Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler"

Transkript

1 Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013K

2 Đçindekiler Fatiha Bakara Bakara Bakara Bakara Bakara Bakara Bakara Bakara Bakara Bakara Bakara Al-i Đmran Al-i Đmran Al-i Đmran Al-i Đmran Al-i Đmran Nisa Nisa Maide Maide En am En am En am A raf A raf Enfal Tevbe Tevbe Yunus Yunus Đbrahim Đbrahim Đbrahim Đbrahim Nahl Nahl Nahl Nahl Nahl Nahl Đsra Đsra Đsra Đsra Taha Enbiya Enbiya Enbiya Hac Hac Mü minun Nur Nur Furkan Furkan Şu ara Ankebut Rum Lokman Seçme Metnler - ii

3 Secde Ahzab Ahzab Ahzab Ahzab Sebe Sebe Yasin Mü min Fussilet Hucurat Zariyat Rahman Hadid Haşr Saff Saff Cuma Cuma Munafikun Munafikun Mülk Nuh Nuh Cin Đnsan Nebe Naziat Abese Đnfitar Duha Tin Alak Kadir Zilzal Tekasur Asr Fil Kureyş Ma un Kevser Kafirun Nasr Tebbet Đhlas Felak Nas Seçme Metnler - iii

4 Fatiha 1-7 ٣ م ال ك ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم ي و م الد ين ٤ ا ي اك ن ع ب د و ا ي اك ن س ت ع ين ١ ا ل ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين ا ن ع م ت ع ل ي ه م غ ي ر ال م غ ض وب ع ل ي ه م و ل ا لض ال ين ٢ ا لر ح م ن الر ح يم ٥ ا ھ د ن ا الص ر اط ال م س ت ق يم ٦ ص ر اط ال ذ ين ٧ Dalalete düşmek, Âlem ع ال م - ع ال م ين sapmak ض ل - ي ض ل Dalalete düşen, ا س ت ع ان - ي س ت ع ين Yardım istemek ض ال - ض ال ون - ض ال ين sapan غ ض ب - ي غ ض ب Gazap etmek, kızmak ع و ن Yardım م غ ض وب Gazap edilen, kızılan ا ن ع م - ي ن ع م Nimet vermek 1. Rahman, Rahim Allah ın adıyla. sıfatlarıdır. kelimesinin الل ه kelimeleri الر ح يم ve الر ح م ن 2. Bütün övgüler, âlemlerin Rabbi Allah içindir. verir. takısı kelimeyi belirli yapar ve gerçek, bütün, asıl gibi manaları ا ل sıfatıdır. kelimesinin الل ه isim tamlamasıdır ve ر ب ال ع ال م ين 3. Rahmân, Rahîm. sıfatlarıdır. kelimesinin الل ه kelimeleri الر ح يم ve الر ح م ن 4. Din (hesap ve ceza) gününün maliki. sıfatıdır. kelimesinin الل ه üçlü isim tamlamasıdır ve م ال ك ي و م الد ين kelimesinin iki anlamı vardır: Birincisi inanç sistemi, dünya görüşü, yaşayış tarzı; ikincisi الد ين hesap ve ceza. Buna göre, 2-4 ayetlerin toplu manası şöyle olur: Bütün övgüler, âlemlerin Rabbi olan, Rahman olan, Rahim olan, hesap ve ceza gününün maliki olan Allah içindir. 5. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. ekinin ك vardır. ekine destek olmak için ك ibaresinin kendi başına anlamı yoktur; burada ا ي ا fiillerden önce gelmesi yalnız sana, yalnız senden anlamlarını verir. 6. Bizi doğru yola ilet. 7. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna; kendilerine gazab edilenlerin ve sapanların yoluna değil. getirir. ibaresi bir isim tamlaması meydana ال ذ ين ا ن ع م ت ع ل ي ه م kelimesi ile ص ر اط Seçme Metnler - 1

5 ا ن ع م ت غ ي ر ا ل ح م د ا ي اك ل ا ال ذ ين ا لض ال ي ن ا ھ د ن ا ا لر ح م ن الر ح يم ل ل ه ب س م ر ب م ال ك الص ر اط ص ر اط ن س ت ع ين ال ع ال م ين ع ل ي ه م ن ع ب د الل ه ال م غ ض وب ي و م ال م س ت ق ي م بسم الله الرحمن الرحيم Bakara 1-5 الم ١ ذ ل ك ال ك ت اب ل ا ر ي ب ف يه ه د ى ل ل م ت ق ين ٢ ا ل ذ ين ي ؤ م ن ون ب ال غ ي ب و ي ق يم ون الص ل وة و م م ا ر ز ق ن اه م ي ن ف ق ون ٣ و ال ذ ين ي ؤ م ن ون ب م ا ا ن ز ل ا ل ي ك و م ا ا ن ز ل م ن ق ب ل ك و ب ال ا خ ر ة ه م ي وق ن ون ٤ ا ول ئ ك ع ل ى ه د ى م ن ر ب ه م و ا ول ئ ك ه م ال م ف ل ح ون ٥ Kani olmak, kesin Şüphe ر ي ب olarak inanmak ا ي ق ن - ي وق ن ي ق ي ن Yakiyn, kesin olan ال غ ي ب Gayb, görülmeyen ه د ى Yol gösteren, ileten أ ن ف ق - ي ن ف ق Đnfak etmek, harcamak م ت ق ين Sakınanlar ا م ن - ي ؤ م ن Đman etmek, inanmak Ayağa kaldırmak, kılmak ا ق ام - ي ق يم Rızık vermek ر ز ق - ي ر ز ق Đndirmek ا ن ز ل - ي ن ز ل ا ف ل ح - ي ف ل ح Rahman ve Rahim Allah ın adıyla Başarmak, kurtulmak 1. Elif Lâm Mîm. bilir. Bu harflere hurufu mukattaa denilir. Manasını Allah bilir ve ilimde ileri gitmiş olanlar الم 2. Kitap budur; onda şüphe yoktur. Sakınanlar için yol göstericidir. anlamındadır. Bu kitaptır değil, Kitap budur. Gerçek kitap budur ذ ل ك ال ك ت ا ب Seçme Metnler - 2

6 aynıdır. kelimesinin sonundaki elif maksuradan dolayı merfu, mansub ve mecrur halleri ه د ى 3. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden harcarlar. 4. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. 5. Đşte onlar Rab'lerinden bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler işte onlardır. ر ي ب م م ا = م ن م ا ال ا خ ر ة الص ل وة م ن ا ل ي ك ا ن ز ل ه د ى ع ل ى ال غ ي ب ه م ا ول ئ ك ف يه ي ؤ م ن ون ذ ل ك ر ب ه م ي ق يم ون ق ب ل ك ر ز ق ن اه م ي ن ف ق ون ال ك ت اب ال م ف ل ح ون ي وق ن ون ال م ت ق ين Bakara 6-12 ا ن ال ذ ين ك ف ر وا س و اء ع ل ي ه م ء ا ن ذ ر ت ه م ا م ل م ت ن ذ ر ھ م ل ا ي ؤ م ن و ن ٦ خ ت م الل ه ع ل ى ق ل وب ه م و ع ل ى س م ع ه م و ع ل ى ا ب ص ار ه م غ ش او ة و ل ه م ع ذ اب ع ظ يم ٧ و م ن الن اس م ن ي ق ول ا م ن ا ب الل ه و ب ال ي و م ال ا خ ر و م ا ه م ب م ؤ م ن ين ٨ ي خ اد ع ون الل ه و ال ذ ين ا م ن وا و م ا ي خ د ع ون ا ل ا ا ن ف س ه م و م ا ي ش ع ر ون ٩ ف ى ق ل وب ه م م ر ض ف ز اد ه م الل ه م ر ض ا و ل ه م ع ذ اب ا ل يم ب م ا ك ان وا ي ك ذ ب ون ١٠ و ا ذ ا ق يل ل ه م ل ا ت ف س د وا ف ى ال ا ر ض ق ال وا ا ن م ا ن ح ن م ص ل ح ون ١١ ا ل ا ا ن ه م ه م ال م ف س د ون و ل ك ن ل ا ي ش ع ر ون ١٢ Uyarmak Perde, örtü أ ن ذ ر - ي ن ذ ر غ شا و ة Örtmek Şuurunda olmak غ ش ى -ي غ ش ى ش ع ر - ي ش ع ر Kalp, kalpler ق ل ب - ق ل وب Mühürlemek خ ت م ي خ ت م Göz, görme ب ص ر - اهص ار Kulak, işitme س م ع Seçme Metnler - 3

7 ق ال ي ق ول Demek, söylemek ال ي و م ال ا خ ر Son gün, ahiret günü Aldatmak خ اد ع - ي خ اد ع Müminler, inananlar م ؤ م ن و ن- م ؤ م ن ين Hastalık Kendisi, kendileri م ر ض ن ف س ا ن ف س ز اد - ي ز يد Arttırmak ك ذ ب - ي ك ذ ب Yalan söylemek ق يل Denildi ا ف س د - ي ف س د Bozgunculuk yapmak Islah edenler ا ص ل ح - ي ص ل ح م ص ل ح ون Islah etmek, düzeltmek 6. Şüphesiz, inkâr edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir, inanmazlar. da. Uyardın mı uyarmadın mı. Anlamı: Uyarsan da uyarmasan : ء ا ن ذ ر ت ه م ا م ل م ت ن ذ ر ھ م 7. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. 8. Đnsanlardan bazıları vardır ki "Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik" derler; oysa inanmış değillerdir. denir. Đnsanlardan bazıları vardır ki. Buna mini baziye م ن الن اس yapar. harfi anlamı pekiştirmek içindir ve kelimeyi mecrur ب Buradaki ب م ؤ م ن ين 9. Allah'ı ve mü'minleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da şuurunda değillerdir. 10. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı, onlar için acı bir azab vardır. Allah onları hastalık bakımından arttırdı/ arttırsın. Her iki mana da ف ز اد ه م الل ه م ر ض ا geçerlidir. denir. hastalık bakımından. Bu kullanıma temyiz م ر ض ا geniş zaman fiili geçmişte devamlı yapmayı ifade +ك ان söyleyegeldiler. yalan ك ان وا ي ك ذ ب و ن eder 11. Bunlara, "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" denildiğinde, "Biz ancak ıslah edicileriz" derler. 12. Đyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir. ا م ن ا ع ذ اب ي ؤ م ن ون ا م ن وا ع ظ يم ي خ اد ع ون ا ب ص ار ه م ع ل ى ي خ د ع ون ا ذ ا ع ل ي ه م ي ش ع ر ون Seçme Metnler - 4

8 ال ا ر ض غ ش او ة ي ق ول ا ليم ق ال وا ي ك ذ ب ون ا م ق ل وب ه م ال ي و م ت ن ذ ر ھ م ا ن قيل ا ن ذ ر ت ه م ك ان وا خ ت م ا ن ف س ه م ك ف ر وا ز اد ه م ا ن م ا ل ك ن س م ع ه م ا ن ه م ل ه م س و اء ن ح ن م ؤ م نين ب م ا ه م م ر ض ل ا ت ف س د وا ال م ف س د ون م ص ل ح ون الن اس Bakara ي ا ا ي ه ا الن اس اع ب د وا ر ب ك م ال ذ ى خ ل ق ك م و ال ذ ين م ن ق ب ل ك م ل ع ل ك م ت ت ق ون ٢١ ا ل ذ ى ج ع ل ل ك م ال ا ر ض ف ر اش ا و الس م اء ب ن اء و ا ن ز ل م ن الس م اء م اء ف ا خ ر ج ب ه م ن الث م ر ات ر ز ق ا ل ك م ف ل ا ت ج ع ل وا ل ل ه ا ن د اد ا و ا ن ت م ت ع ل م ون ٢٢ Yaymak, sermek Bina, çatı, tavan ف ر ش - ي ف ر ش ب ن اء Döşek ث م ر ة - ث م ر ات Meyve, semere ف را ش ن د - ا ن د اد Ortak, eş, put ب ن ى - ي ب ن ى Bina etmek Tapmak, kulluk Yaratmak خ ل ق - ي خ ل ق ع ب د - ي ع ب د etmek Kılmak, yapmak ا ت قى- ي ت قى Sakınmak ج ع ل - ي ج ع ل Bilmek ا خ ر ج - ي خ ر ج Çıkarmak ع ل م - ي ع ل م 21. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki sakınasınız. 22. O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yaptı, gökten su indirip onunla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar kılmayın. Seçme Metnler - 5

9 kelimelerinin hepsi mansubdur ve döşek olarak, bina olarak, rızık ر ز ق ا ve ب ن اء,ف ر اش ا olarak manalarını verir. bilinir. hal vavı olarak و Siz biliyor iken, bildiğiniz halde, bile bile. Buradaki :و ا ن ت م ت ع ل م ون düşmüştür. ن Kılmayın. Nehiy, olumsuz emir. Meczum olduğu için sondaki ل ا ت ج ع ل وا الث م ر ا ت ر ز ق ا ي اا ي ه ا ت ع ل م و ن ر ب ك م الن اس ال ذ ي ن ت ج ع ل وا ا خ ر ج ت ت ق و ن ال ذ ى م اء خ ل ق ك م ب ن ا ء ل ل ه ا ن ز ل ج ع ل ل ك م ف ر اش ا ا ن د اد ا ل ع ل ك م الس م ا ء ق ب ل ك م ا ن ت م ال ا ر ض اع ب د وا ف ل ا Bakara و ا ذ ق ال ر ب ك ل ل م ل ئ ك ة ا ن ى ج اع ل ف ى ال ا ر ض خ ل يف ة ق ال وا ا ت ج ع ل ف يه ا م ن ي ف س د ف يه ا و ي س ف ك الد م اء و ن ح ن ن س ب ح ب ح م د ك و ن ق د س ل ك ق ال ا ن ى ا ع ل م م ا ل ا ت ع ل م و ن ٣٠ و ع ل م ا د م ال ا س م اء ك ل ه ا ث م ع ر ض ه م ع ل ى ال م ل ئ ك ة ف ق ال ا ن ب ؤ ن ى ب ا س م اء ه ؤ ل اء ا ن ك ن ت م ص اد ق ين ٣١ ق ال وا س ب ح ان ك ل ا ع ل م ل ن ا ا ل ا م ا ع ل م ت ن ا ا ن ك ا ن ت ال ع ل يم ال ح ك ي م ٣٢ Kutsamak, takdis خ ل يف ة -خ ل ف اء - خ ل اء ف Halife, arkadan gelen ق د س - ي ق د س etmek Fesat çıkarmak, د - ي ف س د bozgunculuk Đsim أ ف س ا س م - أ س م اء (Kan) dökmek أ ن ب أ ي ن ب أ Haber vermek س ف ك - ي سف ك Yapan, yapacak Kan د م - د م اء olan ج اع ل Ben bilirim, en iyi س ب ح ي س ب ح Tesbih etmek ا ع ل م bilenim ع ل م ي ع ل م Öğretmek س ب ح ان ك Seni tesbih ederiz Hüküm ve hikmet ال ع ل يم En iyi bilen ال ح ك يم sahibi Seçme Metnler - 6

10 30. Bir zaman, Rabbin meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" dedi. Onlar, "Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz" dediler. (Allah) "Ben sizin bilmediğinizi bilirim" dedi. kullanılmıştır. Yapan, yaratan. Đsmi faildir, muzari fiil olarak yaratacağım anlamında ج اع ل cümlesi. Hal vavı ve hal و ن ح ن ن س ب ح 31. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterdi, "Eğer doğru söyleyenler iseniz, bana bunların isimlerini bildirin" dedi. 32. Melekler, "Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin" dediler. anlamındadır. Senin yüceliğin. Senin yüceliğini dile getiririz س ب ح ان ك ي ف س د ي س ف ك ه ؤ ل اء ن ق د س ن س ب ح ن ح ن م ن ال م ل ئ ك ة ك ن ت م ج اع ل ث م ت ع ل م ون ت ج ع ل ا ن ك ا ن ت ا ن بب ؤ ن ى ا ن ا ل ا ا ع ل م ال ا س م ا ء ال ا ر ض ا ذ الد م ا ء خ ل يف ة ح م د ك ال ح ك ي م ك ل ه ا ق ال وا ف يه ا ال ع ل ي م ع ل ى ع ل م ت ن ا ع ل م ع ل م ع ر ض ه م ص اد ق ي ن س ب ح ان ك ر ب ك ا ن ى Bakara ي ا ب ن ى ا س ر ای ل اذ ك ر وا ن ع م ت ى ال ت ى ا ن ع م ت ع ل ي ك م و ا و ف وا ب ع ه د ى ا وف ب ع ه د ك م و ا ي اى ف ار ه ب ون ٤٠ و ا م ن وا ب م ا ا ن ز ل ت م ص د ق ا ل م ا م ع ك م و ل ا ت ك ون وا ا و ل ك اف ر ب ه و ل ا ت ش ت ر وا ب ا ي ات ى ث م ن ا ق ل يل ا و ا ي اى ف ات ق و ن ٤١ و ل ا ت ل ب س وا ال ح ق ب ال ب اط ل و ت ك ت م وا ال ح ق و ا ن ت م ت ع ل م ون ٤٢ و ا ق يم وا الص ل وة و ا ت وا الز ك وة و ار ك ع وا م ع الر اك ع ين ٤٣ ا ت ا م ر ون الن اس ب ال ب ر Seçme Metnler - 7

11 و ت ن س و ن ا ن ف س ك م و ا ن ت م ت ت ل ون ال ك ت اب ا ف ل ا ت ع ق ل و ن ٤٤ و اس ت ع ين وا ب الص ب ر و الص ل وة و ا ن ه ا ل ك ب ير ة ا ل ا ع ل ى ال خ اش ع ين ٤٥ Vefa göstermek, yerine ف ى - ي وف ي getirmek Örtmek, gizlemek أ و ل ب س - ي ل ب س Beni, bana, benden إ ي ا ى = ا ي ا ى Giymek ل ب س - ي ل ب س Korkmak ك ب ير ة Büyük iş, zor iş ر ه ب - ي ر ه ب Nimet vermek ذ ك ر - ي ذ ك ر Anmak, hatırlamak ا ن ع م - ي ن ع م Olmak م ص د ق ا Tasdik edici olarak ك ان - ي ك ون Gizlemek ك اف ر Đnkar eden ك ت م - ي ك ت م Emretmek ر اك ع و ن - ر اك ع ين Rukû edenler ا م ر - ي ا م ر ت ن س و ن Unutursunuz ت ت ل ون Okursunuz ع ق ل - ي ع ق ل خ اش ع ين Huşu duyanlar, saygı duyanlar Akletmek, aklını kullanmak 40. Ey Đsrail oğulları, size bağışladığım nimetimi hatırlayın ve ahdimi yerine getirin, ki ben de ahdinizi yerine getireyim. Ve yalnızca benden korkun. halidir. nin kısa yazılmış ب ن ين kelimesinin mansub hali ب ن ون oğullar manasına gelen ب ن ى gelir. Benden. Fiilin başına geldiği için yalnız benden anlamına ا ي ا + ى = ا ي اى halidir. nin kısa ن ى benden manasına gelen ن deki ف ار ه ب ون 41. Yanınızda olan (Tevrat)ı, doğrulayıcı olarak indirdiğime (Kur'an'a) iman edin; onu inkâr edenlerin ilki olmayın ve ayetlerimizi az bir değere değişmeyin. Ve yalnızca benden sakının. karıştırmayın. ile ا م ن وا (Đman edin) çoğul emirdir. Bunu iman ettiler anlamındaki ا م ن وا halidir. nin kısa ن ى benden manasına gelen ن deki ف ات ق ون 42. Hakkı bâtılla karıştırıp bile bile hakkı gizlemeyin. (giyinmek) karıştırmayın. (karıştırmak, örtmek). Bunları ل ب س - ي ل ب س ل ب س ي ل ب س vavı dır. harfleri hal و deki و ا ن ت م ت ع ل م ون 43. Ve namazı kılın ve zekatı verin. Rukû edenlerle birlikte rukû edin. 44. Siz, insanlara iyiliği emreder ve kendinizi unutur musunuz? Oysa siz kitabı okuyorsunuz. Yine de aklınızı kullanmaz mısınız? vavı dır. harfleri hal و deki و ا ن ت م ت ت ل ون ال ك ت اب 45. Sabır ve namazla (Allah'tan) yardım dileyin. Şüphesiz o (namaz) (Allah'a) derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Seçme Metnler - 8

12 ت ت ل و ن ن ع م ت ى ت ا م ر و ن الن اس ب ن ى م ع ك م ال ب ر م ص د ق ا ال ب اط ل ك ب ير ة ا ي ا ى ك اف ر ا و ل ق ل يل ا ا و ف وا ع ه د ى ا و ف ع ه د ك م ا ن ه ا ال خ اش ع ين ا ن ف س ك م ت ن س و ن ا ن ع م ت الص ل وة ا ن ز ل ت الص ب ر ا ن ت م ث م ن ا ا ق يم وا الر اك ع ين ف اذ ك ر ون ى ا ذ ك ر ك م و اش ك ر وا ل ى و ل ا ت ك ف ر ون ال ح ق اس ت ع ين وا ار ه ب و ن ار ك ع وا اذ ك ر وا ات قو ن ا ي ات ى ا م ن وا ا ت وا ل ا ت ل ب س وا ل ا ت ك ون وا ل ا ت ك ت م وا ت ع ل م و ن ت ع ق ل و ن ل ا ت ش ت ر وا Bakara ١٥٢ ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا اس ت ع ين وا ب الص ب ر و الص ل وة ا ن الل ه م ع الص اب رين ١٥٣ و ل ا ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ى س ب يل الل ه ا م و ات ب ل ا ح ي اء و ل ك ن ل ا ت ش ع ر ون ١٥٤ و ل ن ب ل و ن ك م ب ش ى ء م ن ال خ و ف و ال ج وع و ن ق ص م ن ال ا م و ال و ال ا ن ف س و الث م ر ات و ب ش ر الص اب رين ١٥٥ ا ل ذ ين ا ذ ا ا ص اب ت ه م م ص يب ة ق ال وا ا ن ا ل ل ه و ا ن ا ا ل ي ه ر اج ع ون ١٥٦ ا ول ئ ك ع ل ي ه م ص ل و ات م ن ر ب ه م و ر ح م ة و ا ول ئ ك ه م ال م ه ت د ون ١٥٧ ن ق ص Noksanlık, azlık ج وع Açlık Şükretmek ش ك ر - ي ش ك ر Noksanlaşmak, azalmak ن ق ص - ي ن ق ص Đnkar etmek, nankörlük Sabredenler ص اب رين ك ف ر - ي ك ف ر etmek ق ال - ي ق ول Demek, söylemek ي ق ت ل Öldürülür Seçme Metnler - 9

13 Diri م ي ت - ا م و ات Ölü ح ي - ا ح ي اء ب ل ى - ي ب ل و Denemek, sınamak خ و ف Korku م ال - ا م و ال Mal, zenginlik ب ش ر - ي ب ش ر Müjdelemek ا ص اب -ي ص يب Đsabet etmek م ص يب ة Musibet ر اج ع ون - ر اج ع ي ن Geri dönenler م ه ت د ون - م ه ت د ي ن Doğru yola iletilenler 152. Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. meczumdur. Şartın cevabı olduğu için ا ذ ك ر ك م 153. Ey iman edenler! Sabırla ve namazla yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. س ت ع ين وا ا Aslı اس ت ع ين وا 154. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Aksine, onlar diridirler. Ancak siz bilmezsiniz. edilgen. Öldürülür. Muzari ي ق ت ل 155. And olsun ki biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksiklikle sizi deneriz. Sabredenleri müjdele. içindir. harfleri pekiştirme ن ve sondaki ل Baştaki و ل ن ب ل و ن ك م 156. Onlar ki başlarına bir musibet gelince, "Biz şüphesiz Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na döneceğiz" derler. çevirir. Olduğu zaman. Cümledeki fiillerin anlamını geniş zamana ا ذ ا anlamındadır. Dönenler. Đsmi failin fiil olarak kullanımıdır. Döneceğiz ر اج ع ون 157. Đşte Rablerinden bağışlanma ve rahmet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar işte onlardır. ي ق ت ل ه م ن ق ص ال م ه ت د ون م ص يب ة ل ن ب ل و ن ك م ق ال وا س ب يل ا ص اب ت ه م اش ك ر وا ا ست ع ين وا اذ ك ر ون ى ا ذ ك ر ك م ا ح ي ا ء ر ب ه م ر اج ع و ن ل ات ك ف ر و ل ات ق ول وا ت ش ع ر و ن ب ل ب ش ر ا ول ئ ك ال ا ن ف س ال ا م و ا ل Seçme Metnler - 10

14 الص ب ر الص اب رين ال خ و ف ال ج و ع ي ا ا ي ه ا الن اس ك ل وا م م ا ف ى ال ا ر ض ح ل ال ا ط ي ب ا و م ب ين ١٦٨ ا ن م ا ي ا م ر ك م ب الس وء و ال ف ح ش اء و ا م و ا ت الث م ر ا ت Bakara ل ا ت ت ب ع وا خ ط و ات الش ي ط ان ا ن ه ل ك م ع د و ا ن ت ق ول وا Çirkin iş, fuhşiyat, خ ط و ة- خ ط و ات ف ح ش اء ahlaksızlık ا ك ل - ي ا ك ل Yemek ا ت ب ع - ي ت ب ع ي ا م ر ك م الن اس م م ا م ب ين ك ل وا ل ك م ع ل ى الل ه ع ل ى الل ه م ا ل ا ت ع ل م و ن Adım ١٦٩ Takip etmek, tabi olmak 168. Ey insanlar, yeryüzünde olan şeyleri helal ve temiz olarak yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Gerçekte o, sizin için apaçık bir düşmandır O size yalnızca kötülüğü, hayasızlığı ve Allah a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. düşmüştür. harfi ن den dolayı mansubdur ve sondaki ا ن Söylemenizi. ا ن ت ق ول وا ح ل ال ا ال ا ر ض ت ع ل م و ن ل ا ت ت ب ع وا ا ي ه ا ا ن ه ا ن م ا ف ى ال ف ح ش ا ء خ ط و ا ت ع د و ط ي ب ا ا ن ت ق ول وا الس و ء Bakara 177 ل ي س ال ب ر ا ن ت و ل وا و ج وه ك م ق ب ل ال م ش ر ق و ال م غ ر ب و ل ك ن ال ب ر م ن ا م ن ب الل ه و ال ي و م ال ا خ ر و ال م ل ئ ك ة و ال ك ت اب و الن ب ي ن و ا ت ى ال م ال ع ل ى ح ب ه ذ و ى ال ق ر ب ى و ال ي ت ام ى و ال م س ا ك ين و اب ن الس ب يل و الس ائ ل ين و ف ى الر ق اب و ا ق ام الص ل وة و ا ت ى الز ك وة و ال م وف ون ب ع ه د ه م ا ذ ا ع اه د وا و الص اب رين ف ى ال ب ا س اء و الض ر اء و ح ين ال ب ا س ا ول ئ ك ال ذ ين ص د ق وا و ا ول ئ ك ه م ال م ت ق و ن ١٧٧ Yüz çevirmek Vermek و ل ى - ي و ل ى ا ت ى - ي ؤ ت ي Đfa edenler, yerine getirenler Yakınlık sahipleri, akrabalar م وف ون ذ و ى ال ق ر ب ى Seçme Metnler - 11

15 ب أ س اء Sıkıntı, güçlük ا ب ن اس ب ي ل ض ر اء Darlık, zarar görme ر ق ب ة - ر ق اب ب أ س Zorluk, savaş ف ى الر ق ا ب ع اه د - ي ع اه د Andlaşma yapmak ص د ق - ي ص د ق Yolun oğlu, yolda kalan Boyun Boyundurukta (esir) Doğru olmak, doğru söylemek 177. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik, o (kimsenin iyiliği)dir ki, Allah'a, âhiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere inandı; sevdiği halde malını yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, isteyenlere ve boyunduruk altında bulunanlara (köle ve esirlere) verdi; namazı kıldı, zekâtı verdi. Andlaşma yaptıkları zaman andlaşmalarını yerine getirenler; sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenler, işte doğru olanlar onlardır, sakınanlar onlardır. ال ي و م ال ي ت ام ى و ج وه ك م ه م الن ب ي ن ال م وف ون م ن ال م ل ئ ك ة ال م غ ر ب ال م ش ر ق ال م س اك ين الر ق اب ح ي ن ح ب ه ا ن ت و ل وا ال ب ر ال ب ا س ا ء ال ب ا س ا ول ئ ك ا ق ا م ا م ن ال ا خ ر ا ت ى الس ائ ل ي ن ال م ت ق و ن ل ي س ل ك ن ذ و ى ال ق ر ب ى ق ب ل ع ه د ه م ع اه د وا الض ر ا ء الص ل و ة ص د ق وا الص اب ري ن اب ن الس ب ي ل Bakara ف ا ذ ا ق ض ي ت م م ن اس ك ك م ف اذ ك ر وا الل ه ك ذ ك ر ك م ا ب اء ك م ا و ا ش د ذ ك ر ا ف م ن الن اس م ن ي ق ول ر ب ن ا ا ت ن ا ف ى الد ن ي ا و م ا ل ه ف ى ال ا خ ر ة م ن خ ل ا ق ٢٠٠ و م ن ه م م ن ي ق ول ر ب ن ا ا ت ن ا ف ى الد ن ي ا ح س ن ة و ف ى ال ا خ ر ة ح س ن ة و ق ن ا ع ذ اب الن ار ٢٠١ ا ول ئ ك ل ه م ن ص يب م م ا ك س ب وا و الل ه س ر يع ال ح س ا ب ٢٠٢ Seçme Metnler - 12

16 ن ص يب Nasip, pay خ ل اق Pay Korumak ا ت Ver و ق ى - ي ق ى ق ض ى - ي ق ض ي Yapmak, icra etmek ق Koru Bizi koru Ata, baba ق ن ا = ق ن ا ا ب - ا ب اء ذ ك ر Anma, zikir ا ش د Daha şiddetli ك س ب - ي ك س ب Kazanmak س ريع ال ح س اب Hesabı çabuk olan 200. (Hac) ibadetlerinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı anmanız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anma ile Allah'ı anın. Đnsanlardan öylesi vardır ki "Rabbimiz, bize dünyada ver" der; onun ahirette nasibi yoktur Onlardan öylesi de vardır ki "Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver ve ahirette iyilik (ver) ve bizi ateşin azabından koru" der Onlar, kazandıklarından kendilerine bir nasip olanlardır. Allah, hesabı çabuk görendir. Đsim tamlamasına tarzında olmasına rağmen, Hesabı çabuk olan anlamına س ريع ال ح س ا ب ي ق ول ن ص يب الن اس الن ار م ن ه م م ن اس ك ك م ر ب ن ا ذ ك ر ك م ل ه م الد ن ي ا خ ل ا ق ح س ن ة ال ح س ا ب ا ول ئ ك ا و ا ش د اذ ك ر وا ا ذ ا ال ا خ ر ة ا ت ن ا ل ه ا ب اء ك م ك س ب وا ك ذ ك ر ك م ك ق ن ا ق ض ي ت م ذ ك ر ا ع ذ ا ب س ري ع sıfattır. Bakara ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا ا ن ف ق وا م م ا ر ز ق ن اك م م ن ق ب ل ا ن ي ا ت ى ي و م ل ا ب ي ع ف يه و ل ا خ ل ة و ل ا ش ف اع ة و ال ك اف ر ون ه م الظ ال م ون ٢٥٤ ا لل ه ل ا ا ل ه ا ل ا ه و ا ل ح ی ال ق ي وم ل ا ت ا خ ذ ه س ن ة و ل ا ن و م ل ه م ا ف ى الس م و ات و م ا ف ى ال ا ر ض م ن ذ ا ال ذ ى ي ش ف ع ع ن د ه ا ل ا ب ا ذ ن ه ي ع ل م م ا ب ي ن ا ي د يه م و م ا Seçme Metnler - 13

17 ق خ ل ف ه م و ل ا ي ح يط ون ب ش ی ء م ن ع ل م ه ا ل ا ب م ا ش اء و س ع ك ر س ي ه الس م و ات و ال ا ر ض و ل ا ي ؤ د ه ح ف ظ ه م ا و ه و ال ع ل ى ال ع ظ يم ٢٥٥ ل ا ا ك ر اه ف ى الد ين ق د ت ب ي ن الر ش د م ن ال غ ى ف م ن ي ك ف ر ب الط اغ وت و ي ؤ م ن ب الل ه ف ق د اس ت م س ك ب ال ع ر و ة ال و ث ق ى ل ا ان ف ص ام ل ه ا و الل ه س م يع ع ل يم ا لل ه و ل ى ال ذ ين ا م ن وا ي خ ر ج ه م م ن الظ ل م ات ا ل ى الن ور و ال ذ ين ك ف ر وا ا و ل ي اؤ ه م ٢٥٧ ٢٥٦ الط اغ وت ي خ ر ج ون ه م م ن الن ور ا ل ى الظ ل م ات ا ول ئ ك ا ص ح اب الن ار ه م ف يه ا خ ال د ون الر ش د Doğruluk ب اع - ي ب يع Satmak, takas yapmak غ و ى - ي غ و Sapmak ب ي ع Satış, alış-veriş Dostluk خ ل ة Sapıklık غ ى ع ر و ة Kulp, sap خ ل يل Dost Zatiyle kaim, çekip çeviren و ث ي Sağlam ال ق ي وم و ث ق ى En sağlam س ن ة Uyuklama ا ن ف ص ام Kopma, kırıklık ا حا ط - ي ح يط Kuşatmak, kavramak Kürsü, taht, ا ك ر ه ي ك ر ه Zorlamak ك ر س ي hükümranlık Çıkarmak ا ك ر اه Zorlama ا خ ر ج - ي خ ر ج ء اد ي ؤ د Yormak ط اغ وت Allah tan başka kulluk edilen her şey 254. Ey iman edenler, alış-verişin, dostluğun ve şefaatin olmadığı gün gelmeden evvel, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Kâfirler; zulmedenler onlardır Allâh, ki O'ndan başka tanrı yoktur, dâimâ diri ve yaratıklarını koruyup yöneticidir. Kendisini uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan kendisinin katında kim şefâat edebilir? Onların önlerinde ve arkalarında olanı bilir. O'nun ilminden, ancak kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun Kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır. O ikisinin korunması, onu yormaz. O yücedir, büyüktür Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan ayrılmıştır. O halde kim tâğûtu inkar eder Allah'a inanırsa, kopması olmayan en sağlam kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir Allâh, inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır, kâfirlerin dostları tâğûttur. (O da) onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. Onlar ateş halkıdır, orada ebedi kalacaklardır. ي و م ي ك ف ر ا و ل ي اؤ ه م ا ول ئ ك ال غ ى ع ن د ه Seçme Metnler - 14

18 ي ع ل م ي ش ف ع ي خ ر ج ون ه م ي خ ر ج ه م ي ح يط ون ي ا ت ى ي ؤ م ن ي ؤ د ه و ل ى و س ع ال و ث ق ى ه و ه م ن و م الن ور الن ار م ن ذ ا ك ف ر وا ا ن ف ق وا ان ف ص ام ا ل ح ی ح ف ظ ه م ا ا ك ر اه ا ص ح اب اس ت م س ك ال ا ر ض ا ذ ن ه ك ر س ي ه ال ك اف ر و ن ال ق ي وم ق د ق ب ل ت ب ي ن ت ا خ ذ ه ب ي ن ا ي د يه م ب ي ع ع ل ي م ال ع ل ى ع ل م ه ال ع ظ ي م ال ع ر و ة الظ ل م ات الظ ال م و ن الط اغ وت ش ف اع ة ش اء س ن ة س م يع الس م و ات الر ش د ر ز ق ن اك م خ ل ف ه م خ ل ة خ ال د و ن Bakara ل ل ه م ا ف ى الس م و ات و م ا ف ى ال ا ر ض و ا ن ت ب د وا م ا ف ى ا ن ف س ك م ا و ت خ ف وه ي ح اس ب ك م ب ه الل ه ف ي غ ف ر ل م ن ي ش اء و ي ع ذ ب م ن ي ش اء و الل ه ع ل ى ك ل ش ی ء ق د ير ٢٨٤ ا م ن الر س ول ب م ا ا ن ز ل ا ل ي ه م ن ر ب ه و ال م ؤ م ن ون ك ل ا م ن ب الل ه و م ل ئ ك ت ه و ك ت ب ه و ر س ل ه ل ا ن ف ر ق ب ي ن ا ح د و ق ال وا س م ع ن ا و ا ط ع ن ا غ ف ر ان ك ر ب ن ا و ا ل ي ك ال م ص ير م ن ر س ل ه ٢٨٥ ل ا ي ك ل ف الل ه ن ف س ا ا ل ا و س ع ه ا ل ه ا م ا ك س ب ت و ع ل ي ه ا م ا اك ت س ب ت ر ب ن ا ل ا ت ؤ اخ ذ ن ا ا ن ن س ين ا ا و ا خ ط ا ن ا ر ب ن ا و ل ا ت ح م ل ع ل ي ن ا ا ص ر ا Seçme Metnler - 15

19 ك م ا ح م ل ت ه ع ل ى ال ذ ين م ن ق ب ل ن ا ر ب ن ا و ل ا ت ح م ل ن ا م ا ل ا ط اق ة ل ن ا ب ه و اع ف ع ن ا و اغ ف ر ل ن ا و ار ح م ن ا ا ن ت م و ل ین ا ف ان ص ر ن ا ع ل ى ال ق و م ال ك اف ر ين ٢٨٦ Görünmek, açığa çıkmak Göstermek, açığa çıkarmak Gizlemek Mükellef kılmak, yüklemek Azarlamak, kızmak, sorumlu tutmak Bağışlamak Đstemek, dilemek Hata etmek ا ص ر Yük, akit, ağırlık ب د ا - ي ب د و ح م ل - ي ح م ل Yüklemek أ ب د ى - ي ب د ي ط اق ة Takat, güç أ خ ف ى- ي خ ف ي ع ف ا - ي ع ف و Affetmek ك ل ف - ي ك ل ف ح م ل- ي ح م ل Yüklemek ا خ ذ - ي ؤ اخ ذ ح اس ب - ي ح اس ب Hesaba çekmek غ ف ر - ي غ ف ر ع ذ ب - ي ع ذ ب Azap etmek ش اء - ي ش اء ي - ي ن س ى Unutmak ا خ ط ا - ي خ ط ا ن س 284. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Đçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker ve dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter. Eğer manasına gelen ا ن ile başlayan cümle şart cümlesidir. Şart cümlelerindeki fiiller genellikle meczum olur. Fiiller geçmiş zamanda olabilir, anlam geniş zamandadır 285. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Hepsi; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler (ve şöyle dediler.) "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle dediler. "Đşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır." : kelime manası Senin bağışlayıcılığın demektir. Senden bağışlama dileriz şeklinde غ ف ر ان ك tercüme edilir. س ب ح ان ك ile benzerliğine dikkat ediniz 286. Allah kimseyi gücünün yettiği şeyden başkasıyla yükümlü kılmaz. O kişinin kazandığı (iyilik) kendi lehine, ve kazandığı (kötülük) kendi aleyhinedir. "Ey Rabbimiz! Unutursak veya yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." ي ك ل ف ي ع ذ ب ي ش اء ي ح اس ب ك م و س ع ه ا ر س ل ه ر ب ه ر ب ن ا ح م ل ت ه ت خ ف و ه ال ق و م ق د ي ر ق ب ل ن ا ي غ ف ر ان ص ر ن ا Seçme Metnler - 16

20 ن ف س ا ن ف ر ق ن س ين ا م و ل ین ا م ل ئ ك ت ه ال م ص ير ال م ؤ م ن ون ك ل ك س ب ت ك ت ب ه ا ن ت ح م ل ن ا ت ح م ل ت ب د وا ت ؤ اخ ذ ن ا ا ن ف س ك م ا ن ز ل ا ن ت اك ت س ب ت اغ ف ر اع ف ا ط ع ن ا غ ف ر ان ك ط اق ة س م ع ن ا سم و ا ت رس و ل ا ص ر ا ال ا ر ض ار ح م ن ا ا خ ط ا ن ا ا ح د ا م ن Al-i Đmran ق ل الل ه م م ال ك ال م ل ك ت ؤ ت ى ال م ل ك م ن ت ش اء و ت ن ز ع ال م ل ك م م ن ت ش اء و ت ع ز م ن ت ش اء و ت ذ ل م ن ت ش اء ب ي د ك ال خ ي ر ا ن ك ع ل ى ك ل ش ی ء ق د ي ر ٢٦ ت ول ج ال ي ل ف ى الن ه ار و ت ول ج الن ه ار ف ى ال ي ل و ت خ ر ج ال ح ی م ن ال م ي ت و ت خ ر ج ال م ي ت م ن ال ح ی و ت ر ز ق م ن ت ش اء ب غ ي ر ح س اب ٢٧ أ ع ز - ي ع ز Üstün kılmak ن ز ع - ي ن ز ع Çekmek, çekip almak Vermek أ ذ ل ي ذ ل Alçaltmak ا ت ى - ي ؤ ت ي أ و ل ج - ي ول ج Girdirmek, sokmak و ل ج ي ل ج Girmek 26. De ki "Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin." 27. "Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin." ال ح ی ي د ك ت ر ز ق ال خ ي ر ق د ير ت ش اء الل ه م ق ل ت ع ز Seçme Metnler - 17

21 ال م ل ك ك ل ت ن ز ع ال م ي ت م ال ك ت ول ج الن ه ار ت ؤ ت ى ح س اب ل ال ي ت خ ر ج ش ی ء ا ن ك ت ذ ل غ ي ر و ا ذ ق ال ت ال م ل ئ ك ة ي ا م ر ي م ا ن الل ه اص ط ف يك و ط ه ر ك و اص ط ف يك ع ل ى ن س اء ال ع ال م ين م ر ي م اق ن ت ى ل ر ب ك و اس ج د ى و ار ك ع ى م ع الر اك ع ين Al-i Đmran ٤٢ ي ا ٤٣ Đtaatkar olmak, gönülden ا ص ط ف ى - ي ص ط ف ي Seçmek bağlanmak ق ن ت - ي ق ن ت ق ان ت - ق ان ت ون Đtaatkar, gönülden bağlı م ص ط ف ى Seçilmiş ط ه ر - ي ط ه ر Temizlemek ن س اء Kadınlar 42. Bir zaman melekler. "Ey Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı" demişti. almıştır. eki ك kelimeleri ikinci dişil şahıs olduğu için ط ه ر ك ve ا ص ط ف ي ك 43. "Ey Meryem, Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rüku edenlerle birlikte rüku et". merfudur. Hitap. Tek kelime olduğu için ي ا م ر ي م almıştır. eki ى kelimeleri ikinci dişil şahıs emir olduğu için ا ر ك ع ى ve ا س ج د ى ا ق ن ت ى ر ب ك ا ذ ال ع ال م ين م ع ار ك ع ى ال م ل ئ ك ة ا ن اس ج د ى ن س اء ط ه ر ك اص ط ف يك ق ال ت ع ل ى اق ن ت ى الر اك ع ين Seçme Metnler - 18

22 Al-i Đmran 64 ق ل ي ا ا ه ل ال ك ت اب ت ع ال و ا ا ل ى ك ل م ة س و اء ب ي ن ن ا و ب ي ن ك م ا ل ا ن ع ب د ا ل ا الل ه و ل ا ن ش ر ك ب ه ش ي پ ا و ل ا ي ت خ ذ ب ع ض ن ا ب ع ض ا ا ر ب اب ا م ن د ون الل ه ف ا ن ت و ل و ا ف ق ول وا اش ه د وا ب ا ن ا م س ل م و ن ٦٤ ر ب - أ ر ب اب Rab, efendi ت ع ال و ا Gelin Yüz çevirmek, geriye Eşit, aynı seviyede س و اء ت و ل ى - ي ت و ل ى dönmek ا ل ا = ا ن ل ا Olmamak için ا ش ر ك - ي ش ر ك Ortak koşmak ا ت خ ذ - ي ت خ ذ Edinmek ش ه د - ي ش ه د Şahit olmak 64. De ki "Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Allah tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin." Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki "Şahit olun ki biz Müslümanlarız." mansubdur. Hitap. Đsim tamlaması olduğu için ي ا ا ه ل ال ك ت اب ا ن لا ن ع ب د Aslı ا ل ا ن ع ب د muzaridir. den dolayı anlam ا ن Şart cümlesi. Fiil mazi olduğu halde ف ا ن ت و ل و ا م س ل م ون ك ل م ة ا ر ب اب ا ق ول وا ب ي ن ن ا اش ه د وا ن ش ر ك ت ع ال و ا ا ل ا ا ل ا ت و ل و ا ن ع ب د ا ه ل ال ك ت اب د ون و ب ي ن ك م ا ن س و اء ب ع ض ا ا ه ل ش ي پ ا ي ت خ ذ ب ع ض ن ا ق ل ا ن ا Al-i Đmran ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا ات ق وا الل ه ح ق ت ق ات ه و ل ا ت م وت ن ا ل ا و ا ن ت م م س ل م ون ١٠٢ و اع ت ص م وا ب ح ب ل الل ه ج م يع ا و ل ا ت ف ر ق وا و اذ ك ر وا ن ع م ت الل ه ع ل ي ك م ا ذ ك ن ت م ا ع د اء ف ا ل ف ب ي ن ق ل وب ك م Seçme Metnler - 19

23 ف ا ص ب ح ت م ب ن ع م ت ه ا خ و ان ا و ك ن ت م ع ل ى ش ف ا ح ف ر ة م ن الن ار ف ا ن ق ذ ك م م ن ه ا ك ذ ل ك ي ب ي ن الل ه ل ك م ا ي ات ه ل ع ل ك م ت ه ت د و ن ١٠٣ و ل ت ك ن م ن ك م ا م ة ي د ع ون ا ل ى ال خ ي ر و ي ا م ر ون ب ال م ع ر وف و ي ن ه و ن ع ن ال م ن ك ر و ا ول ئ ك ه م ال م ف ل ح ون ١٠٤ و ل ا ت ك ون وا ك ال ذ ين ت ف ر ق وا و اخ ت ل ف وا م ن ب ع د م ا ج اء ه م ال ب ي ن ات و ا ول ئ ك ل ه م ع ذ اب ع ظ ي م ١٠٥ ي و م ت ب ي ض و ج وه و ت س و د و ج وه ف ا م ا ال ذ ين اس و د ت و ج وه ه م ا ك ف ر ت م ب ع د ا يم ان ك م ف ذ وق وا ال ع ذ اب ب م ا ك ن ت م ت ك ف ر ون ١٠٦ و ا م ا ال ذ ين اب ي ض ت و ج وه ه م ف ف ى ر ح م ة الل ه ه م ف يه ا خ ال د و ن ١٠٧ ت ل ك ا ي ات الل ه ن ت ل وه ا ع ل ي ك ب ال ح ق و م ا الل ه ي ر يد ظ ل م ا ل ل ع ال م ين ١٠٨ أ ن ق ذ - ي ن ق ذ Kurtarmak ا ع ت ص م - ي ع ت ص م Yapışmak, tutunmak Birleştirmek ا ب ي ض - ي ب ي ض Beyazlamak, ağarmak أ ل ف- ي ؤ ل ف Olmak ا س و د - ي س و د Kararmak أ ص ب ح - ي ص ب ح Kenar ش ف ى Tatmak ذ اق - ي ذ وق Ölmek م ات - ي م وت Kazmak, hafriyat yapmak ح ف ر - ي ح ف ر Açıklamak, açığa çıkarmak ح ف ر ة Çukur, hendek ب ي ن - ي ب ي ن ت ف ر ق - ي ت ف ر ق Ayrılmak, parçalanmak خ ال د ون Ebedi olanlar 102. Ey iman edenler, Allah'tan sakınılması gerektiği gibi korkup sakının ve siz, ancak Müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin Hep birlikte Allah ın ipine (Kur an a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirdi. Đşte O nun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Ve siz, bir ateş çukurunun kenarında idiniz de O sizi oradan kurtardı. Đşte Allah size âyetlerini böyle açıklıyor; ola ki doğru yola erersiniz Sizden; hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir topluluk olsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. emir. Olsun. Üçüncü şahıs و ل ت ك ن 105. Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra, parçalanıp ayrılan ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. Đşte onlar için büyük bir azab vardır O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara. "Đmanınızdan sonra inkâr mı ettiniz? Öyle ise inkâr etmenize karşılık azâbı tadın!" (denilir) Yüzleri ağaranlar ise Allâh'ın rahmeti içindedirler, orada ebedidirler. Seçme Metnler - 20

24 108. Đşte bunlar Allah'ın âyetlerdir, onları sana hak olarak okuyoruz. Allah, âlemler için zulüm istemez. ي و م ي ن ه و ن ي ريد ي د ع ون ي ب ي ن ي ا م ر ون و ل ت ك ن و ج وه ه م ن ع م ت ه ن ت ل وه ا الن ار ال م ن ك ر ال م ف ل ح ون ال م ع ر وف م س ل م ون ل ع ل ك م ك ذ ل ك ا م ة ا ل ف ا ع د ا ء اع ت ص م وا ا ص ب ح ت م اس و د ت ا خ و ان ا اخ ت ل ف وا ات ق وا اب ي ض ت ك ال ذ ي ن ق ل وب ك م ع ظ ي م ظ لم ا ش ف ا ك ن ت م ب ع د ا ن ق ذ ك م ر ح م ة ذ وق وا ال خ ي ر خ ال د و ن ح ق ح ف ر ة ح ب ل ج م يع ا ج اء ه م ت ه ت د و ن ت م وت ن ت ك ون وا ت ك ف ر و ن ت ق ات ه ت ف ر ق وا ت س و د ت ب ي ض ال ب ي ن ا ت Al-i Đmran ا ن ف ى خ ل ق الس م و ات و ال ا ر ض و اخ ت ل اف ال ي ل و الن ه ار ل ا ي ات ل ا ول ى ال ا ل ب اب ١٩٠ ا ل ذ ين ي ذ ك ر ون الل ه ق ي ام ا و ق ع ود ا و ع ل ى ج ن وب ه م و ي ت ف ك ر ون ف ى خ ل ق الس م و ات و ال ا ر ض ر ب ن ا م ا خ ل ق ت ه ذ ا ب اط ل ا س ب ح ان ك ف ق ن ا ع ذ اب الن ار ١٩١ ر ب ن ا ا ن ك م ن ت د خ ل الن ار ف ق د ا خ ز ي ت ه و م ا ل لظ ال م ين م ن ا ن ص ار ١٩٢ ر ب ن ا ا ن ن ا س م ع ن ا م ن اد ي ا ي ن اد ى ل ل ا يم ان ا ن ا م ن وا ب ر ب ك م ف ا م ن ا Seçme Metnler - 21

25 ر ب ن ا ف اغ ف ر ل ن ا ذ ن وب ن ا و ك ف ر ع ن ا س ي پ ات ن ا و ت و ف ن ا م ع ال ا ب ر ار ١٩٣ ر ب ن ا و ا ت ن ا م ا و ع د ت ن ا ع ل ى ر س ل ك و ل ا ت خ ز ن ا ي و م ال ق ي م ة ا ن ك ل ا ت خ ل ف ال م يع اد ١٩٤ م ن اد Nida eden, çağıran ل ب - أ ل ب اب Akıl, aklı selim Tefekkür etmek, ت ف ك ك ف ر - ي ك ف ر Örtmek ر - ي ت ف ك ر düşünmek ت و ف ى - ي ت و ف ى Vefat ettirmek ج ن ب - ج ن وب Yan ن اد ى - ي ن اد ى Nida etmek, çağırmak ف ق ن ا = ف ق ن ا Şu halde bizi koru Rezil etmek, utandırmak ع د - ي ع د Vaad etmek أ خ ز ى - ي خ ز ى و م يع اد Vaad edilen şey ق ع ود ا Oturarak Yardımcı ق ي ام ا Ayakta durarak ن اص ر - ا ن ص ار ر س ول - ر س ل Elçi, peygamber خ ل ق Yaratılış, yaratış 190. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda gelişinde akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. mansubdur. den dolayı ا ن Ayetin baş tarafındaki ل ا ي ات 191. Onlar, ayakta dururken, otururken ve yanları üzerinde Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. (Ve derler ki.) "Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru." 192. "Rabbimiz! Sen kimi ateşe sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur." 193. "Rabbimiz, biz "Rabbinize iman edin" diye imana çağrıda bulunan bir çağırıcıyı işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilerle birlikte öldür." 194. "Rabbimiz, elçilerine va'dettiklerini bize ver, kıyamet gününde de bizi rezil etme. Şüphesiz Sen, vaadine muhalefet etmezsin." ا ت ن ا ا م ن ا ا م ن وا ال ا ب ر ار اخ ت ل اف ا خ ز ي ت ه اغ ف ر س ب ح ان ك الس م و ا ت س م ع ن ا س ي پ ات ن ا ع ذ ا ب ع ن ا ق د الن ا ر الن ه ا ر و ع د ت ن ا ي ت ف ك ر و ن ي ذ ك ر و ن ال ي ل ي ن اد ى Seçme Metnler - 22

26 ا ول ى ال ا ل ب اب ا ن ص ار ب اط ل ا ل ات خ ز ن ا ت خ ل ف ت د خ ل ت و ف ن ا ق ع ود ا ق ن ا ق ي ام ا ال ق ي م ة ك ف ر م ن اد ي ا ال م يع ا د ج ن وب ه م خ ل ق خ ل ق ت ذ ن وب ن ا ر ب ك م ر ب ن ا ر س ل ك Nisa و م ن ي ع م ل م ن الص ال ح ات م ن ذ ك ر ا و ا ن ث ى و ه و م ؤ م ن ف ا ول ئ ك ي د خ ل ون ال ج ن ة و ل ا ي ظ ل م ون ن ق ير ا ١٢٤ و م ن ا ح س ن د ين ا م م ن ا س ل م و ج ه ه لل ه و ه و م ح س ن و ات ب ع م ل ة ا ب ر ه يم ح ن يف ا و ات خ ذ الل ه ا ب ر ه يم خ ل يل ا ١٢٥ و ل ل ه م ا ف ى الس م و ات و م ا ف ى ال ا ر ض و ك ان الل ه ب ك ل ش ی ء م ح يط ا ١٢٦ ح س ن Güzel ح ن يف Doğru, dik ا ح س ن Daha güzel م ل ة Millet, din Đyilik yapmak, ا ح س ن - ي ح س ن güzelleştirmek Hurma çekirdeğindeki ن ق ير yarık; önemsiz şey Kuşatan م ح يط Đyilik yapan م ح س ن Zulmolunurlar ي ظ ل م ون Dost خ ل يل 124. Erkek veya kadın, her kim mü'min olarak, salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar zulme uğratılmazlar. cümlesi. Mü'min olarak. Hal vavı ve hal و ه و م ؤ م ن edilgen. Zulmolunmazlar. Muzari ي ظ ل م ون 125. Kim din bakımından, iyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve Đbrahim'in dinine doğrulukla tabi olan kimseden daha güzeldir? Allah, Đbrahim'i dost edindi. cümlesi. Đyilik yaparak. Hal vavı ve hal و ه و م ح س ن 126. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah, her şeyi kuşatıcıdır. Seçme Metnler - 23

27 ا ح س ن و ج ه ه ش ی ء ا س ل م ك ان ا ول ئ ك م ؤ م ن ال ا ر ض ح ن يف ا م ح س ن ي د خ ل ون ال ج ن ة ي ظ ل م ون م ح يط ا ي ع م ل م ل ة الس م و ات الص ال ح ات ن ق ير ا خ ل يل ا ا ن ث ى ات ب ع د ين ا ا و ات خ ذ ذ ك ر ك ل Nisa ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا ك ون وا ق و ام ين ب ال ق س ط ش ه د اء ل ل ه و ل و ع ل ى ا ن ف س ك م ا و ال و ال د ي ن و ال ا ق ر ب ي ن ا ن ي ك ن غ ن ي ا ا و ف ق ير ا ف الل ه ا و ل ى ب ه م ا ف ل ا ت ت ب ع وا ال ه و ى ا ن ت ع د ل وا و ا ن ت ل و ا ا و ت ع ر ض وا ف ا ن الل ه ك ان ب م ا ت ع م ل ون خ ب ير ا ١٣٥ ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا ا م ن وا ب الل ه و ر س ول ه و ال ك ت اب ال ذ ى ن ز ل ع ل ى ر س ول ه و ال ك ت اب ال ذ ى ا ن ز ل م ن ق ب ل و م ن ي ك ف ر ب الل ه و م ل ئ ك ت ه و ك ت ب ه و ر س ل ه و ال ي و م ال ا خ ر ف ق د ض ل ض ل ال ا ب ع يد ا ١٣٦ Koruyan, yöneten, - ق و ام ون ayakta tutan ل و ى - ي ل و Eğmek, bükmek ق و ام Yakın و ل ى Dönmek, yüz çevirmek أ ع ر ض - ي ع ر ض ق س ط Adalet أ و ل ى Daha yakın, daha iyi Uzak ب ع يد Zengin, ihtiyaçsız غ ن ي 135. Ey iman edenler! Adaleti ayakta tutan; kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hevanıza uymayın ki adaletten sapmayın. Eğer, büker yahut kaçınırsanız, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Adalet yapmanız için hevanıza uymayın. Cümlenin ilk : ف ل ا ت ت ب ع وا ال ه و ى ا ن ت ع د ل وا kısmındaki olumsuz ifade ikinci kısmına yansır. Böylece anlam Adalet yapmamak için hevanıza uymayın olur Seçme Metnler - 24

28 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla sapıtmıştır. Cümlede geçen fiilin mastarının yalnız başına veya burada olduğu gibi bir :ض ل ال ا ب ع يد ا sıfatla birlikte cümlenin sonunda kullanılmasına Mef ulü mutlak denir. Fiilin niteliğini belirtir ا م ن وا ا م ن وا ال ا ق ر ب ين ا ن ز ل ا ن ف س ك م ا و ل ى ب ع يد ا ت ت ب ع وا ت ع د ل وا ت ع ر ض وا ت ع م ل ون ق و ام ي ن ك ا ن ال ك ت ا ب ك ت ب ه ك ون وا م ل ئ ك ت ه ن ز ل ال ه و ى ال و ال د ي ن و ل و ي ك ف ر خ ب ير ا ر س ل ه ش ه د ا ء ض ل ض ل ال ا غ ن ي ا ف ق ير ا قب ل ال ق س ط ي ك ن ت ل و ا Maide 5-17 ي ا ا ه ل ال ك ت اب ق د ج اء ك م ر س ول ن ا ي ب ي ن ل ك م ك ث ير ا م م ا ك ن ت م ت خ ف ون م ن ال ك ت اب و ي ع ف وا ع ن ك ث ير ق د ج اء ك م م ن الل ه ن ور و ك ت اب م ب ين ١٥ ي ه د ى ب ه الل ه م ن ات ب ع ر ض و ان ه س ب ل الس ل ام و ي خ ر ج ه م م ن الظ ل م ات ا ل ى الن ور ب ا ذ ن ه و ي ه د يه م ا ل ى ص ر اط م س ت ق يم ١٦ ل ق د ك ف ر ال ذ ين ق ال وا ا ن الل ه ه و ال م س يح اب ن م ر ي م ق ل ف م ن ي م ل ك م ن الل ه ش ي پ ا ا ن ا ر اد ا ن ي ه ل ك ال م س يح اب ن م ر ي م و ا م ه و م ن ف ى ال ا ر ض ج م يع ا و ل ل ه م ل ك الس م و ات و ال ا ر ض و م ا ب ي ن ه م ا ي خ ل ق م ا ي ش اء و الل ه ع ل ى ك ل ش ی ء ق د ير ١٧ أ ه ل ك - ي ه ل ك Helak etmek, yok etmek أ خ ف ى - ي خ ف ى ب ي ن - ي ب ي ن Açıklamak ع ف ى - ي ع ف و م ل ك - ي م ل ك - Sahip olmak, malik olmak ي ر يد Gizlemek Affetmek ا ر اد Đstemek,irade etmek Seçme Metnler - 25

29 15. Ey Kitap ehli, elçimiz size geldi; Kitaptan gizlediğiniz şeylerin çoğunu size açıklıyor, ve çoğunu affediyor. Gerçekten size Allah'tan bir nur ve apaçık (açıklayan) bir kitap geldi. 16. Allah, rızasına uyanları bununla selamet yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola iletir. Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip iletir. 17. Andolsun, "Allah, Meryem oğlu Mesih'dir", diyenler kesinlikle kâfir oldular. De ki: "Şâyet Allah, Meryem oğlu Mesih'i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, Allah tan bir şeye kim malik olabilir (ona karşı kim ne yapabilir)? Göklerin, yerin ve bu ikisinin arasındakilerin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir." اب ن ق د ير ي ه د يه م ات ب ع ق ل ي ه ل ك ا ذ ن ه ك ت اب الس ل ام ا ر اد ك ث ير ا الس م و ات ش ي پ ا ال ا ر ض ك ف ر ا م ه ك ل ص ر اط الظ ل م ات ك ن ت م ا ه ل ق ال وا ل ق د ب ه ق د ل ك م ب ي ن ه م ا ي ب ي ن م ب ين ت خ ف ون ج اء ك م م س ت ق يم ي خ ر ج ه م ج م يع ا ال م س يح ي خ ل ق ي ش اء م ل ك ر س ول ن ا ي ع ف وا ن ور ر ض و ان ه ي م ل ك ي ه د ى س ب ل Maide و ا ذ ق ال الل ه ي ا ع يس ى اب ن م ر ي م ء ا ن ت ق ل ت ل لن اس ات خ ذ ون ى و ا م ى ا ل ه ي ن م ن د ون الل ه ق ا ل س ب ح ان ك م ا ي ك ون ل ى ا ن ا ق ول م ا ل ي س ل ى ب ح ق ا ن ك ن ت ق ل ت ه ف ق د ع ل م ت ه ت ع ل م م ا ف ى ن ف س ى و ل ا ا ع ل م م ا ف ى ن ف س ك ا ن ك ا ن ت ع ل ام ال غ ي وب ١١٦ م ا ق ل ت ل ه م ا ل ا م ا ا م ر ت ن ى ب ه ا ن Seçme Metnler - 26

30 اع ب د وا الل ه ر ب ى و ر ب ك م و ك ن ت ع ل ي ه م ش ه يد ا م ا د م ت ف يه م ف ل م ا ت و ف ي ت ن ى ك ن ت ا ن ت الر ق ي ب ع ل ي ه م و ا ن ت ع ل ى ك ل ش ی ء ش ه يد ١١٧ ا ن ت ع ذ ب ه م ف ا ن ه م ع ب اد ك و ا ن ت غ ف ر ل ه م ف ا ن ك ا ن ت ال ع ز يز ال ح ك يم ١١٨ ق ال الل ه ه ذ ا ي و م ي ن ف ع الص اد ق ين ص د ق ه م ل ه م ج ن ات ت ج ر ى م ن ت ح ت ه ا ال ا ن ه ار خ ال د ين ف يه ا ا ب د ا ر ض ى الل ه ع ن ه م و ر ض وا ع ن ه ذ ل ك ال ف و ز ال ع ظ يم ١١٩ ل ل ه م ل ك الس م و ات و ال ا ر ض و م ا ف يه ن و ه و ع ل ى ك ل ش ی ء ق د ير ١٢٠ Görülmeyen, bilinmeyen Devam etmek, sürmek د ام Olduğum sürece م ا Doğru olanlar ع ذ ب Azap etmek غ ي ب - غ ي وب Gözeten ر ق يب Menfaat sağlamak, faydası olmak ن ف ع - ي ن ف ع ف از ي ف وز Başarmak د م ت ص اد ق و ن- ص اد ق ين Doğruluk ص د ق - ي ع ذ ب Öldürmek, vefat ettirmek ت و ف ي - يات و ف ى 116. Allah. "Ey Meryem oğlu Đsa, insanlara, Allah'tan başka beni ve annemi iki ilah edinin, diye sen mi söyledin?" dediğinde, dedi ki "Seni tenzih ederim, hakkım olmayan bir sözü söylemek bana yakışmaz. Eğer bunu söylediysem mutlaka sen onu bilmişsindir. Sen bende olanı bilirsin, ama ben Sen'de olanı bilmem. Gerçekten, görünmeyenleri (gaybleri) bilen Sen'sin Sen." Đkil. Đki ilah. ا ل ه ي ن başka. den م ن د ون yakışmaz. Benim için olmaz. Anlamı, Bana م ا ي ك ون ل ى 117. "Ben onlara bana emrettiklerinin dışında hiç bir şeyi söylemedim. (O da şuydu.) 'Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin.' Onların içinde kaldığım sürece, ben onların üzerinde bir şahit idim. Beni vefat ettirince, üzerlerindeki gözetleyici Sen'din. Sen her şeyin üzerine şahitsin." 118. "Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin." cümlesi. Eğer onlara azap edersen. Şart ا ن ت ع ذ ب ه م cümlesi. Ve eğer onları bağışlarsan. Şart و ا ن ت غ ف ر ل ه م 119. Allah dedi ki "Bu, doğrulara, doğruluklarının yarar sağladığı gündür. Onlar için, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı oldu, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. Büyük başarı işte budur." Seçme Metnler - 27

31 120. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. O her şeye gücü yetendir. ات خ ذ ون ى اع ب د وا ا ع ل م ا ق ول ا ل ه ي ن ا م ر ت ن ى ا م ى ال ا ن ه ا ر ال غ ي و ب ال ف و ز ق ل ت ق ل ت ك ن ت ك ن ت ل ي س م ا د م ت ر ض وا ى ر ض الس م و ا ت الص اد ق ي ن ع ب اد ك ع ل ا م ع ل م ت ه ي ك و ن En am 59 و ع ن د ه م ف ات ح ال غ ي ب ل ا ي ع ل م ه ا ا ل ا ه و و ي ع ل م م ا ف ى ال ب ر و ال ب ح ر و م ا ت س ق ط م ن و ر ق ة ا ل ا ي ع ل م ه ا و ل ا ح ب ة ف ى ظ ل م ات ال ا ر ض و ل ا ر ط ب و ل ا ي اب س ا ل ا ف ى ك ت اب م ب ي ن ٥٩ Anahtar م ف ت اح - م ف ات ح Tane ح ب ة Düşmek س ق ط - ي س ف ط Islak, yaş ر ط ب Yaprak و ر ق ة Kuru ي اب س 59. Gaybın anahtarları O'nun katındadır, O'ndan başka hiç kimse onları bilmez. Karada ve denizde ne varsa O bilir, O, bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın. م ب ين ال ا ر ض ظ ل م ات م ف ات ح ال ب ر ع ن د ه ه و ت س ق ط ال غ ي ب ال ب ح ر ح ب ة ك ت اب و ر ق ة ر ط ب ي اب س ي ع ل م ي ع ل م ه ا Seçme Metnler - 28

32 En am و ا ذ ق ال ا ب ر ه يم ل ا ب يه ا ز ر ا ت ت خ ذ ا ص ن ام ا ا ل ه ة ا ن ى ا ر يك و ق و م ك ف ى ض ل ال م ب ين ٧٤ و ك ذ ل ك ن رى ا ب ر ه يم م ل ك وت الس م و ات و ال ا ر ض و ل ي ك ون م ن ال م وق ن ين ٧٥ ف ل م ا ج ن ع ل ي ه الل ي ل ر ا ك و ك ب ا ق ال ه ذ ا ر ب ى ف ل م ا ا ف ل ق ال ل ا ا ح ب ال ا ف ل ين ٧٦ ف ل م ا ر ا ال ق م ر ب از غ ا ق ال ه ذ ا ر ب ى ف ل م ا ا ف ل ق ال ل ئ ن ل م ي ه د ن ى ر ب ى ل ا ك ون ن م ن ال ق و م الض ال ين ٧٧ ف ل م ا ر ا الش م س ب از غ ة ق ال ه ذ ا ر ب ى ه ذ ا ا ك ب ر ف ل م ا ا ف ل ت ق ال ي ا ق و م ا ن ى ب ریء م م ا ت ش ر ك ون ٧٨ ا ن ى و ج ه ت و ج ه ى ل ل ذ ى ف ط ر الس م و ات و ال ا ر ض ح ن يف ا و م ا ا ن ا م ن ال م ش ر ك ين ٧٩ Put, sanem م ص ن م - أ ص ن ا Doğmak, yükselmek ب ز غ Đşte böylece, öyledir ك ذ ل ك Doğan ب از غ Hükümranlık, egemenlik, mülk sahipliği Uzak م ل ك وت ب ر ىء Yüzünü döndürmek, أ ي ق ن - ي وق ن Kesin bilmek, kani olmak yönelmek و ج ه ي و ج ه ف ط ر ي ف ط ر Yarmak, yaratmak م وق ن - م وق ن ون Emin, kani, tam inanmış أ ف ل Batmak, solmak ج ن Örtmek, saklamak 74. Vaktiyle Đbrahim, atası Âzer e. Sen putları kendine tanrılar mı ediniyorsun? Gerçekten ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum dedi. 75. Böylece, kesin inananlardan olması için, biz Đbrâhim'e göklerin ve yerin melekûtunu (büyük ve hârikulâde muhteşem varlıklarını) gösteriyorduk. 76. Gece, üstünü örtünce bir yıldız gördü ve dedi ki "Bu benim rabbimdir" Fakat (yıldız) batınca "Ben batanları sevmem" dedi. 77. Ay'ı doğarken görünce. " Rabbim budur " dedi. O da batınca "Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, elbette sapmışlardan olurdum" dedi. 78. Güneşi doğarken görünce " Rabbim budur, bu daha büyük" dedi. (O da) batınca dedi ki "Ey kavmim, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.". 79. Ben yüzümü, dosdoğru bir şekilde, gökleri ve yeri yoktan var edene yönelttim, ben ortak koşanlardan değilim. ا ت ت خ ذ و ج ه ت ال ا ف ل ين ا ح ب و ج ه ى ف ط ر ا ر يك ق و م ك ر ب ى Seçme Metnler - 29

33 ا ص ن ام ا ك ذ ل ك ر ا ا ف ل ل ي ك ون ض ل ال ا ك ب ر الل ي ل الس م و ات ب ریء م ب ين الش م س ك و ك ب ا ال م ش ر ك ي ن ت ش ر ك ون ح ن يف ا م ل ك وت ل ئ ن ب از غ ا ال م وق ن ين ا ب يه ج ن ن رى ل ا ك ون ن En am ق ل ا ن ن ى ه د ین ى ر ب ى ا ل ى ص ر اط م س ت ق يم د ين ا ق ي م ا م ل ة ا ب ر ه يم ح ن يف ا و م ا ك ان م ن ال م ش ر ك ي ن ١٦١ ق ل ا ن ص ل ات ى و ن س ك ى و م ح ي ای و م م ات ى ل ل ه ر ب ال ع ال م ين ١٦٢ ل ا ش ر يك ل ه و ب ذ ل ك ا م ر ت و ا ن ا ا و ل ال م س ل م ين ١٦٣ Đbadet etmek م ح ي ى Hayat ن س ك - ي ن س ك م ح ي ا ى Hayatım ن س ك Đbadet, kurban م و ت - م م ات Ölüm ا م ر ت Emrolundum 161. De ki "Rabbim beni doğru yola iletti. Dosdoğru dine, doğru olan Đbrâhim'in dinine. O, ortak koşanlardan değildi." 162. De ki "Benim namazım ve kurbanım, hayâtım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allâh içindir." 163. "O'nun hiç bir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim." ا م ر ت ال م ش ر ك ين ن س ك ى د ين ا ه د ین ى ق ي م ا ص ل ات ى م س ت ق يم م م ات ى م ح ي ای ال م س ل م ين ح ن يف ا Seçme Metnler - 30

34 A raf و ل ق د خ ل ق ن اك م ث م ص و ر ن اك م ث م ق ل ن ا ل ل م ل ئ ك ة اس ج د وا ل ا د م ف س ج د وا ا ل ا ا ب ل يس ل م ي ك ن م ن الس اج د ين م ن ط ين ١١ ق ال م ا م ن ع ك ا ل ا ت س ج د ا ذ ا م ر ت ك ق ال ا ن ا خ ي ر م ن ه خ ل ق ت ن ى م ن ن ار و خ ل ق ت ه ١٢ ق ال ف اه ب ط م ن ه ا ف م ا ي ك ون ل ك ا ن ت ت ك ب ر ف يه ا ف اخ ر ج ا ن ك م ن الص اغ ر ين ت ك ب ر - ي ت ك ب ر Büyüklenmek ص و ر - ي ص و ر ص اغ ر - ص اغ ر ون - Küçük, alçak ي م ن ع ا خ ر ج Çık ه ب ط - ي ه ب ط ١٣ Suret vermek, şekillendirmek م ن ع Men etmek, alıkoymak Đnmek, alçalmak 11. And olsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, Âdem'e secde edin diye emrettik. Đblis'in dışındakiler secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. 12. (Allah) Dedi. "Sana emrettiğimde, seni secde etmekten ne alıkoydu?" (Đblis) Dedi ki "Ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın." ا ن لا ت س ج د Aslı ا ل ا ت س ج د 13. (Allah) Dedi."Öyleyse oradan in, orda büyüklenmen senin (hakkın) olmaz. Hemen çık. Gerçekten sen, küçük düşenlerdensin." اخ ر ج ا ذ اس ج د وا ا ل ا ا ل ا ا م ر ت ك اه ب ط ص و ر ن اك م ط ي ن ق ل ن ا ل ق د ل م ي ك ن م ن ع ك ن ا ر ما ي ك و ن الص اغ ري ن ت ت ك ب ر ت س ج د خ ل ق ت ن ى خ ل ق ت ه خ ل ق ن اك م خ ي ر الس اج د ي ن س ج د وا Seçme Metnler - 31

35 A raf و ا ذ ا ل م ت ا ت ه م ب ا ي ة ق ال وا ل و ل ا اج ت ب ي ت ه ا ق ل ا ن م ا ا ت ب ع م ا ي وح ى ا ل ی م ن ر ب ى ه ذ ا ب ص ائ ر م ن ر ب ك م و ه د ى و ر ح م ة ل ق و م ي ؤ م ن و ن ٢٠٣ و ا ذ ا ق ر ئ ال ق ر ا ن ف اس ت م ع وا ل ه و ا ن ص ت وا ل ع ل ك م ت ر ح م ون Basiret, görüş ٢٠٤ ب ص ير ة - ب ص ائ ر Dinlemek, susmak أ ن ص ت - ي ن ص ت ع - ي ت ب ع Seçmek, derlemek اج ت ب ى ي ج ت ب ي ا ت ب Tabi olmak, uymak 203. Onlara bir ayet getirmediğin zaman. "Sen onu (inmeyen ayeti) derleseydin ya" derler. De ki "Ben, yalnızca bana Rabbimden vahyolunana tabi olurum. Bu, Rabbinizden olan basiretlerdir; iman eden bir topluluk için bir hidayet ve bir rahmettir." muzaridir. dan dolayı anlam ا ذ ا Getirmediğin zaman. Fiil mazi olduğu halde ا ذ ا ل م ت ا ت ه م ا ت ب ع اج ت ب ي ت ه ا اس ت م ع وا 204. Kur an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun, ola ki merhamet olunursunuz. edilgen. Okundu. Mazi ق ر ئ edilgen. Merhamet olunursunuz. Muzari ت ر ح م و ن Seçme Metnler - 32 ت ا ت ه م ت ر ح م و ن ق ر ئ ي وح ى ا ن ص ت وا ي ؤ م ن و ن Enfal 2-4 ا ن م ا ال م ؤ م ن ون ال ذ ين ا ذ ا ذ ك ر الل ه و ج ل ت ق ل وب ه م و ا ذ ا ت ل ي ت ع ل ي ه م ا ي ات ه ز اد ت ه م ا يم ان ا و ع ل ى ر ب ه م ي ت و ك ل ون ٢ ا ل ذ ين ي ق يم ون الص ل وة و م م ا ر ز ق ن اه م ي ن ف ق ون ٣ ا ول ئ ك ه م ال م ؤ م ن ون ح ق ا ل ه م د ر ج ات ع ن د ر ب ه م و م غ ف ر ة و ر ز ق ك ر يم ٤ Ürpermek و ج ل Derece د ر ج ة - د ر ج ات Arttırdı ز اد ت Tevekkül etmek ت و ك ل - ي ت و ك ل Okundu ت ل ي ت Anıldı ذ ك ر 2. Mü'minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. O'nun ayetleri okunduğu zaman imanlarını arttırır ve yalnızca Rablerine tevekkül ederler.

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 13. İHSAN SOHBETİ KONU : PEYGAMBERLERE İMAN Sohbetimize iman esaslarından Peygamberlere İman Konusunu işleyerek devam ediyoruz. Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız

Detaylı

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti İşte bu peygamberler (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık Onlardan bazısı Allah ile konuştu Ve bazısını derecelerle yükseltti İsa İbn-i Meryem e beyyineler verdik Ve onu Ruhul Quds ile destekledik Eğer

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

ON EMİR الوصايا لعرش

ON EMİR الوصايا لعرش ON EMİR الوصايا لعرش ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح الجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رجة: وقع الا سلا سو ال وجواب تسيق: وقع IslamHouse.com

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER Tekrar Eden 97 Ayet 97 ayet diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez rastlanır, bazısı 3, bazısı ise 4 kez kullanılmıştır.

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

Îman, Küfür ve Tekfir 2

Îman, Küfür ve Tekfir 2 Îman, Küfür ve Tekfir 2 Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak için gönderilen Hz. Muhammed

Detaylı

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR 12. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 12. CÜZ Yeryüzünde ayakları ile yürüyen/hareket eden hiçbir yaratık yoktur ki Rızqı Allah a ait olmasın Onun karar kıldığı yeri de bilir, emanet bırakıldığı

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون Kur an Anahtarı مفتاح القرآن احمد سداد اوستون ١٤٣٥-2014 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir.

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7.

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla NÜZUL YERİ 1 4 SURENİN KİMLİĞİ MEKKE Mina Müzdelife Arafat Nuzul Sıra 7 KALEM SURESİ Ayet Sayısı 52 KABE Nuzul Yılı 1 2 5 Nuzul Ortamı: Müşriklere Cevap ve Tehdit İçermekte.

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR 13/07/2014 Selman UZUNLU Ağaçören İlçe Vaizi Aksaray YAHUDİLER ل ع ن ال ذ ين ك ف ر وا م ن ب ن ي إ س ر ائ يل ع ل ى ل س ان د او ود و ع يس ى اب ن م ر ي م ذ ل ك ب م ا ع ص وا و ك ان وا ي ع ت د و ن "İsrailoğullarından

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir?

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? "Peygamber" kelimesi dilimize Farsça dan geçmiş bir kelimedir. Pey haber, ber de getiren demektir. İkisi birden haber getiren demektir.

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 8- İHSAN SOHBETİ KONU : MELEKLERE İMAN - 2 Geçen haftadan kesitler: Bir önceki sohbetimizde iman esaslarından olan Meleklere İman konusunu işlemeye başlamıştık. MELEKLERİN MAHİYETİ İmanın şartlarından

Detaylı

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا Ders 1-5 Tekrar Kelime: Đsim, fiil, harf. Đsim: Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. Đsimler şahıslara göre çekilirler. Ben Bu Zeyd Darbe, vuruş Temiz, güzel Rab,

Detaylı

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulblerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, Ben sizin Rabbiniz değil miyim? demişti. Onlar da, Evet,

Detaylı

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN ب ت ا ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ...2 Harfler.3 Üstün...5 Esre..6

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78)

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) ( Cüz: 30) ( 78 / Nebe Sûresi) 1 SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) (NEBE (Önemli Haber) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 40 ayettir.) CÜZ: 30, KUR

Detaylı

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen Mealli Dua Mecmuası Derleyen مجموعة األدعية المأثورة مجعها أ ذ ك ار الص ب اح و ال م س اء SABAH ve AKŞAM DUALARI أ ذ ك ار الص ب اح ب ع د ص ا ة الص ب ح ي ق ول : الل ه م أ ن ت الس ا م و م ن ك الس ا م ت ب

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP والشرك التوحيد بيان املغرب يف أهل إىل رسالة TEVHİD VE ŞİRKİN BEYANI HAKKINDA MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 Tevhid ve Şirkin Beyanı Hakkında Şeyh Muhammed

Detaylı

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil.

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil. الد ر س األو ل Ders 1 sayfa1 Bu أ س م اء اإل ش ار ة İşaret isimleri Bayan ve müennes kelimeler için. Erkek ve kelimeler için. ھ ذ ا... ھ ذ ه İşaret zamiri Bu م ذ ك ر م ف ر د ھ ذ ا Çoğul İkil Tekil ھ ذ

Detaylı

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu edinmektedir. Ruh kasidesi kaynaklarda çeşitli isimlerle zikredilmektedir.

Detaylı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ö. DUMLU KONULU TEFSİR METODU BİR USÛL SAYILABİLİR Mİ ve BUNUN KUR AN I ANLAMAYA KATKISI 107 Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ömer DUMLU Prof. Dr., Dokuz

Detaylı

(Tanımı ve Dayanağı)

(Tanımı ve Dayanağı) DERS -7 NİKAH-I İSLAM HUKUKU-I (Tanımı ve Dayanağı) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Nikahın Sözlük Anlamı Nikahın

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 10 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2)

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2) Ders: 13 Konu: Kader ve Kazaya İman (1) İmanın şartlarının 6.sı Kaza ve Kadere inanmaktır. Kader ne demektir? Kaza ne demektir? Önce kısaca bunların tarifini yapacağız, sonra da konuyu anlamaya çalışacağız.

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN DUA KİTABIM 1 DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Selçuklu/KONYA +90 332 221 14 00 www.komek.org.tr

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN OKUL ÖNCESİ İÇİN DUALAR VE SURELER 3 Melek

Detaylı

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Bütün dinlerde, hukuk ve ahlâk sistemlerinde yasaklar, çirkin kabul edilen şeyler ve hoş görülmeyen davranışlar vardır. İlâhî-semavî dinlerin sonuncusu ve mükemmeli

Detaylı

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Şeyh'ul İslam Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah), Mecmu a et-tevhid, 19-20 www.at-tawhid.org 1 Allah şöyle buyurmaktadır: {ال ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين

Detaylı

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. ال ي ل دغ الم ؤم ن م ن ج ح ر مر ت ي ن Mü min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. إن م م ا أد ر ك الن اس م ن ك الم الن ب و ة األول ى : إذ ا ل م ت س ت ح ف اص نع ش ئ ت م ا İlk peygamberlerden itibaren

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 8. HAFTA

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar 9 بسم االله الرحمن الرحيم İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar, insanları suç işlemekten alıkoymak için vardır. Allah ( ) şöyle buyurmaktadır: "Kısasta sizin و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ

Detaylı

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) الثالثة األصول ÜÇ TEMEL ESAS Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 DÖRT MESELE Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) der ki: Şunu bil ki Allah ın rahmeti üzerine olsun

Detaylı

555 AYET METİN VE MEALLERİ. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.

555 AYET METİN VE MEALLERİ. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. 555 AYET METİN VE MEALLERİ 1. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. (Âl-i İmrân, 139) و ل ت ه ن وا و ل ت ح ز ن وا و ا ن ت م ا ل ع ل و ن ا ن ك ن ت م

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a)

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) MÜNAFIKLARIN VASIFLARI Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Büyük Nifak ve Küçük Nifak Nifakın İki Kısmı ve Münafıkların Sıfatları Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) Allah onu Firdevs-i

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman EV SOHBETİ DERSLERİ a) Âhiret Günü Ne Demektir? Âhiret, sözlük itibariyle son, sonra olan ve son gün manalarına gelir. Dinî terim olarak âhiret, Sȗr meleği İsrafil (a.s.)

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur:

İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur: İNSAN ALLAHIN HALİFESİ Mİ? (HALEF- SELEF OLAYI) Allah Teâlâ şöyle buyurur: و ا ذ ق ال ر ب ك ل ل م لا ي ك ة ا ن ي ج اع ل ف ي ا لا ر ض خ ل يف ة ق ال وا ا ت ج ع ل ف يه ا م ن ي ف س د ف يه ا و ي س ف ك الد م

Detaylı

97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler LOKMAN (AS) KİMDİR?

97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler LOKMAN (AS) KİMDİR? 97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler Kur an-ı Kerim de adı geçen ve adıyla sure bulunan salih bir insandır Lokman (as). Müfessirlerin çoğunluğunun ittifakı onun Peygamber olmadığı yönündedir. Bu haftaki

Detaylı

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ 2. DERS: KONU: İMANIN ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Salat ve Selam O nun Elçisi Hz. Muhammed (sav) üzerine olsun. 1. Sohbetimizin ana konusu İman

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI DUZEM-İLİTAM Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI (18 Haziran 2013 Salı, Saat: 13:30) İLAHİYAT

Detaylı

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları

İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları İslâm da Meşrû Mülk Edinme Yolları Nimetlerini rızası doğrultusunda elde etmenin yollarını bize bahşeden Allah Teâlâ ya hamd olsun. Bu yolları bize açıklayan Resulüne ve al-i ashabına salat-u selam olsun.

Detaylı

NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110

NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110 NASR SÛRESİ Nuzul 111 / Mushaf 110 Surenin Adı: Sûre zafer garantili yardım mânasına gelen adını ilk âyetinden alır. İlk mushaf ve tefsirlerde bu adla yer alır. Buhârî nin Hz. Aişe den naklettiği bir rivayette

Detaylı

96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek

96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek 96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek Merhamet kaynağını Alemlerin Rabbi olan Allah tan alan aşkın bir duygudur. Yaratılmış tüm varlıkta

Detaylı

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 الصلاة ىلع السقط

Detaylı

"Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar-

Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır. *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- "Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- س ب ح ان ك لا ع ل م ل ن ا إ لا م ا ع ل م ت ن ا إ ن ك أ

Detaylı

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM 1 PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM Abdurrahman b. Avf HZ. ABDURRAHMAN B. AVF (Radıyallahu anh) Babası, Avf b. Abdi Avf b. Hâris Annesi, Şifa bint Avf b. Abd b. Hâris. Şifa hatun Resûlullah ın ebesidir.

Detaylı

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh)

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) 1 HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) Zübeyir b. Avvâm b. Huveylid b. Esed el-kuraşî el-esedî. Künyesi: Ebu Abdullah dır. Hz. Peygamber in (s.a.) halası Safiyye bint

Detaylı

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz VUKU BULMADAN ÖNCE BÜYÜDEN KORUNMANIN ŞER'Î YOLLARI الوساي ل لرشعية ليت ت ى ق بها السر قبل وقوعه ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Abdulaziz b. Abdullah b. Baz الشيخ عبد العز ز بن عبد االله بن باز Terceme:

Detaylı

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder.

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder. 72. SOHBET 1- Doğru davranır MÜSLÜMANIN AHLAKI Müslüman herkese karşı doğru olmak zorundadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) in de en başta gelen özelliği sıdk sahibi oluşudur. İslâm ın bütünü de sıdk sistemidir.

Detaylı

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3 إ ل ه ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ ش ه د

Detaylı

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK

GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK GÜNDE BEŞ VAKİT NAMAZ KILMAK Değerli Mü minler! Günde beş vakit namaz kılınması âyet ve hadislerle sabittir. Kur an da ısrarla namaz kılınması emredilmiş 1 ve ا ن الص ل وة ك ان ت ع ل ى ال م ؤ م نين ك ت

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 7. HAFTA

Detaylı

4. DERS. Medine Döneminde Vahiy. Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK Siyer Mektebi Müfredatı IMAN ŞEHRI MEDINE

4. DERS. Medine Döneminde Vahiy. Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK Siyer Mektebi Müfredatı IMAN ŞEHRI MEDINE 2016-2017 Siyer Mektebi Müfredatı IMAN ŞEHRI MEDINE Medine Döneminde Vahiy 4. DERS Prof. Dr. Abdulhamit BİRIŞIK Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 60 İMAN ŞEHRİ MEDİNE Medine Döneminde Vahiy Giriş

Detaylı

Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki,

Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, Question Kur an şöyle buyurmaktadır: Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler. (Enbiya, 32) Allah, gökleri görebileceğiniz

Detaylı

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ:

118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: 118. SOHBET Kadir Suresi SÛRE VE MEÂLİ: الرحيم الرحمن الله بسم * ا ن ا ش ه ر ف ي ا ن ز ل ن اه ت ن ز ل ال ق د ر ل ي ل ة ال م ل اي ك ة و م ا و الر وح ا د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر * ل ي ل ة ال ق د ر خ ي

Detaylı

KUR AN-I KERİM I. Prof. Dr. Yaşar KURT

KUR AN-I KERİM I. Prof. Dr. Yaşar KURT KUR AN-I KERİM I Prof. Dr. Yaşar KURT 2 1.1. KURÂN I KERİM İ OKUYUŞ ŞEKİLLERİ 1.1.1. Tahkîk veya Tertil 1.1.2. Tedvîr 1.1.3. Hadr 1.2. TEMSILÎ OKUMA ESASLARI 1.2.1. Temsilî Okumanın Tanımı ve Önemi 1.2.2.

Detaylı