STANBUL EHREMÂNET STANBUL EHREMÂNET (BELED YES )N N KURULU U 1917 YILI BÜTÇES 1917 YILI BÜTÇES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANBUL EHREMÂNET STANBUL EHREMÂNET (BELED YES )N N KURULU U 1917 YILI BÜTÇES 1917 YILI BÜTÇES"

Transkript

1

2 T.C. MAL YE T.C. BAKANLI I Strateji MAL YE Geli tirme BAKANLI I Ba kanl Strateji Say : Geli tirme 2008/386 Ba kanl Say : 2008/386 STANBUL EHREMÂNET STANBUL EHREMÂNET (BELED YES )N N KURULU U (BELED YES )N N KURULU U VE VE 1917 YILI BÜTÇES 1917 YILI BÜTÇES Doç. Dr. Erdo an ÖNER Doç. Dr. Erdo an ÖNER Ankara, 2008 Ankara, 2008

3 T.C. MAL YE BAKANLI I Strateji Geli tirme Ba kanl Yay n No:2008/ Her hakk Maliye Bakanl Strateji Geli tirme Ba kanl na aittir. Kaynak gösterilerek al nt yap labilir. ISBN: Adet Ankara, 2008 Tasar m: vme Tel: Bask : Ümit Ofset Matbaac l k Tel: ii

4 ÖNSÖZ Günümüz olaylar ve müesseselerini daha iyi anlayabilmek için geçmi i iyi bilmek gerekir. Halen ülkemizde hizmet veren belli ba l kamu idare ve kurumlar n n bir ço u, bat l kurumlar n yerle meye ba lad Tanzimat ve Me rutiyet dönemlerinde kurulmu tur. Mahalli idareler de bunlar aras ndad r. Günümüz mali olaylar n ve müesseselerini daha iyi kavrayabilmek ve nüfuz edebilmek amac yla geçmi dönemlerle ilgili olarak son y llarda Maliye Bakanl nca epeyice yay n yap lm t r. Bununla birlikte bu alanda daha uzunca bir süre çal ma yap lmas na ihtiyaç vard r. deal olan ve ahsen benim de arzulad m husus, Türk Hukuk Tarihi ve ktisat Tarihi gibi; kamu gelirleri, kamu harcamalar, kamu borçlar, kamu mallar, kamu bütçesi ve kamu idaresini de içine alan kapsaml bir Türk Maliye Tarihinin yaz lmas d r. Bunu gerçekle tirmenin güçlü ü ortada olmakla birlikte imkans z de ildir. Önümüzdeki y llarda bunun da gerçekle ece ini ümit etmekteyim. Mali olay ve müesseselerin ayd nlat lmas nda bütçelerin büyük önemi vard r. Bütçeler ait olduklar dönemle ilgili olarak devlet ve di er idarelerin te kilat, kadrolar, faaliyetleri, gelir türleri, harcama kalemleri, finansman araçlar ve varl klar hakk nda önemli bilgiler verir. Osmanl dönemi devlet bütçeleri ve gerçekle meleri ile ilgili olarak bugüne kadar ba ta Maliye Bakanl yay nlar olmak üzere bir hayli belge ve bilgi yay mlanm t r. Ancak kamu maliyesinin önemli bir parças olan mahalli idareler maliyesi ve bütçeleri ile ilgili ara t rma ve belgeler ise yok denecek kadar azd r. Bu bak mdan stanbul belediyesinin 1917 y l bütçesi ile bu yönde bir ad m at lm olaca ve günümüzde önemi giderek artan mahalli idarelerle ilgili bu tür çal malar n devam edece i umulmaktad r. III

5 Kitapla ilgili çal ma s ras nda, stanbul ehremânetinde uzun y llar görev yapm olan Osman Nuri ERG Nin 1922 y l nda yazm oldu u ve 1995 y l nda stanbul Büyük ehir Belediyesince bast r lm olan 8 ciltlik eserden geni ölçüde yararlan lm t r. Maliye Bakanl nca bu alanda yay mlanan ço u kitapda oldu u gibi,1917 y l ehremâneti Bütçesinin yeni harflere çevrilmesi de, Personel Genel Müdürlü ünün de erli mütercimi Fehmi TÜMER taraf ndan yerine getirilmi tir. Maliye Bakanl nca Osmanl dönemi ile ilgili olarak yap lan çok say da yay na emek vermi olan Fehmi TÜMERe bir defa daha te ekkür ediyorum. Ayr ca, her zaman oldu u gibi bu çal mada da uygun ortam sa layan ba ta Maliye Bakan Say n Kemal UNAKITANa, Maliye Bakanl Müste ar Say n Hasan Basri AKTANa, Strateji Geli tirme Ba kan Say n Doç. Dr. Ahmet KES Ke, Personel Genel Müdürü Say n H. Ümit AKSOYa ve Maliye Yüksek E itim Merkezi Ba kan Say n Hasan AH Ne te ekkürlerimi sunuyorum. Di er yandan yaz m çal malar n yapan Veri Haz rlama Kontrol letmeni enay AV AR ve Programc Safiye ATAKO LUna da katk lar için te ekkür ederim. Çal man n kamu görevlilerine ve mali tarih ile ilgilenen ara t rmac lara yararl olmas n diliyorum. Doç. Dr. Erdo an ÖNER IV

6 Ç NDEK LER ÖNSÖZ...III G R... 1 B R NC BÖLÜM OSMANLI DEVLET NDE MAHALL DARELER... 3 B R NC KISIM OSMANLI DEVLET NDE MAHALL DARELER N KURULMASI Genel Olarak Mahalli dareler Osmanl Devletinde Mahalli darelerin Kurulmas l Özel darelerinin Kurulmas Köylere li kin Hükümler Belediye darelerinin Kurulmas... 7 K NC KISIM STANBUL EHREMÂNET N N KURULMASI ehremânetinin Kurulmas ndan Önce stanbulda Belediye Hizmetleri stanbul ehremânetinin Kurulmas Me rutiyet Döneminde stanbul ehremâneti le lgili Düzenlemeler ÜÇÜNCÜ KISIM STANBUL EHREMANET N N GEL R VE G DERLER Dönemi Dönemi Dönemi V

7 DÖRDÜNCÜ KISIM TA RA BELED YELER Ta ra ( stanbul D ndaki) Belediye darelerinin Kurulmas Ta ra Belediyelerinin Gelir ve Giderleri K NC BÖLÜM STANBUL EHREMÂNET 1333 SENES BÜTÇES ( STANBUL BELED YES 1917 YILI BÜTÇES ) Yeni Harfler le Metni Eski Harfli Orijinal Metin ÜÇÜNCÜ BÖLÜM STANBUL EHREMÂNET 1917 YILI BÜTÇES N N DE ERLEND R LMES Bütçenin Tabi Oldu u Esaslar Bütçe Haz rlama Esaslar Bütçe Uygulama Esaslar Bütçe Büyüklükleri Genel Büyüklükler Vergi Gelirleri ve Vergid Gelirler Personel, Di er Cari, Yat r m ve Transfer Ödenekleri Personel Ünvan ve Adetleri le PersonelinTabi Oldu u Esaslar Cari ve Yat r m Ödenek Kalemleri Genel De erlendirme KAYNAKÇA VI

8 Doç. Dr. Erdoğan ÖNER 1 G R Bat l anlamda mahalli idareler ülkemizde Tanzimat Ferman n n ilan ndan sonra kurulmaya ba lam t r. lk kurulan mahalli idare birimi de 1855 y l nda ehremâneti ad yla olu turulan stanbul belediyesidir. Osmanl mparatorlu unun 469 y l ba kentli ini yapm olan stanbulun idaresi, ehrin özellikleri ve önemi nedeniyle daima di er vilayetlerden farkl ve genel idari esaslar n d nda olmu tur. Mülki idare ve belediye idaresindeki bu farkl l k, mali idarede de mevcut olmu ve Cumhuriyet döneminde de k smen sürmü tür. stanbulda belediye te kilat 1855 y l nda kurulmu olmakla birlikte, di er vilayetler gibi stanbulda da bir vilayet ve defterdarl k te kilat kurulmas ancak II. Me rutiyetten sonra 1909 y l nda gerçekle mi tir. Yani, 1909 y l na kadar stanbulun mülki hizmetleri ile belediye hizmetleri do rudan merkezi hükümete ba l birimler ile ehremâneti taraf ndan birlikte yürütülmü tür. Bu durum vergi ve di er baz kamu gelirlerinin tahsili, emlâk tahriri, fera ve intikal i leri gibi mali konular için de geçerli olmu tur. stanbul ehri ve yak n çevresindeki mali konularla ilgili i lemler zaman zaman ehremâneti zaman zaman da do rudan Maliye Nezaretine ba l birimlerce yerine getirilmi tir. Bu nedenle stanbul ehremânetinin te kilat, görevleri, yapt hizmetler, gelir ve giderlerinin bilinmesi, merkezi idare ile olan ili kilerinin ö renilmesi bak m ndan da ehremânetinin bütçesi önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Kitap üç bölümden olu maktad r. Birinci bölümde ilk olarak Osmanl devletinde bat l anlamda mahalli idarelerin kurulu u hakk nda k sa bir bilgi 1

9 2 İstanbul Şehremâneti (Belediyesi) nin Kuruluşu ve 1917 Yılı Bütçesi verilmi, daha sonra stanbul ehremânetinin 1855 y l nda kurulu undan 1922 y l na kadar geçirdi i geli meler, dönemler itibariyle aç klanmaya çal lm t r.bu arada ehremânetinin te kilat, görevleri, bütçeleri, gelir ve giderleri hakk nda da aç klamalar yap lm t r. Bu aç klamalar takiben, belediyeler hakk nda toplu bir fikir edinilmesi amac yla, stanbul d ndaki belediyelerin kurulu u ve gelir ve giderleri ile ilgili bilgilere de k saca yer verilmi tir Kitab n ikinci bölümünde 1333 (1917) y l ehremâneti bütçesinin yeni harflere çevrilmi metni ile orijinal metni ayr ayr yer alm t r. Üçüncü bölümde ise ehremânetinin 1917 y l bütçesinin haz rlanmas ve uygulanmas na ili kin esaslar ile bütçenin genel büyüklükleri, ba l ca gelir ve ödenek kalemleri de erlendirilerek sözkonusu y l bütçesi hakk nda genel bir fikir verilmeye çal lm t r. 2

10 Doç. Dr. Erdoğan ÖNER 3 B R NC BÖLÜM OSMANLI DEVLET NDE MAHALL DARELER B R NC KISIM OSMANLI DEVLET NDE MAHALL DARELER N KURULMASI 1. Genel Olarak Mahalli dareler: Siyasi rejimi ne olursa olsun, günümüzde, üniter sistemdeki bütün devletlerin idari yap s, u iki birimden olu maktad r: Bu idareler merkezi idare ve mahalli idarelerdir. Federal devletlerde merkezi idare deyimi yerini federal idare deyimine b rakmakta ve federal idare ile mahalli idareler aras na bir de üye devletler girmektedir. Üye (federe) devletler ABDde state (eyalet), Almanyada land, sviçrede kanton gibi de i ik adlarla an lmaktad r. Toplumlar n genel nitelikteki ortak ihtiyaçlar n n kar lanmas, devletin görevidir. Mahalli nitelikteki ortak ihtiyaçlar n kar lanmas n n da merkezi idareye verilmesinin sak ncalar nedeniyle, bütün ülkelerde bu hizmetlerin yönetimi, 19. yüzy ldan itibaren merkezi idarenin gözetimi alt nda köy, kasaba ve ehirler ile vilayetlerin halk na veya onlar n seçece i temsilcilerden kurulan mahalli meclislere b rak lm t r. Bunlar, komün ve vilayet meclisleridir. Mahalli meclisler ile icra organlar ve memurlardan meydana gelen bu mahalli kurulu lar, merkezi idarenin hiyerar isinden ayr bir hiyerar i olu turur. Bunlara genel bir ifade ile mahalli idareler denilir. 3

11 4 İstanbul Şehremâneti (Belediyesi) nin Kuruluşu ve 1917 Yılı Bütçesi Mahalli idareler, merkezi idareden ayr tüzel ki ili e ve ayr bir malvarl na sahiptir. Devlet bütçesinden ayr bütçeleri ve ayr gelir kaynaklar vard r. Kendi çevreleri içinde ikamet eden ki iler taraf ndan seçilmi olan mahalli meclisler, o çevrenin alan içinde hüküm ifade eden icrai kararlar almak ve bunlar organlar vas tas yla uygulamak yetkisine sahiptir. Mahalli idareler her eyden önce özerktir. Karar ve yürütme organlar seçimle i ba na gelir. dari özerkliklerinin simgesi olan tüzel ki ilikleri, mali özerkliklerinin simgesi olan kendilerine ait bütçeleri vard r. Mahalli idarelerin ayr tüzel ki ilikle idari ve mali alanlarda sahip olduklar karar ve hareket serbestli ine mahalli idare özerkli i denilir. Mahalli idareler, kurulu amaçlar na ters dü meyecek bir biçimde ve kanunlarda öngörülen s n rlar içinde merkezi idarenin denetimine tabi tutulur. Bu denetime de idari vesayet türü denetim denilir. Mahalli idareler ba lang çta sosyal ve tarihsel bir olgu olarak komün (idari bak mdan te kilatlanm ehir, kasaba ve köyler) biçiminde ortaya ç km t r. Komünler, belirli bir toprak parças üzerinde toplu ve kom uca ya ayan insanlar n kom uluktan do an maddi ve manevi ihtiyaçlar n kar lamak ve kendi kendilerini idare etmek üzere meydana getirmi olduklar hukuki kurulu lard r. Ülkemizde de komünler belediye ve köy adlar ile an lmaktad r. Yerinden yönetim görü leri pek çok ülkede komünlerin üstünde daha geni alanlar kapsayan ba ka mahalli idare kurulu lar n n kurulmas na da yol açm t r. Bu kurulu lar n yetki ve görev çevreleri komünlerden daha geni olup üzerinde ehir, kasaba ve köyler bulunan alanlar içine al r. Fransada department, Belçika, Hollanda, Almanya ve talyada province, ngiltere ve ABDde county, Türkiyede il özel idaresi denilen ve görev ve yetkileri devletten devlete farkl l k gösteren bu idari kurulu lar bölge idareleri genel terimi ile an l r. 4

12 Doç. Dr. Erdoğan ÖNER 5 Türkiyede mahalli idareler, bölge ve komün idareleri olmak üzere iki kademelidir. Merkezi idarenin en büyük birimi olan iller (vilayetler) ayn zamanda ilin mahalli menfaatlerini temsil ve idare eden tüzel ki ili e sahip birer mahalli idare kurulu udur. ldeki bu tüzel ki ili e, l Özel daresi denilir. l özel idaresi bir bölge idaresidir. Buna göre ilde kamu hizmetlerini yerine getiren iki birim vard r. Bunlardan birincisi merkezi idarenin ta ra birimlerinin içinde bulundu u il genel idaresi, ikincisi de bir mahalli idare birimi olan il özel idaresidir. Her iki birimin ba nda da vali bulunur. kinci kademe mahalli idare kurulu u, belediye ve köylerdir. Bunlar tüzel ki ili e sahip komün idareleridir. Türkiyede komünler, bat Avrupa ülkeleri komünlerine verilmi olan bütün görevleri yüklenmi olmad klar gibi yetki ve ihtiyaç bak mlar ndan belediye ve köy ad alt nda ikiye ayr lm ve her birinin görev ve yetkileri ayr kanunlarla tayin edilmi tir. l özel idareleri ile belediye ve köy idareleri biri di erinden tamamen ba ms z olup aralar nda ne hiyerar i ba, ne de baz devletlerde oldu u gibi üst kademedeki mahalli idarelerin alt kademedekiler üzerinde bir denetim yetkisi vard r. Ancak mahalli idareler, belirli bir mahalli hizmeti mü tereken yerine getirmek üzere aralar nda birlikler kurabilir Osmanl Devletinde Mahalli darelerin Kurulmas Bat l anlamda mahalli idareler olan il özel idareleri ile belediyeler Osmanl devletinde de Tanzimattan sonra kurulmaya ba lanm ve oldukça yava bir geli me izlemi tir y l nda iltizam usulü kald r larak muhass l denilen ki ilerin Maliye Nezareti taraf ndan tüm vergi ve resimleri ba kentteki Devlet Hazinesi ad na mahallinde mükelleflerden do rudan tahsili ile görevlendirilmesi ve görevlendirildikleri eyaletlerde müslim ve gayrimüslim halk n da kat l m yla Muhass ll k Meclislerinin kurulmas, 1864 Vilayât 1 MUTLUER, M.Kâmil- ÖNER, Erdo an- KES K, Ahmet: Kamu Maliyesi stanbul Bilgi Üniversitesi Yay n, 2007, s

13 6 İstanbul Şehremâneti (Belediyesi) nin Kuruluşu ve 1917 Yılı Bütçesi Nizamnamesinden önce ülkemizde kurulan mahalli idare kurullar n n s n rl anlamda ilk örne i olmu tur l Özel darelerinin Kurulmas : Ülkemizde il özel idareleri ilk olarak 1864 y l nda Vilayât (Vilayetler) Nizamnamesi ile kurulmu, ancak tüzel ki ili e sahip özerk bir yerinden yönetim birimi olarak kabul edilmesi, 1913 tarihli dare-i Umumiye-i Vilayât Kanun- Muvakkat ile mümkün olmu tur tarihli Vilayât Nizamnamesi ile Osmanl devletinde merkezi idarenin ta ra te kilat merkeziyet esas na dayanan vilayet sistemine göre yeniden kurulurken, bir yandan da mahalli i lerde oy ve görü beyan etmekle yetkili vilayet hususi idarelerine (il özel idarelerine) dair hükümler de konulmu tur. Ancak vilayetlere tüzel ki ilik tan nmad gibi vilayetlerde müslim ve gayrimüslim halk n temsilcilerinden olu turulan Umumi Meclislere icrai kararlar almak yetkisi de verilmemi tir. Bu nedenle bu idareler, özerk bir adem-i merkeziyet idaresinin tüm özelliklerine henüz sahip de ildi. Ülkemizde il özel idarelerinin özerk bir adem-i merkeziyet idaresi haline getirilmeleri 1293 /1876 anayasas ile kabul edilmi, tüzel ki ili e sahip özerk bir kamu idaresi olarak kurulup düzenlenmeleri ise yakla k 40 y l sonra 1329/1913 tarihli dare-i Umumiye-i Vilayât Kanun- Muvakkat ile gerçekle mi tir. l özel idareleri halen 2005/5302 say l l Özel daresi Kanununa göre faaliyetlerini yürütmektedir Köylere li kin Hükümler Kamu hukuku alan nda köylere ili kin hükümler, ilk defa 1281/1864 tarihli Vilayât Nizamnamesinde yer alm t r. Nizamnamede her karyede (köyde) bir belediye meclisi bulunaca, kasaba ve ehirlerde en az elli hanenin bir 2 ÖNER, Erdo an : Osmanl mparatorlu u ve Cumhuriyet Döneminde Mali dare Maliye Bakanl APK Yay n No. 2005/369,s

14 Doç. Dr. Erdoğan ÖNER 7 mahalle itibar edilece i ve her mahallenin bir köy hükmünde say laca belirtilmi tir. Her köyde, dinleri ayr olan her s n f ahali için iki er muhtar ile birer ihtiyar meclisi bulunur. Her karyenin her bir s n f ahalisi y lda bir defa karyede toplanarak s n flar muhtarlar ile ihtiyar meclisi üyelerini seçer. Köy muhtar ve ihtiyar heyetlerinin esas görevleri devlete ait vergilerin köyde oturanlar aras nda da t m ve toplanmas gibi merkezi idareye ait i lerdir. Ancak köylerin tüzel ki ili i yoktur. Alt y l sonra yürürlü e konulan 1286/1871 tarihli dare- Umumiye-i Vilayât Nizamnamesinde köylere yine tüzel ki ilik tan nmam, nahiyeyi de bir idare kademesi haline koyarak kazalar n nahiyelere ve nahiyelerin köylere bölündü ünü aç klam t r. Her iki nizamname ile köyün bir komün idaresi haline getirilmesi dü ünülmü ise de köylerde bir belediye idaresi fiilen ortaya ç kmam t r. 3 Türk toplumunun en küçük insan toplulu u olan köyler Osmanl mparatorlu unun kuruldu u tarihten ve hatta daha önceden beri mevcut olagelmi ler ise de bir kamu idaresi olarak kurulmalar ve tüzel ki ilik kazanmalar, ancak Cumhuriyet döneminde 1924 tarihli anayasan n ve onu tamamlayan 442 say l Köy Kanununun kabul ve uygulamas ile mümkün olmu tur Belediye darelerinin Kurulmas Komün idaresinin gerçek örne i belediyelerdir. Türkiyede ilk belediye te kilat 1855 y l nda K r m Sava sonlar nda ehremâneti ad yla stanbulda kurulmu tur. Ancak hukuki niteliklere sahip gerçek anlamda belediyelerin ortaya ç kabilmesi 1930 y l nda mümkün olabilmi tir. 3 ÜLKMEN, smail Hakk : a.g.e.,s

15 8 İstanbul Şehremâneti (Belediyesi) nin Kuruluşu ve 1917 Yılı Bütçesi K r m sava na kadar Osmanl devletinde belediye te kilat mevcut de ildi. Devletin kurulu undan 19. yüzy la kadar ehir hizmetleri k smen devlet te kilat k smen de vak f kurumu vas tas yla görülmekteydi. Bu nedenle tüm belediye i leri ile me gul olacak ba ms z ve yetkili bir makam ihdas olunmam, Osmanl devleti Avrupa ile ciddi surette temas edinceye kadar buna lüzum dahi görülmemi tir. Di er slam ülkelerinde oldu u gibi Osmanl devletinde de belediye ile ilgili görevler mülki, adli ve zab ta görevleri ile beraber kad lar taraf ndan yerine getirilmi tir. 4 Tanzimattan önce kad lar günümüzde belediye zab tas n n görev konusuna giren esnaf n denetlenmesi, belediye emir ve yasaklar n n uygulanmas ve narh i lerini maiyetlerinde bulunan muhtesip veya ihtisap a as denilen bir icra ve infaz memuru ile beraber çar ve pazarlar kontrol alt nda bulundurarak yerine getirirlerdi. Kad lar n ayn zamanda mahkeme ba kan olmas ve temyizi olmamas nedeniyle verdi i hükümler kesin nitelikteydi. Bu da kararlar n süratle infaz edilebilmesini sa lamakta idi. Di er ehir hizmetlerinden su, mezarl k, hastane, helâlar, sosyal yard m i leri gibi hizmetler, gerek padi ahlar n ve vezirlerin gerekse di er zengin ki ilerin in a ve tesis ettirerek halk n yararlanmas na vakfettikleri çe me ve sebiller, genel su tesisleri, mezarl klar, kütüphaneler, bar nma yurtlar, fakir ve yoksullara yemek da tan imâretler ve hamamlar gibi vak flar ile kar lanm t r. Bununla beraber Osmanl ehir ve kasabalar 19. yüzy l ba lar nda bat ehir ve kasabalar na göre çok bak ms z ve geri durumda bulunmaktayd. Osmanl devletinde ilk belediye te kilat 1857 y l nda stanbulda (Galata semtinde) kurulmu, çe itli de i ikliklerden sonra ancak kinci Me rutiyet döneminde istikrarl bir hale gelerek stanbulun her taraf na yay labilmi tir. stanbuldan ba ka ehirlerde belediye te kilat n n ilk esaslar 1864 tarihli 4 ERG N, Osman Nuri: Mecelle-i Umur- Belediyye Cilt 3, stanbul Büyük ehir Belediyesi Yay n No.21, 1995,s

16 Doç. Dr. Erdoğan ÖNER 9 Vilayât Nizamnamesi ile konulmu ise de buralarda belediye te kilat esasl olarak ancak Birinci Me rutiyet döneminde kabul edilen 1877 tarihli Vilayât Belediye Kanunu ile kurulmaya ba lam t r. 5 5 ÜLKMEN, smail Hakk : a.g.e.,s

17 10 İstanbul Şehremâneti (Belediyesi) nin Kuruluşu ve 1917 Yılı Bütçesi K NC KISIM STANBUL EHREMÂNET N N KURULMASI 1. ehremânetinin Kurulmas ndan Önce stanbulda Belediye Hizmetleri stanbulun fethinden Tanzimata kadar belediye hizmetlerinin görülmesi için stanbul, Dersaadet ve Bilâd- Selâse (Üsküdar, Galata, Eyüp) olarak dört kazaya ve bu dört kaza da k rk mahkemeye ( ubeye) ayr lm t. Bunlar n içinde en üst yetki sahibi olan ki i stanbul Efendisi (kad s ) do rudan sadrazama ba l yd. stanbul Efendisi ehrin valisi, hakimi ve belediye ba kan konumundayd. Üsküdar, Galata ve Eyüp kad lar da bulunduklar mahallerin mutasarr flar veya daire müdürleri hükmünde idiler. htisab emin ve a alar da, belediye hizmetleri ile ilgili olup kad lar n maiyetinde icra memurlu u ve belediye zab ta müfetti li i görevlerini ifa ederlerdi. 6 Tanzimat öncesi bat l la ma hareketlerinin ba lad 1826 y l nda yeniçerili in kald r lmas ve Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye ad yla yeni bir ordu kurulmas üzerine bu ordunun giderlerini kar lamak üzere ihtisab resmi (esnaftan al nan çe itli vergi ve resimler) yeniden düzenlenmi ve ihtisab eminli i te kilat ve görevleri geni letilerek htisab Nezareti kurulmu tur. htisab Nezaretinin kurulmas yla birlikte kad lar n tüccar ve esnaf ile ilgili baz yetkileri ile ihtisap resmini toplama yetkisi bu daireye devredilmi tir. Bunun sonucunda kad lar n belediye hizmetleri ile ilgili yetkileri azalm t r. Toplanan ihtisab resmi has lat y llar aras nda önce merkezi idareye ba l 6 ERG N, Osman Nuri: Mecelle-i Umur- Belediyye, Cilt 3, s

18 Doç. Dr. Erdoğan ÖNER 11 Mukataat ve daha sonra Asâkir-i Mansûre Hazineleri, 1840 y l ndan itibaren de Maliye Hazinesi gelirleri aras na dahil edilmi tir stanbul ehremânetinin Kurulmas K r m sava ndan sonra Avrupa ile ili kiler artt ve devlet daireleri te kilat ve i lemleri bat l medeni ülkelere benzetilmeye u ra ld bir s rada münhas ran stanbulda belediye i leriyle me gul olmak üzere ayr ca bir daire kurulmas na gerek görülmü tür. 8 Bu amaçla 27 Ramazan 1271 (13 Haziran 1855) tarihli Meclis-i Âli-i Tanzimat karar yla htisap Nezareti kald r l p yerine stanbulda ehremâneti nam yla yeni bir memuriyet ile bu memuriyete ehremîni nam yla atanacak ki iye ba l bir ehir meclisi kurulmu tur. ehir meclisi, Dersaâdetin ( stanbulun) halk ve muteber esnaf aras ndan seçilen ki ilerden olu mu tur. ehrin temizlik, ayd nlatma, g da maddeleri tedariki, esnafl n düzenlenmesi ve narh gibi hizmetlerini yürütmekle görevli olan stanbul ehremâneti 9, gördü ü i e göre Maliye, Umûr- Nafia Nezaretleri ve Zaptiye Mü irli i ile uyum içerisinde çal acakt. ehremâneti, Dersaâdette ( stanbulda) tahsil olunacak vergi ve resimleri tahsil edip Maliye hazinesine teslimle görevli k l nm t r. Kald r mlar n in a ve tamiri Maliye Hazinesince üstlenilmi tir. ehremânetinin kurulmas ndan önce kald r m i leri mimarba lar n, tanzifat (temizlik) i leri zab ta memurlar n n görevleri aras nda idi. 10 ehremânetinin kurulmas n müteakip 1857 y l nda stanbul ve Bilâd- Selâsenin Bo aziçi ve Adalar ile beraber 14 belediye dairesine ayr lmas tasarlanm t r. Ancak belediye dairelerinin tamam hemen kurulmam, ÖNER, Erdo an: a.g.e., Cilt 3,s ERG N, Osman Nuri: a.g.e., Cilt 3, s y l nda kurulan ehremânetinin ba na getirilen ehremininin, stanbulun fethedildi i 1453 y l ndan 1831 y l na kadar sarayla ilgili tamirat ve malzeme teminiyle görevli olan ve mimarba l k ile birle tirilerek kald r ld 1831 y l nda görevleri Ebniye-i Hassa Müdiriyetine tevdi olunan ehreminli i ile bir ilgisi bulunmamaktad r. ERG N, Osman Nuri: s ERG N, Osman Nuri: a.g.e., Cilt 3, s

19 12 İstanbul Şehremâneti (Belediyesi) nin Kuruluşu ve 1917 Yılı Bütçesi ehremânetinin temel hizmeti bir süre sadece, gayrimüslim tebaa ile yabanc lar n yo un ya ad stanbulun en mutenâ semtlerinden Galata ve Beyo lundan olu an Alt nc Daireye hasredilmi tir. Bu suretle ilk belediye kurallar n n örnek olarak önce burada uygulanmas ve faydas görüldükten sonra di er dairelere de yayg nla t r lmas kararla t r lm t r. Bunun üzerine stanbulda Alt nc Belediye Dairesine mahsus olmak üzere 11 Cumâdel-ula 1274 (28 Aral k 1857) tarihli Alt nc Daire-i Belediye Nizamnamesi 11 yay mlanm ve Galata - Beyo lu bölgesinde görev yapacak bu belediye dairesi fiilen kurulmu tur. Kurulan dairenin görevi; o yerde bulunan mahalle sokaklar n n düzenlenmesi yani kald r m, suyolu ve la mlar n tesviyesi ve iyi durumda bulundurulmas, temizlenmesi ve ayd nlat lmas ve bunlar için gerekli harcamalar n yap lmas yla kar l nda tahsis olunacak gelirleri tarh ve tahsil etmek olarak tesbit edilmi tir. 12 Örnek daire olarak kurulan Alt nc Daire, stanbulda kurulan belediye daireleri aras nda en faal ve ba ar l olan olmu tur. Alt nc Dairedeki 10 y ll k bir uygulamadan sonra, stanbulun 14 belediye dairesine ayr lmas na ili kin 18 Cumâdel âhir 1285 (6 Ekim 1868) tarihli Dersaâdet dare-i Belediye Nizamnamesi 13 yürürlü e konularak stanbulun di er yerlerinde de belediye dairelerinin kurulmas na ba lanm t r. Ancak kurulan belediye dairelerinin bir k sm gelir yetersizli i nedeniyle ya ayamam ve sadece Beyo lu, Adalar, Tarabya, Yeniköy ve Beykoz belediye daireleri devam edebilmi tir. 3. Me rutiyet Döneminde stanbul ehremâneti le lgili Düzenlemeler 1293/1876 anayasas (md.112) ile belediye i lerinin stanbulda ve vilayetlerde seçimle kurulacak belediye meclisleri vas tas yla idare olunaca ve Maliye Bakanl : Vilayet ve Mahalli dareler Mevzuat ( ),Bümko Say :1997/1, s ERG N, Osman Nuri: a.g.e., Cilt 3, s Maliye Bakanl : a.g.e.,s.81-90; Düstur I. Tertip, Cilt 2, s

20 Doç. Dr. Erdoğan ÖNER 13 bunlar n kurulu ve görevlerinin kanunla tayin olunaca hükme ba lanm t r. Üç ay gibi çok k sa bir süre görev yapan ve Heyet-i Mebûsan ile Heyet-i Âyandan olu an ilk Meclis-i Umûmî, ç kard s n rl say da kanun aras nda 1293/1877 tarihli Dersaâdet Belediye Kanunu 14 ile Vilayât Belediye Kanununu 15 da kabul etmi tir. Dersaâdet Belediye Kanunu, daha önce yürürlükte bulunan 1285/1868 tarihli Dersaâdet dare-i Belediye Nizamnamesi ile 1274/1857 tarihli Alt nc Daire-i Belediye Nizamnamesini de yürürlükten kald rm ve böylece Alt nc Daireye tan nm olan özel yetki ve imkanlara son vermi tir. 23 Eylül 1293/5 Ekim 1877 tarihli Dersaâdet Belediye Kanunu ile stanbul, Paris ehri gibi 20 belediye dairesine ayr lm t r. stanbul belediye ba kan olan ehremîni padi ah taraf ndan tayin edilmekte ve yine padi ahça atanan bir ba kan ile alt üyeden olu an bir ehremâneti Meclisi bulunmaktad r. ehremânetinde ayr ca muhasebecilik, mektupçuluk, hendesehane, su nezareti, vezne birimleri ile lüzumu kadar müfetti ve çavu mevcuttur. ehremânetinden yar ba ms z olarak kurulan belediye daireleri ise; iki y l için halk taraf ndan seçilen ve gayrimuvazzaf 8-12 üyeli bir meclis ve seçilen üyelerden devletçe atanan bir ba kan ile muhasebe, ba katiplik, hendesehane, emlâk ve nüfus ve kontrat kalemi, veznedar birimleri ve lüzumu kadar müfetti ve çavu tan olu ur. Ancak bu kanunda öngörülen görevlerin bir k sm mparatorluk döneminin sonlar nda dahi gere i gibi ifa edilememi ve belediye daireleri ile organlar n kurulmas tam olarak gerçekle tirilememi tir. 16 Emânet, 1306/1890 y l na kadar kendisine tevdi olunan vilayetle ilgili görevleri de ifa etmi ve bu y ldan itibaren vilayete ili kin görevlerin bir k sm ile hesap ve vergi i leri Emânetten al nm t r Maliye Bakanl : a.g.e.,s : Düstur Tertip1, Cilt 4, s Maliye Bakanl : a.g.e., s : Düstur Tertip 1, Cilt 4, s ERG N, Osman Nuri: a.g.e., Cilt 3, s ERG N, Osman Nuri: a.g.e., Cilt 3, s

21 14 İstanbul Şehremâneti (Belediyesi) nin Kuruluşu ve 1917 Yılı Bütçesi 1293/1877 tarihli Kanunla getirilen bu yap, 36 y l sonra ç kar lan 17 Kanun- evvel 1328 (30 Aral k 1912) tarihli Dersaâdet Te kilat- Belediyesi Hakk ndaki Muvakkat Kanuna kadar sürmü tür tarihli kanunda de i iklik yapan bu kanunla Dersaâdet belediye daireleri kald r larak stanbul belediyesi, stanbul ehremâneti ad alt nda tek bir belediye dairesi haline getirilmi tir.bu belediye dairesi de, Adalar ve Makriköy (Bak rköy) dahil oldu u halde devletçe atanan birer müdür idaresinde 9 idari ubeye ayr lm t r. Böylece görev ve yetkilerin tamam Emânet merkezine al nm, ehremininin ba kanl nda her idari ube bölgesinden seçilen ki ilerden olu an bir Cemiyet-i Umumiyye-i Belediyye kurulmu tur. ehremâneti, devletçe atanan ehremîni ve iki muavini ile bir müfetti -i umumi ve heyet-i fenniye ve s hhiye ve hesabiyye ve tahririyye ve umûr- hukukiyye müdürlerinden olu ur. Kanunla, stanbul belediye zab tas i lerinin de devlete ba l polis te kilat taraf ndan yerine getirilmesi kabul edilmi tir. stanbul belediye te kilat bu tarihten Cumhuriyet döneminde 1580 say l Belediye Kanununun uygulanmaya ba land 1930 y l na kadar bu ekilde 1877 ve 1912 tarihli kanunlar ile idare edilmi tir. 19 stanbul ehremâneti 1921 y l nda Dahiliye Nezaretine ba lanm ve 1930 y l nda 1580 say l Belediye Kanunu ile görevlerini stanbul belediyesine devretmi tir say l kanunla stanbul belediyesi ile stanbul vilayeti mahalli idaresi (il özel idaresi) birle tirilmi ve stanbul belediye reisli ini stanbul valisinin ifa etmesi öngörülmü tür. stanbul Birle ik daresi 1955 y l na kadar devam etmi ve 1954/6349 say l kanunla stanbul vilayeti mahalli idaresi (il özel idaresi) ile stanbul belediyesi birbirinden ayr lm t r ERG N, Osman Nuri: a.g.e., Cilt 4, s ÜLKMEN, smail Hakk : a.g.e., s

22 Doç. Dr. Erdoğan ÖNER y l nda 3030 say l kanuna istinaden stanbulda Büyük ehir Belediyesi ile büyük ehir dahilindeki ilçelerde ilçelerin adlar n ta yan lçe Belediyeleri kurulmu ve belediye ubesi uygulamas na son verilmi tir. Halen 2004/5216 say l Büyük ehir Belediyesi Kanunu ile 2005/5393 say l Belediye Kanunu ve ilgili kanunlar n 5216 say l kanuna ayk r olmayan hükümlerine tabi olarak faaliyetlerini yürütmektedir. 15

23 16 İstanbul Şehremâneti (Belediyesi) nin Kuruluşu ve 1917 Yılı Bütçesi ÜÇÜNCÜ KISIM STANBUL EHREMÂNET N N GEL R VE G DERLER stanbul ehremânetinin gelir ve giderleri , ve dönemi olarak üç dönem itibariyle ele al nabilir Dönemi 1855 y l nda kurulan ehremâneti, eskiden htisab Nezaretince toplanmakta olan devlet vergi ve resimlerini toplamakla yükümlüydü. ehremânetinin kendine özgü gelir kaynaklar yoktu. ehremâneti gelirleri 1877 tarihli Dersaadet Belediye Kanununun ne rine kadar merkezi idarenin geliri addedilerek bütçesine dahil edilmekte ve bu nedenle belediyenin bütçe aç her y l hükümetçe kapat lmakta idi. Bu dönemde belediyenin tahsil etti i gelirler istihdam etti i memurlarla bir tak m aciz ve muhtaç ki ilere maa olarak verilmekte oldu undan, belediye gelirleri ehrin temizlik ve bak m ile sokaklar n in a ve tamirat na sarf olunmuyordu. Zira bu görev devletçe üstlenilmi ti. 20 Bu dönemde, 1857de stanbulda kurulan ilk belediye dairesi olan Alt nc Daire ile sonradan kurulan stanbulun di er belediye daireleri halktan biri alelade, di eri fevkalâde iki nevi vergi alabilmekte idi. Alelâde vergiler umum için konulan kandillerden dolay hane ve dükkânlardan tahsil olunan vergiler, sokaklar n idare ve bak m için belediye meclisince icra olunacak her türlü slahat ve imalat için al nacak y ll k vergiler, kontratolardan (kira sözle melerinden) al nacak resimler, her nevi mizan ve ölçü 20 ERG N, Osman Nuri: a.g.e., Cilt 3, s

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra,

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra, T.C. YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ KARAR Tarihi 24/10/2014 Sayısı 20582433-302.03-106 Birleşim 10 Oturum 1 Özü Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/64 İstanbul, 09 Temmuz 2008 KONU : Amme Alacağı Ödenmeden

Detaylı

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.07.2010 / 87-1 2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine birinci ve dördüncü

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 KONU Amortisman Oranlarına Değişiklik Ve İlaveler Yapan 399 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Maliye Bakanlığınca 8/7/2010 tarihinde 27635

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Öneri Toplantı : Nisan Karar Sayısı : 45 Birleşim : 04/04/2008 Karar Tarihi : 04/04/2008 Đl Genel Meclisinin Ocak 2008 tarihli toplantısında

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ Sıra No :GMKA/Yönerge/8 Revizyon No : 2 Tarih :11/03/2015 T.C. HARCIRAH YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.05.2011/ 70-1 6111 SAYILI YASAYA İLİŞKİN 2 SERİ NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Yasada yer alan bazı sürelerin uzatılması dolayısıyla yayımlanan 2

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 21.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20821 KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012

Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012 Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 9 Vergi Sorumlusu Gerekli görülen hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04)

02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04) 02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04) Konu: 2013 Yılında Uygulanacak; Maktu Damga Vergisi ve Harç Oranlarının %15 Oranında Artırılmasına, Kaynak Kullanım Destekleme Fonundaki Oran Değişikliği, Mevduat ile Ödenen

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Bu rapor, 6085 say Say tay Kanunu uyar nca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu

Bu rapor, 6085 say Say tay Kanunu uyar nca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu T..C.. SAYII TAY BA KANLII II HATAY L ÖZEL DARES 22001122.YIILII DENET M RAPPORU ARALIK 2013 T.C. SAYI TAY BA KANLI I 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37)

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37) 26 A ustos 2003 Tarihli Resmi Gazete Say : 25211 Harc rah Kanunu Genel Tebli i (Seri No:37) 31.7.2003 tarihli ve 4969 say Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De iklik Yap lmas na Dair Kanun 12.8.2003

Detaylı

Ödettirilecek tazminat miktarı

Ödettirilecek tazminat miktarı ASKERİ OKULLARA ALINAN ÖĞRENCİLER İLE SİLAHLI KUVVETLER HESABINA FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKLENME SENEDİ DÜZENLENMESİNE VE BU OKULLARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE AYRILACAK ÖĞRENCİLERE

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/ 7 İstanbul, 10 Ocak 2007 KONU :2007 Yılında Uygulanacak

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

Tarih Sayı Konu. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Tarih Sayı Konu. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair r ~l (O) TOBB ÇARŞAMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI GENEL SEKRETERLİĞİNE ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜK HAMAM SOK. N0:6/A TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÇARŞAMBA / SAMSUN L J Tarih Sayı Konu 12/02/2010 0515-33 1*0»

Detaylı

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Sayı : 2016 / 03 Değerli Müşterilerimiz, MADDE 3-21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı Değerli Kağıtlar Tablosu nun (6) numaralı

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir.

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. - Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. Otistik bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve hak ihlalleri konusunda hukuki danışmanlık desteği yapar.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı