TAHAKKUK VE TAHSİLAT YÖNERGESİ MADDE I- YÖNERGENİN TANIMI MADDE II- AMAÇ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAHAKKUK VE TAHSİLAT YÖNERGESİ MADDE I- YÖNERGENİN TANIMI MADDE II- AMAÇ"

Transkript

1 TAHAKKUK VE TAHSİLAT YÖNERGESİ 1.1- Yönerge No: Hazırlayan Birim: Abone İşleri Daire Başkan1ığı 1.3- Konu: Tahakkuk ye Tahsilat Yönergesi 1.4- İlgi: Tarifeler Yönetme1iği nin 47. maddesi 1.5- Yürürlülük Tarihi: MADDE I- YÖNERGENİN TANIMI MADDE II- AMAÇ Bu yönerge tahakkuk ve tahsilat ile ilgili iş1em1erin doğru, sağlıklı ve kanunlara uygun bir şekilde tatbikatının sağlanması amacıyla hazır1anmıştır. A- TAHAKKUK İŞLEMLERİ: 1- TANIMI: MADDE III- KAPSAM VE ESASLARI BUSKİ Genel Müdürlüğünün kuru1uş yasasının 1.maddesinin 2.fıkrasıyla belirlenen görev alanı içerisinde çeşit1i kaynaklardan sağladığı içme, kullanma ve sanayi sularının kullandıktan sonra uzak1aştırı1masıy1a ilgili olarak abonelerine götürdüğü ve tahsilini gerektiren her türlü hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. 2- GENEL HÜKÜMLER: 2.1- Tahakkuk İşlemleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen; a-) Su satış tarifesi b-) Ku1Ianı1mış suların uzak1aştırı1ma tarifesi c-) Hizmet ve teminatlar tarifesi d-) Yaptırımlar tarifesi üzerinden gerçek1eştiri1ir BUSKİ Genel Müdür1üğü ile sözleşme yapan gerçek ve tüze1 kişilere abone adı verilir.tahakkuka esas olmak amacıyla abone gruplandırılması ile su satış kullanılmış suların uzak1aştırı1ması (atik su) tarifesi uygulanacak aboneler şunlardır: a-) Meskenler b-) Site ve Apartmanlar c-) Ticarethane-İnşaat-Sanayii d-) Resmi Daireler e-) Resmi Hastane-Resmi Okul f-) Umumi Açık Yerler g-) Turizm Belgeli Tesisler h-) Umumi Tuvaletler ı-) Besicilik j-) Bademli Yerleşim Merkezi k-) Bademli İşyeri-İnşaat-Sanayi l-) Kalorifer-Sıcak Su-Bahçe Sulama v.s. Yeni bir abone türü ve tarifesi belirlenmek istendiğinde BUSKİ Genel Kurul onayı ile işleme konur Tahakkuk işlemleri aylık (dönemsel) olarak gerçekleştirilir.

2 3- ABONE SAYAÇ OKUMA İŞLEMLERİ VE BİLGİ GİRİŞLERİ: 3.1- Sayaç okuma için gerekli olan okuma föyleri; tüm aboneler dahil olmak üzere defter bazında bilgisayarda basılır. Bu defterlere tüm abonelerin sayaçları aylık (dönemsel) olarak okunacağı için günlük okuma sayısına göre düzenlenir ve basılır Endeks okuma memurları; abonenin adresine gittiğinde sayacı doğru bir şekilde okumalarının yanında sayaç bilgilerini de kontrol etmek, okuma föyündeki bilgilerle karşılaştırmak ve föydeki bilgilerle okudukları sayaca ait bilgiler arasında farklılık varsa doğru bilgiyi föye yazarak vermekle yükümlüdürler Endeks okuma memurlarının föyde belirtilen bilgilerden farklı bilgi getirmesi hallerinde; okuma bilgilerini giren birim tarafından bu farklılıklar araştırılarak sonuçlandırılır ve doğru şekilde bilgisayara girişler yapılır Endeks okuma memurları sayacı okuyamamaları (binada kimsenin bulunmaması, abonenin kapıyı açmaması, sayacın buharlı olması sayacın okunacak konumda olmaması v.b. sebepler) durumunda görevli memur sayacın okunamama sebebini föye yazarak belirtmek zorundadır. Ayrıca abonenin adresine endeks okuma kartı bırakılarak abonenin sayacın endeksini okuyarak bir sonraki gün İdareye bildirmesi sağlanır Defter bazında günlük olarak okunan abonelere ait sayaç endekslerinin yine günlük olarak bilgisayara girişleri yapılır Abonelere ait sayaçla ilgili sökme-takma işlemleri bilgisayara günlük olarak işlenir Yeni abonelere ait bilgi girişleri ile mevcut abonelerde meydana gelen değişikliklerde; örneğin abone isim değişikliği, tür değişikliği, hesap kesimi (HK), geçici kapatma (GK), yıkık (YK) v.b. bilgisayara günlük olarak girilir Abonelere ait tüketimlerin haricinde tahakkuk ettirilmesi gereken (hat değişikliği, kapama-açma bedeli, kaçak arama ücreti, sayaç muayene bedeli, bakım bedeli, abonelik tesis bedeli v.b.) bedellerin de dönemi içerisinde bilgisayara girişleri yapılır. 4- ABONE TAHAKKUKU İLE İLGİLİ ESASLAR: 4.1- Her abonenin sayaçları periyodik bir şekilde okunup bir önceki okuma endeksi ile arasındaki fark alınarak tahakkuka esas abone tüketimi miktarı bulunur Su sayacı aboneliğin ilk ayında (tahakkuk döneminde) durmuş ve sayaç bozuk ise; tahakkuk dönemi için aboneye 10 m3 lük su bedeli tahakkuk ettirilir Su sayacı aboneliğin ikinci veya sonraki dönemlerinde durmuş ve bozuk ise; aboneye ait bir önceki dönemin normal sarfiyatı tahakkuk ettirilir Çeşitli nedenlerle sayacı okunamayan ve bırakılan endeks okuma kartını doldurarak tahakkuk dönemi içinde İdareye bildirmeyen abonelere; bir önceki dönemin sarfiyatı tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen sarfiyat bir sonraki dönem için sayaç endeksine ilave edilir. İkinci dönemde tekrar sayaç okuma memuru tarafından abone kusuru nedeni ile sayaç okuma için görülmez ise, su kesilir. Endeks okuma kartından (EOK) dolayı tahakkuk etmiş bulunan bedellere yapılacak itirazlar için düzeltme işlemi yapılmaz Abonelerin su sayaçlarının yazmış olduğu sarfiyat normal tüketimlerinin 10 katını aşması durumunda; abonelere bilgi verilmek suretiyle sayaçları muayeneye alınır. Muayene sonucu gelinceye kadar bir önceki döneme ait normal sarfiyat tahakkuk ettirilir. Sayaç muayene sonucuna göre ilave tahakkuk yapılır veya tahakkuk ettirilen miktar tenzil edilerek aboneye iadesi gerçekleştirilir Sayaç okuma işlemi gerçekleştikten sonra sayacı değişen abonelere ait sayaç sökme-takma işlemi bilgisayara girilmiş ise; tahakkuk işlemi okuma işleminin gerçekleştiği endeks üzerinde yapılır. Sökülen sayacın üzerinde tahakkuku yapılmamış tüketim varsa bu miktar, bir sonraki dönemde takılan yeni sayacın okunması sonucu tüketime ilave edilerek tahakkuk ettirilir.

3 4.7- Aboneliği mevcut olup İdareye ait sayacı sökerek başka sayaç takanlara kaçak su zabtı tanzim edilerek sayacı sökülür ve İdare sayacı takılır. Tahakkuklar, takılan İdare sayacı üzerinden yapılır Aboneliği mevcut olup İdareye ait sayacı sökerek sayaçsız su kullananlara bir önceki dönemin normal sarfiyatı tahakkuk ettirilir. Aynı zamanda bu aboneler hakkında kaçak su kullanım zabtı tanzim edilir Sayacın çeşitli nedenlerle okunamaması (buharlı, çamurlu, v.b) durumunda sayaç okununcaya veya değiştirilinceye kadar bir önceki dönemin normal sarfiyatı tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen sarfiyat bir sonraki dönem endeksine ilave edilir Abone sözleşmesi sonlandırılarak hesap kesim işlemi yapıldığı halde su kullanımına devam edildiği takdirde; İdaremize kullanan kişinin kendi adına abone olunması sağlanır. Abone işlemini yaptırmayan yerler için kaçak su zabtı tanzim edilerek suları kullanıma kapatılır Yazılı müracaatlar sonucunda su borçları ödenerek hesabı kapatılmış (HK) bulunan yerler için, açma işlemi yapılıncaya kadar herhangi bir tahakkuk çıkartılmaz. Açma işlemini ve aboneliği kendi adına yaptırmadan su kullananların suları kesilir. Suyun tekrar açılması halinde kaçak su zabtı tanzim edilir Yazılı müracaatta bulunarak belirli bir süre su kullanmayacağını (GK) bildiren abonelerin suları kesilir ve ikinci müracaatına kadar tahakkuk çıkartılmaz. İdareye haber vermeden suyu açıp kullananlar normale dönüştürülür, sarfiyatları açma bedeli ile birlikte tahakkuk ettirilir Yazılı müracaatları sonucunda hesabını kapatanlar (HK) ile geçici kapatma (GK) işlemini yaptıranlardan kapama ücreti alınmaz. Gerekli işlem1eri yaptırarak suyu açtırmak isteyenlerden açma ücreti alınır Tahakkuk esaslarında yapılacak bir değişiklik,, BUSKİ Yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. 5- SU ABONESİ OLMAYAN ATIK SU ABONESİ İLE İLGİLİ TAHAKKUKLAR: 5.1- Sayaçlı olanların sayaçları periyodik olarak okunup, bir önceki okuma endeksleri ile arasındaki fark alınarak tahakkuka esas abone tüketimi miktarı bulunur Sayaç yok ise; a-) Meskenlerin ayda 15 m3 su tükettikleri varsayılır. b-) İşyeri, sanayi, endüstri ve şantiye tanımına giren kuruluşlar için çalışılan insan sayısı ve işyerinin özelliklerine göre hesaplanacak miktar tahakkuka esas alınır Bu abone türüne uygulanacak diğer esaslan belirlemek istendiğinde; Yönetim Kurulu Kararı ile işleme konulur. 6- SİTE YE APARTMAN ABONELERİ İLE İLGİLİ TAAKKUKLAR: 6.1- BUSKİ Genel Müdürlüğü ile site abone sözleşmesi yaparak site, apartman ve bahçeli nizamdaki tesisler; abone sözleşmesi yapıldığı dönemden başlamak üzere, 3 dönem süresince BUSKİ Genel Müdürlüğünce kontrole alınacak, bu 3 donem için tahakkuk çıkartılmayacak, bu süre içerisinde aboneler varsa BUSKİ Genel Müdürlüğü nün yönlendirmesi ile olumsuzluklarını gidereceklerdir. Bu abonelerin tüketimlerine ait tahakkuklar 4. dönemden itibaren başlatılacaktır Site, apartman ve bahçeli nizamdaki tesislere konulan ana sayaçlar (site sayacı), bu sayaçtan su alan diğer aboneler gruplandırılacak ve aylık olarak ana sayaçtan su alan abonelerin tükettikleri su miktarları toplanarak ana sayaçta (site sayacı) tüketildiği belirlenen 1 aylık toplam m3 ten çıkartılarak bulunan m3 miktarı BUSKİ Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarife üzerinden site veya apartman yönetimi adına tahakkuk ettirilecektir.

4 7- TOPLU SU SATIŞI YAPILAN YERLERLE İLGİLİ TAHAKKUKLAR: Toplu olarak su verilen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ile protokol yapan yerlere protokollerinde belirtilen hükümler dahilinde tahakkuklar yapılır. 8- ABONELERE AİT TAHAKKUKLARIN GERÇEKLEŞMESİ, FATURA BASIM VE DAĞILIMI: 8.1- Bilgisayar tahakkuk programı Tarifeler Yönetmeliği esasları çerçevesine uygun olarak hazırlanır. Fatura basılırken tüm hesaplamalar bu program mantığına uygun olarak bilgisayar tarafından yapılır Tahakkuklar bilgisayarda yapıldıktan sonra, her abone türü ile ilgili örnek ihbarnameler çıkartılıp kontrolü Tahakkuk Şube Müdürü veya görevlendirilecek bir memur tarafından yapılır ve onaylandıktan sonra ihbarname basımı gerçekleştirilir İhbarnameler; su ve atık su bedeli, bakım ücreti ile diğer yasal alacaklar ayrı ayrı gösterilerek bilgisayarda bir defada basılır İhbarnamelerde mutlaka son ödeme tarihi belirtilerek abonelere endeks okuma memurları tarafından son ödeme tarihinden itibaren 7 gün önce ulaştırılır. Resmi Dairelere ise ihbarnameler imza karşılığı teslim edilir Abonelikte kimse bulunamaz ise; ihbarnamenin ev veya işyerine bırakılması ile aboneye bildirim yapılmış sayılır. 9- DÜZELTME İŞLEMLERİ: Abonelerin kendilerine tebliğ edilen tüketim bedellerine itirazları sonucu aşağıda belirtilen hususların tespiti halinde Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzeltme işlemleri yapılır Abonelerin su sayaçlarının hatalı okunması durumunda 9.2- Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Ölçü ve Ayarlar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen sayaç muayene raporunda: Sayacın yüzde (%) hatalı çalışması durumunda, tahakkuk eden sarfiyat yüzde payı üzerinden Sayacın hatalı çalıştığı, ancak hata payının dikkate alınmaması durumunda; itiraz edilen dönemden önceki dönemin normal sarfiyatı alınarak Sayacın bozuk olup çalışmaması durumunda, bir önceki dönemin normal sarfiyatı alınarak Tahakkuk hatası-okuma hatası durumunda, raporda belirtilen endeks üzerinden düzelme işlemleri yapılır. Sayaç muayenesi ile ilgili düzeltme işlemleri, aboneye itiraz tarihinde tahakkuk etmiş olan dönem ile sayacın söküldüğü dönem arasını kapsar Bilgisayara hatalı bilgi girilmesi durumunda 9.4- Abone türünün ve endeksinin kayıtlara hatalı girilmesi durumunda 9.5- Sayaç karışıklığı durumunda 9.6- Mükerrer tahakkuk çıkması durumunda 9.7- Kontrol esnasında yapılan hatalarda 9.8- Abonenin su sayacının uzun süreli okunamaması nedeniyle sarfiyatı birikmiş ise; geriye dönük 6 aylık dönemsel olarak düzeltme işlemleri Abone İşleri Daire Başkanın onayı ile, 6 aydan fazla dönemsel hesaplamalar ile ilgili düzeltme işlemleri Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının onayı ile yapılır.

5 9.9- Abone sözleşmesinin sonlandırılması ve hesap kesik işleminin yapılmasına rağmen tahakkuk çıkması durumunda (Y.K /313) Yukarıda yer almayan özel durumlar için düzelme işlemleri; 1) Genel Müdür Yardımcısı (Teknik), (Başkan) 2) Genel Müdür Yardımcısı (İdari-Mali) 3) Abone İşleri Daire Başkanı 4) İşletmeler Daire Başkanı 5) Abone İşleri Daire Başkanlığı Tahakkuk Şube Müdürü, 6) İşletmeler Daire Başkan1ığı Su İletim Hatları, Depolar ve Pompalar Onarım Şube Müdürü nden oluşan komisyon tarafından incelenerek düzenlenecek rapora istinaden yapılır. Komisyon raportörlük görevi Abone İşleri Daire Başkanlığı nca yürütülür. Komisyon kararları Genel Müdürlük Makamı nın onayından sonra yürürlüğe girer. 10- HARCAMALARA KATILMA PAYLARI İLE İLGİLİ TAHAKKUKLAR: 2560 sayılı kanunun 13. Maddesi b fıkrasında belirtilen "Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca su ve kanalizasyon tesislerinden yararlananlardan alınacak katılma paylan" hükmüne göre tahakkukla ilgili uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Kanalizasyon Katılma Payı ile ilgili 87. Su Tesisleri Katılma Payı ile ilgili 88. Maddesinde yer alan hükümlerin uygulama esaslarını kapsar Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı: Belediye veya bağlı kuruluşlarınca belediye sınırları ve mücavir alanlar içersinde yeni kanalizasyon tesis yapılması, mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi hallerinde bu tesislerden faydalanacak gayrimenkul sahiplerinden kanalizasyon harcamalarına katılma payı alınır. İki veya daha fazla yol kenarlarında bulunan gayrimenkuller, hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış iseler, payın hesabında o yola ait kanalizasyon giderleri nazara alınır Kanal Harcamalarına Katılma Payı: Bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan i1şerde madde de belirlenen hizmetler için yapılan 1/3 dür. Giderlerin hesaplanmasında maliyet; İşler hangi ihale usulü ile yapı1mış olursa olsun Bayındırlık ve İller Bankası Genel Miidür1üğü nün o yıllar için tespit edilerek yayınladığı birim fiyatlar ve rayiçlere göre hesaplanan gerçek bedeli geçemez Kanal Harcamalarına Katılma Payı ve maddelerine göre hesaplanacak katılma payları toplamı; ilgili gayri menkullerin vergi değerleri toplamına oranlanması ile bulunur Kanal Harcamalarına Katılma Paylarının tahakkuku iş hangi ihale usulüne göre yapılmış olursa olsun; hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmasından sonra yapılır. İşin bitirilerek hizmete açı1mış olduğu, geçici kabulün yapılması ile belirlenir Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı: Belediye ve bağlı kuruluşlarınca belediye sınırları ve mücavir alanları içersinde yeni içme suyu şebeke tesisleri yapılması, mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı hallerinde; dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkul sahiplerinden Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alır Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı ile ilgili payın hesaplanması, payın tahakkuk şekli ve tahakkuk zamanı; maddelerinde belirtilen esaslar dahilinde hesaplanır İbadet yerleri harcamalara katılma paylarından muaftır Katılma paylarının tahakkuk ve tahsilinde tebliğ tarihi esas alınır.

6 Su ye Kanal Harcamalarına Katılma Paylarının hesaplanmasında; gayrimenkulün vergi değerinde tahakkuktan sonra meydana gelen değişiklikler nazara alınmaz İçme Suyu ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından metraj ve maliyet fiyatları ile hizmetin tamamlandığı cadde ve sokakları gösteren ataşmaniar; hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulduğu yılı takip eden yılın ilk ayında tahakkukun gerçekleşmesi için Abone İşleri Daire Bakan1ığına gönderilir Bilgisayarda program dahilinde tespitleri yapılan gayri menkullerin emlak vergi değerleri alınarak mahalle ve sokakların dosyaları oluşturulur ve bilgisayara yüklenir. Bu bilgilerle ilgili ihbarname dökümleri hazırlanır ve tahakkuk bordrolar alınarak tahakkuk kesinleşmiş olur İhbarnameler, gayrimenkul sahiplerine tebligat kanunun ilgili hükümlerine göre yapılır. 11- TAHAKKUK ISTATISTIK RAPORLARININ ALINMASI: Her ihbarname basımından sonra her grup için tüketim ve bedellerini gösterir tahakkukların bilgi iş1em servisinden raporları alınır. Bu raporların içeriği kullanıma en uygun şekilde dizayn edilerek bilgisayardan yapılır ve dağıtımı sağlanır. 12- YAPTIRIMLAR: İhbarnamede belirtilen bedellere yapılan itirazlar suyun kapatılmasını durdurmaz Borçlarını süreleri içinde ödemeyen abonelere (resmi daireler hariç) son ödeme tarihini takip eden günden itibaren ödeyecekleri (KDV Dahil) fatura bedeli üzerinden %1.40 gecikme zammı ilave edilerek alınır Sayacın hatalı çalıştığını iddia eden abonenin yapılan sayaç kontrollerinde sayacın hatalı çalıştığının belirlenmesi halinde; abonenin itiraz ettiği döneme gecikme zammı tahakkuk ettirilmez Suyu kapatılmış aboneler, abone sözleşmesinin iptali tarihine kadar tahakkuk edecek bedelleri ödemekle sorumludur Abone sözleşmesine ait ilişkisini kesmeden aboneliği terk edenler, tahakkuk edecek bedellerden sorumludurlar. B- TAHSİLAT İŞLEMLERİ: 1- TANIMI: Tahsilat; tahakkuku daha önce ve ödemenin yapıldığı anda gerçekleşen her türlü gelirlerin makbuza dökülerek tahsil edilmesidir. BUSKİ Genel Müdürlüğünün her türlü tahsilatı Abone İşleri Daire Başkanlığı na bağlı olarak yürütülmekte olup; bununla ilgili olarak yapılması gereken işlemler şunlardır: 1.1- Su gelirleri, suya bağlı çeşitli gelirler, her türlü bakım-onarım tamir gelirleri ile çeşitli ücret ve cezalarla ilgili tahsil edilir hale gelmiş olan idarenin alacaklarını tahsil etmek Tahsil olunan paraların veznedar bazında günlük hesaplarının çıkarılarak aynı gün içinde kurumun anlaşmalı olduğu bankaya devrini gerçekleştirmek Borçlu mükellefler hakkında borcun tahsil edilebilmesi için gerekli yasal takibatı yerine getirmek ve kurum alacaklarını en alt seviyelerde tutmak Günlük tahsilat kayıtlarını tutmak ve bu hesapların ilgili birimlerle mutabakatını sağlamak.

7 2- GELİR TÜRLERİ: 2.1- TAHAKKUKU PEŞİN OLAN GELİRLER: Normal su gelirleri ve suya bağlı çeşitli gelirler Atık su gelirleri Toplu su satışı gelirleri Su ve kanal harcamalarına katılma payı gelirleri TAHAKKUKU TAHSİLİ ANINDA GERÇEKLEŞEN GELİRLER: Kaçak su zabıt gelirleri Kaçak arama gelirleri Hasar gelirleri Abonelik sırasında tahsil edilen gelir Açma-kapama gelirleri Gecikme zammı gelirleri Diğer gelirler TAHAKKUKU PEŞİN OLAN GELİRLER: Normal Su Gelirleri: Kurumumuza kayıtlı ve su kullanan her aboneye aylık dönemler halinde çıkan tahakkuktan elde edilen gelirdir Atık Su Gelirleri: Kurumumuza normal aboneliği bulunmayan; fakat kanalizasyona kullandığı suyu boşalttığından ötürü atık su abonesi olanlardan aylık dönemler halinde tahsil edilen gelirdir Toplu Su Satış Gelirleri: BUSKI' nin hizmet sınırları dışında kalan ve dağıtımı kendi şebekeleri vasıtası ile belirli noktalardan yapılan ve satılan sudan aylık dönemler halinde tahsil edilen gelirdir H.İ.P. Gelirleri: 2464 sayılı Belediye Gelirleri yasasının 3.kısmında yer alan Harcamalara İştirak Payı tahakkuk ve tahsilat; tarih ve sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik esaslan çerçevesinde gerçekleşir. Tahakkuku kesinleşen kanalizasyon ve su şebekeleri harcamalarına katılma paylarının tahsilatı; borçlu kişilere ihbarname dağıtıldıktan sonra tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeyi kabul ettikleri takdirde %25 indirimli öderler. İhbarnamede belirtilen borç miktarı; ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 2 yılda 4 eşit taksitte ödenebilir. Ancak tebliğ tarihinden itibaren 6 ayı geçerse ilk takside gecikme zammı işler. Taksit yaptırdığı halde taksitlerin zamanında ödenmemesi halinde diğer taksitler muaccel hale gelir. (Borcunun tamamını öder.) İhbar tebliğ tarihinden itibaren ilk 6 ay içersinde hiçbir işlem yaptırmamış ve borcunu ödememiş mükelleflere Ödeme Emri çıkarılar tebliğ edilir. Ödeme Emri tebliğine rağmen hiçbir ödeme yapmayan mükelleflere 2 yıllık bekleme süresi bitiminde Hapsen Tazyik Kararı çıkarılarak icraya verilir sayılı Amme Alacakları Kanunu çerçevesinde H.İ.P. tahsilatının toplam 5 yılda tahsilatının tamamlanması gerektiğinden; tüm takipler neticesinde tahsilatın gerçekleşmemesi halinde yine 6183 sayılı amme Alacakları Tahsili Usulü Kanununun 102. Maddesi gereğince borç zaman aşımına uğrar ve terkin edilir.

8 2.2-TAHAKKUKU TAHSİLİ ANINDA GERÇEKLEŞEN GELİRLER: Tahakkuku ve tahsilatı aynı anda gerçekleşen gelirlerdir. Bunların tahsilatı; Genel Müdürlük Merkez Şubesinde yapılmaktadır Kaçak Su Zabıt Gelirleri: BUSKİ Tarifeler Yönetmeliğinde yer Alan 33. Maddeye istinaden hakkında kaçak su kullanım zabtı tanzim edilen şahıs1ardan tahsil edilen gelirlerdir. Tanzim edilen kaçak su kullanım zabtı neticesinde tahakkuk eden ceza bedelinin tahsilinde 6183 sayılı Amm0 Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır Kaçak Arama Gelirleri: Kurumumuza kayıtlı abone1erin iç tesisat1arında olabilecek herhangi bir kaçağı tespit ettirebilmek üzere başvuran abonelerden tahsil edilen gelirdir. Kaçak arama bedelini tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir Hasar Bedeli Gelirleri: Kuruma ait olan su veya kanal şebekesine herhangi bir şekilde verilen hasarın karşılığında aboneden tahsil edilen gelirdir. Hasarların tespiti ve tahakkuku İşletme1er Daire Bakan1ığı tarafından yapılır. Hasar bedellerini ödemeyen kişi veya kurumlar hakkında borcun tahsil edilebilmesi için icra takibi açılır Açma Kapama Gelirleri: Ödenmeyen su borcundan, i1işik kesmelerden veya diğer nedenlerden dolayı suyu kullanıma kapatılan veya açılan abonelerden tahsil edilen gelirdir. Borcundan dolayı suyu kullanıma kapatılan abonelere tahakkuk edecek olan açma ve kapama bedeli; açma veya kapamanın yapıldığı aydan bir sonraki dönemde tahakkuk edecek olan su faturalarında tahsil edilir. İsteğe bağlı veya isim değişiklik1erinde kapama-açma bedeli peşin tahsil edilir. Kapama-açma bedelini belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir Abonelik Sırasında Tahsil Edilen Gelirler: Kurumumuza abone olmak üzere başvuran özel veya tüzel kişilerden plaka, keşif, işletme masrafı, sayaç bağlama-mühürleme, teminat ve şube yolu masrafları ile ilgili tahsil edilen gelirlerdir. Abonelik masraflarını ve abone teminatlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir Gecikme Zammı Gelirleri: Tahakkuku gerçekleştiği halde yasal süresi içerisinde ödenmeyerek daha sonraki günlerde tahsili gerçekleşen alacaklardan tahsil edilen gelirdir. Belirtilen süresi içerisinde ödenmeyen su faturalarına Yönetim Kurulunun kabul ettiği gecikme zammı oranı uygulanmakta olup; gecikme zammına tabi diğer gelir kaynaklarından ise, yürürlükte olan yasal gecikme zammı oranları uygulanmaktadır Yukarıda bahsedilen gelir gruplarının dışında tahsil edilen gelirlerdir. 3- TAHSİLAT DÖNEMLERİ: Kurumumuzda tahsilat, aylık dönemler halinde yapılmaktadır. Abonelere ait tahakkuka bağlanan bir aylık normal su gelirinin tahsilatı; tahakkuktan bir ay sonra gerçekleşir. Örneğin: Aralık 1997 döneminin su geliri Şubat 1998 ayında tahsil edilecektir. Tahakkuka bağlanan atık su gelirlerinin tahsilatı ise tahakkuku yapılan o ayın bitiminde gerçekleşir. Örneğin: Ocak 1998 dönemine ait su gelirinin tahsilatı gibi gerçekleşmektedir. 4- TAHSİLATIN GEKÇEKLEŞMESİ: Ay içinde sayaç okumaları gerçekleşen tahakkuklar günlük olarak bilgisayarlara yüklenir. Kuruma kayıtlı tüm abonelerin sayaçları okunup bilgisayara girişleri tamamlandıktan sonra son kez gerekli kontrolleri yapılarak bilgi işlem merkezi tarafından ayın sonunda tahakkuku çıkarılarak tahsil edilmek üzere tahsilat şubelerinde mevcut bilgisayarlara yüklenir. Tahsilat işlemleri on-line gerçekleşmekte olup; her şubede gün içinde yapılan tahsilat Genel Müdürlük merkez kütüğüne anında kaydolur ve mükerrer tahsilat söz konusu değildir. Tahsilat işlemlerine dışarıdan hiç kimsenin müdahalesi söz konusu değildir ve herkesin görev ve yetkileri sınırlandırılmıştır. Tahsilat esnasında yapılması gerekenler veznedar ve tahsilat şefinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir BUSKİ Genel Müdürlüğü nün su gelirleri ve diğer tahsilatları bir asıl bir kopyadan ibaret ve bilgisayar tarafından hazırlanan kendinden karbonlu ve seri numaraları birbirini takip eder şekilde olan makbuzlar tarafından yapılır Tahsilat Makbuzları; bilgisayar ortamında tahsilat gerçekleştiğinden 2000 asıl-2000 kendinden karbonlu sureti olmak üzere basılmaktadır.

9 4.3- Tahsilat makbuzlarının basımı ve bunların matbaadan teslim alınması Tahsilat Müdürü Muhasebe Müdürü BUSKİ Yönetim Kurulu üyesinden oluşan 3 kişilik komisyon tarafından makbuz seri numaralarının doğru olup olmadığının ve uygun basılıp basılmadığının kontrolü yapılarak teslim alınır ve bu teslim alma tutanakla tespit olunur Teslim alınan cilt makbuzlar Tahsilat Müdürlüğü nden her Tahsilat Şefliği ne, tahsilat şubesinde mevcut veznedar sayısı ve şubenin yoğunluğu dikkate alınarak belirli sayılarda zimmetle verilir. Tahsilat Şefliği ne zimmetlenen tahsilat makbuzları yine şubede görev yapan veznedarlara 2000 ciltlik makbuzlar halinde kullanılmak üzere zimmetlenir Veznedar kontrolünde ve zimmetinde olan tahsilat makbuzları bilgisayar tarafından kesilir ve üzerinde okunaklı olarak mükellefin adı-soyadı, ödenen makbuz yekünü ile veznedar adı soyadı ve ödendiği tarih yazılır. Tahsilatı yapılan makbuzun aslı üzerine Tahsil Edilmiştir kaşesi vurularak aboneye verilir Tahsilat esnasında herhangi bir nedenle tahsilatı yapılan makbuzun iptali gerektiğinde; makbuzun aslı suretine eklenir ve üzerine İptal Edilmişti yazılarak, arkasına iptal nedeni belirtilir ve veznedar ile şube şefi tarafından imzalanır. Kesilen bir makbuzu iptal etme yetkisi yalnızca tahsilat şube şeflerindedir Veznedarların gün içinde yapmış oldukları tahsilatlarının akşam dan sonra icmalleri alınır ve alınan icmaller ile her veznedarın tahsil ettiği makbuzların şube şefleri tarafından bire bir kontrolleri yapılarak günlük tahsilat yekünü çıkarılır. Veznedarın tahsil ettiği rakam kesin bulunduktan sonra aynı gün teslimatı düzenlenerek bankaya tahsilatın devri gerçekleşir Vezne çalışma saati bitiminde veya ça1ışma saati içerisinde sistemden kaynaklanan herhangi bir sorun nedeni ile veznedar ça1ışmasını sonlandırmak zorunda kalırsa ve veznedarların o günkü tahsilat icmallerinin alınamaması durumunda; veznedar o gün gerçekleştirdiği tahsilatı kesmiş olduğu makbuz suretleri ile kasasının hesabını karşılaştırarak çıkarır ve İdarenin çalıştığı bankadaki BUSKİ teslimatı düzn1enerek parayı yatırır. Meydana gelen sorun veznedar, şube şefi ve şube müdürünün imzası altında bir tutanağa bağlanır Resmi Dairelerin tahsilatı; bununla ilgili görevlendirilen resmi daireler tahsildarı tarafından takip edilir. Abone tahsilatında olduğu gibi, Kurumun su parasını görevli tahsildar bağlı bulunduğu saymanlıktan çekle tahsil eder ve aynı gün bankaya devrini teslimatla gerçekleştirir. Herhangi bir nedenle para tahsilatının gecikmesi veya yetişememesi halinde veznedar tahsil ettiği parayı İdarenin çalıştığı bankadaki BUSKİ hesabına yatır ve meydana gelen sorun bir tutanağa bağlanır Veznedarın günlük tahsilatından sonra son kestiği makbuzun arkasına Son Tahsilat Yekünü belirtilir ve bu yekünü bir sonraki güne devir yekünü olarak yazılır. Böylelikle her veznedarın bir yıl içinde yaptığı genel tahsilat yekünü tespit edilir Veznedarlara zimmetlenen tahsilat makbuzlarının herhangi bir sebeple (hastalık, izin, emeklilik, v.b.) iadesi halinde zimmetlenen ci1tte son kesi1en makbuzdan sonrası tespit edilerek Tahsilat Şefinde bulunan zimmet defterine izahatlı olarak iadesi yapılır. Daha sonra geri alınan bu tahsilat makbuz1arı gerektiğinde başka veznedara kullanılmak üzere zimmetlenir VezneIerde makbuz kesimi esnasında herhangi bir hatalı işlem yapıldığı takdirde; bu durum hemen bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanak Veznedar, Şube Şefi, Tahsilat Şube Müdürü tarafından imzalanır Tahsilat Şubelerinde işlerin yöneteme1ik ve kanunlara uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediği; Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından tespit edilen bir komisyon tarafından 4 ayda bir denetlenerek işlerin sağlıklı, hatasız ve kanunlara uygun olarak yapılması sağlanır BUSKİ Genel Müdürlüğü su faturaları tahsilatı; merkezde ve değişik semtlerde bulunan tahsilat şube1erinde gerçekleşmektedir. Tahakkuk ve tahsilatı ayni anda gerçek1eşen diğer gelirlerin tahsilatı ye H.I.P. tahsilatı sadece merkez vezne1erimizde yapılmaktadır Bunların dışında BUSKI Genel Müdürlüğü nün protokol yapmış bankalarla da su tahsilatı yapılmaktadır.

10 4.16- (Y.K. Kararı: /40) BUSKİ ile protokol yapan herhangi bir bankaya su faturasının ödenmesi yönünde talimat veren müşterilerin listesi, BUSKİ ile BANKA arasında kurulan modem hattı ile bilgisayar ortamında son ödeme tarihine göre günlük listeler halinde BANKA adına görevli veznedar tarafından makbuz kesilecek ve icmal alınacaktır. BANKA ile mutabakat sağlanarak makbuzda belirtilen tutarın BUSKİ hesabına devrinin aynı gün yapılması gerçekleştirilecektir Yönetim Kurulundan alman karar gereği Banka tahsilatlarında son ödeme tarihinden sonra 2 iş günü tahsilat için süre verilmiştir Tahsilatı gerçekleşen tüm bilgiler ve tahsilatla ilgili tüm işlemler aylık olarak kanun, yönetmelik v.b. hükümlere uygun olarak tutulur ve aylık olarak Bilgi İşlem Merkezinden alınan tahsilat raporları ile Muhasebe B.İ.M. Tahsilat Şube Müdürlüğü arasında mutabakat sağlanarak hesapların birebir kontrolü gerçekleştirilir ve aylık raporlar düzenlenir. 5- TAHSİLATTAN TENZİLLER: Herhangi bir nedenle çıkan su faturasından tenzil yapıldığında; Kurumdan alacak hakkı doğan aboneliğin adına düzeltme fişi tanzim edilir ve abone adına iade edilmesi gereken miktarın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ndan iadesi yapılır. İadesi yapılacak olan para abonelikte kayıtlı ismin bizzat kendisine yapılır. Şayet alacağı olan kişi kiracı ise; bunu kira kontratı ile belgelemek zorundadır veya abonelikte kayıtlı olan şahsa ait vekaletname ile alacağını tahsil edebilir. Abone sahibi vefat etmiş ve alacağı vefat eden abonenin herhangi bir yakını tahsil etmek için başvurduğunda veraset ilamı getirdiği takdirde alacağı tahsil eder. Kurumumuzdan alacağı olan abonenin mevcut olan veya tahakkuk edecek olan su faturası borcuna mahsubunun yapılması kalan tutarın ise ilgilinin hesabına iade edilmesi. 6- TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI: 6.1- Su Kapama ve Açma İşlemleri: Tahsilatı hızlandırmak ve alacak bakiyesini en asgari düzeyde tutabilmek açısından gecikmeye giren (kesinleşmiş) 2 dönem fatura ödenmediği zaman abonenin suyu aparatla kapatılır İhbarnamelerde kapama işleminin hangi tarihten sonra yapılacağı, abonelere bilgi mahiyetinde bildirilir. 6.I.3- Suyu kapatılan abonenin suyunun tekrar açılması için borcunu ödemesi gerekir Kapama ve açma işlemi, bilgisayardan çıkartılan kapama-açma iş emirleri ile Gene! Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır Kapama iş emirleri 2 suret olup; bunun bir sureti suyu kesilen aboneye adı soyadı ve imzası alınarak verilir, diğer sureti İdareye teslim edilir Kapama iş1emi; suyu kesilen abonelerde bilgisayara 'BK' kodu girilmesi ile belli edilir. Abone borcunu ödediğinde bu kod tekrar 'NO' koduna dönüştürülür. Açma iş1eminde de kapama i1şeminde o1duu gibi ayni iş emri tanzim edilir Suyu kapatılan abonenin ayni ay içinde borcunu ödemediği takdirde bir sonraki tahakkuk döneminde aboneye yalnızca kapama ücreti tahakkuk ettirilir. Borcunu ayni ay içinde ödeyerek suyunun açılmasından sonra kendisine bir sonraki tahakkuk döneminde kapama ve açma ücreti tahakkuk ettirilir Borcundan dolayı suyu şebekeden kesik olan abonenin borcunun tahsil edilmesinden sonra suyu şebekeden İşletmeler Dairesi Başkanlığı tarafından açılır ve kendisinden Tarifeler Yönetmeliği nin maddesine göre belirlenen açma ücreti bir sonraki tahakkuk döneminde tahakkuk ettirilerek tahsili gerçekleştirilir Borcundan dolayı suyu kapatılan fakat sayaç durumu BK konumunda olduğu halde su kullanımı devam eden ve su borcunu ödemeyen abonelerin 2 ayda bir abone bazında listesi alınır ve bu abonelerin adreslerinde suyun kapalı olup olmadığı bir tutanakla tespit edilir. Borcunu ödemeden suyunu açtığı tespit edilen abonelere mühür fekkinden kaçak su zabtı tanzim edilerek suyu tekrar kullanıma kapatılır.

11 6.2- Diğer İşlemler: Tahsilatı mümkün olmayan borçlarda abone hakkında borcun tahsil edilebilmesi için icra takibi açılır. İcra takibi; borcu bulunan abonelik ve o adreste suyu kullandığı tespit edilen şahıs adına açılır. İcra takibi açılmasında Abone İşleri Daire Başkanlığı yetkilidir Tahsilatın hızlandırılması amacıyla 2 ayda bir Abone İşleri Daire Başkanlığı tarafından ödenmeyen su borcu miktarı TL yi aşan abonelerin listesi alınarak bu abonelere borçlarını ödemeleri yönünde uyarı yazısı tebliğ edilir. Tebliğ alındısına rağmen borcunu ödemeyen veya ödeme girişiminde bulunmayan abonelerin suları kapatılarak haklarında icra takibi açılmak üzere Hukuk Müşavirliği ne intikal ettirilir Borcundan dolayı suyu aparatla kesilmesine rağmen suyu açarak kullanıma devam ediliyor ve borç ödenmiyorsa; bina müstakil veya şube hattı müsait ise, su ana şebeke hattından kesilir ve borcun tamamı ödenmeden açılmaz Borcundan ötürü suyu kesilen abonenin borcunu ödemeden sayaca müdahale etmesi ve suyu izinsiz açması durumunda BUSKİ Tarifeler Yönetmeliği nin 33. maddesine istinaden yasal işlemler yapılır Mevcut bulunan aboneliğin borçları ödenmeden başka biri adına abone değişikliği işlemi yapılamaz Taksitlendirme: Bir defada borcunu ödemeyen abonelerin teminat miktarını aşmış veya (6) altı dönemi geçmesi halinde birikmiş borcun asgari %30 unu peşin yatırması halinde kalan borcu (2) iki veya (4) dört taksitlendirme yapılabilir. Teminat miktarının 10 katını aşan aboneler borçlarının taksitlendirme işlemlerinin yapılabilmesi için borcunun asgari %20 sini yatırması halinde kalan borcu 6 veya 12 taksitte ödenmek suretiyle ödeme kolaylığı sağlanır ( Y.K /232 ) ( G.K / ) Herhangi bir döneme ait su faturası kısmi olarak tahsil edilebilir. Ancak o dönem faturasının bakiye kısmına yürürlükteki gecikme zammı oranı uygulanmaya devam eder Mühür fekkinden dolayı hakkında kaçak su kullanım zabtı tanzim edilerek Cumhuriyet Savcılığı na intikal etmiş abonelerin su borçlarına taksitlendirme işlemi yapılmaz. Fakat kaçak su kullanım zabıt bedelinin tahsilinde taksitlendirme işlemi uygulanır Tahsil edilemeyerek icralık olan borcun taksitlendirilmesi Hukuk Müşavirliği tarafından takip edilir. 7- KAYIT İŞLEMLERİ: Tahakkuk ve Tahsilat ile ilgili kayıt işlemlerinin tümü BUSKİ Tarifeler Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine ve bu yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleşir. 8- YÜRÜTME: Bu yönerge hükümlerini uygulama ve denetimle ilgili Abone işleri Daire Başkanı yetkilidir. 9- ÖZEL HÜKÜMLER: Bu yönergede yer almayan özel durumlar için uygulama yöntemini saptamakta ve Tahakkuk ve Tahsilatla ilgili çözümü mümkün olmayan uygulamaların çözümünde Genel Müdür yetkilidir.

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( E.S.K.İ ) TARİFELER YÖNETMELİĞİ 29.11.2000 tarih ve 4/3 Sayılı değişiklik 1 I.BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ,YASAL DAYANANAK

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 10 29/11/2013 Öz: Tarifeler Yönetmeliği. GENEL KURUL KARARI Meski Genel Müdürlüğünün 20/11/2013 tarihinde saat 14.00 da Büyükşehir Belediye

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

I. BÖLÜM GENEL ESASLAR VE ABONELİK

I. BÖLÜM GENEL ESASLAR VE ABONELİK İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM... 3 GENEL ESASLAR VE ABONELİK... 3 AMAÇ... 3 KONU... 3 TARİFENİN TANIMI... 3 TARİFE ÇEŞİTLERİ... 3 ABONE TANIM VE TÜRLERİ... 4 ABONE OLMA KOŞULLARI... 4 ABONE TÜRLERİ... 5 ABONE GRUPLARI...

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 20.11.1981 Tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 3305

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ

TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ 1 TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 : Kapsam Bu Yönetmelik

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ Madde 1-20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı kanunla değişik geçici

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

SU HAYATTIR. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına bağlıdır.

SU HAYATTIR. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına bağlıdır. SU HAYATTIR Su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve baslıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme özelliği ile, ulusların devamlılığı için yasamsal bir kaynaktır. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Belediyesi

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Tarifeler ve Abone TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR NO : 13 KARAR TARİHİ : 14.05.2015 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN Hizmetleri Yönetmeliğinde

Detaylı

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir.

MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. A) 2014 MALİ YILI İÇMESU TARİFESİ Abone gruplarına göre

Detaylı

ĠSKĠ ABONE HĠZMETLERĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

ĠSKĠ ABONE HĠZMETLERĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ T.C ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠSTANBUL SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ (ĠSKĠ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSKĠ ABONE HĠZMETLERĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ 2012 Ġ S K Ġ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - E Y Ü P Ġ S T A N B U L

Detaylı

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. CEVDETİYE Sulama Birliğinin Kasım Dönemi olağan meclis toplantısı için, günü saat 10:00 de, birlik meclis toplantı salonunda, birlik başkanı Mustafa AYDIN başkanlığında,

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete:03.11.2002 Tarih ve 24925 Sayı DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler (03 Kasım 2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak,

Detaylı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ELEKTRİK TARİFELERİ YÖNETMELİĞİ ( Son Değişikliklerle ) R.G.: 09.11.1995 tarih, Sayı: 22458

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ELEKTRİK TARİFELERİ YÖNETMELİĞİ ( Son Değişikliklerle ) R.G.: 09.11.1995 tarih, Sayı: 22458 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ELEKTRİK TARİFELERİ YÖNETMELİĞİ ( Son Değişikliklerle ) R.G.: 09.11.1995 tarih, Sayı: 22458 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye

Detaylı

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Amaç T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, AKSU ORTA Sulama Birliği

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı