MATEMAT K. Oran ve Orant ORAN VE ORANTI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATEMAT K. Oran ve Orant ORAN VE ORANTI"

Transkript

1 Oran ve Orant MATEMAT K ORAN VE ORANTI K z Kulesi nin foto raf n çeken Aylin çekti i foto raf farkl oranlarda büyütüp küçülterek ço alt p arkadafllar na da tt. Ço altt foto raflar n kenar uzunluklar n bulal m. 4 cm Foto raf hangi oranda büyüttü ünü bulal m cm = oldu una göre k sa kenar n n da kat artmas gerekir. 18 x = 6 cm Verilmeyen kenar uzunlu u 6 cm dir. 48 cm? 6 cm Foto raf hangi oranda küçülttü ünü bulal m. 6 = 1 oran nda küçültmüfltür. 18 Verilmeyen kenar uzunlu u 4 = 8 cm dir. Aylin in çekti i foto raf n ve ço altt foto raflar n k sa kenar n n, uzun kenar na oran n bulal m.? = = = Hepsinde oran ayn d r. Neden? 79

2 Temel Kaynak Oran ve Orant Ö REND KLER M Z UYGULAYALIM 8 1. Bir torbada 1 mavi, 9 sar ve 19 beyaz boncuk vard r. Buna göre; Mavi boncuklar n say s n n tüm boncuklar n say s na oran nedir? Sar boncuklar n say s n n mavi boncuklar n say s na oran nedir? Beyaz boncuklar n say s n n tüm boncuklar n say s na oran nedir? Sar boncuklar n say s n n beyaz boncuklar n say s na oran nedir?. Tabloda 1 litre limonata için kullan lacak limon, su ve fleker miktarlar verilmifltir. Buna göre bofl yerleri doldurunuz. Malzemeler Limonata miktar 1 litre litre litre Limon (adet) 6 Su (bardak) Toz fleker (kg) 1 Limon tuzu (g) 80

3 Oran ve Orant MATEMAT K 1. TEST 10 A flehrinden B flehrine uçak biletinin fiyat 6 YTL dir. Otobüs biletinin fiyat ise 4 YTL dir. Buna göre otobüs biletinin fiyat n n, uçak biletinin fiyat na oran nedir? 40 1 a. b. c. d Gülizar Han m çilek reçeli yaparken 1 kg çilek için kg toz fleker kullanmaktad r. Buna göre 6 kg çilek için kaç kilogram toz fleker kullan l r? a. 1 b. 10 c. 8 d. 6. Bir torbada 1 yeflil, 16 beyaz, sar boncuk vard r. Torbadaki beyaz boncuklar n say s n n tüm boncuklar n say s na oran nedir? a. 18 b. 16 c. 8 d litre limonata için limon kullanan bir kifli limonla kaç litre limonata yapar? a. 6 b. 7 c. 8 d. 9. Bir ressam yapt her 14 tablodan ünü arkadafllar na hediye ediyor. Buna göre ressam 84 tablodan kaç n hediye eder? a. 1 b. 16 c. 18 d. 1 81

4 Temel Kaynak Oran ve Orant 6. Ahmet in yafl n n Cem in yafl na oran afla dakilerden hangisi olamaz? Ahmet Cem a. 10 b. 1 0 c d. tir. Buna göre Ahmet ve Cem in yafl 7. Bir s n ftaki ö rencilerin % 60 k z ö rencidir. Afla dakilerden hangisi bu s n ftaki erkek ö renci say s n n k z ö renci say s na oran olamaz? a. b. 6 c. 8 d A B C Ayn do rultuda bulunan üç flehirden A flehrinin B flehrine uzakl 7 km, B flehrinin C flehrine uzakl 0 km dir. Buna göre A ve C aras ndaki uzakl n B ve C aras ndaki uzakl a oran nedir? a. b. c. d. 9. Yandaki flekil efl parçalara bölünmüfltür. fiekildeki boyal k sm n boyas z k sma oran nedir? a. 1 b. c. d Aycan n yapt limonatada limon suyunun, suya oran tür. Buna göre Aycan 18 bardak limon suyuna kaç bardak su kullanm flt r? a. 4 b. c. 6 d. 7 8

5 Ondal k Kesirler MATEMAT K ONDALIK KES RLER = 0, 8 = 0, = 0, ,, 0 gibi 10,, 0 gibi 10 un kat olacak flekilde efl parçaya ayr lan bütünlerin belirli k sm n gösteren kesirlere ondal k kesirler denir. 6,78 ondal k kesrini basamak tablosunda gösterelim. Tam k sm Kesir k sm Onlar Birler Onda birler Yüzde birler Binde birler Say 6, 7 8 Basamak de eri 0 6 7, veya 0, veya 0,08 veya 0, ,0 say s ndaki rakamlar n basamak de erlerini bulal m. Basamak adlar Basamak de eri Binde birler 0,00 Yüzde birler 0 Onda birler 0, Birler 6 Onlar 10 Yüzler 00 8

6 Temel Kaynak Ondal k Kesirler Afla daki tablolarda bofl b rak lan yerleri doldurunuz. Tam k sm Kesir k sm Yüzler Onlar Birler Onda birler Yüzde birler Binde birler Say , Basamak de eri ,.... 0,0.... Tam k sm Kesir k sm Yüzler Onlar Birler Onda birler Yüzde birler Binde birler Say 7...., Basamak de eri , 0, Ondal k Kesir Oluflturma 6, 7, 0, 4 rakamlar n ve virgül kullanarak afla daki flartlara uygun ondal k kesirler olufltural m. 7 den küçük iki ondal k kesir 6,704 4, ten büyük iki ondal k kesir 70,64 74,06 6 ile 7 aras nda iki ondal k kesir 67,04 74,06 84

