T.C ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji G eliştirm e Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji G eliştirm e Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA"

Transkript

1 Sayı Konu D(û.o 2 > Yönetmelik T.C Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji G eliştirm e Şube M üdürlüğü / V v * \ r 5 t * I EXP02016 AMTALYA 0 2 / 07/2015 BAŞKANLIK MAKAMINA Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Karayolu Toplu Taşım Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Y önetm elik Taslağı nın karara bağlanm ak üzere Büyükşehir Belediye M eclisi ne havalesini, Arz ederim. Selahattin ARTUN Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet A.CİLAVDAROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı MECLİSİNE Genel Sekreter Eki: -Y önetm elik Taslağı (... sayfa) Adres: Karaalioğlu Parkı İçi M U RATPAŞA/ANTALYA Tel: Faks: İn te rn e t: w w w.antalya.bel.tr E-Posta: sgfeantalya.bel.tr / kalitefeantalya.bel.tr Bilgi:H.ATEŞ

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Bağlayıcılık, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyiikşehir Belediyesi sınırları içerisinde; il merkezinden ilçe merkezlerine, ilçe merkezlerinden il merkezine ve ilçe merkezlerinden diğer ilçe merkezlerine karayolu ile toplu taşımacılıkta, taşıma düzeni ve güvenliğini sağlamak, sürücülerin niteliklerini, sorumluluklarını belirlemek ve denetlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin kapsamı; Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, karayolu toplu taşımacılığı yapan ticari araçların çalışma usul ve esaslarını, il-ilçe merkezleri ile ilçe merkezlerinden diğer ilçe merkezlerine yapılan yolcu taşımacılığında, Güzergâh İzin Belgelerini düzenlenmesi, taşıma düzeni ve güvenliğinin sağlanması, sürücülerin niteliklerinin, sorumluluk ve denetimlerinin belirlenm esi konularını kapsar. (2) Bu Yönetmelik; 6360 sayılı Kanun öncesi, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde (Aksu- Döşemealtı - Kepez - Konyaaltı - Muratpaşa) ve 14 ilçe belediye sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçları ile Alanya ve Manavgat ilçeleri belediye sınırları dışındaki tahdit plakalı toplu taşıma faaliyeti gösteren araçları kapsamaz. Bağlayıcılık MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan her türlü yolcu taşımacılığı, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) belirleyeceği prensipler çerçevesinde yürütülür. UKOME Genel Kurulu tarafından alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşları ve ilgililer için bağlayıcıdır. Hukuki dayanak MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği, Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kurulan (UKOME) Ulaşım Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği, 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu esaslarına dayanılarak hazırlanm ıştır. Tanımlar MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelikte adı geçen; a) Araç Uygunluk Belgesi: Araç sahiplerinin araçları için, bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığından alacakları Uygunluk Belgesini, b) Atıl kapasite: Karayolu taşımacılık piyasasında, taşıt veya işletmeci sayısı bakımından, talebe göre arzın fazla olm asını, c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşm e Bakanlığını, OO.OO.YM.66/R.OO/1.19

3 ç) Belediye: Antalya B üyükşehir Belediyesini, d) Daire başkanlığı: Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığını, e) Durak: Düzenli yolcu taşımacılığında, kalkış noktası ile varış noktası arasında bulunan, yolcu indirip bindirilen yeri, t) Fiyat tarifesi: Düzenli toplu taşıma faaliyetlerinde sunulan hizmetin kalitesi, mesafesi ve zamanına göre yolcuların ödeyeceği ve UKOME Genel Kurulu tarafından belirlenerek yürürlüğe konan ve ilgililerce uygulanması zorunlu olan hizmet bedelleri tarifesini, g) Güzergâh İzin Belgesi: Büyükşehir Belediyesi sınırlan içindeki yerleşim noktaları arasında düzenli toplu taşımacılık yapacak taşımacılara UKOME Genel Kurul Kararı ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından verilen belgeyi, ğ) II terminali: Antalya Büyükşehir Belediyesi m erkezindeki terminali, h) İlçe terminali: Antalya Büyükşehir Belediyesi nin sınırları içerisinde ilçe term inallerini, ı) Karayolu: Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, otoyol, köprü ve benzeri yapı ve alanları, i) Kooperatif: Toplu taşıma araç sahibi gerçek kişilerin bağlı bulundukları kooperatifleri, j) Meslek Odası: Ticaret Odası ve ilgili diğer odaları, k) M uayene istasyonu: Bakanlık onaylı araç muayene istasyonunu, 1) Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil 9 dan (dokuz) fazla oturma yeri olan motorlu taşıtı (sürücüsü dahil oturma yeri 17 yi (on yedi) aşmayan otobüslere minibüs denir). m)özmal taşıt: Araç tescil belgesinde yetki belgesi, sahibi adına kayıtlı taşıtı, n) Sürücü/Şoför: Ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı karayolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan sürücüyü, o) Şehir içi taşıma: Antalya B üyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde yapılan taşımaları, ö) Şirket: Toplu taşıma araç sahibi tüzel kişilerin bağlı bulundukları şirketleri, p) Şoför Tanıtım Kartı: Toplu taşıma aracını kullanan kişinin aracında bulundurm ası gereken kartı, r) Taşımacı: Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında aranılan belgelere sahip olan ve taşımayı bir ücret karşılığında kendi nam ve hesabına üstlenen gerçek / tüzel kişiyi, s) Taşıma güzergâhı: Taşımanın başladığı kalkış noktasından, bittiği varış noktasına kadar ara duraklarda dâhil takip edilen yolu, ş) Taşıma hattı: Düzenli yolcu taşımacılığında taşımanın yapıldığı kalkış noktası ile varış noktasındaki yerleşimler arasındaki taşımacılık koridoru, t) Terminal: İnsan veya eşya taşımlarında, araçların indirme, bindirme yükleme, aktanna yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yeri, u) Toplu taşıma: Genel olarak belli bir ücret tarifesine göre kişilerin seyahat ihtiyacını temin etmek üzere kullanılan araçlar ile bu m aksatla kumlan kara ulaşım sistemlerini, ü) UKOME: Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezini, v) Zaman tarifesi: Toplu taşımacılık faaliyetlerini zaman yönünden düzenleyen, UKOME Genel Kurulu tarafından belirlenecek/onaylanacak ve ilgililerce uygulanması zorunlu tarifeyi, ifade eder YM.66/R.00/2.19

4 İKİNCİ BÖLÜM Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçindeki Toplu Taşımacılık, Büyükşehir Belediyesi Araçlarıyla Toplu Taşıma Hizmeti Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki yerleşimlerde il merkezi, ilçe ve mahalleler arasındaki toplu taşımacılık MADDE 6 - (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki il/ilçe/mahalle ve yerleşim alanları arasında yapılacak karayolu toplu yolcu taşımacılığı; a) Büyükşehir Belediyesi tarafından Güzergâh İzin Belgesi verilen araçlar ile Büyükşehir Belediyesinin kendi öz mal araçları, kiralayacağı veya Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerine kiraladığı araçlar tarafından yapılabilir. b) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, il-ilçe merkezleri ile ilçe m erkezlerinden diğer ilçe m erkezleri arası yapılan yolcu taşımacılığında, izleyecekleri güzergâhlar ilgili belediyenin/belediyelerin görüşü alınarak UKOM E Genel Kurulu tarafından belirlenir. Büyükşehir belediyesinin araçlarıyla toplu taşıma hizmeti verilmesi MADDE 7 - (1) Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi toplu taşıma araçlarıyla, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde il merkezinden ilçe merkezlerine, ilçe merkezlerinden il merkezine, ilçe merkezlerinden diğer ilçe merkezlerine ve ilçede ilçe merkezlerine bağlı mahallelere toplu taşımacılık için; UKOME Genel Kurulunca, il içerisinde karayollarının fiziki yapısı, yoğunluğu, taşıt ve yolcu kapasitesi, yolculuk talep düzeyleri ile belirlenecek hat, güzergâh, sayı, sefer aralıkları, zaman süresi ve benzeri hususlar dikkate alınarak toplu taşımacılık yapılmasına izin verilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Toplu Taşım Faaliyetlerinde Genel Kural ve Toplu Taşıma Hizmetlerinin Sürekliliği Toplu taşıma faaliyetlerinde genel kural MADDE 8 - (1) Taşıma faaliyetleri; ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye duyarlı, genel sağlık, fert, toplum ve çevre sağlığı ile güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda gerçekleştirilir. Toplu taşıma hizmetlerinin sürekliliği MADDE 9- (1) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesi kapsamına giren hizmetleri, hizmetin ifasını imkânsız kılan yasal mücbir sebepler dışında yapmaktan kaçınamazlar. Bu hizmetlerden ayırım yapmaksızın herkesin yararlanmasını ve hizmetin sürekliliğini sağlamak zorundadırlar. (2) Toplu taşımacılık hizmetinin yerine getirilmesi, hizmeti üstlenenler veya üçüncü şahıslar tarafından engellenemez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Güzergâh İzin Belgesi, Taşıma Hatları ve Sayıların Sınırlandırılması, Güzergah İzin Belgesi Belge Türleri, Güzergah İzin Belgesi Alma ve Araçta Bulundurma Zorunluluğu, Güzergah İzin Belgesi Başvuruları, Güzergah İzin Belgesi Düzenlenmesi İçin Başvuru Evrakları ve İşlemleri YM.66/R.00/3.19

5 Güzergâh İzin Belgesi, taşıma hatları ve sayıların sınırlandırılması ve yasaklar MADDE 10 - (1) Güzergâh İzin Belgesi; gerçek ve tüzel kişilerin adına kayıtlı özmal taşıt/taşıtlar için ayrı ayrı düzenlenir. (2) Güzergah İzin Belgesine sadece yetki belgesi sahibinin merkez adresinin bulunduğu Antalya Emniyet M üdürlüğüne (07 plaka) tescilli taşıtlar kaydedilir. (3) Güzergah İzin Belgesi, tahdit kapsamında bulunan araçlara düzenlenmez. (4) Güzergah İzin Belgesi ne tabi araçların güzergâhları, bu güzergâhta kaç araç çalıştırılacağı, başlangıç ve bitiş noktaları ile duraklan UKOM E Genel Kurulu tarafından belirlenir. (5) Güzergah İzin Belgesi alan taşımacı bu Yönetmelik kapsamı dışında başka bir taşımacılık faaliyetinde bulunamazlar. (6) Bu Yönetmelik kapsamında; ilimizde yapılacak yolcu taşımacılığında, mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair değerlendirme UKOME Genel Kurulu tarafından yapılır. UKOME Genel Kurulu gerekli gördüğünde taşımacılık hatlarındaki araç sayılarını değiştirebilir, azaltabilir ve arttırabilir veya hattı iptal edebilir. (7) İlk defa toplu taşıma yapmak isteyen gerçek ve tüzel taşımacılara, kullandırılacak taşıma hatlarında, güzergâhları, taşıt sayıları ile taşıtların koltuk kapasiteleri UKOME Genel Kurulu tarafından belirlenir. (8) UKOME Genel Kurulu, karayollarının fiziki yapısı, yoğunluğu, taşıt ve yolcu kapasitesi, kamu yararı gözetilerek atıl kapasite ve kaynak israfının önlenmesi, güvenlik ve benzeri hususlar veya benzeri nedenlerle; Güzergâh İzin Belgesi nin verilmesinde ve/veya sayısında, toplu taşıma hatlarında kullanılacak taşıt sayıları ve kapasitelerinde, güzergâhlarında, kalkış-varış noktalarında, duraklarında, sınırlamalar, kısıtlam alar ve yeni düzenlem eler yapmaya yetkilidir. ayrılır: Güzergah İzin Belgesi türleri MADDE 11 - (1) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı aşağıdaki türlere a) ABB ( 1 ) Türü Güzergâh İzin Belgesi: İlçe merkezleri ile il merkezi arasında düzenli yolcu taşım acılığı yapacaklara, b) ABB ( 2 ) Türü Güzergâh İzin Belgesi: İlçe merkezinden diğer ilçe merkezleri arasında düzenli yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir. Güzergah İzin Belgesi alma ve araçta bulundurma zorunluluğu MADDE 12 - (1) Büyükşehir Belediyesi sınırlan içindeki yerleşim noktalan arasında toplu taşımacılık yapmak isteyen taşımacıların; Güzergâh İzin Belgesi almalan zorunludur. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplu taşıma araçları, Güzergâh İzin Belgesi almadan toplu taşımacılık yapam az. (2) Yolcu taşımacılığında Güzergâh İzin Belgesi nin aslı veya onaylı kopyasının araçlarda bulundurulm ası ve yetkililerce yapılacak denetim lerde istenildiğinde gösterilmesi zorunludur. Güzergâh İzin Belgesi başvuruları MADDE 13 - (1) Güzergâh İzin Belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel taşımacılar; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunurlar. Bu Yönetmelik çerçevesinde teknik kurul tarafından gerekli inceleme ve araştınnalar yapılarak başvurusu uygun bulunan talepler UKOM E Genel Kurulunda görüşülmek üzere gündem e alınır YM.66/R.00/4.19

6 (2) UKOME Genel Kurulu; talebin uygun olduğuna dair kararı Büyükşehir Belediye Başkanı nın onayı ile geçerlik kazanır. Talebi, uygun bulunan taşımacılar 180 (yüz seksen) gün içerisinde bu Yönetmelik hükümlerince belirtilen şartlar dahilinde başvuruda bulunur, 180 (yüz seksen) günlük süre içerisinde başvurmayan taşımacılarla ilgili alman karar iptal sayılır. (3) Daha önce UKOME Genel Kurulunda görüşülmüş ve uygun görülmemiş hat veya bu hatta benzer hatlar üzerinde taşımacılık yapma talebi olursa, UKOME Genel Kurul Kararma gerek olmadan taşımacılık yapma talebi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından doğrudan reddedilebilir. Güzergah İzin Belgesi düzenlenmesinde ve sürücülerinde aranan başvuru evrakları MADDE 14 - (1) UKOME Genel Kurulu tarafından belirlenen sayıda verilecek Güzergâh İzin Belgesi için talepte bulunan Özmal Ticari Araç Sahibi Gerçek K işilerden istenecek evraklar; a) Güzergâh İzin Belgesi Talep Dilekçesi ve Talep sahibinin (1) bir adet fotoğrafı, b) Gerçek kişilerde sahip ve/veya varsa temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, 1) T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi, 2) Adli Sicil Kaydı, (aracı / plakayı alacak şahsın en son bir ay içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış Adli Sicil Belgesi sunulacak ve bu belgede; 5237 sayılı Kanunun 102 (cinsel saldırı), 103 (çocukların cinsel istismarı), 104 (reşit olmayanla cinsel ilişki), 105 (cinsel taciz), 109 (kişiyi hürriyetinden yoksun kılma), 188 (uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti), 190 (uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ), 191 (kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak), 227 (fuhuş), maddelerinde düzenlenmiş olan suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti suçları ile tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve devletin güvenliğine karşı suçlardan affa uğramış olsalar bile hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymemiş olm ak,) c) İmza sirküsü, (noter veya E sn af ve Sanatkâr Odalarınca düzenlenm iş) ç) Vergi sistem ine kayıtlı olduklarına dair Vergi M ükelleflik Belgesi, d) Güzergâh İzin Belgesi harç ödem e makbuzu, e) Ticari Plaka Tahsis Belgesi, f) İkametgâh Belgesi (TUİK)'den, g) Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına kayıtlı gerçek kişilere ait geçerli unvan, adres, temsil ve ilzama yetkili olan kişiler, sermaye m iktarı ve iştigal konusunun yer aldığı ilgili odadan alınm ış belge, ğ) Taşımada kullanılacak taşıtlara ait Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Poliçelerin fotokopileri, h) Araç Trafik Tescil Belgesi, varsa D4 Yetki Belgesi, eki Taşıt Belgesinde kayıtlı her bir araç için taşıt kartlarını, ayrı ayrı olmak üzere Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığından yeni tarihli aslının aynıdır şeklinde onaylanmış, fotokopilerini dosya ekinde sunmaları, ı) Tebligat adres beyanı belgesi (dilekçe ekleri olarak dosya içinde ve dosya ile birlikte) (2) UKOME Genel Kurulu tarafından belirlenen sayıda düzenlenecek Güzergâh İzin Belgesi için talepte bulunan Özmal Ticari Araç Sahibi Tüzel Kişilerden istenecek evraklar; a) Güzergâh İzin Belgesi Talep Dilekçesi, b) Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde; Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Genel Müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde; tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; YM.66/R.00/5.19

7 1) T.C. Kimlik numaralı nüfus fotokopileri, 2) İmza Sirküsü, (noter onaylı) 3) Adli Sicil Kaydı (14 ncü maddenin 1 nci fıkrasının (b) bendinin 2 nci alt bendinde belirtilen şartlar aranır.) e) Vergi sistem ine kayıtlı olduklarına dair Vergi M ükelleflik Belgesi, ç) Şirket Kuruluş Belgesi, Ticaret Sicil Belgesi veya Ticaret veya Sanayi Odalarına kayıtlı gerçek veya tüzel kişilere ait geçerli unvan, adres, ortaklar, temsil ve ilzama yetkili olan kişiler, serm aye miktarı ve iştigal konusunun yer aldığı ticaret sicili gazetesi/gazeteleri fotokopileri, d) Ticaret Sicil Belgesi, e) Şirket Yetki Belgesi, f) Güzergâh İzin Belgesi harç ödem e makbuzu, g) Ticari Plaka Tahsis Belgesi, ğ) Ticaret Odası Kayıt Belgesi, h) Araç Trafik Tescil Belgesi, Güzergâh İzin Belgesi veya araç bilgilerinin yer aldığı fatura veya benzeri belge fotokopisi, ı) Taşımada kullanılacak taşıtlara ait Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Poliçelerin fotokopileri, i) Yolcu taşımacılığında tüzel kişiliğin varsa D4 Yetki Belgesi eki Taşıt Belgesinde kayıtlı her bir araç için taşıt kartlarını ayrı ayrı olmak üzere Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığından yeni tarihli aslının aynıdır şeklinde onaylanm ış, fotokopilerini dosya ekinde, j) Tebligat adres beyanı belgesinin dilekçe ekleri olarak dosya içinde ve dosya ile birlikte, (3) Güzergâh İzin Belgesi düzenlenen taşıtların sürücülerinden: a) Sürücü Belgesi ( E Sınıfı için 3 yıl, B Sınıfı için 5 yıl ) b) SRC Belgesi, c) Psiko-teknik değerlendirm e raporu, ç) İkam etgâh Belgesi (TUİK)'den, d) Sürücüye ait Şofor Tanıtım Kartı, e) Emniyet Müdürlüğü Trafik birimlerinden Pol/Net Sürücü Belgesi Özet Bilgileri çıktısı, (2918 sayılı Karayolları Trafik K anunu nun ilgili maddeleri çerçevesinde yapılan işlemleri belirtir) f) Adli Sicil Kaydı (14 ncü maddenin l nci fıkrasının (b) bendinin 2 nci alt bendinde belirtilen şartlar aranır.) BEŞİNCİ BÖLÜM Güzergâh İzin Belgesi Yenileme İşlemleri, Güzergâh İzin Belgesi ndeki Araç Değişikliği İşlemleri, Güzergâh İzin Belgesinin Devredilemezliği ve Süresi Güzergah İzin Belgesi yenileme işlemleri MADDE 15 - (1) Güzergâh İzin Belgesi sahipleri, belgelerinin geçerlilik süresi bitim tarihinden 60 (altmış) gün öncesinden itibaren, belgelerini yenileme isteklerini Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına bildirir. UKOME Genel Kurulu tarafından süre ile ilgili alınmış farklı bir karar yok ise, Güzergâh İzin Belgesi bu yönetmelik kapsamında, süresinin bitim tarihinden geçerli olmak üzere 2 (iki) yıl geçerli olmak üzere yenilenir YM.66/R.00/6.19

8 (2) Güzergâh İzin Belgesi sahipleri, belgelerinin geçerlilik süresi bitim tarihinden 60 (altmış) gün öncesinden itibaren, evrakların tamamlayarak başvuruda bulunmaması ve yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitmesi halinde bir sonraki Güzergah İzin Belgesi düzenlenmez. (3) Herhangi bir sebeple 2 (iki) defaya mahsus Güzergah İzin Belgesi UKOME Genel Kurulu tarafından iptal edilen taşımacıların, Güzergah İzin Belgesi için tekrardan müracaat etme hakkı yoktur. Güzergâh İzin Belgesindeki hakkı devir edilemez. (4) Güzergâh İzin Belgesi yenilemesinde istenilen belgeler; a) Nüfus Cüzdan Sureti, b) Eski Güzergâh İzin Belgesinin Aslı, c) Yeni Güzergâh İzin Belgesi Harcı M akbuzu, ç) Büyükşehir Belediyesi ile İşletmeci (Taşım acı) arasında yapılan sözleşme, d) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde gerçek kişilerin toplu taşıma işi ile iştigal ettiği yerde ikam etgâhlarının bulunm ası, e) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde tüzel kişilerin toplu taşıma işi ile iştigal konuları içerisinde yolcu taşımacılığını bulunduğunu belirtir "Ticaret Odası Kaydı" ve aynı yerde ticari ikam etgâhlarının bulunm ası, f) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde şirketin yolcu taşımacılığı ile iştigal ettiğini ya da iştigal konuları içerisinde yolcu taşımacılığının bulunduğunu belirtir Kuruluş Ana Sözleşmesi veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, g) Gerçek ve tüzel kişilerin Oda kayıt belgesi (güncel), ğ) Yolcu taşımacılığı üzerine vergi mükellefi olduğuna dair belge, h) Zorunlu Trafik, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ile Karayolu Yolcu Taşım acılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Poliçelerin fotokopileri, ı) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı onaylı Araç Uygunluk Belgesi", i) Vergi kayıt durumu belgesi (halen yolcu taşımacılığı yaptığını belirtir), j) Güzergâh İzin Belgesi düzenlenen toplu taşıma araçlarının bir başka Yetki Belgesine kaydı olm adığına dair Ulaştırma Bölge M üdürlüğünden alman resmi yazı, k) Bu Yönetmeliğin 14 ncü maddesinde (Güzergâh İzin Belgesi Düzenlenmesi için Başvuru Evrakları) istenilen belge ve beyanlar, elektronik ortamda oluşturulma, sunum ve erişim imkânına bağlı olarak, Güzergah İzin Belgesi yenileme işlemlerinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca fiziki olarak istenmeyebilir. (5) Sürücülerle ilgili 14 ncü maddenin 3 ncü fıkrasında talep edilen bilgi ve belgelerin tamamlanması halinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından Güzergâh İzin Belgesi yenilenir. (6) Güzergâh İzin Belgesi almadan yolcu taşımacılığı yapılması, Güzergâh İzin Belgesinde belirtilen güzergâhlar haricinde ve belirtilen plakalı araç dışındaki araçlarla yolcu taşımacılığı yapılması yasaktır. 2 (iki) yılın sonunda Güzergâh İzin Belgesi ni yenilemeyen işletmecilerin yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilenlerin faaliyetleri durdurulur. Güzergah İzin Belgesi ndeki aracını değiştirmek isteyen taşımacıların talep ve işlemleri MADDE 16 - (l)taşım acı, Güzergâh İzin Belgesi ne kayıtlı aracını sattığında veya hurdaya çıkardığında yeni satın aldığı aracın faturası veya Trafik Tescil Belgesi ile birlikte Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunur YM.66/R.00/7.19

9 (2) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı bu belgelerin güncelliğini ve bu yönetmelik kapsamında dosyasında herhangi bir eksiklik olup olmadığını kontrol eder. Talebin bu yönetmelik hükümlerince uygun bulunması halinde, taşımacının Güzergah İzin Belgesi verilmesine ilişkin alınmış UKOME Genel Kurul Kararı kapsamında eski belge iptal edilerek yeni Güzergâh İzin Belgesi düzenlenir. (3) Güzergâh İzin Belgesi aldıktan sonra araç değişikliği yapmak isteyen taşımacı, tescil işleminin yapıldığı tarih itibariyle 60 (altmış) günlük süre içerisinde yazılı olarak Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunarak, değişiklik yaptığı araç ile yeni aldığı aracın koltuk kapasitesi aynı olmak kaydıyla, yeni aracını sefere koymak zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen taşım acıların Güzergâh İzin Belgesi UKOM E Genel kurul kararı ile iptal edilir. Güzergâh İzin Belgesi nin devredilemezliği ve süresi MADDE 17- (1) Toplu taşımacılık Güzergâh İzin Belgesi, adına düzenlenen kişi dışında, başkaları tarafından veya başka araçta kullanılamaz. Başka araçta kullanıldığı tespit edilen Güzergâh İzin Belgesi UKOM E Genel Kurul kararıyla iptal edilir. (2) Güzergâh İzin Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; aracını devir yapması durumunda Güzergah İzin Belgesine yönelik tüm haklarından vaz geçmiş sayılır. Satış sonrasında herhangi bir kurul kararma gerek olmadan Güzergâh İzin Belgesi iptal edilir. (3) Güzergah İzin Belgeli taşıtı devir almak isteyen gerçek ve tüzel kişi; devir alınmak istenen taşıtın güzergahında faaliyet gösterme talebinde bulunmak kaydıyla, unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devrine ilişkin vb. belgelerle birlikte Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına m üracaatta bulunularak UKOME Genel kurulunda değerlendirilir. (4) UKOME Genel Kurul kararı gereği, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından bu yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen Güzergâh İzin Belgesi nin süresi 2 (iki) yıldır. (5) Güzergâh İzin Belgesi olan aracın, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının yazılı onayı haricinde satış, devir, hibe ve kiralama işlemleri yapılamaz. Fiyat tarifleri ALTINCI BÖLÜM Fiyat Tarifleri, Zaman Tarifeleri, Elektronik Ücret Toplama, Elektronik Araç Takip ve Kamera Sistemi MADDE 18 - (1) Güzergah İzin Belgesi ne tabi yolcu taşımacılığı yapan araçlarda, yolcu bilet fiyat tarifeleri UKOM E Genel Kurul Kararıyla belirlenir. (2) UKOME Genel Kurul kararıyla belirlenen bilet fiyat tarifeleri için, başlangıç ve bitiş noktaları arasında gidiş ve dönüşte aynı olacak şekilde bir belge düzenlenir. Yolcular tarafından görülebilecek şekilde terminallerdeki acente ile bilet satış yerlerine asılması ve bir örneğinin de taşıtların görülebilir bir yerinde bulundurulması zorunludur. alınamaz. (3) UKOME Genel Kurul kararıyla tespit edilmiş fiyat tarifelerinin üzerinde ya da altında ücret YM.66/R.00/8.19

10 Zaman tarifleri MADDE 19 - (1) Güzergah İzin Belgesi ne sahip araçların düzenli yolcu taşımları zaman tarifesine tabidir. UKOME Genel Kurulu tarafından belirlenen zaman tarifeleri yürürlüğe girer ve uygulanır. (2) Zaman tarifesinin görülebilecek şekilde, iş yerleri, terminal ve bilet satış yerlerine asılması, ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarına bir örneğinin verilmesi ayrıca taşıtların üzerinde bir örneğinin bulundurulması zorunludur. Elektronik ücret toplama, elektronik araç takip ve kamera sistemi MADDE 20 - (1) Elektronik ücret toplama, elektronik araç takip ve kamera sistemlerinin belirlenmesi veya değiştirilmesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının teklifi ile UKOME Genel Kurulu tarafından yapılır. Bu sistemlerin değişmesi halinde, tüm toplu taşıma araçları işleticileri, yeni sisteme uyacak ve bu sistem için araçlarına monte edilecek cihazların montajının yapılmasını sağlayacaktır. YEDİNCİ BÖLÜM Taşıtlarda Aranacak Nitelikler, Güzergâh İzin Belgesi Alma Şartlarının Kaybedilmesi Taşıtlarda aranacak nitelikler MADDE 21 - (1) Taşımacılıkta kullanılacak araçların müracaat tarihi itibariyle, "Araç Uygunluk Belgesi" talep edecek araçlarda aranılacak nitelikler; a) Model yılı esas alınmak koşuluyla 15 (on beş) yaşından büyük olmayacaktır. b) Güzergâh izin belgesine, sadece ANTALYA ilinin 07 plakasına sahip özmal taşıtlar kaydedilir. c) Otobüslerin renkleri Beyaz RAL 9010 olacaktır. ç) Otobüslerin önünde ve arkasında gittiği yeri belirtilen yazı RAL 6027 renkte, 10 cm. yüksekliğinde, 1,5 cm. çizgi kalınlığında yazılacaktır. d) Güzergâh levhası 20X20 ebadında (merkezi 3 durak yazılacak) ön sağ ve havalı kapının yan tarafına konulacaktır. e) Aracın boyası yıpranm amış, kaportası düzgün olacaktır. f) Lastiklerde dışarıdan görünen bombe ya da çatlak olm ayacak, lastik diş derinliği 0 (sıfır) ebattaki lastik im alatı için izin verilen diş derinliğinden az olmayacaktır. g) Araçta klim a bulunacak ve çalışır durumda olacaktır. ğ) Yönetmelik uygulanmaya başladığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığından alacakları teknik şartnameye uygun ve Belediye tarafından izlenebilir Araç Takip Sistem ine ve kamera sistem ine geçilecektir. h) Aracın ısıtm a amaçlı kullanılan kaloriferi çalışır durum da olacaktır. ı) Aracın kapıları otom atik (havalı, elektrikli, hidrolik) ve şoför kontrolünde olacaktır. i) Aracın iç ve dış aynaları haricinde ayna takılm ayacaktır. j) Aracın içinde ve/veya dışında, sayılı Resmi G azete de yayımlanan Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetm eliği kapsam ında izin alınanlar dışında ilan, reklam, afiş vb. bulunm ayacaktır. k) Aracın camları şeffaf olacak, camlarda şerit, kırık ve çatlak bulunmayacaktır. Jantlara fırfır takılmayacaktır YM.66/R.00/9.19

11 1) İç aydınlatm a beyaz ve çalışır durumda olacaktır. m )Yangın söndürme cihazları otobüsler için, 2 (iki) adet, 6 (altı) kg. olacaktır, n) Aracın kendi kornası haricinde havalı kom a, çat çat, ıslık vb. kornalar takılm ayacaktır, o) Egzoza susturucusunun haricinde ilave düzenek (ses çıkartan) takılmayacaktır, ö) İç döşemeler yırtık, görünüm bozukluğu ve yolcuyu rahatsız edici tehlikeli şekilde olanlar değiştirilecektir. p) UKOME Genel Kurulu tarafından belirlenen Fiyat Tarifesi, çalışma saatleri, şikâyet telefonları yolcunun görebileceği yere takılacaktır. r) Sağlık seti ve trafik seti, reflektör (araç plakası yağlı boya ile yazılacak) olacaktır, s) Frene basıldığında yanıp sönen arka stop lambaları (orijinal) haricinde renkli ilave stoplar takılm ayacaktır. ş) Araç, Türk Standartları Enstitüsünün TS N o lu standardına göre imal edilmiş olacaktır, t) Bu Yönetmelikte belirtilen araçların rengi, Beyaz RAL 9010, yan, ön ve arka güzergâh yazıları RAL 6027 serisinden olacaktır. u) Araç üzerinde çalıştığı güzergâhı, fiyat tarifesini, çalışma süresini ve şikâyet telefonlarını belirten levhalar dışında hiçbir levha / pano bulundurulam az. ü) Araç Uygunluk Belgesi ile Güzergâh İzin Belgesi nin yenilemesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 (iki) yılda bir yapılacaktır. Güzergah İzin Belgesi alma şartlarının kaybedilmesi MADDE 22 - (1) Güzergah İzin Belgesi sahipleri; belgelerine kayıtlı taşıtların kazaya uğraması, yetkili mercilerce el konulması, hurdaya çıkarılması vb. durumlar UKOME Genel Kurulu tarafından kabul edilecek mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma geldiğinde, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına bildirmek, 60 (altmış) gün içinde de aracını sefere çıkaracak hale getirmek zorundadır. Bu şartları yerine getirmeyen taşım acının Güzergah İzin Belgesi iptal edilir. (2) Güzergah İzin Belgesi sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçılar veya onlar adına yetkili olanlar bu durumu 1 (bir) yıl 1 (bir) gün içerisinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına bildirimde bulunmak, bu süre içerisinde de yönetmelik çerçevesinde faaliyetini devam ettirmek zorundadır. (3) Kanuni mirasçılar, Güzergâh İzin Belgesi sahipliği sıfatını devam ettirmek isterlerse, durumlarını bu Yönetmelikte belirtilen şartlara 1 (bir) yıl süre içerisinde uygun hale getirmek zorundadırlar. Bu süre içerisinde tüm yükümlülük ve sorumluluk kanuni mirasçılar tarafından üstlenilmiş sayılır. (4) Yukarıda ifade edilen sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde, UKOME Genel Kurulu tarafından Güzergâh İzin Belgesi iptal edilir. (5) Araç Uygunluk Belgesi düzenlenme işlemi sırasında, Trafik Tescil Belgesi nde yazılı olan motor ve/veya şase numaralarının araç üzerindeki motor ve/veya şase numaraları ile aynı olmadığının tespit edilmesi halinde, ilgili araç ve sahibi hakkında görevli personeller tarafından tutanak düzenlenir ve UKOM E Genel Kurulu tarafından Güzergâh İzin Belgesi iptal edilir YM.66/R.00/10.19

12 SEKİZİNCİ BÖLÜM Eğitim Zorunluluğu, Taşımacıların ve Sürücülerin Sorumlulukları, Yolculuk Kuralları ve Eğitim zorunluluğu Yasaklar, Yolcuların Hakları MADDE 23 - (1) Güzergâh İzin Belgesi ile çalışan araç şoförleri, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili Meslek Odası tarafından konusunda uzman kişiler nezaretinde düzenlenecek kurs ve eğitimlere katılmak zorundadır. (2) Kursa katılacak ve toplu taşım araçlarında şoförlük yapacak olanların, 222 sayılı Milli Eğitim K anunu na bağlı olarak temel eğitim diplomasına sahip olmaları şarttır. (3) Büyükşehir Belediyesi denetimli Meslek Odası tarafından yapılacak seminer sonunda seminere katılan araç sahibi ve şoförlerin seminerde başarılı olanlarına, seminere katılım belgesi verilecektir. Sınav Komisyonu: Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Meslek Odası ve İl Trafik Tescil ve Denetlem e Şube M üdürlüğü yetkililerinden oluşur. (4) Bu eğitim, aracında çalışmayan mal sahipleri ile verasetten intikal eden araç sahipleri için zorunlu değildir. (5) Eğitime katılacak sürücüler için gerekli evraklar; a) 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş, renkli, orijinal) b)adli Sicil Kaydı (14 ncü maddenin l nci fıkrasının (b) bendinin 2 nci alt bendinde belirtilen şartlar aranır.) c) SRC Belgesi, ç) Psikoteknik değerlendirm e raporu, d)uyuşturucu/keyif verici madde (kimyasal/organik) kullanmadığını belirtir Sağlık Müdürlüğü onaylı rapor, Taşımacıların (işletmeciler) ve sürücülerin sorumlulukları MADDE 24 - (1)Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılan yolcu taşımalarının; taşımacılık, çevre ve insan sağlığıyla ilgili kanun, yönetmelik ve diğer ilgili mevzuata, bu konuda Türkiye nin taraf olduğu sözleşmelere ve Güzergâh İzin Belgesi sahibi işletmeci ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki sözleşm elere uygun yapılması esastır. (2) Buna göre taşım acıların (işletmeciler) sorumlulukları; a) Yolcu ve beraberinde taşınan eşyanın güvenli biçimde ve UKOME Genel Kurulu tarafından belirlenen zam anda taşınm asından sorumludurlar. b) Çevre ve insan sağlığını koruyup gözetmek ve bu konudaki mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar. c) Araç içinde veya dışında yolcuları rahatsız edici, yönlendirici nitelikli kaba tavır ve davranışlardan kaçınm akla sorumludurlar. ç) Yolcuların beraberinde taşıdıkları ve oturma yeri işgal etmeyen çanta, file, valiz vb. eşyadan ayrıca ücret talep edemezler. d) Taşımacılar, UKOM E Genel Kurulu tarafından belirlenecek zaman aralıkları içerisinde kendi hatlarında taşımacılık yapmak zorundadırlar. Taşımacılık şoför kusuru, kaza veya arıza nedeni ile kesintiye uğrarsa, taşımanın kesildiği yerden başka bir araç ile yolcudan ek ücret alınmaksızın tamamlanması, tamamlanamaması halinde yolcudan alınan ücretlerin taşımanın kesildiği yerde geri ödenmesinden sorumludurlar YM.66/R.00/11.19

13 e) Toplu taşım araçları istasyonları dışında yıkanamaz. Temizlenirken çıkan çöp ve kirli sular çevreye atılamaz. f) Taşıtlarda şoför dâhil, sigara içmek yasaktır. g) Otobüs şoförlerinin kıyafetleri Büyükşehir Belediyesi ve Meslek Odasınca belirlenen tipte ve temiz, saç ve sakalları görgü kurallarına uygun ve düzenli olacaktır. ğ) Toplu taşıma araç sürücüleri vatandaşlara karşı davranışlarında ölçülü ve saygılı olmak zorundadır. h) Taşıtta gereksiz klakson çalınması ve havalı korno bulundurulması yasaktır. Ayrıca motor gürültüsünün en aza indirilmesi için susturucu takılması veya egzoz sisteminin araç çıkış standartlarına uygun olması zorunludur. Uyulması gereken yolculuk kuralları ve yasaklar MADDE 25 - (1) Uyulması gereken yolculuk kuralları ve yasaklar: 1) Gerçek ve tüzel taşımacılar UKOME Genel Kurulu tarafından belirlenen fiyat tarifesine uymak zorundadırlar. 2) Taşıtlar belirlenen güzergâhların dışına çıkamazlar ve çalışma saatlerini ihlal edemezler. Belirlenm iş güzergâhlarından kalkış-varış noktaları dışında kısa dönüş yapamazlar. 3) Yolcuların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak, hız ve manevra yapmak yasaktır. 4) Şoför ve varsa yardımcı personel trafik ve seyir güvenliğini tehlikeye düşürücü davranışlarda bulunamazlar. 5) Taşımacının izleyeceği güzergâhta durak yerleri, UKOME Genel Kurulu tarafından belirlenir. 6) UKOME Genel Kurulu trafik durumuna göre durakları kaldırabilir, artırabilir veya yeni bir düzenlem e yapabilir. 7) Toplu taşıma araçları, duraklarda yolcu indirme ve bindirmenin dışında hiçbir şekilde bekleme yapamazlar, yasaklanmış yerlere park edemezler. Taşıtlarda boş yer olduğu sürece duraklardaki yolcuları almak zorundadırlar. 8) Toplu taşıma araçları, hareket halindeyken ya da duraklamaktayken araç içindeki ve dışındaki üçüncü şahıslara ve şahısların mal varlıklarına verdiği zararlardan sorumludurlar. 9) Şoförlerin, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığınca onaylanacak Şoför Tanıtım Kartı nı almadan çalışmaları yasaktır. Aksi halde araç sahibi ve araç şoförüne ayrı ayrı cezai işlem uygulanır. 10) Otobüslerin verilen güzergâh dışında toplu taşımacılık yapmaları kesinlikle yasaktır. 11) Otobüslerin her türlü karşılam a töreni ve mitinge katılmaları yasaktır. 12) Otobüslerin, kalkış ve varış noktaları, ilgili ilçe terminali erine giriş/çıkış yaptırmaları zorunludur. 13) Taşımacılar, UKOME Genel Kurul Karan ile belirlenen duraklarda indirme-bindirme kurallarına uymak zorundadırlar. 14) Taşımacılar, duraklarda yolcu indirme ve bindirmenin dışında beklemeleri ve yasaklanmış yerlere park etmeleri yasaktır. 15) UKOM E Genel Kurulu kararıyla belirlenen fiyat tarifesine uymak zorundadır YM.66/R.00/12.19

14 16) Otobüslerin, UKOME Genel Kurul Kararıyla belirlenen fiyat tarifesi, zaman tarifesi ve şikayet telefonu bildirir belgeleri görünür yerde bulundurm ak zorundadır. 17) Otobüs şoförlerinin yolcuların beraberinde taşıdıkları ve oturma yeri işgal etmeyen çanta, file, valiz vb. eşyalardan ayrıca ücret talep etmeleri yasaktır. 18) Otobüs şoförlerinin otobüste bulunması gereken belgelerin, kontrollerde denetim elemanlarına ibraz edilmeleri zorunludur. 19) Otobüs şoförlerinin görevli memurun ikazlarına uymaları zorunludur. 20) Otobüslerin ön cam sağ köşesine ve havalı kapı sağ tarafına güzergâhındaki 3 (üç) ana nokta ismini belirten ışıklı veya ışıksız 20X20 ebadında panel levhalarını asmaları zorunludur. Aynı hatta dönüşümlü çalışan araçlarda dönüşümlü çalışılan yerin adı çalıştığı günlerde değiştirilmek ve takılmak koşulu ile tepe levhasının ön tarafına tırnaklı geçmeli panel levhaya veya arka yüzüne ve yan yazıların üstüne takılan mıknatıslı panel levhalara yazılacaktır. Bunların dışında herhangi bir levha veya pano bulundurulması yasaktır. 21) Taşıtların belirlenen güzergâhların dışına çıkmaları, çalışma saatlerini ihlal etmeleri ve belirlenm iş güzergâhlarından ilk ve son durakları dışında kısa dönüş yapmaları yasaktır. 22) Yükümlülerin, belirlenen ücret ve zaman tarifesi içerisinde vatandaşların her zaman taşıma hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak zorundadır. 23) Otobüslerin yolcu kapasitesi dışında yolcu taşımaları yasaktır. 24) Otobüslerde boş yer olduğu sürece duraklardaki yolcuların alınmaması yasaktır. 25) Aracın arızalanması durumu dışında, araçta bulunan yolcuların indirilmesi ve seferin aksatılması yasaktır. Aracın arızalanması durumunda yeni bir araç talebinde bulunularak sefer tamamlattırılır. 26) Taşıtlarda şoför dâhil, sigara içilmesi ve şoförün cep telefonu ile görüşmesi yasaktır. 27) Otobüslerde sürücü yada yardımcı personelin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama ve bilet kesmenin dışında çığırtkanlık yapmaları yasaktır. 28) Otobüs şoförlerinin kıyafetleri Büyükşehir Belediyesi ve ilgili Meslek Odasınca belirlenip, Meslek Odalarınca onaylayacağı tipte ve temiz olacaktır. Saç-sakalları görgü kurallarına uygun ve düzenli olacaktır. Araç içinde veya dışında yolcuları rahatsız edici, yönlendirici nitelikli kaba tavır ve davranışlarda bulunm aları yasaktır. 29) Sürücülerin gereksiz klakson çalınması yasaktır. 30) Otobüslerde havalı korno bulunması yasaktır. 31) M otor gürültüsünün en aza indirilmesi için susturucu takılmaması veya egzoz sisteminin araç çıkış standartlarına uygun olması zorunludur. 32) Taşıtların içerisinde video, TV, CD, VCD, DVD, radyo, teyp vb. cihazların kullanılması yasaktır. 33) Tüm toplu taşıma araçları; özellikle sıcakların başladığı ve devam ettiği, 15 Mayıs - 15 Ekim tarihleri arasında, hiçbir yazılı bildirime gerek kalmadan, klima sistemlerini soğutma konumunda çalıştırmak zorundadırlar. Ayrıca, bu tarihler dışında Daire Başkanlığınca gerekli görülmesi halinde araç klim aların çalıştırılm ası istenilebilir. 34) Otobüslerdeki ısıtma amaçlı kullanılan kaloriferin ihtiyaç halinde çalıştırılmaması yasaktır. 35) Otobüslerde iç aydınlatma donanımlarının beyaz renkte ve çalışır durumda olması zorunludur, orijinal rengi dışında herhangi bir renk aydınlatm a bulunması yasaktır YM.66/R.00/13.19

