6. Dönem. 7. Dönem. 8. Dönem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. Dönem. 7. Dönem. 8. Dönem"

Transkript

1 Psikoloji Bölümü / Psychology 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Ataturk's Prın. and the Hıst. of the Turkısh Rep. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi FLS101 Felsefeye Giriş Introduction to Philosophy YDL103 İngilizce-I English-I ISL104 İstatistik Statistics PSK101 Psikolojiye Giriş-I Introduction to Psychology-I SOS101 Sosyolojiye Giriş Introduction to Sociology Toplam Total Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS YDL206 İngilizce-II English-II KIS201 Kişilik-I Personality-II PSI201 Psikoloji Tarihi History of Psychology PSK202 Psikolojiye Giriş-II Introduction to Psychology-II TUR206 Türk Dili Turkish Toplam Total Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS IYB302 Araştırma Yöntemleri Research s IYB301 Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Environment, Health and Safety Güvenliği GEL303 Gelişim Psikolojisi-I Development Pshchology-I KIS301 Kişilik-II Personality-II IYB303 Mesleki Sorumluluk ve Etik Business Ethics OGR301 Öğrenme Psikolojisi Learning Psychology SOS301 Sosyal Psikoloji-I Social Psychology-I Toplam Total Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information ve Communication BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Technologies IYB403 Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik Critical Thinking, Creativity and Entrepreneurship GEL403 Gelişim Psikolojisi-II Development Pshchology-II Kalite Güvencesi ve Kalite Quality Assurance and Quality Management ISL410 Yönetim Sistemleri Systems PAT407 Psikopatoloji Pschopathology SOS401 Sosyal Psikoloji-II Social Psychology-II Toplam

2 5. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS PSK501 Deneysel Psikoloji Eperimental Psychology PSK502 Fizyolojik Psikoloji-I Physiological Psychology- I PSK503 İngilizce Okuma ve Yazma Teknikleri Reading and Writing Techniques in English PSK504 Klinik Psikoloji Clinical Pshchology PSK505 Seçmeli-I Elective-I Toplam Total Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS PSK601 Çocuk Psikopatolojisi Psychopathology of Childhood PSK602 Fizyolojik Psikoloji-II Physiological Psychology- II PSK603 Kişilik Kuramları Theories of Personality PSK604 Seçmeli-II Elective-II Toplam Total Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS PSK 701 Farklı Kültürleri Anlamak Understanding different cultures PSK702 İnsan Hakları Human Rights PSK703 Selected Topics in Clinical Psychology Klinik Psikolojide Seçme Konular PSK704 Seçmeli-III Elective-III Toplam Total Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS PSK801 Afet Kültürü Disaster Culture PSK802 İşyerinde Uygulama Practice at Workplace PSK803 Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme Psychological Testing and Measurement PSK804 Seçmeli-IV Elective-IV Toplam Total

3 Seçmeli Dersler / Elective Courses Kod Ders Course T U K AKTS I Psikoterapi Teorileri (PSK505) Theories of Psychotherapy II Bilişsel Süreçler (PSK604) Cognitive Processes III Psikolojik Testler (PSK704) Psychological Testing IV Çevresel Psikoloji (PSK804) Environmental Psychology Program Öğrenme Çıktıları / Program Learning Outcomes 1) Psikolojinin ve farklı alt-alanlarının temel kavram, soru ve sorunlarını tanır, tanımlar ve yorumlar / Basic concepts of psychology and the different sub-areas, questions and recognizes the problems, definitions and 2) Psikoloji alanındaki güncel gelişme ve tartışmaları takip eder, betimler ve bu güncel gelişme ve tartışmalara katkıda bulunabilme bilinci ve becerisi kazanır / Follow current developments and debates in the field of psychology, describe, and be able to contribute to these current developments and discussions gain awareness and skills. 3) Bilimsel yönteme dayalı araştırmalar yapar; insanı davranış, duygu ve düşüncelerini tanımaya yönelik nesnel yöntemleri tanır ve bu yöntemleri uygular / Conduct research based on the scientific method; human behavior, recognize objects, methods for identifying feelings and thoughts, and apply these methods 4) Akademik bilgi, beceri ve donanımını mesleki uygulamalarda kullanır ve psikoloji alanında ölçme ve değerlendirme yapar / Academic knowledge, skills and equipment used in professional practice and makes the measurement and evaluation in psychology 5) Kuram, gözlem ve sonuçları ilişkilendirir ve sorgular; nesnel ve eleştirel düşünebilme becerisi kazanır / Theory, observations and results of associates and queries; objective and gain critical thinking skills 6) Toplumsal gerçeklere ve sorunlara yönelik farkındalık ve duyarlılık kazanmasıyla birlikte, mesleki bilgi ve donanımını kullanarak, sorunlara çözümler üretebilme becerisi edinir / Along with the development of awareness and sensitivity towards social realities and problems, using his professional knowledge and skills, acquire the ability to produce solutions to problems 7) Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık ile insan hakları konusunda bilgi ve duyarlılık kazanır / Social, cultural and gain knowledge and awareness of human rights awareness of individual differences 8) Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır ve bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirir; disiplinlerarası çalışma yapabilme bilinci ve becerisi kazanır / The use of information obtained for different areas of science and practice of psychology and associate that information with the information; interdisciplinary study on awareness and gain the skills to do 9) Ekip içinde çalışabilme becerisi kazanır ve insanlarla etkileşimde, etkili iletişim becerilerini uygular / Gain the ability to work in teams and interact with people, implement effective communication skills 10) Mesleki etik ilke ve değerleri tanır; mesleki sınırlılıkları, yeterlilikleri ve sorumluluklarını tanımlar ve akademik ve uygulamaya dönük çalışmalarında mesleki etik ilkeleri uygular / Recognizes the ethical principles and values; professional limitations, qualifications and defines their responsibilities and apply principles of professional ethics in the academic and practical work

4 11) Temel gözlem ve görüşme becerilerini uygulayarak, psikolojik sorunlara ilişkin yönlendirme yapılması gereken durumları tanır ve gerekli yönlendirmeyi yapar / By applying the basic observation and interview skills, guidance on the diagnosis of cases which require psychological problems and makes the necessary guidance 12) Genel akademik bilgileri (bilimsel yazı yazma, literatür tarama vb.) uygulamada kullanır / General academic information (scientific writing, literature, etc.) Are used in practice 13) Psikolojinin hangi alt alanında uzmanlaşmak istediğine yönelik eğilimini belirleyebilir ve lisansüstü programlara devam edebilecek altyapıya sahip olur / Psychology can set the trend for what you want to specialize in the lower field and be able to continue on to graduate programs will have the infrastructure 14) Yaşam boyu öğrenme bilinci ile bireysel ve akademik olarak kendini yeniler ve bireysel farkındalık kazanır / Refreshes life-long learning with the personal and academic and won individual awareness.

5 Dersin Adı Course Title Türkçe /Turkish İngilizce / English Ataturk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Ataturk's Prın. and the Hıst. of the Turkısh Rep. Dersin Kodu Course Code ATA101 Ders (saat/hafta) Lecture Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. The aim of the course is to enable the students to comprehend Atatürk's principles and revolutions in the light of the challenges and struggle of the independence war. Also, it aims to teach the political developments in the process of establishment of the new state. Öğretme Şekli Form of Teaching Yüzyüze Face-to-face Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

6 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini okutmanın amacı, İhtilal ve İnkılap kavramları, Atatürk'ün Türk İnkılabı hakkındaki görüşleri, Türk İnkılabının temel özellikleri. Osmanlı Devleti'nin Yıkılışını Sağlayan İç ve Dış Sebepler, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketleri. Trablusgarp, Balkan, I. Dünya Savaşları ve Mondros Ateşkes Antlaşması. İşgaller Karşısında Memleketin Durumu, Yararlı ve Zararlı Cemiyetler, M. Kemal'in Samsun'a Çıkışı. M. Kemal'in Kararı- Milli Mücadele, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri. Amasya Görüşmeleri, Sivas Komutanlar Toplantısı, Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Gelmesi, Misak-ı Milli'nin Kabulü ve İstanbul'un İşgali. İlk BMM'nin Açılması ve Çalışmaları, Meclisin Yapısı, İç İsyanlar, Nedenleri ve Sonuçları. Türk- Sovyet İlişkileri, Doğu Cephesi, Moskova ve Kars Antlaşmaları Ermeni Meselesi,Türk- Ermeni Savaşı ve Gümrü Antlaşması. 10 ARA SINAV MIDTERM Güney Cephesi- Ankara İtilafnamesi, Batı Cephesi- I. İnönü, Londra Konferansı, II. İnönü, Eskişehir- Kütahya Savaşları. Sakarya Muharebesi, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi. Lozan Antlaşması, Lozan Görüşmeleri Öncesinde Yaşanan Sorunlar, Lozan Görüşmelerinin Uzun Sürme Sebepleri. Lozan Antlaşması Kararları ve Bu Kararların Misak-ı Milli Açısından Değerlendirilmesi. Ataturk's Principles and History of Revolution objectives of teaching courses, Revolution and Revolution concepts, ideas about Atatürk, the Turkish Revolution, the main features of the Turkish Revolution. Internal and Eternal Causes of the Collapse of the Ottoman Empire, Tanzimat and Constitutional Periods, Intellectual Movements in Constitutional Era Tripoli, Balkan, I. World Wars and the Armistice The condition of the country against the occupation Useful and Harmful Societies, The arrival of Mustafa Kemal to Samsun. M. Kemal's decision-national Struggle, Amasya Circular, Erzurum and Sivas Congresses. Amasya and Sivas Meeting, the Board of Representation to arrive in Ankara, The acceptance of National Pact. The opening of National Assembly, internal revolts, their causes and consequences. Turkish-Soviet relations, the Eastern Front, the Treaties of Moscow and Kars The Armenian Question, the Turkish-Armenian War and the Treaty of Gümrü. South Side-Ankara Agreement, the Western Front-I. İnönü, the London Conference, II. İnönü, Eskişehir- Kütahya Wars. Battle of Sakarya, Mudanya Armistice. The Treaty of Lausanne Resolutions and Decisions of the Lausanne Treaty and evoluation of its decisions according to National Pact

7 Ders Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler; At the end of this course, the students; 1) Atatürk İlkeleri ve inkılap tarihine ilişkin temel kavramları açıklar. 1) Eplain Principles of Atatürk and main concepts related to Revolution history. 2) Islahat/İnkılap/İhtilal kavramlarını açıklar. 2) Eplain the concepts of Reform/Revolution. 3) Kuvvayi Milliye kavramını betimler. 3) Describe the concept of National Forces. 4) Cumhuriyet/Demokrasi kavramlarını açıklar. 4) Eplain the concepts of Republic/Democracy. 5) İdeoloji kavramlarını tanır. 5) Recognize the concept of Ideology. 6) Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Türk Devleti'nin kuruluş sürecindeki önemli noktaları açıklayabilecektir. 6) Eplain the main points of the period related to Turkish War of Independence and foundation of the Turkish State. 7) Türk İnkılabı öncesi Osmanlı Devletindeki 7) Eplain the developments at Ottoman Empire before gelişmeleri açıklar. Turkish Revolution. 8) I.Dünya Savaşı ve sonuçlarını betimler. 8) Describe the World War I and its results. DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 X X P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 X X X X X P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 X X X X X P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 X P.Ö.Ç. 13 X P.Ö.Ç. 14 X

8 Dersin Adı Course Title Türkçe /Turkish İngilizce / English Felsefeye Giriş Introduction to Philosophy Dersin Kodu Course Code FLS101 Laboratuvar Laboratory Ders (saat/hafta) Lecture İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS Kredisi ECTS Credit Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Felsefenin temel disiplinlerini, disiplinlerin temel problemleriyle birlikte tanıtmak The main disciplines of philosophy, to introduce the basic problems with discipline Yüzyüze Face-to-face Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

9 Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bir akademik disiplin olarak felsefenin bilim ve sanat gibi disiplinlerden farkını görmek 2) Felsefenin kendine özgü yöntemini ya da çalışma biçimini tanımak 3) Epistemoloji kavramını temel problemleriyle birlikte tanımak Learning Outcomes 1) See the difference from disciplines such as philosophy, art and science as an academic discipline 2) Recognize the unique method of philosophy or way of working 3) Recognize the fundamental problem with the concept of epistemology 4) Bilim felsefesini, temel problemleriyle birlikte tanımak 5) Metafiziği temel problemleriyle birlikte tanımak 6) Sanat felsefesini temel problemleriyle birlikte tanımak 7) Din felsefesini temel problemleriyle birlikte tanımak 8) Siyaset felsefesini temel problemleriyle birlikte tanımak 4) Philosophy of science, recognize the fundamental problems with 5) Recognize the fundamental problem with metaphysics 6) Recognize the fundamental problem with the philosophy of art 7) Recognize the fundamental problem with the philosophy of religion 8) Recognize the fundamental problems with the political philosophy

10 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Tanışma: Dersin içeriği işlenişi ve amaçları hakkında öğrenciyi bilgilendirme Meet: to inform the students about the course content and objectives of processing 2 Felsefeyi, kendisi dışındaki, bilim ve sanat gibi diğer araştırma disiplinleri arasında konumlandırma 3 Felsefenin temel disiplinlerinden birisi olan epistemolojinin temel terim ve kavramlarını tanıtma Philosophy, other than itself, positioning, among other research disciplines such as science and art Introduce one of the basic terms and concepts of the epistemology of the basic disciplines of Philosophy Epistemolojinin temel problemlerini ve problemlere ilişkin öne sürülen görüşleri tanıtma Bilim felsefesinin araştırma alanını ve temel problemlerini tanıtma Bilim felsefesinin temel problemlerinin tanıtımı Identification of the main problems put forward their views and problems of epistemology Identification of research areas and basic problems of the philosophy of science Introduction of the basic problems of philosophy of science 7 Varlık felsefesinin temel terim ve kavramları 8 Ders tekrarı ve Ara Sınav 9 Varlık felsefesinin temel problemleri The basic terms and concepts of the ontology Course and Eamination again Basic problems of ontology 10 Ahlak felsefesinin temel terim ve kavramları The basic terms and concepts of moral philosophy 11 Ahlak felsefesinin temel problemleri Basic problems of moral philosophy Sanat felsefesinin temel terim, kavram ve problemlerini tanıtma Siyaset felsefesinin temel problemlerini tanıtma Din felsefesinin temel problemlerini tanıtma Basic concepts of the philosophy of art, introducing the concepts and problems Introduce basic problems of political philosophy Introduce the basic problems of philosophy of religion

11 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 P.Ö.Ç. 1 X P.Ö.Ç. 2 X X P.Ö.Ç. 3 X P.Ö.Ç. 4 X X P.Ö.Ç. 5 X X P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 X P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 X P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 X X P.Ö.Ç. 14

12 Dersin Adı Course Title Türkçe /Turkish İngilizce / English İngilizce I English I Dersin Kodu Course Code YDL103 Ders (saat/hafta) Lecture Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır. The purpose of this course is to enable the students to recognize basic grammatical structures, to use the structures they have already recognized, to gain basic vocabulary needed for A2 level, to define the structures they have already learned through reading materials and to epress themselves orally and in writing, to recognize the listening materials at A2 level, and participate in oral practices and epress themselves correctly at A2 level. Yüzyüze Face-to-face Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

13 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN Hafta Week Konular Topics 1 To Be (AM,IS,ARE) To Be (AM,IS,ARE) To Be (AM,IS,ARE) To Be (AM,IS,ARE) Simple Present Tense (Do) (Does) Simple Present Simple Present Tense (Do) (Does) Simple Present Tense 2 Tense (Do) (Does) (Do) (Does) 3 Have Got /Has Got Have Got /Has Got Have Got /Has Got Have Got /Has Got 4 Have To /Has To Have To /Has To Have To /Has To Have To /Has To 5 There Is /There Are There Is /There Are There Is /There Are There Is /There Are 6 Articles (A,AN,THE) Articles (A,AN,THE) Articles (A,AN,THE) Articles (A,AN,THE) Countable And Uncountable Nouns Countable Countable And Uncountable Nouns Countable And 7 And Uncountable Nouns Uncountable Nouns 8 How Much /How Many How Much /How Many How Much /How Many How Much /How Many 9 Past Simple Tense (Did) L Past Simple Tense (Did) Past Simple Tense (Did) L Past Simple Tense (Did) Present Continuous Tense (Be+Ving) Present Present Continuous Tense (Be+Ving) Present 10 Continuous Tense (Be+Ving) Continuous Tense (Be+Ving) 11 Comparative Adjectives/Superlative Comparative Adjectives/Superlative Adjectives Comparative Adjectives/Superlative Adjectives Comparative Adjectives/Superlative 12 Adjectives Adjectives 13 To Be Going To/Will To Be Going To/Will To Be Going To/Will To Be Going To/Will 14 Must/Should Must/Should Must/Should Must/Should Ders Öğrenme Çıktıları 1) temel dilbilgisi yapılarını öğrenirler. 1) learn basic grammatical structures 2) temel okuma ve dinleme becerilerini 2) build up basic reading and listening skills geliştirirler. 3) akademik olmayan paragraf ve mektup 3) write informal paragraphs and letters metinleri yazabilirler. 4) temel düzeyde iletişim sağlayabilecek sözcük 4) learn vocabulary to such an etent as to ve sözcükle ilişkili yapıları öğrenirler communicate at a basic level 1) temel dilbilgisi yapılarını öğrenirler. 1) learn basic grammatical structures DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14

14 Dersin Adı Course Title Türkçe /Turkish İngilizce / English İstatistik Statistics Dersin Kodu Course Code ISL104 Laboratuvar Laboratory Ders (saat/hafta) Lecture İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS Kredisi ECTS Credit Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Temel istatistik kavramları öğrenmeleri ve paket programlar aracılığı ile istatistik analiz yapabilmeleri amaçlanır. The aim of this course is to inform students about principles of basic statistics and give information about doing statistical analyses by using statistical package programs. Yüzyüze Face-to-face Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

15 Dersin Öğrenme Çıktıları Learning Outcomes 1) Temel istatistik kavramlarını açıklar. 1) Eplain basic concepts of statistics. 2) Denemenin nasıl dizayn edileceğinin ve hipotez kontrollerinin nasıl yapılacağının çerçevesini belirler. 3) İki veya daha fazla grubun karşılaştırmasında kullanılacak metodu açıklar. 4) Korelasyon ve regresyon hesaplamalarını tanımlar. 2) Determine how to design an eperiment and to make the controls of a hypothesis. 3) Eplain the method that will be used in comparing two or more groups. 4) Define calculations of correlation and regression. 5) Tablo ve grafik hazırlar. 5) Prepare tables and graphs. 6) İstatistik amaçlı bilgisayar programlarını kullanır. 6) Use computer programs for statistics. 7) Makaleleri okuma ve inceleme yetkinliğini kazanır. 7) Obtain the ability to read and inspect the articles. 8) Kendi başına çalışma planlar. 8) Plan a study on her / his own. HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 İstatistiğe giriş Introduction to statistics 2 Tanımlayıcı istatistik Descriptive statistics 3 Sıklık tabloları Frequency tables 4 Çapraz tablo, tek ve iki değişkenli grafikler Cross tables, graphics with single and double variables 5 Örnekleme yöntemleri ve örnekleme büyüklüğü Sampling methods and sample size 6 Örneklem dağılışları - kestirim Sampling distribution 7 İki oran arasındaki farkın önem kontrolü Significancy control of difference between two ratios 8 İki ortalama arasındaki farkın önem kontrolü Significancy control of difference between two means 9 Uygulama Eercise 10 Khi kare analizi Chi square test 11 İkiden fazla grubun karşılaştırılması (Tek yönlü varyans analizi) 12 Korelasyon analizi Correlation analysis 13 Regresyon analizi Regression analysis 14 Uygulama Eercise Comparing more than two groups (Single factor variance analyses)

16 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DOÇ 7 DOÇ 8 P.Ö.Ç. 1 X P.Ö.Ç. 2 X X P.Ö.Ç. 3 X X X P.Ö.Ç. 4 X P.Ö.Ç. 5 X X P.Ö.Ç. 6 X X P.Ö.Ç. 7 X X P.Ö.Ç. 8 X X X P.Ö.Ç. 9 X P.Ö.Ç. 10 X X P.Ö.Ç. 11 X X P.Ö.Ç. 12 X X X P.Ö.Ç. 13 X X X P.Ö.Ç. 14 X X X

17 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Türkçe /Turkish İngilizce / English PSK101 Ders (saat/hafta) Lecture Psikolojiye Giris I Introduction to Psychology Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS ECTS 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Bu dersin amacı öğrencilerin temel psikolojik kavramları tanımlamalarını sağlamaktır. The aim of the course is to help the students to define the basic concepts in psychology. Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Yüzyüze Face-to-face Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

18 1) Psikoloji ile diğer disiplinler arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri tanımlar. 2) Psikolojinin alt alanları ilişkileri ve etkileşimleri tanımlar. 3) Psikolojinin ileri düzey kuram ve kavramlarını tanımlar. 4) Psikoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri kabul eder. 5) Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl incelediğini ve hangi yöntemleri kullandığını tarif eder. Ders Öğrenme Çıktıları 1. Define the relationship and the interactions between psychology and other disciplines. 2. Define the relationship and the interactions among sub-fields of psychology. 3. Define advanced level of theories and concepts of psychology. 4. Recognize social, scientific and ethical principles while collecting, interpreting and publishing psychological data. 5. Describe how the psychology is situated as a scientific discipline, how it studies behavioural and mental processes from a historical perspective and which methods it uses. HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAF TA Wee k KONULAR TOPICS 1 Psikoloji nedir? Psikoloji bilimi Neuroscience: the brain and behavior 2 Sinirbilim: beyin ve davranış Neuroscience: the brain and behavior 3 Sinirbilim: beyin ve davranış Child development 4 Çocuk gelişimi Child development 5 Çocuk gelişimi Adolescence and adulthood 6 Ergenlik ve yetişkinlik Adolescence and adulthood 7 Ergenlik ve yetişkinlik Sensation and perception 8 Duyum ve algı Sensation and perception 9 Duyum ve Algı Consciousness 10 Bilinç Learning 11 Öğrenme Learning 12 Öğrenme Learning 13 Öğrenme Review of the semester 14 Dönemin gözden geçirilmesi Neuroscience: the brain and behavior

19 DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14

20 Dersin Adı Course Title Türkçe /Turkish İngilizce / English Sosyoloji ye Giriş Introduction to Sosyology Dersin Kodu Course Code SOS101 Laboratuvar Laboratory Ders (saat/hafta) Lecture İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit AKTS Kredisi ECTS Credit Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Temel sosyolojik kavramları öğrenmek ve Sosyolojinin bizde ve batı da çıkış şartlarını analiz etmek. Sosyolojik düşünme ve sosyolojik dünya ile ilgili temel kavramları öğrenip, sosyal olaylarda onların nasıl kullanılabileceğine ait bilgi sahip kılmak. To learn the basic sociological concepts and to analyze the emerging conditions of sociology in our country and in the West. To learn the basic concepts of sociological thinking and sociological world and to have knowledge on how to utilize them in social events. Yüzyüze Face-to-face Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

21 1) Toplumunun sosyal değer ve yapısına ait felsefeye ulaşır. 1) Grasp the philosophy that belongs to the society's social values and structure. 2) Sosyolojinin genel çerçevesini kavrar. 2) Comprehend the broad framework of the Sociology. 3) Temel sosyolojik yaklaşımları toplumda nasıl gerçekleştireceğini öğrenir. 4) Sosyoloji nin metot ve anlayış sistemini genel hatlarıyla görür. 5) Sorunlar karşısında bağımsız bir birey olarak çözüm üretmeyi öğrenir. 6) Başka bilim dallarından insanlarla dayanışma içinde olmayı ve dayanışmayı öğrenir. 7) Alanla ilgili başlangıç seviyesindeki teorik yaklaşımları karşılaştırır. 3) Learn how the basic sociological approaches will be utilized in society. 4) See the method and conceptual system of sociology in general terms. 5) Learn to create solutions to problems as an independent individual. 6) Learn to share in solidarity with colleagues from other scientific disciplines. 7) Compare and contrast introductory field related theoretical approaches compared and contrasted to each other.

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / The Department of Banking and Insurance 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

Toplam Total 18 0 18 30

Toplam Total 18 0 18 30 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Principles of Atatürk and History of

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 2. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK102 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA II 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS FZK101

Detaylı

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS LOJISTIK 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 LOJ103 Dış Ticaret İşlemleri 2 0 2 4 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 ISY101 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

1. Dönem/1. Semester

1. Dönem/1. Semester 1. Dönem/1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technology 2 2 3 4 MYO105 Finansal Muhasebe I Financial Accounting I 3 0 3 6 MYO103

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4

BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS HLK101 Halkla İlişkilere Giriş 3 0 3 6 HIT103 İletişime Giriş 2 2 3 6 MYO103 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 6 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 HLK103

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl 1. Yarıyıl Kodu Ders Adı T U K AKTS SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM115 Meslek Etiği 2 0 2 2 BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SHM109 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I 3 0 3 5 SHM103 Fizyoloji 2 0 2 4

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl 1. Yarıyıl Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uz. Eğ.) 2 2 3 4 IAY105 Acil Sağlık Hizmetleri I 2 2 3 6 SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM115 Meslek Etiği 2 0 2 2 SHM111 Hastalıklar

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN)

DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN) DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN) 1 103 İstatistik-I (3 0 3) 3 İstatistiksel verilerin toplanmasında, analizinde ve sunulmasında

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER Türk Dilbilgisi I: Ses Bilgisi (2-0-2) Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0901101 TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ACCOUNTING AND TAX IMPLICATIONS. 1. Dönem / 1.Semester

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ACCOUNTING AND TAX IMPLICATIONS. 1. Dönem / 1.Semester MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ACCOUNTING AND TA IMPLICATIONS 1. Dönem / 1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Principles of Atatürk and History of Revolution

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS KPP700100 İleri Psikopatoloji Advanced

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Diş Hekimlerine yardımcı olabilecek, laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, diş hekimliği protezlerini hazırlayacak nitelikli

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ Üniversitemizin Değerli Dekan ve Müdürleri, Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılma Çalışmaları kapsamında, bugün ve önümüzdeki haftalarda tamamlanması

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl 1. Yarıyıl Kodu Ders Adı T U K AKTS SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM103 Fizyoloji 2 0 2 4 SHM115 Meslek Etiği 2 0 2 2 BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk. Eğ.) 2 2 3 4 AMH103 Temel Ameliyathane Hizmetleri

Detaylı