7 Ondal k Kesirler MATEMAT K Ondal k Kesirleri S ralama,07,7,007 ondal k kesirlerini karfl laflt ral m. Karfl laflt raca m z ondal k kesirlerin önce tam k sm na bakar z. Tam k sm büyük olan daha büyüktür. Yukar daki ondal k kesirlerin üçünün de tam k sm nda ayn say vard r. Bu durumda onda birler basama na bakar z.,7 ondal k kesrinin en büyük oldu unu anlar z. Di er iki ondal k kesrin onda birler basama ayn d r. O hâlde yüzde birler basamaklar na bakar z.,07 nin daha büyük oldu unu anlar z. Bu üç ondal k kesri afla daki gibi s ralar z.,7 >,07 >,007 1., 7, 1, 9 rakamlar n ve virgül kullanarak, 9 ile 10 aras nda ondal k kesir yaz n z dan büyük ondal k kesir yaz n z..... Afla daki ondal k kesirleri altlar ndaki noktal yerlere s ralay n z.,07,07,07,07,07, >.... > >.... >.... Kesirleri Ondal k Kesre Çevirme 1 4 kesrini ondal k kesir fleklinde yazal m. 1 x 4 x = = 0, (Kesrin paydas 10, ya da 0 olacak flekilde geniflletilir.) 8 (1) = 0 = 0,0 = 0, 0 8

8 Temel Kaynak Ondal k Kesirler Ondal k Kesirlerle Toplama ve Ç karma ifllemleri 10, ,07 iflleminin sonucunu bulal m. Yüzler b. Onlar b. Birler b. Onda birler b. Yüzde birler b. Binde birler b. 1 0, , , , ,07 = 91,767 dir. 6,07 17, iflleminin sonucunu bulal m. Yüzler b. Onlar b. Birler b. Onda birler b. Yüzde birler b. Binde birler b. 6, , 1 9 8, 8 6,07 17, = 198,8 tir. Ondal k kesirlerle toplama ve ç karma ifllemleri yap l rken ayn basamaklardaki rakamlar alt alta yaz l r. Sonuçlar virgül hizas ndan ayr l r. Afla daki ifllemleri yap n z. 14,06 + 9,4,6 + 9,07 19,084 7,1 6 6,74 4,09 86

9 Ondal k Kesirler MATEMAT K Ö REND KLER M Z UYGULAYALIM 9 1. Afla daki ondal k kesirlerin rakamlar n n basamak de erlerini yaz n z. 6,0 Basamak adlar Basamak de eri ,16 Basamak adlar Basamak de eri , 7, 9 6 rakamlar n ve virgül kullanarak, 90 dan büyük üç ondal k kesir yaz n z ve bunlar büyükten küçü e do ru s ralay n z ten büyük üç ondal k kesir yaz n z ve bunlar küçükten büyü e do ru s ralay n z..... Afla daki kesirleri ondal k kesre çeviriniz ve virgülle yaz n z. 1 = = = = = = Afla daki ifllemleri yap n z., ,7 = ,19 + 8,01 = ,0 114,116 = ,7 17,7 =

10 Temel Kaynak Ondal k Kesirler TEST Yukar daki flekilde gösterilen ondal k kesir hangisidir? a. 1, b.,0 c., d., Bir kutudaki boncu un 9 u k rm z, di erleri mavidir. Mavi boncuklara karfl l k gelen ondal k kesir afla dakilerden hangisidir? a. 0,61 b. 6,1 c. 0,9 d.,9 6,006 say s n n okunuflu afla dakilerden hangisinde verilmifltir? a. Alt tam onda alt b. Altm fl tam onda alt c. Alt tam binde alt d. Altm fl tam binde alt Afla dakilerden hangisinin birler basama nda 4, onda birler basama nda 8 rakam vard r? a. 8,4 b. 18,064 c. 46,08 d. 4,80 Birler basama nda 6, onda birler basama nda 8, binde birler basama nda 4 olan ondal k kesir afla dakilerden hangisidir? a. 804,6 b. 6,804 c. 408,6 d. 6,408 Afla daki ondal k kesirlerden hangisinin yüzde birler basama ndaki rakam n de eri 0,08 dir? a. 84,46 b. 6,80 c. 18,0 d. 14,08 146,046 ondal k kesrinin binde birler basama ndaki rakam n basamak de eri kaçt r? a. 0 b. 0,04 c. 0,006 d ondal k kesrinin yüzde birler basama ndaki rakam kaçt r? 0 a. 8 b. c. d Yukar daki say do rusunda 0 ile 1 ve 1 ile aras 10 efl parçaya bölünmüfltür. Buna göre A noktas na karfl l k gelen ondal k kesir afla dakilerden hangisidir? a. Bir tam onda alt b. S f r tam onda alt c. S f r tam onda on alt d. Bir tam onda on alt 88

11 Ondal k Kesirler MATEMAT K Afla dakilerden hangisinin birler ve onda birler basamaklar ndaki rakamlar n basamak de erleri çarp m 1 dir? a. 6,8 b. 4,7 c. 1,17 d. 16,1, 0,, 1 rakamlar n ve virgül kullanarak oluflturulabilecek 0 den büyük ondal k kesirlerin en küçü ü hangisidir? a. 0,1 b. 10, c. 0,1 d. 1,0 7, 1, 9 ve rakamlar yla oluflturulan, onda birler basama ndaki rakam çift olan en küçük ondal k kesir afla dakilerden hangisidir? a. 1,79 b. 1,79 c.,179 d. 1,79,0 > ise yerine afla dakilerden hangisi yaz labilir? a.,1 b., c.,0 d.,00,0 -, -,00 -, Yukar daki ondal k kesirler küçükten büyü e do ru s raland nda bafltan ikinci s rada hangisi olur? a.,0 b., c.,00 d., 6,0A7 > 6,087 ise A yerine afla dakilerden hangisi gelmelidir? a. 7 b. 8 c. 9 d. 0 Afla daki ondal k kesirlerin en büyü ü hangisidir? a. 0,091 b. 0,91 c. 0,09 d. 0,099 1,49 < 1,a9 s ralamas nda a yerine gelebilecek en küçük rakam afla dakilerden hangisidir? a. b. 4 c. d. 6 Afla da verilenlerden hangisi yanl flt r? a. 0, > 0,8 b. 0,17 < 0,7 c = 1,6 d. = 0,8 10 Afla daki s ralamalardan hangisi do rudur? a. 0,48 > 0, > 0, b. 1,0 > 1,11 > 1,11 c. 0,6 > 0,06 > 0,16 d. 1,7 > 1,07 > 1, kesri ile 60 kesri aras ndaki iliflki,7 ondal k kesri ile afla dakilerden hangisi aras nda vard r? a.,07 b. 0,7 c.,07 d.,70 89

12 Temel Kaynak Ondal k Kesirler TEST , + 0,0 + 0,00 iflleminin sonucu kaçt r? a. 0, b. 0,0 c. 0,0 d. 0, , iflleminin sonucu kaçt r? a. 0, b. 0,77 c. 0,7 d. 0,. 6 +,9 +,09 iflleminin sonucu kaçt r? a. 7,0 b. 6,69 c. 1,09 d. 1, ,0 + 17,00 iflleminin sonucu afla dakilerin hangisinden daha büyüktür? a. 4,4 b. 4,0 c. 4,7 d. 4,. 1 1 ( x 10) + ( 6 x ) + ( x ) iflleminin sonucu kaçt r? 10 a.,6 b.,6 c. 0,6 d. 0,6 6. A B Yukar daki flekillerde boyal k s mlara karfl l k gelen ondal k kesirler A ve B harfleri ile gösterilmifltir. Buna göre A + B iflleminin sonucu kaçt r? a. 1,6 b. 1,06 c. 1,1 d. 0, ,6 + 0,04 iflleminin sonucu afla dakilerden hangisine eflittir? 46 6 a. 1 b. c. d

13 Ondal k Kesirler MATEMAT K ,4 iflleminin sonucu afla dakilerden hangisidir? 10 a. 0,46 b.,46 c.,8 d. 8, 9. Aralar nda 0, fark bulunan dört ard fl k ondal k kesirden en küçü ü 0,4 tür. Buna göre bu say lar n toplam kaçt r? a. 1 b.,8 c., d. 10. Yandaki iflleme göre a ve b yerine gelecek rakamlar hangileridir? a. a = 9, b = b. a = 0, b = c. a = 9, b = d. a = 0, b =, ,ab 4, Yukar daki say do rusunda 0 ile 1 aras 0 eflit parçaya ayr lm flt r. Buna göre A ve B noktalar na karfl l k gelen ondal k say lar n toplam kaçt r? a.,4 b. 1,7 c. 1, d. 0,7 1. Aralar nda 1, fark bulunan üç ard fl k ondal k kesirden en küçü ü 0, dir. Bu say lar n toplam kaçt r? a. 4, b.,6 c.,8 d. 1,4 1. Yandaki iflleme göre a + b kaçt r? a. b. 9 c. 10 d. 1,1a7 + 0,b8 4, (4 x ) + ( x 10) + x x 1 ( ) ( ) iflleminin sonucu kaçt r? 10 a. 4,8 b. 4,8 c. 4,08 d. 40,8 91

14 Temel Kaynak Ondal k Kesirler 1., ondal k kesrine afla dakilerden hangisi eklendi inde sonuç olur? a. 1,7 b. 1, c. 0,7 d. 0, 16. A B Yukar daki flekillerde boyal k s mlara karfl l k gelen kesirler A ve B harfleri ile gösterilmifltir. Buna göre A + B afla dakilerden hangisi olur? a. 0,9 b. 8 c. 1,8 d. 9, 17. 1,00 +,0 iflleminin sonucu afla dakilerin hangisinden küçüktür? a. b., c.,0 d., ,14 say s n n binde birler basama ndaki rakamla yüzde birler basama ndaki rakam n basamak de erleri toplam kaçt r? a. 0,1 b. 0,01 c. 0,4 d. 0,04 19.,0 ondal k kesrine afla dakilerden hangisi eklendi inde sonuç olur? a.,07 b.,07 c. 1,97 d. 1, iflleminin sonucu afla dakilerden hangisine eflittir? a.,7 b. 4, c., d. 1,9 9

15 Ondal k Kesirler MATEMAT K TEST 1 6,4,07 iflleminin sonucu kaçt r? a. 1, b. 0,7 c. 0,1 d. 7, 17, 6,018 iflleminin sonucu kaçt r? a. 11, b. 11,1 c. 11,1 d. 10,97 1 0,18 iflleminin sonucu afla dakilerden hangisine eflittir? a. 0,8 b. 1,8 c. 0,6 d., 0,7 + = 6,018 ise yerine afla dakilerden hangisi gelmelidir? a. 6,718 b. 6,198 c.,718 d.,98. Yandaki ç karma ifllemine göre a ve b yerine gelecek say lar hangileridir? a. a = 1, b = 6 b. a = 8, b = 0 c. a = 8, b = 6 d. a = 1, b = 0,b7 1 8,a4 1, Bir bütünün yüzde birinden binde biri ç kar l rsa sonuç kaç olur? a. 0,99 b. 0,9 c. 0,09 d. 0, =,07 ise yerine gelecek say kaçt r? a. 7,9 b. 7, c. 6,1 d. 6, 1,6 + a + 0,16 + b =,016 ise a + b afla dakilerden hangisidir? a. 1,6 b. 1,6 c. 8,40 d., A B Yukar daki flekillerde boyal k s mlara karfl l k gelen ondal k kesirler A ve B harfleri ile gösterilmifltir. Buna göre (A + A) B iflleminin sonucu kaçt r? a. 0,1 b. 0, c. 1,1 d. 1, ,0 say s ndan hangi say ç kar ld nda fark 0,00 olur? a. 0,04 b. 0,4 c. 0,40 d. 0, Aralar nda 0,6 fark bulunan üç ard fl k ondal k kesirden en büyü ü,06 d r. Buna göre bu say lar n toplam kaçt r? a.,86 b.,98 c. 4,18 d. 4,8 9

16 Temel Kaynak Ondal k Kesirler 1. Yukar daki say do rusunda 0 ile 1 ve 1 ile aras 0 eflit parçaya bölünmüfltür. Buna göre B A iflleminin sonucu afla dakilerden hangisi olur? a. 1, b. 1,7 c. 0,7 d. 0, Yandaki toplama iflleminde yerine gelecek rakam kaçt r? a. b. 4 c. d. 6 6,0 say s ile bu say ya en yak n do al say aras ndaki fark kaçt r? a. 0,0 b. 0, c. 0, d. 0,79, 0 7 4,,6 +, 14, 4 Yukar daki say do rusunda 4 ile aras 10 eflit parçaya bölünmüfltür. Buna göre A noktas na karfl l k gelen ondal k kesir ile bu kesre en yak n do al say n n fark kaçt r? a.,7 b., c. 0,7 d. 0, litre zeytinya n n 8,6 litresi kullan ld nda geriye kaç litre zeytinya kal r? a. 9,4 b. 9,6 c. 10,14 d. 10,6 16 iflleminin sonucu afla dakilerden hangisine eflittir? 0 10 a. 0, b. 0, c. 1, d. 1, 81,07 say s n n birler basama ndaki rakam n basamak de eri ile yüzde birler basama ndaki rakam n fark kaçt r? a. 1,4 b. 1,4 c. 1,4 d. 1,9 Bir ç karma iflleminde eksilen,0, fark 0,7 ise ç kan kaçt r? a. 1,7 b. 1,7 c. 1,07 d. 1,0 Yandaki kesirler bir ç karma iflleminin terimleridir. Buna göre afla dakilerden hangisi yanl flt r? 6,8,177 4,10 a. 6,8 ç kan olamaz. b. 4,10 ç kan olabilir. c. 4,10 fark olabilir. d.,177 eksilen olabilir. 94

17 Ondal k Kesirler MATEMAT K YÜZDELER Yandaki flekil efl parçadan oluflmaktad r. Bunlardan 4 ü maviye boyanm flt r. fiekildeki mavi renkli bölgelerin tüm fleklin yüzde kaç oldu unu bulal m. 4 = 0,4 = % 4 (mavi bölge) kesrini ondal k kesir ve yüzde olarak gösterelim. x 0 x 0 60 = = 0,60 = % 60 Æ yüzde altm fl 0,6 ve 0,66 ondal k kesirlerini yüzde sembolü ile göstererek karfl laflt ral m. % 66 > % 6 0,6 = 6 = % 6 0,66 = 66 = % 66 % ile % i karfl laflt ral m. 0, > 0, % > % % = = 0, % = = 0, 9

18 Temel Kaynak Yüzdeler PROBLEMLER 6 1. Duygu, yandaki yüzlük kart n sini boyayarak bir desen oluflturuyor. Duygu kaç parça daha boyasayd yüzlük kart n % 0 sini boyam fl olacakt?. Oktay bir ma azadan fiyat 60 YTL ve 110 YTL olan iki ürün alm flt r. Kasaya 190 YTL ödeyece i s rada görevli tüm ürünlerde % 40 indirim oldu unu söylemifltir. Buna göre Oktay kasaya düflündü ünden kaç YTL daha az ödemifltir?. S n f m zdaki ö rencilerin % 60 k z ö rencidir. S n f m zda 10 erkek ö renci oldu una göre s n f mevcudumuz nedir? 1 4. Bir kasadaki meyve sular n n si fleftali, geri kalanlar kay s suyudur. Kasadaki 0 meyve sular n n yüzde kaç kay s suyudur?. Paketlenen 0 yumurtan n 8 tanesi k r lm flt r. Yumurtalar n yüzde kaç sa lam kalm flt r? 96

19 Yüzdeler MATEMAT K Ö REND KLER M Z UYGULAYALIM Afla daki flekillerin boyal k s mlar n n tüm fleklin yüzde kaç oldu unu bulunuz. Altlar na yaz n z Afla daki kesirleri ondal k kesir ve yüzde olarak gösteriniz. 8 =... =... =... =... 1 =... =... 7 =... = =... =... =... = %, % 48 ve % 8 i küçükten büyü e do ru s ralay n z. Ondal k kesir olarak gösteriniz

20 Temel Kaynak Yüzdeler 1. TEST 14 Yandaki yüzlük kartta, boyal k sma karfl l k gelen ondal k kesir ve kesrin yüzde sembolü ile gösterilifli hangisinde verilmifltir? a. 1,4 = % 14 b. 4, = % 40 c. 0,4 = % 4 d. 0,04 = % 14. Yandaki flekilde boyal k sma karfl l k gelen kesrin yüzde olarak gösterilifli hangisinde verilmifltir? a. % 0 b. % c. % 4 d. % 0. 6 Yandaki yüzlük kart n s boyanm flt r. Karttaki karelerin 6 tanesi daha boyand nda boyal k s m yüzlük kart n kaçta kaç olur? a. % 1 b. % 4 c. % 0 d. %6 4.. Bir kutuda 16 k rm z, 0 pembe, 14 mavi boncuk vard r. Buna göre k rm z boncuklar n say s kutudaki tüm boncuklar n yüzde kaç d r? a. 16 b. c. 48 d. 64 Bir s n ftaki ö rencilerin ü erkek ö rencidir. S n f mevcudu oldu una göre bu s n ftaki k z ö rencilerin say s tüm s n f n yüzde kaç d r? a. % b. % 0 c. % d. % Afla daki ondal k kesirlerden hangisi % 7 e karfl l k gelir? a. 0,7 b. 7,0 c. 7, d. 7, Yukar daki say do rusunda 0 ile 1 aras 10 efl parçaya bölünmüfltür. Buna göre A noktas na karfl l k gelen ondal k kesir afla dakilerden hangisiyle gösterilir? a. % 77 b. % 70 c. % 17 d. % 7 98

21 Yüzdeler MATEMAT K 8. Afla daki karfl laflt rmalardan hangisi yanl flt r? a. % 48 > % 18 b. % 6 < % 6 c. % 8 > % 8 d. % 7 < % Yandaki flekil 0 efl parçaya bölünmüfltür. fiekilde boyal k s mlara karfl l k gelen ondal k kesrin yüzde sembolü ile gösterilifli afla dakilerden hangisidir? a. % 1 b. % c. % d. %4 10. Ayflin ile Funda basket atma yar fl yap yorlar. Ayflin at fltan 16 s n, Funda ise 0 at fltan 14 ünü isabet ettiriyor. Buna göre afla dakilerden hangisi yanl flt r? a. Ayflin in isabet yüzdesi Funda dan fazlad r. b. Funda, at fllar n n % 70 ini isabet ettirmifltir. c. Funda, 4 basket daha az atsayd at fllar n n % 0 sini isabet ettirmifl olurdu. d. Ayflin, at fllar n n % 64 ünü isabet ettirmifltir. 11. Bir s n ftaki ö rencinin 8 i bir müzik aleti çalabilmektedir. Buna göre s n ftaki ö rencilerin yüzde kaç bir müzik aleti çalabilmektedir? a. % 1 b. % c. % 0 d. % 1. Ömer Bey ald televizyonun fiyat n n % 0 si olan 7 YTL yi peflin ödemifltir. Buna göre Ömer Bey in ald televizyon kaç YTL dir? a. 0 b. 7 c. 1 d Yandaki yüzlük kart n 4 ü boyanm flt r. Karttan 8 parça daha boyand nda boyal olmayan k s m yüzlük kart n kaçta kaç olur? a. % 17 b. % c. % d. %87 99

22 Temel Kaynak Yüzdeler Bir s n ftaki ö rencilere en sevdikleri dondurma çeflidi sorulmufltur. Verdikleri cevaplara göre yandaki tablo oluflturulmufltur. 14, 1 ve 16. sorular tabloya göre cevaplay n z. Dondurma çeflidi Ö renci say s Çilekli 16 Vanilyal 8 Çikolatal 19 F st kl Bu s n ftaki ö rencilerin yüzde kaç en çok çikolatal dondurmay sevdi ini söylemifltir? a. % 76 b. % 7 c. %8 d. % En çok sevdikleri dondurman n çilekli dondurma oldu unu söyleyen ö renciler tüm s n fta yüzde kaçt r? a. % 16 b. % c. %48 d. % Vanilyal dondurmay çok sevenlerle f st kl dondurmay çok sevenler tüm s n f n yüzde kaç n oluflturmaktad r? a. 0 b. 40 c. 0 d Bir kutudaki çikolatan n 1 tanesi yenmifltir. Geriye kutudaki çikolatalar n yüzde kaç kalm flt r? a. % 6 b. % 6 c. % 8 d. % Bir bahçede 1 tane elma, 1 tane kiraz a ac vard r. Bu bahçedeki a açlar n yüzde kaç kiraz a ac d r? a. 48 b. 0 c. d Bir çiftçi 00 kg domatesin 80 kg n 90 YKr, geri kalan n 60 YKr den satm flt r. Çiftçi domateslerin yüzde kaç n 60 YKr den satm flt r? a. 0 b. 60 c. 70 d litre meyve suyunun 4 ü içilmifltir. Geriye meyve suyunun yüzde kaç kalm flt r? a. 10 b. 0 c. 0 d. 40

kesri 3 tane Bu kesri yedide üç fleklinde okuruz. Yukar daki bütün 7 efl parçaya ayr lm flt r. Buna payda denir. 3

kesri 3 tane Bu kesri yedide üç fleklinde okuruz. Yukar daki bütün 7 efl parçaya ayr lm flt r. Buna payda denir. 3 Temel Kaynak Kesirler KES RLER kesri tane dir. Bu kesri yedide üç fleklinde okuruz. Yukar daki bütün efl parçaya ayr lm flt r. Buna payda denir. payda Bütünden al nan ya da belirtilen parça say s na ise

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Kesirlerle Toplama, Ç karma ve Çarpma fllemi Oran ve Orant

Detaylı

Do al Say lar. Do al Say larla Toplama fllemi. Do al Say larla Ç karma fllemi. Do al Say larla Çarpma fllemi. Do al Say larla Bölme fllemi.

Do al Say lar. Do al Say larla Toplama fllemi. Do al Say larla Ç karma fllemi. Do al Say larla Çarpma fllemi. Do al Say larla Bölme fllemi. MATEMAT K la Toplama fllemi la Ç karma fllemi la Çarpma fllemi la Bölme fllemi Kesirler Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi Ondal k Kesirler Temel Kaynak 4 DO AL SAYILAR Ay, bugün çok yoruldum. Yüz yirmi

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar?

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : S v lar Ölçme Sütun Grafi i Olas l k TEST. 920 ml = L ml Yukar da verilen eflitli e göre + iflleminin sonucu kaçt r? A) 29 B) 60 C) 69 D) 9 2. Çiftçi Ak n bahçesinden

Detaylı

MATEMAT K 6 ÜN TE III

MATEMAT K 6 ÜN TE III ÜN TE III A. KES RLER 1. Kesirleri Karfl laflt rma ve Say Do rusunda Gösterme 2. Denk Kesirlerden Yararlanma 3. Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi 4. Kesirlerle Çarpma fllemi 5. Kesirlerle Bölme fllemi

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318 Yüzler Basama MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR Test 1 1. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? 290 108 99 5. Yukar da onluk taban

Detaylı

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425 Do al Say larla Çarpma fllemi MATEMAT K DO AL SAYILARLA ÇARPMA filem Tolga Bey amatör bir foto rafç d r. Çekti i foto raflar her birinde 25 foto raf olan 17 albümde toplam flt r. 18. albümüne ise henüz

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

72 x 25 iflleminin sonucu ile afla dakilerden hangisinin sonucu eflittir? a. (42 x 5) x 4 b. (72 4) x 100 c. (72 x 10) 4 d.

72 x 25 iflleminin sonucu ile afla dakilerden hangisinin sonucu eflittir? a. (42 x 5) x 4 b. (72 4) x 100 c. (72 x 10) 4 d. 1. 2. 3. 4. 5. GENEL DE ERLEND RME 1 21 308 say s ndaki rakamlar n yerleri de ifltirilerek oluflturulacak befl basamakl say lar küçükten büyü e do ru s ralan rsa bafltan dördüncü say afla dakilerden hangisi

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

1. Prova. Okulun Ad. 2. Prova. Okulun Ad. 3. Prova. Okulun Ad

1. Prova. Okulun Ad. 2. Prova. Okulun Ad. 3. Prova. Okulun Ad DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Stadyumda yap lacak 23 Nisan töreninde, Nasrettin lkö retim Okulundan 1094 ö renci, Ceren lkö retim Okulundan 2816 ö renci, P nar lkö retim Okulundan da 2907 ö renci görev

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir?

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Kesirler Simetri MATEMAT K TEST 17 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? 4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. Buna göre, Lale bir günde kaç bütün

Detaylı

DOĞAL SAYILAR ÜN TE 1 1. DO AL SAYILAR

DOĞAL SAYILAR ÜN TE 1 1. DO AL SAYILAR ÜN TE - Do al Say lar - Do al Say larla Toplama fllemi - Do al Say larla Ç karma fllemi - Zihinden Toplama ve Ç karma fllemleri - Toplama ve Ç karma fllemlerinde Verilmeyenin Bulunmas - Do al Say larla

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2:

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2: MATEMAT K SAYILAR - I ÖRNEK : Üç basamakl 4AB sa s, iki basamakl BA sa s n n kat ndan fazlad r. Buna göre, BA sa s kaçt r? A) B) 25 C) 2 D) 2 E) 2 (ÖSS - ) ÖRNEK 2: Dört basamakl ABCD sa s, üç basamakl

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z.

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : S v lar Ölçme TEST 51 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. L =... ml 70 L =... ml 9000 ml =... L 11 000 ml =... L L 10 ml =... ml L 19 ml =... ml 960

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

42 çilekle her pastaya 7 tane düflecek flekilde 6 pasta süslenebilir.

42 çilekle her pastaya 7 tane düflecek flekilde 6 pasta süslenebilir. Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Pastac pastanesinin çilekli pastalar çok seviliyor. Pastanede çal flanlardan biri her pastay 7 çilekle süslüyor. Kâsedeki 42 çilekle kaç

Detaylı

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar 9. 7 = 3.3.3, 07 = 3.3.3 007 = 3.3.3, 0007 = 3.3.3,... Yukar daki örüntüye göre, afla daki say lar n hangisi 81'in kat d r? A) 00 007 B) 0 000 007 C) 000 000 007 D) 00 000 000 007 13. Ard fl k 5 pozitif

Detaylı

1. Yedi basamakl en küçük do al say kaçt r? 2. Yedi basamakl en büyük do al say kaçt r? 11. Dokuz basamakl en küçük tek do al say kaçt r?

1. Yedi basamakl en küçük do al say kaçt r? 2. Yedi basamakl en büyük do al say kaçt r? 11. Dokuz basamakl en küçük tek do al say kaçt r? Say lar ve fllemler. Yedi basamakl en küçük do al say kaçt r?. Yedi basamakl en büyük do al say kaçt r?. Sekiz basamakl en küçük do al say kaçt r?. Sekiz basamakl en büyük do al say kaçt r?. Dokuz basamakl

Detaylı

c. 3 3 = e = 1

c. 3 3 = e = 1 . Ünite L Üzerinde ifllem yap lacak üslü say lar n taban ve üsleri farkl ise önce say lar n onluk sayma düzenindeki de erleri bulunur, sonra ifllem yap l r. 6 0 = 8 9 = 9 L L 0, 00, 000 fleklindeki say

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere;

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere; . 7 8 say s kaç basamakl d r? ) 2 B) 0 ) 9 ) 8 E) 7 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. i er 4 noktadan hiçbiri bu do ru üzerinde bulunmamaktad r ve bu 4 noktadan herhangi

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

Kavram Dersaneleri 8 SAYILAR - I ÖRNEK 23: ÖRNEK 24: a, 5 ve 6 say taban n göstermek üzere, (123) + (1a2) = (2b2) eflitli inde. b kaçt r?

Kavram Dersaneleri 8 SAYILAR - I ÖRNEK 23: ÖRNEK 24: a, 5 ve 6 say taban n göstermek üzere, (123) + (1a2) = (2b2) eflitli inde. b kaçt r? ÖRNEK 3: x y y Bölme ifllemine göre x en az kaçt r? A) 6 B) 9 C) D) 4 E) 4 ÖRNEK 4: a, ve 6 say taban n göstermek üzere, (3) + (a) = (b) eflitli inde a 6 b kaçt r? A) 0 B) C) D) 3 E) 4 ÇÖZÜM 4: ÇÖZÜM 3

Detaylı

ÜN TE II. A. CEB RSEL FADELER, Efi TL K VE DENKLEM 1. Cebirsel fadeler 2. Denklemler ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST II-I

ÜN TE II. A. CEB RSEL FADELER, Efi TL K VE DENKLEM 1. Cebirsel fadeler 2. Denklemler ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST II-I ÜN TE II A. CEB RSEL FADELER, Efi TL K VE DENKLEM 1. Cebirsel fadeler 2. Denklemler ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST II-I B. ÇARPANLAR VE ASAL SAYILAR 1. Do al Say lar n Çarpanlar ve Katlar 2. Bölünebilme Kurallar

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TML MTMT K TST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TML MTMT K TST " bölümüne iflaretleyiniz.. + : flleminin sonucu kaçt r? 4. ört do al say afla

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92 Bölme fllemi TEST 18 1. Afla dakilerden hangisi 5 iflleminde kalan olamaz? a. 5 b. 4 c. 3 2. 48 6 iflleminin sonucu afla dakilerden hangisidir? a. 7 b. 8 c. 9 3. 95 4 ifllemi ile ilgili afla dakilerden

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - III. Kavram Dersaneleri 78. ÖRNEK 1: % 24 'ü olan say kaçt r? ÖRNEK 2:

TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - III. Kavram Dersaneleri 78. ÖRNEK 1: % 24 'ü olan say kaçt r? ÖRNEK 2: TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - III ÖRNEK 1: % 24 'ü 86424 olan say kaçt r? A) 360 B) 354196 C) 320120 D) 36 E) 360 (ÖSS - 1999) ÖRNEK 2: Bir miktar pastan n 3 ini lknur, geriye kalan n da Buse yemifltir.

Detaylı

Manavdan 2 kg domates, 1 kg patl can ve 1 kg muz alan Sena Han m, manava toplam kaç YTL ödeyecektir?

Manavdan 2 kg domates, 1 kg patl can ve 1 kg muz alan Sena Han m, manava toplam kaç YTL ödeyecektir? PARALARIMIZ V TAM N MANAVI Domates 500 YKr Salatal k 300 YKr Elma 1 YTL Muz 3 YTL Yeflil so an 250 YKr Maydanoz 150 YKr Patates 700 YKr Patl can Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. 1. 2. 3. 4. 5.

Detaylı

1) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) d) e)

1) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) d) e) BÖLÜM KESİRLER KESİRLER TEST ) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) 6 0 8 d) e) ) Aşağıdaki şekillerde, boyalı bölgelerin kesir sayısı olarak karşılıklarını yazınız.

Detaylı

DOĞAL SAYILAR Üç Basamaklı Doğal Sayılar

DOĞAL SAYILAR Üç Basamaklı Doğal Sayılar 1. Fasikül DOĞAL SAYILAR Üç Basamaklı Doğal Sayılar Adı :... Soyadı :... Sınıfı :... No :... Say lar yazmak için kullan lan sembollere rakam denir. Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dur. S f rdan başlay

Detaylı

ÜN TE V SAYMANIN TEMEL LKELER

ÜN TE V SAYMANIN TEMEL LKELER ÜN TE V A. OLASILIK 1. Sayman n Temel lkeleri 2. Olas l kla lgili Temel Kavramlar 3. Olay Çeflitleri ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST V - I SAYMANIN TEMEL LKELER B. STAT ST K 1. Araflt rmalar çin Sorular Oluflturma

Detaylı

TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I. Ahmet A A H y l A + (A H) Hasan H. A H y l. Kavram Dersaneleri 56

TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I. Ahmet A A H y l A + (A H) Hasan H. A H y l. Kavram Dersaneleri 56 TAR H MATEMAT K PROBLEMLER - I ÖRNEK 1: Bir lisenin son s n f ö rencileri her grupta eflit say da ö renci olmak üzere 10 gruba ayr l yor. Bu ö renciler 7 gruba ayr lsayd her gruptaki ö renci say s 6 fazla

Detaylı

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER ÜN TE II KÜMELER 1. TANIM 2. KÜMELER N GÖSTER M a) Liste yöntemi ile gösterimi b) Venn flemas ile gösterimi c) Ortak özelik yöntemi ile gösterimi 3. KÜMELER N KARfiILAfiTIRILMASI a) Kümenin elaman say

Detaylı

DOĞAL SAYILAR. 728 514 039, 30 960 425, 4 518 825 bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük

DOĞAL SAYILAR. 728 514 039, 30 960 425, 4 518 825 bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük MATEMATİ O ON NU UA AN NL L A A T T I I ML ML I I F F A AS S İ İ Ü ÜL LS S E E T T İ İ TEMALARI NA GÖREAYRI LMI Ş FASİ ÜL. SI NI F DOĞAL SAYILAR Günlük hayatta pek çok durumda sayıları kullanırız: Saymak,

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

ÜN TE I. A) TEKRAR EDEN, YANSIYAN VE DÖNEN fiek LLER a) Fraktallar b) Yans yan ve Dönen fiekiller ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST I-I

ÜN TE I. A) TEKRAR EDEN, YANSIYAN VE DÖNEN fiek LLER a) Fraktallar b) Yans yan ve Dönen fiekiller ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST I-I ÜN TE I A) TEKRAR EDEN, YANSIYAN VE DÖNEN fiek LLER a) Fraktallar b) Yans yan ve Dönen fiekiller ALIfiTIRMALAR ÖZET TEST I-I B) ÜSLÜ SAYILAR a) Bir Tam Say n n Negatif Kuvveti b) Tekrarl Çarp mlar Üslü

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki ç karma ifllemlerinin sonuçlar n

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki ç karma ifllemlerinin sonuçlar n Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : Do al Say larla Ç karma fllemi TEST 6 1. Afla daki ç karma ifllemlerinin sonuçlar n bulunuz. Uygulamal Etkinlik 9 1 8 2 1 8 1 6 0 6 2 0 8 89 0 8 1 0 8 16 1 2. 2 01 10

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar Matematik ünyas, 2005 Yaz o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik ireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar 1. Maliyeti üzerinden yüzde 25 kârla sat lan bir mal n sat fl fiyat ndan yüzde onluk bir

Detaylı

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür.

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür. Temel Kaynak Zaman Ölçme ZAMANI ÖLÇME Y l, Ay, Hafta, Gün Benim günüm var. Benim de günüm mü var, günüm mü anlayamad m. y l 6 gün hafta ayd r. hafta, 7 gündür. Benim de tam 0 günüm var. Benim de günüm

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 1. 1 3 1 3 1 2 1 2. 5 + 7 iflleminin sonucu

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. A= {a, b, {a, b}, {c}} kümesi veriliyor. Afla dakilerden kaç tanesi do rudur? I. a A II. {a, b} A III. {c} A IV. {b} A. V.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. A= {a, b, {a, b}, {c}} kümesi veriliyor. Afla dakilerden kaç tanesi do rudur? I. a A II. {a, b} A III. {c} A IV. {b} A. V. 1.ÖLÜM MTMT K Derginin bu say s nda Kümeler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

BU ÜN TEN N AMAÇLARI

BU ÜN TEN N AMAÇLARI ÜN TE I A. KÜMELER 1. Kümeler Aras liflkiler 2. Kümelerle fllemler a) Birleflim ve Kesiflim fllemi b) ki Kümenin Fark ve Tümleme fllemi ALIfiTIRMALAR ÖZET DE ERLEND RME SORULARI B. DO AL SAYILAR 1. Do

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

HAYATIMIZDAK MATEMAT K

HAYATIMIZDAK MATEMAT K HAYATIMIZDAK MATEMAT K Üniteye bafllamadan önce içindekiler k sm, anahtar kelimeler, resimler, foto raflar, tablolar, flemalar, grafikler ve konu bafllıklarına göz atınız. flleyece imiz ünite ile ilgili

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır.

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır. BÖLME, BÖLÜNEBİLME A. Bölme İşlemi A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, Bölünen A 75, bölen B 9, bölüm C 8 ve kalan K tür. Yukarıdaki bölme işlemine göre, 1. 9 yani, K B dir. işlemine bölme denir.

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim.

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim. ÇARPANLAR VE KATLAR 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA Her doğal

Detaylı

3) x = 10 3 ise x kaçt r? Çözüm: Toplamadaki ard k terimlerin fark 5 oldu undan, A =

3) x = 10 3 ise x kaçt r? Çözüm: Toplamadaki ard k terimlerin fark 5 oldu undan, A = DO AL SAYILAR, TAMSAYILAR ) 8. 0 7 +. 0 + 4. 0 say, a dakilerden hangisidir? 8. 0 7 +. 0 + 4. 0 = 8. 0 7 + 0. 0 6 + 0. 0 + 0. 0 4 + 0. 0 + 0. 0 2 + 4. 0 + 0. 0 0 eklinde yaz labilir. Öyleyse, say 8000040

Detaylı

Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 009-010 Ö ÜN YINLARI 1. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN EK M 05 EK M - 09 EK M EYLÜL - EK M 8 EYLÜL - 0 EK M 1 1. Rakamlar okur ve yazar. [!] Rakamlar n yaz l fl yönlerine dikkat ettirilir.

Detaylı

7. SINIF MATEMATİK TESTİ A. 1. Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu

7. SINIF MATEMATİK TESTİ A. 1. Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu . Yandaki eşkenar dörtgensel bölge şeklindeki uçurtma I, II, III ve IV nolu çıtaların şekildeki gibi birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisindeki çıtalar birbirinin orta dikmesidir?

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

3.1 3. ÜN TE. ÖLÇÜP TARTALIM, GERÇEKLERE ULAfiALIM. S v lar Ölçelim, Nesneleri Tartal m

3.1 3. ÜN TE. ÖLÇÜP TARTALIM, GERÇEKLERE ULAfiALIM. S v lar Ölçelim, Nesneleri Tartal m 3. ÜN TE ÖLÇÜP TARTALIM, GERÇEKLERE ULAfiALIM 3. S v lar Ölçelim, Nesneleri Tartal m S v lar Ölçelim. Litre ve mililitre ile ölçülebilen ürünlerin listesini yap n z. Litre Mililitre 2. 7 litreyi gösteren

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz.

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz. 6. SINIF MATEMATİK.ÜNİTE 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz. a. 5 2 = 0,4 4 c. = 1,72 25 b. 40 1 = 0,025 1 d. = 0,026 500 2. Aşağıdaki kesirleri bölme işlemi yaparak ondalık gösterim

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN E K L E R ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN M A T E M A T K. S I N I F 8 Ö R E T M E N K I L A V U Z K T A B I LKÖ RET M OKULU. SINIF MATEMAT K ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1 1 1 ALT SILAR Do al Say lar Do

Detaylı

RAKAM TANIYALIM. Filleri sayal m. 3 kez aslan gibi kükreyelim. Dört kez kanguru gibi z playal m. Keçileri sayal m.

RAKAM TANIYALIM. Filleri sayal m. 3 kez aslan gibi kükreyelim. Dört kez kanguru gibi z playal m. Keçileri sayal m. D KKAT ÇALIfiMALARI 1 2 3 1 3 1 2 3 3 2 1 2 1 2 3 Yukar daki tabloda bulunan rakamlar n kaç oldu unu ve alt ndaki iflaretlerin isimlerini söyleyelim. Her rakam n alt ndaki kutucu a ayn renk kalem ile uygun

Detaylı

ÖRNEK 2: ÇÖZÜM 2: ÇÖZÜM 1: Verilen ifadeyi iflleme dönüfltürürsek; Toplamlar 77 olan iki say dan biri x ise di eri (77 x) dir.

ÖRNEK 2: ÇÖZÜM 2: ÇÖZÜM 1: Verilen ifadeyi iflleme dönüfltürürsek; Toplamlar 77 olan iki say dan biri x ise di eri (77 x) dir. TAR H MATEMAT K I. DERECEDEN DENKLEMLER ÖRNEK 1: Toplamlar 77 olan iki say dan birinin kat, öbürünün 4 kat na eflittir. Bu say lardan küçük olan kaçt r? A) B) 0 C) 7 D) 4 E) (ÖSS - 1999) ÖRNEK : Kareleri

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

Ö ÜN YAYINLARI. ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 009-00 Ö ÜN YINLARI 5. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN EK M EK M EK M EYLÜL - EK M 9 EK M - EK M EK M - 6 EK M 05 EK M - 09 EK M 8 EYLÜL - 0 EK M R ZAMANI AR TMET K ORTALAMA LA TOPLAMA

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2:

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2: MATEMAT K SAYILAR - I ÖRNEK : Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? A) 9 B) 5 C) 7 D) 9 E) (ÖSS - 999) ÖRNEK : Dört basamakl ABCD say s, üç basamakl

Detaylı

5. 1Є7 ise x ka 0 4t 0 5r? 6. A 0 6a dakilerden hangisi orant 0 5 belirtir?

5. 1Є7 ise x ka 0 4t 0 5r? 6. A 0 6a dakilerden hangisi orant 0 5 belirtir? 1 ORAN - ORANTI Test - 1 1. A 0 6a 0 8 0 5dakilerden hangisi do 0 8ru orant 0 5 ile 0 4 0 zјйlјйr? A) Bir araba saatte 10 km yol al 0 5yorsa dakikada km yol al 0 5r? x 6 5. 1Є7 ise x ka 0 4t 0 5r? 1 9

Detaylı

4.2. Alan ve Kesirlerle fllemler. Alanlar Ölçme. 1. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n

4.2. Alan ve Kesirlerle fllemler. Alanlar Ölçme. 1. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n . Alan ve Kesirlerle fllemler Alanlar Ölçme. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n yaz n z.. Afla daki boyal alanlar n kaç birim kareden olufltu unu önce tahmin

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı