SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR. Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR. Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı"

Transkript

1 SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARINDA ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR Uzm Dr Erol KOÇ Sağlık Meslek Standartları Daire Başkanlığı

2 ORTAK PROGRAMLAR İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK KULLANIM

3 Farklı kurumların insan gücü ve diğer kaynaklarının birlikte kullanımı ile bilgi ve deneyimin paylaşılması ve etkileşimin sağlanması ile eğitim, araştırma ve sağlık hizmetinde artışa neden olacaktır.

4 İş birliği ile, öğrenciler farklı eğitim yaklaşımları, uygulama alanları, hasta grupları ve hastane sistemleriyle karşılaşmaktadırlar. Lisans, yüksek lisans ve uzmanlık öğrencilerinin eğitim deneyimlerini genişletmek amacıyla kurumlar arası iş birliği önerilmektedir.

5 Resmi Gazete Tarih: 18 Şubat 2011 Sayı : Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

6 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanımına ve iş birliğine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

7 Uygulama ve plânlama usul ve esasları MADDE 5 c) Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için, Bakanlık ve YÖK' ün uygun görüşü alınarak, il valisi ve üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü akdedilir. Protokolün imzalanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde birlikte kullanıma geçilir. Protokolün süresi dört yıldan az olamaz. Sürenin bitiminden altı ay önce taraflardan biri sona erdirme bildirimi yapmadıkça protokol iki yıllık sürelerle uzatılmış sayılır.

8 Eğitim hizmetleri MADDE 6 (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde tıpta uzmanlık ve lisans eğitimleri, Bakanlık asistanları da dâhil olmak üzere ilgili mevzuata göre tıp fakültesi dekanının yetki ve sorumluluğundadır. Dekan, eğitim hizmetlerinin en verimli şekilde ve aksamadan yürütülmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

9 (2) Dekan ve başhekim; eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde işbirliği içinde çalışarak gerekli tedbirleri almaya ve planlamalar yapmaya yetkilidir

10 Klinik, laboratuvar ve eğitim sorumlularının görev ve yetkileri MADDE 8 (2) Klinik veya laboratuvar eğitim hizmeti sorumlusu, ilgili klinik veya laboratuvarın eğitim hizmetleri yönünden mevcut kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını ve insan gücünün yönetimini sağlar, eğitim hizmetinin işleyişini düzenler, diğer birimler ve idare ile olan ilişkileri sağlar

11 İşbirliğine ait usul ve esaslar MADDE 10 (2) İşbirliği; eğitim, sağlık hizmeti üretimi, araştırma ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda yapılabilir. (3) Eğitim alanında yapılacak işbirliği lisans ve lisansüstü eğitimler, hizmet içi eğitimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre verilecek eğitimleri kapsar.

12 (4) Sağlık hizmeti üretimi kapsamında; ihtiyaç duyulan alanlarda doğrudan sağlık hizmeti üretimi, tıbbi ve bilimsel danışmanlık ile konsültasyon hizmeti verilebilir. (5) Araştırma kapsamında; bilimsel araştırma ve geliştirme ile proje çalışmaları yapılabilir.

13 Sağlık Bakanlığı İle Üniversite Arasında İşbirliği Protokol Örnek İfadeler Konusu: İş bu protokol.. Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin klinik ve teorik uygulamalarının, taraflarca tespit edilecek..il Sağlık Müdürlüğü ne bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile diğer sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde, belirlenecek program doğrultusunda yürütülmesi konusunda düzenlenmiştir

14 Eğitim Öğretim Programı:.. Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Akademik Takvimi ve Eğitim Öğretim Programı içerisinde yer alıp bu protokol çerçevesinde verilecek derslere ilişkin eğitim programı, derslerin konusu, yeri ve gününü ayrıntılı bir şekilde İl Sağlık Müdürlüğü ne bildirilir ve İl Sağlık Müdürlüğü onayı ile kesinlik kazanır.

15 Eğitim Öğretimin Yürütülmesi: Öğrencilerin eğitim öğretim yılı için yapmak zorunda oldukları stajlar, önceden belirlenen sağlık kurum ve kuruluşlarında Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü ile staj yapılan birim amirleri tarafından koordineli olarak yürütülür.

16 Eğitici Elemanlar: Eğitim ve sağlık hizmetini geliştirmek ve eğitim elemanı açığını gidermek amacıyla eğitici görevlendirmesi yapılabilir.

17 Hastanede, Üniversite öğretim elemanı ve Bakanlık eğitim sorumluları ile hekim ve asistanların katılacağı eğitim toplantıları yapılacaktır. Uygun görülmesi halinde öğrencilerde bu toplantılara katılacaktır. Kliniklerin eğitim toplantıları aylık olarak Dekanlık ve Başhekimliğe bildirilir ve hekimlerin çalışma düzeninin belirlenmesinde bu program dikkate alınır. Bu çalışma süresince hastanenin başhekimi ve kliniklerin eğitim sorumluları ile dekanlık ve anabilim dalı başkanlığı koordineli çalışacaklardır.

18 ORTAK KULLANIM PROTOKOLÜ YAPILAN VE ORTAK KULLANILAN HASTANELER TCSB HASTANESİ ÜNİVERSİTE HASTANESİ PROTOKOLÜN İMZALANDIĞI TARİH KIRŞEHİR DEVLET HAST. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ İST. PENDİK EAH MARMARA ÜNİ İST. GÖZTEPE EAH İST. MEDENİYET ÜNİ ORDU BOZTEPE DEV. HAST. ORDU ÜNİ SAKARYA EAH SAKARYA ÜNİ RİZE EAH RİZE ÜNİ ANK. ATATÜRK EAH YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ İZMİR ATATÜRK EAH İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ MUĞLA DEVLET HASTANESİ MUĞLA ÜNİ ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ DEV. HAST. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EAH ERZİNCAN ÜNİ DUMLUPINAR ÜNİ VAN EAH VAN 100.YIL ÜNİ. 2011

19 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMDE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR ANADAL-YANDAL

20 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği - TUEY Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18/7/2009 No : Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

21 TUEY-Bazı yan dallarda uzmanlık belgesi verilmesi (Yeni ihdas edilen uzmanlık alanlarında dosya yoluyla başvurularla diploma verilmesi) GEÇİCİ MADDE 10 (1) Algoloji, Askeri Psikiyatri, Cerrahi Onkoloji, Çocuk Acil, Çocuk Genetik Hastalıkları, Çocuk Göğüs Hastalıkları, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi, Çocuk Radyolojisi, Çocuk Romatolojisi, Çocuk Ürolojisi, Çocuk Yoğun Bakımı, El Cerrahisi, Geriatri, Harp Cerrahisi, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, Klinik Nörofizyoloji, Periferik Damar Cerrahisi, Perinatoloji ve Yoğun Bakım yan dallarında, bağlı ana dalda uzman olduktan sonra ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce o yan dal alanında yurt içinde veya yurt dışında en az iki yılı eğitim kurumlarında olmak üzere beş yıl süreyle araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Bakanlığa başvurabilir.

22 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Geçici Madde 8 e) Gelişimsel Pediatri, Cerrahi Onkoloji, Yoğun Bakım, İş ve Meslek Hastalıkları, Çocuk Metabolizma Hastalıkları ve El Cerrahisi yan dallarında, bağlı ana dallarda uzman olduktan sonra Çalışmaları yeterli görülenlerin uzmanlık belgeleri, Bakanlıkça düzenlenir ve tescil edilir.

23 TUEY Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonlar MADDE 27 (4) Yan dal uzmanlık eğitimi; 1219 sayılı Kanunun eki EK-3 sayılı Çizelgede yer alan yan dallarda, yan dalın bağlı olduğu ana dal uzmanlarının görebileceği uzmanlık eğitimidir. Birden fazla bağlı ana dalı olan yan dallarda uzmanlık öğrencisi kadroları, hangi bağlı ana dal veya dallardan uzmanlık öğrencisi alınacağı belirtilerek ilan edilir.

24 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Nöroloji Anesteziyoloji ve Reanimasyon Algoloji Üroloji Çocuk Cerrahisi Çocuk Ürolojisi

25 Genel Cerrahi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi Halk Sağlığı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Epidemiyoloji

26 İç Hastalıkları Göğüs Hastalıkları Deri ve Zührevi Hastalıkları İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Göğüs Hastalıkları İş ve Halk sağlığı Meslek Hastalıkları İç Hastalıkları

27 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon İç Hastalıkları Romatoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Temel İmmünoloji

28 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nöroloji Yoğun Bakım

29 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ SIRASINDA ÇOK DİSİPLİNLİ YAKLAŞIMLAR VE ORTAK PROGRAMLAR ROTASYON

30 ROTASYON-TANIM Bir uzmanlık dalında uzmanlık öğrencisinin eğitimini tamamlayabilmek için ilgili dal dışındaki diğer uzmanlık dallarında almak zorunda olduğu, süreleri belli eğitimlerdir

31 Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum Nöroloji Ortopedi ve Travmatoloji Radyoloji

32 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Acil Tıp Ortodonti Anesteziyoloji ve Reanimasyon Hematoloji Ortopedi ve Travmatoloji Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cer

33 Beyin ve Sinir Cerrahisi Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reani. Genel Cerrahi Nöroloji Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Radyoloji

34 Çocuk Nörolojisi Nöroloji Çocuk Genetik Hastalıkları ve Tıbbi Genetik Çocuk Metabolizma Hastal. Klinik Nörofizyoloji Radyoloji Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

35 ORTAK PROGRAMLAR VE ÇOK DİSİPLİNLİ ALANLAR KISA YOL

36 Pratisyen tabip + 4 yıl İç Hastalıkları uzm (4 yıl) + 2 yıl Genel Cerrahi uzm (4 yıl) + 2 yıl Acil Tıp uzmanı Pratisyen tabip + 4 yıl Patoloji uzm (4 yıl) + 2 yıl Adli Tıp uzmanı

37 Pratisyen tabip + 5 yıl Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzm (4 yıl) + 2 yıl Plastik, Rekonst. ve Estetik. Cerrahi uzm (4 yıl) + 2 yıl Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi uzm

38 Pratisyen tabip + 4 yıl Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı (4 yıl) + 2 yıl Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Pratisyen tabip + 4 yıl Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı (4 yıl) + 3 yıl Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı

39 Pratisyen tabip + 4 yıl Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı (5 yıl) + 2 yıl Göğüs Cerrahisi uzmanı Pratisyen tabip + 4 yıl İç Hastalıkları uzmanı (4 yıl) + 2 yıl Göğüs Hastalıkları uzmanı

40 Pratisyen tabip + 4 yıl Göğüs Cerrahisi uzm. ( 5yıl) + 3 yıl Genel Cerrahi uzm. (5 yıl) + 3 yıl Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Pratisyen tabip + 4 yıl İç Hastalıkları uzm. (4 yıl) + 2 yıl Kardiyoloji uzmanı Pratisyen tabip + 4 yıl Genel Cerrahi (5 yıl) + 3 yıl Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı

41 Pratisyen Tabip + 4 yıl Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanları (4 yıl) + 2 yıl Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları (5 yıl) + 2 yıl Spor Hekimliği uzmanı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları (5 yıl) +2 yıl Tıbbi Mikrobiyoloji uzm.

42 Ortak Programlar ve Çok Disiplinli Alanlar Teşvikine İlişkin Yönetmelik Hükümleri TUEY Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme MADDE 23 (8) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra herhangi bir mazeret gözetmeksizin eğitimlerine başka bir ilde veya kurumda devam etmek isteyenlerin, aşağıdaki şartları haiz ve bir defaya mahsus olmak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde atamaya yetkili makam tarafından geçişleri yapılır.

43 Ortak Programlar ve Çok Disiplinli Alanlar Teşvikine İlişkin Yönetmelik Hükümleri TUEY-Uzmanlık ana ve yan dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonlar MADDE 27 (2) Eğitim süreleri ve rotasyonların kazanılan birimin bulunduğu kurumda yaptırılması esastır. Ancak, kurumda ilgili uzmanlık dalına ait rotasyonların yapılacağı eğitim biriminin bulunmaması veya bulunsa bile asgari uygulamaları yapmasına yeterli olmaması veya başka kurumda yapılmasında birim sorumlusu tarafından fayda görülmesi halinde uzmanlık öğrencisi kurum amirince uygun görülen yerlerde kabul belgesi sağlanmak koşuluyla rotasyona tabi tutulabilir.

44 Ortak Programlar ve Çok Disiplinli Alanlar Teşvikine İlişkin Yönetmelik Hükümleri TUEY (3) Uzmanlık öğrencilerine; eğitim sorumlularının uygun görmesi kaydıyla, tabi oldukları mevzuata göre, yetkili kılınan akademik kurulların uygun görüşü ve kurum amirlerinin kararı üzerine, eğitime kabul belgesi sağlamaları koşuluyla yurt içinde veya yurt dışında başka kurumlarda uzmanlık eğitimi alması için bir yıla kadar izin verilebilir.

45 Ortak Programlar ve Çok Disiplinli Alanlar Teşvikine İlişkin Yönetmelik Hükümleri TUEY Eğitimin takip ve değerlendirilmesi MADDE 25 (3) a) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının değerlendirme sonuçlarına dayanır. Belirlenen ihtiyaçları karşılayacak amaç ve hedefler ile bunları gerçekleştirecek asgari bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik eğitim etkinliklerini içerir. Kurul tarafından hazırlanır ya da hazırlattırılır ve ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek elektronik ağ ortamında ilan edilir.

46 Ortak Programlar ve Çok Disiplinli Alanlar Teşvikine İlişkin Yönetmelik Hükümleri TUEY b) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Birimler tarafından hazırlanır, yıllık olarak güncellenir, Kurula bildirilir ve elektronik ağ ortamında ilan edilir.

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 29/06/2009-2009/15153 Resmi Gazete Tarihi : 18/07/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27292 Ekli "Tıpta ve Diş Hekimliğinde

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM REHBERİ İ Ç İ N D E K İ L E R Akademik Kadro Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tıpta Uzmanlık Alanları ve Eğitim Süreleri Çizelgesi Cerrahi Tıp

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 6 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 6 KARAR Sayfa 1 / 6 KARAR Uzmanlık eğitimin yapılacağı birim üniversite hastanesinde anabilim dalı/bilim dalı, Bakanlık hastanesinde ise klinik şeklinde yapılanmıştır. Bir birimin yapılanması kurumda uzmanlık

Detaylı

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EL KİTABI

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EL KİTABI TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EL KİTABI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Sevgili Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencilerimiz, Tıpta Uzmanlık ya da Yan Dal Uzmanlık Sınavında başarılı olarak Erciyes

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 11 26 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27916 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6225 Kabul Tarihi: 6/4/2011 MADDE 1 22/2/2005 tarihli

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

16.03.2015 Sayı: 2015-6

16.03.2015 Sayı: 2015-6 Yönetim Kurulu Başkan Dr.Bülent Alıcı Başkan Yardımcısı Dr.Serdar Tekgül BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 16.03.2015 Sayı: 2015-6 Genel Sekreter Dr. Cem Akbal Sayman Dr. Adil Esen TALEPÇİ Başkanlığı

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Karadeniz Teknik

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/1985 Ekli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 24/5/2011 tarihli ve

Detaylı

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1. Bu yönergenin amacı, Recep Tayyip

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Amaç Madde 1 Bu Kanunun

Detaylı

TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜ Tarihi:18.04.1973 Sayısı:14511 Resmi Gazete Tarih: 18.4.1973; Sayı:14511 Kapsam: Madde 1- Türkiye de tababet dallarında uzman olmak ve uzmanlık belgesi almak bu Tüzük hükümlerine

Detaylı

6225 SAYILI TORBA YASA

6225 SAYILI TORBA YASA 6225 SAYILI TORBA YASA Perşembe, 22 Eylül 2011 13:41 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6225 Kabul Tarihi: 6/4/2011 MADDE 1-22/2/2005 tarihli ve 5302

Detaylı

6354 SAYILI TORBA YASA Ve SAĞLIK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6354 SAYILI TORBA YASA Ve SAĞLIK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6354 SAYILI TORBA YASA Ve SAĞLIK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan torba yasa ile sağlık alanını düzenleyen mevzuatta yine pek çok değişiklik yapıldı. Değişiklikleri

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

2012-2013 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU

2012-2013 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU 15. 04. 2013 2012-2013 İZMİR TABİP ODASI HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA RAPORU İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu çalışmaları, Av. Mithat KARA ve Av. Abdullah HIZAL tarafından yürütülmektedir. Hukuk Bürosu çalışmaları

Detaylı

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROĞRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI BİRİNCİ BASKI ANKARA KASIM 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA

Detaylı

ADLÎ TIP KURUMU KANUNU (1)

ADLÎ TIP KURUMU KANUNU (1) 5519 ADLÎ TIP KURUMU KANUNU (1) Kanun Numarası : 2659 Kabul Tarihi : 14/4/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/4/1982 Sayı : 17670 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 301 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetmeliğinde

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni

TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu YIL: 2014 SAYI:2 Bu bülten TTB-UDEK-UYEK 2012-2014 Dönemi Çalışmalarının Raporudur. İÇİNDEKİLER

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Sayfa : Amaç Madde 1

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÖNETMELİĞİ 18.01.2011 tarih ve 2011/38 sayılı Senato Kararı kabul edilmiştir. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

18 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28886 KANUN

18 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28886 KANUN 18 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28886 KANUN SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6569 Kabul Tarihi: 19/11/2014

KANUN. Kanun No. 6569 Kabul Tarihi: 19/11/2014 26 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29187 KANUN TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6569 Kabul

Detaylı