayın Dağıtım Tic.Ltd.Şti. Şenel Aydoğdu- Mehmet Aydoğdu Artım Yayın Dağıtım Tic.Ltd.Şti. Şenel Aydoğdu- Mehmet Aydoğdu Artım Yayın Dağıtım Tic.Ltd.Şti. Şenel Aydoğdu- Mehmet Aydoğdu Artım Yayın Dağıtım Tic.Ltd.Şti. Şenel Aydoğdu- Mehmet Aydoğdu Artım Yayın Dağıtım Tic.Ltd.Şti. Şenel Aydoğdu- Mehmet Aydoğdu Artım Yayın Dağıtım Tic.Ltd.Şti. Şenel Aydoğdu- Mehmet Aydoğdu Artım Yayın Dağıtım Tic.Ltd.Şti. M.Metin Dolunay-Zehra Müzeyyen Yılmaz-Süleyman Oktay Morpa Kültür Yayınları Tic. ve San.Ltd.Şti. Ankara 2002 Ankara 2002 Ankara 2002 Ankara 2002 Ankara 2002 Ankara 2002 Ankara 2002 Ankara 2002 Ankara 2002 Ankara 2002 İlköğretim kurumları 1. sınıf İlköğretim kurumları 1. sınıf İlköğretim kurumları 1. sınıf İlköğretim kurumları 1. sınıf İlköğretim kurumları 1. sınıf İlköğretim kurumları 1. sınıf İlköğretim kurumları 1. sınıf İlköğretim kurumları 1. sınıf İlköğretim kurumları 1. sınıf İlköğretim kurumları 1. sınıf İlköğretim kurumları 2. sınıf öğrecnileri için 04/09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ Atım Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti. Yeni Ziraat Mah. 14. Sk. 8/A Altındağ-ANKARA Atım Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti. Yeni Ziraat Mah. 14. Sk. 8/A Altındağ-ANKARA Atım Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti. Yeni Ziraat Mah. 14. Sk. 8/A Altındağ-ANKARA Atım Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti. Yeni Ziraat Mah. 14. Sk. 8/A Altındağ-ANKARA Atım Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti. Yeni Ziraat Mah. 14. Sk. 8/A Altındağ-ANKARA Atım Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti. Yeni Ziraat Mah. 14. Sk. 8/A Altındağ-ANKARA Atım Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti. Yeni Ziraat Mah. 14. Sk. 8/A Altındağ-ANKARA Atım Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti. Yeni Ziraat Mah. 14. Sk. 8/A Altındağ-ANKARA Atım Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti. Yeni Ziraat Mah. 14. Sk. 8/A Altındağ-ANKARA Atım Yayın Dağıtım Tic. Ltd. Şti. Yeni Ziraat Mah. 14. Sk. 8/A Altındağ-ANKARA Morpa Kültür Yayınları Tic. ve San.Ltd.Şti. Ankara Cad. Basın İşhanı 46/1 Cağaloğlu-İSTANBUL 962 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık

19 Küçük Prens Üzerine Düşünmek Primary Interactions Nuran Direk Pan Yayıncılık San. ve Tic.Ltd.Şti. Keriman Şanlı Sun Publications Primary Interactions Key Keriman Şanlı Sun Publications Okul Öncesi Etkinlik Kitabı Renkler 1 Okul Öncesi Etkinlik Kitabı Renkler 2 Okul Öncesi Etkinlik Kitabı Şekiller 1 Okul Öncesi Etkinlik Kitabı Şekiller 2 Okul Öncesi Etkinlik Kitabı Zıt Kavramlar 1 Okul Öncesi Etkinlik Kitabı Zıt Kavramlar 2 Okul Öncesi Etkinlik Kitabı Dil Etkinlikleri Okul Öncesi Etkinlik Kitabı Matematik 1 Prof.Dr.Nilüfer Darıca İstanbul 2001 Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Prof.Dr.Nilüfer Darıca İstanbul 2001 Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Prof.Dr.Nilüfer Darıca İstanbul 2001 Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Prof.Dr.Nilüfer Darıca İstanbul 2001 Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Prof.Dr.Nilüfer Darıca İstanbul 2001 Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Prof.Dr.Nilüfer Darıca İstanbul 2001 Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Prof.Dr.Nilüfer Darıca İstanbul 2001 Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Prof.Dr.Nilüfer Darıca İstanbul 2001 Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. İlköğretim kurumları 7. ve 8. sınıf Ankara 2002 İlköğretim kurumları 4. ve 5. sınıf Ankara 2002 İlköğretim kurumları 4. ve 5. sınıf Okul öncesi eğitim kurumları Okul öncesi eğitim kurumları Okul öncesi eğitim kurumları Okul öncesi eğitim kurumları Okul öncesi eğitim kurumları Okul öncesi eğitim kurumları Okul öncesi eğitim kurumları Okul öncesi eğitim kurumları 04/09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ Pan Yayıncılık San. ve Tic.Ltd.Şti. Barbaros Bulvarı 74/ Beşiktaş-İSTANBUL Sun Uluslar arası Yayıncılık Ltd.Şti. Bülten Sk. 41/ Kavaklıdere-ANKARA Sun Uluslar arası Yayıncılık Ltd.Şti. Bülten Sk. 41/ Kavaklıdere-ANKARA Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Sağlık-2 Sk. No: 63/4 Kızılay-ANKARA Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Sağlık-2 Sk. No: 63/4 Kızılay-ANKARA Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Sağlık-2 Sk. No: 63/4 Kızılay-ANKARA Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Sağlık-2 Sk. No: 63/4 Kızılay-ANKARA Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Sağlık-2 Sk. No: 63/4 Kızılay-ANKARA Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Sağlık-2 Sk. No: 63/4 Kızılay-ANKARA Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Sağlık-2 Sk. No: 63/4 Kızılay-ANKARA Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Sağlık-2 Sk. No: 63/4 Kızılay-ANKARA Aralık Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 963

20 Okul Öncesi Etkinlik Kitabı Matematik 2 Okul Öncesi Etkinlik Kitabı Çizgiler Okul Öncesi Etkinlik Kitabı Evim, Ailem, Ben Okul Öncesi Etkinlik Kitabı Sosyal Çevre 1 Okul Öncesi Etkinlik Kitabı Sosyal Çevre 2 Okul Öncesi Etkinlik Kitabı Toplumsal Yaşam Okul Öncesi Etkinlik Kitabı Doğa 1 Okul Öncesi Etkinlik Kitabı Doğa 2 Okul Öncesi Etkinlik Kitabı Hayvanlar 1 Okul Öncesi Etkinlik Kitabı Hayvanlar 2 Okul Öncesi Etkinlik Kitabı Bitkiler 1 Okul Öncesi Etkinlik Kitabı Bitkiler 2 Prof.Dr.Nilüfer Darıca İstanbul 2001 Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Prof.Dr.Nilüfer Darıca İstanbul 2001 Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Prof.Dr.Nilüfer Darıca İstanbul 2001 Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Prof.Dr.Nilüfer Darıca Bem- İstanbul 2001 Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Prof.Dr.Nilüfer Darıca Bem- İstanbul 2001 Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Prof.Dr.Nilüfer Darıca Bem- İstanbul 2001 Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Prof.Dr.Nilüfer Darıca Bem- İstanbul 2001 Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Prof.Dr.Nilüfer Darıca Bem- İstanbul 2001 Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Prof.Dr.Nilüfer Darıca Bem- İstanbul 2001 Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Prof.Dr.Nilüfer Darıca Bem- İstanbul 2001 Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Prof.Dr.Nilüfer Darıca Bem- İstanbul 2001 Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Prof.Dr.Nilüfer Darıca Bem- İstanbul 2001 Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Okul öncesi eğitim kurumları Okul öncesi eğitim kurumları Okul öncesi eğitim kurumları Okul öncesi eğitim kurumları Okul öncesi eğitim kurumları Okul öncesi eğitim kurumları Okul öncesi eğitim kurumları Okul öncesi eğitim kurumları Okul öncesi eğitim kurumları Okul öncesi eğitim kurumları Okul öncesi eğitim kurumları Okul öncesi eğitim kurumları 12/09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/ Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Sağlık-2 Sk. No: 63/4 Kızılay-ANKARA Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Sağlık-2 Sk. No: 63/4 Kızılay-ANKARA Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Sağlık-2 Sk. No: 63/4 Kızılay-ANKARA Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Sağlık-2 Sk. No: 63/4 Kızılay-ANKARA Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Sağlık-2 Sk. No: 63/4 Kızılay-ANKARA Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Sağlık-2 Sk. No: 63/4 Kızılay-ANKARA Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Sağlık-2 Sk. No: 63/4 Kızılay-ANKARA Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Sağlık-2 Sk. No: 63/4 Kızılay-ANKARA Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Sağlık-2 Sk. No: 63/4 Kızılay-ANKARA Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Sağlık-2 Sk. No: 63/4 Kızılay-ANKARA Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Sağlık-2 Sk. No: 63/4 Kızılay-ANKARA Bem-Koza Eğitim Basım Yayın San. ve Tic.Ltd.Şti. Sağlık-2 Sk. No: 63/4 Kızılay-ANKARA 964 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 66 ARALIK 003 SAYI: 555 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 MAYIS 2002 SAYI: 2536 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayõsõ:

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 68 NİSAN 2005 SAYI: 2571 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İÇİNDEKİLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İÇİNDEKİLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR CİLT:6 EYLÜL 1999 SAYI:504 İÇİNDEKİLER 1. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği. Millî

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 69 ARALIK 2006 SAYI: 2591 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 67 KASIM 2004 SAYI: 2566 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ AÇIKLAMA Milli Eğitim Bakanlığı nın 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğinin 70. Maddesi gereği yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak dileyen okullar Eski Çerçeve Yönetmeliğine

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 76 MART 2013 SAYI: 2666 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

DERS KİTAPLARI İLE EĞİTİM ARAÇLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

DERS KİTAPLARI İLE EĞİTİM ARAÇLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE DERS KİTAPLARI İLE EĞİTİM ARAÇLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Tebliğler Dergisi :HAZİRAN 2007/2597 DİKKAT (!) : Bu Yönerge, 07/12/2011 tarihli ve 82202 sayılı Makam Onayı ile

Detaylı

ANAOKULLARI TEFTİŞ REHBERİ

ANAOKULLARI TEFTİŞ REHBERİ A- FİZİKİ DURUM ANAOKULLARI TEFTİŞ REHBERİ 1. Okul Bahçesi a) Okul çevre duvarı bulunur ve bahçenin ağaçlandırılması ve çimlendirilmesi sağlanır(meb İMB Rehberlik ve Teftiş Yönergesi Madde: 17/a-6). b)

Detaylı

T.C. MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI 2009 YILI MEB İŞ TAKVİMİ Devlet Kitapları Basım Evi ANKARA-2009 Yayıma Hazırlayan Meral KATIRCI nca hazırlanan 2009 Yılı MEB İş Takvimi Bakanlık Makamının 20/01/2009 tarih ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI İŞ TAKVİMİ OCAK-2015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme 2015 YILI Ġġ TAKVĠMĠ Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Matbaası Ankara-2015

Detaylı

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNERGELERİ. Derleyen: Dr.

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNERGELERİ. Derleyen: Dr. ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNERGELERİ Derleyen: Dr.Mustafa Altun http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogre timi_arastirmalari.htm

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Bakanlar Kurulu Kararı: Tarih: 2/12/1998 Sayı: 98/12120 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 16/12/1998 Sayı:

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ. Özel Başkent İlk ve Ortaokulları. Veli-Öğrenci El Kitabı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent İlk ve Ortaokulları Veli-Öğrenci El Kitabı 1 İ Ç İ N D E K İ L E R A - GİRİŞ. 1. Yerleşke Haritası 2. Özel Başkent Okullarının Tarihçesi 3.Okulun Adresi ve İletişim Bilgileri

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Resmî Gazete : 22.8.2001/24501 Tebliğler Dergisi : EKİM 2001/2529 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

23 5 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7262&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=yeşilay

23 5 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7262&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=yeşilay ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: yeşilay Resmi Gazete

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 78 ŞUBAT 2015 SAYI: 2689 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Destek Hizmetleri

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON

I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON Vizyon Ülkemizin dünya lideri olmasına katkıda bulunan, Türkiye de eğitim görmeyi herkes için ayrıcalığa dönüştüren, mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemini

Detaylı