15 36) Toplu taşıma araçları istasyonları dışında yıkanamaz. Temizlenirken çıkan çöp ve kirli suların çevreye atılması yasaktır. 37) Otobüslerin temiz tutulması zorunludur. Taşıtın iç ve dış temizliği mal sahibinin sorumluluğundadır. İç döşem eler yolcuyu rahatsız edecek şekilde yırtık ve kirli olması yasaktır. 38) Otobüslerin bir başkasına kiraya verilmesi yasaktır. 39) Otobüsler, Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki il merkezi ve ilçe terminallerine girmeleri ve garaj çıkış ücretlerini ödemeleri zorunludur. 40) Model değişikliği yapan Güzergâh İzin Belgeli araç sahipleri Araç Uygunluk Belgesi aldıktan sonra aracın trafik tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına bildirim de bulunm ak zorundadır. 41) Aracın Trafik Tescil Belgesi nde yazılı motor ve şase numarası ile aracın üzerindeki m otor ve şase numarası ile koltuk kapasitesinin aynı olması zorunludur. Yolcuların hakları MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen Güzergâh İzin Belgesi sahiplerinin bütün faaliyetlerinden ve hizmetlerinden yararlananlar, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatı ile tanınmış haklara sahiptirler. Taşıma hizmeti veren Güzergâh İzin Belgesi sahipleri de, bu konuda hizmetten yararlananlara kusursuz hizmet vermek zorundadırlar. Taşımacı, tüketici ile arasında çıkan her türlü kusurdan sorumludur. Oluşabilecek kusurlardan anlaşmazlık halinde sorumluluk hiçbir şekilde Büyükşehir Belediyesine atfedilemez. DOKUZUNCU BÖLÜM Denetim, Güzergah İzin Belgesi Sahibinin Bilgi ve Belgesini Verme Zorunluluğu, Ceza Vermeye Yetkili Kurullar, Cezai İşlemler ve Ceza Tipleri Denetim MADDE 27 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel M üdürlüğü nün denetimine ilişkin genel hükümleri yanında, Büyükşehir Belediyesi denetim birimlerinin denetimine tabidir. Yapılan denetimlerde Güzergâh İzin Belgesi, Otobüs Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ve Zorunlu Trafik Sigortası bulunmayan araçlar ve bu araçları işleten taşımacıların faaliyetlerine izin verilemez, ilgili kanun kapsamında gerekli cezai işlem yapılır. Sair mevzuatına göre suç teşkil eden fiiller ile ilgili olarak ise adli mercilere suç duyurusunda bulunulur. (2) Denetimler sırasında taşımacının Otobüs Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasını yapılmadığı ortaya çıkarsa, taşımanın başlamış olması halinde, taşımanın devamına ilgili denetim personeli tarafından en yakın yerleşim noktasına kadar izin verilir, bu yerleşim noktasında gerekli sigortanın yaptırılması halinde taşım aya devam edilir. (3) Otobüs Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası ile Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası her yıl süresi bitim tarihi itibariyle 10 (on) günlük süre içerisinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Güzergâh izin belgesi sahibinin bilgi ve belgesini verme zorunluluğu MADDE 28 - (1) Güzergah İzin Belgesi sahibi, ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine, Bakanlık, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan yönetm elik ve talim atlara uymak, YM.66/R.00/14.19

16 denetim ve inceleme yapmak üzere yetkilendirilmiş görevlilere istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Ceza vermeye yetkili kurullar MADDE 29 - (1) Toplu taşıma aracı ve sürücülerine yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işlemiş oldukları her kusurda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye M üteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun hüküm leri, Büyükşehir Belediye Encüm enince uygulanır. (2) Ticaretten ve sanattan men işlemleri, Belediye Zabıta, İl Emniyet M üdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri ile UKOME Genel Kurulu tarafından oluşturulan denetim ekipleri tarafından tatbik edilir. Cezai işlemler MADDE 30 - (1) Toplu taşıma aracı taşım hizmetini üstlenen işletmecilerin hizmetin ifası sırasında yapmış oldukları kusurlar ile ilgili olarak, 31. maddenin (1) fıkrasının (a),(b),(c),(ç) bentlerinde belirtilen Ceza Tiplerindeki Tip-I den Tip-IV e kadar olan cezaları ile taşımacılıktan çıkartılma cezaları sırası ile Büyükşehir Belediyesi Encüm enince uygulanır. (2) Ceza ve yaptırımlar; toplu taşıma aracındaki yolcuların, taşıtlar ve araç sürücüleri hakkında gördüğü aksaklıkları yazılı veya sözlü olarak iletmeleri, şehir içindeki uygunsuz parklanmalarıyla ilgili şikayetleri, denetim görevlilerince yapılan denetimler tespit edilen tutanaklar ile ayrıca yönetmelik hükümlerine aykırı durumların tespiti vb. durumlarda düzenlenecek işlemlerde uygulanacak yaptırım larda, Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından verilen karar uygulanır. (3) Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından verilen ceza ve yaptırım kararı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından işletmecinin kendisine tebliğ edilir. İlgiliye tebliğinden itibaren 30 (otuz) günlük süre içerisinde Büyükşehir Belediyesi veznesine ödemenin yapılması zorunludur. Ödemenin yapılmaması, ödememekte ısrarının devamı halinde Güzergâh İzin Belgesi askıya alınarak araç otoparka çekilir. İşletmecinin cezası 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre kendisinden tahsil edilir. (4) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı'nın işletmeciye yapacağı her türlü bildirimler; işletmecinin kendisine yapılır, yapılamaması durumunda Tebligat Adres Beyan Belgesinde belirtilen adres/adreslere bildirilir. Cezai tipleri MADDE 31 - (1) Yönetmelik içinde belirtilen ve aynı zamanda da bu Yönetmeliğin 24. maddesinde belirtilen talimatlara uymayan araç sürücülerine ve/veya sahiplerine aşağıda belirtilen ceza tipleri uygulanır. a) I-Tip ceza 5326 sayılı Kabahatler K anunu nun 3 2 inci maddesi uygulanır, b) II-Tip ceza 1608 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uygulanabilir, otuz (30) güne kadar araç bağlama uygulanır, c) IIl-Tip ceza 1608 sayılı Kanunun 2 inci maddesi uygulanır, ç) IV-Tip ceza, Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurul kararı ile Güzergâh izin Belgesi' iptal edilir, (2) Suç niteliği içeren eylem ler ve uygulanacak cezalar aşağıda belirlendiği gibidir; a) Toplu taşıma araçlarında yolcu indirme ve bindirme kurallarına riayet etmemek, (durağa nizami olarak yanaşmamak, durak harici yolcu almak, durak cebine yanaşmamak, durak içerisinde yolcu indirme/bindirme olmadığı halde bekleme yapmak vb. ) YM.66/R.00/15.19

17 Ceza: İlk seferinde I. Tip, tekrarlarında II. Tip ceza, b) Toplu taşıma aracında teyp ve radyo çalmak, havalı korna kullanmak (çalmak) vb. Ceza: İlk seferinde I. Tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden men, tekrarında II. Tip ceza, c) Toplu taşıma aracının tem izliğini yapmadan sefere başlam ak, Ceza: İlk seferde I. Tip, tekrarlarında II. Tip ceza, ç) Sürücünün sefer sırasında sigara içmesi, Ceza: Yasal cezasının uygulanması, d) Yolcuya hakaret etme veya kötü davranmak, Ceza: İlk seferinde I Tip, tekrarında II. Tip, tekrarında IV. Tip ceza sürücünün Şoför Tanıtım Kartı, aracın Güzergâh İzin Belgesi iptal edilir. e) Teknik özelliklerini yitirmiş aracın onanm ını yapmadan sefere çıkmak, Ceza: İlk seferinde rapor tanzim edilmek suretiyle I Tip Ceza işlem uygulaması yapılarak araç seferden men edilip, Araç M uayene İstasyonuna sevk edilir. t) Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde uygunsuz ve yüksek hızla araç kullanmak, Ceza: İlk seferde I Tip, tekrarında II. Tip, tekrarında IV. Tip ceza Güzergâh İzin Belgesi, sürücünün Şoför Tanıtım K artı iptal edilir. g) Denetim Görevlilerine hakaret etmek veya m ukavem ette bulunm ak, Ceza: İlk seferinde I. Tip, tekrarında II. Tip ceza ve sürücü işten çıkarılarak Şoför Tanıtım Kartı iptal edilir, tekrarında IV. Tip ceza Güzergâh İzin Belgesi iptal edilir, ğ) Alkollü araç kullanılm ası, Ceza: İlk seferinde II. Tip ceza, tekrarında sürücünün işten çıkarılarak Şoför Tanıtım Kartı iptal edilir, tekrarında IV. Tip ceza Güzergâh İzin Belgesi iptal edilir. h) Denetim görevlilerinin talim atlarına uymama, Ceza: İlk seferinde I. Tip, tekrarlarında II. Tip ceza, ı) Aracın parka çekilmesi için tebliğ yapılmasına rağmen aracın parka gönderilmem esi, Ceza: IV. Tip ceza Güzergâh İzin Belgesi iptali, i) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre araçlarda aranacak özelliklerden herhangi birini yerine getirmemek, Ceza: İlk seferinde II. Tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası, j) Toplu olarak direniş yapmak, taşımacılık yapmamak, taşımacılığı aksatmak, gösteri yapmak vb. eylemlerde bulunmak. Ceza: İlk seferinde II. Tip, tekrarında IV. Tip ceza sürücünün Şoför Tanıtım Kartı, aracın Güzergâh İzin Belgesi iptali, k) M azeretsiz olarak yolculuğu yarım bırakmak. Ceza: İlk seferinde I. Tip, tekrarında II. Tip ceza ve sürücünün Şoför Tanıtım Kartı iptal edilir, tekrarında IV.Tip ceza Güzergâh izin B elgesi iptal edilir. 1) Denetim görevlilerine silahlı (ateşli veya kesici) saldırıda bulunmak. Ceza: IV. Tip ceza, eylemde bulunan sürücü ise Şoför Tanıtım Kartı, araç sahibi ise Güzergâh İzin Belgesi iptal edilir. m) Güzergâh İzin Belgesi olm adan toplu taşımacılık yapm ak, Ceza: İlk seferinde III. Tip ceza, n) Toplu taşım araçlarının şehir içinde otopark haricinde parklanma yapmaları, YM.66/R.00/16.19

18 Ceza: İlk seferinde I. Tip, tekrarlarında II. Tip ceza, o) Yönetmelikte yasaklanan, yapılması men edilen ve yukarıdaki ceza maddeleri dışında kalan uygulam a ve davranışlar, Ceza: İlk seferinde I Tip, tekrarlarında II. Tip cezalar Büyükşehir Belediye Encümeni Kararıyla uygulanabilir. ö) Sürücü Tanıtım Kartı olmayan sürücüye araç kullandırmak. Ceza: İlk seferinde III. Tip, IV. Tip ceza ve Güzergâh İzin Belgesi iptali, p) Otobüslerin kalkış ve varış noktalarının depolama ya da terminalden giriş/çıkış yapmaları zorunludur. Ceza; ilk seferinde I-Tip ceza, ikinci seferde II- Tip ceza uygulanır. r) Otobüs Zorunlu Ferdi Koltuk Kaza Sigortası ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmamak. Ceza; ilk seferinde I-Tip ceza, ikinci seferde II- Tip ceza, üçüncüsünde IV. Tip ceza uygulanır. ONUNCU BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan hallerde yapılacak düzenlemeler MADDE 32 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmaması durumunda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ile görev alanına giren konularda UKOME Genel Kurulunun aldığı ve alacağı kararlar uygulanır. Yürürlük MADDE 33 - (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu nun 9 ncu maddesine dayanılarak hazırlanmış olan bu Yönetmelik, büyükşehir belediye meclisinin kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer. (2) Bu Yönetmeliğe yeni madde eklenmesi ve çıkarılması, Büyükşehir Belediye Başkanının ve/veya büyükşehir meclis üye ya da üyelerinin teklifi; meclisin salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir. (3) Bu Yönetmelikte bahsedilen sıralı sayılı amir ve/veya yöneticiler, yönetmelikte vaaz edilen çalışma alanları ve çalışmaları hakkında büyükşehir meclisinin talebi ile büyükşehir meclisine bilgi verir. Yürütme MADDE 34 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin yürütülmesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Geçici Hükümler MADDE 35 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında geçici madde tanımlaması yapılan uygulamalar, ilgili geçici madde doğrultusunda geçici madde sürecince uygulanır. Geçici madde kapsamında belirlenen uygulamalar, geçici maddede belirtilen süre bitiminde iş bu Yönetmelik ilgili maddelerine göre uygulam aya devam edilir. GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren D4 Yetki Belgeli toplu taşım a araçları ile toplu taşım acılık yapacak gerçek ve tüzel kişilerin "Güzergâh İzin YM.66/R.00/17.19

19 Belgesi" almasında ve belgesini yenilenmek isteyenlerde, araçların en fazla on beş (15) yaş ve altında olması şartı, tarihinden itibaren uygulanacaktır. GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren D4 Yetki Belgeli toplu taşıma araçları ile toplu taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilerin toplu taşım araçlarının farklı renkte bulunanları için, beyaz renk (RAL 9010) değişimleri tarihinden itibaren uygulanacaktır. GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplu taşımacılık faaliyeti gösteren Güzergâh izin Belgeli taşıtların sürücülerinden, Şoför Tanıtım Kartı tarihinden itibaren aranır. GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından D4 Yetki Belgesi niıı düzenlenmesi işlemlerine başlandığı tarihinden sonra, İl Trafik Komisyon Kararı ile taşımacılık yapma hakkı verilen, ancak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına başvuru yapmamış ve belge almamış gerçek ve tüzel taşımacılar yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) gün içerisinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak başvurmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan taşımacılara ilişkin alınmış olan İl Trafik Komisyon Kararlarının iptali UKOME Genel Kurulu tarafından değerlendirilir. (2) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından D4 Yetki Belgesi nin düzenlenmesi işlemlerine başlandığı tarihinden önce, İl Trafik Komisyon Kararı ile taşımacılık yapma hakkı verilmiş ve yetki belgesi almak üzere Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına başvuru yapmış, ancak yetki belgesi alamamış taşımacıların 180 (yüz seksen) gün içerisinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak başvurmaları halinde taşımacılık yapma talepleri UKOME Genel Kumlu tarafından değerlendirilir. (3) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından D4 Yetki Belgesi nin düzenlenmesi işlemlerine başlandığı tarihinden önce, İl Trafik Komisyon Kararı ile taşımacılık yapma hakkı verilmiş ve yetki belgesi almak üzere Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına başvuru yapmamış taşımacılarla ilgili olarak alınmış olan İl Trafik Komisyon Kararları UKOM E Genel Kurulu tarafından değerlendirilir. (4) İl Trafik Komisyon Kararı ile taşımacılık yapma hakkı verilmiş ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına başvuru yaparak D4 Yetki Belgesi almış, ancak geçerlilik süresi sona ermiş olan taşımacıların, yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) gün içerisinde Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Başvurmamaları halinde mevcut alınmış olan İl Trafik Komisyon Kararları UKOME Genel Kurulu tarafından değerlendirilir. (5) 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe giriş tarihi öncesi İl Trafik Komisyon Kararı ile taşımacılık yapma hakkı verilmiş ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğünden D4 Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel taşımacılar, yüz seksen (180) gün içerisinde D4 Yetki Belgesi ve ekleriyle birlikte Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına müracaatta bulunup mevcut belgelerini bedelsiz olarak Güzergâh İzin Belgesi ne dönüştürmek zorundadır. Bu süre içerisinde dönüşümü yaptırmayan taşımacıların faaliyetine izin verilmez. Yeni verilecek belgenin süresi mevcut D4 yetki belgesinin süresi bitimine kadar olacaktır YM.66/R.00/18.19

20 GEÇİCİ MADDE 5 - (1) 6360 sayılı Kanun öncesi, gerçek ve tüzel taşımacılar tarafından ilçeye bağlı belde ve köylerden bağlı bulunduğu ilçe merkezine D4 Yetki Belgesi ile yapılan yolcu taşımacılığı faaliyetleri için taşımacının D4 Yetki Belgesi nin süresi bittikten sonra yeniden Yetki Belgesi düzenlenmez. Bu taşıtlar ilçe şehir içi toplu taşımacılık sistemine dâhil edilir YM.66/R.00/19.19

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ

MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ MADDE 1: AMAÇ Bu yönerge İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde hatlı olarak çalıştırılan Merkez Hatlı Belediye Ruhsatlı Ticari ( M ) plakalı Taşıtlara ilişkin kuralları

Detaylı

T.C. ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI

T.C. ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI istanbul BÜYÜ~ŞE~iR BELEDIVESI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI UKOME KARARI TARİH 23.1 1.2012 SAYı 2012/10-13 UKOME, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU)

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) İLGİ: a) 31/10/2011 tarihli ve 2011/KUGM- 16/YOLCU numaralı Genelge b) 26/06/2012 tarihli ve 2012/KDGM- 04/YOLCU

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR İÇİ DOLMUŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde toplu taşıma

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 108 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi 109 Geçiş Yolu İzin Belgesi 110 Yol Güzergâh Belgesi Veren C Plakalı Araçların İşlemleri) 2-Vaziyet planı (1/200 ölçekli), 3-Tapu veya

Detaylı

ANTALYA ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI C 1 Yetki Belgesi Verme ( İştigal konusu ile ilgili Uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.) C 2 Yetki Belgesi Verme ( Eşyanın durumuna göre Uluslararası

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası

Detaylı

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ Nisan 2015 - ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ 2 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete 3 Yasal Dayanaklar: 26.09.2011 tarihli

Detaylı

ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 C 1 Yetki Belgesi Verme ( İştigal

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü. SAYI : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-9541 09/07/2009 KONU : A Türü Yetki Belgeleri GENELGE (2009/KUGM- 21 /YOLCU) Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ekonomik, sosyal ve ticari hayatın gereklerine göre yeniden düzenlenerek 11 Haziran 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) sözleşmeler bölümünde mevcut olan başvuru formuna; taşımacı

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİVAS ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) BA VURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİVAS ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) BA VURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO Sayfa 1 SIRA NO HİZMETİN ADI 1 C1 YETKİ BELGE KURULU U 2 C2 YETKİ BELGE KURULU U 3 C3 YETKİ BELGE KURULU U 4 G2 YETKİ BELGE KURULU U 5 H2 YETKİ BELGE KURULU U 6 C1 YETKİ BELGE YENİLEMESİ 7 C2 YETKİ BELGE

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Başvuru

Detaylı

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR AN O HİZMETİN ADI 1 B2 YETKİ BELGESİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI B2 YETKİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 10-

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak DÜZCE BELEDİYESİ (T) PLAKA TİCARİ TAKSİ ÇALIŞMA VE DEVİR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, Düzce Belediyesi sınırları içinde vatandaşın ulaşım ihtiyacını

Detaylı

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI TĐCARĐ HATLI MĐNĐBÜSLERĐN ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Amaç : BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 31 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28159 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/6/2009

Detaylı

(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

(04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ (04/10/2011 TARİH VE 165 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARI) KIRKLARELİ BELEDİYESİ ŞEHİRİÇİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kırklareli

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAYTON TAŞIMACILIĞI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAYTON TAŞIMACILIĞI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden Antalya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin SĐRKÜLER ĐZMĐR 27/02/2008 SAYI 2008/33 REFERANS 4/33 Ulaştırma Bakanlığından: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19 Kasım 2006 Tarihli ve 26351 Sayılı Resmî Gazete)

Detaylı

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE 1 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin

Detaylı

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGE 1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Elektronik Posta 1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet

Detaylı

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 S.NO 1 HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden Trafik Cezası borcu yoktur yazısı.

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM- 23 /YOLCU) ĠLGĠ: 29/12/2006 tarihli ve 2007/KUGM-21/YOLCU Numaralı Genelge, Bilindiği gibi, ülkemizde Bölgesel Hava Taşımacılığı nın gösterdiği hızlı gelişmeye paralel olarak, havayolu

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SÜRÜCÜ BELGESİ BÜRO AMİRLİĞİ HİZMETİN

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TİCARİ HATLI MİNİBÜSLERİN HİZMET YÖNETMELİĞİ (M Plaka) Belediye Meclisi Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAC: Madde: 1- Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 KONU :Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) 4925 sayılı

Detaylı

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 6/2/2004-2004/6801 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 09/04/1987-3348 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No :

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Bilgi Edinme Başvurusu 2 3 4 (FATURALI ARAÇLARLA İLGİLİ-YENİ ARAÇ) (NAKİL ARAÇLAR) (ŞAHADETNAME İLE YENİ KAYIT YAPILACAK ARAÇLARIN İŞLEMLERİ) KUMRU İLÇE EMNİYET

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2014/KDGM- 10/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18

SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18 Konu: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YAYINLANAN YÖNETMELĐK ĐLE (K) TÜRÜ YETKĐ BELGELERĐNĐN 2011 YILI ÜCRETLERĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK

Detaylı

Faturalı İhracat) BÖLGE ADI: İZMİR ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

Faturalı İhracat) BÖLGE ADI: İZMİR ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1-Yetki Belgesi başvuru ve taşıt kartı işlem formu, veya Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 3-Temsil ve ilzama yetkili

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü / GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü / GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı :74428289-172.01/ 3065 Konu : T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 13.09.2013 / 16509 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 'nden alınan

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/KDGM- 06/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI

KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR TARİHİ: 07.12.2010 KARAMAN BELEDİYE MECLİS KARARI KARAR-443 Belediye Meclisinin 05.11.2010 tarih ve 359 sayılı kararı ile tekrar İdari İşler Komisyonuna havale edilen Özel Servis Araçları Yönetmeliği

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ YENİLEN MESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( M ) PLAKALI HATLI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( M ) PLAKALI HATLI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak. 2014/311 No.lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( M ) PLAKALI HATLI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 Bu Yönerge, mülga 3030 Sayılı Büyükşehir

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) EK-2 SIRA NO BAŞVURUDA 1 13181 sayılı Kararname tatbikatları 2 Altyapı Proje İşleri 3 Altyapı Uygulama İşleri - 1 ay 4 Ara ve revize iş programı 5 Avan proje, uygulama proje yapım ve hazırlıkları 10.11.1984

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2016/219 Meclis Karar Tarihi : 11.08.2016 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI

TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI SIRA RO: VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMANLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 361 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Konya Postası Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT-T Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI

TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI SIRA RO: VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMANLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORİNASYON MERKEZİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORİNASYON MERKEZİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını

Detaylı

VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2 D1 YETKİ 7- Varsa Yetkili Makamlarca Tescil Edilmiş Kısa

Detaylı

T. C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı C PLAKA YÖNETMELİĞİ

T. C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı C PLAKA YÖNETMELİĞİ T. C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı C PLAKA YÖNETMELİĞİ MAYIS 2016 BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR, İKİNCİ KISIM C PLAKA İLE TOPLU TAŞIMACILIK BİRİNCİ KISIM

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya BAŞVURUDA 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 BİMER 3071

Detaylı

Ehliyet Sınav Sonuçları

Ehliyet Sınav Sonuçları Sürücü Belgesi Bilgileri ve Ehliyet Sınav Sonuçları Sorgulama hakkında bilgilerin bulunan sayfamızda; belge alacaklarda aranan şartlar, müracat esnasında istenen belgeler, ehliyet sınıfları hakkında detaylara

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönerge Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Vatandaşın Talep ve Şikayetlerinin Değerlendirilmesi 1. Dilekçe 2. E-Posta 15 GÜN 2 Uygunluk Belgesi

Detaylı

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) (10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin yönetimi altındaki alanlar içinde trafik düzeninin sağlanması

Detaylı

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı

Detaylı

ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 C1 YETKİ BELGE KURULUŞU 2 C2 YETKİ BELGE KURULUŞU 3 C3 YETKİ BELGE KURULUŞU 1-Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu 2-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 3-Ortak

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ 4 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28931 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli

Detaylı

İSTANBUL ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 C1 YETKİ BELGE KURULUŞU 1-Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu 2-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 3-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları 4-Merkez

Detaylı

II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C 1 Yetki Belgesi ( İştigal konusu ile ilgili Uluslararası

Detaylı

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BURSA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BURSA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL) Sayı : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-16669 22/12/2010 Konu : Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL) Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERKEZLER İ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Denizli Büyükşehir

Detaylı

T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. DODURGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 Açık Hava Toplantısı, Gösteri Yürüyüşü, Kapalı Yer Toplantısı Bildirimi

Detaylı

T.C. OĞUZLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. OĞUZLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. OĞUZLAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 5 6 Açık Hava Toplantısı, Gösteri Yürüyüşü, Kapalı Yer Toplantısı Bildirimi

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - Öğrenim Belgesi (Belgenin aslı veya sürücü kursu veya okulundan tasdikli fotokopisi) 2 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 )

Detaylı

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C TÜRÜ YETKİ BELGESİ İPTALİ 2-Yetki Belgesi aslı 3-Taşıt

Detaylı

EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

Personel Servisi Değerlendirme Formu

Personel Servisi Değerlendirme Formu 1. AMAÇ Sayfa: 1 / 5 Bu çalışmanın amacı firmamızın güvenliği açısından uygunluğunu denetlemek ve eksikliklerin belirlenerek giderilmesi konusunda çalışmalar yapmaktır. 2. FİRMA BİLGİLERİ Ünvanı : Adresi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGE 1-Yetki Belgesi başvuru ve taşıt kartı işlem

Detaylı