ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"
  • Oz Usta
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılmakta olan Odamıza tahsisli OSB ndeki arsa üzerinde Kaba ĠnĢaatı ve Tuğla iģleri tamamlanmıģ olan Kongre Merkezi ve Hizmet Binası inģaatının Elektrik Tesisatı yapım iģi için aģağıdaki Ģartlara göre teklif verilecektir. - Tesisat yapım iģine malzemeli ve iģçilikli olarak +/-%5 proje değiģiklikleri göz önüne alınarak anahtar teslim götürü bedelle teklif verilecektir. Tüm iģlerin yapımı bu bedele dahil olup fark bedel verilmeyecektir. - MÜTEAHHĠT in kullandığı tüm ürünler TSE ve CE belgeli, 1. Kalite ve dayanıklı ürünler olacaktır. Kullanılacak tüm ürünler için Kontrolün onayı alınacaktır. - MÜTEAHHĠT teklifinde kullanacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite v.s. bilgileri belirtecektir. - Kullanılacak malzemelerdeki temel koģul TSE ve CE onayı ve Bayındırlık ĠĢleri Genel ġartnamesidir ve bu koģul tüm yapı malzemesi, yapı elemanları ve uygulamalar için geçerlidir. - Teklif, Ģartnamesi ve sözleģmeler içeriğinde yer alan tüm marka, metraj vs. dökümler, iģin tariflenmesi için belirtilmiģ olup iģ bedelinin artıģ veya eksiliģine kıstas olarak alınmayacak, iģ götürü bedel olduğu için MÜTEAHHĠT e herhangi bir fazla veya eksik ödeme yapılmayacaktır. - Teklif için ek olarak verilen onaylı proje, iç mekan projesi, elektrik projelerine uyulacaktır. - Teklif ekindeki projeye uyulmasıyla beraber ÇTSO Kontrolünün direktifleri ve görüģleri esas olacaktır. - ĠĢin baģında avans verilmeyecektir. Ödemeler MÜTEAHHĠT tarafından hazırlanacak hak ediģlerin ÇTSO Kontrolü ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasıyla yapılacaktır. - Kontrol tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, ankraj konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat Ģekilleri ve zamanı kontrole danıģılarak yapılacaktır. - Ġmalatlardan ötürü oluģabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği MÜTEAHHĠT tarafından bedelsiz yapılacaktır. - Gerektiğinde TSE ve CE onaylı farklı malzeme türlerinin uygulaması, yönetim onayıyla sözleģmede yapılacak değiģikliğe bağlıdır ve bu tüm imalatlar için geçerlidir. - ĠĢin süresi 120 (yüzyirmi) gündür. Olumsuz hava Ģartları, tatil süreleri vb. durumlar bu süreye dahildir. - Her türlü tesisat uygulama ekibi ĠġVEREN in onayıyla uygulama yapacaktır. - MÜTEAHHĠT ekibinin uygulama ve iģçilik kalitesiyle ilgili ĠġVEREN den Ģikayet gelmesi durumunda ekip 3 günü geçmemek kaydı ile en kısa sürede değiģecektir.

2 - ĠnĢaat MÜTEAHHĠT e kaba inģaat ve tuğla örümü yapılmıģ, tüm piyes, mekan ve alanlar inģaat artıklarından temizlenerek teslim edilmiģtir. MÜTEAHHĠT de, inģaat alanını bir sonraki ekibe aynı Ģekilde temiz bırakacaktır. - MÜTEAHHĠT in imalat esnasında diğer inģaat imalatlarına vereceği zararları ĠġVEREN veya ekibine anında bildirecek, bunlardan dolayı MÜTEAHHĠT in telafi etme gerekliliği olanlar ivedilikle telafi edilecektir. - Tüm tesisat hatlarının döģenmesinden ötürü doğacak kırık, oyuk, çatlak vs. yerlerin dolgu ve tamiratları, MÜTEAHHĠT tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban, tavan ve duvardaki her türlü tesisat hatları diğer inģaat imalatlarına karģı harç, çimento, Ģap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler itina ile alınarak MÜTEAHHĠT tarafından korunacaktır. DĠĞER ; - Kameraların sağlıklı olarak çalıģmasını sağlayacak 4+1 özel kamera kablosu 1 adet koaksiyel kablo, 2 adet enerji kablosu, 2 adet ses kablosundan oluģmaktadır. Kesitleri uzaklığa göre değiģkenlik gösterebilir. - Güvenlik kamera sisteminin izlenebilmesi için 22 LCD monitör konulacaktır. - Yapı genel olarak asma tavanlı olduğundan tesisat antigron kablolar ya da NYY kabloların elektrik tavaları içerisinden yapılacaktır. - Kablo bacası içerisinde ve koridorlarda iģyerlerini besleyen kablolar galvaniz kablo kanalları içerisine döģenecektir. Kablo kanallarının montajı kablo kanallarına özgü montaj ve aksesuar parçaları ile iģlenecektir. Kuvvetli akım kablolar ile zayıf akım kabloları ayrı kanallar içerisine döģenecektir. - Yere gömme tip armatürleri besleyen kablolar NYY tipi yer altı kabloları olacak ve döģeme içerisinde uygun çaptaki boruların içine alınacaktır. (boru çapı kablo çapının 2 katı olmalı) - Çatıda klima ve havalandırma ünitelerini besleyecek olan kablolar kapaklı galvaniz kablo kanallarının içine alınacaktır. Kablo kanalları yerden yükseltilecektir. - ĠġVEREN ce uygun görülen yerlere istenen çapta boģ boru atılacaktır. - Cephe aydınlatmaları coğrafi konumlu rölelerle yakılıp söndürülecektir. ÇalıĢtırıp ayarlı bir Ģekilde teslim edilecektir.

3 - Tesiste kullanılacak tüm ürünler için 2 yıl garanti verilecektir. - ĠĢ kapsamında, Kompanzasyon olan yerlerde MÜTEAHHĠT Firma kompanzasyona 1 yıl bakmakla sorumludur. OluĢabilecek reaktif enerji bedelleri MÜTEAHHĠT Firma tarafından karģılanacaktır. - MÜTEAHHĠT alınması gerekli her türlü resmi onayı ĠġVEREN e bildirmek ve alımını takip etmek zorundadır. Eksik onaydan doğabilecek her türlü ceza MÜTEAHHĠT tarafından karģılanacaktır. ĠġVEREN in bu konuda bir sorumluluğu yoktur. - Tüm elektrik sistemlerinin dıģ hat kablosunun bağlanması dahil, kontrolü ve ilgili kurumlardan onayı MÜTEAHHĠT tarafından yapılacaktır. - MÜTEAHHĠT hizmetleri ifa ederken taahhüt ettiği iģi, TSE standartlarında ve ihtimam ile yapmak (yaptırmak) zorunda olup kasıt veya ihmal ve dikkatsizlik ile Ġdare, Ġdare personeline ve üçüncü Ģahıslara verdiği zararlardan sorumlu olduğunu ve ĠġVEREN e rücu hakkı olmadığını iģ güvenliği bakımından gereken iģlemleri yaptırmayı ve gereken önlemleri almayı; ĠġVEREN in bu hizmetin ifasına iliģkin olarak sonradan vereceği sözlü ve yazılı talimatlara uymayı ve tahsis edeceği elemanlarının uymasını kabul ve taahhüt eder. - MÜTEAHHĠT firma aynı alanda çalıģacak diğer kiģi, taģeron ve yüklenicilerle koordinasyon içinde çalıģacaktır. - Yapım ve montaj esnasında MÜTEAHHĠT ve alt MÜTEAHHĠTler aģağıdaki yönetmelik ve teknik Ģartnamelere uymak zorundadırlar ; - Elektrik Dağıtım ġebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esasları - Genel Teknik ġartname (Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel teknik ġartnamesi), - Yapım ĠĢleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği, - TEDAġ Malzeme Teknik ġartnameleri, - Topraklama Yönetmeliği - Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği - Ġç Tesisat Yönetmeliği - Montaj esnasında zorunlu yapılması gereken değiģiklikler ve imalatlar kontrolörün görüģü alınmadan yapılmayacaktır. - Kullanılacak bütün malzemeler Bayındırlık Birim Fiyatları Kitabındaki poz numarasında belirtilen özelliklere sahip olacaktır. - Tüm kablolar eksiz olarak çekilecektir. Kablo kesitleri projeye uygun olarak çekilecektir. Kablo çekiminde renk standartları uygulanacaktır.

4 - Tüm cihaz ve malzemeler TSE, ISO ve ilgili ulusal ve uluslar arası standartlara uygun ve kaliteli markalardan olacaktır. - Tesiste kullanılacak tüm malzemeler kullanılmadan önce Ġdarenin onayına sunulacak, onay aldıktan sonra uygulamaya geçilecektir. - Kaçak akım röleleri : a. Kaçak akım koruma cihazları 30 ma ve 300 ma hassasiyetinde olmalıdır. b. 300 ma için seçicilik imkanı sağlamalıdır. c. Etiket penceresine sahip olmalıdır. d. Doğru ve alternatif akımların ortak kullanıldığı tesisatlara uygun HPI tipi diferansiyel çözümü sağlamalıdır. - Kompakt Ģalterler : a. Termik manyetik Ģalterler IEC ve TSE standartlarına uygun olmalıdır. b. Termik manyetik Ģalterler, 16 A den 1600 A e kadar 5 farklı boyutta kompakt Ģalter serisine sahip olmalıdır. c. Ayrıca 125 A, 160 A ve 250 A kompakt Ģalterler raya monte edilme özelliğine sahip olmalıdır. d. Her türlü ihtiyaca cevap verebilmek için termik-manyetik veya elektronik açma mekanizmaları ile donatılmıģ olması gerekmektedir. e. Kompakt Ģalterin ön yüzünden etiket penceresi ve mekanik açma düğmesi, bulunması gerekmektedir. f. Kompakt Ģalterlerin gerilim altındaki tüm parçaları kullanıcılara azami bir güvenlik sağlamak için tamamen izole edilmiģ olmalıdır. - Anahtarlı otomatik sigortalar : a. Otomat etiket penceresine sahip olmalıdır. b. Açık ve kapalı konumda iken mühürlenme özelliği bulunmalıdır. c. Otomatın gövdesi fiber destekli polyester malzemeden üretilmesi gerekmektedir. d. Gerektiğinde otomat barası kullanımına uygun yapıda olmalıdır. e. Her tornavidaya uygun kutup baģı vidalarından üretilmiģ olmalıdır. f. IEC standardına göre 4,5kA, 6kA ve 10kA, 1,2,3,4 kutup ve B,C,D tipi çözümler sunmalıdır. g. TSE uygunluk belgesine sahip olmalıdır. h. DüĢük gerilim, gecikmeli düģük gerilim ve açtırma bobini istenildiğinde sigortanın yanına direkt olaraktan monte edilebilmelidir. - Jeneratörler ĠġVEREN ce satın alınacaktır. - Analog adresli yangın ihbar santrali bayındırlık birim fiyat pozuna uygun olarak temini ve montajı yapılacaktır.

5 - Yapıda temel topraklamasına uygun topraklama sistemi yapılacaktır. Tüm panolar ve elektrikli aygıtlar ve metal aksam bu topraklama sistemine uygun Ģekilde bağlanacaktır. Ġmalat sonrası ölçüm raporu hazırlanacaktır. - Gerekli görülen aydınlatmalar coğrafi konumlu rölelerle yakılıp söndürülecektir. ÇalıĢtırıp ayarlı bir Ģekilde teslim edilecektir. - ĠġVEREN in hem diğer inģaat imalatlarıyla ilgili, hem de MÜTEAHHĠTle ilgili yapılacak imalatlar için Ģantiye içine ana Ģantiye panosundan alınmak kaydı ile en az 2 adet çalıģma panosu ( yeterli miktarda priz içeren) ve kabloması yapılacaktır. - Tüm elektrik sistemlerinin dıģ hat kablosunun bağlanması dahil, kontrolü ve ilgili kurumlardan onayı MÜTEAHHĠT tarafından yapılacaktır. Bu sözleģmede ĠġVEREN tarafından yapılan teminat kesintileri bu kontroller onaylanmadığı sürece serbest bırakılmayacaktır.

ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI TEKLĠF VERME GENEL ġartnamesġdġr (DIġ CEPHE KAPLAMA)

ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI TEKLĠF VERME GENEL ġartnamesġdġr (DIġ CEPHE KAPLAMA) ÇANAKKALE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI TEKLĠF VERME GENEL ġartnamesġdġr (DIġ CEPHE KAPLAMA) 1- TARAFLAR : ĠġVEREN YÜKLENĠCĠ :Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası. : Üzerinde iģin Ġhalesi Kalan Ġstekli. 2- ĠġĠN

Detaylı

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi 1366.Sokak No:3 Balgat/ANKARA adresinde

Detaylı

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERĠLĠM (OG) ALÇAK GERĠLĠM (AG) ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġnġn ARIZA ONARIM BAKIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ SĠSTEM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM

Detaylı

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi

2-A-1 Teslimler 2-A-2 Kiracı Paketi 2-A-3 Avan Proje 2-A-4 Uygulama Projesi ve Malzeme Tanımları 2-A-5 Bina Tanıtım/İsim Panosu Proje Teslimi AKPLAZA OFİS BİNASI DEKORASYON ŞARTNAMESİ GENEL FİHRİST BÖLÜM 1_GİRİŞ VE AMAÇ 1.1 Giriş ve Amaç 1.2 Akplaza Ofis Binası Tasarım Felsefesi 1.3 Kriterlerin Kullanımı BÖLÜM 2_GENEL BİLGİ VE YÖNTEMLER Özet

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT. ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠNE AĠT ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname ( Ġġ BU ÖZEL ĠDARĠ VE TEKNĠK ġartname; ĠHALE KONUSU YAPILACAK Ġġ, Ġġ KALEMĠ

Detaylı

Dekorasyon Şartnamesi

Dekorasyon Şartnamesi Dekorasyon Şartnamesi BÖLÜM 1 GİRİŞ ve AMAÇ 1- Giriş ve Amaç Bu kitapçık Buyaka ofis binasında kiralanan alanlarda kiracı tarafından yaptırılacak olan inşaat ve dekorasyon işlerinde uyulması gerekli tasarım

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM TEKLİFİ İYİGÜN SİTE YÖNETİMİ VE HAK SAHİPLERİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM TEKLİFİ İYİGÜN SİTE YÖNETİMİ VE HAK SAHİPLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM TEKLİFİ İYİGÜN SİTE YÖNETİMİ VE HAK SAHİPLERİ Adres: Atalar Mh.Atalar Cd. No:62/A Kartal / İSTANBUL Tel : 0 ( 216 ) 469 69

Detaylı

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ

GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ GOSB ALTYAPI HĠZMET SÖZLEġMESĠ (ELEKTRĠK, SU, ATIK SU, DOĞAL GAZ, HABERLEġME VB.) GENEL ġartlar ĠÇĠNDEKĠLER GENEL ġartlar BÖLÜM I ORTAK ġartlar Madde 1. Tanımlar 5 Madde 2. Ortak ġartların Kapsamı 6 Madde

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI CEYBROSS TRADING LTD CEYBROSS TRADING LTD, Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Bibliotheque Suriçi nde

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

BİNA İÇİ TELEKOM (ANKASTRE) TESİSİ

BİNA İÇİ TELEKOM (ANKASTRE) TESİSİ BİNA İÇİ TELEKOM (ANKASTRE) TESİSİ 13. BİNA İÇİ TELEKOM TESİSATI (ANKASTRE) TESİSİ 13.1. Konu 13.2. Bakır Kablo Ġle Bina Ġçi Telekom Tesisatı (Ankastre) Tesisi 13.2.1. Bina Ana GiriĢ Terminal Kutuları

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İŞİN

Detaylı

OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 54 ADET OTOMATİK NUMUNE ALMA CİHAZI (TEMİN, MONTAJ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-75) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine

Detaylı

BİRİM FİYAT TARİFLERİ

BİRİM FİYAT TARİFLERİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ ANA GİRİŞ BÖLÜMÜ TADİLAT İŞLERİ BİRİM FİYAT TARİFLERİ 1- İşin Tanımı Bu Teknik Şartname, " DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ Maslak Yerleşkesi Ana Giriş Bölümü Tadilat İşleri"

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : TEPEBAġI BÖLGESĠ VE MUHTELĠF MAHALLELERDE KANALĠZASYON-YAĞMURSUYU ĠNġAATI ĠġĠNE AĠT Ö Z E L

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU, KAPSAM VE TANIM:

TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU, KAPSAM VE TANIM: 1. KONU, KAPSAM VE TANIM: TEKNİK ŞARTNAME 1.1. KONU: Bu teknik şartname, TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Yol Mekanik Atölye Müdürlüğü demirbaşında bulunan 88021 numaralı vagonun servis (hizmet) vagonu olarak dizayn

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı