CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var! Kasým 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var! Kasým 2010"

Transkript

1 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2010 Türk lokumu ya da nâm-ý diðer Hacý Bekir Bahri Boz: Evime huzurla gidiyorum Ýbrahim Aydýn: Öðretmenliðin keyfi apayrý Hiç tanýmadýðýnýz insanlarýn yaþamýna dokunmak Mükemmellik yolculuðumuzda herkesin bir izi var!

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Kasým Kapak konusu Cargill Gýda Türkiye, ödüle doymuyor! 24 Doðan Þahin: 233 sene Hacý Bekir olarak lokumla bütünleþtik Bahri Boz: Evime huzurla gidiyorum Cargill Çözümleri Tatlý bir rüya mý, reolojik bir kâbus mu? 28 Ýbrahim Aydýn Öðretmenlik, ham maddesi insan olan tek meslek bence

3 bu sayýda 03 Cargill Türkiye den - Mükemmel takým 04 Aktüel - Zeytin tadýnda festival - Kan acil deðil sürekli ihtiyaçtýr 06 Dünyadan - 50 milyon dolarlýk yeni rafineri - Sakýzlý vitaminler kalp saðlýðýný destekliyor 08 Ýçimizden biri - Vaniköy Fabrikasý Yardýmcý Ýþletmeler Operatörü Bahri Boz 12 Kapak konusu - Biz bu iþi çok sevdik 16 Güncel - Cargill Gýda Türkiye Müþteri Organizasyonu Antalya da gerçekleþtirildi 18 Güncel - 9. Ýþ Ortaklarý Günü: Birlikte büyüyoruz 20 Cargill Çözümleri - Tatlý bir rüya mý, reolojik bir kâbus mu? Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4-A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. 22 Inovasyon - Latin Amerika Cargill Inovasyon Merkezi 24 Sohbet - Hacý Bekir Þekerleri Yönetim Kurulu Baþkaný Doðan Þahin 28 Sohbet - Orhangazi Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Aydýn 32 Sosyal Sorumluluk - Daha güzel yarýnlar için iz sürerken CargillHaberler - Ýçindekiler 1

4 Bengü Kalay Cenk Erkan Ece Bayramoðlu Alkan Yüksel Arzu Ilgar Banu Çakaloðlu Baþak Çiçek Beril Özkul Betül Biliközen Canan Gündüz Yalçýn Dilek Öskay Erkul Doða Eðin E. Ceren Tayýrlar E. Ýnanç Iþýk Ertan Sürekli Esra Akalp Füsun Saðdýç Gizem Cebe Halime Oktar M. Tolga Baþtacý Münife Y. Þanlý Mustafa Sayýnataç Nermin Öz Ömercan Çiftçioðlu Özgecan Eriz Özgenur Tolay R. Murat Tarakçýoðlu Ramadan Küçük Rukiye Ün Þebnem A. Subaþý Seda Þen Sera Üner Serhan Karadakovan Þükran Somuncuoðlu Tuba Ataman Tuncay Zorlu Z. Nadim El-Cheik Zaim Türk Zerrin Zik Nuri Taþpýnar A. Toygun Atlan Fatih Aliyazýcýoðlu Songül Yýlgýn Ahmet Ceylan Ahmet Yýlmaz Ahucanan Gülle Alev Erbay Çakan Ali Balcý Ali Korkmaz Ali Memiþ Ali Akýn Ali Bal Ali Ýhsan Baþtürk Ali Osman Atik Alpar Tosun Alper Aksoy Arzu Üçler Ekinci Atakan Saraçlar Atilla Gönüllü Atilla Oðuz Aydan Karagöz Ayhan Karaoðlu Ayhan Bayrak B. Hande Tezer Barýþ Özalp Barýþ Kaya Bekir Akýným Birol Pala Cemal Sener Cemali Acar Cemil Daðlýoðlu Cemil Demirbaþ Cenan Celebci Cesur Erdem Cevat Seymen Deniz Özkan Didem Acar Dinçer Sezer Durmuþ Ergül Ekmel Eratan Elif Hersek Emre Baðcý Emrullah Güvercin Engin Hatýrlý Engin Saat Enver Karacan Eray Özalevli Ercan Erdaþ Erdal Geyik Erol Karakaþ Ersen Baþtürk F. Erdil Taþan Fatih Sarýoðlu Fatih Gürhan Fatma Þen Fevziye Gürel Gökhan Demirci Gülcan Çömez Güven Onur Hakan Koçaker Hale Toker Akdoðan Haluk Koparan Hamit Doðru Hamza Çömez Harun Maviþ Hasret Karada Hüseyin Serin Ý. Öcal Altunbulak Ýbrahim Önal Ýbrahim Kahraman Ýbrahim Tuna Ýbrahim Gelir Ýbrahim Yýlmaz Ýlhan Ýri Ýlhan Sülün Isak Attias Kabil Önder Kasým T. Akyýldýz Kemal Kapar Kenan Gün Kenan Deveci Kenan Kurþuner Levent Sakarya Levent Kýzmaz M. Cem Bilge Mehmet Temiz Mehmet Yüce Mehmet Memiþ Mehmet Arslan Mesut Can Metin Saðlam Mevlüt Bilge Mine Saat Mithat Yýlmaz Muharrem Özcan Muharrem Aydeyer Muhittin Bayar Müslüm Kýlýnç Mustafa Çaltepe Mustafa Karamustafaoðlu Mustafa Yörükoðlu Mustafa Kaya Muzaffer Arý Nail Yýlmazer Naim Bilge Natýk Akýn Nedim Þeker Nurgül Günal Oðuz Saydamoðlu Osman Özcan Osman Güçlü Osman Bucan Özcan Demirkapu Özcan Gün Pýnar Aydoðan R. Engin Fýrat Recep Yýldýz Resulhan Fidan Sadettin Ýlhan Sadýk Manzak Þakir Kahraman Salim Çetin Seçil Zengil Durmuþ Sedat Mirza Sedat Nart Selçuk Bekiç Selda Özacar Sena Özgül Serhat Çolak Serkan Öztop Süheyla Uludoðan Taner Erbay Tuncay Peker Tuncay Çifçi Volkan Koçulu Yahya Çelik Yavuz S. Keçeci Yöntem Beyazkoç Yücel Özkan Zekeriya Yýlmaz Ediz Kubar Alparslan Biçer Bahri Boz Bünyamin Umutluoðlu Cavit Yýldýrým Ercan Duyar Hasan Akgül Hasan Çetin Ýsmail Tatar M. Zeki Gezgin Mehmet Arslan Mert Özerdem Metin Demirel Muhittin Akbulut Mustafa Cansever Mustafa Kildi Özgen Özbek Ramazan Kaynak Ramazan Türk Sakin Aktaþ Satýlmýþ Atalay Selahattin Derman Þennur Karaca Taner Duyar Yüksel Ýri Emre Tural Tuba Çetin Alpa

5 CargillHaberler Mükemmel takým 2008 Ekim inde Cargill Ýþ Mükemmelliði Ödülü nün 2. kez sahibi olduðumuzda, bu sayfada yine ayný baþlýðý kullanmýþtýk: Mükemmel Takým. Aradan geçen iki yýl, Cargill Gýda Türkiye ekibinin, Cargill Ýþ Mükemmelliði prensibinden bir an olsun ödün vermediðini ortaya koydu. Ekim ayýnda ABD de düzenlenen Cargill Liderlik Zirvesi nde açýklanan ve üst üste 3. kez kazandýðýmýz Cargill Ýþ Mükemmelliði Ödülü, bunun en açýk kanýtý oldu. Bu yýlki Zirve de sevincimizi pekiþtiren bir geliþme daha yaþandý. Yaklaþýk 90 milyon dolarlýk bir yatýrýmla 2001 yýlýnda faaliyete geçirdiðimiz Orhangazi Mýsýr Ýþleme Fabrikamýz, ilk kez 2005 yýlýnda kazandýðý Cargill in En Ýyi Fabrikasý ödülünü, bir kez daha Türkiye ye getirdi. Çok sevinçliyiz tabii Sürekli ve sistematik geliþim yönünde attýðýmýz önemli adýmlar, tekrar kazanýlan bu ödüllerle bir kez daha taçlandýrýlmýþ oldu. Çünkü bizler, Ýþ Mükemmelliði sürecini iþimizin doðal bir parçasý olarak her gün yaþýyor ve hissediyoruz. Bu iki sevindirici geliþme, 66 ülkede faaliyet gösteren, dünya geneline yayýlmýþ yüzlerce tesisi ve 131 bin çalýþaný bulunan Cargill gibi dünya devi bir þirket içinde bulunduðumuz saygýn ve güçlü konumu bir kez daha gösteriyor. Ýþin bir baþka dikkat çekici tarafý daha var. Cargill Gýda Türkiye olarak elde ettiðimiz bu saygýn ve güçlü konum, hem ülkemizde hem de Türkiye merkezli olarak bölge ülkelerinde büyümeye hazýr olduðumuzun da açýk bir iþareti. Cargill in dünya genelinde büyüme için 2015 yýlýna kadar tahmini 18 milyar dolarlýk yatýrým planladýðýný söylersek, zannediyoruz ne demek istediðimiz biraz daha net anlaþýlacaktýr. Tüm bu göstergeler, Cargill Gýda Türkiye nin, büyümek için gerekli yapý taþlarýna her yönüyle sahip olduðunu gösteriyor. Mükemmellik yolculuðumuzda ve bu baþarýnýn elde edilmesinde tüm çalýþanlarýmýzýn rolü var. Onlar, dün yaptýklarýyla yetinmediler. Cargill Gýda Türkiye de tek tek herkes; þirketimizin, müþterilerimizin ve doðal olarak Türkiye nin büyümesine her gün ayrý bir katký saðlýyor. Hepimiz biliyoruz ki konu, yalnýzca aldýklarýmýz ve sattýklarýmýzla ilgili deðil; gerçekleþtirdiðimiz inovasyonlar, geliþtirdiðimiz kazanç ve verimlilik artýþýyla da ilgili. Biz çok sevinçliyiz tabii Bugün kutlama günümüz, keyfini çýkarýyoruz. Ancak hemen sonrasýnda bizi yeni bir mükemmellik yolculuðunun beklediðini çok iyi biliyoruz. Yeni hedeflerle yeni geliþimlere kucak açacaðýz. Tüm Cargill ailesi, çalýþanlarýmýz, iþ ortaklarýmýz ve Türkiye ile birlikte... Mükemmel yarýnlara! birlikte çalýþ > üret > baþar Cargill Türkiye den CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

6 CargillHaberler Kan acil deðil, sürekli ihtiyaçtýr! Radyo dinlerken hepimiz mutlaka þöyle bir anons duymuþuzdur:.. Hastanesi nde yatmakta olan bir hasta için acil kan aranýyor. Pek çoðumuz, ancak böylesi anonslardan sonra kan baðýþý yapmayý aklýmýza getiriyoruz. Aslýnda her saðlýklý birey, 3 ayda bir kan baðýþlayabilir. Ülkemiz kan ihtiyacýnýn karþýlanabilmesi için düzenli baðýþ gerekiyor. Türk Kýzýlayý da buna vurgu yapýyor: Kan acil deðil, sürekli ihtiyaçtýr! Cargill Gýda Türkiye çalýþanlarý bu bilinçle tam 8 yýldýr düzenli kan baðýþý kampanyasý düzenliyor. Her yýl geleneksel olarak gerçekleþtirdikleri kan baðýþý kampanyasý adeta bir þölene dönüþüyor. Cargill Gýda Türkiye, çalýþanlarýnýn gönüllü olarak katýldýðý örnek kan baðýþý projesiyle Türk Kýzýlayý na son 7 yýlda 480 ünite kan baðýþýnda bulundu. Kan, çoðu zaman yüzlerce aðýr hastanýn yaþama tutunmasýný saðlayan tek þey ama bulunmasý imkânsýz durumlar da olabiliyor. Biliyoruz ki pek çok hasta, kan bulunamadýðý için yaþama veda ediyor. Cargill Gýda Türkiye çalýþanlarý bu anlamlý davranýþlarýyla pek çok hastanýn yaþamýný devam ettirmesinde pay sahibi oluyor ve bu gönüllü çalýþma, topluma örnek olmaya devam ediyor. Zeytin tadýnda festival 32. Orhangazi Zeytin Festivali 1 Kasým da yapýlan kutlama programýyla sona erdi. Geçtiðimiz yýllara oranla katýlýmýn fazla olduðu Festival de herkese zeytinli simit ikram edildi. Açýþ konuþmasýný yapan Orhangazi Belediye Baþkaný Ýsmail Tartar, Festival in, birçok Orhangazilinin geçim kaynaðý olan zeytinin tanýtýmýný ve bölgede üretilen zeytine daha iyi pazarlar bulabilmeyi amaçladýðýný vurguladý.kaymakam Ertan Peynircioðlu da konuþmasýnda zeytinin iyi bir besin ve saðlýk kaynaðý olmasýnýn yanýnda barýþý da simgelediðini belirtti. Son konuþmayý yapan Adalet ve Kalkýnma Partisi Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ise Türkiye nin tarýmla birlikte büyümeye devam eden bir ülke olduðunu kaydederek, tarým reformlarýna devam etmek suretiyle zeytini hak ettiði yere ulaþtýracaklarýný söyledi. Orhangazi Zeytin Festivali, bölge insanýnýn geçim kaynaðý olan zeytinin tanýtýmý ve bölgede üretilen zeytine daha iyi pazarlar bulabilmek amacýyla her yýl düzenleniyor. Festivalde çeþitli dallarda ödüller verildi. Festival Güzellik Yarýþmasý nýn birincisi Ýrem Coþkun oldu. Zeytin Dane Yarýþmasý nýn birincisi Ertuðrul Demirbilek olurken, Zeytinyaðlý Yemek te Tuðba Yeþilyurt, Zeytinyaðlý Tatlý da Nihal Yýlmaz, Bahçe Bakým da Aydýn Yalçýnkaya ve Kompozisyon Yarýþmasý nda Kemal Kacýr birinci oldu. Ayrýca Festival e katkýda bulunanlara da plaket verildi. Cargill Gýda Türkiye nin plaketini Bursa Tarým Ýl Müdürlüðü Kontrol Þube Müdürü Erdal Kuzu verdi. Törende halka 500 adet Cargill logolu þapka daðýtýldý. 4 CargillHaberler - Aktüel

7 Eðitime bir destek daha! Cem Bilge, ORSÝAD üyesi ORSÝAD (Orhangazi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði) yeni üyeleriyle birlikte büyümeye devam ediyor. Cargill Gýda Orhangazi Fabrikasý Bakým Müdürü Cem Bilge ve Mestalbay Ýnþaat ýn sahibi Mesut Keskin ORSÝAD ýn yeni üyeleri oldular. ORSÝAD, yeni üyeleriyle birlikte ilk toplantýsýný Orhangazi Fabrikasý nda gerçekleþtirdi. ORSÝAD Üyeler Arasýnda Bilgi Paylaþýmý ve Dayanýþma adýyla gerçekleþtirilen toplantýda iki yeni üyeye rozetleri takýldý. Üyelik rozetlerini takan ORSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný M. Savaþ Çýngýr, iki yeni üyenin katýlýmýyla ORSÝAD ýn büyümeye devam ettiðini belirtti. Gemlik Küçük Kumla Ali Kütahya Ýlköðretim Okulu, 12 Mart 2010 tarihinde talihsiz bir yangýn geçirmiþ ve öðretmenler odasý kullanýlmaz duruma gelmiþti. Yangýn kýsa sürede söndürülse de oda maddi imkânsýzlýklar nedeniyle uzun süre onarýlamadý. Eski Kaymakam Mehmet Baygül, bu durumu Cargill Gýda Türkiye Orhangazi Fabrikasý na iletti. Fabrika yetkilileri yaz tatili süresince aralýklarla, öðretmenler odasýnýn dolap, masa, sandalye, zemin, duvar, kalorifer petekleri, bilgisayar ve televizyon gibi ihtiyaçlarýný karþýladý. Oda, her türlü eksiði tamamlanmýþ olarak okula teslim edildi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü, Okul Müdürü ve öðretmenlerle birlikte 19 Ekim de yapýlan açýlýþa yeni Kaymakam Bilal Çelik de katýlarak, Orhangazi Fabrikasý Sorumlu Müdürü Cenan Celebci ye bir teþekkür plaketi sundu. Aktüel Gazilerimiz fabrikaya hayran kaldý Kardelen teþekkürü Orhangazi Muharip Gaziler Derneði Baþkaný Feridun Özok baþkanlýðýnda 14 kiþilik bir gazi grubu, Orhangazi Fabrikasý ný ziyaret ettiler. Aralarýnda, bugün 81 yaþýnda olan Kore gazisi Ramis Salman da bulunuyordu. Orhangazi nin gurur kaynaklarýnýn baþýnda gelen gazilerimize önce Cargill i tanýtan kýsa bir sunum yapýldý. Sunumdan sonra atýk arýtma tesisi ve Fabrika nýn diðer üniteleri gezildi. Ziyaret sonunda bir de öðle yemeði yendi, yemek eþliðinde güzel sohbetler edildi. Fabrika ya hayran kalan gazilerimiz, tesislerin çevreye olan duyarlýlýðýný ve Cargill ürünlerini görmekten çok memnun olduklarýný ifade ettiler. TBMM nin, 19 Eylül 1921 tarihinde toplanarak ATATÜRK e, Mareþal rütbesi ile Gazi unvanýný vermesi sonrasýnda her yýl 19 Eylül, Gaziler Günü olarak kutlanmaya baþlandý. Cargill Gýda Türkiye nin, eðitimlerine destek olmak amacýyla burs verdiði gençlerin arasýna Orhangazi den ÖSS birincisi olan ve Ýstanbul Üniversitesi Çapa Týp Fakültesi ni kazanan Samet Uysal da katýldý. Cargill burs verme kararýný, Orhangazi Gençliði Kültür ve Dayanýþma Derneði nin Haziran ayýnda düzenlediði ve ilçedeki baþarýlý öðrencilerin ödüllendirildiði Kardelen Gençlik Festivali nden sonra almýþtý. Dernek Baþkaný Ýrfan Aydýn ve ÖSS birincisi Samet Uysal ýn babasý Salih Uysal, geçtiðimiz ay Orhangazi Fabrikasý Sorumlu Müdürü Cenan Celebci ye bir teþekkür ziyaretinde bulundular. Ziyaret esnasýnda Celebci ye Atatürk ün Gençliðe Hitabesi nden Ne Anlýyorsunuz? yarýþmasý birincisi olan Erol Alper Sayman ýn Türkiye nin Çivisi adlý tablosu hediye edildi. CargillHaberler - Aktüel 5

8 Dünyadan Sakýzlý vitaminler kalp saðlýðýný destekliyor Yetiþkinler için çiðnenebilir vitaminler, Cargill in doðal kolesterol düþürücü bitki sterolleri Coro- Wise ile geliþtirilen en son uygulama. Cargill in bileþeniyle elde edilen þeftali aromalý sakýzlý yetiþkin vitaminleri, Northwest Natural Products tarafýndan ABD de satýþa çýkarýldý. Vitafusion HeartOne adlý vitaminin bir tanesi 0,4 gr CoroWise bitki sterolü içeriyor. Northwest Natural Products Genel Müdürü Kate Jones, CoroWise bitki sterollerinin kanýtlanan gücü, Vitafusion sakýzlý vitaminlerin muhteþem tadýyla birleþti. diyor. Her gün Vitafusion vitaminlerinden alan ve doymuþ yað oraný düþük gýdalarla saðlýklý bir þekilde beslenmeye devam eden yetiþkinlerin kolesterol seviyelerinin düþmeye baþlayacaðý belirtiliyor. 50 milyon dolarlýk yeni rafineri ABD Cargill, Malezya Port Klang da mevcut üretimini ikiye katlayacak yeni bir bitkisel yað rafinerisi inþa etmek için 50 milyon dolar yatýrým yapýyor. Yapýmýna devam edilen ve 100 kiþiye iþ imkâný verecek olan tesisin 2011 ortalarýnda faaliyete geçmesi bekleniyor. Cargill in Port Klang da bir bitkisel yað rafinerisi daha bulunuyor. Cargill, Malezya da tahýl ve yaðlý tohum daðýtýcýlýðý, hayvan yemi, tekstüre ve aroma ürünleri ve BT alanlarýnda 30 yýldan uzun bir zamandýr faaliyet gösteriyor. Cargill Palm Ürünleri Ülke Temsilcisi ve Direktörü Thomas Polhill; Malezya yý dünyada 70 ten fazla ülkedeki deðerli müþterilerimize hizmet vermemize olanak veren bir nokta olarak görüyoruz. Yeni tesiste üretilecek ürünlerin %90 ý dýþ pazarlara ihraç edilecek ve böylece Malezya nýn dýþ ticaret gelirlerine doðrudan katký saðlanacak. diyor. MALEZYA Su koruma projesi tüm dünyada yanký buluyor Cargill Avrupa Et Ýþ Ünitesi, Ýngiltere Hereford tesislerinde bir su koruma giriþimi baþlatmaya karar verdi. Ýþ Ünitesi, bu giriþimiyle yalnýzca su tüketimi azaltma hedefini (%2) geçerek %8,5 e ulaþmakla kalmadý ayný zamanda suyun korunmasý gerektiði mesajýný bölge halkýna ve Afrika ya kadar tüm dünyaya ulaþtýrdý. Her Damlasý Önemli adlý projede, iki okulda gerçekleþtirilen ve öðrencilerin su korumasý konusunda eðitildiði, bu konuda çevrelerini yönlendirmeye teþvik edildiði bir sosyal yardým programýna da yer verildi. Cargill ayrýca Concern Universal adlý organizasyona, Gana daki yedi köye içme suyu götürülmesi ve su kuyularý kurulmasý için dolar baðýþta bulundu. Gýda güvenliði ve küçük ölçekli çiftçiler ÝNGÝLTERE Cargill CEO su Greg Page, gýda güvenliði ve küçük ölçekli çiftçilerin rolü hakkýnda konuþtu. Page, hükümetlere, tarým alanýndaki liderlere ve çiftçi gruplarýna; geliþmekte olan ülkelerdeki küçük ölçekli çiftçilerin büyümesi için gerekli olan dört temel bileþene sahip olmalarýnýn saðlanmasý ve gýda güvenliðini arttýrmak için birlikte çalýþýlmasý çaðrýsýnda bulundu. Des Moines, Iowa da gerçekleþtirilen 2010 Dünya Gýda Ödülü Borlaug Dialog da konuþan Page, bu dört temel bileþenin; doðru toprakta ürünü yetiþtirmek ve bu ürünleri serbestçe pazarlamak, mülkiyet haklarýna sahip olmak, fiyat artýþlarýnda gelir güvencelerinin saðlanmasý, açýk pazarlara ve küresel ticarete eriþimlerinin saðlanmasý olduðunu vurguladý. Page; Küçük ölçekli çiftçilerin üretkenliðinin arttýrýlmasý Yeþil Devrim in henüz gerçekleþmediði bir ülkede gýda güvenliðinin saðlanmasý ve açlýðýn önüne geçilmesi için birinci derecede önemli. dedi. ABD Tatlý Baþarý: Tartan dalgasý hayata geçirildi 2 Aðustos ta Pennsylvania Lititz de 18 numaralý çalýþma hattýnda Cargill Kakao ve Çikolata, Cargill Mutfak Çözümleri ve Cargill Avrupa Et Ýþ Üniteleri ve destekleyici yedi ünite, yeni Tartan iþleme ve teknolojisi ile ilgili yoðun eðitim ve hazýrlýklarýný tamamladý. Tartan lideri John Geisler, Bu bizim için bir dönüm noktasý. Cargill in yolculuðunda ileri doðru atýlan çok önemli bir adým. dedi. Lititz de Tartan ekibinin 31 üyesi, yeni iþlemler ve teknolojilerle çalýþmaya baþlayacak 400 çalýþana yardýmcý olmak üzere 46 süper kullanýcý ya katýldý. Tartan; Cargill de iþ ünitelerinin baðlantý kurmasý için ortak süreçler, sistemler ve veriler saðlýyor. Lititz de Tartan çözümü; Peter s çikolatasý gibi ürünlerin bileþenlerinin sipariþinden, formüllerinin hazýrlanmasýna ve nihai çikolata ürünlerinin müþterilere ulaþtýrýlmasýna kadar her aþamasýný etkiliyor. ABD 6 CargillHaberler - Dünyadan

9 Doðal pazarlama Cargill ABD Et Ýþ Ünitesi, Meyer Natural Foods ile Cargill in perakende ve gýda hizmeti sektörlerindeki müþterilerine organik et ürünlerinin pazarlanmasý için iþbirliði yapýyor. Cargill ABD Et Ýþ Ünitesi Baþkaný John Keating, Bu iþbirliði müþterilerimizin tüketicilere sunduklarý yüksek kalitede et ürünü çeþitliliðinin geniþlemesini saðlayacak. dedi. Meyer Natural Angus markasýyla satýlan ürünler, sertifikalý modern yöntemlerle üretiliyor ve herhangi bir þekilde antibiyotik ya da hormon içermiyor. Laura s Lean Beef markalý ürünler de kalp saðlýðýna faydalý yaðsýz etlerden üretiliyor. ABD CargillHaberler - Dünyadan 7

10 CargillHaberler Vaniköy Fabrikasý Yardýmcý Ýþletmeler Operatörü Bahri Boz: Evime huzurla gidiyorum Benim bütün iþ hayatým burada geçti. Emekliliðime de 2 yýl kaldý. Þimdi düþünüyorum da baþka bir þirkette olsaydým, acaba hiç aralýksýz 23 yýl ayný huzurla çalýþabilir miydim? Bizde bütün iþlerin temelinde Ne kadar acil olursa olsun iþ güvenliði saðlanmadan iþ yapma! kuralý vardýr. Tüm iþlerin en baþýnda önce insan gelir. Fabrikada iþ güvenliði ve saðlýðýna önem veriliyor. Bu konuda sürekli eðitim alýyoruz. Bahri Boz 8 CargillHaberler - Evime huzurla gidiyorum Bahri Boz, 1964 Afyon Sandýklý doðumlu. Ýlkokul mezunu olan Boz, Vaniköy Niþasta Fabrikasý nda Yardýmcý Ýþletmeler Operatörü olarak görev yapýyor. Öncelikli sorumluluðu, buhar kazanlarýnýn emniyetli ve verimli bir þekilde çalýþtýrýlmasý. Oldukça önemli bir görevi var. Boz, Kazan dairesi fabrikanýn kalbidir. Kazan dairesi olmadan fabrika olmaz. diyor. Gerçekten de yaptýðý iþin önemi daha güzel bir cümleyle anlatýlamazdý herhalde. Derler ki Buhar kazanýnda geçmiþ olsun yoktur, baþýnýz saðolsun vardýr, biz böyle bir söz duymuþtuk, siz ne düþünüyorsunuz? sorumuza; Gerçekten doðru bir söz. Çok dikkatli olmak lazým, þakasý yok bu iþin. cevabýný veriyor. Onu fabrikanýn diðer çalýþanlarýndan ayýran bir özelliði var; Boz, fabrikanýn en eski çalýþaný ve neredeyse ayaklý tarihi Pendik teki fabrikanýn temeli atýldýðýnda, yapýmý üstlenen inþaat þirketinde güvenlik görevlisi olarak iþe baþlamýþ. Biz de onunla biraz iþini, biraz da fabrikanýn eski yýllarýný konuþmak için buradayýz. Fabrikanýn ilgi çekici bir hikâyesi var. Aslýnda bu hikâyenin tarihi Boz un iþe baþlamasýndan çok daha öncesine uzanýyor. Fabrika ilk olarak 1935 yýlýnda, Atatürk ün izniyle, Boðaz ýn Anadolu yakasýnda Çengelköy ile Kandilli arasýnda kalan Vaniköy de dört dönüm arazi üzerine kuruluyor. O yýllarda fabrika Süleymangil ailesine ait yýlýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi nin almýþ olduðu bir kararla, Boðaz kenarýnda kurulu tüm sanayi tesisleri baþka bölgelere taþýnýyor. Vaniköy Fabrikasý da bugünkü yerine, Pendik Þeyhli Sanayi Bölgesi nden alýnan 30 dönüm arsa üzerine taþýnýyor yýlýnda temeli atýlan tesis, 1989 yýlý Mayýs ayýnda üretime baþlýyor ve ayný yýlýn Ara- lýk ayýnda da Cargill Gýda Türkiye ye anahtar teslimi satýlýyor. Boz, 1985 yýlýydý. Askerden yeni dönmüþtüm ve iþ arýyordum. diyor. Fabrika inþaatý devam ediyordu. Ýnþaatý yapan firmada bir buçuk sene güvenlik olarak çalýþtým, 1987 yýlýnda Vaniköy e, Fabrika ya geçiþ yaptým. Ýnþaatýn hýzla devam ettiði o yýllarda Fabrika nýn baþýnda Ahmet Süleymangil var. Boz un Vaniköy Fabrika daki ilk görevi kazan operatörlüðü oluyor. Cargill Gýda Türkiye Fabrika yý satýn aldýðýnda, Boz ile birlikte bakým ustasý, kazancý, elektrikçi gibi deðiþik görevlerde bulunan yaklaþýk 15 arkadaþýný býrakmamýþ. O günden bugüne Bahri Boz, tam 23 yýldýr bu Fabrika da çalýþýyor. Boz, geride býraktýðý bunca yýlý þu sözlerle özetliyor: Benim bütün iþ hayatým burada geçti. Emekliliðime de 2 yýl kaldý. Þimdi düþünüyorum da baþka bir þirkette olsaydým, acaba hiç aralýksýz 23 yýl ayný huzurla çalýþabilir miydim? Acaba sorusu hep kafamda Bu ortamý bulabilecek miyim? Bu þirket, bu çalýþma ortamý Her þey çok iyi, yani huzurla evine gidiyorsun, maaþ alamam diye korkmuyorsun. Bu ortamý her iþ yerinde bulamam diye düþünüyorum. Biraz ilk yýllardan söz edelim Cargill ile birlikte ne gibi deðiþimler gözlemlediniz Fabrika da? Fabrika nýn ilk yýllarýnda mýsýr iþleme iþi burada yapýlýyordu. Ýlk deðiþim kapasite arttýrýmýnda yaþandý. Günlük yaklaþýk ton olan kýrma kapasitesi arttýrýldý. Glikoz ve niþasta üretimi de arttý tabii. Orhangazi Fabrikasý kurulunca kýrma iþini oraya aldýlar. Yoksa glüten ve mýsýr kepeði üretimi de vardý. Benim hatýrladýðým, ilk yýllarda üretim ve paketleme daha çok manuel sistemlerle yapýlýyordu. Mesela, paketleme bölümündeki arkadaþlar, niþastalarýn ambalajlandýðý kraft torbalarý elle

11 Ýçimizden biri Bahri Boz u Fabrika nýn diðer çalýþanlarýndan ayýran bir özelliði var; Boz, fabrikanýn en eski çalýþaný ve neredeyse ayaklý tarihi Pendik teki Fabrika nýn temeli atýldýðýnda, yapýmý üstlenen inþaat þirketinde güvenlik görevlisi olarak iþe baþlamýþ. CargillHaberler - Evime huzurla gidiyorum 9

12 CargillHaberler Fabrikada kesinlikle gözlüksüz, baretsiz, iþ ayakkabýsý ve eldivensiz çalýþýlmýyor. Ziyaretçiler de dahil olmak üzere fabrika alanýnda herkesin gözlük ve baret takmasý zorunlu. Ben uzun yýllardýr bu iþi yapýyorum. Tecrübeyle sabit ki iyi bir kazan operatörü, öncelikle yaptýðý iþin ne denli önemli olduðunu bilmeli, iþini severek yapmalý. Evet, kazan patlamaya hazýr bir bombadýr ama iþini bilen, seven, kazandan korkmaz. Bir de tabii iþyeri güvenlik kurallarýna riayet etmeliler. Bahri Boz dikerler, sonra da kamyonlara taþýrlardý. Cargill aldýktan sonra ilk iþlerinden biri, ekipmanlarý yenilemek oldu. Þimdi buradaki tüm sistemler otomatik. Ben kazan operatörüyüm tabii O zamanlar mýsýr kýrmasý da burada olduðu için 3 kazan vardý ve Fabrika tam kapasite çalýþýyordu. Þimdi tek kazana düþtü. Bir de ilk yýllarda kazanlarý fuel-oil ile yakýyorduk. Sonra doðalgaza geçtik. Fuel-oil, doðalgaz gibi olmuyor, brülörler týkanýyor. Fabrika tam kapasite çalýþtýðý için arýza çok oluyordu önceden. Doðalgaz rahat, hem enerji hem de verim bakýmýndan çok iyi. Üstelik çalýþtýðýmýz yer de temiz kalýyor. Görevinizi biraz açar mýsýnýz? Tam olarak yaptýðýnýz iþ nedir? Benim görev tanýmým; Yardýmcý Ýþletmeler Operatörlüðü. Bu taným içinde birden fazla görevim var. Tabii bunlarýn çoðu birbiriyle baðlantýlý. Öncelikli olarak buhar kazanlarýnýn emniyetli ve verimli bir þekilde çalýþtýrýlmasýndan sorumluyum. Bizim kazan doðalgazla çalýþýyor. Alev borulu kazan, içine su besliyorsun buhar oluþturuyorsun. Buharý da iþletmeye veriyorsun. Kazanlarda vardiyalý çalýþýyoruz; 3 vardiya. Dört kiþiyiz; birisi deðiþtiriyor, bir kiþi de yedek. Bizim bölümde en kýdemli benim. Bunun yaný sýra doðalgaz ve su sayaçlarýnýn kontrolünü ve deðerlerin her gün raporlanmasýný yapýyorum. Atýk arýtmayý çalýþtýrýyor, çýkýþ kontrollerini günlük olarak yapýyor ve raporluyorum. Rutin iþlerimin arasýnda niþasta sütü tankerlerinin boþaltýlmasý ve yýkama iþlemlerini yapmak da var. Peki, gençlere ne tavsiye edersiniz iþiniz konusunda? Ýyi bir kazan operatörü sizce nasýl olmalý? Ben uzun yýllardýr bu iþi yapýyorum. Tecrübeyle sabit ki iyi bir kazan operatörü, öncelikle yaptýðý iþin ne denli önemli olduðunu bilmeli; iþini severek yapmalý. Kazaný, kazanýn baðlý olduðu sistemi tanýmalý. Mesela; bizim fabrikada büyük kapasiteler söz konusu olduðu için alev borulu kazan kullanýyoruz. Bu tip kazanlarda kazan içine döþenmiþ borularýn içinden alev geçer. Borular dýþýnda bulunan suyu buharlaþtýrarak buhar elde edilir. Kazan içindeki su seviyesi buradaki kontrol cihazlarý ve tarafýmca sürekli kontrol edilir. Ýþini bilirsen problem olmaz. Evet, kazan patlamaya hazýr bir bombadýr ama iþini bilen, seven, kazandan korkmaz. Bir de tabii iþyeri güvenlik kurallarýna riayet etmeliler. Bu sadece kendilerinin deðil fabrikada çalýþan herkesin güvenliði anlamýna geliyor. Kazan iþi þakaya gelmez. Burada bütün bu iþlerdeki temel yaklaþým ne? Bizde bütün iþlerin temelinde Ne kadar acil olursa olsun iþ güvenliði saðlanmadan iþ yapma! kuralý vardýr. Tüm iþlerin en baþýnda önce insan gelir. Fabrika da iþ güvenliði ve saðlýðýna önem veriliyor. Bu konuda sürekli eðitim alýyoruz. Be- 10 CargillHaberler - Evime huzurla gidiyorum

13 Ýçimizden biri nim ilk baþladýðým yýllarda eðitim yoktu. Eðitimler Cargill ile birlikte baþladý. Ýþ güvenliði, gýda güvenliði gibi konularda düzenli eðitimlerimiz var. Cargill iþçisine önem veriyor. Bu nedenle olsa gerek Fabrika, kazasýz geçen iþ günü sayýsý bakýmýndan çok iyi durumda. Geçtiðimiz aylardý zannediyorum, 1000 iþ gününü kazasýz geride býraktýk. Bir de iliþkiler daha rahat. Müdür ve kýsým amirleriyle daha rahat konuþabiliyor, derdimizi aktarabiliyoruz. Bazý konularda önerilerde bile bulunabiliyoruz. Ýþ güvenliði anlamýnda neye dikkat ediyorsunuz? Bir kere kesinlikle gözlüksüz, baretsiz, iþ ayakkabýsý ve eldivensiz çalýþmýyoruz. Eðer yüksekte çalýþýyorsak emniyet kemeri olmadan, hatta en önemlisi izin kaðýdý olmadan hiç bir þey yapmýyoruz. Vana mý deðiþecek, izin kaðýdý olmadan deðiþtiremiyorsun. Kazan dairesi daha tehlikeli ve sýcakta çalýþma olduðu için daha üst yönetimden izin alýyoruz. Üst yönetimin izni olmadan kapaðý bile sökemeyiz. Günlük iþ düzeniniz nasýl? Biz vardiyalý çalýþýyoruz. Her vardiyada günlük 8 saat çalýþýrýz. Sabah geldik, iþe baþladýk diyelim; önce kazaný beslediðimiz sulardan numune alýyoruz. Atýk arýtmanýn giriþinden ve çýkýþýndan da birer numune alýyoruz. Onlarý kontrol ediyoruz. Bu kontrollerde belli limitler var. Eðer limitlerin üzerinde bir deðer çýkarsa müdahale ediyoruz. Vardiya deðiþimlerinde de eðer bir arýza varsa teslim alan arkadaþa bir raporla bildiriyoruz. Zaten tarafýmýzca daha önceden emniyete alýnmýþ oluyor. Eðer bir parça deðiþecekse ben oraya kilit vuruyorum. Raporu da hazýrlayýp vardiyamý öyle teslim ediyorum. Peki, iþ dýþýnda neler yapýyorsunuz? Genellikle ailem ile vakit geçiriyorum. Evim de Boz un günlük rutin iþlerinin arasýnda niþasta sütü tankerlerinin boþaltýlmasý ve yýkama iþlemlerini yapmak da var. yakýn fabrikaya, rahat gidip geliyorum. Üç çocuðum var; iki kýz, bir oðlan. Kýzlarýn biri 18, diðeri 6 yaþýnda. Oðlum 10 yaþýnda. Büyük kýz lise son sýnýfta. Biz okuluna destek veriyoruz, inþallah bu sene artýk üniversiteye gidecek. Üniversitede ne okur onu bilmiyorum ama þimdi meslek lisesinde ve bilgisayar bölümünde. Oðlum þu an ilkokulda; o da üniversite okuyacak mý bilmiyoruz ama Ýstanbul da çocuk yetiþtirmek gerçekten çok zor. Ama okuyup baþarýlý olmalarý için elimden gelen desteði de veriyorum. Bir baba olarak, iyi yerlerde okusunlar, iyi eðitim alsýnlar, iyi þirketlerde çalýþsýnlar isterim tabii Mesela, buranýn iþ ortamý çok güzel; böyle bir þirkette çalýþmalarýný isterim. Neden olmasýn ki; o da olur inþallah! CargillHaberler - Evime huzurla gidiyorum 11

14 CargillHaberler Cargill Gýda Türkiye Ödüle doymuyor! Cargill Gýda Türkiye, üst üste üçüncü kez Cargill Ýþ Mükemmelliði ödülünü kazanýrken, Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisi de ikinci kez Cargill in En Ýyi Fabrikasý seçildi. Ýki yýlda bir düzenlenen ve iki gün süren Liderlik Forumu, Cargill Gýda Türkiye için sevindirici geliþmelere sahne oldu. Cargill Gýda Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu, gecenin ilk sevinçli haberini Az önce Ýþ Mükemmelliði Ödülü'nün üçüncüsünü almýþ bulunuyoruz. mesajýyla arkadaþlarýna iletti. Ýki yýlda bir verilen bu ödül, Cargill in 66 ülkede faaliyet gösteren iþ ünitelerinin sürekli geliþime olan yaklaþýmlarýný göstermesi açýsýndan büyük önem taþýyor. Tarakçýoðlu duygularýný; Ýþ Mükemmelliði sürecini iþimizin doðal bir parçasý olarak her gün yaþýyoruz. Bu ödülün, Cargill Gýda Türkiye ye saðladýðý prestijin yanýnda, büyüme için zeminin artýk hazýr olduðunu göstermesi açýsýndan da ayrýca çok önemli bir fonksiyonu var. Bugün kutlama günümüz, keyfini çýkaracaðýz. Ama yarýn sabahtan itibaren yeni çýta ve hedeflerle, yeni geliþimlere kucak açacaðýz. sözleriyle anlatýyor. Bu ödül ilk deðil! Bu ödül, Cargill Gýda Türkiye için ilk deðil! Cargill Ýþ Mükemmelliði Ödülü daha önce 2006 ve 2008 yýllarýnda üst üste iki kez kazanýlmýþtý. Ancak, ilk çalýþmalarý 2001 yýlýnda baþlayan Ýþ Mükemmelliði sürecinde alýnan bu 3. ödül, Cargill Gýda Türkiye nin, Cargill içerisindeki konumunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Cargill Gýda Türkiye Halkla Ýliþkiler Müdürü ve ayný zamanda Ýþ Mükemmelliði Koordinatörü olan Sera Baysal Üner, Cargill Ýþ Mükemmelliði sistemini paydaþlarýna anlatmakta bazen zorlandýklarýný ifade ediyor. Üner, Ben þöyle bir tanýmlama buldum! diyor; ABD de geçerli olan ve Teknoloji ve Standartlar Ulusal Enstitüsü (NIST) tarafýndan verilen Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü nü veya Avrupa da geçerli olan Kalite Ýçin Avrupa Mükemmellik Modeli EFQM i, bilirsiniz. Ýþte bugün 66 ülkede çalýþaný olan Cargill, bu kriterleri kendi sistemi içinde sentezleyerek, üstüne de kendi kurumsal kültürünü eklemiþ ve Cargill Ýþ Mükemmelliði Kriterini oluþturmuþtur. Üner, ödülü 3. defa kazanmanýn, 66 ülkede faaliyet gösteren bir þirket içinde bulunduklarý saygýn ve güçlü konumlarýný bir kez daha ispatladýðýný da söylüyor: 2001 yýlýnda baþladýðýmýz bu süreçte çok yol kat ettik ancak sistemin tanýmýnda çok özel bir cümle var; sürekli geliþim!. Dolayýsý ile bu yolun sonu yok. Her gün farklý bir detayý 12 CargillHaberler - Biz bu iþi çok sevdik!

15 Kapak öðreniyor, kendinizi geliþtirecek farklý bir konu görüyorsunuz. Cargill Gýda Türkiye olarak biz de geldiðimiz konumdan mutlu ve gururluyuz ama sürekli geliþmekte olmamýz gerektiðini de aklýmýzýn bir köþesinde tutuyoruz. Bundan sonra ne yapacaksýnýz? sorumuza; 2012 için sürece devam edeceðiz, artýk çýtayý daha yukarý kaldýrýyoruz. Önümüzde odaklanmamýz gereken 2 önemli konu var; benchmarking-kýyaslama ve business continuity and disaster recovery - iþin devamlýlýðý ve doðal felaket. Bu iki konuda bizimle birlikte çalýþmak isteyen tüm paydaþlarýmýza kapýlarýmýz açýk; süreçlerimizi paylaþmak ve onlarla birlikte mükemmelliðe giden yolda bir adým daha ilerlemek istiyoruz. cevabýný veriyor. Soldan saða: Ali Balcý, Greg Page ve Selda Özacar, En Ýyi Fabrika Ödülü ile birlikte. Bugün, Cargill Rafine Yaðlar Avrupa Ýþ Ünitesi (CROE) Ýþ Mükemmelliði ve Süreç Geliþtirme Liderliði görevini yürüten Ediz Aksoy, 2001 yýlýnda Cargill Ýþ Mükemmelliði programýnýn, Türkiye de uygulamaya geçirilmesi görevini üstlenen ilk isim. Aksoy; Ýlk Ýþ Mükemmelliði tanýtýmýný yaptýðým toplantýyý hatýrlýyorum. Gruptaki genel izlenimim gayet pozitif olmasýna raðmen, arkadaþlarýn yüzlerinde açýkça þu soruyu görebiliyordum; Ýþ Mükemmelliði bizim ne iþimize yarayacak? Ancak geçen zaman içerisinde ise Cargill Gýda Türkiye, Ýþ Mükemmelliði konusunda önde giden bir koþucu oldu ve sayýsýz baþarýlar elde ederek tüm Cargill içerisinde rol model haline geldi. diyor. Fabrika Operasyonlarý Kýdemli Finansal Analisti ve iþ ünitesinin sonuçlarýnýn yer aldýðý Element-7 lideri Ýsak Attias a göre iþ mükemmelliði süreci ve uygulamalarý, Cargill organizasyonunun en alt seviyelerine kadar farkýndalýk oluþturuyor ve çalýþma hayatýnýn vazgeçilmez bir parçasý haline geliyor. Attias Açýkçasý iþ mükemmelliði süreci öncesi yoðurdu farklý þekilde yiyen yiðitler (tüm iþ ünitesi çalýþanlarý), iþ mükemmelliði süreci sayesinde yoðurdu ayný þekilde yemeye baþlýyorlar. diyor. Ýþ mükemmelliði sürecinde Ýþgücü Odaklýlýk konusunda ekip lideri olarak görev yapmýþ olan Bakým Müdürü Cem Bilge ise Ýyi, mükemmelin düþmanýdýr. diyor. Yýllar önce okuduðum Ýyiden Kazanýlan ödüllerin Cargill Gýda Türkiye ye saðladýðý prestijin yanýnda, büyüme için zeminin artýk hazýr olduðunu göstermesi açýsýndan da ayrýca çok önemli bir fonksiyonu var. Mükemmele isimli kitaptan aklýmda kalan önemli cümlelerden bir tanesi. Zannediyorum, bu süreçte Cargill Gýda Türkiye olarak bu cümleyi iyi özümsedik. Görünen o ki, biz bu iþi çok sevdik ve yapmaya da devam edeceðiz... Cargill de Ýþ Mükemmelliði sürecinden en üst düzeyde sorumlu olan Jerry Rose, ayný zamanda CargillHaberler - Biz bu iþi çok sevdik! 13

16 CargillHaberler Soldan saða: Isak Attias, Cargill CEO su Greg Page ve Toygun Atlan 2010 Ýþ Mükemmelliði Ödülü ile birlikte. þirketin Baþkan Yardýmcýsý. Bu süreci, direkt olarak kendisine baðlý çalýþan yakýn çalýþma arkadaþý Laura Huston ile birlikte yürütüyor. Laura Huston, Ýþ Mükemmelliði sürecinde Sera Baysal Üner e de yakýn destek vermiþ bir isim. Ödül gecesi, Cargill Gýda Türkiye nin ödülü kazandýðý haberi üzerine ilk yorumu þu oluyor: Cargill Gýda Türkiye için sürekli geliþim bir hayat biçimi haline gelmiþti. Onlar, dün yaptýklarýndan hiç bir zaman tatmin olmadýlar. Bu nedenle onlarý kalpten tebrik ediyorum. Cargill Gýda Türkiye nin Ýþ Mükemmelliði deðerlendirme sürecini de yakýndan takip eden Huston; Kuvvetli ve geliþmeye açýk yanlarýný içeren bir geri bildirim raporu aldýlar. Geçtiðimiz 2 sene içinde en çok ilerleme gösterdikleri konular; Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Müþteri Baðlýlýðý, Ölçüm, Analiz ve Organizasyonel Performansta Geliþim konularý oldu. diyor. Huston, Cargill Gýda Türkiye nin sadece kendi süreçlerini geliþtirmekle kalmayýp, öðrendiklerini Cargill in dünya genelindeki diðer iþ üniteleri ile de paylaþtýðýna vurgu yapýyor. 14 CargillHaberler - Biz bu iþi çok sevdik!

17 Kapak Toygun Atlan ve Isak Attias, Ýþ Mükemmelliði Ödülü nü, Ýþ Mükemmelliði Baþkan Yardýmcýsý Phil Forve ve Ýþ Mükemmelliði Ekip Lideri Laura Huston dan alýrken... Üst sýra soldan saða: Isak Attias, Bram Klaeijsen, Toygun Atlan. Alt sýra soldan saða: Murat Tarakçýoðlu, Selda Özacar, Ali Balcý. Bir mükemmel haber daha! Liderlik Forumu gecesi, bir mükemmel haber daha duyuruluyor: Orhangazi Fabrikasý 2010 Yýlý En Ýyi Fabrika (Best Plant 2010) ödülünü kazandý. Gururu ikiye katlanan Murat Tarakçýoðlu, bu güzel haberi de hemen Türkiye deki çalýþma arkadaþlarýyla paylaþýyor. Tarakçýoðlu, baþta bu sürece hazýrlanmada büyük emeði geçen Ali Balcý olmak üzere, emeði geçen tüm çalýþanlarý tebrik ederken; Ýþ Mükemmelliði sürecine oldukça benzer bir yapýda olduðundan, doðrusu bu ödüle þaþýrmadým diyor mesajýnda Onu asýl sevindiren ise tüm zorluklara, bugüne kadar atlatýlan badirelere ve kota kýsýtlamalarý nedeniyle dizaynýna uygun olmayan bir sistematikle çalýþmak zorunda olmasýna raðmen çalýþanlarýnýn üstün çabalarýyla Orhangazi Fabrikasý nýn, Cargill in dünya üzerindeki yüzlerce tesisi arasýndan bu baþarýya haklý olarak layýk görülmesi oluyor. Bu sevinci yaþayan bir baþka isim de Cargill Gýda Türkiye Murahhas Azasý Mustafa Sayýnataç oluyor. Öyle ki Sayýnataç, Antalya da düzenledikleri Müþteri Organizasyonu nda gýda ve içecek sanayimizin önde gelen temsilcilerine hitaben büyük bir gururla; Yýllardýr güvenerek satýn aldýðýnýz kaliteli hammaddelerimiz, sizlere, Cargill in En Ýyi Fabrikasý ndan geliyor açýklamasýný yapýyor. Her iki süreç de mükemmel iþledi Bu yýlki Ýþ Mükemmelliði sonuç raporu, Cargill Gýda Türkiye nin her iki ödül sürecinin mükemmel iþlediðini ortaya koyuyor. Sonuç raporunun özetine göre, Cargill Gýda Türkiye nin müþteri þikayetlerine yanýt verme þeklinin geliþtirilmesini saðlayan Kalite Hizmet Endeksi ile müþteri memnuniyeti ve rekabet avantajý elde edildi. Raporda, þikayetlerin çözümü için geçen sürenin kýsaldýðý, þikayetlerin azaldýðý ve Lite Hizmet Endeksinde %40 geliþme kaydedildiði vurgulanýyor. Yine Cargill Gýda Türkiye nin su kullanýmýndaki azalmanýn, sorumluluk anlayýþýný ortaya koyduðu ve döneminden bu yana gerçekleþtirilen su kullanýmý azaltma projeleri ve Web raporlarýyla departmanlarýn su kullanýmýnýn düzenli bir þekilde takibiyle, su kullanýmýnýn üretim baþýna 4 metreküp ten 3,2 metreküpe düþürüldüðü de belirtiliyor. 18 milyar dolarlýk yatýrým Ýki yýlda bir düzenlenen Liderlik Forumu nu Cargill Kurumsal Liderlik Ekibi organize ediyor. Bu yýlki Forum, 4-6 Ekim tarihleri arasýnda ABD nin Minneapolis kentinde gerçekleþtirildi. Foruma yaklaþýk 250 iþ ünitesi ve dünyanýn dört bir yanýndan gelen Cargill liderleri katýldý. Cargill Gýda Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu ve beraberindeki ekibi de Forum a katýlan liderler arasýnda yer aldýlar. Liderlik Forumu, deðiþik ülkelerdeki iþ ünitelerinden gelen liderleri ve gelecek yýllara iliþkin aksiyon planlarýný Cargill genelinde paylaþýlan hedeflerle ayný eksende buluþturmayý amaçlýyor. Cargill Ýþ Mükemmelliði Ekip Lideri Laura Huston ýn; Cargill Gýda Türkiye nin ödülü kazanmasý üzerine; Cargill Gýda Türkiye için sürekli geliþim bir hayat biçimi haline gelmiþti. Onlar, dün yaptýklarýndan hiç bir zaman tatmin olmadýlar. Bu nedenle onlarý kalpten tebrik ediyorum. dedi. Tarakçýoðlu, Zirve ile ilgili gözlemlerini þu sözlerle aktarýyor: Bu toplantýyý 2008 ile karþýlaþtýrdýðýmda bu seferkinin çok daha enerjik, katýlýmcý ve pozitif bir atmosferde geçtiðini söyleyebilirim. 2 yýl önceki bekleyelim-görelim mesajlarý yerini büyüme mesajlarýna býrakmýþ. Önümüzdeki 5 yýl içinde þirket 18 milyar USD lik yatýrým yapacak. Bunun bir kýsmý mevcut tesislerin saðlýklý þekilde devamý, diðer kýsmý ise organik ve inorganik büyümeye ayrýlacak. Rakam büyümenin boyutunu göstermesi açýsýndan dikkat çekici. Büyümeyi gerçekleþtirecek, fýrsatlarý ortaya koyacak ve bunlarý uygulayacak olan birimler Ýþ Üniteleri. Türkiye de de büyüme bizlerin elinde Bütün bunlarý gerçekleþtirecek olan tabii ki nitelikli iþgücümüz. Baþaracaðýmýza olan inancým tamdýr. CargillHaberler - Biz bu iþi çok sevdik! 15

18 CargillHaberler Cargill Gýda Türkiye Güvenilir iþ ortaðý Müþteri Organizasyonu na katýlan Türkiye nin önde gelen gýda ve içecek firmalarýnýn yöneticileri, güvenilir iþ ortaðý olarak niteledikleri Cargill Gýda Türkiye ile birlikte gerçekleþtirmeyi planladýklarý yenilikçi projelerle fabrikalarýna döndü. Cargill Gýda Türkiye tarafýndan iki yýlda bir düzenlenen Müþteri Organizasyonu, bu yýl Ekim tarihleri arasýnda Antalya da gerçekleþtirildi. Cargill in ürün formülasyonu ve re-formülasyonu sürecinde inovasyon ve maliyet optimizasyonu saðlayan Gýda Bileþenleri Sistemleri Platformu nun tanýtýldýðý organizasyona ülkemizin önde gelen gýda ve içecek firmalarýnýn temsilcileri katýldý. Organizasyon sonrasýnda görüþtüðümüz ve birçoðu uzun yýllardýr Cargill Gýda Türkiye ile çalýþan katýlýmcýlar, Cargill Gýda Türkiye nin güvenilir bir iþ ortaðý olduðu ortak deðerlendirmesini yaptýlar. BÝFA Bisküvi Satýn Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Tuncay Abbas Baltacý, Cargill in ARGE yönünden çok güçlü bir firma olduðunu belirterek, Ticari iliþkiniz ister az ister çok olsun, Cargill Gýda Türkiye her zaman müþteri odaklý olmuþtur. Her dönem Cargill çalýþanlarýnýn bizleri ziyaret ettiðini veya bir talebimiz olduðunda en kýsa zamanda cevap verdiklerini biliyorum. dedi. Organizasyonun hazýrlanýþý ve zamanlamasýnýn da çok iyi olduðunu ifade eden Baltacý, Organizasyon, kota yýlý NBÞ rakamlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan yapýldý. Biz de zaten 2011 yýlý planlamamýzý yapýyorduk. dedi. Saray Bisküvi Genel Müdürü Mehmet Ertabak da Çözüm ortaðý olarak görüyoruz dediði Cargill den ARGE konusunda destek aldýklarýný, özellikle kakao yaðý ve likör ile ilgili birlikte denemeler yaptýklarýný kaydetti. Ertabak, aromalarla ilgili yeni numuneler istediklerini de sözlerine ekledi. Bulutoðlu Gýda ve Lojistik Hizmetler AÞ Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros Bulutoðlu ise Etle týrnak gibiyiz. yorumunu yaptý. Firmamýza da pazarýmýza da kefil oldular. diyen Bulutoðlu, bünyelerindeki hazýr yemek (Yemekçi) firmasýyla günde 300 bin kiþiye yemek saðladýklarýný, Yemekçi olarak satýn almalarýnda, kalitesine güvendikleri Cargill in ham maddesini kullanan firmalara öncelik verdiklerini belirtti. Þimþek Bisküvi Satýn Alma Müdür Yardýmcýsý Yunus Türegün, firmasýnýn kuruluþundan bu yana Cargill ürünlerini kullandýðýný, ARGE, numune ve teknik destekler konusunda da sürekli iþ birliði içinde olduklarýný söyledi. Türegün, Cargill in tüm ürünleri bizim için kalite ve güven demek. Bu bizim mal verdiðimiz firmalar tarafýndan da biliniyor. açýklamasýný yaptý. Organizasyona katýlan diðer birçok firma temsilcisi de benzer görüþlerini Cargill Haberler ile paylaþtý. Sayýnataç konuþmasýnda, günümüzün rekabetçi ortamýnda önde olmak için güvenilir, kalite ve fiyat yönünden tutarlýlýk sunan ham madde temini ile tedarik zincirine kolay ulaþýlabilirliðin önemli olduðunu vurguladý. ARGE ye 220 milyon dolar Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Cargill Gýda Türkiye Murahhas Azasý Mustafa Sayýnataç, 16 CargillHaberler - Güvenilir iþ ortaðý

19 Bu yýl organizasyona Cargill de özel bir bölüm olan Natureworks de katýldý. Bu bölüm, þeker ve dekstrozdan biyoplastik üretiyor. Katýlýmcýlar, Natureworks ürünleri ile de yakýndan ilgilendiler. Güncel Cargill in gýda platformunun, gýda ve içecek sektörünün yeni ürün geliþtirme çabalarýna, dünya genelindeki 22 bine yakýn çalýþaný ile öncülük ettiðini belirtti. Cargill in global ölçekte yýllýk 220 milyon dolar civarýnda bir bütçeyi ARGE ye ayýrdýðýný söyleyen Sayýnataç, biri ABD de diðeri de Belçika da olmak üzere iki önemli ARGE merkezi bulunduðunu kaydetti. Sayýnataç; Bunun yaný sýra Avrupa -Ortadoðu ve Afrika bölgelerine hizmet veren dört ülkede unlu mamuller, þekerleme-sakýz, hazýr gýdalar, ilaç, süt ve süt ürünleri, içecekler ve et olmak üzere toplam dokuz kategoride Uygulama Merkezlerimiz bulunuyor. dedi. Organizasyonda, iki gün boyunca çeþitli sunumlar yapýldý ve Cargill in yeni ürün konseptleri tanýtýldý. Sayýnataç konuþmasýný þu sözlerle bitirdi: Günümüzün rekabetçi ortamýnda oyunda bir adým önde olmak oldukça önemli. Ýþte bu noktada; güvenilir, kalite ve fiyat yönünden tutarlýlýk sunan ham madde temini ve tedarik zincirine kolay ulaþýlabilirlik en önemli faktörler olarak ön plana çýkýyor. Belki þu sorularý da sormak gerekiyor: Bundan 5 yýl sonra oyunun neresinde olmak istiyorsunuz? Þirketinizin, ürününüzün geleceðini inþa ederken hangi desteklere ve kimlerin desteðine gerçekten ihtiyacýnýz olacak? Cargill Gýda Türkiye olarak, son 2 yýldýr Tadýnýza tat katýyoruz konsepti ile tanýttýðýmýz yenilikçi ürünlerimizle bu sorularýnýza birlikte cevap arýyoruz. Organizasyonun konuk konuþmacýsý Akþam Gazetesi Yazarý Ekonomist Deniz Gökçe de katýlýmcýlara son geliþmeler doðrultusunda Türkiye ekonomisine dair genel bir tablo çizdi. Türkiye nin 2010 yýlý ikinci çeyreðinde OECD ülkeleri arasýnda en fazla büyüme oranýna sahip ülke olduðunu kaydeden Gökçe, bu büyümede özel tüketim artýþýnýn etkili olduðuna dikkat çekti. Uygulama Merkezlerinden 28 numune Cargill Gýda Türkiye çatýsý altýndaki organizasyona, Cargill in dünya çapýnda faaliyet gösteren, Aroma Sistemleri, Kakao ve Çikolata, Kývam Vericiler, Saðlýk ve Beslenme Ýþ Üniteleri ile Cargill de özel bir iþ ünitesi olan Natureworks ve Cargill Uygulama Merkezleri katýldý. Ýki gün süren organizasyonun hazýrlýklarý, Cargill Gýda Bileþenleri Sistemleri Pazarlama Ekibinin desteði ve yönlendirmesiyle 3 ay önce baþladý. Organizasyonda katýlýmcýlara, Türkiye ekibi ile Cargill in dünya çapýndaki 5 farklý Uygulama Merkezinde (Vilvoorde, Cape Town, Baupte, Rubi, Amsterdam) üretilen 6 farklý kategoriden 28 gýda ve içecek numunesi sunuldu. Ýki gün boyunca sunumlar yapýldý ve Cargill in yeni ürün konseptleri tanýtýldý. Ayrýca yarým gün boyunca süren katýlýmcýlarla birebir yapýlan görüþmelerde yeni projeler, ortak çalýþma olanaklarý görüþüldü. Cargill in yurtdýþýndan gelen çok sayýda ticari ve teknik yetkilisi de tüm organizasyon boyunca hazýr bulunarak, müþterilere bilgilendirme yaptýlar. Katýlýmcýlar, Cargill in yeni konseptleri yanýnda Natureworks ürünleri ile de yakýndan ilgilendiler. Natureworks Cargill de özel bir bölüm çünkü diðer iþ ünitelerinden tamamen farklý bir üretimi var. Bu bölüm, biyoplastiklerle ilgileniyor. Temel bileþen olarak þeker ve dekstrozdan biyoplastik üretiyor. Cargill dekstrozu, tatlandýrýcýlar ve pek çok baþka ürünün üretiminde kullanýyor; Natureworks ise biyoplastik üretiminde kullanýyor. Bu bölüm Cargill ile paralel çalýþýyor, büyük markalara hizmet ediyor. Büyük firmalar bileþenlerini Cargill den aldýklarý gibi biyoplastik için de Natureworks u tercih ediyorlar. Son birkaç yýlda ürün portföyünü geniþleten Natureworks bu organizasyonda yakýn gelecekte projelere dönüþecek olan iþ baðlantýlarý kurdu. CargillHaberler - Güvenilir iþ ortaðý 17

20 CargillHaberler 9. Ýþ Ortaklarý Günü Birlikte büyüyoruz! Cargill Gýda Türkiye nin her yýl iþ ortaklarýný bir araya getirmek amacýyla düzenlediði Ýþ Ortaklarý Günü nün dokuzuncusunda büyümede iþ ortaklarýnýn rolü konuþuldu. Cargill Gýda Türkiye, 1960 tan bu yana iþ ortaklarýyla birlikte kârlý bir büyüme sergiliyor. Bu yýl 9. su düzenlenen Ýþ Ortaklarý Günü nde, ortak hedefleri gerçekleþtirmede iþ ortaklarýna düþen rol konuþulurken, global ölçekte Cargill ile iþ ortaklýðý fýrsatlarý da masaya yatýrýldý. 22 Ekim de Ýstanbul The Green Park Hotel Bostancý da gerçekleþtirilen Ýþ Ortaklarý Günü, Cargill Gýda Türkiye nin iþ ortaklarýnýn birbirlerini tanýmasý ve sinerji fýrsatlarý yaratmasý açýsýndan da oldukça verimli geçti. Bu özel güne, Cargill Gýda Türkiye ye tedarik hizmeti saðlayan firmalarýn 150 yi aþkýn temsilcisi katýldý. Cargill Gýda Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu, Türkiye de iþ ortaklarýyla birlikte kârlý bir büyüme sergilediklerini vurguladýðý konuþmasýnda, tedarikçileriyle olan iliþkileri- ne sadece bir alýþveriþ iliþkisi olarak bakmadýklarýný kaydetti. Yeni organizasyonel deðiþiklikler Cargill Gýda Türkiye Fabrika Operasyonlarý Müdürü Alpar Tosun da katýlýmcýlara yaptýðý sunumda; Cargill in stratejik öncelikleri, vizyonu ve 2015 hedefleri hakkýnda bilgi verdi. Tosun, sunumunda Cargill deki önemli geliþmeler konusunda tedarikçileri bilgilendirdi: Geliþmelerin en önemlisi, yapýlan birtakým organizasyonel deðiþiklikler oldu. Global bazda gýda güvenliði ile ilgili çalýþacak, üst düzey yöneticilerin liderlik ettiði komiteler oluþturuluyor. Gýda Güvenliði Risk Komitesi bunlardan bir tanesi. Bu komite, Cargill in gýda güvenliði konusunda vizyon ve stratejisini belirleyecek ve dünya üzerinde tüm lokasyonlara yayýlmasýný saðlayacak. Bir diðer örnek de Tedarikçi ve Fason Üreticiler Yönetim Komitesi. Sistemsel açýdan yapýlan bir deðiþiklik de gýda güvenliði sertifikasyonunda oldu. Cargill, gýda güvenliði sistemi olarak ISO den de daha kapsamlý olan FSSC e geçmeye karar verdi. Bu standart kaðýt üzerinde uygulamalarýn belirlendiði bir sistem deðil, ayný zamanda sahada yaptýðýmýz uygulamalarý da kapsayan bir standarttýr. Cargill Türkiye, bu ay içindeki denetimin ardýndan sertifikalandýrýlmýþ durumda. Gýda güvenliði kültürü ve davranýþsal gýda güvenliði de nispeten yeni bir konu. Önceki yýllarda iþ güvenliði kültürü ve davranýþsal iþ güvenliði ile ilgili bu uygulamalarýmýzdan bahsettiðimizi hatýrlayacaksýnýz. Bugün benzer þeyleri gýda güvenliði için konuþuyoruz. Bu program da çalýþanlarýmýzýn ve iþ ortaklarýmýzýn gýda güvenliði ile ilgili doðru davranýþlar geliþtirmesini hedefleyen bir Yýlý Tedarikçisi Ödülleri 2009 hasat yýlýndaki mýsýr tedariklerinden dolayý teþekkür plaketi alan firmalar: Sönmezler A.Þ Teknik Tarým Ürünleri LTD. ÞTÝ. Seçer Tarým A.Þ Akþif A.Þ Özova Tarým Ürünleri LTD.ÞTÝ. Helvacý Çýrçýr Tarým LTD.ÞTÝ. Tünay Tarým Ürünleri LTD.ÞTÝ. Karhanlar Tarým Sanayi ve Ticaret A.Þ Altýnkaya Tarým LTD.ÞTÝ Toros Tarým Gýda A.Þ. Donatlar Nakliyat LTD.ÞTÝ. Köseoðlu Tarým LTD.ÞTÝ. Ultar Tarým ve Hayvancýlýk LTD.ÞTÝ. Gencer Ambalaj Sanayi LTD.ÞTÝ. Erdoðdular Tarým LTD.ÞTÝ. Erkan Pamuk Çýr. LTD.ÞTÝ. Say Tarým Ürünleri LTD. ÞTÝ Yýlýn Tedarikçisi Ödülü-Hizmet Sektörü Birinci Özufuk Ýnþaat LTD.ÞTÝ Ýkinci Reysaþ Taþýmacýlýk A.Þ Üçüncü Securitas Güv. Hiz. A.Þ Yýlýn Tedarikçisi Ödülü-Üretim Sektörü Birinci Endress Hauser Ýkinci Ak-Kim Kimya Üçüncü Selnikel Isý Çevre, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Ödülü NB Çevre Saðlýðý Hizmetleri A.Þ. 18 CargillHaberler - Güvenilir iþ ortaðý

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Zeytinyaðýnda Cargill ve Hojiblanca ortaklýðý. Mart 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Zeytinyaðýnda Cargill ve Hojiblanca ortaklýðý. Mart 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2010 Okulumuz örnek teþkil ediyor Biz ne yapýyoruz? Tatveren: Kestane þekerciliðinin ismi Bursa Koçlukta yeni bir model Zeytinyaðýnda Cargill ve Hojiblanca ortaklýðý

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Bitkisel yaðýn çetin sýnavý. Mart 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Bitkisel yaðýn çetin sýnavý. Mart 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2011 Gemi taþýmacýlýðýnda bir ilk Tuba Çetin Alpa: Cargill de çalýþmak mesleki bir lüks Tüketiciye saðlýk, üreticiye kolaylýk Sohbet: Prof. Dr. Aziz Tekin Bitkisel

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin! Eylül 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2009 Sizin kriteriniz ne? Basit þeyler, büyük iþler baþarýr! Katsan: Türk pastacýlýðýnda bir mihenk taþý Orhangazi nin yardým eli Ekonomik daralmanýn üstesinden gelin!

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yerken suçluluk duymayacaðýnýz zevkler için. Mayýs 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2010 Kültürler farklý, etik deðerler ayný Orhangazi ye bakýþýnýz deðiþecek Ýnceden bir eðitim öyküsü Ýnovasyonu geliþtiren sihirli deðnek Yerken suçluluk duymayacaðýnýz

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Küresel krizin seçeneði mi? Eylül 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Küresel krizin seçeneði mi? Eylül 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Eylül 2008 Bu sayýda neler var: Ticaretimiz, iþ ortaklýðýmýzdýr Adý: Baklava Þurubu! Hüseyin Yeþil: Marka demek; itibar demek, þahsiyet demek... Kapak Konusu: Küresel

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm. Mayýs 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2009 Yüksek kaliteli gýdalar ve içecekler Avrupa nýn büyüyen tedarikçisi Emin Direkçi: Her þeyin baþý eðitim Bir küçük gönüllü ordusu! Yaðýn yükselen yýldýzý: Palm

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 Bu sayýda neler var: Diþ dostu Ýzomaltuloz Küresel soruna küresel çözüm Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de önemli Kapak Konusu: Tapýnaklardan

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Zaferiye Abalýoðlu ve Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Ýþ hayatýyla ilgili ilk deneyimini, öðrenciliði devam ederken baba tezgâhýnda dericilik yaparak kazanýr. Babasý Mehmet Ali Abalýoðlu'nun

Detaylı

2013 - XV BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Bir fincan kahve içer miyiz? Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni bir sayýmýzla daha yeniden karþýnýzdayýz. Eminim ki iþ hayatýnýzda her biriniz

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli Dostlarým, Kýsa bir süre önce Türkiye ekonomisinin orta vadeli programýna iliþkin açýklamalar yapýldý. Ticari çevreleri yakýndan ilgilendiren söz konusu program, büyüme rakamlarýnda iyimser

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de 450.000 kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik.

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı